EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC1204(01)

Oznámenie o začatí antisubvenčného konania týkajúceho sa dovozu upravovaných hliníkových fólií s pôvodom v Čínskej ľudovej republike 2020/C 419/11

C/2020/8575

Ú. v. EÚ C 419, 4.12.2020, p. 32–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 419/32


Oznámenie o začatí antisubvenčného konania týkajúceho sa dovozu upravovaných hliníkových fólií s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

(2020/C 419/11)

V súlade s článkom 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1037 z 8. júna 2016 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (1) (ďalej len „základné nariadenie“), bol Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) doručený podnet, podľa ktorého je dovoz upravovaných hliníkových fólií s pôvodom v Čínskej ľudovej republike subvencovaný, a preto spôsobuje ujmu (2) výrobnému odvetviu Únie.

1.   Podnet

Podnet podalo 21. októbra 2020 šesť výrobcov z Únie (ďalej len „navrhovatelia“), ktorých výroba predstavuje viac než 50 % celkovej výroby upravovaných hliníkových fólií v Únii.

Verejne prístupná verzia podnetu a analýza miery podpory podnetu zo strany výrobcov z Únie sa nachádzajú v spise, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie. Bod 5.6 tohto oznámenia obsahuje informácie o prístupe zainteresovaných strán k spisu.

2.   Prešetrovaný výrobok

Výrobkom, ktorý je predmetom tohto prešetrovania, sú upravované hliníkové fólie s hrúbkou menšou ako 0 021 mm, bez podložky, valcované, ale ďalej neupravené, vo zvitkoch s hmotnosťou presahujúcou 10 kg (ďalej len „prešetrovaný výrobok“).

Tieto výrobky sú vylúčené:

hliníkové fólie pre domácnosť s hrúbkou nie menšou ako 0,008 mm, ale nie väčšou ako 0,018 mm, bez podložky, valcované, ale ďalej neupravené, vo zvitkoch so šírkou nepresahujúcou 650 mm a s hmotnosťou presahujúcou 10 kg,

hliníkové fólie pre domácnosť s hrúbkou nie menšou ako 0,007 mm a menšou ako 0,008 mm, bez ohľadu na šírku zvitkov, tiež žíhané,

hliníkové fólie pre domácnosť s hrúbkou nie menšou ako 0,008 mm a nie väčšou ako 0,018 mm a vo zvitkoch so šírkou presahujúcou 650 mm, tiež žíhané,

hliníkové fólie pre domácnosť s hrúbkou väčšou ako 0,018 mm a menšou ako 0,021 mm, bez ohľadu na šírku zvitkov, tiež žíhané.

Všetky zainteresované strany, ktoré chcú predložiť informácie týkajúce sa vymedzenia výrobku, tak musia urobiť do 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia (3).

3.   Tvrdenie o subvencovaní

Údajným subvencovaným výrobkom je prešetrovaný výrobok s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“ alebo „dotknutá krajina“), v súčasnosti zatriedený do číselného znaku KN ex 7607 11 19 (kódy TARIC 7607111960 a 7606111991).

Podnet obsahuje dostatočné dôkazy o tom, že výrobcovia prešetrovaného výrobku z dotknutej krajiny sú zvýhodňovaní vďaka viacerým subvenciám poskytovaným vládou Čínskej ľudovej republiky.

Údajné subvenčné praktiky okrem iného pozostávajú 1.) z priamych prevodov finančných prostriedkov a možných priamych prevodov finančných prostriedkov alebo záväzkov, 2.) z ušlých alebo nevybraných štátnych príjmov a 3.) z tovaru alebo služieb, ktoré vláda poskytuje za nižšiu než primeranú odplatu. Podnet napríklad obsahoval dôkazy o rôznych grantoch, poskytovaní pôžičiek a úverových liniek štátom vlastnenými bankami a inými finančnými inštitúciami za preferenčných podmienok a o poskytovaní vývozných úverov štátom vlastnenými bankami a inými finančnými inštitúciami; o úľavách na dani z príjmu a oslobodení od dane z príjmu, o znížení dovozných ciel či oslobodení od DPH a jej znížení, ako aj o poskytovaní tovaru vládou za nižšiu než primeranú odplatu.

Navrhovatelia tvrdia, že uvedené opatrenia predstavujú subvencie, keďže zahŕňajú finančný príspevok od vlády Čínskej ľudovej republiky alebo iných regionálnych vlád (vrátane verejnoprávnych subjektov) a poskytujú výhodu vyvážajúcim výrobcom prešetrovaného výrobku. Podľa ich tvrdení sú obmedzené len na určité podniky, odvetvie alebo skupinu podnikov, a preto sú špecifické a napadnuteľné. Na základe toho sa zdá, že výška údajných subvencií je v prípade dotknutej krajiny významná.

So zreteľom na článok 10 ods. 2 a 3 základného nariadenia Komisia vypracovala memorandum o dostatočnosti dôkazov, ktoré obsahuje posúdenie Komisie týkajúce sa všetkých dôkazov súvisiacich s ČĽR, ktoré má k dispozícii a na základe ktorých začína prešetrovanie. Uvedené memorandum možno nájsť v spise, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie.

Komisia si vyhradzuje právo prešetriť ďalšie relevantné subvencie, ktoré môžu byť odhalené v priebehu prešetrovania.

4.   Tvrdenia o ujme a príčinná súvislosť

Navrhovatelia poskytli dôkazy o tom, že dovoz prešetrovaného výrobku z dotknutej krajiny sa v absolútnom vyjadrení celkovo zvýšil.

Z dôkazov poskytnutých navrhovateľmi vyplýva, že objem a ceny dovážaného prešetrovaného výrobku mali okrem iných dôsledkov negatívny vplyv na úroveň cien účtovaných výrobným odvetvím Únie, čo malo za následok výrazné nepriaznivé účinky na celkovú výkonnosť, finančnú situáciu a zamestnanosť vo výrobnom odvetví Únie.

