EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01990R3447-19960120

Consolidated text: Nariadenie Komisie (EHS) č. 3447/90 z 28. novembra 1990, o osobitných podmienkach poskytovania pomoci na súkromné skladovanie ovčieho a kozieho mäsa

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3447/1996-01-20

1990R3447 — SK — 20.01.1996 — 001.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE KOMISIE (EHS) č. 3447/90

z 28. novembra 1990,

o osobitných podmienkach poskytovania pomoci na súkromné skladovanie ovčieho a kozieho mäsa

(Ú. v. ES L 333, 30.11.1990, p.46)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

 M1

COMMISSION REGULATION (EEC) No 273/91 of 1 February 1991 (*)

  L 28

28

2.2.1991

►M2

NARIADENIE KOMISIE (EHS) č. 1258/91 zo 14. mája 1991,

  L 120

15

15.5.1991

►M3

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 879/95 z 21. apríla 1995,

  L 91

2

22.4.1995

►M4

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 40/96 z 12. januára 1996,

  L 10

6

13.1.1996(*)

Tento akt nebol zatiaľ uverejnený v slovenčine.
▼B

NARIADENIE KOMISIE (EHS) č. 3447/90

z 28. novembra 1990,

o osobitných podmienkach poskytovania pomoci na súkromné skladovanie ovčieho a kozieho mäsaKOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 3013/89 z 25. septembra 1989 o spoločnej organizácii trhu s ovčím a kozím mäsom ( 1 ), a najmä na jeho článok 7 (5),

keďže ustanovenia nariadenia Komisie (EHS) č. 3446/90 z 27. novembra 1990, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá pre poskytovanie pomoci na súkromné skladovanie ovčieho a kozieho mäsa ( 2 ), by sa vzhľadom na poskytnutie pomoci na súkromné skladovanie ovčieho mäsa mali dodržiavať; keďže je vhodné tieto ustanovenia doplniť alebo upraviť;

keďže článok 3 nariadenia Rady (EHS) č. 2644/80 ( 3 ) stanovuje, že ak si to vyžaduje situácia na trhu, možno obdobie skladovania skrátiť alebo predĺžiť; keďže je preto vhodné, aby sa k sume poskytovanej pomoci na určité obdobie skladovania stanovila aj výška zvýšenia alebo zníženia sumy v prípade predĺženia alebo skrátenia obdobia skladovania;

keďže predpokladané podmienky na trhu si vyžadujú ustanoviť pružnú dĺžku skladovania od troch do siedmich mesiacov;

keďže je v záujme zabezpečenia skutočných ponúk vhodné určiť minimálne množstvo, ktoré možno skladovať;

keďže sa zábezpeka 120 ECU za tonu javí ako primeraná na zabezpečenie dodržania záväzkov spojených so súkromným skladovaním;

keďže opatrenia ustanovené týmto nariadením sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre ovce a kozy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:Článok 1

Nariadenie (EHS) č. 3446/90 sa uplatňuje podľa ustanovení tohto nariadenia.

Článok 2

1.  Žiadosti v súvislosti s pomocou na súkromné skladovanie sa predkladajú intervenčným agentúram uvedeným v prílohe.

2.  Obdobie, na ktoré možno ponúkať skladovanie v súvislosti s výberovým konaním, je trojmesačné. Skutočnú dobu skladovania však zvolí skladovateľ. Táto doba môže trvať najmenej od troch mesiacov najviac do siedmich mesiacov. Ak však je doba skladovania dlhšia ako tri mesiace, výška pomoci sa zvyšuje denne o ►M4  1,45 ECU ◄ za každú tonu a deň.

Článok 3

Minimálne zmluvné množstvo sú štyri tony vyjadrené v hmotnosti nevykosteného mäsa.

▼M2

Článok 3a

Minimálne množstvo pre každý odvoz je stanovené na štyri tony vyjadrené vo forme hmotnosti výrobku na sklad a dodávateľa. Avšak, ak je zostávajúce množstvo v sklade nižšie ako uvedené množstvo, bude povolená jedna ďalšia operácia odvozu zvyšného množstva, alebo jeho časti.

Ak nebudú splnené podmienky pre odvoz uvedené v predchádzajúcom pododseku:

 suma pomoci pre odvezené množstvo sa vypočíta v súlade s článkom 6 (3) nariadenia Komisie (EHS) č. 3446/90, a

 15 % záruky uvedenej v článku 4 bude vyhlásená za prepadnutú vo vzťahu k odstránenému množstvu.

