Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017PC0482

Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o európskej iniciatíve občanov

COM/2017/0482 final - 2017/0220 (COD)

V Bruseli13. 9. 2017

COM(2017) 482 final

2017/0220(COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o európskej iniciatíve občanov

(Text s významom pre EHP)

{SWD(2017) 294 final}


DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.    KONTEXT NÁVRHU

·    Dôvody a ciele návrhu

Európska iniciatíva občanov je právo zakotvené v Zmluve o Európskej únii (ZEÚ). V článku 11 ods. 4 ZEÚ sa stanovuje, že „Občania Únie, ktorých počet dosiahne najmenej jeden milión a ktorí sú štátnymi príslušníkmi významného počtu členských štátov, sa môžu ujať iniciatívy a vyzvať Európsku komisiu, aby v rámci svojich právomocí predložila vhodný návrh vo veciach, o ktorých sa občania domnievajú, že na účely uplatňovania zmlúv je potrebný právny akt Únie“. Cieľom tohto nástroja je zvýšiť účasť občanov na demokratickom živote Európskej únie tým, že im umožní priamo požiadať Komisiu, aby predložila návrhy právnych aktov Únie na účely vykonávania zmlúv.

V súlade s článkom 24 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa pravidlá a postupy európskej iniciatívy občanov stanovili v nariadení (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov 1 . Uvedené nariadenie nadobudlo účinnosť v apríli 2012. Právny rámec európskej iniciatívy občanov dopĺňa vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1179/2011 zo 17. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické špecifikácie pre elektronické systémy zberu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 2 .

Vo svojej prvej správe o uplatňovaní nariadenia prijatej v roku 2015 3 Komisia uviedla niekoľko výziev vyplývajúcich z vykonávania tohto nariadenia počas prvých troch rokov od začiatku jeho uplatňovania. V tejto správe sa Komisia zaviazala prijať viacero opatrení na zlepšenie fungovania európskej iniciatívy občanov a ďalej analyzovať dosah týchto výziev. Na tento účel Komisia v priebehu posledných rokov začala niekoľko technických štúdií zameraných na analýzu týchto výziev a na otázky, ako sú online systémy na zber vyhlásení pre európsku iniciatívu občanov a zjednodušenie požiadaviek na údaje signatárov.

Po prijatí správy Komisie v roku 2015 bola európska iniciatíva občanov v priebehu posledných dvoch rokov predmetom preskúmania. Tento nástroj posúdili a zhodnotili aj iné inštitúcie EÚ, orgány a zaniteresované subjekty občianskej spoločnosti, pričom identifikovali nedostatky v spôsobe fungovania európskej iniciatívy občanov a prekážky, s ktorými sa stretávajú organizátori takýchto iniciatív. Najmä Európsky parlament vo svojom uznesení 4 identifikoval viaceré výzvy a vyzval na revíziu nariadenia (EÚ) č. 211/2011, vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1179/2011 a na prijatie súboru zmien, ktorými by sa zlepšilo fungovanie európskej iniciatívy občanov.

Počas piatich rokov od nadobudnutia účinnosti uvedeného nariadenia okrem toho inštitúcie Únie, členské štáty a zainteresované strany získali skúsenosti s uplatňovaním tohto nástroja participatívnej demokracie na úrovni EÚ. Správa Komisie a príspevky doručené počas procesu preskúmania poukazujú na niekoľko kľúčových oblastí, v ktorých by bolo potrebné zlepšiť vykonávanie európskej iniciatívy občanov a uľahčiť jej používanie občanmi. Aj keď Komisia prijala na tento účel v súčasnom právnom rámci viacero opatrení, značný počet identifikovaných ťažkostí vyplýva z ustanovení nariadenia, a môže byť preto riešený len jeho revíziou. Z tohto dôvodu je potrebný legislatívny návrh.

Cieľom tohto návrhu je zlepšiť fungovanie európskej iniciatívy občanov tým, že sa odstránia nedostatky zistené v priebehu posledných rokov, pričom hlavným cieľom politiky je: i) dosiahnuť, aby európska iniciatíva občanov bola prístupnejšia, menej zaťažujúca a ľahšie použiteľná pre organizátorov aj podporovateľov; a ii) v plnej miere využiť potenciál európskej iniciatívy občanov ako nástroja na podporu diskusie a účasti na európskej úrovni, a to aj mladých ľudí, a priblíženie EÚ k jej občanom.

·    Súlad s existujúcimi ustanoveniami v tejto oblasti politiky

Zvýšenie demokratickej legitímnosti v EÚ posilnením zapojenia a účasti občanov je jednou z 10 priorít Komisie (priorita č. 10 – Únia demokratickej zmeny) 5 . Tento návrh priamo prispieva k plneniu tohto prioritného cieľa tým, že v jeho dôsledku bude európska iniciatíva občanov menej zaťažujúca a ľahšie použiteľná, aby sa mohol v plnej miere využiť jej potenciál ako nástroja účasti občanov na európskej úrovni a priblíženia EÚ k jej občanom. Zlepšená európska iniciatíva občanov dopĺňa už existujúce politické práva občanov Únie, konkrétne právo voliť a byť volený vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a do Európskeho parlamentu 6 . Rozširujú sa ňou aj možnosti účasti na úrovni EÚ mladých občanov Európskej únie.

Komisia vykonala a ďalej vykonáva rad nelegislatívnych opatrení s cieľom uľahčiť využívanie tohto nástroja organizátormi a občanmi. Zahŕňa to najmä: i) väčšiu podporu a pomoc organizátorom; ii) zlepšenia vo fáze registrácie vrátane možnosti čiastočnej registrácie iniciatív; iii) ponuku umiestniť na serveroch Komisie online systémy na zber vyhlásení využívané na inciatívy občanov; iv) zlepšenia softvéru na online zber pre európske iniciatívy občanov, ktorý sa bezplatne poskytuje organizátorom iniciatív, a v) plánované zriadenie online platformy pre spoluprácu pre európsku iniciatívu občanov. Na zlepšenie fungovania tohto nástroja a úplné využitie jeho potenciálu je však ešte potrebné urobiť viac.

Zlepšenie európskej iniciatívy občanov je v súlade s inými iniciatívami Komisie, odráža politické usmernenia Junckerovej Komisie a je zamerané na posilnenie zapojenia a účasti občanov na tvorbe politík EÚ.

Najmä program lepšej právnej regulácie 7 zlepšuje možnosti občanov a zainteresovaných strán prispievať k politikám EÚ počas celého cyklu ich tvorby a tvorby právnych predpisov; zlepšuje tiež na tento účel konzultačné mechanizmy, pričom konzultácie so zainteresovanými stranami sa stávajú podstatným prvkom prípravy a preskúmania politík. V oblasti občianstva EÚ je podpora a posilnenie účasti občanov na demokratickom živote EÚ takisto jedným z hlavných cieľov a oblastí činnosti zdôraznených v tretej správe o občianstve EÚ z januára 2017 8 . Podobne sú programy Práva, rovnosť a občianstvo“ a „Európa pre občanov zamerané na posilnenie európskeho občianstva, podporu práv vyplývajúcich z európskeho občianstva a na zlepšenie podmienok občianskej a demokratickej účasti na úrovni EÚ a zavádzajú na tento účel súbor akcií 9 . Akčný plán EÚ pre elektronickú verejnú správu na roky 2016 – 2020 10 sa takisto zameriava na uľahčenie digitálnej interakcie medzi orgánmi verejnej správy a občanmi/podnikmi v záujme poskytovania vysokokvalitných verejných služieb.

·    Súlad s ostatnými politikami Únie

Tento návrh je zároveň plne v súlade a zlučiteľný s existujúcimi politikami Únie. Revíziou nariadenia sa aktualizuje a zlepšuje viacero osobitných ustanovení v právnom rámci európskej iniciatívy občanov s ohľadom na vývoj právnych predpisov EÚ, ku ktorému došlo od prijatia iniciatívy v roku 2011.

Ide najmä o reformu pravidiel ochrany údajov a prijatie nariadenia (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 11 v roku 2016. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov sa v plnej miere vzťahuje na spracovanie osobných údajov podľa nariadenia o európskej iniciatíve občanov organizátormi a orgánmi členských štátov a stanovujú sa v ňom osobitné povinnosti chrániť osobné údaje zozbierané v rámci európskej iniciatívy občanov. Týmto návrhom sa zároveň zabezpečuje uplatňovanie [nariadenia (ES) č. 45/2001 12 ] o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva, ktoré sa vzťahuje na spracovanie osobných údajov Komisiou v rámci tohto nariadenia.

Podobne, pokiaľ ide o osobitné pravidlá centrálneho online systému na zber vyhlásení pre európsku iniciatívu občanov, návrh okrem iného umožňuje zohľadniť nariadenie (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu 13 . Urýchlenie zavádzania služieb eIDAS vrátane elektronickej identifikácie (eID) a elektronického podpisu je jedným z kľúčových cieľov akčného plánu EÚ pre elektronickú verejnú správu na roky 2016 – 2020 14 v rámci stratégie pre jednotný digitálny trh v Európe 15 .

