Help Print this page 

Document 01980L0181-20090527

Title and reference
Smernica Rady z 20. decembra 1979 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa meracích jednotiek a rušiaca smernicu 71/354/EHS (80/181/EHS)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/181/2009-05-27
Multilingual display
Text

1980L0181 — SK — 27.05.2009 — 004.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

SMERNICA RADY

z 20. decembra 1979

o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa meracích jednotiek a rušiaca smernicu 71/354/EHS

(80/181/EHS)

(Ú. v. ES L 039, 15.2.1980, p.40)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

SMERNICA RADY 85/1/EHS z 18. decembra 1984,

  L 2

11

3.1.1985

►M2

SMERNICA RADY 89/617/EHS z 27. novembra 1989,

  L 357

28

7.12.1989

►M3

SMERNICA 1999/103/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 24. januára 2000,

  L 34

17

9.2.2000

►M4

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/3/ES Text s významom pre EHP z 11. marca 2009,

  L 114

10

7.5.2009
▼B

SMERNICA RADY

z 20. decembra 1979

o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa meracích jednotiek a rušiaca smernicu 71/354/EHS

(80/181/EHS)RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 100,

so zreteľom na smernicou Rady 71/354/EHS z 18. októbra 1971 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa meracích jednotiek ( 1 ) naposledy zmenená a doplnená smernicou rady 76/770/EHS ( 2 ),

so zreteľom na návrhom Komisie ( 3 ),

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia ( 4 ),

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru ( 5 ),

keďže meracie jednotky sú podstatné pri používaní všetkých meracích prístrojov a slúžia na vyjadrenie meraní alebo akýchkoľvek indikácií množstva; keďže meracie jednotky sa používajú takmer vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti; keďže je potrebné zabezpečiť čo najväčší prehľad o ich používaní; keďže je z tohto dôvodu potrebné stanoviť pravidlá ich používania v rámci spoločenstva v oblasti hospodárstva, zdravotníctva, bezpečnosti obyvateľstva alebo pre administratívne účely;

keďže však existujú medzinárodné dohovory alebo dohody v oblasti medzinárodnej dopravy, ktoré zaväzujú spoločenstvo alebo členské štáty viažu; keďže tieto dohovory alebo dohody sa musia rešpektovať;

keďže právne predpisy upravujúce používanie meracích jednotiek nie sú vo všetkých členských štátoch jednotné, čo vytvára bariéru pre ich vzájomný obchod; keďže za takýchto okolností je potrebné zosúladiť zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia v záujme toho, aby sa predišlo týmto prekážkam;

keďže meracie jednotky podliehajú medzinárodným rozhodnutiam prijatým Všeobecnou konferenciou o váhach a mierach (CGPM) ustanovenou Metrickým dohovorom podpísaným v Paríži 20. mája 1875, ktorým sa riadia všetky členské štáty; keďže výsledkom týchto rozhodnutí bol návrh „Medzinárodného systému jednotiek“ (SI);

keďže rada prijala 18. októbra 1971 smernicu 71/354/EHS o aproximácii zákonov členských štátov s cieľom eliminovať obchodné bariéry prijatím medzinárodného systému jednotiek na úrovni spoločenstva; keďže smernica 71/354/EHS bola zmenená a doplnená aktom o pristúpení a smernicou 76/770/EHS;

keďže tieto ustanovenia spoločenstva neprekonali všetky prekážky v tejto oblasti; keďže smernica 76/770/EHS vyžaduje, aby sa do 31.decembra 1979 prehodnotila situácia v súvislosti s meracími jednotkami, názvami a symbolmi vymenovanými v kapitole D prílohy k tejto smernici; keďže sa potvrdila potreba prehodnotiť aj situáciu v súvislosti s niektorými inými meracími jednotkami;

