Help Print this page 

Document 01994L0009-20130101

Title and reference
Smernica 94/9/ES európskeho parlamentu a Rady z 23. marca 1994 o aproximácii vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/9/2013-01-01
Multilingual display
Text

1994L0009 — SK — 01.01.2013 — 002.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

SMERNICA 94/9/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

z 23. marca 1994

o aproximácii vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére

(Ú. v. ES L 100, 19.4.1994, p.1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003,

  L 284

1

31.10.2003

►M2

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012

  L 316

12

14.11.2012
▼B

SMERNICA 94/9/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

z 23. marca 1994

o aproximácii vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosféreEURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a najmä na jej článok 100a,

so zreteľom na návrh Komisie ( 1 ),

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru ( 2 ),

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 189b Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva,

keďže je povinnosťou členských štátov chrániť na svojom území bezpečnosť a zdravie osôb a tam, kde je to potrebné, domáce zvieratá a majetok a konkrétne bezpečnosť pracovníkov hlavne proti rizikám, ktoré vyplývajú z použitia zariadení a systémov zaisťujúcich ochranu v potenciálne výbušnej atmosfére;

keďže záväzné predpisy v rámci členských štátov určujú úroveň bezpečnosti, ktorá sa má dosiahnuť s ochrannými zariadeniami a systémami určenými na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére; keďže vo všeobecnosti sú to elektrické a neelektrické technické údaje, ktoré majú vplyv na návrh a konštrukciu zariadenia, ktoré môže byť použité v potenciálne výbušnej atmosfére;

keďže požiadavky, ktoré má spĺňať takéto zariadenie, sa líšia v jednotlivých členských štátoch, čo sa týka ich rozsahu a odlišných kontrolných postupov; keďže tieto rozdiely pravdepodobne zvyšujú prekážky pre obchod v rámci spoločenstva;

keďže zosúladenie vnútroštátnych právnych predpisov je jediný spôsob, ktorým sa odstránia prekážky voľného obchodu; keďže tento cieľ nemôže byť uspokojivo dosiahnutý jednotlivými členskými štátmi; keďže táto smernica len stanovuje dôležité požiadavky na voľnosť pohybu zariadenia, ktorého sa týka;

keďže sa požaduje, aby sa predpisy, určené na odstránenie technických prekážok na obchod, riadili novým prístupom, stanoveným v rezolúcii Rady zo 7. mája 1985 ( 3 ), ktorý požaduje definovanie základných požiadaviek týkajúcich sa bezpečnosti a ostatných požiadaviek spoločnosti bez zníženia existujúcej, odôvodnenej úrovne ochrany v rámci členských štátov; keďže toto uznesenie stanovuje, že má byť veľké množstvo výrobkov zahrnutých v samostatnej smernici, aby sa vyhlo častým zmenám a doplneniam a zvyšovaniu počtu smerníc;

keďže existujúce smernice o aproximácii vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov na elektrické zariadenia používané v potenciálne výbušných atmosférach vykonali pozitívne opatrenia smerom k ochrane pred výbuchmi prostredníctvom opatrení spojených s konštrukciou zariadení na výstupe a pomohli odstrániť prekážky pre obchod v tejto oblasti; keďže súčasne je potrebná revízia a rozšírenie existujúcich smerníc, pretože konkrétnejšie v celkovom kontexte musia sa podniknúť opatrenia na zabránenie potenciálneho rizika vyplývajúceho z takého zariadenia. To konkrétne znamená, že opatrenia určené na zaručenie účinnej ochrany užívateľov a tretích strán sa musia brať do úvahy už v štádiu návrhu a výroby;

keďže forma rizika, ochranné opatrenia a skúšobné metódy sú často veľmi podobné, ak nie rovnaké, pre banské aj pre povrchové zariadenia; keďže je preto absolútne nevyhnutné pokryť osobitnou smernicou ochranné zariadenia a systémy spadajúce do obidvoch skupín;

keďže vyššie uvedené dve skupiny zariadení sa používajú vo veľkom množstve obchodných a priemyselných sektorov a majú značný ekonomický význam;

keďže je nevyhnutné vyhovieť požiadavkám základnej bezpečnosti a zdravia, aby sa zaistila bezpečnosť ochranných zariadení a systémov; keďže tieto požiadavky boli rozdelené na všeobecné a doplnkové požiadavky, ktoré ochranné zariadenia a systémy musia spĺňať; keďže doplnkové požiadavky sú zamerané najmä na to, aby sa vzali do úvahy existujúce alebo potenciálne riziká; keďže ochranné zariadenia a systémy budú preto zahrňovať najmenej jednu z týchto požiadaviek, kde je táto potrebná na ich správne fungovanie alebo na to, aby sa zariadenie použilo na určené použitie; keďže pojem určeného použitia má najväčší význam pre odolnosť ochranných zariadení a systémov pred výbuchom; keďže je nevyhnutné, aby výrobcovia poskytovali úplné informácie; keďže je takisto potrebné špecifické, jasné značenie uvedených zariadení, ktoré stanovuje ich použitie v potenciálne výbušnej atmosfére;

keďže zámerom je pripraviť smernicu o práci v potenciálne výbušnej atmosfére, ktorá sa zakladá na článku 118a; keďže ďalšia smernica sa konkrétne bude zameriavať na nebezpečenstvá výbuchu, ktoré pochádzajú z daného použitia a/alebo typu a spôsobu inštalácie;

keďže je nutné vyhovieť základným požiadavkám zdravia a bezpečnosti, ak má byť zaistená bezpečnosť zariadení; keďže sa bude musieť uplatniť rozvaha pri realizácii týchto požiadaviek, aby sa zobrala do úvahy technológia existujúca v čase výroby a prevažujúce technické a ekonomické požiadavky;

keďže táto smernica stanovuje len základné požiadavky; keďže aby sa uľahčila úloha ako vyhovieť základným požiadavkám, sú potrebné zjednocujúce európske normy, hlavne čo sa týka neelektrických hľadísk ochrany pred výbuchom – normy vzťahujúce sa na projekt, výrobu a skúšanie zariadení, s ktorými zhoda umožňuje predpoklad, že výrobok spĺňa takéto základné požiadavky; keďže zjednocujúce európske normy sú zostavované súkromnými orgánmi a musia si ponechať svoje nezáväzné postavenie; keďže na tento účel Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) a Európsky výbor pre elektrotechnickú normalizáciu (Cenelec) sú uznané ako orgány spôsobilé prijímať zjednocujúce normy, ktoré uplatňujú všeobecné smernice pre spoluprácu medzi Komisiou a týmito dvomi orgánmi, podpísané 13. novembra 1984; keďže na účel tejto smernice je zjednocujúca norma technická špecifikácia (európska norma alebo zjednocujúci dokument) prijatá jedným alebo druhým orgánom alebo obidvomi na podnet Komisie podľa smernice Rady 83/189/EHS z 28. marca 1983, ktorou sa ustanovuje postup poskytovania informácií v oblasti technických noriem a predpisov ( 4 ) a podľa horeuvedených všeobecných smerníc;

keďže rámec právnych predpisov by mal byť zdokonalený, aby sa zaistilo, že zamestnávatelia a zamestnanci účinne a vhodne prispejú k normalizačnému procesu; keďže toto by sa malo doplniť do času, kým bude táto smernica vykonaná;

keďže vzhľadom na povahu nebezpečenstiev týkajúcich sa použitia zariadení v potenciálne výbušnej atmosfére je potrebné stanoviť postupy, ktoré sa budú používať na posudzovanie zhody so základnými požiadavkami smerníc; keďže tieto postupy musia byť navrhnuté z pohľadu úrovne nebezpečenstva, ktoré môže byť u zariadenia obsiahnuté a/alebo pred ktorými musia systémy chrániť najbližšie prostredie; keďže preto každá kategória zhody zariadení musí byť doplnená o príslušný postup alebo o voľbu medzi niekoľkými rovnocennými postupmi; keďže prijaté postupy úplne dosahujú súlad s rozhodnutím Rady 93/465/EHS z 22. júla 1993 o moduloch pre rozličné fázy postupov posudzovania zhody, ktoré sú určené na použitie v technických zosúlaďovacích smerniciach ( 5 );

keďže Rada stanovila, aby buď výrobca, alebo jeho autorizovaný zástupca v rámci spoločenstva pripájali označenie CE; keďže označenie znamená, že výrobok vyhovuje všetkým základným požiadavkám a určeným postupom stanoveným právom spoločenstva, ktoré sa týkajú tohto výrobku;

keďže je vhodné, aby členské štáty, ako je to stanovené v článku 100a zmluvy, mohli vykonať dočasné opatrenia na obmedzenie alebo zakázanie umiestnenia na trhu a použitia zariadení a ochranných systémov v prípadoch, kde oni predstavujú konkrétne riziko pre bezpečnosť osôb a tam, kde je to možné, domácich zvierat alebo majetku za predpokladu, že opatrenia podliehajú kontrolnému postupu spoločenstva;

keďže adresáti každého rozhodnutia, ktoré je súčasťou tejto smernice, si musia byť vedomí príčin tohto rozhodnutia a prostriedkov odvolania, ktoré sa vedie voči nim;

keďže 18. decembra 1985 Rada prijala rámcovú smernicu o elektrických zariadeniach na použitie v potenciálne výbušných atmosférach (76/117/EHS) ( 6 ) a 15. februára 1982 smernicu týkajúcu sa elektrických zariadení na použitie v potenciálne výbušných atmosférach v baniach náchylných na banský plyn (82/130/EHS) ( 7 ); keďže od začiatku zjednocujúcich prác sa predpokladala premena voliteľného a čiastočného zjednotenia, na ktorom sú tieto smernice založené, na celkové zjednotenie; keďže táto smernica celkom pokrýva rozsah horeuvedených smerníc a keďže preto tieto smernice musia byť zrušené;

keďže vnútorný trh zahrňuje oblasť bez vnútorných hraníc, v rámci ktorej je zaistený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu;

keďže je potrebné stanoviť prechodnú úpravu umožňujúcu, aby zariadenia vyrobené v zhode s vnútroštátnymi právnymi predpismi platnými v deň prijatia tejto smernice mohli byť ponúknuté na trh a dané do činnosti,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:KAPITOLA I

Rozsah, umiestnenie na trh a sloboda pohybu

Článok 1

1.  Táto smernica sa vzťahuje na zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére.

2.  Bezpečnostné zariadenia, kontrolné zariadenia a regulačné zariadenia určené na použitie mimo potenciálne výbušnej atmosféry, ale ktoré sa požadujú alebo ktoré prispievajú k bezpečnej činnosti zariadení a ochranných systémov týkajúcich sa nebezpečenstiev výbuchu, sú takisto pokryté rozsahom tejto smernice.

3.  Na účel tejto smernice sa budú používať tieto definície:

Zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére

a) „Zariadenia“ sú tie stroje, prístroje, pevné alebo mobilné prostriedky, kontrolné zložky a prístrojová technika a detekčné alebo ochranné systémy, ktoré samostatne alebo spoločne sú určené na výrobu, prenos, uskladnenie, meranie, kontrolu a premenu energie a/alebo spracovanie materiálu a ktoré sú schopné spôsobiť výbuch prostredníctvom svojich vlastných potenciálnych zdrojov vznietenia.

b) „Ochranné systémy“ sú zariadenia iné ako zložky zariadení definované vyššie, ktoré sú určené na okamžité zastavenie vznikajúcich výbuchov a/alebo obmedzenie účinného rozsahu výbuchu a ktoré sú samostatne umiestnené na trh na použitie ako autonómne systémy.

c) „Zložky“ sú položky nevyhnutné na bezpečnú činnosť zariadení a ochranných systémov, ale bez autonómnej činnosti.

Výbušné atmosféry

Zmes vzduchu pri atmosferických podmienkach z horľavými látkami vo forme plynov, pár, hmly alebo prachu, v ktorom sa po zapálení šíri spaľovanie do celej nespálenej zmesi.

Potenciálne výbušná atmosféra

Prostredie, ktoré by sa mohlo stať výbušným vplyvom miestnych a prevádzkových podmienok.

Skupiny a kategórie zariadení

Skupina zariadení I sa vzťahuje na zariadenia určené na použitie v podzemných častiach baní a v tých častiach povrchových zariadení týchto baní, ktoré sú vystavené ohrozeniu banským plynom a/alebo horľavým prachom.

