EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01996L0053-20150526

Consolidated text: Smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996 , ktorou sa v spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/53/2015-05-26

1996L0053 — SK — 26.05.2015 — 002.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

SMERNICA RADY 96/53/ES

z 25. júla 1996,

ktorou sa v spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave

(Ú. v. ES L 235 17.9.1996, s. 59)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2002/7/ES z 18. februára 2002,

  L 67

47

9.3.2002

►M2

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/719 Text s významom pre EHP z 29. apríla 2015,

  L 115

1

6.5.2015
▼B

SMERNICA RADY 96/53/ES

z 25. júla 1996,

ktorou sa v spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej dopraveRADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 75,

so zreteľom na návrh Komisie ( 1 ),

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru ( 2 ),

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 189c zmluvy ( 3 ),

(1)

keďže smernica Rady 85/3/EHS z 19. decembra 1984 o hmotnostiach, rozmeroch a niektorých iných technických charakteristikách určitých vozidiel cestnej dopravy ( 4 ) vytvorila v rámci spoločnej dopravnej politiky spoločné normy povoľujúce zlepšené využitie cestných vozidiel v doprave medzi členskými štátmi;

(2)

keďže smernica 85/3/EHS bola pri viacerých príležitostiach podstatne zmenená a doplnená; keďže pri príležitosti jej ďalšej úpravy by mala byť z dôvodov jasnosti a racionality prepracovaná do jediného textu spolu so smernicou Rady 86/364/EHS zo dňa 24. júla 1986 týkajúcou sa preukazovania zhody vozidiel so smernicou 85/3/EHS ( 5 );

(3)

keďže rozdiely medzi normami platnými v členských štátoch, ktoré sa týkajú hmotností a rozmerov úžitkových cestných vozidiel, by mohli mať negatívny dopad na podmienky súťaže a mohli by predstavovať prekážku pre dopravu medzi členskými štátmi;

(4)

keďže podľa princípu subsidiarity na úrovni spoločenstva by mali byť podniknuté kroky, ktoré by viedli k odstráneniu tejto prekážky;

(5)

keďže uvedené normy odrážajú rovnováhu medzi racionálnym a ekonomickým využitím úžitkových cestných vozidiel a požiadavky na údržbu infraštruktúry, bezpečnosť cestnej premávky, ochranu životného prostredia a usporiadania života;

(6)

keďže spoločné normy týkajúce sa rozmerov vozidiel určených na prepravu tovaru by mali zostať z dlhodobého hľadiska stabilné;

(7)

keďže sa na úžitkové vozidlá registrované alebo uvádzané do prevádzky v členskom štáte môžu uplatňovať dodatočné technické požiadavky týkajúce sa hmotností a rozmerov; keďže tieto požiadavky nesmú predstavovať prekážku v pohybe úžitkových vozidiel medzi členskými štátmi;

(8)

keďže definícia „hrubostenných chladiarenských vozidiel“ v článku 2 smernice 85/3/EHS zmenenej a doplnenej smernicou 89/338/EHS ( 6 ) by mala byť rozšírená tak, aby členské štáty mohli na území týchto štátov prevádzkovať chladiarenské vozidlá, ktoré už nespĺňajú izolačné požiadavky;

(9)

keďže je nevyhnutné vyjasniť pojem „nedeliteľný náklad“, aby bolo zabezpečené jednotné uplatňovanie tejto smernice vzhľadom na povolenia pre vozidlá alebo jazdné súpravy prepravujúce takéto náklady;

(10)

keďže tona sa všeobecne používa a chápe ako jednotka merania hmotnosti vozidla, a preto sa používa v tejto smernici, pričom sa berie na vedomie, že formálnou jednotkou zaťaženia je newton;

(11)

keďže pri zavádzaní vnútorného trhu by mal byť rozsah pôsobnosti tejto smernice rozšírený na vnútroštátnu dopravu do tej miery, do akej sa táto smernica týka charakteristík, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú podmienky hospodárskej súťaže v dopravnom sektore, a najmä hodnôt týkajúcich sa maximálne povolenej dĺžky a šírky vozidiel a jazdných súprav určených na prepravu tovaru;

(12)

keďže pre ostatné charakteristiky vozidiel sú členské štáty oprávnené uplatňovať na svojom území hodnoty iné, než sú hodnoty uvedené v tejto smernici, iba na vozidlá používané vo vnútroštátnej doprave;

(13)

keďže jazdné súpravy, ktoré používajú nastaviteľné spojovacie systémy v praxi, dosahujú maximálnu dĺžku 18,75 metrov pri plnom nastavení; keďže tá istá maximálne dĺžka by mala byť povolená pre jazdné súpravy používajúce pevné spojovacie systémy;

(14)

keďže maximálne povolená šírka 2,5 metra vozidiel určených na prepravu tovaru môže nechávať nedostatočný vnútorný priestor na efektívne naloženie paliet čo spôsobilo, že sa v právnych predpisoch členských štátov týkajúcich sa vnútroštátnej dopravy používali rôzne tolerancie presahujúce túto úroveň; keďže je potrebné sa všeobecne prispôsobiť existujúcej situácii tak, aby sa zabezpečila jednoznačnosť technických požiadaviek pri zachovaní aspektov bezpečnosti cestnej premávky týchto charakteristík;

(15)

keďže ak sa maximálna šírka vozidiel určených na prepravu tovaru zvýši na 2,55 metra, takáto norma by sa tiež mala uplatňovať na autobusy; keďže pokiaľ ide o autobusy, je nevyhnutné stanoviť prechodné obdobie, ktoré by umožnilo príslušným výrobcom prispôsobiť ich priemyselné závody;

(16)

keďže v záujme zabránenia nadmernému poškodzovaniu ciest a zabezpečenia určitého priestoru pri povoľovaní a používaní vozidiel by sa malo uprednostniť pneumatické alebo ekvivalentné zavesenie pred mechanickým zavesením; keďže by nemali byť prekročené určité nápravové zaťaženia a vozidlo musí byť schopné otočiť sa o 360° v rámci určitých medzných hodnôt pre sledovanú dráhu;

(17)

keďže by členské štáty mali mať vo vnútroštátnej preprave tovaru na svojom území možnosť pohybu vozidiel alebo jazdných súprav s rozmermi odlišujúcimi sa od rozmerov stanovených v tejto smernici, ak prepravy vykonávané takýmito vozidlami sú touto smernicou definované ako prepravy, ktoré nemajú podstatný vplyv na medzinárodnú hospodársku súťaž v dopravnom sektore, t. j. prepravy vykonávané špeciálnymi vozidlami a prepravy vykonávané podľa modulárnej koncepcie;

(18)

keďže v prípade prepráv podľa modulárnej koncepcie by malo existovať prechodné obdobie opatrenie, ktoré by umožnilo členským štátom prispôsobiť ich cestnú infraštruktúru;

(19)

keďže vozidlám alebo jazdným súpravám konštruovaným s využitím nových technológií alebo nových koncepcií podľa noriem líšiacich sa od noriem uvedených v tejto smernici by sa mali na určité prechodné obdobie povoliť miestne prepravy, aby sa využil technický pokrok;

(20)

keďže vozidlá, ktoré boli uvedené do prevádzky pred dátumom vykonávania tejto smernice a ktoré nespĺňajú rozmerové charakteristiky stanovené v tejto smernici v dôsledku predošlých odlišných vnútroštátnych ustanovení alebo metód merania, by malo byť na prechodné obdobie povolené naďalej poskytovať dopravné služby v rámci členského štátu, v ktorom je dané vozidlo registrované alebo uvedené do prevádzky;

(21)

keďže sa dosiahol pokrok pri prijatí smerníc o typovom schválení jazdných súprav s piatimi alebo šiestimi nápravami; keďže požiadavky týkajúce sa zhody s charakteristikami inými, než sú hmotnosti a rozmery tak, ako je uvedené v prílohe II smernice 85/3/EHS, by preto mali byť zrušené;

(22)

keďže taká modifikácia je potrebná tiež na to, aby sa zabránilo konfliktom pravidiel s medzinárodnými dohovormi, ktoré sa týkajú cestnej dopravy a prevádzky;

(23)

keďže v záujme uľahčenia monitorovania zhody s požiadavkami tejto smernice je nevyhnutné zabezpečiť, aby vozidlá mali osvedčenia o takejto zhode;

(24)

keďže táto smernica nemá vplyv na povinnosti členských štátov týkajúce sa konečného termínu transpozície tých smerníc, ktoré táto smernica nahrádza, do praxe a do vnútroštátnych právnych predpisov,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:Článok 1

1.  Táto smernica sa vzťahuje na:

▼M2

a) rozmery motorových vozidiel kategórie M2 a M3 a ich prípojných vozidiel kategórie 0 a motorových vozidiel kategórie N2 a N3 a ich prípojných vozidiel kategórie 03 a 04 tak, ako sú definované v prílohe II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES ( 7 );

▼B

b) hmotnosti a určité ďalšie charakteristiky vozidiel definovaných v písm. a) a špecifikovaných v prílohe I bode 2 tejto smernice.

