EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01997R1255-20070105

Consolidated text: Nariadenie Rady (EH) č. 1255/97 z 25. júna 1997 o kritériách spoločenstva na kontrolné miesta a ktorým sa mení plán prepravy uvedený v prílohe smernice 91/628/EHS

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1255/2007-01-05

1997R1255 — SK — 05.01.2007 — 002.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE RADY (EH) č. 1255/97

z 25. júna 1997

o kritériách spoločenstva na ►M2  kontrolné miesta ◄ a ktorým sa mení plán prepravy uvedený v prílohe smernice 91/628/EHS

(Ú. v. ES L 174, 2.7.1997, p.1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

NARIADENIE RADY (ES) č. 1040/2003 z 11. júna 2003,

  L 151

21

19.6.2003

►M2

NARIADENIE RADY (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004

  L 3

1

5.1.2005
▼B

NARIADENIE RADY (EH) č. 1255/97

z 25. júna 1997

o kritériách spoločenstva na ►M2  kontrolné miesta ◄ a ktorým sa mení plán prepravy uvedený v prílohe smernice 91/628/EHSRADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/628/EHS z 19. novembra 1991 o ochrane zvierat počas prepravy, ktorou sa mení smernica 90/425/EHS a 91/496/EHS ( 1 ), a najmä na článok 13 odsek 2 a článok 14 tejto smernice,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže smernica 91/628/EHS stanovuje, s cieľom zlepšenia pohody niektorých kategórií prepravovaných zvierat, požiadavky týkajúce sa maximálnej doby cesty, po ktorej musia byť zvieratá vyložené, nakŕmené a napojené a musia oddychovať najmenej 24 hodín pred ďalším cestovaním;

keďže takéto povinné zastávky pri preprave zvierat na dlhú vzdialenosť sa uskutočňujú na ►M2  kontrolné miesta ◄ ;

keďže je nevyhnutné stanoviť kritériá, ktoré majú spĺňať ►M2  kontrolné miesta ◄ , použiteľné v celom spoločenstve, aby boli zabezpečené optimálne podmienky pohody zvierat, ktoré cez ne prechádzajú a tiež postarať sa o určité sprievodné záležitosti týkajúce sa zdravia zvierat;

keďže s cieľom umožnenia kontroly činnosti ►M2  kontrolné miesta ◄ a dopravných prostriedkov a zvierat, ktoré cez ne prechádzajú, je nevyhnutné zabezpečiť vedenie záznamov a niektoré ďalšie administratívne záležitosti;

keďže s cieľom zaručenia, že prepravované zvieratá pokračujú v ceste za optimálnych podmienok pohody zvierat, príslušný orgán by sa mal presvedčiť, že sú na to spôsobilé;

keďže až do doby, než budú stanovené poplatky spoločenstva za veterinárne kontroly na overenie toho, či sú zvieratá spôsobilé pokračovať v ďalšej ceste, malo by byť stanovené, že členské štáty môžu v súlade so všeobecnými pravidlami Zmluvy požadovať, aby tieto výdaje hradil príslušný prevádzkovateľ;

keďže na zaistenie súladu s určitými pravidlami platnými pre ►M2  kontrolné miesta ◄ , plán prepravy uvedený v kapitole VIII prílohy smernice 91/628/EHS, by mal byť upravený novými ustanoveniami;

keďže je dôležité najprv stanoviť pravidlá pre ►M2  kontrolné miesta ◄ pre domáce nepárnokopytníky a hovädzí dobytok, ovce, kozy a ošípané;

keďže Vedecký veterinárny výbor odporučil určité minimálne požiadavky pre ►M2  kontrolné miesta ◄ , ktoré boli vzaté do úvahy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:Článok 1

▼M2

1.  Kontrolné miesta sú miesta, kde zvieratá oddychujú najmenej 12 hodín podľa prílohy I kapitoly V bodu 1.5 alebo 1.7 písm. b) k nariadeniu (ES) č. 1/2005 ( 2 ).

▼B

2.   ►M2  Kontrolné miesta ◄ uvedené v odseku 1 musia spĺňať kritéria spoločenstva stanovené v tomto nariadení.

Článok 2

Na účely tohto nariadenia sa uplatnia, pokiaľ je to potrebné, definície uvedené v článku 2 smerníc 64/432/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS a 91/628/EHS.

