EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021DC0294

Návrh ODPORÚČANIE RADY, ktorým sa mení odporúčanie Rady (EÚ) 2020/1475 z 13. októbra 2020 o koordinovanom prístupe k obmedzeniu voľného pohybu v reakcii na pandémiu COVID-19

COM/2021/294 final

V Bruseli31. 5. 2021

COM(2021) 294 final

2021/0138(NLE)

Návrh

ODPORÚČANIE RADY,

ktorým sa mení odporúčanie Rady (EÚ) 2020/1475 z 13. októbra 2020 o koordinovanom prístupe k obmedzeniu voľného pohybu v reakcii na pandémiu COVID-19

(Text s významom pre EHP)


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.KONTEXT NÁVRHU

Dôvody a ciele návrhu

S cieľom zabezpečiť riadne koordinovaný, predvídateľný a transparentný prístup pri prijímaní obmedzení voľného pohybu Rada 13. októbra 2020 prijala odporúčanie Rady (EÚ) 2020/1475 o koordinovanom prístupe k obmedzeniu voľného pohybu v reakcii na pandémiu COVID-19 1 . V odporúčaní Rady sa stanovil koordinovaný prístup v prípade týchto hlavných bodov: uplatňovanie spoločných kritérií a spoločných prahových hodnôt pri rozhodovaní o tom, či zaviesť obmedzenia voľného pohybu, mapovanie rizika prenosu ochorenia COVID-19, uverejňované Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ESDC) 2 , na základe dohodnutého farebného kódovania a koordinovaný prístup k prípadným opatreniam, ktoré možno primerane uplatňovať na osoby pohybujúce sa medzi jednotlivými oblasťami, a to v závislosti od stupňa rizika prenosu ochorenia v týchto oblastiach.

Účelom odporúčania (EÚ) 2020/1475 je zabezpečiť väčšiu mieru koordinácie medzi členskými štátmi, ktoré zvažujú prijatie opatrení obmedzujúcich voľný pohyb z dôvodov verejného zdravia v súvislosti s pandémiou. Členské štáty by pri prijímaní a uplatňovaní obmedzení voľného pohybu mali dodržiavať právne predpisy EÚ, najmä zásady proporcionality a nediskriminácie. Odporúčanie (EÚ) 2020/1475 bolo neskôr zmenené s ohľadom na vysoký stupeň komunitného šírenia v celej EÚ, čo mohlo súvisieť so zvýšenou prenosnosťou príslušných nových variantov SARS-CoV-2 3 .

Po ďalšom vrchole epidémie začiatkom apríla sa počet infikovaných v celej EÚ v poslednom čase znižuje. Do konca 19. týždňa (16. mája 2021) klesla 14-dňová kumulatívna miera oznámených prípadov v EÚ/EHP na 224 na 100 000 obyvateľov a klesala počas šiestich týždňov 4 . K tomuto poklesu dochádza napriek neustálemu zvyšovaniu miery testovania. Podobný pokles možno pozorovať v prípade obsadenosti nemocníc a jednotiek intenzívnej starostlivosti, ako aj prijatí nových pacientov s ochorením COVID-19.

Toto zlepšenie epidemiologickej situácie predovšetkým súvisí so zrýchľovaním očkovacej kampane EÚ. Do 27. mája 2021 dosiahla kumulatívna zaočkovanosť aspoň jednou dávkou očkovacej látky medzi dospelými vo veku 18 rokov a viac v EÚ/EHP medián 42,8 % a kumulatívna úplná zaočkovanosť dospelých vo veku 18 rokov a viac dosiahla 18,9 %. Dôležité je, že kumulatívna úplná zaočkovanosť dosiahla vysoké úrovne medzi cieľovými skupinami, ako sú osoby vo veku 80 rokov a viac (63,5 %) a zdravotnícki pracovníci (64,2 %) 5 . Do konca mája 2021 bude členským štátom dodaných viac ako 300 miliónov dávok očkovacích látok. A do konca júla 2021 bude dodaný taký objem dávok, ktorí bude stačiť na zaočkovanie 70 % dospelého obyvateľstva v EÚ.

Vzhľadom na tento vítaný vývoj začali členské štáty postupne rušiť obmedzenia cestovania a iných činností uložené s cieľom obmedziť šírenie SARS-CoV-2. Aby sa to uskutočnilo bezpečne, viaceré členské štáty využívajú COVID-19 osvedčenia, ktoré sa vzťahujú na očkovanie, výsledky testov a/alebo prekonanie ochorenia.

Európsky parlament a Rada dosiahli 20. mája 2021 politickú dohodu o digitálnom COVID osvedčení EÚ, ktoré je rámcom na vydávanie, overovanie a akceptovanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, potvrdení o vykonaných testoch a potvrdení o prekonaní ochorenia s cieľom uľahčiť držiteľom uplatňovanie ich práva na voľný pohyb počas pandémie COVID-19 6 . Politickú dohodu o dvoch nariadeniach navrhnutých Komisiou 7 neskôr potvrdil Výbor stálych predstaviteľov Rady 8 Výbor Parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 9 . Cieľom digitálneho COVID osvedčenia EÚ, ktoré umožní všetkým osobám žijúcim v EÚ získať interoperabilné COVID-19 potvrdenie, je v súlade s právnymi predpismi EÚ prispieť k uľahčeniu postupného a koordinovaného rušenia obmedzení voľného pohybu zavedených s cieľom obmedziť šírenie SARS-CoV-2.

Treba vyvinúť úsilie na zabezpečenie hladkého zavedenia digitálneho COVID osvedčenia EÚ. Komisia na tento účel členským štátom odporúča, aby v čo najväčšej možnej miere využili existujúce možnosti podľa vnútroštátneho práva na začatie vydávania digitálneho COVID osvedčenia EÚ ešte pred nadobudnutím účinnosti nariadenia vychádzajúceho z technických špecifikácií vypracovaných členskými štátmi v rámci siete elektronického zdravotníctva 10 . Ak sa vo vnútroštátnom práve stanovuje overovanie COVID-19 osvedčení, držitelia digitálneho COVID osvedčenia EÚ by ich mohli využiť pri cestovaní ešte pred nadobudnutím účinnosti nariadenia. Komisia tento proces podporuje spustením centrálnej časti digitálneho COVID osvedčenia EÚ, t. j. brány EÚ obsahujúcej verejné kľúče potrebné na overenie digitálneho COVID osvedčenia EÚ. Keďže sa prostredníctvom brány EÚ nevymieňajú žiadne osobné údaje, členské štáty by už mohli využívať jej funkciu.

Vzhľadom na zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu, ako aj nadchádzajúce zavedenie digitálneho COVID osvedčenia EÚ by odporúčanie (EÚ) 2020/1475 malo byť zmenené tak, aby sa ním koordinovalo toto postupné rušenie obmedzení voľného pohybu. Na jednej strane by sa na držiteľov potvrdení o očkovaní a potvrdení o prekonaní ochorenia, ktorí cestujú v rámci EÚ, v zásade nemali vzťahovať dodatočné obmedzenia, ako sú testovanie na infekciu SARS-CoV-2, samoizolácia alebo karanténa v súvislosti s cestovaním. Na druhej strane by sa ustanovenia týkajúce sa osôb, ktoré majú negatívny výsledok testu, mali zjednodušiť tak, aby neboli pre cestujúcich zložité a neprehľadné, čo bude mať pozitívny vplyv na dodržiavanie zavedených opatrení. Na tento účel by mohli byť jednotlivé opatrenia, ktoré možno uplatňovať na cestujúcich, užšie prepojené s farebným kódom v mieste odchodu. Cestovanie v rámci EÚ by sa mohlo zjednodušiť najmä štandardnou lehotou platnosti testov na infekciu SARS-CoV-2.

Okrem toho by sa odporúčanie 2020/1475 malo upraviť tak, aby sa v ňom zohľadnilo prijatie odporúčania Rady (EÚ) 2021/816, ktorým sa mení odporúčanie (EÚ) 2020/912 o dočasnom obmedzení ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, a o možnom zrušení tohto obmedzenia 11 , ako aj zvýšenie prahovej hodnoty v prípade 14-dňovej kumulatívnej miery oznámených prípadov ochorenia COVID-19 z 25 na 75.

