EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01984L0500-20050520

Consolidated text: Smernica Rady z 15. októbra 1984 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na keramické predmety, ktoré prichádzajú do styku s potravinami (84/500/EHS)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1984/500/2005-05-20

1984L0500 — SK — 20.05.2005 — 001.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

SMERNICA RADY

z 15. októbra 1984

o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na keramické predmety, ktoré prichádzajú do styku s potravinami

(84/500/EHS)

(Ú. v. ES L 277, 20.10.1984, p.12)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

SMERNICA KOMISIE 2005/31/ES Text s významom pre EHP z 29. apríla 2005,

  L 110

36

30.4.2005
▼B

SMERNICA RADY

z 15. októbra 1984

o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na keramické predmety, ktoré prichádzajú do styku s potravinami

(84/500/EHS)RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 76/893/EHS z 23. novembra 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa materiálov a predmetov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami ( 1 ), hlavne na jeho článok 3,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia ( 2 ),

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru ( 3 ),

keďže článok 2 smernice 76/893/EHS uvádza, že materiály a predmety nesmú uvoľňovať v nich obsiahnuté zložky do potravín v množstvách, ktoré by mohli ohroziť ľudské zdravie;

keďže článok 3 tej istej smernice uvádza, že Rada podľa postupu uvedeného v článku 100 Zmluvy prijme formou smernice špeciálne opatrenia platné pre niektoré skupiny materiálov a predmetov (osobitné smernice);

keďže vo väčšine členských štátov podliehajú predmety z keramiky prichádzajúce do styku s potravinami záväzným ustanoveniam na ochranu ľudského zdravia, ktoré stanovujú limity extrahovateľného množstva olova a kadmia;

keďže tieto ustanovenia sú rozdielne v každom členskom štáte, vytvárajúc tak prekážky pre zavedenie a fungovanie spoločného trhu;

keďže tieto prekážky môžu byť odstránené, ak umiestnenie keramických predmetov na trhu spoločenstva podlieha jednotným pravidlám; keďže je z týchto dôvodov potrebné harmonizovať limitné hodnoty a testovacie a analytické metódy pre takéto predmety;

keďže vhodným nástrojom pre dosiahnutie tohto cieľa je osobitná smernica v znení článku 3 smernice 76/893/EHS, ktorej všeobecné ustanovenia sú použiteľné v takomto konkrétnom prípade;

keďže prispôsobovanie niektorých kontrolných a analytických opatrení uvedených v smernici technickému pokroku je implementačné opatrenie, ktorého prijatie by malo byť zverené Komisii na účel zjednodušiť a urýchliť postup;

keďže vo všetkých prípadoch, kde Rada udeľuje Komisii právomoci implementovať ustanovenia týkajúce sa materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami, by mal byť stanovený postup na zabezpečenie úzkej spolupráce medzi členskými štátmi a Komisiou v Stálom výbore pre potraviny ustanovenom rozhodnutím Rady z 13. novembra 1969,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:Článok 1

1.  Táto smernica je osobitnou smernicou v znení článku 3 smernice 76/893/EHS.

2.  Táto smernica sa týka možného vylúhovania olova a kadmia z hotových keramických predmetov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, alebo ktoré sú v styku s potravinami a sú určené na takýto účel.

3.  „Keramické predmety“ znamenajú predmety vyrobené zo zmesi anorganických materiálov so všeobecne vysokým obsahom ílovitých a kremičitanových látok, do ktorých sa prípadne môže pridať malé množstvo organických materiálov. Tieto predmety sa najskôr tvarujú a takto získaný tvar sa fixuje vypaľovaním. Predmety sa môžu ďalej glazúrovať, smaltovať a/alebo zdobiť.

Článok 2

1.  Množstvá olova a kadmia vylúhované z keramického predmetu neprekročia limity uvedené v ďalšom texte.

2.  Množstvá olova a kadmia vylúhované z keramického predmetu sú stanovované formou testu, ktorého podmienky sú špecifikované v prílohe I, s použitím analytickej metódy opísanej v prílohe II.

