EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01992L0091-20070627

Consolidated text: Smernica Rady 92/91/EHS z  3. novembra 1992 o minimálnych požiadavkách na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov v ťažbovom vrtnom priemysle (jedenásta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/91/2007-06-27

1992L0091 — SK — 27.06.2007 — 001.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

SMERNICA RADY 92/91/EHS

z 3. novembra 1992

o minimálnych požiadavkách na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov v ťažbovom vrtnom priemysle (jedenásta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)

(Ú. v. ES L 348, 28.11.1992, p.9)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2007/30/ES Text s významom pre EHP z 20. júna 2007,

  L 165

21

27.6.2007
▼B

SMERNICA RADY 92/91/EHS

z 3. novembra 1992

o minimálnych požiadavkách na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov v ťažbovom vrtnom priemysle (jedenásta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)RADA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 118a,

so zreteľom na návrh Komisie ( 1 ), vypracovaný po porade so Stálou komisiou pre bezpečnosť a ochranu zdravia v čiernouhoľných baniach a v ostatných odvetviach ťažbového priemyslu,

so zreteľom na spoluprácu s Európskym parlamentom ( 2 ),

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru ( 3 ),

keďže článok 118a zmluvy stanovuje, že Rada prijme pomocou smerníc minimálne požiadavky na podporu zlepšenia najmä pracovného prostredia na zabezpečenie vyššej úrovne ochrany bezpečnosti a zdravia pracovníkov;

keďže podľa tohoto článku nesmú takéto smernice predpisovať žiadne správne, finančné alebo právne obmedzenia, ktoré by bránili vytváraniu a rozvoju malých a stredných podnikov;

keďže zlepšenie bezpečnosti, hygieny a zdravia pri práci predstavuje cieľ, ktorý by nemal byť podriadený výhradne hospodárskym ukazovateľom;

keďže zo smernice Rady 89/654/EHS z 30. novembra 1989 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku (prvá samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS ( 4 )) je oblasť ťažbového priemyslu vyňatá;

keďže dodržovanie minimálnych požiadaviek navrhnutých pre zabezpečenie vyššej úrovne bezpečnosti a zdravia štandardov v ťažbovom vrtnom priemysle je nevyhnutným predpokladom pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov;

keďže ťažbový vrtný priemysel predstavuje oblasť, v ktorej môže byť pracovník vystavený nadpriemerne vysokému riziku;

keďže toto je samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci ( 5 ); keďže sa preto ustanovenia uvedenej smernice použijú v plnom rozsahu na ťažbový vrtný priemysel bez toho, aby boli dotknuté prísnejšie a/alebo špecifické ustanovenia tejto smernice;

keďže táto smernica predstavuje konkrétny príspevok k vytvoreniu sociálneho rozmeru vnútorného trhu,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:ODDIEL I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet

1.  Táto smernica, ktorá je jedenástou samostatnou smernicou v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS, stanovuje minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov v oblasti ťažbového vrtného priemyslu podľa článku 2 písm. a) tejto smernice.

2.  Ustanovenia smernice 89/391/EHS sa v plnom rozsahu použijú na oblasť uvedenú v prvom odseku bez toho, aby boli dotknuté prísnejšie a/alebo špecifické ustanovenia tejto smernice.

Článok 2

Definície

Na účely tejto smernice sú:

a)  ťažbovým vrtným priemyslom všetky odvetvia, ktorých náplňou je

 vlastná ťažba nerastných surovín prostredníctvom vrtov a/alebo

 prieskum na účely neskoršej ťažby a/alebo

 príprava vyťažených surovín na predaj, ale s výnimkou činností spojených so spracovaním vyťaženého materiálu;

b)  pracoviská sú všetky priestory, ktoré slúžia na zriaďovanie pracovných miest a ktoré zahŕňajú hlavné alebo vedľajšie prevádzky a zariadenia prevádzok vo vzťahu k priemyselným odvetviam ťažbového vrtného priemyslu vrátane prípadných ubytovacích priestorov, ku ktorým majú pracovníci prístup v rámci svojej práce.ODDIEL II

POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA

Článok 3

Všeobecné povinnosti

1.  Na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov musí zamestnávateľ prijať nevyhnutné opatrenia, aby:

a) pracoviská boli navrhované, vybudované, uvedené do prevádzky, prevádzkované a udržiavané takým spôsobom, aby tu pracovníci mohli vykonávať zadanú prácu bez toho, aby bola ohrozená ich bezpečnosť a zdravie ostatných pracovníkov;

b) prevádzka pracovísk s pracovníkmi podliehala kontrole zodpovednej osoby;

c) práce spojené s mimoriadnym rizikom boli zverované iba spôsobilým pracovníkom a boli vykonávané podľa zadaných pokynov;

d) všetky pravidlá bezpečnosti boli zrozumiteľné pre všetkých pracovníkov;

e) boli k dispozícii primerané prostriedky na poskytnutie prvej pomoci;

f) sa v pravidelných časových intervaloch konal potrebný bezpečnostný výcvik.

2.  Zamestnávateľ zabezpečí, aby bol vypracovaný a aktualizovaný dokument o bezpečnosti a ochrane zdravia (ďalej len „dokument o bezpečnosti a zdraví“), ktorý zahrňuje požiadavky stanovené v článkoch 6, 9 a 10 smernice 89/391/EHS.

Z dokumentu o bezpečnosti a zdraví musí vyplývať najmä:

 že riziká, ktorým sú pracovníci na pracoviskách vystavení, sú zistené a boli posúdené,

 že budú prijaté opatrenia na dosiahnutie cieľov tejto smernice,

 že projekt, prevádzka a údržba pracovísk a zariadení sú bezpečné.

Dokument o bezpečnosti a zdraví sa musí vypracovať ešte pred začatím práce a musí sa revidovať, akonáhle na pracovisku došlo k podstatnejším zmenám, rozšíreniu alebo reorganizácii.

3.  Ak na pracovisku súčasne pôsobia pracovníci viacerých podnikov, je každý zamestnávateľ zodpovedný za tie úseky, ktoré podliehajú jeho kontrole.

Zamestnávateľ, ktorý v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo zvyklosťami je zodpovedný za dané pracovisko, musí koordinovať vykonávanie všetkých opatrení týkajúcich sa bezpečnosti a zdravia pracovníkov a v dokumente o bezpečnosti a zdraví stanoví ciele koordinácie a opatrenia a postupy na ich uskutočňovanie.

Koordinácia nemá vplyv na zodpovednosť jednotlivých zamestnávateľov stanovenú smernicou 89/391/EHS.

4.  Zamestnávateľ bezodkladne nahlási príslušným orgánom všetky vážne a/alebo smrteľné pracovné úrazy a nebezpečné situácie.

Ak je to potrebné, vykoná aktualizáciu dokumentu o bezpečnosti a zdraví zaznamenaním prijatých opatrení, aby sa vyhol opakovaniu.

Článok 4

Protipožiarne opatrenia a opatrenia proti výbuchu, ako aj ochrana pred zdraviu škodlivým ovzduším

Zamestnávateľ učiní opatrenia, ktoré zodpovedajú povahe prevádzky:

 na predchádzanie, odhaľovanie a zdolávanie vzniku a šírenia požiarov a výbuchov

 a

 na predchádzanie vzniku výbušnej koncentrácie a/alebo zdraviu škodlivých látok v ovzduší.

Článok 5

Únikové a záchranné prostriedky

Zamestnávateľ sa stará o zabezpečenie a udržovanie vhodných únikových a záchranných prostriedkov, aby pracovníci v prípade nebezpečenstva mohli rýchlo a bezpečne opustiť pracoviská.

