EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01975R2782-20070101

Consolidated text: Nariadenie Rady (EHS) č. 2782/75 z 29. októbra 1975 o produkcii násadových vajec a jednodňovej hydiny a o ich uvádzaní na trh

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/2782/2007-01-01

1975R2782 — SK — 01.01.2007 — 003.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE RADY (EHS) č. 2782/75

z 29. októbra 1975

o produkcii násadových vajec a jednodňovej hydiny a o ich uvádzaní na trh

(Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, p.100)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

 M1

NARIADENIE RADY (EHS) č. 3485/80 z 22. decembra 1980,

  L 365

1

31.12.1980

 M2

NARIADENIE RADY (EHS) č. 3791/85 z 20. decembra 1985

  L 367

6

31.12.1985

►M3

NARIADENIE RADY (EHS) č. 3494/86 z 13. novembra 1986,

  L 323

1

18.11.1986

►M4

NARIADENIE KOMISIE (EHS) č. 3987/87 z 22. decembra 1987,

  L 376

20

31.12.1987

►M5

NARIADENIE KOMISIE (EHS) č. 1057/91 z 26. apríla 1991,

  L 107

11

27.4.1991

►M6

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2916/95 z 18. decembra 1995,

  L 305

49

19.12.1995

►M7

NARIADENIE RADY (ES) č. 1791/2006 z 20. novembra 2006,

  L 363

1

20.12.2006


Zmenené a doplnené:

►A1

Akt o pristúpení Rakúska, Švédska a Fínska

  C 241

21

29.8.1994

►A2

Akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia

  L 236

33

23.9.2003
▼B

NARIADENIE RADY (EHS) č. 2782/75

z 29. októbra 1975

o produkcii násadových vajec a jednodňovej hydiny a o ich uvádzaní na trhRADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 43,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2771/75 ( 1 ) z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s vajcami, najmä na jeho článok 2,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2777/75 ( 2 ) z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s hydinovým mäsom, najmä na jeho článok 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu ( 3 ),

keďže nariadenia (EHS) č. 2771/75 a (EHS) č. 2777/75 ustanovujú opatrenia na jednoduchšie prispôsobenie sa ponuky dopytu, za účelom dosiahnutia cieľov týkajúcich sa hydiny ustanovených v článku 39 Zmluvy;

keďže medzi týmito opatreniami sú najmä opatrenia umožňujúce zavádzanie krátkodobých a dlhodobých predpovedí na základe znalostí o použitých výrobných zdrojoch, ako aj znalostí o obchodných normách, ktoré sa môžu vzťahovať na balenie, prepravu a označovanie;

keďže presné vedomosti o počte nasadených vajec a o počte vyliahnutej jednodňovej hydiny, klasifikovanej podľa druhu, kategórie a typu hydiny, umožňujú predpovedať vývoj trhu s hydinovými výrobkami; keďže preto by sa mali prijať ustanovenia aj o zbere štatistických údajov týkajúcich sa kŕdľov starorodičovských párov a rodičovských párov;

keďže, aby sa trendy trhu mohli predpovedať s čo najväčšou presnosťou a čo najskôr, mali by sa v pravidelných intervaloch zhromažďovať údaje týkajúce sa inkubovaných vajec, vyliahnutej jednodňovej hydiny a jednodňovej hydiny uvádzanej na trh;

keďže je tiež potrebné, aby sa zabezpečila identifikácia násadových vajec vyprodukovaných v spoločenstve tak, aby sa dali odlišovať od vajec podliehajúcich nariadeniu Rady (EHS) č. 2772/75 ( 4 ) z 29. októbra 1975 o obchodných normách pre vajcia; keďže táto identifikácia sa preto v spoločenstve musí vykonávať individuálnym označovaním násadových vajec; keďže je však potrebné ustanoviť, aby v členských štátoch, ktoré tento postup schvaľujú, sa táto identifikácia mohla vykonávať podľa osobitných ustanovení o balení; keďže táto posledná možnosť však nesmie mať za následok uvedenie na trh vajec vyradených z inkubátora bez ich osobitného rozlišujúceho označenia;

keďže prepúšťacie ceny a poplatky sú odlišné pre násadové vajcia a pre iné vajcia; keďže je potrebné umožniť jasné rozlišovanie medzi uvedenými produktmi prostredníctvom označovania násadových vajec;

