EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022DC0404

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV KONFERENCIA O BUDÚCNOSTI EURÓPY Meniť víziu na konkrétne kroky

COM/2022/404 final

V Bruseli17. 6. 2022

COM(2022) 404 final

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV

KONFERENCIA O BUDÚCNOSTI EURÓPYMeniť víziu na konkrétne kroky


„Pre Európu je spomienka na jej minulosť vždy aj súčasťou jej budúcnosti. Tento fakt je o to dôležitejší v čase, keď náš kontinent znovu zažíva niečo nemysliteľné. Flagrantné pokusy Ruska o prepísanie máp, či dokonca tých najtragickejších častí našej histórie nám pripomenuli nebezpečenstvo straty kontroly nad našou minulosťou a budúcnosťou. Nad tým, ako žijeme v nekonečnej prítomnosti s presvedčením, že nič už nikdy nemôže byť iné. Že už neexistuje spôsob, ako robiť veci lepšie. Ba čo viac: že všetko bude také isté, hlavne nech sa nič nemení. To je však veľký omyl! Nerobiť nič je cesta späť.“

Predsedníčka Komisie von der Leyenová,
9. máj 2022, záverečný ceremoniál Konferencie o budúcnosti Európy

1.ÚVOD

Už dávno sa hovorí, že Európska únia sa posúva rýchlejšie a ďalej, keď musí. Často citované slová Jeana Monneta, že Úniu budú „formovať krízy a všetky opatrenia prijaté na ich riešenie“, platili po prevažnú časť dejín EÚ a o to viac v predchádzajúcich dvoch rokoch, keď sme najskôr spoločne čelili globálnej pandémii a teraz aj brutálnej vojne neďaleko našich hraníc. Zároveň počuť čoraz častejšie volania európskych občanov po zmene a reforme, ako aj po možnosti konať, aby si mohli vytvoriť lepšiu Európu podľa svojich predstáv. Preto predsedníčka Komisie von der Leyenová vyzvala vo svojich politických usmerneniach z júla 2019 na usporiadanie Konferencie o budúcnosti Európy ako súčasti vízie nového impulzu pre európsku demokraciu a zaviazala sa nadviazať na jej výsledky.

Konferencia o budúcnosti Európy, ktorá bola otvorená pri príležitosti Dňa Európy 2021, trvala jeden rok a stala sa nevšedným celoeurópskym praktickým cvičením v deliberatívnej demokracii – najväčším a najrozsiahlejším svojho druhu vôbec. Spojila ľudí v každom veku, z rôznych krajín a sociálnych prostredí, z ktorých mnohí sa nikdy predtým aktívne nezapojili do fungovania Európy, ani nevedeli, ktoré inštitúcie Európsku úniu tvoria. Každý ponúkol svoj vlastný príbeh a pohľad, rozdielny jazyk a inú identitu, aby vyjadril, čo od Európy očakáva a prispel tak k spoločnému formovaniu jej budúcej vízie.

Konferencia a jej účastníci pritom vychádzali z významu a potreby lepšieho zapojenia občanov do formovania politík, ktoré ovplyvňujú ich životy. Konferencia priniesla nový vietor do spôsobu fungovania európskej viacúrovňovej demokracie a ukázala potenciál skutočného európskeho verejného priestoru pre ľudí v celej Únii, ktorý občanom umožňuje angažovať sa vo veciach, na ktorých im najviac záleží.

To sa odzrkadlilo v spôsobe, akým občania a inštitúcie, zákonodarcovia, ale aj laici diskutovali o základných otázkach našej doby a navrhli niekoľko riešení v oblastiach, ktoré budú formovať budúcnosť Európy: od zmeny klímy a životného prostredia po digitalizáciu a demokraciu, zdravie a sociálnu spravodlivosť a rovnosť, hospodárstvo a bezpečnosť, hodnoty a kultúru – a mnohé ďalšie témy. Výsledok bol nevyhnutne ovplyvnený aj dnešným kontextom, najmä kolíziou kríz, ktorým Európa musela čeliť v posledných dvoch rokoch. Vplyv pandémie COVID-19 na naše zdravie a ekonomiku bolo cítiť vo všetkých témach, zatiaľ čo nevyprovokovaný a neopodstatnený vojnový útok Ruska voči Ukrajine je bolestným dôkazom o potrebe silnejšej Európy vo svete – Európy, ktorá je pripravená hájiť mier a hodnoty tak, ako to robí už viac ako 70 rokov.

Hoci konferencia ponúkla množstvo kvalitných návrhov, jej úspech bude napokon závisieť od zmeny, ktorú môže priniesť. V tomto duchu sa Európska komisia spolu s Európskym parlamentom a Radou v spoločnom vyhlásení z marca 2021 zaviazali – v rámci svojich individuálnych právomocí a v súlade so zmluvami – nadviazať na navrhované opatrenia. Predsedníčka von der Leyenová tento záväzok zopakovala na slávnostnom ukončení konferencie 9. mája 2022.

Toto oznámenie je prvým krokom pri jeho naplnení. Je posúdením toho, ako naložiť s návrhmi konferencie, prináša prehľad ďalších krokov a ukazuje spôsob, ako sa čo najlepšie poučiť zo skúseností získaných z konferencie a dostať participatívnu demokraciu do politík a právnych predpisov EÚ.

2.NÁSLEDNÉ OPATRENIA: OD NÁVRHOV K ČINOM

Návrhy konferencie uvedené v záverečnej správe predloženej predsedníčkam Európskeho parlamentu a Európskej komisie a predsedovi Rady sú prierezové, ambiciózne a orientované na budúcnosť. Sú združené okolo deviatich širokých tém, pričom niektoré z navrhovaných opatrení sa prirodzene prekrývajú.

Konferencia: množstvo návrhov, jedna vízia

Počas roka plného podujatí, panelových diskusií a podnetov občanov v online priestore sa vykryštalizovalo 49 návrhov a 326 konkrétnych opatrení 1 rozdelených do deviatich tém:

zmena klímy a životné prostredie,

zdravie,

silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a pracovné miesta,

EÚ vo svete,

hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť,

digitálna transformácia,

európska demokracia,

migrácia,

vzdelávanie, kultúra, mládež a šport.

Za číslami a medzi riadkami týchto konkrétnych návrhov sa skrýva vízia Európy, ktorá uľahčuje každodenný život ľudí v mestách i na vidieku, bojuje s našimi generačnými výzvami a v konečnom dôsledku rieši to, čo je pre ľudí v živote najdôležitejšie. Od jedla, ktoré jedia, cez vzduch, ktorý dýchajú, až po prírodu, ktorú tak obľubujú. Od prístupu k cenovo dostupnej zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu a bývaniu až po pocit bezpečia na školách i v domácnostiach.

V každom z návrhov sa Európa vyzýva k tomu, aby sa sústredila na zabezpečenie sociálnej ochrany a spravodlivosti a dodržiavala pritom svoje hodnoty a zásady právneho štátu. Zdôrazňuje sa v nich potreba spojiť silu a rozmanitosť Európy pri riešení najdôležitejších otázok našej generácie – od pandémie a vojny až po súbežnú zelenú a digitálnu transformáciu či demografickú zmenu. Pálčivou témou, ktorá sa opakuje v rôznych oblastiach, je v neposlednom rade aj potreba väčšej nezávislosti Európy a jej schopnosť lepšie sa o seba postarať v kľúčových oblastiach – od energetiky a udržateľných potravín, materiálov a liekov až po digitálne čipy, zelené technológie, kybernetickú bezpečnosť či civilnú bezpečnosť a obranu. Jedným slovom opatrenia, ktoré navrhla konferencia, vyzývajú Európu, aby pridala v oblastiach, ktoré ľudí trápia, či už spoločne alebo jednotlivo.

Posúdenie návrhov

V snahe nadviazať na návrhy konferencie čo najtransparentnejším a najpriamejším spôsobom je potrebné vykonať prvú analýzu, aby sa zistilo, čo je potrebné na ich realizáciu. Ak má byť posúdenie návrhov vierohodné, musí sa riadiť ich duchom a literou – bez ďalších interpretácií či ďalšej selekcie. A práve tak je zostavená príloha k tomuto oznámeniu. 49 návrhov je rozdelených do rovnakých tematických oblastí vybraných počas konferencie a ku každej z nich je priradené posúdenie Komisie.

V prílohe sú uvedené štyri kategórie odpovedí: návrhy, ktorými sa už zaoberajú existujúce iniciatívy; návrhy, ktoré čakajú na schválenie Európskym parlamentom a Radou; plánované opatrenia na realizáciu nápadov vychádzajúcich z nových postrehov z konferencie a nové iniciatívy alebo pracovné oblasti inšpirované návrhmi a spadajúce do právomocí Komisie.

Prvou kategóriou sú prípady, v ktorých už Komisia realizuje iniciatívy, ktoré priamo súvisia s návrhmi. Sem možno zaradiť napríklad európsky klimatický predpis, v rámci ktorého už začali platiť právne predpisy dopĺňajúce ciele EÚ v oblasti klímy do práva Únie. Alebo akt o digitálnych službách, ktorým sa zaručí bezpečnosť online priestoru pri zachovaní slobody prejavu a podnikateľských príležitostí pre digitálne podniky. Patrí sem aj zriadenie Úradu pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie HERA, ktorý má pomáhať zlepšiť pripravenosť a reakcieschopnosť na cezhraničné ohrozenia zdravia v Európe. Rovnako sem patria aj historické dohody o minimálnych mzdách a ženách vo vrcholových orgánoch. Táto kategória zahŕňa aj konkrétne iniciatívy na posilnenie medzinárodných partnerstiev a globálnej úlohy Európy, napríklad stratégiou Global Gateway, ktorá umožňuje v súlade s hodnotami EÚ investovať do inteligentnej, čistej a bezpečnej infraštruktúry na celom svete.

Druhou kategóriou sú návrhy, ktoré už Komisia predložila a na ktorých spoluzákonodarcovia v súčasnosti pracujú. V niektorých prípadoch ide o nový impulz na urýchlenie už prebiehajúcej legislatívnej práce, napríklad na novom pakte o migrácii a azyle, akte o umelej inteligencii alebo na iniciatívach podporujúcich obehové hospodárstvo v oblastiach ako napr. batérie, ale aj na udržateľnosti výrobkov. Patria sem aj návrhy predložené v rámci balíka Fit for 55, ktoré sú nevyhnutné na splnenie európskych cieľov v oblasti klímy a zníženie energetickej závislosti Únie. Alebo naša iniciatíva na zvýšenie odolnosti a technologickej suverenity EÚ prijatím opatrení, akými je napríklad akt o čipoch.

Tretia kategória zahŕňa oblasti, v ktorých už Komisia plánuje predložiť návrhy a zohľadniť pritom návrhy konferencie. Ide napríklad o akt o slobode médií, ktorého cieľom bude chrániť pluralitu a nezávislosť médií na vnútornom trhu EÚ, alebo o legislatívny návrh na posilnenie našich dodávok surovín nevyhnutných na dvojakú transformáciu či o nový európsky inovačný program. Ale aj legislatívny rámec pripravovaný s úmyslom urýchliť a uľahčiť prechod na udržateľné potravinové systémy. V nasledujúcich týždňoch a mesiacoch Komisia predloží aj návrhy, ktoré priamo vychádzajú z niektorých občianskych podnetov, či už ide o obnovu prírody alebo zákaz vstupu výrobkov vyrobených nútenou prácou na trh EÚ.

Štvrtú oblasť tvoria návrhy predložené v priebehu konferencie, ktoré sú sčasti alebo úplne nové a Komisia musí v ich prípade prísť s novými iniciatívami alebo návrhmi. Medzi nové oblasti, ktorým sa podľa návrhov z konferencie treba venovať, patrí väčší dôraz na hlbšie pochopenie otázok duševného zdravia a návrhy na ich lepšie riešenie v celej Európe. Ďalšie odporúčania sa zameriavajú na výživu a potravinovú bezpečnosť, ako aj na skvalitnenie informácií o ekologickej stope a o dodržiavaní dobrých životných podmienok zvierat pri jednotlivých výrobkoch. Navrhuje sa aj koordinovaný európsky prístup k monitorovaniu darknetu, ako aj väčší dôraz na ťažbu kryptomeny.