Článok 6

Komunikačné, varovné a poplašné systémy

Zamestnávateľ vykoná opatrenia na zabezpečenie nevyhnutných poplašných a iných komunikačných systémov, aby sa v prípade potreby okamžite mohlo začať s pomocnými, únikovými a záchrannými operáciami.

Článok 7

Informovanie pracovníkov

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 smernice 89/391/EHS, pracovníci a/alebo ich zástupcovia sú informovaní o všetkých opatreniach, ktoré sa týkajú bezpečnosti a zdravia pri práci, najmä o tých, ktoré sa týkajú vykonávania článkov 3 až 6.

2.  Informácie musia byť zrozumiteľné všetkým pracovníkom, ktorých sa to týka.

Článok 8

Lekárske prehliadky

1.  V súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo zvyklosťami sú prijaté opatrenia na zabezpečenie vhodnej kontroly zdravia pracovníkov vo vzťahu k zdravotným a bezpečnostným rizikám práce, ktorým sú v práci vystavení.

2.  V rámci týchto opatrení musí byť každý pracovník oprávnený alebo povinný absolvovať lekársku prehliadku pred tým, ako mu budú uložené úlohy súvisiace s činnosťami uvedenými v článku 2, a potom sa opakujú v pravidelných časových intervaloch.

3.  Lekárske prehliadky môže byť súčasťou štátnej starostlivosti o zdravie.

Článok 9

Porady a účasť pracovníkov

Porady s pracovníkmi a účasť pracovníkov a/alebo ich zástupcov na záležitostiach, ktoré sú predmetom tejto smernice, sa konajú v súlade s článkom 11 smernice 89/391/EHS.

Článok 10

Minimálne požiadavky na bezpečnosť a zdravie

1.  Pracoviská prvýkrát používané po dátume uvedenom v článku 12 ods. 1, keď táto smernica nadobúda účinnosť, musia vyhovovať minimálnym požiadavkám na bezpečnosť a zdravie stanoveným v prílohe.

2.  Pracoviská, ktoré sú už v prevádzke pred dátumom, keď táto smernica nadobúda účinnosť, uvedenom v článku 12 ods. 1, musia vyhovovať minimálnym požiadavkám na bezpečnosť a zdravie, stanoveným v prílohe, čo najskôr, ale najneskôr do piatich rokov od uvedeného dátumu.

3.  Ak sa na pracoviskách vykonali zmeny, rozšírenia a/alebo reorganizácie po dátume uvedenom v článku 12 ods. 1, keď táto smernica nadobúda účinnosť, zamestnávateľ vykoná nevyhnutné opatrenia, aby tieto zmeny, rozšírenia a/alebo reorganizácie vyhovovali príslušným minimálnym požiadavkám na bezpečnosť a zdravie stanoveným v prílohe.ODDIEL III

OSTATNÉ USTANOVENIA

Článok 11

Úpravy príloh

Úpravy príloh čisto technického rázu v súvislosti:

 s prijatím smerníc v oblasti technickej harmonizácie a normalizácie vťahujúcich sa na ťažbový vrtný priemysel

 a/alebo

 s technickým pokrokom, zmenami v medzinárodných predpisoch alebo špecifikáciách alebo poznatkoch vzťahujúcich sa na ťažbový vrtný priemysel,

sú prijaté postupom stanoveným v článku 17 smernice 89/391/EHS.

Článok 12

Záverečné ustanovenia

1.  Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 24 mesiacov od prijatia tejto smernice. Bezodkladne informujú o tom Komisiu.

2.  Ustanovenia uvedené v prvom odseku prijaté členskými štátmi musia obsahovať odkaz na túto smernicu alebo musí byť takýto odkaz urobený pri ich úradnom zverejnení. Členské štáty si spôsob odkazu stanovia sami.

3.  Členské štáty oznámia Komisii znenie vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré už boli prijaté, alebo ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

▼M1 —————

▼B

Článok 13

Táto smernica je adresovaná členským štátom.
PRÍLOHA

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA BEZPEČNOSŤ A ZDRAVIE PODĽA ČLÁNKU 10 SMERNICE

Úvodná poznámka

Povinnosti stanovené v tejto prílohe sa uplatnia vždy, keď si to vyžaduje charakteristika pracoviska alebo činnosti, okolnosti alebo mimoriadne riziko.

ČASŤ A

Minimálne požiadavky použiteľné na pevnine i na mori

1.  Stabilita a pevnosť

Pracoviská musia byť tak navrhnuté, postavené, zariadené, prevádzkované, kontrolované a udržované, aby odolali očakávaným environmentálnym podmienkam.

Musia mať konštrukciu a pevnosť, ktoré zodpovedajú ich využívaniu.

2.  Organizácia a dozor

2.1.  Organizácia pracovísk

2.1.1. Pri navrhovaní pracovísk sa má dbať na primeranú ochranu pred nebezpečenstvami. Miesta je potrebné udržovať v čistote a všetky nebezpečné látky alebo skládky musia byť buď odstránené alebo kontrolované tak, aby neohrozili zdravie a bezpečnosť pracovníkov.

2.1.2. Jednotlivé pracovné miesta musia byť navrhnuté a vybudované v súlade s ergonomickými zásadami s prihliadnutím k potrebe pracovníkov sledovať operácie prevádzané na ich miestach.

2.1.3. Osobitne nebezpečné priestory sa musia ohraničiť a vybaviť varovnými nápismi.

2.2.  Zodpovedná osoba

Za každé pracovisko obsadené pracovníkmi musí byť po celý čas zodpovedná jedna osoba, ktorá má schopnosti a kvalifikáciu vyžadovanú pre túto funkciu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo zvyklosťami a ktorá bola menovaná zamestnávateľom.

Zamestnávateľ môže sám prevziať zodpovednosť za pracovisko uvedené v prvom odseku, ak má schopnosti a kvalifikáciu požadované na tento účel v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a zvyklosťami.

2.3.  Dozor

Na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia v priebehu všetkých pracovných operácií musí byť vykonávaný nevyhnutný dozor osobami, ktoré majú schopnosti a kvalifikáciu požadované na tento účel v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo zvyklosťami a ktoré boli menované zamestnávateľom alebo v jeho zastúpení a konajú v jeho mene.

Zamestnávateľ môže sám prevziať dozor uvedený v prvom pododseku, ak má schopnosti a kvalifikáciu požadovanú na tento účel v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo zvyklosťami.

2.4.  Odborní pracovníci

Pokiaľ sú pracovníci prítomní na pracovisku, musí sa tu vždy nachádzať dostatočný počet pracovníkov s kvalifikáciou, skúsenosťami a výcvikom na plnenie úloh, ktorými sú poverení.

2.5.  Informácie, inštrukcie a výcvik

Zamestnancom je potrebné v záujme zabezpečenia ich bezpečnosti a zdravia poskytovať nevyhnutné informácie, inštrukcie, odborný výcvik a preškoľovanie.

Zamestnávateľ musí zabezpečiť, aby jeho pracovníci dostali zrozumiteľné pokyny, aby nebola ohrozená ich vlastná bezpečnosť a zdravie, ani bezpečnosť a zdravie ostatných pracovníkov.

2.6.  Písomné pokyny

Pre každé pracovisko je potrebné vypracovať písomné pokyny stanovujúce pravidlá, ktoré sa musia dodržovať pre zabezpečenie bezpečnosti a zdravia pracovníkov a bezpečného používania zariadení.