keďže je potrebné v záujme vyhnutia sa vážnym ťažkostiam poskytnúť lehotu určitého prechodného obdobia, počas ktorého by mohli byť zosúladené meracie jednotky, ktoré nie sú kompatibilné s medzinárodným systémom jednotiek; keďže je napriek tomu dôležité umožniť členským štátom, ktoré si to želajú, aby podmienky kapitoly I prílohy nadobudli účinnosť na ich území čo najskôr; keďže je preto dôležité obmedziť v rámci spoločenstva trvanie tohto prechodného obdobia a zároveň ponechať voľnosť členským štátom skrátiť toho obdobie;

keďže je počas prechodného obdobia dôležité najmä v záujme ochrany spotrebiteľa udržať prehľad o používaní meracích jednotiek v obchode medzi členskými štátmi; keďže sa zdá, že tento cieľ je možné dosiahnuť tým, že členské štáty budú v tomto prechodnom období viazané povinnosťou umožniť doplňujúce označovanie na výrobkoch a zariadeniach importovaných z iných členských štátov;

keďže však nie je takéto systematické prispôsobovanie riešení pre všetky meracie prístroje, vrátane lekárskych, nevyhnutne želateľné; keďže preto by členské štáty mali byť schopné vyžadovať, aby meracie prístroje používané na ich území mali hodnoty množstiev vyznačované v jednoduchých zákonných meracích jednotkách;

keďže táto smernica neovplyvňuje ďalšiu výrobu výrobkov, ktoré už na trhu sú; keďže však ovplyvňuje umiestnenie na trhu tých výrobkov a zariadení, ktoré nesú označenie množstva v meracích jednotkách, ktoré už nie sú zákonnými vtedy, keď je tieto výrobky a zariadenia potrebné doplniť alebo vymeniť niektoré ich časti alebo diely; keďže je preto potrebné povoliť členským štátom umiestniť na trh a dať do užívania takéto výrobky a zariadenia, ak sú súčiastkami alebo náhradnými dielmi a to aj vtedy, keď sú označené meracími jednotkami, ktoré už nie sú zákonnými meracími jednotkami v záujme toho, aby výrobky a prístroje na trh už umiestnené bolo možné ďalej používať;

keďže Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO) prijala 1. marca 1974 prijala medzinárodnú normu o jednotkách SI a iných jednotkách na používanie v systémoch s obmedzeným počtom písmen; keďže sa doporučuje, aby spoločenstvo prijalo riešenia, ktoré už boli schválené na širšej medzinárodnej úrovni normou ISO 2955 z 1. marca 1974;

keďže ustanovenia spoločenstva týkajúce sa meracích jednotiek sa nachádzajú vo viacerých písomných materiálov spoločenstva; keďže otázka meracích jednotiek je taká dôležitá, že si vyžaduje, aby tieto boli zhrnuté do jedného materiálu spoločenstva; keďže táto smernica týmto zjednocuje všetky ustanovenia spoločenstva týkajúce sa tejto problematiky a ruší smernicu 71/354/EHS,

PRIJALA TÚTO SMERNICUČlánok 1

V zmysle tejto smernice zákonné meracie jednotky, ktoré sa musia používať na vyjadrenie množstva sú:

a) jednotky vymenované v kapitole I prílohy;

▼M4

b) jednotky vymenované v kapitole II prílohy iba v tých členských štátoch, kde boli povolené k 21. aprílu 1973;

▼M2

c) tie, ktoré sú vymenované v kapitole III prílohy, iba v tých členských štátoch, kde boli povolené k 21. aprílu 1973 až do dátumu, ktoré určili tieto štáty. Tento dátum nesmie byť neskorší ako 31. december 1994;

d) tie, ktoré sú vymenované v kapitole IV prílohy, iba v tých členských štátoch, kde boli povolené k 21. aprílu 1973 až do dátumu, ktoré určili tieto štáty. Tento dátum nesmie byť neskorší ako 31. december 1999.

