Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01996L0098-20131204

Smernica Rady 96/98/ES z 20. decembra 1996 o vybavení námorných lodí

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/98/2013-12-04

1996L0098 — SK — 04.12.2013 — 011.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

SMERNICA RADY 96/98/ES

z 20. decembra 1996

o vybavení námorných lodí

(Ú. v. ES L 046, 17.2.1997, p.25)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

SMERNICA KOMISIE č. 98/85/ES Text s významom pre EHP z 11. novembra 1998,

  L 315

14

25.11.1998

 M2

COMMISSION DIRECTIVE 2001/53/EC Text with EEA relevance of 10 July 2001 (*)

  L 204

1

28.7.2001

 M3

SMERNICA KOMISIE 2002/75/ES Text s významom pre EHP z 2. septembra 2002,

  L 254

1

23.9.2002

►M4

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2002/84/ES Text s významom pre EHP z 5. novembra 2002,

  L 324

53

29.11.2002

 M5

SMERNICA KOMISIE 2008/67/ES Text s významom pre EHP z 30. júna 2008,

  L 171

16

1.7.2008

 M6

SMERNICA KOMISIE 2009/26/ES Text s významom pre EHP zo 6. apríla 2009,

  L 113

1

6.5.2009

►M7

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 596/2009 z 18. júna 2009

  L 188

14

18.7.2009

 M8

SMERNICA KOMISIE 2010/68/EÚ Text s významom pre EHP z 22. októbra 2010,

  L 305

1

20.11.2010

 M9

SMERNICA KOMISIE 2011/75/EÚ Text s významom pre EHP z 2. septembra 2011,

  L 239

1

15.9.2011

 M10

SMERNICA KOMISIE 2012/32/EÚ Text s významom pre EHP z 25. októbra 2012,

  L 312

1

10.11.2012

►M11

SMERNICA KOMISIE 2013/52/EÚ Text s významom pre EHP z 30. októbra 2013,

  L 304

1

14.11.2013(*)

Tento akt nebol zatiaľ uverejnený v slovenčine.
▼B

SMERNICA RADY 96/98/ES

z 20. decembra 1996

o vybavení námorných lodíRADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 84 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie ( 1 ),

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru ( 2 ),

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 189c zmluvy ( 3 ),

(1) keďže v rámci spoločnej dopravnej politiky sa musia prijať ďalšie opatrenia na zaistenie bezpečnosti námornej dopravy;

(2)

keďže nehody lodí sú predmetom vážneho záujmu spoločenstva a to najmä tie, ktorých výsledkom sú straty na ľudských životoch a znečistenie morí a pobrežia členských štátov;

(3)

keďže riziko nehôd lodí sa môže účinne zmenšiť pomocou spoločných noriem, ktoré zabezpečia vysokú úroveň bezpečnosti pri prevádzke zariadení, ktoré sú na palubách lodí; keďže testovacie normy a metódy môžu mať veľký vplyv na budúcu prevádzku zariadenia;

(4)

keďže medzinárodné dohovory vyžadujú od vlajkového štátu, aby zabezpečil, že zariadenie nachádzajúce sa na palubách lodí spĺňa určité bezpečnostné požiadavky a aby vydal príslušné certifikáty; keďže v tomto zmysle boli medzinárodnými normalizačnými inštitúciami a Medzinárodnou námornou organizáciou (IMO) vyvinuté testovacie normy pre niektoré typy vybavenia námorných lodí; keďže národné testovacie normy vykonávajúce medzinárodné normy boli ponechané na uváženie certifikačným orgánom, ktoré samotné majú rôznu úroveň kvalifikácie a skúseností; keďže toto viedlo k rôznym úrovniam bezpečnosti výrobkov, ktoré národné príslušné úrady certifikovali ako výrobky spĺňajúce príslušné medzinárodné bezpečnostné normy a členské štáty sa veľmi zdráhali akceptovať, že bez ďalšej verifikácie lode plávajúce pod ich vlajkami majú na palube zariadenie schválené inými členskými štátmi;

(5)

keďže sa musia stanoviť spoločné pravidlá, aby sa odstránili rozdiely pri vykonávaní medzinárodných noriem; keďže výsledkom takých spoločných pravidiel bude odstránenie zbytočných nákladov a administratívnych postupov týkajúcich sa schvaľovania zariadení, zlepšenie prevádzkových podmienok a konkurenčného postavenia loďstva spoločenstva a odstránenie technických bariér obchodu, pomocou značky zhody pripevnenej k zariadeniu;

(6)

keďže Rada vo svojej rezolúcii z 8. júna 1993 o spoločnej politike bezpečnosti na moriach ( 4 ) nalieha na Komisiu, aby predložila návrhy na zosúladenie vykonávania noriem IMO a postupov schvaľovania vybavenia námorných lodí;

(7)

keďže akcia na úrovni spoločenstva je jedinou možnou akciou potrebnou na dosiahnutie takého zosúladenia, pretože členské štáty konajúce nezávisle alebo prostredníctvom medzinárodných organizácií nemôžu zabezpečiť rovnakú úroveň bezpečnostných parametrov;

(8)

keďže smernica Rady je vhodným právnym nástrojom, pretože vytvára rámec pre jednotné a povinné uplatňovanie medzinárodných testovacích noriem členskými štátmi;

(9)

keďže je teraz vhodné sa na prvom mieste venovať zariadeniu, ktorého prítomnosť na palube lode a ktorého schválenie národnými správami v súlade s bezpečnostnými normami stanovenými v medzinárodných dohovoroch alebo rezolúciách je povinné podľa hlavných medzinárodných dohovorov;

(10)

keďže existujú rôzne smernice, ktoré zabezpečujú voľný pohyb niektorých výrobkov, ktoré by medzi iným mohli byť použité ako zariadenia na palube lodí, ale ktoré nie sú predmetom certifikácie členských štátov v súlade s príslušnými medzinárodnými dohovormi; keďže zariadenie, ktoré má byť umiestnené na palube lode, musí z toho dôvodu byť regulované výhradne novými spoločnými pravidlami;

(11)

keďže nové testovacie normy pre zariadenie, pre ktoré také normy neexistujú alebo nie sú dostatočne podrobné, musia byť prijaté pokiaľ možno na medzinárodnej úrovni;

(12)

keďže by členské štáty mali zabezpečiť, aby notifikované inštitúcie, ktoré posudzujú zhodu zariadenia s testovacími normami, boli nezávislé, výkonné a profesionálne spôsobilé vykonávať svoje úlohy;

(13)

keďže zhoda s medzinárodnými testovacími normami sa môže najlepšie preukázať pomocou postupov posudzovania zhody, ktoré sú stanovené v rozhodnutí Rady 93/465/EHS z 22. júla 1993, týkajúcom sa modulov pre rôzne fázy postupov posudzovania zhody a pravidiel pre pripevňovanie a používanie označení zhody CE, ktoré majú byť používané v technických harmonizačných smerniciach ( 5 );

(14)

keďže nič v tejto smernici neobmedzuje práva udelené správe vlajkového štátu medzinárodnými dohovormi, ktoré sa týkajú vykonávania prevádzkovo-výkonnostných testov na palube lode, a pre ktorú bol vydaný bezpečnostný certifikát za predpokladu, že také testy nie sú duplicitné s postupmi posudzovania zhody;

(15)

keďže vybavenie, ktoré podlieha tejto smernici, by mohlo vo všeobecnosti niesť značku, ktorá by vyjadrovala jeho zhodu s požiadavkami tejto smernice;

(16)

keďže členské štáty môžu v niektorých prípadoch prijať predbežné opatrenia na obmedzenie alebo zákaz používania zariadenia označeného značkou zhody;

(17)

keďže používanie zariadenia neoznačeného značkou zhody sa môže povoliť len vo výnimočných prípadoch;

(18)

keďže na doplnenie tejto smernice musí byť prijatý zjednodušený postup, ktorého súčasťou bude riadiaci výbor,

PRIJALA NASLEDOVNÚ SMERNICU:Článok 1

Účelom tejto smernice je zvýšenie bezpečnosti na mori a prevencia znečistenia mora pomocou jednotného uplatňovania príslušných medzinárodných nástrojov, týkajúcich sa zariadenia uvedeného v prílohe A, ktoré má byť umiestnené na palube lodí, ktorým členský štát vydal bezpečnostné certifikáty alebo tieto boli vydané v jeho mene na základe medzinárodných dohovorov a zabezpečenie voľného pohybu takého zariadenia v rámci spoločenstva.

Článok 2

Na účely tejto smernice:

a) „postupy posudzovania zhody“ znamenajú postupy uvedené v článku 10 a prílohe B;

b) „zariadenie“ znamená položky uvedené v prílohách A.1 a A.2, ktoré musia byť umiestnené na palube lode, s cieľom používania tak, aby loď spĺňala požiadavky medzinárodných nástrojov, alebo ktoré sú dobrovoľne umiestnené na palube lode s cieľom používania, a pre ktoré sa vyžaduje schválenie správy vlajkového štátu podľa medzinárodných nástrojov;

▼M1

c) „rádiokomunikačné zariadenie“ znamená zariadenie požadované podľa kapitoly IV Dohovoru SOLAS 1974, vo verzii ►M4  v ich aktualizovanom znení ◄ a obojsmerný rádiotelefónny prístroj VHF pre záchranné člny, požadovaný pravidlom III/6.2.1 uvedeného dohovoru;

▼B

d) „medzinárodné dohovory“ znamenajú:

 Medzinárodný dohovor o nákladovej značke z roku 1966 (LL66),

 Dohovor o medzinárodných pravidlách na zabránenie zrážkam na mori (Colreg) z roku 1972,

 Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí (Marpol) z roku 1973

 a

 Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori (Solas) z roku 1974,

spolu s ich protokolmi a dodatkami ►M4  v ich aktualizovanom znení ◄ ;

e) „medzinárodné nástroje“ znamenajú príslušné medzinárodné dohovory, príslušné rezolúcie a obežníky Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) a príslušné medzinárodné testovacie normy;

f) „značka“ znamená symbol uvedený v článku 11 a znázornený v prílohe D;

g) „notifikovaná inštitúcia“ znamená organizáciu určenú príslušným národným úradom členského štátu v súlade s článkom 9;

h) „umiestnenie na palube“ znamená inštalovanie alebo položenie na palubu lode;

i) „bezpečnostné certifikáty“ znamenajú certifikáty vydané členským štátom alebo v jeho mene v súlade s medzinárodnými dohovormi;

j) „loď“ znamená plavidlo, ktoré spadá do rozsahu platnosti medzinárodných dohovorov; pre vojnové lode táto smernica neplatí;

k) „loď spoločenstva“ znamená loď, ktorej je členským štátom alebo v jeho mene vydaný bezpečnostný certifikát podľa medzinárodných dohovorov. Táto definícia nezahŕňa správny úrad členského štátu, ktorý vydáva certifikát pre loď na žiadosť právneho úradu tretieho štátu;

l) „nová loď“ znamená plavidlo, ktorej kýl je položený alebo sa nachádza v podobnej etape stavby po dátume, v ktorom nadobudla účinnosť táto smernica. Podobná etapa stavby znamená etapu, v ktorej:

i) začína identifikovateľná stavba špecifickej lode;

ii) začala montáž tejto lode zahŕňajúca aspoň 50 ton alebo 1 % odhadovanej hmotnosti celého konštrukčného materiálu podľa toho, ktorá hodnota je menšia;

m) „existujúca lod“ znamená loď, ktorá nie je novou loďou;

n) „testovacia norma“ znamená normu stanovenú

 Medzinárodnou námornou organizáciou (IMO),

 Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO),

 Medzinárodná elektrotechnická Komisia (IEC),

 Európska komisia pre normalizáciu (CEN),

 Európska komisia pre elektrotechnickú normalizáciu (Cenelec)

 a

 Európsky inštitút pre normalizáciu v telekomunikáciách (ETSI),

►M4  v ich aktualizovanom znení ◄ a prijatú v súlade s príslušnými medzinárodnými dohovormi a príslušnými rezolúciami a obežníkmi IMO s cieľom definovania testovacích metód a výsledkov, ale len vo forme uvedenej v prílohe A;

o) „typové schválenie“ znamená postupy hodnotiace vyrobené zariadenie v súlade s vhodnými testovacími normami a vydanie príslušného certifikátu.

Článok 3

1.  Táto smernica sa vzťahuje na zariadenie, ktoré sa používa na palube:

a) novej lode spoločenstva bez ohľadu na to, či sa loď v čase jej stavby nachádza alebo nenachádza v rámci spoločenstva;

b) existujúcej lode spoločenstva

 keď také zariadenie nebolo predtým na palube

 alebo

 keď zariadenie, ktoré bolo predtým na palube lode je nahradené okrem prípadov, v ktorých je to medzinárodnými dohovormi upravené odchylne,

bez ohľadu na to, či sa loď v čase, keď je zariadené umiestnené na palubu, nachádza alebo nenachádza v rámci spoločenstva;

2.  Táto smernica sa nevzťahuje na zariadenie, ktoré v termíne, kedy táto smernica nadobudla účinnosť, bolo už umiestnené na palube lode.

3.  Napriek tomu, že zariadenie uvedené v odseku 1 môže spadať do rozsahu platnosti smerníc, iných než je táto smernica, ktoré upravujú voľný pohyb, najmä smernice Rady 89/336/EHS z 3. mája 1989 o zblížení zákonov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility ( 6 ) a 89/686/ EHS z 21. decembra 1989 o zblížení zákonov členských štátov týkajúcich sa osobného ochranného vybavenia ( 7 ) pre toto zariadenie, na tieto účely platí len táto smernica, na úkor všetkých ostatných smerníc.

Článok 4

Každý členský štát alebo organizácia pôsobiaca v jeho mene pri vydávaní alebo obnovovaní príslušných bezpečnostných certifikátov zabezpečí, aby zariadenie na palube lodí spoločenstva, pre ktoré vydali bezpečnostné certifikáty, spĺňalo požiadavky tejto smernice.

Článok 5

1.  Zariadenie uvedené v prílohe A.1, ktoré je umiestnené na palube lode spoločenstva k dátumu uvedenému v druhom pododseku článku 20 ods. 1) alebo po tomto dátume, musí spĺňať uplatňovateľné požiadavky medzinárodných nástrojov obsiahnutých v uvedenej prílohe.

2.  Zhoda zariadenia s uplatňovateľnými požiadavkami medzinárodných dohovorov a príslušných rezolúcií a obežníkov Medzinárodnej námornej organizácie sa má dokazovať výhradne v súlade s príslušnými testovacími normami a postupmi posudzovania zhody uvedenými v prílohe A.1. Pri položkách uvedených v prílohe A.1, pri ktorých sú dané obe testovacie normy, t. j. IEC a ETSI, tieto normy sú alternatívne a výrobca alebo jeho autorizovaný zástupca etablovaní v rámci spoločenstva môžu určiť, ktorá z nich sa má použiť.

3.  Zariadenia uvedené v prílohe A.1 a vyrobené pred dátumom uvedeným v odseku 1, ktorých certifikáty boli vydané členským štátom alebo v jeho mene v súlade s medzinárodnými dohovormi v priebehu dvoch rokov, môžu po tomto dátume byť tiež umiestnené na trh a na palubu lode spoločenstva, ak boli vyrobené v súlade s postupmi typového schvaľovania platnými na území tohto členského štátu pred dátumom prijatia tejto smernice.

Článok 6

1.  Žiadny členský štát nesmie zakázať uvedenie na trh alebo umiestnenie na palubu lode spoločenstva zariadenia uvedeného v prílohe A.1, ak je označené značkou alebo ak na iné účely spĺňa požiadavky tejto smernice alebo nesmie odmietnuť vydať alebo obnoviť bezpečnostný certifikát pre takéto zariadenie.

2.  Rádiové licencie vydá príslušný orgán v súlade s medzinárodnými rádiovými predpismi predtým, než je vydaný príslušný bezpečnostný certifikát.

Článok 7

1.  Po dátume, ktorým táto smernica nadobudne účinnosť, predloží spoločenstvo žiadosť adresovanú IMO alebo, ak je to vhodné, Európskym normalizačným organizáciám, týkajúcu sa vytvorenia noriem vrátane podrobných testovacích noriem pre zariadenia uvedené v zozname v prílohe A.2.

2.  Žiadosť uvedenú v odseku 1 vypracuje:

 predsedníctvo Rady a Komisie, pokiaľ sa predkladá IMO,

 Komisia, v súlade so smernicou Rady 83/189/EHS z 28. marca 1983, stanovujúcou postup zabezpečenia informácií v oblasti technických noriem a predpisov ( 8 ), ak sa predkladá Európskym normalizačným organizáciám. Mandáty vydané Komisiou sa zamerajú na vývoj medzinárodných noriem pomocou postupov kooperácie medzi európskymi orgánmi a ich partnermi na medzinárodnej úrovni.

3.  Členské štáty urobia maximum pre to, aby zabezpečili, že medzinárodné organizácie vrátane IMO vypracujú tieto normy čo možno najrýchlejšie.

4.  Komisia má pravidelne monitorovať vývoj testovacích noriem.

▼M7

5.  Ak by medzinárodné organizácie vrátane IMO nevyvinuli alebo odmietli prijať vhodné testovacie normy pre špecifické zariadenie v primeranom čase, môžu byť prijaté normy vychádzajúce z prác európskych normalizačných organizácií. Toto opatrenie, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením, sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.

6.  Po prijatí, alebo v prípade potreby, keď testovacie normy pre špecifické zariadenie uvedené v odseku 1 alebo 5 nadobudnú účinnosť, môže byť toto zariadenie presunuté z prílohy A.2 do prílohy A.1. Toto opatrenie, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, sa prijíma v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.

Ustanovenia článku 5 sa pre toto zariadenie uplatňujú od dátumu tohto presunu.

▼B

Článok 8

1.  V prípade novej lode, ktorá bez ohľadu na jej vlajku nie je registrovaná v členskom štáte, ale má byť prevedená do registra členského štátu, takáto loď sa pri registrácii podrobí inšpekcii, ktorú vykoná prijímajúci členský štát, aby overil, či podmienky jej zariadenia skutočne zodpovedajú jeho bezpečnostným certifikátom a či spĺňajú podmienky tejto smernice a sú označené značkou alebo jej ekvivalentom tak, aby vyhoveli požiadavkám správneho úradu tohto členského štátu, kladeným na typové schválenie zariadenia v súlade s touto smernicou.

2.  Ak zariadenie buď nie je označené značkou, alebo ekvivalentom, ktorý považuje správny úrad za vyhovujúci, musí sa vymeniť.

3.  Pre zariadenie, ktoré sa považuje za ekvivalentné podľa tohto článku, vydá členský štát certifikát, ktorý má byť vždy k dispozícii spolu so zariadením a ktorý povoľuje vlajkovému členskému štátu umiestniť toto zariadenie na palube lode a ukladá akékoľvek obmedzenia alebo stanovuje akékoľvek opatrenia týkajúce sa používania zariadenia.

4.  V prípade rádiokomunikačného zariadenia, musí správny úrad vlajkového členského štátu požadovať, aby takéto zariadenie nevhodne neovplyvňovalo požiadavky rádiofrekvenčného spektra.

Článok 9

1.  Členské štáty oznámia Komisii a ostatným členským štátom orgány, ktoré určili na vykonávanie postupov uvedených v článku 10 spolu so špecifickými úlohami, ktoré majú tieto notifikované inštitúcie vykonávať a s identifikačnými číslami, ktoré im Komisia vopred pridelila. Každá organizácia, ktorá má byť určená, predloží členskému štátu úplné informácie týkajúce sa dôkazu o zhode s kritériami stanovenými v prílohe C.

2.  Minimálne raz za dva roky každý členský štát prostredníctvom správneho úradu alebo ním menovanej nestrannej externej organizácie vykoná audit týkajúci sa povinností notifikovaných inštitúcií. Tento audit má zabezpečiť, aby každá notifikovaná inštitúcia naďalej spĺňala kritériá stanovené v prílohe C.

3.  Členský štát, ktorý poveril príslušný orgán, toto poverenie odvolá, ak zistí, že tento orgán ďalej nespĺňa kritériá stanovené v prílohe C. Ihneď o tom informuje Komisiu a ostatné členské štáty.

Článok 10

1.  Postupmi posudzovania zhody, ktorých podrobnosti sú uvedené v prílohe B, sú:

i) ES typová skúška (modul B) a, predtým než je zariadenie uvedené na trh a podľa výberu výrobcu alebo jeho autorizovaného zástupcu, etablovaných v rámci spoločenstva, zo zariadení uvedených v prílohe A.1, každé zariadenie sa podrobí:

a) ES vyhláseniu zhody s typom (modul C);

b) ES vyhláseniu zhody s typom (záruka kvality výroby) (modul D);

c) ES vyhláseniu zhody s typom (záruka kvality výrobku) (modul E);

d) ES vyhláseniu zhody s typom (overenie výrobku) (modul F); alebo

(ii) Úplná záruka kvality (modul H).

2.  Vyhlásenie o zhode s typom má byť písomné a majú v ňom byť uvedené informácie špecifikované v prílohe B.

3.  Keď sú sady zariadení vyrábané jednotlivo alebo v malých množstvách a nie v sériách alebo hromadne, postupom posudzovania zhody môže byť ES overenie jednotky (modul G).

4.  Komisia má udržiavať a aktualizovať zoznam schváleného zariadenia a odvolaných alebo zamietnutých žiadostí, a má ho sprístupniť zainteresovaným stranám.

