EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0408R(02)

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

COM/2020/408 final/3

V Bruseli28. 5. 2020

COM(2020) 408 final

2020/0104(COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.KONTEXT NÁVRHU

Dôvody a ciele návrhu

Pandémia COVID-19 zmenila hospodárske vyhliadky Únie na nadchádzajúce roky.

Krátkodobý vplyv v každom členskom štáte bude závisieť od trvania a závažnosti opatrení na obmedzenie pohybu, skladby výstupov a opatrení v oblasti hospodárskej politiky prijatých na zmiernenie bezprostredného vplyvu krízy. Strednodobé a dlhodobé účinky budú závisieť od intenzity otrasov ekonomickej činnosti spôsobených pandémiou COVID v jednotlivých hospodárskych odvetviach, od odolnosti hospodárstiev a schopnosti prijať primerané opatrenia. Ak sa neprijmú rozhodné politické opatrenia, hrozí narušenie rovnakých podmienok jednotného trhu, ktoré môže viesť k nárastu ekonomických rozdielov v rámci Únie a k zhoršeniu dlhodobých problémov Európy v oblasti rastu.

Opatrenia na obmedzenie pohybu sa postupne uvoľňujú, no udržateľná obnova si vyžaduje strategické politické smerovanie zamerané na zmiernenie hospodárskeho a sociálneho vplyvu krízy tým, že sa podporí konvergencia a odolnosť hospodárstva, a tým sa prispeje k dlhodobému udržateľnému rastu. V tejto súvislosti je potrebné umožniť aj dvojaký prechod k zelenšej a digitálnej spoločnosti, pričom sa zároveň zabezpečí strategická autonómia Únie. Skúsenosti z minulosti ukázali, že počas kríz sa často výrazne škrtajú investície. Podpora investícií v tejto konkrétnej situácii je však nevyhnutná. Okrem toho je riešenie závažných hospodárskych a sociálnych výziev súvisiacich s touto krízou potrebné aj na to, aby sa predišlo trvalej strate výrobnej kapacity a zamestnanosti („hysterézne účinky“) a zabezpečila sa tým ekonomická a sociálna odolnosť. Udržateľná a odolná obnova si navyše vyžaduje rámec, ktorý podporí prílev správneho druhu investícií a reforiem. Je tiež nevyhnutné, aby boli v stratégiách obnovy zavedených členskými štátmi primerane integrované výzvy týkajúce sa zelenej a digitálnej transformácie a podporili sa investície a reformy v týchto dvoch kľúčových oblastiach.

Navrhovaný Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (ďalej len „mechanizmus“) ponúka významnú finančnú podporu verejným investíciám a reformám, vďaka ktorým budú hospodárstva členských štátov odolnejšie a lepšie pripravené na budúcnosť. Členským štátom pomôže riešiť hospodárske a sociálne výzvy, ktorým čelia a ktoré budú v období po pandémii ešte naliehavejšie, v rôznych oblastiach, ako napríklad sociálna politika, zamestnanosť, zručnosti, vzdelávanie, výskum a inovácia, otázky týkajúce sa zdravia, ale aj otázky týkajúce sa verejnej správy a finančného sektora. Predovšetkým však zabezpečí, aby sa tieto investície a reformy zamerali na výzvy a investičné potreby súvisiace so zelenou a digitálnou transformáciou, čím sa zabezpečí udržateľná obnova. Investície do zelených a digitálnych technológií, kapacít a procesov zameraných na podporu prechodu na čistú energiu, zvýšenie energetickej efektívnosti v rôznych kľúčových sektoroch hospodárstva pomôžu vytvoriť pracovné miesta a udržateľný rast a Únii umožnia maximálne využiť výhodu „prvého ťahu“ v celosvetovom úsilí o obnovu. Diverzifikáciou kľúčových dodávateľských reťazcov zároveň prispejú k tomu, aby bola Únia odolnejšia a menej závislá. Mimoriadne dôležité sú identifikácia a príprava príslušných zásobníkov projektov v súlade s prioritami uvedenými v európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík (ďalej len „európsky semester“).

Z dôvodov účelnosti a s cieľom, aby spoluzákonodarcovia dosiahli dohodu čo najskôr, vychádza tento návrh nariadenia z najnovšieho textu, o ktorom spoluzákonodarcovia rokovali v súvislosti s návrhom zriadenia Programu na podporu reforiem 1 , ktorý Komisia prijala 31. mája 2018 ako súčasť viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2021 – 2027. Tento návrh zavádza príslušné zmeny, ktorými sa zohľadnia revidované ciele a upravený spôsob poskytovania pomoci z nového nástroja. Návrh Komisie na zriadenie Programu na podporu reforiem sa preto sťahuje a nahrádza týmto návrhom. Zároveň sa sťahuje aj návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rámci riadenia rozpočtového nástroja pre konvergenciu a konkurencieschopnosť eurozóny 2 . Okrem toho predkladá Komisia aj samostatný návrh nariadenia [COD...], ktorý členským štátom poskytne technickú podporu.

Tento mechanizmus bude kľúčovým programom Nástroja Európskej únie na obnovu ako súčasti revidovaného viacročného finančného rámca. Členským štátom poskytne nenávratnú finančnú pomoc a úvery na podporu verejných investícií a reforiem stanovených v ich plánoch podpory obnovy a odolnosti. Vďaka tomu budú hospodárstva Únie odolnejšie a lepšie pripravené na budúcnosť. Úvery budú doplnkom k nenávratnej pomoci a navrhnú sa ako odmena za dodatočné reformy a investície nad rámec tých, ktoré sa už z tejto nenávratnej pomoci financujú. Úvery budú výhodné vďaka dlhej splatnosti a priaznivým úrokovým sadzbám, ktoré dokáže Únia zabezpečiť. Budú preto mimoriadne dôležité a vhodné pre tie členské štáty, ktorým hrozia vyššie náklady na prijaté úvery a pôžičky. Pre náležité zosúladenie alokácie zdrojov s cieľmi mechanizmu bude nenávratná pomoc v rámci mechanizmu obzvlášť prospešná pre krajiny s nižším príjmom na obyvateľa a s vysokou mierou nezamestnanosti, aby sa zohľadnili významné hospodárske a sociálne výzvy, ktorým tieto krajiny čelia.

Komisia navrhuje využiť všetky možnosti rozpočtu EÚ na mobilizáciu investícií a prednostnú finančnú podporu v kľúčových prvých rokoch obnovy. Tieto návrhy vychádzajú z dvoch pilierov:

i) núdzového Európskeho nástroja obnovy vo výške 808 984,090 milióna EUR (v bežných cenách). Dočasne sa ním zvýši finančná kapacita rozpočtu EÚ tým, že sa v rozpočte nájde priestor na získanie dodatočných prostriedkov na finančných trhoch. Získané finančné prostriedky poslúžia na okamžité a rýchle opatrenia potrebné na zachovanie živobytia a obnovu hospodárstva;

ii) posilneného viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2021 – 2027. Komisia navrhuje posilniť kľúčové programy prostredníctvom Európskeho nástroja obnovy, aby investície nasmerovala rýchlo tam, kde sú najviac potrebné, aby posilnila jednotný trh, zintenzívnila spoluprácu v oblastiach ako zdravotníctvo či krízové riadenie a aby pre Úniu pripravila rozpočet, ktorý bude motorom dlhodobého prechodu na odolnejšiu, zelenšiu a digitálnu Európu.

Keďže poskytovanie finančných prostriedkov pre tento mechanizmus je časovo obmedzené, finančná podpora a príslušné akcie, ktoré členské štáty v rámci tohto mechanizmu podniknú, by sa mali prednostne uskutočniť do konca roku 2024 a v prípade nenávratnej finančnej pomoci by malo byť minimálne 60 percent celkovej sumy viazaných koncom roka 2022. Zvyšné obdobie po roku 2024 do konca VFR by preto Komisia a členské štáty mali využiť na podporu implementácie príslušných akcií priamo na mieste, na dosiahnutie očakávanej obnovy v príslušných hospodárskych a sociálnych odvetviach a na podporu odolnosti a konvergencie. Ak budú pre tento mechanizmus dostupné finančné zdroje aj po uplynutí tohto obdobia a budú doň z rozpočtu Únie alokované, Komisia by mohla organizovať ďalšie výzvy.

Súlad s existujúcimi ustanoveniami v tejto oblasti politiky

V revidovanom VFR a súvisiacich odvetvových právnych predpisoch sa navrhujú nové a posilnené nástroje na riešenie hospodárskych dôsledkov pandémie COVID-19. Návrh zahŕňa tento balík opatrení, konkrétne systém REACT-EU 3 v rámci štrukturálnych fondov a kohéznych fondov a zmenené návrhy týkajúce sa Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) a InvestEU [...]. Tento návrh je zároveň súčasťou celého radu opatrení vypracovaných v reakcii na súčasnú pandémiu COVID-19, napríklad „Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus“ 4 .

Navrhované nástroje sa navzájom dopĺňajú. REACT-EU cielene podporí opatrenia na nápravu dôsledkov krízy v krátkodobom horizonte týkajúce sa trhov práce, zdravotnej starostlivosti a podpory MSP (podpora likvidity a platobnej schopnosti) s cieľom poskytnúť okamžitú a priamu podporu hospodárstvam členských štátov. Mechanizmus podporí dlhodobejšie reformy a investície, najmä v oblasti zelených a digitálnych technológií, ktoré budú mať trvalý vplyv na produktivitu a odolnosť hospodárstva Únie.

Okrem toho je na úrovni Únie k dispozícii niekoľko politických nástrojov na podporu implementácie reforiem a investícií. Program na podporu štrukturálnych reforiem v súčasnosti poskytuje členským štátom technickú podporu na prípravu a implementáciu reforiem. Fondy Únie financujú investičné projekty v oblastiach politiky, na ktoré sú fondy Únie určené, čo si vyžaduje tematickú koncentráciu financovania a niekoľko základných podmienok, ktoré musia byť splnené pred vyplatením finančných prostriedkov. Program InvestEU poskytuje financovanie na projekty v rámci rôznych segmentov politiky, ale nemusí nevyhnutne súvisieť s reformným úsilím.

Tento návrh bude úzko prepojený s politickými usmerneniami poskytovanými v rámci európskeho semestra. Po prvé, plány podpory obnovy a odolnosti, na ktoré má smerovať podpora z mechanizmu, budú musieť prispieť k účinnému plneniu odporúčaní Rady pre jednotlivé členské štáty v kontexte európskeho semestra. Nástroje uvedené v tomto návrhu teda zvýšia účinnosť európskeho semestra a prispejú k riešeniu výziev identifikovaných v tejto súvislosti. Po druhé, načasovanie predkladania plánov podpory obnovy a odolnosti členských štátov sa zosúladí s európskym semestrom a tieto plány budú tvoriť prílohu k národnému programu reforiem. Po tretie, v kontexte európskeho semestra sa budú podávať aj správy o pokroku v implementácii týchto plánov.

Súlad s ostatnými politikami Únie

Tento návrh je konzistentný a zabezpečuje komplementaritu a synergie s inými politikami Únie.

Komisia navrhla nový nástroj s názvom „SURE“ 5 , ktorého cieľom je chrániť Európanov pred hrozbou nezamestnanosti. Jeho cieľom je poskytnúť členským štátom finančnú pomoc až do výšky 100 miliárd EUR na ochranu pracovných miest a zamestnancov postihnutých pandémiou koronavírusu. Tieto úvery pomôžu členským štátom pri zvládaní náhleho zvýšenia verejných výdavkov určených na zachovanie zamestnanosti.

Euroskupina sa tiež politicky zhodla na tom, že Európska investičná banka a Európsky mechanizmus pre stabilitu spoločne sprístupnia finančné zdroje vo výške 440 miliárd EUR pre podniky a členské štáty, ktoré ich budú potrebovať, pričom jedinou podmienkou pre členské štáty bude pokryť priame a nepriame náklady na zdravotnú starostlivosť, liečbu a prevenciu.

Popri tejto bezprecedentnej európskej fiškálnej reakcii prijala opatrenia aj Európska centrálna banka – a to aj spustením núdzového pandemického programu nákupu aktív vo výške 750 miliárd EUR, čím sa celkové aktíva, ktoré Európska centrálna banka nakúpila, zvýšia v roku 2020 na 1,1 bilióna EUR, v záujme zachovania finančnej stability na trhoch so štátnymi dlhopismi.

Vzhľadom na silný dôraz na investície a reformy zamerané na riešenie výziev týkajúcich sa zelenej a digitálnej transformácie tento mechanizmus dopĺňa a podporuje európsku zelenú dohodu a digitálnu agendu.

2.PRÁVNY ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

Právny základ

Tento návrh je založený na článku 175 (treťom odseku) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

V článku 175 (treťom odseku) ZFEÚ sa stanovuje, že ak sa preukáže, že bez toho, aby boli dotknuté opatrenia prijaté v rámci iných politík Únie, sú okrem fondov nevyhnutné aj iné osobitné opatrenia, môžu ich Európsky parlament a Rada prijať po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov v súlade s riadnym legislatívnym postupom.

V súlade s článkom 175 (tretím odsekom) ZFEÚ je cieľom Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci tohto nariadenia prispieť k posilneniu súdržnosti, a to prostredníctvom opatrení, ktoré dotknutým členským štátom umožnia zotaviť sa z krízy spôsobenej ochorením COVID-19 rýchlejšie a udržateľnejšie a získať (väčšiu) odolnosť.

Subsidiarita (v prípade inej ako výlučnej právomoci)

Financovanie navrhovaných činností prostredníctvom plánovaného nariadenia rešpektuje zásady európskej pridanej hodnoty a subsidiarity. Financovanie z rozpočtu Únie je zamerané na činnosti, ktorých ciele nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov (tzv. test nevyhnutnosti) a v prípade ktorých môže byť intervencia Únie v porovnaní s opatreniami prijatými iba samotnými členskými štátmi prínosnejšia.

Hlavnými cieľmi nariadenia je podpora súdržnosti, a to opatreniami, ktoré umožnia zlepšiť odolnosť členských štátov, zmierniť sociálny a hospodársky dosah krízy a podporiť zelenú a digitálnu transformáciu, čím sa prispeje k obnove a podpore rastového potenciálu hospodárstiev Únie v období po pandémii COVID-19. Na tieto účely by mal Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti zriadený uvedeným nariadením podporovať reformy a investície na riešenie výziev štrukturálneho charakteru, ktorým čelia členské štáty.

Základná logika Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vychádza z toho, že takáto podpora sa poskytuje na základe dobrovoľnej žiadosti dotknutého členského štátu. V dôsledku toho rozhoduje každý členský štát o tom, či je vzhľadom na možnosti dostupné na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni potrebný aj zásah Únie. Vykonávanie opatrení spojených s obnovou a odolnosťou hospodárstva je pre Úniu záležitosťou spoločného záujmu.

Na koordináciu silnej reakcie na pandémiu COVID-19 a na zmiernenie jej obrovských hospodárskych dôsledkov je potrebné prijať opatrenia na úrovni Únie. Opatrenia na úrovni Únie sú potrebné na dosiahnutie rýchlej a robustnej obnovy hospodárstva v Únii. Tento cieľ sa nedá uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, zatiaľ čo intervencia Únie môže priniesť pridanú hodnotu v podobe nariadenia, ktorým sa stanoví nástroj určený na finančnú podporu členských štátov v oblasti návrhu a implementácie veľmi potrebných reforiem a investícií. Takáto podpora by prispela aj k zmierneniu spoločenských dôsledkov, ktoré spôsobila súčasná kríza spôsobená ochorením COVID-19.

Proporcionalita

Návrh je v súlade so zásadou proporcionality, pretože neprekračuje minimum nevyhnutné na dosiahnutie uvedeného cieľa na európskej úrovni, ani rámec toho, čo je nevyhnutné na tento účel. Dobrovoľný charakter Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zriadeného týmto návrhom nariadenia a konsenzuálna povaha spolupráce počas celého procesu predstavujú dodatočnú záruku dodržiavania zásady proporcionality a rozvoja vzájomnej dôvery a spolupráce medzi členskými štátmi a Komisiou.

Výber nástroja

Ciele opísané v predchádzajúcich oddieloch nemožno dosiahnuť prostredníctvom harmonizácie právnych predpisov alebo dobrovoľnou činnosťou členských štátov. Ich dosiahnutie by sa dalo docieliť len nariadením. Nariadenie uplatniteľné vo všetkých členských štátoch je zároveň najvhodnejším právnym nástrojom, ktorým možno organizovať poskytovanie finančnej podpory a zabezpečiť pritom rovnaké zaobchádzanie s členskými štátmi.

3.VÝSLEDKY HODNOTENÍ EX POST, KONZULTÁCIÍ SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI A POSÚDENÍ VPLYVU

Konzultácie so zainteresovanými stranami

Vzhľadom na naliehavú potrebu vypracovať návrh tak, aby ho spoluzákonodarcovia mohli prijať včas, sa formálne konzultácie so zainteresovanými stranami nemohli uskutočniť. Názory zainteresovaných strán sa zohľadnili aj v priebehu legislatívneho procesu týkajúceho sa návrhu Programu na podporu reforiem.