Zásady pri prijímaní ďalších krokov

V posúdení sa jasne poukazuje na budúce smerovanie a identifikujú oblasti, v ktorých bude musieť Komisia predložiť návrhy. Komisia tak urobí pokiaľ možno tým najpragmatickejším spôsobom, a to buď v podobe právnych predpisov, alebo inak. Pritom v plnej miere využije svoje právo iniciatívy vyplývajúce zo zmlúv, pričom náležite zohľadní zásady subsidiarity a proporcionality, ako aj pravidlá lepšej tvorby práva. To si vyžiada hodnotenie pravdepodobného vplyvu daných politických možností, záruku, že nedôjde k žiadnym negatívnym dôsledkom, ale aj preskúmanie toho, na ktorej úrovni je rozhodovanie najúčinnejšie.

Netreba zabúdať, že existuje aj mnoho takých oblastí, v ktorých musí Komisia prijímať nelegislatívne opatrenia, a to buď z dôvodu obmedzenej legislatívnej právomoci, alebo preto, že ide o najlepší spôsob, ako dosiahnuť želaný výsledok. Podobne nie všetky návrhy môže Komisia predkladať v rámci svojich právomocí a niektoré môžu byť najlepšie iniciované inými inštitúciami EÚ, členskými štátmi alebo miestnymi či regionálnymi orgánmi.

Prvý súbor nových návrhov oznámi predsedníčka Komisie von der Leyenová v správe o stave Únie v septembri 2022 a v sprievodnom vyhlásení o zámere. Tieto návrhy budú patriť medzi tie, ktoré sa zahrnú do pracovného programu Komisie na rok 2023. Niektoré by mali figurovať aj v spoločných legislatívnych prioritách dohodnutých medzi inštitúciami EÚ a v budúcich pracovných programoch Komisie.

Zmluvy: najlepšie využiť to, čo máme a to, čo treba, zmeniť

V nadväznosti na tieto návrhy by sa nové reformy a politiky nemali vzájomne vylučovať z diskusie o potrebe zmeniť ustanovujúcu zmluvu. Zmena zmluvy by nemala byť samoúčelná, keďže pri prevažnej väčšine opatrení sa dá urobiť veľa nevyhnutného aj na základe existujúcich zmlúv. Podobne ako ústavy členských štátov, aj zmluvy o EÚ sú živým organizmom. Inštitúcie Únie a členské štáty sa v priebehu mandátu tejto Komisie dohodli plne využiť potenciál zmlúv o EÚ pri obstarávaní miliárd vakcín pre európskych občanov alebo naštartovaní hospodárstva budúcnosti využitím nástroja NextGenerationEU. V tom čase si EÚ stanovila aj ambicióznu a právne záväznú cestu ku klimatickej neutralite, prepracovala pravidlá hry v digitálnom svete alebo podporila malé podniky programom SURE, aby si počas pandémie mohli udržať svojich zamestnancov. Všetko to úsilie bolo možné vďaka politickej vôli, ktorú inštitúcie prejavili svojou súčinnosťou počas reakcie na tieto naliehavé výzvy.

V existujúcich zmluvách je aj nevyužitý potenciál, ktorý by mohol pomôcť s riešením návrhov konferencie, najmä použitím tzv. premosťovacích doložiek umožňujúcich hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v určitých oblastiach politiky. Predsedníčka von der Leyenová o to výslovne žiadala vo svojich politických usmerneniach i v prejave o stave Únie v takých oblastiach, ako sú energetika, dane a dôležité aspekty spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, napr. sankcie a ľudské práva.

Niektoré z nápadov, ktoré vznikli v priebehu konferencie, sú však naozaj inovatívne a vyzývajú EÚ, aby prijala nové, zatiaľ neobjavené možnosti. V rámci nich sa v niektorých návrhoch výslovne požaduje zmena ustanovujúcej zmluvy. Patria sem oblasti ako zdravie alebo obrana.

Konferencia priniesla nový impulz zamerať sa na obnovu a zlepšenie európskeho projektu, stavať na jeho základoch a tam, kde je to potrebné, tieto základy aktualizovať. Ako uviedla predsedníčka von der Leyenová vo svojom prejave na konferencii, Komisia bude vždy na strane tých, ktorí chcú zreformovať Európsku úniu, aby lepšie fungovala, a to aj zmenou ustanovujúcej zmluvy, ak bude treba.

V tomto duchu Komisia víta ochotu Európskeho parlamentu po prvýkrát využiť právomoci, ktoré mu vyplývajú z Lisabonskej zmluvy, a navrhnúť zmeny zmlúv. Parlament stanovil niekoľko oblastí, v ktorých by sa podľa neho mali zmeny zmlúv prerokovať v rámci konventu. Komisia je pripravená v plnej miere naplniť svoju inštitucionálnu úlohu v postupe stanovenom v článku 48 Zmluvy o Európskej únii, konkrétne poskytnúť svoje stanovisko ku konzultáciám v Európskej rade.

3.BUDÚCNOSŤ: OBČAN STREDOBODOM EURÓPSKEJ DEMOKRACIE

Okrem kvality a kvantity politických návrhov a súvisiacich reformných podnetov poskytla konferencia aj prehľad o tom, ako vie európsky verejný priestor rásť a ako možno našu demokraciu obohatiť na európskej, celoštátnej, regionálnej i lokálnej úrovni zapojením občanov. Konferencia priniesla stovky dialógov a diskusií „na radniciach“ či „v kaviarňach“ po celej Európe. Nové diskusné fóra, ako sú viacjazyčná digitálna platforma alebo európske panelové diskusie občanov, umožnili Európanom podeliť sa o svoje názory na témy, ktoré považujú za dôležité pre budovanie budúcnosti našej Únie. A zároveň išlo o to získať názory aj tých najťažšie osloviteľných, ktorí sa len zriedka angažujú v politike alebo sa možno ešte nikdy nezúčastnili na voľbách do Európskeho parlamentu.

Viaceré inovácie v priebehu konferencie slúžia ako návod na lepšie zapojenie občanov do určovania priorít a ambícií, ale aj do navrhovania a tvorby politík na európskej úrovni. Na základe záverov z konferencie, ako aj vlastných nástrojov, ktoré má k dispozícii, navrhne Komisia spôsoby, ako garantovať občanom ich významnejšiu úlohu pri tvorbe politík EÚ.

Ústredným a obzvlášť inovatívnym prvkom konferencie boli európske panelové diskusie občanov. Približne 800 náhodne vybraných občanov, z ktorých tretinu tvorili mladí ľudia, sa zišlo na troch poradných stretnutiach a predložilo odporúčania. Viaceré členské štáty zorganizovali národné panelové diskusie občanov založené na tých istých princípoch.

V nadväznosti na tento úspech Komisia umožní panelovým diskusiám posúdiť a vypracovať odporúčania ešte pred niektorými kľúčovými návrhmi v rámci širšej tvorby politík Komisie a v súlade so zásadami lepšej právnej regulácie. V tejto súvislosti môže ísť buď o celoeurópske, alebo menšie cielené panelové diskusie na riešenie konkrétnych politických otázok. Ich účastníci by mali byť vyberaní náhodne tak, ako to bolo v priebehu konferencie. Zároveň by mali odrážať rozmanitosť a demografiu Európy. Tretinu z nich by mali tvoriť mladí ľudia. V prípade potreby sa do posúdenia vplyvu doplní „občianska správa“, v ktorej sa zhrnú výsledky všetkých participatívnych a poradných procesov. Ak budú účastníkmi diskusií iba mladí ľudia, išlo by o tzv. „skúšku mladých“. Prvá z tejto novej generácie panelových diskusií občanov prebehne v súvislosti so správou o stave Únie v roku 2022.

Viacjazyčná digitálna platforma hostila mnohé podujatia, ktoré sa konali pod záštitou konferencie v celej Európe, a účastníkom umožnila podeliť sa o svoje nápady a posúdiť ich, pričom im na to stačilo len pár kliknutí. Do mája 2022 navštívilo platformu takmer 5 miliónov návštevníkov a bolo na nej viac ako 750 000 účastníkov, 18 000 prediskutovaných nápadov a vyše 6 500 podujatí.

V reakcii na volanie účastníkov konferencie po vytvorení online konzultačných platforiem sa portál „Vyjadrite svoj názor“ zriadený Komisiou stane jediným kontaktným miestom pre participáciu občanov online, na ktorom budú zhromažďované všetky informácie o spôsoboch participácie občanov fungujúcich v Komisii. Toto nové online centrum bude obsahovať kľúčové prvky viacjazyčnej digitálnej platformy konferencie: priame výmeny medzi občanmi, pripomienky – vo všetkých úradných jazykoch EÚ vďaka nástroju eTranslation – ale aj online prieskumy a organizovanie online participatívnych podujatí. Bude tvoriť základ nového ekosystému demokratickej angažovanosti a inovácií.

Ide o súčasť širšieho úsilia Komisie posilniť európsku demokraciu a verejný priestor. V časoch rodiaceho sa konfliktu a autoritárstva na celom svete si demokracie a ich odolnosť vyžadujú pozornosť a podporu viac ako kedykoľvek predtým. V rámci akčného plánu pre európsku demokraciu Komisia nedávno navrhla opatrenia na posilnenie európskych politických strán a umožnenie cezhraničnej kampane ako súčasť opatrení zameraných na ochranu integrity volieb a otvorenej demokratickej diskusie. Rovnako prišla s návrhmi na podporu a posilnenie práv migrujúcich občanov EÚ, najmä pokiaľ ide o voľby do Európskeho parlamentu. V podobnom duchu navrhol nedávno Európsky parlament reformu volebného zákona EÚ a predložil návrhy na zahrnutie nadnárodných zoznamov kandidátov do budúcich volieb do Európskeho parlamentu. Komisia bude podporovať Európsky parlament v snahe dosiahnuť dohodu o volebnom zákone v Rade.

Ide zároveň o príležitosť spustiť úvahy o tom, ako možno skúsenosti získané na konferencii premietnuť do podpory európskej občianskej identity. V rámci toho by sa malo posúdiť, ako môžu vzdelávanie a komunikácia slúžiť ako priestor na rozvoj tohto druhu občianskej angažovanosti.

4.ZÁVER

Ako sa uvádza v tomto oznámení a jeho prílohe, konferencia so sebou prináša veľa novej práce. No zároveň aj množstvo nových skúseností, na ktorých sa dá stavať, prinajmenšom na energii a odhodlaní zlepšovať Európu a pomáhať pri jej napredovaní. Hoci konferencia bola slávnostne ukončená, práca na jej výsledkoch, resp. jasných návrhoch na zlepšenie Európy a na zabezpečenie toho, aby sa každý občan mohol aj naďalej vyjadrovať k politikám, ktoré sa ho týkajú, sa iba začína.

Konferencia ukázala, že Európania sú odhodlaní budovať lepšiu budúcnosť. Európsku úniu vnímajú ako spôsob, ako to dosiahnuť a sú odhodlaní ju budovať spolu s volenými zástupcami. Európa mieru a prosperity, spravodlivosti a pokroku, sociálna a udržateľná Európa, ktorá sa stará a zároveň nebojí realizovať odvážne politiky, ktoré budú prínosom pre všetky generácie. Vízia občanov je jasná a mnohé iniciatívy uvedené v tomto oznámení pomôžu Komisii realizovať túto víziu konkrétnymi krokmi.

Nadviazanie na výsledky konferencie je spoločnou zodpovednosťou všetkých zúčastnených inštitúcií v súlade s ich právomocami a s ohľadom na zásady subsidiarity a proporcionality. Kľúčovú úlohu bude pri prijímaní následných krokov zohrávať jasná a efektívna komunikácia, ktorá zaručí ich akceptovanie občanmi a pomôže vybudovať dôveru v samotný proces a jeho výsledky. V snahe poskytnúť občanom ďalšie informácie a udržať ich záujem sa na jeseň 2022 uskutoční podujatie venované spätnej väzbe ku konferencii. Toto podujatie by mohlo byť príležitosťou na informovanie o následných opatreniach prijatých spomínanými tromi inštitúciami EÚ, ako aj na zhodnotenie pokroku v tejto fáze procesu. Pôjde o príležitosť na vytvorenie jasného a súdržného vzťahu medzi výsledkami konferencie a budúcimi činnosťami, ktoré z nich vyplývajú.

(1)

   Prečítajte si záverečnú správu k platforme konferencie. 