Tieto pokyny musia obsahovať informácie o použití núdzových zariadení a tiež o tom, ako sa treba zachovať v prípade núdze na pracovisku alebo v jeho blízkosti.

2.7.  Bezpečné pracovné metódy

Na každom pracovisku a pri každej činnosti musia byť používané bezpečné pracovné metódy.

2.8.  Pracovné povolenie

Pokiaľ to dokument o bezpečnosti zdraví vyžaduje, musí byť zavedený systém pracovných povolení pre výkon nebezpečných prác a pre výkon prác, ktoré obvykle nie sú nebezpečné, ale mohli by, pri prekrývaní s inou operáciou, spôsobiť vážne nebezpečenstvo..

Pracovné povolenia musia vydávať zodpovedné osoby pred začatím prác a musia bližšie určovať podmienky, ktoré musia byť splnené, a bezpečnostné opatrenia, ktoré musia byť dodržiavané pred začatím, počas a po skončení práce.

2.9.  Pravidelná revízia opatrení pre bezpečnosť a ochranu zdravia

Zamestnávateľ musí zabezpečiť, aby opatrenia prijaté na ochranu bezpečnosti a zdravia pracovníkov vrátane systému ich riadenia boli pravidelne kontrolované a aby bol zaručený ich súlad s touto smernicou.

3.  Mechanické a elektrické vybavenie a zariadenia

3.1.  Všeobecné ustanovenia

Mechanické a elektrické vybavenia sa musia vybrať, inštalovať a uviesť do prevádzky, prevádzkovať a udržiavať s patričným ohľadom na bezpečnosť a zdravie pracovníkov, s prihliadnutím na iné ustanovenia tejto smernice a smerníc 89/392/EHS ( 6 ) a 89/655/EHS ( 7 ).

Ak sú postavené na mieste, kde je alebo mohlo byť riziko požiaru alebo explózie v dôsledku vznietenia plynu, pár alebo horľavín kvapalín, musí byť ich používanie prispôsobené tomuto miestu.

Vybavenie musí byť, v prípade potreby, opatrené vhodným ochranným zariadením a zabezpečovacími systémami proti zlyhaniu.

3.2.  Osobitné ustanovenia

Mechanické vybavenie a zariadenie musia byť dostatočne odolné bez viditeľných nedostatkov a musia byť vhodné pre daný účel použitia.

Mechanické vybavenie a zariadenie musia mať dostatočné rozmery a výkon na účely, na ktoré sú určené.

4.  Údržba

4.1.  Všeobecná údržba

Pre systematickú kontrolu, údržbu a prípade testovanie mechanického vybavenia a zariadení je potrebné vypracovať vhodný plán.

Samotnú údržbu, kontrolu a testovanie ktorejkoľvek časti zariadenia alebo vybavenia musí vykonávať spôsobilý pracovník.

Záznamy o kontrolách a testoch musia byť vhodným spôsobom zaznamenané a uchovávané.

4.2.  Údržba bezpečnostného vybavenia

Vhodné bezpečnostné vybavenie musí byť udržiavané pre okamžité použitie a v dobrom stave.

Údržba sa musí vykonávať s patričným ohľadom na prevádzkové postupy.

5.  Kontrola vrtu

Počas vrtných prác je potrebné používať vhodné zariadenia na kontrolu vrtu na ochranu proti nebezpečenstvu výbuchu.

Pri umiestnení takéhoto zariadenia treba prihliadať na charakter vrtu a prevádzkové podmienky.

6.  Ochrana pred škodlivými látkami v ovzduší a pred výbuchom

6.1. Je potrebné prijať vhodné opatrenia na posúdenie prítomnosti škodlivých a/alebo potenciálne výbušných látok v ovzduší a na meranie koncentrácie týchto látok.

Pokiaľ to dokument o bezpečnosti a zdraví vyžaduje, musia byť zavedené kontrolné prístroje automaticky a nepretržite zaznamenajúce koncentrácie plynov na určených miestach, automatické poplašné zariadenia, systémy na automatické odpojenie elektrických zariadení pre zastavenie spaľovacích motorov.

Pokiaľ sa prevádza automatické meranie, namerané hodnoty merania musia byť zaznamenané a uchovávané spôsobom stanoveným v dokumente o bezpečnosti a zdraví.

6.2.  Ochrana proti škodlivým látkam v ovzduší

6.2.1. Pokiaľ sa nazhromaždili alebo môžu nazhromaždiť škodlivé látky v ovzduší, musia byť uskutočnené opatrenia na ich zachytenie pri zdroji a odstránené.

Vhodný systém musí zabezpečiť zníženie obsahu škodlivých látok v ovzduší na úroveň, pri ktorej nie sú pracovníci ohrození.

6.2.2. Bez toho, aby bola dotknutá smernica 89/656/EHS ( 8 ), musia byť k dispozícii v priestoroch, v ktorých môžu byť pracovné sily vystavené pôsobeniu škodlivých látok, vhodné dýchacie a oživovacie prístroje v dostatočnom počte.

Na obsluhu týchto prístrojov musí byť na pracovisku k dispozícii dostatočný počet odborne vyškolených osôb.

Prístroje sa musia vhodným spôsobom skladovať a vhodným spôsobom sa musí vykonávať ich údržba.

6.2.3. Pokiaľ sa v ovzduší vyskytuje alebo môže vyskytovať sírovodík alebo iné toxické plyny, musí byť príslušným orgánom k dispozícii plán na ochranu proti plynu, ktorý presne stanovuje dostupné ochranné prostriedky a prijaté ochranné opatrenia.

6.3.  Predchádzanie riziku výbuchu

6.3.1. Musia byť vykonané všetky potrebné opatrenia na predchádzanie výskytu a hromadeniu výbušných látok v ovzduší.

6.3.2. V miestach, kde je nebezpečenstvo výbuchu, musia byť vykonané všetky potrebné opatrenia, aby sa zabránilo vznieteniu výbušných plynov.

6.3.3. Musí byť vypracovaný plán na ochranu proti výbuchu, ktorý presne stanovuje príslušné prístroje a opatrenia.

7.  Únikové cesty a núdzové východy

7.1. Únikové cesty a núdzové východy musia zostať voľne priechodné a musia najkratšou cestou smerovať von alebo do bezpečného priestoru, k bezpečnému zhromaždisku alebo k bezpečnému evakuačnému miestu.

7.2. V prípade nebezpečenstva musia mať pracovníci možnosť rýchlo a čo najbezpečnejšie opustiť svoje pracoviská.

7.3. Počet, rozmiestnenie a rozmery únikových ciest a núdzových východov závisí od využívania, vybavenia a rozmerov pracovísk, ako aj od najvyššieho možného počtu prítomných pracovníkov.

Ubytovacie priestory a obývané miestnosti musia mať aspoň dve rôzne únikové cesty vzdialené od seba čo najviac, ktoré vedú do bezpečného priestoru, na zhromaždisko alebo iné bezpečné evakuačné miesto.

7.4. Dvere núdzových východov sa musia otvárať smerom von, ak to nie je možné, musia byť vyhotovené vo forme posuvných dverí.

Dvere núdzových východov nesmú byť zamknuté alebo zaistené spôsobom, ktorý by znemožňoval ich ľahké a rýchle otvorenie ktoroukoľvek osobou, ktorá by ich v prípade potreby musela použiť.

7.5. Osobitné únikové cesty a núdzové východy musia byť označené symbolmi v súlade s vnútroštátnymi predpismi, ktorými je smernica 92/58/EHS ( 9 ) zavedená do vnútroštátneho práva.