Navrhovatelia navyše poskytli dôkazy o tom, že v ČĽR existuje dostatočná, voľne použiteľná kapacita, čo naznačuje, že pravdepodobne dôjde k značnému nárastu dovozu.

Tvrdí tiež, že tok subvencovaného dovozu bude pravdepodobne ďalej výrazne narastať v dôsledku nedávneho uloženia ciel a opatrení na prešetrovaný výrobok na trhoch tretích krajín, ako sú Spojené štáty americké, Turecko, India, Mexiko a Indonézia. To naznačuje pravdepodobnosť presmerovania vývozu do Únie, ktoré by viedlo k výraznému nárastu subvencovaného dovozu. Navrhovatelia tvrdia, že uvedené zmeny okolností sú jasne predvídateľné a bezprostredne očakávané.

Navrhovatelia takisto tvrdia, že nárast nekalého dovozu je hlavnou príčinou ujmy a že zjavne neexistujú žiadne ďalšie faktory, ktoré by mohli oslabiť túto príčinnú súvislosť.

Komisia usudzuje, že existujú dostatočné dôkazy o tom, že objem a ceny dovážaného prešetrovaného výrobku mali okrem iných dôsledkov negatívny vplyv na predávané množstvá a úroveň účtovaných cien, čo výrazne negatívne vyplývalo na celkovú výkonnosť výrobného odvetvia Únie.

5.   Postup

Keďže Komisia po tom, ako informovala členské štáty, stanovila, že podnet bol podaný výrobným odvetvím Únie alebo v jeho mene a že existujú dostatočné dôkazy na odôvodnenie začatia konania, začína týmto prešetrovanie v súlade s článkom 10 základného nariadenia.

Týmto prešetrovaním sa stanoví, či je prešetrovaný výrobok s pôvodom v dotknutej krajine subvencovaný a či tento subvencovaný dovoz spôsobil výrobnému odvetviu Únie ujmu.

Ak sa tieto závery potvrdia, prešetrovaním sa preverí, či by uloženie opatrení nebolo v rozpore so záujmom Únie.

Vláda dotknutej krajiny bola prizvaná ku konzultáciám v súlade s článkom 10 ods. 7 základného nariadenia.

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/825 (balík opatrení na modernizáciu nástrojov na ochranu obchodu) (4), ktoré nadobudlo účinnosť 8. júna 2018 sa okrem iného zaviedli viaceré zmeny časového plánu a lehôt, ktoré sa predtým uplatňovali v antisubvenčných konaniach. Komisia najmä musí poskytnúť informácie o plánovanom uložení predbežných ciel tri týždne pred uložením predbežných opatrení. Skrátili sa lehoty na prihlásenie sa pre zainteresované strany, a to najmä v počiatočnej fáze prešetrovania. Komisia preto vyzýva zainteresované strany, aby dodržiavali procesné kroky a lehoty stanovené v tomto oznámení, ako aj v ďalšej komunikácii Komisie.

Komisia okrem toho upozorňuje strany, že v nadväznosti na vypuknutie nákazy COVID-19 bolo uverejnené oznámenie (5) o možných dôsledkoch vypuknutia ochorenia COVID-19 na antidumpingové a antisubvenčné prešetrovania.

5.1.    Obdobie prešetrovania a posudzované obdobie

Prešetrovanie subvencovania a ujmy sa bude vzťahovať na obdobie od 1. júla 2019 do 30. júna 2020 (ďalej len „obdobie prešetrovania“). Preskúmanie trendov relevantných z hľadiska posúdenia ujmy sa bude vzťahovať na obdobie od 1. januára 2017 do konca obdobia prešetrovania (ďalej len „posudzované obdobie“).

5.2.    Pripomienky týkajúce sa podnetu a začatia prešetrovania

Všetky zainteresované strany, ktoré sa chcú vyjadriť k podnetu (vrátane otázok týkajúcich sa ujmy a príčinnej súvislosti) alebo k akýmkoľvek aspektom týkajúcim sa začatia prešetrovania (vrátane miery podpory podnetu), tak musia urobiť do 37 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia.

Každá žiadosť o vypočutie týkajúca sa začatia prešetrovania sa musí predložiť do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia.

5.3.    Postup stanovenia subvencovania

Vyvážajúci výrobcovia (6) prešetrovaného výrobku sa vyzývajú, aby sa zúčastnili na prešetrovaní zo strany Komisie. Ostatné strany, od ktorých si Komisia vyžiada relevantné informácie na určenie existencie a výšky napadnuteľných subvencií poskytnutých na prešetrovaný výrobok, sa takisto vyzývajú, aby s Komisiou spolupracovali v čo najväčšej možnej miere.

5.3.1.   Prešetrovanie výrobcov v dotknutej krajine

a)   Výber vzorky

Vzhľadom na možný veľký počet vyvážajúcich výrobcov v dotknutej krajine, ktorých sa toto konanie týka, a s cieľom dokončiť prešetrovanie v rámci stanovených lehôt môže Komisia obmedziť počet vyvážajúcich výrobcov, ktorí budú predmetom prešetrovania, na primeraný počet vybraním vzorky (tento postup sa nazýva aj „výber vzorky“). Výber vzorky sa vykoná v súlade s článkom 27 základného nariadenia.

S cieľom umožniť Komisii, aby rozhodla o potrebe výberu vzorky a v prípade kladného rozhodnutia k nemu pristúpila, sa všetci vyvážajúci výrobcovia alebo zástupcovia konajúci v ich mene týmto vyzývajú, aby Komisii poskytli informácie o svojej spoločnosti, resp. spoločnostiach do 7 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Tieto informácie musia byť poskytnuté prostredníctvom platformy TRON.tdi na tejto adrese: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/b4e93881-94c5-6b55-1a58-907cc74e7173. Informácie o prístupe k platforme TRON možno nájsť v bodoch 5.6 a 5.8.