Článok 11

1.  Zariadenie uvedené v prílohe A.1, ktoré spĺňa požiadavky príslušných medzinárodných nástrojov a ktoré je vyrobené v súlade s postupmi posudzovania zhody, má mať značku pripevnenú výrobcom alebo jeho autorizovaným zástupcom, ktorí sú etablovaní v členskom štáte.

2.  Za značkou má byť identifikačné číslo notifikovanej inštitúcie, ktorá vykonala postup posudzovania zhody, ak takáto inštitúcia je zapojená do výrobno-kontrolnej fázy a najmenej dvojmiestne číslo roku, v ktorom bola značka pripevnená. Za pripevnenie identifikačného čísla je zodpovedná buď sama notifikovaná inštitúcia, alebo výrobca, alebo jeho autorizovaný zástupca, ktorí sú etablovaní v členskom štáte.

3.  Tvar použitej značky je uvedený v prílohe D.

4.  Značka sa pripevní na zariadenie alebo na jeho údajový štítok tak, aby bola viditeľná, čitateľná a nezmazateľná počas predpokladaného obdobia životnosti zariadenia. Ak to nie je možné alebo prípustné vzhľadom na povahu jednotlivého exempláru zariadenia, pripevní sa značka na obal výrobku, na štítok alebo na prospekt.

5.  Nesmie sa pripevniť žiadna značka alebo nápis, ktoré by pravdepodobne mohli pomýliť tretie strany, pokiaľ ide o význam alebo grafiku značky uvedenej v tejto smernici.

6.  Značka sa pripevní na konci výrobnej fázy.

Článok 12

1.  Napriek ustanoveniam článku 6, každý členský štát môže s cieľom zabezpečenia jeho zhody s touto smernicou prijať opatrenia potrebné na zabezpečenie kontroly vzorky zariadenia označeného značkou, ktoré sa nachádza na jeho trhoch a ktoré ešte nebolo umiestnené na palube. Kontroly vzorky, ktoré nie sú uvedené v moduloch posudzovania zhody v prílohe B, sa vykonajú na náklady členského štátu.

2.  Napriek ustanoveniam článku 6 sa po inštalovaní zariadenia, ktoré spĺňa požiadavky tejto smernice, na palubu lode spoločenstva, posudzovanie tohto zariadenia správnym úradom vlajkového členského štátu povoľuje len vtedy, keď si medzinárodné nástroje z bezpečnostného hľadiska a/alebo z hľadiska zabránenia znečisteniu vyžadujú vykonanie prevádzkových výkonnostných testov na palube za predpokladu, že nie sú duplicitné s už vykonanými postupmi posudzovania kvality. Správny úrad vlajkového členského štátu môže požadovať od výrobcu zariadenia alebo jeho autorizovaného zástupcu, etablovaných v rámci spoločenstva, alebo od osoby zodpovednej za marketing zariadenia v spoločenstve, aby predložil inšpekčné/testovacie správy.

Článok 13

1.  Keď sa členský štát na základe inšpekcie alebo inak presvedčí, že napriek tomu, že jednotlivý exemplár zariadenia označený značkou a uvedený v prílohe A.1, po správnom inštalovaní, údržbe a používaní môže ohroziť zdravie a/alebo bezpečnosť posádky, cestujúcich alebo prípadne iných osôb, alebo môže nepriaznivo ovplyvniť morské prostredie, prijme všetky vhodné dočasné opatrenia na stiahnutie takéhoto kusu z trhu, alebo zakáže, alebo obmedzí jeho uvedenie na trh, alebo používanie na palube lode, pre ktorú sa vydáva bezpečnostný certifikát. Členský štát informuje bez zbytočného odkladu Komisiu a ostatné členské štáty o takomto opatrení a uvedie dôvody, ktoré viedli k tomuto rozhodnutiu a najmä to, či je nezhoda s touto smernicou spôsobená:

a) nesplnením požiadaviek článku 5 ods. 1 a 2;

b) nesprávnym uplatňovaním testovacích noriem uvedených v článku 5 ods. 1 a 2; alebo

c) nedostatkami samotných testovacích noriem.

2.  Komisia sa poradí s príslušnými stranami čo možno najskôr. Tam, kde Komisia po takých poradách zistí, že:

▼M7

 opatrenia sú oprávnené, ihneď o tom informuje členský štát, ktorý vyvinul iniciatívu a ostatné členské štáty; tam, kde je rozhodnutie uvedené v odseku 1 prisudzované nedostatku testovacích noriem, Komisia po porade s príslušnými stranami predloží záležitosť výboru uvedenému v článku 18 ods. 1 v priebehu dvoch mesiacov vtedy, ak členský štát, ktorý prijal rozhodnutie, toto rozhodnutie chce uplatňovať a iniciuje regulačný postup uvedený v článku 18 ods. 2;

▼B

 opatrenia sú neoprávnené, ihneď o tom informuje členský štát, ktorý vyvinul iniciatívu a výrobcu alebo jeho autorizovaného zástupcu, ktorí sú etablovaní v spoločenstve.

3.  Keď je jednotlivý nezhodný exemplár zariadenia označený značkou, členský štát prijme primerané opatrenia, ktoré sú právoplatné voči komukoľvek, kto značku pripevnil; tento členský štát o prijatých opatreniach informuje Komisiu a ostatné členské štáty.

4.  Komisia zabezpečí, aby členské štáty boli nepretržite informované o pokroku a výsledkoch tohto postupu.

Článok 14

1.  Napriek ustanoveniam článku 5, za mimoriadnych okolností technickej inovácie môže správny úrad vlajkového členského štátu povoliť, aby bolo zariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky postupu posudzovania zhody, umiestnené na palube lode spoločenstva, ak sa k spokojnosti správneho úradu členského štátu skúškou alebo inak preukáže, že také zariadenie je aspoň rovnako účinné ako zariadenie, ktoré spĺňa požiadavky postupu posudzovania zhody

V prípade rádiokomunikačného zariadenia musí správny úrad vlajkového členského štátu požadovať, aby takéto zariadenie nevhodne neovplyvňovalo požiadavky rádiofrekvenčného spektra.

2.  Také skúšobné postupy nesmú v žiadnom prípade robiť rozdiely medzi zariadeniami vyrábanými vo vlajkovom členskom štáte a zariadeniami vyrábanými v iných štátoch.

3.  Zariadeniu, ktoré je upravené týmto článkom, vydá vlajkový členský štát certifikát, ktorý má vždy sprevádzať zariadenie, a ktorý povoľuje vlajkovému členskému štátu umiestniť zariadenie na palubu lode a ukladá akékoľvek obmedzenia alebo stanovuje akékoľvek opatrenia týkajúce sa používania zariadenia.

4.  Keď členský štát povolí, aby bolo zariadenie spadajúce pod tento článok umiestnené na palube lode spoločenstva, ihneď oznámi podrobnosti spolu so správami o výsledkoch všetkých príslušných skúšok, hodnotení a postupoch posudzovania zhody Komisii a ostatným členským štátom.

▼M7

5.  Zariadenie, tak ako je uvedené v odseku 1, sa doplní do prílohy A.2. Toto opatrenie, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, sa prijíma v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.

▼B

6.  Keď loď so zariadením na palube, ktoré spadá pod odsek 1, sa odovzdá inému členskému štátu, môže prijímajúci členský štát podniknúť nevyhnutné opatrenia, ktoré môžu obsahovať testy a praktické predvádzania, aby zabezpečil, že zariadenie je aspoň rovnako účinné ako zariadenie, ktoré spĺňa požiadavky postupu posudzovania zhody.

Článok 15

1.  Napriek ustanoveniam článku 5 môže správny úrad vlajkového štátu povoliť, aby bolo zariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky postupu posudzovania zhody alebo nespadá pod článok 14, umiestnené na palube lode spoločenstva z dôvodov testovania alebo posudzovania, len ak sú splnené nasledovné požiadavky:

a) zariadenie musí mať certifikát vydaný vlajkovým členským štátom, ktorý musí byť vždy prepravovaný spolu so zariadením a ktorý povoľuje vlajkovému členskému štátu umiestniť toto zariadenie na palube lode spoločenstva a ukladá akékoľvek obmedzenia alebo stanovuje akékoľvek opatrenia týkajúce sa používania zariadenia;

b) povolenie musí byť limitované na krátke časové obdobie;

c) takéto zariadenie nesmie byť umiestnené na palube lode namiesto zariadenia, ktoré spĺňa požiadavky tejto smernice a ktoré nesmie nahradiť a musí sa ponechať na palube lode spoločenstva v prevádzke a byť pripravené na použitie.

2.  V prípade rádiokomunikačného zariadenia správny úrad vlajkového členského štátu požaduje, aby takéto zariadenie nevhodne neovplyvňovalo požiadavky rádiofrekvenčného spektra.

Článok 16

1.  Ak je zariadenie umiestnené v prístave mimo spoločenstva, a za mimoriadnych okolností, ktoré k tomu náležite oprávňujú vlajkový členský štát, a keď nie je možné z časového hľadiska, z hľadiska omeškania a nákladov umiestniť na palube zariadenie, ktoré je ES typovo schválené, môže sa na palube umiestniť iné zariadenie v súlade s nasledujúcim postupom:

a) k zariadeniu má byť priložená dokumentácia vydaná uznanou organizáciou ekvivalentnou notifikovanej inštitúcii, keď bola medzi spoločenstvom a tretím štátom uzavretá dohoda týkajúca sa vzájomného uznávania takých organizácií;

b) ak by sa ukázalo, že je nemožné splniť požiadavku odseku a), zariadenie s priloženými dokumentmi vydanými členským štátom IMO, ktorý je zmluvnou stranou príslušných dohovorov, preukazujúcimi zhodu s príslušnými požiadavkami IMO, môže sa umiestniť na palubu za predpokladu podľa podmienok odsekov 2 a 3.

2.  Správny úrad vlajkového členského štátu má byť informovaný ihneď o druhu a charakteristikách takýchto iných zariadení.

3.  Správny úrad vlajkového členského štátu má pri najbližšej príležitosti zabezpečiť, aby zariadenie uvedené v odseku 1 spolu s testovacou dokumentáciou spĺňalo príslušné požiadavky medzinárodných nástrojov a požiadavky tejto smernice.

4.  V prípade rádiokomunikačného zariadenia správny úrad vlajkového členského štátu požaduje, aby takéto zariadenie nevhodne neovplyvňovalo požiadavky rádiofrekvenčného spektra.

▼M4

Článok 17

▼M7

Táto smernica sa môže doplniť a zmeniť na to, aby:

a) sa uplatnili následné zmeny a doplnenia medzinárodných nástrojov na účely tejto smernice;

b) sa aktualizovala príloha A zavedením nových zariadení, ako aj presunom zariadení z prílohy A.2 do prílohy A.1 a naopak;

c) sa doplnila možnosť používania modulov B a C a modulu H pre zariadenia uvedené v prílohe A.1 a zmenili a doplnili stĺpce pre moduly posudzovania zhody;

d) sa začlenili ďalšie normalizačné organizácie do definície „testovacích noriem“ v článku 2.

Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.

▼M4

Dohovory a testovacie normy uvedené v písmenách c), d) a n) článku 2 sa rozumejú bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek opatrenia prijaté podľa článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 z 5. novembra 2002, ktorým sa ustanovuje Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovaniu z lodí (COSS) ( 9 ).

▼M7

Článok 18

1.  Komisii pomáha Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí (COSS) zriadený na základe článku 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ( 10 ).

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 a článok 7 rozhodnutia Rady 1999/468/ES ( 11 ), so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je dva mesiace.

3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

▼B

Článok 19

Členské štáty si navzájom ponúknu pomoc týkajúcu sa účinného vykonávania a presadzovania tejto smernice.

Článok 20

1.  Členské štáty najneskôr do 30. júna 1998 prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

Tieto opatrenia sa majú uplatňovať od 1. januára 1999.

Keď členské štáty príjmu ustanovenia uvedené v prvom pododseku, zahrnie sa do nich odkaz na túto smernicu alebo sa takýto odkaz uvedie v oficiálnom uverejnení. Členské štáty určia spôsob, akým sa takýto odkaz uvedie.

2.  Členské štáty oznámia Komisii bez zbytočného odkladu znenie ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou. Komisia o tom bude informovať ostatné členské štáty.

Článok 21

Táto smernica nadobúda účinnosť v deň jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 22

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

▼M11
PRÍLOHA A

Všeobecná poznámka pre prílohu A: Odkaz na predpisy SOLAS znamená odkaz na ich konsolidované znenie z roku 2009.

Všeobecná poznámka pre prílohu A: V niektorých názvoch položiek sa v stĺpci 5 uvádzajú možné varianty výrobku pod tým istým názvom položky. Varianty výrobku sú stanovené nezávisle a od seba navzájom oddelené prerušovanou čiarou. Na účely osvedčovania sa podľa potreby použije iba príslušný variant výrobku (napríklad: A.1/3.3).

Zoznam použitých skratiek:

A.1: zmena a doplnenie 1 týkajúce sa štandardných dokumentov iných ako IMO.

A.2: zmena a doplnenie 2 týkajúce sa štandardných dokumentov iných ako IMO.

AC: korigendum k zmene a doplneniu týkajúce sa štandardných dokumentov iných ako IMO.

CAT: kategória radarového vybavenia uvedená v oddiele 1.3 IEC 62388 (2007).

Obež.: obežník.

COLREG: Dohovor o medzinárodných pravidlách zabránenia zrážkam na mori.

COMSAR: podvýbor Medzinárodnej námornej organizácie pre rádiokomunikácie a vyhľadávanie a zachraňovanie.

EN: európska norma.

ETSI: Európsky inštitút pre telekomunikačné normy.

Kódex FSS: medzinárodný kódex pre požiarne bezpečnostné systémy.

Kódex FTP: medzinárodný kódex pre použitie postupov požiarnych testov.

Kódex HSC: kódex o vysokorýchlostných plavidlách.

Kódex IBC: medzinárodný kódex pre prepravu chemikálií ako hromadného tovaru.

ICAO: Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo.

IEC: Medzinárodná elektrotechnická komisia.

IGC: Medzinárodný kódex pre stavbu a vybavenie lodí prepravujúcich skvapalnené plyny ako hromadný tovar.

IMO: Medzinárodná námorná organizácia.

ISO: Medzinárodná organizácia pre normalizáciu.

ITU: Medzinárodná telekomunikačná únia.

LSA: záchranný prostriedok.

MARPOL: Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí.

MEPC: Výbor pre ochranu morského prostredia.

MSC: Výbor bezpečnosti námornej dopravy.

NOx: oxidy dusíka.

O2/HC systémy: kyslíkové/uhľovodíkové systémy.

SOLAS: Medzinárodný dohovor o bezpečnosti života na mori.

SOx: oxidy síry.

Nar.: nariadenie.

Rez.: rezolúcia.
PRÍLOHA A.1

ZARIADENIA, PRE KTORÉ V MEDZINÁRODNÝCH NÁSTROJOCH UŽ EXISTUJÚ PODROBNÉ TESTOVACIE NORMY

Poznámky platné pre celú prílohu A.1

a) Všeobecné informácie: Okrem špeciálne uvedených testovacích noriem sú v platných požiadavkách medzinárodných dohovorov a príslušných rezolúciách a obežníkoch IMO rôzne ustanovenia, ktorých dodržanie sa musí overiť počas typovej skúšky (typového schválenia), ako je to uvedené v moduloch posudzovania zhody v prílohe B.

b) Stĺpec 1: Môže sa uplatňovať článok 2 smernice Komisie 2011/75/EÚ ( 12 ) (7. zmena a doplnenie prílohy A k MED).

c) Stĺpec 1: Môže sa uplatňovať článok 2 smernice Komisie 2012/32/EÚ ( 13 ) (8. zmena a doplnenie prílohy A k MED).

d) Stĺpec 5: Keď sa citujú rezolúcie IMO, uplatniteľné sú len testovacie normy obsiahnuté v príslušných častiach príloh k rezolúciám, a nie ustanovenia samotných rezolúcií.

e) Stĺpec 5: Medzinárodné dohovory a testovacie normy sa uplatňujú v aktualizovanej verzii. Na účely správnej identifikácie príslušných noriem sa musí v testovacích správach, osvedčeniach o zhode a vyhláseniach o zhode uviesť špecifická použitá testovacia norma a jej verzia.

f) Stĺpec 5: Ak sú dve sady identifikačných noriem oddelené slovom „alebo“, každá sada musí spĺňať všetky testovacie požiadavky tak, aby to zodpovedalo vykonávacím normám IMO. Tým je testovanie položky podľa jednej z týchto sád dostatočné na preukázanie zhody s požiadavkami príslušných medzinárodných nástrojov. Naopak, ak sa použijú iné oddeľovacie znamienka (čiarka), uplatňujú sa všetky uvedené referencie.

g) Požiadavky ustanovené v tejto prílohe platia bez toho, aby boli dotknuté prepravné požiadavky v medzinárodných dohovoroch.

1.    Záchranné zariadenia

Stĺpec 4: IMO MSC/obežník 980 by sa mal uplatňovať okrem prípadov, keď sa nahradí osobitnými nástrojmi uvedenými v stĺpci 4.Číslo

Názov položky

Predpis SOLAS 74 v znení zmien a doplnení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“

Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO

Testovacie normy

Moduly posudzovania zhody

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Záchranné kolesá

— nar. III/4

— nar. X/3

— nar. III/7

— nar. III/34

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

— rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, II

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

—  rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.2

Svetlá označujúce polohu pre záchranné prostriedky:

a)  pre záchranné plavidlá a pohotovostné člny;

b)  pre záchranné kolesá;

c)  pre záchranné vesty.

— nar. III/4

— nar. X/3

— nar. III/7

— nar. III/22

— nar. III/26

— nar. III/32,

— nar. III/34

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

— rez. MSC.48(66)-(kódex LSA) II, IV

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

—  rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.3

Záchranné kolesá so samočinnými dymovými signálmi

— nar. III/4

— nar. X/3

— nar. III/7

— nar. III/34

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

— rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, II

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

—  rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.4

Záchranné vesty

— nar. III/4

— nar. X/3

— nar. III/7

— nar. III/22

— nar. III/34

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

— rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, II

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

— IMO MSC/obež. 922

— IMO MSC.1/obež. 1304.

—  rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.5

Potápačské obleky a obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu, ktoré nie sú klasifikované ako záchranné vesty:

— izolované alebo neizolované.

— nar. III/4

— nar. X/3

— nar. III/7

— nar. III/22

— nar. III/32

— nar. III/34

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

— rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, II

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

— IMO MSC/obež. 1046

—  rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.6

Potápačské obleky a obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu klasifikované ako záchranné vesty:

— izolované alebo neizolované.

— nar. III/4

— nar. X/3

— nar. III/7

— nar. III/22

— nar. III/32

— nar. III/34

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

— rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, II

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

— IMO MSC/obež. 1046

—  rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.7

Tepelné ochranné prostriedky

— nar. III/4

— nar. X/3

— nar. III/22

— nar. III/32

— nar. III/34

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

— rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, II

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

— IMO MSC/obež. 1046

—  rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.8

Padákové svetlice (pyrotechnické)

— nar. III/4

— nar. X/3

— nar. III/6

— nar. III/34

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

— rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, II.

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

—  rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.9

Ručné svetlice (pyrotechnické)

— nar. III/4

— nar. X/3

— nar. III/34

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

— rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, III.

— rez. IMO MSC.97(73)-(Kódex HSC 2000) 8

—  rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.10

Plávajúce dymové signály (pyrotechnické)

— nar. III/4

— nar. X/3

— nar. III/34

— rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, III

—  rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.11

Lanové vrhacie vybavenie

— nar. III/4

— nar. X/3

— nar. III/18

— nar. III/34

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

— rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, VII

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

—  rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.12

Nafukovacie záchranné plte

— nar. III/4

— nar. X/3

— nar. III/13

— nar. III/21

— nar. III/26

— nar. III/31

— nar. III/34

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

— rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, IV

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

— IMO MSC/obež.811.

—  rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.13

Pevné záchranné plte

— nar. III/4

— nar. X/3

— nar. III/21

— nar. III/26

— nar. III/31

— nar. III/34

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

— rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, IV

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

— IMO MSC/obež.811.

— rez. IMO MSC.81(70)

— rez. IMO MSC/obež.1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.14

Automaticky samovyrovnávacie záchranné plte

— nar. III/4

— nar. X/3

— nar. III/26

— nar. III/34

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

— rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, IV

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

— IMO MSC/obež. 809

— IMO MSC/obež.811.

—  rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.15

Obojstranne použiteľné záchranné plte s ochrannou strieškou

— nar. III/4

— nar. X/3

— nar. III/26

— nar. III/34

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

— rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, IV

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

— IMO MSC/obež. 809

— IMO MSC/obež.811.

—  rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.16

Voľne plávajúce mechanizmy pre záchranné plte (hydrostatické uvoľňovacie jednotky)

— nar. III/4

— nar. X/3

— nar. III/13

— nar. III/26

— nar. III/34

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

— rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, IV

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

— IMO MSC/obež.811.

—  rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.17

Záchranné člny:

a)  záchranné člny spúšťané člnovými žeriavmi (davit)

— čiastočne uzavreté,

— úplne uzavreté;

b)  voľne spúšťané záchranné člny.