2.    PRÁVNY ZÁKLAD, SUBSIDIARITA A PROPORCIONALITA

·    Právny základ    

Tento návrh sa zakladá na článku 24 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) o úprave postupov a podmienok predloženia iniciatívy občanov v zmysle článku 11 Zmluvy o Európskej únii.

·    Subsidiarita (v prípade inej ako výlučnej právomoci)

Predmet tohto nariadenia patrí do výlučnej právomoci EÚ podľa článku 24 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), keďže len Únia môže prijímať pravidlá a postupy upravujúce európsku iniciatívu občanov. Zásada subsidiarity sa preto neuplatňuje.

·    Proporcionalita

Tento návrh je v súlade so zásadou proporcionality stanovenou v článku 5 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii, keďže neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie uvedených cieľov.

V návrhu sa stanovuje súbor cielených zlepšení vykonávania európskej iniciatívy občanov, ktorými sa má dosiahnuť, aby táto iniciatíva bola prístupnejšia a ľahšie použiteľná pre organizátorov a občanov. Zahŕňa to opatrenia týkajúce sa právomocí vnútroštátnych orgánov v členských štátoch, konkrétne zjednodušenie požiadaviek na údaje signatárov a zlepšenie online zberu vyhlásení o podpore vytvorením centrálneho systému na zber vyhlásení pre európsku iniciatívu občanov.

Návrh obsahuje aj obmedzené zmeny v iných oblastiach, ako je osvedčovanie online systémov na zber vyhlásení, overovanie a osvedčovanie vyhlásení o podpore v členských štátoch a pravidlá týkajúce sa zodpovednosti a udeľovania sankcií v prípadoch, keď sa v návrhu ponecháva priestor na stanovenie pravidiel v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

·    Výber nástroja

V článku 24 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa poskytuje osobitný právny základ pre európsku iniciatívu občanov a úpravu postupov a podmienok predloženia iniciatívy občanov v zmysle článku 11 Zmluvy o Európskej únii prostredníctvom nariadení. Potrebné pravidlá a podmienky vykonávania nástroja s európskym rozmerom, ako je európska iniciatíva občanov, sa môžu stanoviť len v nariadení, ktoré je priamo uplatniteľné.

Cieľom tohto nariadenia je zmeniť a zlepšiť existujúce pravidlá a podmienky stanovené v nariadení (EÚ) č. 211/2011 o iniciatíve občanov. Revízia umožňuje aj zjednodušenie súčasnej štruktúry nariadenia, aby bolo zrozumiteľnejšie a konzistentnejšie. Keďže zmeny, ktoré sa majú vykonať, sú podstatné a týkajú sa základných ustanovení existujúceho nariadenia, uvedené nariadenie by sa malo v záujme prehľadnosti pre občanov a organizátorov zrušiť a nahradiť.

3.    VÝSLEDKY HODNOTENÍ EX POST, KONZULTÁCIÍ SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI A POSÚDENÍ VPLYVU

·    Hodnotenia ex post

Na zhodnotenie existujúcich právnych predpisov a identifikáciu zlepšení, ktoré by sa mali premietnuť do revízie nariadenia (EÚ) č. 211/2011, Komisia uskutočnila rozsiahle konzultácie so zainteresovanými stranami, zadala na vypracovanie viacero štúdií o osobitných otázkach a vyžiadala si stanovisko platformy REFIT. Tento proces je načrtnutý ďalej a podrobne opísaný v pracovnom dokumente útvarov Komisie, ktorý je sprievodným dokumentom k tomuto návrhu. Na základe tohto procesu Komisia identifikovala viacero nedostatkov v nariadení, ktoré majú vplyv na účinnosť a efektívnosť nástroja.

Zistené problémy možno rozdeliť do týchto troch skupín:

i) problémy, s ktorými sa stretli organizátori vo fáze registrácie, vrátane vysokej miery zamietnutí registrácie navrhovaných iniciatív občanov;

ii) zložitosť zberu vyhlásení o podpore pre organizátorov iniciatív, čo dokazuje nízka miera úspešných iniciatív, t, j, iniciatív, ktoré dosiahli požadovaný počet signatárov v lehote na zber vyhlásení trvajúcej jeden rok;

iii) nízky počet iniciatív, ktoré dosiahnu prahovú hodnotu jeden milión, a obmedzený dosah, ktorý zatiaľ iniciatívy občanov mali.

Organizátori európskych iniciatív občanov, ich signatári a príslušné orgány v členských štátoch považujú niektoré pravidlá obsiahnuté v súčasnom nariadení o európskej iniciatíve občanov za zložité a nadmerne zaťažujúce. Týka sa to najmä: i) fázy registrácie; ii) životného cyklu a lehôt európskej iniciatívy občanov; iii) vytvorenia online systémov na zber vyhlásení a procesu osvedčovania týchto systémov členskými štátmi; iv) rozdielnych požiadaviek na osobné údaje signatárov európskej iniciatívy občanov a v) skutočnosti, že za zozbierané osobné údaje sú zodpovední organizátori. Viacero zainteresovaných strán považuje dosah prvých troch úspešných iniciatív a nadväzných činností zatiaľ za obmedzený.

·    Konzultácie so zainteresovanými stranami

Konzultácie so zainteresovanými stranami o nariadení o európskej iniciatíve občanov sa uskutočnili v dvoch fázach:

– Prvá fáza (2015 – marec 2017) sa začala správou Komisie o uplatňovaní nariadenia o európskej iniciatíve občanov. Táto fáza bola zameraná na zhromaždenie názorov na nariadenie a možnosti zlepšenia tohto nástroja, a to tak v existujúcom právnom rámci, ako aj v prípade, že by nariadenie bolo revidované. Ako súčasť hodnotení vykonaných Komisiou a inými inštitúciami, ako sú Európsky parlament a európsky ombudsman, sa uskutočnilo niekoľko cielených konzultácií so zainteresovanými stranami. V pracovnom dokumente útvarov, ktorý je sprievodným dokumentom k návrhu, sa uvádzajú podrobnejšie informácie o týchto konzultáciách a hodnoteniach.

– Druhá fáza vychádzala z výsledkov prvej fázy a bola zameraná na zhromaždenie informácií o návrhoch na zlepšenie a možnostiach revízie nariadenia, najmä prostredníctvom 12-týždňovej verejnej konzultácie.

Cieľom verejnej konzultácie bolo získať stanoviská o všeobecnom hodnotení súčasného rámca a európskej iniciatívy občanov a o možnostiach zlepšenia, ako aj o konkrétnejších prvkoch zoskupených podľa kľúčových fáz životného cyklu európskej iniciatívy občanov, konkrétne o: i) prípravnej fáze; ii) registrácii iniciatívy; iii) zbere vyhlásení o podpore; iv) predložení Komisii a nadväzných činnostiach a v) transparentnosti a zvyšovaní informovanosti. Komisia dostala 5 323 odpovedí, z toho 98 % od občanov.

Celkove sa zozbierali informácie od širokej škály zainteresovaných strán, najmä od občanov (signatárov/potenciálnych signatárov), organizátorov európskych občianskych iniciatív a od organizácií občianskej spoločnosti, ale aj od príslušných orgánov členských štátov, výskumníkov (akademických pracovníkov a expertných skupín), verejných orgánov riadiacich podobné participatívne nástroje, poskytovateľov hostingových služieb a softvéru a od orgánov pre ochranu osobných údajov v členských štátoch. Pri analýze a sumarizácii získaných informácií Komisia venovala osobitnú pozornosť informáciám od občanov, organizátorov iniciatív a organizácií občianskej spoločnosti, keďže sú hlavnými používateľmi tohto nástroja. Výsledky procesu konzultácií so zainteresovanými stranami sú zhrnuté v súhrnnej správe pripojenej k pracovnému dokumentu útvarov Komisie, ktorý je sprievodným dokumentom k tomuto návrhu.

Do návrhu sa začlenili tieto podnety, ktoré vyplynuli z procesu konzultácií:

– zlepšenia postupu registrácie vrátane možnosti čiastočnej registrácie iniciatív,

– asistenčná služba poskytovaná Komisiou a online platforma pre spoluprácu pre európsku iniciatívu občanov, ktorá bude poskytovať fórum na diskusiu a poradenstvo a podporu organizátorom,

– centrálny online systém na zber vyhlásení vytvorený a prevádzkovaný Komisiou,

– zjednodušenie požiadaviek na údaje signatárov a umožnenie všetkým občanom EÚ podporiť iniciatívu na základe ich štátnej príslušnosti,

– stanovenie minimálnej vekovej hranice pre signatárov na 16 rokov,

– umožnenie, aby si organizátori zvolili dátum začatia zberu vyhlásení o podpore,

– možnosť, aby signatári boli priebežne informovaní e-mailom.

