EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01994R2965-20031001

Consolidated text: Nariadenie Rady (ES) č. 2965/94 z 28. novembra 1994 o zriadení Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2965/2003-10-01

1994R2965 — SK — 01.10.2003 — 002.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE RADY (ES) č. 2965/94

z 28. novembra 1994

o zriadení Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie

(Ú. v. ES L 314, 7.12.1994, p.1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

NARIADENIE RADY (ES) č. 2610/95 z 30. októbra 1995,

  L 268

1

10.11.1995

►M2

NARIADENIE RADY (ES) č. 1645/2003 z 18. júna 2003,

  L 245

13

29.9.2003
▼B

NARIADENIE RADY (ES) č. 2965/94

z 28. novembra 1994

o zriadení Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únieRADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 235,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

keďže v dôsledku rozhodnutia z 29. októbra 1993, prijatého vzájomnou dohodou zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa stretli na úrovni hláv štátov a predsedov vlád, o umiestnení sídiel niektorých inštitúcií Európskych spoločenstiev a Europolu ( 1 ) prijali zástupcovia vlád členských štátov vzájomnou dohodou vyhlásenie o zriadení Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie pri prekladateľských oddeleniach Komisie v Luxemburgu, aby poskytovalo potrebné prekladateľské služby pre chod inštitúcií, ktorých sídla boli určené rozhodnutím z 29. marca 1993, s výnimkou Európskeho menového inštitútu;

keďže zriadenie jediného špecializovaného strediska je praktickým riešením ťažkostí s plnením prekladateľských potrieb veľkého počtu inštitúcií nachádzajúcich sa na rôznych miestach únie;

keďže pravidlá pre prekladateľské stredisko by mali umožniť poskytovanie služieb inštitúciám s právnou subjektivitou, správnou samostatnosťou a vlastnými rozpočtami a súčasne zachovať funkčné spojenie s Komisiou;

keďže zmluva neposkytuje iné právomoci na prijatie tohto nariadenia ako právomoci uvedené v článku 235,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:Článok 1

Zriaďuje sa Prekladateľské stredisko pre inštitúcie Európskej únie (ďalej len „stredisko“).

▼M1

Článok 2

1.  Stredisko poskytuje potrebné prekladateľské služby pre fungovanie týchto agentúr a úradov:

 Európska agentúra pre životné prostredie,

 Európska nadácia pre odborné vzdelávanie,

 Európskeho stredisko pre monitorovanie drog a drogovej závislosti,

 Európska agentúra na hodnotenie liekov,

 Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,

 Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (obchodné známky a dizajny),

 Európsky policajný úrad (Europol) a protidrogová jednotka Europolu.

Stredisko a všetky uvedené agentúry a úrady uzatvoria dojednania týkajúce sa spôsobu ich spolupráce.

2.  Iné agentúry a úrady zriadené Radou než agentúry a úrady uvedené v odseku 1 môžu mať prístup k službám strediska na základe dohôd uzatvorených so strediskom.

3.  Orgány a inštitúcie únie, ktoré už majú svoje vlastné prekladateľské služby, môžu na dobrovoľnom základe využívať služby strediska v súlade s dohodami, ktoré sa uzavrú medzi stranami s cieľom využiť jeho služby.

4.  Stredisko sa v plnej miere zúčastňuje práce Medziinštitucionálneho výboru pre preklady.

▼B

Článok 3

1.  Stredisko je právnická osoba.

2.  Aby mohlo vykonávať úlohy, ktorými je poverené, má stredisko vo všetkých členských štátoch najširšiu spôsobilosť na práva a spôsobilosť na právne úkony, ktorú priznávajú ich právne predpisy právnickým osobám.