Posúdenie vplyvu

Vzhľadom na naliehavý charakter návrhu nebolo vykonané žiadne posúdenie vplyvu. Súčasný návrh nariadenia však vychádza z pôvodného návrhu Programu na podporu reforiem, ktorý vypracovala Komisia a ktorý bol založený na posúdení vplyvu. Hlavné zistenia uvedeného posúdenia zostávajú mutatis mutandis platné.

Základné práva

Návrh má kladný vplyv na ochranu a rozvoj základných práv Únie, keďže sa predpokladá, že členské štáty požiadajú o podporu v súvisiacich oblastiach a táto podpora im bude poskytnutá. Podporou v oblastiach, ako sú trhy práce a sociálne poistenie, zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, životné prostredie, vlastníctvo, verejná správa a systém súdnictva, sa môžu podporiť základné práva Únie ako dôstojnosť, sloboda, rovnosť, solidarita, občianske práva či spravodlivosť.

4.VPLYV NA ROZPOČET

Finančné krytie na implementáciu mechanizmu predstavuje sumu 602 905 000 000 EUR (v bežných cenách). Finančné prostriedky sa získajú z pôžičkových operácií Únie stanovených v nariadení (EÚ) XXX/XX (nariadenie EURI). Táto suma sa sprístupní členským štátom vo forme nenávratnej pomoci v rámci priameho riadenia (v celkovej výške 334 950 000 000 EUR) a vo forme úverov až do výšky 267 955 000 000 EUR. Suma na nenávratnú pomoc predstavuje vonkajšie pripísané príjmy v zmysle článku 21 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Vzhľadom na dočasný charakter systému financovania v rámci tohto mechanizmu vo vzťahu k obnove hospodárstva členských štátov je obdobie dostupnosti týchto zdrojov pre nenávratnú finančnú podporu, ako aj pre úvery obmedzené do 31. decembra 2024.

Pokiaľ ide o nenávratnú finančnú podporu, do 31. decembra 2022 by sa mali prijať potrebné právne záväzky najmenej na 60 % z celkových zdrojov. Rozpočtové záväzky sa môžu v prípade potreby rozdeliť na ročné čiastkové platby rozložené na niekoľko rokov, pričom sa poskytne orientačný harmonogram implementácie reforiem počas obdobia najviac štyroch rokov a investícií počas obdobia najviac siedmich rokov.

5.ĎALŠIE PRVKY

Plány vykonávania, spôsob monitorovania, hodnotenia a podávania správ

S cieľom monitorovať výkonnosť nástroja stanoveného týmto nariadením pri plnení cieľov identifikovala Komisia niekoľko kľúčových ukazovateľov výkonnosti a bude pravidelne zhromažďovať príslušné údaje. Po dohode s dotknutým členským štátom bude potrebné ďalej vymedziť súbor ukazovateľov na úrovni plánov podpory obnovy a odolnosti jednotlivých členských štátov; uvedené ukazovatele sa budú týkať príslušných mikroúdajov, ktoré sa podľa potreby agregujú, a ďalších relevantných údajov. Vyplatenie finančného príspevku bude nasledovať po splnení čiastkových cieľov a cieľových hodnôt dohodnutých s dotknutým členským štátom. Tieto relevantné údaje sa budú musieť začleniť do špecializovaného nástroja na monitorovanie podľa členského štátu a podľa oblasti politiky.

Na tento účel zahrnú členské štáty do svojich výročných správ o pokroku v rámci európskeho semestra dôkazy o dosiahnutom pokroku v súvislosti s čiastkovými cieľmi a cieľovými hodnotami a poskytnú Komisii prístup k príslušným údajom, v prípade potreby aj vrátane administratívnych údajov.

Na posúdenie účinnosti, efektívnosti, relevantnosti a koherentnosti týchto nástrojov sa vykoná hodnotenie a hodnotenie ex post. Komisia v prípade potreby pripojí k hodnoteniu návrh na preskúmanie nariadenia. Hodnotenia sa vykonajú v súlade s medziinštitucionálnou dohodou z 13. apríla 2016 6 . Hodnotenia budú obsahovať získané poznatky na zistenie akýchkoľvek nedostatkov a/alebo problémov, alebo potenciálu ďalej zlepšovať akcie alebo ich výsledky a pomôcť maximalizovať ich využívanie a dosah.

Hodnotenie sa vykoná, keď budú k dispozícii dostatočné informácie o vykonávaní, najneskôr však tri roky po začiatku vykonávania. Najneskôr do štyroch rokov po uplynutí obdobia uplatňovania nariadenia vykoná Komisia záverečné hodnotenie ex post. Závery týchto hodnotení spolu so svojimi pripomienkami oznámi Komisia Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

Podrobné vysvetlenie konkrétnych ustanovení návrhu

Týmto nariadením sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. Rozsah pôsobnosti tohto nástroja pokrýva širokú škálu politických oblastí a zahŕňa oblasti týkajúce sa súdržnosti, dvojakej transformácie (zelenej a digitálnej), konkurencieschopnosti, produktivity, zdravia a inteligentnej inovácie (článok 3).

Finančné krytie sa stanovuje na: i) 334 950 000 000 EUR na finančnú podporu (nenávratná pomoc) a ii) 267 955 000 000 EUR na úvery členským štátom. Sumy na nenávratnú pomoc sú financované vonkajšími pripísanými príjmami v zmysle článku 21 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Do 31. decembra 2022 by sa mali prijať právne záväzky najmenej na 60 % z nenávratnej pomoci. Pokiaľ ide o zvyšok tejto sumy, právne záväzky by sa mali prijať do 31. decembra 2024 (článok 5). Zdroje do Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti by členské štáty mohli dobrovoľne previesť v rámci programov zdieľaného riadenia (článok 6).

Nástroj ustanovený týmto nariadením podlieha pravidlám riadnej správy hospodárskych záležitostí vytvoreným na základe všeobecného nariadenia o štrukturálnych fondoch a kohéznych fondoch (článok 9). Implementovať ho má Komisia v rámci priameho riadenia v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách (článok 6). Finančná podpora bude dopĺňať finančnú podporu poskytovanú v rámci iných fondov a programov Únie a nemôže sa vzťahovať na tie isté náklady (článok 8).

Zahrnuté sú ustanovenia o komunikačných činnostiach vo vzťahu k Európskemu parlamentu a Rade (článok 21) a voči širokej verejnosti (článok 26), ako aj ustanovenia o komplementarite (článok 22), monitorovaní (článok 23), výročných správach (článok 24) a hodnotení (článok 25).

Cieľom mechanizmu je podpora hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti a adaptačnej kapacity členských štátov, zmiernením sociálnych a hospodárskych dôsledkov krízy a podporou zelenej a digitálnej transformácie, ktorou sa má dosiahnuť cieľ klimaticky neutrálnej Európy do roku 2050, čím sa prispeje k obnove rastového potenciálu hospodárstiev členských štátov v období po pandémii COVID-19, podporí tvorba pracovných miest a napomôže udržateľný rast. Na tento účel poskytne mechanizmus členským štátom priamu finančnú podporu na dosiahnutie čiastkových cieľov a cieľových hodnôt reforiem a investícií (článok 4). V súvislosti s reformami a investíciami sa stanovujú aj pravidlá oprávnenosti: členské štáty by mali vypracovať národné plány podpory obnovy a odolnosti, v ktorých sa stanoví program reforiem a investícií na nasledujúce štyri roky. Tieto plány by mali zahŕňať opatrenia na implementáciu reforiem a verejných investičných projektov vo forme koherentného balíka. Plány by mali byť v súlade s výzvami a prioritami identifikovanými v rámci európskeho semestra, s národnými programami reforiem, národnými energetickými a klimatickými plánmi, plánmi spravodlivej transformácie a partnerskými dohodami a operačnými programami prijatými v rámci fondov Únie. Ich súčasťou by mali byť opatrenia zamerané na riešenie výziev, ktorým čelia členské štáty, pokiaľ ide o ich zelenú a digitálnu transformáciu, čím sa podporí udržateľná obnova. Ak je členský štát na základe článku 12 nariadenia (EÚ) č. 472/2013 7 vyňatý z monitorovania a posúdenia európskeho semestra alebo podlieha dohľadu podľa nariadenia Rady (ES) č. 332/2002 8 , na dotknutý členský štát by sa mali uplatňovať ustanovenia tohto nariadenia vo vzťahu k výzvam a prioritám určeným opatreniami stanovenými na základe uvedených nariadení (článok 14).

Na účely informačných vstupov pre prípravu a realizáciu plánov podpory obnovy a odolnosti členskými štátmi môže Rada v kontexte európskeho semestra diskutovať o stave obnovy, odolnosti a adaptačnej kapacity v Únii. Táto diskusia by mala vychádzať zo strategických a analytických informácií Komisie dostupných v kontexte európskeho semestra a v prípade dostupnosti aj z informácií o realizácii plánov z predchádzajúcich rokov (odôvodnenie 18).

Členské štáty budú môcť získať finančný príspevok vo forme nenávratnej pomoci. Maximálna suma pre každý členský štát sa určí na základe vymedzeného kľúča na určenie príspevkov (príloha I). Tieto sumy sa vypočítajú na základe počtu obyvateľov, prevrátenej hodnoty hrubého domáceho produktu (HDP) na obyvateľa a relatívnej miery nezamestnanosti každého členského štátu (článok 10). Finančné krytie pre nenávratnú pomoc, ktorá sa z mechanizmu vyčlení na plány podpory obnovy a odolnosti členských štátov, bude k dispozícii do 31. decembra 2022. Ak budú po tomto období až do 31. decembra 2024 k dispozícii finančné zdroje, môže Komisia organizovať výzvy v súlade s harmonogramom európskeho semestra (článok 11).

Okrem nenávratnej pomoci budú môcť členské štáty požiadať o úver. Úvery sa zamerajú na financovanie dodatočných reforiem a investícií. Žiadosť o úver sa môže podať spolu s plánom alebo inokedy spolu s revidovaným plánom (článok 12). Maximálny objem úveru pre každý členský štát nepresiahne 4,7 % jeho hrubého národného dôchodku. V prípade dostupnosti zdrojov sa môže objem maximálnej úverovej podpory za výnimočných okolností zvýšiť. Na základe rozhodnutia o žiadosti o úver uzavrie Komisia s dotknutým členským štátom dohodu o úvere (článok 13).

Plány podpory obnovy a odolnosti, musia členské štáty predložiť Komisii najneskôr do 30. apríla. Tieto plány by mali tvoriť prílohu k príslušnému národnému programu reforiem, ktorý sa môže predkladať oddelene a skôr. Na tento účel môžu členské štáty predložiť návrh plánu skôr, spolu s návrhom svojho štátneho rozpočtu. V plánoch by sa mali stanoviť reformy a investície na riešenie problémov identifikovaných v kontexte európskeho semestra a okrem iného by sa v nich malo vysvetliť, ako posilňujú rastový potenciál a ekonomickú a sociálnu odolnosť dotknutého členského štátu a ako prispievajú k posilneniu súdržnosti. Súčasťou plánu by mali byť opatrenia, ktoré sú relevantné pre zelenú a digitálnu transformáciu. V pláne by sa mali stanoviť aj odhadované celkové náklady, primerané čiastkové ciele, cieľové hodnoty a orientačný harmonogram implementácie reforiem a investícií. Navrhovaný plán by v relevantných prípadoch mohol zahŕňať žiadosť o úver na financovanie ďalších reforiem a investícií. (článok 15). Počas realizácie by sa dal plán zmeniť, ak by boli zmeny odôvodnené objektívnymi okolnosťami (článok 18).

Komisia posúdi plány na základe transparentných kritérií, okrem iného najmä: či plán podľa očakávaní účinne prispeje k riešeniu problémov identifikovaných v rámci európskeho semestra, či prispeje k posilneniu rastového potenciálu a ekonomickej a sociálnej odolnosti dotknutého členského štátu, a či prispeje k posilneniu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti; či sú súčasťou plánu opatrenia, ktoré sú relevantné pre zelenú a digitálnu transformáciu, a či je odhad nákladov poskytnutý členským štátom primeraný, realistický a zodpovedá očakávanému vplyvu na hospodárstvo. Na tento účel sa zriaďuje hodnotiaci systém na posudzovanie návrhov (príloha II). V prípade potreby Komisia posúdi aj žiadosť dotknutého členského štátu o úver na základe toho, či sú vyššie náklady požadované v súvislosti s dodatočnými reformami a investíciami realistické (článok 16).

Komisia na základe svojho posúdenia prijme rozhodnutie vo forme vykonávacieho aktu, ktorým stanoví finančný príspevok alokovaný dotknutému členskému štátu (článok 17) a prípadne výšku úveru; za predpokladu, že kritériá posudzovania sú uspokojivo splnené, dotknutému členskému štátu sa alokuje plánovaný maximálny finančný príspevok alebo výška celkových nákladov na plán v závislosti od toho, či sú náklady na plán vyššie alebo nižšie než maximálny finančný príspevok stanovený pre daný členský štát. Ak plán nespĺňa uspokojivo kritériá posudzovania, danému členskému štátu sa nepridelí žiaden finančný príspevok.

Výška úveru nesmie byť vyššia ako rozdiel medzi celkovými nákladmi na prípadne revidovaný plán podpory obnovy a odolnosti a maximálnym finančným príspevkom. Bude sa naň okrem toho vzťahovať maximálny strop pre každý oprávnený členský štát. Za výnimočných okolností, pod podmienkou dostupnosti finančných prostriedkov, by sa mohol tento strop zvýšiť (článok 12).

Stanovujú sa aj pravidlá týkajúce sa platieb a iných finančných záležitostí vrátane pozastavenia a zrušenia; predovšetkým budú môcť členské štáty predkladať žiadosti o platby každé dva roky; finančné príspevky alebo dodatočná úverová podpora by sa mali vyplácať v čiastkových platbách na základe splnenia cieľových hodnôt a čiastkových cieľov (článok 19).

Dotknutý členský štát bude v rámci európskeho semestra podávať každý štvrťrok správy o pokroku dosiahnutom pri plnení reformných záväzkov, pričom tieto správy sa náležite zohľadnia v národných programoch reforiem. Očakáva sa aj primerané podávanie správ Európskemu parlamentu a Rade (článok 20).

Komisii sa udeľujú vykonávacie právomoci v súvislosti so schvaľovaním plánov podpory obnovy a odolnosti a s platbou finančnej podpory po splnení príslušných čiastkových cieľov a cieľových hodnôt, v súlade s postupom preskúmania podľa nariadenia o komitológii (článok 27).

2020/0104 (COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 175 tretí odsek,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 9 ,

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov 10 ,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)V súlade s článkami 120 a 121 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „zmluva“) sa od členských štátov vyžaduje, aby riadili svoje hospodárske politiky so zámerom prispieť k dosiahnutiu cieľov Únie a v nadväznosti na hlavné smery, ktoré prijme Rada. Podľa článku 148 Zmluvy členské štáty vykonávajú politiky zamestnanosti, ktoré zohľadňujú usmernenia pre zamestnanosť. Koordinácia hospodárskych politík členských štátov je preto vecou spoločného záujmu.

(2)V článku 175 zmluvy sa okrem iného stanovuje, že členské štáty by mali koordinovať svoje hospodárske politiky tak, aby dosiahli ciele hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti uvedené v článku 174.

(3)Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík (ďalej len „európsky semester“) vrátane zásad Európskeho piliera sociálnych práv je na úrovni Únie rámcom pre identifikáciu národných reformných priorít a monitorovanie ich implementácie. Členské štáty vypracúvajú vlastné národné viacročné investičné stratégie na podporu týchto reforiem. Tieto stratégie by mali byť predložené spolu s ročnými národnými programami reforiem ako prostriedok na načrtnutie a koordinovanie prioritných investičných projektov, ktoré by mali byť podporené z finančných prostriedkov členských štátov a/alebo Únie.

(4)Pandémia COVID-19 na začiatku roku 2020 zmenila hospodársky výhľad Únie a celého sveta na nadchádzajúce roky a vyžiadala si naliehavú a koordinovanú reakciu Únie na vyrovnanie sa s obrovskými hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami pre všetkých členov. Výzvy súvisiace s demografiou sú v dôsledku COVID-19 ešte výraznejšie. Pandémia COVID-19, ako aj predošlá hospodárska a finančná kríza svedčia o tom, že budovanie stabilných a odolných hospodárstiev a finančných systémov založených na stabilných hospodárskych a sociálnych štruktúrach pomáha členským štátom efektívnejšie reagovať na otrasy a rýchlejšie prekonávať ich účinky. Strednodobé a dlhodobé dôsledky krízy spôsobenej ochorením COVID-19 budú v kritickej miere závisieť od toho, ako rýchlo sa hospodárstva členských štátov zotavia z krízy, čo zas závisí od fiškálneho priestoru, ktorý majú členské štáty k dispozícii na prijatie opatrení na zmiernenie sociálneho a hospodárskeho dosahu krízy a na odolnosť ich hospodárstiev. Reformy a investície na riešenie štrukturálnych nedostatkov ekonomík a posilnenie ich odolnosti budú mať preto zásadný význam v procese návratu hospodárstiev na cestu udržateľnej obnovy a pri zastavení ďalšieho prehlbovania rozdielov v Únii.