Niektoré podnety neboli ďalej rozpracované buď preto, že boli považované za menej účinné alebo menej efektívne než iné, alebo preto, že neboli z právneho hľadiska možné. Podrobné vysvetlenia sú uvedené v pracovnom dokumente útvarov, ktorý je sprievodným dokumentom k tomuto návrhu.

·    Získavanie a využívanie expertízy

Komisia vychádzala z týchto externých príspevkov:

K procesu preskúmania prispeli odporúčania iných inštitúcií a orgánov EÚ, najmä uznesenie Európskeho parlamentu o európskej iniciatíve občanov, ako aj viaceré osobitné štúdie 16 .

Komisia iniciovala štyri špecializované štúdie o vykonávaní európskej iniciatívy občanov 17 :

– Posúdenie vplyvov informačných a komunikačných technológií (IKT) v kontexte nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov.

– Štúdia o využívaní elektronickej identifikácie (eID)
v rámci európskej iniciatívy občanov.

– Štúdia o požiadavkách na údaje pre európsku iniciatívu občanov.

– Štúdia o online systémoch na zber vyhlásení a technických špecifikáciách podľa nariadenia (EÚ) č. 211/2011 a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1179/2011.

Okrem toho vstupné údaje pre proces preskúmania poskytlo niekoľko ďalších štúdií. Tieto štúdie sú uvedené v prílohe 1 k pracovnému dokumentu útvarov Komisie, ktorý je sprievodným dokumentom k tomuto návrhu.

O revízii nariadenia o európskej iniciatíve občanov sa diskutovalo aj v rámci expertnej skupiny pre iniciatívu občanov s účasťou zástupcov vnútroštátnych orgánov v členských štátoch, pričom aj tieto diskusie prispeli k príprave revízneho procesu, a to najmä osobitné príspevky predložené viacerými delegáciami 18 .

·    Posúdenie vplyvu

Vzhľadom na svoju inštitucionálnu povahu nemá revízia nariadenia (EÚ) č. 211/2011 žiadny priamy významný hospodársky, sociálny alebo environmentálny vplyv, preto sa posúdenie vplyvu nepovažovalo za potrebné. Možno však očakávať, že technické a praktické opatrenia na zjednodušenie európskej iniciatívy občanov znížia administratívnu záťaž organizátorov aj členských štátov. V pracovnom dokumente útvarov Komisie, ktorý je sprievodným dokumentom k tomuto návrhu, ako aj vo viacerých osobitných štúdiách o vykonávaní európskej iniciatívy občanov sa posúdili rôzne možnosti jej zlepšenia.

·    Regulačná vhodnosť a zjednodušenie

Platforma REFIT prijala v júni 2016 stanovisko k európskej iniciatíve občanov 19 a identifikovala viaceré spôsoby na jej zjednodušenie, konkrétne: i) zlepšenie vo fáze registrácie a poskytovanie poradenstva a podpory organizátorom; ii) zjednodušenie požiadaviek na údaje signatárov; iii) opatrenia na zjednodušenie občianskeho výboru a zníženie zodpovednosti organizátorov; iv) harmonogram európskej iniciatívy občanov a dátum začiatku 12-mesačnej lehoty na zber vyhlásení; v) zlepšenia online systémov na zber vyhlásení a vi) posilnenie činností na zvyšovanie informovanosti o európskej iniciatíve občanov.

Návrh obsahuje zlepšenia vo všetkých uvedených oblastiach a konkrétny súbor ustanovení v súlade s odporúčaniami vyjadrenými v tomto stanovisku, ako je podrobnejšie vysvetlené v pracovnom dokumente útvarov Komisie, ktorý je sprievodným dokumentom k návrhu.

·Okrem toho viaceré ustanovenia návrhu umožnia zvýšiť účinnosť a efektívnosť a znížiť náklady vo viacerých oblastiach, ako je online zber vyhlásení, preklady, formuláre vyhlásení o podpore a predkladanie vyhlásení o podpore vnútroštátnym orgánom v členských štátoch. Dôraz sa kladie na to, aby tento nástroj bol prístupnejší a menej zaťažujúci a nákladný pre organizátorov a signatárov, niektoré ustanovenia sa však týkajú aj zvýšenia efektívnosti a úspor v prípade orgánov verejnej moci vrátane Komisie a príslušných vnútroštátnych orgánov.    Základné práva

Tento návrh v plnej miere zohľadňuje základné práva a zásady obsiahnuté v Charte základných práv Európskej únie, a najmä v jej článku 8, v ktorom sa stanovuje, že každý má právo na ochranu svojich osobných údajov.

4.    VPLYV NA ROZPOČET

Osobitný vplyv tohto návrhu na rozpočet súvisí s viacerými online systémami pre európsku iniciatívu občanov, ktoré Komisia zavedie a bezplatne sprístupní občanom a organizátorom. V návrhu sa predpokladá najmä zriadenie, údržba a vývoj týchto online nástrojov: oficiálny register európskych iniciatív občanov (článok 4); platforma pre spoluprácu na poskytovanie poradenstva a podpory občanom a organizátorom (článok 4) a centrálny online systém na zber vyhlásení pre európsku iniciatívu občanov (článok 10).

V legislatívnom finančnom výkaze pripojenom k návrhu je uvedené podrobné posúdenie vplyvu na rozpočet a ľudské a administratívne zdroje, ktoré sú potrebné na realizáciu týchto systémov a služieb na zlepšenie európskej iniciatívy občanov.

5.    ĎALŠIE PRVKY

·    Plány vykonávania, spôsob monitorovania, hodnotenia a podávania správ

V návrhu sa predpokladá, že Komisia bude pravidelne preskúmavať fungovanie európskej iniciatívy občanov a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia najneskôr do piatich rokov odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti a potom každých päť rokov. Tieto správy budú verejné.

·    Vysvetľujúce dokumenty (v prípade smerníc)

neuvádza sa

·    Podrobné vysvetlenie konkrétnych ustanovení návrhu

V nariadení (EÚ) č. 211/2011 o iniciatíve občanov sa stanovujú postupy a podmienky požadované na predloženie európskej iniciatívy občanov. V tomto návrhu sa stanovuje súbor zlepšení, ktorými sa má dosiahnuť, aby európska iniciatíva občanov bola prístupnejšia, menej zaťažujúca a ľahšie použiteľná pre organizátorov aj podporovateľov a aby sa v plnej miere využil potenciál európskej iniciatívy občanov ako nástroja na podporu diskusie a účasti občanov na európskej úrovni a priblíženie EÚ k jej občanom.

Kapitola 1 – Všeobecné ustanovenia

V článku 1 sa stanovuje rozsah uplatňovania tohto nariadenia.

V článku 2 sa stanovuje právo každého občana Únie vo veku minimálne 16 rokov podporiť iniciatívu podpisom vyhlásenia o jej podpore v súlade s týmto nariadením.

V článku 3 sa stanovuje počet signatárov požadovaný na to, aby bola iniciatíva platná, čo zahŕňa najmä získanie najmenej jedného milióna podpisov aspoň v jednej štvrtine členských štátov. Ďalej sa v ňom stanovuje požiadavka, že najmenej v jednej štvrtine členských štátov by mal minimálny počet signatárov iniciatívy občanov dosahovať počet stanovený v prílohe I, ktorý aj naďalej zodpovedá počtu poslancov Európskeho parlamentu zvolených v každom členskom štáte, vynásobenému číslom 750.

V článku 4 sa uvádzajú opatrenia na poskytovanie informácií a pomoci organizátorom iniciatív zo strany Komisie a členských štátov. Východiskom sú už existujúce opatrenia obsiahnuté v článku 4 nariadenia (EÚ) č. 211/2011 vrátane poskytovania informácií a pomoci a oficiálneho registra európskych iniciatív občanov spravovaného Komisiou. Týmto článkom sa aj zavádza požiadavka sprístupniť online platformu pre spoluprácu pre európsku iniciatívu občanov, ktorá by poskytovala diskusné fórum, ako aj informácie a poradenstvo organizátorom, podporu organizátorom v súvislosti s prekladom hlavných prvkov iniciatív do všetkých úradných jazykov a opatrenia týkajúce sa poskytovania informácií a pomoci, ktoré majú členské štáty prijať na priblíženie sa občanom.

Kapitola 2 – Procedurálne ustanovenia

V článku 5 sa stanovujú požiadavky týkajúce sa organizátorov iniciatív vrátane vytvorenia, zloženia a povinností skupiny organizátorov, ktorá musí pozostávať z najmenej siedmich občanov Únie, ktorí sú oprávnení hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu a majú pobyt v najmenej siedmich členských štátoch. Zavádza sa v ňom aj možnosť, aby právny subjekt zriadený s cieľom riadenia iniciatívy bol na účely nariadenia považovaný za skupinu organizátorov. Tento článok obsahuje aj ustanovenia, ktorými sa objasňujú podmienky zodpovednosti skupiny organizátorov. Aj keď zodpovednosť za spracovanie osobných údajov sa naďalej riadi všeobecným nariadením o ochrane údajov, v tomto článku sa stanovuje, že skupina organizátorov je spoločne a nerozdielne zodpovedná za akúkoľvek inú škodu spôsobenú pri organizácii iniciatívy v dôsledku protiprávneho konania, ku ktorému došlo úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti.