7.6. Dvere núdzových východov sa nesmú zamykať.

Únikové cesty a núdzové východy, ako aj príslušné dvere a prístupové dopravné cesty nesmú byť zatarasené predmetmi, aby sa mohli kedykoľvek a bez prekážok použiť.

7.7. Únikové cesty a núdzové východy vyžadujúce osvetlenie musia byť pre prípad zlyhania osvetlenia vybavené núdzovým osvetlením.

8.  Vetranie uzavretých pracovných priestorov

8.1. Na uzavretých pracoviskách musí byť zabezpečený dostatočný prísun čerstvého vzduchu s ohľadom na pracovné metódy a fyzickú záťaž pracovníkov.

Ak sa využíva vetracie zariadenie, musí sa udržiavať vo funkčnom stave.

Kontrolný systém musí signalizovať akékoľvek zlyhanie, pokiaľ je to potrebné pre zdravie pracovníkov.

8.2. Klimatizačné zariadenia alebo mechanické vetracie zariadenia sa musia prevádzkovať tak, aby pracovníci neboli vystavení nepríjemnému prievanu.

Usadeniny a nečistoty, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť zdravie pracovníkov znečistením ovzdušia, sa musia rýchlo odstrániť.

9.  Teplota v pracovných priestoroch

9.1. V pracovných priestoroch sa musí počas pracovnej doby s ohľadom na vykonávané pracovné metódy a fyzickú záťaž pracovníkov udržovať teplota vhodná pre ľudský organizmus.

9.2. V miestnostiach určených na oddych, pre stálu službu, v hygienických zariadeniach, jedálňach a v miestnostiach prvej pomoci musí teplota zodpovedať špecifickému účelu využitia priestorov.

9.3. Okná, svetlíky a sklenené prepážky musia umožniť ochranu pred nadmerným slnečným žiarením podľa druhu práce a pracoviska.

10.  Podlahy, steny, stropy a strechy miestností

10.1. Podlahy miestností nesmú mať žiadne nerovnosti, diery alebo nebezpečný sklon, musia byť pevné, stabilné a protišmykové.

Pracoviská s jednotlivými pracovnými miestami musia byť riadne tepelne odizolované podľa typu podniku a fyzickej činnosti pracovníka.

10.2. Miestnosti musia mať také povrchy podláh, stropov a stien, aby sa dali vyčistiť a renovovať v súlade s bežnými hygienickými požiadavkami.

10.3. Priehľadné alebo priesvitné steny, najmä celosklenené prepážky v miestnostiach alebo v blízkosti pracovných miest a dopravných ciest, musia byť zreteľne označené a vyrobené z bezpečného materiálu alebo musia byť pracovné miesta a dopravné cesty spoľahlivo chránené tak, aby pracovníci neprichádzali s nimi do styku a neboli zranení v prípade ich rozbitia.

10.4. Prístup na strechy zhotovené z materiálov, ktoré nemajú dostatočnú pevnosť, je prípustný len vtedy, ak je k dispozícii zariadenie, ktoré umožní bezpečné vykonanie práce.

11.  Prirodzené a umelé osvetlenie

11.1. Každé pracovisko musí byť v celom rozsahu vybavené osvetlením, ktoré je zdrojom dostatočného svetla potrebného na zabezpečenie bezpečnosti a zdravia pracovníkov.

11.2. Pracovisko musí využívať pokiaľ možno čo najviac prirodzeného svetla a musí byť s ohľadom na poveternostné podmienky vybavené vhodným umelým osvetlením z hľadiska bezpečnosti a zdravia pracovníkov.

11.3. Osvetlenie v pracovných miestnostiach a na spojovacích cestách musí byť rozmiestnené tak, aby osvetlenie nemohlo prispievať k vzniku nehôd pracovníkov.

11.4. Pracoviská, na ktorých sú pracovníci zvlášť vystavení rizikám v prípade výpadku umelého osvetlenia, musia mať dostatočne intenzívne núdzové osvetlenie.

11.5. Osvetľovacie zariadenia musia byť navrhnuté tak, aby priestory prevádzkovej kontroly, únikové cesty, prekladové a nebezpečné priestory zostávali osvetlené.

Pokiaľ sú pracoviská obsadené len príležitostne, povinnosti uvedené v prvom odseku sa vzťahujú iba na čas, keď sú pracovníci prítomní.

12.  Okná a svetlíky

12.1. Okná, svetlíky miestností a vetracie zariadenia, ktoré sa otvárajú, nastavujú a zatvárajú, musia byť tak navrhnuté, aby bola zaručená bezpečná manipulácia s nimi.

Musia byť umiestnené tak, aby neprestavovali nebezpečenstvo pre pracovníkov, keď sú otvorené.

12.2. Okná a svetlíky sa musia dať bezpečne čistiť.

13.  Dvere a brány

13.1. Umiestnenie, počet, druh použitého materiálu na ich zhotovenie a rozmery dverí a brán sú určené vlastnosťami a spôsobom použitia miestností alebo priestorov.

13.2. Dvere z priehľadných materiálové musia byť označené vo výške očí.

13.3. Kyvadlové (lietacie) dvere a brány musia byť priehľadné alebo musia mať priehľadné výplne.

13.4. Pokiaľ priehľadné alebo priesvitné plochy dverí a brán nie sú zhotovené z bezpečnostného materiálu a pokiaľ by pri ich rozbití mohlo dôjsť k zraneniu pracovníkov, musia byť plochy chránené proti možnému rozbitiu.

13.5. Posuvné dvere musia byť zabezpečené bezpečnostným zariadením proti náhodnému vypadnutiu a následnému nečakanému pádu.

13.6. Dvere a brány, ktoré sa otvárajú smerom hore, musia byť zabezpečené proti neočakávanému pádu späť.

13.7. Dvere na únikových cestách musia byť zodpovedajúco označené.

Musia sa dať vždy otvoriť zvnútra bez osobitnej pomoci.

Pokiaľ sa pracovníci nachádzajú na pracovisku, musia sa dať dvere otvoriť.

13.8. Dvere pre chodcov musia byť v bezprostrednej blízkosti každej brány určenej výslovne pre vozidlá, pokiaľ prechod pre chodcov nie je bezpečný, dvere musia byť zreteľne označené a musia byť stále voľne priechodné.

13.9. Mechanické dvere a brány musia fungovať bez nebezpečenstva vzniku nehody pre pracovníkov.

Musia byť vybavené dobre viditeľným a ľahko prístupným núdzovým vypínacím zariadením a musia sa dať otvoriť aj ručne, pokiaľ sa pri výpadku prúdu samé automaticky neotvoria.

13.10. Ak je ku ktorémukoľvek miestu znemožnený prístup pomocou reťazí alebo podobných prostriedkov, musia byť jasne viditeľné a označené značkami zákazu a varovania.

14.  Dopravné cesty

14.1. Pracoviská musia byť bezpečne dostupné a v prípade núdze musí byť možnosť ich rýchlo a bezpečne opustiť.

14.2. Dopravné cesty vrátane schodov, pevne inštalovaných výstupných rebríkov a nakladacích priestorov a rámp musia byť tak vypočítané, dimenzované a umiestnené, aby zabezpečovali chodcov a vozidlám ľahký, bezpečný a vhodný prístup spôsobom, ktorý neohrozuje bezpečnosť pracovníkov, ktorí sú blízkosti týchto dopravných ciest zamestnaní.

14.3. Rozmery dopravných ciest, ktoré slúžia na prepravu osôb alebo materiálu, musia byť závislé od počtu možných užívateľov a typu podniku.