Skupina zariadení II sa vzťahuje na zariadenia určené na použitie v ostatných miestach, ktoré sú vystavené ohrozeniu výbušnou atmosférou.

Kategórie zariadení, ktoré definujú požadované úrovne ochrany, sú opísané v prílohe I.

Zariadenia a ochranné systémy môžu byť skonštruované pre konkrétne výbušné atmosféry. V tomto prípade musia byť podľa toho označené.

Určené použitie

Použitie zariadení, ochranných systémov a prostriedkov uvedených v článku 1 ods. 2 v súlade so skupinami a kategóriami zariadení a so všetkými informáciami dodanými výrobcom, ktoré sú požadované na bezpečnú činnosť zariadení, ochranných systémov a prostriedkov.

4.  Tieto položky sú vylúčené s rozsahu tejto smernice:

 lekárske prístroje určené na použitie v zdravotníckej atmosfére,

 zariadenia a ochranné systémy, kde nebezpečenstvo výbuchu vyplýva výlučne z prítomnosti výbušných látok alebo nestabilných chemických látok,

 zariadenia určené na použitie v domácom a nekomerčnej atmosfére, kde sa môže potenciálne výbušná atmosféra vytvoriť len zriedkavo, jedine ako dôsledok úniku vykurovacieho plynu, spôsobeného nehodou,

 osobné ochranné zariadenia zahrnuté smernicou 89/686/EHS ( 8 ),

 morské plavidlá a mobilné pobrežné stroje spolu so zariadeniami na palube takýchto plavidiel alebo strojov,

 dopravné prostriedky, t. j. vozidlá a ich prívesy určené jedine na prepravu cestujúcich po vzdušných alebo cestných, železničných alebo vodných sieťach, ako aj dopravné prostriedky, pokiaľ sú takéto prostriedky skonštruované na prepravu tovaru vzduchom, verejnými cestami alebo železničnými sieťami alebo po vode. Vozidlá určené na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére nie sú vylúčené,

 zariadenia zahrnuté článkom 223 ods. 1 písm. b) zmluvy.

Článok 2

1.  členské štáty vykonajú všetky príslušné opatrenia na zabezpečenie, aby zariadenia, ochranné systémy a prostriedky uvedené v článku 1 ods. 2, ktorých sa táto smernica týka, mohli byť umiestnené na trh a uvedené do prevádzky, len ak pri správnom inštalovaní a udržovaní a používaní na svoj určený účel neohrozia zdravie a bezpečnosť osôb a tam, kde je to možné, zvierat ani majetku.

2.  Ustanovenia tejto smernice nemajú vplyv na subjektívne právo členských štátov stanoviť, pri riadnom dodržiavaní ustanovení zmluvy, také požiadavky, aké oni môžu považovať za potrebné na zabezpečenie ochrany osôb a najmä pracovníkov, keď používajú dané zariadenia, ochranné systémy a prostriedky uvedené v článku 1 ods. 2 za predpokladu, že to neznamená, že takéto zariadenia, ochranné systémy alebo prostriedky sú upravené spôsobom, ktorý nie je bližšie určený v tejto smernici.

3.  Na obchodných veľtrhoch, výstavách, predvádzaniach atď. členské štáty nebránia predvádzaniu zariadení, ochranných systémov alebo prostriedkov uvedených v článku 1 ods. 2, ktoré nie sú prispôsobené ustanoveniam tejto smernice za predpokladu, že viditeľný nápis jasne dáva najavo, že takéto zariadenia, ochranné systémy a prostriedky uvedené v článku 1 ods. 2 nie sú prispôsobené a že dovtedy nie sú na predaj, pokiaľ ich výrobca alebo autorizovaný zástupca ustanovený v spoločenstve nezosúladí. Počas predvádzaní sa vykonajú primerané bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany osôb.

Článok 3

Zariadenia, ochranné systémy a prostriedky uvedené v článku 1 ods. 2, ktorých sa táto smernica týka, musia spĺňať základné požiadavky na zdravie a bezpečnosť uvedené v prílohe II, ktoré sa ich týkajú, prihliadajúc na ich určené použitie.

Článok 4

1.  Členské štáty nezakážu, nebudú obmedzovať alebo brániť na svojich územiach umiestneniu na trh a uvádzaniu do prevádzky tých zariadení, ochranných systémov alebo prostriedkov uvedených v článku 1 ods. 2, ktoré sú v súlade s touto smernicou.

2.  Členské štáty nezakážu, nebudú obmedzovať alebo brániť umiestneniu na trhu tých zložiek, ktoré, sprevádzané písomným osvedčením o zosúladení, ako je to uvedené v článku 8 ods. 3, sú určené, aby sa včlenili do zariadení alebo ochranných systémov vo význame tejto smernice.

Článok 5

1.  Členské štáty budú považovať za zosúladené všetkým ustanoveniam tejto smernice, vrátane príslušných postupov pre určenie prispôsobenia stanovených v kapitole II:

 zariadenia, ochranné systémy a prostriedky uvedené v článku 1 ods. 2, sprevádzané deklaráciou ES o súlade s uvedenou v prílohe X, a ktoré nesú označenie CE stanovené v článku 10,

 zložky uvedené v článku 4 ods. 2, sprevádzané osvedčením o zosúladení uvedeným v článku 8 ods. 3

Kde zjednocujúce normy chýbajú, členské štáty vykonajú všetky opatrenia, ktoré považujú za potrebné, aby uviedli do pozornosti zainteresovaných strán existujúce vnútroštátne technické normy a špecifikácie považované za dôležité alebo závažné pre správnu realizáciu základných požiadaviek na zdravie a bezpečnosť v prílohe II.

2.  Kde vnútroštátna norma transponuje zjednocujúcu normu, odkaz, ktorý bol uverejnený v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev, pokrýva jednu alebo viac základných požiadaviek na zdravie a bezpečnosť, tam sa bude predpokladať, že zariadenie, ochranný systém a prostriedok uvedený v článku 1 ods. 2 alebo zložka uvedená v článku 4 ods. 2, zostrojená v súlade s touto normou, vyhovujú príslušným základným požiadavkám zdravia a bezpečnosti.

Členské štáty zverejnia odkazy o vnútroštátnych normách, ktoré transponujú zjednocujúce normy.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby boli vykonané také vhodné opatrenia, aby sa umožnilo sociálnym partnerom mať vplyv na proces pripravovania a sledovania zjednocujúcich noriem na vnútroštátnej úrovni.

Článok 6

▼M2 —————

▼B

2.  Komisia môže prijať akékoľvek vhodné opatrenie, aby zabezpečila praktické používanie tejto smernice jednotným spôsobom v súlade s postupom stanoveným v odseku 3.

▼M1

3.  Komisii pomáha stály výbor (ďalej len „výbor“).

V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES ( 9 ) so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Výbor schvaľuje svoj rokovací poriadok.

▼B

4.  Stály výbor môže okrem toho preskúmať akúkoľvek otázku týkajúcu sa použitia tejto smernice, ktorá bola nastolená jeho predsedom, buď pri neskoršom podnete, alebo na žiadosť členského štátu.

Článok 7

1.  Kde členský štát zistí, že zariadenia, ochranné systémy a prostriedky uvedené v článku 1 ods. 2, ktoré nesú označenie zhody CE a sú používané v súlade s ich určeným použitím, sú náchylné na ohrozenie bezpečnosti osôb a tam, kde je to možné, domácich zvierat a majetku, vykoná tam všetky príslušné opatrenia na stiahnutie takýchto zariadení alebo ochranných systémov z trhu, na zákaz ich umiestnenia na trhu, ich uvedenia do prevádzky alebo ich používania alebo na obmedzenie ich voľného pohybu.

Členský štát okamžite bude informovať Komisiu o všetkých takýchto opatreniach, uvedie dôvody svojho rozhodnutia a najmä či nezosúladenie je spôsobené:

a) nesplnením základných požiadaviek uvedených v článku 3;

b) nesprávnym použitím noriem uvedených v článku 5 ods. 2;

c) nedostatkami v normách uvedených v článku 5 ods. 2

2.  Komisia sa bez zbytočného odkladu poradí so zúčastnenými stranami. Kde Komisia bude po tejto porade považovať opatrenie za oprávnené, okamžite bude takto informovať členský štát, ktorý predložil podnet, a ostatné členské štáty. Kde Komisia bude po porade považovať spor za neoprávnený, bude okamžite takto informovať členský štát, ktorý predložil podnet, a výrobcu alebo jeho autorizovaného zástupcu usadeného v rámci spoločenstva. Kde rozhodnutie uvedené v odseku 1 je založené na nedostatkoch v normách a kde členský štát udržuje svoj postoj na pôvodnom rozhodnutí, Komisia okamžite informuje výbor, aby podnietil postupy uvedené v článku 6 ods. 1

3.  Kde zariadenia, ochranné systémy alebo zariadenia podľa článku 1 ods. 2, ktoré nie sú zosúladené, nesú označenie zhody CE, príslušný členský štát vznesie príslušnú obžalobu proti osobe (osobám), ktorá pripojila označenie, a informuje takto Komisiu a ostatné členské štáty.

4.  Komisia zabezpečí, aby členské štáty boli informované o vývoji a o výsledku tohto postupu.KAPITOLA II

Postupy na posudzovanie zhody

Článok 8

1.  Postupy na posudzovanie zhody zariadení, kde je to potrebné, vrátane prostriedkov uvedených v článku 1 ods. 2, sú takéto:

a)  skupina zariadení I a II, kategória zariadení M 1 a 1

Výrobca alebo jeho autorizovaný zástupca usadený v spoločenstve, aby sa mohlo pripojiť označenie CE, sa musí riadiť postupom CE typovej skúšky (uvedeným v prílohe III), v spojení s:

 postupom týkajúcim sa zabezpečenia kvality výrobku (uvedeným v prílohe IV)

 alebo

 postupom týkajúcim sa overenia výrobku (uvedeným v prílohe V);

b)  skupina zariadení I a II, kategória zariadení M 2 a 2

i) V prípade motorov s vnútorným spaľovaním a elektrických zariadení v týchto skupinách a kategóriách, výrobca alebo jeho autorizovaný zástupca určený v spoločenstve, aby sa mohlo pripojiť označenie CE, sa riadia postupom CE typovej skúšky (uvedeným v prílohe III), v spojení s:

 postupom týkajúcim sa zhody druhu uvedenom v prílohe VI alebo

 postupom týkajúcim sa zabezpečenia kvality výrobku uvedenom v prílohe VII;

ii) V prípade ostatných zariadení v týchto skupinách a kategóriách výrobca alebo jeho autorizovaný zástupca určený v spoločenstve, aby sa mohlo pripojiť označenie CE, sa musia riadiť postupom týkajúcim sa vnútornej kontroly výroby (uvedeným v prílohe VIII)

a

oznámiť dokumenty určené do prílohy VIII, odsek 3, notifikovanému orgánu, ktorý potvrdí ich príjem, akonáhle je to možné, a ponechá si ich.

c)  skupina zariadení II, kategória zariadení 3

Výrobca alebo jeho autorizovaný zástupca určený v spoločenstve, aby mohli pripojiť označenie CE, musia sa riadiť postupom týkajúcim sa vnútornej kontroly výroby, uvedeným v prílohe VIII;

d)  skupina zariadení I a II

Okrem postupov uvedených v odseku 1 písm. a), b) a c), výrobca alebo jeho autorizovaný zástupca určený v spoločenstve sa môžu takisto, aby sa mohlo pripojiť označenie CE, riadiť postupom týkajúcim sa overenia jednotky CE (uvedeným v prílohe IX).

2.  Horeuvedené ustanovenia ods. 1 písm. a) alebo ods. 1 písm. d) sa použijú na posudzovanie zhody autonómnych ochranných systémov.

3.  Postupy uvedené v odseku 1 budú použité, čo sa týka komponentov, ako je uvedené v článku 4 ods. 2, s výnimkou pripojenia označenia CE. Výrobca alebo jeho autorizovaný zástupca určený v spoločenstve vydajú písomné osvedčenie deklarujúce zosúladenie komponentov s ustanoveniami tejto smernice, ktoré sa ich týkajú, a udávajúce ich charakteristiku a to, ako musia byť začlenené do zariadení alebo ochranných systémov, aby podporili zosúladenie s príslušnými základnými požiadavkami uplatniteľnými na koncové zariadenia alebo ochranné systémy.