2.  Všetky hodnoty hmotností uvedené v prílohe I sú platné ako prevádzkové normy a týkajú sa teda podmienok zaťaženia a nie výrobných noriem, ktoré budú definované v neskoršej smernici.

▼M1

3.  Táto smernica sa nevzťahuje na kĺbové autobusy s viac než jednou kĺbovou časťou.

▼B

Článok 2

Na účely tejto smernice:

 „motorové vozidlo“ znamená akékoľvek vozidlo poháňané motorom, ktoré sa pohybuje po ceste vlastnými prostriedkami,

 „príves“ znamená akékoľvek vozidlo určené na pripojenie k motorovému vozidlu, s výnimkou návesov, a konštruované a vybavené na prepravu tovaru,

 „náves“ znamená akékoľvek vozidlo určené na pripojenie k motorovému vozidlu tak, že časť tohoto vozidla spočíva na uvedenom motorovom vozidle a podstatná časť jeho hmotnosti a hmotnosti jeho nákladu bude nesená motorovým vozidlom, a takéto vozidlo je skonštruované a vybavené na prepravu tovaru,

 „jazdná súprava“ znamená buď:

 

 prívesovú súpravu skladajúcu sa z motorového vozidla spojeného s prívesom; alebo

 návesovú súpravu skladajúcu sa z motorového vozidla spojeného s návesom,

 „klimatizované vozidlo“ znamená akékoľvek vozidlo, ktorého pevné alebo vymeniteľné nadstavby sú zvlášť vybavené na prepravu tovaru za regulovaných teplôt a ktorého každá z bočných stien vrátane izolácie je hrubá aspoň 45 mm,

 „autobus“ znamená vozidlo s viac než deviatimi sedadlami vrátane sedadla pre vodičov, skonštruované a vybavené na prepravu cestujúcich a ich batožiny. Môže mať jedno alebo viac poschodí a môže tiež ťahať príves na batožiny,

 „kĺbový autobus“ znamená autobus skladajúci sa z dvoch pevných častí spojených navzájom kĺbovou časťou. U tohoto typu vozidiel majú byť oddelenia pre cestujúcich v každom z dvoch pevných oddielov vzájomné prepojené. Kĺbová časť má umožňovať voľný pohyb cestujúcich medzi pevnými časťami. Spojenie a rozpojenie týchto dvoch častí je možné len v dielni,

 „maximálne povolené rozmery“ znamenajú maximálne rozmery pri ktorých je povolené použitie vozidla tak, ako je to stanovené v prílohe I k tejto smernici,

 „maximálne povolená hmotnosť“ znamená maximálnu hmotnosť, pri ktorej je povolené použitie naloženého vozidla v medzinárodnej doprave,

 „maximálne povolená hmotnosť na nápravu“ znamená maximálne zaťaženie nápravy alebo skupiny náprav, ktoré je povolené používať v medzinárodnej doprave,

 „nedeliteľný náklad“ znamená náklad, ktorý sa nemôže pre účely prepravy po ceste rozdeliť do dvoch alebo viacerých nákladov bez toho, aby nevznikli neprimerané náklady alebo riziko poškodenia, a ktorý vzhľadom na svoje rozmery alebo hmotnosti nemôže byť prepravovaný motorovým vozidlom, prípojným vozidlom, prívesovou súpravou alebo návesovou súpravou spĺňajúcimi vo všetkých ohľadoch ustanovenia tejto smernice,

 „tona“ znamená hmotnosť predstavovanú hmotou jednej tony a zodpovedá 9,8 kilonewtonov (kN),

▼M2

 „alternatívne palivá“ znamenajú palivá alebo zdroje energie, ktoré slúžia, a to aspoň čiastočne, ako náhrada fosílnych zdrojov ropy v dodávkach energie pre dopravu a ktoré majú potenciál prispievať k eliminácii emisií uhlíka a vylepšujú environmentálne správanie odvetvia dopravy, a pozostávajú z/zo:

 

a) elektrickej energie spotrebúvanej vo všetkých typoch elektrických vozidiel;

b) vodíka;

c) zemného plynu vrátane biometánu v plynnej forme [stlačený zemný plyn (Compressed Natural Gas – CNG)] a v kvapalnej forme [skvapalnený zemný plyn (Liquefied Natural Gas – LNG)];

d) skvapalneného ropného plynu (Liquefied Petroleum Gas – LPG);

e) mechanickej energie z palubného skladovania/palubných zdrojov vrátane odpadového tepla;

 „vozidlo s pohonom na alternatívne palivá“ znamená motorové vozidlo, ktoré je úplne alebo čiastočne poháňané alternatívnym palivom a ktoré bolo schválené podľa rámca smernice 2007/46/ES,

 „prevádzka intermodálnych prepráv“ znamená:

 

a) prevádzku kombinovanej dopravy vymedzenú v článku 1 smernice Rady 92/106/EHS ( 8 ), ktorá je súčasťou prepravy jedného alebo viacerých kontajnerov alebo výmenných nadstavieb s celkovou maximálnou dĺžkou 45 stôp, alebo

b) prepravy, ktoré sú súčasťou prepravy jedného alebo viacerých kontajnerov alebo výmenných nadstavieb s celkovou maximálnou dĺžkou 45 stôp, využívajúce vodnú dopravu za predpokladu, že počiatočný alebo záverečný úsek nepresiahne dĺžku 150 km na území Únie. Uvedená vzdialenosť 150 km sa môže prekročiť v záujme dosiahnutia najbližšieho dopravného terminálu vhodného pre poskytnutie plánovanej služby, a to v prípade:

i) vozidiel, ktoré sú v súlade s bodom 2.2.2 písm. a) alebo b) prílohy I, alebo

ii) vozidiel, ktoré sú v súlade s bodom 2.2.2 písm. c) alebo d) prílohy I, ak sú takéto vzdialenosti v príslušnom členskom štáte povolené.

 V prípade prevádzky intermodálnych prepráv sa môže najbližší vhodný dopravný terminál poskytujúci službu nachádzať v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom bol náklad naložený alebo vyložený,

 „odosielateľ“ znamená právny subjekt alebo fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je uvedená na nákladnom liste alebo na rovnocennom prepravnom doklade, napríklad na tranzitnom nákladnom liste, ako odosielateľ, a/alebo v ktorej mene alebo na ktorej účet sa uzavrela zmluva o preprave s dopravnou spoločnosťou.

▼B

Všetky maximálne povolené rozmery, uvedené v prílohe I, sa merajú v súlade s prílohou I k ►M2  smernicu 2007/46/ES ◄ , bez žiadnych kladných tolerancií.

Článok 3

1.  Členský štát nesmie na svojom území odmietnuť alebo zakázať použitie:

 v medzinárodnej doprave, vozidiel registrovaných alebo uvedených do prevádzky v ktoromkoľvek inom členskom štáte z dôvodov týkajúcich sa ich hmotností a rozmerov,

▼M1

 vo vnútroštátnej doprave, vozidiel registrovaných alebo uvedených do prevádzky v ktoromkoľvek inom členskom štáte z dôvodov týkajúcich sa ich rozmerov,

▼B

za predpokladu, že takéto vozidlá spĺňajú limitné hodnoty uvedené v prílohe I.