Top

V Bruseli17. 6. 2022

COM(2022) 404 final

PRÍLOHA

k

OZNÁMENIU KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEJ RADE, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV

KONFERENCIA O BUDÚCNOSTI EURÓPY
Meniť víziu na konkrétne kroky

PRÍLOHA

V tejto prílohe sa uvádza neúplný zoznam právnych predpisov a iných iniciatív, prostredníctvom ktorých Komisia realizuje alebo bude realizovať návrhy a opatrenia inšpirované Konferenciou o budúcnosti Európy, ktoré patria do právomoci Komisie. Komisia vypracuje svoje plánované opatrenia a legislatívne návrhy inšpirované návrhmi konferencie v plnom súlade so svojimi normami lepšej právnej regulácie, ako aj so zásadami subsidiarity a proporcionality a s náležitým zreteľom na finančné obmedzenia v rámci súčasného viacročného rozpočtu. Okrem toho sa bude usilovať zabezpečiť, aby navrhované iniciatívy sprevádzali rozsiahle komunikačné činnosti a kampane s cieľom viesť dialóg s občanmi o politických opatreniach EÚ a o tom, aké dôsledky a aké výhody tieto opatrenia majú v ich každodennom živote.

V prílohe sa pri každej z deviatich tém konferencie uvádzajú návrhy konferencie a identifikujú sa nasledujúce relevantné opatrenia:

opatrenia, ktoré už Komisia Ursuly von der Leyenovej navrhla alebo začala,

navrhované právne predpisy, ktoré Komisia predložila na prijatie Európskemu parlamentu a/alebo Rade,

plánované opatrenia a právne predpisy,

nové oblasti činnosti inšpirované konferenciou.

V rámci každej časti sa poradie iniciatív Komisie riadi poradím návrhov a opatrení konferencie. Ak sa iniciatíva alebo právny predpis EÚ týka viacerých tém konferencie, do zoznamu sú zaradené len raz, a to pod najrelevantnejším návrhom konferencie. Plán REPowerEU sa napríklad zaoberá podnetmi uvedenými v časti Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a pracovné miestaZmeny klímy a životného prostredia, ale týka sa predovšetkým energetickej autonómie, takže sa uvádza v časti EÚ vo svete.

V prílohe sú zahrnuté nielen právne akty, ale aj komunikačné nástroje a programy.

Mnohé návrhy konferencie sú v súlade s opatreniami a právnymi predpismi, ktoré plánuje Komisia, návrhy konferencie budú preto podkladom pre prípravu týchto plánovaných opatrení a návrhov. Výsledky konferencie budú nielen inšpiráciou pre nové oblasti na diskusiu pre Komisiu, ale prispejú aj k vypracovaniu opatrení a legislatívnych a nelegislatívnych návrhov, ktoré sú v súčasnosti vo fáze plánovania.

K realizácii politík EÚ prispieva široká škála fondov a iných podporných mechanizmov. Mnohé z nich sú prierezové a týkajú sa opatrení v rámci viacerých tém konferencie. Medzi tie hlavné patria:

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti,

Európsky fond regionálneho rozvoja,

Európsky sociálny fond plus,

Kohézny fond (podporuje investície v oblasti životného prostredia a dopravy vrátane infraštruktúry),

Mechanizmus spravodlivej transformácie vrátane Fondu na spravodlivú transformáciu (podporuje územia najviac zasiahnuté prechodom ku klimatickej neutralite),

Fond solidarity Európskej únie,

dočasné rámce štátnej pomoci,

Inovačný fond a modernizačný fond,

Nástroj na prepájanie Európy (podporuje rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť prostredníctvom cielených investícií do infraštruktúry v oblasti dopravy, energetiky a digitálnych služieb),

program Digitálna Európa,

Erasmus Plus,

Európsky zbor solidarity,

Kreatívna Európa s I-Portunusom, projekt Kultúra hýbe Európou a Hudba hýbe Európou podporuje mobilitu umelcov, tvorcov a profesionálov v oblasti kultúry,

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka,

Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond,

program pre výskum a inovácie Horizont Európa,

program EU4Health,

Fond pre azyl, migráciu a integráciu,

program Spravodlivosť,

program Občania, rovnosť, práva a hodnoty,

Fond pre vnútornú bezpečnosť,

Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce – Globálna Európa,

Nástroj technickej podpory (poskytuje podporu a odborné znalosti členským štátom s cieľom pomôcť pri navrhovaní a vykonávaní reforiem, a to aj v oblasti opatrení v oblasti klímy, digitálnej transformácie a zdravia).1. ZMENA KLÍMY A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Výsledkom konferencie bolo šesť návrhov, ktoré pomôžu EÚ zohrávať vedúcu úlohu v oblasti zmeny klímy a životného prostredia 1 .

1.Poľnohospodárstvo, potravinárska výroba, biodiverzita a ekosystémy, znečisťovanie – Bezpečná, udržateľná, spravodlivá, klimaticky zodpovedná a cenovo dostupná výroba potravín, dodržiavanie zásad udržateľnosti, životné prostredie, ochrana biodiverzity a ekosystémov pri súčasnom zaistení potravinovej bezpečnosti;

2.Poľnohospodárstvo, potravinárska výroba, biodiverzita a ekosystémy, znečisťovanie – Chrániť a obnovovať biodiverzitu, krajinu a moria a odstraňovať znečistenie;

3.Zmena klímy, energetika, doprava – Posilniť európsku energetickú bezpečnosť a dosiahnuť energetickú nezávislosť EÚ a súčasne zabezpečiť spravodlivú transformáciu a zaistiť Európanom dostatočné množstvo cenovo dostupnej a udržateľnej energie. Boj proti zmene klímy, pričom EÚ zohráva úlohu globálneho lídra, pokiaľ ide o politiku v oblasti udržateľnej energie, a rešpektuje globálne ciele v oblasti klímy;

4.Zmena klímy, energetika, doprava – Poskytovať vysokokvalitnú, modernú, zelenú a bezpečnú infraštruktúru, zabezpečiť prepojenosť, a to aj vo vidieckych a ostrovných regiónoch, najmä prostredníctvom cenovo dostupnej verejnej dopravy;

5.Udržateľná spotreba, balenie a výroba – Zlepšiť používanie a riadenie materiálov v rámci EÚ, aby sa stali obehovejšími, autonómnejšími a menej závislými. Vybudovať obehové hospodárstvo podporou udržateľných výrobkov a výroby EÚ. Zabezpečiť, aby všetky výrobky uvádzané na trh EÚ spĺňali jednotné environmentálne normy EÚ;

6.Informácie, senzibilizácia, dialóg a životný štýl – Podporovať poznatky, povedomie, vzdelávanie a dialógy o životnom prostredí, zmene klímy, spotrebe energie a udržateľnosti.

Komisia v záujme realizácie návrhov konferencie:

už predložila:

Európsku zelenú dohodu,

stratégiu Z farmy na stôl, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby boli potravinové systémy spravodlivé, zdravé a šetrné k životnému prostrediu,

reformovanú spoločnú poľnohospodársku politiku,

akčný plán nulového znečisťovania,

akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo,

stratégiu EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030,

stratégiu EÚ pre lesy do roku 2030,

záväzok vysadiť 3 miliardy stromov do roku 2030 a aplikáciu MapMyTree-counter,

oznámenie o udržateľnom modrom hospodárstve,

misiu pre oceány v rámci programu Horizont Európa,

akčný plán pre ekologické poľnohospodárstvo,

európsky právny predpis v oblasti klímy,

stratégiu EÚ s názvom Chemikálie – stratégia udržateľnosti,

stratégiu pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu,

solárnu stratégiu,

stratégiu pre energiu z morských obnoviteľných zdrojov,

nariadenie o taxonómii udržateľnosti v odvetví energetiky,

pohotovostný krízový plán pre odvetvie dopravy,

európske partnerstvá, napríklad pre záchranu biodiverzity, pre prechod na čistú energiu, pre čisté letectvo, pre európske železnice, pre prepojenú, kooperatívnu a automatizovanú mobilitu, pre čistý vodík, pre batérie, pre cestnú dopravu s nulovými emisiami, pre klimaticky neutrálne energeticky náročné priemyselné odvetvia „Processes4Planet“,

misie EÚ na mobilizáciu inštitúcií a občanov s cieľom dosiahnuť, aby 100 miest bolo klimaticky neutrálnych a inteligentných, ako aj obnoviť naše oceány a vody do roku 2030, prispôsobiť sa zmene klímy tým, že 150 regiónov a komunít bude odolných proti zmene klímy, a vytvoriť 100 živých laboratórií a majákov pre zdravú pôdu v Európe,

zohľadňovanie zásady „výrazne nenarušiť“ a ambicióznych cieľov v prípade výdavkov súvisiacich s klímou vo viacročnom finančnom rámci a v nástroji NextGenerationEU,

podprogramy programu LIFE pre prechod na čistú energiu a opatrenia v oblasti klímy,

rozhodnutie o Európskom roku železníc,

akčný plán pre diaľkovú a cezhraničnú železničnú dopravu,

iniciatívu „Vlna obnovy“,

revíziu smernice o priemyselných emisiách a Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok,

revíziu plánov udržateľnej mestskej mobility na základe rámca mestskej mobility 2021,

odporúčanie Komisie týkajúce sa energetickej chudoby,

európsky výskumný priestor: pilotný projekt zameraný na zelený vodík,

oznámenie „Udržateľné uhlíkové cykly“ s niekoľkými opatreniami vrátane „integrovaného posúdenia využívania pôdy v biohospodárstve“ na podporu stratégie EÚ pre biohospodárstvo,

Alianciu pre čistý vodík, ktorej cieľom je podporovať investície a stimulovať zavádzanie výroby a používania čistého vodíka,

spôsoby transformácie s cieľom pomôcť rôznym ekosystémom stať sa odolnejšími, zelenšími a digitálnejšími,

oznámenie „Náš odpad, naša zodpovednosť“,

Európsky klimatický pakt,

Nový európsky Bauhaus,

stratégiu EÚ v oblasti udržateľných a obehových textílií,

stratégiu EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy,

Platformu pre spravodlivú transformáciu,

kódex správania pre podniky pôsobiace v oblasti potravín zameraný na pomoc pri budovaní sociálne zodpovedného potravinového hodnotového reťazca, ktorý znižuje environmentálnu a klimatickú stopu EÚ,

odporúčanie týkajúce sa zabezpečenia spravodlivého prechodu ku klimatickej neutralite,

usmernenia o štátnej pomoci v oblasti klímy, ochrany životného prostredia a energetiky a v oblasti systému obchodovania s emisiami,

vyzýva Európsky parlament a/alebo Radu, aby bezodkladne prijali:

balík „Fit for 55“, aby politiky EÚ v oblasti klímy, energetiky, využívania pôdy, dopravy a zdaňovania boli pripravené na zníženie čistých emisií skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 %,

omechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach,

orevíziu smernice o zdaňovaní energie s cieľom aktualizovať minimálne sadzby dane z palív a energetických výrobkov,

osmernicu o energetickej efektívnosti s vyšším cieľom 13 % (oproti 9 %),

onariadenie o využívaní pôdy, zmenách vo využívaní pôdy a lesnom hospodárstve,

orevíziu nariadenia, ktorým sa stanovujú emisné normy CO2 pre osobné vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá,

onávrh na revíziu nariadenia o preprave odpadu,

oprepracovanie smernice o obnoviteľných zdrojoch energie s vyšším cieľom 45 % (oproti 40 %),

orevidovanú smernicu o energetickej hospodárnosti budov,

osociálno-klimatický fond,

orevíziu nariadenia o infraštruktúre pre alternatívne palivá,

oiniciatívu FuelEU Maritime,

oiniciatívu ReFuelEU Aviation,

obalík týkajúci sa dekarbonizovaného plynu a vodíka,

osystém obchodovania s emisiami vrátane jeho rozšírenia na budovy a cestnú dopravu,

orevidované nariadenie o fluórovaných skleníkových plynoch,

onariadenie o látkach poškodzujúcich ozónovú vrstvu,

iniciatívu pre udržateľné výrobky,

kontrolu vhodnosti zásady „znečisťovateľ platí“,

revíziu nariadenia o TEN-T, ktorým sa zlepšuje kvalita železničnej siete EÚ s cieľom zabezpečiť vysoké normy v rámci základnej siete TEN-T do roku 2030 a nové normy v rozšírenej sieti do roku 2040,

smernicu o priemyselných emisiách,

nariadenie o odlesňovaní a degradácii lesov,

nariadenie, ktorým sa zriaďuje rámec na stanovenie požiadaviek na ekodizajn udržateľných výrobkov vrátane digitálnych pasov výrobkov,

posilnenie postavenia spotrebiteľov pri zelenej transformácii,

revíziu nariadenia o stavebných výrobkoch s cieľom zabezpečiť zavedenie regulačného rámca vhodného na to, aby zastavané prostredie plnilo naše ciele v oblasti udržateľnosti a klímy,

návrh nového nariadenia o preprave odpadu,

má v úmysle predložiť návrhy týkajúce sa:

zavedenie cieľov v oblasti znižovania plytvania potravinami,

tvrdenia týkajúce sa životného prostredia, pokiaľ ide o značky založené na metódach environmentálnej stopy,

právne predpisy o udržateľných potravinových systémoch (vrátane označovania udržateľných potravín),

usmernenia k výnimke z antitrustových pravidiel v prípade dohôd o udržateľnosti v poľnohospodárstve,

akčný plán na ochranu rybolovných zdrojov a morských ekosystémov,

spoločné oznámenie o programe EÚ pre medzinárodnú správu oceánov,

aktualizáciu smernice o udržateľnom používaní pesticídov,

revíziu maximálnych limitov rezíduí v prípade určitých pesticídov, pokiaľ ide o dovážané potraviny, s ohľadom na environmentálne rizikové aspekty celosvetového významu,

revíziu požiadaviek na údaje, kritérií schvaľovania a zásad posudzovania v prípade mikroorganizmov s cieľom uľahčiť ich prístup na trh v prípravkoch na ochranu rastlín s nízkym rizikom,

právne predpisy týkajúce sa záväzných cieľov EÚ v oblasti obnovy prírody,

certifikáciu odstraňovania uhlíka,

politický rámec pre bioplasty a biologicky rozložiteľné alebo kompostovateľné plasty,

legislatívny návrh o dobrých životných podmienkach zvierat vrátane postupného ukončenia a napokon zákazu používania klietok pre širšiu škálu druhov zvierat v nadväznosti na úspešnú európsku iniciatívu občanov „End the Cage Age“,

preskúmanie rámcovej smernice o morskej stratégii v záujme ochrany morského ekosystému a biodiverzity,

revíziu mandátu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry,

revíziu smernice o znečisťovaní mora z lodí,

revíziu smernice o čistení komunálnych odpadových vôd,

revidovaný zoznam látok znečisťujúcich povrchové a podzemné vody,

usmernenia na podporu vykonávania nariadenia o opätovnom využívaní vody,

revíziu právnych predpisov o kvalite okolitého ovzdušia s cieľom pomôcť pri uplatňovaní zásady „znečisťovateľ platí“,

revíziu iniciatívy EÚ týkajúcej sa opeľovačov s cieľom lepšie chrániť hmyz,

opatrenia na zníženie nezámerného uvoľňovania mikroplastov do životného prostredia,

oznámenie o prepracovaní strategického plánu pre energetické technológie,

multimodálne služby digitálnej mobility s cieľom lepšie integrovať verejnú dopravu a železničné služby a uľahčiť digitálne plánovanie ciest,

CountEmissionsEU v oblasti dopravy,

revíziu nariadenia o leteckých dopravných službách a nariadenia o prevádzkových intervaloch,

alianciu pre letectvo s nulovými emisiami s cieľom urýchliť prechod na uhlíkovo neutrálne lety,

balík opatrení v oblasti ekologizácie nákladnej dopravy vrátane návrhu týkajúceho sa ťažkých úžitkových vozidiel,

právne predpisy týkajúce sa monitorovania lesov a rámca pre podávanie správ a zber údajov,

preskúmanie rámcovej smernice o odpade, a to aj s cieľom predchádzať vzniku odpadu, harmonizovať systémy zberu odpadu a vytvoriť harmonizované pravidlá EÚ týkajúce sa rozšírenej zodpovednosti výrobcov textílií s ekomoduláciou poplatkov,

colnú reformu, ktorej cieľom bude dostať colnú úniu na vyššiu úroveň a vybaviť ju silnejším rámcom na lepšiu ochranu občanov EÚ a jednotného trhu,

zákon o zdraví pôdy,

iniciatívu na podporu tvrdení týkajúcich sa životného prostredia,

preskúmanie smernice o obaloch a odpadoch z obalov vrátane možných opatrení týkajúcich sa systémov náhrad,

iniciatívu zameranú na udržateľnú spotrebu tovaru s cieľom riešiť plánované zastarávanie a právo na opravu,

rozšírenie systémov zodpovednosti výrobcov, poskytovanie stimulov a podpora výmeny informácií a osvedčených postupov pri recyklácii odpadu,

jednorazové plastové výrobky – vykonávacie rozhodnutie, ktorým sa stanovujú pravidlá výpočtu, overovania a nahlasovania recyklovaného obsahu v jednorazových plastových fľašiach na nápoje,

emisné normy Euro7 pre osobné automobily, dodávky, nákladné automobily a autobusy,

správu o strategickom výhľade o twinningu zelenej a digitálnej transformácie v novom geopolitickom kontexte,

zváži nové oblasti činnosti, ako napríklad:

právne predpisy týkajúce sa rastlín vyprodukovaných určitými novými genómovými technikami,

normy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat v prípade dovážaného tovaru,

možnosti označovania dobrých životných podmienok zvierat,

usmernenia týkajúce sa uplatňovania zásady prvoradosti energetickej efektívnosti v jednotlivých odvetviach,

celoúnijné posúdenie návrhov aktualizovaných národných plánov v oblasti energetiky a klímy,

posilnenie súkromného financovania energetickej efektívnosti,

riešenie vplyvu nakladania s odpadom na životné prostredie,

opatrenia na obmedzenie svetelného znečistenia,

ďalšia podpora cyklistickej infraštruktúry a zón bez áut (predpisy o prístupe vozidiel do mestských oblastí),

akčný plán na podporu energetickej transformácie odvetví rybárstva a akvakultúry,

legislatívny návrh na zvýšenie podielu vozidiel s nulovými emisiami vo vozovom parku verejných inštitúcií a firiem s určitým počtom vozidiel,

posúdenie potreby oslobodenia cestovných lístkov v medzinárodnej železničnej doprave od DPH v celej EÚ s cieľom podstatne znížiť náklady cestujúcich v železničnej doprave.2.ZDRAVIE

Výsledkom konferencie boli štyri návrhy týkajúce sa zdravia 2 :

7.Zdravé potraviny a zdravý životný štýl – Zabezpečiť, aby všetci Európania mali prístup k vzdelávaniu v oblasti zdravých potravín a prístup k zdravým a cenovo dostupným potravinám, čo tvorí základ zdravého životného štýlu;

8.Posilnenie systému zdravotnej starostlivosti – Posilniť odolnosť a kvalitu našich systémov zdravotnej starostlivosti;

9.Širšie chápanie zdravia – Prijať holistický prístup k zdraviu, riešiť okrem chorôb a liečebných postupov zdravotnú gramotnosť a prevenciu a podporovať spoločné chápanie problémov, s ktorými sa stretávajú choré osoby alebo osoby so zdravotným postihnutím, v súlade s prístupom „jedno zdravie“, ktorý by sa mal zdôrazniť ako horizontálna a základná zásada zahŕňajúca všetky politiky EÚ;

10.Rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti pre všetkých – Stanoviť „právo na zdravie“ tým, že sa všetkým Európanom zaručí rovnaký a všeobecný prístup k cenovo dostupnej, preventívnej, kuratívnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti.

Komisia v záujme realizácie návrhov konferencie:

už predložila:

stratégiu udržateľnosti chemických látok s cieľom podporiť inovácie v oblasti bezpečných a udržateľných chemikálií a zvýšiť ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pred nebezpečnými chemikáliami,

akčný plán pre ekologické poľnohospodárstvo a sprievodný legislatívny balík,

Európsky plán na boj proti rakovine vrátane 10 hlavných iniciatív,

misiu proti rakovine v rámci programu Horizont Európa: spolu s európskym plánom na boj proti rakovine pracovať na zlepšení životov viac ako 3 miliónov ľudí do roku 2030,

farmaceutickú stratégiu pre Európu,

odporúčania pre jednotlivé krajiny týkajúce sa zdravia v rámci európskeho semestra, ročného cyklu koordinácie hospodárskych politík,

Úrad pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA),

nariadenie o posilnenej úlohe Európskej agentúry pre lieky z hľadiska pripravenosti na krízy a krízového riadenia v oblasti liekov a zdravotníckych pomôcok,

európske partnerstvá, napríklad „Jedno zdravie/antimikrobiálna rezistencia“, „Podpora Európskeho výskumného priestoru pre výskum v oblasti zdravia“, „Transformácia systémov zdravotníctva a starostlivosti“ a „Pripravenosť na pandémiu“,

aktualizované pravidlá týkajúce sa DPH v oblasti verejného zdravia vrátane rozšíreného zoznamu výrobkov a služieb oslobodených od DPH,

iniciatívu „Spoločne zdravšie“ na pomoc členským štátom pri identifikovaní a vykonávaní účinných politík a opatrení s cieľom znížiť záťaž spojenú so závažnými neprenosnými ochoreniami vrátane duševného zdravia,

Kódex správania EÚ pre zodpovedné obchodovanie s potravinami a marketingové postupy,

štruktúrovaný dialóg o bezpečnosti dodávok liekov s cieľom posilniť odolnosť farmaceutických dodávateľských reťazcov a zaistiť bezpečnosť dodávok bez toho, aby bola ohrozená cenová dostupnosť,

európsky cloud pre otvorenú vedu s cieľom poskytnúť špecializované platformy (ako je Európska platforma údajov o ochorení COVID-19) na zdieľanie údajov z lekárskeho výskumu, klinických údajov a údajov týkajúcich sa genómu,

manifest EÚ pre výskum ochorenia COVID-19 s cieľom maximalizovať dostupnosť výsledkov výskumu v boji proti pandémii COVID-19,

nariadenie, ktorým sa predlžuje mandát Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb,

nariadenie o rámci opatrení na zabezpečenie poskytovania zdravotníckych protiopatrení dôležitých v krízovej situácii v prípade núdzovej situácie v oblasti verejného zdravia na úrovni Únie,

povinné minimálne kritériá pre udržateľné obstarávanie potravín v školách a vo verejných inštitúciách,

revíziu právneho rámca týkajúceho sa krvi, tkanív a buniek,

daňové stimuly spolu s členskými štátmi na podporu zdravého stravovania,

vyzýva Európsky parlament a/alebo Radu, aby bezodkladne prijali:

nariadenie o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia,

nariadenie o európskom priestore pre údaje týkajúce sa zdravia, ktorého cieľom je zlepšiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti v celej EÚ, umožniť ľuďom kontrolu nad svojimi zdravotnými údajmi, poskytnúť zdravotníckym pracovníkom bezpečný prístup k individuálnym elektronickým súhrnným údajom o pacientovi (individuálny elektronický európsky zdravotný pas), konzistentný, bezpečný, dôveryhodný a efektívny rámec pre využívanie údajov týkajúcich sa zdravia,

má v úmysle predložiť návrhy týkajúce sa:

revízie nariadenia o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom vrátane harmonizovaného povinného označovania výživovej hodnoty na prednej strane balenia s cieľom umožniť spotrebiteľom prijímať informované, zdravé a udržateľné rozhodnutia o potravinách,

odporúčania týkajúceho sa materiálov a chemických látok, ktoré sú z hľadiska ich koncepcie bezpečné a udržateľné, s cieľom poskytnúť priemyslu a regulačným orgánom usmernenia k výrobe nových materiálov a chemických látok,

revidovaných farmaceutických právnych predpisov zabezpečujúcich rýchlejší prístup ku kvalitným, bezpečným, cenovo dostupným a ekologickejším liekom vo všetkých členských štátoch,

revidovaných právnych predpisov o liekoch na zriedkavé choroby a pre deti,

akčného plánu na lepšie hospodárenie so živinami,

odporúčania týkajúce sa onkologických ochorení, ktorým sa dá predchádzať očkovaním,

aktualizácie odporúčania Rady týkajúceho sa skríningu rakoviny,

inovačných prístupov k výskumu a verejnému obstarávaniu v oblasti antimikrobiálnych látok a ich alternatív,

nových opatrení na uľahčenie výmeny a transplantácie obličiek v prípade určitých príjemcov a darcov v rámci pracovného programu EU4Health 2023,

novej globálnej stratégie v oblasti zdravia,

zváži nové oblasti činnosti, ako napríklad:

digitálne označovanie ekologickej stopy výrobku a jej označovanie na prednej strane balenia,

spôsoby zvýšenia účasti na Európskom týždni verejného zdravia,

balík patentov vrátane iniciatívy týkajúcej sa dodatkových ochranných osvedčení a nútených licencií na patenty,

opatrenia na riešenie marketingu a reklamy výrobkov spojených s rizikom vzniku onkologických ochorení,

účinky právnych predpisov obmedzujúcich fajčenie,

nový komplexný prístup k duševnému zdraviu.3. SILNEJŠIE HOSPODÁRSTVO, SOCIÁLNA SPRAVODLIVOSŤ A ZAMESTNANOSŤ

