EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0171

Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2020/265, pokiaľ ide o úpravy súm mobilizovaných z nástroja flexibility na rok 2020 s cieľom použiť ich v oblasti migrácie, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb, na okamžité opatrenia v kontexte epidémie COVID-19 a na posilnenie Európskej prokuratúry

COM/2020/171 final

V Bruseli2. 4. 2020

COM(2020) 171 final

Návrh

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2020/265, pokiaľ ide o úpravy súm mobilizovaných z nástroja flexibility na rok 2020 s cieľom použiť ich v oblasti migrácie, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb, na okamžité opatrenia v kontexte epidémie COVID-19 a na posilnenie Európskej prokuratúry


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európsky parlament a Rada 27. novembra 2019 na návrh Komisie rozhodli o mobilizácii nástroja flexibility vo výške 778,1 mil. EUR pre okruh 3 Bezpečnosť a občianstvo [rozhodnutie (EÚ) 2020/265 1 ].

Komisia 27. marca 2020 predložila návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 1/2020 2 . Tento návrh okrem iného zahŕňal celkové zvýšenie úrovne viazaných rozpočtových prostriedkov pre okruh 3 o 423,3 mil. EUR na pokrytie potrieb vyplývajúcich zo zvýšeného migračného tlaku v Grécku, na financovanie okamžitých opatrení požadovaných v súvislosti s epidémiou COVID-19 (historicky prvé vytváranie zásob zdravotníckeho vybavenia v rámci rescEU) a na pokrytie zvýšenia rozpočtu Európskej prokuratúry (EPPO). Komisia v NOR č. 1/2020 navrhla použiť celkovú rezervu na záväzky vo výške 350,0 mil. EUR, ktorá zostáva k dispozícii z roku 2018, na pokrytie časti tohto zvýšenia týkajúcej sa migrácie. Komisia takisto navrhla financovať zostávajúcu časť zvýšenia (73,3 mil. EUR) prostredníctvom zodpovedajúcej úpravy sumy mobilizovanej z nástroja flexibility a rozšíriť účel rozhodnutia (EÚ) 2020/265 3 .

Komisia dnes predkladá návrh opravného rozpočtu č. 2/2020 4 , ktorý zahŕňa dodatočné zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov v rámci okruhu 3 o sumu 3 000,0 mil. EUR na pokrytie reaktivácie nástroja núdzovej podpory v rámci Únie (ďalej len „ESI“) s cieľom pomôcť členským štátom riešiť dôsledky epidémie COVID-19 a na ďalšie posilnenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany/rescEU, aby sa uľahčilo vytváranie zásob vo väčšom rozsahu a koordinácia distribúcie základných zdrojov v celej Európe. Vzhľadom na to, že nie je možné prerozdeliť prostriedky v rámci okruhu 3 a v súlade s návrhom, ktorý sa takisto predkladá dnes a ktorého cieľom je zmeniť nariadenie o VFR tak, aby sa odstránili obmedzenia rozsahu pôsobnosti tohto nástroja 5 , Komisia v NOR č. 2/2020 navrhuje využiť na pokrytie tohto zvýšenia celkovú rezervu na záväzky v plnej výške 2 042,4 mil. EUR 6 , ktorá je v rámci tohto osobitného nástroja disponibilná.

Okrem toho sa týmto návrhom rozhodnutia o mobilizácii nástroja flexibility mení rozhodnutie (EÚ) 2020/265 z 27. novembra 2019 a nahrádza sa ním zmena predložená spolu s NOR č. 1/2020. Tento nový návrh sa teda týka kombinovaného zvýšenia viazaných rozpočtových prostriedkov pre okruh 3, ktoré je zahrnuté v NOR č. 1 aj č. 2/2020, čím sa zvyšuje celková suma, ktorá sa má mobilizovať, na 1 094,4 mil. EUR 7 a vyčerpáva suma, ktorá je v rámci tohto nástroja k dispozícii na rok 2020.

Keďže použitie celkovej rezervy na záväzky v NOR č. 2/2020 a toto navrhované rozhodnutie o mobilizácii nástroja flexibility nepostačujú na pokrytie finančných potrieb ESI, Komisia predkladá spolu s NOR č. 2/2020 aj samostatný návrh 8 na mobilizáciu rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2020 vo výške 714,6 mil. EUR.

Indikatívne platobné rozpočtové prostriedky zodpovedajúce aktualizovanej mobilizácii nástroja flexibility sú uvedené v tabuľke:

(v mil. EUR, v bežných cenách)

Rok

Platobné rozpočtové prostriedky súvisiace s mobilizáciou nástroja flexibility v roku 2020

2020

574,6

2021

413,7

2022

66,2

2023

39,9

Spolu

1 094,4

Návrh

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2020/265, pokiaľ ide o úpravy súm mobilizovaných z nástroja flexibility na rok 2020 s cieľom použiť ich v oblasti migrácie, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb, na okamžité opatrenia v kontexte epidémie COVID-19 a na posilnenie Európskej prokuratúry

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení 9 , a najmä na jej bod 12,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)Účelom nástroja flexibility je umožniť financovanie jasne určených výdavkov, ktoré nemožno financovať v rámci stropov, ktoré sú k dispozícii pre jeden alebo viacero iných okruhov všeobecného rozpočtu Únie.

