Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01992L0042-20130926

Smernica Rady 92/42/EHS z 21. mája 1992 o požiadavkách na účinnosť nových teplovodných kotlov na kvapalné alebo plynné palivá

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/42/2013-09-26

1992L0042 — SK — 26.09.2013 — 005.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

SMERNICA RADY 92/42/EHS

z 21. mája 1992

o požiadavkách na účinnosť nových teplovodných kotlov na kvapalné alebo plynné palivá

(Ú. v. ES L 167, 22.6.1992, p.17)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

SMERNICA RADY 93/68/EHS z 22. júla 1993,

  L 220

1

30.8.1993

 M2

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2004/8/ES z 11. februára 2004

  L 52

50

21.2.2004

 M3

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2005/32/ES zo 6. júla 2005,

  L 191

29

22.7.2005

 M4

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/28/ES z 11. marca 2008,

  L 81

48

20.3.2008

►M5

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 813/2013 z 2. augusta 2013,

  L 239

136

6.9.2013
▼B

SMERNICA RADY 92/42/EHS

z 21. mája 1992

o požiadavkách na účinnosť nových teplovodných kotlov na kvapalné alebo plynné palivá▼M5 —————

▼B

Článok 7

▼M5 —————

▼B

2.  Zhoda sériovo vyrobených kotlov sa osvedčí nasledovne:

 skúškou stupňa účinnosti vzorového kotla podľa modulu B uvedeného v prílohe III,

 prehlásením o zhode so schváleným typom podľa modulov C, D alebo E podľa prílohy IV.

Pri plynových kotloch zodpovedajú postupy vyhodnocovania zhody stupňa účinnosti postupom vyhodnocovania zhody s požiadavkami na bezpečnosť v rámci smernice 90/396/EHS v súlade so zákonmi členských štátov.

▼M5 —————

▼B

Článok 8

▼M1

1.  Členské štáty musia informovať Komisiu a ostatné členské štáty o orgánoch, ktoré menovali na výkon postupov uvedených v článku 7, ako aj o špecifických úlohách, na výkon ktorých boli tieto orgány menované, a o identifikačných číslach, ktoré im predtým udelila Komisia.

Komisia musí uverejniť v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev zoznam poverených orgánov s ich identifikačnými číslami a úlohami, ktorými boli poverené. Komisia musí zabezpečovať aktualizáciu tohto zoznamu.

▼B

2.  Členské štáty používajú pri vymenovaní miest minimálne kritériá stanovené v prílohe V. Miesta, ktoré spĺňajú kritériá v príslušných zosúladených normách, spĺňajú aj kritériá tejto prílohy.

3.  Členský štát, ktorý vymenoval jedno miesto, musí vziať vymenovanie späť, keď zistí, že toto miesto už nezodpovedá kritériám uvedeným v odseku 2. Okamžite o tom upovedomí ostatné členské štáty a Komisiu a vymenovanie vezme späť.

▼M5 —————

▼B
PRÍLOHA III

Modul B: typové schválenie ES

1.

Tento modul opisuje časť postupu, v ktorom vymenované miesto preskúša a potvrdí, že vzor reprezentujúci príslušnú výrobu zodpovedá príslušným predpisom tejto smernice.

2.

Návrh na preskúšanie modulu ES podáva výrobca alebo jeho splnomocnenec v spoločenstve podľa svojho výberu niektorému vymenovanému miestu.

Návrh musí obsahovať:

 meno a adresu výrobcu a keď návrh podáva splnomocnenec, aj jeho meno a adresu,

 písomné prehlásenie, že ten istý návrh nebol podaný na žiadne iné vymenované miesto,

 technické podklady podľa oddielu 3.

Navrhovateľ dá vymenovanému miestu k dispozícii reprezentatívnu vzorku za príslušnú výrobu (ďalej len „typ“). Vymenované miesto si môže vyžiadať ďalšie vzorky, ak ich potrebuje na vykonanie skúšobného programu.