(5)Implementácia reforiem, ktorých cieľom je zaistiť vysokú mieru odolnosti domácich ekonomík, posilniť adaptačnú kapacitu a uvoľniť rastový potenciál, patrí medzi politické priority Únie. Sú nevyhnutné na zaistenie udržateľnosti obnovy hospodárstva a podporu procesu vzostupnej hospodárskej a sociálnej konvergencie. Po pandémii to bude ešte dôležitejšie, pretože to pripraví pôdu pre rýchlu obnovu.

(6)Skúsenosti z minulosti ukázali, že počas kríz sa často výrazne škrtajú investície. Podpora investícií v tejto konkrétnej situácii je však nevyhnutná na urýchlenie obnovy a posilnenie dlhodobého rastového potenciálu. Investície do zelených a digitálnych technológií, kapacít a procesov zameraných na podporu prechodu na čistú energiu, zvýšenie energetickej efektívnosti v oblasti bývania a ďalších kľúčových hospodárskych odvetviach sú dôležité pre dosiahnutie udržateľného rastu a pomáhajú pri tvorbe pracovných miest. Diverzifikáciou kľúčových dodávateľských reťazcov zároveň prispejú k tomu, aby bola Únia odolnejšia a menej závislá.

(7)V súčasnosti neexistuje nástroj priamej finančnej podpory, ktorý by bol prepojený s dosahovaním výsledkov a implementáciou reforiem a verejných investícií členských štátov v reakcii na výzvy identifikované v rámci európskeho semestra a ktorého cieľom je trvalo ovplyvniť produktivitu a odolnosť hospodárstva členských štátov.

(8)Vzhľadom na je potrebné posilniť súčasný rámec poskytovania podpory členským štátom a poskytnúť im priamu finančnú podporu prostredníctvom inovatívneho nástroja. Na tento účel by sa mal týmto nariadením zriadiť Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (ďalej len „mechanizmus“) s cieľom zabezpečiť účinnú a významnú finančnú podporu na výraznejšiu implementáciu reforiem a súvisiacich verejných investícií v členských štátoch. Tento mechanizmus by mal byť komplexný a mal by vychádzať zo skúseností, ktoré Komisia a členské štáty získali pri používaní iných nástrojov a programov.

(9)Typy financovania a spôsoby plnenia v rámci tohto nariadenia by sa mali zvoliť na základe ich schopnosti splniť špecifické ciele akcií a dosiahnuť výsledky, berúc do úvahy najmä náklady na kontroly, administratívnu záťaž a predpokladané riziko nesúladu. To by malo zahŕňať posúdenie využitia jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a jednotkových nákladov, ako aj financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 ods. 1 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

(10)V súlade s nariadením [Nástroj Európskej únie na obnovu] a v rámci obmedzení zdrojov, ktoré sú v ňom alokované, by sa opatrenia na obnovu a odolnosť v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti mali vykonávať tak, aby riešili bezprecedentný dosah krízy spôsobenej ochorením COVID-19. Tieto dodatočné zdroje by sa mali použiť tak, aby sa zabezpečil súlad s lehotami stanovenými v nariadení [EURI].

(11)Majúc na zreteli európsku zelenú dohodu ako európsku stratégiu udržateľného rastu a výsledok záväzkov Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť ciele trvalo udržateľného rozvoja stanovené v rámci OSN prispeje mechanizmus zriadený týmto nariadením k začleňovaniu akcií v oblasti klímy a environmentálnej udržateľnosti do politík a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % rozpočtových výdavkov EÚ na podporu cieľov v oblasti klímy.

(12)Na realizáciu týchto celkových cieľov sa príslušné akcie určia v priebehu prípravy a implementácie mechanizmu a prehodnotia sa v rámci príslušných procesov hodnotenia a preskúmania. Náležitá pozornosť by sa mala venovať aj vplyvu národných plánov predložených podľa tohto nariadenia na podporu nielen zelenej transformácie, ale aj digitálnej transformácie. Obidve budú zohrávať prioritnú úlohu pri obnove a modernizácii nášho hospodárstva.

(13)Na to, aby bolo možné prijímať opatrenia, ktoré spájajú mechanizmus s riadnou správou hospodárskych záležitostí, s cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania by sa mala Rade udeliť právomoc pozastaviť na návrh Komisie prostredníctvom vykonávacích aktov lehotu na prijímanie rozhodnutí o návrhoch plánov podpory obnovy a odolnosti a pozastaviť platby v rámci tohto mechanizmu, ak dôjde k závažnému neplneniu povinností v súvislosti s príslušnými prípadmi týkajúcimi sa postupu správy hospodárskych záležitostí stanoveného v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. XXX/XX [VN] (...). Rada by v týchto príslušných prípadoch mala mať aj právomoc zrušiť takéto pozastavenia prostredníctvom vykonávacích aktov na návrh Komisie.

(14)Všeobecným cieľom mechanizmu by mala byť podpora hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Na tento účel by mal mechanizmus prispievať k zlepšeniu odolnosti a adaptačnej kapacity členských štátov, zmierneniu sociálnych a hospodárskych dôsledkov krízy a podpore zelenej a digitálnej transformácie, ktorou sa má dosiahnuť cieľ klimaticky neutrálnej Európy do roku 2050, čím sa obnoví rastový potenciál hospodárstiev Únie v období po pandémii COVID-19, podporí tvorba pracovných miest a napomôže udržateľný rast.

(15)Špecifickým cieľom mechanizmu by malo byť poskytovanie finančnej podpory na dosiahnutie čiastkových cieľov a cieľových hodnôt reforiem a investícií, ktoré sú uvedené v plánoch podpory obnovy a odolnosti. Tento špecifický cieľ by sa mal napĺňať v úzkej spolupráci s dotknutými členskými štátmi.

(16)Na to, aby plán podpory obnovy a odolnosti prispieval k cieľom mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia na implementáciu reforiem a verejných investičných projektov prostredníctvom uceleného plánu podpory obnovy a odolnosti. Plán podpory obnovy a odolnosti by mal byť takisto v súlade s príslušnými výzvami a prioritami pre danú krajinu identifikovanými v kontexte európskeho semestra, s národnými programami reforiem, národnými energetickými a klimatickými plánmi, plánmi spravodlivej transformácie a partnerskými dohodami a operačnými programami v rámci fondov Únie. Na podporu akcií, ktoré spadajú pod priority európskej zelenej dohody a digitálnej agendy, by sa v pláne mali stanoviť aj opatrenia, ktoré sú relevantné pre zelenú a digitálnu transformáciu. Tieto opatrenia by mali umožniť rýchle dosiahnutie zámerov, cieľových hodnôt a príspevkov stanovených v národných energetických a klimatických plánoch a ich aktualizáciách. Všetky podporované činnosti by sa mali vykonávať v plnom súlade s prioritami Únie v oblasti klímy a životného prostredia.

(17)Ak je členský štát na základe článku 12 nariadenia (EÚ) č. 472/2013 11 vyňatý z monitorovania a posúdenia európskeho semestra alebo podlieha dohľadu podľa nariadenia Rady (ES) č. 332/2002 12 , malo by byť možné uplatniť na dotknutý členský štát ustanovenia tohto nariadenia vo vzťahu k výzvam a prioritám určeným opatreniami stanovenými na základe uvedených nariadení.

(18)V záujme informovania o príprave a realizácii plánov podpory obnovy a odolnosti členskými štátmi by mala Rada môcť v rámci európskeho semestra diskutovať o stave obnovy, odolnosti a adaptačnej kapacity v Únii. S cieľom zabezpečiť primerané podklady by mala táto diskusia vychádzať zo strategických a analytických informácií Komisie dostupných v kontexte európskeho semestra a v prípade dostupnosti aj z informácií o realizácii plánov z predchádzajúcich rokov.

(19)S cieľom zabezpečiť zmysluplný finančný príspevok úmerný skutočným potrebám členských štátov, vďaka ktorému budú môcť implementovať a dokončiť reformy a investície zahrnuté do plánu podpory obnovy a odolnosti, je vhodné stanoviť maximálny finančný príspevok, ktorý je pre ne v rámci mechanizmu k dispozícii, pokiaľ ide o finančnú podporu (t. j. nenávratnú finančnú podporu). Maximálny príspevok by sa mal vypočítať na základe počtu obyvateľov, prevrátenej hodnoty hrubého domáceho produktu (HDP) na obyvateľa a relatívnej miery nezamestnanosti každého členského štátu.

(20)Je potrebné stanoviť postup predkladania návrhov plánov podpory obnovy a odolnosti členských štátov, ako aj obsah týchto plánov. Aby sa zaistila účelnosť postupov, členské štáty by mali predkladať plány podpory obnovy a odolnosti najneskôr do 30. apríla vo forme samostatnej prílohy k národnému programu reforiem. Na zabezpečenie rýchlej realizácie by členské štáty mali mať možnosť predložiť návrh plánu spolu s návrhom rozpočtu na nasledujúci rok 15. októbra predchádzajúceho roka.

(21)S cieľom zabezpečiť zodpovednosť členských štátov a ich zameranie sa na relevantné reformy a investície by členské štáty, ktoré chcú získať podporu, mali Komisii predkladať riadne odôvodnené a podložené plány podpory obnovy a odolnosti. V pláne podpory obnovy a odolnosti by sa mal stanoviť podrobný súbor opatrení na jeho realizáciu vrátane cieľových hodnôt a čiastkových cieľov, ako aj jeho očakávaný vplyv na rastový potenciál, tvorbu pracovných miest a ekonomickú a sociálnu odolnosť; mal by obsahovať aj opatrenia, ktoré sú relevantné pre zelenú a digitálnu transformáciu; mal by takisto obsahovať vysvetlenie súladu navrhovaného plánu podpory obnovy a odolnosti s príslušnými výzvami a prioritami pre danú krajinu identifikovanými v kontexte európskeho semestra. Komisia a členské štáty by mali v priebehu celého tohto procesu úzko spolupracovať.

(22)Komisia by mala plán podpory obnovy a odolnosti predložený členským štátom posúdiť a mala by konať v úzkej spolupráci s dotknutým členským štátom. Komisia bude plne rešpektovať zodpovednosť členských štátov za tento proces, a preto zohľadní odôvodnenie a prvky, ktoré poskytne dotknutý členský štát, a posúdi, či plán podpory obnovy a odolnosti navrhnutý daným členským štátom podľa očakávaní prispeje k účinnému riešeniu výziev identifikovaných v príslušných odporúčaniach pre jednotlivé krajiny určených dotknutému členskému štátu alebo v iných relevantných dokumentoch oficiálne prijatých Komisiou v rámci európskeho semestra; či plán obsahuje opatrenia, ktoré účinne prispievajú k zelenej a digitálnej transformácii a k riešeniu výziev s nimi spojených; či bude mať plán podľa očakávaní v dotknutom členskom štáte trvalý vplyv; či plán podľa očakávaní účinne prispeje k posilneniu rastového potenciálu, tvorbe pracovných miest a ekonomickej a sociálnej odolnosti dotknutého členského štátu, zmierni hospodársky a sociálny dosah krízy a prispeje k posilneniu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti; či odôvodnenie odhadovaných celkových nákladov na plán podpory obnovy a odolnosti, ktoré predložil členský štát, je primerané, realistické a zodpovedá očakávanému vplyvu na hospodárstvo a zamestnanosť; či navrhnutý plán podpory obnovy a odolnosti zahŕňa opatrenia na implementáciu reforiem a verejných investičných projektov, ktoré sú súčasťou koherentných akcií a či opatrenia, ktoré navrhol dotknutý členský štát, podľa očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane navrhovaných čiastkových cieľov, cieľových hodnôt a súvisiacich ukazovateľov.

(23)Príslušné usmernenia by sa mali stanoviť vo forme prílohy k tomuto nariadeniu, aby slúžili Komisii ako základ pre transparentné a spravodlivé posudzovanie plánov podpory obnovy a odolnosti, ktoré predložili členské štáty, a pre stanovenie finančného príspevku v súlade s cieľmi a akýmikoľvek ďalšími príslušnými požiadavkami stanovenými v tomto nariadení. V záujme transparentnosti a efektívnosti by sa mal na tento účel zriadiť systém hodnotenia na posudzovanie návrhov plánov podpory obnovy a odolnosti.

(24)S cieľom prispieť k vypracúvaniu kvalitných plánov a pomôcť Komisii pri posudzovaní plánov podpory obnovy a odolnosti, ktoré predložili členské štáty, ako aj miery ich plnenia, by sa mali zahrnúť ustanovenia o využívaní odborného poradenstva a na žiadosť členských štátov aj partnerského poradenstva.

(25)Na účely zjednodušenia by sa mal finančný príspevok stanoviť na základe jednoduchých kritérií. Finančný príspevok by sa mal určiť na základe odhadovaných celkových nákladov na plán podpory obnovy a odolnosti, ktorý navrhol dotknutý členský štát.

(26)Ak plán podpory obnovy a odolnosti uspokojivo spĺňa kritériá posudzovania a výška odhadovaných celkových nákladov na reformy a investície zahrnutých do plánu podpory obnovy a odolnosti sa rovná maximálnemu finančnému príspevku alebo je vyššia ako tento príspevok, dotknutému členskému štátu by sa mal prideliť maximálny finančný príspevok. Ak je výška týchto odhadovaných celkových nákladov na plán podpory obnovy a odolnosti nižšia ako samotný maximálny finančný príspevok, dotknutému členskému štátu by sa mala prideliť suma zodpovedajúca výške odhadovaných celkových nákladov. Ak plán podpory obnovy a odolnosti nespĺňa uspokojivo kritériá posudzovania, členskému štátu by sa nemal udeliť žiadny finančný príspevok.

(27)S cieľom zabezpečiť, aby bola finančná podpora prednostne poskytnutá počas prvých rokov po kríze a aby bola zlučiteľná s dostupným financovaním pre tento nástroj, by sa alokácia finančných prostriedkov členským štátom mala umožniť do 31. decembra 2024. Na tento účel by malo byť do 31. decembra 2022 právne viazaných najmenej 60 % sumy, ktorá je k dispozícii na nenávratnú pomoc. Zvyšok tejto sumy by mal byť právne viazaný do 31. decembra 2024.

(28)Finančná podpora pre plány členských štátov by mala byť dostupná vo forme úveru, pod podmienkou uzavretia dohody o úvere s Komisiou na základe riadne odôvodnenej žiadosti dotknutého členského štátu. Úvery na podporu realizácie národných plánov podpory obnovy a odolnosti by mali mať splatnosť, v ktorej sa zohľadní dlhodobejšia povaha týchto výdavkov. Táto splatnosť sa môže líšiť od splatnosti finančných prostriedkov, ktoré si Únia požičiava na financovanie úverov na kapitálových trhoch. Je preto potrebné stanoviť možnosť odchýliť sa od zásady stanovenej v článku 220 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách, podľa ktorej by sa splatnosť úverov na finančnú pomoc nemala transformovať.

(29)Žiadosť o úver by mala byť odôvodnená finančnými potrebami spojenými s dodatočnými reformami a investíciami zahrnutými do plánu podpory obnovy a odolnosti, ktoré sú relevantné najmä pre zelenú a digitálnu transformáciu, a teda vyššími nákladmi, než je maximálny finančný príspevok, ktorý sa plánu alokuje (má alokovať) formou nenávratného príspevku. Malo by sa umožniť, aby sa žiadosť o úver dala predložiť spolu s plánom. V prípade, že sa žiadosť o úver podá inokedy, mal by k nej byť priložený revidovaný plán s ďalšími čiastkovými cieľmi a cieľovými hodnotami. S cieľom zabezpečiť prednostné poskytnutie zdrojov by mali členské štáty žiadať o úverovú podporu najneskôr do 31. augusta 2024. Na účely správneho finančného riadenia by sa na celkovú sumu všetkých úverov poskytnutých podľa tohto nariadenia mal uplatniť maximálny strop. Navyše by maximálny objem úveru pre každý členský štát nemal presiahnuť 4,7 % jeho hrubého národného dôchodku. V prípade dostupnosti zdrojov by sa mohol strop úverovej podpory za výnimočných okolností zvýšiť. Z rovnakého dôvodu správneho finančného riadenia by malo byť možné poskytovať úver v čiastkových platbách na základe dosiahnutia výsledkov.

(30)Členské štáty by mali mať možnosť podať odôvodnenú žiadosť o zmenu plánu podpory obnovy a odolnosti počas obdobia realizácie, ak to odôvodňujú objektívne okolnosti. Komisia by mala túto odôvodnenú žiadosť posúdiť a do štyroch mesiacov prijať nové rozhodnutie.

(31)Z dôvodu efektívnosti a zjednodušenia finančného riadenia tohto nástroja by finančná podpora, ktorú Únia poskytuje na plány podpory obnovy a odolnosti, mala mať formu financovania založeného na dosahovaní výsledkov meraných podľa čiastkových cieľov a cieľových hodnôt uvedených v schválených plánoch podpory obnovy a odolnosti. Na tento účel by mala byť dodatočná úverová podpora prepojená s dodatočnými čiastkovými cieľmi a cieľovými hodnotami v porovnaní s cieľmi a cieľovými hodnotami, ktoré sú relevantné pre finančnú podporu (t. j. nenávratnú pomoc).