Toto ustanovenie sa bude uplatňovať bez ohľadu na skutočnosť, že:

a) uvedené vozidlá nie sú v súlade s požiadavkami tohto členského štátu vzhľadom na určité hmotnostné a rozmerové charakteristiky, ktoré nie sú uvedené v prílohe I;

b) príslušný orgán členského štátu, v ktorom sú vozidlá registrované alebo uvedené do prevádzky, povolil limity, ktoré nie sú uvedené v článku 4 ods. 1 a prekračujú limity stanovené v prílohe I.

2.  Pri rešpektovaní právnych predpisov spoločenstva však odsek 1 nemá vplyv na právo členských štátov, požadovať, aby vozidlá registrované alebo uvádzané do prevádzky na ich vlastnom území boli v súlade s ich vnútroštátnymi požiadavkami týkajúcimi sa hmotnostných a rozmerových charakteristík, ktoré nie sú obsiahnuté v prílohe I.

3.  Členské štáty môžu vyžadovať, aby klimatizované vozidlá mali osvedčenie ATP alebo certifikačný štítok ATP v zmysle dohody o medzinárodnej preprave potravín podliehajúcich skaze a o zvláštnom vybavení používanom pre takúto prepravu, ktorá bola uzavretá 1. septembra 1970.

Článok 4

▼M1

1.  Členské štáty nepovolia na svojom území normálnu prevádzku:

a) vozidiel alebo jazdných súprav pre vnútroštátnu prepravu tovaru, ktoré nespĺňajú charakteristiky stanovené v bodoch 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 4.2 a 4.4 prílohy I;

b) vozidiel pre vnútroštátnu prepravu cestujúcich, ktoré nespĺňajú charakteristiky stanovené v bodoch 1.1, 1.2, 1.4a, 1.5 a 1.5a prílohy I;

2.  Členské štáty môžu napriek tomu na svojom území povoliť prevádzku:

a) vozidiel alebo jazdných súprav pre vnútroštátnu prepravu tovaru, ktoré nespĺňajú charakteristiky stanovené v bodoch 1.3, 2, 3, 4.1 a 4.3 prílohy I;

b) vozidiel pre vnútroštátnu prepravu cestujúcich, ktoré nespĺňajú charakteristiky stanovené v bodoch 1.3, 2, 3, 4.1 a 4.3 prílohy I.

▼B

3.  Vozidlám alebo jazdným súpravám, ktoré presahujú maximálne rozmery, môže byť povolená prevádzka len na základe zvláštnych povolení vydávaných bez diskriminácie príslušnými orgánmi, alebo na základe podobných nediskriminačných opatrení odsúhlasených z prípadu na prípad týmito orgánmi vtedy, keď tieto vozidlá alebo jazdné súpravy prepravujú nedeliteľné náklady alebo sú určené na takúto prepravu.

4.  Členské štáty môžu na svojom území povoliť prevádzku ►M1  vozidiel alebo jazdných súprav používaných na prepravu ◄ , ak tieto vozidlá vykonávajú vnútroštátne prepravy, ktoré podstatne nenarúšajú medzinárodnú hospodársku súťaž v dopravnom sektore a ktorých rozmery sa líšia od tých, ktoré sú stanovené v bodoch 1.1, 1.2, 1.4 až 1.8, 4.2 a 4.4 prílohy I.

Preprava sa považuje za prepravu, ktorá podstatne nenarúša medzinárodnú hospodársku súťaž v dopravnom sektore vtedy, ak je splnená jedna z podmienok uvedených v písm. a) a b):

a) prepravy sa vykonávajú na území členského štátu špeciálnymi vozidlami alebo špeciálnymi jazdnými súpravami za okolností, za ktorých sa bežne nevykonávajú vozidlami z iných členských štátov, napr. prepravy spojené s ťažbou dreva a lesným hospodárstvom;

b) členské štáty, ktoré dovolia, aby sa na ich území vykonávali prepravy vozidlami alebo jazdnými súpravami s rozmermi líšiacimi sa od rozmerov uvedených v prílohe I, tiež povolia, aby sa motorové vozidlá, prívesy a návesy, ktoré spĺňajú rozmery stanovené v prílohe I, používali v takých súpravách, aby sa dosiahla aspoň povolená ložná dĺžka v tomto štáte tak, aby každý prevádzkovateľ mohol využiť tie isté podmienky hospodárskej súťaže (modulárna koncepcia).

▼M2 —————

▼B

5.  Členské štáty môžu povoliť, aby vozidlá alebo jazdné súpravy, na ktorých sú zabudované nové technológie alebo nové koncepcie, ktoré nemôžu splniť jednu alebo viac požiadaviek tejto smernice, vykonali určité prepravy počas skúšobného obdobia. Členské štáty informujú o tom Komisiu.

▼M2 —————

▼M1

7.  Do 31. decembra 2020 môžu členské štáty povoliť na svojom území prevádzku autobusov, ktoré boli registrované alebo uvedené do prevádzky pred vykonaním tejto smernice, no ktorých rozmery prekračujú rozmery stanovené v bodoch 1.1, 1.2, 1.5 a 1.5a prílohy I.

▼M2

Článok 5

Kĺbové vozidlá uvedené do prevádzky pred 1. januárom 1991, ktoré nespĺňajú špecifikácie obsiahnuté v bodoch 1.6 a 4.4 prílohy I, sa považujú za vozidlá spĺňajúce takéto špecifikácie na účely článku 3, ak nepresahujú celkovú dĺžku 15,50 metra.

▼B

Článok 6

1.  Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na to aby zabezpečili, že vozidlá uvedené v článku 1 spĺňajúce túto smernicu budú mať jeden z dokladov uvedených v písm. a), b) a c):

a) kombinácia nasledovných dvoch štítkov:

 „štítok výrobcu“ vytvorený a pripevnený v súlade so smernicou 76/114/EHS ( 9 ),

 štítok týkajúci sa rozmerov v súlade s prílohou III vytvorený a pripevnený v súlade so smernicou 76/114/EHS;

b) jeden štítok vytvorený a pripevnený v súlade so smernicou 76/114/EHS a obsahujúci informácie o dvoch štítkoch uvedených v písm. a);

c) samostatný dokument vydaný príslušnými orgánmi členského štátu, v ktorom je dané vozidlo registrované alebo uvedené do prevádzky. Taký dokument musí mať tú istú hlavičku a informácie ako štítky uvedené v písm. a). Uchováva sa z hľadiska inšpekcie na ľahko dostupnom mieste a zodpovedajúco chrániť.

2.  Ak charakteristiky vozidla nezodpovedajú tým, ktoré sú uvedené v doklade o zhode, podnikne členský štát, v ktorom je dané vozidlo registrované, nevyhnutné opatrenia, aby zabezpečil zmenu daného dokladu o zhode.

3.  Štítky a dokumenty uvedené v odseku 1 uznávajú členské štáty ako doklad o zhode vozidla s požiadavkami tejto smernice.

4.  Vozidlá, ktoré majú doklad o zhode, môžu podliehať:

 náhodným kontrolám, pokiaľ ide o spoločné normy týkajúce sa hmotností,

 pokiaľ ide o spoločné normy týkajúce sa rozmerov, len kontrolám pri podozrení, že nie sú splnené požiadavky tejto smernice.

5.  Prostredný stĺpec na doklade o zhode týkajúci sa hmotnosti má v prípade potreby obsahovať hmotnostné normy spoločenstva uplatňovateľné na príslušné vozidlo. Pokiaľ ide o vozidlá uvedené v bode 2.2.2 písm. c) prílohy I, položka „44 ton“ sa uvedie v zátvorkách pod maximálnou povolenou hmotnosťou jazdných súprav.