Ak sa na dopravných cestách používajú aj dopravné prostriedky, musí byť vymedzený dostatočne bezpečnostný priestor pre chodcov.

14.4. Dostatočne veľký priestor sa musí ponechať rovnako medzi cestami pre vozidlá a dverami, bránami, prechodmi pre chodcov, chodbami a schodiskami.

14.5. V záujme ochrany pracovníkov musia byť od seba jasne odlíšené prístupové a dopravné cesty.

15.  Nebezpečné priestory

15.1. Ak sa na pracoviskách nachádzajú nebezpečné priestory v dôsledku povahy práce predstavujúce riziko pádu pre pracovníkov alebo padajúce predmety, musia sa tieto priestory vybaviť čo najlepšie prostriedkami zabraňujúcimi vstup neoprávneným pracovníkom do týchto priestorov.

15.2. Musia byť vykonané vhodné opatrenia na ochranu pracovníkov, ktorí sú oprávnení vstupovať do týchto priestorov.

15.3. Nebezpečné priestory musia byť zreteľne označené.

16.  Rozmery a objem vzdušného priestoru miestností — voľnosť pohybu na pracoviskách

16.1. Pracovné miestnosti musia mať dostatočnú pôdorysnú plochu, výšku a objem priestoru, umožňujúce pracovníkom vykonávať ich prácu bez rizika pre bezpečnosť a zdravie alebo pracovnú pohodu.

16.2. Priestor, ktorý majú pracovníci na pracovisku k dispozícii, musí mať také rozmery, aby mali pracovníci pri svojej činnosti dostatočnú voľnosť pohybu a aby mohli svoje úlohy bezpečne vykonávať.

17.  Oddychové miestnosti

17.1. Pokiaľ to bezpečnosť alebo zdravie pracovníkov vyžadujú najmä z dôvodu druhu vykonávaných činností alebo prekročenia určitého počtu zamestnaných osôb v prevádzke, musí byť pre pracovníkov k dispozícii ľahko prístupná oddychovú miestnosť.

Toto ustanovenie sa nepoužije, ak pracovníci pracujú v kancelárskych miestnostiach alebo v podobných pracovných miestnostiach poskytujúcich počas prestávok rovnocennú možnosť oddychu.

17.2. Oddychové miestnosti musia mať dostatočné rozmery a musia byť vybavené stolmi a stoličkami s operadlom podľa počtu pracovníkov.

17.3. V oddychových miestnostiach je potrebné prijať zodpovedajúce opatrenia na ochranu nefajčiarov pred tabakovým dymom.

17.4. Pokiaľ je pracovná doba pravidelne a často prerušovaná a nie sú k dispozícii žiadne oddychové miestnosti, musia sa vyčleniť iné priestory, v ktorých sa pracovníci môžu zdržovať počas prerušenia práce, ak to vyžaduje bezpečnosť a zdravie pracovníkov.

Aj tu treba prijať primerané opatrenia na ochranu nefajčiarov pred tabakovým dymom.

18.  Pracoviská vo voľnej prírode

18.1. Pracoviská, dopravné cesty a ostatné miesta alebo zariadenia vo voľnej prírode, ktoré pracovníci počas svojej činnosti používajú alebo na ktoré vstupujú, musia byť navrhnuté tak, aby bol zaručený bezpečný pohyb vozidiel i chodcov.

18.2. Pracoviská vo voľnej prírode musia byť dostatočne osvetlené umelým svetlom, keď denné svetlo nepostačuje.

18.3. Ak pracovníci pracujú na pracovných miestach vo voľnej prírode, musia byť pracovné miesta podľa možnosti tak usporiadané, aby pracovníci:

a) boli chránení proti poveternostným vplyvom a prípadne proti padaniu predmetov;

b) neboli vystavení škodlivým hladinám hluku alebo škodlivým vonkajším účinkom (napr. plyny, pary, prach);

c) v prípade nebezpečenstva mohli rýchlo opustiť svoje pracovné miesto, resp. aby im mohla byť rýchlo poskytnutá pomoc;

d) sa nemohli pošmyknúť alebo zrútiť.

19.  Tehotné ženy a dojčiace matky

Tehotné ženy a dojčiace matky musia mať možnosť odpočinúť si poležiačky za vhodných podmienok.

20.  Zdravotne postihnutí pracovníci

Pracoviská musia byť v prípade potreby zariadené podľa potrieb zdravotne postihnutých pracovníkov.

Toto ustanovenie sa použije hlavne na riešenie dverí, spojovacích ciest, schodov, spŕch, umývadiel a záchodov a pracovísk používaných alebo priamo obývaných zdravotne postihnutými osobami.

ČASŤ B

Osobitné minimálne požiadavky použiteľné na pevnine

1.  Hlásenie požiaru a zdolávanie požiaru

1.1. Pri plánovaní, stavbe, vybavovaní, uvádzaní do prevádzky, prevádzkovaní a údržbe pracovísk musia byť vykonané vhodné opatrenia proti zabráneniu vzniku požiarov a ich šíreniu zo zdrojov uvedených v dokumente o bezpečnosti a zdraví.

V prípade požiaru musí byť zabezpečené jeho rýchle a účinné zdolanie.

1.2. Pracoviská musia byť vybavené vhodnými zariadeniami na hasenie požiaru a prípadne hlásičmi požiaru a poplašnými zariadeniami.

1.3. Manuálne protipožiarne zariadenia musia byť ľahko dostupné, manipulácia s nimi musí byť jednoduchá a pokiaľ je to potrebné, musia byť chránené proti poškodeniu.

1.4. Na pracovisku musí byť uložený plán protipožiarnej ochrany upresňujúci opatrenia v súlade s článkami 3, 4, 5 a 6, ktoré treba vykonať na zabránenie, ohlásenie a zdolanie vzniku a šírenia požiaru.

1.5. Protipožiarne zariadenia musia byť označené v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorými je smernica 92/58/EHS zavedená do vnútroštátneho práva.

Označenie musí byť umiestnené na vhodných miestach a musí byť odolné.

2.  Diaľkové ovládanie v prípade núdze

Pokiaľ to vyžaduje dokument o bezpečnosti a zdraví, v prípade núdze musia byť určité zariadenia ovládateľné na diaľku z vhodných miest.

Tieto prístroje musia zahrňovať systémy na uzavretie a hasenie vrtov, zariadení a potrubí.

3.  Komunikačné prostriedky v bežných a núdzových situáciách

3.1. Pokiaľ to vyžaduje dokument o bezpečnosti a zdraví, musí byť každé pracovisko, obsadené pracovníkmi, vybavené:

a) akustickým a optickým systémom, schopným v prípade potreby prenášať poplašný signál na všetky pracovné miesta obsadené pracovníkmi;

b) akustickým systémom, ktorý dobre počuť vo všetkých miestach, kde sa pracovníci často zdržujú.

3.2. Zariadenia na vyhlasovanie poplachu musia byť na vhodných miestach.

3.3. Pokiaľ sa pracovníci nachádzajú na pracoviskách, ktoré nie sú zvyčajne obsadené, musia mať k dispozícii vhodné komunikačné prostriedky.

4.  Zhromaždiská a zoznam mien

Pokiaľ to vyžaduje dokument o bezpečnosti a zdraví, musia byť určené zhromaždiská, vedené zoznamy pracovníkov a prijaté nevyhnutné opatrenia.