▼B

Článok 2

▼M4

a) Záväzky vyplývajúce z článku 1 sa vzťahujú na používané meradlá, vykonávané merania a označenia množstva vyjadrené v meracích jednotkách.

▼B

b) Táto smernica neovplyvňuje používanie jednotiek v oblasti leteckej, námornej a železničnej dopravy, okrem jednotiek, ktorých používanie stanovuje táto smernica ako povinné a ktoré sú určené na základe medzinárodných dohovorov a dohôd a ktoré sú záväzné buď pre spoločenstvo alebo členské štáty.

Článok 3

1.  Na účely tejto smernice znamená pojem „doplnkové označenie“ jedno alebo viac vyznačení množstva vyjadrené v meracích jednotkách, ktoré nie sú uvedené v kapitole I prílohy a sú vyznačené spolu s indikáciou množstva v jednotkách, ktoré sú vymenované v tejto kapitole.

▼M4

2.  Používanie doplnkových označení je povolené.

▼B

3.  Avšak členské štáty môžu vyžadovať, aby meracie prístroje boli označené indikáciou množstva v jednej zákonnej meracej jednotke.

4.  Indikácia vyjadrená v zákonnej jednotke uvedenej v kapitole I je rozhodujúca. Indikácie vyjadrené v meracích jednotkách neuvedených v kapitole I nie sú vyznačené väčšími písmenami ako príslušné indikácie v jednotkách uvedených v kapitole I uvedených.

▼M2 —————

▼B

Článok 4

Používanie meracích jednotiek, ktoré nie sú, alebo už nie sú zákonné, je povolené pre:

 výrobky a zariadenia, ktoré sú už na trhu a/alebo v používaní ku dňu prijatia tejto smernice,

 súčasti alebo dielce výrobkov a zariadení potrebné na doplnenie alebo výmenu súčastí alebo dielcov týchto výrobkov alebo zariadení.

V meracích nástrojoch sa však môže požadovať používanie schválených meracích jednotiek.

Článok 5

Medzinárodná norma ISO 2955 z ►M2  15. máj 1983 ◄ , „Spracovanie informácií - Uvedenie jednotiek SI a iných jednotiek do používania v systémoch s obmedzeným počtom písmen“ sa týka oblasti, o ktorej sa hovorí v odseku 1.

Článok 6

1. októbra 1981 sa zrušuje smernica 71/354/EHS.

▼M2 —————

▼M3

Článok 6a

Otázky týkajúce sa implementácie tejto smernice a najmä záležitosť dodatočných označení budú predmetom ďalšieho skúmania a v prípade potreby budú prijaté vhodné opatrenia v súlade s postupom uvedeným v článku 18 smernice Rady 71/316/EHS ( 6 ).

▼M4

Článok 6b

Komisia sleduje vývoj na trhu súvisiaci s touto smernicou a jej vykonávaním, pokiaľ ide o bezproblémové fungovanie vnútorného trhu a medzinárodného obchodu, a do 31. decembra 2019 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o tomto vývoji spolu s prípadnými návrhmi.

▼B

Článok 7

a) Členské štáty do 1. júla 1981 prijmú a zverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na splnenie požiadaviek tejto smernice a informujú o tom Komisiu.

Tieto ustanovenia budú uplatňovať od 1. októbra 1981.

b) Členské štáty tiež zabezpečia, aby odo dňa oznámenia tejto smernice bola komisia informovaná o všetkých návrhoch zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, ktoré členské štáty zamýšľajú prijať v rámci pôsobnosti tejto smernice a to s dostatočným predstihom, aby sa k nim mohla vyjadriť.