6.  Každý členský štát môže vzhľadom na akékoľvek vozidlo, ktoré je registrované alebo je tu uvedené do prevádzky na jeho území, rozhodnúť o tom, že maximálne hmotnosti povolené jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi sú uvedené na doklade o zhode v ľavom stĺpci a technicky prípustné hmotnosti v pravom stĺpci.

▼M1

Článok 7

Táto smernica nevylučuje uplatňovanie pravidiel cestnej premávky platných v každom členskom štáte, ktoré umožňujú, aby hmotnosti a/alebo rozmery vozidiel na určitých cestách alebo stavebných komunikáciách boli obmedzené, bez ohľadu na štát, v ktorom sú také vozidlá registrované alebo uvedené do prevádzky.

To zahŕňa aj možnosť uložiť miestne obmedzenia týkajúce sa maximálnych povolených rozmerov a/alebo hmotností vozidiel, ktoré sa môžu používať v špecifikovaných oblastiach alebo na špecifikovaných cestách, kde infraštruktúra nie je vhodná pre dlhé a ťažké vozidlá, ako sú napríklad mestské centrá, malé dediny alebo miesta osobitného významu z hľadiska ochrany prírody.

▼M2 —————

▼M2

Článok 8b

1.  S cieľom zvýšiť ich energetickú účinnosť môžu vozidlá alebo jazdné súpravy, ktoré sú vybavené aerodynamickými zariadeniami spĺňajúcimi požiadavky stanovené v odsekoch 2 a 3 a ktoré sú v súlade so smernicou 2007/46/ES, presiahnuť maximálne dĺžky stanovené v bode 1.1 prílohy I k tejto smernici, aby sa umožnilo pridanie takýchto zariadení na zadnú časť vozidiel alebo jazdných súprav. Vozidlá alebo jazdné súpravy vybavené takýmito zariadeniami musia byť v súlade s bodom 1.5 prílohy I k tejto smernici a akékoľvek prekročenie maximálnych dĺžok nesmie viesť k zvýšeniu nakladacej dĺžky uvedených vozidiel alebo jazdných súprav.

2.  Aerodynamické zariadenia uvedené v odseku 1, ktoré presahujú dĺžku 500 mm, musia získať pred uvedením na trh typové schválenie v súlade s pravidlami typového schválenia v rámci smernice 2007/46/ES.

Komisia do 27. mája 2017 posúdi potrebu prijať alebo zmeniť technické požiadavky na typové schválenie aerodynamických zariadení ustanovené v uvedenom rámci, pričom vezme do úvahy potrebu zaistiť bezpečnosť cestnej premávky a bezpečnosť prevádzky intermodálnych prepráv, a najmä:

a) bezpečné upevnenie zariadení takým spôsobom, aby sa znížilo riziko ich následného uvoľnenia, a to aj počas prevádzky intermodálnych prepráv;

b) bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky, najmä zraniteľných účastníkov cestnej premávky, tým, že okrem iného zabezpečí viditeľnosť obrysového značenia v prípade vybavenia aerodynamickým zariadením, prispôsobením požiadaviek na nepriamy výhľad a v prípade zrážky so zadnou časťou vozidla alebo jazdnej súpravy tým, že nedôjde k oslabeniu zadnej ochrany proti podbehnutiu.

Na tieto účely Komisia podľa potreby predloží legislatívny návrh na zmenu príslušných pravidiel typového schválenia v rámci smernice 2007/46/ES.

3.  Aerodynamické zariadenia uvedené v odseku 1 musia spĺňať tieto prevádzkové podmienky:

a) v situácii, keď je ohrozená bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky alebo vodiča, vodič ich zloží, zatiahne alebo odstráni;

b) pri ich používaní v mestskej a medzimestskej cestnej infraštruktúre sa zohľadnia osobitné špecifiká oblastí, v ktorých je povolená rýchlosť 50 km/h alebo menej a v ktorých sa s vyššou pravdepodobnosťou vyskytujú zraniteľní účastníci cestnej premávky, a

c) ich používanie je v súlade s prevádzkou intermodálnych prepráv a najmä, ak sú zatiahnuté alebo zložené, nepresiahnu maximálnu povolenú dĺžku o viac než 20 cm.

4.  Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce podrobné ustanovenia, ktorými sa zabezpečia jednotné podmienky vykonávania odseku 3. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 10i ods. 2

5.  Odsek 1 sa uplatňuje podľa vhodnosti od dátumu transpozície alebo uplatňovania potrebných zmien nástrojov uvedených v odseku 2 a po prijatí vykonávacích aktov uvedených v odseku 4.

▼M2 —————

▼M2

Článok 9a

1.  S cieľom zvýšiť energetickú účinnosť, a to najmä s ohľadom na aerodynamické vlastnosti kabín, ako aj bezpečnosť cestnej premávky, môžu vozidlá alebo jazdné súpravy, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v odseku 2 a sú v súlade so smernicou 2007/46/ES, presiahnuť maximálne dĺžky ustanovené v bode 1.1 prílohy I k tejto smernici, ak ich kabíny majú lepšie aerodynamické vlastnosti, energetickú účinnosť a sú bezpečnejšie. Vozidlá alebo jazdné súpravy vybavené takýmito kabínami musia byť v súlade s bodom 1.5 prílohy I k tejto smernici a akékoľvek prekročenie maximálnych dĺžok nesmie viesť k zvýšeniu nosnosti týchto vozidiel.

2.  Vozidlá uvedené v odseku 1 musia byť pred uvedením na trh schválené v súlade s pravidlami typového schválenia v rámci smernice 2007/46/ES. Komisia do 27. mája 2017 posúdi potrebu vypracovať technické požiadavky na typové schválenie vozidiel vybavených takýmito kabínami, ako je ustanovené v uvedenom rámci, a to s ohľadom na:

a) zlepšené aerodynamické vlastnosti vozidiel alebo jazdných súprav;

b) zraniteľných účastníkov cestnej premávky a ich lepšie zviditeľnenie pre vodičov, a to najmä zmenšením zón mŕtveho uhla vodičov;

c) obmedzenie poškodenia alebo zranenia spôsobeného iným účastníkom cestnej premávky v prípade zrážky;

d) bezpečnosť a pohodlie vodičov.

Na tieto účely Komisia podľa potreby predloží legislatívny návrh na zmenu príslušných pravidiel typového schválenia v rámci smernice 2007/46/ES.

3.  Odsek 1 sa uplatňuje podľa vhodnosti od troch rokov po dátume transpozície alebo uplatňovania potrebných zmien nástrojov uvedených v odseku 2.

▼B

Článok 10

Smernice uvedené v prílohe IV, časť A sa zrušujú s platnosťou od dátumu uvedeného v článku 11, a to bez ohľadu na povinnosti členských štátov týkajúce sa konečných termínov pre transponovanie, uvedených v prílohe IV, časť B.

Odkazy na zrušené smernice sa chápu ako odkazy na túto smernicu a uplaňujú sa v súlade s korelačnou tabuľkou uvedenou v prílohe V.

▼M2 —————

▼M2

Článok 10b

Maximálne povolené hmotnosti vozidiel s pohonom na alternatívne palivá sú hmotnosti stanovené v bodoch 2.3.1, 2.3.2 a 2.4 prílohy I.

Vozidlá s pohonom na alternatívne palivá musia byť tiež v súlade s obmedzeniami najvyššej povolenej hmotnosti na nápravu stanovenými v bode 3 prílohy I.

Dodatočná hmotnosť požadovaná pre vozidlá s alternatívnym pohonom sa vymedzí na základe dokumentácie poskytnutej výrobcom pri schválení dotknutého vozidla. Táto dodatočná hmotnosť sa uvádza v úradnom doklade požadovanom podľa článku 6.

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 10 h prijímať delegované akty s cieľom aktualizovať na účely tejto smernice zoznam alternatívnych palív uvedený v článku 2, ktoré si vyžadujú dodatočnú hmotnosť. Je osobitne dôležité, aby Komisia dodržiavala svoj zvyčajný postup a pred prijatím uvedených delegovaných aktov uskutočnila konzultácie s expertmi vrátane expertov z členských štátov.