Článok 4

▼M1

1.  Stredisko má správnu radu zloženú:

a) zo zástupcu z každej agentúry a úradu uvedených v článku 2 ods. 1; akákoľvek dohoda uvedená v článku 2 ods. 2 môže upravovať zastupovanie agentúry alebo úradu, ktorý je stranou takej dohody;

b) zo zástupcu z každého členského štátu Európskej únie;

c) z dvoch zástupcov Komisie a

d) jedného zástupcu z každej inštitúcie a orgánu, ktoré majú vlastné prekladateľské útvary, ale uzatvorili dohody so strediskom o spolupráci na dobrovoľnom základe.

▼B

2.  K zastupovaniu neprítomných zástupcov uvedených v ods. 1 sú vymenovaní ich náhradníci.

3.  Správnej rade predsedá jeden zo zástupcov Komisie.

Článok 5

1.  Členovia správnej rady sú vymenovaní na dobu troch rokov.

2.  Členovia správnej rady môžu byť vymenovaní opakovane.

Článok 6

1.  Predseda zvoláva zasadnutia správnej rady prinajmenšom dvakrát ročne a vtedy, ak o to požiada najmenej jedna tretina členov uvedených v článku 4 ods. 1 písm. a).

2.  Správna Rada prijíma rozhodnutia dvojtretinovou väčšinou.

3.  Každý člen správnej rady má jeden hlas.

4.  Predseda nehlasuje.

Článok 7

Správna Rada prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 8

1.  Správna Rada prijme ročný plán práce strediska na základe návrhu pripraveného riaditeľom.

2.  Plán možno v priebehu roka meniť postupom uvedeným v odseku 1.

▼M2

3.  Správna rada schváli ročnú správu o činnostiach centra a odovzdá ju najneskôr do 15. júna Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, Dvoru audítorov a orgánom uvedeným v článku 2.

4.  Centrum bude posielať každoročne rozpočtovému orgánu akékoľvek informácie týkajúce sa výsledku hodnotiacich postupov.

▼B

Článok 9

1.  Činnosť strediska riadi riaditeľ vymenovaný správnou radou na návrh Komisie na dobu päť rokov; môže byť vymenovaný opakovane.

2.  

 Riaditeľ stredisko právne zastupuje. Je zodpovedný za riadnu prípravu a plnenie plánu práce a rozhodnutí správnej rady,

 bežnú správu,

 plnenie úloh zverených stredisku,

 plnenie rozpočtu,

 všetky personálne otázky a

 prípravu zasadnutí správnej rady.

3.  Za výkon svojej funkcie je riaditeľ zodpovedný správnej rade.

Článok 10

1.  Na každý rozpočtový rok, ktorý sa kryje s kalendárnym rokom, sa vypracujú odhady všetkých príjmov a výdavkov strediska a zapíšu sa do jeho rozpočtu.

▼M1

2.  

a) Príjmy a výdavky strediska sú vyrovnané.

▼M2

b) Príjem centra pozostáva z platieb vykonaných orgánmi, pre ktoré centrum pracuje a inštitúciami a orgánmi, s ktorými bola dohodnutá spolupráca ako náhrada za vykonanú prácu, vrátane medziinštitucionálnych činností a dotácií spoločenstva.

▼M2 —————

▼B

3.  Výdavky strediska zahŕňajú odmeny zamestnancov, výdavky na správu a infraštruktúru a prevádzkové náklady.

▼M1

Článok 11

1.  Pred preskúmaním stanoveným v článku 19 sa môžu všetky agentúry alebo úrady uvedené v článku 2 ods. 1, ktorým vznikli osobitné ťažkosti v súvislosti s poskytovaním služieb strediskom, obrátiť na stredisko s cieľom nájsť najvhodnejšie riešenia týchto ťažkostí.

2.  Ak sa ukáže, že je nemožné k týmto riešeniam dospieť v lehote troch mesiacov, môže daná agentúra alebo úrad zaslať Komisii riadne odôvodnené oznámenie, aby Komisia mohla prijať potrebné opatrenia a prípadne zorganizovať pod dohľadom strediska a s jeho pomocou systematickejšie využitie tretích osôb pre preklad príslušných dokumentov.