Zároveň treba naďalej pozorne sledovať varianty vírusu SARS-CoV-2. ECDC pravidelne posudzuje nové dôkazy o variantoch zistených prostredníctvom epidemiologického spravodajstva, skríningu variantov genómu založeného na pravidlách alebo iných vedeckých zdrojov 12 . Týka sa to najmä „variantov vzbudzujúcich obavy“, v prípade ktorých sú k dispozícii jasné dôkazy poukazujúce na významný vplyv na prenosnosť, závažnosť a/alebo imunitu, ktoré môžu mať vplyv na epidemiologickú situáciu v EÚ/EHP. Rovnako sa to týka aj „variantov vyžadujúcich si pozornosť“, v prípade ktorých sú k dispozícii dôkazy o vlastnostiach genómu, epidemiologické dôkazy alebo dôkazy in-vitro, ktoré by mohli mať významný vplyv na prenosnosť, závažnosť a/alebo imunitu s reálnym vplyvom na epidemiologickú situáciu v EÚ/EHP.

ECDC sprístupňuje „prehľad variantov vírusu SARS-CoV-2“ 13 , z ktorého je zrejmý podiel variantov vzbudzujúcich obavy a variantov vyžadujúcich si pozornosť v EÚ/EHP spolu s objemami sekvenovania. Členské štáty by mali tieto informácie zohľadňovať, keď zvažujú zavedenie obmedzení voľného pohybu. V záujme získania včasných a presných informácií o vzniku a obehu variantov vírusu SARS-CoV-2 vzbudzujúcich obavy alebo vyžadujúcich si pozornosť je dôležité, aby členské štáty dodržiavali odporúčania ECDC týkajúce sa objemov sekvenovania, ktoré by mali dosahovať úroveň 10 % alebo 500 sekvencií pozitívnych prípadov SARS-CoV-2, ktoré sú predmetom sekvenovania v súlade s oznámením Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade a Rade – Jednotne proti ochoreniu COVID-19 14 .

Ako sa stanovuje v pravidlách týkajúcich sa digitálneho COVID osvedčenia EÚ, členské štáty by mali mať možnosť opätovne zaviesť obmedzenia pre držiteľov potvrdení vrátane potvrdení o očkovaní alebo prekonaní ochorenia napríklad vtedy, keď sa epidemiologická situácia v členskom štáte alebo regióne v rámci členského štátu rýchlo zhoršuje. Táto „núdzová brzda“ má slúžiť najmä na zabránenie šíreniu variantov vírusu SARS-CoV-2 vzbudzujúcich obavy alebo vyžadujúcich si pozornosť.

Súlad s existujúcimi ustanoveniami v tejto oblasti politiky

Toto odporúčanie slúži na uľahčenie vykonávania existujúcich ustanovení týkajúcich sa obmedzení slobody pohybu z dôvodov verejného zdravia. Jeho účelom je najmä uľahčiť zavedenie digitálneho COVID osvedčenia EÚ.

Súlad s ostatnými politikami Únie

Toto odporúčanie je v súlade s ostatnými politikami Únie vrátane tých, ktoré sa týkajú verejného zdravia a neexistencie kontrol na vnútorných hraniciach.

2.PRÁVNY ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

Právny základ

Zmluva o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a najmä jej článok 21 ods. 2, článok 168 ods. 6 a článok 292.

Subsidiarita (v prípade inej ako výlučnej právomoci)

Článkom 292 ZFEÚ sa Rade umožňuje prijímať odporúčania. Podľa tohto ustanovenia Rada koná na návrh Komisie vo všetkých prípadoch, v ktorých zmluvy ustanovujú, že prijíma akty na návrh Komisie.

To platí aj v súčasnej situácii, keďže je potrebný konzistentný prístup, aby sa zabránilo ďalším narušeniam spôsobeným jednostrannými a nedostatočne koordinovanými opatreniami obmedzujúcimi voľný pohyb v rámci Únie. Podľa článku 21 ods. 1 ZFEÚ má každý občan Únie právo slobodne sa pohybovať a zdržiavať na území členských štátov, pričom podlieha obmedzeniam a podmienkam ustanoveným v zmluvách a v opatreniach prijatých na ich vykonanie. Ak sa ukáže, že na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné opatrenie na úrovni Únie, Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijať ustanovenia s cieľom uľahčiť výkon týchto práv.

Podľa článku 168 ods. 6 môže Rada na návrh Komisie prijímať aj odporúčania na účely zabezpečenia vysokej úrovne ochrany ľudského zdravia pri stanovení a uskutočňovaní všetkých politík a činností Únie.

Proporcionalita

Prijatie jednostranných alebo nekoordinovaných opatrení pravdepodobne povedie k nejednotným a rozdrobeným obmedzeniam voľného pohybu a spôsobí neistotu občanov Únie pri uplatňovaní ich práv EÚ. Návrh neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné a primerané na dosiahnutie zamýšľaného cieľa.

3.VÝSLEDKY HODNOTENÍ EX POST, KONZULTÁCIÍ SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI A POSÚDENÍ VPLYVU

Hodnotenia ex post/kontroly vhodnosti existujúcich právnych predpisov

Neuvádza sa.

Konzultácie so zainteresovanými stranami

V návrhu sa zohľadňujú diskusie s členskými štátmi, ktoré sa uskutočnili v pravidelných intervaloch od zavedenia prvých dočasných obmedzení, dostupné informácie o vyvíjajúcej sa epidemiologickej situácii a relevantné dostupné vedecké dôkazy.

Posúdenie vplyvu

Neuvádza sa.

Základné práva

Sloboda pohybu je základným právom zakotveným v článku 45 Charty základných práv Európskej únie. Za predpokladu dodržiavania zásady proporcionality možno zaviesť obmedzenia len vtedy, ak je to nevyhnutné a skutočne to zodpovedá cieľom všeobecného záujmu, ktoré sú uznané Úniou, alebo ak je to potrebné na ochranu práv a slobôd iných. Článok 21 Charty zakazuje obmedzenie na základe štátnej príslušnosti v rámci rozsahu pôsobnosti zmlúv.

Akékoľvek obmedzenia slobody pohybu v rámci Únie odôvodnené na základe verejného zdravia musia byť nevyhnutné, primerané a založené na objektívnych a nediskriminačných kritériách. Musia byť vhodné na zabezpečenie dosiahnutia sledovaného cieľa, pričom nesmú prekročiť rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

4.VPLYV NA ROZPOČET

Žiadny.

2021/0138 (NLE)

Návrh

ODPORÚČANIE RADY,

ktorým sa mení odporúčanie Rady (EÚ) 2020/1475 z 13. októbra 2020 o koordinovanom prístupe k obmedzeniu voľného pohybu v reakcii na pandémiu COVID-19

(Text s významom pre EHP)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 21 ods. 2, článok 168 ods. 6 a článok 292 prvú a druhú vetu,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)Rada 13. októbra 2020 prijala odporúčanie Rady (EÚ) 2020/1475 o koordinovanom prístupe k obmedzeniu voľného pohybu v reakcii na pandémiu COVID-19 15 . V odporúčaní Rady (EÚ) 2020/1475 sa stanovuje koordinovaný prístup v týchto kľúčových oblastiach: uplatňovanie spoločných kritérií a prahových hodnôt pri rozhodovaní o tom, či zaviesť obmedzenia voľného pohybu, mapovanie rizika prenosu ochorenia COVID-19 na základe dohodnutého farebného kódu a koordinovaný prístup, pokiaľ ide o prípadné opatrenia, ktoré sa môžu primerane uplatňovať na osoby pohybujúce sa medzi oblasťami v závislosti od úrovne rizika prenosu v uvedených oblastiach.

(2)Na základe kritérií a prahových hodnôt stanovených v odporúčaní (EÚ) 2020/1475 Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb raz týždenne uverejňuje mapu členských štátov rozčlenenú podľa regiónov, aby členským štátom poskytlo podporu pri rozhodovaní 16 .

(3)Ako sa stanovuje v odôvodnení 15 odporúčania (EÚ) 2020/1475, Komisia by vzhľadom na vyvíjajúcu sa epidemiologickú situáciu mala s podporou Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb aj naďalej pravidelne posudzovať kritériá, potreby týkajúce sa údajov a prahové hodnoty uvedené v odporúčaní vrátane toho, či by sa mali zvážiť iné kritériá alebo upraviť prahové hodnoty, a svoje zistenia posielať Rade na zváženie spolu s prípadným návrhom na zmenu odporúčania.

(4)V nadväznosti na takýto návrh Komisie Rada 1. februára 2021 prijala odporúčanie Rady (EÚ) 2021/119, ktorým sa mení odporúčanie (EÚ) 2020/1475 o koordinovanom prístupe k obmedzeniu voľného pohybu v reakcii na pandémiu COVID-19 17 vzhľadom na veľmi vysokú úroveň komunitného šírenia v celej Únii, pravdepodobne v súvislosti so zvýšenou prenosnosťou nových variantov vírusu SARS-CoV-2 vzbudzujúcich obavy.