Komisia s cieľom získať informácie, ktoré považuje za potrebné na výber vzorky vyvážajúcich výrobcov, oslovila aj orgány ČĽR a môže osloviť všetky známe združenia výrobcov v dotknutej krajine.

Ak je výber vzorky potrebný, výrobcovia budú vybraní na základe najväčšieho reprezentatívneho objemu výroby, predaja alebo vývozu, ktorý možno v rámci dostupného času primerane prešetriť. Všetkým známym výrobcom, orgánom dotknutej krajiny a združeniam výrobcov Komisia oznámi spoločnosti, ktoré boli vybrané do vzorky, a to v prípade potreby prostredníctvom orgánov dotknutej krajiny.

Komisia s cieľom získať informácie, ktoré považuje za potrebné na účely svojho prešetrovania v súvislosti s výrobcami v dotknutej krajine, sprístupní dotazníky výrobcom vybraným do vzorky, všetkým známym združeniam výrobcov a orgánom dotknutej krajiny.

Len čo budú Komisii doručené informácie potrebné na výber vzorky vyvážajúcich výrobcov, bude informovať dotknuté strany o svojom rozhodnutí, či ich zaradila do vzorky. Vyvážajúci výrobcovia zaradení do vzorky budú musieť predložiť vyplnený dotazník do 30 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia o ich zaradení do vzorky, pokiaľ nie je stanovené inak.

Komisia vloží poznámku o výbere vzorky do spisu, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie. Pripomienky k výberu vzorky sa musia doručiť do 3 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia o výbere vzorky.

Kópia dotazníka pre vyvážajúcich výrobcov je dostupná v spise, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie, a na webovom sídle GR pre obchod https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2501. Dotazník bude sprístupnený aj všetkým známym združeniam vyvážajúcich výrobcov a orgánom Čínskej ľudovej republiky.

Bez toho, aby bolo dotknuté prípadné uplatňovanie článku 28 základného nariadenia, spoločnosti, ktoré súhlasili so svojím prípadným zaradením do vzorky, ale neboli do nej vybrané, sa budú považovať za spolupracujúce (ďalej len „spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia nezaradení do vzorky“).

b)   Individuálna výška napadnuteľných subvencií pre spoločnosti nezaradené do vzorky

Podľa článku 27 ods. 3 základného nariadenia môžu spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia nezaradení do vzorky požiadať, aby Komisia stanovila ich individuálnu výšku napadnuteľnej subvencie. Vyvážajúci výrobcovia, ktorí chcú požiadať o individuálnu výšku napadnuteľnej subvencie, musia vyplniť dotazník a vrátiť ho riadne vyplnený do 30 dní odo dňa oznámenia výberu vzorky, pokiaľ nie je stanovené inak. Kópia dotazníka pre vyvážajúcich výrobcov je dostupná v spise, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie, a na webovom sídle GR pre obchod https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2501.

Komisia preskúma, či spolupracujúcim vyvážajúcim výrobcom nezaradeným do vzorky môže byť uložené individuálne clo v súlade s článkom 27 ods. 3 základného nariadenia.

Spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia nezaradení do vzorky, ktorí žiadajú o individuálnu výšku napadnuteľnej subvencie, by však mali vziať na vedomie, že Komisia sa môže napriek tomu rozhodnúť nestanoviť ich individuálnu výšku napadnuteľnej subvencie, ak je napríklad počet spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov nezaradených do vzorky taký veľký, že takéto stanovenie by predstavovalo neprimeranú záťaž a bránilo by včasnému ukončeniu prešetrovania.

5.3.2.   Prešetrovanie neprepojených dovozcov (7) (8)

Neprepojení dovozcovia prešetrovaného výrobku z ČĽR do Únie sa vyzývajú, aby sa zúčastnili na tomto prešetrovaní.

Vzhľadom na možný veľký počet neprepojených dovozcov, ktorých sa toto konanie týka, a s cieľom dokončiť prešetrovanie v rámci stanovených lehôt môže Komisia obmedziť počet neprepojených dovozcov, ktorí budú predmetom prešetrovania, na primeraný počet vybraním vzorky (tento postup sa nazýva aj „výber vzorky“). Výber vzorky sa vykoná v súlade s článkom 27 základného nariadenia.

S cieľom umožniť Komisii, aby rozhodla o potrebe výberu vzorky a v prípade kladného rozhodnutia k nemu pristúpila, sa všetci neprepojení dovozcovia alebo zástupcovia konajúci v ich mene týmto vyzývajú, aby Komisii poskytli informácie o svojej(-ich) spoločnosti(-iach) požadované v prílohe k tomuto oznámeniu do siedmich dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia.

Komisia s cieľom získať informácie, ktoré považuje za potrebné na výber vzorky neprepojených dovozcov, môže osloviť aj všetky známe združenia dovozcov.

Ak je výber vzorky potrebný, dovozcovia môžu byť vybraní na základe najväčšieho reprezentatívneho objemu predaja prešetrovaného výrobku v Únii, ktorý možno v rámci dostupného času primerane prešetriť. Všetkým známym neprepojeným dovozcom a združeniam dovozcov Komisia oznámi spoločnosti, ktoré boli vybrané do vzorky.

Komisia takisto vloží poznámku o výbere vzorky do spisu, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie. Pripomienky k výberu vzorky sa musia doručiť do 3 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia o výbere vzorky.

Komisia s cieľom získať informácie, ktoré považuje za potrebné na účely svojho prešetrovania, sprístupní dotazníky neprepojeným dovozcom zaradeným do vzorky. Tieto strany musia predložiť vyplnený dotazník do 30 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia o vzorke, pokiaľ nie je stanovené inak.