4.  Okrem toho sa výrobca a jeho autorizovaný zástupca určený v spoločenstve môžu, aby mohli pripojiť označenie CE, riadiť postupom týkajúcim sa vnútornej kontroly výroby (uvedeným v prílohe VIII) s ohľadom na bezpečnostné hľadiská uvedené v bode 1.2.7 prílohy II.

5.  Napriek predošlým odsekom môžu príslušné úrady, na základe riadne odôvodnenej žiadosti, povoliť umiestnenie na trhu a uvádzanie do prevádzky daných zariadení, ochranných systémov a jednotlivých prostriedkov na území príslušného členského štátu, uvedených v článku 1 ods. 2, pre ktoré neboli použité postupy uvedené v predošlých odsekoch a ktorých použitie je v záujmoch ochrany.

6.  Dokumenty a korešpondencia, ktoré sa týkajú postupov uvedených v horeuvedených odsekoch, budú zostavené v jednom z oficiálnych jazykov členských štátov, v ktorých sa tieto postupy používajú, alebo v jazyku uznanom notifikovaným orgánom.

7.  

a) Kde zariadenia, ochranné systémy a zariadenia podľa článku 1 ods. 2 podliehajú iným smerniciam spoločenstva, pokrývajúcim iné hľadiská, ktoré takisto stanovujú pripojenie označenia CE uvedeného v článku 10, toto označenie naznačuje predpoklad, že zariadenia, ochranné systémy a zariadenia podľa článku 1 ods. 2 sú takisto prispôsobené ustanoveniam ostatných smerníc.

b) Kde však jedna alebo viac týchto smerníc dovoľujú výrobcovi počas prechodného obdobia zvoliť si, ktoré dohody použiť, bude označenie CE naznačovať zosúladenie len so smernicami použitými výrobcom. V tomto prípade podrobnosti spomenutých smerníc, ako sú uverejnené v Úradnom vestníku Európskeho spoločenstva, musia byť dané do dokumentov, vyhlášok alebo pokynov požadovaných smernicami a musia sprevádzať zariadenia, ochranné systémy a zariadenia podľa článku 1 ods. 2.

Článok 9

1.  Členské štáty oznámia Komisii a ostatným členským štátom orgány, ktoré určili na vykonávanie postupu uvedeného v článku 8, spolu so špecifickými úlohami, ktoré týmto orgánom určili na vykonanie, a s identifikačnými číslami vopred pridelenými Komisiou.

Komisia zverejní v Úradnom vestníku Európskeho spoločenstva zoznam notifikovaných orgánov s ich identifikačnými číslami a úlohami, pre ktoré boli notifikované. Komisia zabezpečí, aby bol tento zoznam aktualizovaný.

2.  Členské štáty použijú kritéria stanovené v prílohe XI pri určovaní orgánov, ktoré majú byť označené v takejto notifikácii. O orgánoch, ktoré vyhovujú hodnotiacim kritériám stanoveným v súvisiacich zjednocovaných normách, sa predpokladá, že spĺňajú tieto kritériá.

3.  Členský štát, ktorý orgán schválil, musí odvolať jeho notifikáciu, ak zistí, že tento orgán už nespĺňa kritériá uvedené v prílohe XI. Okamžite bude o tom informovať Komisiu a ostatné členské štáty.KAPITOLA III

Označenie CE o zhode

Článok 10

1.  Označenie CE o zhode sa skladá z iniciálok „CE“. Forma označenia, ktorá má byť použitá, je uvedená v prílohe X. Za označením CE nasleduje identifikačné číslo notifikovaného orgánu, kde je takýto orgán zapojený do etapy kontroly výroby.

2.  Označenie CE sa pripojí zreteľne, viditeľne, čitateľne a nezmazateľne na zariadenia, ochranné systémy a zariadenia podľa článku 1 ods. 2 dodatočne podľa ustanovení bodu 1.0.5 v prílohe II.

3.  Pridanie takých označení k zariadeniam, ochranným systémom alebo zariadeniam podľa článku 1 ods. 2, ktoré majú pravdepodobne oklamať tretie strany, čo sa týka významu a formy označenia CE, sa zakazuje. Každé iné označenie môže byť pridané na zariadenia, ochranné systémy alebo na zariadenia podľa článku 1 ods. 2 za predpokladu, že viditeľnosť a čitateľnosť označenia CE sa tým nezníži.

Článok 11

Bez vplyvu na článok 7:

a) keď členský štát zistí, že označenie CE sa pridalo nesprávne, výrobca alebo jeho autorizovaný zástupca určený v spoločenstve sú povinní vykonať zosúladenie výrobku podľa ustanovení týkajúcich označenia CE a skončiť s porušovaním za podmienok uložených členským štátom;

b) v prípade trvalého nezhody musí členský štát vykonať všetky príslušné opatrenia na obmedzenie alebo zakázanie umiestnenia výrobku na trhu, ktorého sa to týka, alebo na zabezpečenie, aby bol stiahnutý z trhu v súlade s postupmi stanovenými v článku 7.KAPITOLA IV

Záverečné ustanovenia

Článok 12

Každé rozhodnutie urobené na základe tejto smernice, ktoré obmedzuje alebo zakazuje umiestnenie na trhu a/alebo uvedenie do prevádzky alebo vyžaduje stiahnutie daného zariadenia, ochranného systému alebo prostriedku uvedeného v článku 1 ods. 2 z trhu, musí udať presné dôvody, na ktorých bolo založené. Takéto rozhodnutie bude bezodkladne oznámené príslušnej strane, ktorá zároveň bude informovaná o zákonných opatreniach pre ňu dostupných podľa platného zákona v príslušnom členskom štáte a o časových limitoch, ktorým takéto opatrenia podliehajú.

Článok 13

Členské štáty zabezpečia, aby všetky strany zapojené do používania smernice boli nútené zachovávať dôvernosť, čo sa týka všetkých informácií získaných pri vykonávaní svojich úloh. To nemá vplyv na záväzky členských štátov a notifikovaných orgánov, pokiaľ ide o vzájomné informácie a rozširovanie upozornení.

Článok 14

1.  Smernica 76/117/EHS, smernica 79/196/EHS ( 10 ) a smernica 82/130/EHS sú zrušené od 1. júla 2003.

2.  Osvedčenia EC o zhode so zjednocujúcimi normami, získané podľa postupov stanovených v smerniciach uvedených v odseku 1, sú naďalej platné až do 30. júna 2003, ak ich platnosť nevyprší pred týmto dátumom. Ich platnosť bude pokračovať podľa obmedzenia zjednocujúcich noriem uvedených v skôr spomenutých smerniciach.

3.  Členské štáty vykonajú potrebné opatrenie na zabezpečenie, aby notifikované orgány, ktoré sú zodpovedné podľa článku 8 ods. 1 až 4 za posudzovanie zhody elektrického zariadenia umiestneného na trh pred 1. júlom 2003, brali do úvahy výsledky skúšok a overení už vykonaných podľa smerníc uvedených v odseku 1.

Článok 15

1.  Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou pred 1.septembrom 1995. Okamžite o tom budú informovať Komisiu.

Členské štáty budú uplatňovať tieto opatrenia s účinnosťou od 1.marca 1996.

Keď členské štáty prijmú opatrenia uvedené v prvom pododseku, tieto budú obsahovať odkaz na túto smernicu alebo budú sprevádzané takým odkazom v čase svojho oficiálneho zverejnenia. Členské štáty stanovia spôsoby, ako vykonať takýto odkaz.

2.  Členské štáty však povolia umiestňovanie na trh a uvádzanie do prevádzky zariadení a ochranných systémov, ktoré sú zosúladené s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi na svojom území v období prijatia tejto smernice na obdobie do 30. júna 2003.

Článok 16

Táto smernica je adresovaná členským štátom.
PRÍLOHA I

KRITÉRIA URČUJÚCE KLASIFIKÁCIU SKUPÍN ZARIADENÍ DO KATEGÓRIÍ

1.   Skupina zariadení I

a) Kategória M 1 zahŕňa zostrojené zariadenia a, kde je to potrebné, vybavené ďalšími špeciálnymi ochrannými prostriedkami, aby boli schopné činnosti v zhode s prevádzkovými parametrami stanovenými výrobcom, a ktoré zabezpečujú veľmi vysokú úroveň ochrany.

Zariadenia v tejto kategórii sú určené na použitie v podzemných častiach baní, ako aj v tých častiach povrchových inštalácii v takýchto baniach, ktoré sú ohrozené banským plynom a/alebo horľavým prachom.

Požaduje sa, aby zariadenia v tejto kategórii zostali funkčné aj v prípade výnimočných udalostí týkajúcich sa zariadení umiestnených vo výbušnej atmosfére a aby tieto zariadenia sa vyznačovali takýmito prostriedkami ochrany:

 buď v prípade poruchy jedného prostriedku ochrany minimálne druhý nezávislý prostriedok poskytne požadovanú úroveň ochrany,

 alebo požadovaná úroveň ochrany je zabezpečená v prípade dvoch závad, ktoré sa vyskytnú nezávisle jedna od druhej.

Zariadenia v tejto kategórii musia byť zosúladené s dodatočnými požiadavkami uvedenými v prílohe II, 2.0.1.

b) Kategória 2 zahŕňa zostrojené zariadenia, ktoré sú schopné činnosti v zhode s prevádzkovými parametrami stanovenými výrobcom a ktoré zabezpečujú vysokú úroveň ochrany.

Zariadenia v tejto kategórii sú určené na použitie v podzemných častiach baní ako aj v tých častiach povrchových inštalácií v takýchto baniach, ktoré sú pravdepodobne ohrozené banským plynom a/alebo horľavým prachom.

Tieto zariadenia sa majú v prípade výskytu výbušnej atmosféry vypnúť z prúdu.

Ochranné prostriedky týkajúce sa zariadení v tejto kategórií zabezpečujú požadovanú úroveň ochrany počas normálnej prevádzky a takisto v prípade ťažších prevádzkových podmienok, najmä tých, čo vznikajú vplyvom zlého zaobchádzania a vplyvom zmeny podmienok v prostredí.

Zariadenia v tejto kategórii musia byť v súlade s dodatočnými požiadavkami uvedenými v prílohe II, 2.0.2.

2.   Skupina zariadení II

a) Kategória 1 zahŕňa zostrojené zariadenia, ktoré sú schopné činnosti v súlade s prevádzkovými parametrami stanovenými výrobcom a ktoré zabezpečujú veľmi vysokú úroveň ochrany.

Zariadenia v tejto kategórii sú určené na použitie v oblastiach, v ktorých sú prítomné výbušné atmosféry nepretržite, dlhé obdobie alebo často, spôsobené zmesou vzduchu a plynov, pár alebo výparov alebo zmesi vzduchu a prachu.

Zariadenia v tejto kategórii musia zabezpečiť požadovanú úroveň ochrany aj v prípade výnimočných udalostí týkajúcich sa zariadení a tieto zariadenia sa vyznačujú takýmito prostriedkami ochrany:

 buď v prípade poruchy jedného prostriedku ochrany, minimálne druhý nezávislý prostriedok poskytne požadovanú úroveň ochrany,

 alebo požadovaná úroveň ochrany je zabezpečená v prípade dvoch závad, ktoré sa vyskytnú nezávisle jedna na druhej.

Zariadenia v tejto kategórii musia byť v súlade s dodatočnými požiadavkami uvedenými v prílohe II, 2.1.

b) Kategória 2 zahŕňa zostrojené zariadenia, ktoré sú schopné činnosti v súlade s prevádzkovými parametrami stanovenými výrobcom a ktoré zabezpečujú vysokú úroveň ochrany.

Zariadenia v tejto kategórii sú určené na použitie v oblastiach, v ktorých sa pravdepodobne niekedy nachádzajú výbušné atmosféry spôsobené plynmi, parami alebo výparmi alebo zmesami vzduchu a prachu.

Ochranné prostriedky, týkajúce sa zariadení v tejto kategórií, zabezpečujú požadovanú úroveň ochrany aj v prípade často sa vyskytujúcich porúch alebo porúch zariadení, ktoré sa normálne musia zobrať do úvahy.

Zariadenia v tejto kategórii musia byť v súlade s dodatočnými požiadavkami uvedenými v prílohe II, 2.2.

c) Kategória 3 zahŕňa zostrojené zariadenia, ktoré sú schopné činnosti v zhode s prevádzkovými parametrami stanovenými výrobcom a ktoré zabezpečujú normálnu úroveň ochrany.