— nar. III/4

— nar. X/3

— nar. III/21

— nar. III/31

— nar. III/34

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

— rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, IV

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

— IMO MSC.1/obež.1423

— rez. IMO MSC.81(70)

— rez. IMO MSC/obež.1006

B + D

B + F

G

A.1/1.18

Pevné pohotovostné člny

— nar. III/4

— nar. X/3

— nar. III/21

— nar. III/31

— nar. III/34

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

— rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, V

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

— rez. IMO MSC.81(70)

— rez. IMO MSC/obež.1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.19

Nafukovacie pohotovostné člny

— nar. III/4

— nar. X/3

— nar. III/21

— nar. III/31

— nar. III/34

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

— rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, V

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

— rez. IMO MSC.81(70)

— ISO 15372 (2000)

B + D

B + F

G

A.1/1.20

Rýchle záchranné člny:

a)  nafukovacie;

b)  pevné;

c)  pevné-nafukovacie.

—  nar. III/4

— nar. III/26

— nar. III/34

— rez. MO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, V

— IMO MSC/obež..1016

— IMO MSC/obež.1094

— rez. IMO MSC.81(70)

— IMO MSC/obež.1006

— ISO 15372 (2000)

B + D

B + F

G

A.1/1.21

Spúšťacie zariadenia využívajúce sklon (davits)

— nar. III/4

— nar. X/3

— nar. III/23

— nar. III/33

— nar. III/34

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

— rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, VI

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

—  rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.22

Voľne plávajúce spúšťacie zariadenia pre záchranné plavidlá

presunuté do A.2/1.3

A.1/1.23

Spúšťacie zariadenia pre záchranné člny spúšťané voľným pádom

— nar. III/4

— nar. X/3

— nar. III/16

— nar. III/23

— nar. III/33

— nar. III/34

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

— rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, VI

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

—  rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.24

Spúšťacie zariadenia pre záchranné plte (davits)

— nar. III/4

— nar. X/3

— nar. III/12

— nar. III/16

— nar. III/34

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

— rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, VI

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

—  rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.25

Spúšťacie zariadenia pre rýchle pohotovostné člny (davits)

—  nar. III/4

— nar. III/26

— nar. III/34

— rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, VI.

—  rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.26

Uvoľňovací mechanizmus pre

a)  záchranné člny a pohotovostné člny (spúšťané voľným pádom);

b)  záchranné plte (spúšťané voľným pádom).

— nar. III/4

— nar. X/3

— nar. III/16

— nar. III/34

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

— rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, IV, VI

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

— IMO MSC.1/obež.1419

—  rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.27

Lodné evakuačné systémy

— nar. III/4

— nar. X/3

— nar. III/15

— nar. III/26

— nar. III/34

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

— rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, VI

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

—  rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + F

G

A.1/1.28

Záchranné prostriedky

—  nar. III/4

— nar. III/26

— nar. III/34

— rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, VI.

— rez. IMO MSC.81(70)

— IMO MSC/obež. 810

B + D

B + F

A.1/1.29

Naloďovacie rebríky

— nar. III/4

— nar. III/11

— nar. X/3

— nar. III/11

— nar. III/34

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)

— rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA)

— rez. IMO MSC.97(73)-(Kódex HSC 2000)

— IMO MSC.1/obež. 1285.

— rez. IMO MSC.81(70)

— ISO 5489 (2008)

B + D

B + F

A.1/1.30

Odrazové materiály

— nar. III/4

— nar. X/3

— nar. III/34

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

— rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

—  rez. IMO A.658(16)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.31

Obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj pre záchranné plavidlá

presunuté do A.1/5.17 a A.1/5.18

A.1/1.32

Radarový transpondér 9 GHz (SART)

presunuté do A.1/4.18

A.1/1.33

Radarový reflektor pre záchranné člny a pohotovostné člny

(pasívny)

— nar. III/4

— nar. X/3

— nar. III/34

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

— rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, IV, V

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

— rez. IMO MSC.164(78)

— EN ISO 8729 (1998)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— alebo

— EN ISO 8729(1998)

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— alebo

— ISO 8729-1 (2010)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— alebo

— ISO 8729-1 (2010)

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.34

Kompas pre záchranné člny a pohotovostné člny

presunuté do A.1/4.23

A.1/1.35

Prenosné hasiace zariadenie pre záchranné člny a pohotovostné člny

presunuté do A.1/3.38

A.1/1.36

Hnací motor pre záchranné/pohotovostné člny

— nar. III/4

— nar. X/3

— nar. III/34

— rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, V

—  rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.37

Hnací mimopalubný motor pre záchranné člny

— nar. III/4

— nar. X/3

— nar. III/34

— rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V

—  rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.38

Pátracie svetlomety používané v záchranných a pohotovostných člnoch

— nar. III/4

— nar. X/3

— nar. III/34

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

— rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, IV, V

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

—  rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

A.1/1.39

Otvorené obojstranne použiteľné záchranné plte

— nar. III/4

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, príloha 10

— rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, príloha 11

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) príloha 10

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) príloha 11

B + D

B + F

A.1/1.40

Mechanický výťah pre lodivodov

presunuté do A.1/4.48

A.1/1.41

Navijaky pre záchranné plavidlá a pohotovostné člny

a)  záchranné člny spúšťané člnovými žeriavmi (davit);

b)  voľne spúšťané záchranné člny;

c)  záchranné plte;

d)  pohotovostné člny;

e)  rýchle záchranné člny.

— nar. III/4

— nar. X/3

— nar. III/16

— nar. III/17

— nar. III/23

— nar. III/24

— nar. III/34

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

— rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, VI

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

—  rez. IMO MSC.81(70)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.42

Pilotný rebrík

presunuté do A.1/4.49

A.1/1.43

Pevné/nafukovacie pohotovostné člny

— nar. III/4

— nar. X/3

— nar. III/21

— nar. III/31

— nar. III/34

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

— rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, V

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

— rez. IMO MSC.81(70)

— IMO MSC/obež.1006

— ISO 15372 (2000)

B + D

B + F

G

2.    Zariadenia na zabránenie znečisťovaniu moraČíslo

Názov položky

Nariadenie MARPOL 73/78 v znení zmien a doplnení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“

Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy MARPOL 73/78 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO

Testovacie normy

Moduly posudzovania zhody

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Zariadenie na filtrovanie oleja (pre obsah oleja s výtokom do 15 ppm)

—  príloha I, nar. 14

príloha I, nar. 14

— rez. IMO MEPC.1/obež. 643.

— rez. IMO MEPC.107(49)

— rez. IMO MEPC.1/obež. 643.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.2

Detektory styku oleja a vody

—  príloha I, nar. 32

—  príloha I, nar. 32

—  rez. IMO MEPC.5(XIII)

B + D

B + E

B + F

A.1/2.3

Prístroj na meranie obsahu oleja

—  príloha I, nar. 14

príloha I, nar. 14

— rez. IMO MEPC.1/obež. 643.

— rez. IMO MEPC.107(49)

— rez. IMO MEPC.1/obež. 643.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.4

Upravovacie jednotky určené na pripojenie k existujúcemu zariadeniu na oddeľovanie vody s obsahom oleja (pre obsah oleja s výtokom do 15 ppm)

zámerne nevyplnené

A.1/2.5

Monitorovací a kontrolný systém vypúšťania oleja pre ropné cisternové lode

—  príloha I, nar. 31

—  príloha I, nar. 31

—  rez. IMO MEPC.108(49)

B + D

B + E

B + F

A.1/2.6

Odpadové systémy

—  príloha IV, nar. 9

—  príloha IV, nar. 9

—  rez. IMO MEPC.159(55)

B + D

B + E

B + F

A.1/2.7

Palubné spaľovacie pece

—  príloha VI, nar. 16

—  príloha VI, nar. 16

—  rez. IMO MEPC.76(40)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.8

Snímače Nox typu chemoluminiscenčný detektor (CLD) alebo vyhrievaný chemoluminiscenčný detektor (HCLD) na použitie pri priamom meraní na palube

—  rez. IMO MEPC.176(58) (revidovaná príloha VI MARPOL, nar. 13)

— rez. IMO MEPC.176(58) (revidovaná príloha VI MARPOL, nar. 13)

— rez. IMO MEPC.177(58) (Technický kódex NOx z roku 2008)

— rez. IMO MEPC.198(62)

— rez. IMO MEPC.1/obež. 638.

— rez. IMO MEPC.177(58) (Technický kódex NOx z roku 2008)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— alebo

— rez. IMO MEPC.177(58) (Technický kódex NOx z roku 2008)

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.9

Vybavenie používajúce iné technologické metódy na zníženie emisií SOx

presunuté do A.2/2.4

A.1/2.10

Pozri poznámku v písmene b) tejto prílohy A.1

Palubné čistiace systémy výfukových plynov

— rez. IMO MEPC.176(58) (revidovaná príloha VI MARPOL, nar. 4)

— rez. IMO MEPC.184(59)

—  rez. IMO MEPC.176(58) (revidovaná príloha VI MARPOL, nar. 4)

—  rez. IMO MEPC.184(59)

B + D

B + E

B + F

G

3.    Zariadenia požiarnej ochranyČíslo

Názov položky

Predpis SOLAS 74 v znení zmien a doplnení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“

Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO

Testovacie normy

Moduly posudzovania zhody

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Základné palubné obloženie

— nar. II-2/4

— nar. II-2/6

— nar. X/3

— nar. II-2/4

— nar. II-2/6

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

—  rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.2

Prenosné hasiace prístroje

— nar. II-2/10

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 4

— nar. II-2/4

— nar. II-2/10

— nar. II-2/18

— nar. II-2/19

— nar. II-2/20

— rez. IMO A.951(23)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 4

— rez. IMO MSC/obež.1239

— rez. IMO MSC/obež.1275.

— EN 3-7 (2004) vrátane A.1 (2007)

— EN 3-8 (2006) vrátane AC (2007)

— EN 3-9 (2006) vrátane AC (2007)

— EN 3-10 (2009)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.3

Protipožiarne vybavenie: ochranný odev (ochrana proti vysokým teplotám)

— nar. II-2/10

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3

— nar. II-2/10

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3

ochranný odev na hasenie požiaru:

— EN 469 (2005) vrátane A1 (2006) a AC (2006)

ochranný odev na hasenie požiaru odrazový odev na špecializované hasenie požiaru:

— EN 1486 (2007)

ochranný odev na hasenie požiaru ochranný odev s odrazovým povrchovým materiálom:

— ISO 15538 (2001) úroveň 2

B + D

B + E

B + F

A.1/3.4

Protipožiarne vybavenie: čižmy

— nar. II-2/10

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3

— nar. II-2/10

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3

—  EN 15090 (2012)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.5

Protipožiarne vybavenie: rukavice

— nar. II-2/10

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3

— nar. II-2/10

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3

—  EN 659 (2003) vrátane A1 (2008) a AC (2009)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.6

Protipožiarne vybavenie: prilba

— nar. II-2/10

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3

— nar. II-2/10

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3

—  EN 443 (2008)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.7

Samoplniaci dýchací prístroj so stlačeným vzduchom

Poznámka: Pri nehodách zapríčinených nebezpečným nákladom sa vyžaduje použitie typu masky s pretlakom.

— nar. II-2/10

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3

— nar. II-2/10

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3

a ak je prístroj určený na použitie pri nehodách s nákladom:

— rez. IMO MSC.4(48)-(kódex IBC) 14

— rez. IMO MSC.5(48)-(kódex IGC) 14

— EN 136 (1998) vrátane AC (2003)

— EN 137 (2006)

a ak je prístroj určený na použitie pri nehodách s nákladom:

— ISO 23269-3 (2011)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.8

Dýchací prístroj so stlačeným vzduchom

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

Poznámka: Toto vybavenie je iba pre vysokorýchlostné plavidlá skonštruované podľa ustanovení kódexu HSC 1994.

—  rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

— EN 14593-1 (2005)

— EN 14593-2 (2005) vrátane AC (2005)

— EN 14594 (2005) vrátane AC (2005)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.9

Komponenty kropiacich systémov pre ubytovacie priestory, obslužné priestory a riadiace stanice ekvivalentné systémom uvedeným v nariadení SOLAS 74 II-2/12 (s obmedzením na trysky a ich výkonnosť)

[Trysky pre napevno inštalované kropiace systémy pre vysokorýchlostné plavidlá (HSC) sú zaradené do tejto položky]

— nar. II-2/7

— nar. II-2/10

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 8

— nar. II-2/7

— nar. II-2/9

— nar. II-2/10

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

— rez. IMO MSC.44(65)

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 8

— rez. IMO MSC/obež. 912

—  IMO A.800(19)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.10

Trysky pre napevno zabudované tlakové vodné rozprašovacie hasiace systémy pre strojovne a nákladové čerpadlové priestory

— nar. II-2/10

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7

— nar. II-2/10

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7

— rez. IMO MSC.1/obež. 1313.

—  rez. IMO MSC/obež. 1165, dodatok A.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.11

Deliace plochy tried A a B, odolnosť voči ohňu

a)  deliace plochy triedy A

b)  deliace plochy triedy B

deliace plochy triedy A:

— nar. II-2/3.2

deliace plochy triedy B:

— nar. II-2/3.4

— nar. II-2/9 a

deliace plochy triedy A:

— nar. II-2/3.2

— IMO MSC/obež. 1120

— IMO MSC.1/obež.1435

deliace plochy triedy B:

— nar. II-2/3.4

—  rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.12

Zariadenia brániace prechodu nádrží ropných cisternových lodí

— nar. II-2/4

— nar. II-2/16

— nar. II-2/4

— nar. II-2/16

— EN ISO 16852 (2010)

— ISO 15364 (2007)

— rez. IMO MSC/obež. 677

pre vybavenie okrem ventilov:

B + D

B + E

B + F

pre ventily:

B + F

A.1/3.13

Nehorľavé materiály

— nar. II-2/3

— nar. X/3

— nar. II-2/3

— nar. II-2/5

— nar. II-2/9

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

—  rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.14

Neoceľové materiály použité v potrubí prechádzajúcom deliacimi plochami triedy A alebo B

položka zahrnutá do A.1/3.26 a A.1/3.27

A.1/3.15

Neoceľové materiály použité v potrubí dopravujúcom naftu alebo vykurovaciu naftu:

a)  umelohmotné potrubie a armatúry;

b)  ventily;

c)  zostavy ohybného potrubia;

d)  kovové časti potrubí s odolnými a vysokoelastickými plombami.

— nar. II-2/4

— nar. X/3

— nar. II-2/4

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7, 10

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7, 10

— rez. IMO MSC/obež.1120

Potrubie a armatúry:

— rez. IMO A.753(18)

Ventily:

— ISO 10497 (2010)

Súpravy ohybného potrubia:

— EN ISO 15540 (2001)

— EN ISO 15541 (2001)

kovové časti potrubí s odolnými a vysokoelastickými plombami

— ISO 19921 (2005)

— ISO 19922 (2005)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.16

Požiarne dvere

—  nar. II-2/9

—  nar. II-2/9

— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010)

— rez. IMO MSC.1/obež. 1319.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.17

Komponenty riadiaceho systému požiarnych dverí

Poznámka: Keď je v stĺpci 2 použitý pojem „komponenty systému“, môže to znamenať, že sa musí testovať jeden komponent, skupina komponentov alebo celý systém, aby sa zabezpečilo splnenie medzinárodných požiadaviek.

— nar. II-2/9

— nar. X/3

— nar. II-2/9

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

—  rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.18

Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkym rizikom šírenia ohňa:

a)  dekoračné obklady;

b)  náterové systémy;

c)  podlahové krytiny;

d)  izolačné kryty potrubia;

e)  adhezíva použité pri výrobe deliacich plôch triedy A, B a C;

f)  membrána horľavých kanálov.

— nar. II-2/3

— nar. II-2/5

— nar. II-2/6 pre a), b), c)

— nar. II-2/9 pre e), f)

— nar. X/3

— nar. II-2/3

— nar. II-2/5

— nar. II-2/6

— nar. II-2/9

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

— rez. IMO MSC/obež.1120

—  rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.19

Závesy, záclony a iné závesné textilné materiály a povlaky

— nar. II-2/3

— nar. II-2/9

— nar. X/3

— nar. II-2/3

— nar. II-2/9

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

—  rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.20

Čalúnený nábytok

— nar. II-2/3

— nar. II-2/5

— nar. II-2/9

— nar. X/3

— nar. II-2/3

— nar. II-2/5

— nar. II-2/9

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

—  rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.21

Posteľná bielizeň

— nar. II-2/3

— nar. II-2/9

— nar. X/3

— nar. II-2/3

— nar. II-2/9

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

—  rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.22

Požiarne klapky

—  nar. II-2/9

—  nar. II-2/9

—  rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.23

Nehorľavé kanály vedúce cez deliace plochy triedy A

presunuté do A.1/3.26

A.1/3.24

Elektrické káble prechádzajúce cez deliace plochy triedy A

presunuté do A.1/3.26 písm. a)

A.1/3.25

Ohňovzdorné hranaté a okrúhle lodné okná triedy A a B

—  nar. II-2/9

— nar. II-2/9

— IMO MSC/obež.1120

—  rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.26

Priechody cez deliace plochy triedy A, cez ktoré prechádzajú:

a)  trasy elektrických káblov;

b)  potrubia, šachty, kanály atď.

—  nar. II-2/9

— nar. II-2/9

— IMO MSC.1/obež. 1276 [platí iba pre b)]

—  rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.27

Priechody cez deliace plochy triedy, cez ktoré prechádzajú:

a)  trasy elektrických káblov;

b)  potrubia, šachty, kanály atď.

—  nar. II-2/9

—  nar. II-2/9

—  rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.28

Kropiace systémy (limitované na hlavice rozprašovača)

(Trysky pre napevno inštalované kropiace systémy pre vysokorýchlostné plavidlá (HSC) sú zaradené do tejto položky)

— nar. II-2/7

— nar. II-2/10

— nar. X/3

— nar. II-2/7

— nar. II-2/10

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

— rez. IMO MSC.44(65)

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 8

— IMO MSC/obež. 912

— ISO 6182-1 (2004)

— alebo

— EN 12259-1 (1999) vrátane A1 (2001), A2 (2004) a A3 (2006)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.29

Požiarne hadice

— nar. II-2/10

— nar. X/3

— nar. II-2/10

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

—  EN 14540 (2004) vrátane A.1 (2007)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.30

Prenosné prístroje na kyslíkovú analýzu a na zisťovanie plynu

— nar. II-2/4

— nar. VI/3

— nar. II-2/4

— nar. VI/3

— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008) alebo IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— IEC 60092-504 (2001) vrátane korigenda 1 IEC 60092-504 (2011)

— IEC 60533 (1999)

a podľa potreby:

a)  kategória 1: (bezpečný priestor):

— EN 50104 (2010)

— EN 60079-29-1 (2007).

b)  kategória 2: (výbušné plynné prostredia):

— EN 50104 (2010),

— EN 60079-29-1 (2007),

— IEC 60079-0 (2011),

— EN 60079-1 (2007) vrátane korigenda 1 IEC 60079-1 (2008)

— EN 60079-10-1 (2009),

— EN 60079-11 (2012),

— EN 60079-15 (2010),

— EN 60079-26 (2007)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.31

Trysky pre napevno inštalované kropiace systémy pre vysokorýchlostné plavidlá (HSC)

položka bola vypustená, keďže je zaradená do A.1/3.9 a A.1/3.28

A.1/3.32

Materiály (okrem nábytku) zamedzujúce horeniu pre vysokorýchlostné plavidlá

—  nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

—  rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.33

Materiály zamedzujúce horeniu na nábytok pre vysokorýchlostné plavidlá

—  nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

—  rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.34

Ohňovzdorné deliace plochy pre vysokorýchlostné plavidlá

—  nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

—  rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.35

Požiarne dvere na vysokorýchlostných plavidlách

—  nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

—  rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.36

Požiarne klapky na vysokorýchlostných plavidlách

—  nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

—  rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.37

Priechody cez ohňovzdorné deliace plochy na vysokorýchlostných plavidlách:

a)  trasy elektrických káblov;

b)  potrubia, šachty, kanály atď.

—  nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

—  rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.38

Prenosné hasiace zariadenie pre záchranné člny a pohotovostné člny

— nar. III/4

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 4

— nar. III/34

— rez. IMO A.951(23)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

— rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, IV, V

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 4

— rez. IMO MSC.1/obež. 1313.

— EN 3-7 (2004) vrátane A1 (2007)

— EN 3-8 (2006) vrátane AC (2007)

— EN 3-9 (2006) vrátane AC (2007)

— EN 3-10 (2009)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.39

Trysky pre ekvivalentné vodné rozprašovacie hasiace systémy pre strojovne a nákladové čerpadlové priestory

— nar. II-2/10

— nar. X/3

— nar. II-2/10

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7

— IMO MSC.1/obež. 1313.

—  IMO MSC/obež.1165.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.40

Komponenty nízko uložených osvetľovacích systémov (len komponenty)

— nar. II-2/13

— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 11

— nar. II-2/13

— rez. IMO A.752(18)

— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 11

— rez. IMO A.752(18)

— alebo

— ISO 15370 (2010)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.41

Pohotovostné/núdzové dýchacie zariadenia (EEBD)

—  nar. II-2/13

— nar. II-2/13

— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3

— rez. IMO MSC/obež.849.

— ISO 23269-1 (2008) prípadne:

— Pre samoplniaci dýchací prístroj so stlačeným vzduchom s otvoreným okruhom s maskou alebo náustkom pre núdzové dýchacie zariadenie:

— EN 402 (2003).

— Pre samoplniaci dýchací prístroj so stlačeným vzduchom s otvoreným okruhom s kapucňou pre núdzové dýchacie zariadenie:

— EN 1146 (2005).