Kópia dotazníka pre dovozcov je dostupná v spise, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie, a na webovom sídle GR pre obchod: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2501.

5.4.    Postup stanovenia ujmy a prešetrovanie výrobcov z Únie

Stanovenie ujmy sa zakladá na nesporných dôkazoch a zahŕňa objektívne preskúmanie objemu subvencovaného dovozu, jeho účinkov na ceny na trhu Únie a následný vplyv takéhoto dovozu na výrobné odvetvie Únie. S cieľom stanoviť, či výrobné odvetvie Únie utrpelo ujmu, sa výrobcovia z Únie vyrábajúci prešetrovaný výrobok vyzývajú, aby sa zúčastnili na prešetrovaní zo strany Komisie.

Vzhľadom na veľký počet dotknutých výrobcov z Únie a s cieľom dokončiť prešetrovanie v rámci stanovených lehôt sa Komisia rozhodla obmedziť počet výrobcov z Únie, ktorí budú predmetom prešetrovania, na primeraný počet vybraním vzorky (tento postup sa nazýva aj „výber vzorky“). Výber vzorky sa vykoná v súlade s článkom 27 základného nariadenia.

Komisia predbežne vybrala vzorku výrobcov z Únie. Podrobnosti možno nájsť v spise, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie. Zainteresované strany sa týmto vyzývajú, aby sa vyjadrili k predbežnej vzorke. Okrem toho sa ostatní výrobcovia z Únie alebo zástupcovia konajúci v ich mene, ktorí sa domnievajú, že existujú dôvody, na základe ktorých by mali byť zaradení do vzorky, musia obrátiť na Komisiu do siedmich dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Všetky pripomienky týkajúce sa predbežnej vzorky sa musia doručiť do siedmich dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia, pokiaľ nie je stanovené inak.

Všetkým známym výrobcom z Únie a/alebo združeniam výrobcov z Únie Komisia oznámi spoločnosti, ktoré boli s konečnou platnosťou vybrané do vzorky.

Výrobcovia z Únie zaradení do vzorky budú musieť predložiť vyplnený dotazník do 30 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia o ich zaradení do vzorky, pokiaľ nie je stanovené inak.

Kópia dotazníka pre výrobcov z Únie je dostupná v spise, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie, a na webovom sídle GR pre obchod https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2501.

5.5.    Postup posudzovania záujmu Únie

Ak sa preukáže existencia subvencovania a ním spôsobenej ujmy, rozhodne sa v zmysle článku 31 základného nariadenia o tom, či by prijatie antisubvenčných opatrení nebolo v rozpore so záujmom Únie.

Výrobcovia z Únie, dovozcovia a ich zastupujúce združenia, používatelia a ich zastupujúce združenia, odborové zväzy a organizácie zastupujúce spotrebiteľov sa vyzývajú, aby poskytli Komisii informácie týkajúce sa záujmu Únie.

Informácie týkajúce sa posúdenia záujmu Únie sa musia poskytnúť do 37 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia, pokiaľ nie je stanovené inak. Tieto informácie môžu byť poskytnuté v ľubovoľnom formáte alebo vyplnením dotazníka vyhotoveného Komisiou.

Kópie dotazníkov vrátane dotazníka pre používateľov prešetrovaného výrobku sú dostupné v spise, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie, a na webovom sídle GR pre obchod https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2501. V každom prípade sa informácie predložené v súlade s článkom 31 zohľadnia len vtedy, ak budú v čase ich predloženia podložené konkrétnymi dôkazmi, ktoré potvrdzujú ich správnosť.

5.6.    Zainteresované strany

Aby sa zainteresované strany, ako napríklad vyvážajúci výrobcovia, výrobcovia z Únie, dovozcovia a ich zastupujúce združenia, používatelia a ich zastupujúce združenia, odborové zväzy a organizácie zastupujúce spotrebiteľov, mohli zúčastniť na prešetrovaní, musia najskôr preukázať objektívnu súvislosť medzi svojou činnosťou a prešetrovaným výrobkom.

Vyvážajúci výrobcovia v dotknutej krajine, výrobcovia z Únie, dovozcovia a ich zastupujúce združenia, ktorí poskytli informácie v súlade s postupmi opísanými v bodoch 5.3.1, 5.3.2 a 5.4, sa budú považovať za zainteresované strany, ak existuje objektívna súvislosť medzi ich činnosťou a prešetrovaným výrobkom.

Iné strany sa budú môcť zúčastniť na prešetrovaní ako zainteresovaná strana až od okamihu, keď sa prihlásia, a pod podmienkou, že existuje objektívna súvislosť medzi ich činnosťou a prešetrovaným výrobkom. Tým, že sa strana považuje za zainteresovanú stranu, nie je dotknuté uplatňovanie článku 28 základného nariadenia.

Prístup k spisu, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie, je zabezpečený prostredníctvom platformy TRON.tdi na tejto adrese: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Na získanie prístupu postupujte podľa pokynov uvedených na danej stránke.

5.7.    Možnosť vypočutia útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie

Všetky zainteresované strany môžu požiadať o vypočutie útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie.

Každá žiadosť o vypočutie musí byť podaná písomne a musia sa v nej uvádzať dôvody žiadosti, ako aj zhrnutie toho, čím sa chce zainteresovaná strana zaoberať pri vypočutí. Vypočutie bude obmedzené na otázky uvedené zainteresovanými stranami vopred písomnou formou.

Časový rámec vypočutí je takýto:

Aby sa akékoľvek vypočutia uskutočnili pred uložením predbežných opatrení, žiadosť by sa mala podať do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia a vypočutie sa obvykle uskutoční do 60 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia.

Po predbežnej fáze by sa žiadosť mala podať do piatich dní odo dňa predbežného poskytnutia informácií alebo informačného dokumentu a vypočutie sa obvykle uskutoční do 15 dní odo dňa oznámenia o poskytnutí informácií alebo od dátumu informačného dokumentu.