▼M2

Článok 3

1.  Príslušný orgán schváli a vydá číslo schválenia pre každé kontrolné miesto. Takéto schválenie možno obmedziť pre konkrétne druhy alebo pre niektoré kategórie zvierat a zdravotný stav. Členské štáty oznámia Komisii zoznam schválených kontrolných miest a každú aktualizáciu tohto zoznamu.

Členské štáty tiež oznámia Komisii podrobné úpravy, ktoré sa týkajú uplatňovania ustanovení článku 4 ods. 2, najmä obdobie využívania kontrolných miest a dvojaké použitie schválených priestorov.

2.  Komisia zaradí kontrolné miesta do zoznamu v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1/2005 na základe návrhu príslušného orgánu dotknutého členského štátu.

3.  Členské štáty môžu kontrolné miesta len navrhnúť na zaradenie do zoznamu hneď, ako príslušný orgán skontroluje, či spĺňajú príslušné požiadavky a schváli ich. Na účely takého schválenia príslušný orgán, ako je vymedzený v článku 2 ods. 6 smernice 90/425/EHS, zabezpečí, že kontrolné miesta spĺňajú všetky požiadavky uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu; naviac takéto kontrolné miesta:

a) sú umiestnené v oblasti, ktorá nepodlieha zákazu alebo obmedzeniam v súlade s príslušnými právnymi predpismi Spoločenstva,

b) sú pod kontrolou úradného veterinárneho lekára, ktorý okrem iného zabezpečí súlad s ustanoveniami tohto nariadenia,

c) sú prevádzkované v súlade so všetkými príslušnými pravidlami Spoločenstva, ktoré sa vzťahujú na zdravie zvierat, presun zvierat a ochranu zvierat pri porážke,

d) najmenej dvakrát do roka podliehajú pravidelnej kontrole s cieľom uistiť sa, že aj naďalej spĺňajú požiadavky na schválenie.

4.  V závažných prípadoch, odôvodnených najmä zdravím alebo pohodou zvierat, musí členský štát dočasne pozastaviť používanie kontrolného miesta na svojom území. O takomto pozastavení a jeho dôvodoch informuje Komisiu a ostatné členské štáty. Zrušenie dočasného pozastavenia používania kontrolného miesta je možné iba po oznámení dôvodov Komisii a ostatným členským štátom, ktoré viedli k zrušeniu pozastavenia.

5.  Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 31 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1/2005 môže dočasne pozastaviť používanie kontrolného miesta alebo ho vyškrtnúť zo zoznamu, ak kontrola na mieste vykonaná expertmi Komisie, ako je uvedené v článku 28 uvedeného nariadenia, naznačuje nesúlad s príslušnými právnymi predpismi Spoločenstva.

▼M1

Článok 4

1.   ►M2  Kontrolné miesta ◄ sa používajú výlučne na príjem, kŕmenie, napájanie, odpočinok, ustajnenie, ošetrenie a odoslanie zvierat, ktoré cez ne prechádzajú.

2.  Avšak na základe výnimky z odseku 1 môžu členské štáty tiež schváliť ako ►M2  kontrolné miesta ◄ celé priestory zberných stredísk, ako je to stanovené v článku 2 písm. o) smernice 64/432/EHS a článku 2 písm. b) ods. 3 smernice 91/68/EHS za predpokladu, že sú v zhode s odsekom 3 tohto článku a bodom A.4 prílohy I k tomuto nariadeniu počas celého obdobia fungovania ako ►M2  kontrolné miesta ◄ .

3.  Zvieratá môžu byť na ►M2  kontrolné miesta ◄ v rovnakom čase len ak:

a) majú rovnaký certifikovaný zdravotný stav, vrátane každej dodatočnej záruky udelenej v súlade s legislatívou spoločenstva tam, kde to je potrebné;

b) je ich zdravotný stav certifikovaný;

i) buď podľa požiadaviek platných pre kategóriu zvierat daných druhov, ako je to ustanovené vo veterinárnej legislatíve spoločenstva uvedenej v prílohe A k smernici 90/425/EHS.