Výsledkom konferencie bolo šesť všeobecných návrhov na vybudovanie silnejšieho hospodárstva EÚ, sociálnej spravodlivosti a pracovných miest 3 :

11.Udržateľný rast a inovácie – Navrhujeme, aby EÚ podporovala prechod na model udržateľného a odolného rastu a pritom zohľadňovala zelenú a digitálnu transformáciu so silným sociálnym rozmerom v rámci európskeho semestra a posilňovala postavenie občanov, odborových zväzov a podnikov. Konvenčné makroekonomické ukazovatele a HDP by sa mohli doplniť o nové ukazovatele s cieľom riešiť nové európske priority, ako sú Európska zelená dohoda alebo Európsky pilier sociálnych práv, a lepšie odrážať zelenú a digitálnu transformáciu a dobré životné podmienky ľudí;

12.Zvyšovanie konkurencieschopnosti EÚ a ďalšie prehlbovanie jednotného trhu – Navrhujeme posilniť konkurencieschopnosť a odolnosť hospodárstva Európskej únie, jednotného trhu, priemyslu a riešiť strategické závislosti. Musíme podporovať podnikateľskú kultúru v EÚ, v ktorej sú podporované a v ktorej prosperujú inovačné podniky všetkých veľkostí, a najmä mikropodniky, malé a stredné podniky (MMSP), ako aj startupy, a to s cieľom prispieť k odolnejším a súdržnejším spoločnostiam. Je potrebné zabezpečiť silné fungujúce trhové hospodárstvo, aby sa uľahčila vízia sociálnejšej Európy;

13.Inkluzívne trhy práce – Navrhujeme zlepšiť fungovanie trhov práce tak, aby zabezpečili spravodlivejšie pracovné podmienky a podporovali rodovú rovnosť, zamestnanosť vrátane zamestnanosti mladých ľudí a zraniteľných skupín. EÚ, členské štáty a sociálni partneri musia spoločnými silami odstrániť chudobu pracujúcich, riešiť práva pracovníkov platforiem, zakázať neplatené stáže a zabezpečiť spravodlivú mobilitu pracovnej sily v EÚ. Musíme podporovať sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie. Musíme zabezpečiť úplné vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv vrátane jeho príslušných hlavných cieľov do roku 2030 na úrovni EÚ a na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v oblastiach „rovnakých príležitostí a prístupu na trh práce“ a „spravodlivých pracovných podmienok“ a zároveň rešpektovať právomoci a zásady subsidiarity a proporcionality a doplniť protokol o sociálnom pokroku do zmlúv. V rámci toho by sa mali rešpektovať národné tradície a autonómia sociálnych partnerov a spolupráca s občianskou spoločnosťou;

14.Silnejšie sociálne politiky – Navrhujeme znížiť nerovnosti a bojovať proti sociálnemu vylúčeniu a chudobe. Musíme zaviesť komplexnú stratégiu boja proti chudobe, ktorá by okrem iného mohla zahŕňať posilnenú záruku pre deti a záruku pre mladých ľudí, zavedenie minimálnych miezd, spoločný rámec EÚ pre systémy minimálneho príjmu a dôstojné sociálne bývanie. Musíme zabezpečiť úplné vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv vrátane jeho príslušných hlavných cieľov do roku 2030 na úrovni EÚ a na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v oblasti „sociálnej ochrany a začlenenia“ s náležitým ohľadom na príslušné právomoci a zásady subsidiarity a proporcionality a doplniť protokol o sociálnom pokroku do zmlúv;

15.Demografická transformácia – Navrhujeme riešiť výzvy vyplývajúce z demografickej transformácie ako kľúčového prvku celkovej odolnosti Európy, najmä nízku pôrodnosť a neustále starnutie obyvateľstva, a to zabezpečením podpory pre ľudí počas celého života. Dosiahnuť by sa to malo komplexnými opatreniami zameranými na všetky generácie, od detí a mladých ľudí až po rodiny, obyvateľstvo v produktívnom veku, staršie osoby, ktoré sú stále ochotné pracovať, ako aj osoby, ktoré sú na dôchodku alebo potrebujú starostlivosť;

16.Fiškálne a daňové politiky – Navrhujeme, aby EÚ podporovala investície orientované na budúcnosť zamerané na zelenú a digitálnu transformáciu so silným sociálnym a rodovým rozmerom, pričom sa zohľadnia aj príklady nástroja Next Generation EU a nástroja SURE. EÚ musí zohľadniť sociálny a hospodársky vplyv vojny proti Ukrajine a prepojenie medzi správou hospodárskych záležitostí EÚ a novým geopolitickým kontextom, tým že posilní svoj rozpočet o nové vlastné zdroje. Občania chcú upustiť od zdaňovania ľudí a MSP a zamerať sa na osoby, ktoré sa vyhýbajú daňovým povinnostiam, a na veľkých znečisťovateľov a zdaňovať digitálnych gigantov, pričom zároveň chcú, aby EÚ podporovala schopnosť členských štátov a miestnych orgánov financovať samých seba, ako aj využívať finančné prostriedky EÚ.

Komisia v záujme realizácie návrhov konferencie:

už predložila:

akčný plán sociálneho hospodárstva umožňujúci organizáciám sociálneho hospodárstva prosperovať a rásť,

revíziu smernice o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu,

oznámenie Politika hospodárskej súťaže pripravená na nové výzvy,

aktualizovanú priemyselnú stratégiu a založenie aliancií v oblasti surovín, čistého vodíka, batérií, plastov v obehovom hospodárstve, priemyselných údajov, edge a cloudu, polovodičových technológií, obnoviteľných a nízkouhlíkových palív, letectva s nulovými emisiami, solárnej energie a štandard EÚ pre členské štáty týkajúci sa startupov na podporu podnikania prostredníctvom aliancií,

preskúmanie nariadení o skupinových výnimkách pre horizontálne a vertikálne dohody,

kontrolu vhodnosti modernizácie štátnej pomoci,

oznámenie o poistení krátkodobých vývozných úverov,

revíziu usmernení o regionálnej pomoci,

preskúmanie oznámenia o dôležitých projektoch spoločného európskeho záujmu,

Európsky nástroj dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE),

revíziu rámca štátnej pomoci pre výskum, vývoj a inovácie,

začlenenie cieľov udržateľného rozvoja do rámca európskeho semestra,

index transformačnej výkonnosti, na základe ktorého sú krajiny zoradené podľa ich pokroku smerom k udržateľnosti,

európske partnerstvá, napríklad „Vyrobené v Európe“, v oblasti kľúčových digitálnych technológií a inteligentných sietí a služieb,

strategický rámec v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

Európsku radu pre inovácie, hlavný program, ktorý má identifikovať, vyvíjať a rozširovať priekopnícke technológie a prevratné inovácie,

platformu Fit for Future, expertnú skupinu na vysokej úrovni, ktorá má pomôcť zjednodušiť právne predpisy EÚ a znížiť súvisiace zbytočné náklady,

akčný plán na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv,

posilnenú záruku pre mladých ľudí,

Európsky program v oblasti zručností, ktorý jednotlivcom a podnikom pomáha rozvíjať viac a kvalitnejších zručností, aby ich mohli využívať, vrátane Paktu o zručnostiach,

iniciatívu Alma (Aim, Learn, Master, Achieve – naplánovať, naučiť sa, osvojiť si, dosiahnuť) na pomoc najzraniteľnejším mladým ľuďom s nedostatkom príležitostí, aby si mohli nájsť cestu na trh práce a do spoločnosti vo svojej domovskej krajine,

kritérium oprávnenosti v rámci programu Horizont Európa, pokiaľ ide o verejné orgány, výskumné organizácie a inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, na zavedenie plánu rodovej rovnosti,

novú iniciatívu Women TechEU na financovanie a podporu startupov vedených ženami,

manifest STE(A)M pre rodovo responzívne vzdelávanie v oblasti STEAM podľa stratégie EÚ pre univerzity,

vidiecky pakt – posilnená správa vidieckych oblastí EÚ,

Európsku platformu na boj proti bezdomovectvu,

Európsku záruku pre deti, ktorou sa zabezpečuje, aby každé dieťa v Európe ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením malo prístup ku kľúčovým službám, ako sú zdravotná starostlivosť, starostlivosť o deti, vzdelávanie, výživa a bývanie,

smernicu o primeraných minimálnych mzdách,

skupinu na vysokej úrovni pre budúcnosť sociálnej ochrany a sociálneho štátu v EÚ,

testy MSP v rámci posúdenia vplyvu,

nový európsky rámec pre kariéru výskumných pracovníkov: spojiť sily na národnej a európskej úrovni s cieľom posilniť zručnosti výskumných pracovníkov a medziodvetvovú mobilitu, ako aj podporiť vyváženú cirkuláciu talentov,

nápravné opatrenia s cieľom znížiť rozdiely v oblasti inovácií a vybudovať kapacity v oblasti výskumu a inovácií v krajinách, ktoré zaostávajú,

zelenú knihu o starnutí,

odporúčanie Komisie týkajúce sa účinnej aktívnej podpory zamestnanosti,

smernicu o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze a súvisiace opatrenia,

oznámenie o Akčnom pláne pre spravodlivé a jednoduché zdaňovanie na podporu stratégie obnovy,

smernicu, ktorou sa menia sadzby dane z pridanej hodnoty, vrátane zníženia DPH na výrobky pre deti,

vyzýva Európsky parlament a/alebo Radu, aby bezodkladne prijali:

smernicu o náležitej starostlivosti podnikov v oblasti udržateľnosti s cieľom podporiť udržateľné a zodpovedné správanie podnikov v rámci globálnych hodnotových reťazcov,

smernicu o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov,

smernicu o zlepšení pracovných podmienok v oblasti práce pre platformy,

smernicu, ktorou sa posilňuje uplatňovanie zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty prostredníctvom transparentnosti odmeňovania a mechanizmov presadzovania,

návrh týkajúci sa nových vlastných zdrojov,

revíziu nariadení o koordinácii sociálneho zabezpečenia,

smernicu o zaistení globálnej minimálnej úrovne zdaňovania nadnárodných skupín v Únii,

nariadenie o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu,

má v úmysle predložiť návrhy týkajúce sa:

preskúmania správy hospodárskych záležitostí,

odporúčania týkajúceho sa minimálneho príjmu,

odporúčania týkajúceho sa valorizácie poznatkov,

zmeny smernice o azbeste pri práci,

európskeho inovačného programu, ktorý rieši kľúčové prekážky maximálneho vplyvu politických iniciatív a nástrojov EÚ na podporu inovácií,

preskúmania nariadení o skupinových výnimkách pre horizontálne dohody a usmernení, v ktorých sa podnikom objasňuje, kedy môžu spolupracovať s konkurentmi,

preskúmania oznámenia o definícii trhu,

kontroly koncentrácií v EÚ – ďalšieho zjednodušenia postupov,

preskúmania nariadenia o pomoci de minimis,

usmernení o kolektívnych zmluvách v súvislosti s pracovnými podmienkami samostatne zárobkovo činných osôb,

digitálneho eura,

rozsahu a účinkov eurobankoviek a euromincí ako zákonného platidla,

správy o základných službách,

správy o zavádzaní smernice o pracovnom čase,

usmernenia k posúdeniu príjmového rozdelenia,

balíka na zlepšenie uplatnenia osôb so zdravotným postihnutím na trhu práce,

rámca pre otvorené financie,

preskúmania pravidiel EÚ o platobných službách,

stratégie retailových investícií a legislatívneho balíka,

návrhu s názvom Podnikanie v Európe: rámec pre zdaňovanie príjmov,

iniciatívy na riešenie úlohy napomáhačov zapojených do uľahčovania daňových únikov a agresívneho daňového plánovania,

smernice o vykonávaní globálnej dohody OECD o prerozdelení práv zdaňovať,

pilotného projektu európskeho pasu sociálneho zabezpečenia,

iniciatívy v oblasti sociálneho dialógu,

uplatňovania a presadzovania práv EÚ v oblasti rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom vrátane rodičovskej dovolenky a zvyšovania informovanosti o nich,

oznámenia o úniku mozgov a sprievodnej iniciatívy na zvýšenie prílevu mozgov,

odporúčania týkajúceho sa vytvorenia rámcových podmienok sociálneho hospodárstva,

európskej stratégie v oblasti starostlivosti sprevádzanej návrhom na revíziu barcelonských cieľov v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve a návrhom odporúčania Rady týkajúceho sa dlhodobej starostlivosti,

druhého súboru nových vlastných zdrojov,

preskúmania odporúčania Rady týkajúceho sa rámca kvality pre stáže,

zváži nové oblasti činnosti, ako napríklad:

opatrenia na podporu regiónov v rozvojových pasciach s pretrvávajúcim nízkym rastom,

ďalšiu prácu na tom, aby sa priemysel stal udržateľným, digitálnym a odolným a aby sa riešili závislosti,

riešenie demografickej transformácie, najmä pokiaľ ide o starnutie a vyľudňovanie,

integrovaný prístup k meraniu a monitorovaniu blahobytu nad rámec HDP,

ďalšie rozšírenie a zdokonalenie využívania digitálnych nástrojov a postupov v oblasti práva obchodných spoločností.

