Help Print this page 

Document 01998L0026-20120816

Title and reference
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/26/2012-08-16
Multilingual display
Text

1998L0026 — SK — 16.08.2012 — 003.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 98/26/ES

z 19. mája 1998

o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov

(Ú. v. ES L 166, 11.6.1998, p.45)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/44/ES Text s významom pre EHP zo 6. mája 2009,

  L 146

37

10.6.2009

►M2

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2010/78/EÚ Text s významom pre EHP z 24. novembra 2010,

  L 331

120

15.12.2010

►M3

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012

  L 201

1

27.7.2012
▼B

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 98/26/ES

z 19. mája 1998

o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierovEURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 100a,

so zreteľom na návrh Komisie ( 1 ),

so zreteľom na stanovisko Európskeho menového inštitútu ( 2 ),

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru ( 3 ),

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 189b zmluvy ( 4 ),

(1)

keďže Lamfalussyho správa z roku 1990 guvernérom centrálnych bánk skupiny desiatich krajín demonštrovala závažné systémové riziko spočívajúce v platobných systémoch, ktoré fungujú na základe niekoľkých právnych typov zúčtovania platieb, najmä mnohostranného nettingu; keďže znižovanie právnych rizík spojených s účasťou v systémoch hrubého zúčtovania v reálnom čase má rozhodujúci význam vzhľadom na zvyšujúci sa rozvoj týchto systémov;

(2)

keďže je tiež nanajvýš dôležité znižovať riziko spojené so zapojením sa do zúčtovacích systémov cenných papierov, najmä tam, kde existuje úzke spojenie medzi takýmito systémami a platobnými systémami;

(3)

keďže táto smernica sa zameriava na to, aby prispievala k účinnému a nákladovo účinnému fungovaniu cezhraničných platobných zúčtovacích dohôd a dohôd o zúčtovaní cenných papierov, ktoré upevňujú voľný pohyb kapitálu na vnútornom trhu; keďže táto smernica podporuje pokrok uskutočnený smerom k dokončeniu vnútorného trhu, najmä k voľnosti poskytovania služieb a liberalizácii kapitálových pohybov s cieľom realizácie Hospodárskej a menovej únie;

(4)

keďže je žiaduce, aby sa zákony členských štátov zameriavali na minimalizovanie prerušenia systému, spôsobovaného konaniami vo veci nesolventnosti voči účastníkovi v tomto systéme;

(5)

keďže návrh smernice pre reorganizáciu a likvidáciu úverových inštitúcií, predložený v roku 1985, doplnený 8. februára 1988, dosiaľ Rada neschválila; keďže konvencia o konaniach vo veci nesolventnosti, navrhnutá dňa 23. novembra 1995 na stretnutí členských štátov v rámci zasadnutia Rady, výslovne vylučuje poisťovacie podniky, úverové inštitúcie a investičné firmy;

(6)

keďže je táto smernica určená, aby zahŕňala platobné zúčtovacie systémy a zúčtovacie systémy cenných papierov tak domáceho, ako aj cezhraničného charakteru; keďže smernica je uplatniteľná na systémy spoločenstva a na zabezpečenie zárukou, vytvorené ich účastníkmi, či už sú to účastníci spoločenstva, alebo účastníci tretej krajiny, v súvislosti so zapojením sa do týchto systémov;

(7)

keďže členské štáty môžu uplatniť ustanovenia tejto smernice na svoje domáce inštitúcie, ktoré sa priamo podieľajú na systémoch tretej krajiny, a na zabezpečenie zárukou, poskytnuté v súvislosti so zapojením sa do týchto systémov;

▼M1 —————

▼B

(9)

keďže znižovanie systémového rizika vyžaduje najmä konečné zúčtovanie a vymáhateľnosť zabezpečenia zárukou; keďže zabezpečenie zárukou znamená, že obsahuje všetky prostriedky, ktoré poskytol účastník druhým účastníkom v platobných zúčtovacích systémoch a/alebo zúčtovacích systémoch cenných papierov na zaistenie práv a povinností v súvislosti s týmto systémom, vrátane dohôd o spätnom odkúpení, retenčných práv zo zákona a fiduciárnych prevodov; keďže predpis typu zabezpečenia zárukou vo vnútroštátnom právnom predpise, ktorý môže byť použitý, by nemal byť ovplyvnený definíciou zabezpečenia zárukou v tejto smernici;