V konečnej fáze by sa mala žiadosť podať do troch dní odo dňa konečného poskytnutia informácií a vypočutie sa obvykle uskutoční v lehote stanovenej na vyjadrenie sa ku konečnému poskytnutiu informácií. V prípade dodatočného konečného poskytnutia informácií by sa žiadosť mala podať ihneď po doručení týchto poskytnutých dodatočných konečných informácií a vypočutie sa obvykle uskutoční v lehote na predloženie pripomienok k týmto poskytnutým informáciám.

Uvedeným časovým rámcom nie je dotknuté právo útvarov Komisie vypočutia v riadne odôvodnených prípadoch akceptovať mimo časového rámca a právo Komisie vypočutia v riadne odôvodnených prípadoch zamietnuť. Ak útvary Komisie žiadosť o vypočutie zamietnu, dotknutá strana bude o dôvodoch tohto zamietnutia informovaná.

V zásade platí, že vypočutia sa nevyužívajú na predkladanie faktických informácií, ktoré ešte nie sú v spise. V záujme dobrej správy vecí verejných a s cieľom umožniť útvarom Komisie napredovať v prešetrovaní sa však zainteresované strany môžu usmerniť, aby poskytli nové faktické informácie po vypočutí.

5.8.    Pokyny na predkladanie písomných podaní a zasielanie vyplnených dotazníkov a korešpondencie

Na informácie predkladané Komisii na účely prešetrovaní na ochranu obchodu sa nesmú vzťahovať autorské práva. Zainteresované strany si musia pred tým, ako Komisii predložia informácie a/alebo údaje, na ktoré sa vzťahujú autorské práva tretej strany, vyžiadať od držiteľa autorských práv osobitné povolenie, v ktorom sa Komisii výslovne povoľuje, že: a) môže používať dané informácie a údaje na účely tohto konania na ochranu obchodu a b) dané informácie a/alebo údaje môže poskytnúť zainteresovaným stranám tohto prešetrovania, a to vo forme, ktorá im umožní uplatniť ich práva na obhajobu.

Všetky písomné podania vrátane informácií požadovaných v tomto oznámení, vyplnených dotazníkov a korešpondencie, ktoré zainteresované strany poskytujú ako dôverné, sa označia ako Sensitive (9). Strany, ktoré predkladajú informácie v priebehu tohto prešetrovania, sa vyzývajú, aby odôvodnili svoju žiadosť o dôverné zaobchádzanie.

Od strán, ktoré poskytujú informácie označené ako Sensitive, sa požaduje, aby v súlade s článkom 29 ods. 2 základného nariadenia predložili súhrn týchto informácií, ktorý nemá dôverný charakter a ktorý sa označí ako For inspection by interested parties. Tento súhrn by mal byť dostatočne podrobný, aby umožnil primerane pochopiť podstatu predložených dôverných informácií. Ak strana, ktorá poskytuje dôverné informácie, nepreukáže dostatočný dôvod na žiadosť o dôverné zaobchádzanie alebo nepredloží súhrn týchto informácií, ktorý nemá dôverný charakter, v požadovanom formáte a kvalite, Komisia nemusí na takéto informácie prihliadať, pokiaľ jej nemožno pomocou vhodných zdrojov uspokojivo dokázať, že predmetné informácie sú správne.

Zainteresované strany sa vyzývajú, aby všetky podania a žiadosti vrátane naskenovaných splnomocnení a osvedčení predkladali cez platformu TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI). Použitím platformy TRON.tdi alebo e-mailu zainteresované strany vyjadrujú súhlas s pravidlami platnými pre elektronické podania uvedenými v dokumente „KOREŠPONDENCIA S EURÓPSKOU KOMISIOU V PRÍPADOCH TÝKAJÚCICH SA OCHRANY OBCHODU“ uverejnenom na webovom sídle Generálneho riaditeľstva pre obchod: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152582.pdf. Zainteresované strany musia uviesť svoje meno (názov), adresu, telefónne číslo a platnú e-mailovú adresu a mali by zabezpečiť, aby bola uvedená e-mailová adresa funkčným oficiálnym pracovným e-mailom, ktorý sa denne kontroluje. Po poskytnutí kontaktných údajov bude Komisia komunikovať so zainteresovanými stranami iba prostredníctvom platformy TRON.tdi alebo e-mailu, pokiaľ výslovne nepožiadajú o doručenie všetkých dokumentov Komisie inými komunikačnými prostriedkami alebo ak si povaha dokumentov, ktoré sa majú zaslať, nevyžaduje použitie doporučenej zásielky. Ďalšie pravidlá a informácie týkajúce sa korešpondencie s Komisiou vrátane zásad, ktoré sa vzťahujú na podania prostredníctvom platformy TRON.tdi a e-mailu, nájdu zainteresované strany v už spomínaných pokynoch o komunikácii so zainteresovanými stranami.

Adresa Komisie na účely korešpondencie:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIUM/BELGIË

E-mail:

Pre otázky týkajúce sa subvencií:

TRADE-AS675-ACF-SUBSIDY@ec.europa.eu

Pre otázky týkajúce sa ujmy a záujmu Únie:

TRADE-AS675-ACF-INJURY@ec.europa.eu

6.   Harmonogram prešetrovania

Podľa článku 11 ods. 9 základného nariadenia sa prešetrovanie vždy, keď je to možné, dokončí do 12 mesiacov a v každom prípade najneskôr do 13 mesiacov od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. V súlade s článkom 12 ods. 1 základného nariadenia možno uložiť predbežné opatrenia najneskôr do deviatich mesiacov od uverejnenia tohto oznámenia.