V článku 6 sa stanovuje postup a podmienky registrácie iniciatív Komisiou. Uvádza sa v ňom, že vyhlásenia o podpore možno zozbierať len po zaregistrovaní iniciatívy, a stanovujú sa v ňom podmienky registrácie alebo zamietnutia iniciatív. Týmto článkom sa zavádza aj možnosť čiastočnej registrácie iniciatív v prípadoch, keď časť alebo časti iniciatív vrátane ich hlavných cieľov nie sú zjavne mimo rámca právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu Únie na účely vykonávania zmlúv.

V článku 7 sa stanovuje právo skupiny organizátorov vziať späť iniciatívu, ktorá bola zaregistrovaná, kedykoľvek pred jej predložením Komisii v súlade s postupom stanoveným v nariadení.

V článku 8 sa stanovujú lehoty na zber vyhlásení o podpore vrátane práva organizátorov zvoliť si dátum začiatku tejto lehoty v rámci troch mesiacov od registrácie iniciatívy, ako aj maximálne trvanie lehoty na zber, a to 12 mesiacov.

V článku 9 sa stanovuje postup a podmienky zberu vyhlásení o podpore. Objasňuje sa v ňom, že vyhlásenia o podpore iniciatív sa môžu zbierať online alebo v papierovej forme a že na zber vyhlásení o podpore možno použiť iba formuláre, ktoré zodpovedajú vzorom uvedeným v prílohe III k nariadeniu. Od osôb podpisujúcich vyhlásenie o podpore sa bude vyžadovať, aby poskytli len osobné údaje stanovené v prílohe III. Členské štáty musia do 1. júla 2019 informovať Komisiu, či si želajú byť zahrnuté do časti A alebo B prílohy III. Týmto článkom sa zavádza možnosť, aby občania Únie podporili iniciatívu online prostredníctvom centrálnych online systémov na zber vyhlásení uvedených v článku 10 pomocou svojich oznámených prostriedkov elektronickej identifikácie v zmysle nariadenia  (EÚ) č. 910/2014. V článku sa tiež stanovuje, že osoba môže podpísať vyhlásenie o podpore iba raz.

Článkom 10 sa zavádza požiadavka, aby Komisia do 1. januára 2020 zriadila a sprevádzkovala centrálny online systém na zber vyhlásení, ktorý bude bezplatne k dispozícii organizátorom registrovaných iniciatív a umožní občanom podporiť iniciatívy online. Uvádza sa v ňom, že systém by sa mal zriadiť a prevádzkovať v súlade s rozhodnutím Komisie (EÚ, Euratom) 2017/46 o bezpečnosti komunikačných a informačných systémov v Európskej komisii. Predpokladá sa v ňom aj možnosť, aby občania podporili iniciatívy prostredníctvom centrálnych online systémov na zber vyhlásení o podpore s použitím oznámených prostriedkov elektronickej identifikácie alebo elektronického podpisu v zmysle nariadenia (EÚ) č. 910/2014, a stanovujú sa aj príslušné povinnosti členských štátov v tomto ohľade.

V článku 11 sa stanovuje možnosť, aby organizátori zriadili svoje vlastné online systémy na zber vyhlásení, ako aj bezpečnostné a technické prvky týchto systémov a postup overovania príslušnými vnútroštátnymi orgánmi v členských štátoch. Takýmto overovaním nie sú dotknuté právomoci vnútroštátnych dozorných orgánov podľa nariadenia (EÚ) 2016/679. Vychádza sa z podmienok uvedených v článku 6 nariadenia (EÚ) č. 211/2011 a stanovuje sa, že do 1. januára 2020 sa prijmú nové technické špecifikácie individuálnych online systémov na zber vyhlásení, ktorými sa nahradí súčasné vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1179/2011.

V článku 12 sa stanovuje, že každý členský štát overuje a osvedčuje vyhlásenia o podpore podpísané jeho štátnymi príslušníkmi. Objasňujú sa v ňom podmienky overovania, ktoré majú vykonávať príslušné vnútroštátne orgány, a vydávanie osvedčení týmito orgánmi s uvedením počtu platných podpisov zozbieraných v každom členskom štáte.

V článku 13 sa stanovujú podmienky a lehoty na predkladanie iniciatív Komisii.

V článku 14 sa upravuje uverejňovanie a fáza verejného vypočutia iniciatív predložených Komisii a stanovujú sa podmienky verejného vypočutia v Európskom parlamente do troch mesiacov od predloženia iniciatívy organizátormi. Posilňujú sa v ňom požiadavky týkajúce sa účasti zainteresovaných strán a vyváženého zastúpenia príslušných verejných a súkromných záujmov na vypočutí, ktoré spoločne organizujú Komisia a Európsky parlament. Stanovuje sa v ňom aj zastúpenie Komisie na primeranej úrovni, ako aj možnosť, aby sa na vypočutí zúčastnili zástupcovia inštitúcií Únie a poradných orgánov.

V článku 15 sa stanovuje postup posúdenia a odpovede na európske iniciatívy občanov zo strany Komisie vrátane požiadavky, aby Komisia na primeranej úrovni prijala skupinu organizátorov, ako aj stanovila formou oznámenia svoje právne a politické závery o iniciatíve, prípadné opatrenia, ktoré má v úmysle prijať, a dôvody prijatia alebo neprijatia opatrení prečo vykoná alebo nevykoná ďalšie kroky. Okrem toho sa predlžuje trvanie tejto fázy z troch mesiacov podľa nariadenia (EÚ) č. 211/2011 na päť mesiacov a zavádzajú sa osobitné ustanovenia o oznamovaní odpovede Komisie iným inštitúciám Únie a poradným orgánom, ako aj možnosť informovať signatárov a občanov o odpovedi na iniciatívu.

Kapitola 3 – Ďalšie ustanovenia


V článku 16 sa stanovujú požiadavky na transparentnosť zdrojov podpory a financovania iniciatív počas celého postupu a v čase predloženia iniciatívy Komisii v súlade s článkom 13.

Článok 17 obsahuje ustanovenia o činnostiach na zvyšovanie povedomia a komunikačných činnostiach súvisiacich s európskou iniciatívou občanov, ktoré má vykonať Komisia, a stanovuje sa v ňom možnosť, aby organizátori a Komisia na komunikačné účely získavali e-mailové adresy signatárov, ak dotknuté osoby vyjadrili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na takéto osobitné účely a v súlade s pravidlami o ochrane údajov.

V článku 18 sa stanovuje, že na spracúvanie osobných údajov podľa tohto nariadenia sa uplatňuje nariadenie (EÚ) 2016/679. Zástupca skupiny organizátorov alebo prípadne právny subjekt zriadený na účely riadenia iniciatívy a príslušné orgány členských štátov sú prevádzkovateľmi údajov v zmysle nariadenia (EÚ) 2016/679. Stanovuje sa tu aj súbor požiadaviek týkajúcich sa ochrany osobných údajov vrátane lehôt na likvidáciu vyhlásení o podpore skupinou organizátorov, Komisiou a príslušnými orgánmi v členských štátoch.

Článok 19 upravuje určovanie príslušných orgánov v členských štátoch, ktoré majú vykonávať úlohy stanovené v nariadení, a uverejnenie informácie o týchto orgánoch v registri.

V článku 20 sa stanovuje povinnosť členských štátov oznámiť Komisii osobitné ustanovenia prijaté s cieľom vykonať nariadenie na účely uverejnenia týchto vnútroštátnych ustanovení v registri.

Kapitola 4 – Delegované akty a vykonávacie akty

V článku 21 sa zriaďuje výbor v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011 na účely vykonávania článku 11 ods. 5 o prijatí technických špecifikácií pre individuálne online systémy na zber vyhlásení o podpore pre európsku iniciatívu občanov.

Článkom 22 sa Komisia splnomocňuje prijímať delegované akty týkajúce sa zmien príloh k nariadeniu v rozsahu ich príslušných ustanovení.

V článku 23 sa na Komisiu deleguje na dobu neurčitú právomoc prijímať delegované akty na účely zmien príloh k nariadeniu a stanovujú sa podmienky vykonávania delegovania právomocí podľa nariadenia.

Kapitola 5 – Záverečné ustanovenia

Článok 24 obsahuje štandardné ustanovenie o preskúmaní uplatňovania tohto nariadenia a o predkladaní správy Európskemu parlamentu a Rade najneskôr do piatich rokov odo dňa začatia uplatňovania nariadenia a potom každých päť rokov.

V článku 25 sa stanovuje zrušenie nariadenia (EÚ) č. 211/2011 a uvádza sa, že odkazy na zrušený nástroj sa majú považovať za odkazy na toto nariadenie.