5.  Záchranné a únikové zariadenia

5.1. Zamestnanci musia byť vyškolení, aby vedeli, ktoré opatrenia treba urobiť v prípade núdze.

5.2. Záchranné prostriedky, pripravené na použitie, musia byť uložené na vhodných a ľahko prístupných miestach.

5.3. Pokiaľ sú únikové cesty náročné alebo vedú prostredím, kde je alebo by mohlo byť nedýchateľné ovzdušie, pracoviská musia byť vybavené individuálnym dýchacími prístrojmi.

6.  Bezpečnostný výcvik

Bezpečnostný výcvik sa musí konať v pravidelných časových intervaloch na všetkých pracoviskách, ktoré sú zvyčajne obsadené pracovníkmi.

Jeho účelom je najmä vyškoliť a preskúšať schopnosti pracovníkov poverených v prípade núdze osobitnými úlohami zahrnujúcimi použitie, zaobchádzanie a obsluhu záchranných prostriedkov s ohľadom na kritériá stanovené v dokumente o bezpečnosti a zdraví uvedenom v bode 1.1.

V prípade potreby musia pracovníci, ktorým boli takého úlohy zverené, mať možnosť nacvičiť si správne používanie, manipuláciu alebo obsluhu týchto prostriedkov.

7.  Hygienické zariadenia

7.1.  Šatne a skrinky

7.1.1. Zamestnanci musia mať k dispozícii vhodné šatne, pokiaľ musia pri svojej práci nosiť osobitné pracovné oblečenie a pokiaľ zo zdravotných dôvodov alebo dôvodov nevhodnosti nie je možné od nich požadovať, aby sa prezliekali v inej miestnosti.

Šatne musia byť ľahko prístupné, dostatočnej veľkosti a musia byť vybavené možnosťami na sedenie.

7.1.2. Šatne musia mať dostatočné rozmery a musia mať vybavenie umožňujúce každému pracovníkovi, aby si svoj civilný odev počas pracovnej doby uzamkol.

Ak si to okolnosti (napr. práce s nebezpečnými látkami, vlhkosť, špina) vyžadujú, musia byť pracovné a civilné odevy ukladané do oddelených skriniek.

Každý pracovník musí mať možnosť usušiť si mokrý pracovný odev.

7.1.3. Pre ženy a pre mužov musia byť zriadené oddelené šatne alebo oddelené používanie spoločných šatní.

7.1.4. Pokiaľ šatne podľa bodu 7.1.1 nie sú nutné, musí mať každý pracovník k dispozícii priestor, kde si môže ukladať svoj odev.

7.2.  Sprchy a umývadlá

7.2.1. Pokiaľ si to vyžaduje povaha činnosti alebo zdravotné dôvody, musia pracovníci mať k dispozícii dostatočný počet vhodných sprchovacích zariadení.

Pre ženy a mužov musia byť zriadené oddelené sprchovacie miestnosti alebo oddelene používané miestnosti so sprchami.

7.2.2. Sprchovacie miestnosti musia byť dostatočne veľké, aby umožňovali každému pracovníkovi umyť sa bez prekážok a za vhodných hygienických podmienok.

Sprchy musia mať tečúcu studenú a teplú vodu.

7.2.3. Pokiaľ sprchy podľa prvého pododseku bodu 7.2.1 nie sú nevyhnutné, musí byť v blízkosti pracoviska a šatní k dispozícii dostatok vhodných umývadiel s tečúcou studenou a teplou vodou.

Pre ženy a pre mužov musia byť zriadené oddelené umyvárne alebo ich oddelené používanie, ak je to nevyhnutné z dôvodov vhodnosti.

7.2.4. Pokiaľ sú sprchy alebo umyvárne umiestnené oddelene od šatní, musia byť navzájom ľahko dostupné.

7.3.  Záchody a umývadla

Zamestnanci musia mať v blízkosti pracovísk, oddychových miestností, šatní a miestností so sprchami umývadlami miestnosti vybavené s dostatočným počtom záchodov a umývadiel.

Pre ženy a pre mužov musia byť zriadené oddelené záchody alebo ich oddelené používanie.

8.  Ošetrovne a prostriedky prvej pomoci

8.1. Prostriedky prvej pomoci musia zodpovedať vykonávanej činnosti.

Musí byť zriadená jedna alebo viac ošetrovní.

V týchto miestnostiach musia byť na dobre viditeľnom mieste vyvesené inštrukcie na poskytnutie prvej pomoci v prípade nehody.

8.2. Miestnosti pre poskytovanie prvej pomoci musia byť vybavené potrebnými prostriedkami a zariadením pre poskytovanie prvej pomoci a musia byť ľahko prístupné s nosidlami.

Musia byť označené v súlade s vnútroštátnymi predpismi, ktorými je smernice 92/58/EHS zavedená do vnútroštátneho práva.

8.3. Prostriedky prvej pomoci musia byť tiež dostupné na všetkých miestach, kde si to pracovné podmienky vyžadujú.

Prostriedky musia byť vhodným spôsobom označené a ľahko dostupné.

8.4. Musí byť vyškolený dostatočný počet pracovníkov na používanie dostupných prostriedkov prvej pomoci.

9.  Dopravné cesty

Ak sa na území podniku používajú motorové vozidlá, je potrebné stanoviť potrebné dopravné pravidlá.

ČASŤ C

Osobitné minimálne požiadavky použiteľné na mori

1.  Úvodná poznámka

1.1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 3 ods. 2, musí zamestnávateľ, ktorý je v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo zvyklosťami za pracoviská, na ktoré sa vzťahuje časť C, zodpovedný, zabezpečiť, aby dokument o bezpečnosti a zdraví deklaroval, že boli splnené všetky podstatné opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti pracovníkov v bežných a núdzových situáciách.

Na tento účel dokument musí:

a) identifikovať osobitné zdroje nebezpečenstva spojené s pracoviskom vrátane sprievodných činností, ktoré by mohli spôsobiť nehody s vážnymi dôsledkami na bezpečnosť a zdravie príslušných pracovníkov;

b) posúdiť nebezpečenstvá vyplývajúce zo zdrojov nebezpečenstva uvedených pod písmenom a);

c) preukázať, že boli vykonané vhodné bezpečnostné opatrenia na zabránenie nehodám uvedeným pod písmenom a), na obmedzenie počtu úrazov a na účinné a organizované vyprázdnenie pracoviska v prípade núdze;

d) preukázať, že riadiaci systém je v bežných i núdzových situáciách v súlade so smernicou 89/391 EHS a touto smernicou.

1.2. Zamestnávateľ musí počas plánovania a uskutočňovania všetkých patričných štádií spadajúcich pod túto smernicu dodržiavať postupy a podmienky stanovené dokumentom o bezpečnosti a zdraví.

1.3. Rôzni zamestnávatelia, ktorí sú zodpovední za rôzne pracoviská, musia vzájomne spolupracovať v prípade potreby pri príprave dokumentov o bezpečnosti a zdraví a pri opatreniach potrebných na zabezpečenie ochrany bezpečnosti a zdravia pracovníkov.

2.  Hlásenie požiaru a zdolávanie požiaru

2.1. Vhodné opatrenia určené dokumentom o bezpečnosti a zdraví, uvedené v bode 1.1, musia byť prijaté na ochranu proti vzniku a šíreniu požiaru, ako aj na ich lokalizáciu a likvidáciu.

Kde je to účelné, budú vybudované požiarne steny na oddelenie ohňom ohrozených oblastí.

2.2. Na všetkých pracoviskách musia byť vybudované vhodné detekčné a ochranné systémy, systémy na zdolávanie požiaru a poplašné zariadenia zodpovedajúce rizikám určeným v dokumente o bezpečnosti a zdraví uvedenom v bode 1.1.