(10)

keďže táto smernica zahrnutím zabezpečenia zárukou, umožneného v súvislosti s operáciami centrálnych bánk členských štátov fungujúcich ako centrálne banky, vrátane operácií menovej politiky, pomáha Európskemu menovému inštitútu v jeho úlohe podporovania účinnosti cezhraničných platieb s cieľom prípravy tretej etapy Hospodárskej a menovej únie, a tým prispieva k rozvoju potrebného legislatívneho rámca, v ktorom môže rozvíjať svoju politiku Európska centrálna banka;

(11)

keďže prevodné príkazy a ich netting by mali byť právne vymáhateľné v zmysle jurisdikcie všetkých členských štátov a záväzné pre tretie osoby;

(12)

keďže pravidlá o konečnom rozhodnutí nettingu by nemali zabrániť testovaniu systémov, či príkazy, ktoré vstúpili do systému, vyhovujú pravidlám tohto systému a dovoľujú, aby sa uskutočnilo zúčtovanie tohto systému;

(13)

keďže v tejto smernici by účastníkovi alebo tretej osobe nemalo nič brániť pri uplatňovaní akéhokoľvek práva alebo nároku vyplývajúceho zo základných transakcií, ktoré môžu mať v zákone, obnoviť alebo nahradiť prevodný príkaz, ktorý vstúpil do systému, napríklad v prípade podvodu alebo technickej chyby, pokiaľ to nevedie k uvoľneniu nettingu ani k zrušeniu prevodného príkazu v systéme;

(14)

keďže je potrebné zaistiť, aby prevodné príkazy nemohli byť zrušené po okamihu definovanom pravidlami systému;

▼M1

(14a)

Keďže príslušné vnútroštátne orgány alebo orgány dohľadu by mali zabezpečiť, aby sa prevádzkovatelia systémov, ktorí zriaďujú interoperabilné systémy, v čo najväčšej možnej miere dohodli na spoločných pravidlách o okamihu vstupu do interoperabilných systémov. Príslušné vnútroštátne orgány alebo orgány dohľadu by mali zabezpečiť, aby sa pravidlá o okamihu vstupu do interoperabilného systému koordinovali, pokiaľ je to možné a nevyhnutné, s cieľom zamedziť právnej neistote v prípade zlyhania zúčastneného systému;

▼B

(15)

keďže je potrebné, aby členský štát bezodkladne informoval o začatí konaní vo veci nesolventnosti voči účastníkovi v systéme;

(16)

keďže konania vo veci nesolventnosti by nemali mať retroaktívny vplyv na práva a povinnosti účastníkov v systéme;

(17)

keďže v prípade konaní vo veci nesolventnosti voči účastníkovi v systéme táto smernica sa ďalej zameriava na určenie, ktorý zákon o nesolventnosti sa uplatní na práva a povinnosti tohto účastníka v súvislosti s jeho účasťou v systéme;

(18)

keďže zabezpečenie zárukou by malo byť oddelené od vplyvov zákona o nesolventnosti, uplatniteľného na nesolventného účastníka;

(19)

keďže ustanovenia článku 9 ods. 2 by sa mali uplatniť iba na register, účtovný systém alebo na centralizovaný depozitný systém, ktorý preukazuje existenciu vlastníckych práv pri vydaní alebo pre vydanie, alebo prevod príslušných cenných papierov;

(20)

keďže ustanovenia článku 9 ods. 2 sú určené, aby zaistili, že ak účastník, centrálna banka členského štátu alebo budúca Európska centrálna banka má platné a účinné zabezpečenie zárukou, ako je určené podľa zákona členského štátu, kde sa nachádza príslušný účtovný systém alebo centrálny úverový register, potom by sa platnosť a vymáhateľnosť tohto zabezpečenia zárukou tak voči tomuto systému (a jeho prevádzkovateľovi), ako aj voči akejkoľvek osobe, ktorá si priamo alebo nepriamo prostredníctvom neho uplatňuje nárok, mala určovať výlučne podľa zákona tohto členského štátu;