— Pre samoplniaci dýchací prístroj so stlačeným vzduchom s uzavretým okruhom:

— EN 13794 (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.42

Komponenty systémov inertných plynov

—  nar. II-2/4

— nar. II-2/4

— rez. IMO A.567(14)

— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15

— IMO MSC/obež.353

— IMO MSC/obež.485

— IMO MSC/obež.731

— IMO MSC/obež.1120

—  IMO MSC/obež.353.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.43

Trysky protipožiarnych hasiacich systémov kuchynského vybavenia (automatický alebo ručný typ)

— nar. II-2/1

— nar. II-2/10

— nar. X/3

— nar. II-2/1

— nar. II-2/10

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

—  ISO 15371 (2009)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.44

Protipožiarne vybavenie záchranné lano

— nar. II-2/10

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3

— nar. II-2/10

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3

— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3

— rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.45

Zodpovedajúce komponenty pevných plynových hasiacich prístrojov (hasiace médium, hlavné ventily a rozstrekovacie trysky) pre strojovne a nákladové čerpadlové priestory

— nar. II-2/10

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 5

— nar. II-2/10

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 5

— IMO MSC/obež. 848

— IMO MSC.1/obež. 1313

— IMO MSC.1/obež. 1316

— IMO MSC/obež. 848

— IMO MSC.1/obež. 1316.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.46

Zodpovedajúce komponenty pevných plynových hasiacich prístrojov do strojovní (aerosólové systémy)

— nar. II-2/10

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 5

— nar. II-2/10

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 5

— IMO MSC.1/obež. 1270

— IMO MSC.1/obež. 1313.

—  IMO MSC.1/obež. 1270 vrátane korigenda 1.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.47

Koncentrát pre pevné vysokoexpanzné penové hasiace systémy pre strojovne a nákladové čerpadlové priestory (nová položka)

Poznámka: Pevné penové hasiace systémy s vysokou expanziou (vrátane systémov, ktoré využívajú vnútorný vzduch z prostredia na ich plánované použitie) pre strojovne a priestory nákladných čerpadiel sa ešte musia testovať so schválenou náplňou, aby vyhoveli správe.

—  nar. II-2/10

— nar. II-2/10

— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 6

—  IMO MSC/obež.670.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.48

Pevne zabudované vodné požiarne systémy v strojovniach kategórie A pre lokálne použitie

(trysky a výkonnostné testy)

— nar. II-2/10

— nar. X/3

— nar. II-2/10

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

—  IMO MSC.1/obež. 1387.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.49

Pevné vodné rozprašovacie hasiace systémy pre ro-ro priestory a priestory zvláštnej kategórie ekvivalentné tým, ktoré sú uvedené v rezolúcii A.123(V)

— nar. II-2/19

— nar. II-2/20

— nar. X/3

— nar. II-2/19

— nar. II-2/20

— rez. IMO A.123(V)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

—  IMO MSC.1/obež. 1430

B + D

B + E

B + F

A.1/3.50

Ochranný odev odolný voči chemikáliám

presunuté do A.2/3.9

A.1/3.51

Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne systémy pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovne a neobsadené strojové priestory

a)  kontrolné a indikačné vybavenie

b)  vybavenie pre napájanie

c)  detektory tepla bodové detektory

d)  detektory dymu: bodové detektory využívajúce rozptýlené svetlo, prechádzajúce svetlo alebo ionizáciu

e)  detektory požiaru: bodové detektory

f)  tlačidlové hlásiče

g)  skratové izolátory

h)  vstupné/výstupné zariadenia

i)  káble

— nar. II-2/7

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9

— nar. II-2/7

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9

— IMO MSC.1/obež. 1242

kontrolné a indikačné zariadenia; elektrické zariadenia na lodiach:

— EN 54-2 (1997) vrátane AC(1999) a A1 (2006)

napájacie zariadenia:

— EN 54-4 (1997) vrátane AC(1999), A1 (2002) a A2 (2006)

tepelné hlásiče bodové detektory:

— EN 54-5 (2000) vrátane A1 (2002)

dymové hlásiče bodové detektory využívajúce rozptýlené svetlo, vysielané svetlo alebo ionizáciu:

— EN 54-7 (2000) vrátane A1 (2002) a A2 (2006)

plameňové hlásiče bodové detektory:

— EN 54-10 (2002) vrátane A1 (2005)

ručne obsluhované hlásne miesta:

— EN 54-11 (2001) vrátane A1 (2005)

Oddeľovacie prvky proti skratu:

— EN 54-17 (2007) vrátane AC (2007)

Zariadenia vstupu/výstupu:

— EN 54-18 (2005) vrátane AC (2007)

Káble:

— EN 60332-1-1 (2004),

— IEC 60092-376 (2003).

a podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach:

— IEC 60092-504 (2001) vrátane korigenda 1 IEC 60092-504 (2011),

— IEC 60533 (1999)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.52

Neprenosné a nepohyblivé hasiace prístroje

— nar. II-2/10

— nar. X/3

— nar. II-2/4

— nar. II-2/10

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

— EN 1866-1 (2007)

— alebo

— ISO 11601 (2008)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.53

Požiarne poplachové zariadenia zvukové

— nar. II-2/7

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9

— nar. II-2/7

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 9

— IMO MSC.1/obež. 1313.

zvukové:

— EN 54-3 (2001) vrátane A1(2002) a A2 (2006)

— IEC 60092-504 (2001) vrátane korigenda 1 IEC 60092-504 (2011)

— IEC 60533 (1999)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.54

Pevne zabudované prístroje na kyslíkovú analýzu a na zisťovanie plynu

— –nar. II-2/4

— nar. VI/3

— nar. II-2/4

— nar. VI/3

— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15

Pre kombinované O2/HC systémy dodatočne:

— IMO MSC.1/obež.1370

— IEC 60092-504 (2001) vrátane korigenda 1 IEC 60092-504 (2011)

— IEC 60533 (1999)

a podľa potreby:

a)  kategória 4: (bezpečný priestor)

— EN 50104 (2010)

b)  kategória 3: (výbušné plynné prostredia)

— EN 50104 (2010)

— IEC 60079-0 (2011)

— EN 60079-29-1 (2007)

Pre kombinované O2/HC systémy dodatočne:

— IMO MSC.1/obež.1370

B + D

B + E

B + F

A.1/3.55

Viacúčelové trysky (rozprašovacie/prúdové)

— nar. II-2/10

— nar. X/3

— nar. II-2/10

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

ručné prúdnice pre hasičské jednotky kombinované prúdnice PN 16:

— EN 15182-1 (2007) vrátane A1 (2009)

— EN 15182-2 ( 2007) vrátane A1 (2009)

ručné prúdnice pre hasičské jednotky s plným prúdom a/alebo s jedným nemeniteľným uhlom rozstreku PN 16:

— EN 15182-1 (2007) vrátane A1 (2009)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.56

Požiarne hadice (na bubnoch)

— nar. II-2/10

— nar. X/3

— nar. II-2/10

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

—  EN 671-1 (2001) vrátane AC (2002)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.57

Komponenty penových hasiacich systémov pevné penové systémy pre cisternové lode

—  nar. II-2/10

— nar. II-2/10.8.1

— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 14

— IMO MSC.1/obež. 1239

— IMO MSC.1/obež. 1276

—  IMO MSC/obež.798

B + D

B + E

B + F

A.1/3.58

Komponenty pevných nízkoexpanzných penových hasiacich systémov na ochranu strojovní a palúb cisternových lodí

—  nar. II-2/10

— nar. II-2/10

— rez. IMO MSC.98(73)-(Kódex FSS) 6, 14

— IMO MSC.1/obež. 1239

— IMO MSC.1/obež. 1276

— IMO MSC.1/obež. 1313

— IMO MSC.1/obež. 1312

— IMO MSC.1/obež.1312/kor.1

B + D

B + E

B + F

A.1/3.59

Pena do pevných hasiacich systémov pre chemické cisternové lode rez.

— nar. II-2/1

— rez. IMO MSC.4(48)-(kódex IBC)

— rez. IMO MSC.4(48)-(kódex IBC)

— IMO MSC/obež. 553

— IMO MSC.1/obež. 1312

— IMO MSC.1/obež. 1312/kor.1

B + D

B + E

B + F

A.1/3.60

Trysky pre napevno zabudované tlakové vodné rozprašovacie hasiace systémy pre balkóny kabín

—  nar. II-2/10

— nar. II-2/10

— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7

— IMO MSC.1/obež. 1313

—  IMO MSC.1/obež. 1268

B + D

B + E

B + F

A.1/3.61

a)  Penové hasiace systémy s vysokou expanziou, ktoré využívajú vnútorný vzduch na ochranu strojovní a nákladových čerpadlových priestorov.

b)  Penové hasiace systémy s vysokou expanziou, ktoré využívajú vonkajší vzduch na ochranu strojovní a nákladových čerpadlových priestorov.

Poznámka: Penové hasiace systémy s vysokou expanziou, ktoré využívajú vnútorný vzduch na ochranu strojovní a nákladových čerpadlových priestorov, sa budú testovať so schválenou náplňou, aby vyhoveli správe.

—  nar. II-2/10

—  nar. II-2/10

—  IMO MSC.1/obež. 1384

B + D

B + E

B + F

A.1/3.62

Pozri poznámku v písmene b) tejto prílohy A.1

Suché chemické práškové hasiace systémy

—  nar. II-2/1

— nar. II-2/1

— rez. IMO MSC.5(48)-(IGC kódex)

—  IMO MSC.1/obež. 1315

B + D

B + E

B + F

A.1/3.63

Pozri poznámku v písmene c) v tejto prílohe A.1

Hlásne dymové systémy s odberom vzorky

— nar. II-2/7

— nar. II-2/19

— nar. II-2/20

— nar. II-2/7

— nar. II-2/19

— nar. II-2/20

— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 10

— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 10

a pre:

kontrolné a indikačné zariadenia; elektrické zariadenia na lodiach:

— EN 54-2 (1997) vrátane AC(1999) a A1 (2006)

napájacie zariadenia:

— EN 54-4 (1997) vrátane AC(1999), A1 (2002) a A2 (2006)

nasávacie dymové hlásiče:

— EN 54-20 (2006) vrátane AC (2008)

a podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach:

— IEC 60092-504 (2001) vrátane korigenda 1 IEC 60092-504 (2011),

— IEC 60533 (1999)

a podľa potreby pre výbušné atmosféry:

— IEC 60079-0 (2011)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.64

Pozri poznámku v písmene c) v tejto prílohe A.1

Deliace plochy triedy C

—  nar. II-2/3

— nar. II-2/3

— nar. II-2/9

—  rez. IMO MSC.307(88)-(kódex FTP 2010)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.65

Pozri poznámku v písmene c) v tejto prílohe A.1

Pevný systém detekcie uhľovodíkových plynov

—  nar. II-2/4

— nar. II-2/4

— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 16

— IMO MSC.1/obež. 1370

— IMO MSC.1/obež. 1370

— IEC 60079-0 (2011)

— EN 60079-29-1 (2007)

— IEC 60092-504 (2001) vrátane korigenda 1 IEC 60092-504 (2011)

— IEC 60533 (1999)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.66

Pozri poznámku v písmene c) v tejto prílohe A.1

Evakuačné systémy používané ako alternatíva nízko uložených osvetľovacích systémov

—  nar. II-2/13

— nar. II-2/13

— IMO MSC.1/obež. 1168

—  IMO MSC.1/obež. 1168

B + D

B + E

B + F

A.1/3.67

ex A.2/3.23

Penové hasiace zariadenia pre vrtuľníkové zariadenie

—  nar. II-2/18

— nar. II-2/18

— IMO MSC.1/obež.1431

—  EN 13565-1 (2003) vrátane A1 (2007)

B + D

B + E

B + F

4.    Navigačné zariadenia

Poznámky uplatniteľné na 4. časť: Navigačné vybavenie.

Stĺpec 5:

Séria IEC 61162 odkazuje na tieto referenčné normy pre námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy digitálne rozhrania:

1. IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) časť 1: Jeden hovor (vysielač údajov) s mnohonásobným príjmom

2. IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) časť 2: Jeden hovor (vysielač údajov) s mnohonásobným príjmom, prenos so zvýšenou rýchlosťou

3. IEC 61162-3 ed1.1 konsol. s am1 (2010-11) časť 3: Sieťový nástroj pre sériové údaje

 IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) – časť 3: Sieťový nástroj pre sériové údaje

 IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) zmena a doplnenie 1 – časť 3: Sieťový nástroj pre sériové údaje

4. IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) časť 400: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov Prepojenie lodného systému Úvod a všeobecné zásady

 IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) – časť 401: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov – Prepojenie lodného systému – Aplikačný profil

 IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) – časť 402: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov – Prepojenie lodného systému – Požiadavky na dokumentáciu a skúšky

 IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) – časť 410: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov – Prepojenie lodného systému – Požiadavky na transportný profil a základný transportný profil

 IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) – časť 420: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov – Prepojenie lodného systému – Požiadavky na sprievodné normy a základné sprievodné normy

 IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) – časť 450: Mnohonásobné vysielače údajov a mnohonásobné prijímače údajov – Ethernetové prepojenie

Séria EN 61162 odkazuje na tieto referenčné normy pre námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy digitálne rozhrania:

1. EN 61162-1 (2011) – časť 1: Jeden hovor s mnohonásobným príjmom

2. EN 61162-2 (1998) – časť 2: Jeden hovor (vysielač údajov) s mnohonásobným príjmom, prenos so zvýšenou rýchlosťou

3. EN 61162-3 (2008) – časť 3: Sieťový nástroj pre sériové údaje

 EN 61162-3-am1 (2010) zmena a doplnenie 1 – časť 3: Sieťový nástroj pre sériové údaje

4. EN 61162-400 (2002) – časť 400: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov – Prepojenie lodného systému – Úvod a všeobecné zásady

 EN 61162-401 (2002) – časť 401: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov – Prepojenie lodného systému – Aplikačný profil

 EN 61162-402 (2005) – časť 402: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov – Prepojenie lodného systému – Požiadavky na dokumentáciu a skúšky

 EN 61162-410 (2002) – časť 410: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov – Prepojenie lodného systému – Požiadavky na transportný profil a základný transportný profil

 EN 61162-420 (2002) – časť 420: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov – Prepojenie lodného systému – Požiadavky na sprievodné normy a základné sprievodné normy

 EN 61162-450 (2011) – časť 450: Mnohonásobné vysielače údajov a mnohonásobné prijímače údajov – Ethernetové prepojenieČíslo

Názov položky

Predpis SOLAS 74 v znení zmien a doplnení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“

Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO

Testovacie normy

Moduly posudzovania zhody

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Magnetický kompas

a)  trieda A pre lode

b)  trieda B pre záchranné člny a pohotovostné člny

—  nar. V/18

— nar. V/19

— rez. IMO A.382(X)

— rez. IMO A.694(17)

— ISO 1069 (1973)

— ISO 25862 (2009)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— alebo

— ISO 1069 (1973)

— ISO 25862 (2009)

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.2

Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (magnetická metóda)

— nar. V/18

— nar. V/19

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— nar. V/19

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— rez. IMO MSC.116(73)

— rez. IMO MSC.191(79)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria EN 61162

— ISO 22090-2 (2004) vrátane korigenda 2005

— EN 62288 (2008)

— alebo

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria IEC 61162

— ISO 22090-2 (2004) vrátane korigenda 2005

— IEC 62288 Ed.1.0(2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.3

Gyrokompas

—  nar. V/18

— nar. V/19

— rez. IMO A.424(XI)

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO MSC.191(79)

— EN ISO 8728 (1998)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria EN 61162

— EN 62288 (2008)

— alebo

— ISO 8728 (1997)

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria IEC 61162

— IEC 62288 Ed.1.0(2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.4

Radarové zariadenie

presunuté do A.1/4.34, A.1/4.35 a A.1/4.36

A.1/4.5

Automatický radarový zakresľovací prístroj (ARPA)

presunuté do A.1/4.34

A.1/4.6

Akustický hĺbkomer

— nar. V/18

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— nar. V/19

— rez. IMO A.224(VII)

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.74(69), príloha 4

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— rez. IMO MSC.191(79)

— EN ISO 9875 (2001) vrátane ISO technické korigendum 1: 2006,

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria EN 61162

— EN 62288 (2008)

— alebo

— ISO 9875 (2000) vrátane ISO technické korigendum 1: 2006,

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria IEC 61162

— IEC 62288 Ed.1.0(2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.7

Zariadenie na meranie rýchlosti a vzdialenosti (SDME)

— nar. V/18

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— nar. V/19

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO A.824(19)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.96(72)

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— rez. IMO MSC.191(79)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— EN 61023 (2007)

— séria EN 61162

— EN 62288 (2008)

— alebo

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— IEC 61023 (2007)

— séria IEC 61162

— IEC 62288 Ed.1.0(2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.8

Prístroj udávajúci polohu kormidla, obrátky a výšku závitu vrtule

presunuté do A.1/4.20, A.1/4.21 a A.1/4.22

A.1/4.9

Indikátor rýchlosti zatáčania

— nar. V/18

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— nar. V/19

— rez. IMO A.526(13)

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— rez. IMO MSC.191(79)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria EN 61162

— ISO 20672 (2007)

— EN 62288 (2008)

— alebo

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria IEC 61162

— ISO 20672 (2007)

— IEC 62288 Ed.1.0(2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.10

Rádiogoniometer

zámerne nevyplnené

A.1/4.11

Zariadenie Loran-C

— nar. V/18

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— nar. V/19

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO A.818(19)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— rez. IMO MSC.191(79)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— EN 61075 (1993)

— séria EN 61162

— EN 62288 (2008)

— alebo

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— IEC 61075 (1991)

— séria IEC 61162

— IEC 62288 Ed.1.0(2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.12

Zariadenie Chayka

— nar. V/18

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— nar. V/19

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO A.818(19)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— rez. IMO MSC.191(79)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— EN 61075 (1993)

— séria EN 61162

— EN 62288 (2008)

— alebo

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— IEC 61075 (1991)

— séria IEC 61162

— IEC 62288 Ed.1.0(2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.13

Navigačné zariadenie Decca

zámerne nevyplnené

A.1/4.14

Vybavenie GPS

— nar. V/18

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— nar. V/19

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)

— rez. IMO MSC.97(73)-(Kódex HSC 2000)

— rez. IMO MSC.112(73)

— rez. IMO MSC.191(79)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— EN 61108-1 (2003)

— séria EN 61162

— EN 62288 (2008)

— alebo

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— IEC 61108-1 (2003)

— séria IEC 61162

— IEC 62288 Ed.1.0(2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.15

Zariadenie GLONASS

— nar. V/18

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— nar. V/19

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— rez. IMO MSC.113(73)

— rez. IMO MSC.191(79)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— EN 61108-2 (1998)

— séria EN 61162

— EN 62288 (2008)

— alebo

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— IEC 61108-2 (1998)

— séria IEC 61162

— IEC 62288 Ed.1.0(2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.16

Systém regulácie kurzu HCS

—  nar. V/18

— nar. V/19

— rez. IMO A.342(IX)

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO MSC.64(67), príloha 3

— rez. IMO MSC.191(79)

— ISO 11674 (2006)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria EN 61162

— EN 62288 (2008)

— alebo

— ISO 11674 (2006)

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria IEC 61162

— IEC 62288 Ed.1.0(2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.17

Mechanický výťah pre lodivodov

presunuté do A.1/1.40

A.1/4.18

Radarový transpondér 9 GHz (SART)

— nar. III/4

— nar. IV/14

— nar. V/18

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— nar. III/6

— nar. IV/7

— rez. IMO A.530(13)

— rez. IMO A.802(19)

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, 14

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, 14

— ITU-R M.628-3 (11/93)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— EN 61097-1 (2007)

— alebo

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— IEC 61097-1 (2007)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.19

Radarové zariadenie pre vysokorýchlostné plavidlá

presunuté do A.1/4.37

A.1/4.20

Prístroj udávajúci polohu kormidla

— nar. V/18

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— nar. V/19

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— rez. IMO MSC.191(79)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria EN 61162

— ISO 20673 (2007)

— EN 62288 (2008)

— alebo

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria IEC 61162

— ISO 20673 (2007)

— IEC 62288 Ed.1.0(2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.21

Prístroj udávajúci otáčky vrtule

— nar. V/18

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— nar. V/19

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— rez. IMO MSC.191(79)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria EN 61162

— ISO 22554 (2007)

— EN 62288 (2008)

— alebo

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria IEC 61162

— ISO 22554 (2007)

— IEC 62288 Ed.1.0(2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.22

Prístroj udávajúci výšku závitu vrtule

— nar. V/18

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— nar. V/19

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— rez. IMO MSC.191(79)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria EN 61162

— ISO 22555 (2007)

— EN 62288 (2008)

— alebo

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria IEC 61162

— ISO 22555 (2007)

— IEC 62288 Ed.1.0(2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.23

Kompas pre záchranné člny a pohotovostné člny

— nar. III/4

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— nar. III/34

— rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, V

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, 13

—  ISO 25862 (2009)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.24

Automatický radarový zakresľovací prostriedok (ARPA) pre vysokorýchlostné plavidlá

presunuté do A.1/4.37

A.1/4.25

Automatický zakresľovací prostriedok (ATA)

presunuté do A.1/4.35

A.1/4.26

Automatický zakresľovací prostriedok (ATA) pre vysokorýchlostné plavidlá

presunuté do A.1/4.38

A.1/4.27

Elektronický zakresľovací prostriedok (EPA)

presunuté do A.1/4.36

A.1/4.28

Integrovaný mostíkový systém

presunuté do A.2/4.30

A.1/4.29

Zapisovač údajov o plavbe (VDR)

— nar. V/18

— nar. V/20

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— nar. V/20

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— rez. IMO MSC.191(79)

— rez. IMO MSC.333(90)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria EN 61162

— EN 61996-1 (2008)

— EN 62288 (2008)

— alebo

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria IEC 61162

— IEC 61996-1 (2007-11),

— IEC 62288 Ed.1.0(2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.30

Elektronický informačný systém s grafickým zobrazovaním (ECDIS) so zálohovaním a systém s rastrovou zobrazovacou jednotkou (RCDS)

— nar. V/18

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— nar. V/19

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— rez. IMO MSC.191(79)

— rez. IMO MSC.232(82)

— IMO SN.1/obež. 266.