Článok 8

Táto smernica je adresovaná členským štátom.
PRÍLOHA

KAPITOLA I

ZÁKONNÉ MERACIE JEDNOTKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 1 písm. a)

1.   JEDNOTKY SI A ICH DESATINNÉ NÁSOBKY A PODIELY

1.1.   Základné jednotky SIVeličina

Jednotka

Názov

Symbol

Dĺžka

meter

m

Hmotnosť

kilogram

kg

Čas

sekunda

s

Elektrický prúd

ampér

A

Termodynamická teplota

kelvin

K

Koncentrácia látky

mol

mol

Jas

kandela

cd

Definície základných jednotiek SI:

▼M1

Meter je vzdialenosť, ktorú prejde svetlo vo vákuu za 1/299 792 458 sekundy.

(17. CGPM v r. 1983, rezolúcia 1)

▼B

Kilogram je jednotka hmotnosti; rovná sa hmotnosti medzinárodného prototypu kilogramu.

(Tretia CGMP (1901), strana 70 správy z konferencie).

Sekunda je čas rovnajúci sa 9 192 631 770 periódam žiarenia, ktoré zodpovedá prechodu medzi dvoma hladinami veľmi jemnej štruktúry základného stavu atómu cézia 133.

(Trinásta CGPM (1971), rezolúcia 1).

Ampér je stály elektrický prúd, ktorý pri prietoku dvoma rovnobežnými priamymi a nekonečne dlhými vodičmi zanedbateľného kruhového prierezu umiestnenými vo vákuu vo vzájomnej vzdialenosti 1 m vyvolá medzi nimi stálu silu 2.10-7 newtonu na meter dĺžky.

(CPIM (1946), rezolúcia 2 schválená deviatou CGPM (1948)).

▼M4

Kelvin, jednotka termodynamickej teploty, je 1/273,16 časť termodynamickej teploty trojného bodu vody.

Táto definícia sa vzťahuje na vodu, ktorá má izotopické zloženie vymedzené týmito pomermi látkového množstva: 0,00015576 molu 2H na mol 1H; 0,0003799 molu 17O na mol 16O a 0,0020052 molu 18O na mol 16O.

[Trinásta CGPM (1967), rezolúcia 4 a dvadsiata tretia CGPM (2007), rezolúcia 10]

▼B

Mol je látkové množstvo sústavy, ktoré obsahuje práve toľko elementárnych entít, koľko je atómov v 0,012 kilogramu uhlíka 12.

Ak sa používa mol, musia byť špecifikované elementárne častice, môžu to byť atómy, molekuly, ióny, elektróny a iné častice alebo špecifikované skupiny takýchto častíc.

(Štrnásta CGPM (1971), rezolúcia 3).

Kandela je jednotka svetelnej intenzity zdroja, ktorý v danom smere vysiela monochromatické žiarenie o frekvencii 540 x 1012 hertzov a ktorého žiarivosť v tomto smere je 1/683 wattu na steradián.

(Šestnásta CGPM (1979), rezolúcia 3).

1.1.1.    ►M4  Špeciálny názov a symbol odvodenej jednotky SI pre teplotu na vyjadrenie teploty podľa Celzia ◄Veličina

Jednotka

Názov

Symbol

Teplota Celzia

stupeň Celzia

°C

▼M3

Teplota t v stupňoch Celzia je definovaná ako rozdiel t = T — T0 medzi dvoma termodynamickými teplotami T a T0 , kde T0 = 273,15 K. Interval teplotného rozdielu môže byť vyjadrený buď v kelvinoch alebo v stupňoch Celzia. Jednotka „stupeň Celzia“ zodpovedá jednotke „kelvin“.

▼M4

1.2.   Odvodené jednotky SI

▼M4 —————

▼M4

1.2.2.   Všeobecné pravidlá pre odvodené jednotky SI

Jednotky koherentne odvodené od základných jednotiek SI sú algebrickým vyjadrením základných jednotiek SI s číselným koeficientom 1.