Zariadenia v tejto kategórii sú určené na použitie v oblastiach, v ktorých sú nepravdepodobné výbušné atmosféry spôsobené plynmi, parami alebo výparmi alebo zmesami vzduchu a prachu, alebo ak sa vyskytnú, tak sa to udeje pravdepodobne len zriedkavo a na krátku dobu.

Zariadenia v tejto kategórií zabezpečujú požadovanú úroveň ochrany počas normálnej prevádzky.

Zariadenia v tejto kategórii musia byť v súlade s dodatočnými požiadavkami uvedenými v prílohe II, 2.3.
PRÍLOHA II

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI, TÝKAJÚCE SA NÁVRHU A KONšTRUKCIE ZARIADENÍ A OCHRANNÝCH SYSTÉMOV URČENÝCH NA POUŽITIE V POTENCIÁLNE VÝBUšNEJ ATMOSFÉRE

Predbežné pozorovania

A. Technologické znalosti, ktoré sa rýchlo môžu meniť, sa musia, pokiaľ možno, brať do úvahy a hneď sa majú využívať.

B. Na zariadenia uvedené v článku 1 ods. 2 sa vzťahujú základné požiadavky len do takej miery, ak sú potrebné na bezpečnú a spoľahlivú činnosť a prevádzku týchto zariadení, čo sa týka nebezpečenstva výbuchu.

1.   SPOLOČNÉ POŽIADAVKY NA ZARIADENIA A OCHRANNÉ SYSTÉMY

1.0.   Všeobecné požiadavky

1.0.1.   Princípy integrovanej bezpečnosti pred výbuchom

Zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére musia byť navrhnuté z hľadiska integrovanej bezpečnosti pred výbuchom.

V tejto súvislosti musí výrobca vykonať opatrenia:

 predovšetkým, ak je to možné, predchádzať vytváraniu výbušných prostredí, ktoré môžu samotné zariadenia alebo ochranné systémy vytvoriť alebo uvoľniť,

 predchádzať vznieteniu výbušných prostredí, berúc do úvahy charakter všetkých elektrických a neelektrických zdrojov vznietenia,

 ak by sa napriek tomu vyskytol výbuch, ktorý by mohol priamo alebo nepriamo ohroziť osoby a prípadne domáce zvieratá a majetok, okamžite ho zastaviť a/alebo obmedziť rozsah výbušných plameňov a výbušných tlakov na dostačujúcu úroveň bezpečnosti.

1.0.2.

Zariadenia a ochranné systémy musia byť navrhnuté a vyrobené po náležitej analýze možných prevádzkových porúch do takej miery, aby sa vopred zamedzilo nebezpečným situáciám.

Do úvahy musí sa zobrať akékoľvek zneužitie, ktoré sa logicky môže očakávať.

1.0.3.

špeciálna kontrola a podmienky na údržbu

Zariadenia a ochranné systémy, ktoré podliehajú špeciálnym podmienkam kontroly a údržby, sa musia navrhnúť a vyrobiť so zreteľom na tieto podmienky.

1.0.4.

Podmienky okolitej oblasti

Zariadenia a ochranné systémy musia byť navrhnuté a skonštruované tak, aby boli schopné vyrovnať sa so skutočnými alebo predvídateľnými podmienkami okolitej oblasti.

1.0.5.

Označenie

Všetky zariadenia a ochranné systémy musia byť označené čitateľne a nezmazateľne minimálne s týmito údajmi;

 meno a adresa výrobcu,

 označenie CE (pozri prílohu X, bod A),

 označenie série a typu,

 sériové číslo, ak existuje,

 rok výroby,

 špeciálne označenie na ochranu pred výbuchomimage, za ktorým nasleduje symbol skupiny a kategórie zariadenia,

 pre skupinu zariadení II, písmeno „G“ (týkajúce sa výbušných atmosfér spôsobených plynmi, parami a výparmi)

 a/alebo

 písmeno „D“ (týkajúce sa výbušných atmosfér spôsobených prachom).

Okrem toho, kde je to potrebné, musia sa tiež označiť všetkými náležitými informáciami na ich bezpečné použitie.

1.0.6.

Pokyny

a) Všetky zariadenia a ochranné systémy musia byť sprevádzané pokynmi, ktoré zahrňujú minimálne tieto podrobnosti:

 zhrnutie informácií, ktorými je zariadenie alebo ochranný systém charakterizovaný, okrem sériového čísla (pozri 1.0.5), spolu so všetkými ďalšími príslušnými informáciami na uľahčenie údržby (napr. adresa dovozcu, opravára, atď.);

 pokyny na bezpečné:

 

 uvedenie do prevádzky,

 použitie,

 montáž a demontáž,

 údržbu (prevádzková a núdzová oprava),

 inštaláciu,

 nastavenie,

 kde je to potrebné, indikáciu nebezpečných oblastí pred zariadeniami na znižovanie tlaku,

 kde je to potrebné, cvičné pokyny,

 podrobnosti, ktoré dovoľujú rozhodnutie bez pochybnosti, či daná časť zariadenia v špecifickej kategórii alebo ochranný systém môžu byť použité bezpečne v určenej oblasti pri očakávaných prevádzkových podmienkach,

 elektrické a tlakové parametre, maximálne povrchové teploty a ostatné limitné hodnoty,

 kde je to potrebné, špeciálne podmienky použitia vrátane podrobnosti o možnom nesprávnom použití, kde skúsenosť ukázala, že by sa mohli vyskytnúť,

 kde je to potrebné, základné charakteristiky nástrojov, ktoré môžu byť prispôsobené zariadeniu alebo ochrannému systému.

b) Výrobca alebo jeho autorizovaný zástupca určený v spoločenstve musia zostaviť pokyny v jednom z jazykov spoločenstva.

Pri uvádzaní do prevádzky musia všetky zariadenia a ochranné systémy byť sprevádzané prekladom pokynov do jazyka alebo jazykov krajiny, v ktorej zariadenia alebo ochranné systémy sa majú využívať, aj pokynmi v pôvodnom jazyku.

Výrobca alebo jeho autorizovaný zástupca určený v spoločenstve alebo osoba zavádzajúca zariadenie alebo ochranný systém musia zabezpečiť tento preklad do jazyka príslušnej oblasti.

Kvôli zľahčeniu tejto požiadavky, pokyny na údržbu, ktoré používa špecializovaný pracovník zamestnaný výrobcom alebo jeho autorizovaným zástupcom usadeným v spoločenstve, môžu byť vypracované v jednom jazyku spoločenstva, ktorému rozumie tento pracovník.

c) Pokyny musia obsahovať nákresy a schémy potrebné na uvedenie do prevádzky, údržbu, prehliadku, kontrolu správnej činnosti a kde je to potrebné, na opravu zariadenia alebo ochranného systému, spolu so všetkými užitočnými pokynmi, najmä čo sa týka bezpečnosti.

d) Literatúra opisujúca zariadenie alebo ochranný systém nesmie odporovať pokynom, čo sa týka hľadiska bezpečnosti.

1.1.   Výber materiálov

1.1.1.

Materiály používané na konštrukciu zariadení a ochranných systémov nesmú byť príčinou výbuchu, berúc do úvahy predvídateľné prevádzkové tlaky.

1.1.2.

V medziach prevádzkových podmienok stanovených výrobcom nesmie byť možné, aby došlo k reakcii medzi používanými materiálmi a zložkami potenciálne výbušnej atmosféry, ktorá by mohla oslabiť ochranu pre výbuchom.

1.1.3.

Materiály musia byť vybraté tak, že predpovedateľné zmeny v ich charakteristikách a v ich zlučiteľnosti v spojení s ostatnými materiálmi nebudú viesť k zníženiu poskytnutej ochrany; hlavne je potrebné vziať do úvahy koróziu materiálu a odolnosť pred opotrebovaním, elektrickú vodivosť, mechanickú odolnosť, odolnosť pred starnutím a vplyvy kolísania teploty.

1.2   Návrh a konštrukcia

1.2.1.

Zariadenia a ochranné systémy musia byť navrhnuté a skonštruované náležite s ohľadom na technologické znalosti o ochrane pre výbuchom tak, aby mohli byť bezpečne prevádzkované počas celej ich predvídateľnej životnosti.

1.2.2.

Komponenty, ktoré majú byť do toho včlenené alebo používané ako náhradné diely v zariadeniach a ochranných systémoch, musia byť navrhnuté a skonštruované tak, aby bezpečne pracovali pre svoj určený cieľ ochrany pred výbuchom, ak sú nainštalované podľa pokynov výrobcu.

1.2.3.

Uzatvorené priestory a prevencia pred unikaním

Zariadenia, ktoré môžu prepúšťať horľavé plyny alebo prach musia všade, kde je to možné, využívať len uzatvorené priestory.

Ak zariadenie obsahuje otvory alebo neutiahnuté spojovacie miesta, tieto musia, ak je to možné, byť navrhnuté takým spôsobom, aby uvoľňovanie plynov alebo prachu nemohlo spôsobiť vznik výbušnej atmosféry mimo zariadenia.

Miesta, kde sa materiály zavádzajú alebo vypúšťajú, musia, ak je to možné, byť navrhnuté a vybavené tak, aby obmedzili uvoľňovanie horľavých materiálov počas plnenia alebo vyprázdňovania.

1.2.4.

Nánosy prachu

Zariadenia a ochranné systémy, ktoré sú určené, aby boli použité v oblastiach vystavených prachu, musia byť navrhnuté tak, aby sa nános prachu na ich povrchoch nevznietil.

Vo všeobecnosti tam, kde je to možné, nánosy prachu musia byť obmedzené. Zariadenia a ochranné systémy sa musia dať ľahko vyčistiť.

Povrchové teploty častí zariadení sa musia udržiavať dostatočne pod zápalnou teplotou nánosu prachu.

Hrúbka nánosu prachu sa musí vziať do úvahy a ak je to vhodné, musia sa použiť prostriedky na obmedzenie teploty, aby sa zabránilo zvyšovaniu tepla.

1.2.5.

Ďalšie prostriedky na ochranu

Zariadenia a ochranné systémy, ktoré môžu byť vystavené určitým typom vonkajších tlakov, musia byť vybavené tam, kde je to potrebné, ďalšími prostriedkami ochrany.

Zariadenie musí odolať príslušným tlakom bez nepriaznivého vplyvu na ochranu pred výbuchom.

1.2.6.

Bezpečné otvorenie

Ak sú zariadenia a ochranné systémy v skrini alebo v zamknutej krabici tvoriacej časť samotnej ochrany pred výbuchom, musí sa dať otvoriť takáto skriňa alebo krabica len so špeciálnym nástrojom alebo pomocou primeraných ochranných opatrení.

1.2.7.

Ochrana pred ostatnými nebezpečenstvami

Zariadenia a ochranné systémy musia byť navrhnuté a vyrobené tak, aby:

a) sa vyhlo fyzickému zraneniu alebo inej škode, ktoré by mohli nastať priamym alebo nepriamym kontaktom;

b) sa zaistilo, že povrchové teploty prístupných častí alebo žiarenie, ktoré môžu spôsobiť ohrozenie, sa nevyskytovali;

c) vylúčili neelektrické nebezpečenstvá, ktoré sú známe zo skúsenosti;

d) zabezpečili, aby predvídateľné podmienky preťaženia nespôsobovali nebezpečné situácie.

Kde sú pre zariadenia a ochranné systémy nebezpečenstvá uvedené v tomto odseku úplne alebo čiastočne obsiahnuté ostatnými smernicami spoločenstva, táto smernica sa nevzťahuje alebo sa prestane vzťahovať v prípade takýchto zariadení a ochranných systémov a takýchto nebezpečenstiev pri použití týchto špeciálnych smerníc.

1.2.8.

Preťaženie zariadení

Nebezpečnému preťaženiu zariadení sa musí predchádzať už v etape návrhu pomocou integrovaného merania, regulácie a kontrolných zariadení, ako napríklad nadprúdovými vypínačmi, teplotnými limitermi, spínačmi diferenciálneho tlaku, prietokomermi, oneskorovacím relé, sledovačmi prekročenia rýchlosti a/alebo podobnými typmi monitorovacích zariadení.

1.2.9.

Ohňovzdorné uzatvorené systémy

Ak časti, ktoré môžu vznietiť výbušnú atmosféru, sú umiestnené v uzatvorenom priestore, musia sa vykonať opatrenia na zabezpečenie, aby uzatvorený priestor odolal tlaku vzniknutému počas vnútorného výbuchu z výbušnej zmesi a zabránil prenosu výbuchu do výbušnej atmosféry obklopujúce uzatvorený priestor.