▼B

Článok 12

Komisia poskytne stredisku na základe dohôd s ním uzatvorených a za úhradu nákladov túto pomoc:

1. podporné služby: terminológiu, databázy, dokumentáciu, strojový preklad, školenia, zoznamy prekladateľov vykonávajúcich túto činnosť ako slobodné povolanie a pridelenie úradníkov na pracovné miesta v stredisku,

2. riadenie základných administratívnych služieb: výplata platov, poskytovanie nemocenského poistenia, systémy dôchodkového zabezpečenia, organizácia sociálnych služieb.

▼M2

Článok 13

1.  Pripravia sa odhady všetkých príjmov a výdavkov centra pre každý finančný rok, odpovedajúci kalendárnemu roku, a budú uvedené v rozpočte centra, ktorý zahŕňa plán vytvorenia.

2.  Príjmy a výdavky uvedené v rozpočte centra budú v rovnováhe.

3.  Každý rok správna rada, na základe návrhu zostaveného riaditeľom, predloží odhad príjmov a výdavkov centra na nasledujúci finančný rok. Tento odhad, ktorý zahŕňa návrh plánu vytvorenia, zasiela správna rada Komisii najneskôr do 31. marca.

4.  Komisia zasiela odhad Európskemu parlamentu a Rade (ďalej len „rozpočtový orgán“;) spolu s predbežným návrhom celkového rozpočtu Európskej únie.

5.  Na základe odhadu Komisia zapíše do predbežného návrhu celkového rozpočtu Európskej únie odhady, ktoré považuje za potrebné na vytvorenie plánu a čiastku dotácie, ktorá má byť pripísaná do celkového rozpočtu, ktorý predloží rozpočtovému orgánu v súlade s článkom 272 zmluvy.

6.  Rozpočtový orgán povoľuje prídely dotácie pre centrum.

Rozpočtový orgán prijme plán vytvorenia pre centrum.

7.  Rozpočet centra schváli správna rada. Stane sa konečným po konečnom schválení celkového rozpočtu Európskej únie. Tam, kde je to vhodné, sa podľa toho upraví.

8.  Správna Rada informuje rozpočtový orgán, akonáhle je to možné, o svojom úmysle vykonať akýkoľvek projekt, ktorý môže mať významné finančné dôsledky na financovanie rozpočtu, najmä akékoľvek projekty týkajúce sa majetku, ako sú nájom alebo kúpa budov. Informuje o tom Komisiu.

Tam, kde pobočka rozpočtového orgánu oznámila svoj úmysel vyjadriť stanovisko, pošle svoje stanovisko správnej rade v rámci obdobia šiestich týždňov od dátumu oznámenia projektu.

▼B

Článok 14

1.  Rozpočet strediska plní riaditeľ.

▼M2

2.  Najneskôr do 1. marca po každom finančnom roku účtovník centra oznámi predbežné účty účtovníkovi Komisie spolu so správou o rozpočtovom a finančnom riadení pre tento finančný rok. Účtovník Komisie konsoliduje predbežné účty inštitúcií a decentralizovaných orgánov v súlade s článkom 128 všeobecného finančného nariadenia.

3.  Najneskôr do 31. marca po každom finančnom roku účtovník Komisie pošle predbežné účty centra Dvoru audítorov, spolu so správou o rozpočtovom a finančnom riadení pre tento finančný rok. Správa o rozpočtovom a finančnom riadení pre finančný rok sa pošle tiež Európskemu parlamentu a Rade.

4.  Po prijatí postrehov Dvoru audítorov k predbežným účtom centra, podľa článku 129 všeobecného finančného nariadenia, riaditeľ zostaví konečné účty centra, ktoré spadajú pod jeho zodpovednosť a predloží ich správnej rade s cieľom vyjadrenia svojho stanoviska.

5.  Správna rada vyjadrí svoje stanovisko ku konečným účtom centra.

6.  Riaditeľ pošle najneskôr do 1. júla po každom finančnom roku konečné účty Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov, spolu so stanoviskom správnej rady.