Komisia v súlade s článkom 29 a základného nariadenia poskytne informácie o plánovanom uložení predbežných ciel štyri týždne pred uložením predbežných opatrení. Zainteresované strany môžu o tieto informácie požiadať písomne do 4 mesiacov od uverejnenia tohto oznámenia. Zainteresované strany budú mať tri pracovné dni na to, aby sa písomne vyjadrili k presnosti výpočtov.

V prípadoch, keď Komisia neplánuje uložiť predbežné clá, ale plánuje pokračovať v prešetrovaní, zainteresované strany budú o neuložení ciel písomne informované štyri týždne pred uplynutím lehoty podľa článku 12 ods. 1 základného nariadenia.

Zainteresované strany budú v zásade mať 15 dní na písomné vyjadrenie svojich pripomienok k predbežným zisteniam alebo k informačnému dokumentu a 10 dní na písomné vyjadrenie svojich pripomienok ku konečným zisteniam, pokiaľ nie je stanovené inak. V prípadných dodatočných konečných poskytnutiach informácií sa stanoví lehota, v ktorej môžu zainteresované strany písomne vyjadriť svoje pripomienky.

7.   Predkladanie informácií

Pravidlom je, že zainteresované strany môžu predkladať informácie len v časových rámcoch uvedených v oddiele 5 a 6 tohto oznámenia. Pri predkladaní akýchkoľvek ďalších informácií, ktoré nie sú zahrnuté v uvedených oddieloch, by sa mal dodržať tento časový plán:

Všetky informácie, ktoré sa týkajú fázy predbežných zistení, by sa mali predložiť do 70 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia, pokiaľ nie je stanovené inak.

Zainteresované strany by nemali predkladať nové faktické informácie po uplynutí lehoty na vyjadrenie sa k predbežnému poskytnutiu informácií alebo k informačnému dokumentu v predbežnej fáze, pokiaľ nie je stanovené inak. Po uvedenej lehote môžu zainteresované strany predložiť nové faktické informácie len za predpokladu, že môžu preukázať, že takéto nové faktické informácie sú potrebné na vyvrátenie faktických tvrdení iných zainteresovaných strán, a za predpokladu, že takéto nové faktické informácie možno overiť v lehote, ktorá je k dispozícii s cieľom včas ukončiť prešetrovanie.

S cieľom dokončiť prešetrovanie v rámci záväzných lehôt Komisia nebude akceptovať podania zainteresovaných strán po uplynutí lehoty na predloženie pripomienok ku konečnému poskytnutiu informácií, resp. po uplynutí lehoty na predloženie pripomienok k dodatočnému konečnému poskytnutiu informácií.

8.   Možnosť vyjadriť sa k podaniam iných strán

S cieľom zaručiť právo na obhajobu by mali mať zainteresované strany možnosť vyjadriť sa k informáciám, ktoré predložili iné zainteresované strany. Zainteresované strany môžu pri tejto príležitosti reagovať jedine na záležitosti uvedené v podaniach iných zainteresovaných strán a nesmú uvádzať žiadne nové záležitosti.

Takéto pripomienky by sa mali vyjadriť v tomto časovom rámci:

Všetky pripomienky k informáciám, ktoré predložili iné zainteresované strany pred uložením predbežných opatrení, by sa mali predložiť najneskôr do 75 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia, pokiaľ nie je stanovené inak.

Pripomienky k informáciám, ktoré poskytli iné zainteresované strany v reakcii na poskytnutie informácií o predbežných zisteniach alebo na informačný dokument, by sa mali predložiť do 7 dní od uplynutia lehoty na vyjadrenie sa k predbežným zisteniam alebo k informačnému dokumentu, pokiaľ nie je stanovené inak.

Pripomienky k informáciám, ktoré poskytli iné zainteresované strany v reakcii na poskytnutie informácií o konečných zisteniach, by sa mali predložiť do 3 dní od uplynutia lehoty na predloženie pripomienok ku konečným zisteniam, pokiaľ nie je stanovené inak. V prípade dodatočného konečného poskytnutia informácií by sa pripomienky k informáciám predloženým inými zainteresovanými stranami v reakcii na toto ďalšie poskytnutie informácií mali predložiť do 1 dňa od uplynutia lehoty na predloženie pripomienok k tomuto ďalšiemu poskytnutiu informácií, pokiaľ nie je stanovené inak.

Uvedeným časovým rámcom nie je dotknuté právo Komisie vyžiadať si dodatočné informácie od zainteresovaných strán v riadne odôvodnených prípadoch.

9.   Predĺženie lehôt uvedených v tomto oznámení

Na základe riadne odôvodnenej žiadosti možno zainteresovaným stranám povoliť predĺženie lehôt stanovených v tomto oznámení.

O akékoľvek predĺženie lehôt stanovených v tomto oznámení by sa malo žiadať len za výnimočných okolností a povolí sa len v riadne odôvodnených prípadoch.

Prípadné predĺženie termínu na zaslanie vyplnených dotazníkov bude v každom prípade obvykle obmedzené na tri dni a spravidla nepresiahne sedem dní.

Pokiaľ ide o lehoty na predloženie ďalších informácií uvedené v tomto oznámení o začatí konania, predĺženia sa obmedzia na tri dni, pokiaľ sa nepreukáže existencia mimoriadnych okolností.

10.   Nespolupráca

V prípadoch, ak niektorá zainteresovaná strana odmietne sprístupniť potrebné informácie, alebo ich neposkytne v príslušných lehotách, alebo významnou mierou bráni v prešetrovaní, predbežné alebo konečné zistenia, či už pozitívne alebo negatívne, možno v súlade s článkom 28 základného nariadenia vypracovať na základe dostupných skutočností.

Ak sa zistí, že niektorá zainteresovaná strana poskytla nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, tieto informácie sa nemusia zohľadniť a môžu sa použiť dostupné skutočnosti.