(5)Členské štáty môžu v súlade s právom Únie obmedziť základné právo na voľný pohyb z dôvodov verejného zdravia. Akékoľvek obmedzenia voľného pohybu osôb v Únii zavedené s cieľom obmedziť šírenie ochorenia SARS-CoV-2 by mali vychádzať z konkrétnych a obmedzených dôvodov verejného záujmu, konkrétne ochrany verejného zdravia. Takéto obmedzenia sa musia uplatňovať v súlade so všeobecnými zásadami práva Únie, najmä so zásadou proporcionality a nediskriminácie. Akékoľvek prijaté opatrenia by preto mali byť prísne obmedzené z hľadiska rozsahu a času, v súlade s úsilím o obnovenie voľného pohybu v rámci Únie, a nemali by presahovať rámec toho, čo je nevyhnutne potrebné na ochranu verejného zdravia. Okrem toho by takéto opatrenia mali byť v súlade s opatreniami, ktoré Únia prijala na zabezpečenie plynulého voľného pohybu tovaru a základných služieb v rámci vnútorného trhu vrátane zdravotníckeho vybavenia a zdravotníckych pracovníkov cez tzv. hraničné priechody so „zeleným jazdným pruhom“ uvedené v oznámení Komisie z 23. marca 2020 o uplatňovaní „zelených jazdných pruhov“ v rámci usmernení pre opatrenia v oblasti riadenia hraníc na ochranu zdravia a zabezpečenie dostupnosti tovaru a základných služieb 18 .

(6)S cieľom uľahčiť výkon práva na voľný pohyb a pobyt na území členských štátov sa Európsky parlament a Rada 20. mája 2021 dohodli na vytvorení digitálneho COVID osvedčenia EÚ, spoločnom rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní, testovaní a prekonaní ochorenia COVID-19. Digitálne COVID osvedčenie EÚ by malo prispieť k uľahčeniu postupného a koordinovaného odstraňovania obmedzení voľného pohybu zavedených s cieľom obmedziť šírenie SARS-CoV-2, a to v súlade s právom Únie. Uľahčenie voľného pohybu je jedným z kľúčových predpokladov na naštartovanie hospodárskej obnovy.

(7)Rada 20. mája 2021 prijala odporúčanie Rady (EÚ) 2021/816, ktorým sa mení odporúčanie (EÚ) 2020/912 o dočasnom obmedzení ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, a o možnom zrušení tohto obmedzenia 19 , v ktorom sa členským štátom odporúča, aby zmiernili obmedzenia ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, najmä pre tých štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí dostali poslednú odporúčanú dávku očkovacej látky proti COVID-19, ktorej bolo udelené povolenie na uvedenie na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 20 . Okrem toho majú členské štáty možnosť umožniť štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí dostali poslednú odporúčanú dávku očkovacej látky proti COVID-19, u ktorej bol ukončený proces WHO na jej zaradenie do zoznamu na núdzové použitie, cesty do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné 21 . V odporúčaní (EÚ) 2021/816 sa takisto zvýšili prahové hodnoty pre 14-dňovú kumulatívnu mieru oznámených prípadov ochorenia COVID-19, ktorá sa používa na určenie zoznamu tretích krajín, z ktorých by sa mali povoliť cesty, ktoré nie sú nevyhnutné. Zároveň sa v odporúčaní (EÚ) 2021/816 s cieľom obmedziť riziko, že sa do EÚ dostanú varianty SARS-CoV-2 vzbudzujúce obavy alebo vyžadujúce si pozornosť, stanovuje mechanizmus tzv. záchrannej brzdy, ktorý členským štátom umožňuje konať rýchlo a koordinovane s cieľom dočasne obmedziť všetky cesty z dotknutých tretích krajín na prísne minimum. Odporúčanie 2020/1475 by sa malo upraviť tak, aby zohľadňovalo tento vývoj vrátane zmeny prahovej hodnoty pre mieru oznámených prípadov.

(8)Európska rada vo svojich záveroch z 25. mája 2021 22 uviedla, že úsilie o zabezpečenie koordinovaného prístupu by malo pokračovať aj pred letným obdobím. Európska rada v tejto súvislosti uvítala dohodu o digitálnom COVID osvedčení EÚ a vyzvala na jeho urýchlené zavedenie. Európska rada vyzvala, aby sa do polovice júna ako ďalší krok v záujme uľahčenia voľného pohybu v EÚ zrevidovalo odporúčanie (EÚ) 2020/1475. Európska rada tiež uvítala prijatie odporúčania (EÚ) 2021/816.

(9)[Nariadenie o digitálnom COVID osvedčení EÚ] sa začne uplatňovať od 1. júla 2021. Od tohto dátumu budú mať osoby, ktoré boli zaočkované, testované alebo ktoré prekonali ochorenie, právo získať digitálne COVID osvedčenie EÚ, a to aj v prípade, že boli zaočkované pred dátumom začatia uplatňovania [nariadenia o digitálnom COVID osvedčení EÚ], aj keď to bolo v rámci klinického skúšania. Odporúčanie 2020/1475 by sa preto malo prispôsobiť tak, aby sa čo najlepšie využil rámec pre digitálne COVID osvedčenie EÚ. Digitálne COVID osvedčenia EÚ zaručia najmä bezpečné vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní, testovaní a prekonaní ochorenia, a osvedčenia vydané v súlade s [nariadením o digitálnom COVID osvedčení EÚ] by preto mali byť hlavným používaným nástrojom v súvislosti s cestovaním v rámci EÚ.

(10)V [nariadení o digitálnom COVID osvedčení EÚ] sa stanovuje šesťtýždňové prechodné obdobie, s cieľom umožniť členským štátom, ktoré nie sú schopné vydávať osvedčenia vo formáte, ktorý je v súlade s týmto nariadením, od jeho dátumu začatia uplatňovania, pokračovať vo vydávaní potvrdení, ktoré ešte nie sú v súlade s [nariadením o digitálnom COVID osvedčení EÚ]. Počas prechodného obdobia takéto osvedčenia, ako aj potvrdenia vydané pred dátumom začatia uplatňovania [nariadenia o digitálnom COVID osvedčení EÚ], musia byť akceptované všetkými členskými štátmi za predpokladu, že obsahujú potrebné údaje. Na účely odporúčania 2020/1475 by sa preto aj takéto osvedčenia mali považovať za vydané v súlade s [nariadením o digitálnom COVID osvedčení EÚ].

(11)Okrem toho osobám bez digitálneho COVID osvedčenia EÚ, najmä z dôvodu ich zaočkovania pred dátumom začatia uplatňovania [nariadenia o digitálnom COVID osvedčení EÚ], by malo byť náležite umožnené, aby svoje oprávnenie na oslobodenie od príslušných obmedzení voľného pohybu, ktoré členský štát poskytuje držiteľom takýchto osvedčení, preukázali iným spôsobom.

(12)Malo by sa vyvinúť úsilie na zabezpečenie plynulého zavedenia digitálneho COVID osvedčenia EÚ. Na tento účel by členské štáty mali v maximálnej možnej miere využiť existujúce možnosti podľa vnútroštátneho práva týkajúce sa vydávania potvrdení COVID-19 na začatie vydávania osvedčení vo formáte, ktorý je v súlade s [nariadením o digitálnom COVID osvedčení EÚ], a to už pred začatím jeho uplatňovania, na základe technických špecifikácií vypracovaných členskými štátmi v rámci siete elektronického zdravotníctva 23 . Pokiaľ sa vo vnútroštátnom práve stanovuje overovanie potvrdení COVID-19, držitelia digitálnych COVID osvedčení EÚ by ich už mohli využívať pri cestovaní. Komisia tento proces podporuje spustením centrálnej časti digitálneho COVID osvedčenia EÚ, t. j. brány EÚ obsahujúcej verejné kľúče potrebné na overovanie digitálneho COVID osvedčenia EÚ. Vzhľadom na to, že prostredníctvom brány EÚ sa nevymieňajú žiadne osobné údaje, členské štáty by mohli využívať jej funkčnosť už pred začatím uplatňovania [nariadenia o digitálnom COVID osvedčení EÚ].