1.2.3.   Odvodené jednotky SI so špeciálnymi názvami a symbolmiVeličina

Jednotka

Vyjadrenie

Názov

Symbol

V iných jednotkách SI

V základných jednotkách SI

Rovinný uhol

radián

rad

 

m · m–1

Priestorový uhol

steradián

sr

 

m2 · m–2

Frekvencia

hertz

Hz

 

s–1

Sila

newton

N

 

m · kg · s–2

Tlak

pascal

Pa

N · m–2

m–1 · kg · s–2

Energia, práca, teplo

joule

J

N · m

m2 · kg · s–2

Výkon (1), tok žiarenia

watt

W

J · s–1

m2 · kg · s–3

Množstvo elektriny, elektrický náboj

coulomb

C

 

s · A

Elektrické napätie, potenciálový rozdiel, elektromotorické napätie

volt

V

W · A–1

m2 · kg · s–3 · A–1

Elektrický odpor

ohm

Ω

V · A–1

m2 · kg · s–3 · A–2

Vodivosť

siemens

S

A · V–1

m–2 · kg–1 · s3 · A2

Kapacita

farad

F

C · V–1

m–2 · kg–1 · s4 · A2

Magnetický indukčný tok

weber

Wb

V · s

m2 · kg · s–2 · A–1

Magnetická indukcia

tesla

T

Wb · m–2

kg · s–2 · A–1

Indukčnosť

henry

H

Wb · A–1

m2 · kg · s–2 · A–2

Svetelný tok

lumen

lm

cd · sr

cd

Osvetlenie

lux

lx

lm · m–2

m–2 · cd

Aktivita rádionuklidov

becquerel

Bq

 

s–1

Absorbovaná dávka, dodaná špecifická energia, index absorbovanej dávky

gray

Gy

J · kg–1

m2 · s–2

Dávkový ekvivalent

sievert

Sv

J · kg–1

m2 · s–2

Katalytická aktivita

katal

kat

 

mol · s–1

(1)   Špeciálne názvy pre jednotku energie: názov voltampér (symbol „VA“), ak sa používa na vyjadrenie zdanlivého výkonu striedavého elektrického prúdu a var (symbol „var“) na vyjadrenie jalového výkonu elektrického prúdu. Jednotka var nie je uvedená v rezolúciách CGPM.

Jednotky odvodené od základných jednotiek SI môžu byť vyjadrené v termínoch jednotiek vymenovaných v kapitole I.

Odvodené jednotky SI môžu byť vyjadrené špeciálnymi názvami a symbolmi, takako sú uvedené v predchádzajúcej tabuľke; napríklad jednotka dynamickej viskozity SI môže byť vyjadrená ako m–1 · kg · s–1 alebo N · s · m–2 alebo Pa · s.

▼B

1.3.   Predpony a ich symboly na vyjadrenie niektorých desatinných násobkov a podielov

▼M3Faktor

Predpona

Symbol

1024

yotta

Y

1021

zetta

Z

1018

exa

E

1015

peta

P

1012

rera

T

109

giga

G

106

mega

M

103

kilo

k

102

hekto

h

101

deka

da

10-1

deci

d

10-2

centi

c

10-3

mili

m

10-6

mikro

m

10-9

nano

n

10-12

piko

p

10-15

femto

f

10-18

atto

a

10-21

zepto

z

10-24

yokto

y

▼B

Názvy a symboly desatinných násobkov a podielov jednotky hmotnosti sú vyjadrené pripojením predpony k slovu „gram“ a ich symbolov k symbolu „g“.

Ak je odvodená jednotka vyjadrená v zlomkoch, jej desatinné násobky a podiely môžu byť vyznačené pripojením predpony k jednotkám v čitateli alebo menovateli alebo v obidvoch týchto častiach.

Zložené predpony, to znamená predpony tvorené priradením viacerých horeuvedených predpôn nemožno používať.