(32)Na účely správneho finančného riadenia by sa mali stanoviť osobitné pravidlá pre rozpočtové záväzky, platby, pozastavenie, zrušenie a vymáhanie finančných prostriedkov. Na zabezpečenie predvídateľnosti by členské štáty mali mať možnosť predkladať žiadosti o platby dvakrát za rok. Mali by sa realizovať vo forme čiastkových platieb a ich základom by malo byť kladné posúdenie realizácie plánu podpory obnovy a odolnosti členským štátom zo strany Komisie. Ak členský štát uspokojivo neplní plán podpory obnovy a odolnosti, malo by byť možné pozastavenie a zrušenie finančného príspevku. Mali by sa zaviesť náležité námietkové konania, aby rozhodnutia Komisie týkajúce sa pozastavenia, zrušenia a vymáhania vyplatených súm rešpektovali právo členských štátov na predloženie pripomienok.

(33)V záujme účinného monitorovania realizácie by mali členské štáty v rámci procesu európskeho semestra každý štvrťrok podávať správy o pokroku dosiahnutom pri plnení plánu podpory obnovy a odolnosti. Takéto správy vypracované dotknutými členskými štátmi by sa mali náležite zohľadniť v národných programoch reforiem, ktoré by sa mali použiť ako nástroj na podávanie správ o pokroku pri plnení plánov podpory obnovy a odolnosti.

(34)Na účely transparentnosti by sa plány podpory obnovy a odolnosti, ktoré Komisia prijme, mali oznámiť Európskemu parlamentu a Rade a Komisia by mala podľa potreby vykonávať príslušné komunikačné činnosti.

(35)S cieľom zabezpečiť efektívnu a koherentnú alokáciu finančných prostriedkov z rozpočtu Únie a dodržiavať zásadu správneho finančného riadenia by akcie v rámci tohto nariadenia mali byť v súlade s prebiehajúcimi programami Únie a dopĺňať ich, pričom treba zabrániť duplicitnému financovaniu tých istých výdavkov. Komisia a členské štáty by mali najmä vo všetkých fázach procesu zaistiť účinnú koordináciu, aby sa zabezpečila konzistentnosť, koherentnosť, komplementarita a synergia medzi jednotlivými zdrojmi financovania. Na tento účel by sa od členských štátov malo vyžadovať, aby pri predkladaní svojich plánov Komisii uviedli príslušné informácie o existujúcom alebo plánovanom financovaní z Únie. Finančná podpora v rámci mechanizmu by mala dopĺňať podporu poskytovanú v rámci iných fondov a programov Únie a reformné a investičné projekty financované v rámci mechanizmu by mali byť schopné získať finančné prostriedky z iných programov a nástrojov Únie za predpokladu, že takáto podpora nepokrýva rovnaké náklady.

(36)Podľa odsekov 22 a 23 medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016 sa Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti zriadený týmto nariadením musí hodnotiť na základe informácií zhromaždených prostredníctvom osobitných požiadaviek v oblasti monitorovania, pričom treba predchádzať nadmernej regulácii a administratívnemu zaťaženiu, najmä vo vzťahu k členským štátom. V relevantných prípadoch by sa do takýchto požiadaviek mali zaradiť aj merateľné ukazovatele, na základe ktorých sa budú hodnotiť účinky tohto nástroja v praxi.

(37)Je vhodné, aby Komisia predkladala Európskemu parlamentu a Rade výročnú správu o implementácii mechanizmu stanoveného v tomto nariadení. Táto správa by mala obsahovať informácie o pokroku, ktorý dosiahli členské štáty v rámci schválených plánov podpory obnovy a odolnosti; mali by v nej byť zahrnuté aj informácie o objeme zdrojov pridelených na mechanizmus v rámci Nástroja Európskej únie na obnovu v predchádzajúcom roku rozčlenené podľa rozpočtových riadkov a informácie o tom, ako sumy získané z Nástroja Európskej únie na obnovu prispeli k splneniu cieľov mechanizmu.

(38)Malo by sa vykonať nezávislé hodnotenie zamerané na plnenie cieľov mechanizmu zriadeného týmto nariadením, efektívnosť využívania jeho zdrojov a jeho pridanú hodnotu. V prípade potreby by sa mal k hodnoteniu pripojiť návrh na zmeny tohto nariadenia. Okrem toho by sa nezávislé hodnotenie ex post malo sústrediť na dlhodobý vplyv týchto nástrojov.

(39)Plány podpory obnovy a odolnosti, ktoré majú realizovať členské štáty, a zodpovedajúci finančný príspevok, ktorý im bude alokovaný, by mala stanoviť Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Vykonávacie právomoci v súvislosti so schvaľovaním plánov podpory obnovy a odolnosti a s platbou finančnej podpory po splnení príslušných čiastkových cieľov a cieľových hodnôt by mala Komisia uplatňovať v súlade s postupom preskúmania podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 13 . Po prijatí vykonávacieho aktu by mal mať dotknutý členský štát a Komisia možnosť dohodnúť sa na určitých prevádzkových opatreniach technickej povahy, v ktorých sa podrobne uvedú aspekty vykonávania, pokiaľ ide o časový harmonogram, ukazovatele čiastkových cieľov a cieľových hodnôt a prístup k príslušným údajom. S cieľom zabezpečiť, aby boli prevádzkové opatrenia vzhľadom na prevládajúce okolnosti počas realizácie plánu podpory obnovy a odolnosti stále relevantné, by sa mala poskytnúť možnosť, aby sa prvky takýchto technických opatrení dali po vzájomnej dohode zmeniť. Na toto nariadenie sa vzťahujú horizontálne rozpočtové pravidlá prijaté Európskym parlamentom a Radou na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Uvedené pravidlá sú stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách a upravujú najmä postup zostavovania a plnenia rozpočtu prostredníctvom grantov, obstarávania, cien a nepriamej implementácie a zabezpečujú kontroly zodpovednosti účastníkov finančných operácií. Pravidlá prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa tiež týkajú ochrany rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch, keďže rešpektovanie zásady právneho štátu je nevyhnutným predpokladom pre správne finančné riadenie a účinné financovanie z prostriedkov EÚ.

(40)V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 14 , nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2988/95 15 , nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 16 a nariadením Rady (EÚ) 2017/1939 17 majú byť finančné záujmy Únie chránené primeranými opatreniami vrátane prevencie, zisťovania, nápravy a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, vymáhania stratených, nesprávne vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a prípadne ukladania administratívnych sankcií. V súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96 môže Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vykonávať administratívne vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či došlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. V súlade s nariadením (EÚ) 2017/1939 môže Európska prokuratúra vyšetrovať a stíhať podvody a iné trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 18 . V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách má každá osoba alebo každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, v plnej miere spolupracovať pri ochrane finančných záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu OLAF, Európskej prokuratúre a Európskemu dvoru audítorov nevyhnutné práva a prístup a zabezpečiť, aby všetky tretie strany zúčastňujúce sa na implementácii finančných prostriedkov Únie udelili Komisii, úradu OLAF, Európskej prokuratúre a Európskemu dvoru audítorov rovnocenné práva.

(41)Keďže ciele tohto nariadenia nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale možno ich lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(42)S cieľom umožniť okamžité uplatňovanie opatrení stanovených v tomto nariadení by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia a finančné krytie

Článok 1
Predmet úpravy

Týmto nariadením sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti (ďalej len „mechanizmus“).

Stanovujú sa v ňom jeho ciele, financovanie, formy financovania z prostriedkov Únie a pravidlá poskytovania takéhoto financovania.

Článok 2
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.„fondy Únie“ sú fondy, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) YYY/XX [nariadenie nahrádzajúce VN] 19 ;

2.„finančný príspevok“ je nenávratná finančná pomoc, ktorá je v rámci mechanizmu k dispozícii na alokovanie členským štátom alebo im je alokovaná, a

3.„európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík“ (ďalej len „európsky semester“) je postup stanovený v článku 2-a nariadenia Rady (ES) č. 1466/97 zo 7. júla 1997 20 .

Článok 3
Rozsah pôsobnosti

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zriadeného týmto nariadením pokrýva oblasti politiky týkajúce sa hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej transformácie, zdravia, konkurencieschopnosti, odolnosti, produktivity, vzdelávania a zručností, výskumu a inovácií, inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, pracovných miest a investícií, ako aj stability finančných systémov.

Článok 4
Všeobecné a špecifické ciele

1.Všeobecným cieľom Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti je podpora hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti a adaptačnej kapacity členských štátov, zmiernením sociálnych a ekonomických dôsledkov krízy a podporou zelenej a digitálnej transformácie, čím sa prispeje k obnove rastového potenciálu hospodárstiev Únie, podporí tvorba pracovných miest v období po pandémii COVID-19 a napomôže udržateľný rast.

2.Na dosiahnutie tohto všeobecného cieľa je špecifickým cieľom Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti poskytnúť členským štátom finančnú podporu na dosiahnutie čiastkových cieľov a cieľových hodnôt reforiem a investícií uvedených v ich plánoch podpory obnovy a odolnosti. Napĺňanie tohto špecifického cieľa sa musí uskutočňovať v úzkej spolupráci s dotknutými členskými štátmi.

Článok 5
Zdroje z Nástroja Európskej únie na obnovu

1.Opatrenia uvedené v článku 2 nariadenia [EURI] sa v rámci tohto mechanizmu implementujú:

a) sumou vo výške 334 950 000 000 EUR uvedenou v článku 3 ods. 2 písm. a) bode ii) nariadenia [EURI] v bežných cenách, ktorá je s výhradou článku 4 ods. 4 a 8 nariadenia [EURI] k dispozícii na nenávratnú pomoc.

Tieto sumy predstavujú v súlade s článkom 21 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách vonkajšie pripísané príjmy;

b) sumou vo výške 267 955 000 000 EUR uvedenou v článku 3 ods. 2 písm. b) nariadenia [EURI] v bežných cenách, ktorá je s výhradou článku 4 ods. 5 nariadenia [EURI] k dispozícii na úverovú podporu členských štátov podľa článkov 12 a 13.

2.Zo súm uvedených v odseku 1 písm. a) sa môžu kryť aj výdavky súvisiace s prípravnými, monitorovacími, kontrolnými, audítorskými a hodnotiacimi činnosťami, ktoré si vyžaduje riadenie jednotlivých nástrojov a plnenie ich cieľov, najmä so štúdiami, stretnutiami expertov, informačnými a komunikačnými činnosťami vrátane inštitucionálnej komunikácie o politických prioritách Únie, pokiaľ súvisia s cieľmi tohto nariadenia, výdavky spojené s IT sieťami zameranými na spracovanie a výmenu informácií a inštitucionálnymi nástrojmi informačných technológií, ako aj všetky ďalšie výdavky na technickú a administratívnu pomoc, ktoré Komisia vynakladá na riadenie jednotlivých nástrojov. Výdavky môžu pokrývať aj náklady na iné podporné činnosti, ako je kontrola kvality a monitorovanie projektov na mieste, a náklady na partnerské poradenstvo a expertov na hodnotenie a implementáciu reforiem a investícií.

Článok 6
Zdroje z programov so zdieľaným riadením

Na žiadosť členských štátov možno do mechanizmu previesť zdroje, ktoré im boli alokované v rámci zdieľaného riadenia. Komisia tieto zdroje implementuje priamo v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách. Tieto zdroje sa použijú v prospech dotknutého členského štátu.

Článok 7
Implementácia

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti implementuje Komisia v rámci priameho riadenia v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.

Článok 8
Doplnkovosť a doplnkové financovanie

Podpora v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti dopĺňa podporu poskytovanú v rámci iných fondov a programov Únie. Reformné a investičné projekty môžu získať podporu z iných programov a nástrojov Únie za predpokladu, že takáto podpora nepokrýva rovnaké náklady.

Článok 9
Opatrenia spájajúce mechanizmus s riadnou správou hospodárskych záležitostí

1.Ak dôjde k závažnému neplneniu povinností v súvislosti s ktorýmkoľvek z prípadov stanovených v článku 15 ods. 7 nariadenia, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o [...][VN], prijme Rada na návrh Komisie prostredníctvom vykonávacieho aktu rozhodnutie o pozastavení plynutia lehoty na prijatie rozhodnutí uvedených v článku 17 ods. 1 a 2 alebo o pozastavení platieb v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Rozhodnutie o pozastavení platieb uvedené v odseku 1 sa uplatňuje na žiadosti o platbu predložené po dátume rozhodnutia o pozastavení platieb.

Pozastavenie plynutia lehoty uvedenej v článku 17 sa uplatňuje odo dňa nasledujúceho po prijatí rozhodnutia uvedeného v odseku 1.

V prípade pozastavenia platieb sa uplatňuje článok 15 ods. 9 nariadenia, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o (...).

2.Ak dôjde k niektorému z prípadov uvedených v článku 15 ods. 11 nariadenia, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o [...], prijme Rada na návrh Komisie prostredníctvom vykonávacieho aktu rozhodnutie o zrušení pozastavenia plynutia lehoty alebo platieb uvedeného v predchádzajúcom odseku.

Príslušné postupy alebo platby sa obnovia v deň po zrušení pozastavenia.

KAPITOLA II

Finančný príspevok, postup alokácie a úvery

Článok 10
Maximálny finančný príspevok

Na účely alokácie sumy uvedenej v článku 5 ods. 1 písm. a) sa pre každý členský štát pomocou metodiky stanovenej v prílohe I vypočíta maximálny finančný príspevok, a to na základe počtu obyvateľov, prevrátenej hodnoty hrubého domáceho produktu (HDP) na obyvateľa a relatívnej miery nezamestnanosti každého členského štátu.

Článok 11
Alokácia finančného príspevku

1.Na obdobie do 31. decembra 2022 Komisia sprístupní na alokáciu sumu 334 950 000 000 EUR uvedenú v článku 5 ods. 1 písm. a). Na realizáciu svojho plánu podpory obnovy a odolnosti môže každý členský štát predložiť žiadosti až do výšky svojho maximálneho finančného príspevku uvedeného v článku 10.

2.Ak sú k dispozícii finančné zdroje, môže Komisia na obdobie od 31. decembra 2022 do 31. decembra 2024 organizovať výzvy v súlade s harmonogramom európskeho semestra. Na tento účel uverejní orientačný harmonogram výziev, ktoré sa majú v tomto období zorganizovať, a pri každej výzve uvedie sumu, ktorá je k dispozícii na alokáciu. Každý členský štát môže na realizáciu svojho plánu podpory obnovy a odolnosti navrhnúť, že prijme maximálnu sumu zodpovedajúcu jeho alokačnému podielu na sume, ktorá je k dispozícii na alokáciu, ako sa uvádza v prílohe I.

Článok 12
Úvery

1.Na žiadosť členského štátu môže Komisia do 31. decembra 2024 poskytnúť dotknutému členskému štátu úverovú podporu na realizáciu jeho plánov podpory obnovy a odolnosti.

2.Členský štát môže požiadať o úver v rovnakom čase, ako predloží plán podpory obnovy a odolnosti uvedený v článku 15, alebo inokedy do 31. augusta 2024. V druhom prípade sa k žiadosti priloží prepracovaný plán vrátane dodatočných čiastkových cieľov a cieľových hodnôt.

3.V žiadosti členského štátu o úver sa uvedú:

a)dôvody úverovej podpory podložené vyššími finančnými potrebami spojenými s dodatočnými reformami a investíciami;

b)dodatočné reformy a investície v súlade s článkom 15;

c)vyššie náklady na príslušný plán podpory obnovy a odolnosti v porovnaní s výškou maximálneho finančného príspevku uvedeného v článku 10 alebo s finančným príspevkom alokovaným na plán podpory obnovy a odolnosti na základe článku 17 ods. 3 písm. b).

4.Úverová podpora na plán podpory obnovy a odolnosti dotknutého členského štátu nesmie byť vyššia ako rozdiel medzi celkovými nákladmi na plán podpory obnovy a odolnosti, prípadne v prepracovanom znení, a maximálnym finančným príspevkom uvedeným v článku 10. Maximálny objem úveru pre každý členský štát nesmie presiahnuť 4,7 % jeho hrubého národného dôchodku.

5.Ak sú dostupné zdroje, môže sa odchylne od odseku 4 výška úverovej podpory za výnimočných okolností zvýšiť.

6.Úverová podpora sa vypláca v čiastkových platbách podmienených plnením čiastkových cieľov a cieľových hodnôt v súlade s článkom 17 ods. 4 písm. g).

7.O žiadosti o úverovú podporu prijme Komisia rozhodnutie v súlade s článkom 17. V prípade potreby sa plán podpory obnovy a odolnosti zodpovedajúcim spôsobom zmení.

Článok 13
Dohoda o úvere

1.Pred uzavretím dohody o úvere s dotknutým členským štátom Komisia posúdi, či:

a)sa odôvodnenie žiadosti o úver a jeho výška považujú vzhľadom na dodatočné reformy a investície za primerané a realistické a

b)dodatočné reformy a investície spĺňajú kritériá stanovené v článku 16 ods. 3.