Článok 10c

Maximálne dĺžky stanovené v bode 1.1 prílohy I, v prípade potreby s výhradou článku 9a ods. 1, a maximálna vzdialenosť stanovená v bode 1.6 prílohy I sa môže prekročiť o 15 cm v prípade vozidiel alebo jazdných súprav zapojených do prepravy kontajnerov s dĺžkou 45 stôp alebo výmenných nadstavieb s dĺžkou 45 stôp, prázdnych alebo naložených, ak je cestná preprava daných kontajnerov alebo výmenných nadstavieb realizovaná v rámci prevádzky intermodálnych prepráv.

Článok 10d

1.  Členské štáty do 27. mája 2021 prijmú špecifické opatrenia na určenie vozidiel alebo jazdných súprav v prevádzke, ktoré pravdepodobne prekračujú maximálnu povolenú hmotnosť a ktoré by ich príslušné orgány preto mali skontrolovať s cieľom zabezpečiť súlad s požiadavkami tejto smernice. Uvedené opatrenia sa môžu vykonávať pomocou automatických systémov umiestnených v rámci cestnej infraštruktúry alebo prostredníctvom palubných vážiacich zariadení nainštalovaných vo vozidlách v súlade s odsekom 4.

Členský štát nesmie vyžadovať inštalovanie palubného vážiaceho zariadenia do vozidiel alebo jazdných súprav, ktoré sú registrované v inom členskom štáte.

Bez toho, aby bolo dotknuté právo Únie a vnútroštátne právo, sa takéto automatické systémy certifikujú v prípade, že sa používajú na stanovenie porušení tejto smernice a ukladanie sankcií. V prípade, že sa automatické systémy používajú len na účely identifikácie, ich certifikácia nie je potrebná.

2.  Každý členský štát vykoná každý kalendárny rok náležitý počet kontrol hmotnosti vozidiel alebo jazdných súprav v prevádzke, a to pomerne k celkovému počtu vozidiel kontrolovaných každý rok na jeho území.

3.  Členské štáty v súlade s článkom 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ( 10 ) zabezpečia, aby si ich príslušné orgány vymieňali informácie o porušeniach a sankciách v súvislosti s týmto článkom.

4.  Palubné vážiace zariadenia uvedené v odseku 1 musia byť presné a spoľahlivé, plne interoperabilné a kompatibilné so všetkými typmi vozidiel.

5.  Komisia do 27. mája 2016 prijme vykonávacie akty stanovujúce podrobné ustanovenia, ktorými sa zabezpečia jednotné podmienky vykonávania pravidiel interoperability a kompatibility stanovených v odseku 4.

S cieľom zabezpečiť interoperabilitu sa prostredníctvom uvedených podrobných ustanovení umožní oznámenie údajov o hmotnosti príslušným orgánom a vodičovi vozidla v ľubovoľnom čase z pohybujúceho sa vozidla. Táto komunikácia prebieha cez rozhranie, ktoré vymedzujú normy CEN DSRC EN 12253, EN 12795, EN 12834, EN 13372 a ISO 14906. Navyše sa takouto komunikáciou zabezpečí, že príslušné orgány členských štátov môžu komunikovať a vymieňať si informácie rovnakým spôsobom s vozidlami a jazdnými súpravami registrovanými v ktoromkoľvek členskom štáte a využívajúcimi palubné vážiace zariadenia.

S cieľom zabezpečiť kompatibilitu so všetkými typmi vozidiel palubné systémy motorových vozidiel musia byť schopné prijímať a spracúvať akékoľvek údaje z ľubovoľného typu prípojného vozidla alebo návesu pripojeného k motorovému vozidlu.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 10i ods. 2

Článok 10e

Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií za porušenie tejto smernice a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich vykonávania. Uvedené sankcie musia byť účinné, nediskriminačné, primerané a odradzujúce. Členské štáty oznámia tieto pravidlá Komisii.

Článok 10f

1.  Členské štáty stanovia na prepravu kontajnerov a výmenných nadstavieb pravidlá vyžadujúce, aby:

a) odosielateľ vystavil dopravcovi, ktorého poverí prepravou kontajneru alebo výmennej nadstavby, vyhlásenie, v ktorom sa uvádza hmotnosť prepravovaného kontajnera alebo výmennej nadstavby, a

b) dopravca sprístupnil všetky relevantné dokumenty, ktoré poskytol odosielateľ.

2.  Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa zodpovednosti odosielateľa a dopravcu podľa vhodnosti v prípadoch, keď informácie uvedené v odseku 1 chýbajú alebo sú nesprávne a vozidlo alebo jazdná súprava je preťažená.

Článok 10g

Členské štáty zasielajú Komisii každé dva roky a najneskôr do 30. septembra roku nasledujúceho po skončení príslušného dvojročného obdobia potrebné informácie o:

a) počte kontrol vykonaných počas predchádzajúcich dvoch kalendárnych rokov a

b) počte zistených preťažených vozidiel alebo jazdných súprav.

Tieto informácie môžu byť súčasťou informácií predkladaných podľa článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ( 11 ).

Komisia zanalyzuje informácie získané podľa tohto článku a začlení túto analýzu do správy, ktorú postúpi Európskemu parlamentu a Rade podľa nariadenia (ES) č. 561/2006.

Článok 10h

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 10b sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. mája 2015. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 10b môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 10b nadobudne účinnosť len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 10i

1.  Komisii pomáha Výbor pre cestnú dopravu uvedený v článku 42 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 ( 12 ). Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 ( 13 ).

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3.  Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia neprijme návrh vykonávacieho aktu a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 10j

Komisia do 8. mája 2020 predloží v náležitých prípadoch Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní zmien tejto smernice zavedených smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/719 ( 14 ), pričom zohľadní osobitné znaky určitých segmentov trhu. Komisia na základe uvedenej správy v náležitých prípadoch vypracuje legislatívny návrh s riadne pripojeným posúdením vplyvu. Správa sa sprístupní aspoň šesť mesiacov pred predložením akéhokoľvek legislatívneho návrhu.

▼B

Článok 11

1.  Členské štáty do 17. septembra 1997 príjmu zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 12

Táto smernica nadobudne účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 13

Táto smernica je adresovaná členským štátom.
PRÍLOHA I

MAXIMÁLNE HMOTNOSTI A ROZMERY A PRÍSLUŠNÉ CHARAKTERISTIKY VOZIDIEL1.

Maximálne povolené rozmery pre vozidlá uvedené v článku 1 ods. 1 písm. a

 

1.1

Maximálna dĺžka:

 

▼M1

— motorové vozidlo okrem autobusu

12,00  m

— prípojné vozidlo

12,00  m

— návesová súprava

16,50  m

— prívesová súprava

18,75  m

— kĺbový autobus

18,75  m

— autobus s dvoma nápravami

13,50  m

— autobus s viac než dvoma nápravami

15,00  m

— autobus + príves

18,75  m

▼B

1.2

Maximálna šírka:

 

▼M2

a) všetky vozidlá okrem vozidiel uvedených v písmene b)

2,55  m

b) nadstavby klimatizovaných vozidiel alebo klimatizovaných kontajnerov alebo výmenných nadstavieb prepravovaných vozidlami

2,60  m

▼B

1.3

Maximálna výška (akékoľvek vozidlo)

4,00  m

1.4

Vymeniteľné nadstavby a normalizované nákladné časti, ako sú kontajnery, sú zahrnuté v rozmeroch uvedených v bodoch 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 a 4.4

 

▼M1

1.4a

Ak je autobus vybavený akýmkoľvek odstrániteľným príslušenstvom, ako sú napríklad skrinky na lyže, jeho dĺžka, vrátane príslušenstva, nesmie presiahnuť maximálnu dĺžku stanovenú v bode 1.1

 

▼B

1.5

Akékoľvek motorové vozidlo alebo jazdná súprava, ktorá sa pohybuje, musí byť schopné otočiť sa vo vymedzenom kruhu, ktorý má vonkajší polomer 12,5 metra a vnútorný polomer 5,30 metra