[Záloha ECDIS a RCDS sa uplatňuje, len ak je táto funkčnosť zahrnutá v ECDIS. V certifikáte modulu B je uvedené, či sa tieto možnosti testovali.]

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria EN 61162

— EN 61174 (2008)

— EN 62288 (2008)

— alebo

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria IEC 61162

— IEC 61174 (2008)

— IEC 62288 Ed.1.0(2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.31

Gyrokompas pre vysokorýchlostné plavidlá

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO A.821(19)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— rez. IMO MSC.191(79)

— ISO 16328 (2001)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria EN 61162

— EN 62288 (2008)

— alebo

— ISO 16328 (2001)

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria IEC 61162

— IEC 62288 Ed.1.0(2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.32

Univerzálne zariadenie s automatickým identifikačným systémom (AIS)

— nar. V/18

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— nar. V/19

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.74(69)

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— rez. IMO MSC.191(79)

— ITU-R M. 1371-4(2010)

Poznámka: ITU-R M. 1371-4 (2010) sa uplatňuje len v súlade s požiadavkami rez. IMO MSC.74(69).

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria EN 61162

— EN 61993-2 (2001)

— EN 62288 (2008)

— alebo

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria IEC 61162

— IEC 61993-2 (2001)

— IEC 62288 Ed.1.0(2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.33

Systém riadenia dráhy (funguje pri rýchlostiach lode od minimálnej manévrovacej rýchlosti po 30 uzlov)

—  nar. V/18

— nar. V/19

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO MSC.74(69)

— rez. IMO MSC.191(79)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria EN 61162

— EN 62065 (2002)

— EN 62288 (2008)

— alebo

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria IEC 61162

— IEC 62065 (2002)

— IEC 62288 Ed.1.0(2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.34

Radarové zariadenie CAT 1

—  nar. V/18

— nar. V/19

— rez. IMO A.278(VIII)

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO A.823(19)

— rez. IMO MSC.191(79)

— rez. IMO MSC.192(79)

— ITU-R M. 1177-3(06/03)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria EN 61162

— EN 62288 (2008)

— EN 62388 (2008)

— alebo

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria IEC 61162

— IEC 62288 Ed.1.0(2008)

— IEC 62388 Ed.1.0(2007)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.35

Radarové zariadenie CAT 2

—  nar. V/18

— nar. V/19

— rez. IMO A.278(VIII)

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO MSC.191(79)

— rez. IMO MSC.192(79)

— ITU-R M. 1177-3(06/03)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria EN 61162

— EN 62288 (2008)

— EN 62388 (2008)

— alebo

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria IEC 61162

— IEC 62288 Ed.1.0(2008)

— IEC 62388 Ed.1.0(2007)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.36

Radarové zariadenie CAT 3

—  nar. V/18

— nar. V/19

— rez. IMO A.278(VIII)

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO MSC.191(79)

— rez. IMO MSC.192(79)

— ITU-R M. 1177-3(06/03)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria EN 61162

— EN 62288 (2008)

— EN 62388 (2008)

— alebo

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria IEC 61162

— IEC 62288 Ed.1.0(2008)

— IEC 62388 Ed.1.0(2007)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.37

Radarové zariadenie pre vysokorýchlostné plavidlá (CAT 1H a CAT 2H)

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— rez. IMO A.278(VIII)

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— rez. IMO MSC.191(79)

— rez. IMO MSC.192(79)

— ITU-R M. 1177-3(06/03)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria EN 61162

— EN 62288 (2008)

— EN 62388 (2008)

— alebo

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria IEC 61162

— IEC 62288 Ed.1.0(2008)

— IEC 62388 Ed.1.0(2007)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.38

Radarové zariadenie schválené pre mapovú voľbu, konkrétne:

a)  CAT 1C;

b)  CAT 2C;

c)  CAT 1HC pre HSC;

d)  CAT 2HC pre HSC.

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— rez. IMO A.278(VIII)

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— rez. IMO MSC.191(79)

— rez. IMO MSC.192(79)

— ITU-R M. 1177-3(06/03)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria EN 61162

— EN 62288 (2008)

— EN 62388 (2008)

— alebo

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria IEC 61162

— IEC 62288 Ed.1.0(2008)

— IEC 62388 Ed.1.0(2007)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.39

Radarový reflektor pasívny typ

— nar. V/18

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— nar. V/19

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— rez. IMO MSC.164(78)

— ISO 8729-1 (2010)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— alebo

— ISO 8729-1 (2010)

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.40

Systém regulácie kurzu pre vysokorýchlostné plavidlá

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO A.822(19)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— rez. IMO MSC.191(79)

— ISO 16329 (2003)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria EN 61162

— EN 62288 (2008)

— alebo

— ISO 16329 (2003)

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria IEC 61162

— IEC 62288 Ed.1.0(2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.41

Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (gyroskopická metóda GNSS)

— nar. V/18

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— nar. V/19

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— rez. IMO MSC.116(73)

— rez. IMO MSC.191(79)

— ISO 22090-3 (2004) vrátane korigenda 1 ISO (2005)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria EN 61162

— EN 62288 (2008)

— alebo

— ISO 22090-3 (2004) vrátane korigenda 1 ISO (2005)

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria IEC 61162

— IEC 62288 Ed.1.0(2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.42

Pátracie svetlomety pre vysokorýchlostné plavidlá

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— ISO 17884 (2004)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— alebo

— ISO 17884 (2004)

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.43

Prístroj na nočné videnie pre vysokorýchlostné plavidlá

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.94(72)

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— rez. IMO MSC.191(79)

— ISO 16273 (2003)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— EN 62288 (2008)

— alebo

— ISO 16273 (2003)

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— IEC 62288 ed.1.0(2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.44

Diferenciálny prijímač signálneho zdroja pre zariadenia DGPS a DGLONASS

— nar. V/18

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— nar. V/19

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— rez. IMO MSC.114(73)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— IEC 61108-4 (2004)

— séria EN 61162

— alebo

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— IEC 61108-4 (2004)

— séria IEC 61162

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.45

Mapové príslušenstvo pre lodný radar

položka bola vypustená, keďže je zaradená do A.1/4.38

A.1/4.46

Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (gyroskopická metóda)

— nar. V/18

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— nar. V/19

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— rez. IMO MSC.116(73)

— rez. IMO MSC.191(79)

— ISO 22090-1 (2002) vrátane korigenda 1 (2005)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria EN 61162

— EN 62288 (2008)

— alebo

— ISO 22090-1 (2002) vrátane korigenda 1 (2005)

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria IEC 61162

— IEC 62288 Ed.1.0(2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1./4.47

Zjednodušený zapisovač údajov o plavbe (S-VDR)

—  nar. V/20

— nar. V/20

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO MSC.163(78)

— rez. IMO MSC.191(79)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria EN 61162

— EN 61996-2 (2008)

— EN 62288 (2008)

— alebo

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria IEC 61162

— IEC 61996-2 (2007)

— IEC 62288 Ed.1.0(2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.48

Mechanický výťah pre lodivodov

Zámerné vynechané (keďže v rez. IMO MSC.308(88) platnej od 1. júla 2012 sa uvádza: „Mechanické výťahy pre lodivodov sa nesmú používať“)

A.1/4.49

Pilotný rebrík

— nar. V/23

— nar. X/3

— nar. V/23

— rez. IMO A.1045(27)

— IMO MSC/obež.773

— rez. IMO A.1045(27)

— ISO 799 (2004)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.50

Zaradenie DGPS

— nar. V/18

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— nar. V/19

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— rez. IMO MSC.112(73)

— rez. IMO MSC.114(73)

— rez. IMO MSC.191(79)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— EN 61108-1 (2003)

— EN 61108-4 (2004)

— séria EN 61162

— EN 62288 (2008)

— alebo

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— IEC 61108-1 (2003)

— IEC 61108-4 (2004)

— séria IEC 61162

— IEC 62288 Ed.1.0(2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.51

Zariadenie DGLONASS

— nar. V/18

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— nar. V/19

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— rez. IMO MSC.113(73)

— rez. IMO MSC.114(73)

— rez. IMO MSC.191(79)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— EN 61108-2 (1998)

— EN 61108-4 (2004)

— séria EN 61162

— EN 62288 (2008)

— alebo

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— IEC 61108-2 (1998)

— IEC 61108-4 (2004)

— séria IEC 61162

— IEC 62288 Ed.1.0(2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.52

Denné signalizačné svetlomety

— nar. V/18

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000)

— nar. V/19

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)

— rez. IMO MSC.95(72)

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— ISO 25861 (2007)

— alebo

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— ISO 25861 (2007)

B + D

B + E

B + F

A.1/4.53

Pozri poznámku v písmene b) tejto prílohy A.1

Zariadenie na zväčšenie dosahu radaru

— nar. V/18

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— rez. IMO MSC.164(78)

— ITU-R M 1176 (10/95)

— ISO 8729-2 (2009)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— alebo

— ISO 8729-2 (2009)

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.54

Pozri poznámku v písmene b) tejto prílohy A.1

Statív (Bearing Device)

—  nar. V/18

—  nar. V/19

— ISO 25862 (2009)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— alebo

— ISO 25862 (2009)

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.55

Pozri poznámku v písmene b) tejto prílohy A.1

Zariadenie AIS SART

— nar. III/4

— nar. IV/14

— nar. III/6

— nar. IV/7

— rez. IMO MSC.246(83)

— rez. IMO MSC.247(83)

— rez. IMO MSC.256(84)

— ITU-R M. 1371-4(2010)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— EN 61097-14 (2010)

— alebo

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— IEC 61097-14 (2010)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.56

Pozri poznámku v písmene b) tejto prílohy A.1

Prijímač Galileo

— nar. V/18

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— nar. V/19

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO A.813(19)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— rez. IMO MSC.191(79)

— rez. IMO MSC.233(82)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— EN 61108-3 (2010)

— séria EN 61162

— EN 62288 (2008)

— alebo

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— IEC 61108-3 (2010)

— séria IEC 61162

— IEC 62288 Ed.1.0(2008)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.57

Pozri poznámku v písmene b) tejto prílohy A.1

Systém monitorovania aktivity operátora (BNWAS)

—  nar. V/18

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO MSC.128(75)

— rez. IMO MSC.191(79)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria EN 61162

— EN 62288 (2008)

— IEC 62616 (2010) vrátane korigenda 1 IEC 62616 (2012)

— alebo

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria IEC 61162

— IEC 62288 Ed.1.0(2008)

— IEC 62616 (2010) vrátane korigenda 1 IEC 62616 (2012)

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.58

ex A.2/4.18

Systémy na príjem zvuku

— nar. V/18,

— nar. X/3,

— rez. IMO MSC.36(63)-(1994 HSC kódex),

— rez. IMO MSC.97(73)-(2000 HSC kódex).

— nar. V/19,

— rez. IMO A.694(17),

— rez. IMO MSC.36(63)-(1994 HSC kódex),

— rez. IMO MSC.86(70),

— rez. IMO MSC.97(73)-(2000 HSC kódex),

— rez. IMO MSC.191(79).

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria EN 61162

— EN 62288 (2008),

— ISO 14859 (2012).

— alebo

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008),

— séria IEC 61162

— IEC 62288 ed.1.0(2008)

— ISO 14859 (2012).

B + D

B + E

B + F

G

5.    Rádiokomunikačné vybavenie

Poznámky uplatniteľné na 5. časť: Rádiokomunikačné vybavenie.

Stĺpec 5: V prípade rozporu medzi požiadavkami IMO MSC/obež. 862 a testovacími normami na produkt sa uprednostnia požiadavky IMO MSC/obež. 862.

Stĺpec 5:

Séria IEC 61162 odkazuje na tieto referenčné normy pre námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy – digitálne rozhrania:

1. IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) – časť 1: Jeden hovor s mnohonásobným príjmom

2. IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) – časť 2: Jeden hovor (vysielač údajov) s mnohonásobným príjmom, prenos so zvýšenou rýchlosťou

3. IEC 61162-3 ed1.1 Consol. with am1 (2010-11) – časť 3: Sieťový nástroj pre sériové údaje

 IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) – časť 3: Sieťový nástroj pre sériové údaje

 IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) zmena a doplnenie 1 – časť 3: Sieťový nástroj pre sériové údaje

4. IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) – časť 400: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov – Prepojenie lodného systému – Úvod a všeobecné zásady

 IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) – časť 401: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov – Prepojenie lodného systému – Aplikačný profil

 IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) – časť 402: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov – Prepojenie lodného systému – Požiadavky na dokumentáciu a skúšky

 IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) – časť 410: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov – Prepojenie lodného systému – Požiadavky na transportný profil a základný transportný profil

 IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) – časť 420: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov – Prepojenie lodného systému – Požiadavky na sprievodné normy a základné sprievodné normy

 IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) – časť 450: Mnohonásobné vysielače údajov a mnohonásobné prijímače údajov – Ethernetové prepojenie

Séria EN 61162 odkazuje na tieto referenčné normy pre námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy – digitálne rozhrania:

1. EN 61162-1 (2011) – časť 1: Jeden hovor s mnohonásobným príjmom

2. EN 61162-2 (1998) – časť 2: Jeden hovor (vysielač údajov) s mnohonásobným príjmom, prenos so zvýšenou rýchlosťou

3. EN 61162-3 (2008) – časť 3: Sieťový nástroj pre sériové údaje

 EN 61162-3-am1 (2010) zmena a doplnenie 1 – časť 3: Sieťový nástroj pre sériové údaje

4. EN 61162-400 (2002) – časť 400: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov – Prepojenie lodného systému – Úvod a všeobecné zásady

 EN 61162-401 (2002) – časť 401: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov – Prepojenie lodného systému – Aplikačný profil

 EN 61162-402 (2005) – časť 402: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov – Prepojenie lodného systému – Požiadavky na dokumentáciu a skúšky

 EN 61162-410 (2002) – časť 410: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov – Prepojenie lodného systému – Požiadavky na transportný profil a základný transportný profil

 EN 61162-420 (2002) – časť 420: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov – Prepojenie lodného systému – Požiadavky na sprievodné normy a základné sprievodné normy

 EN 61162-450 (2011) – časť 450: Mnohonásobné vysielače údajov a mnohonásobné prijímače údajov – Ethernetové prepojenieČíslo

Názov položky

Predpis SOLAS 74 v znení zmien a doplnení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“

Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO

Testovacie normy

Moduly posudzovania zhody

1

2

3

4

5

6

A.1/5.1

VHF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC a rádiotelefóniu

— nar. IV/14

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14

— nar. IV/7

— nar. X/3

— rez. IMO A.385(X)

— rez. IMO A.524(13)

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO A.803(19)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14

— IMO MSC/obež.862

— IMO COMSAR obež.32

— ITU-R M.489-2(10/95)

— ITU-R M.493-13 (10/09)

— ITU-R M.541-9 (05/04)

— ITU-R M.689-2 (09/94)

— IMO MSC/obež.862

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria EN 61162

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02)

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02)

— ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06)

— ETSI EN 301925 V1.3.1 (2010-09)

— alebo

— IMO MSC/obež.862

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— IEC 61097-3 (1994)

— IEC 61097-7 (1996)

— séria IEC 61162

B + D

B + E

B + F

A.1/5.2

VHF rádiotelefónny DSC strážny prijímač

— nar. IV/14

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14

— nar. IV/7

— nar. X/3

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO A.803(19)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14

— IMO COMSAR obež.32

— ITU-R M.489-2(10/95)

— ITU-R M.493-13 (10/09)

— ITU-R M.541-9 (05/04)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria EN 61162

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02)

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02)

— ETSI EN 301033 V1.3.1 (2010-09)

— ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06)

— alebo

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— IEC 61097-3 (1994)

— IEC 61097-8 (1998)

— séria IEC 61162

B + D

B + E

B + F

A.1/5.3

Prijímač NAVTEX

— nar. IV/14

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14

— nar. IV/7

— nar. X/3

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14

— rez. IMO MSC.148(77)

— IMO COMSAR obež.32

— ITU-R M.540-2(06/90)

— ITU-R M.625-3 (10/95)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01)

— ETSI EN 301 843-4 V1.2.1 (2004-06)

— alebo

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— IEC 61097-6 (2005-12)

B + D

B + E

B + F

A.1/5.4

Prijímač EGC

— nar. IV/14

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14

— nar. IV/7

— nar. X/3

— rez. IMO A.570(14)

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14

— rez. IMO MSC.306(87)

— IMO COMSAR obež.32.

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— ETSI ETS 300460 Ed.1 (1996-05)

— ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11)

— ETSI EN 300829 V1.1.1 (1998-03)

— ETSI EN 301 843-1 V1.2.1 (2004-06)

— alebo

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— IEC 61097-4 (2007)

B + D

B + E

B + F

A.1/5.5

HF MSI bezpečnostné informačné zariadenie (prijímač HF NBDP)

— nar. IV/14

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14

— nar. IV/7

— nar. X/3

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO A.699(17)

— rez. IMO A.700(17)

— rez. IMO A.806(19)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14

— IMO COMSAR obež.32

— ITU-R M.491-1 (07/86)

— ITU-R M.492-6 (10/95)

— ITU-R M.540-2(06/90)

— ITU-R M.625-3 (10/95)

— ITU-R M.688 (06/90)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria EN 61162

— ETSI ETS 300067 Ed.1 (1990-11)

— ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10)

— alebo

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria IEC 61162

— ETSI ETS 300067 Ed.1 (1990-11)

— ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10)

B + D

B + E

B + F

A.1/5.6

406 MHz EPIRB (COSPAS-SARSAT)

— nar. IV/14

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14

— nar. IV/7

— nar. X/3

— rez. IMO A.662(16)

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO A.696(17)

— rez. IMO A.810(19)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14

— IMO MSC/obež.862

— IMO COMSAR obež.32

— ITU-R M.633-3 (05/04)

— ITU-R M.690-1 (10/95)

— IMO MSC/obež.862

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— ETSI EN 300066 V 1.3.1 (2001-01)

— alebo

— IMO MSC/obež.862

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— IEC 61097-2 (2008)

Poznámka: IMO MSC/obež. 862 platí len pre nepovinné diaľkové aktivačné zariadenie, nie pre samotné EPIRB

B + D

B + E

B + F

A.1/5.7

L-pásmový EPIRB (INMARSAT)

zámerne nevyplnené

A.1/5.8

2 182 kHz strážny prijímač

zámerne nevyplnené

A.1/5.9

Generátor dvojtónového poplachového signálu

zámerne nevyplnené

A.1/5.10

MF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC a rádiotelefóniu

Poznámka: V súlade s rozhodnutiami IMO a ITU neplatia už pre testovacie normy požiadavky na generátor dvojtónového poplachového signálu a vysielanie na H3E.

— nar. IV/14

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14

— nar. IV/9

— nar. IV/10

— nar. X/3

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO A.804(19)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14

— IMO COMSAR obež.32

— ITU-R M.493-13 (10/09)

— ITU-R M.541-9 (05/04)

— IMO MSC/obež.862

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria EN 61162

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02)

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02)

— ETSI EN 300 373-1 V1.3.1 (2011-01)

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06)

— alebo

— IMO MSC/obež.862

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— IEC 61097-3 (1994)

— IEC 61097-9 (1997)

— séria IEC 61162

B + D

B + E

B + F

A.1/5.11

MF rádiotelefónny DSC strážny prijímač

— nar. IV/14

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14

— nar. IV/9

— nar. IV/10

— nar. X/3

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO A.804(19)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14

— IMO COMSAR obež.32

— ITU-R M.493-13 (10/09)

— ITU-R M.541-9 (05/04)

— ITU-R M.1173 (10/95)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria EN 61162

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02)

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02)

— ETSI EN 301033 V1.2.1 (2010-09)

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06)

— alebo

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— IEC 61097-3 (1994)

— IEC 61097-8 (1998)

— séria IEC 61162

B + D

B + E

B + F

A.1/5.12

Inmarsat-B SES

— nar. IV/14

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14

— nar. IV/10

— nar. X/3

— rez. IMO A.570(14)

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO A.808(19)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14

— IMO MSC/obež.862

— IMO COMSAR obež.32.

— IMO MSC/obež. 862

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— alebo

— IMO MSC/obež. 862

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

B + D

B + E

B + F

A.1/5.13

Inmarsat-C SES

— nar. IV/14

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14

— nar. IV/10

— nar. X/3

— rez. IMO A.570(14)

— rez. IMO A.664 (16), (uplatniteľné len v prípade, ak Inmarsat C SES obsahuje funkcie EGC)

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO A.807(19)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14

— IMO MSC/obež.862

— IMO COMSAR obež.32.