▼B

Článok 4

Zábezpeka je ►M4  145 ECU ◄ za tonu.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. decembra 1990.

Uplatňuje sa pri súkromnom skladovaní začínajúcom od uvedeného dátumu.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M3
ANEXO —BILAG —ANHANG —ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ —ANNEX —ANNEXE —ALLEGATO —BIJLAGE —ANEXO —LIITE —BILAGA

Direcciones de los organismos de intervención —Interventionsorganernes adresser —Anschriften der Interventionsstellen —Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως —Addresses of the intervention agencies —Adresses des organismes d'intervention —Indirizzi degli organismi d'intervento —Adressen van de interventiebureaus —Endereços dos organismos de intervençăo —Interventioelinten osoitteet —Interventionsorganens adresserBELGIQUEBELGIË

Bureau d'intervention etde restitution belgeRue de Trèves 82B-1040 Bruxelles

Belgisch interventie- en restitutiebureauTrierstraat 82B-1040 Brussel

 

Téléphone: (32 2) 287 24 11, télécopieur: (32 2) 230 25 33/280 03 07, télex: 24076 OBEA BRU B

DANMARK:

Landbrugs- og FiskeriministerietEF-direktoratetNyropsgade 26DK-1780 København VTlf. (45)33-92 70 00; fax: (45)33-92 69 48; telex: 151 37 DK

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)Postfach 180 203D-60083 Frankfurt am MainAdickesallee 40D-60322 Frankfurt am MainTel.: (49) 69-1 56 4 App. 704Telefax: (49) 69-1 56 4 790Telex: 411727

ΕΛΛΑΔΑ:

Γενική ΔιεύθυνσηΔιαχείρισης Αγορών ΓεωργικώνΠρόϊόντων (ΓΕN. ΔI. ΔΑ. ΓΕΠ)Αχαρνών 241, GR 10446ΑθήναTηλ: 8656439Tέλεφαξ: 8670503

ESPAŃA:

Servicio nacional de productos agrarios (SENPA)c/ Beneficencia 8 — 10E− 28004 MadridTel.: (34)1-222 29 61; fax: (34)1-222 29 61; télex 23427 SENPA E

FRANCE:

Ofival80, avenue des Terroirs de FranceF-75607 Paris cedex 12Téléphone. (33 1)44 68 50 00; télécopieur: (33 1)44 68 52 33; télex 215330 F

IRELAND:

Department of Agriculture and Food, Food and ForestryAgriculture HouseKildare StreetIRL-Dublin 2Tel.: (353 1) 678 90 11, ext. 33 32fax: (353 1)661 62 63telex: 4280 and 5118

ITALIA:

Ente di Stato per gli Interventi nel mercato agricolo (EIMA)Via Palestro 81I-00100 RomaTel.: (39)6-49 57 283 –– 49 59 261telefax: (39)6-44 53 940telex: 61 30 03

NEDERLAND:

Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureauMinisterie van Landbouw, Natuurbeheer en VisserijBurg. Kessenplein 3Postbus 960NL-6430 AZ HoensbroekTel.: (31)45-23 83 83telefax: (31)45-22 27 35telex: 56396

ÖSTERREICH:

Agrarmarkt AustriaGeschäftsbereich IIIDresdner Straße 70A-1200 WienTel.: (43) 1-33 151Telefax: (43) 1-33 151 299

PORTUGAL:

INGAInstituto Nacional de Intervençăo e Garantia AgrícolaRua Camilo Castelo Branco, 45P-1000 LisboaTel.: (351 1) 355 58 12/17; telefax: (351 1) 522 35 9; telex: 66207/10 INGA P

SUOMI:

Maa- ja metsätalousministeriöMaatalouspolotiikan osastoInterventioyksikköMariankatu 23,PL 232FIN-00171 HelsinkiPuh.: + 358 0 160 1telekopio: + 358 0 160 97 90

SVERIGE:

Statens jordbruksverkInterventionsenhetenS-551 82 JönköpingTel.: (46) 36-15 50 00fax: (46) 36-19 05 46telex: 70991 SJV-S

UNITED KINGDOM:

Intervention Board Executive Agency,Fountain House,2 Queens Walk,UK-Reading RG1 7QWBerkshireTel.: (44 1734) 53 13 38 Sheepmeat sectionfax: (44 1734) 56 67 50telex: 848 302( 1 ) Ú. v. ES L 289, 7. 10. 1989, s. 1.

( 2 ) Ú. v. ES L 333, 30.11.0990, s. 39.

( 3 ) Ú. v. ES L 275, 18. 10. 1980, s. 8.

Top