 

▼M1

1.5a

Dodatočné požiadavky na autobusy

Keď autobus stojí, musí sa na zemi urobiť čiara pozdĺž vertikálnej roviny dotýkajúcej sa strany vozidla, ktorá je obrátená smerom von z kruhu. V prípade kĺbového vozidla musia byť s touto rovinou rovnobežné dve pevné časti

Keď sa vozidlo pohybuje z priameho smeru do kruhovej oblasti popísanej v bode 1.5, žiadna jeho časť nesmie vyčnievať z vertikálnej roviny o viac než 0,60 m

 

▼B

1.6

Maximálna vzdialenosť medzi osou otočného čapu návesného zariadenia a zadnou časťou návesu

12,00  m

1.7

Maximálna vzdialenosť meraná rovnobežne s pozdĺžnou osou prívesovej súpravy od najprednejšieho vonkajšieho bodu ložnej oblasti za kabínou k najzadnejšiemu vonkajšiemu bodu prívesu súpravy mínus vzdialenosť medzi zadnou časťou hnacieho vozidla a prednou časťou prívesu

15,65  m

1.8

Maximálna vzdialenosť meraná rovnobežne s pozdĺžnou osou prívesovej súpravy od najprednejšieho vonkajšieho bodu ložnej oblasti za kabínou k najzadnejšiemu vonkajšiemu bodu prívesu súpravy

16,40  m

2.

Maximálna povolená hmotnosť vozidla (v tonách)

 

2.1

Vozidlá tvoriace časť jazdnej súpravy

 

2.1.1

Dvojnápravové prípojné vozidlo

18 ton

2.1.2

Trojnápravové prípojné vozidlo

24 ton

2.2

Jazdná súprava

 

2.2.1

Prívesové súpravy s piatimi alebo šiestimi nápravami

 

a) dvojnápravové motorové vozidlo s trojnápravovým prívesom

40 ton

b) trojnápravové motorové vozidlo s dvoj- alebo trojnápravovým prívesom

40 ton

2.2.2

Návesové súpravy s piatimi alebo šiestimi nápravami

 

a) dvojnápravové motorové vozidlo s trojnápravovým návesom

40 ton

b) trojnápravové motorové vozidlo s dvoj- alebo trojnápravovým návesom

40 ton

▼M2

c) dvojnápravové motorové vozidlo s trojnápravovým návesom prepravujúcim v rámci prevádzky intermodálnych prepráv jeden alebo viac kontajnerov alebo výmenných nadstavieb s celkovou maximálnou dĺžkou 45 stôp

42 ton

▼M2

d) trojnápravové motorové vozidlo s dvoj- alebo trojnápravovým návesom prepravujúcim v rámci prevádzky intermodálnych prepráv jeden alebo viac kontajnerov alebo výmenných nadstavieb s celkovou maximálnou dĺžkou 45 stôp

44 ton

▼B

2.2.3

Prívesové súpravy so štyrmi nápravami skladajúce sa z dvojnápravového motorového vozidla a dvojnápravového prívesu

36 ton

2.2.4

Návesové súpravy so štyrmi nápravami skladajúce sa z dvojnápravového motorového vozidla a dvojnápravového návesu, ak vzdialenosť medzi nápravami návesu:

 

2.2.4.1

je 1,3 m alebo väčšia, ale nie viac než 1,8 m

36 ton

2.2.4.2

je väčšia než 1,8 m

36 ton

+ 2 tonová tolerancia, ak sa rešpektuje maxim. povolená hmotnosť (MAW) motorového vozidla (18 ton) a MAW dvojitej nápravy návesu (20 ton) a ak je hnacia náprava vybavená zdvojenými pneumatikami a ak má pneumatické zavesenie alebo zavesenie uznané za ekvivalentné v rámci spoločenstva tak, ako je definované v prílohe II.

2.3

Motorové vozidlá

 

▼M2

2.3.1

Dvojnápravové motorové vozidlá iné ako autobusy: 18 ton

Dvojnápravové motorové vozidlá s pohonom na alternatívne palivá iné ako autobusy: maximálna povolená hmotnosť 18 ton sa zvyšuje o dodatočnú hmotnosť požadovanú pre technológiu alternatívnych palív, a to maximálne o 1 tonu.

Dvojnápravové autobusy: 19,5 tony.

2.3.2

Trojnápravové motorové vozidlá

25 ton alebo 26 ton, ak má hnacia náprava zdvojené pneumatiky a pneumatické zavesenie alebo zavesenie uznané za ekvivalentné v rámci Únie tak, ako je definované v prílohe II, alebo ak má každá hnacia náprava zdvojené pneumatiky a maximálne hmotnostné zaťaženie každej nápravy nepresahuje 9,5 tony.

Trojnápravové motorové vozidlá s pohonom na alternatívne palivá: maximálna povolená hmotnosť 25 ton alebo 26 ton, ak má hnacia náprava zdvojené pneumatiky a pneumatické zavesenie alebo zavesenie uznané za ekvivalentné v rámci Únie tak, ako je definované v prílohe II, alebo ak má každá hnacia náprava zdvojené pneumatiky a maximálne hmotnostné zaťaženie každej nápravy nepresahuje 9,5 tony, sa zvyšuje o dodatočnú hmotnosť potrebnú pre technológiu alternatívnych palív, a to maximálne o 1 tonu.

▼B

2.3.3

štvornápravové motorové vozidlá s dvoma riadiacimi nápravami

— 32 ton

vtedy, ak má hnacia náprava zdvojené pneumatiky a ak má pneumat. zavesenie alebo zavesenie uznané za ekvivalentné v rámci spoločenstva tak, ako je definované v prílohe II, alebo v tých prípadoch, kedy má každá hnacia náprava zdvojenú pneumatiku a maximálne hmotnostné zaťaženie každej nápravy nepresahuje 9,5 tony.

▼M2

2.4

Trojnápravové kĺbové autobusy

28 ton

Trojnápravové kĺbové autobusy s pohonom na alternatívne palivá: maximálna povolená hmotnosť 28 ton sa zvyšuje o dodatočnú hmotnosť potrebnú pre technológiu alternatívnych palív, a to maximálne o 1 tonu.

▼B

3.

Maximálna povolená hmotnosť na nápravu vozidiel uvedených v článku 1 ods. 1 písm. b) (v tonách)

 

3.1

Jednotlivé nápravy

Jednotlivé nápravy, ktoré nie sú hnacie

10 ton

3.2

Tandemové nápravy prívesov a návesov

Súčet hmotnostných záťaží náprav na tandemovú nápravu nesmie presiahnuť, ak vzdialenosť d) medzi nápravami je:

 

3.2.1

menšia než 1 m (d < 1,0)

11 ton

3.2.2

medzi 1,0 m a menej než 1,3 m (1,0 ≤ d < 1,3)

16 ton

3.2.3

medzi 1,3 m a menej než 1,8 m (1,3 ≤ d < 1,8)

18 ton

3.2.4

1,8 m alebo viac (1,8 ≤ d)

20 ton

3.3

Trojité nápravy prívesov a návesov

Súčet hmotnostných záťaží náprav na trojitú nápravu nesmie presiahnuť, ak vzdialenosť d) medzi nápravami je:

 

3.3.1

1,3 m alebo menej (d ≤ 1,3)

21 ton

3.3.2

viac než 1,3 m až do 1,4m (1,3 < d ≤ 1,4)

24 ton

3.4

Hnacia náprava

 

3.4.1

Hnacia náprava vozidiel uvedených v bodoch 2.2.1 a 2.2.2

11,5 tony

3.4.2

Hnacia náprava vozidiel uvedených v bodoch 2.2.3, 2.2.4, 2.3 a 2.4

11,5 tony

3.5

Tandemové nápravy motorových vozidiel

Súčet hmotnostných záťaží náprav na dvojitú nápravu nesmie presiahnuť, ak vzdialenosť d) medzi nápravami je:

 

3.5.1

menšia než 1 m (d < 1,0)

11,5 tony

3.5.2

1,0 m alebo väčšia, ale menej než 1,3 m (1,0 ≤ d < 1,3)

16 ton

3.5.3

1,3 m alebo väčšia, ale menej než 1,8 m (1,3 ≤ d < 1,8)

— 18 ton

— 19 ton

vtedy, ak má hnacia náprava zdvojené pneumatiky a ak má pneumatické zavesenie alebo za-vesenie uznané za ekvivalentné v rámci spoločenstva tak, ako je definované v prílohe II, alebo v tých prípadoch, kedy má každá hnacia náprava zdvojené pneumatiky a maximálne hmotnostné zaťaženie každej nápravy ne-presahuje 9,5 tony.