Ak niektorá zainteresovaná strana nespolupracuje alebo spolupracuje len čiastočne a zistenia sa preto v súlade s článkom 28 základného nariadenia zakladajú na dostupných skutočnostiach, výsledok môže byť pre túto stranu menej priaznivý než v prípade, keby bola spolupracovala.

Neposkytnutie odpovede v elektronickej podobe sa nepovažuje za nespoluprácu, pokiaľ zainteresovaná strana preukáže, že poskytnutie odpovede v požadovanej forme by jej spôsobilo ďalšiu neprimeranú záťaž alebo ďalšie neprimerané výdavky. Zainteresovaná strana by sa mala okamžite obrátiť na Komisiu.

11.   Úradník pre vypočutie

Zainteresované strany sa môžu obrátiť na úradníka pre vypočutie v obchodných konaniach. Úradník pre vypočutie skúma žiadosti o prístup k spisu, spory týkajúce sa dôvernosti dokumentov, žiadosti o predĺženie lehôt a akékoľvek iné žiadosti týkajúce sa práv zainteresovaných strán a tretích strán na obhajobu, ktoré môžu vzniknúť počas konania.

Úradník pre vypočutie môže usporiadať vypočutia a pôsobiť ako sprostredkovateľ medzi zainteresovanou stranou, resp. stranami a útvarmi Komisie v snahe zabezpečiť plné uplatnenie práv zainteresovaných strán na obhajobu. Žiadosť o vypočutie úradníkom pre vypočutie by sa mala predložiť písomne a mali by sa v nej uviesť dôvody žiadosti. Úradník pre vypočutie preskúma dôvody žiadostí. Tieto vypočutia by sa mali uskutočniť len vtedy, ak otázky neboli vyriešené s útvarmi Komisie v čase na to určenom.

Každá takáto žiadosť musí byť podaná včas a bezodkladne s cieľom neohroziť riadny priebeh konania. Na tento účel by sa mali zainteresované strany obrátiť na úradníka pre vypočutie v najskoršom možnom čase po vzniknutí udalosti odôvodňujúcej takúto intervenciu. Ak sa žiadosti o vypočutie predložia mimo príslušných časových rámcov, úradník pre vypočutie preskúma aj dôvody takéhoto oneskorenia, povahu nastolených otázok a vplyv uvedených otázok na práva na obhajobu, a to s náležitým ohľadom na záujmy dobrej správy vecí verejných a včasné ukončenie prešetrovania.

Ďalšie informácie a kontaktné údaje môžu zainteresované strany nájsť na webových stránkach úradníka pre vypočutie na webovom sídle GR pre obchod: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

12.   Spracovanie osobných údajov

So všetkými osobnými údajmi získanými počas tohto prešetrovania sa bude zaobchádzať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (10).

Oznámenie o ochrane údajov, ktoré informuje všetky fyzické osoby o spracúvaní osobných údajov v rámci činností Komisie v oblasti ochrany obchodu, je dostupné na webovom sídle GR pre obchod: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 55.

(2)  Všeobecný pojem „ujma“ označuje značnú ujmu, ako aj hrozbu značnej ujmy alebo značné oneskorenie v založení výrobného odvetvia, ako sa uvádza v článku 2 písm. d) základného nariadenia.

(3)  Odkazy na uverejnenie tohto oznámenia sa považujú za odkazy na uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie.

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/825 z 30. mája 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1036 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, a nariadenie (EÚ) 2016/1037 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (Ú. v. EÚ L 143, 7.6.2018, s. 1).

(5)  Oznámenie o dôsledkoch vypuknutia ochorenia COVID-19 na antidumpingové a antisubvenčné prešetrovania (Ú. v. EÚ C 86, 16.3.2020, s. 6).

(6)  Vyvážajúcim výrobcom je každá spoločnosť v dotknutej krajine, ktorá vyrába a vyváža prešetrovaný výrobok na trh Únie priamo alebo prostredníctvom tretej strany, vrátane akýchkoľvek s ňou prepojených spoločností, ktoré sú zapojené do výroby, predaja na domácom trhu alebo vývozu prešetrovaného výrobku.

(7)  Tento oddiel sa týka len dovozcov, ktorí nie sú prepojení s vyvážajúcimi výrobcami. Dovozcovia, ktorí sú prepojení s vyvážajúcimi výrobcami, musia vyplniť dotazník pre vyvážajúcich výrobcov, ktorý je k dispozícii v spise, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie, a na webovom sídle GR pre obchod: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2501. V súlade s článkom 127 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, sa dve osoby považujú za prepojené, ak: a) jedna z nich je predstaviteľom alebo riaditeľom podniku druhej osoby alebo naopak; b) sú právne uznanými obchodnými spoločníkmi; c) sú zamestnávateľom a zamestnancom; d) tretia strana priamo alebo nepriamo vlastní, ovláda alebo má v držbe aspoň 5 % hodnoty akcií alebo podielov s hlasovacím právom jednej aj druhej osoby; e) jedna z nich priamo alebo nepriamo ovláda druhú; f) obe sú priamo alebo nepriamo ovládané treťou osobou; g) spoločne priamo alebo nepriamo ovládajú tretiu osobu alebo h) sú členmi jednej rodiny (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558). Osoby sa považujú za členov jednej rodiny, ak majú medzi sebou niektorý z týchto vzťahov: i) manžel a manželka; ii) rodič a dieťa; iii) brat a sestra (vlastní aj nevlastní súrodenci); iv) starý rodič a vnuk alebo vnučka; v) strýc alebo teta a synovec alebo neter; vi) svokor alebo svokra a zať alebo nevesta; vii) švagor a švagriná. V súlade s článkom 5 bodom 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, „osoba“ je fyzická osoba, právnická osoba a akékoľvek združenie osôb, ktoré nie je právnickou osobou, ale je podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva spôsobilou na právne úkony (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).