3.

Technické podklady musia umožňovať vyhodnotenie súladu výrobku s požiadavkami tejto smernice. Musia obsahovať pre vyhodnotenie v potrebnom rozsahu návrh, výrobu a činnosť výrobku a ďalej musia obsahovať nasledujúce, pokiaľ je to pre vyhodnotenie potrebné:

 všeobecný opis typu,

 návrhy, výrobné výkresy a plány konštrukčných dielov, montážne podskupiny, spínacie obvody atď.,

 opisy a vysvetlivky potrebné na pochopenie uvedených výkresov a plánov ako aj spôsobu funkcie výrobku,

 zoznam celkom alebo čiastočne použitých noriem, uvedených v článku 5 ods. 2, ako aj opis zvolených riešení na splnenie základných požiadaviek, pokiaľ nie sú použité v normách uvedených v článku 5,

 výsledky konštrukčných výpočtov, skúšok atď.,

 správy o vykonaní skúšok.

4.

Vymenované miesto

4.1.

preskúša technické podklady, preverí, či bol typ vyrobený v súlade s technickými podkladmi a zistí, ktoré konštrukčné diely boli navrhnuté podľa príslušných ustanovení noriem vymenovaných v článku 5 ods. 2 a ktoré podľa týchto noriem navrhnuté neboli;

4.2.

vykonáva príslušné skúmania a potrebné skúšky alebo ich nechá vykonať, aby sa zistilo, či riešenia zvolené výrobcom spĺňajú základné požiadavky tejto smernice, pokiaľ sa nepoužili normy uvedené v článku 5 ods. 2;

4.3.

vykonáva zodpovedajúce skúmania a potrebné skúšky alebo ich nechá vykonať na zistenie, či boli príslušné normy použité správne, pokiaľ sa výrobca rozhodol ich použiť;

4.4.

dohodne s navrhovateľom miesto, na ktorom sa majú vykonať skúmania a potrebné skúšky.

5.

Keď typ zodpovedá ustanoveniam tejto smernice, vystaví vymenované miesto navrhovateľovi osvedčenie o vykonaní typového schválenia ES. Toto osvedčenie obsahuje meno a adresu výrobcu, výsledky skúšky, prípadné podmienky pre platnosť osvedčenia a údaje potrebné na identifikáciu schváleného typu.

K osvedčeniu je priložený zoznam dôležitých technických údajov, ktorého kópia je uschovaná na vymenovanom mieste.

Ak vymenované miesto odmietne vystaviť výrobcovi alebo jeho splnomocnencovi v spoločenstve osvedčenie o typovom schválení, toto odmietnutie riadne zdôvodní.

Musí sa vypracovať doložka pre odvolacie konanie.

6.

Navrhovateľ upovedomí vymenované miesto, ktorému zaslal technické podklady na osvedčenie typového schválenia ES o všetkých zmenách na schválenom výrobku, ktoré potrebujú nové schválenie, pokiaľ tieto zmeny môžu vplývať na súlad so základnými požiadavkami, alebo predpísanými podmienkami pre používanie výrobku. Tento nový súhlas sa udelí vo forme doplnenia pôvodného osvedčenia o typovom schválení ES.

7.

Každé vymenované miesto zasiela ostatným vymenovaným miestam príslušné údaje o osvedčeniach o typovom schválení ES a vystavených, resp. odobratých doplnkoch.

8.

Ostatné vymenované miesta môžu dostať kópie osvedčení o typových schváleniach ES a/alebo doplnky. Ostatným vymenovaným miestam sa dajú k dispozícii aj prílohy osvedčení.

9.

Výrobca alebo jeho splnomocnenec v spoločenstve uschová spolu s technickými podkladmi kópiu osvedčenia o typovom schválení ES aj s doplnkami minimálne po dobu 10 rokov po vyrobení posledného výrobku.