1.3.   Zdroje potenciálneho vznietenia

1.3.1.   Nebezpečenstvá vznikajúce z rozličných zdrojov vznietenia

Potenciálne zdroje vznietenia ako iskry, plamene, elektrické oblúky, vysoké teploty povrchu, akustická energia, optické žiarenie, elektromagnetické vlny a ostatné zdroje vznietenia sa nesmú vyskytnúť.

1.3.2.   Nebezpečenstvá vznikajúce zo statickej elektriny

Elektrostatickým zmenám schopným mať za následok nebezpečné výboje sa musí zabrániť pomocou primeraných opatrení.

1.3.3.   Nebezpečenstvá vznikajúce z blúdivých elektrických a zvodových prúdov

Blúdivým elektrickým a zvodovým prúdom vo vodivých častiach zariadenia, ktoré by mohli mať za následok napríklad výskyt nebezpečnej korózie, prehriatia povrchov alebo iskier schopných vyvolať vznietenie, sa musí zabrániť.

1.3.4.   Nebezpečenstvá vznikajúce z prehriatia

Prehriatiu spôsobenému trením alebo nárazmi, vznikajúcimi napríklad pri vzájomnom kontakte medzi materiálmi a časťami pri otáčaní alebo prostredníctvom prenikania cudzích telies, sa musí, ak je to možné, zabrániť v etape návrhu.

1.3.5.   Nebezpečenstvá vznikajúce pri kompenzácii tlaku

Zariadenia a ochranné systémy musia byť navrhnuté alebo upravené s integrovanými meracími, kontrolnými a regulačnými zariadeniami tak, aby tlakové kompenzácie z nich vznikajúce nevytvárali nárazové vlny alebo kompresie, ktoré môžu spôsobiť vznietenie.

1.4.   Nebezpečenstvá vznikajúce z vonkajších vplyvov

1.4.1.

Zariadenia a ochranné systémy musia byť navrhnuté a skonštruované tak, aby boli schopné vykonávať svoje určené funkcie v plnej bezpečnosti, dokonca aj v meniacich sa podmienkach prostredia a za prítomnosti vonkajších napätí, vlhkosti, vibrácií, znečistenia a ostatných vonkajších vplyvov, berúc do úvahy obmedzenia prevádzkových podmienok určených výrobcom.

1.4.2.

Použité časti zariadení musia byť vhodné na určené mechanické a tepelné namáhania a schopné odolávať pôsobeniu existujúcich alebo predvídateľných agresívnych látok.

1.5.   Požiadavky na bezpečnostné zariadenia

1.5.1.

Bezpečnostné zariadenia musia pracovať nezávisle od akýchkoľvek meracích a/alebo riadiacich zriadení, ktoré sú na činnosť požadované.

Ak je to možné, porucha bezpečnostného zariadenia musí byť objavená dostatočne rýchlo príslušnými technickými prostriedkami, aby sa zabezpečilo, že bude len veľmi málo pravdepodobné, že nastanú nebezpečné situácie.

Princíp zabezpečenia poruchy sa má používať vo všeobecnosti.

Spínanie vzťahujúce sa na bezpečnosť musí vo všeobecnosti spúšťať priamo príslušné riadiace zariadenia bez sprostredkujúceho programového príkazu.

1.5.2.

V prípade poruchy bezpečnostného zariadenia budú zariadenia a/alebo ochranné systémy zabezpečené všade, kde je to možné.

1.5.3.

Ovládanie núdzového zastavenia bezpečnostných zariadení musí byť, ak je to možné, dodané s odpojovacím zariadením opätovného spustenia. Nový príkaz na naštartovanie sa môže uskutočniť pri normálnej prevádzke len po tom, čo sa odpojovacie zariadenie úmyselne znovu nastaví.

1.5.4.

Ovládacie a zobrazovacie prístroje

Ak sú použité ovládacie a zobrazovacie prístroje, tieto musia byť navrhnuté podľa ergonomických princípov, aby sa dosiahla najvyššia možná úroveň prevádzkovej bezpečnosti, čo sa týka nebezpečenstva výbuchu.

1.5.5.

Požiadavky na meracie zariadenia používané na ochranu pred výbuchom

Čo sa týka zariadení používaných vo výbušnej atmosfére, meracie prístroje musia byť navrhnuté a skonštruované tak, aby sa vedeli vyrovnať s predvídateľnými prevádzkovými požiadavkami a špeciálnymi podmienkami pri použití.

1.5.6.

Kde je to potrebné, musí byť možné skontrolovať presnosť snímania a prevádzkovú spoľahlivosť meracích prístrojov.

1.5.7.

Návrh meracích prístrojov musí obsahovať faktor bezpečnosti, ktorý zabezpečuje, že prah poplachu leží dostatočne ďaleko od výbuchu a/alebo hranice vznietenia prostredia budú zaznamenané, berúc do úvahy hlavne prevádzkové podmienky inštalácie a možné odchýlky v meracom systéme.

1.5.8.

Nebezpečenstvá zapríčinené programovým vybavením

Pri návrhu zariadení, ochranných systémov a bezpečnostných prístrojov ovládaných programovým vybavením sa musí venovať veľká pozornosť nebezpečenstvu vznikajúcemu z chýb v programovom vybavení.

1.6.   Integrovanie bezpečnostných požiadaviek týkajúcich sa systému

1.6.1.

K dispozícii musí byť ručné zariadenie na zastavenie činnosti zariadení a ochranných systémov začlenených do automatických procesov, ktoré sa odchyľujú od určených prevádzkových podmienok za predpokladu, že to neohrozuje bezpečnosť.

1.6.2.

Keď je núdzový systém zastavenia uvedený do činnosti, nahromadená energia musí byť rozptýlená tak rýchlo a bezpečne, ako je to možné, alebo izolovaná tak, aby už nevytvárala nebezpečenstvo.

Netýka sa to elektrochemicky uloženej energie.

1.6.3.

Nebezpečenstvá zapríčinené poruchou napájania

Kde zariadenia a ochranné systémy môžu spôsobiť šírenie ďalšieho nebezpečenstva v prípade poruchy napájania, musí tam byť možné udržovať ich v bezpečnom prevádzkovom stave nezávisle na zvyšku inštalácie.

1.6.4.

Nebezpečenstvá zapríčinené prípojkami

Zariadenia a ochranné systémy musia byť dodané s vhodnými káblovými a vodičovými vstupmi.

Keď zariadenia a ochranné systémy sú určené na použitie v spojení s ostatnými zariadeniami a ochrannými systémami, musí byť bezpečné rozhranie.

1.6.5.

Umiestnenie výstražných zariadení ako častí vybavenia

Kde sú zariadenia a ochranné systémy dodané s detekčnými alebo poplašnými zariadeniami na sledovanie výskytu výbušnej atmosféry, musia byť stanovené potrebné pokyny na to, aby bolo možné dať ich na vhodné miesta.

2.   DODATOČNÉ POŽIADAVKY NA ZARIADENIA

2.0.   Požiadavky na zariadenia v kategórii M zo skupiny zariadení I

2.0.1.   Požiadavky na zariadenia v kategórii M 1 zo skupiny zariadení I

2.0.1.1

Zariadenie musí byť navrhnuté a skonštruované tak, aby zdroje vznietenia sa nezaktivizovali, dokonca ani v prípade náhodnej nehody týkajúcej sa zariadenia.

Zariadenie musí byť vybavené s prostriedkami ochrany tak, aby:

 buď v prípade poruchy jedného prostriedku ochrany, najmenej druhý nezávislý prostriedok poskytol požadovanú úroveň ochrany,

 alebo požadovaná úroveň je zaistená v prípade dvoch porúch vyskytujúcich sa nezávisle od seba.

Kde je to potrebné, toto zariadenie musí byť vybavené ďalšími špeciálnymi prostriedkami ochrany.

Musí zostať funkčné aj za prítomnosti výbušnej atmosféry.

2.0.1.2

Kde je to potrebné, zariadenie musí byť tak skonštruované, aby žiaden prach nemohol preniknúť dnu.

2.0.1.3

Povrchové teploty častí zariadení sa musia udržiavať dostatočne pod zápalnou teplotou predvídateľných zmesí vzduch/prach, aby sa zabránilo vznieteniu rozptýleného prachu.

2.0.1.4.

Zariadenie musí byť navrhnuté tak, aby otvorenie častí zariadenia, ktoré môžu byť zdrojmi vznietenia, bolo možné len pri nečinnosti alebo len pri skutočne bezpečných podmienkach. Kde nie je možné dať zariadenie do nečinnosti, výrobca musí pripevniť výstražný štítok na otváraciu časť zariadenia.

Ak je to potrebné, zariadenie musí byť dodané s ďalšími vhodnými vzájomne blokovacími systémami.

2.0.2.   Požiadavky na zariadenia v kategórii M 2 zo skupiny zariadení I

2.0.2.1.

Zariadenia musia byť vybavené prostriedkami ochrany zabezpečujúcimi, aby sa zdroje vznietenia neaktivovali počas normálnej prevádzky, dokonca ani pri horších prevádzkových podmienkach, obzvlášť tých, ktoré vznikajú pri zlom zaobchádzaní a pri zmenách podmienok prostredia.

Zariadenia sú navrhnuté tak, aby v prípade vzniku výbušnej atmosféry sa prerušila do nich dodávka energie.

2.0.2.2.

Zariadenia musia byť tak navrhnuté, aby otváranie častí zariadenia, ktoré môžu byť zdrojmi vznietenia, bolo možné len pri nečinnosti alebo len cez vhodné vzájomne blokovacie systémy. Kde nie je možné dať zariadenie do nečinnosti, výrobca musí pripevniť výstražný štítok na otváraciu časť zariadenia.

2.0.2.3.

Musia sa uplatňovať požiadavky týkajúce sa nebezpečenstva výbuchu vznikajúce z prachu, vzťahujúce sa na kategóriu M 1.

2.1.   Požiadavky na zariadenia v kategórii 1 zo skupiny zariadení II

2.1.1.   Výbušné atmosféry spôsobené plynmi, parami alebo výparmi

2.1.1.1.

Zariadenia musia byť navrhnuté a skonštruované tak, aby sa zdroje vznietenia neaktivovali, dokonca ani v prípade náhodnej nehody týkajúcej sa zariadenia.

Musia byť vybavené s prostriedkami ochrany tak, aby:

 buď v prípade poruchy jedného prostriedku ochrany, najmenej druhý nezávislý prostriedok poskytol požadovanú úroveň ochrany,

 alebo požadovaná úroveň je zaistená v prípade dvoch porúch vyskytujúcich sa nezávisle od seba.

2.1.1.2.

Pre zariadenia s povrchmi, ktoré sa môžu ohrievať, musia sa vykonať také opatrenia, ktoré zabezpečia, že udávané maximálne povrchové teploty nebudú prekročené dokonca ani za najnepriaznivejších okolností.

Takisto sa musí brať do úvahy zvýšenie teploty spôsobené nárastom tepla a chemickými reakciami.

2.1.1.3.

Zariadenie musí byť tak navrhnuté, aby otvorenie častí zariadenia, ktoré môžu byť zdrojmi vznietenia, bolo možné len pri nečinnosti alebo len pri skutočne bezpečných podmienkach. Kde nie je možné dať zariadenie do nečinnosti, výrobca musí pripevniť výstražný štítok na otváraciu časť zariadenia.

Ak je to potrebné, zariadenie musí byť dodané s ďalšími vhodnými vzájomne blokovacími systémami.

2.1.2.   Výbušná atmosféra spôsobené zmesou vzduch/prach

2.1.2.1.

Zariadenia musia byť navrhnuté a skonštruované tak, aby sa vznietenie zmesi vzduch/prach nevyskytlo, dokonca ani v prípade náhodnej nehody týkajúcej sa zariadenia.

Musia byť vybavené s prostriedkami ochrany tak, aby:

 buď v prípade poruchy jedného prostriedku ochrany, najmenej druhý nezávislý prostriedok poskytol požadovanú úroveň ochrany,

 alebo požadovaná úroveň je zaistená v prípade dvoch porúch vyskytujúcich sa nezávisle od seba.

2.1.2.2.