4. EÚ VO SVETE

Výsledkom konferencie bolo osem všeobecných návrhov o EÚ vo svete 4 :

17.Zníženie závislosti EÚ od zahraničných subjektov v hospodársky strategických odvetviach – Navrhujeme, aby EÚ prijala opatrenia na posilnenie svojej autonómie v kľúčových strategických odvetviach, ako sú poľnohospodárske výrobky, tovar strategického hospodárskeho významu, polovodiče, medicínske produkty, inovačné digitálne a environmentálne technológie a energetika;

18.Zníženie závislosti EÚ od zahraničných aktérov v oblasti energetiky – Navrhujeme, aby EÚ v kontexte prebiehajúcej zelenej transformácie dosiahla väčšiu autonómiu v oblasti výroby a dodávok energie;

19.Vymedzenie noriem v rámci EÚ a mimo nej v obchodných a investičných vzťahoch – Navrhujeme, aby EÚ posilnila etický rozmer svojich obchodných a investičných vzťahov;

20.Vymedzenie noriem v rámci EÚ a mimo nej v environmentálnej politike – Navrhujeme, aby EÚ posilnila environmentálny rozmer svojich obchodných vzťahov;

21.Rozhodovanie a súdržnosť v rámci Únie – Navrhujeme, aby EÚ zlepšila svoju schopnosť prijímať rýchle a účinné rozhodnutia, najmä v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, aby vystupovala jednotne a konala ako skutočne globálny aktér, zohrávala pozitívnu úlohu vo svete a pri reakcii na všetky krízy dosiahla zmeny;

22.Transparentnosť EÚ a jej vzťahov s občanmi – Navrhujeme, aby EÚ, najmä vo svojich opatreniach na medzinárodnej úrovni vrátane obchodných rokovaní, zlepšila svoju dostupnosť pre občanov prostredníctvom lepších informácií, vzdelávania, participácie občanov a transparentnosti svojich opatrení;

23.EÚ ako silný aktér na svetovej scéne v oblasti mieru a bezpečnosti – Navrhujeme, aby EÚ naďalej presadzovala dialóg a zaručovala mier a medzinárodný poriadok založený na pravidlách, posilňovala multilateralizmus a stavala na dlhodobých mierových iniciatívach EÚ, ktoré prispeli k udeleniu Nobelovej ceny v roku 2012, a zároveň posilňovala svoju spoločnú bezpečnosť;

24.EÚ ako silný aktér na svetovej scéne v oblasti budovania vzťahov – Navrhujeme, aby bola EÚ vo svojich vzťahoch s tretími krajinami silným aktérom na svetovej scéne v oblasti budovania vzťahov.

Komisia v záujme realizácie návrhov konferencie:

už predložila:

rámec mestskej mobility,

nový dočasný krízový rámec štátnej pomoci,

iniciatívu pre transformujúce sa uhoľné regióny na západnom Balkáne a na Ukrajine,

podporné opatrenia na obnovu výskumného a inovačného ekosystému Ukrajiny,

program pre západný Balkán v oblasti výskumu, inovácií, vzdelávania, kultúry, mládeže a športu, ktorý spustili ekonomiky členských štátov EÚ a západného Balkánu,

stratégiu EÚ pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti výskumu a inovácií, globálny prístup k výskumu a inováciám vrátane pridruženia podobne zmýšľajúcich partnerov na celom svete k programu Horizont Európa,

stratégiu vonkajšej energetickej angažovanosti EÚ v meniacom sa svete,

stratégiu pre Arktídu,

stratégiu pre Afriku,

Global Gateway,

akčný plán EÚ pre rodovú rovnosť III,

akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu,

oznámenie o dôstojnej práci na celom svete s osobitným zameraním na odstránenie detskej a nútenej práce,

stratégiu EÚ v oblasti normalizácie,

strategický kompas pre bezpečnosť a obranu,

oznámenie o spoločnom obstarávaní v oblasti obrany,

hospodársky a investičný plán pre západný Balkán,

zelenú agendu pre západný Balkán,

partnerstvo pre spravodlivú energetickú transformáciu s Južnou Afrikou,

zelené partnerstvo medzi Marokom a EÚ,

hospodársky a investičný plán pre južné susedstvo,

zelenú alianciu s Japonskom,

spoločné oznámenie o strategickom partnerstve v Perzskom zálive,

plány spolupráce s občianskou spoločnosťou v partnerských krajinách,

strategický plán obnovy RebuildUkraine,

oznámenie s názvom Politika Východného partnerstva po roku 2020: Posilnenie odolnosti – Východné partnerstvo, ktoré prináša výsledky pre všetkých,

analýzu nedostatku investícií do obrany,

akčný plán na vytvorenie koridorov solidarity medzi EÚ a Ukrajinou s cieľom uľahčiť vývoz ukrajinských poľnohospodárskych výrobkov a dvojstranný obchod s EÚ,

odporúčanie týkajúce sa spoločného súboru nástrojov Únie na riešenie nedostatku polovodičov a mechanizmu EÚ na monitorovanie polovodičového ekosystému,

Rada EÚ – USA pre obchod a technológie,

Rada EÚ – India pre obchod a technológie,

rozšírenie siete TEN-T na Ukrajinu,

dohody o cestnej doprave medzi Ukrajinou a Moldavskom,

nový program boja proti terorizmu pre EÚ, v ktorom sa stanovuje ďalší postup pre opatrenia na boj proti terorizmu na úrovni EÚ s cieľom lepšie predvídať teroristické hrozby, predchádzať im, chrániť pred nimi a reagovať na ne,

súbor nástrojov na pomoc pri zmierňovaní zahraničného zasahovania do výskumu a inovácií,

oznámenie o globálnom prístupe k výskumu a inováciám,

preskúmanie obchodnej politiky – otvorená, udržateľná a asertívna obchodná politika,

obnovenie rokovaní o obchodnej dohode s Indiou,

digitálne partnerstvo medzi EÚ a Japonskom,

vyzýva Európsky parlament a/alebo Radu, aby bezodkladne prijali:

REPowerEU,

oznámenie o krátkodobých intervenciách na trhu s plynom a elektrickou energiou,

európsky akt o čipoch vrátane zmeny Jednotného základného aktu, ktorým sa zriaďujú európske partnerstvá,

nariadenie o zahraničných subvenciách narúšajúcich vnútorný trh,

návrh nového všeobecného systému preferencií,

návrh nástroja na boj proti donucovaniu,

smernicu o vymáhaní majetku a konfiškácii,

doplnenie obchádzania a porušovania reštriktívnych opatrení EÚ medzi oblasti trestnej činnosti uvedené v článku 83 ods. 1 ZFEÚ,

má v úmysle predložiť návrhy týkajúce sa:

nástroja na posilnenie spôsobilostí európskeho obranného priemyslu prostredníctvom spoločného obstarávania,

nariadenia, ktorým sa zriaďuje spoločný európsky investičný program v oblasti obrany,

európskych právnych predpisoch o kritických surovinách,

nástroja núdzovej pomoci pre jednotný trh s cieľom rýchlo reagovať počas budúcich kríz a zaručiť pohyb tovaru a osôb, neustály prístup k životne dôležitým dodávkam a službám,

colnej podpory pri vykonávaní pravidiel v súvislosti s detskou prácou,

digitálnych partnerstiev oznámených v indicko-tichomorskej stratégii,

prínosu obchodných dohôd k trvalo udržateľnému rozvoju – výsledok preskúmania obchodu a trvalo udržateľného rozvoja,

ratifikácie nedávno uzavretých obchodných dohôd s cieľom upevniť kľúčové vzťahy,

akčného plánu pre mládež v rámci vonkajšej činnosti EÚ,

stratégie pre drony a bezpilotné lietadlá,

zváži nové oblasti činnosti, ako napríklad:

nové opatrenia na zlepšenie celosvetovej potravinovej bezpečnosti EÚ,

odolnosť dodávateľského reťazca a transparentnosť v prípade kritických liekov, medicínskych produktov a zložiek.5. HODNOTY A PRÁVA, PRÁVNY ŠTÁT A BEZPEČNOSŤ

Výsledkom konferencie bolo šesť všeobecných návrhov týkajúcich sa hodnôt a práv, právneho štátu a bezpečnosti 5 :

25.Právny štát, demokratické hodnoty a európska identita – Systematicky presadzovať právny štát vo všetkých členských štátoch;

26.Ochrana údajov – Zaručiť politiku spracovania údajov, ktorá zabezpečuje väčšiu ochranu a je orientovaná na občanov;

27.Médiá, falošné správy, dezinformácie, overovanie faktov, kybernetická bezpečnosť – Bojovať proti dezinformáciám prostredníctvom ďalšej podpory nezávislosti a plurality médií, ako aj mediálnej gramotnosti;

28.Médiá, falošné správy, dezinformácie, overovanie faktov, kybernetická bezpečnosť (a) – Silnejšia úloha EÚ v boji proti kybernetickobezpečnostným hrozbám;

29.Antidiskriminácia, rovnosť a kvalita života – Prijať opatrenia na harmonizáciu životných podmienok v celej EÚ a zlepšenie sociálno-ekonomickej kvality života občanov EÚ;

30.Práva zvierat, poľnohospodárstvo – Prijať rozhodné opatrenia na podporu a zaručenie ekologickejšieho a klimaticky orientovaného poľnohospodárstva.

Komisia v záujme realizácie návrhov konferencie:

už predložila:

výročnú správu o právnom štáte,

nariadenie o všeobecnom režime podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie,

informačný materiál:

osociálne médiá a vizuálna komunikácia,

owebové stránky na doméne europa.eu určené aj pre mobilné telefóny (vrátane vzdelávacieho kútika),

owebovú stránku EUvsDisinfo,

opublikácie a údaje, ktoré zverejňuje Úrad pre publikácie,

oportál Komisie pre audiovizuálne služby,

overzie kľúčových politických iniciatív zohľadňujúce potreby detí,

nepretržité poradenstvo zo strany Európskeho výboru pre ochranu údajov,

stratégiu EÚ pre bezpečnostnú úniu,

prísnejší kódex postupov proti šíreniu dezinformácií,

novú iniciatívu Lepší internet pre deti,

Európske stredisko pre monitorovanie digitálnych médií s možnou platformou,

posúdenie kvality života v správach európskeho semestra,

stratégie Únie pre rovnosť, ktoré riešia rodovú rovnosť, práva LGBTIQ osôb, zdravotné postihnutie, antirasizmus a začlenenie Rómov,

stratégiu EÚ pre boj proti antisemitizmu a podporu židovského života,

vyzýva Európsky parlament a/alebo Radu, aby bezodkladne prijali:

súbor návrhov proti zjavne neopodstatneným alebo zneužívajúcim súdnym konaniam proti verejnej účasti (známym ako strategické žaloby proti verejnej účasti),

nariadenie, ktorým sa menia pravidlá o náhrade a pomoci cestujúcim v leteckej doprave a o zodpovednosti leteckého dopravcu,

má v úmysle predložiť návrhy týkajúce sa:

zákona o slobode médií,

preukazu EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím,

posilnenia úlohy a nezávislosti subjektov pre rovnaké zaobchádzanie,

legislatívny návrh v oblasti uznávania rodičovstva medzi členskými štátmi,

zváži nové oblasti činnosti, ako napríklad:

iniciatívu týkajúcu sa združení a neziskových organizácií,

výročnú konferenciu o právnom štáte s cieľom zapojiť občanov okrem zainteresovaných strán.6. DIGITÁLNA TRANSFORMÁCIA

Výsledkom konferencie bolo päť všeobecných návrhov o spôsoboch, akými by EÚ mohla využiť digitálnu transformáciu 6 :

31.Prístup k digitálnej infraštruktúre – Rovnosť prístupu k internetu je základným právom každého európskeho občana. Navrhujeme, aby každý v Európe mal v praxi prístup k internetu a digitálnym službám a aby sa posilnila suverenita digitálnej infraštruktúry EÚ;

32.Digitálna gramotnosť a zručnosti, ktoré posilňujú postavenie ľudí – Navrhujeme, aby EÚ zabezpečila, aby všetci európski občania mohli využívať výhody digitalizácie vďaka tomu, že získajú potrebné digitálne zručnosti a že sa im poskytnú príležitosti;

33.Bezpečná a dôveryhodná digitálna spoločnosť – kybernetická bezpečnosť a dezinformácie – Navrhujeme, že EÚ v záujme bezpečnej, odolnej a dôveryhodnej digitálnej spoločnosti by mala zabezpečiť účinné a rýchle vykonávanie existujúcich právnych predpisov a mala by mať viac právomocí, aby posilnila kybernetickú bezpečnosť, riešila nezákonný obsah a počítačovej kriminality, bojovala proti kybernetickým hrozbám, ktorých pôvodcom sú autoritárske štáty a neštátni činitelia, a aby tieto hrozby zvládla, a aby bojovala proti dezinformáciám;

34.Bezpečná a dôveryhodná digitálna spoločnosť – ochrana údajov – Podporujeme suverenitu jednotlivcov v oblasti údajov, lepšiu informovanosť a účinnejšie vykonávanie a presadzovanie existujúcich pravidiel ochrany údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), aby sa zlepšila osobná kontrola nad vlastnými údajmi a obmedzilo sa zneužívanie údajov;

35.Digitálne inovácie na posilnenie sociálneho a udržateľného hospodárstva – Navrhujeme, aby EÚ podporovala opatrenia v oblasti digitalizácie, ktoré posilňujú hospodárstvo a jednotný trh spravodlivým a udržateľným spôsobom, zvyšujú európsku konkurencieschopnosť v oblasti technológií a inovácií, posilňujú digitálny jednotný trh pre spoločnosti všetkých veľkostí a robia z Európy svetového lídra v oblasti digitálnej transformácie a digitalizácie zameranej na človeka.