— IMO MSC/obež.862

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria EN 61162

— ETSI ETS 300460 Ed.1 (1996-05

— ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11)

— ETSI EN 300829 V1.1.1 (1998-03)

— ETSI EN 301 843-1 V1.2.1 (2004-06)

— alebo

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— IEC 61097-4 (2007)

— séria IEC 61162

B + D

B + E

B + F

A.1/5.14

MF/HF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC, NBDP a rádiotelefóniu

Poznámka: V súlade s rozhodnutiami IMO a ITU neplatia už pre testovacie normy požiadavky na generátor dvojtónového poplachového signálu a vysielanie na A3H.

— nar. IV/14

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14

— nar. IV/10

— nar. X/3

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO A.806(19)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14

— IMO MSC/obež.862

— IMO COMSAR obež.32

— ITU-R M.476-5 (10/95)

— ITU-R M.491-1 (07/86)

— ITU-R M.492-6 (10/95)

— ITU-R M.493-13 (10/09)

— ITU-R M.541-9 (05/04)

— ITU-R M.625-3 (10/95)

— ITU-R M.1173 (10/95)

— IMO MSC/obež.862

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria EN 61162

— ETSI ETS 300067 Ed.1 (1990-11)

— ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10)

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02)

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02)

— ETSI ETS 300 373-1 V1.3.1 (2011-01)

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06)

— alebo

— IMO MSC/obež.862

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— IEC 61097-3 (1994)

— IEC 61097-9 (1997)

— séria IEC 61162

B + D

B + E

B + F

A.1/5.15

MF/HF DSC skenovací strážny prijímač

— nar. IV/14

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14

— nar. IV/10

— nar. X/3

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO A.806(19)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14

— IMO COMSAR obež.32

— ITU-R M.493-13 (10/09)

— ITU-R M. 541-9(05/04)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria EN 61162

— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02)

— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02)

— ETSI EN 301033 V1.3.1 (2010-09)

— ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06)

— alebo

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— IEC 61097-3 (1994)

— IEC 61097-8 (1998)

— séria IEC 61162

B + D

B + E

B + F

A.1/5.16

Obojsmerný VHF letecký rádiotelefónny prístroj

presunuté do A.2/5.8

A.1/5.17

Prenosný obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj pre záchranné plavidlá

— nar. IV/14

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14

— nar. III/6

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO A.809(19)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, 14

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, 14

— rez. IMO MSC.149(77)

— ITU-R M.489-2 (10/95)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— ETSI EN 300225 V1.4.1 (2004-12)

— ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06)

— alebo

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— IEC 61097-12 (1996)

B + D

B + E

B + F

A.1/5.18

Napevno inštalovaný obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj pre záchranné plavidlá

— nar. IV/14

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14

— nar. III/6

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO A.809(19)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8, 14

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8, 14

— ITU-R M.489-2 (10/95)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— ETSI EN 301466 V1.1.1 (2000-10)

— alebo

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— IEC 61097-12 (1996)

B + D

B + E

B + F

A1/5.19

Inmarsat-F77

— nar. IV/14

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14

— nar. IV/10

— rez. IMO A.570(14)

— rez. IMO A.808(19)

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14

— IMO MSC/obež.862

— IMO COMSAR obež.32.

— IMO MSC/obež.862

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— IEC 61097-13 (2003)

— alebo

— IMO MSC/obež.862

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— IEC 61097-13 (2003)

B + D

B + E

B + F

6.    Vybavenie vyžadované podľa COLREG 72Číslo

Názov položky

Predpis COLREG 72, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“

Uplatniteľné predpisy COLREG a príslušné rezolúcie a obežníky IMO

Testovacie normy

Moduly posudzovania zhody

1

2

3

4

5

6

A.1/6.1

Navigačné svetlá

—  COLREG príloha I/14

— COLREG príloha I/14

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO MSC.253(83)

— EN 14744 (2005) vrátane AC (2006)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— alebo

— EN 14744 (2005) vrátane AC (2006)

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

B + D

B + E

B + F

G

7.    Bezpečnostné vybavenie lode na hromadný náklad

Žiadne položky v prílohe A.1.

8.    Zariadenie podľa kapitoly II-1 SOLAS. Stavba lode štruktúra, rozdelenie a stabilita, strojné a elektrické zariadeniaČíslo

Názov položky

Predpis SOLAS 74 v znení zmien a doplnení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“

Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO

Testovacie normy

Moduly posudzovania zhody

1

2

3

4

5

6

A.1/8.1

Detektory výšky vodnej hladiny

— nar. II-1/22-1

— nar. II-1/25

— nar. XII/12

— nar. II-1/25

— nar. XII/12

— rez. IMO A.1021(26)

— rez. IMO MSC.188(79)

— IEC 60092-504 (2001) vrátane korigenda 1 IEC 60092-504 (2011)

— IEC 60529 (2001) vrátane:

— korigenda 1 (2003), korigenda 2 (2007), korigenda 3 (2009)

— rez. IMO MSC.188(79)

— IMO MSC.1/obež. 1291

B + D

B + E

B + F
PRÍLOHA A.2

ZARIADENIA, PRE KTORÉ V MEDZINÁRODNÝCH NÁSTROJOCH NEEXISTUJÚ ŽIADNE PODROBNÉ TESTOVACIE NORMY

1.    Záchranné zariadenia

Stĺpec 4: IMO MSC/obežník 980 by sa mal uplatňovať okrem prípadov, keď sa nahradí osobitnými nástrojmi uvedenými v stĺpci 4.Číslo

Názov položky

Predpis SOLAS 74 v znení zmien a doplnení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“

Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO

Testovacie normy

Moduly posudzovania zhody

1

2

3

4

5

6

A.2/1.1

Radarové reflektory pre záchranné plte

— nar. III/4

— nar. III/34

— nar. X/3

—  rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA)

 
 

A.2/1.2

Materiály pre potápačské obleky

zámerne nevyplnené

A.2/1.3

Voľne plávajúce spúšťacie zariadenia pre záchranné plavidlá

— nar. III/4

— nar. III/34

— nar. III/13

— nar. III/16

— nar. III/26

— nar. III/34

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8

— rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, IV, VI

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8

 
 

A.2/1.4

Naloďovacie rebríky

presunuté do A.1/1.29

A.2/1.5

Lodný rozhlas a základný pohotovostný poplachový systém (pri použití ako požiarny poplachový systém sa uplatňuje A.1/3.53)

—  nar. III/6

— rez. IMO A.1021(26)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)

— rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA)

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000)

— IMO MSC/obež. 808

—  ISO 27991 (2008)

 

2.    Zariadenia na zabránenie znečisťovaniu moraČíslo

Názov položky

Nariadenie MARPOL 73/78 v znení zmien a doplnení v ktorom sa požaduje „typové schválenie“

Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy MARPOL 73/78 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO

Testovacie normy

Moduly posudzovania zhody

1

2

3

4

5

6

A.2/2.1

NOx analyzátor chemoluminiscenčného detektora (CLD) alebo vyhrievaného chemoluminiscenčného detektora (HCLD) na použitie pri priamom meraní na palube

presunuté do A.1/2.8

A.2/2.2

Palubné čistiace systémy výfukových plynov

presunuté do A.1/2.10

A.2/2.3

Vybavenie používajúce ostatné ekvivalentné metódy na zníženie palubných emisií NOx

—  príloha VI, nar. 4

—  príloha VI, nar. 4

 
 

A.2/2.4

Vybavenie používajúce iné technologické metódy na zníženie emisií SOx

— rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI MARPOL, nar. 4)

— rez. IMO MEPC.184(59)

—  rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI MARPOL, nar. 4)

 
 

A.2/2.5

Palubný snímač Nox

s použitím inej metódy ako je metóda priameho merania a monitoringu NOx z technického kódexu z roku 2008

—  rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI MARPOL, nar. 4)

—  rez. IMO MEPC.176(58) – (revidovaná príloha VI MARPOL, nar. 4)

 
 

3.    Zariadenia požiarnej ochranyČíslo

Názov položky

Predpis SOLAS 74 v znení zmien a doplnení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“

Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO

Testovacie normy

Moduly posudzovania zhody

1

2

3

4

5

6

A.2/3.1

Neprenosné a nepohyblivé hasiace prístroje

presunuté do A.1/3.52

A.2/3.2

Trysky pre pevné tlakové vodné rozprašovacie hasiace systémy do priestorov zvláštnej kategórie, nákladných priestorov ro-ro, ro-ro priestorov a priestorov pre vozidlá

presunuté do A.1/3.49

A.2/3.3

Spúšťanie generátorových agregátov za studeného počasia (spúšťacie zariadenia)

presunuté do A.2/8.1

A.2/3.4

Viacúčelové trysky (rozprašovacie/prúdové)

presunuté do A.1/3.55

A.2/3.5

Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne systémy pre riadiace stanovištia, do služobných priestorov, ubytovacích priestorov, strojovní a neobsadených strojových priestorov

presunuté do A.1/3.51

A.2/3.6

Dymové hlásiče

presunuté do A.1/3.51

A.2/3.7

Tepelné hlásiče

presunuté do A.1/3.51

A.2/3.8

Elektrické bezpečnostné svietidlo

— nar. II-2/10

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3

— nar. II-2/10

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3

—  séria IEC 60079

 

A.2/3.9

Ochranný odev odolný voči chemikáliám

—  nar. II-2/19

— nar. II-2/19

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

— EN 943-1 (2002) vrátane AC (2005)

— EN 943-2 (2002)

— EN ISO 6529 (2001)

— EN ISO 6530 (2005)

— EN 14605 (2005) vrátane A1 (2009)

— IMO MSC/obež.1120

 

A.2/3.10

Nízko umiestnené bezpečnostné osvetľovacie systémy

presunuté do A.1/3.40

A.2/3.11

Trysky pre napevno zabudované tlakové vodné rozprašovacie hasiace systémy do strojovní

presunuté do A.1/3.10

A.2/3.12

Ekvivalentné pevne zabudované plynové hasiace prístroje do strojovní a nákladových čerpadlových priestorov

presunuté do A.1/3.45

A.2/3.13

Dýchací prístroj so stlačeným vzduchom (vysokorýchlostné plavidlo)

položka sa vypúšťa

A.2/3.14

Požiarne hadice (na bubnoch)

presunuté do A.1/3.56

A.2/3.15

Hlásne dymové systémy s odberom vzorky

presunuté do A.1/3.63

A.2/3.16

Plameňové hlásiče

presunuté do A.1/3.51

A.2/3.17

Ručne obsluhované hlásne miesta

presunuté do A.1/3.51

A.2/3.18

Poplachové zariadenia

presunuté do A.1/3.53

A.2/3.19

Komponenty pevných lokálnych hasiacich systémov na vodnom základe na použitie v strojovniach kategórie A

presunuté do A.1/3.48

A.2/3.20

Čalúnený nábytok

presunuté do A.1/3.20

A.2/3.21

Komponenty hasiacich systémov do odkladacích priestorov na farby a horľavé tekutiny

—  nar. II-2/10

— nar. II-2/10

— IMO MSC.1/obež. 1239

 
 

A.2/3.22

Komponenty pevných hasiacich systémov pre kanály na odsávanie kuchýň

—  nar. II-2/9

—  nar. II-2/9

 
 

A.2/3.23

Komponenty palubných hasiacich systémov vrtuľníka

presunuté do A.1/3.67

A.2/3.24

Jednotky prenosného penového aplikátora

— nar. II-2/10

— nar. II-2/20

— nar. X/3

— nar. II-2/10

— nar. II-2/20

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 4

— IMO MSC.1/obež. 1239

— IMO MSC.1/obež. 1313

 
 

A.2/3.25

Deliace plochy triedy C

presunuté do A.1/3.64

A.2/3.26

Plynové palivové systémy používané na domáce účely (komponenty)

—  nar. II-2/4

— nar. II-2/4

— IMO MSC.1/obež. 1276

 
 

A.2/3.27

Komponenty pevných plynových hasiacich systémov (CO2)

— nar. II-2/10

— nar. X/3

— nar. II-2/10

— nar. II-2/20

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7

— rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 5

— IMO MSC.1/obež. 1313

— IMO MSC.1/obež. 1318

elektrické automatické ovládacie a oneskorovacie zariadenia

— EN 12094-1 (2003)

neelektrické automatické ovládacie a oneskorovacie zariadenia

— EN 12094-2 (2003)

ručné spúšťacie a ovládacie zariadenia:

— EN 12094-3 (2003)

kontajnerové úplné ventily a ich akčné mechanizmy

— EN 12094-4 (2004)

vysokotlakové a nízkotlakové prepínacie ventily a ich akčné mechanizmy:

— EN 12094-5 (2006)

neelektrické blokovacie zariadenia:

— EN 12094-6 (2006)

trysky pre systémy CO2:

— EN 12094-7 (2000) vrátane A1 (2005)

konektory:

— EN 12094-8 (2006)

manometre a tlakové spínače:

— EN 12094-10 (2003)

mechanické váhové zariadenia:

— EN 12094-11 (2003)

ovládacie ventily a jednosmerné ventily:

— EN 12094-13 (2001) vrátane AC (2002)

Odorizačné zariadenia pre nízkotlakové systémy CO2:

— EN 12094-16 (2003)

 

A.2/3.28

Komponenty penových hasiacich systémov – pevné penové systémy pre cisternové lode

presunuté do A.1/3.57

A.2/3.29

Komponenty pevných nízkoexpanzných penových hasiacich systémov na ochranu strojovní a palúb cisternových lodí

presunuté do A.1/3.58

A.2/3.30

Pena do pevných hasiacich systémov pre chemické cisternové lode

presunuté do A.1/3.59

A.2/3.31

Ručne ovládaný vodný rozprašovací prístroj

— nar. II-2/10

— nar. II-2/19

— nar. II-2/10

— nar. II-2/19

 
 

A.2/3.32

Suché chemické práškové hasiace systémy

presunuté do A.1/3.62

4.    Navigačné zariadenia

Poznámky uplatniteľné na 4. časť: Navigačné zariadenia

Stĺpce 3 a 4: Odkazy na SOLAS, kapitolu V, sa vzťahujú na SOLAS 1974, ktorý bol zmenený a doplnený MSC 73 a ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2002.

Stĺpec 5:

Séria IEC 61162 odkazuje na tieto referenčné normy pre námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy – digitálne rozhrania:

1. IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) – časť 1: Jeden hovor s mnohonásobným príjmom

2. IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) – časť 2: Jeden hovor (vysielač údajov) s mnohonásobným príjmom, prenos so zvýšenou rýchlosťou

3. IEC 61162-3 ed1.1 konsol. s am1 (2010-11) – časť 3: Sieťový nástroj pre sériové údaje

 IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) – časť 3: Sieťový nástroj pre sériové údaje

 IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) zmena a doplnenie 1 – časť 3: Sieťový nástroj pre sériové údaje

4. IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) – časť 400: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov – Prepojenie lodného systému – Úvod a všeobecné zásady

 IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) – časť 401: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov – Prepojenie lodného systému – Aplikačný profil

 IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) – časť 402: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov – Prepojenie lodného systému – Požiadavky na dokumentáciu a skúšky

 IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) – časť 410: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov – Prepojenie lodného systému – Požiadavky na transportný profil a základný transportný profil

 IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) – časť 420: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov – Prepojenie lodného systému – Požiadavky na sprievodné normy a základné sprievodné normy

 IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) – časť 450: Mnohonásobné vysielače údajov a mnohonásobné prijímače údajov – Ethernetové prepojenie

Séria EN 61162 odkazuje na tieto referenčné normy pre námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy – digitálne rozhrania:

1. EN 61162-1 (2011) – časť 1: Jeden hovor s mnohonásobným príjmom

2. EN 61162-2 (1998) – časť 2: Jeden hovor (vysielač údajov) s mnohonásobným príjmom, prenos so zvýšenou rýchlosťou

3. EN 61162-3 (2008) – časť 3: Sieťový nástroj pre sériové údaje

 EN 61162-3-am1 (2010) zmena a doplnenie 1 – časť 3: Sieťový nástroj pre sériové údaje

4. EN 61162-400 (2002) – časť 400: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov – Prepojenie lodného systému – Úvod a všeobecné zásady

 EN 61162-401 (2002) – časť 401: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov – Prepojenie lodného systému – Aplikačný profil

 EN 61162-402 (2005) – časť 402: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov – Prepojenie lodného systému – Požiadavky na dokumentáciu a skúšky

 EN 61162-410 (2002) – časť 410: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov – Prepojenie lodného systému – Požiadavky na transportný profil a základný transportný profil

 EN 61162-420 (2002) – časť 420: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov – Prepojenie lodného systému – Požiadavky na sprievodné normy a základné sprievodné normy

 EN 61162-450 (2011) – časť 450: Mnohonásobné vysielače údajov a mnohonásobné prijímače údajov – Ethernetové prepojenieČíslo

Názov položky

Predpis SOLAS 74 v znení zmien a doplnení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“

Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO

Testovacie normy

Moduly posudzovania zhody

1

2

3

4

5

6

A.2/4.1

Gyrokompas pre vysokorýchlostné plavidlá

presunuté do A.1/4.31

A.2/4.2

Systém regulácie kurzu pre vysokorýchlostné plavidlá (predtým automatický lodivod)

presunuté do A.1/4.40

A.2/4.3

Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (gyroskopická metóda – GNSS)

presunuté do A.1/4.41

A.2/4.4

Denné signalizačné svetlomety

presunuté do A.1/4.52

A.2/4.5

Pátracie svetlomety pre vysokorýchlostné plavidlá

presunuté do A.1/4.42

A.2/4.6

Prístroj na nočné videnie pre vysokorýchlostné plavidlá

presunuté do A.1/4.43

A.2/4.7

Systém riadenia dráhy

presunuté do A.1/4.33

A.2/4.8

Elektronický mapový displejový a informačný systém (ECDIS)

presunuté do A.1/4.30

A.2/4.9

Zálohovanie elektronického mapového displejového a informačného systému (ECDIS)

presunuté do A.1/4.30

A.2/4.10

Rastrový mapový displejový systém (RCDS)

presunuté do A.1/4.30

A.2/4.11

Kombinované zariadenie GPS/GLONASS

— nar. V/18

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000)

— nar. V/19

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)

— rez. IMO MSC.97(73)-(Kódex HSC 2000)

— rez. IMO MSC.115(73)

— rez. IMO MSC.191(79)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— EN 61108-1 (2003)

— EN 61108-2 (1998)

— séria EN 61162

— EN 62288 (2008)

— alebo

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— IEC 61108-1 (2003)

— IEC 61108-2 (1998)

— séria IEC 61162

— IEC 62288 Ed.1.0(2008)

 

A.2/4.12

Zariadenie DGPS a DGLONASS

presunuté do A.1/4.44, A.1/4.50 a A.1/4.51

A.2/4.13

Gyrokompas pre vysokorýchlostné plavidlá

presunuté do A.1/4.31

A.2/4.14

Zapisovač údajov o plavbe (VDR)

presunuté do A.1/4.29

A.2/4.15

Integrovaný navigačný systém

— nar. V/18

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— nar. V/19

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— rez. IMO MSC.191(79)

— rez. IMO MSC.252(83)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria EN 61162

— EN 62288 (2008)

— alebo

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria IEC 61162

— IEC 62288 Ed.1.0(2008)

 

A.2/4.16

Vybavenie mostíka plavidla

zámerne nevyplnené

A.2/4.17

Zariadenie na zväčšenie dosahu radaru

presunuté do A.1/4.53

A.2/4.18

Systém na príjem zvuku

presunuté do A.1/4.58

A.2/4.19

Magnetický kompas pre vysokorýchlostné plavidlá

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000)

— rez. IMO A.382(X)

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000)

— ISO 1069 (1973)

— ISO 25862 (2009)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— alebo

— ISO 1069 (1973)

— ISO 25862 (2009)

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

 

A.2/4.20

Systém riadenia dráhy pre

— vysokorýchlostné plavidlo

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000)

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000)

— rez. IMO MSC.191(79)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria EN 61162

— EN 62288 (2008)

— alebo

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria IEC 61162

— IEC 62288 Ed.1.0(2008)

 

A.2/4.21

Mapové príslušenstvo pre lodný radar

presunuté do A.1/4.45

A.2/4.22

Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (gyroskopická metóda)

presunuté do A.1/4.46

A.2/4.23

Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (magnetická metóda)

presunuté do A.1/4.2

A.2/4.24

Indikátor ťahu

— nar. V/18

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000)

— nar. V/19

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000)

— rez. IMO MSC.191(79)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria EN 61162

— EN 62288 (2008)

— alebo

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria IEC 61162

— IEC 62288 Ed.1.0(2008)

 

A.2/4.25

Indikátor bočného ťahu, výšky závitu a smeru otáčania

— nar. V/18

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000)

— nar. V/19

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000)

— rez. IMO MSC.191(79)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria EN 61162

— EN 62288 (2008)

— alebo

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria IEC 61162

— IEC 62288 Ed.1.0(2008)

 

A.2/4.26

Indikátor rýchlosti zatáčania

presunuté do A.1/4.9

A.2/4.27

Prístroj udávajúci polohu kormidla

presunuté do A.1/4.20

A.2/4.28

Prístroj udávajúci otáčky vrtule

presunuté do A.1/4.21

A.2/4.29

Prístroj udávajúci výšku závitu vrtule

presunuté do A.1/4.22

A.2/4.30

Vybavenie mostíka plavidla

— nar. V/18

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13

— nar. V/19

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 15

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 15

— rez. IMO MSC.191(79)

— IMO SN.1/obež. 288

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria EN 61162

— EN 61209 (1999)

— EN 62288 (2008)

— alebo

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria IEC 61162

— IEC 61209 (1999)

— IEC 62288 Ed.1.0(2008)

 

A.2/4.31

Statív (Bearing Device)

presunuté do A.1/4.54

A.2/4.32

Systém monitorovania aktivity operátora (BNWAS)

presunuté do A.1/4.57

A.2/4.33

Systém riadenia dráhy

funguje pri rýchlostiach lode od 30 uzlov vyššie)

—  nar. V/18

— nar. V/19

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO MSC.191(79)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria EN 61162

— EN 62288 (2008)

— alebo

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria IEC 61162

— IEC 62288 Ed.1.0(2008)

 

A.2/4.34

Zariadenie schopné identifikovať a sledovať lode na veľké vzdialenosti (LRIT)

—  nar. V/19-1.