Tieto systémy môžu zahrňovať najmä:

 hlásiče požiarov,

 poplašné zariadenia pre prípad požiaru,

 rozvody vody pre hasenie požiaru,

 požiarne hydranty a hadice,

 zátopové zariadenia a vodné trysky,

 automatické postrekovače,

 systémy na hasenie horľavých plynov,

 penové hasiace prístroje,

 prenosné hasiace prístroje,

 vybavenie hasiča.

2.3. Manuálne protipožiarne zariadenia musia byť ľahko prístupné, manipulácia s nimi musí byť jednoduchá a v prípade potreby musia byť chránené proti poškodeniu.

2.4. Na pracovisku musí byť uložený plán protipožiarnej ochrany upresňujúci opatrenia na ochranu, zisťovanie a zdolávanie vzniku a šíreniu požiaru.

2.5. Núdzové systémy musia byť oddelené alebo inak chránené proti nehodám, aby bola zaručená ich funkčnosť v prípade havárie.

V niektorých prípadoch je účelné, aby tieto systémy boli zdvojené.

2.6. Protipožiarne zariadenie musí byť označené v súlade s vnútroštátnymi predpismi, ktorými je smernica 92/58/EHS zavedená do vnútroštátneho práva.

Označenie musí byť umiestnené na vhodných miestach a musí byť odolné.

3.  Diaľkové ovládanie v prípade núdze

3.1. Pokiaľ to vyžaduje dokument o bezpečnosti a zdraví uvedený v bode 1.1, musí byť zriadený systém diaľkového ovládania pre prípad núdze.

Takýto systém musí zahrnovať vhodne rozmiestnené kontrolné stanice, ktoré možno používať v prípade núdze vrátane, ak je to potrebné, kontrolných staníc na zhromaždiskách a miestach úniku.

3.2. Zariadeniami na diaľkové ovládanie uvedené v bode 3.1 musia byť vybavené aspoň vetracími systémami, systémami na núdzové vypnutie zariadení, ktorých ďalšia prevádzka by mohla spôsobiť výbuch, systémami brániacimi úniku horľavých kvapalín a plynov, systémami protipožiarnej ochrany a systémami na kontrolu vrtov.

4.  Komunikačné prostriedky v bežných a núdzových situáciách

4.1. Pokiaľ to vyžaduje dokument o bezpečnosti a zdraví, musí byť každé pracovisko obsadené pracovníkmi vybavené:

 akustickým a optickým systémom schopným v prípade potreby prenášať poplašný signál na všetky pracovné miesta obsadené pracovníkmi;

 akustickým systémom, ktorý dobre počuť vo všetkých miestach, kde sa pracovníci často zdržujú.

 systémom umožňujúcim udržovať spojenie s pevninou a záchrannými službami.

4.2. Tieto systémy musia zostať funkčné v núdzových situáciách.

Akustický systém sa musí doplniť komunikačnými systémami, ktoré sú nezávislé od výpadku energetických zdrojov.

4.3. Zariadenia na vyhlásenie poplachu musia byť umiestnené na vhodných miestach.

4.4. Pokiaľ sa pracovníci nachádzajú na pracoviskách, ktoré nie sú zvyčajne obsadené, musia mať k dispozícii vhodné komunikačné prostriedky.

5.  Zhromaždiská a menný zoznam

5.1. Musia byť prijaté vhodné opatrenia na ochranu evakuačných miest a zhromaždísk pred teplom, dymom a, pokiaľ je to možné, pred účinkami výbuchu a na zabezpečenie, aby únikové cesty vedúce na alebo zo zhromaždísk a evakuačných miest, zostali priechodné.

Tieto opatrenia musia zabezpečiť ochranu pracovníkom počas nevyhnutného času a v prípade potreby k organizácii a uskutočneniu ich bezpečnej evakuácie, úniku či záchrany.

5.2. Pokiaľ to vyžaduje dokument o bezpečnosti a zdraví uvedený v bode 1.1, musí byť jedno z chránených miest uvedené v bode 5.1 vybavené zariadením umožňujúcim diaľkové ovládanie systému uvedeného v bode 3 tejto časti C a komunikačné spojenie s pobrežím a záchrannými službami.

5.3. Zhromaždisko a evakuačné miesta musia byť ľahko prístupné z ubytovacích priestorov i z pracovísk.

5.4. Pre každé zhromaždisko musí byť aktualizovaný a vyvesený zoznam pracovníkov patriacich na toto zhromaždisko.

5.5. Na každom pracovisku musí byť k dispozícii a na vhodných miestach vystavený zoznam pracovníkov poverených osobitnými úlohami v prípade núdze.

Mená týchto osôb musia byť uvedené v písomných pokynoch podľa bodu 3.6. časti A.

6.  Záchranné a únikové zariadenia

6.1. Zamestnanci musia byť vyškolení o opatreniach, ktoré majú urobiť v prípade núdze.

Okrem všeobecného školenia pre prípad núdze musia byť pracovníci vyškolení aj s ohľadom na dané pracovisko, osobitosti ktorého stanovuje dokument o bezpečnosti a zdraví uvedený v bode 1.1.

6.2. Zamestnanci sa musia zúčastniť vhodného školenia v technikách prežitia podľa kritérií stanovených v dokumente o bezpečnosti a zdraví uvedenom v bode 1.1.

6.3. Každé pracovisko musí byť vybavené dostatočnými a vhodnými prostriedkami pre evakuáciu v prípade núdze a prostriedkami pre priamy únik na more.

6.4. Musí byť vypracovaný plán na záchranu z mora a na evakuáciu jednotlivých pracovísk.

Tento plán, ktorý sa opiera o dokument o bezpečnosti a zdraví uvedený v bode 1.1, musí stanoviť použitie záchranných člnov a vrtuľníkov a zahrnovať kritériá týkajúce sa kapacity a pohotovosti k zásahu záchranných člnov a vrtuľníkov.

Požadovaná rýchlosť zásahu musí byť uvedená v dokumente o bezpečnosti a zdraví pre každé zariadenie.

Záchranné člny musia byť musia byť navrhnuté a vybavené tak, aby vyhovovali evakuačným a záchranným požiadavkám.

6.5. Záchranné člny, záchranné plte, záchranné pásy a záchranné vesty musia spĺňať nasledujúce minimálne požiadavky:

 musia byť prispôsobené a vybavené, aby umožňovali prežiť dostatočne dlhý čas,

 musí ich byť dostatočný počet pre všetkých pravdepodobne prítomných pracovníkov,

 musia byť prispôsobené pracovisku,

 musia byť vyrobené bezchybne s použitím vhodných materiálov s ohľadom na ich záchrannú funkciu a okolnosti, za ktorých môžu byť používané a udržované v stave pohotovosti,

 pri použití musia mať nápadnú farbu a byť vybavené technickými prostriedkami, ktorými môže užívateľ upútať pozornosť záchrancov.

6.6. Vhodné záchranné prostriedky musia byť vždy pripravené na použitie.

7.  Bezpečnostný výcvik

Na všetkých pracoviskách, ktoré sú zvyčajne obsadené pracovníkmi, sa musí konať v pravidelných časových intervaloch bezpečnostný výcvik, počas ktorého:

 sú vyškolení a preskúšaní z výkonu svojich úloh všetci pracovníci, ktorí boli poverení úlohami v prípade núdze osobitnými úlohami zahrnujúce použitie, manipuláciu alebo obsluhu záchranných prostriedkov, s ohľadom na kritéria stanovené v dokumente o bezpečnosti a zdraví uvedenom v bode 1.1.