3.  Ak keramický výrobok pozostáva zo samostatnej nádoby vybavenej keramickým vekom, limit pre olovo a/alebo kadmium, ktorý sa nemôže prekročiť (mg/dm2 alebo mg/l), zodpovedá prepočtom len na samostatnú nádobu.

Samotná nádoba a vnútorný povrch veka sa testujú samostatne a za rovnakých podmienok.

Takto získaná suma dvoch hodnôt extrakcie olova a kadmia sa priradí zodpovedajúcim spôsobom k povrchovej ploche alebo k objemu len samostatnej nádoby.

4.  Keramický výrobok spĺňa podmienky tejto smernice, ak množstvá olova a/alebo kadmia uvoľnené počas testu podľa podmienok stanovených v prílohe I a II neprekročia nasledujúce limity: 

Pb

Cd

—  Kategória 1:

Výrobky, ktoré nemôžu byť plnené a predmety, ktoré môžu byť plnené, ktorých vnútorná hĺbka meraná od najnižšieho bodu k horizontálnej rovine prechádzajúcej horným okrajom nepresahuje 25 mm

0,8 mg/dm2

0,07 mg/dm2

—  Kategória 2:

Všetky ostatné predmety, ktoré môžu byť plnené

4,0 mg/l

0,3 mg/l

—  Kategória 3:

Nádoby na varenie; nádoby na balenie a skladovanie, ktoré majú vnútorný objem viac ako tri litre

1,5 mg/l

0,1 mg/l

5.  Ak však keramický výrobok nepresahuje horeuvedené množstvá o viac ako 50 %, takýto výrobok sa napriek tomu považuje za spĺňajúci požiadavky tejto smernice, ak aspoň tri ďalšie predmety toho istého tvaru, rozmerov, zdobenia a glazúrovania sú testované podľa podmienok uvedených v prílohe I a II a priemerné hodnoty olova a kadmia získané z týchto predmetov nepresahujú stanovené limity, pričom žiadny z týchto predmetov nepresahuje tieto limity o viac ako 50 %.

▼M1

Článok 2a

1.  Vo všetkých štádiách predaja až po štádium maloobchodného predaja vrátane musí keramické výrobky, ktoré ešte nie sú v styku s potravinami, sprevádzať písomné vyhlásenie o zhode v súlade s článkom 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ( 4 ).

Toto vyhlásenie vystavuje výrobca alebo predajca, ktorý má sídlo v Spoločenstve, a musí obsahovať informácie stanovené v prílohe III k tejto smernici.

2.  Výrobca alebo dovozca do Spoločenstva sprístupní príslušnú dokumentáciu, ktorá dokazuje, že keramické výrobky spĺňajú migračné limity olova a kadmia stanovené v článku 2, príslušným vnútroštátnym orgánom na požiadanie. Táto dokumentácia musí obsahovať výsledky vykonanej analýzy, podmienky skúšky a meno a adresu laboratória, ktoré vykonalo skúšku.

▼B

Článok 3

Zmeny a doplnky, ktoré sa majú urobiť v prílohách vzhľadom k pokroku vo vedeckom a technickom poznaní, s výnimkou častí 1 a 2 prílohy I, sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 10 smernice 76/893/EHS.

Článok 4

1.  Do troch rokov od oznámenia ( 5 ) tejto smernice rada stanoví v súlade s postupom stanoveným v článku 100 zmluvy:

a) obmedzenia, ktoré sa majú stanoviť na tie druhy keramických predmetov, ktoré prichádzajú do styku s ústami;

b) metódy na kontrolu dodržiavania obmedzení stanovených v písm. a).