Komisia v záujme realizácie návrhov konferencie:

už predložila:

oznámenie o digitálnom desaťročí,

Európsku dátovú stratégiu,

stratégiu kybernetickej bezpečnosti EÚ,

ciele v oblasti rozšírenia širokopásmového pripojenia pre vidiecke oblasti ako súčasť stratégie Z farmy na stôl,

štruktúrovaný dialóg o digitálnom vzdelávaní a zručnostiach,

platformu a koalíciu pre digitálne zručnosti a pracovné miesta,

Európsky týždeň programovania,

podporu diskusií sociálnych partnerov vrátane ich prebiehajúcich činností týkajúcich sa telepráce a práva na odpojenie,

kompetenčné centrum,

odporúčanie týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti 5G,

odporúčania týkajúce sa individuálnych vzdelávacích účtov a mikrocertifikátov,

súbor nástrojov v oblasti pripojiteľnosti,

smernicu o nabíjacích staniciach pre elektronické zariadenia,

európsku infraštruktúru služieb blockchainu,

akt o správe údajov,

akt o digitálnych službách,

akt o digitálnych trhoch,

iniciatívu Wifi4EU,

pracovný program v oblasti výskumu a inovácií 6G,

smernicu o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti v Únii (revidovaná smernica o sieťovej a informačnej bezpečnosti alebo NIS 2),

iniciatívy vrátane európskej dešifrovacej platformy, centra inovácií pre vnútornú bezpečnosť, európskeho atlasu kybernetickej bezpečnosti,

priestor pre údaje o jazyku vytvárajúci vzájomne prepojené a konkurencieschopné európske dátové hospodárstvo pre verejné a súkromné opakované použitie zdrojov,

preskúmanie smernice o prístupnosti webových stránok,

preskúmanie koordinovaného plánu v oblasti umelej inteligencie,

oznámenie o podpore európskeho prístupu k umelej inteligencii,

vyzýva Európsky parlament a/alebo Radu, aby bezodkladne prijali:

vyhlásenie o digitálnych právach a zásadách,

politický program Cesta k digitálnemu desaťročiu,

nariadenie o rešpektovaní súkromného života a ochrane osobných údajov v elektronických komunikáciách (nariadenie o súkromí a elektronických komunikáciách),

návrh smernice na zlepšenie odolnosti kritických subjektov, rámec pre všetky riziká na podporu kritických subjektov členských štátov pri zabraňovaní a odolávaní rušivým incidentom a ich absorbovaní a zvládaní,

nariadenie o digitálnej prevádzkovej odolnosti finančného sektora (zákon DORA),

akt o umelej inteligencii,

nariadenie o európskej digitálnej identite,

akt o údajoch o zabezpečení spravodlivosti pri prideľovaní hodnoty údajov a prístupu k údajom a ich využívania v EÚ vo všetkých ekonomických odvetviach,

nariadenie, ktorým sa zriaďuje Program Únie pre bezpečnú konektivitu, plán pre bezpečný vesmírny komunikačný systém EÚ,

odporúčanie zriadiť spoločnú kybernetickú jednotku na riešenie rastúceho počtu závažných kybernetických incidentov, ktoré majú vplyv na verejné služby, podniky a občanov v celej EÚ, prostredníctvom pokročilých a koordinovaných reakcií,

nariadenie a smernicu o digitalizácii cezhraničnej justičnej spolupráce EÚ a prístupu k spravodlivosti v občianskych, obchodných a trestných veciach,

nariadenie o zriadení platformy spolupráce pre spoločné vyšetrovacie tímy,

nariadenie o digitálnej výmene informácií v prípadoch terorizmu,

nariadenie o kryptoaktívach,

smernicu o inteligentných dopravných systémoch,

nariadenie o jednotnom európskom nebi,

má v úmysle predložiť návrhy týkajúce sa:

Európskeho aktu o kybernetickej odolnosti,

smernice o znižovaní nákladov na širokopásmové pripojenie,

revidovaných usmernení o štátnej pomoci pre širokopásmové siete,

odporúčania na zlepšenie zabezpečenia digitálnych zručností vo vzdelávaní a odbornej príprave,

odporúčanie o faktoroch umožňujúcich digitálne vzdelávanie,

pozíciu Únie, ktorou sa mení medzinárodný Rádiokomunikačný poriadok pre Svetovú rádiokomunikačnú konferenciu 2023 pre neobmedzenú komunikáciu v celej EÚ,

európskeho osvedčenia o digitálnych zručnostiach,

zodpovednosti za umelú inteligenciu,

kontroly vhodnosti spotrebiteľského práva EÚ v oblasti digitálnej spravodlivosti,

revízie smernice o zodpovednosti za výrobky,

návrhu stratégie verejných správ EÚ pre interoperabilitu,

akčný plán pre digitalizáciu energetických systémov a zníženie spotreby energie digitálnou infraštruktúrou,

GreenData4All – aktualizované pravidlá v oblasti geopriestorových údajov o životnom prostredí a prístupu k informáciám o životnom prostredí,

iniciatívy v oblasti DPH v digitálnom veku,

zváži nové oblasti činnosti, ako napríklad:

intenzívnejšie presadzovanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov vrátane úvah o administratívnom postupe pri uplatňovaní všeobecného nariadenia o ochrane údajov v cezhraničných prípadoch a intenzívnejšia komunikácia o pravidlách ochrany údajov a súhlase, ako aj lepšie informácie o používaní údajov,

ďalší rozvoj európskej digitálnej identity vrátane uľahčenia cezhraničných transakcií,

európske dátové priestory pre mobilitu a cestovný ruch,

európsky rámec na meranie a posudzovanie vplyvu digitalizácie na životné prostredie pre občanov a na ich informovanie,

lepšie presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa,

alternatívne spôsoby riešenia spotrebiteľských sporov,

iniciatívy na posilnenie digitálnej súdržnosti na základe európskych centier digitálnych inovácií,

ďalší rozvoj viacjazyčného rozmeru v kontexte digitálnej transformácie v EÚ,

štandardný program týkajúci sa etikety na internete a online práv používateľov,

normalizačné činnosti v oblasti umelej inteligencie,

prípravná akcia na koordinované monitorovanie darknetu zo strany EÚ.7.EURÓPSKA DEMOKRACIA

V rámci konferencie o budúcnosti Európy bolo sformulovaných päť všeobecných návrhov obsahujúcich nasledujúce výzvy pre EÚ k téme „Európska demokracia“ 7 :

36.Informovanie občanov, účasť a mládež – Zvýšiť občiansku participáciu a zapojenie mládeže do demokracie na úrovni Európskej únie s cieľom rozvíjať „plnú občiansku skúsenosť“ u Európanov, a zabezpečiť, aby ich hlas bol vypočutý aj medzi voľbami a aby bola účasť účinná. Z toho dôvodu by sa mala v prípade každej témy zvážiť najvhodnejšia forma účasti;

37.Informovanie občanov, účasť a mládež – Zvýšiť zrozumiteľnosť a prístupnosť Európskej únie a posilniť spoločnú európsku identitu;

38.Demokracia a voľby – Posilniť európsku demokraciu spevnením jej základov, zvýšením účasti na voľbách do Európskeho parlamentu, podporou nadnárodnej diskusie o európskych otázkach a zabezpečením silného prepojenia medzi občanmi a ich volenými zástupcami;

39.Rozhodovací proces EÚ – Zlepšiť rozhodovací proces EÚ s cieľom zabezpečiť schopnosť EÚ konať pri súčasnom zohľadnení záujmov všetkých členských štátov a zaručení transparentného a zrozumiteľného procesu pre občanov;

40.Subsidiarita.

Komisia v záujme realizácie návrhov konferencie:

už predložila:

akčný plán pre európsku demokraciu,

správu o občianstve 2020,

stratégiu v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím,

lepšie spôsoby spolupráce s občanmi prostredníctvom portálu Vyjadrite svoj názor, európskej iniciatívy občanov a iných foriem občianskej participácie,

oznámenie o lepšej právnej regulácii, po ktorom nasledujú revidované usmernenia a vylepšený súbor nástrojov,

odporúčanie týkajúce sa ochrany, bezpečnosti a posilnenia postavenia novinárov,

mediálne služby (tradičné a nové médiá) poskytujúce faktické informácie o iniciatívach a opatreniach EÚ pre médiá v Bruseli a vo všetkých členských štátoch,

zastúpenia Európskej komisie,

sieť kancelárií Europe Direct,

korporátne komunikačné kampane s osobitným zameraním na mladých Európanov,

kódex dobrého úradného postupu,

kontaktné centrum Europe Direct je k dispozícii pre otázky občanov týkajúce sa EÚ v 24 úradných jazykoch a v iných jazykoch ako ukrajinčina,

pilotný projekt Budovanie Európy s predstaviteľmi miestnych samospráv, ktorý umožňuje predstaviteľom miestnych samospráv komunikovať o EÚ,

výskumné projekty v oblasti zmysluplnej a etickej komunikácie,

občiansku participáciu v oblasti výskumu ako zásada a operačný cieľ programu Horizont Európa,

kompetenčné centrum Komisie pre participatívnu a deliberatívnu demokraciu pod vedením Spoločného výskumného centra,

eTranslation na uľahčenie komunikácie vo všetkých úradných jazykoch EÚ,

akčný plán pre prístupnosť webových stránok s cieľom zabezpečiť, aby všetky online informácie uverejnené Komisiou boli prístupné pre osoby so zdravotným postihnutím,

program Globálna Európa pre ľudské práva a demokraciu,

platformu EÚ pre participáciu detí s cieľom prepojiť existujúce mechanizmy participácie detí na miestnej a národnej úrovni a na úrovni EÚ a zapojiť deti do rozhodovania EÚ,

program Horizont Európa, klaster 2, časť týkajúca sa inovačného výskumu v oblasti demokracie a správy a výskumných projektov zameraných na účinné metódy pre viacúrovňové, viacjazyčné a multimodálne diskusie občanov na úrovni EÚ,

sieť inovatívnych riešení pre budúcnosť demokracie,

pilotné modely pre cielené diskusie a procesy spoluvytvárania v prípade určitých politík EÚ,

vyzýva Európsky parlament a/alebo Radu, aby bezodkladne prijali:

návrh o transparentnosti a cielení politickej reklamy,

revíziu nariadenia o financovaní európskych politických strán ,

revíziu smernice Rady o volebných právach migrujúcich občanov EÚ vo voľbách do Európskeho parlamentu,

revíziu smernice Rady o volebných právach migrujúcich občanov EÚ v komunálnych voľbách,

má v úmysle predložiť návrhy týkajúce sa:

správy o občianstve 2023,

vyčlenenia času a zdrojov na organizovanie panelových diskusií občanov s cieľom podrobne sa zaoberať niektorými kľúčovými témami, podporiť prípravu mimoriadne dôležitých súborov kľúčových iniciatív a získať spätnú väzbu pred začatím legislatívneho procesu,

zorganizovania menších cielených konzultačných procesov alebo procesov spoločnej tvorby/spoločného navrhovania, ktoré prebiehajú v menšom rozsahu, s cieľom riešiť určité politické otázky nákladovo efektívnejším a rýchlejším spôsobom,

koherentného a zmysluplného prístupu na zabezpečenie zapojenia mladých ľudí do tvorby politík prostredníctvom ich systematickej účasti v paneloch občanov, v menších diskusných procesoch spoločnej tvorby, ako aj prostredníctvom osobitnej pozornosti venovanej vplyvu plánovaných politík na mladú generáciu,