(8)  Informácie poskytnuté neprepojenými dovozcami môžu byť použité aj v súvislosti s inými aspektmi tohto prešetrovania, než je stanovenie ujmy.

(9)  Dokument označený ako Sensitive je dokument, ktorý sa považuje za dôverný v zmysle článku 29 základného nariadenia a článku 12.4 Dohody WTO o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach. Tento dokument je chránený aj podľa článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).


PRÍLOHA

Verzia Sensitive

Verzia For inspection by interested parties

(zaškrtnite príslušné políčko)

ANTISUBVENČNÉ KONANIE TÝKAJÚCE SA DOVOZU UPRAVOVANÝCH HLINÍKOVÝCH FÓLIÍ S PÔVODOM V ČÍNSKEJ ĽUDOVEJ REPUBLIKE

INFORMÁCIE NA ÚČELY VÝBERU VZORKY NEPREPOJENÝCH DOVOZCOV

Tento formulár má slúžiť ako pomôcka pre neprepojených dovozcov pri poskytovaní informácií týkajúcich sa výberu vzorky, ktoré sa požadujú podľa bodu 5.3.2 oznámenia o začatí konania.

Obe verzie, teda verzia Sensitive (Verzia s citlivými informáciami), ako aj verzia For inspection by interested parties (Verzia na nahliadnutie pre zainteresované strany) sa musia zaslať späť Komisii, ako sa stanovuje v oznámení o začatí konania.

1.   NÁZOV A KONTAKTNÉ ÚDAJE

Uveďte tieto údaje o vašej spoločnosti:

Názov spoločnosti

 

Adresa

 

Kontaktná osoba

 

E-mailová adresa

 

Telefón

 

2.   OBRAT A OBJEM PREDAJA

Uveďte celkový obrat vašej spoločnosti v eurách (EUR), ako aj hodnotu a hmotnosť dovozu do Únie (z Číny a spolu bez ohľadu na pôvod) a hmotnosť a hodnotu ďalšieho predaja na trhu Únie po dovoze z Čínskej ľudovej republiky, pokiaľ ide o upravované hliníkové fólie podľa definície v oznámení o začatí konania, v období prešetrovania (od 1. júla 2019 do 30. júna 2020).

 

Tony

Hodnota v eurách (EUR)

Celkový obrat vašej spoločnosti v eurách (EUR)

 

 

Dovoz prešetrovaného výrobku s pôvodom v Čínskej ľudovej republike do Únie

 

 

Dovoz prešetrovaného výrobku do Únie (bez ohľadu na pôvod)

 

 

Ďalší predaj prešetrovaného výrobku na trhu Únie po jeho dovoze z Čínskej ľudovej republiky

 

 

3.   ČINNOSTI VAŠEJ SPOLOČNOSTI A PREPOJENÝCH SPOLOČNOSTÍ (1)

Presne opíšte činnosti vašej spoločnosti a všetkých prepojených spoločností (vypíšte ich a uveďte ich vzťah k vašej spoločnosti), ktoré sú zapojené do výroby a/alebo predaja (na vývoz a/alebo na domácom trhu) prešetrovaného výrobku. Takéto činnosti by mohli okrem iného zahŕňať nákup prešetrovaného výrobku alebo jeho výrobu v rámci subdodávateľských dohôd, alebo jeho spracovanie či obchodovanie s prešetrovaným výrobkom.

Názov a sídlo spoločnosti

Činnosti

Vzťah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   ĎALŠIE INFORMÁCIE

 

Uveďte akékoľvek ďalšie relevantné informácie, ktoré považujete za užitočné z hľadiska pomoci Komisii pri výbere vzorky.

5.   OSVEDČENIE

Poskytnutím uvedených informácií vaša spoločnosť súhlasí so svojím prípadným zaradením do vzorky. Ak je vaša spoločnosť vybraná do vzorky, musí vyplniť dotazník a súhlasiť s návštevou svojich priestorov s cieľom overiť ňou uvedené údaje. Ak vaša spoločnosť uvedie, že nesúhlasí so svojím prípadným zaradením do vzorky, bude to znamenať, že nespolupracuje pri prešetrovaní. Zistenia Komisie týkajúce sa nespolupracujúcich dovozcov sa zakladajú na dostupných skutočnostiach a výsledok môže byť pre takúto spoločnosť menej priaznivý než v prípade, keby bola spolupracovala.

Podpis oprávnenej osoby:

Meno a funkcia oprávnenej osoby:

Dátum:


(1)  V súlade s článkom 127 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, sa dve osoby považujú za prepojené, ak: a) jedna z nich je predstaviteľom alebo riaditeľom podniku druhej osoby alebo naopak; b) sú právne uznanými obchodnými spoločníkmi; c) sú zamestnávateľom a zamestnancom; d) tretia strana priamo alebo nepriamo vlastní, ovláda alebo má v držbe aspoň 5 % hodnoty akcií alebo podielov s hlasovacím právom jednej aj druhej osoby; e) jedna z nich priamo alebo nepriamo ovláda druhú; f) obe sú priamo alebo nepriamo ovládané treťou osobou; g) spoločne priamo alebo nepriamo ovládajú tretiu osobu alebo h) sú členmi jednej rodiny (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558). Osoby sa považujú za členov jednej rodiny, ak majú medzi sebou niektorý z týchto vzťahov: i) manžel a manželka; ii) rodič a dieťa; iii) brat a sestra (vlastní aj nevlastní súrodenci); iv) starý rodič a vnuk alebo vnučka; v) strýc alebo teta a synovec alebo neter; vi) svokor alebo svokra a zať alebo nevesta; vii) švagor a švagriná. V súlade s článkom 5 bodom 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 , ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, „osoba“ je fyzická osoba, právnická osoba a akékoľvek združenie osôb, ktoré nie je právnickou osobou, ale je podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva spôsobilou na právne úkony (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).


Top