Kde je to potrebné, zariadenia musia byť navrhnuté tak, aby prach mohol vniknúť alebo uniknúť zo zariadenia len na špeciálne navrhnutých miestach.

Túto požiadavku musia takisto spĺňať káblové vstupy a spojovacie prvky.

2.1.2.3

Povrchové teploty častí zariadení sa musia udržiavať dostatočne pod zápalnou teplotou predvídateľných zmesí vzduch/prach, aby sa zabránilo vznieteniu rozptýleného prachu.

2.1.2.4.

Čo sa týka bezpečného otvorenia častí zariadenia, vzťahuje sa požiadavka bodu 2.1.1.3.

2.2.   Požiadavky na kategóriu 2 zo skupiny zariadení II

2.2.1.   Výbušné atmosféry spôsobené plynmi, parami alebo výparmi

2.2.1.1.

Zariadenia musia byť navrhnuté a skonštruované tak, aby zabránili vznikaniu zdrojov vznietenia, dokonca aj v prípade často sa vyskytujúcich porúch alebo prevádzkových závad zariadení, ktoré sa normálne musia zobrať do úvahy.

2.2.1.2.

Časti zariadení musia byť navrhnuté a skonštruované tak, aby sa ich udávané povrchové teploty neprekročili, dokonca ani v prípade nebezpečenstva vznikajúceho pri neobvyklých situáciách predvídaných výrobcom.

2.2.1.3.

Zariadenia musia byť navrhnuté tak, aby otváranie častí zariadenia, ktoré môžu byť zdrojmi vznietenia, bolo možné len pri nečinnosti alebo len cez vhodný vzájomne blokovací systém. Kde nie je možné dať zariadenie do nečinnosti, výrobca musí pripevniť výstražný štítok na otváraciu časť zariadenia.

2.2.2.   Výbušné atmosféry spôsobené zmesou vzduch/prach

2.2.2.1.

Zariadenia musia byť navrhnuté a skonštruované tak, aby zabránili vznikaniu zmesi vzduch/prach, dokonca aj v prípade často sa vyskytujúcich porúch alebo prevádzkových závad zariadení, ktoré sa normálne musia zobrať do úvahy.

2.2.2.2.

Čo sa týka povrchových teplôt, použije sa požiadavka 2.1.2.3.

2.2.2.3.

Čo sa týka ochrany pred prachom, použije sa požiadavka 2.1.2.2.

2.2.2.4.

Čo sa týka bezpečného otvorenia častí zariadenia, použije sa požiadavka 2.2.1.3.

2.3.   Požiadavky na zariadenia v kategórii 3 zo skupiny zariadení II

2.3.1.   Výbušná atmosféra spôsobené plynmi, parami alebo výparmi

2.3.1.1.

Zariadenia musia byť navrhnuté a skonštruované tak, aby zabránili predvídateľným zdrojom vznietenia, ktoré sa môžu vyskytnúť počas normálnej prevádzky.

2.3.1.2.

Povrchové teploty nesmú prekročiť udávané maximálne povrchové teploty pri určených prevádzkových podmienkach. Vyššie teploty môžu byť dovolené len za výnimočných okolností, ak výrobca prijal ďalšie špeciálne ochranné opatrenia.

2.3.2.   Výbušné atmosféry spôsobené zmesou vzduch/prach

2.3.2.1.

Zariadenia musia byť navrhnuté a skonštruované tak, aby sa zmes vzduch/prach nemohla vznietiť predvídateľnými zdrojmi vznietenia, ktoré pravdepodobne existujú počas normálnej prevádzky.

2.3.2.2.

Čo sa týka povrchových teplôt, použije sa požiadavka 2.1.2.3.

2.3.2.3.

Zariadenia obsahujúce káblové vstupy a spojovacie prvky musia byť skonštruované tak, aby prach, berúc do úvahy veľkosť jeho častíc, nemohol ani vytvoriť výbušné zmesi so vzduchom, ani sa nemohol nebezpečne hromadiť vo vnútri zariadenia.

3.   DODATOČNÉ POŽIADAVKY NA OCHRANNÉ SYSTÉMY

3.0.   Všeobecné požiadavky

3.0.1.

Ochranné systémy musia byť dimenzované takým spôsobom, aby znížili vplyv výbuchu na dostatočnú úroveň bezpečnosti.

3.0.2.

Ochranné systémy musia byť navrhnuté a schopné byť pozičnými takým spôsobom, aby zabránili výbuchom šíriť sa prostredníctvom nebezpečnej reťazovej reakcie alebo preblesku a aby vznikajúci výbuch neexplodoval.

3.0.3.

V prípade poruchy napájania musia si ochranné systémy uchovať svoju schopnosť fungovať počas dostatočnej doby, aby sa vyhlo nebezpečnej situácii.

3.0.4.

Ochranné systémy nesmú zlyhať vplyvom vonkajšieho rušenia.

3.1.   Plánovanie a návrh

3.1.1.   Charakteristika materiálov

Čo sa týka charakteristík materiálov, maximálny tlak a teplota, ktoré sa majú brať do úvahy v etape plánovania, sú očakávaný tlak počas výbuchu vyskytujúceho sa pri nadmerných prevádzkových podmienkach a predvídaný vplyv ohriatia od plameňov.

3.1.2.

Ochranné systémy navrhnuté na odolávanie alebo ovládnutie výbuchov musia byť schopné odolať vytvorenej nárazovej vlne bez straty systémovej celistvosti.

3.1.3.

Príslušenstvo pripojené k ochranným systémom musí byť schopné odolať očakávanému maximálnemu tlaku výbuchu bez straty svojej funkčnosti.

3.1.4.

Pri plánovaní a návrhu ochranných systémov sa musia zobrať do úvahy reakcie spôsobené tlakom v periférnych zariadeniach a v pripojenom potrubí.

3.1.5.

Systémy uvoľňujúce tlak

Ak je pravdepodobné, že tlaky na ochranné systémy prekročia ich konštrukčnú silu, musia sa vykonať opatrenia v návrhu na vhodné zariadenia uvoľňujúce tlak, ktoré neohrozia osoby v blízkosti.

3.1.6.

Systémy potlačujúce výbuch

Systémy potlačujúce výbuch musia byť naplánované a navrhnuté tak, aby reagovali na vznikajúci výbuch v čo najskoršom možnom čase v prípade takejto udalosti a paralyzovali ho s čo najlepším efektom, ktorý sa náležite týka maximálnej rýchlosti zvýšenia tlaku a maximálneho tlaku výbuchu.

3.1.7.

Odpájacie systémy pri výbuchu

Odpájacie systémy určené na to, aby rozpojili špecifické zariadenia tak rýchlo, ako je to možné v prípade vznikajúcich výbuchov pomocou vhodných zariadení, musia byť naplánované a navrhnuté tak, aby zostali odolné voči prenosu vnútorného vznietenia a ponechali si svoju mechanickú silu pri prevádzkových podmienkach.

3.1.8.

Ochranné systémy sa musia dať integrovať do obvodu s vhodným poplachovým prahom tak, aby, ak je to potrebné, bolo možné zastavenie napájania výrobku a výroby a zastavenie činnosti tých častí zariadenia, ktoré už nemôžu pracovať bezpečne.
PRÍLOHA III

MODUL: TYPOVÁ SKÚŠKA EC

1.

Tento modul opisuje tú časť postupu, ktorou notifikovaný orgán zisťuje a overuje, či charakteristická vzorka plánovaného výrobku spĺňa príslušné použiteľné opatrenia smernice.

2.

Žiadosť o typovú skúšku EC podá výrobca alebo jeho autorizovaný zástupca usadený v spoločenstve u notifikovaného orgánu podľa jeho voľby.

Žiadosť obsahuje:

 meno a adresu výrobcu, a ak je žiadosť podaná autorizovaným zástupcom, tiež aj jeho meno a adresu,

 písomné vyhlásenie, že tá istá žiadosť nebola podaná na inom notifikovanom orgáne,

 technickú dokumentáciu, ako je popísaná v bode 3.

Žiadateľ dá k dispozícii notifikovanému orgánu charakteristickú vzorku plánovaného výrobku, ďalej nazývaného „typ“. Notifikovaný orgán môže požadovať ďalšie vzorky, ak sú potrebné na vykonanie skušobného programu.

3.

Technická dokumentácia umožní, aby bolo ohodnotené zosúladenie výrobku požiadavkám smernice. V potrebnom rozsahu na takéto ohodnotenie zahrnie projekt, opis výroby a činnosť výrobku a v tom rozsahu zahŕňa:

 všeobecný opis typu,

 projektové a výrobné výkresy a schémy komponentov, podzostáv, obvodov, atď.,

 opisy a vysvetlenia potrebné na porozumenie daných výkresov a schém a činnosti výrobku,

 zoznam noriem uvedených v článku 5, použitých úplne alebo čiastočne, a opisy riešení prijatých kvôli splneniu základných požiadaviek smernice, kde neboli použité normy uvedené v článku 5,

 zostavené výsledky výpočtov, vykonané skúšky, atď.,

 správy o skúškach;

4.

Notifikovaný orgán:

4.1.

preskúma technickú dokumentáciu, overí, či typ bol vyrobený výrobcom v zhode s technickou dokumentáciu, a zistí prvky, ktoré boli navrhnuté podľa príslušných opatrení noriem uvedených v článku 5, ako aj komponenty, ktoré boli navrhnuté bez použitia príslušných opatrení týchto noriem;

4.2.

vykoná alebo vykonal primerané prekontrolovanie a potrebné skúšky, aby skontroloval, či riešenia prijaté výrobcom spĺňajú základné požiadavky smernice tam, kde normy uvedené v článku 5 neboli použité;

4.3.

vykoná alebo vykonal primerané prekontrolovanie a potrebné skúšky, aby skontroloval, či tieto skutočne boli uplatnené tam, kde si výrobca vybral použiť príslušné normy;

4.4.

dohodne so žiadateľom miesto, kde sa vykoná prekontrolovanie a potrebné skúšky.

5.

Kde typ spĺňa ustanovenia smernice, notifikovaný orgán vydá žiadateľovi osvedčenie o typovej skúške EC. Osvedčenie obsahuje meno a adresu výrobcu, závery kontroly a potrebné údaje na identifikáciu schváleného typu.

Zoznam dôležitých častí technickej dokumentácie sa pripojí k osvedčeniu a notifikovaný orgán si ponechá kópiu.

Ak sa výrobcovi alebo jeho autorizovanému zástupcovi usadenom v spoločenstve osvedčenie pre daný typ zamietne, notifikovaný orgán poskytne podrobné príčiny zamietnutia.

Vypracuje sa ustanovenie pre postup odvolania.

6.

Žiadateľ informuje notifikovaný orgán, ktorý uchováva technickú dokumentáciu obsahujúcu osvedčenie o typovej skúške EC všetkých modifikácií na schválené zariadenie alebo ochranný systém, pre ktorý musí obdržať ďalšie schválenie, o tom, kde také zmeny môžu ovplyvniť zosúladenie základným požiadavkám alebo predpísaným podmienkam na použitie výrobku. Toto ďalšie schválenie sa dodá formou dodatku k pôvodnému osvedčeniu o typovej skúške EC.

7.

Každý notifikovaný orgán oznámi ostatným notifikovaným orgánom príslušné informácie týkajúce sa osvedčení o typovej skúške EC a vydaných a stiahnutých dodatkoch.

8.

Ostatné notifikované orgány môžu obdržať kópie osvedčení o typovej skúške EC a/alebo ich dodatkoch. Prílohy k osvedčeniam sa uchovajú, aby boli k dispozícii pre ostatné notifikované orgány.

9.

Výrobca alebo jeho autorizovaný zástupca určený v spoločenstve uchovajú s technickou dokumentáciou kópie osvedčení o typovej skúške EC a ich dodatky po dobu končiacu najmenej 10 rokov potom, čo boli posledné zariadenie alebo ochranný systém vyrobené.

Kde ani výrobca ani autorizovaný zástupca nemá v spoločenstve sídlo, za záväzok uchovať k dispozícii technickú dokumentáciu zodpovedá osoba, ktorá umiestňuje výrobok na trh spoločenstva.
PRÍLOHA IV

MODUL: ZABEZPEČENIE KVALITY VÝROBY

1.