2.  V takom istom čase komisia prehodnotí na základe toxikologických a technologických údajov limity stanovené v článku 2 v zmysle ich zníženia a zmiernenia podmienok testu stanovených v prílohe I, a ak je to potrebné, predloží Rade návrhy zmien a doplnkov k smernici.

Článok 5

1.  Členské štáty v prípade potreby zmenia a doplnia svoje vnútroštátne právne predpisy v súlade s touto smernicou tak, aby:

 do troch rokov po uverejnení tejto smernice bol povolený obchod s keramickými predmetmi, ktoré zodpovedajú jej ustanoveniam,

 do piatich rokov po uverejnení tejto smernice bolo zakázané zavádzať na trh predmety, ktoré nezodpovedajú jej ustanoveniam.

Členské štáty ihneď informujú Komisiu o akýchkoľvek takýchto zmenách a doplnkoch.

2.  Bez dosahu na paragraf 1 členské štáty môžu jednorazovo zakázať alebo opakovane zakázať výrobu keramických predmetov, ktoré nezodpovedajú tejto smernici.

Článok 6

Táto smernica je adresované členským štátom.
PRÍLOHA I

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ STANOVENIA VYLÚHOVATEĽNOSTI OLOVA A KADMIA

1.   Testovaná tekutina („simulant“)

4 % (v/v) kyselina octová v čerstvo pripravenom vodnom roztoku.

2.   Podmienky testu

2.1.

Urobte test pri teplote 22 ± 2 °C po dobu 24 ± 0,5 hodín.

2.2.

Ak stanovujete vylúhovateľnosť olova, prikryte vzorku vhodným ochranným vrchnákom a vystavte ju bežnému svetlu v laboratóriu.

Ak stanovujete vylúhovateľnosť kadmia alebo olova a kadmia, prikryte vzorku takým spôsobom, aby ste zabezpečili, že povrch, ktorý má byť testovaný, bude uchovaný v úplnej temnote.

3.   Plnenie

3.1   Vzorky, ktoré môžu byť plnené

Naplňte keramický výrobok 4 % (v/v) roztokom kyseliny octovej na úroveň nie viac ako 1 mm od horného okraja; vzdialenosť sa meria od horného okraja vzorky.

Vzorky s plochým alebo trochu zošikmeným okrajom by sa mali naplniť takým spôsobom, že vzdialenosť medzi povrchom tekutiny a bodom pretečenia nie je viac ako 6 mm, vzdialenosť je meraná od zošikmeného okraja.

3.2.   Vzorky, ktoré nemôžu byť plnené

Povrch vzorky, ktorá nebude prichádzať do styku s potravinami, je najskôr pokrytá vhodnou ochrannou vrstvou, ktorá odolá účinku 4 % (v/v) roztoku kyseliny octovej. Potom sa vzorka namočí do recipientu, ktorý obsahuje známy objem roztoku kyseliny octovej, a to takým spôsobom, že povrch, ktorý má prísť do styku s potravinami, je úplne ponorený do testovacej tekutiny.

4.   Stanovenie plochy povrchu

Plocha povrchu predmetu v kategórii 1 je totožná s plochou povrchu menisku voľne vytvoreného povrchom tekutiny pri splnení požiadaviek na plnenie stanovených v časti 3 uvedenej vyššie.

▼M1
PRÍLOHA II

METÓDY ANALÝZY NA STANOVENIE MIGRÁCIE OLOVA A KADMIA

1.   Predmet a oblasť použitia

Metóda umožňuje stanoviť špecifickú migráciu olova a/alebo kadmia.

2.   Podstata metódy

Stanovenie špecifickej migrácie olova a/alebo kadmia sa vykonáva prístrojovou metódou analýzy, ktorá spĺňa kritériá uplatnenia uvedené v bode 4.

3.   Chemikálie

 Všetky chemikálie musia byť analyticky čisté, ak nie je stanovené inak.

 V prípade, ak je uvedený odkaz na vodu, ide vždy o destilovanú vodu alebo vodu zodpovedajúcej kvality.