2.Ak žiadosť o úver spĺňa kritériá uvedené v odseku 1 a bude prijaté rozhodnutie uvedené v článku 17 ods. 2, Komisia uzavrie s dotknutým členským štátom dohodu o úvere. Dohoda o úvere musí okrem prvkov stanovených v článku 220 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách obsahovať tieto prvky:

a)výšku úveru v eurách;

b)priemernú splatnosť, pričom na túto splatnosť sa neuplatňuje článok 220 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

c)vzorec na stanovenie ceny a obdobie dostupnosti úveru;

d)maximálny počet splátok a harmonogram splácania;

e)ostatné prvky potrebné na implementáciu úverovej podpory v súvislosti s príslušnými reformami a investičnými projektmi v súlade s rozhodnutím uvedeným v článku 17 ods. 2.

3.V súlade s článkom 220 ods. 5 písm. e) nariadenia o rozpočtových pravidlách znášajú náklady spojené s vypožičaním finančných prostriedkov na úvery uvedené v tomto článku prijímajúce členské štáty.

4.Na správu úverových operácií súvisiacich s úvermi poskytnutými v súlade s týmto článkom zavedie Komisia potrebné opatrenia.

5.Členský štát, ktorý využíva úver poskytnutý v súlade s týmto článkom, otvorí na správu prijatého úveru osobitný účet. Takisto v súlade s opatreniami zavedenými podľa predchádzajúceho odseku prevedie dvadsať pracovných dní podľa systému TARGET2 pred príslušným dátumom splatnosti istinu a úroky splatné v rámci súvisiaceho úveru na účet, ktorý určí Komisia.

KAPITOLA III

Plány podpory obnovy a odolnosti

Článok 14
Oprávnenosť

1.V zmysle cieľov stanovených v článku 4 členské štáty vypracujú národné plány podpory obnovy a odolnosti. V týchto plánoch sa stanovia programy reforiem a investícií dotknutých členských štátov na nasledujúce štyri roky. Plány podpory obnovy a odolnosti oprávnené na financovanie v rámci tohto nástroja musia zahŕňať opatrenia na implementáciu reforiem a verejných investičných projektov prostredníctvom koherentného balíka.

2.Plány podpory obnovy a odolnosti musia byť v súlade s príslušnými výzvami a prioritami špecifickými pre jednotlivé krajiny určenými v kontexte európskeho semestra, a to najmä s tými, ktoré sú relevantné pre zelenú a digitálnu transformáciu alebo z nej vyplývajú. Tieto plány musia byť takisto v súlade s informáciami, ktoré členské štáty uvádzajú v národných programoch reforiem v rámci európskeho semestra, vo svojich národných energetických a klimatických plánoch a v ich aktualizáciách podľa nariadenia (EÚ) 2018/1999 21 , v plánoch spravodlivej transformácie územia v rámci Fondu na spravodlivú transformáciu 22 a v partnerských dohodách a operačných programoch v rámci fondov Únie.

3.Ak je členský štát na základe článku 12 nariadenia (EÚ) č. 472/2013 vyňatý z monitorovania a posúdenia európskeho semestra alebo podlieha dohľadu podľa nariadenia Rady (ES) č. 332/2002, ustanovenia stanovené v tomto nariadení sa na dotknutý členský štát uplatňujú vo vzťahu k výzvam a prioritám určeným opatreniami stanovenými na základe uvedených nariadení.

Článok 15
Plán podpory obnovy a odolnosti

1.Členský štát, ktorý chce získať podporu v rámci mechanizmu, predloží Komisii plán podpory obnovy a odolnosti podľa vymedzenia v článku 14 ods. 1.

2.Plán podpory obnovy a odolnosti, ktorý predkladá dotknutý členský štát, tvorí prílohu k národnému programu reforiem tohto členského štátu a oficiálne sa predloží najneskôr do 30. apríla. Návrh plánu môže členský štát predložiť od 15. októbra predchádzajúceho roka spolu s návrhom rozpočtu na nasledujúci rok.

3.Plán podpory obnovy a odolnosti musí byť riadne odôvodnený a podložený. Uvádzajú sa v ňom najmä tieto prvky:

a)objasnenie spôsobu, akým sa majú riešiť príslušné výzvy a priority špecifické pre danú krajinu určené v kontexte európskeho semestra;

b)objasnenie spôsobu, ako plán posilní rastový potenciál, tvorbu pracovných miest a ekonomickú a sociálnu odolnosť dotknutého členského štátu, zmierni hospodársky a sociálny dosah krízy, ako aj jeho prínos k posilneniu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a konvergencie;

c)objasnenie spôsobu, ako majú opatrenia uvedené v pláne prispieť k zelenej a digitálnej transformácii alebo k riešeniu výziev, ktoré z nich vyplývajú;

d)predpokladané čiastkové ciele, cieľové hodnoty a orientačný harmonogram implementácie reforiem počas obdobia najviac štyroch rokov a investícií počas obdobia najviac siedmich rokov;

e)predpokladané investičné projekty a súvisiace investičné obdobie;

f)odhadované celkové náklady na reformy a investície, na ktoré sa vzťahuje predložený plán podpory obnovy a odolnosti (ďalej aj „odhadované celkové náklady na plán podpory obnovy a odolnosti“), podložené náležitým odôvodnením a ich primeranosť očakávanému vplyvu na hospodárstvo a zamestnanosť;

g)prípadne informácie o existujúcom alebo plánovanom financovaní z prostriedkov Únie;

h)sprievodné opatrenia, ktoré môžu byť potrebné;

i)odôvodnenie koherentnosti plánu podpory obnovy a odolnosti;

j)mechanizmy na účinnú realizáciu plánu podpory obnovy a odolnosti dotknutým členským štátom vrátane navrhovaných čiastkových cieľov a cieľových hodnôt, ako aj súvisiacich ukazovateľov;

k)prípadne žiadosť o úverovú podporu a dodatočné čiastkové ciele uvedené v článku 12 ods. 2 a 3 a ich prvky a

l)iné relevantné informácie.

4.Pri príprave návrhov plánov podpory obnovy a odolnosti môžu členské štáty požiadať Komisiu, aby zorganizovala výmenu osvedčených postupov s cieľom umožniť žiadajúcim členským štátom využívať skúsenosti iných členských štátov. Členské štáty takisto môžu v súlade s príslušným nariadením požiadať o technickú podporu v rámci Nástroja technickej pomoci.

Článok 16
Posúdenie Komisie

1.Komisia pri posudzovaní plánu podpory obnovy a odolnosti koná v úzkej spolupráci s dotknutým členským štátom. Komisia môže predložiť pripomienky alebo požiadať o dodatočné informácie. Dotknutý členský štát poskytne požadované dodatočné informácie a v prípade potreby môže plán pred jeho oficiálnym predložením prepracovať.

2.Pri posudzovaní plánu podpory obnovy a odolnosti a pri určovaní sumy, ktorá sa má alokovať dotknutému členskému štátu, Komisia zohľadní analytické informácie o dotknutom členskom štáte dostupné v kontexte európskeho semestra, ako aj odôvodnenie a prvky, ktoré poskytol dotknutý členský štát podľa článku 15 ods. 3, a všetky ďalšie relevantné informácie, medzi nimi najmä informácie obsiahnuté v národnom programe reforiem a národnom energetickom a klimatickom pláne dotknutého členského štátu, a v relevantných prípadoch informácie z technickej podpory získanej prostredníctvom Nástroja technickej pomoci.

3.Komisia posúdi význam a koherentnosť plánu podpory obnovy a odolnosti a jeho prínos k zelenej a digitálnej transformácii, a na tento účel zohľadní tieto kritériá:

a)či plán podpory obnovy a odolnosti podľa očakávaní prispeje k účinnému riešeniu výziev identifikovaných v príslušných odporúčaniach pre danú krajinu určených dotknutému členskému štátu alebo v iných relevantných dokumentoch oficiálne prijatých Komisiou v rámci európskeho semestra;

b)či plán obsahuje opatrenia, ktoré účinne prispievajú k zelenej a digitálnej transformácii alebo k riešeniu výziev s nimi spojených;

c)či bude mať plán podpory obnovy a odolnosti podľa očakávaní v dotknutom členskom štáte trvalý vplyv;

d)či plán podpory obnovy a odolnosti podľa očakávaní účinne prispeje k posilneniu rastového potenciálu, tvorby pracovných miest a ekonomickej a sociálnej odolnosti členského štátu, zmierni ekonomický a sociálny dosah krízy a prispeje k posilneniu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti;

e)či je odôvodnenie výšky odhadovaných celkových nákladov na plán podpory obnovy a odolnosti predložené členským štátom primerané a realistické a či zodpovedá očakávanému vplyvu na hospodárstvo a zamestnanosť;

f)či plán podpory obnovy a odolnosti obsahuje opatrenia na implementáciu reforiem a verejných investičných projektov, ktoré predstavujú koherentné činnosti;

g)či opatrenia, ktoré navrhol dotknutý členský štát, podľa očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane predpokladaného harmonogramu, čiastkových cieľov, cieľových hodnôt a súvisiacich ukazovateľov.

4.Ak dotknutý členský štát požiada o úverovú podporu podľa článku 12, Komisia posúdi, či žiadosť o úverovú podporu spĺňa kritériá stanovené v článku 13 ods. 1, najmä to, či dodatočné reformy a investície, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o úver, spĺňajú kritériá posudzovania podľa odseku 3.

5.Komisii pri posudzovaní plánov podpory obnovy a odolnosti predložených členskými štátmi môžu pomáhať experti.

Článok 17
Rozhodnutie Komisie

1.Komisia do štyroch mesiacov od oficiálneho predloženia plánu podpory obnovy a odolnosti členským štátom prijme rozhodnutie prostredníctvom vykonávacieho aktu. Ak Komisia plán podpory obnovy a odolnosti posúdi kladne, v uvedenom rozhodnutí sa stanovia reformy a investičné projekty, ktoré má členský štát implementovať, vrátane čiastkových cieľov a cieľových hodnôt, ako aj finančný príspevok alokovaný v súlade s článkom 11.

2.Ak dotknutý členský štát žiada o úverovú podporu, v rozhodnutí sa stanoví aj výška úverovej podpory podľa článku 12 ods. 4 a 5, ako aj dodatočné reformy a investičné projekty, ktoré má členský štát implementovať a na ktoré sa uvedená úverová podpora vzťahuje, vrátane dodatočných čiastkových cieľov a cieľových hodnôt.

3.Finančný príspevok uvedený v odseku 1 sa určí na základe odhadovaných celkových nákladov na plán podpory obnovy a odolnosti, ktorý navrhol dotknutý členský štát a ktorý bol posúdený podľa kritérií stanovených v článku 16 ods. 3. Výška finančného príspevku sa stanovuje takto:

a)ak plán podpory obnovy a odolnosti uspokojivo spĺňa kritériá stanovené v článku 16 ods. 3 a výška odhadovaných celkových nákladov na plán podpory obnovy a odolnosti sa rovná maximálnemu finančnému príspevku pre daný členský štát v zmysle článku 10 alebo je vyššia ako tento príspevok, finančný príspevok alokovaný dotknutému členskému štátu sa rovná plnej výške maximálneho finančného príspevku uvedeného v článku 10;

b)ak plán podpory obnovy a odolnosti uspokojivo spĺňa kritériá stanovené v článku 16 ods. 3 a výška odhadovaných celkových nákladov na plán podpory obnovy a odolnosti je nižšia ako maximálny finančný príspevok pre daný členský štát v zmysle článku 10, finančný príspevok alokovaný členskému štátu sa rovná výške odhadovaných celkových nákladov na plán podpory obnovy a odolnosti;

c)ak plán podpory obnovy a odolnosti nespĺňa uspokojivo kritériá stanovené v článku 16 ods. 3, dotknutému členskému štátu sa nealokuje žiaden finančný príspevok.

4.V rozhodnutí uvedenom v odseku 1 sa takisto stanoví:

a)finančný príspevok, ktorý sa má vyplatiť v čiastkových platbách, keď členský štát uspokojivo splní príslušné čiastkové ciele a cieľové hodnoty určené v súvislosti s realizáciou plánu podpory obnovy a odolnosti;

b)opis reforiem a investičných projektov a výška odhadovaných celkových nákladov na plán podpory obnovy a odolnosti;

c)obdobie realizácie plánu podpory obnovy a odolnosti takto:

1.pokiaľ ide o dokončenie investície, investičné obdobie, počas ktorého sa musí implementovať investičný projekt, sa musí skončiť najneskôr sedem rokov po prijatí rozhodnutia;

2.pokiaľ ide o dokončenie reforiem, obdobie, počas ktorého sa musia implementovať reformy, sa musí skončiť najneskôr štyri roky po prijatí rozhodnutia;

d)podrobnosti a harmonogram realizácie plánu podpory obnovy a odolnosti;

e)príslušné ukazovatele týkajúce sa plnenia plánovaných čiastkových cieľov a cieľových hodnôt a

f)opatrenia na poskytnutie prístupu k príslušným relevantným údajom Komisii;

g)prípadne výška úveru, ktorý sa má vyplatiť v čiastkových platbách, a dodatočné čiastkové ciele a cieľové hodnoty súvisiace s vyplatením úverovej podpory.

5.Ak Komisia plán podpory obnovy a odolnosti posúdi záporne, do štyroch mesiacov od podania návrhu členským štátom predloží riadne odôvodnené posúdenie.

6.Podrobnosti a harmonogram realizácie podľa odseku 4 písm. d), príslušné ukazovatele týkajúce sa plnenia plánovaných čiastkových cieľov a cieľových hodnôt podľa odseku 4 písm. e), opatrenia na poskytnutie prístupu k príslušným údajom Komisii podľa odseku 4 písm. f) a prípadne dodatočné čiastkové ciele a cieľové hodnoty súvisiace s vyplatením úverovej podpory podľa odseku 4 písm. g) sa bližšie opíšu v operačnej dohode, na ktorej sa dotknutý členský štát a Komisia dohodnú po prijatí rozhodnutia uvedeného v odseku 1.

7.Vykonávacie akty uvedené v odsekoch 1 a 2 sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 27 ods. 2.

Článok 18
Zmena plánu podporu obnovy a odolnosti členského štátu

1.Ak už dotknutý členský štát z dôvodu objektívnych okolností nie je schopný zrealizovať plán podpory obnovy a odolnosti vrátane príslušných čiastkových cieľov a cieľových hodnôt, či už sčasti alebo ako celok, môže Komisii predložiť odôvodnenú žiadosť o zmenu alebo nahradenie rozhodnutia uvedeného v článku 17 ods. 1 a 2. Na tento účel môže členský štát navrhnúť upravený alebo nový plán podpory obnovy a odolnosti.

2.Ak sa Komisia domnieva, že dôvody, ktoré uviedol dotknutý členský štát, odôvodňujú zmenu príslušného plánu podpory obnovy a odolnosti, posúdi nový plán v súlade s ustanoveniami článku 16 a do štyroch mesiacov od oficiálneho predloženia žiadosti prijme nové rozhodnutie v súlade s článkom 17.

3.Ak sa Komisia domnieva, že dôvody, ktoré uviedol dotknutý členský štát, neodôvodňujú zmenu príslušného plánu podpory obnovy a odolnosti, do štyroch mesiacov od oficiálneho predloženia žiadosti ju zamietne po tom, ako dotknutému členskému štátu poskytne príležitosť predložiť pripomienky v lehote jedného mesiaca od oznámenia záverov Komisie.

KAPITOLA IV

Finančné ustanovenia

Článok 19
Pravidlá pre platby, pozastavenie a zrušenie finančných príspevkov

1.Rozhodnutie Komisie uvedené v článku 17 ods. 1 predstavuje individuálny právny záväzok v zmysle nariadenia o rozpočtových pravidlách, ktorý sa môže zakladať na globálnych záväzkoch. Rozpočtové záväzky sa prípadne môžu rozdeliť na ročné čiastkové platby rozložené na viacero rokov.

2.Platba finančných príspevkov dotknutému členskému štátu podľa tohto článku sa uskutoční v súlade s rozpočtovými prostriedkami a v závislosti od dostupných finančných prostriedkov. Rozhodnutia Komisie uvedené v tomto článku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 27 ods. 2.

3.Po splnení príslušných dohodnutých čiastkových cieľov a cieľových hodnôt uvedených v pláne podpory obnovy a odolnosti schválenom vykonávacím aktom Komisie dotknutý členský štát predloží Komisii riadne odôvodnenú žiadosť o vyplatenie finančného príspevku, a prípadne tranže úveru. Takéto žiadosti o vyplatenie môžu členské štáty predkladať Komisii polročne. Komisia do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti posúdi, či boli uspokojivo splnené príslušné čiastkové ciele a cieľové hodnoty stanovené v rozhodnutí uvedenom v článku 17 ods. 1. Pri tomto posúdení sa zohľadní aj operačná dohoda uvedená v článku 17 ods. 6. Komisii môžu pomáhať experti.

Ak je posúdenie Komisie kladné, prijme rozhodnutie, ktorým v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách povolí vyplatenie finančného príspevku.