(13)V súvislosti s výrazným nárastom zaočkovanosti v celej Únii existuje silný a nepretržitý klesajúci trend, pokiaľ ide o 14-dňovú kumulatívnu mieru oznámených prípadov ochorenia COVID-19 v EÚ/EHP. Kumulatívna zaočkovanosť aspoň jednou dávkou očkovacej látky medzi dospelými vo veku od 18 rokov k 27. máju 2021 dosiahla 42,8 % a kumulatívna úplná zaočkovanosť u dospelých vo veku od 18 rokov dosiahla 18,9 %. Dôležité je, že kumulatívna úplná zaočkovanosť dosiahla vysokú úroveň medzi prioritnými skupinami, ako sú osoby vo veku nad 80 rokov a zdravotnícki pracovníci 24 . Pri zvažovaní uplatňovania obmedzení by členské štáty mali zohľadniť úroveň ochrany, ktorú poskytuje zvýšenie zaočkovanosti, najmä medzi cieľovými skupinami.

(14)Vzhľadom na tento pozitívny vývoj začali členské štáty postupne rušiť obmedzenia uložené na obmedzenie šírenia SARS-CoV-2, pokiaľ ide o cestovanie aj iné činnosti. Aby sa to uskutočňovalo bezpečným spôsobom, mnohé členské štáty využívajú potvrdenia súvisiace s ochorením COVID-19, ktoré sa vzťahujú na zaočkovanosť, výsledky testov a/alebo prekonanie ochorenia. S cieľom koordinovať úsilie o postupné rušenie obmedzení voľného pohybu zavedených v súlade s právom Únie na obmedzenie šírenia SARS-CoV-2 by sa odporúčanie (EÚ) 2020/1475 malo upraviť. Vzhľadom na rozdiely epidemiologickej situácie medzi oblasťami klasifikovanými v rôznych farbách stanovených v odporúčaní (EÚ) 2020/1475 a na zabezpečenie väčšej jasnosti a istoty pre osoby cestujúce v rámci Únie by sa mali ďalej objasniť obmedzenia, ktoré by členské štáty mohli uplatňovať na základe svojich rozhodovacích procesov.

(15)Vzhľadom na nízku mieru infekcií v oblastiach klasifikovaných ako „oranžové“, by sa osobám cestujúcim z týchto oblastí nemala ukladať žiadna karanténa ani samoizolácia. Členské štáty by však mohli vyžadovať, aby sa takíto cestujúci podrobili testu na infekciu SARS-CoV-2, alebo im pri príchode ponúknuť test.

(16)S cieľom zjednodušiť cestovanie v rámci Únie by sa mali stanoviť štandardné lehoty platnosti testov na infekciu SARS-CoV-2, a to aj so zreteľom na nadchádzajúce zavedenie interoperabilného digitálneho COVID osvedčenia EÚ. Väčšina členských štátov už stanovila, že odber vzoriek potrebný na molekulárny test amplifikácie nukleových kyselín (NAAT) sa na to, aby bol spôsobilý, musí vykonať najviac 72 hodín pred príchodom. Kratšia lehota platnosti, ktorá nepresahuje 48 hodín, je odôvodnená v prípade rýchlych antigénových testov uvedených v prílohe I spoločného zoznamu rýchlych antigénových testov na COVID-19 schváleného Výborom pre zdravotnú bezpečnosť 25 , ak členský štát takéto testy akceptuje na účely cestovania. V oboch prípadoch by testy mali vykonať zdravotnícki pracovníci alebo pracovníci kvalifikovaní na vykonávanie testov.

(17)Ako sa uvádza v [nariadení o digitálnom COVID osvedčení EÚ], členské štáty sa vyzývajú, aby zabezpečili cenovo prijateľné a široko dostupné možnosti testovania s cieľom uľahčiť výkon práva na voľný pohyb a aby zohľadnili to, že celá populácia zatiaľ nemala možnosť nechať sa zaočkovať. Používanie rýchlych antigénových testov by uľahčilo vydávanie potvrdení o výsledkoch testov na cenovo prijateľnom základe. Komisia takisto vyhlásila, že zmobilizuje 100 miliónov EUR na podporu členských štátov pri zabezpečovaní cenovo dostupných testov.

(18)Od osôb cestujúcich z oblastí klasifikovaných ako „červené“ by sa mohlo vyžadovať, aby sa podrobili karanténe alebo samoizolácii, pokiaľ nie sú držiteľmi potvrdenia o vykonaní testu so štandardnými lehotami platnosti. Od osôb, ktoré nie sú držiteľmi takéhoto potvrdenia o vykonaní testu, by sa mohlo vyžadovať, aby sa pri príchode podrobili testu na infekciu SARS-CoV-2 a aby sa v prípade potreby podrobili karanténe alebo samoizolácii, až kým nezískajú negatívny výsledok testu.

(19)Povinná karanténa alebo samoizolácia uložená osobám prichádzajúcim z iných členských štátov predstavuje významné obmedzenie voľného pohybu. Mala by sa uložiť len vtedy, ak je to absolútne nevyhnutné na ochranu verejného zdravia, napríklad preto, že dotknutá osoba prichádza z oblasti klasifikovanej ako „červená“ bez testu na infekciu SARS-CoV-2, alebo z oblasti klasifikovanej ako „tmavočervená“, alebo ak bola hlásená vysoká prevalencia variantov SARS-CoV-2 vzbudzujúcich obavy alebo vyžadujúcich si pozornosť. Osoby, ktoré sa v takýchto situáciách podrobujú karanténe súvisiacej s cestovaním alebo samoizolácii, by mali mať možnosť skrátiť ich trvanie, ak získajú výsledok testu päť až sedem dní po príchode, pokiaľ sa u cestujúceho nevyvinú príznaky ochorenia COVID-19.

(20)Varianty SARS-CoV-2 naďalej vzbudzujú obavy a členské štáty by ich mali zohľadniť v kontexte obmedzení voľného pohybu v reakcii na pandémiu COVID-19. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb pravidelne posudzuje nové dôkazy o variantoch zistených prostredníctvom epidemiologického spravodajstva, genomického skríningu variantov založeného na pravidlách alebo pomocou iných vedeckých zdrojov 26 . Týka sa to najmä variantov, ktoré vzbudzujú obavy, pre ktoré sú k dispozícii jasné dôkazy poukazujúce na významný vplyv na prenosnosť, závažnosť a/alebo imunitu, ktoré by mohli mať vplyv na epidemiologickú situáciu v EÚ/EHP, a variantov vyžadujúcich si pozornosť, pre ktoré sú k dispozícii dôkazy o genomických vlastnostiach, epidemiologické dôkazy alebo dôkazy in vitro, ktoré by mohli mať významný vplyv na prenosnosť, závažnosť a/alebo imunitu, ktoré majú reálny vplyv na epidemiologickú situáciu v EÚ/EHP. S cieľom poskytnúť prehľad o podiele variantov vzbudzujúcich obavy alebo vyžadujúcich si pozornosť v EÚ/EHP spolu s objemami sekvenovania, Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb sprístupňuje prehľad variantov SARS-CoV-2 27 . S cieľom získať včasné a presné informácie o vzniku a cirkulácii variantov SARS-CoV-2 vzbudzujúcich obavy alebo vyžadujúcich si pozornosť, Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb odporúča, aby objemy sekvenovania členských štátov spĺňali odporúčanú úroveň najmenej 10 % alebo 500 sekvencií pozitívnych prípadov SARS-CoV-2 sekvenovaných za týždeň, ako sa uvádza aj v oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade a Rade o spoločnom boji proti ochoreniu COVID-19 28 . Nedostatočný objem sekvenovania má za následok slabú schopnosť rozpoznať varianty vzbudzujúce obavy pred tým, ako budú mať vplyv na celkovú epidemiologickú situáciu.

(21)Je preto vhodné naďalej dôrazne odrádzať od všetkých ciest, ktoré nie sú nevyhnutné, do oblastí a z oblastí klasifikovaných ako „tmavočervené“ a do oblastí a z oblastí s vysokou prevalenciou variantov SARS-CoV-2 vzbudzujúcich obavy alebo vyžadujúcich si pozornosť, najmä variantov, ktoré zvyšujú prenosnosť, závažnosť ochorenia alebo ovplyvňujú účinnosť vakcíny, a do oblastí a z oblastí s neznámou prevalenciou z dôvodu nedostatočného objemu sekvenovania.