— nar. V/19-1.

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO A.813(19)

— rez. IMO MSC.202(81)

— rez. IMO MSC.211(81)

— rez. IMO MSC.263(84)

— IMO MSC.1/obež 1307

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria EN 61162

— alebo

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria IEC 61162

 

A.2/4.35

Prijímač Galileo

presunuté do A.1/4.56

A.2/4.36

Zariadenie AIS SART

presunuté do A.1/4.55

5.    Rádiokomunikačné vybavenie

Poznámky uplatniteľné na 5. časť: Rádiokomunikačné vybavenie.

Stĺpec 5:

Séria IEC 61162 odkazuje na tieto referenčné normy pre námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy – digitálne rozhrania:

1. IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) – časť 1: Jeden hovor s mnohonásobným príjmom

2. IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) – časť 2: Jeden hovor (vysielač údajov) s mnohonásobným príjmom, prenos so zvýšenou rýchlosťou

3. IEC 61162-3 ed1.1 konsol. s am1 (2010-11) – časť 3: Sieťový nástroj pre sériové údaje

 IEC 61162-3 ed1.0 (2008-05) – časť 3: Sieťový nástroj pre sériové údaje

 IEC 61162-3-am1 ed1.0 (2010-06) zmena a doplnenie 1 – časť 3: Sieťový nástroj pre sériové údaje

4. IEC 61162-400 ed1.0 (2001-11) – časť 400: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov – Prepojenie lodného systému – Úvod a všeobecné zásady

 IEC 61162-401 ed1.0 (2001-11) – časť 401: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov – Prepojenie lodného systému – Aplikačný profil

 IEC 61162-402 ed1.0 (2005-09) – časť 402: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov – Prepojenie lodného systému – Požiadavky na dokumentáciu a skúšky

 IEC 61162-410 ed1.0 (2001-11) – časť 410: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov – Prepojenie lodného systému – Požiadavky na transportný profil a základný transportný profil

 IEC 61162-420 ed1.0 (2001-11) – časť 420: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov – Prepojenie lodného systému – Požiadavky na sprievodné normy a základné sprievodné normy

 IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06) – časť 450: Mnohonásobné vysielače údajov a mnohonásobné prijímače údajov – Ethernetové prepojenie

Séria EN 61162 odkazuje na tieto referenčné normy pre námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy – digitálne rozhrania:

1. EN 61162-1 (2011) – časť 1: Jeden hovor s mnohonásobným príjmom

2. EN 61162-2 (1998) – časť 2: Jeden hovor (vysielač údajov) s mnohonásobným príjmom, prenos so zvýšenou rýchlosťou

3. EN 61162-3 (2008) – časť 3: Sieťový nástroj pre sériové údaje

 EN 61162-3-am1 (2010) zmena a doplnenie 1 – časť 3: Sieťový nástroj pre sériové údaje

4. EN 61162-400 (2002) – časť 400: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov – Prepojenie lodného systému – Úvod a všeobecné zásady

 EN 61162-401 (2002) – časť 401: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov – Prepojenie lodného systému – Aplikačný profil

 EN 61162-402 (2005) – časť 402: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov – Prepojenie lodného systému – Požiadavky na dokumentáciu a skúšky

 EN 61162-410 (2002) – časť 410: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov – Prepojenie lodného systému – Požiadavky na transportný profil a základný transportný profil

 EN 61162-420 (2002) – časť 420: Viaceré vysielače údajov a viaceré prijímače údajov – Prepojenie lodného systému – Požiadavky na sprievodné normy a základné sprievodné normy

 EN 61162-450 (2011) – časť 450: Mnohonásobné vysielače údajov a mnohonásobné prijímače údajov – Ethernetové prepojenieČíslo

Názov položky

Predpis SOLAS 74 v znení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“

Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO

Testovacie normy

Moduly posudzovania zhody

1

2

3

4

5

6

A.2/5.1

VHF EPIRB

— nar. IV/14

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000)

— nar. IV/8

— rez. IMO A.662(16)

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO A.805(19)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000)

— ITU-R M.489-2(10/95)

— ITU-R M.693 (06/90)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— alebo

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

 

A.2/5.2

Náhradný zdroj energie pre rádiové zariadenie

— nar. IV/14

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000)

— nar. IV/13

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000)

— IMO COMSAR obež.16

— IMO COMSAR obež.32.

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— alebo

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

 

A.2/5.3

Inmarsat-F SES

presunuté do A.1/5.19

A.2/5.4

Núdzový riadiaci panel

— nar. IV/14

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000)

— nar. IV/6

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000)

— IMO MSC/obež. 862

— IMO COMSAR obež.32.

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— alebo

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

 

A.2/5.5

Núdzový riadiaci alebo výstražný panel

— nar. IV/14

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000)

— nar. IV/6

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000)

— IMO MSC/obež.862

— IMO COMSAR obež.32.

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— alebo

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

 

A.2/5.6

L-pásmový EPIRB (INMARSAT)

zámerne nevyplnené

A.2/5.7

Lodný výstražný bezpečnostný systém

 

— nar. XI-2/6

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO MSC.147(77)

— IMO MSC/obež.1072

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria EN 61162

— alebo

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— séria IEC 61162

 

A.2/5.8

ex A.1/5.16

Obojsmerný VHF letecký rádiotelefónny prístroj

— nar. IV/14

— nar. X/3

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14

— nar. IV/7

— rez. IMO A.694(17)

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 14

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 14

— rez. IMO MSC.80(70)

— IMO COMSAR obež. 32

— Dohovor ICAO, príloha 10, Rádiokomunikačné predpisy

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— ETSI EN 301688 V1.1.1 (2000-07)

— alebo

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— ETSI EN 301688 V1.1.1 (2000-07)

 

6.    Vybavenie vyžadované podľa COLREG 72Číslo

Názov položky

Predpis COLREG 72, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“

Uplatniteľné predpisy COLREG a príslušné rezolúcie a obežníky IMO

Testovacie normy

Moduly posudzovania zhody

1

2

3

4

5

6

A.2/6.1

Navigačné svetlá

presunuté do A.1/6.1

A.2/6.2

Zvukové signálne zariadenia

—  COLREG 72 príloha III/3.

— COLREG 72 príloha III/3

— rez. IMO A.694(17)

— EN 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— píšťaly – COLREG 72, príloha III/1 (Výkon)

— zvony alebo gongy – COLREG 72, príloha III/2 (Výkon)

— alebo

— IEC 60945 (2002) vrátane korigenda 1 IEC 60945 (2008)

— píšťaly – COLREG 72, príloha III/1 (Výkon)

— zvony alebo gongy – COLREG 72, príloha III/2 (Výkon)

 

7.    Bezpečnostné vybavenie lode na hromadný nákladČíslo

Názov položky

Predpis SOLAS 74 v znení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“

Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO

Testovacie normy

Moduly posudzovania zhody

1

2

3

4

5

6

A.2/7.1

Prístroj na registráciu množstva nákladu

— nar. XII/11

— rez. č. 5 konferencie SOLAS z roku 1997

— nar. XII/11

— rez. č. 5 konferencie SOLAS z roku 1997

—  IMO MSC.1/obež 1229

 

A.2/7.2

Detektory výšky vodnej hladiny na lodiach na hromadný náklad

položka sa vypúšťa

8.    Zariadenie podľa kapitoly II-1 SOLASČíslo

Názov položky

Predpis SOLAS 74 v znení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“

Uplatniteľné zmenené a doplnené predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO

Testovacie normy

Moduly posudzovania zhody

1

2

3

4

5

6

A.2/8.1

Spúšťanie generátorových agregátov za studeného počasia (spúšťacie zariadenia)

— nar. II-1/44

— nar. X/3

— nar. II-1/44

— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 12

— rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 12

 
 

▼B
PRÍLOHA B

Moduly posudzovania zhody

ES TYPOVÁ SKÚŠKA (MODUL B)

1.

Notifikovaná inštitúcia musí zistiť a potvrdiť, že vzorka zastupujúca danú výrobu spĺňa ustanovenia medzinárodných nástrojov, ktoré platia pre túto oblasť.

2.

Žiadosť o ES typovú skúšku predkladá výrobca alebo jeho autorizovaný zástupca, etablovaní v spoločenstve, notifikovanej inštitúcii podľa svojho výberu.

Žiadosť musí obsahovať:

 názov a adresu výrobcu, a ak je žiadosť predložená autorizovaným zástupcom, jeho názov aj adresu,

 písomné vyhlásenie, že rovnaká žiadosť nebola súčasne predložená akejkoľvek inej notifikovanej inštitúcii,

 technickú dokumentáciu popísanú v bode 3.

Žiadateľ musí notifikovanej inštitúcii predložiť vzorku reprezentujúcu danú výrobu a ďalej nazývanú ako „typ“ ( 14 ). Notifikovaná inštitúcia môže požadovať ďalšie vzorky, ak sú potrebné pre vykonanie testovacieho programu.

3.

Technická dokumentácia musí umožniť posudzovanie zhody výrobku s požiadavkami príslušných medzinárodných nástrojov. Musí, pokiaľ je to pre také posudzovanie relevantné, obsahovať projektovanie, konštrukciu, výrobu, inštaláciu a fungovanie výrobku v súlade s opisom stanoveným v technickej dokumentácii uvedenej v dodatku k tejto prílohe.

4.

Notifikovaná inštitúcia musí:

4.1

preskúmať technickú dokumentáciu a overiť, či typ bol vyrobený v súlade s technickou dokumentáciou;

4.2

vykonať alebo dať vykonať primerané skúšky a nevyhnutné testy kontrolujúce, či boli skutočne splnené požiadavky príslušných medzinárodných nástrojov;

4.3

dohodnúť sa s výrobcom o mieste, kde sa má vykonať skúška a nevyhnutné testy.

5.

Keď typ spĺňa ustanovenia príslušných medzinárodných nástrojov, musí notifikovaná inštitúcia žiadateľovi vydať certifikát o ES typovej skúške. Certifikát musí obsahovať názov a adresu výrobcu, podrobné informácie o zariadení, závery skúšky, podmienky jej platnosti a nevyhnutné údaje pre identifikáciu schváleného typu.

K certifikátu musí byť priložený zoznam príslušných častí technickej dokumentácie a jeho kópiu musí uchovávať notifikovaná inštitúcia.

Ak je výrobcovi zamietnutá certifikácia typu, musí to notifikovaná inštitúcia podrobne zdôvodniť.

Ak výrobca znovu podá žiadosť o typové schválenie zariadenia, ktorému bolo zamietnuté vydanie certifikátu, táto musí obsahovať celú príslušnú dokumentáciu vrátane pôvodných protokolov o teste, podrobných zdôvodnení predchádzajúceho zamietnutia a podrobností o všetkých modifikáciách zariadenia.

6.

Žiadateľ musí notifikovanú inštitúciu informovať o tom, že vlastní technickú dokumentáciu týkajúcu sa certifikátu o ES typovej skúške všetkých modifikácií schváleného výrobku, ku ktorému musí dostať dodatočné schválenie, ak také zmeny môžu ovplyvniť zhodu s požiadavkami alebo s predpísanými podmienkami použitia výrobku. Toto dodatočné schválenie bude vo forme dodatku k pôvodnému certifikátu o ES typovej skúške.

7.

Každá notifikovaná inštitúcia musí, na požiadanie, oboznámiť správne úrady vlajkového členského štátu a ostatné notifikované inštitúcie s príslušnými informáciami týkajúcimi sa vydaných alebo odobratých certifikátov o ES typovej skúške a ich dodatkov.

8.

Ostatné notifikované inštitúcie môžu získať kópie certifikátov o ES typovej skúške a/alebo ich dodatkov. Prílohy k certifikátom musia byť k dispozícii ostatným notifikovaným inštitúciám.

9.

Výrobca alebo jeho autorizovaný zástupca, etablovaní v spoločenstve, musia spolu s technickou dokumentáciou archivovať kópie certifikátov o ES typovej skúške a ich dodatkov po dobu aspoň 10 rokov potom, čo bol vyrobený posledný výrobok.

ZHODA S TYPOM (MODUL C)

1.

Výrobca alebo jeho autorizovaný zástupca, etablovaní v spoločenstve, musia zabezpečiť a vyhlásiť, že príslušné výrobky sú zhodné s typom tak, ako je popísaný v certifikáte o ES typovej skúške a že spĺňajú požiadavky medzinárodných nástrojov, ktoré platia v tejto oblasti. Výrobca alebo jeho autorizovaný zástupca, etablovaní v spoločenstve, musí pripevniť značku zhody na všetky výrobky a vypracovať písomné vyhlásenie o zhode.

2.

Výrobca musí prijať všetky opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie toho, aby výrobný proces zaručoval zhodnosť vyrábaných výrobkov s typom popísaným v certifikáte o ES typovej skúške a s požiadavkami medzinárodných nástrojov, ktoré platia v tejto oblasti.

3.

Výrobca alebo jeho autorizovaný zástupca, etablovaní v spoločenstve, musia archivovať vyhlásenia o zhode aspoň 10 rokov potom, čo bol vyrobený posledný výrobok.

ZÁRUKA KVALITY VÝROBY (MODUL D)

1.

Výrobca, ktorý spĺňa povinnosti uvedené v bode 2, musí zabezpečiť a vyhlásiť, že príslušné výrobky sú zhodné s typom popísaným v certifikáte o ES typovej skúške. Výrobca alebo jeho autorizovaný zástupca, etablovaní v spoločenstve, musia pripevniť značku na každý výrobok a písomne vypracovať vyhlásenie o zhode. K značke musí byť pripojený identifikačný symbol notifikovanej inštitúcie, zodpovednej za dozor tak, ako je uvedené v bode 4.

2.

U výrobcu musí fungovať schválený systém kvality výroby, kontroly finálneho výrobku a testovania tak, ako je to špecifikované v bode 3 a musí podliehať dozoru, ako je to špecifikované v bode 4.

3.

Systém kvality

3.1

Výrobca musí predniesť žiadosť na posúdenie svojho systému kvality notifikovanej inštitúcii podľa vlastného výberu pre príslušné výrobky.

Žiadosť musí obsahovať:

 všetky relevantné informácie pre danú kategóriu výrobku,

 dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,

 technickú dokumentáciu schváleného typu a kópiu certifikátu o ES typovej skúške.

3.2

Systém kvality musí zabezpečiť zhodnosť výrobkov s typom popísaným v certifikáte o ES typovej skúške.

Všetky prvky, požiadavky a opatrenia prijaté výrobcom, sa musia dokumentovať systematickým a usporiadaným spôsobom vo forme písomných zásad, postupov a pokynov. Dokumentácia systému kvality musí umožňovať konzistentnú interpretáciu programov kvality, plánu, príručiek a záznamov.

Musí obsahovať najmä primeraný opis:

 cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomoci manažmentu vzhľadom na kvalitu výrobku,

 technológie výroby, kontroly a zabezpečenia kvality, postupov a systematických činností, ktoré budú použité,

 skúšok a testov ktoré sa vykonajú pred, v priebehu a po výrobe a frekvencia, v akej sa budú vykonávať,

 záznamov o kvalite, ako sú inšpekčné správy, údaje testov, ciachovacie údaje, správy o kvalifikácii príslušného personálu atď.,

 prostriedkov na monitorovanie dosiahnutia požadovanej kvality výrobku a účinného fungovania systému kvality.

3.3

Notifikovaná inštitúcia musí zhodnotiť systém kvality, aby určila, či sú splnené požiadavky uvedené v bode 3.2. Zhoda systémov kvality s týmito požiadavkami sa predpokladá pri tých systémoch, pri ktorých je uplatnená relevantná harmonizačná norma.

Audítorský tým musí mať aspoň jedného člena, ktorý má skúsenosti s posudzovaním príslušnej výrobnej technológie. Postup posudzovania musí obsahovať návštevu prevádzkových priestorov výrobcu.

Rozhodnutie sa musí oznámiť výrobcovi. Oznámenie musí obsahovať závery z kontroly a zdôvodnené hodnotiace rozhodnutie.

3.4

Výrobca sa musí zaviazať plniť povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality a udržiavať ho tak, aby zostal primeraný a účinný.

Výrobca alebo jeho autorizovaný zástupca, etablovaní v spoločenstve, musia notifikovanú inštitúciu, ktorá schválila systém kvality, informovať o akejkoľvek zamýšľanej aktualizácii systému kvality.

Notifikovaná inštitúcia musí vyhodnotiť navrhované modifikácie a rozhodnúť, či modifikovaný systém kvality bude naďalej spĺňať požiadavky uvedené v bode 3.2 alebo či sa vyžaduje nové hodnotenie.

Notifikovaná inštitúcia musí oznámiť svoje rozhodnutie výrobcovi. Oznámenie musí obsahovať závery z kontroly a zdôvodnené hodnotiace rozhodnutie.

4.

Dozor, za ktorý je zodpovedná notifikovaná inštitúcia

4.1

Účelom dozoru je zabezpečiť, aby výrobca náležite plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality.

4.2

Výrobca musí na účely inšpekcie umožniť notifikovanej inštitúcii vstup do priestorov výroby, kontroly, testovania a skladovania a musí jej poskytnúť všetky nevyhnutné informácie najmä:

 dokumentáciu systému kvality,

 záznamy o kvalite, ako sú inšpekčné správy a údaje testov, ciachovacie údaje, správy o kvalifikácii príslušného personálu atď.

4.3

Notifikovaná inštitúcia musí periodicky vykonávať audit, aby zabezpečila, že výrobca udržiava a používa systém kvality a musí výrobcovi poskytnúť revíznu správu.

4.4

Okrem toho notifikovaná inštitúcia môže neočakávane vykonať návštevy u výrobcu. Počas takých návštev môže, ak je to nevyhnutné, notifikovaná inštitúcia vykonať alebo dať podnet na vykonanie testov overujúcich správne fungovanie systému kvality. Notifikovaná inštitúcia musí výrobcovi poskytnúť správu o kontrole a ak sa vykonal test, protokol o teste.

5.

Výrobca musí počas najmenej 10 rokov od výroby posledného výrobku uchovávať pre potreby národných úradov:

 dokumentáciu uvedenú v druhej zarážke druhého odseku bodu 3.1,

 aktualizáciu uvedenú v druhom odseku bodu 3.4,

 rozhodnutie a správy notifikovaných inštitúcií, ktoré sú uvedené v poslednom odseku bodu 3.4, bodu 4.3 a bodu 4.4.

6.

Každá notifikovaná inštitúcia musí, na požiadanie, oboznámiť správne úrady vlajkového členského štátu a ostatné notifikované inštitúcie s príslušnými informáciami týkajúcimi sa vydaných alebo odobratých schválení systému kvality a ich dodatkov.

ZÁRUKA KVALITY VÝROBKU (MODUL E)

1.

Výrobca, ktorý spĺňa povinnosti stanovené v bode 2, zabezpečí a vyhlási, že príslušné výrobky sú zhodné s typom popísaným v certifikáte o ES typovej skúške. Výrobca alebo jeho autorizovaný zástupca, etablovaní v spoločenstve, musí pripevniť značku na každý výrobok a písomne vypracovať vyhlásenie o zhode. K značke musí byť priložený symbol notifikovanej inštitúcie zodpovednej za dozor, ako je to špecifikované v bode 4.

2.

U výrobcu musí fungovať schválený systém kvality pre finálnu kontrolu výrobku a testovanie, ako je to špecifikované v bode 3 a musí byť podrobený dozoru, ako je to špecifikované v bode 4.

3.

Systém kvality

3.1

Výrobca musí podať pre príslušné výrobky žiadosť o zhodnotenie svojho systému kvality notifikovanej inštitúcii podľa vlastného výberu.

Žiadosť musí obsahovať:

 všetky relevantné informácie pre kategóriu daného výrobku,

 dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,

 technickú dokumentáciu schváleného typu a kópiu certifikátu o ES typovej skúške.

3.2

Každý výrobok sa musí preskúšať podľa systému kvality a otestovať primeranými testami, aby sa zabezpečila jeho zhoda s požiadavkami medzinárodných nástrojov. Všetky prvky, požiadavky a opatrenia prijaté výrobcom sa musia dokumentovať systematickým a usporiadaným spôsobom vo forme písomných zásad, postupov a pokynov. Táto dokumentácia systému kvality musí zabezpečiť jednotné chápanie programov kvality, plánov, príručiek a záznamov.

Musí obsahovať najmä primeraný opis:

 cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomoci manažmentu vzhľadom na kvalitu výrobku,

 skúšok a testov, ktoré sa vykonajú po výrobe,

 prostriedkov monitorovania účinného fungovania systému kvality,

 záznamov o kvalite, ako sú inšpekčné správy, údaje testov, ciachovacie údaje, správy o kvalifikácii zodpovedného personálu atď.

3.3

Notifikovaná inštitúcia musí zhodnotiť systém kvality na splnenie požiadaviek uvedených v bode 3.2. Zhoda systémov kvality s týmito požiadavkami sa predpokladá pri tých systémoch, pri ktorých je uplatnená relevantná harmonizačná norma.