Ak to nie je inak ustanovené príslušnými požiadavkami zdravotného stavu, dodatočný certifikát zaručuje, že zvieratá zostali najmenej po dobu 21 dní na jednom jedinom statku alebo od narodenia zostali na statku pôvodu, ak sú zvieratá mladšie ako 21 dní, pred odoslaním z toho statku priamo alebo prechodom cez jedno jediné schválené zberné centrum a v prípade oviec a kôz vyhovujú požiadavkám článku 4b ods. 4 smernice 91/68/EHS, alebo

ii) v prípade hovädzieho dobytka a ošípaných určených na vývoz do tretej krajiny podľa článku 2 ods. 1 rozhodnutia 93/444/EHS ( 3 );

c) patria do kategórie zvierat, pre ktoré sú schválené ►M2  kontrolné miesta ◄ .

▼M2

4.  Príslušný orgán miesta odoslania oznámi presun zvierat prechádzajúcich cez kontrolné miesto prostredníctvom výmenného informačného systému uvedeného v článku 20 smernice 90/425/EHS.

▼B

Článok 5

Majiteľ alebo akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje ►M2  kontrolné miesta ◄ musí byť zodpovedná za dodržiavanie príslušných ustanovení tohto nariadenia a je povinná:

a) prijať iba tie zvieratá, ktoré boli certifikované alebo identifikované v súlade s príslušnými právnymi predpismi spoločenstva, najmä so zreteľom na ustanovenia uvedené v článku 3 odseku 3. Za týmto účelom kontroluje alebo nechá iných kontrolovať zdravotné alebo iné sprievodné doklady patriace uvedenému druhu zvierat alebo príslušným kategóriám a námatkovo kontrolovať identifikačné značky zvierat;

▼M1 —————

▼B

c) zaistiť, aby zvieratá, ktoré sa nachádzajú v  ►M2  kontrolné miesta ◄ boli kŕmené a napájané v správnom čase podľa príslušného druhu zvierat a aby im bolo za týmto účelom poskytnuté primerané množstvo krmív a tekutín;

d) starať sa o zvieratá, ktoré sa nachádzajú v  ►M2  kontrolné miesta ◄ a ak je to potrebné, prijať všetky potrebné kroky na zabezpečenie ich pohody v súlade s požiadavkami na zdravie zvierat;

e) v prípade potreby zavolať veterinárneho lekára, aby

 poskytol primerané ošetrenie zvieratám, ktoré ochoreli alebo sa zranili v čase, keď za nich zodpovedá a aby

 ak je to nevyhnutné, zvieratá zabil, usmrtil alebo utratil v súlade so smernicou 93/119/ES;

f) používať personál, ktorý má primeranú zručnosť, znalosti a odbornú spôsobilosť a za týmto účelom absolvoval špeciálne školenie buď v rámci pracovnej povinnosti alebo v inom školiacom zariadení alebo má rovnocennú praktickú skúsenosť, ktorá ho oprávňuje k zaobchádzaniu a ak je to potrebné, k poskytnutiu primeranej starostlivosti uvedeným zvieratám;

g) prijímať potrebné kroky, aby sa zaistilo, že všetci, ktorí v  ►M2  kontrolné miesta ◄ so zvieratami narábajú, dodržiavajú príslušné ustanovenia týkajúce sa pohody zvierat;

▼M1

h) oznámiť príslušnému orgánu do jedného pracovného dňa po odchode zásielky informáciu stanovenú v bode C.7 prílohy I, viesť záznam alebo databanku týchto informácií, uchovávať ich a mať ich k dispozícii pre príslušný orgán najmenej po dobu troch rokov;

▼B

i) o akékoľvek zmene pri najbližšej príležitosti informovať príslušný orgán.

▼M2

Článok 6

1.  Predtým, ako zvieratá opustia kontrolné miesto, úradný veterinárny lekár alebo iný veterinárny lekár vymenovaný na tento účel príslušným orgánom, potvrdí v pláne prepravy, ako je uvedené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1/2005, že zvieratá sú zdravotne spôsobilé pokračovať v ceste. Členské štáty sa môžu ustanoviť, že výdavky vynaložené v dôsledku veterinárnych kontrol znáša dotknutý prevádzkovateľ.

2.  Pravidlá, ktoré sa vzťahujú na výmenu správ medzi orgánmi s cieľom splniť požiadavky tohto nariadenia sa ustanovia v súlade s postupom ustanoveným v článku 31 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1/2005.