keďže to isté platí pre vývozy, najmä z dôvodu ustanovení pre poskytovanie náhrad; keďže sa však musia brať do úvahy, pokiaľ je to možné, prípadné ustanovenia o identifikácii v tretích krajinách tak, aby sa nenarušil obchod s týmito krajinami;

keďže rozlišujúce číslo pridelené každému subjektu a vytlačené pečiatkou na násadových vajciach alebo na obaloch obsahujúcich násadové vajcia alebo jednodňovú hydinu môže uľahčiť predaj týchto produktov a kontrolu súladu s ustanoveniami tohto nariadenia;

keďže vzhľadom na predaj, ako aj na kontrolu je dôležité, aby sa do sprievodných dokladov zapisovali informácie týkajúce sa najmä vlastností dávky jednodňovej hydiny alebo násadových vajec, ako aj ich pôvodu; keďže niektoré z týchto údajov sa musia uvádzať na obaloch;

keďže príslušné subjekty musia mať istotu, že na akékoľvek špecifické informácie o nich sa vzťahuje princíp anonymity a štatistického utajenia;

keďže na subjekty, ktoré z dôvodu ich malého komerčného významu majú zanedbateľný vplyv na celkové štatistické výsledky alebo na vývoj trhov, by sa nemala vzťahovať povinnosť dodržiavať ustanovenia tohto nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:Článok 1

Na účely tohto nariadenia:

▼M4

1. „Násadové vajcia“ znamenjú hydinové vajcia patriace pod podpoložky 0407 00 11a 0407 00 19 kombinovanej nomenklatúry určené na produkciu jednodňovej hydiny klasifikovanej podľa druhu, kategórie a typu a identifikovanej v súlade s týmto nariadením.

2. „Jednodňová hydina“ znamená živú hydinu, ktorej hmotnosť nepresahuje 185 gramov, patriacu pod podpoložky 0105 11 ►M6  , 0105 12 ◄ a 0105 19 kombinovanej nomenklatúry ďalej uvedených kategórií:

a) úžitková jednodňová hydina: jednodňová hydina jedného z týchto typov:

i) jednodňová hydina určená na spotrebu: jednodňová hydina určená na výkrm a zabitie pred dosiahnutím pohlavnej zrelosti,

ii) jednodňová znášková hydina: jednodňová hydina určená na chov s cieľom produkcie vajec na spotrebu,

iii) dvojúčelová jednodňová hydina: jednodňová hydina určená buď na znášku vajec alebo na spotrebu;

b) jednodňové rodičovské páry: jednodňová hydina určená na produkciu úžitkovej jednodňovej hydiny;

c) jednodňové starorodičovské páry: jednodňová hydina určená na produkciu chovnej jednodňovej hydiny.

3. „Subjekt“ znamená výrobný subjekt alebo časť výrobného subjektu pre každé z nasledujúcich odvetví činnosti:

a) šľachtiteľský chov hydiny: subjekt na produkciu násadových vajec určených na produkciu starorodičovských párov, rodičovských párov alebo úžitkovej jednodňovej hydiny;

b) rozmnožovací chov hydiny: subjekt na produkciu násadových vajec určených na produkciu úžitkovej jednodňovej hydiny;

c) liaheň: subjekt na inkubáciu vajec, na liahnutie a dodávku kurčiat.

4. „Kapacita“ znamená maximálny počet násadových vajec, ktoré môžu byť súčasne vložené do inkubátorov, okrem počtu miest na liahnutie.

Článok 2

1.  Predaj a preprava násadových vajec a jednodňovej hydiny, ako aj inkubácia násadových vajec sa na území spoločenstva povoľujú na obchodné alebo komerčné účely iba vtedy, ak sú dodržané ustanovenia tohto nariadenia.

2.  Šľachtiteľské chovy a iné chovné zariadenia s menej ako 100 ks hydiny a liahňami s kapacitou menšou ako 1 000 násadových vajec však nie sú povinné dodržiavať toto nariadenie.

Článok 3

Každý subjekt sa na základe svojej žiadosti zaregistruje prostredníctvom príslušného orgánu ustanoveného členským štátom a obdrží rozlišujúce číslo.

Rozlišujúce číslo sa môže odňať subjektom, ktoré nedodržiavajú ustanovenia tohto nariadenia.