(2)Strop ročnej sumy, ktorá je k dispozícii pre nástroj flexibility, predstavuje 600 000 000 EUR (v cenách roku 2011), ako je stanovené v článku 11 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 10 , pričom táto suma sa v prípade potreby zvýši o prepadnuté sumy sprístupnené v súlade s odsekom 1 druhým pododsekom uvedeného článku.

(3)Európsky parlament a Rada 27. novembra 2019 prijali rozhodnutie (EÚ) 2020/265 11 , ktorým sa mobilizoval nástroj flexibility s cieľom poskytnúť sumu 778 074 489 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch v okruhu 3 (Bezpečnosť a občianstvo) na rozpočtový rok 2020 na financovanie opatrení v oblasti migrácie, utečencov a bezpečnosti.

(4)Návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 1/2020 12 zahŕňa zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov pre okruh 3 o 423 300 000 EUR na pokrytie potrieb vyplývajúcich zo zvýšeného migračného tlaku v Grécku, na financovanie okamžitých opatrení v súvislosti s epidémiou COVID-19 a na pokrytie zvýšenia rozpočtu Európskej prokuratúry. Z tohto celkového zvýšenia je 350 000 000 EUR pokrytých z celkovej rezervy na záväzky stanovenej v článku 14 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 a 73 300 000 EUR prostredníctvom dodatočnej mobilizácie nástroja flexibility na rok 2020. Takisto je potrebné upraviť indikatívny profil platieb.

(5)Návrh opravného rozpočtu č. 2/2020 13 zahŕňa dodatočné zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov pre okruh 3 o sumu 3 000 000 000 EUR na pokrytie reaktivácie nástroja núdzovej podpory v rámci Únie (ESI) s cieľom ďalej pomôcť členským štátom riešiť dôsledky epidémie COVID-19 a na ďalšie posilnenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany/rescEU, aby sa uľahčilo vytváranie zásob vo väčšom rozsahu a koordinácia distribúcie základných zdrojov v celej Európe. Z tohto zvýšenia je 2 042 402 163 EUR pokrytých z celkovej rezervy na záväzky stanovenej v článku 14 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 a 243 039 699 EUR prostredníctvom dodatočnej mobilizácie nástroja flexibility na rok 2020. Takisto je potrebné upraviť indikatívny profil platieb.

(6)Rozhodnutie (EÚ) 2020/265 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)Toto rozhodnutie by malo nadobudnúť účinnosť v ten istý deň ako zmena rozpočtu na rok 2020, keďže nástroj flexibility umožňuje financovanie niektorých akcií nad rámec stropu stanoveného pre rozpočet na rok 2020 vo viacročnom finančnom rámci,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rozhodnutí (EÚ) 2020/265 sa v článku 1 ods. 1 prvý pododsek mení takto: Suma „778 074 489 EUR“ sa nahrádza sumou „1 094 414 188 EUR“.

V odseku 1 sa druhý pododsek nahrádza takto: „Suma uvedená v prvom pododseku sa použije na financovanie opatrení s cieľom riešiť pretrvávajúce výzvy súvisiace s migráciou, prílevmi utečencov a bezpečnostnými hrozbami, ako aj súčasnú zdravotnú krízu v Európskej únii spôsobenú epidémiou COVID-19 a zvýšené potreby Európskej prokuratúry.“

V odseku 2 prvom pododseku sa písmená a) až d) nahrádzajú takto:

„a)    574 652 355 EUR v roku 2020;

b)    413 658 806 EUR v roku 2021;

c)    66 154 477 EUR v roku 2022;

d)    39 948 550 EUR v roku 2023.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli

Za Európsky parlament    Za Radu

predseda    predseda

(1)    Ú. v. EÚ L 58, 27.2.2020, s. 51.
(2)    COM(2020) 145, 27.3.2020.
(3)    COM(2020) 140, 27.3.2020.
(4)    COM(2020) 170, 2.4.2020.
(5)    COM(2020) 174, 2.4.2020.
(6)    V tejto sume je zohľadnená zostávajúca rezerva z roku 2019 (1 316,9 mil. EUR), ktorá bola sprístupnená na rok 2020 v rámci „Technickej úpravy v súvislosti s osobitnými nástrojmi“, ktorú dnes prijala Komisia [COM(2020) 173, 2.4.2020].
(7)    V tejto sume je zohľadnených 175 mil. EUR, ktoré v roku 2019 prepadli z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii a boli pridané do nástroja flexibility v rámci „Technickej úpravy v súvislosti s osobitnými nástrojmi“, ktorú dnes prijala Komisia [COM(2020) 173, 2.4.2020].
(8)    COM(2020) 172, 2.4.2020.
(9)    Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(10)    Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).
(11)

   Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/265 z 27. novembra 2019 o mobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich migračných výziev, prílevu utečencov a bezpečnostných hrozieb (Ú. v. EÚ L 58, 27.2.2020, s. 51).

(12)    COM(2020) 145, 27.3.2020.
(13)    COM(2020) 170, 2.4.2020.
Top