Auditorský tým musí mať aspoň jedného člena, ktorý má skúsenosti s hodnotením príslušnej výrobnej technológie. Postup posudzovania musí zahŕňať návštevu prevádzkových priestorov výrobcu.

Rozhodnutie sa musí oznámiť výrobcovi. Oznámenie musí obsahovať závery z kontroly a zdôvodnené hodnotiace rozhodnutie.

3.4

Výrobca sa musí zaviazať plniť povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality a udržiavať ho tak, aby zostal primeraný a účinný.

Výrobca alebo jeho autorizovaný zástupca, etablovaní v spoločenstve, musí notifikovanú inštitúciu, ktorá schválila systém kvality, informovať o akejkoľvek zamýšľanej aktualizácii systému kvality.

Notifikovaná inštitúcia musí vyhodnotiť navrhované modifikácie a rozhodnúť, či modifikovaný systém kvality bude naďalej spĺňať požiadavky uvedené v bode 3.2 alebo či sa vyžaduje nové hodnotenie.

Notifikovaná inštitúcia musí oznámiť svoje rozhodnutie výrobcovi. Oznámenie musí obsahovať závery z kontroly a zdôvodnené hodnotiace rozhodnutie.

4.

Dozor, za ktorý je zodpovedná notifikovaná inštitúcia

4.1

Účelom dozoru je zabezpečiť, aby výrobca náležite plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality.

4.2

Výrobca musí s cieľom inšpekcie umožniť notifikovanej inštitúcii vstup do priestorov kontroly, testovania a skladovania a musí jej poskytnúť všetky nevyhnutné informácie najmä:

 dokumentáciu systému kvality,

 technickú dokumentáciu,

 záznamy o kvalite, ako sú kontrolné správy a údaje testov, ciachovacie údaje, správy o kvalifikácii zodpovedného personálu atď.

4.3

Notifikovaná inštitúcia musí periodicky vykonávať audit naoverenie, či výrobca udržiava a používa systém kvality a poskytnúť výrobcovi revíznu správu.

4.4

Okrem toho notifikovaná inštitúcia môže neočakávane vykonať návštevy u výrobcu. Počas takých návštev môže notifikovaná inštitúcia vykonať alebo prípadne dať podnet na vykonanie testov overujúcich správne fungovanie systému kvality. Notifikovaná inštitúcia musí výrobcovi poskytnúť správu o kontrole a ak sa vykonal test, protokol o teste.

5.

Výrobca musí aspoň 10 rokov potom, čo bol vyrobený posledný výrobok, uchovávať pre potreby národných úradov:

 dokumentáciu uvedenú v tretej zarážke druhého odseku bodu 3.1,

 aktualizáciu uvedenú v druhom odseku bodu 3.4,

 rozhodnutie a správy notifikovaných inštitúcií, ktoré sú uvedené v poslednom odseku bodu 3.4, bodu 4.3 a bodu 4.4.

6.

Každá notifikovaná inštitúcia musí, na požiadanie, oboznámiť správne úrady vlajkového členského štátu a ostatné notifikované inštitúcie s príslušnými informáciami týkajúcimi sa vydaných alebo odobratých schválení systému kvality a ich dodatkov.

OVERENIE VÝROBKU (MODUL F)

1.

Výrobca alebo jeho autorizovaný zástupca etablovaní v spoločenstve, musí skontrolovať a potvrdiť, že výrobky, pre ktoré platia ustanovenia bodu 3, sú zhodné s typom opísaným v certifikáte o ES typovej skúške.

2.

Výrobca musí prijať všetky opatrenia potrebné k tomu, aby výrobný proces zabezpečil zhodu výrobkov s typom opísaným v certifikáte o ES typovej skúške. Výrobca musí nalepiť značku na každý výrobok a písomne vypracovať vyhlásenie o zhode.

3.

Notifikovaná inštitúcia musí vykonať vhodné skúšky a testy, aby overila zhodu výrobku s požiadavkami medzinárodných nástrojov podľa voľby výrobcu, buď skúškou a testovaním každého výrobku, ako je špecifikované v bode 4, alebo skúškou a testovaním výrobkov na štatistickej báze, ako je špecifikované v bode 5.

3a.

Výrobca alebo jeho autorizovaný zástupca si musí ponechať kópiu vyhlásenia o zhode počas najmenej 10 rokov potom, čo bol vyrobený posledný výrobok.

4.

Verifikácia skúškou a testovaním každého výrobku

4.1

Všetky výrobky musia byť jednotlivo preskúšané a musia sa vykonať primerané testy, aby sa overila ich zhoda s typom popísaným v certifikáte o ES typovej skúške.

4.2

Notifikovaná inštitúcia musí pripevniť alebo dať podnet k pripevneniu svojho identifikačného symbolu na každý schválený výrobok a musí vypracovať písomný certifikát o zhode vzťahujúci sa k vykonaným testom.

4.3

Výrobca alebo jeho autorizovaný zástupca musí zabezpečiť, aby bol certifikát o zhode na požiadanie poskytnutý notifikovanej inštitúcii.

5.

Štatistické overenie

5.1

Výrobca musí prezentovať svoje výrobky vo forme homogénnych sérií a musí prijať všetky nevyhnutné opatrenia, aby výrobný proces zabezpečil homogenitu každej vyrobenej série.

5.2

Všetky výrobky musia byť pre verifikáciu k dispozícii vo forme homogénnych sérií. Z každej série sa náhodne vyberie vzorka. Výrobky obsiahnuté vo vzorke musia byť jednotlivo preskúšané a musia sa vykonať primerané testy s cieľom zabezpečenia ich zhody s požiadavkami medzinárodných nástrojov, ktoré platia v tejto oblasti a musí sa uviesť, či má byť séria schválená alebo zamietnutá.

5.3

V prípade prijatých sérií musí notifikovaná inštitúcia pripevniť alebo dať podnet k pripevneniu svojho identifikačného symbolu na každý schválený výrobok a musí vypracovať písomný certifikát o zhode vzťahujúci sa k vykonaným testom. Všetky výrobky v sérii môžu byť uvedené na trh s výnimkou tých výrobkov zo vzorky, pri ktorých nebola zistená zhoda.

Ak je séria zamietnutá, notifikovaná inštitúcia alebo príslušný úrad musia prijať vhodné opatrenia, aby zabránili uvedeniu takej série na trh. V prípade častého zamietnutia sérií môže notifikovaná inštitúcia zastaviť štatistické overovanie.

Na zodpovednosť notifikovanej inštitúcie môže výrobca počas výrobného procesu pripevniť novší identifikačný symbol.

5.4

Výrobca alebo jeho autorizovaný zástupca etablovaní v spoločenstve musí zabezpečiť, aby bol certifikát o zhode na požiadanie poskytnutý notifikovanej inštitúcie.

OVERENIE JEDNOTKY (MODUL G)

1.

Výrobca musí zabezpečiť a vyhlásiť, že príslušný výrobok, pre ktorý bol vydaný certifikát uvedený v bode 2, je zhodný s požiadavkami medzinárodných nástrojov, ktoré platia v tejto oblasti. Výrobca alebo jeho autorizovaný zástupca etablovaní v spoločenstve musí pripevniť na výrobok značku a vypracovať vyhlásenie o zhode.

2.

Notifikovaná inštitúcia musí preskúšať jednotlivé výrobky a musí vykonať primerané testy, aby zabezpečila jeho zhodu s príslušnými požiadavkami medzinárodných nástrojov.

Notifikovaná inštitúcia musí pripevniť alebo dať podnet k pripevneniu svojho identifikačného symbolu na schválený výrobok a musí vypracovať písomný certifikát o zhode vzťahujúci sa k vykonaným testom.

3.

Cieľom technickej dokumentácie je umožniť posudzovanie zhody s požiadavkami medzinárodných nástrojov a pochopenie konštrukcie, výroby a fungovanie výrobku.

ÚPLNÁ ZÁRUKA KVALITY (MODUL H)

1.

Výrobca, ktorý spĺňa záväzky uvedené v bode 2, musí zabezpečiť a vyhlásiť, že príslušné výrobky spĺňajú požiadavky medzinárodných nástrojov, ktoré platia v tejto oblasti. Výrobca, alebo jeho autorizovaný zástupca etablovaní v spoločenstve, musí na výrobok pripevniť značku a vypracovať písomné vyhlásenie o zhode. K značke musí byť pripojený identifikačný symbol notifikovanej inštitúcie zodpovednej za dozor, ako je to špecifikované v bode 4.

2.

U výrobcu musí fungovať schválený systém kvality pre konštrukciu, výrobu, finálnu kontrolu výrobku a testovanie, ako je to špecifikované v bode 3 a podliehať dozoru, ako je to špecifikované v bode 4.

3.

Systém kvality

3.1

Výrobca musí predniesť žiadosť o zhodnotenie svojho systému kvality notifikovanej inštitúcii.

Žiadosť musí obsahovať:

 všetky relevantné informácie pre kategóriu daného výrobku, a

 dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality.

3.2

Systém kvality musí zabezpečiť zhodnosť výrobkov s požiadavkami medzinárodných nástrojov, ktoré platia v tejto oblasti.

Všetky prvky, požiadavky a opatrenia, prijaté výrobcom, sa musia dokumentovať systematickým a usporiadaným spôsobom vo forme písomných zásad, postupov a pokynov. Dokumentácia systému kvality musí zabezpečiť jednotné chápanie zásad a postupov kvality, ako sú programy kvality, plány, príručky a záznamy.

Musí obsahovať najmä primeraný opis:

 cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomoci manažmentu vzhľadom na projekt a kvalitu výrobku,

 technických projektových špecifikácií vrátane noriem, ktoré budú použité a kde sa úplne nepoužijú normy uvedené v článku 5, prostriedkov, ktoré zabezpečia splnenie hlavných požiadaviek medzinárodných nástrojov, ktoré platia v tejto oblasti,

 projektovej kontroly a techniky overenia projektu, procesov a systematických činností, ktoré budú použité vtedy, keď sa projektovanie výrobkov vzťahuje k danej kategórii výrobku,

 zodpovedajúcich technológií výroby, riadenia kvality a zabezpečenia kvality, procesov a systematických činností, ktoré budú použité,

 záznamov o kvalite, ako sú inšpekčné správy a údaje testov, ciachovacie údaje, kvalifikačné správy o príslušnom personáli atď.,

 prostriedkov na monitorovanie dosiahnutia požadovanej kvality projektu a výrobku a účinného fungovania systému kvality.

3.3

Notifikovaná inštitúcia musí zhodnotiť systém kvality, aby určila, či spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2. Zhoda systémov kvality s týmito požiadavkami sa predpokladá pri tých systémoch, pri ktorých je uplatnená relevantná harmonizačná norma.

Auditorský tým musí mať aspoň jedného člena, ktorý má skúsenosti s hodnotením príslušnej výrobnej technológie. Hodnotiaci postup má zahŕňať hodnotiacu návštevu prevádzkových priestorov výrobcu.

Rozhodnutie sa musí oznámiť výrobcovi. Oznámenie musí obsahovať závery z kontroly a zdôvodnené hodnotiace rozhodnutie.

3.4

Výrobca sa musí zaviazať plniť povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality a udržiavať ho tak, aby zostal primeraný a účinný.

Výrobca alebo jeho autorizovaný zástupca, etablovaní v rámci spoločenstva, musí notifikovanú inštitúciu, ktorá schválila systém kvality, informovať o akejkoľvek zamýšľanej aktualizácii systému kvality.

Notifikovaná inštitúcia musí vyhodnotiť navrhované modifikácie a rozhodnúť, či upravený systém kvality bude naďalej spĺňať požiadavky uvedené v bode 3.2 alebo či sa vyžaduje nové hodnotenie.

Notifikovaná inštitúcia musí oznámiť svoje rozhodnutie výrobcovi. Oznámenie má obsahovať závery z kontroly a zdôvodnené hodnotiace rozhodnutie.

4.

Dozor ES, za ktorý je zodpovedná notifikovaná inštitúcia

4.1

Účelom dozoru zabezpečiť, aby výrobca náležite plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality.

4.2

Výrobca musí na účely inšpekcie umožniť notifikovanej inštitúcii vstup do priestorov konštrukcie, výroby, kontroly, testovania a skladovania a má jej poskytnúť všetky nevyhnutné informácie najmä:

 dokumentáciu systému kvality,

 záznamy o kvalite, ktoré sa predpokladajú pri projektovej časti systému kvality, ako sú výsledky analýz, výpočty, testy atď.,

 záznamy o kvalite, ktoré sa predpokladajú vo výrobnej časti systému kvality, ako sú správy o kontrole a údaje testov, ciachovacie údaje, správy o kvalifikácii príslušného personálu atď.

4.3

Notifikovaná inštitúcia musí periodicky vykonávať audit, aby zabezpečila, že výrobca udržiava a používa systém kvality a musí výrobcovi poskytnúť revíznu správu.

4.4

Okrem toho notifikovaná inštitúcia môže vykonať neočakávane návštevy u výrobcu. Počas takých návštev môže, ak je to nevyhnutné, notifikovaná inštitúcia vykonať alebo dať podnet na vykonanie testov overujúcich správne fungovanie systému kvality. Notifikovaná inštitúcia musí výrobcovi poskytnúť správu o kontrole a ak sa vykonal test, protokol o teste.

5.

Výrobca musí počas aspoň 10 rokov potom, čo bol vyrobený posledný výrobok, udržiavať pre potreby národných úradov:

 dokumentáciu uvedenú v druhej odrážke druhého odseku bodu 3.1,

 aktualizáciu uvedenú v druhom odseku bodu 3.4,

 rozhodnutie a správy notifikovaných inštitúcií, ktoré sú uvedené v poslednom odseku bodu 3.4, bodu 4.3 a bodu 4.4.

6.

Každá notifikovaná inštitúcia musí, na požiadanie, oboznámiť správne úrady vlajkového členského štátu a ostatné notifikované inštitúcie s príslušnými informáciami týkajúcimi sa vydaných alebo odobratých schválení systému kvality a ich dodatkov.

7.

Skúška projektu

7.1

Výrobca musí žiadosť o skúšku projektu predložiť jedinej notifikovanej inštitúcii.

7.2

Žiadosť musí umožniť pochopenie projektu, výroby a fungovania výrobku a posúdenie zhody s požiadavkami medzinárodných nástrojov.

Žiadosť musí obsahovať:

 technické projektové špecifikácie vrátane noriem, ktoré boli uplatňované,

 nevyhnutné podporné dokumenty dokazujúce ich primeranosť najmä tam, kde neboli plne uplatnené normy uvedené v článku 5. Tieto podporné dokumenty musia obsahovať výsledky testov vykonaných vo vhodnom laboratóriu výrobcu alebo vykonaných v jeho mene.

7.3

Notifikovaná inštitúcia musí preskúmať žiadosť a keď projekt spĺňa ustanovenia medzinárodných nástrojov, ktoré platia, musí vydať žiadateľovi certifikát o ES skúške projektu. Certifikát musí obsahovať závery skúšky, podmienky jeho platnosti, nevyhnutné údaje potrebné pre identifikáciu schváleného projektu a ak je to relevantné, opis fungovania výrobku.

7.4

Žiadateľ musí notifikovanú inštitúciu, ktorá vydala osvedčenie o ES projektovej skúške informovať o akejkoľvek modifikácii schváleného projektu. Modifikácie schváleného projektu musia od notifikovanej inštitúcie, ktorá vydala certifikát o ES projektovej skúške, dostať dodatočné schválenie tam, kde také zmeny môžu ovplyvniť zhodu s príslušnými požiadavkami medzinárodných nástrojov alebo s predpísanými podmienkami na použitie výrobku. Toto dodatočné schválenie musí byť vo forme dodatku k pôvodnému certifikátu o ES projektovej skúške.

7.5

Notifikované inštitúcie musia na požiadanie poskytnúť správnym úradom vlajkového členského štátu a ostatným notifikovaným inštitúciám relevantné informácie týkajúce sa:

 vydaných certifikátov o ES projektovej skúške a vydaných dodatkov,

 odobratých ES schválení projektu a doplnkových schválení.
Dodatok k prílohe B

Technická dokumentácia, ktorú musí výrobca predložiť notifikovanej inštitúcii

Opatrenia stanovené v tomto dodatku platia pre všetky moduly v prílohe B.

Technická dokumentácia uvedená v prílohe B musí obsahovať všetky príslušné údaje a prostriedky použité výrobcom na zabezpečenie zhody zariadenia s hlavnými požiadavkami, ktoré sa ho týkajú.

Technická dokumentácia musí umožniť pochopenie konštrukcie, výroby a fungovanie výrobku a musí umožniť posúdenie zhody s požiadavkami príslušných medzinárodných nástrojov.

Dokumentácia musí, pokiaľ je to relevantné vo vzťahu k posudzovaniu, obsahovať:

 všeobecný opis typu,

 koncepčný zámer, stavebné a výrobné výkresy a schémy komponentov, montážnych podskupín, obvodov atď.,

 opis a vysvetlenie potrebné na pochopenie týchto výkresov a schém vrátane funkcie výrobku,

 výsledky vykonaných konštrukčných výpočtov vykonaných nestranných skúšok, atď.,

 nestranné protokoly o teste,

 príručky pre inštaláciu, používanie a údržbu.

Projektová dokumentácia musí, podľa potreby, obsahovať nasledovné:

 overenia týkajúce sa zariadenia zabudovaného v prístroji,

 overenia a certifikáty týkajúce sa metód výroby a/alebo kontroly a/alebo monitorovania zariadenia,

 akýkoľvek iný dokument, ktorý by mohol notifikovanej inštitúcii pomôcť zvýšiť úroveň posudzovania.
PRÍLOHA C

Minimálne kritériá, ktoré musia brať členské štáty do úvahy pri menovaní orgánov

1. Notifikované inštitúcie musia spĺňať požiadavky príslušných sérií EN 45000.

2. Notifikovaná inštitúcia musí byť nezávislá a nesmie byť kontrolovaná výrobcom alebo dodávateľmi.

3. Notifikovaná inštitúcia musí byť založená na území spoločenstva.

4. Tam, kde notifikovaná inštitúcia vydáva v mene členského štátu typové schválenia, členský štát musí zabezpečiť, aby bola kvalifikácia, skúsenosti a personálne obsadenie notifikovanej inštitúcie také, aby jej umožňovali vydávať typové schválenia, ktoré spĺňajú požiadavky tejto smernice a zaručujú vysokú úroveň bezpečnosti.

5. Notifikovaná inštitúcia musí byť schopná zabezpečovať námorné expertízy.

Notifikovaná inštitúcia je splnomocnená vykonávať postupy posudzovania zhody pre akéhokoľvek hospodárskeho operátora, etablovaného na území spoločenstva alebo mimo tohto územia.

Notifikovaná inštitúcia môže vykonávať postupy posudzovania zhody v ktoromkoľvek členskom štáte alebo v štáte mimo spoločenstva, využívajúc buď domáce zdroje, alebo personál svojich pobočiek v zahraničí.

Ak postupy posudzovania zhody vykonáva dcérska spoločnosť notifikovanej inštitúcie, všetky dokumenty týkajúce sa postupov posudzovania zhody musia byť vydané v mene notifikovanej inštitúcie a nie v mene dcérskej spoločnosti.

Dcérská spoločnosť notifikovanej inštitúcie, ktorá je etablovaná v inom členskom štáte, môže však vydať dokumenty týkajúce sa postupov posudzovania zhody, ak je notifikovaná v tomto členskom štáte.
PRÍLOHA D

Značka zhody

Značka zhody musí mať nasledujúci tvar:

image

Ak je značka zmenšená alebo zväčšená, musia sa rešpektovať proporcie dané na vyššie uvedenom náčrte.

Rôzne komponenty značky musia mať v podstate rovnaké vertikálne rozmery, ktoré nesmú byť menšie než 5 mm.

Minimálny rozmer sa nemusí dodržať pri malých zariadeniach.( 1 ) Ú. v. ES C 218, 23.8.1995, s. 9.

( 2 ) Ú. v. ES C 101, 3.4.1996, s. 3.

( 3 ) Stanovisko Európskeho parlamentu z 29. novembra 1995 (Ú.v. ES C 339, 18.12.1995, s. 21), spoločné stanovisko Rady z 18. júna 1996 (Ú. v. ES C 248, 26 8.1996, s. 10) a rozhodnutie Európskeho parlamentu z 24. októbra 1996 (Ú.v. ES C 347, 18.11.1996).

( 4 ) Ú. v. ES C 271, 7.10.1993, s. 1.

( 5 ) Ú. v. ES C 220, 30.8.1993, s. 23.

( 6 ) Ú. v. ES L 139, 23.5.1989, s. 19. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 93/68/EHS (Ú. v. ES L 220, 31.8.1993, s. 1).

( 7 ) Ú. v. ES L 399, 30.12.1989, s. 18. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 93/95/EHS (Ú. v. ES L 276, 9.11.1993, s. 11).

( 8 ) Ú. v. ES L 109, 26.4.1983, s. 8. Smernica naposledy zmenená a doplnená aktom o pristúpení.

( 9 ) Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 1.

( 10 ) Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 1.

( 11 ) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 12 ) Ú. v. EÚ L 239, 15.9.2011, s. 1.

( 13 ) Ú. v. EÚ L 312, 10.11.2012, s. 1.

( 14 ) Typ môže obsahovať niekoľko verzií výrobku za predpokladu, že rozdiely medzi verziami neovplyvnia úroveň bezpečnosti a iné požiadavky týkajúce sa funkcie výrobku.

Top