Ak nie je v spoločenstve usadený ani výrobca ani jeho splnomocnenec, pripadne povinnosť úschovy technických podkladov osobe zodpovednej za zavedenie výrobku na trh spoločenstva.
PRÍLOHA IV

Modul C: Zhoda s typom

1.

Tento modul opisuje časť postupu, pri ktorom výrobca alebo jeho splnomocnenec v spoločenstve zisťuje a prehlasuje, že príslušné prístroje zodpovedajú typu ES a spĺňajú požiadavky smernice, ktorá pre ne platí. ►M1  Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca, ustanovený v rámci spoločenstva, musí pripevniť označenie CE na každé zariadenie a vypracovať písomné vyhlásenie o zhode. ◄

2.

Výrobca urobí všetky potrebné opatrenia, aby výrobný proces zaručoval súlad vyrobených výrobkov so spôsobom konštrukcie opísaným v osvedčení o typovom schválení ES a s príslušnými platnými požiadavkami tejto smernice.

3.

Výrobca alebo jeho splnomocnenec uchováva kópiu prehlásenia o súlade minimálne po dobu 10 rokov po vyrobení posledného výrobku.

Ak ani výrobca ani jeho splnomocnenec v spoločenstve nesídli, pripadne táto povinnosť zachovania technických podkladov osobe zodpovednej za zavedenie výrobku na trh spoločenstva.

4.

Miesto vybrané výrobcom vykonáva v ľubovoľných intervaloch neočakávané skúšky výrobku alebo nechá tieto skúšky urobiť. Preskúma sa vhodná vzorka vyrábaných výrobkov vybraná na mieste niektorým vymenovaným miestom. Ďalej sa vykonajú vhodné skúšky podľa príslušných noriem vymenovaných v článku 5 ods. 2, aby sa preskúšal súlad výrobkov s požiadavkami príslušnej smernice. Ak nesúhlasí jeden alebo viac skúšaných výrobkov s týmito normami, vymenované miesto urobí vhodné opatrenia.

Modul D: Zabezpečenie kvality výroby

1.

Tento modul opisuje postup, pri ktorom výrobca plniaci povinnosti podľa oddielu 2 zabezpečuje a prehlasuje, že príslušné prístroje zodpovedajú typu opísanému v osvedčení o typovom schválení ES a spĺňajú požiadavky tejto smernice. ►M1  Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca, ustanovený v rámci spoločenstva, musí pripevniť označenie CE na každé zariadenie a vypracovať písomné vyhlásenie o zhode. Označenie CE sprevádza identifikačné číslo povereného orgánu zodpovedného za kontroly, ako sú uvedené v oddiele 4. ◄

2.

Výrobca udržuje schválený systém zabezpečovania kvality pre výrobu, konečný odber a skúšku podľa oddielu 3 a podlieha kontrole podľa oddielu 4.

3.

Systém zabezpečovania kvality

3.1.

Výrobca navrhne niektorému z vymenovaných miest podľa svojej voľby vyhodnotenie svojho systému zabezpečovania kvality pre príslušné prístroje.

Takýto návrh obsahuje:

 všetky príslušné údaje o predpokladanej kategórii prístrojov;

 podklady pre systém zabezpečovania kvality;

 technické podklady schváleného typu a kópiu osvedčenia o typovom schválení ES.

3.2.

Systém zabezpečenia kvality musí zaručovať súlad prístrojov s typom opísaným v osvedčení o typovom schválení ES a s požiadavkami tejto smernice, ktoré sa na ne vzťahujú.

Všetky výrobcom zohľadnené podklady, požiadavky a predpisy sú zostavené systematicky a správne vo forme písomných opatrení, postupov a návodov. Tieto podklady pre systém zabezpečovania kvality majú zabezpečiť, aby programy zabezpečovania kvality, plány, príručky a správy boli vypracovávané jednotne.