3.1.   4 % (v/v) vodný roztok kyseliny octovej

Pridajte 40 ml ľadovej kyseliny octovej do vody a doplňte na 1 000 ml.

3.2.   Zásobné roztoky

Pripravte zásobné roztoky obsahujúce 1 000 mg/l olova a najmenej 500 mg/l kadmia v 4 % roztoku kyseliny octovej, ako je uvedené v bode 3.1.

4.   Kritériá uplatnenia prístrojovej metódy analýzy

4.1. Hranica dokázateľnosti prístroja (LOD) pre kadmium a olovo sa musí rovnať alebo byť nižšia ako:

 0,1 mg/l pre olovo,

 0,01 mg/l pre kadmium.

Hranica dokázateľnosti je definovaná ako koncentrácia prvku v 4 % roztoku kyseliny octovej, ako je uvedené v bode 3.1, ktorá dáva signál rovný dvojnásobku základného šumu prístroja.

4.2. Hranica stanoviteľnosti (LOQ) pre olovo a kadmium sa musí rovnať alebo byť nižšia ako:

 0,2 mg/l pre olovo,

 0,02 mg/l pre kadmium.

4.3.  Výťažnosť. Výťažnosť olova a kadmia pridaného do 4 % roztoku kyseliny octovej, ako je uvedené v bode 3.1, sa musí pohybovať medzi 80 %–120 % pridaného množstva.

4.4.  Špecifickosť. Použitá prístrojová metóda analýzy musí byť zbavená matricových a spektrálnych interferencií.

5.   Metóda

5.1.   Príprava vzorky

Vzorka musí byť čistá a zbavená mastnoty alebo iných látok, ktoré by mohli ovplyvniť skúšku.

Umyte vzorku v roztoku bežného domáceho tekutého detergenta pri teplote približne 40 °C. Opláchnite vzorku najprv vodou z vodovodu a potom destilovanou vodou alebo vodou zodpovedajúcej kvality. Vodu nechajte stiecť a osušte vzorku tak, aby sa nevytvorila žiadna škvrna. Povrchu, ktorý sa má testovať, sa už po jeho vyčistení nedotýkajte.

5.2.   Stanovenie olova a/alebo kadmia

 Takto pripravená vzorka sa testuje za podmienok stanovených v prílohe I.

 Pred odobratím skúšobného roztoku na stanovenie olova a/alebo kadmia zhomogenizujte jeho obsah vhodným postupom, ktorým zabránite stratám roztoku alebo oderu testovanej plochy.

 Pre každú sériu stanovení vykonajte slepý pokus s použitím chemikálií, ktoré sa používajú.

 Stanovte olovo a/alebo kadmium podľa príslušných podmienok.

▼M1
PRÍLOHA III

VYHLÁSENIE O ZHODE

Písomné vyhlásenie uvedené v článku 2a ods. 1 obsahuje tieto informácie:

1. názov a adresu spoločnosti, ktorá vyrába konečný keramický výrobok, a názov a adresu dovozcu, ktorý ho dováža do Spoločenstva;

2. názov keramického výrobku;

3. dátum vyhlásenia o zhode;

4. potvrdenie, že keramický výrobok spĺňa príslušné požiadavky tejto smernice a nariadenia (ES) č. 1935/2004.

Písomné vyhlásenie umožňuje ľahkú identifikáciu predmetov, na ktoré bolo vyhlásenie vydané, a obnovuje sa vtedy, keď podstatné zmeny vo výrobe spôsobia zmeny v migrácii olova a kadmia.( 1 ) Ú. v. ES L 340, 9.12.1976, s. 19.

( 2 ) Ú. v. ES C 95, 28.4.1975, s. 41.

( 3 ) Ú. v. ES C 263, 17.11.1975, s. 66.

( 4 ) Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 4.

( 5 ) Táto smernica bola oznámená členským štátom 17. októbra 1984.

Top