Článok 6a

Toto nariadenie mení a dopĺňa Rada, ktorá sa uznáša kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie, s cieľom zohľadniť najmä technický a vedecký pokrok, s výnimkou akejkoľvek zmien a doplnení prílohy, ktoré sú potrebné na prispôsobenie sa situácii zdravia zvierat, a ktoré možno prijať v súlade s postupom ustanoveným v článku 31 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1/2005.

▼M1

Článok 6b

►M2  Členské štáty uplatňujú ustanovenia článku 26 nariadenia (ES) č. 1/2005 na sankcionovanie každého porušenia ustanovení tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že sa tieto ustanovenia vykonávajú. ◄ Členské štáty oznamujú Komisii tieto ustanovenia najneskôr do 1. mája 2004 a bezodkladne jej oznamujú akékoľvek následné zmeny a doplnky, ktoré sa ich dotýkajú.

▼B

Článok 7

Toto nariadenie nadobudne účinnosť dňom uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Bude sa uplatňovať od 1. januára 1999.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
▼M2

PRÍLOHA

KRITÉRIA SPOLOČENSTVA NA KONTROLNÉ MIESTA

A.   ZDRAVOTNÉ A HYGIENICKÉ OPATRENIA

1. Každé kontrolné miesto musí:

a) byť umiestnené, navrhnuté, skonštruované a prevádzkované tak, aby zaručovalo dostatočnú biologickú bezpečnosť zabraňujúcu šíreniu vážnych infekčných chorôb do iných chovov a medzi nepretržitými zásielkami zvierat prechádzajúcimi cez tieto priestory,

b) byť skonštruované, vybavené a prevádzkované tak, aby zaručovalo možnosť vykonania čistenia a dezinfekcie. Umývacia dodávka sa poskytuje priamo na mieste. Takéto zariadenia musia byť funkčné za akýchkoľvek poveternostných podmienok,

c) byť vyčistené a dezinfikované pred a po každom použití tak, ako to požaduje úradný veterinárny lekár.

2. Personál a vybavenie, ktoré prichádza do kontaktu s ustajnenými zvieratami, sú výlučne vyhradení pre dotknuté priestory, pokiaľ podliehajú čisteniu a dezinfekcii potom, ako prišli do kontaktu so zvieratami, alebo s ich močom alebo výkalmi. Najmä osoby, ktoré sú zodpovedné za kontrolné miesto, poskytujú čistiace zariadenie a ochranný odev, ktorý sa výhradne používa pre osoby vstupujúce na kontrolné miesto, ako aj sprístupní vhodné vybavenie na čistenie a dezinfekciu vyššie uvedených zložiek.

3. Podstielka sa odstráni a potom, ako sa zásielka zvierat presunie z ohrady a vykoná sa čistenie a dezinfekcia ustanovená v bode 1 písm. c), sa nahradí novou podstielkou.

4. Živočíšny odpad, moč a výkaly z priestorov sa nezhromažďujú, pokiaľ nepodliehajú primeranej úprave s cieľom vyhnúť sa rozšíreniu chorôb zvierat.

5. Dodržiavajú sa primerané sanitárne prestávky medzi dvomi po sebe idúcimi zásielkami zvierat a ak sú vhodne prispôsobené v závislosti od toho, či pochádzajú z rovnakého regiónu, oblasti alebo priestoru. Predovšetkým sa na kontrolných miestach vôbec nenachádzajú zvieratá počas najmenej 24 hodín po najviac šiestich dňoch používania a potom, ako sa vykoná čistenie a dezinfekcia, a pred príchodom novej zásielky.

6. Pred prijatím zvierat kontrolné miesta:

a) začali čistenie a dezinfekciu v priebehu 24 hodín po odchode všetkých zvierat, ktoré sa predtým nachádzali v ich priestoroch, v súlade s ustanoveniami článku 4 ods. 3 tohto nariadenia,

b) sú bez prítomnosti zvierat, pokiaľ sa neukončí čistenie a dezinfekcia v dostatočnej miere z pohľadu úradného veterinárneho lekára.