Zvlášť musia obsahovať primeraný opis nasledujúcich bodov:

 kvalitatívnych cieľov, organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomoci vedenia vo vzťahu ku kvalite prístrojov,

 výrobných postupov, kontroly kvality a techniky zabezpečovania kvality a iných systematických opatrení,

 kontroly a skúšok, ktoré sa vykonajú pred-, počas- a po skončení výroby (s uvedením frekvencie ich vykonania);

 podkladov zabezpečovania kvality, ako sú kontrolné správy, skúšobné a ciachovacie údaje, správy o kvalifikácii pracovníkov zamestnaných v tejto oblasti atď.,

 prostriedkov, ktorými možno kontrolovať vykonávanie systému kvality.

3.3.

Vymenované miesto vyhodnotí systém zabezpečovania kvality, aby zistilo, či sú splnené požiadavky uvedené v oddiele 3.2. Pri systémoch zabezpečenia kvality používajúcich príslušné zladené normy sa vychádza zo splnenia týchto požiadaviek. Aspoň jeden člen hodnotiacej skupiny má mať skúsenosti s vyhodnocovaním príslušnej prístrojovej techniky. Hodnotiaci proces zahŕňa aj kontrolnú prehliadku u výrobcu.

Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi. Rozhodnutie obsahuje výsledky hodnotenia a zdôvodnenie rozhodnutia.

3.4.

Výrobca sa zaväzuje splniť schválenou formou povinnosti vyplývajúce zo systému zabezpečenia kvality a postarať sa o odbornú a efektívnu funkciu zabezpečenia kvality.

Výrobca alebo jeho splnomocnenec informuje vymenované miesto, ktoré schválilo systém zabezpečovania kvality, o každej plánovanej zmene systému zabezpečovania kvality.

Vymenované miesto preskúma plánované zmeny a rozhodne, či zmenený systém zabezpečovania kvality zodpovedá ešte požiadavkám uvedeným v oddieli 3.2. alebo či bude treba nové vyhodnotenie.

Rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje výsledky hodnotenia a zdôvodnenie rozhodnutia.

4.

Kontrola v pôsobnosti vymenovaného miesta

4.1.

Kontrola má zabezpečiť, aby výrobca plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality.

4.2.

Výrobca musí umožniť vymenovanému miestu na účely inšpekcie prístup k výrobným, kontrolovaným, skúšobným a skladovacím priestorom a poskytne mu všetky potrebné podklady. Sem patria zvlášť:

 podklady systému kvality;

 záznamy o kvalite, napríklad skúšobné správy, skúšobné údaje, údaje o ciachovaní, správy o kvalifikácii pracovníkov zamestnaných v tejto oblasti atď.

4.3.

Vymenované miesto vykonáva pravidelné preskúšanie na zistenie, či výrobca dodržiava a správne používa systém zabezpečenia kvality a podáva mu správy o preskúšaní.

4.4.

Navyše môže vymenované miesto vykonávať u výrobcu aj neohlásené návštevy. Pri týchto návštevách môže vymenované miesto v prípady potreby vykonať kontrolné skúšky riadnej funkcie systému zabezpečenia kvality alebo ich nechať vykonať. Vymenované miesto dá výrobcovi správu o návšteve a v prípade skúšky správu o skúške.

5.

Výrobca zachová minimálne 10 rokov po výrobe posledného prístroja nasledujúce podklady pre úrady jednotlivých štátov:

 podklady podľa druhej zarážky bodu 3.1.,

 zmeny podľa bodu 3.4. druhý odsek,

 rozhodnutia a správy vymenovaného miesta podľa posledného odseku bodov 3.4., 4.3. a 4.4.

6.

Každé vymenované miesto oznámi iným vymenovaným miestam príslušné údaje o vystavených, resp. odobratých povoleniach týkajúcich sa systémov zabezpečenia kvality.

Modul E: Zabezpečenie kvality výrobku

1.