 V prípade potreby musia mať pracovníci aj možnosť nacvičiť si správne použitie, zaobchádzanie alebo obsluhu týchto prostriedkov,

 všetky záchranné prostriedky používané v priebehu výcviku sú preskúšané, vyčistené a prípadne znova nabité alebo nahradené a všetky použité prenosné prístroje sú uložené na ich obvyklé miesta,

 záchranné člny sú preskúšané z hľadiska ich pripravenosti.

8.  Hygienické zariadenia

8.1.  Šatne a skrinky

8.1.1. Zamestnanci musia mať k dispozícii vhodné šatne, pokiaľ musia pri svojej práci nosiť osobitné pracovné oblečenie a pokiaľ zo zdravotných dôvodov alebo dôvodov nevhodnosti nie je možné od nich požadovať, aby sa prezliekali v inej miestnosti.

Šatne musia byť ľahko prístupné, dostatočne veľké a musia byť vybavené možnosťami na sedenie.

8.1.2. Šatne musia mať dostatočné rozmery a musia mať vybavenie umožňujúce každému pracovníkovi, aby si svoj civilný odev počas pracovnej doby uzamkol.

Ak si to okolnosti (napr. práce s nebezpečnými látkami, vlhkosť, špina) vyžadujú, musia byť pracovné a civilné odevy ukladané do oddelených skriniek.

Každý pracovník musí mať možnosť usušiť si mokrý pracovný odev.

8.1.3. Pre ženy a pre mužov musia byť zriadené oddelené šatne alebo oddelené používanie spoločných šatní.

8.1.4. Pokiaľ šatne podľa bodu 8.1.1 nie sú nutné, musí mať každý pracovník k dispozícii priestor, kde si môže ukladať svoj odev.

8.2.  Sprchy a umyvárne

Okrem zariadení, ktoré sú v ubytovacích priestoroch, musia mať pracovníci v prípade potreby k dispozícii vhodné sprchy a umyvárne umiestnené aj v blízkosti pracovných miest.

8.3.  Záchody a umývadlá

Okrem tých zariadení, ktoré sú v ubytovacích priestoroch, musia mať pracovníci v prípade potreby k dispozícii záchody a umývadlá aj v blízkosti pracovísk.

Pre ženy a mužov musia byť zriadené oddelené záchody alebo ich oddelené používanie.

9.  Ošetrovne a prostriedky prvej pomoci

9.1. Podľa veľkosti zariadenia a druhu vykonávaných činností treba počítať s jednou alebo s viacerými ošetrovňami.

9.2. Ošetrovne musia byť vybavené vhodnými prístrojmi, zariadením a liekmi, ako aj dostatočným počtom pracovníkov s príslušnými vedomosťami o poskytovaní prvej pomoci alebo v prípade potreby o ošetrení podľa pokynov lekára, ktorý môže, ale nemusí byť prítomný.

Tieto miestnosti musia byť označené v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorými je smernica 92/58/EHS zavedená do vnútroštátneho práva.

9.3. Prostriedky prvej pomoci musia byť na všetkých miestach, kde to pracovné podmienky vyžadujú.

Prostriedky musia byť vhodne označené a ľahko prístupné.

10.  Ubytovanie

10.1. Pokiaľ to povaha, rozsah a doba trvania prác vyžadujú, musí zamestnávateľ svojim pracovníkom zabezpečiť ubytovanie, ktoré musí byť:

 dostatočne chránené proti účinkom explózie, prenikaniu dymu a plynu a proti vzniku a šíreniu požiaru, ako je stanovené v dokumente o bezpečnosti a zdraví v bode 1.1,

 účelne vybavené vetracím, vykurovacím a osvetľovacím zariadením,

 na každom poschodí musia byť aspoň dva oddelené východy vedúce k únikovým cestám,

 chránené proti hluku, zápachu a dymu z iných priestorov, pokiaľ môžu byť škodlivé pre zdravie a pred poveternostnými vplyvmi,

 oddelené od všetkých pracovísk a umiestnené stranou od nebezpečných priestorov.

10.2. Ubytovacie priestory musia zahrnovať dostatok lôžok alebo kójí pre predpokladaný počet osôb nocujúcich na mieste.

Miestnosti určené na prenocovanie musia poskytovať dostatočný priestor umožňujúci ubytovaným uložiť si odevy.

Spálne pre ženy a pre mužov musia byť oddelené.

10.3. Ubytovacie priestory musia mať dostatočný počet sprchovacích zariadení a umyvární s tečúcou teplou a studenou vodou.

Pre ženy a pre mužov musia byť zriadené oddelené sprchovacie miestnosti alebo oddelené používanie sprchovacích miestností.

Sprchovacie miestnosti musia byť dostatočne veľké, aby umožňovali každému pracovníkovi umyť sa bez prekážok a za vhodných hygienických podmienok.

10.4. Ubytovacie priestory musia byť vybavené dostatočným počtom záchodov a umývadiel.

Pre ženy a pre mužov musia zriadené oddelené záchody alebo ich oddelené používanie.

10.5. Ubytovacie priestory a ich vybavenie musia byť udržiavané na zodpovedajúcej hygienickej úrovni.

11.  Prevádzka vrtuľníkov

11.1. Pristávacie plochy pre vrtuľníky na pracovisku musia byť dostatočne veľké a umiestnené tak, aby zabezpečovali ľahký prístup umožňujúci najväčšiemu vrtuľníku používať túto plochu lietať i za najťažších predpokladaných podmienok.

Každá pristávacia plocha musí byť navrhnutá a vybudovaná tak, aby zodpovedala svojmu určeniu.

11.2. V bezprostrednej blízkosti pristávacieho miesta vrtuľníkov musia byť pripravené a uložené vybavenia nevyhnutné pre možnosť nehody za účasti vrtuľníkov.

11.3. Na ťažobných zariadeniach trvalo osídlených pracovníkmi musí byť pri prevádzke vrtuľníkov na pristávacej ploche prítomný vždy dostatočný počet vyškolených pracovníkov pre prípad núdze.

12.  Umiestnenie ťažbových zariadení na mori — bezpečnosť a stabilita

12.1. Musia byť prijaté všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a zdravia pracovníkov ťažbového vrtného priemyslu počas umiestňovania ťažbových zariadení na mori.

12.2. Prípravné práce na umiestnenie ťažobných zariadení na mori sa musia vykonávať tak, aby bola zaručená ich bezpečnosť a stabilita.

12.3. Zariadenia a postupy používané pri prevádzaní činností uvedených v bode 12.1 musia byť také, aby ohrozenie pracovníkov ťažbového vrtného priemyslu bolo všeobecne, ako aj v núdzových prípadoch nízke.( 1 ) Ú. v. ES C 32, 7.2.1991, s. 7.

( 2 ) Ú. v. ES C 280, 28.10.1991, s. 79 a Ú. v. ES C 241, 21.9.1992, s. 88.

( 3 ) Ú. v. ES C 191, 22.7.1991, s. 34.

( 4 ) Ú. v. ES L 393, 30.12.1989, s. 1.

( 5 ) Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1.

( 6 ) Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 9. Smernica zmenená a doplnená smernicou 91/368/EHS (Ú. v. ES L 198, 22.7.1991, s. 16).

( 7 ) Ú. v. ES L 393, 30.12.1989, s. 13.

( 8 ) Ú. v. ES L 393, 30.12.1989, s. 18.

( 9 ) Ú. v. ES L 245, 26.8.1992, s. 23.

Top