4.Ak Komisia na základe posúdenia uvedeného v odseku 3 dospeje k záveru, že čiastkové ciele a cieľové hodnoty stanovené v rozhodnutí uvedenom v článku 17 ods. 1 neboli uspokojivo splnené, pozastaví sa platba celého finančného príspevku alebo jeho časti. Dotknutý členský štát môže do jedného mesiaca od oznámenia posúdenia Komisie predložiť svoje pripomienky.

Pozastavenie sa zruší, ak členský štát prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie uspokojivého splnenia čiastkových cieľov a cieľových hodnôt uvedených v článku 17 ods. 1.

5.Platobná lehota začína odchylne od článku 116 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách plynúť odo dňa oznámenia kladného výsledku dotknutému členskému štátu podľa odseku 3 druhého pododseku alebo odo dňa oznámenia zrušenia pozastavenia podľa odseku 4 druhého pododseku.

6.Ak dotknutý členský štát v lehote šiestich mesiacov od pozastavenia neprijme potrebné opatrenia, Komisia podľa článku 14 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách zruší sumu finančného príspevku po tom, ako dotknutému členskému štátu poskytne príležitosť predložiť pripomienky do dvoch mesiacov od oznámenia svojich záverov.

7.Ak dotknutý členský štát do osemnástich mesiacov odo dňa prijatia rozhodnutia uvedeného v článku 17 ods. 1 nedosiahne hmatateľný pokrok v súvislosti so žiadnym príslušným čiastkovým cieľom a cieľovou hodnotou, suma finančného príspevku sa zruší podľa článku 14 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Rozhodnutie o zrušení finančného príspevku prijme Komisia po tom, ako dotknutému členskému štátu poskytne možnosť predložiť pripomienky v lehote dvoch mesiacov od oznámenia výsledkov svojho posúdenia toho, či sa dosiahol hmatateľný pokrok.

8.Ustanovenia tohto článku sa v súlade s ustanoveniami dohody o úvere uvedenej v článku 13 a s ustanoveniami rozhodnutia uvedeného v článku 17 ods. 2 uplatňujú mutatis mutandis na dodatočnú úverovú podporu.

KAPITOLA V

Podávanie správ a informácie

Článok 20
Podávanie správ členskými štátmi v rámci európskeho semestra

Dotknutý členský štát v rámci procesu európskeho semestra štvrťročne podáva správu o pokroku dosiahnutom pri plnení plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane operačnej dohody uvedenej v článku 17 ods. 6. Na tento účel sa štvrťročné správy členských štátov náležite zohľadnia v národných programoch reforiem, ktoré sa použijú ako nástroj na podávanie správ o pokroku pri plnení plánov podpory obnovy a odolnosti.

Článok 21
Informácie pre Európsky parlament a Radu a komunikácia o plánoch podpory obnovy a odolnosti členských štátov

1.Plány podpory obnovy a odolnosti schválené vykonávacím aktom Komisie v súlade s článkom 17 Komisia bez zbytočného odkladu postúpi Európskemu parlamentu a Rade. Dotknutý členský štát môže požiadať Komisiu o odstránenie citlivých alebo dôverných informácií, ktorých zverejnenie by ohrozilo jeho verejné záujmy.

2.Na zabezpečenie zviditeľnenia finančných prostriedkov Únie určených na finančnú podporu, s ktorou sa počíta v príslušnom pláne podpory obnovy a odolnosti, môže Komisia vykonávať komunikačné činnosti vrátane spoločných komunikačných činností s dotknutými vnútroštátnymi orgánmi.

KAPITOLA VI

Komplementarita, monitorovanie a hodnotenie

Článok 22
Koordinácia a komplementarita

Komisia a dotknuté členské štáty úmerne k svojej príslušnej zodpovednosti podporujú synergie a zabezpečujú účinnú koordináciu medzi nástrojmi zriadenými týmto nariadením a inými programami a nástrojmi Únie, najmä opatreniami financovanými z fondov Únie. Na tento účel:

a)zabezpečujú medzi rôznymi nástrojmi na úrovni Únie, na vnútroštátnej a prípadne regionálnej úrovni komplementaritu, synergiu, koherentnosť a konzistentnosť, najmä vo vzťahu k opatreniam financovaným z fondov Únie, a to ako vo fáze plánovania, tak aj vo fáze implementácie;

b)optimalizujú mechanizmy koordinácie s cieľom zabrániť duplicite úsilia a

c)zabezpečujú úzku spoluprácu medzi subjektmi zodpovednými za implementáciu na úrovni Únie, na vnútroštátnej a prípadne na regionálnej úrovni v záujme splnenia cieľov nástrojov zriadených podľa tohto nariadenia.

Článok 23
Monitorovanie implementácie

1.Komisia monitoruje implementáciu mechanizmu a meria dosahovanie cieľov stanovených v článku 4. Ukazovatele, ktoré sa majú používať na podávanie správ o pokroku a na účely monitorovania a hodnotenia mechanizmu, pokiaľ ide o dosahovanie všeobecných a špecifických cieľov, sú stanovené v prílohe III. Monitorovanie implementácie musí byť cielené a primerané činnostiam vykonávaným v rámci mechanizmu.

2.Efektívny, účinný a včasný zber údajov na monitorovanie implementácie činností a výsledkov sa zabezpečuje pomocou systému podávania správ o výkonnosti. Na tento účel sa príjemcom finančných prostriedkov Únie ukladajú primerané požiadavky na podávanie správ.

Článok 24
Výročná správa

1.O implementácii mechanizmu ustanoveného týmto nariadením podáva Komisia výročnú správu Európskemu parlamentu a Rade.

2.Výročná správa musí obsahovať informácie o pokroku dosiahnutom v rámci mechanizmu pri plnení plánov podpory obnovy a odolnosti dotknutých členských štátov.

3.Výročná správa musí obsahovať aj tieto informácie:

a)objem príjmov pripísaných mechanizmu v rámci Nástroja Európskej únie na obnovu v predchádzajúcom roku, rozčlenený podľa rozpočtových položiek, a

b)príspevok súm získaných prostredníctvom Nástroja Európskej únie na obnovu k dosahovaniu cieľov mechanizmu.

4.Na účely podávania správ o činnostiach uvedených v odseku 2 môže Komisia podľa potreby použiť obsah príslušných dokumentov, ktoré oficiálne prijala v rámci európskeho semestra.

Článok 25
Hodnotenie mechanizmu a jeho hodnotenie ex post

1.Štyri roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov nezávislú hodnotiacu správu o jeho vykonávaní a najneskôr do troch rokov od konca roku 2027 správu o nezávislom hodnotení ex post.

2.V hodnotiacej správe sa predovšetkým posúdi miera dosiahnutia cieľov, efektívnosť využívania zdrojov a európska pridaná hodnota. Takisto sa v nej posúdi, či sú všetky ciele a akcie aj naďalej relevantné.

3.Podľa potreby sa k hodnoteniu pripojí návrh na zmeny tohto nariadenia.

4.Správa o hodnotení ex post pozostáva z celkového posúdenia nástroja zriadeného týmto nariadením a musí obsahovať informácie o jeho vplyve z dlhodobého hľadiska.

KAPITOLA VII

Komunikácia a záverečné ustanovenia

Článok 26
Informovanosť, komunikácia a propagácia

1.Príjemcovia finančných prostriedkov Únie musia, najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov, priznať pôvod a zabezpečiť zviditeľnenie finančných prostriedkov Únie tak, že poskytujú koherentné, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.

2.Komisia v súvislosti s nástrojmi zriadenými týmto nariadením, ich akciami a výsledkami vykonáva informačné a komunikačné činnosti. Finančné zdroje alokované na nástroje zriadené týmto nariadením zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených v článku 4.

Článok 27
Postup výboru

1.    Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 28
Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament    Za Radu

predseda    predseda

LEGISLATÍVNY FINANČNÝ VÝKAZ

1.RÁMEC NÁVRHU/INICIATÍVY

1.1.Názov návrhu/iniciatívy

1.2.Príslušné oblasti politiky v rámci ABM/ABB

1.3.Druh návrhu/iniciatívy

1.4.Ciele

1.5.Dôvody návrhu/iniciatívy

1.6.Trvanie a finančný vplyv

1.7.Plánovaný spôsob riadenia

2.OPATRENIA V OBLASTI RIADENIA

2.1.Opatrenia týkajúce sa monitorovania a predkladania správ

2.2.Systém riadenia a kontroly

2.3.Opatrenia na predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam

3.ODHADOVANÝ FINANČNÝ VPLYV NÁVRHU/INICIATÍVY

3.1.Príslušné okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky výdavkov

3.2.Odhadovaný vplyv na výdavky

3.2.1.Zhrnutie odhadovaného vplyvu na výdavky

3.2.2.Odhadovaný vplyv na operačné rozpočtové prostriedky

3.2.3.Odhadovaný vplyv na administratívne rozpočtové prostriedky

3.2.4.Súlad s platným viacročným finančným rámcom

3.2.5.Príspevky od tretích strán

3.3.Odhadovaný vplyv na príjmy

LEGISLATÍVNY FINANČNÝ VÝKAZ

1.RÁMEC NÁVRHU/INICIATÍVY

1.1.Názov návrhu/iniciatívy

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

1.2.Príslušné oblasti politiky v rámci ABM/ABB 23

Súdržnosť

Hospodárske a finančné záležitosti

1.3.Druh návrhu/iniciatívy

X Návrh/iniciatíva sa týka novej akcie

 Návrh/iniciatíva sa týka novej akcie, ktorá nadväzuje na pilotný projekt/prípravnú akciu 24

 Návrh/iniciatíva sa týka predĺženia trvania existujúcej akcie

 Návrh/iniciatíva sa týka akcie presmerovanej na novú akciu

1.4.Ciele

1.4.1.Viacročné strategické ciele Komisie, ktoré sú predmetom návrhu/iniciatívy

Strategickým cieľom Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti je podpora hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti Únie zlepšením odolnosti, adaptačnej kapacity a konvergencie členských štátov a podporou zelenej a energetickej transformácie, čím sa prispeje k obnove rastového potenciálu hospodárstiev členských štátov v období po pandémii COVID-19 a napomôže udržateľný rast.

1.4.2.Špecifické ciele a príslušné činnosti v rámci ABM/ABB

Špecifický cieľ č.

Špecifickým cieľom je poskytnúť členským štátom finančnú podporu („grantovú“ a „úverovú“) na dosiahnutie čiastkových cieľov a cieľových hodnôt reforiem a investícií uvedených v plánoch podpory obnovy a odolnosti, ktoré predložia členské štáty a schváli Komisia. Napĺňanie tohto špecifického cieľa bude prebiehať v úzkej spolupráci s dotknutými členskými štátmi.

Príslušné činnosti v rámci ABM/ABB

[…]

1.4.3.Očakávané výsledky a vplyv

Uveďte, aký vplyv by mal mať návrh/iniciatíva na prijímateľov/cieľové skupiny.

Finančná podpora z mechanizmu je naviazaná na dosahovanie výsledkov; preto sa očakáva, že mechanizmus prispeje k zvýšeniu odolnosti a adaptačnej kapacity členských štátov a opäť nastaví kurz obnovy hospodárstva a udržateľného rastu; bude to zahŕňať aj prispievanie k zelenej a digitálnej transformácii a zaistenie spravodlivosti tohto procesu z pohľadu sociálnych odvetví.

1.4.4.Ukazovatele výsledkov a vplyvu

Uveďte ukazovatele, pomocou ktorých je možné sledovať uskutočňovanie návrhu/iniciatívy.

Ukazovatele výstupov:

počet plánov schválených Komisiou,

celkový finančný príspevok alokovaný na plány.

Ukazovatele výsledkov:

počet zrealizovaných plánov.

Ukazovatele vplyvu

ciele stanovené v plánoch, ktoré boli dosiahnuté okrem iného vďaka získanej finančnej podpore.

1.5.Dôvody návrhu/iniciatívy

1.5.1.Potreby, ktoré sa majú uspokojiť v krátkodobom alebo dlhodobom horizonte

Budovanie stabilných a odolných hospodárstiev a finančných systémov založených na stabilných hospodárskych a sociálnych štruktúrach pomôže členským štátom efektívnejšie reagovať na otrasy a rýchlejšie prekonávať ich účinky. Reformy a investície na riešenie štrukturálnych nedostatkov ekonomík a posilnenie ich odolnosti majú preto zásadný význam v procese návratu hospodárstiev na cestu udržateľnej obnovy a pri zastavení ďalšieho prehlbovania rozdielov v Únii.

1.5.2.Prínos zapojenia Európskej únie

Opatrenia na úrovni Únie sú potrebné na dosiahnutie rýchlej a robustnej obnovy hospodárstva v Únii. Tento cieľ sa nedá uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, zatiaľ čo intervencia Únie môže priniesť pridanú hodnotu zriadením nástrojov určených na finančnú podporu členských štátov v oblasti vypracovania a implementácie veľmi potrebných reforiem a investícií. Takáto podpora by prispela aj k zmierneniu spoločenských dôsledkov, ktoré spôsobila súčasná kríza.

1.5.3.Poznatky získané z podobných skúseností v minulosti

Implementáciu štrukturálnych reforiem a investícií podporujú ďalšie nástroje na úrovni Únie. Pokiaľ ide o politiku, politické odporúčania, ktoré poskytuje Únia v rámci európskeho semestra, identifikujú reformné a investičné priority. Z fondov Únie, a obzvlášť tých, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) XXX/XX [VN], sa financujú investičné projekty, ktoré si vyžadujú tematickú koncentráciu a splnenie určitých základných podmienok. Program InvestEU poskytuje financovanie na súkromné investičné projekty v rámci rôznych segmentov politiky, ktoré nemusia nevyhnutne súvisieť s reformným úsilím.

Žiaden z týchto nástrojov však neposkytuje priamu a komplexnú finančnú podporu vo forme „grantov“ a „úverov“ členským štátom naviazanú na dosahovanie výsledkov spojených s dohodnutými reformnými a investičnými plánmi obnovy. To bude jedinečný spôsob poskytovania v rámci mechanizmu.

1.5.4.Zlučiteľnosť a možná synergia s inými vhodnými nástrojmi

Mechanizmus bude komplementárny a zaistí synergie s ostatnými programami Únie – predovšetkým s projektmi financovanými zo štrukturálnych fondov a kohéznych fondov a Programu InvestEU; prispeje to k využitiu pákového efektu fondov Únie a zabráni duplicite. Na tento účel musia členské štáty pri predkladaní svojich plánov Komisii predovšetkým uviesť relevantné informácie o existujúcom či plánovanom financovaní Únie; po druhé, finančná podpora z mechanizmu bude doplnkom k podpore poskytovanej z iných fondov a programov Únie v tom zmysle, že reformné a investičné projekty môžu čerpať financovanie z iných programov a nástrojov Únie, pokiaľ takáto podpora nepokrýva rovnaké náklady; po tretie, koordinácia medzi mechanizmom a inými programami a fondmi Únie sa zabezpečí posilneným riadením v rámci interných pracovných opatrení Komisie. Pri rozhodnutiach o poskytnutí finančnej podpory členskému štátu sa zohľadnia opatrenia financované z fondov a programov Únie, ako aj potreba zabrániť duplicitnému financovaniu. Okrem toho sa reformy a investície, ktoré sa finančne podporia z jednotlivých nástrojov, identifikujú v kontexte európskeho semestra.

1.6.Trvanie a finančný vplyv

 Návrh/iniciatíva s obmedzeným trvaním

   Návrh/iniciatíva je v platnosti od [DD/MM]RRRR do [DD/MM]RRRR

X Finančný vplyv na viazané rozpočtové prostriedky trvá od roku 2021 do roku 2024 a na platobné rozpočtové prostriedky od roku 2021.

X Návrh/iniciatíva s neobmedzeným trvaním

Počiatočná fáza vykonávania bude trvať od RRRR do RRRR,

a potom bude implementácia pokračovať v plnom rozsahu.

1.7.Plánovaný spôsob riadenia 25

X Priame riadenie na úrovni Komisie

prostredníctvom jej útvarov vrátane zamestnancov v delegáciách Únie

   prostredníctvom výkonných agentúr

 Zdieľané riadenie s členskými štátmi

 Nepriame riadenie, pri ktorom sa plnením rozpočtu poveria:

tretie krajiny alebo subjekty, ktoré tieto krajiny určili,

medzinárodné organizácie a ich agentúry (uveďte),

Európska investičná banka (EIB) a Európsky investičný fond,

subjekty uvedené v článkoch 208 a 209 nariadenia o rozpočtových pravidlách,

verejnoprávne subjekty,

súkromnoprávne subjekty poverené vykonávaním verejnej služby, pokiaľ tieto subjekty poskytujú dostatočné finančné záruky,

súkromnoprávne subjekty spravované právom členského štátu, ktoré sú poverené vykonávaním verejno-súkromného partnerstva a ktoré poskytujú dostatočné finančné záruky,

osoby poverené vykonávaním osobitných činností v oblasti SZBP podľa hlavy V Zmluvy o Európskej únii a určené v príslušnom základnom akte.

V prípade viacerých spôsobov riadenia uveďte v oddiele „Poznámky“ presnejšie vysvetlenie.