▼B

B.   STAVBA A ZARIADENIE

▼M2

1. Naviac k ustanoveniam prílohy I kapitol II a III k nariadeniu (ES) č. 1/2005, ktoré sa vzťahujú na dopravné prostriedky určené na nakladanie a vykladanie zvierat, každé kontrolné miesto musí mať vhodné vybavenie a zariadenie dostupné na účely nakladania a vykladania zvierat z dopravného prostriedku. Predovšetkým takéto vybavenie a zariadenie musí mať protišmykovú podlahu a ak je to potrebné, musí byť zabezpečené postrannými zábranami. Mostíky, rampy a lávky musia byť spevnené postrannými zábranami, zábradlím alebo inými ochrannými prostriedkami, ktoré zabránia vypadnutiu zvierat. Nakladacie a vykladacie rampy by mali mať čo najmenší možná sklon. Prechody musia mať podlahu, ktorá minimalizuje nebezpečenstvo pokĺznutia a musia byť skonštruované tak, aby minimalizovali nebezpečenstvo poranenia zvierat. Osobitnú starostlivosť je potrebné venovať tomu, aby sa nevytvorila žiadna medzera alebo trhlina medzi podlahou vozidla a rampou alebo rampou a podlahou vykladacieho priestoru, ktorá by nútila zvieratá skákať alebo by pravdepodobne zapríčinila pošmyknutie alebo potknutie sa zvierat.

▼B

2. Všetky zariadenia použité na ustajnenie zvierat v  ►M2  kontrolné miesta ◄ musia:

a) mať povrch podlahy, ktorý znižuje na minimum riziko pošmyknutia a nespôsobí zranenie zvierat;

b) mať strechy a dostatočnú bočnú ochranu, aby boli zvieratá chránené pred nepriaznivým počasím;

c) mať vhodné zariadenia na držanie, prehliadku, vyšetrenie v prípade potreby, kŕmenie a napájanie zvierat a na uskladnenie krmív;

d) mať potrebnú ustajňovaciu kapacitu, primeranú ventiláciu a kanalizáciu pre druhy ustajnených zvierat;

e) prirodzené alebo umelé osvetlenie, ktoré postačuje k prehliadke všetkých zvierat v ktorúkoľvek dobu. Ak je to potrebné, musia mať k dispozícii primerané náhradné osvetlenie;

f) mať vybavenie na uväzovanie zvierat, ktoré musia byť uviazané. Takéto uväzovanie musí byť vykonané takým spôsobom, aby nespôsobilo zvieratám bolesť alebo utrpenie a aby im umožnilo sa kŕmiť, napájať a ľahnúť si bez problémov;

g) mať, v závislosti od uvedeného druhu zvierat, dostatočný priestor pre zvieratá, aby si mohli súčasne ľahnúť a aby mali ľahký prístup k miestam napájania a kŕmenia;

h) mať dostatočné zásoby materiálu na podstielanie. Tento materiál sa musí dať do každej ohrady podľa potrieb každého druhu alebo kategórie ustajnených zvierat;

i) byť konštruované a udržiavané takým spôsobom, aby zvieratá nemohli prísť do styku s žiadnym ostrým alebo nebezpečným predmetom, alebo porušeným povrchom, ktorý by im mohol spôsobiť zranenie.

3.  ►M2  Kontrolné miesta ◄ musia mať vhodné zariadenie pre oddelené ustajnenie zvierat, ktoré sú choré, zranené alebo potrebujú individuálnu starostlivosť.

4.  ►M2  Kontrolné miesta ◄ musia mať vhodné zariadenie pre všetky osoby pracujúce v ňom alebo využívajúce jeho budovy s pozemkami.

5.  ►M2  Kontrolné miesta ◄ musia mať vhodné zariadenie pre skladovanie a odstraňovanie odpadového materiálu a pre skladovanie mŕtvych zvierat do doby, než sú ich telá odstránené a zničené v súlade so smernicou 90/667EHS ( 4 ).

C.   ČINNOSTI

1. Zvieratá musia byť vyložené okamžite po príchode. Ak je nevyhnutné odložiť vykládku vzhľadom na počasie a čakacím dobám, zvieratám by mali byť zaručené najlepšie možné podmienky pohody zvierat.

2. Počas nakladania a vykladania musí byť zaistené, aby zvieratá neboli vyľakané, dráždené alebo týrané, a musí byť zaistené, že sa nevyčerpajú. Zvieratá nesmú byť ani zdvíhané ani vlečené za hlavu, rohy, uši, končatiny, chvost alebo za vlnu a nesmie sa s nimi zachádzať tak, aby im to spôsobilo zbytočnú bolesť alebo utrpenie. V prípade nutnosti musia byť vedené jednotlivo.