4.

Príslušné charakteristiky vozidiel uvedených v článku 1ods. 1 písm. b)

 

4.1

Všetky vozidlá

Hmotnosť nesená hnacou nápravou alebo hnacími nápravami vozidla alebo jazdnej súpravy nesmie byť menšia než 25 % celkovej hmotnosti naloženého vozidla alebo jazdnej súpravy, ak sa používajú v medzinárodnej doprave.

 

4.2

Prívesové súpravy

Vzdialenosť medzi zadnou nápravou motorového vozidla a prednou nápravou prívesu nesmie byť menšia než 3,0 m.

 

4.3

Maximálna povolená hmotnosť závisiaca na rázvore kolies vozidla

Maximálna povolená hmotnosť v tonách štvornápravového motorového vozidla nesmie presiahnuť päťnásobnú vzdialenosť v metroch medzi osami najprednejšej a najzadnejšej nápravy vozidla.

 

4.4

Návesy

Vzdialenosť meraná horizontálne medzi osou otočného čapu návesného zariadenia a akýmkoľvek bodom v prednej časti návesu nesmie presiahnuť 2,04 m.

 
PRÍLOHA II

PODMIENKY TÝKAJÚCE SA EKVIVALENCIE MEDZI URČITÝMI SYSTÉMAMI BEZ PNEUMATICKÉHO ZAVESENIA A S PNEUMATICKÝM ZAVESENÍM PRE HNACIU(E) NÁPRAVU(Y) VOZIDLA

1.   DEFINÍCIA ZÁVESU

Závesný systém sa považuje za pneumatický záves, ak je aspoň 75 % pružiaceho efektu spôsobené pneumatickou pružinou.

2.   EKVIVALENTNOSŤ PNEUMATICKÉHO ZÁVESU

Záves uznaný za ekvivalentný pneumatickému závesu, musí spĺňať tieto požiadavky:

2.1

počas voľnej prechodovej nízkofrekvenčnej vertikálnej oscilácie odpruženej hmoty nad hnacou nápravou alebo podvozkom musí byť nameraná frekvencia a tlmenie so závesom pri prenose svojho maximálneho zaťaženia v rozmedzí definovanom v odsekoch 2.2 až 2.5;

2.2

každá náprava musí byť vybavená hydraulickými tlmičmi. Na podvozkoch so zdvojenými nápravami musia byť tlmiče umiestnené tak, aby minimalizovali osciláciu podvozkov.

2.3

hodnota stredného pomerného tlmenia D musí byť vyššia než 20 % kritického tlmenia pre záves v jeho normálnom stave s umiestnenými a fungujúcimi hydraulickými tlmičmi.

2.4

pomerné tlmenie D závesu so všetkými hydraulickými tlmičmi odstránenými alebo nefungujúcimi nesmie byť vyššie než 50 % D.

2.5

frekvencia odpruženej hmoty nad hnacou nápravou alebo podvozkom vo voľnej prechodovej vertikálnej oscilácii nesmie byť vyššia než 2,0 Hz.

2.6

frekvencia a tlmenie závesu sú uvedené v odseku 3. Testovacie postupy pre meranie frekvencie a tlmenia sú stanovené v odseku 4.

3.   DEFINÍCIA FREKVENCIE A TLMENIA

V tejto definícii sa uvažuje s odpruženou hmotou M (kg) nad hnacou nápravou alebo podvozkom. Náprava alebo podvozok majú celkovú vertikálnu tuhosť medzi cestným povrchom a odpruženou hmotou K newton/meter (N/m) a celkový koeficient tlmenia C newton krát sekunda na meter (N.s/m). Vertikálne posunutie odpruženej hmoty je Z. Pohybová rovnica pre voľnú osciláciu odpruženej hmoty je:

image

Frekvencia oscilácie odpruženej hmoty F (rad/sek) je:

image

Tlmenie je kritické vtedy, keď C = Co,

kde

image

Pomerné tlmenie ako podiel kritického tlmenia je

image

.

Počas voľnej prechodnej oscilácie odpruženej hmoty bude vertikálny pohyb hmoty sledovať tlmenú sínusoidnú dráhu (obrázok 2). Frekvenciu je možné odhadnúť tak, že sa odmeria čas za toľko cyklov oscilácie, koľko je možné pozorovať. Tlmenie je možné odhadnúť tak, že sa odmerajú výšky po sebe idúcich vrcholov oscilácie v rovnakom smere. Ak špičkové amplitúdy prvého a druhého cyklu oscilácie sú A1a A2, potom je pomerné tlmenie D:

image

kde „ln“ je prirodzený logaritmus pomeru amplitúd.

4.   POSTUP TESTU

Pre stanovenie pomerného tlmenia D, pomerné tlmenie s odstránenými hydraulickými tlmičmi a frekvenciou F závesu, malo by naložené vozidlo spĺňať jednu z nasledovných podmienok:

a) malo by sa pohybovať pri nízkej rýchlosti (5 km/h ± 1 km/h) cez 80 mm schod s profilom, ktorý je zobrazený na obrázku 1. Prechodová oscilácia, ktorá sa analyzuje na frekvenciu a tlmenie nastáva po tom, čo kolesá na hnacej náprave opustia schod;

alebo

b) malo by byť ťahané dole za svoj podvozok tak, aby záťaž hnacej nápravy bola 1,5-krát väčšia, než je jeho maximálna statická hodnota. Vozidlo, ktoré je držané v dolnej polohe sa náhle uvoľní a analyzuje sa následná oscilácia;

alebo

c) malo by byť ťahané hore za svoj podvozok tak, aby odpružená hmota bola zdvihnutá o 80 mm nad hnaciu nápravu. Vozidlo držané v hornej polohe sa náhle pustí a analyzuje sa následná oscilácia;

alebo

d) malo by byť podrobené iným postupom do tej miery, pokiaľ výrobca k spokojnosti technického oddelenia nepreukáže, že sú ekvivalentné.

Dané vozidlo by malo byť vybavené meničom vertikálneho posunutia medzi hnacou nápravou a podvozkom, priamo nad hnacou nápravou. Zo stopy môže byť nameraný časový interval medzi prvým a druhým kompresným vrcholom na zistenie frekvencie F a amplitúdový pomer na zistenie hodnoty tlmenia. Pre dvojnápravové podvozky by meniče vertikálneho posunutia mali byť namontované medzi každou hnacou nápravou a podvozkom priamo nad touto nápravou.

image Obrázok 1 Schod pre závesné testy

image Obrázok 2 Tlmený prechodový jav
PRÍLOHA III

ŠTÍTOK TÝKAJÚCI SA ROZMEROV UVEDENÝCH V ČLÁNKU 6 ODS. 1 PÍSM. a)

I.

Štítok týkajúci sa rozmerov, ktorý sa, ak je to možné umiestňuje vedľa štítku uvedeného v smernici 76/114/EHS, musí obsahovať nasledovné údaje:

1. názov výrobcu ( 15 );

2. identifikačné číslo vozidla (15) ;

3. dĺžku motorového vozidla, prívesu alebo návesu (L);

4. šírku motorového vozidla, návesu alebo prívesu (W);

5. údaje pre meranie dĺžky jazdných súprav:

 vzdialenosť a) medzi prednou časťou motorového vozidla a stredom spojovacieho zariadenia (spojovací hák alebo návesné zariadenie); v prípade návesného zariadenia s niekoľkými bodmi spojenia musia byť uvedené minimálne a maximálne hodnoty amina amax),

 vzdialenosť b) medzi stredom spojovacieho zariadenia prívesu (kruh závesného čapu) alebo návesu (čap návesného zariadenia) a zadnej časti prívesu alebo návesu; v prípade zariadenia s niekoľkými bodmi spojenia musia byť uvedené minimálne a maximálne hodnoty (bmina bmax).