Poznámky:

Neuvádza sa.

2.OPATRENIA V OBLASTI RIADENIA

2.1.Opatrenia týkajúce sa monitorovania a predkladania správ

Uveďte časový interval a podmienky, ktoré sa vzťahujú na tieto opatrenia.

Konkrétne ukazovatele výstupov, výsledkov a vplyvu sa vymedzia v každom schválenom pláne s členskými štátmi, aby sa dosiahnutie čiastkových cieľov a cieľových hodnôt stanovilo ako podmienka poskytnutia finančnej podpory.

Členské štáty budú v rámci európskeho semestra štvrťročne informovať o pokroku v dosahovaní čiastkových cieľov a cieľových hodnôt. Komisia zároveň každoročne podá správu Európskemu parlamentu a Rade.

Na posúdenie účinnosti, efektívnosti, relevantnosti a koherentnosti mechanizmu sa vykoná hodnotenie v polovici obdobia a hodnotenie ex post.

Závery týchto hodnotení spolu so svojimi pripomienkami oznámi Komisia Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

2.2.Systém riadenia a kontroly

2.2.1.Zistené riziká

Riziko súvisí s meraním výkonnosti (nedosiahnutie vopred stanovených cieľových hodnôt/čiastkových cieľov).

Opatrenia, ktoré sa zavedú na zmiernenie týchto rizík, sú:

   pred vyplatením prostriedkov dôsledný proces hodnotenia dosiahnutia čiastkových cieľov/cieľových hodnôt prijímateľských členských štátov,

   aktivácia pozastavenia a zrušenie platieb v prípade nedosiahnutia čiastkových cieľov/cieľových hodnôt prijímateľskými členskými štátmi.

2.2.2.Údaje o zavedenom systéme vnútornej kontroly

Mechanizmus sa implementuje pod priamym riadením Komisie v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách.

2.2.3.Odhad nákladov a prínosov kontrol a posúdenie očakávanej úrovne rizika chyby

Finančný príspevok sa členskému štátu poskytne formou financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi, v zmysle článku 125 ods. 1 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

2.3.Opatrenia na predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam

Uveďte existujúce a plánované preventívne a ochranné opatrenia

Návrh nariadenia zahŕňa štandardné ustanovenia na ochranu finančných záujmov Únie.

GR REFORM uplatní svoju stratégiu boja proti podvodom, pričom zohľadní proporcionalitu, ako aj náklady a prínosy opatrení, ktoré sa majú vykonať.

Primerané procesy vnútornej kontroly sa budú uplatňovať na úrovniach riadenia a budú navrhnuté tak, aby poskytovali primerané uistenie o dosiahnutí týchto cieľov: účinnosť, efektívnosť a hospodárnosť operácií; spoľahlivosť podávania správ; ochrana majetku a informácií; primerané riadenie rizík týkajúcich sa zákonnosti a správnosti príslušných transakcií a predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam, ich odhaľovanie, náprava a s nimi súvisiace následné opatrenia.

3.ODHADOVANÝ FINANČNÝ VPLYV NÁVRHU/INICIATÍVY

3.1.Príslušné okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky výdavkov

·Existujúce rozpočtové riadky

V poradí, v akom za sebou nasledujú okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky.

Okruh viacročného finančného rámca

Rozpočtový riadok

Druh 
výdavkov

Príspevky

Číslo
[Okruh………………………...……………]

DRP/NRP 26

krajín EZVO 27

kandidátskych krajín 28

tretích krajín

v zmysle článku 21 ods. 2 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách

[XX YY YY YY]

DRP/NRP

ÁNO/NIE

ÁNO/NIE

ÁNO/NIE

ÁNO/NIE

·Požadované nové rozpočtové riadky

V poradí, v akom za sebou nasledujú okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky.

Okruh viacročného finančného rámca

Rozpočtový riadok

Druh 
výdavkov

Príspevky

Číslo
[Okruh………………………………………]

DRP/NRP

krajín EZVO

kandidátskych krajín

tretích krajín

v zmysle článku 21 ods. 2 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách

[XX YY YY YY]

ÁNO/NIE

ÁNO/NIE

ÁNO/NIE

ÁNO/NIE

3.2.Odhadovaný vplyv na výdavky

3.2.1.Zhrnutie odhadovaného vplyvu na výdavky

Okrem administratívnych výdavkov v rámci okruhu 7 viacročného finančného rámca sa navrhované výdavky spojené s Mechanizmom na podporu obnovy a odolnosti budú kryť sumou 267 955 000 000 EUR (v bežných cenách) v podobe úverov a sumou 334 950 000 000 EUR (v bežných cenách) sprístupnenou ako vonkajšie pripísané príjmy v zmysle článku 21 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách, čo vychádza z pôžičkových operácií Únie stanovených v nariadení (EÚ) XXX/XX [nariadenie EURI].

Z tejto sumy možno až 42 000 000 EUR vyčleniť na administratívne výdavky.

Orientačné členenie výdavkov je takéto (v mil. EUR, v bežných cenách):

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

Rok 
2021

Rok 
2022

Rok 
2023

Rok 
2024

Rok 
2025

Rok 
2026

Rok 
2027

Ďalšie roky

SPOLU

• Operačné rozpočtové prostriedky

Úvery

Podpísané dohody

(1)

132 651,000

135 304,000

267 955,000

Čiastkové úverové platby

(2)

39 795,300

73 753,950

66 988,750

60 356,200

27 060,800

267 955,000

Granty

Záväzky

(1a)

131 580,000

134 211,000

34 228,000

34 913,000

6,000

6,000

6,000

334 950,000

Platby

(2a)

19 742,100

53 030,250

78 162,750

86 952,550

59 129,300

25 743,850

10 443,850

1 745,350

334 950,000

z toho administratívne rozpočtové prostriedky financované z uvedeného krytia na granty

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

42,000
Okruh viacročného finančného 
rámca

7

„Administratívne výdavky“

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

SPOLU

Komisia (ECFIN, SG)

• Ľudské zdroje

2,250

2,250

2,250

2,250

2,250

2,250

2,250

15,750

•Ostatné administratívne výdavky

SPOLU Komisia (ECFIN, SG)

Rozpočtové prostriedky

2,250

2,250

2,250

2,250

2,250

2,250

2,250

15,750

Rozpočtové prostriedky 
v rámci OKRUHU 7 
viacročného finančného rámca SPOLU

(Záväzky spolu = Platby spolu)

2,250

2,250

2,250

2,250

2,250

2,250

2,250

15,750

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

SPOLU

Rozpočtové prostriedky 
OKRUHOV 1 až 7 
viacročného finančného rámca SPOLU

Záväzky

2,250

2,250

2,250

2,250

2,250

2,250

2,250

15,750

Platby

2,250

2,250

2,250

2,250

2,250

2,250

2,250

15,750

3.2.2.Odhadovaný vplyv na operačné rozpočtové prostriedky

   Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie operačných rozpočtových prostriedkov.

   Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie operačných rozpočtových prostriedkov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

viazané rozpočtové prostriedky v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Uveďte ciele a výstupy

Rok 
N

Rok 
N + 1

Rok 
N + 2

Rok 
N + 3

Uveďte všetky roky, počas ktorých vplyv trvá (pozri bod 1.6)

SPOLU

VÝSTUPY

Druh 29

Priemerné náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

Celkový počet

Náklady spolu

ŠPECIFICKÝ CIEĽ č. 1 30

‒ Výstup

‒ Výstup

‒ Výstup

Špecifický cieľ č. 1 medzisúčet

ŠPECIFICKÝ CIEĽ č. 2…

‒ Výstup

Špecifický cieľ č. 2 medzisúčet

NÁKLADY SPOLU

3.2.3.Odhadovaný vplyv na administratívne rozpočtové prostriedky

3.2.3.1.Zhrnutie

   Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie administratívnych rozpočtových prostriedkov

X    Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie administratívnych rozpočtových prostriedkov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

SPOLU

OKRUH 7 
viacročného finančného rámca

Ľudské zdroje

2,250

2,250

2,250

2,250

2,250

2,250

2,250

15,750

Ostatné administratívne výdavky

Medzisúčet OKRUHU 7 
viacročného finančného rámca

2,250

2,250

2,250

2,250

2,250

2,250

2,250

15,750

Mimo OKRUHU 5 31  
viacročného finančného rámca

Ľudské zdroje

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

42,000

Ostatné administratívne 
výdavky

Medzisúčet
mimo OKRUHU 7 
viacročného finančného rámca

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

42,000

SPOLU

8,250

8,250

8,250

8,250

8,250

8,250

8,250

57,750

Rozpočtové prostriedky potrebné na ľudské zdroje a na ostatné výdavky administratívnej povahy budú pokryté rozpočtovými prostriedkami GR, ktoré už boli pridelené na riadenie akcie a/alebo boli prerozdelené v rámci GR, a v prípade potreby budú doplnené zdrojmi, ktoré sa môžu prideliť riadiacemu GR v rámci ročného postupu prideľovania zdrojov a v závislosti od rozpočtových obmedzení.

3.2.3.2.Odhadované potreby ľudských zdrojov

   Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie ľudských zdrojov.

X    Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie ľudských zdrojov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

odhady sa vyjadrujú v jednotkách ekvivalentu plného pracovného času

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

•Plán pracovných miest (úradníci a dočasní zamestnanci)

XX 01 01 01 (ústredie a zastúpenia Komisie)

15

15

15

15

15

15

15

XX 01 01 02 (delegácie)

XX 01 05 01 (nepriamy výskum)

10 01 05 01 (priamy výskum)

Externí zamestnanci (ekvivalent plného pracovného času) 32

XX 01 02 01 (ZZ, VNE, DAZ z celkového finančného krytia)

XX 01 02 02 (ZZ, MZ, VNE, DAZ, PED v delegáciách)

XX 01 04 yy 33

‒ ústredie

– delegácie

XX 01 05 02 (ZZ, VNE, DAZ – nepriamy výskum)

10 01 05 02 (ZZ, VNE, DAZ – priamy výskum)

Iné rozpočtové riadky (uveďte)

75

75

75

75

75

75

75

SPOLU

XX predstavuje príslušnú oblasť politiky alebo rozpočtovú hlavu.

Potreby ľudských zdrojov budú pokryté úradníkmi GR, ktorí už boli pridelení na riadenie akcie a/alebo boli interne prerozdelení v rámci GR, a v prípade potreby budú doplnené zdrojmi, ktoré sa môžu prideliť riadiacemu GR v rámci ročného postupu prideľovania zdrojov v závislosti od rozpočtových obmedzení.

Opis úloh, ktoré sa majú vykonať:

Úradníci a dočasní zamestnanci

Externí zamestnanci

3.2.4.Súlad s platným viacročným finančným rámcom

   Návrh/iniciatíva je v súlade s platným viacročným finančným rámcom.

   Návrh/iniciatíva si vyžaduje zmenu v plánovaní príslušného okruhu vo viacročnom finančnom rámci.

Vysvetlite požadovanú zmenu v plánovaní a uveďte príslušné rozpočtové riadky a zodpovedajúce sumy.

   Návrh/iniciatíva si vyžaduje, aby sa použil nástroj flexibility alebo aby sa uskutočnila revízia viacročného finančného rámca.

Vysvetlite potrebu a uveďte príslušné okruhy, rozpočtové riadky a zodpovedajúce sumy.

3.2.5.Príspevky od tretích strán

Návrh/iniciatíva nezahŕňa spolufinancovanie tretími stranami.

Návrh/iniciatíva zahŕňa spolufinancovanie tretími stranami, ako je odhadnuté v nasledujúcej tabuľke:

rozpočtové prostriedky v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Rok
N

Rok 
N + 1

Rok 
N + 2

Rok 
N + 3

Uveďte všetky roky, počas ktorých vplyv trvá (pozri bod 1.6)

Spolu

Uveďte spolufinancujúci subjekt 

Prostriedky zo spolufinancovania SPOLU

3.3.Odhadovaný vplyv na príjmy

   Návrh/iniciatíva nemá finančný vplyv na príjmy.

   Návrh/iniciatíva má finančný vplyv na príjmy, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

   vplyv na vlastné zdroje

   vplyv na rôzne príjmy

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Rozpočtový riadok príjmov:

Rozpočtové prostriedky k dispozícii v bežnom rozpočtovom roku

Vplyv návrhu/iniciatívy 34

Rok 
N

Rok 
N + 1

Rok 
N + 2

Rok 
N + 3

Uveďte všetky roky, počas ktorých vplyv trvá (pozri bod 1.6)

Článok ………….

V prípade rôznych pripísaných príjmov uveďte príslušné rozpočtové riadky výdavkov.

Uveďte spôsob výpočtu vplyvu na príjmy.

(1)    2018/0213 (COD). Brusel, 31. 5. 2018, COM(2018) 391 final.
(2)    2019/0161 (COD), Brusel, 24. 7. 2019, COM(2019) 354 final.
(3)    Ú. v. EÚ…
(4)    Ú. v. EÚ…
(5)    COM(2020) 139 final, Brusel, 2. 4. 2020.
(6)    Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016 (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1).[V odkazoch na úradný vestník sa označí len prvá strana.]
(7)    Ú. v. EÚ L 140, 27.5.2013.
(8)    Ú. v. ES L 53, 23.2.2002.
(9)    Ú. v. EÚ C , , s. .
(10)    Ú. v. EÚ C , , s. .
(11)    Ú. v. EÚ L 140, 27.5.2013.
(12)    Ú. v. ES L 53, 23.2.2002.
(13)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
(14)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).
(15)    Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).
(16)    Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).
(17)    Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).
(18)    Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).
(19)    Ú. v. EÚ C , , s. .
(20)    Nariadenie Rady (ES) č. 1466/97 zo 7. júla 1997 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii (Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, s. 1).
(21)    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy.
(22)    […].
(23)    ABM: riadenie podľa činností ABB: zostavovanie rozpočtu podľa činností.
(24)    Podľa článku 54 ods. 2 písm. a) alebo b) nariadenia o rozpočtových pravidlách.
(25)    Vysvetlenie spôsobov riadenia a odkazy na nariadenie o rozpočtových pravidlách sú k dispozícii na webovej stránke BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html .
(26)    DRP = diferencované rozpočtové prostriedky / NRP = nediferencované rozpočtové prostriedky.
(27)    EZVO: Európske združenie voľného obchodu.
(28)    Kandidátske krajiny a prípadne potenciálne kandidátske krajiny zo západného Balkánu.
(29)    Výstupy sú produkty, ktoré sa majú dodať, a služby, ktoré sa majú poskytnúť (napr.: počet financovaných výmen študentov, vybudované cesty v km atď.).
(30)    Ako je uvedené v bode 1.4.2. „Špecifické ciele...“.
(31)    Technická a/alebo administratívna pomoc a výdavky určené na financovanie vykonávania programov a/alebo akcií Európskej únie (pôvodné rozpočtové riadky „BA“), nepriamy výskum, priamy výskum.
(32)    ZZ = zmluvný zamestnanec; MZ = miestny zamestnanec; VNE = vyslaný národný expert; DAZ = dočasný agentúrny zamestnanec; PED = pomocný expert v delegácii.
(33)    Čiastkový strop pre externých zamestnancov financovaných z operačných rozpočtových prostriedkov (pôvodné rozpočtové riadky „BA“).
(34)    Pokiaľ ide o tradičné vlastné zdroje (clá, odvody z produkcie cukru), uvedené sumy musia predstavovať čisté sumy, t. j. hrubé sumy po odčítaní 25 % na náklady na výber.
Top

V Bruseli28. 5. 2020

COM(2020) 408 final

PRÍLOHY

k

návrhu

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti


PRÍLOHA I

Metodika výpočtu maximálneho finančného príspevku (t. j. nenávratnej finančnej podpory) z mechanizmu pre každý členský štát

V tejto prílohe sa stanovuje metodika výpočtu maximálneho finančného príspevku, ktorý je k dispozícii pre každý členský štát. Metóda zohľadňuje:

·počet obyvateľov,

·prevrátenú hodnotu HDP na obyvateľa,

·priemernú mieru nezamestnanosti za posledných päť rokov oproti priemeru EÚ (2015 – 2019).

Na zabránenie nadmernej koncentrácii prostriedkov:

·je prevrátená hodnota HDP na obyvateľa obmedzená na 150 % priemeru EÚ,

·je odchýlka miery nezamestnanosti v danej krajine od priemeru EÚ obmedzená na 150 % priemeru EÚ,

·aby sa zohľadnili všeobecne stabilnejšie pracovné trhy v bohatších členských štátoch (HND na obyvateľa nad priemerom EÚ), je odchýlka ich miery nezamestnanosti od priemeru EÚ obmedzená na 75 %.

Maximálny finančný príspevok z mechanizmu pre členský štát () je definovaný takto:

kde:

FS (finančná podpora) je dostupné finančné krytie mechanizmu v zmysle článku 5 ods. 1 písm. a) a

je kľúč na určenie príspevku pre členský štát i definovaný ako:

,

pričom 1,

a pričom a 0,75 v prípade členských štátov, kde

kde:

je kľúč na určenie príspevku pre krajinu i,

je hrubý domáci produkt krajiny i na obyvateľa v roku 2019,

 je vážený priemer hrubých domácich produktov na obyvateľa v roku 2019 v členských štátoch EÚ27,

je celkový počet obyvateľov krajiny i v roku 2019,

je celkový počet obyvateľov členských štátov EÚ27 v roku 2019,

je priemerná miera nezamestnanosti krajiny i v rokoch 2015 – 2019,

je priemerná miera nezamestnanosti EÚ27 v rokoch 2015 – 2019.