Článok 4

Každý členský štát oznámi ostatným členským štátom a Komisii najneskôr do troch mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia zoznam subjektov, ktoré majú sídlo na jeho území, pričom presne uvedie rozlišujúce číslo, meno a adresu každého subjektu. Akákoľvek zmena a doplnenie tohto zoznamu sa na začiatku každého štvrťroku oznámi členským štátom a Komisii.

Článok 5

▼M3

1.  Násadové vajcia určené na produkciu jednodňovej hydiny sa individuálne označujú.

▼M3 —————

▼A1

2.  Násadové vajcia sa prepravujú v úplne čistých baleniach obsahujúcich len násadové vajcia rovnakého druhu, kategórie a typu hydiny pochádzajúce od jedného dodávateľa, a označených najmenej slovami „œufs à couver“, „broedeieren“, „rugeaeg“, „Bruteier“, „αυγά προς εκκόλαψιν“, „huevos para incubar“, „eggs for hatching“, „uova da cova“, „ovos para incubação“, „munia hautdottavaksi“,„kläskägg“ ►A2  , „násadová vejce“, „haudemunad“, „inkubējamas olas“, „kiaušiniai perinimui“, „keltetőtojás“, „bajd tat-tifqis“, „jaja wylęgowe“; „valilna jajca“ alebo „násadové vajcia“ ◄ , ►M7  „яйца за люпене“, „ouă puse la incubat“. ◄

▼B

►M3  3. ◄   Na účel dosiahnutia súladu s ustanoveniami platnými v určitých dovozných tretích krajinách môžu násadové vajcia určené na vývoz a ich balenia obsahovať iné údaje ako tie, ktoré sú ustanovené v tomto nariadení, za predpokladu, že nie je pravdepodobná zámena s údajmi ustanovenými v tomto nariadení, ani s údajmi ustanovenými v nariadení (EHS) č. 2772/75 a v jeho vykonávacích nariadeniach.

▼A1

Článok 6

Násadové vajcia z tretích krajín môžu byť dovážané, len ak sú označené aspoň 3 mm vysokými písmenami názvom krajiny pôvodu a slovami „à couver“, „broedei“, „rugeaeg“, „Brutei“, „προς εκκόλαψιν“, „para incubar“, „hatching“, „cova“, „para incubação“, „hautdottavaksi“,„for kläckning“ ►A2  , „líhnutí“, „haue“, „inkubācija“, „perinimas“, „keltetésre“, „tifqis“, „do wylęgu“, „valjenje“ alebo „liahnutie“ ◄ , ►M7  „за люпене“, „incubare“. ◄ .Balenia musia obsahovať výlučne násadové vajcia rovnakého druhu, kategórie a typu hydiny z jednej krajiny pôvodu a od jedného dodávateľa a musia na nich byť vyznačené tieto údaje:

a) informácie uvedené na vajciach;

b) druh hydiny, od ktorej vajcia pochádzajú;

c) meno a adresu alebo názov a sídlo odosielateľa.

▼M3

Článok 7

Každá liaheň vedie jeden alebo viac registrov, v ktorých sa zaznamenávajú nasledovné údaje podľa druhu, kategórie (starorodičovské, rodičovské alebo úžitkové chovy) a typu (na ľudskú spotrebu, na znášku alebo na dvojaký účel):

a) dátum, keď sa vajcia použili na inkubáciu, počet inkubovaných vajec a rozlišujúce číslo subjektu, v ktorom sa násadové vajcia vyprodukovali;

b) dátum liahnutia a počet vyliahnutej jednodňovej hydiny určenej na priame použitie;

c) počet inkubovaných vajec vyradených z inkubátora a totožnosť odberateľa.

Článok 8

Inkubované vajcia vyradené z inkubátora sa použijú na iné účely ako na ľudskú spotrebu. Môžu sa použiť ako technické vajcia v zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia (EHS) 2772/75.

▼B

Článok 9

▼M3

1.  Každá liaheň mesačne oznamuje príslušnému orgánu členského štátu podľa druhu, kategórie a typu počet vajec použitých na inkubáciu a počet vyliahnutej jednodňovej hydiny určenej na priame použitie.

▼B

2.  Štatistické údaje o kŕdľoch starorodičovských a rodičovských párov sa vyžadujú podľa požiadaviek ďalších organizácií, ktoré nie sú uvedené v odseku 1, podľa pravidiel a podmienok prijatých v súlade s postupom ustanoveným v článku 17 nariadenia (EHS) č. 2777/75.