ďalšieho rozvíjania portálu Vyjadrite svoj názor, aby sa stal ešte ľahšie dostupným online centrom, v ktorom sa zhromažďujú všetky informácie o mechanizmoch participácie občanov, ktoré fungujú v Komisii. Platforma sa posilní začlenením diskusných prvkov platformy konferencie a ďalších relevantných funkcií „občianskych technológií“ vrátane online participatívnych podujatí,

ďalšieho posilnenia online a offline interakcií a podpory participácie občanov na miestnej úrovni,

začlenenia informácií a komunikácie zameranej na občanov do celého procesu tvorby politiky s cieľom podporiť aktívne občianstvo a demokratickú účasť – aj pred voľbami do Európskeho parlamentu – v duchu spoločnej zodpovednosti inštitúcií EÚ, členských štátov na všetkých úrovniach a občianskej spoločnosti,

používania dostupného jazyka v každej verejnej komunikácii, ktorý je prispôsobený kanálom a formátom používaným na komunikáciu s rôznymi cieľovými skupinami,

vytvorenia nového systému na predkladanie a vybavovanie žiadostí o prístup k dokumentom vrátane verejného portálu pre občanov,

ďalšieho rozvoja centier Europe Direct na miestne kontaktné centrá EÚ,

zváži nové oblasti činnosti, ako napríklad:

podporu pri budovaní kapacít národných, regionálnych a miestnych aktérov s cieľom začať novú generáciu decentralizovaných dialógov s občanmi na základe diskusných prístupov,

vypracovanie európskej charty pre participáciu občanov zameranej na všetkých, ktorí sa zúčastňujú na činnostiach participácie občanov alebo ich organizujú, v rámci ktorej sa presadzujú všeobecné zásady nevyhnutné pre úspešnú participáciu občanov,

európske občianstvo, ktoré je pre občanov konkrétnejšie, a to aj posilnením práv, ktoré sú s ním spojené, a poskytovaním spoľahlivých a ľahko dostupných súvisiacich informácií,

podporu učebných materiálov z európskych projektov spolupráce v „kútiku na vzdelávanie“ Komisie a vývoj nových učebných materiálov, ktoré takisto informujú o význame aktívneho občianstva a mediálnej gramotnosti,

zlepšenie transparentnosti rozhodovacieho procesu EÚ tým, že sa občianskym pozorovateľom umožní pozorne sledovať rozhodovací proces. Týchto zástupcov by tieto tri inštitúcie mohli spoločne pozvať, aby sledovali vybrané medziinštitucionálne rozhodovacie procesy EÚ v otázkach širšieho záujmu a informovali občanov v Európe o vývoji.8. MIGRÁCIA

Výsledkom konferencie bolo päť návrhov týkajúcich sa migrácie 8 :

41.Legálna migrácia – Posilniť úlohu EÚ v oblasti legálnej migrácie:

42.Nelegálna migrácia – Posilniť úlohu EÚ v boji proti všetkým formám nelegálnej migrácie a posilniť ochranu vonkajších hraníc Európskej únie pri súčasnom dodržiavaní ľudských práv;

43.Nelegálna migrácia – Uplatňovať spoločné pravidlá týkajúce sa prvého prijatia migrantov jednotne vo všetkých členských štátoch;

44.Azyl, integrácia – Posilniť úlohu EÚ a reformovať európsky azylový systém založený na zásadách solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti;

45.Azyl, integrácia – Zlepšiť integračné politiky vo všetkých členských štátoch.

Komisia v záujme realizácie návrhov konferencie:

už predložila:

nariadenia o Kohéznych opatreniach na podporu utečencov v Európe,

aktiváciu smernice o dočasnej ochrane s cieľom pomôcť osobám, ktoré utekajú pred ruskou vojnou proti Ukrajine,

smernicu o modrej karte o podmienkach vstupu štátnych príslušníkov tretích krajín do Európskej únie a ich pobytu v Európskej únii na účely vysokokvalifikovaného zamestnania,

nariadenie o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži,

komplexné a vzájomne prospešné partnerstvá s kľúčovými krajinami pôvodu a tranzitu v rámci Európskeho paktu o migrácii a azyle,

obnovený akčný plán EÚ proti prevádzačstvu,

nový program pre Stredozemie,

nariadenie o Agentúre EÚ pre azyl,

akčný plán pre integráciu a začlenenie 2021 – 2027,

stratégiu o budúcnosti schengenského priestoru,

stratégiu EÚ v oblasti dobrovoľného návratu a reintegrácie,

oznámenie o získavaní zručností a prilákaní talentov do EÚ,

vyzýva Európsky parlament a/alebo Radu, aby bezodkladne prijali:

Nový pakt o migrácii a azyle,

balík opatrení v oblasti zručností a talentov – smernica o osobách s dlhodobým pobytom a smernica o jednotnom povolení,

Kódex schengenských hraníc,

nariadenie, ktorým sa riešia situácie inštrumentalizácie v oblasti migrácie a azylu,

zmenené nariadenie o konaní o azyle,

prepracované znenie smernice o podmienkach prijímania,

nariadenie o riadení azylu a migrácie,

nariadenie o opatreniach proti prevádzkovateľom dopravy, ktorí uľahčujú obchodovanie s ľuďmi alebo prevádzačstvo migrantov alebo sa doň zapájajú,

má v úmysle predložiť návrhy týkajúce sa:

celoúnijnej kampane na zvýšenie informovanosti o migrácii,

viacročnej komunikačnej kampane zameranej na zviditeľnenie nástroja EÚ na stanovenie profilu zručností štátnych príslušníkov tretích krajín,

zváži nové oblasti činnosti, ako napríklad:

odstránenie nedostatku pracovných miest a pracovnej sily v geopolitickom kontexte,

hodnotenie právnych predpisov v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi a v prípade potreby navrhnutie revízie,

zintenzívnenie práce v súvislosti s prvým prijatím.9. VZDELÁVANIE, KULTÚRA, MLÁDEŽ A ŠPORT

Výsledkom konferencie boli štyri všeobecné návrhy týkajúce sa vzdelávania, kultúry, mládeže a športu 9 :

46.Vzdelávanie – EÚ a jej členské štáty by sa mali usilovať vytvoriť do roku 2025 inkluzívny európsky vzdelávací priestor, v ktorom budú mať všetci občania rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a celoživotnému učeniu, a to aj vrátane občanov vo vidieckych a odľahlých oblastiach;

47.Otázky týkajúce sa európskej mládeže – EÚ a jej členské štáty sa musia zamerať na osobitné potreby mladých ľudí vo všetkých príslušných politikách vrátane regionálnej politiky Európskej únie s cieľom ponúknuť im čo najlepšie podmienky na štúdium a prácu a začať nezávislý život a zároveň ich zapojiť do demokratického života a rozhodovacích procesov, a to aj na európskej úrovni. Mládežnícke organizácie zohrávajú kľúčovú úlohu;

48.Kultúra a výmeny – V záujme podpory kultúry výmeny a posilnenia európskej identity a európskej rozmanitosti v rôznych oblastiach by členské štáty mali s podporou Európskej únie podporovať európske výmeny v rôznych oblastiach, podporovať viacjazyčnosť, vytvárať príležitosti na spoločné využívanie európskych kultúr, chrániť európske kultúrne dedičstvo a kultúru a prijať opatrenia na zabezpečenie dostatočnej ochrany pracovníkov v oblasti kultúry na úrovni EÚ;

49.Šport – Šport má v našej spoločnosti zásadný význam – pre obranu našich hodnôt, zabezpečenie zdravého životného štýlu a starnutia, podporu kultúry výmen a takisto oslavu rozmanitosti európskeho dedičstva.

Komisia v záujme realizácie návrhov konferencie:

už predložila:

oznámenie o vytvorení európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025,

európsku stratégiu pre univerzity,

odporúčanie týkajúce sa budovania mostov pre účinnú európsku spoluprácu vo vysokoškolskom vzdelávaní, v ktorom sa stanovujú opatrenia na uľahčenie ďalšieho cezhraničného štúdia a spolupráce do polovice roka 2024, ako sú spoločné študijné programy založené na spoločne vytvorených európskych kritériách,

akčný plán digitálneho vzdelávania (2021 – 2027),

odporúčanie týkajúce sa odborného vzdelávania a prípravy,

portál európskeho vzdelávacieho priestoru na vybudovanie odolnejších a inkluzívnejších systémov vzdelávania a odbornej prípravy,

odporúčanie týkajúce sa mikrocertifikátov,

opatrenia na posilnenie synergií medzi sieťou EURES a Europassom, rozšírenie základne členov/partnerov v sieti EURES, úplná výmena životopisov a voľných pracovných miest a automatizované zosúlaďovanie ponúkaných a požadovaných pracovných miest,

výmeny medzi učiteľmi (eTwinning, School Education Gateway, európska platforma školského vzdelávania),

koalíciu pre vzdelávanie v záujme klímy,

odporúčanie týkajúce sa hybridného učenia pre vysokokvalitné a inkluzívne primárne a sekundárne vzdelávanie,

Európsky rok mládeže 2022,

odporúčanie týkajúce sa dobrovoľníctva mládeže, ktoré uľahčí nadnárodnú dobrovoľnícku činnosť mladých ľudí v rámci Európskeho zboru solidarity,

stratégiu EÚ v oblasti práv dieťaťa,

hodnotenie odporúčania týkajúceho sa vysokokvalitných systémov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve,

každoročný Európsky týždeň športu, kampane BeActive a Beclusive,

kampaň HealthyLifestyle4All, ktorej cieľom je prepojiť šport a aktívny životný štýl s politikami v oblasti zdravia a potravín a inými politikami a mobilizovať subjekty verejného sektora a športové hnutie, aby sa zapojili do iniciatívy svojimi vlastnými prísľubmi,

odporúčanie týkajúce sa spoločného európskeho priestoru pre údaje o kultúrnom dedičstve,

program partnerského učenia v oblasti kultúrneho dedičstva miest a regiónov,

štruktúrovaný dialóg so sektorom kultúry „Voices of Culture“ (Hlasy kultúry),

odporúčanie týkajúce sa vzdelávania v oblasti zelenej transformácie a udržateľného rozvoja,

zriadenie skupinu odborníkov v oblasti duševnej pohody v školách,

má v úmysle predložiť návrhy týkajúce sa:

odporúčanie týkajúce sa ciest k úspechu v škole, ktoré sa zameriava na podporu žiakov, ktorí majú problémy so získavaním základných zručností, na maturitné vysvedčenie a na zníženie podielu mladých ľudí, ktorí predčasne ukončili školskú dochádzku,

preskúmanie európskeho programu na podporu konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka v školách,

kampaň na zvyšovanie informovanosti zameraná na štúdium vedeckých predmetov,

viacročnú komunikačnú kampaň zameranú na zlepšenie viditeľnosti siete EURES,

aktualizácia rámca vzdelávacej mobility,

zváži nové oblasti činnosti, ako napríklad:

viac vylepšenú informačnú platformu na výmenu a zhromažďovanie informácií súvisiacich so vzdelávaním.

(1)

     Týchto šesť návrhov obsahuje spolu 57 osobitných opatrení.

(2)

     Tieto štyri návrhy obsahujú spolu 24 osobitných opatrení.

(3)

     Týchto šesť návrhov obsahuje spolu 61 osobitných opatrení.

(4)

     Týchto osem návrhov obsahuje spolu 42 osobitných opatrení.

(5)

     Týchto šesť návrhov obsahuje spolu 24 osobitných opatrení.

(6)

     Týchto päť návrhov obsahuje spolu 40 osobitných opatrení.

(7)

     Týchto päť návrhov obsahuje spolu 35 osobitných opatrení.

(8)

     Týchto päť návrhov obsahuje spolu 16 osobitných opatrení.

(9)

     Tieto štyri návrhy obsahujú spolu 24 osobitných opatrení.

Top