Článok 26 obsahuje štandardné ustanovenie o nadobudnutí účinnosti a uplatniteľnosti vrátane prechodného obdobia, pričom sa stanovuje, že nariadenie sa uplatňuje od 1. januára 2020 s výnimkou článku 9 ods. 4, článku 10, článku 11 ods. 5 a článkov 19 – 24, ktoré sa uplatňujú odo dňa nadobudnutia účinnosti nariadenia.

2017/0220 (COD)

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o európskej iniciatíve občanov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 24,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 20 ,

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov 21 ,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)Zmluva o Európskej únii (Zmluva o EÚ) posilňuje občianstvo Únie a ďalej zlepšuje demokratické fungovanie Únie okrem iného tým, že stanovuje právo každého občana Únie zúčastňovať sa na demokratickom živote Únie. Európska iniciatíva občanov je nástrojom participatívnej demokracie v Únii, ktorý dáva občanom Únie možnosť priamo sa obracať na Komisiu so žiadosťou o to, aby predložila návrh právneho aktu Únie na účely vykonávania zmlúv, čo je právo podobné právomoci Európskeho parlamentu podľa článku 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a Rady podľa článku 241 ZFEÚ.

(2)V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 22 sa stanovili pravidlá a postupy európskej iniciatívy občanov a toto nariadenie bolo doplnené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1179/2011 23 .

(3)Komisia vo svojej správe o uplatňovaní nariadenia (EÚ) č. 211/2011 z marca 2015 24  uviedla viacero výziev vyplývajúcich z vykonávania uvedeného nariadenia a zaviazala sa ďalej analyzovať vplyv týchto otázok na účinnosť európskej iniciatívy občanov a zlepšiť jej fungovanie.

(4)Európsky parlament vo svojom uznesení o európskej iniciatíve občanov z 28. októbra 2015 25 vyzval Komisiu, aby vykonala revíziu nariadenia (EÚ) č. 211/2011 a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1179/2011.

(5)Cieľom tohto nariadenia je urobiť z európskej iniciatívy občanov prístupnejší, menej zaťažujúci a ľahšie použiteľný nástroj pre organizátorov a podporovateľov, aby sa v plnej miere využil potenciál európskej iniciatívy občanov ako nástroja na podporu občianskej diskusie a účasti občanov na úrovni Únie, ako aj priblížiť Úniu k jej občanom.

(6)Aby sa tieto ciele dosiahli, postupy a podmienky požadované v prípade európskej iniciatívy občanov by mali byť jasné, jednoduché, ľahko použiteľné a primerané povahe tohto nástroja. Mali by zabezpečovať primeranú rovnováhu medzi právami a povinnosťami.

(7)Je vhodné stanoviť minimálny vek, od ktorého možno podporiť iniciatívu občanov. Aby sa v plnej miere využil potenciál európskej iniciatívy občanov ako nástroja participatívnej demokracie a posilnila sa účasť občanov na úrovni Únie, a to najmä mladých občanov Európskej únie, mal by sa tento vek stanoviť na 16 rokov.

(8)V súlade s článkom 11 ods. 4 ZEÚ iniciatívu vyzývajúcu Európsku komisiu, aby v rámci svojich právomocí predložila vhodný návrh vo veciach, o ktorých sa občania domnievajú, že na účely vykonávania zmlúv je potrebný právny akt Únie, predkladajú občania Únie, ktorých počet dosiahne najmenej jeden milión a ktorí sú štátnymi príslušníkmi významného počtu členských štátov.

(9)V snahe zabezpečiť, aby iniciatíva odrážala záujem Únie a zároveň zaistiť, aby bol tento nástroj aj naďalej jednoducho použiteľný, by sa minimálny počet členských štátov, z ktorých musia občania pochádzať, mal stanoviť na jednu štvrtinu členských štátov.

(10)S cieľom zabezpečiť, aby bola iniciatíva reprezentatívna, a aby mali občania podobné podmienky na jej podporu, je vhodné stanoviť aj minimálny počet signatárov, ktorí pochádzajú z každého z týchto členských štátov. Tieto minimálne počty signatárov požadované v každom členskom štáte by mali byť zostupne proporčné a mali by zodpovedať počtu poslancov Európskeho parlamentu zvolených v každom členskom štáte, vynásobenému číslom 750.

(11)Každý občan Únie by mal mať právo podporiť iniciatívu v papierovej forme alebo online, a to za podobných podmienok bez ohľadu na členský štát štátnej príslušnosti alebo pobytu.

(12)Aj keď osobné údaje spracúvané v rámci uplatňovania tohto nariadenia by mohli zahŕňať citlivé osobné údaje, vzhľadom na charakter európskej iniciatívy občanov ako nástroja participatívnej demokracie je opodstatnené požadovať poskytnutie osobných údajov na podporu iniciatívy a spracúvať takéto údaje, ak je to potrebné na umožnenie overenia vyhlásení o podpore v súlade s vnútroštátnym právom a praxou.

(13)S cieľom zlepšiť prístupnosť európskej iniciatívy občanov a poskytovať podporu občanom a organizátorom by Komisia mala poskytovať informácie a pomoc organizátorom a sprístupniť online platformu pre spoluprácu, na ktorej by bolo k dispozícii špecializované diskusné fórum a informácie a poradenstvo o európskej iniciatíve občanov. V záujme zabezpečenia blízkosti k občanom by členské štáty mali zriadiť na svojom území jedno kontaktné miesto alebo viacero takýchto miest, kde sa budú občanom poskytovať informácie a pomoc v súvislosti s európskou iniciatívou občanov.

(14)Úspešné začatie a riadenie iniciatívy občanov si vyžaduje minimálnu organizačnú štruktúru. Túto štruktúru by mala tvoriť skupina organizátorov, ktorá bude pozostávať z  fyzických osôb s pobytom v najmenej siedmich rôznych členských štátov, čo by podnecovalo nastoľovanie tém vzťahujúcich sa na celú Úniu a podporovalo reakciu na ne. V záujme transparentnosti a bezproblémovej a efektívnej komunikácie by si mala skupina organizátorov určiť zástupcu, ktorý počas celého procesu zabezpečuje spoluprácu medzi skupinou organizátorov a inštitúciami Únie. Skupina organizátorov by mala mať možnosť zriadiť v súlade s vnútroštátnym právom právny subjekt na riadenie iniciatívy. Uvedený právny subjekt by sa mal na účely tohto nariadenia považovať za skupinu organizátorov.

(15)V snahe zabezpečiť súdržnosť a transparentnosť v súvislosti s iniciatívami a zabrániť tomu, aby sa zbierali podpisy za iniciatívu, ktorá nespĺňa podmienky stanovené v zmluvách a v tomto nariadení, by iniciatívy, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v tomto nariadení, mali byť pred zbieraním vyhlásení o podpore od občanov zaregistrované Komisiou. Komisia by mala vykonávať registráciu v súlade so všeobecnými zásadami riadnej správy.

(16)V záujme lepšej prístupnosti európskej iniciatívy občanov a s ohľadom na to, že postupy a podmienky požadované v prípade európskej iniciatívy občanov by mali byť jasné, jednoduché, ľahko použiteľné a primerané, je vhodné umožniť čiastočnú registráciu iniciatívy v prípadoch, keď iba časť alebo časti iniciatívy spĺňajú požiadavky na registráciu podľa tohto nariadenia. Iniciatívy by sa mali čiastočne zaregistrovať vtedy, keď podstatná časť iniciatívy vrátane jej hlavných cieľov nie je zjavne mimo rámca právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu Únie na účely vykonávania zmlúv a všetky ostatné podmienky registrácie sú splnené. Rozsah čiastočnej registrácie by mal byť jasný a transparentný a potenciálni signatári by mali byť informovaní o rozsahu registrácie a o tom, že vyhlásenia o podpore sa zbierajú len vo vzťahu k zaregistrovanej časti iniciatívy.

(17)Vyhlásenia o podpore iniciatívy by sa mali zbierať počas určitého obdobia. V snahe zabezpečiť, aby iniciatíva zostala relevantná, a zároveň zohľadniť zložitosť zbierania vyhlásení o podpore v celej Únii, by toto obdobie nemalo byť dlhšia ako 12 mesiacov odo dňa začatia lehoty na zber vyhlásení určenej skupinou organizátorov.