Článok 10

1.  Po obdržaní a analýze údajov uvedených v článku 9 členské štáty okamžite oznámia Komisii mesačné súhrnné informácie na základe údajov za predchádzajúci mesiac. ►M5  Nemecko má povolené posunúť termín zhromažďovania mesačných údajov o liahňach na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky až po 1. januári 1991 a predložiť takého údaje za rok 1991 najneskôr štyri mesiace po referenčnom mesiaci. ◄

Okrem toho súhrnné informácie predložené členskými štátmi musia uvádzať počet jednodňovej hydiny dovezenej a vyvezenej počas toho istého mesiaca, podľa druhu, kategórie a typu hydiny.

2.  Komisia uchováva a využíva tieto súhrnné informácie. Informuje o nich členské štáty.

Článok 11

1.  Jednodňová hydina sa balí podľa druhu, kategórie a typu hydiny.

2.  Krabice musia obsahovať iba jednodňovú hydinu z tej istej liahne a musia uvádzať aspoň rozlišujúce číslo liahne.

Článok 12

Jednodňová hydina pochádzajúca z tretích krajín sa môže dovážať iba vtedy, ak je v skupinách v súlade s článkom 11 (1). Krabice musia obsahovať iba jednodňovú hydinu z tej istej krajiny pôvodu a od toho istého odosielateľa a musia na nich byť uvedené aspoň nasledujúce údaje:

a) názov krajiny pôvodu;

b) druh hydiny, ku ktorému jednodňová hydina patrí;

c) meno odosielateľa alebo obchodné meno a adresa.

Článok 13

1.  Ku každej dávke násadových vajec alebo odosielanej jednodňovej hydiny sa vypracuje sprievodný doklad, ktorý uvádza nasledujúce údaje:

a) meno alebo obchodné meno a adresu subjektu a jeho rozlišujúce číslo;

b) počet násadových vajec alebo jednodňovej hydiny podľa druhu, kategórie a typu hydiny;

c) dátum odoslania;

d) meno a adresa príjemcu.

2.  Pokiaľ ide o dávky násadových vajec a jednodňovej hydiny dovezených z tretích krajín, rozlišujúce číslo subjektu sa musí nahradiť názvom krajiny pôvodu.

Článok 14

Údaje požadované podľa tohto nariadenia sú čitateľné.

Tieto údaje a sprievodné doklady sú napísané aspoň v jednom jazyku spoločenstva.

Článok 15

Za účelom dosiahnutia súladu s platnými ustanoveniami v určitých dovozných tretích krajinách môžu obaly pri vývoze obsahovať iné údaje ako tie, ktoré sú ustanovené v tomto nariadení, za podmienky, že nie je pravdepodobná zámena s údajmi ustanovenými v tomto nariadení.

Článok 16

Orgány vymenované každým členským štátom kontrolujú dodržiavanie ustanovení tohto nariadenia. Zoznam týchto orgánov sa oznámi ostatným členským štátom a Komisii najneskôr jeden mesiac pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Akékoľvek zmeny a doplnenia k tomuto zoznamu sa oznámia ostatným členským štátom a Komisii.

Článok 17

Podrobné pravidlá uplatňovania tohto nariadenia sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 17 nariadenia (EHS) č. 2771/75 alebo článku 17 nariadenia (EHS) č. 2777/75 podľa potreby.

Článok 18

1.  Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie anonymity a dôverného charakteru informácií zasielaných v súlade s článkom 9.

2.  Údaje zaevidované v registroch môžu použiť iba orgány zodpovedné za uplatňovanie tohto nariadenia.

Článok 19

1.  Týmto sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 1349/72 ( 5 ) z 27. júna 1972 o produkcii násadových vajec a jednodňovej hydiny a ich uvádzaní na trh, naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 225/73 ( 6 ).

2.  Odkazy na nariadenie zrušené odsekom 1 sa vykladajú ako odkazy na toto nariadenie.

Článok 20

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. novembra 1975.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.( 1 ) Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 49.

( 2 ) Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 77.

( 3 ) Ú. v. ES C 128, 9.6.1975, s. 39.

( 4 ) Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 56.

( 5 ) Ú. v. ES L 148, 30.6.1972, s. 7.

( 6 ) Ú. v. ES L 27, 1.2.1973, s. 16.

Top