1.4.   Špeciálne dovolené názvy a symboly desatinných násobkov a podielov jednotiek SIVeličina

Jednotka

Názov

Symbol

Objem

Objem

liter

l alebo L (1)

1 l = 1 dm3=10-3 m3

Hmotnosť

tona

t

1 t = 1 Mg = 103 kg

Tlak

bar

bar (2)

1 bar = 105 Pa

(1)   Pre jednotku liter možno používať obidva symboly „l“ aj „L“.

(2)   Jednotka, ktorú Medzinárodný úrad pre váhy a miery zaradil medzi jednotky povolené dočasne.

Poznámka:Predpony a ich symboly povolené v bode 1.3. možno používať v spojení s jednotkami a symbolmi uvedenými v tabuľke 1.4.

2.   JEDNOTKY, KTORÉ SÚ DEFINOVANÉ NA ZÁKLADE JEDNOTIEK SI, ALE NIE SÚ ICH DESATINNÝMI NÁSOBKAMI ALEBO PODIELMIVeličina

Jednotka

Názov

Symbol

Hodnota

Rovinný uhol

otáčka* (1) ()

 

1otáčka = 2 π rad

stupeň* alebo gon*

gon*

image

stupeň

°

image

minúta uhla

image

sekunda uhla

image

Čas

minúta

min

1 min = 60 s

hodina

h

1 ho= 3 600 s

deň

d

1 do= 86 400 s

(1)   Znak (*)za názvom alebo symbolom jednotky znamená, že sa nenachádza v zoznamoch vydaných CGPM, CIPM alebo BIPLM. Toto sa vzťahuje na celú túto prílohu.

(2)   Neexistuje medzinárodný symbol.

Poznámka: Predpony vymenované v bode 1.3 sa môžu používať len v spojení s názvami „stupeň“ alebo „gon“ a symbolom „gon“.

▼M3

3.   JEDNOTKY POUŽÍVANÉ S SI, KTORÝCH HODNOTY V SI SA ZÍSKAVAJÚ EXPERIMENTÁLNEVeličina

Jednotka

Názov

Symbol

Definícia

Energia

Elektrónvolt

eV

Elektrónvolt je kinetická energia získaná elektrónom pri prechode cez potenciálny rozdiel 1 volta vo vákuu

Hmotnosť

Jednotná jednotka atómovej hmotnosti

u

Jednotná jednotka atómovej hmotnosti zodpovedá 1/12 hmotnosti atómu nuklidu 12C.

Poznámka: Predpony a ich symboly uvedené v bode 1.3 môžu byť použité v spojení s týmito dvoma jednotkami a s ich symbolmi.

▼B

4.   JEDNOTKY A NÁZVY JEDNOTIEK POVOLENÉ LEN PRE ŠPECIÁLNE OBLASTIVeličina

Jednotka

Názov

Symbol

Hodnota

Optická mohutnosť optických systémov

dioptria*

 

1 dioptria = 1 m-1

Hmotnosť drahých kameňov

metrický karát

 

1 metrický karát = 2x10-4 kg

Poľnohospodárska plocha a stavebná plocha

ár

a

1 ár = 102 m2

Hmotnosť na jednotku dĺžky textilných priadzí a nití

tex*

tex*

1 text = 10-4 kg.m-1

▼M1

Krvný tlak a tlak ostatných telových tekutín

mm ortuťového stĺpca

mm Hg (*)

1 mm Hg = 133,322 Pa

Účinná plocha prierezu

barn

b

1 b = 10-28 m2

▼B

Poznámka: ►M1  Predpony a ich symboly vymenované v bode 1.3. sa môžu používať spolu s uvedenými jednotkami a symbolmi, okrem milimetra ortuťového stĺpca a jeho symbolu. Násobok 102a sa nazýva „hektár“. ◄

5.   ZLOŽENÉ JEDNOTKY

Kombinácia jednotiek vymenovaných v kapitole I tvorí zložené jednotky

▼M2

KAPITOLA IIZÁKONNÉ MERACIE JEDNOTKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 1 PÍSM. B), POVOLENÉ LEN NA OSOBITNÉ POUŽITIE