(21)

keďže ustanovenia článku 9 ods. 2 nie sú určené na to, aby nepriaznivo ovplyvňovali pôsobenie a účinok zákona členského štátu, podľa ktorého sa vytvárajú cenné papiere, alebo zákona členského štátu, kde sa inak môžu nachádzať cenné papiere (vrátane, bez obmedzenia, zákona týkajúceho sa vytvárania, vlastníctva alebo prevodu cenných papierov alebo práv z takýchto cenných papierov), a nemali by sa interpretovať tak, aby znamenali, že akékoľvek takéto zabezpečenia zárukou bude priamo vymáhateľné alebo bude môcť byť uznané v akomkoľvek takomto členskom štáte inak než v súlade so zákonom tohto členského štátu;

(22)

keďže je žiaduce, aby sa členské štáty vynasnažili vytvoriť dostatočné spojenia medzi všetkými zúčtovacími systémami cenných papierov obsiahnutými v tejto smernici s cieľom presadzovania maximálnej prehľadnosti a právnej istoty transakcií týkajúcich sa cenných papierov;

▼M1

(22a)

Keďže v prípade interoperabilných systémov môže chýbajúca koordinácia toho, ktoré pravidlá o okamihu vstupu a neodvolateľnosti sa uplatnia, vystaviť účastníkov jedného systému alebo aj samotného systémového prevádzkovateľa vedľajším účinkom zlyhania v inom systéme; pre obmedzenie systémového rizika je žiadúce zabezpečiť, aby prevádzkovatelia interoperabilných systémov koordinovali pravidlá o okamihu vstupu a neodvolateľnosti v systémoch, ktoré prevádzkujú;

▼B

(23)

keďže prijatie tejto smernice predstavuje najvhodnejší spôsob realizovania vyššie zmienených cieľov a nepresahuje rámec toho, čo je potrebné na ich dosiahnutie,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:ODDIEL I

ROZSAH PÔSOBNOSTI DEFINÍCIE

Článok 1

Ustanovenia tejto smernice sa budú uplatňovať na:

a) akýkoľvek systém podľa definície v článku 2 písm. a), ktorý sa spravuje právnymi predpismi členského štátu a funguje v akejkoľvek mene, ►M1  EUR ◄ alebo v rôznych menách, ktoré systém vzájomne konvertuje;

b) akéhokoľvek účastníka v takomto systéme;

c) zabezpečenie zárukou poskytnuté v súvislosti s:

 účasťou v systéme alebo

▼M1

 operáciami centrálnych bánk členských štátov alebo Európskej centrálnej banky v súvislosti s ich úlohami centrálnych bánk.

▼B

Článok 2

Na účely tejto smernice:

a) „systém“ znamená formálne usporiadanie:

▼M1

 medzi tromi alebo viacerými účastníkmi, nepočítajúc systémového prevádzkovateľa tohto systému, prípadného zúčtovacieho agenta, prípadnú centrálnu protistranu, prípadný zúčtovací ústav alebo prípadného nepriameho účastníka, so spoločnými pravidlami a štandardizovanými úpravami pre zúčtovanie cez centrálnu protistranu alebo bez nej alebo vykonávanie prevodných príkazov medzi účastníkmi,

▼B

 spravujúce sa právom členského štátu zvoleným účastníkmi; avšak účastníci si môžu vybrať iba právo členského štátu, v ktorom má aspoň jeden z nich svoje ústredie, a

 označené bez toho, aby tým boli dotknuté prísnejšie podmienky stanovené všeobecnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, ako systém a oznámené Komisii členským štátom, ktorého právo je uplatniteľné, po tom, ako tento členský štát bude súhlasiť s primeranosťou pravidiel systému.

Pokiaľ v prvom pododseku nie je ustanovené inak, členský štát môže označiť ako systém také formálne usporiadanie, ktorého činnosť pozostáva z výkonu prevodných príkazov, ako je definované v písmene i), a ktoré v obmedzenom rozsahu vykonáva príkazy týkajúce sa iných finančných nástrojov, ak sa tento členský štát domnieva, že takéto označenie je garantované z dôvodu systémového rizika.

Členský štát môže tiež na základe posúdenia v jednotlivých prípadoch označiť ako systém také formálne usporiadanie iba medzi dvoma účastníkmi, nepočítajúc možného zúčtovacieho agenta, možnú centrálnu protistranu, možný zúčtovací ústav alebo možného nepriameho účastníka, ak sa tento členský štát domnieva, že takéto označenie je odôvodnené z hľadiska systémového rizika.