Tento modul opisuje postup, v ktorom výrobca plní povinnosti podľa oddielu 2, zabezpečuje a prehlasuje, že kotle a zariadenia zodpovedajú typu opísanému v osvedčení o typovom schválení ES. ►M1  Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca, ustanovený v rámci spoločenstva, musí pripevniť označenie CE na každý kotol a zariadenie a vypracovať písomné vyhlásenie o zhode. Označenie CE sprevádza identifikačné číslo povereného orgánu zodpovedného za kontroly, ako sú uvedené v oddiele 4. ◄

2.

Výrobca vykonáva kontrolu schváleného systému zabezpečovania kvality konečných výrobkov a prístrojov, ako aj skúšky podľa oddielu 3. Podlieha kontrole podľa oddielu 4.

3.

Systém zabezpečovania kvality

3.1.

Výrobca navrhne u vymenovaného miesta podľa svojej voľby vyhodnotenie svojho systému zabezpečovania kvality pre príslušné kotle a prístroje.

Tento návrh obsahuje:

 všetky príslušné údaje o predpokladanej kategórii kotla alebo prístroja,

 podklady o systéme zabezpečenia kvality,

 technické podklady schváleného typu a kópiu osvedčenia o typovom schválení ES.

3.2.

V rámci systému zabezpečenia kvality sa preskúša každý kotol a každý prístroj. Skúšky sa vykonajú podľa noriem uvedených v článku 5, alebo sa vykonajú rovnocenné skúšky na zaručenie súladu so smerodajnými požiadavkami tejto smernice. Všetky podklady zohľadnené výrobcom, požiadavky a predpisy sú zostavené systematicky a správne vo forme písomných opatrení, postupov a návodov. Tieto podklady pre systém zabezpečenia kvality majú zabezpečiť jednotné vypracovanie programov zabezpečenia kvality, plánov, príručiek a správ.

Zvlášť musia obsahovať primeraný opis nasledujúcich bodov:

 kvalitatívnych cieľov, ako aj organizačnej skladby, zodpovednosti a právomoci vedenia vo vzťahu ku kvalite výrobku,

 šetrenia a skúšok vykonaných po výrobe,

 prostriedkov na sledovanie účinného vykonávania systému kvality,

 záznamov o kvalite, napríklad skúšobných správ, skúšobných údajov, ciachovacích údajov, správ o kvalifikácii pracovníkov zamestnaných v tejto oblasti atď.

3.3.

Vymenované miesto vyhodnotí systém zabezpečenia kvality, aby zistilo, či spĺňa požiadavky uvedené v oddieli 3.2. U systémov zabezpečenia kvality používajúcich príslušné zosúladené normy sa predpokladá splnenie týchto požiadaviek.

Aspoň jeden člen hodnotiacej skupiny má mať skúsenosti s vyhodnocovaním príslušnej výrobnej technológie. Hodnotiaci postup zahrňuje aj návštevu u výrobcu.

Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje výsledky hodnotenia a zdôvodnenie rozhodnutia.

3.4.

Výrobca sa zaväzuje plniť povinnosti plynúce zo systému zabezpečenia kvality v schválenej forme a starať sa o to, aby systém pracoval odborne a efektívne.

Výrobca alebo jeho splnomocnenec informuje vymenované miesto, ktoré systém zabezpečenia schválilo, o všetkých plánovaných zmenách systému zabezpečenia kvality.

Vymenované miesto plánované zmeny zhodnotí a rozhodne, či zmenený systém zabezpečenia zodpovedá ešte požiadavkám vymenovaným v odseku 3.2. alebo či je potrebné nové vyhodnotenie.

Výrobcovi oznámi svoje rozhodnutie. Toto oznámenie obsahuje výsledky hodnotenia a odôvodnenie rozhodnutia.

4.

Kontrola v pôsobnosti vymenovaného miesta

4.1.

Kontrola má zaručiť plnenie schváleného systému zabezpečenia kvality výrobcom.

4.2.