(22)Zdá sa, že v prípade osôb, ktoré sú zaočkované, a osôb, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v predchádzajúcich šiestich mesiacoch, je podľa súčasných a stále sa vyvíjajúcich vedeckých dôkazov znížené riziko infikovania ľudí vírusom SARS-CoV-2. Voľný pohyb osôb, ktoré podľa spoľahlivých vedeckých dôkazov nepredstavujú významné riziko pre verejné zdravie, napríklad preto, že sú voči SARS-CoV-2 imúnne a nemôžu ho prenášať, by sa nemal obmedzovať, pretože takéto obmedzenia by na dosiahnutie cieľa ochrany verejného zdravia neboli potrebné. Ak to epidemiologická situácia umožňuje, takéto osoby by nemali podliehať dodatočným obmedzeniam voľného pohybu v súvislosti s pandémiou COVID-19, ako napríklad testovaniu na infekciu SARS-CoV-2 v súvislosti s cestovaním ani samoizolácii či karanténe súvisiacim s cestovaním, pokiaľ takéto dodatočné obmedzenia nie sú podľa najnovších dostupných vedeckých dôkazov v súlade so zásadou predbežnej opatrnosti potrebné a primerané na účely ochrany verejného zdravia, a nediskriminačné.

(23)V mnohých členských štátoch sa na zaočkované osoby už nevzťahujú obmedzenia voľného pohybu v rámci Únie alebo sa ich vyňatie plánuje a nadchádzajúce zavedenie interoperabilného digitálneho COVID osvedčenia EÚ uľahčí cestujúcim preukazovanie, že boli zaočkovaní. Podľa dočasného usmernenia o prínosoch úplnej zaočkovanosti proti ochoreniu COVID-19 na účely prenosu a dôsledkov pre nefarmaceutické opatrenia, ktoré 21. apríla 2021 uverejnilo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb 29 , možno od požiadaviek na testovanie a karanténu cestujúcich, ktoré sa uplatňujú, upustiť alebo ich možno zmeniť v prípade úplne zaočkovaných osôb, pokiaľ v rámci komunity v krajine pôvodu neexistuje žiadna alebo len veľmi nízka úroveň obehu variantov vzbudzujúcich obavy alebo vyžadujúcich si pozornosť. Dôvodom je to, že pravdepodobnosť, že úplne zaočkovaný cestujúci bude predstavovať riziko ďalšieho prenosu ochorenia COVID-19, sa hodnotí ako veľmi nízka, pokiaľ ju nezvýšia také faktory, ako je vysoká prevalencia variantov vzbudzujúcich obavy alebo vyžadujúcich si pozornosť. V dôsledku toho by osoby, ktoré sú úplne zaočkované vakcínou proti ochoreniu COVID-19, ktorej bolo udelené povolenie na uvedenie na trh podľa nariadenia (ES) č. 726/2004, nemali podliehať ďalšiemu testovaniu na infekciu SARS-CoV-2 v súvislosti s cestovaním ani samoizolácii či karanténe súvisiacimi s cestovaním pri pohybe v rámci Únie. Zároveň by sa v súčasnej epidemiologickej situácii v EÚ/EHP na verejných priestranstvách a pri veľkých zhromaždeniach, a to aj počas cestovania, mali zachovať nefarmaceutické opatrenia, ako je obmedzenie fyzického kontaktu, nosenie rúšok, hygiena rúk a dýchacích ciest, a to bez ohľadu na stav zaočkovanosti danej osoby.

(24)Aby sa zjednodušilo cestovanie v rámci Únie, malo by sa stanoviť spoločné chápanie podmienok, za ktorých by mali byť zaočkované osoby oslobodené od cestovných obmedzení. Zaočkované osoby by mali byť oslobodené od obmedzení, ak od úplného zaočkovania prešlo aspoň 14 dní. Osoby, ktoré dostali druhú dávku dvojdávkovej série vakcíny proti ochoreniu COVID-19, a osoby, ktoré dostali vakcínu na jednorazové podanie, by sa mali považovať za úplne zaočkované.

(25)Na účely rýchleho nasadenia vakcíny niektoré členské štáty zaviedli stratégie na zaočkovanie podľa možnosti čo najväčšieho počtu osôb v skupinách s vysokým rizikom ťažkého priebehu ochorenia COVID-19. Ďalším odporúčaním je, aby sa tie osoby, ktoré predtým boli nakazené vírusom SARS-CoV-2, zaočkovali len jednou dávkou vakcíny (v dvojdávkovom režime). Podľa správy Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb zo 6. mája 2021, deväť z 23 krajín EÚ/EHP, ktoré odpovedali, odporúča jednu dávku pre tých, ktorí boli predtým nakazení (v prípade vakcín s dvojdávkovým režimom) 30 . Objavujú sa dôkazy o tom, že v prípade osôb, ktoré boli predtým nakazené SARS-CoV-2, jedna dávka Comirnaty a vakcíny proti COVID-19 od firmy Moderna (vakcíny mRNA) vyvoláva podobnú alebo vyššiu protilátkovú odozvu a odozvu B-buniek a T-buniek v porovnaní s osobami, ktoré predtým nakazené neboli. Okrem toho z niektorých štúdií vyplynulo, že jediná dávka vakcíny u predtým nakazených osôb vytvára podobnú protilátkovú odozvu a odozvu B-buniek a T-buniek, ako sa zistili u nenakazených osôb, ktoré dostali dve dávky vakcíny. Takisto sa objavujú dôkazy o vyšších hladinách protilátok po jednej dávke vakcíny Vaxzevria u predtým nakazených osôb v porovnaní s jednou dávkou u predtým nenakazených osôb a zdá sa, že jedna dávka u predtým nakazených osôb vytvára podobné reakcie protilátok ako tie, ktoré sa zistili u nenakazených osôb, ktoré dostali dve dávky vakcíny. Bez toho, aby bola dotknutá právomoc členských štátov stanoviť svoje vlastné stratégie očkovania, osoba, ktorá po tom, ako bola najskôr nakazená SARS-CoV-2, dostala jednu dávku dvojdávkovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19, ktorej bolo udelené povolenie na uvedenie na trh podľa nariadenia (ES) č. 726/2004, by sa v súvislosti s cestovaním takisto mala považovať za úplne zaočkovanú, ak je na potvrdení o očkovaní uvedené, že očkovací cyklus bol dokončený po podaní jednej dávky.

(26)Členské štáty by mohli zrušiť obmedzenia aj v iných situáciách. V súlade s článkom 5 ods. 5 prvým pododsekom [nariadenia o digitálnom COVID osvedčení EÚ] ak členské štáty akceptujú dôkaz o zaočkovaní s cieľom zrušiť obmedzenia voľného pohybu aj v iných situáciách, napríklad po prvej dávke dvojdávkovej série, mali by za tých istých podmienok akceptovať aj potvrdenia o očkovaní týkajúce sa vakcíny proti ochoreniu COVID-19, na ktoré sa vzťahuje článok 5 ods. 5 prvý pododsek uvedeného nariadenia. Členské štáty by takisto mali byť schopné na ten istý účel akceptovať potvrdenia o očkovaní vydané v prípade vakcíny proti ochoreniu COVID-19, na ktoré sa vzťahuje článok 5 ods. 5 prvý pododsek [nariadenia o digitálnom COVID osvedčení EÚ].

(27)Čoraz viac dôkazov podporuje odporúčanie, aby osoby, ktoré sa zotavili z laboratórne potvrdeného ochorenia COVID-19, nepotrebovali v súvislosti s cestovaním ďalšie testovanie na infekciu SARS-CoV-2 ani samoizoláciu či karanténu aspoň počas prvých 180 dní od prvého pozitívneho testu NAAT pod podmienkou, že sa zachovajú nefarmaceutické opatrenia, ako napríklad obmedzenie fyzického kontaktu, nosenie rúšok a hygiena rúk a dýchacích ciest. Mnohé členské štáty už v dôsledku toho oslobodili alebo plánujú oslobodiť zotavené osoby od obmedzení voľného pohybu v rámci Únie a vďaka blízkemu zavedeniu interoperabilného digitálneho COVID osvedčenia EÚ budú môcť cestujúci ľahšie preukázať, že sa zotavili po pozitívnom teste NAAT na infekciu vírusom SARS-CoV-2.