Usporiadanie vytvorené medzi interoperabilnými systémami nepredstavuje systém;

b) „inštitúcia“ znamená:

▼M1

 úverovú inštitúciu v zmysle článku 4 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (prepracované znenie) ( 5 ) vrátane inštitúcií uvedených v článku 2 uvedenej smernice,

 investičnú spoločnosť v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi ( 6 ) s výnimkou inštitúcií uvedených v zozname v článku 2 ods. 1 uvedenej smernice,

▼B

 verejnoprávne inštitúcie a podniky so štátnou zárukou, alebo

 akýkoľvek podnik, ktorého ústredie je mimo spoločenstva a ktorého funkcie zodpovedajú tým, ktoré majú úverové inštitúcie alebo investičné spoločnosti spoločenstva v zmysle definície v prvej a druhej zarážke,

ktoré sa podieľajú na systéme a ktoré sú zodpovedné za splnenie finančných záväzkov vyplývajúcich z prevodných príkazov v rámci tohto systému.

Ak je nad systémom vykonávaný dohľad v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a systém vykonáva iba prevodné príkazy v zmysle definície v písmene i) a platby vyplývajúce z takýchto príkazov, členský štát sa môže rozhodnúť, že podniky, ktoré sa zúčastňujú na takomto systéme a ktoré sú zodpovedné za splnenie finančných záväzkov vyplývajúcich z prevodných príkazov v rámci tohto systému, môžu byť považované za inštitúcie pod podmienkou, že aspoň traja účastníci tohto systému patria do kategórií uvedených v prvom pododseku a že takéto rozhodnutie je odôvodnené z hľadiska systémového rizika;

c) „centrálna protistrana“ znamená subjekt, ktorý je sprostredkovateľom medzi inštitúciami v systéme a ktorý pôsobí ako výlučná protistrana týchto inštitúcií, pokiaľ ide o ich prevodné príkazy;

d) „zúčtovací agent“ znamená subjekt zabezpečujúci inštitúciám a/alebo centrálnej protistrane zúčastnených na systémoch zúčtovacie účty, pomocou ktorých sú zúčtované prevodné príkazy v rámci takýchto systémov, a podľa okolností poskytujúci úver týmto inštitúciám a/alebo centrálnym protistranám na účely zúčtovania;

e) „zúčtovací ústav“ znamená subjekt zodpovedný za výpočet čistých pozícií inštitúcií, možnej centrálnej protistrany a/alebo možného zúčtovacieho agenta;

f)  ►M1  „účastník“ znamená inštitúciu, centrálnu protistranu, zúčtovacieho agenta, zúčtovací ústav alebo systémového prevádzkovateľa. ◄

Podľa pravidiel systému môže ten istý účastník pôsobiť ako centrálna protistrana, zúčtovací agent alebo zúčtovací ústav alebo vykonávať časť alebo všetky tieto úlohy.

Členský štát môže rozhodnúť, že na účely tejto smernice môže byť za účastníka považovaný nepriamy účastník, ak je to odôvodnené na základe systémového rizika. V prípadoch, keď sa nepriamy účastník považuje za účastníka na základe systémového rizika, neobmedzuje sa tým zodpovednosť účastníka, prostredníctvom ktorého nepriamy účastník zadáva prevodné príkazy do systému;

g) „nepriamy účastník“ znamená inštitúciu, centrálnu protistranu, zúčtovacieho agenta, zúčtovací ústav alebo systémového prevádzkovateľa so zmluvným vzťahom s účastníkom systému vykonávajúceho prevodné príkazy, čo umožňuje nepriamemu účastníkovi zadávať prevodné príkazy cez systém, pokiaľ je nepriamy účastník systémovému prevádzkovateľovi známy;

h) „cenné papiere“ znamenajú všetky nástroje uvedené v oddiele C prílohy I smernice 2004/39/ES;

▼B

i) „prevodný príkaz“ znamená:

▼M1

 akýkoľvek pokyn účastníka poskytnúť príjemcovi čiastku peňazí prostredníctvom účtovného zápisu na účty úverovej inštitúcie, centrálnej banky, centrálnej protistrany alebo zúčtovacieho agenta alebo akýkoľvek pokyn, ktorý vedie k prevzatiu alebo plneniu platobnej povinnosti vymedzenej pravidlami systému, alebo