Uplatnením tejto metodiky vznikne nasledovný podiel a výška maximálneho finančného príspevku na každý členský štát.

PRÍLOHA II

Usmernenia pre posudzovanie v rámci mechanizmu

1. Rozsah pôsobnosti

Tieto usmernenia pre posudzovanie majú spolu s týmto nariadením slúžiť Komisii ako základ pre transparentné a spravodlivé posúdenie návrhov plánov podpory obnovy a odolnosti predložených členskými štátmi, ako aj pre stanovenie finančného príspevku v súlade s cieľmi a akýmikoľvek ďalšími príslušnými požiadavkami stanovenými v tomto nariadení. Tieto usmernenia sú najmä základom pre uplatňovanie kritérií posudzovania uvedených v článku 16 ods. 3 a stanovenie finančného príspevku, ako sa uvádza v článku 17 ods. 3.

Účelom usmernení pre posudzovanie je:

a) poskytnúť ďalšie usmernenia týkajúce sa procesu posudzovania návrhov plánov podpory obnovy a odolnosti, ktoré predložili členské štáty;

b) poskytnúť ďalšie podrobnosti týkajúce sa kritérií posudzovania a stanoviť systém hodnotenia, ktorý sa má zriadiť v záujme zaistenia spravodlivého a transparentného procesu, a

c) vymedziť spojitosť medzi posúdením, ktoré má vykonať Komisia na základe kritérií posudzovania, a určením finančného príspevku, ktorý sa má stanoviť v rozhodnutí Komisie vo vzťahu k vybraným plánom podpory obnovy a odolnosti.

Usmernenia sú nástrojom, ktorý má Komisii uľahčiť posudzovanie návrhov plánov podpory obnovy a odolnosti predložených členskými štátmi a zabezpečiť, aby plány podpory obnovy a odolnosti podporovali reformy a verejné investície, ktoré sú relevantné a prinášajú vysokú pridanú hodnotu pri zaistení rovnakého zaobchádzania s členskými štátmi.

2. Kritériá posudzovania

V súlade s článkom 16 ods. 3 Komisia posúdi význam a koherentnosť plánov podpory obnovy a odolnosti, ako aj ich prínos k zelenej a digitálnej transformácii, a na tento účel zohľadní nasledujúce kritériá:

a)či plán podpory obnovy a odolnosti podľa očakávaní prispeje k účinnému riešeniu výziev identifikovaných v príslušných odporúčaniach pre danú krajinu určených dotknutému členskému štátu alebo v iných relevantných dokumentoch oficiálne prijatých Komisiou v rámci európskeho semestra;

b)či plán zahŕňa opatrenia, ktoré účinne prispievajú k zelenej a digitálnej transformácii, resp. k riešeniu výziev s nimi spojených;

c)či bude mať plán podpory obnovy a odolnosti podľa očakávaní v dotknutom členskom štáte trvalý vplyv;

d)či plán podpory obnovy a odolnosti podľa očakávaní účinne prispeje k posilneniu rastového potenciálu, tvorbe pracovných miest a ekonomickej a sociálnej odolnosti dotknutého členského štátu, zmierni hospodársky a sociálny dosah krízy a prispeje k posilneniu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti;

e)či je odôvodnenie odhadovaných celkových nákladov na predložený plán podpory obnovy a odolnosti podané členským štátom primerané, realistické a či zodpovedá očakávanému vplyvu na hospodárstvo a zamestnanosť;

f)či plán podpory obnovy a odolnosti zahŕňa opatrenia na implementáciu reforiem a verejných investičných projektov, ktoré predstavujú koherentné činnosti;

g) či opatrenia, ktoré navrhli dotknuté členské štáty, podľa očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane predpokladaného harmonogramu, čiastkových cieľov, cieľových hodnôt a súvisiacich ukazovateľov.

Na základe procesu posudzovania Komisia ohodnotí plány podpory obnovy a odolnosti predložené členskými štátmi podľa každého z kritérií posudzovania uvedených v článku 16 ods. 3, na účely vyhodnotenia významu a koherentnosti plánov a s cieľom stanoviť finančnú alokáciu v súlade s článkom 17 ods. 3.

V záujme zjednodušenia a efektívnosti má hodnotiaci systém rozmedzie A až C, ako sa uvádza ďalej:

2.1. Plán podpory obnovy a odolnosti podľa očakávaní prispeje k účinnému riešeniu výziev identifikovaných v príslušných odporúčaniach pre danú krajinu určených dotknutému členskému štátu alebo v iných relevantných dokumentoch oficiálne prijatých Komisiou v rámci európskeho semestra.

Komisia pri posudzovaní podľa tohto kritéria zohľadní nasledujúce aspekty:

Rozsah

– plán podpory obnovy a odolnosti podľa očakávaní prispeje k účinnému riešeniu výziev identifikovaných v príslušných odporúčaniach pre danú krajinu (vrátane fiškálnych aspektov) alebo v iných relevantných dokumentoch oficiálne prijatých Komisiou v rámci európskeho semestra a určených dotknutému členskému štátu

a

– tieto výzvy sa považujú za významné z hľadiska posilnenia rastového potenciálu hospodárstva dotknutého členského štátu

a

– po dokončení navrhovaných reforiem a investícií sa očakáva, že súvisiace výzvy budú vyriešené alebo uspokojivo zvládnuté,

a

– plán podpory obnovy a odolnosti je komplexnou a primeranou reakciou na hospodársku a sociálnu situáciu v dotknutom členskom štáte.

Hodnotenie

A – plán podpory obnovy a odolnosti prispieva k účinnému riešeniu výziev identifikovaných v odporúčaniach pre danú krajinu alebo iných relevantných dokumentoch oficiálne prijatých Komisiou v rámci európskeho semestra a je primeranou reakciou na hospodársku a sociálnu situáciu v dotknutom členskom štáte.

B – plán podpory obnovy a odolnosti prispieva k čiastočnému riešeniu výziev identifikovaných v odporúčaniach pre danú krajinu alebo iných relevantných dokumentoch oficiálne prijatých Komisiou v rámci európskeho semestra a je čiastočne primeranou reakciou na hospodársku a sociálnu situáciu v dotknutom členskom štáte.

C – plán podpory obnovy a odolnosti neprispieva k riešeniu žiadnych z výziev identifikovaných v odporúčaniach pre danú krajinu alebo iných relevantných dokumentoch oficiálne prijatých Komisiou v rámci európskeho semestra a nie je primeranou reakciou na hospodársku a sociálnu situáciu v dotknutom členskom štáte.

2.2. Plán zahŕňa opatrenia, ktoré účinne prispievajú k zelenej a digitálnej transformácii, resp. k riešeniu výziev s nimi spojených.

Komisia pri posudzovaní podľa tohto kritéria zohľadní nasledujúce aspekty:

Rozsah

– vykonanie plánovaných opatrení podľa očakávaní výrazne prispeje k vytvoreniu systémov šetrných ku klíme a k životnému prostrediu, ako aj k ekologizácii hospodárskych alebo sociálnych odvetví v záujme celkového cieľa klimaticky neutrálnej Európy do roku 2050

alebo

– vykonanie plánovaných opatrení podľa očakávaní výrazne prispeje k digitálnej transformácii hospodárskych alebo sociálnych odvetví

alebo

– vykonanie plánovaných opatrení podľa očakávaní výrazne prispeje k riešeniu výziev vyplývajúcich zo zelenej a/alebo z digitálnej transformácie

a

– vykonanie plánovaných opatrení bude mať podľa očakávaní trvalý vplyv.

Hodnotenie

A – do značnej miery

B – do strednej miery

C – do malej miery

2.3. Plán podpory obnovy a odolnosti bude mať podľa očakávaní v dotknutom členskom štáte trvalý vplyv.

Komisia pri posudzovaní podľa tohto kritéria zohľadní nasledujúce aspekty:

Rozsah

– vykonanie plánovaných opatrení podľa očakávaní prinesie štrukturálnu zmenu vo verejnej správe alebo v príslušných inštitúciách

alebo

– vykonanie plánovaných opatrení podľa očakávaní prinesie štrukturálnu zmenu v príslušných politikách

a

– vykonanie plánovaných opatrení bude mať podľa očakávaní trvalý vplyv.

Hodnotenie

A – do značnej miery

B – do strednej miery

C – do malej miery

2.4. Plán podpory obnovy a odolnosti podľa očakávaní účinne prispeje k posilneniu rastového potenciálu, tvorbe pracovných miest a ekonomickej a sociálnej odolnosti dotknutého členského štátu, zmierni hospodársky a sociálny dosah krízy a prispeje k posilneniu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti.

Komisia pri posudzovaní podľa tohto kritéria zohľadní nasledujúce aspekty:

Rozsah

– plán podpory obnovy a odolnosti zahŕňa opatrenia zamerané na riešenie slabín hospodárstva dotknutého členského štátu a na posilnenie jeho rastového potenciálu, na stimuláciu tvorby pracovných miest a zmierňovanie negatívnych účinkov krízy, pričom predchádza nepriaznivým vplyvom týchto opatrení na klímu a životné prostredie,

a

– plán podpory obnovy a odolnosti je zameraný na zníženie zraniteľnosti hospodárstva členského štátu voči otrasom

alebo

– plán podpory obnovy a odolnosti je zameraný na posilnenie schopnosti hospodárskych a/alebo sociálnych štruktúr členského štátu prispôsobiť sa otrasom a odolať im    

a

– plán podpory obnovy a odolnosti podľa očakávaní prispeje k posilneniu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti.

Hodnotenie

A – očakáva sa výrazný vplyv na rastový potenciál, ekonomickú a sociálnu odolnosť a súdržnosť

B – očakáva sa priemerný vplyv na rastový potenciál, ekonomickú a sociálnu odolnosť a súdržnosť

C – očakáva sa nízky vplyv na rastový potenciál, ekonomickú a sociálnu odolnosť a súdržnosť

2.5. Odôvodnenie odhadovaných celkových nákladov na plán podpory obnovy a odolnosti, ktoré predložil členský štát, je primerané, realistické a zodpovedá očakávanému vplyvu na hospodárstvo a zamestnanosť.

Komisia pri posudzovaní podľa tohto kritéria zohľadní nasledujúce aspekty:

Rozsah

– členský štát poskytol dostatok informácií a dôkazov, že suma odhadovaných celkových nákladov na plán podpory obnovy a odolnosti je vhodná („primeraná“),

a

– členský štát poskytol dostatok informácií a dôkazov, že suma odhadovaných celkových nákladov na plán podpory obnovy a odolnosti zodpovedá povahe a typu plánovaných reforiem a investícií (je „realistická“),

a

– členský štát poskytol dostatok informácií a dôkazov, že suma odhadovaných celkových nákladov na plán podpory obnovy a odolnosti, ktorá sa má financovať z nástroja, nie je pokrytá existujúcim ani plánovaným financovaním Únie,

a

– suma odhadovaných celkových nákladov na plán podpory obnovy a odolnosti zodpovedá očakávanému vplyvu plánovaných opatrení zahrnutých v pláne na hospodárstvo dotknutého členského štátu.

Hodnotenie

A – do značnej miery

B – do strednej miery

C – do malej miery

2.6. Plán podpory obnovy a odolnosti zahŕňa opatrenia na implementáciu reforiem a verejných investičných projektov, ktoré predstavujú koherentné činnosti.

Komisia pri posudzovaní podľa tohto kritéria zohľadní nasledujúce aspekty:

Rozsah

– plán podpory obnovy a odolnosti zahŕňa opatrenia, ktorých účinky sa vzájomne posilňujú.

Hodnotenie

A – do značnej miery

B – do strednej miery

C – do malej miery

2.7. Opatrenia, ktoré navrhli dotknuté členské štáty, podľa očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane navrhovaných čiastkových cieľov, cieľových hodnôt a súvisiacich ukazovateľov.

Komisia pri posudzovaní podľa tohto kritéria zohľadní nasledujúce aspekty:

Rozsah

– v rámci členského štátu existuje štruktúra, ktorá je poverená: i) realizáciou plánu podpory obnovy a odolnosti; ii) monitorovaním pokroku pri plnení čiastkových cieľov a cieľových hodnôt a iii) podávaním správ,

a

– navrhnuté čiastkové ciele a cieľové hodnoty sú jasné a realistické, navrhované ukazovatele sú relevantné, prijateľné a spoľahlivé

a

– celkové opatrenia navrhnuté členskými štátmi, pokiaľ ide o organizáciu (vrátane ustanovení na zaistenie dostatočného počtu pridelených zamestnancov) vykonania reforiem a investícií, sú dôveryhodné.

Hodnotenie

A – primerané opatrenia na účinnú realizáciu

B – minimálne opatrenia na účinnú realizáciu

C – nedostatočné opatrenia na účinnú realizáciu

3. Stanovenie finančného príspevku z rozpočtového nástroja na podporu obnovy a odolnosti

Komisia v súlade s článkom 17 ods. 3 stanoví finančný príspevok, pričom zohľadní význam a koherentnosť plánu podpory obnovy a odolnosti, ktorý navrhol dotknutý členský štát, na základe posúdenia kritérií stanovených v článku 17 ods. 3. Na tento účel použije nasledujúce kritériá:

a)ak plán podpory obnovy a odolnosti uspokojivo spĺňa kritériá stanovené v článku 16 ods. 3 a výška odhadovaných celkových nákladov na plán podpory obnovy a odolnosti sa rovná maximálnemu finančnému príspevku pre daný členský štát v zmysle článku 10 alebo vyššia ako tento príspevok, finančný príspevok alokovaný dotknutému členskému štátu sa rovná plnej výške maximálneho finančného príspevku uvedeného v článku 10;

b)ak plán podpory obnovy a odolnosti uspokojivo spĺňa kritériá stanovené v článku 16 ods. 3 a odhadovaná výška celkových nákladov na plán podpory obnovy a odolnosti je nižšia ako maximálny finančný príspevok pre daný členský štát v zmysle článku 10, finančný príspevok alokovaný dotknutému členskému štátu sa rovná odhadovaným celkovým nákladom na daný plán podpory obnovy a odolnosti;

c)ak plán podpory obnovy a odolnosti nespĺňa uspokojivo kritériá stanovené v článku 16 ods. 3, dotknutému členskému štátu sa nealokuje žiaden finančný príspevok.

Na účely vykonávania tohto pododseku platia tieto vzorce:

pre písmeno a): ,

pre písmeno b):

kde:

i je dotknutý členský štát,

MFC je maximálny finančný príspevok pre dotknutý členský štát,

C je výška odhadovaných celkových nákladov na plán podpory obnovy a odolnosti.

Na základe procesu posudzovania a s ohľadom na hodnotenia:

Plán podpory obnovy a odolnosti uspokojivo spĺňa kritériá posudzovania:

Ak celkové hodnotenie na základe kritérií 2.1 až 2.7 zahŕňa:

– hodnotenie A pri kritériách 2.1 a 2.2

a pri ostatných kritériách:

– všetky hodnotenia A

alebo

– viac hodnotení A než B a žiadne C.

Plán podpory obnovy a odolnosti nespĺňa uspokojivo kritériá posudzovania:

Ak celkové hodnotenie na základe kritérií 2.1 až 2.7 zahŕňa:

– hodnotenie iné než A pri kritériách 2.1 a 2.2

a pri ostatných kritériách:

– viac hodnotení B než A

alebo

– aspoň jedno hodnotenie C.

PRÍLOHA III

Ukazovatele

Dosahovanie cieľov uvedených v článku 4 sa meria na základe nasledujúcich ukazovateľov, ktoré sú rozdelené podľa členských štátov a oblastí intervencie.

Ukazovatele sa používajú na základe dostupných údajov a informácií vrátane kvantitatívnych a/alebo kvalitatívnych údajov.

   Ukazovatele výstupov:

a)počet plánov podpory obnovy a odolnosti schválených vo vykonávacom akte Komisie;

b)celkový finančný príspevok alokovaný na plán podpory obnovy a odolnosti;

   Ukazovatele výsledkov:

c)počet zrealizovaných plánov podpory obnovy a odolnosti;

   Ukazovatele vplyvu stanovené týmto nariadením

d)ciele stanovené v pláne podpory obnovy a odolnosti, ktoré boli dosiahnuté okrem iného vďaka celkovej finančnej podpore (v náležitých prípadoch vrátane úverovej podpory) získanej z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zriadeného týmto nariadením.

Hodnotenie ex post uvedené v článku 25 vykonáva Komisia aj s cieľom zistiť prepojenia medzi celkovou finančnou podporou (v náležitých prípadoch vrátane úverovej podpory) z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a vykonaním relevantných opatrení v dotknutom členskom štáte s cieľom posilniť obnovu, odolnosť, udržateľný rast, zamestnanosť a súdržnosť.

Top