Tento modul opisuje postup, pomocou ktorého výrobca, ktorý plní záväzky bodu 2, zaisťuje a vyhlasuje, že dané výrobky sú v zhode s typom, aký je opísaný v osvedčení o typovej skúške EC a spĺňajú požiadavky smernice, ktoré sa ich týkajú. Výrobca alebo jeho autorizovaný zástupca určený v spoločenstve pripevnia označenie CE na každý kus zariadenia a zostavia písomné vyhlásenie o zosúladení. Označenie CE sa doprevádza identifikačným číslom notifikovaného orgánu zodpovedného za kontrolu EC, ako je to určené v oddiele 4.

2.

Výrobca prevádzkuje schválený systém kontroly kvality výroby, vykonáva záverečnú kontrolu zariadení a skúšanie, ako je to určené v oddiele 3 a podlieha kontrole, ako je to určené v oddiele 4.

3.

Systém kvality

3.1.

Výrobca podá žiadosť o zhodnotenie svojho systému kvality u notifikovaného orgánu podľa svojho výberu pre príslušné zariadenie.

Žiadosť obsahuje:

 všetky príslušné informácie pre plánovanú kategóriu výrobkov,

 dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,

 technickú dokumentáciu schváleného typu a kópiu osvedčenia o typovej skúške EC.

3.2.

Systém kvality zaručí zhodu zariadenia s typom, ako je opísaný v osvedčení o typovej skúške EC a s požiadavkami smernice, ktorá sa ich týka.

Všetky prvky, požiadavky a ustanovenia prijaté výrobcom sa zdokumentujú systematicky a poriadne formou písomných zásad, postupov a pokynov. Dokumentácia systému kvality musí dovoľovať dôslednú interpretáciu kvalitatívnych programov, plánov, príručiek a zápisov.

Bude obsahovať najmä primeraný opis

 kvalitatívnych cieľov a organizačných štruktúr, zodpovedností a oprávnení manažmentu, čo sa týka kvality zariadení,

 výroby, kontroly kvality a techniky zaisťujúcej kvalitu, procesov a sústavných činností, ktoré sa budú používať,

 kontrol a skúšok, ktoré sa vykonajú pred, počas alebo po výrobe a frekvencie, s akou sa budú vykonávať,

 záznamov o kvalite, ako napríklad správy z kontrol, a údaje zo skúšok, kalibračné údaje, správy o odbornej kvalifikácii príslušného pracovníka atď.,

 prostriedkov na kontrolu dosiahnutia požadovanej kvality zariadení a účinného prevádzkovania systému kvality.

3.3

Notifikovaný orgán zhodnotí systém kvality, aby určil, či spĺňa požiadavky uvedené v oddiele 3.2. Bude predpokladať zhodu s požiadavkami, čo sa týka systémov kvality, ktoré realizujú príslušnú zjednocujúcu normu. Skúšajúca skupina má najmenej jedného člena so skúsenosťou hodnotenia príslušných technológií daných zariadení. Postup hodnotenia zahŕňa inšpekčnú návštevu areálu výrobcu. Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje závery preskúšania a zdôvodnené rozhodnutie o ohodnotení.

3.4.

Výrobca sa zaviaže splniť záväzky vyplývajúce zo systému kvality, ako bol schválený, a udržovať systém tak, aby zostal dostačujúci a účinný.

Výrobca alebo jeho autorizovaný zástupca informujú notifikovaný orgán, ktorý schválil systém kvality, o každom zamýšľanom zmodernizovaní systému kvality.

Notifikovaný orgán zhodnotí navrhované úpravy a rozhodne, či pozmenený systém kvality bude stále spĺňať požiadavky uvedené v oddiele 3.2., alebo či je potrebné vykonať nové ohodnotenie.

Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie bude obsahovať závery preskúšania a zdôvodnené rozhodnutie o ohodnotení.

4.

Dohľad, za ktorý notifikovaný orgán zodpovedá

4.1.

Cieľom dohľadu je zabezpečiť, aby výrobca riadne plnil záväzky vyplývajúce zo schváleného systému kvality.

4.2.

Výrobca s cieľom kontroly dovolí notifikovanému orgánu prístup do výrobných, kontrolných, skušobných a skladovacích priestorov a poskytne všetky potrebné informácie, najmä

 dokumentáciu systému kvality,

 záznamy o kvalite, ako napríklad kontrolné správy a údaje o testoch, kalibračné údaje, správy o odbornej kvalifikácii príslušného pracovníka atď.

4.3.

Notifikovaný orgán pravidelne vykoná audítorské kontroly na zabezpečenie, aby výrobca udržiaval a používal systém kvality, a poskytne audítorskú správu výrobcovi.

4.4.

Okrem toho, notifikovaný orgán môže neočakávane navštíviť výrobcu. Počas takýchto návštev notifikovaný orgán môže, ak je to potrebné, vykonať skúšky alebo zariadiť, aby skúšky boli vykonané na kontrolu, či systém kvality pracuje správne. Notifikovaný orgán poskytne výrobcovi správu z návštevy a ak bola skúška vykonaná, aj správu o skúške.

5.

Výrobca uchová k dispozícii na obdobie končiace najmenej 10 rokov po tom, čo bol vyrobený posledný kus zariadenia, pre vnútroštátne orgány:

 dokumentáciu uvedenú v druhej požiadavke oddielu 3.1,

 modernizovanie uvedené v druhom odseku oddielu 3.4,

 rozhodnutia a správy notifikovaného orgánu, ktoré sú uvedené v oddiele 3.4, posledný odsek, oddiel 4.3 a oddiel 4.4.

6.

Každý notifikovaný orgán oboznámi ostatné notifikované orgány s príslušnými informáciami, ktoré sa týkajú vydaných a odňatých schválení systémov kvality.
PRÍLOHA V

MODUL: VERIFIKÁCIA VÝROBKU

1.

Tento modul opisuje postup, pomocou ktorého výrobca alebo jeho autorizovaný zástupca určený v spoločenstve kontrolujú a potvrdzujú, že zariadenia podliehajúce ustanoveniam bodu 3 sú v zhode s typom, ktorý je opísaný v osvedčení o typovej skúške EC, a spĺňa príslušné požiadavky smernice.

2.

Výrobca vykoná všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie, aby výrobný proces zaručil zhodu zariadenia s typom, aký je opísaný v osvedčení o typovej skúške EC a s požiadavkami smernice, ktoré sa ho týkajú. Výrobca alebo jeho autorizovaný zástupca určený v spoločenstve pripevnia označenie CE na každý kus zariadenia a zostavia vyhlásenie o zhode.

3.

Notifikovaný orgán vykoná príslušné prekontrolovanie a skúšky, aby skontroloval zhodu zariadenia, ochranného systému alebo prostriedku uvedeného v článku 1 ods. 2 s príslušnými požiadavkami smernice tak, že prekontroluje a preskúša každý výrobok, ako je uvedené v oddiele 4.

Výrobca alebo jeho autorizovaný zástupca uchovajú kópiu vyhlásenia o zhode na obdobie končiace najmenej 10 rokov po tom, čo bol vyrobený posledný kus zariadenia.

4.

Verifikácia prekontrolovaním a preskúšaním každého kusu zariadenia

4.1.

Všetky zariadenia sa prekontrolujú samostatne a príslušné skúšky, ako je to stanovené v príslušnej/-ých norme/-ách uvedených v článku 5, alebo sa vykonajú ekvivalentné skúšky na overenie ich zhody s typom, ako je to opísané v osvedčení o typovej skúške EC a v príslušných požiadavkách smernice.

4.2.

Notifikovaný orgán pripevní alebo pripevnil svoje identifikačné číslo na každú schválenú položku zariadenia a skoncipuje písomné osvedčenie o zosúladení, ktoré sa vzťahuje na vykonané skúšky.

4.3.

Výrobca alebo jeho autorizovaný zástupca zabezpečí, že je schopný na požiadanie predložiť osvedčenia notifikovaného orgánu o zhode.
PRÍLOHA VI

MODUL: ZHODA S TYPOM

1.

Tento modul opisuje tú časť postupu, pomocou ktorej výrobca alebo jeho autorizovaný zástupca určený v rámci spoločenstva zabezpečujú a vyhlasujú, že príslušné zariadenie je v zhode s typom, ako je opísaný v osvedčení o typovej skúške EC, a spĺňa požiadavky smernice, ktoré sú pre ne použiteľné. Výrobca alebo jeho autorizovaný zástupca určený v rámci spoločenstva pripevnia označenie CE na každý kus zariadenia a skoncipujú písomné vyhlásenie o zhode.

2.

Výrobca vykoná všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie, aby výrobný proces zabezpečil zhodu vyrobených zariadení s typom, ako je opísaný v osvedčení o typovej skúške EC, a s príslušnými požiadavkami smernice.

3.

Výrobca alebo jeho autorizovaný zástupca uchovajú kópiu vyhlásenia o zhode na obdobie končiace najmenej 10 rokov po tom, čo bol vyrobený posledný kus zariadenia. Kde ani výrobca, ani jeho autorizovaný zástupca nie sú etablovaní v rámci spoločenstva, za záväzok uschovávať technickú dokumentáciu k dispozícii zodpovedá osoba, ktorá umiestnila zariadenie alebo ochranný systém na trh spoločenstva.

Výrobca alebo niekto v jeho mene vykoná pre každý kus vyrobeného zariadenia skúšky týkajúce sa protivýbušných hľadísk ochrany výrobku. Skúšky budú vykonané na zodpovednosť notifikovaného orgánu, ktorý si vybral výrobca.

Na zodpovednosť notifikovaného orgánu pripevní výrobca identifikačné číslo pôvodcu počas výrobného procesu.
PRÍLOHA VII

MODUL: ZABEZPEČENIE KVALITY VÝROBKU

1.

Tento modul opisuje postup, pomocou ktorého výrobca, ktorý spĺňa záväzky oddielu 2, zabezpečuje a vyhlasuje, že zariadenie je v zhode s typom, ako je opísaný v osvedčení o typovej skúške EC. Výrobca alebo jeho autorizovaný zástupca určený v rámci spoločenstva pripevnia označenie CE na každý výrobok a skoncipujú písomné vyhlásenie o zhode. Označenie CE je sprevádzané identifikačným číslom notifikovaného orgánu zodpovedného za dohľad, ako je to určené v oddiele 4.

2.

Výrobca prevádzkuje schválený systém kvality pre konečnú kontrolu a skúšanie zariadení, ako je to uvedené v oddiele 3 nižšie, a podlieha dohľadu, ako je to uvedené v oddiele 4 nižšie

3.

Systém kvality

3.1.

Výrobca podá žiadosť o zhodnotenie svojho systému kvality na zariadenia u notifikovaného orgánu podľa svojho výberu.

Žiadosť zahrňuje:

 všetky dôležité informácie pre príslušnú kategóriu výrobkov,

 dokumentáciu o systéme kvality,

 technickú dokumentáciu schváleného typu a kópiu osvedčenia o typovej skúške EC.

3.2.

Podľa systému kvality sa každý kus zariadenia prekontroluje a vykonajú sa príslušné skúšky, ako je to stanovené v príslušnej/-ých norme/-ách uvedených v článku 5, alebo rovnocenné skúšky, aby sa zabezpečila ich zhoda s príslušnými požiadavkami smernice. Všetky prvky, požiadavky a ustanovenia prijaté výrobcom sa zdokumentujú systematicky a poriadne formou písomných zásad, postupov a pokynov. Dokumentácia systému kvality musí dovoľovať dôslednú interpretáciu kvalitatívnych programov, plánov, príručiek a zápisov.

Bude obsahovať najmä primeraný opis:

 kvalitatívnych cieľov a organizačných štruktúr, zodpovedností a oprávnení manažmentu, čo sa týka kvality výrobku,

 kontrol a skúšok, ktoré sa vykonávajú po výrobe,

 prostriedkov na kontrolu efektívnej prevádzky systému kvality,

 záznamov o kvalite, ako napríklad správy z kontrol a údaje zo skúšok, kalibračné údaje, správy o odbornej kvalifikácii príslušného pracovníka atď.

3.3.

Notifikovaný orgán zhodnotí systém kvality, aby určil, či spĺňa požiadavky uvedené v oddiele 3.2. Bude predpokladať zhodu s požiadavkami, čo sa týka systémov kvality, ktoré realizujú príslušnú zjednocujúcu normu.

Skúšajúca skupina má najmenej jedného člena so skúsenosťou hodnotiteľa príslušnej technológie výrobkov. Postup hodnotenia zahŕňa hodnotiacu návštevu areálu výrobcu.

Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi. Oznámenie bude obsahovať uzávery preskúšania a zdôvodnené rozhodnutie o ohodnotení.

3.4.

Výrobca sa zaviaže splniť záväzky vyplývajúce zo systému kvality, ako bol schválený, a udržovať ho dostačujúcim a účinným spôsobom.

Výrobca alebo jeho autorizovaný zástupca informuje notifikovaný orgán, ktorý schválil systém kvality, o každom zamýšľanom zmodernizovaní systému kvality.

Notifikovaný orgán zhodnotí navrhované úpravy a rozhodne, či pozmenený systém kvality bude stále spĺňať požiadavky uvedené v oddiele 3.2., alebo či je potrebné vykonať nové ohodnotenie.

Svoje rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie bude obsahovať závery preskúšania a zdôvodnené rozhodnutie o ohodnotení.

4.

Dohľad, ktorý má na zodpovednosti notifikovaný orgán

4.1.

Cieľom dohľadu je zabezpečiť, aby výrobca riadne plnil záväzky vyplývajúce zo schváleného systému kvality.

4.2.

Výrobca s cieľom kontroly dovolí notifikovanému orgánu prístup do kontrolných, skúšobných a skladovacích priestorov a poskytne všetky potrebné informácie, najmä

 dokumentáciu systému kvality,

 technickú dokumentáciu,

 záznamy o kvalite, ako napríklad kontrolné správy a skúšobné údaje, kalibračné údaje, správy o odbornej kvalifikácii príslušného pracovníka atď.

4.3.

Notifikovaný orgán pravidelne vykoná audítorské kontroly na zabezpečenie, aby výrobca udržiaval a používal systém kvality a poskytne audítorskú správu výrobcovi.

4.4.

Okrem toho, notifikovaný orgán môže neočakávane navštíviť výrobcu. V čase takejto návštevy môže notifikovaný orgán tam, kde je to potrebné, vykonať skúšky alebo zariadiť, aby boli vykonané skúšky, aby sa skontrolovala správna činnosť systému kvality; výrobcovi poskytne správu o návšteve a ak bola vykonaná skúška, aj správu o skúške.

5.

Výrobca uschová k dispozícii na obdobie končiace najmenej 10 rokov po tom, čo bol vyrobený posledný kus zariadenia, pre vnútroštátne orgány:

 dokumentáciu uvedenú v tretej pomlčke oddielu 3.1;

 zmodernizovanie uvedené v druhom odseku oddielu 3.4;

 rozhodnutia a správy notifikovaného orgánu, ktoré sú uvedené v oddiele 3.4, posledný odsek, oddiel 4.3 a oddiel 4.4.

6.

Každý notifikovaný orgán pošle ostatným notifikovaným orgánom príslušné informácie, ktoré sa týkajú vydaných a odňatých schválení systémov kvality.
PRÍLOHA VIII

MODUL: VNÚTORNÁ KONTROLA VÝROBY

1.

Tento modul opisuje postup, pomocou ktorého výrobca alebo jeho autorizovaný zástupca určený v rámci spoločenstva, ktorý vykonáva záväzky stanovené v oddiele 2, zabezpečuje a vyhlasuje, že zariadenie spĺňa požiadavky smernice, ktoré sa ho týkajú. Výrobca alebo jeho autorizovaný zástupca určený v rámci spoločenstva pripevnia označenie CE na každý kus zariadenia a zostavia písomné vyhlásenie o zhode.

2.

Výrobca vytvorí technickú dokumentáciu opísanú v oddieli 3 a on alebo jeho autorizovaný zástupca určený v rámci spoločenstva ju uchovajú k dispozícii pre príslušné vnútroštátne orgány na kontrolné účely na obdobie končiace najmenej 10 rokov po tom, čo bol vyrobený posledný kus zariadenia.

Kde ani výrobca ani autorizovaný zástupca nie je usadený v rámci spoločenstva, za záväzok uchovávať technickú dokumentáciu k dispozícii zodpovedá osoba, ktorá umiestňuje zariadenie na trh spoločenstva.

3.

Technická dokumentácia umožní ohodnotiť súlad zariadenia s príslušnými požiadavkami smernice. Zahrnie návrh, výrobu a činnosť výrobku v potrebnom rozsahu pre takéto ohodnotenie. Bude obsahovať:

 všeobecný opis zariadenia,

 koncepčný návrh a výrobné výkresy a schémy komponentov, podzostáv, obvodov atď.,

 opisy a vysvetlenia potrebné na porozumenie daných výkresov a schém a činnosti zariadenia,

 zoznam noriem, plne alebo čiastočne použitých, a opisy prijatých riešení, aby sa splnili bezpečnostné hľadiská smernice tam, kde neboli normy použité,

 zostavené výsledky výpočtov návrhu, vykonané skúšky atď.,

 správy o skúškach.

4.

Výrobca alebo jeho autorizovaný zástupca uchová kópiu vyhlásenia o zhode s technickou dokumentáciou.

5.

Výrobca vykoná všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie, aby výrobný proces zaručoval zhodu vyrobeného zariadenia s technickou dokumentáciou uvedenou v oddiele 2 a s požiadavkami smernice týkajúcej sa tohto zariadenia.
PRÍLOHA IX

MODUL: VERIFIKÁCIA ZARIADENIA

1.

Tento modul opisuje postup, pomocou ktorého výrobca zabezpečuje a vyhlasuje, že zariadenie alebo ochranný systém, ktorému bolo vydané osvedčenie uvedené v oddiele 2, spĺňa požiadavky smernice, ktoré sa ho týkajú. Výrobca alebo jeho autorizovaný zástupca určený v rámci spoločenstva pripevnia označenie CE na zariadenia alebo ochranný systém a zostavia písomné vyhlásenie o zosúladení.

2.

Notifikovaný orgán prekontroluje jednotlivé zariadenie alebo ochranný systém a vykoná príslušné skúšky, ako je to stanovené v príslušnej/-ých norme/-ách uvedených v článku 5, alebo rovnocenné skúšky, aby zabezpečil jeho zhodu s príslušnými požiadavkami smernice.

Notifikovaný orgán pripevní alebo zariadi, aby bolo pripevnené jeho identifikačné číslo na schválené zariadenie alebo ochranný systém, a skoncipuje osvedčenie o súlade, ktoré sa vzťahuje na vykonané skúšky.

3.

Cieľom technickej dokumentácie je umožniť, aby sa zhodnotila zhoda s požiadavkami smernice a aby návrh, výroba a činnosť zariadenia alebo ochranného systému boli zrozumiteľné.

Dokumentácia bude obsahovať:

 všeobecný opis výrobku,

 koncepčný návrh a výrobné výkresy a schémy komponentov, podzostáv, obvodov atď.,

 opisy a vysvetlenia potrebné na porozumenie daných výkresov a schém a činnosti zariadenia alebo ochranného systému,

 zoznam noriem uvedených v článku 5, plne alebo čiastočne použitých, a opisy prijatých riešení, aby sa splnili základné požiadavky smernice tam, kde normy uvedené v článku 5 neboli použité,

 zostavené výsledky výpočtov návrhu, vykonané skúšky atď.,

 správy o skúškach.
PRÍLOHA X

A.   Označenie CE

Označenie o zhode CE sa skladá z iniciálok „CE“ podľa nasledujúcej formy:

image

Ak označenie je zmenšené alebo zväčšené, pomery udané hore na štvorčekovej kresbe sa musia rešpektovať.

Rôzne komponenty označenia CE musia mať skutočne rovnaký zvislý rozmer, ktorý nesmie byť menší ako 5 mm.

Pri malých rozmeroch zariadení, ochranných systémov alebo prostriedkov, uvedených v článku 1 ods. 2, sa môže od tohto minimálneho rozmeru upustiť.

B.   Obsah vyhlásenia o zhode EC

Vyhlásenie o zhode EC musí obsahovať tieto prvky:

 meno alebo identifikačnú značku a adresu výrobcu alebo jeho autorizovaného zástupcu usadeného v rámci spoločenstva,

 opis zariadenia, ochranného systému alebo prostriedku uvedeného v článku 1 ods. 2,

 všetky príslušné opatrenia, ktoré splnilo zariadenie, ochranný systém alebo prostriedok uvedený v článku 1 ods. 2,

 kde je to vhodné, meno, identifikačné číslo a adresu notifikovaného orgánu a číslo osvedčenia o typovej skúške EC,

 kde je to vhodné, odkaz na zjednocujúce normy,

 kde je to vhodné, normy a technické špecifikácie, ktoré boli použité,

 kde je to vhodné, odkazy na ostatné smernice spoločenstva, ktoré boli použité,

 identifikácia podpisujúceho, ktorý bol splnomocnený podpísať zodpovednosť v mene výrobcu alebo jeho autorizovaného zástupcu usadeného v rámci spoločenstva.
PRÍLOHA XI

MINIMÁLNE KRITÉRIA PRE NOTIFIKAČNÉ ORGÁNY, KTORÉ MAJÚ BRAŤ ČLENSKÉ ŠTÁTY DO ÚVAHY

1.

Orgán, jeho riaditeľ a zamestnanci zodpovední za vykonanie overovacích skúšok, nie sú ani projektant, výrobca, dodávateľ alebo montážnik zariadení, ochranných systémov alebo prostriedkov uvedených v článku 1 ods. 2, ktoré oni kontrolujú, ani nie sú autorizovaným zástupcom žiadnej z týchto strán. Nezapoja sa ani priamo ani ako autorizovaní zástupcovia do návrhu, konštrukcie, marketingu alebo údržby príslušných zariadení, ochranných systémov alebo prostriedkov uvedených v článku 1 ods. 2 Toto nevylučuje možnosť výmeny technických dokumentácií medzi výrobcom a orgánom.

2.

Orgán a jeho inšpekčný personál vykonajú overovacie skúšky s najvyšším stupňom profesionálnej integrity a technickej kompetencie a budú neúplatní voči všetkým tlakom a ponukám, najmä finančným, ktoré môžu mať vplyv na ich posudok alebo výsledky inšpekcie, obzvlášť od osôb alebo skupín so záujmom na výsledkoch overovania.

3.

Orgán bude mať k dispozícii potrebných zamestnancov a bude vlastniť potrebné zariadenia, aby bol schopný vykonať správne a technické úlohy spojené s overovaním; takisto bude mať prístup k zariadeniam požadovaným na špeciálne overovanie.

4.

Zamestnanci zodpovední za kontrolu majú:

 riadne technické a profesionálne školenie,

 uspokojivé vedomosti o požiadavkách skúšok, ktoré vykonávajú a primerané skúsenosti s týmito skúškami,

 schopnosť skoncipovať osvedčenia, zápisy a správy požadované k overovaniu vykonaných skúšok.

5.

Zaručí sa nestrannosť inšpekčného personálu. Ich odmena nebude závislá na počte vykonaných skúšok alebo na výsledkoch týchto skúšok.

6.

Orgán prevezme povinnosť poistenia, ak túto povinnosť neprevzal štát podľa vnútroštátnych právnych predpisov, alebo ak samotný členský štát nie je priamo zodpovedný za skúšky.

7.

Zamestnanci orgánu sú zaviazaní zachovávať profesionálnu mlčanlivosť, čo sa týka všetkých získaných informácii pri vykonávaní týchto úloh (okrem tých príslušných správnych orgánov štátu, v ktorých sú tieto činnosti vykonávané) podľa tejto smernice alebo podľa akéhokoľvek ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré na to vplývajú.( 1 ) Ú. v. ES C 46, 20.2.1992, s. 19.

( 2 ) Ú. v. ES C 106, 27.4.1992, s. 9.

( 3 ) Ú. v. ES C 136, 4.6.1985, s. 1.

( 4 ) Ú. v. ES L 109, 26.4.1983, s. 8. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 88/182/EHS (Ú. v. ES L 81, 26.3.1988, s. 75).

( 5 ) Ú. v. ES L 220, 30.8.1993, s. 23.

( 6 ) Ú. v. ES L 24, 31.1.1976, s. 45. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 90/487/EHS (Ú. v. ES L 270, 2.10.1990, s. 23).

( 7 ) Ú. v. ES L 59, 2.3.1982, s. 10.

( 8 ) Ú. v. ES L 399, 30.12.1989, s. 18.

( 9 ) Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23).

( 10 ) Ú. v. ES L 43, 20.2.1979, s. 20. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 90/487/EHS (Ú. v. ES L 270, 2.10.1990, s. 23).

Top