(18)Aby bola európska iniciatíva občanov prístupnejšia, menej zaťažujúca a ľahšie použiteľná pre organizátorov a občanov, Komisia by mala zriadiť a prevádzkovať centrálny online systém na zber vyhlásení o podpore. Tento systém by mal byť bezplatne dostupný skupinám organizátorov a mal by obsahovať potrebné technické prvky umožňujúce online zber vyhlásení vrátane hostingu a softvéru, ako aj ďalšie prvky súvisiace s prístupnosťou, ktoré umožnia, aby iniciatívy mohli podporiť aj občania so zdravotným postihnutím. Tento systém by sa mal zriadiť a spravovať v súlade s rozhodnutím Komisie (EÚ, Euratom) 2017/46 26

(19)Občania Únie by mali mať možnosť podporovať iniciatívy online alebo v papierovej forme poskytnutím len tých osobných údajov, ktoré sú uvedené v prílohe III k tomuto nariadeniu. Členské štáty by mali informovať Komisiu, či si želajú byť zaradené do časti A alebo B prílohy III. Občania, ktorí pri európskej iniciatíve občanov používajú centrálny online systém na zber vyhlásení, by mali mať možnosť podporiť iniciatívu prostredníctvom vyhlásení o podpore, ktoré budú elektronicky podpísané pomocou prostriedkov elektronickej identifikácie a elektronického podpisu. Komisia a členské štáty by mali zaviesť príslušné technické prvky na tento účel v rámci nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 27 . Občania by mali podpísať vyhlásenie o podpore iba raz.

(20)Skupina organizátorov by mala mať možnosť zriadiť svoje vlastné online systémy na zber vyhlásení o podpore v rámci celej Únie a rozhodnúť, v ktorom členskom štáte sa budú zozbierané údaje uchovávať. Skupina organizátorov by mala pri každej iniciatíve používať jeden individuálny online systém na zber vyhlásení. Individuálne online systémy na zber vyhlásení zriadené a prevádzkované skupinou organizátorov by mali mať primerané bezpečnostné a technické prvky na zaistenie bezpečného zberu, uchovávania a prenosu údajov počas celého postupu. Na tento účel by Komisia mala v spolupráci s členskými štátmi vypracovať podrobné technické špecifikácie pre individuálne online systémy na zber vyhlásení. Komisia môže požiadať o poradenstvo Agentúru Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA), ktorá pomáha inštitúciám Únie pri tvorbe a vykonávaní politík týkajúcich sa bezpečnosti sietí a informačných systémov.

(21)Je vhodné, aby členské štáty overovali súlad individuálnych online systémov na zber vyhlásení zriadených skupinou organizátorov s požiadavkami tohto nariadenia a vydali dokument osvedčujúci tento súlad pred tým, ako sa zozbierajú vyhlásenia o podpore. Osvedčovanie individuálnych online systémov na zber vyhlásení by mali vykonávať príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých sa údaje zozbierané prostredníctvom takéhoto individuálneho online systému uchovávajú. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci vnútroštátnych dozorných orgánov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov, členské štáty by mali určiť príslušný vnútroštátny orgán zodpovedný za osvedčovanie týchto systémov. Členské štáty by mali uznávať osvedčenia vydané príslušnými orgánmi iných členských štátov.

(22)Ak iniciatíva získala od signatárov potrebný počet vyhlásení o podpore, každý členský štát by mal byť zodpovedný za overenie a osvedčenie vyhlásení o podpore podpísaných jeho štátnymi príslušníkmi s cieľom posúdiť, či sa dosiahli požadované minimálne počty signatárov, ktorí majú právo podporiť európsku iniciatívu občanov. Vzhľadom na potrebu obmedziť administratívnu záťaž členských štátov by sa tieto overenia mali vykonávať na základe vhodných kontrol, ktoré môžu byť založené na náhodne vybratej vzorke. Členské štáty by mali vydať dokument osvedčujúci počet prijatých platných vyhlásení o podpore.

(23)Keď Komisia dostane iniciatívu občanov podporenú požadovaným počtom signatárov, ktorá spĺňa ostatné požiadavky tohto nariadenia, skupina organizátorov by v záujme podpory účasti a verejnej diskusie o témach, ktoré sú predmetom iniciatívy, mala mať právo prezentovať túto iniciatívu na verejnom vypočutí na úrovni Únie. Verejné vypočutie by mali spoločne zorganizovať Komisia a Európsky parlament do troch mesiacov od predloženia iniciatívy, pričom by sa malo zabezpečiť vyvážené zastúpenie príslušných verejných a súkromných záujmov, ako aj zastúpenie Komisie na primeranej úrovni. Možnosť zúčastniť sa na tomto vypočutí by sa mala poskytnúť ostatným inštitúciám a poradným orgánom Únie, ako aj zainteresovaným stranám.

(24)Aby sa zabezpečila účinná účasť občanov na demokratickom živote Únie, Komisia by mala platnú iniciatívu posúdiť a reagovať na ňu. Komisia by preto do piatich mesiacov od prijatia iniciatívy mala uviesť svoje právne a politické závery, ako aj opatrenia, ktoré má v úmysle prijať. Komisia by mala jasne, zrozumiteľne a podrobne vysvetliť dôvody na zamýšľané opatrenia a rovnako by mala vysvetliť dôvody, ak nemá v úmysle prijať žiadne opatrenia.

(25)Podpora a financovanie iniciatív by mali byť transparentné. Skupiny organizátorov by preto v čase medzi dátumom registrácie a dátumom predloženia iniciatívy Komisii mali poskytovať aktualizované informácie o zdrojoch podpory a financovania svojich iniciatív. Subjekty, konkrétne organizácie, ktoré podľa zmlúv prispievajú k formovaniu povedomia o európskej politike a k vyjadrovaniu vôle občanov Únie, by mali byť schopné propagovať a podporovať iniciatívu a poskytnúť na ňu finančné prostriedky, za predpokladu, že tak budú robiť v súlade s postupmi a podmienkami stanovenými v tomto nariadení a úplne transparentne.

(26)Na spracovávanie osobných údajov vykonávané podľa tohto nariadenia sa uplatňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 28 . Z tohto hľadiska je z dôvodu právnej istoty vhodné objasniť, že za prevádzkovateľov údajov v zmysle nariadenia (EÚ) 2016/679 sa považujú zástupca skupiny organizátorov alebo prípadne právny subjekt zriadený na účely riadenia iniciatívy a príslušné orgány členských štátov, a stanoviť maximálne obdobie, počas ktorého možno uchovávať osobné údaje zbierané na účely iniciatívy. Zástupca skupiny organizátorov alebo prípadne právny subjekt zriadený na účely riadenia iniciatívy a príslušné orgány členských štátov by mali vo funkcii prevádzkovateľov údajov prijať všetky vhodné opatrenia, aby splnili povinnosti, ktoré im vyplývajú z nariadenia (EÚ) 2016/679, týkajúce sa najmä zákonnosti spracovania, bezpečnosti spracovania, poskytovania informácií a práv dotknutých osôb.

(27)Aj keď zodpovednosť a sankcie za spracovanie osobných údajov sa naďalej riadia nariadením (EÚ) 2016/679, skupina organizátorov by mala byť v súlade s uplatniteľným vnútroštátnym právom spoločne a nerozdielne zodpovedná za akúkoľvek inú škodu spôsobenú pri organizácii iniciatívy v dôsledku protiprávneho konania, ku ktorému došlo úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti. Členské štáty mali zabezpečiť, aby sa na skupinu organizátorov v prípade porušenia tohto nariadenia vzťahovali primerané sankcie.

(28)[Na spracovávanie osobných údajov vykonávané Komisiou v rámci uplatňovania tohto nariadenia sa uplatňuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 29 .]

(29)V záujme podpory aktívnej účasti občanov na politickom živote Únie by Komisia a organizátori mali mať možnosť získavať v súlade s pravidlami ochrany údajov e-mailové adresy signatárov na účely komunikačných činností súvisiacich s iniciatívou, a to najmä na účely poskytovania informácií o následných krokoch v reakcii na iniciatívu. Získavanie e-mailových adries by malo byť dobrovoľné a malo by podliehať súhlasu signatárov. E-mailové adresy by sa nemali získavať ako súčasť formulárov vyhlásenia o podpore a potenciálni signatári by mali byť informovaní o tom, že ich právo podporiť iniciatívu nie je podmienené udelením súhlasu na získanie ich e-mailovej adresy.

(30)V záujme prispôsobenia sa budúcim potrebám by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na účely zmien príloh k tomuto nariadeniu. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov by sa všetky dokumenty mali doručiť Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady by mali mať systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(31)S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa na Komisiu mali preniesť vykonávacie právomoci, najmä na stanovenie technických špecifikácií pre online systémy na zber vyhlásení v súlade s týmto nariadením. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 30 .

(32)Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady zakotvené v Charte základných práv Európskej únie, najmä v jej článku 8.

(33)Z dôvodu právnej istoty a jasnosti by sa nariadenie (EÚ) č. 211/2011 malo zrušiť.

(34)S európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov sa konzultovalo v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001 a vydal stanovisko […] 31 ],

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú postupy a podmienky požadované v súvislosti s  iniciatívou, na základe ktorej sa Európska komisia vyzýva, aby v rámci svojich právomocí predložila vhodný návrh vo veciach, o ktorých sa občania Únie domnievajú, že na účely vykonávania zmlúv je potrebný právny akt Únie (ďalej len „európska iniciatíva občanov“ alebo „iniciatíva“).