Výrobca umožní vymenovanému miestu na účely inšpekcie prístup do kontrolovaných, skúšobných a skladovacích priestorov a poskytne mu všetky potrebné podklady. Sem patria zvlášť:

 podklady o systéme zabezpečenia kvality,

 technické podklady,

 záznamy o kvalite, ako sú správy o skúšaní, skúšobné údaje, ciachovacie údaje, správy o kvalifikácii pracovníkov zamestnaných v tejto oblasti atď.

4.3.

Vymenované miesto vykonáva pravidelné kontroly, aby zistilo, či výrobca zachováva a používa systém zabezpečenia kvality a podáva výrobcovi správy o výsledku týchto kontrol.

4.4.

Vymenované miesto môže vykonať u výrobcu aj neohlásené návštevy. Pri týchto návštevách môže vymenované miesto vykonať potrebné skúšky na kontrolu správnosti funkcie systému zabezpečenia kvality, alebo môže tieto skúšky nechať vykonať. Výrobcovi zašle správu o návšteve a v prípade skúšky správu o skúške.

5.

Výrobca zachováva minimálne po dobu 10 rokov po výrobe posledného kotla alebo prístroja nasledujúce podklady pre úrady jednotlivých štátov:

 podklady podľa tretej zarážky bodu 3.1,

 zmeny podľa druhého odseku bodu 3.4,

 rozhodnutia a správy vymenovaného miesta podľa posledného odseku bodu 3.4., 4.3. a 4.4.

6.

Každé vymenované miesto oznámi iným vymenovaným miestam príslušné údaje o vystavených alebo odobratých schváleniach systému zabezpečenia kvality.
PRÍLOHA V

Minimálne kritériá pre vymenovanie miest, ktoré členské štáty musia vziať do úvahy

1.

Miesto, jeho vedúci a pracovníci poverení vykonaním skúšky nesmú byť totožní s autorom návrhu, výrobcom, dodávateľom alebo montérom zariadení, ktoré sa majú preskúšať, ani splnomocnencom niektorej z týchto osôb. Nesmú sa podieľať na plánovaní, výrobe a prevádzke alebo údržbe takých kotlov a prístrojov ani bezprostredne, ani ako splnomocnenci. Tým sa nevylučuje možnosť výmeny technických informácií medzi výrobcom a miestom.

2.

Miesto a pracovníci poverení skúškou musia skúšku vykonať čo najodbornejšie, technicky čo najzodpovednejšie a nezávisle od každého vplyvu – predovšetkým finančného – na posúdenie alebo výsledok skúšky, zvlášť od vplyvov zo strany osôb a skupín osôb zainteresovaných na výsledkoch skúšky.

3.

Vymenované miesto musí mať pracovníkov a prostriedky potrebné na primerané plnenie technických a administratívnych úloh spojených s vykonaním skúšok; musí mať aj prístup k prístrojom potrebným na vykonanie mimoriadnych skúšok.

4.

Personál poverený vykonávaním skúšok musí mať:

 dobré technické a odborné vzdelanie,

 dostatočné znalosti požiadaviek vykonávaných skúšok a primerané praktické skúsenosti v tejto oblasti,

 potrebné schopnosti na vypracovanie osvedčení, protokolov a správ, v ktorých sa majú zachytiť vykonané skúšky.

5.

Je nutné zaručiť nezávislosť osôb poverených vykonaním skúšok. Ich odmena sa nesmie určovať v závislosti od počtu vykonaných skúšok ani výsledkov týchto skúšok.

6.

Vymenované miesta musia uzavrieť poistenie povinného ručenia, pokiaľ táto povinnosť neprináleží štátu na základe vnútroštátnych právnych predpisov alebo pokiaľ za skúšky nezodpovedá priamo členský štát.

7.

Pracovníci vymenovaného miesta sú povinní dodržiavať služobné tajomstvo podľa tejto smernice (okrem kompetentných úradov štátu, v ktorých vykonávajú svoje činnosti) alebo podľa iného vnútroštátneho predpisu, ktorý sa naň vzťahuje.

Top