Dĺžkou jazdnej súpravy je dĺžka motorového vozidla a prívesu alebo návesu, umiestnených v priamke za sebou.

II.

Hodnoty uvedené na doklade o zhode musia presne reprodukovať merania vykonané priamo na danom vozidle.
PRÍLOHA IV

ČASŤ A

ZRUŠENÉ SMERNICE

(uvedené v článku 10)

 smernica 85/3/EHS o hmotnostiach, rozmeroch a niektorých ďalších technických charakteristikách určitých cestných vozidiel a jej následné úpravy:

 

 smernica 86/360/EHS,

 smernica 88/218/EHS,

 smernica 89/338/EHS,

 smernica 89/460/EHS,

 smernica 89/461/EHS,

 smernica 91/60/EHS,

 smernica 92/7/EHS,

 smernica 86/364/EHS týkajúca sa overenia zhody vozidiel so smernicou 85/3/EHS o hmotnostiach, rozmeroch a niektorých iných technických charakteristikách určitých vozidiel cestnej dopravy.

ČASŤ BSmernice

Konečné termíny pre transpozíciu

85/3/EHS 1986 (Ú. v. ES L 2, 3.1.1985,s. 14)

1. júla 1986

1. januára 1990

86/360/EHS (Ú. v. ES L 217, 5.8.1986, s. 19)

1. januára 1992

86/364/EHS (Ú. v. ES L 221, 7.8.1986, s. 48)

29. júla 1987

88/218/EHS (Ú. v. ES L 98, 15.4.1988, s. 48)

1. januára 1989

89/338/EHS (Ú. v. ES L 142, 25.5.1989, s. 3)

1. júla 1991

89/460/EHS (Ú. v. ES L 226, 3.8.1989, s. 5)

1. januára 1993

89/461/EHS (Ú. v. ES L 226, 3.8.1989, s. 7)

1. januára 1991

91/60/EHS (Ú. v. ES L 37, 9.2.1991, s. 37)

30. septembra 1991

92/7/EHS (Ú. v. ES L 57, 2.3.1992, s. 29)

31. decembra 1992
PRÍLOHA VKORELAČNÁ TABUĽKA

Táto smernica

85/3/EHS

86/360/EHS

88/364/EHS

89/218/EHS

89/338/EHS

89/460/EHS

89/461/EHS

91/60/EHS

92/7/EHS

Článok 1 ods. 1

Článok 1ods.1

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok 1 ods. 1 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok 1ods. 1 písm. b)

Článok 1ods. 1 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok 1 ods. 2

Článok 1 ods. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok 2 1. až 4. a 6. až 10. zarážka

 

 

 

 

Článok 1 ods. 2

 

 

 

 

Článok 2 5., 11. a 12. zarážka

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok 2 posledný odsek

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok 3 ods. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok 3 ods. 1 písm. a), b)

Článok 3 ods. 1 písm. a), b)

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok 3 ods. 2

Článok 3 ods. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok 3 ods. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok 5 písm. a)

 

 

 

 

 

 

Článok 1 ods. 1

 

 

Článok 5 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

Článok 1 ods. 1

 

Článok 6 ods. 1 až 4

 

 

Článok 1 ods. 1 až 4

 

 

 

 

 

 

Článok 6 ods. 5. až 6

 

 

Článok 2 ods. 1 až 2

 

 

 

 

 

 

Článok 7

Článok 6

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok 8

 

 

 

 

 

Článok 1

 

 

 

Článok 9 až 12

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok 13

Článok 9

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha I

Príloha I

 

 

 

 

 

 

 

 

Bod 1

Bod 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Bod 1.1 1. až 3. a 5. zarážka

 

 

 

 

 

 

 

Článok 1ods. 2

 

Bod 1.1. 4. zarážka

 

 

 

 

 

 

 

 

Bod 1.2 písm. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

Bod 1.2 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

Bod 1.3 až 1.5

Bod 1.3 až 1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

Bod 1.6

 

 

 

 

 

 

Článok 13

 

 

Bod 1.7

 

 

 

 

 

 

 

Článok 1 ods. 3

 

Bod 1.8

 

 

 

 

 

 

 

 

Bod 2. až 2.2.1písm. b)

Bod 2. až 2.2.1 písm. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

Bod 2.2.2 (písm. a) až c)

Bod 2.2.2 (písm. a) až c)

 

 

 

 

 

 

 

 

Bod 2.2.3 Bod 2.2.4.1

 

 

 

 

Článok 1ods. 5 písm. b)

 

 

 

 

Bod 2.2.4.2

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok 1 ods. 1 písm. a)

Bod 2.3 až 2.3.1

 

 

 

 

Článok 1ods. 5 písm. c)

 

 

 

 

Bod 2.3.2 až 2.3.3

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok 1 ods. 1 písm. b) až c)

Bod 2.4

 

 

 

 

Článok 1ods. 5 písm. c)

 

 

 

 

Bod 3 až 3.3.2

Bod 3 až 3.3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

Bod 3.4 až 3.4.1

 

Článok 1 ods. 3

 

 

 

 

 

 

 

Bod 3.4.2 až 3.5.2

 

 

 

 

Článok 1ods. 5 písm. d)

 

 

 

 

Bod 3.5.3

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok 1 ods. 1 písm. d)

Bod 4 až 4.2

Bod 4. až 4.2

 

 

 

 

 

 

 

 

Bod 4.3

 

 

 

 

Článok 1 ods. 5 písm. e)

 

 

 

 

Bod 4.4

 

 

 

 

 

 

Článok 1ods. 4

 

 

Príloha II

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha III

Príloha III

 

 

Príloha

 

 

 

 

 

 ( 1 ) Ú. v. ES C 38, 8.2.1994, s. 3 a Ú. v. ES C 247, 23.9.1995, s. 1.

( 2 ) Ú. v. ES C 295, 22.10.1994, s. 72.

( 3 ) Stanovisko Európskeho parlamentu predložené 15. novembra 1994 (Ú. v. ES C 341, 5.12.1994, s. 39), spoločná pozícia Rady z 8. decembra 1995 (Ú. v. ES C 356, 30.12.1995, s. 13) a rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 14. marca 1996 (Ú. v. ES C 96, 4.4.1996, s. 233).

( 4 ) Ú. v. ES L 2, 3.1.1985, s. 14, smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 92/7/EHS (Ú. v. ES L 57, 2.3.1992, s. 29).

( 5 ) Ú. v. ES L 221, 7.8.1986, s. 48.

( 6 ) Ú. v. ES L 142, 25.5.1989, s. 3.

( 7 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Rámcová smernica) (Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1).

( 8 ) Smernica Rady 92/106/EHS zo 7. decembra 1992 o stanovení spoločných pravidiel pre určité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 368, 17.12.1992, s. 38).

( 9 ) Ú. v. ES L 24, 30.1.1976, s. 1, smernica zmenená a doplnená smernicou Komisie 78/507/EHS (Ú. v. ES L 155, 13.6.1978, s. 31).

( 10

(1)* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 51).

( 11

(2)* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 1).

( 12

(3)* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014, s. 1).

( 13

(4)* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

( 14

(5)* Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/719 z 29. apríla 2015, ktorou sa mení smernica Rady 96/53/ES, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave (Ú. v. EÚ L 115, 6.5.2015, s. 1).

( 15 ) Tieto informácie nie je potrebné opakovať, ak má vozidlo jediný štítok obsahujúci údaje o hmotnostiach, ako aj o rozmeroch.

Top