(28)V súlade s prístupom predbežnej opatrnosti by sa mal stanoviť mechanizmus tzv. záchrannej brzdy, na základe ktorého by členské štáty mali od držiteľov potvrdenia o očkovaní alebo potvrdenia o prekonaní ochorenia znovu vyžadovať, aby podstúpili test na infekciu SARS-CoV-2 a/alebo karanténu/samoizoláciu, ak sa epidemiologická situácia v členskom štáte alebo regióne členského štátu rýchlo zhorší a povedie k označeniu oblasti za „tmavočervenú“ podľa bodu 10, alebo ak sa nahlási vysoká prevalencia variantov SARS-CoV-2 vzbudzujúcich obavy alebo vyžadujúcich si pozornosť, ktoré zvyšujú prenosnosť alebo závažnosť alebo znižujú účinnosť vakcíny. Článkom 11 ods. 2 [nariadenia o digitálnom COVID osvedčení EÚ] sa stanovuje, že v takýchto situáciách má dotknutý členský štát náležite informovať Komisiu a ostatné členské štáty, pokiaľ možno 48 hodín pred zavedením takýchto nových obmedzení.cieľom zaistiť koordináciu, najmä ak sa uložia opatrenia z dôvodu nových variantov SARS-CoV-2 vzbudzujúcich obavy alebo vyžadujúcich si pozornosť, by Rada mala byť na základe takýchto informácii v úzkej spolupráci s Komisiou poverená preskúmať situáciu koordinovaným spôsobom.

(29)Aby sa zaistila zjednotenosť cestujúcich rodín, od maloletých, ktorí sprevádzajú svojho rodiča či rodičov, by sa nemalo vyžadovať, aby v súvislosti s cestovaním podstúpili karanténu/samoizoláciu, ak takáto požiadavka nie je uložená ich rodičovi či rodičom, napríklad ak sú držiteľmi potvrdenia o očkovaní alebo potvrdenia o prekonaní ochorenia. Okrem toho, deti mladšie ako 6 rokov by mali byť oslobodené od požiadavky podstúpiť v súvislosti s cestovaním testy na infekciu SARS-CoV-2.

(30)Vyhľadávanie kontaktov je ústredným pilierom boja proti šíreniu vírusu, najmä v súvislosti s výskytom nových variantov. Efektívne a včasné vyhľadávanie kontaktov je zároveň náročnejšie, ak ho treba uskutočniť na cezhraničnej úrovni a pre veľký počet osôb, ktoré cestujú blízko seba. V tejto súvislosti by členské štáty mali zvážiť požiadavku, aby osoby vstupujúce na ich územie hromadnými dopravnými prostriedkami s vopred prideleným sedadlom alebo kabínou predkladali formulár na vyhľadanie cestujúceho (FVC) v súlade s požiadavkami na ochranu údajov, najmä ak sa testujú až po príchode. Na tento účel bol v rámci spoločnej akcie EU Healthy Gateways vypracovaný jednotný digitálny formulár na vyhľadávanie cestujúceho 31 , ktorý by členské štáty mohli použiť. Členské štáty by sa mali povzbudiť k tomu, aby sa pripojili k platforme na výmenu informácií o FVC, ktorá je súčasťou systému včasného varovania a reakcie, čím posilnia svoje možnosti cezhraničného vyhľadávania kontaktov pre všetky druhy dopravy. Platforma na výmenu informácií o FVC umožní bezpečnú, včasnú a účinnú výmenu údajov medzi príslušnými orgánmi členských štátov, pretože jej prostredníctvom budú môcť interoperabilným a automatickým spôsobom zasielať informácie zo svojich existujúcich vnútroštátnych digitálnych systémov FVC, ako aj príslušné epidemiologické informácie ďalším príslušným orgánom. Komisia na tento účel 27. mája 2021 prijala vykonávacie rozhodnutie Komisie, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2017/253, pokiaľ ide o varovania vydávané v dôsledku závažných cezhraničných ohrození zdravia a vyhľadávanie kontaktov cestujúcich identifikovaných prostredníctvom formulárov na vyhľadanie cestujúceho 32 .

(31)Členské štáty by sa mali povzbudiť k tomu, aby relevantné informácie uverejňovali aj v strojovo čitateľnom formáte a uľahčili tak ich spracovanie zainteresovanými stranami, ako sú prevádzkovatelia služieb cezhraničnej osobnej dopravy.

(32)Vzhľadom na vyvíjajúcu sa epidemiologickú situáciu a ďalšie napredovanie v oblasti zaočkovanosti a keďže je k dispozícii viac relevantných vedeckých dôkazov vrátane toho, že na ochranu proti vznikajúcim variantom je nutná opakovaná imunizácia alebo že sú potrebné posilňovacie dávky v pravidelných intervaloch, Komisia by s podporou Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb mala aj naďalej pravidelne posudzovať kritériá, potreby týkajúce sa údajov a prahové hodnoty uvedené v tomto odporúčaní vrátane toho, či by sa mali zvážiť iné kritériá alebo upraviť prahové hodnoty, a svoje zistenia posielať Rade na zváženie spolu s prípadným návrhom na zmenu odporúčania,

PRIJALA TOTO ODPORÚČANIE:

Odporúčanie Rady (EÚ) 2020/1475 o koordinovanom prístupe k obmedzeniu voľného pohybu v reakcii na pandémiu COVID-19 sa mení takto:

1.V bode 8 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c) mieru testovania“, t. j. počet testov na infekciu COVID-19 na 100 000 obyvateľov vykonaných počas posledného týždňa;“.

2.V bode 8 sa dopĺňa toto písmeno d):

„d) prevalenciu variantov SARS-CoV-2 vzbudzujúcich obavy alebo vyžadujúcich si pozornosť, ako ich vykazuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb, so zohľadnením objemu sekvenovania a úrovne ich prenosu v oblasti EÚ/EHP.“

3.V bode 10 sa písmená b) a c) nahrádzajú takto:

„b) oranžovou, ak je 14-dňová kumulatívna miera oznámených prípadov nižšia ako 75 prípadov, ale miera pozitivity testov na infekciu COVID-19 je 4 % alebo viac, alebo ak sa 14-dňová kumulatívna miera oznámených prípadov pohybuje od 25 do 150 prípadov, ale miera pozitivity testov na infekciu COVID-19 je nižšia ako 4 %;

c) červenou, ak sa 14-dňová kumulatívna miera oznámených prípadov pohybuje od 75 do 150 prípadov a miera pozitivity testov na infekciu COVID-19 je 4 % alebo viac, alebo ak je 14-dňová kumulatívna miera oznámených prípadov vyššia ako 150, ale nižšia ako 500 prípadov;“.

4.V bode 13 sa písmená b), c) a d) nahrádzajú takto:

„b) by členské štáty mohli zohľadniť dodatočné kritériá a trendy vrátane zaočkovanosti. Na tento účel Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb poskytne každý týždeň údaje o veľkosti populácie, miere hospitalizácií, miere vyťaženia jednotiek intenzívnej starostlivosti a úmrtnosti, ak sú k dispozícii;

c) by členské štáty mali zohľadniť aj epidemiologickú situáciu na svojom vlastnom území vrátane prevalencie variantov SARS-CoV-2 vzbudzujúcich obavy alebo vyžadujúcich si pozornosť, zaočkovanosti, politík testovania, počtu vykonaných testov a miery pozitivity testov, ako aj iných epidemiologických ukazovateľov;

d) by členské štáty mali zohľadniť stratégie testovania a venovať osobitnú pozornosť situácii v oblastiach s vysokou mierou testovania.“

5.V bode 13 sa vypúšťa písmeno e).

6.Vkladá sa tento bod 13a:

„Odchylne od bodov 12, 15 a 16 by členské štáty mali zohľadniť prevalenciu variantov SARS-CoV-2 vzbudzujúcich obavy alebo vyžadujúcich si pozornosť, najmä variantov, ktoré zvyšujú prenosnosť alebo závažnosť ochorenia alebo ovplyvňujú účinnosť vakcíny, ako aj objem sekvenovania a úroveň ich prenosu v oblasti EÚ/EHP bez ohľadu na to, ako je príslušná oblasť označená. Na tento účel by členské štáty mali využívať údaje uverejnené Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb o variantoch vzbudzujúcich obavy alebo vyžadujúcich si pozornosť v EÚ/EHP 33 . S cieľom získavať včasné a presné informácie o výskyte a cirkulácii variantov SARS-CoV-2 vzbudzujúcich obavy alebo vyžadujúcich si pozornosť by členské štáty mali dodržať objemy sekvenovania na úrovni najmenej 10 % alebo 500 sekvenovaní pri prípadoch pozitívnych na SARS-CoV-2 za týždeň, ako odporúča Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb.“

7.Bod 16a sa nahrádza takto:

„Členské štáty by mali dôrazne odrádzať od všetkých ciest, ktoré nie sú nevyhnutné, do oblastí a z oblastí označených ako „tmavočervené“ podľa bodu 10.