▼B

 pokyn účastníka previesť vlastnícke právo alebo práva k cennému papieru alebo cenným papierom prostredníctvom zápisu do registra, alebo iným spôsobom;

j) „konkurzné konanie“ znamená akékoľvek kolektívne opatrenie stanovené právnymi predpismi členského štátu alebo tretej krajiny s cieľom likvidácie alebo reorganizácie účastníka, kde takéto opatrenie zahŕňa dočasné pozastavenie alebo uloženie obmedzenia prevodov alebo platieb;

k) „vysporiadanie“ znamená zmenu pohľadávok a záväzkov vyplývajúcich z prevodných príkazov, ktoré účastník alebo účastníci vydávajú alebo získavajú od jedného alebo viacerých účastníkov na jednu čistú pohľadávku alebo jeden čistý záväzok s dôsledkom, že uplatňovať sa môže iba čistá pohľadávka alebo dlžný môže byť iba čistý záväzok;

▼M1

l) „zúčtovací účet“ znamená účet v centrálnej banke, u zúčtovacieho agenta alebo centrálnej protistrany, ktorý sa používa na držanie finančných prostriedkov alebo cenných papierov a na zúčtovanie transakcií medzi účastníkmi v systéme;

m) „vecná záruka“ znamená všetky speňažiteľné aktíva vrátane, bez obmedzenia, finančnej záruky uvedenej v článku 1 ods. 4 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/47/ES zo 6. júna 2002 o dohodách o finančných zárukách ( 7 ), poskytnuté v rámci záložnej zmluvy (vrátane peňazí poskytnutých v rámci záložnej zmluvy), v rámci dohody o spätnej kúpe alebo podobnej dohody, alebo inak s cieľom zabezpečiť práva a povinnosti, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti so systémom, alebo poskytnuté centrálnym bankám členských štátov alebo Európskej centrálnej banke;

▼M1

n) „pracovný deň“ pokrýva denné aj nočné vyrovnávanie a zahŕňa všetky prípady, ktoré nastanú v priebehu pracovného cyklu systému;

o) „interoperabilné systémy“ znamenajú dva alebo viac systémov, ktorých systémoví prevádzkovatelia ustanovili medzi sebou vzájomné usporiadanie, ktoré zahŕňa výkon prevodných príkazov medzi systémami;

p) „systémový prevádzkovateľ“ znamená subjekt alebo subjekty právne zodpovedné za prevádzkovanie systému. Systémový prevádzkovateľ môže pôsobiť aj ako zúčtovací agent, centrálna protistrana alebo zúčtovací ústav.

▼BODDIEL II

VYSPORIADANIE A PREVODNÉ PRÍKAZY

Článok 3

▼M1

1.  Prevodné príkazy a vysporiadanie sú právne vynútiteľné a záväzné pre tretie strany aj v prípade konkurzného konania voči účastníkovi pod podmienkou, že prevodné príkazy vstúpili do systému pred okamihom začatia takéhoto konkurzného konania, ako je vymedzené v článku 6 ods. 1 To platí aj v prípade konkurzného konania voči účastníkovi (v príslušnom alebo interoperabilnom systéme) alebo voči systémovému prevádzkovateľovi interoperabilného systému, ktorý nie je účastníkom.

Ak prevodné príkazy vstúpili do systému po okamihu začatia konkurzného konania a vykonali sa v priebehu pracovného dňa, ako je vymedzený pravidlami daného systému, počas ktorého sa takéto konanie začalo, sú právne vynútiteľné a záväzné voči tretím stranám iba vtedy, ak systémový prevádzkovateľ môže dokázať, že v čase, keď sa tieto prevodné príkazy stali neodvolateľnými, si nebol vedomý a ani si nemohol byť vedomý začatia takéhoto konania.

▼B

2.  Žiadny zákon, predpis ani prax o zrušení zmlúv a transakcií uzavretých pred momentom začatia konkurzného konania v zmysle definície v článku 6 ods. 1 nebude viesť k zrušeniu vysporiadania.

3.  Okamih vstupu prevodného príkazu do systému sa určí podľa pravidiel tohto systému. Ak vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa spravuje systém, upravujú okamih vstupu, pravidlá tohto systému musia byť v súlade s takýmito ustanoveniami.

▼M1

4.  V prípade interoperabilných systémov si každý systém vo svojich pravidlách určí okamih vstupu do vlastného systému tak, aby sa v maximálnej možnej miere zabezpečilo, že pravidlá všetkých príslušných interoperabilných systémov sú v tejto oblasti skoordinované. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak v pravidlách všetkých systémov, ktoré sú súčasťou interoperabilných systémov, na pravidlá okamihu vstupu jedného systému nemajú vplyv žiadne pravidlá iných systémov, s ktorými je interoperabilný.