7.  Konečné účty sa uverejnia.

8.  Riaditeľ pošle Dvoru audítorov odpoveď na jeho postrehy najneskôr do 30. septembra. Túto odpoveď pošle tiež správnej rade.

9.  Riaditeľ predloží Európskemu parlamentu na jeho požiadanie akékoľvek informácie požadované pre plynulé uplatňovanie postupu účtovania pre daný finančný rok, ako je stanovené v článku 146 ods. 3 všeobecného finančného nariadenia.

10.  Európsky parlament, na odporúčanie Rady konajúcej na základe kvalifikovanej väčšiny, poskytne pred 30. aprílom roku N + 2 vyúčtovanie, pokiaľ ide o vykonanie rozpočtu za rok N.

Článok 15

Správna rada prijme finančné pravidlá uplatniteľné na centrum po porade s Komisiou, nesmú sa odchyľovať od nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom finančnom nariadení pre orgány uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o finančnom nariadení vzťahujúcom sa na súhrnný rozpočet Európskych spoločenstiev ( 2 ), pokiaľ sa to osobitne nepožaduje pre prevádzku centra a s predchádzajúcim súhlasom Komisie.

▼B

Článok 16

Na stredisko sa vzťahuje Protokol o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev.

Článok 17

1.  Na zamestnancov strediska sa vzťahujú pravidlá a nariadenia platné pre úradníkov a ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev.

2.  Voči svojim zamestnancom vykonáva stredisko právomoci prenesené na inštitúciu oprávnenú vymenovať zamestnanca.

3.  Správna Rada po dohode s Komisiou prijme potrebné vykonávajúce predpisy, aby zaistila okrem iného utajenie niektorých prác.

Článok 18

1.  Zmluvnú zodpovednosť strediska upravujú právne predpisy týkajúce sa danej zmluvy.

Súdny dvor Európskych spoločenstiev má právomoc vydávať rozsudky na základe arbitrážnych doložiek obsiahnutých v zmluvách uzatváraných strediskom.

2.  V prípade mimozmluvnej zodpovednosti napraví stredisko v súlade so základnými zásadami spoločnými právu členských štátov akúkoľvek škodu, ktorú spôsobí ich zamestnanec pri výkonu svojej funkcie.

Súdny dvor Európskych spoločenstiev má právomoc rozhodovať všetky spory týkajúce sa náhrady týchto škôd.

3.  Osobnú zodpovednosť zamestnancov strediska upravujú príslušné predpisy, ktoré sa na nich vzťahujú.

▼M2

Článok 18a

1.  Nariadenie (ES) č. 1049/2001 Európskeho parlamentu a Rady z 30. mája 2001 týkajúce sa prístupu verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie ( 3 ) sa uplatňuje na dokumenty, ktoré má centrum v dispozícii.

2.  Správna Rada prijme praktické dohody na vykonanie nariadenia (ES) č. 1049/2001 do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti nariadenia Rady (ES) č. 1645/2003 z 18. júna 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2965/94 zriaďujúce Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie ( 4 ).

3.  Rozhodnutia prijaté centrom podľa článku 8 nariadenia (ES) č. 1049/2001 môžu viesť k podaniu sťažnosti ombudsmanovi alebo predstavovať predmet žaloby na Súdnom dvore za podmienok stanovených v článku 195 a 230 zmluvy v uvedenom poradí.

▼B

Článok 19

Právnu úpravu činnosti strediska, ako ju vymedzuje toto nariadenie, môže Rada preskúmať na návrh Komisie a po obdržaní stanoviska Európskeho parlamentu najneskôr tri roky po skončení počiatočného obdobia strediska, ktoré neprekročí tri rozpočtové roky.

Článok 20

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmy deň po uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.( 1 ) Ú. v. ES C 323, 30.11.1993, s. 1.

( 2 ) Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72, s korigendom v Ú. v. ES L 2, 7.1.2003, s. 39.

( 3 ) Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.

( 4 ) Ú. v. ES L 245, 29.9.2003, s. 13.

Top