Členské štáty by tiež mali dôrazne odrádzať od všetkých ciest, ktoré nie sú nevyhnutné, do oblastí a z oblastí s vysokou prevalenciou variantov SARS-CoV-2 vzbudzujúcich obavy alebo vyžadujúcich si pozornosť a do oblastí a z oblastí s neznámou prevalenciou z dôvodu nedostatočného objemu sekvenovania.

Členské štáty by sa zároveň mali snažiť predchádzať narušeniam nevyhnutných ciest, zachovávať pohyb dopravných tokov v súlade so systémom „zelených jazdných pruhov“, ako aj predchádzať narušeniam dodávateľských reťazcov a pohybu pracovníkov a samostatne zárobkovo činných osôb cestujúcich z pracovných alebo obchodných dôvodov.“

8.Bod 17 sa nahrádza takto:

„Členské štáty by v zásade nemali odopierať vstup osobám cestujúcim z iných členských štátov.

Členské štáty, ktoré z dôvodov verejného zdravia považujú za nevyhnutné zaviesť obmedzenia voľného pohybu na základe svojich rozhodovacích postupov, by mohli vyžadovať, aby osoby cestujúce z oblasti označenej ako „oranžová“ podľa bodu 10 mali potvrdenie o vykonaní testu vydané v súlade s [nariadením o digitálnom COVID osvedčení EÚ], ktoré by preukazovalo negatívny výsledok testu získaný

najviac 72 hodín pred príchodom v prípade molekulárneho testu amplifikácie nukleových kyselín (NAAT) alebo

najviac 48 hodín pred príchodom v prípade rýchlych antigénových testov (RAT).

Od osôb, ktoré nemajú takéto potvrdenie o vykonaní testu, by bolo možné vyžadovať, aby sa po príchode podrobili testu.

Členské štáty, ktoré z dôvodov verejného zdravia považujú za nevyhnutné zaviesť obmedzenia voľného pohybu na základe svojich rozhodovacích postupov, by mohli vyžadovať, aby osoby cestujúce z oblasti označenej ako „červená“ alebo „šedá“ podľa bodu 10 absolvovali karanténu/samoizoláciu podľa odporúčania Výboru pre zdravotnú bezpečnosť 34 , pokiaľ nemajú potvrdenie o vykonaní testu vydané v súlade s [nariadením o digitálnom COVID osvedčení EÚ], ktoré by preukazovalo negatívny výsledok testu získaný

najviac 72 hodín pred príchodom v prípade molekulárneho testu amplifikácie nukleových kyselín (NAAT) alebo

najviac 48 hodín pred príchodom v prípade rýchlych antigénových testov (RAT).

Karanténa/samoizolácia uložená osobám, ktoré nemajú takéto potvrdenie o vykonaní testu, by sa mala zrušiť, ak cestujúci po príchode získa negatívny výsledok testu, pokiaľ sa u neho nevyvinú symptómy ochorenia COVID-19.

Členské štáty by mali posilniť koordinačné úsilie, pokiaľ ide o dĺžku karantény/samoizolácie a náhradné možnosti. Vždy keď je to možné a v súlade so stratégiami, o ktorých rozhodli členské štáty, by sa mal podporovať vývoj testovania.

Test na infekciu SARS-CoV-2 vyžadovaný podľa tohto bodu by mohol byť molekulárny test amplifikácie nukleových kyselín (NAAT), alebo rýchly antigénový test uvedený v prílohe I k spoločnému zoznamu rýchlych antigénových testov na COVID-19, ktorý odsúhlasil Výbor pre zdravotnú bezpečnosť 35 , podľa toho, ako stanoví členský štát určenia. Členské štáty by mali ponúkať cenovo dostupné a všeobecne prístupné možnosti testovania a zároveň zabezpečiť, aby to neobmedzovalo poskytovanie základných služieb verejného zdravotníctva, najmä pokiaľ ide o laboratórnu kapacitu.“

9.Vkladá sa tento bod 17aa:

„Odchylne od bodov 17 a 17a a bez toho, aby bol dotknutý bod 17ac platí, že na držiteľov potvrdení o očkovaní, ktoré boli vydané v súlade s [nariadením o digitálnom COVID osvedčení EÚ] pre vakcínu proti COVID-19, na ktorú sa vzťahuje článok 5 ods. 5 prvý pododsek uvedeného nariadenia, a z ktorých vyplýva, že od úplného zaočkovania uplynulo aspoň 14 dní, by sa nemali vzťahovať dodatočné obmedzenia voľného pohybu, ako napríklad dodatočné testovanie na infekciu SARS-CoV-2 v súvislosti s cestovaním ani samoizolácia alebo karanténa v súvislosti s cestovaním. Na účely tohto odporúčania by sa úplné zaočkovanie malo chápať ako:

a)podanie druhej dávky v prípade dvojdávkovej série;

b)podanie jednodávkovej vakcíny;

c)podanie jednej dávky dvojdávkovej vakcíny po prekonaní infekcie vírusom SARS-CoV-2 v minulosti.“

10.Vkladá sa tento bod 17ab:

Odchylne od bodov 17 a 17a a bez toho, aby bol dotknutý bod 17ac platí, že na držiteľov potvrdení o prekonaní ochorenia vydaných v súlade s [nariadením o digitálnom COVID osvedčení EÚ], z ktorých vyplýva, že od dátumu prvého pozitívneho výsledku testu neuplynulo viac 180 dní, by sa nemali vzťahovať dodatočné obmedzenia voľného pohybu, ako napríklad dodatočné testovanie na infekciu SARS-CoV-2 v súvislosti s cestovaním ani samoizolácia alebo karanténa v súvislosti s cestovaním.

11.Vkladá sa tento bod 17ac:

Ak sa epidemiologická situácia v členskom štáte alebo v regióne členského štátu rýchlo zhorší, čo má za následok označenie za „tmavočervenú“ podľa bodu 10, alebo ak je hlásená vysoká prevalencia variantov SARS-CoV-2 vzbudzujúcich obavy alebo vyžadujúcich si pozornosť, ktoré zvyšujú prenosnosť alebo závažnosť ochorenia alebo ovplyvňujú účinnosť vakcíny, členské štáty by mali vyžadovať, aby držitelia potvrdení o očkovaní alebo potvrdení o prekonaní ochorenia absolvovali test na infekciu SARS-CoV-2 a/alebo karanténu/samoizoláciu.

Na základe informácií poskytnutých Komisii a členským štátom podľa článku 11 [nariadenia o digitálnom COVID osvedčení EÚ], a najmä v prípade zavedenia obmedzení z dôvodu nových variantov SARS-CoV-2 vzbudzujúcich obavy alebo vyžadujúcich si pozornosť, by Rada v úzkej spolupráci s Komisiou mala koordinovane preskúmať danú situáciu.“

12.Bod 18 sa vypúšťa.

13.Bod 19a sa nahrádza takto:

Podľa bodu 17a a s výhradou výnimiek uvedených v bodoch 17aa a 17ab by cestujúci, ktorí plnia úlohy zásadného významu alebo nevyhnutne musia cestovať a prichádzajú z „tmavočervenej“ oblasti, mali spĺňať požiadavky na testovanie a absolvovať karanténu/samoizoláciu za predpokladu, že to nebude mať neprimeraný dosah na ich plnenie úloh zásadného významu alebo ich nevyhnutnú cestu.

Odchylne od toho by sa od pracovníkov v doprave a poskytovateľov dopravných služieb podľa bodu 19 písm. b) v zásade nemalo vyžadovať, aby absolvovali test na infekciu COVID-19 v súlade s bodom 17 písm. b) a bodom 17a. Ak členský štát vyžaduje, aby pracovníci v doprave a poskytovatelia dopravných služieb absolvovali test na infekciu COVID-19, mali by sa použiť rýchle antigénové testy a mali by sa uplatniť výnimky uvedené v bodoch 17aa a 17ab a tento postup by nemal viesť k narušeniu dopravy. Ak by došlo k narušeniu dopravy alebo dodávateľského reťazca, členské štáty by mali bezodkladne zrušiť alebo odvolať akékoľvek takéto požiadavky na systematické testovanie, aby sa zachovalo fungovanie „zelených jazdných pruhov“. Od pracovníkov v doprave a poskytovateľov dopravných služieb by sa nemalo vyžadovať, aby pri tomto plnení úloh zásadného významu absolvovali karanténu v súlade s bodom 17 písm. a) a bodom 17a.“

14.Bod 19b sa nahrádza takto:

Členské štáty by popri výnimkách uvedených v bode 19a nemali vyžadovať, aby osoby, ktoré žijú v pohraničných regiónoch a cestujú cez hranice denne alebo často na účely práce, podnikania, vzdelávania, rodiny, zdravotnej starostlivosti alebo poskytovania starostlivosti, absolvovali test alebo karanténu/samoizoláciu, a to najmä osoby, ktoré vykonávajú kritické funkcie alebo sú zásadne dôležité pre kritickú infraštruktúru. Ak sa v týchto regiónoch zavedie požiadavka na testovanie v súvislosti s cezhraničným cestovaním, frekvencia a typ testovania takýchto osôb by mali byť primerané a mali by umožňovať výnimky stanovené v bodoch 17aa a 17ab. Ak je epidemiologická situácia na oboch stranách hranice porovnateľná, nemala by sa stanoviť žiadna požiadavka na testovanie v súvislosti s cestovaním. Od osôb, ktoré tvrdia, že ich situácia patrí do rozsahu pôsobnosti tohto bodu, by sa mohlo vyžadovať poskytnutie listinných dôkazov alebo predloženie vyhlásenia v tomto zmysle.“

15.Vkladá sa tento bod 19c:

„Od maloletých osôb sprevádzajúcich svojho rodiča alebo rodičov by sa nemalo vyžadovať, aby absolvovali karanténu/samoizoláciu v súvislosti s cestovaním, ak sa takáto požiadavka nevzťahuje na rodiča alebo rodičov, napríklad z dôvodu výnimiek uvedených v bodoch 17aa a 17ab. Okrem toho by deti mladšie ako 6 rokov mali byť oslobodené od povinnosti absolvovať testy na infekciu SARS-CoV-2 v súvislosti s cestovaním.“

16.Bod 20 sa nahrádza takto:

„Členské štáty by mali zvážiť požiadavku, aby osoby cestujúce na ich územie prostriedkami hromadnej dopravy s vopred prideleným sedadlom alebo kabínou predkladali Formuláre na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia (FVC) v súlade s požiadavkami na ochranu údajov. Na tento účel sa členské štáty vyzývajú, aby využívali spoločný digitálny Formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia, ktorý bol vyvinutý v rámci akcie EÚ Healthy Gateways 36 . Členské štáty by sa mali pripojiť k platforme na výmenu informácií o FVC, aby zlepšili svoje možnosti cezhraničného sledovania kontaktov pre všetky druhy dopravy.“

17.Bod 23 sa nahrádza takto:

„Ak sa pri príchode do miesta určenia vyskytnú u nejakej osoby symptómy, malo by sa v súlade s miestnou praxou uskutočniť testovanie, diagnostika, izolácia a vyhľadanie kontaktov, pričom vstup by sa nemal odoprieť. Informácie o prípadoch, ktoré boli zistené pri príchode, by sa na účely vyhľadávania kontaktov mali bezodkladne poskytnúť orgánom verejného zdravotníctva krajín, v ktorých sa dotknutá osoba počas predchádzajúcich 14 dní zdržiavala, a to prostredníctvom platformy na výmenu informácií o FVC, alebo ak to nie je možné, prostredníctvom systému včasného varovania a reakcie.“

18.Bod 25 sa nahrádza takto:

„V súlade s článkom 11 [nariadenia o digitálnom COVID osvedčení EÚ] by členské štáty mali príslušným zainteresovaným stranám a širokej verejnosti poskytnúť jasné, komplexné a včasné informácie o akýchkoľvek obmedzeniach voľného pohybu, o všetkých sprievodných požiadavkách (napríklad ktoré konkrétne testy na infekciu SARS-CoV-2 spĺňajú podmienky umožňujúce zrušiť uložené obmedzenia alebo o potrebe predložiť Formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia), ako aj o opatreniach uplatňovaných na cestujúcich, ktorí prichádzajú z rizikových oblastí, a to čo najskôr pred tým, než nové opatrenia nadobudnú účinnosť. Spravidla by sa tieto informácie mali uverejniť 24 hodín pred nadobudnutím ich účinnosti, zohľadňujúc pri tom, že v prípade epidemiologických núdzových situácií je potrebná určitá flexibilita. Tieto informácie by sa mali uverejňovať aj v strojovo čitateľnom formáte.

Tieto informácie by sa mali sprístupniť aj na webovej platforme „Re-open EU“, ktorá by mala obsahovať mapu pravidelne uverejňovanú Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb podľa bodov 10 a 11.

Podstata opatrení, ich geografický rozsah pôsobnosti a kategórie osôb, na ktoré sa vzťahujú, by mali byť jasne opísané.“

19.Za bod 25 sa vkladá tento nadpis:

„Zavedenie digitálneho COVID osvedčenia EÚ“.

20.Vkladá sa tento bod 25 a:

„Digitálne COVID osvedčenie EÚ by sa malo začať zavádzať čo najskôr na základe technických špecifikácií, ktoré vypracovali členské štáty v rámci siete elektronického zdravotníctva 37 .

Pred nadobudnutím účinnosti [nariadenia o digitálnom COVID osvedčení EÚ] by sa odkazy na potvrdenia vydané v súlade s nariadením mali vzťahovať aj na potvrdenia vydané v inom formáte.“

V Bruseli

   Za Radu

   predseda

(1)    Ú. v. EÚ L 337, 14.10.2020, s. 3.
(2)     https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement  
(3)    Odporúčanie Rady (EÚ) 2021/119 z 1. februára 2021 ktorým sa mení odporúčanie (EÚ) 2020/1475 o koordinovanom prístupe k obmedzeniu voľného pohybu v reakcii na pandémiu COVID-19 (Ú. v. EÚ L 36I, 2.2.2021, s. 1).
(4)     https://covid19-surveillance-report.ecdc.europa.eu/archive-COVID19-reports/index.html  
(5)     https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab  
(6)     https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/ip_21_2593  
(7)    Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní, vykonaní testu a prekonaní ochorenia s cieľom uľahčiť voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19 (digitálne zelené osvedčenie) [COM(2021) 130 final] a návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní, vykonaní testu a prekonaní ochorenia občanom tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na území členských štátov alebo v nich majú oprávnený pobyt, počas pandémie ochorenia COVID-19 (digitálne zelené osvedčenie) [COM(2021) 140 final]
(8)     https://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2021/05/21/covid-19-coreper-endorses-political-agreement-on-the-eu-digital-covid-certificate-to-facilitate-free-movement/  
(9)     https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20210523IPR04606/civil-liberties-committee-endorses-eu-digital-covid-certificate  
(10)    K dispozícii tu: https://ec.europa.eu/health/ehealth/covid-19_sk  
(11)    Ú. v. EÚ L 182, 21.5.2021, s. 1.
(12)     https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/variants-concern  
(13)     https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/variants-dashboard  
(14)    COM(2021) 35 final.
(15)    Ú. v. EÚ L 337, 14.10.2020, s. 3.
(16)    Dostupné na adrese: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement  
(17)    Ú. v. EÚ L 361, 2.2.2021, s. 1.
(18)    Ú. v. EÚ C 96I, 24.3.2020, s. 1.
(19)    Ú. v. EÚ L 182, 21.5.2021, s. 1.
(20)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky (Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 1).
(21)     https://extranet.who.int/pqweb/key-resources/documents/status-covid-19-vaccines-within-who-eulpq-evaluation-process  
(22)    EUCO 5/21.
(23)    Dostupné na adrese: https://ec.europa.eu/health/ehealth/covid-19_en  
(24)     https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab
(25)    Dostupné na adrese: https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf  
(26)     https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/variants-concern  
(27)     https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/variants-dashboard  
(28)    COM(2021) 35 final.
(29)    Dostupné na adrese: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Interim-guidance-benefits-of-full-vaccination-against-COVID-19-for-transmission-and-implications-for-non-pharmaceutical-interventions.pdf  
(30)    Dostupné na adrese: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/overview-implementation-covid-19-vaccination-strategies-and-vaccine-deployment
(31)     https://www.euplf.eu/en/home/index.html .
(32)    C(2021) 3921.
(33)    K dispozícii na adrese: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/variants-dashboard .
(34)    Odporúčania týkajúce sa spoločného prístupu EÚ, pokiaľ ide o izoláciu pacientov s ochorením COVID-19 a karanténu pre kontakty a cestujúcich, schválené Výborom pre zdravotnú bezpečnosť 11. januára 2021, https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/hsc_quarantine-isolation_recomm_en.pdf .
(35)    K dispozícii na adrese: https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf .
(36)     https://www.euplf.eu/en/home/index.html .
(37)    K dispozícii na adrese: https://ec.europa.eu/health/ehealth/covid-19_sk .
Top