Oblasť uplatnenia

Jednotka

Názov

Približná hodnota

Symbol

Cestné značenie, meranie vzdialeností a rýchlostí

míľa

1 mile =

1 609 m

mile

yard

1 yd =

0,9144 m

yd

stopa

1 ft =

0,3048 m

ft

palec

1 in =

2,54 x 10-2 m

in

čapované pivo a mušt, mlieko vo vratných obaloch

pinta

1 pt =

0,5683 x 10-3 m3

pt

▼M4 —————

▼M2

Prepočet v drahých kovoch

trójska unca

1 oz tr =

31,10 x 10-3 kg

oz tr

▼M4

Jednotky uvedené v tejto kapitole sa môžu kombinovať navzájom alebo s jednotkami uvedenými v kapitole I a tvoriť s nimi zložené jednotky.

▼B

KAPITOLA III

ZÁKONNÉ MERACIE JEDNOTKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 1 písm. c)VELIČINY, NÁZVY JEDNOTIEK, SYMBOLY A PRIBLIŽNÉ HODNOTY

Dĺžka

palec

1 in =2,54 x 10-2 m

stopa

1 ft = 0,3048 m

▼M2 —————

▼B

míľa

1 mile = 1 609 m

yard

1 yard = 0,9144 m

Plošný obsah

štvorcová stopa

1 sq ft = 0,929 x 10-1 m2

aker

1 ac = 4 047 m2

štvorcový yard

1 sq yd = 0,8361 m2

Objem

fl.unca

1 fl oz = 28,41 x 10-6 m3

gill

1 gill = 0,1421 x 10-3 m3

pinta

1 pt = 0,5683 x 10-3 m3

kvart

1 qt = 1,137 x 10-3 m3

galón

1 gal = 4,546 x 10-3 m3

Hmotnosť

unca

1 oz = 28,35 x 10-3 kg

trójska unca

1 oz tr = 31,10 x 10-3 kg

libra

1 lb = 0,453 kg

Energia

therm

1 therm = 105,506 x 106 J

Až do dátumu uvedeného v článku 1 písm. b) je možné navzájom kombinovať jednotky uvedené v kapitole III, alebo tieto kombinovať s jednotkami vymenovanými v kapitole I a vytvárať tak zložené jednotky.

▼M2

KAPITOLA IVZÁKONNÉ MERACIE JEDNOTKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 1 PÍSM. D) POVOLENÉ LEN NA OSOBITNÉ POUŽITIE

Oblasť použitia

Jednotka

Názov

Približná hodnota

Symbol

Námorná doprava

siaha

1 fm =

1,829 m

fm

Pivo, mušt, voda, limonády, ovocné džúsy vo vratných obaloch

pinta

1 pt =

0,5683 x 10-3 m3

pt

tekutá unca

1 fl oz =

28,41 x 10-6 m3

fl. oz

Alkoholické nápoje

gill

1 gill =

0,142 x 10-3 m3

gill

Tovar predávaný voľne na objem

unca

(avoir dupois)

1 oz =

28,35 x 10-3 kg

oz

libra

1 lb =

0,4536 kg

lb

Dodávka plynu

therm

1 therm =

105,506 x 106 J

therm

Až do termínu, ktorý určuje článok 1 písm. d), sa môžu jednotky uvedené v tejto kapitole kombinovať so všetkými ostatnými alebo s jednotkami v kapitole I a tvoriť s nimi zložené jednotky.( 1 ) Ú. v. ES L 243, 29.10.1971, s. 29.

( 2 ) Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 204.

( 3 ) Ú. v. ES C 81, 28.3.1979, s. 6.

( 4 ) Ú. v. ES C 127, 21.5.1979, s. 80.

( 5 ) Stanovisko doručené 24./25. októbra 1979 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

( 6 ) Ú. v. ES L 202, 6.9.1971, s. 1.

Top