▼M1

Článok 4

Členské štáty môžu stanoviť, že začatie konkurzného konania voči účastníkovi alebo systémovému prevádzkovateľovi interoperabilného systému nebráni použitiu finančných prostriedkov alebo cenných papierov dostupných na zúčtovacom účte tohto účastníka na plnenie záväzkov tohto účastníka v systéme alebo v interoperabilnom systéme v pracovný deň začatia konkurzného konania. Členské štáty môžu tiež stanoviť, že úverový nástroj poskytnutý takémuto účastníkovi, prepojený so systémom, sa na základe dostupnej jestvujúcej vecnej záruky použije na plnenie záväzkov tohto účastníka v systéme alebo v interoperabilnom systéme.

▼B

Článok 5

Prevodný príkaz nesmie byť zrušený účastníkom v systéme ani treťou osobou od okamihu, ktorý je definovaný pravidlami tohto systému.

▼M1

V prípade interoperabilných systémov si každý systém vo svojich pravidlách určí okamih neodvolateľnosti tak, aby sa v maximálnej možnej miere zabezpečilo, že pravidlá všetkých príslušných interoperabilných systémov sú v tejto oblasti skoordinované. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak v pravidlách všetkých systémov, ktoré sú súčasťou interoperabilných systémov, na pravidlá okamihu neodvolateľnosti jedného systému nemajú vplyv žiadne pravidlá iných systémov, s ktorými je interoperabilný.

▼BODDIEL III

USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA KONKURZNÉHO KONANIA

Článok 6

1.  Na účel tejto smernice je okamihom začatia konkurzného konania okamih, keď príslušný súdny alebo správny orgán vydá rozhodnutie.

2.  Ak bolo rozhodnutie prijaté v súlade s odsekom 1, príslušný súdny alebo správny orgán bezodkladne oznámi toto rozhodnutie príslušnému orgánu, ktorý bol určený jeho členským štátom.

▼M2

3.  Členský štát uvedený v odseku 2 bezodkladne informuje Európsky výbor pre systémové riziká, ostatné členské štáty a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) (ESMA), zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 ( 8 ).

▼M1

Článok 7

Konkurzné konanie nemá spätné účinky na práva a povinnosti účastníka vyplývajúce z jeho účasti v systéme alebo v súvislosti s ňou pred okamihom začatia takéhoto konania, ako je vymedzené v článku 6 ods. 1 To platí okrem iného aj vo vzťahu k právam a povinnostiam účastníka v interoperabilnom systéme alebo systémového prevádzkovateľa interoperabilného systému, ktorý nie je účastníkom.

▼B

Článok 8

V prípade začatia konkurzného konania voči účastníkovi v systéme sa práva a povinnosti vyplývajúce z účasti tohto účastníka alebo v súvislosti s ňou spravujú právom, ktorým sa spravuje tento systém.ODDIEL IV

OCHRANA VECNE ZABEZPEČENÝCH PRÁV VERITEĽOV PRED ÚČINKAMI KONKURZU POSKYTOVATEĽA ZÁRUKY

▼M1

Článok 9

1.  Práva systémového prevádzkovateľa alebo účastníka na vecnú záruku, ktorá sa im poskytuje v súvislosti so systémom alebo akýmkoľvek interoperabilným systémom, a práva centrálnych bánk členských štátov alebo Európskej centrálnej banky na vecnú záruku, ktorá sa im poskytla, nie sú dotknuté konkurzným konaním voči:

a) účastníkovi (v príslušnom systéme alebo v interoperabilnom systéme),

b) systémovému prevádzkovateľovi interoperabilného systému, ktorý nie je účastníkom,

c) protistrane k centrálnym bankám členských štátov alebo Európskej centrálnej banke, alebo

d) akejkoľvek tretej strane, ktorá poskytla vecnú záruku.

Takáto vecná záruka sa môže použiť na uspokojenie týchto práv.

▼M3

Ak systémový prevádzkovateľ poskytol vecnú záruku inému systémovému prevádzkovateľovi v súvislosti s interoperabilným systémom, na práva systémového prevádzkovateľa, ktorý záruku poskytol, na túto vecnú záruku nemá vplyv konkurzné konanie voči systémovému prevádzkovateľovi, ktorý záruku prijal.