Článok 2

Právo podporiť európsku iniciatívu občanov

Každý občan Únie, ktorý má aspoň 16 rokov, má právo podporiť iniciatívu podpísaním vyhlásenia o podpore (ďalej len „signatár“) v súlade s týmto nariadením.

Článok 3

Požadovaný počet signatárov

1.  Iniciatíva je platná, ak:

a) ju podporil najmenej jeden milión signatárov aspoň z jednej štvrtiny členských štátov;

b) najmenej v jednej štvrtine členských štátov je počet signatárov aspoň rovný minimálnemu počtu stanovenému v prílohe I, ktorý zodpovedá počtu poslancov Európskeho parlamentu zvolených v každom členskom štáte, vynásobenému číslom 750, a to v čase registrácie iniciatívy.

2.  Na účely odseku 1 sa signatár započítava v tom členskom štáte, ktorého je štátnym príslušníkom.

Článok 4

Informácie a pomoc poskytované Komisiou a členskými štátmi

1. Komisia na požiadanie poskytuje občanom a skupinám organizátorov informácie a pomoc v súvislosti s európskou iniciatívou občanov.

2. Komisia sprístupní online platformu pre spoluprácu, prostredníctvom ktorej sa občanom a skupinám organizátorov poskytuje diskusné fórum a informácie a poradenstvo o európskej iniciatíve občanov.

Náklady na prevádzku a údržbu online platformy pre spoluprácu sa hradia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie.

3. Komisia sprístupní online register (ďalej len „register“), ktorý skupinám organizátorov umožní riadiť ich iniciatívu počas celého postupu. Register zahŕňa verejné webové sídlo, na ktorom sa poskytujú informácie o európskej iniciatíve občanov vo všeobecnosti, ako aj o konkrétnych iniciatívach a ich príslušnom stave.

4. Po tom, ako Komisia zaregistrovala iniciatívu v súlade s článkom 6, poskytne preklad obsahu uvedenej iniciatívy do všetkých úradných jazykov Únie na účely jeho uverejnenia v registri a jeho použitia na zber vyhlásení o podpore v súlade s týmto nariadením. Skupina organizátorov okrem toho môže poskytnúť preklady prílohy do všetkých úradných jazykov Únie na účely ich uverejnenia v registri a prípadne aj preklady návrhu právneho aktu uvedeného v prílohe II a predloženého v súlade s článkom 6 ods. 2.

5. Komisia na účely zasielania vyhlásení o podpore príslušným členským štátom v súlade s článkom 12 vytvorí službu EÚ na výmenu súborov, ktorá zaručuje dôvernosť, integritu a overovanie zasielaných súborov, a bezplatne túto službu sprístupní verejnosti.

6. Každý členský štát zriadi jedno kontaktné miesto alebo viacero kontaktných miest na poskytovanie informácií a pomoci skupinám organizátorov pri zakladaní európskej iniciatívy občanov.

KAPITOLA II

PROCEDURÁLNE USTANOVENIA

Článok 5

Skupina organizátorov

1. Iniciatívu pripravuje a riadi skupina najmenej siedmich fyzických osôb (ďalej len „skupina organizátorov“). Poslanci Európskeho parlamentu sa nezapočítavajú do uvedeného minimálneho počtu.

2. Členovia skupiny organizátorov sú občanmi Únie, ktorí dovŕšili vek, v ktorom majú právo voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu, a ktorí majú pobyt v najmenej siedmich členských štátoch.

3. Skupina organizátorov určí dvoch svojich členov ako zástupcu a náhradníka, ktorí počas celého postupu zabezpečujú spoluprácu medzi skupinou organizátorov a inštitúciami Únie a ktorí sú poverení konať v mene skupiny organizátorov (ďalej len „kontaktné osoby“).

Skupina organizátorov môže zároveň určiť najviac dve ďalšie fyzické osoby spomedzi svojich členov alebo inak, ktoré sú počas celého postupu oprávnené konať v mene kontaktných osôb na účely zabezpečenia spolupráce s inštitúciami Únie.

4. Skupina organizátorov informuje Komisiu o každej zmene týkajúcej sa jej zloženia počas celého postupu a poskytne vhodný dôkaz o splnení požiadaviek stanovených v odsekoch 1 a 2. Zmena v zložení skupiny organizátorov sa zohľadní vo formulároch vyhlásenia o podpore a mená súčasných a bývalých členov skupiny organizátorov zostanú dostupné v registri počas celého postupu.

Komisia pri každej iniciatíve uverejní v registri mená všetkých členov skupiny organizátorov.

5. Bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť skupiny organizátorov ako prevádzkovateľa údajov podľa článku 82 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/679, členovia skupiny organizátorov sú v súlade s vnútroštátnym právom spoločne a nerozdielne zodpovední za akúkoľvek škodu spôsobenú pri organizácii iniciatívy v dôsledku protiprávneho konania, ku ktorému došlo úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti.

6. Bez toho, aby boli dotknuté sankcie podľa článku 84 nariadenia (EÚ) 2016/679, členské štáty zabezpečia, aby členovia skupiny organizátorov podliehali účinným, primeraným a odrádzajúcim sankciám za porušenie tohto nariadenia, a najmä za:

a) nepravdivé vyhlásenia;

b) podvodné použitie údajov.

7. Ak bol v súlade s vnútroštátnym právom členského štátu zriadený právny subjekt osobitne na účely riadenia danej iniciatívy, tento právny subjekt sa považuje na účely odsekov 5 a 6, článku 6 ods. 2 a ods. 4 až 7, článkov 7 až 18 a príloh II až VII za skupinu organizátorov alebo prípadne za jej členov, ak je konaním v mene právneho subjektu poverený člen skupiny organizátorov určený ako jej zástupca.

Článok 6

Registrácia

1. Vyhlásenia o podpore pre iniciatívu sa môžu zbierať len po tom, ako bola iniciatíva zaregistrovaná Komisiou.

2. Skupina organizátorov predkladá Komisii žiadosť o registráciu prostredníctvom registra.

Skupina organizátorov pri predkladaní žiadosti takisto:

a) poskytuje informácie uvedené v prílohe II v jednom z úradných jazykov Únie;

b) keď pozostáva z viac než 7 členov, uvádza tých sedem členov, ktorí sa vezmú do úvahy na účely článku 5 ods. 1 a 2;

c) prípadne uvádza, že bol podľa článku 5 ods. 7 zriadený právny subjekt.

Bez toho, aby boli dotknuté odseky 5 a 6, Komisia rozhoduje o žiadosti do dvoch mesiacov od jej predloženia.

3. Komisia iniciatívu zaregistruje, ak:

a) skupina organizátorov poskytla primerané dôkazy, že spĺňa požiadavky uvedené v článku 5 ods. 1 a 2, a určila kontaktné osoby v súlade s článkom 5 ods. 3 prvým pododsekom;

b) v situácii uvedenej v článku 5 ods. 7 bol právny subjekt zriadený osobitne na účely riadenia iniciatívy a člen skupiny organizátorov určený ako jej zástupca je poverený konať v mene právneho subjektu;

c) žiadna časť iniciatívy nie je zjavne mimo rámca právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu Únie na účely vykonávania zmlúv;

d) iniciatíva nepredstavuje zjavné zneužitie práva, nie je zjavne neopodstatnená alebo šikanujúca;

e) iniciatíva nie je zjavne v rozpore s hodnotami Únie uvedenými v článku 2 Zmluvy o Európskej únii.

Ak nie je splnená jedna alebo viac požiadaviek uvedených v písmenách a) až e), Komisia bez toho, aby boli dotknuté odseky 4 a 5, iniciatívu odmietne zaregistrovať.

4. Ak sa Komisia domnieva, že požiadavky uvedené v odseku 3 písm. a), b), d) a e) sú splnené, ale požiadavka uvedená v odseku 3 písm. c) nie je splnená, do jedného mesiaca od predloženia žiadosti informuje skupinu organizátorov o svojom posúdení s uvedením dôvodov.

V takom prípade skupina organizátorov môže buď iniciatívu zmeniť s cieľom zohľadniť posúdenie Komisie tak, aby zaistila, že iniciatíva je v súlade s požiadavkou uvedenou v odseku 3 písm. c), alebo pôvodnú iniciatívu zachovať alebo vziať späť. Skupina organizátorov informuje Komisiu o svojej voľbe do jedného mesiaca od prijatia posúdenia Komisie s uvedením dôvodov a prípadne poskytne zmeny informácií uvedených v prílohe II s cieľom nahradiť pôvodnú iniciatívu.

Ak Komisia dostane informácie od organizátorov:

a) iniciatívu zaregistruje, ak iniciatíva spĺňa požiadavky uvedené v odseku 3 písm. c);

b) iniciatívu zaregistruje čiastočne, ak podstatná časť iniciatívy vrátane jej hlavných cieľov nie je zjavne mimo rámca právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu Únie na účely vykonávania zmlúv;

c) v iných prípadoch iniciatívu odmietne zaregistrovať.