3. Pre pohyb zvierat v zariadeniach:

a) mobilné naháňacie uličky musia byť usporiadané tak, aby sa využil stádový pud zvierat;

b) nástroje určené na vedenie zvierat sa musia použiť výhradne na tento účel. Nástroje dávajúce elektrické šoky by sa mali používať čo najmenej a ich použitie je možné iba u dospelého dobytka a ošípaných, ktoré sa odmietajú pohnúť, za podmienky, že šoky netrvajú dlhšie než dve sekundy, sú primerane rozložené na plochu, a že zvieratá majú pred sebou miesto, kam sa môžu pohnúť. Tieto šoky sa môžu dávať iba do svalov zadných štvrtí.

c) zvieratá sa nesmú biť, nesmie byť vyvíjaný tlak na žiadnu mimoriadne citlivú časť tela. Najmä chvosty zvierat sa nesmú stláčať, krútiť alebo lámať a zvieratá sa nesmú chytať za oči. Zvieratá sa nesmú biť alebo kopať.

d) osoby, ktoré na ►M2  kontrolné miesta ◄ zaobchádzajú so zvieratami nesmú mať alebo používať bodce alebo iné nástroje s ostrými koncami. Tyče alebo iné nástroje určené na vodenie zvierat sa môžu používať iba vtedy, ak sa môžu dať na telo zvieraťa bez toho, aby mu spôsobili poranenie alebo zbytočné utrpenie.

4. Zvieratá, ktoré prichádzajú po preprave za vysokých teplôt a za vlhkého počasia, musia byť čo najrýchlejšie ochladené vhodnými prostriedkami.

5. Kŕmenie a napájanie zvierat musí byť vykonávané takým spôsobom, aby bolo zabezpečené, že každé zviera ustajnené v  ►M2  kontrolné miesta ◄ môže mať aspoň dostatok čistej vody a dostatok vhodného krmiva, ktoré uspokojí jeho telesné potreby počas zastávky a na predpokladané trvanie jeho cesty do ďalšieho miesta, kde mu bude poskytnuté krmivo. ►M2  Kontrolné miesta ◄ nemôžu prijímať zvieratá so zvláštnymi požiadavkami na kŕmenie ako sú mladé teľatá vyžadujúce tekuté krmivo, pokiaľ nie sú dostatočne vybavené na uspokojenie týchto potrieb po materiálnej a personálnej stránke.

6. Kondíciu a stav zvierat zisťuje zamestnanec ►M2  kontrolné miesta ◄ pri ich príjazde ►M2  kontrolné miesta ◄ a najmenej raz za 12 hodín počas ich pobytu v  ►M2  kontrolné miesta ◄ .

7. Záznam uvedený v článku 5 písm. h) tejto smernice obsahuje tieto informácie:

a) dátum a čas ukončenia vykládky a začiatok opätovnej nakládky každej zásielky;

b) dátum a trvanie depopulácie zo zdravotných dôvodov, podľa bodu A odsek 4 tejto prílohy;

c) číslo(a) zdravotného certifikátu, ktorý patrí ku každej zásielke;

d) akékoľvek nevyhnutné poznámky týkajúce sa zdravotného stavu alebo pohody zvierat a najmä:

 charakteristické rysy a počet zvierat, ktoré boli pri vykladaní v  ►M2  kontrolné miesta ◄ mŕtve, alebo ktoré uhynuli počas pobytu,

 charakteristické rysy a počet zvierat, u ktorých sa pri vykladaní alebo počas pobytu v oddychovom mieste zistili vážne zranenia, alebo ktoré sú posúdené, že nie sú schopné ďalšej cesty;

e) mená a adresy prepravcov a šoférov a poznávacie značky dopravných prostriedkov.

▼M2 —————( 1 ) Ú. v. ES L 340, 11.12.1991, s. 17. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 95/29/ES (Ú. v. ES. L 148, 30.6.1995, s. 52).

( 2 ) Ú. v. ES L 3 z 5. januára 2005.

( 3 ) Ú. v. ES L 208, 19.8.1993, s. 34.

( 4 ) Ú. v. ES L 363, 27.12.1990, s. 51. Smernica naposledy zmenená a doplnená Zmluvou o pristúpení z roku 1994.

Top