▼M1

2.  Ak sú cenné papiere, vrátane práv k cenným papierom, poskytnuté ako vecná záruka účastníkom, systémovým prevádzkovateľom alebo centrálnym bankám členských štátov alebo Európskej centrálnej banke podľa odseku 1 a ich právo, alebo právo akéhokoľvek splnomocneného zástupcu, agenta alebo tretej osoby konajúcej v ich mene, k týmto cenným papierom je právoplatne zaznamenané v registri, účtovnom systéme alebo centrálnom depozitnom systéme nachádzajúcom sa v členskom štáte, určenie práv takýchto subjektov ako držiteľov vecnej záruky, pokiaľ ide o tieto cenné papiere, sa riadi právom tohto členského štátu.

▼BODDIEL V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

▼M1

Článok 10

▼M2

1.  Členské štáty určia systémy a príslušných prevádzkovateľov systémov, ktoré majú patriť do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, a oznámia ich ESMA a informujú ho o orgánoch, ktoré určili v súlade s článkom 6 ods. 2 ESMA uverejní tieto informácie na svojej internetovej stránke.

▼M1

Systémový prevádzkovateľ oznámi členskému štátu, ktorého právo sa uplatňuje, účastníkov systému vrátane všetkých prípadných nepriamych účastníkov, ako aj akúkoľvek zmenu, ktorá sa ich týka.

Okrem oznamovania údajov uvedených v druhom pododseku môžu členské štáty podriadiť systémy, ktoré patria do ich právomoci, požiadavkám dohľadu alebo povoľovania.

Inštitúcia na požiadanie informuje kohokoľvek, kto má oprávnený záujem, o systémoch, v ktorých je účastníkom, a poskytne mu informácie o hlavných pravidlách, ktorými sa spravuje fungovanie týchto systémov.

2.  Systém, ktorý bol určený skôr, ako nadobudli účinnosť vnútroštátne ustanovenia na vykonanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/44/ES zo 6. mája 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/26/ES o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov a smernica 2002/47/ES o dohodách o finančných zárukách, pokiaľ ide o prepojené systémy a úverové pohľadávky ( 9 ), sa aj naďalej považuje za určený na účely tejto smernice.

Prevodný príkaz, ktorý vstúpi do systému pred nadobudnutím účinnosti vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa vykonáva smernica 2009/44/ES, ale ktorý sa vyrovná po nadobudnutí ich účinnosti, sa považuje za prevodný príkaz na účely tejto smernice.

▼M2

Článok 10a

1.  Príslušné orgány spolupracujú s ESMA na účely tejto smernice v súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010.

2.  Príslušné orgány bezodkladne poskytnú ESMA všetky informácie potrebné na plnenie jeho povinností v súlade s článkom 35 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

▼B

Článok 11

1.  Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 11. decembra 1999. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice. V tomto oznámení členské štáty uvedú tabuľku zhody, obsahujúcu vnútroštátne právne predpisy, ktoré existujú alebo sú zavedené v súvislosti s jednotlivými článkami tejto smernice.

Článok 12

Najneskôr do troch rokov odo dňa uvedeného v článku 11 ods. 1 Komisia predloží správu Európskemu parlamentu a Rade o uplatňovaní tejto smernice, ak je to vhodné, spolu s návrhmi na jej preskúmanie.

Článok 13

Táto smernica nadobudne účinnosť v deň jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 14

Táto smernica je adresovaná členským štátom.( 1 ) Ú. v. ES C 207, 18.7.1996, s. 13, a Ú. v. ES C 259, 26.8.1997, s. 6.

( 2 ) Stanovisko doručené 21. novembra 1996.

( 3 ) Ú. v. ES C 56, 24.2.1997, s. 1.

( 4 ) Stanovisko Európskeho parlamentu z 9. apríla 1997 (Ú. v. ES C 132, 28.4.1997, s. 74), spoločné stanovisko Rady z 13. októbra 1997 (Ú. v. ES C 375, 10.12.1997, s. 34) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. januára 1998 (Ú. v. ES C 56, 23.2.1998). Rozhodnutie Rady z 27. apríla 1998.

( 5 ) Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1.

( 6 ) Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1.

( 7 ) Ú. v. ES L 168, 27.6.2002, s. 43.

( 8 ) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.

( 9 ) Ú. v. EÚ L 146, 10.6.2009, s. 37.

Top