Komisia rozhodne o žiadosti do jedného mesiaca od prijatia informácií od skupiny organizátorov prípadne od prijatia zmenenej iniciatívy podľa druhého pododseku.

5. Iniciatíva, ktorá bola zaregistrovaná, sa zverejňuje v registri.

Ak Komisia zaregistruje iniciatívu čiastočne:

a) uverejní informácie o rozsahu registrácie iniciatívy v registri;

b) skupina organizátorov zabezpečí, aby potenciálni signatári boli informovaní o rozsahu registrácie iniciatívy a o skutočnosti, že vyhlásenia o podpore sa zbierajú len vo vzťahu k zaregistrovanej časti iniciatívy.

6. Komisia zaregistruje iniciatívu pod jedným registračným číslom a informuje o tom skupinu organizátorov.

7. Ak Komisia v súlade s odsekom 4 iniciatívu odmietne zaregistrovať alebo ju zaregistruje len čiastočne, informuje skupinu organizátorov o dôvodoch svojho rozhodnutia a o všetkých dostupných prostriedkoch súdnej a mimosúdnej nápravy, ktoré majú k dispozícii.

8. Komisia o registrácii iniciatívy informuje Európsky parlament, Radu, Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov.

Článok 7

Späťvzatie iniciatívy

Skupina organizátorov môže iniciatívu, ktorá bola zaregistrovaná v súlade s článkom 6, vziať späť kedykoľvek pred predložením iniciatívy Komisii v súlade s článkom 13. Toto späťvzatie sa uverejňuje v registri.

Článok 8

Lehota na zber vyhlásení

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 11 ods. 6, sa všetky vyhlásenia o podpore zbierajú počas obdobia, ktoré nepresiahne 12 mesiacov od dátum zvoleného skupinou organizátorov („lehota na zber vyhlásení“). Tento dátum nesmie byť neskôr ako tri mesiace od zaregistrovania iniciatívy v súlade s článkom 6.

Skupina organizátorov informuje Komisiu o zvolenom dátume najneskôr 10 pracovných dní pred týmto dátumom.

Ak si skupina organizátorov želá ukončiť zber vyhlásení o podpore pred uplynutím 12 mesiacov od začiatku lehoty na zber vyhlásení, informuje Komisiu o dátume, ku ktorému sa lehota na zber vyhlásení má skončiť.

2. Komisia uvádza dátum začiatku a konca lehoty na zber vyhlásení v registri.

3. Komisia alebo prípadne skupina organizátorov ukončí prevádzku centrálneho online systému na zber vyhlásení v súlade s článkom 10 alebo prevádzku individuálneho online systému na zber vyhlásení v súlade s článkom 11 v deň skončenia lehoty na zber vyhlásení.

Článok 9

Postup zbierania vyhlásení o podpore

1. Vyhlásenia o podpore môžu byť podpísané online alebo v papierovej forme.

2. Na zbieranie vyhlásení o podpore sa smú používať len formuláre, ktoré zodpovedajú vzorom uvedeným v prílohe III.

Pred začatím zbierania vyhlásení o podpore skupina organizátorov vyplní formuláre tak, ako sa uvádza v prílohe III. Informácie uvedené vo formulároch zodpovedajú informáciám obsiahnutým v registri.

Ak sa skupina organizátorov rozhodne zbierať vyhlásenia o podpore prostredníctvom centrálneho online systém na zber vyhlásení ustanovenom v článku 10, Komisia je zodpovedná za poskytnutie náležitých formulárov v súlade s prílohou III.

V prípade, že iniciatíva bola zaregistrovaná čiastočne v súlade s článkom 6 ods. 4, formuláre uvedené v prílohe III, ako aj centrálny online systém na zber vyhlásení a prípadne individuálny online systém na zber vyhlásení, zodpovedajú rozsahu registrácie iniciatívy. 

Formuláre vyhlásení o podpore možno upraviť na účely zberu vyhlásení online.

V prípade, že občania podporia iniciatívu online prostredníctvom centrálneho online systému na zber vyhlásení uvedeného v článku 10 pomocou oznámených prostriedkov elektronickej identifikácie v zmysle nariadenia (EÚ) č. 910/2014 v súlade s článkom 10 ods. 4, príloha III sa neuplatňuje. Občania Únie uvedú svoju štátnu príslušnosť a členské štáty prijmú minimálny súbor údajov pre fyzické osoby v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/1501.

3. Od osoby, ktorá podpisuje vyhlásenie o podpore, sa vyžaduje, aby poskytla len osobné údaje uvedené v prílohe III.

4. Členské štáty do 1. júla 2019 informujú Komisiu o tom, či si želajú byť zahrnuté do časti A alebo B prílohy III. Členské štáty, ktoré si želajú byť zaradené do časti B prílohy III, uvedú druh(-y) osobného identifikačného čísla alebo čísla dokladu totožnosti, z ktorého signatári uvedú posledné štyri znaky.

Komisia do 1. januára 2020 uverejní v registri formuláre uvedené v prílohe III.

Členské štáty môžu požiadať Komisiu, aby ich zahrnula do druhej časti prílohy III, teda do časti A alebo B. Členské štáty informujú Komisiu najmenej šesť mesiacov pred dátumom, od ktorého sa začnú uplatňovať nové formuláre.

5. Skupina organizátorov je zodpovedná za zbieranie vyhlásení o podpore od signatárov v papierovej forme.

6. Každá osoba môže podpísať vyhlásenie o podpore danej iniciatívy len raz.

7. Skupina organizátorov informuje Komisiu o počte získaných vyhlásení o podpore v každom členskom štáte aspoň každé dva mesiace počas lehoty na zber vyhlásení a o konečnom počte do troch mesiacov od skončenia lehoty na zber vyhlásení na účely uverejnenia v registri.

V prípade, že požadovaný počet vyhlásení o podpore nebol dosiahnutý alebo že skupina organizátorov nepredložila do troch mesiacov od skončenia lehoty na zber vyhlásení svoju odpoveď, Komisia iniciatívu uzavrie a v registri o tom uverejní oznámenie.

Článok 10

Centrálny online systém na zber vyhlásení

1. Komisia na účely online zberu vyhlásení o podpore do 1. januára 2020 zriadi a prevádzkuje centrálny online systém na zber vyhlásení v súlade s rozhodnutím Komisie (EÚ, Euratom) 2017/46 z 10. januára 2017.

Náklady na zriadenie a prevádzku centrálneho online systému na zber vyhlásení sa hradia zo všeobecného rozpočtu Európskej únie. Používanie centrálneho online systému na zber vyhlásení je bezplatné.

Centrálny online systém na zber vyhlásení je prístupný osobám so zdravotným postihnutím.

Údaje získané prostredníctvom centrálneho online systému na zber vyhlásení sa uchovávajú na serveroch, ktoré Komisia dáva k dispozícii na tento účel.

Centrálny online systém na zber vyhlásení umožňuje nahratie vyhlásení o podpore získaných v papierovej forme.

2. Komisia pri každej iniciatíve zabezpečí, aby vyhlásenia o podpore bolo možné zbierať prostredníctvom centrálneho online systém na zber vyhlásení počas lehoty na zber vyhlásení určenej v súlade s článkom 8.

3. Do jedného mesiaca od registrácie iniciatívy a najneskôr 10 pracovných dní pred začiatkom lehoty na zber vyhlásení skupina organizátorov informuje Komisiu, či chce využiť centrálny online systém na zber vyhlásení a či si želá nahrať vyhlásenia o podpore získané v papierovej forme.

V prípade, že skupina organizátorov chce nahrať vyhlásenia o podpore získané v papierovej forme, nahrá všetky vyhlásenia o podpore získané v písomnej forme najneskôr dva mesiace po skončení lehoty na zber vyhlásení a informuje o tom Komisiu.

4. Členské štáty zabezpečujú, aby:

a) občania mohli podporovať iniciatívy online prostredníctvom vyhlásení o podpore pomocou oznámených prostriedkov elektronickej identifikácie alebo elektronickým podpisom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu;

b) bol uznaný uzol e-IDAS vyvinutý Komisiou v rámci nariadenia (EÚ) č.  910/2014 a vykonávacieho nariadenia Komisie(EÚ) 2015/1501.

Článok 11

Individuálny online systém na zber vyhlásení

1. V prípade, že skupina organizátorov nevyužíva centrálny online systém na zber vyhlásení, môže zbierať vyhlásenia o podpore online vo viacerých alebo vo všetkých členských štátoch prostredníctvom iného samostatného online systému na zber vyhlásení („individuálny online systém na zber vyhlásení“).

Údaje získané prostredníctvom individuálneho online systému na zber vyhlásení sa uchovávajú na území členského štátu.

2. Skupina organizátorov zabezpečuje, aby bol individuálny online systém na zber vyhlásení v súlade s požiadavkami stanovenými v odseku 4 a v článku 17 ods. 3 počas celej lehoty na zber vyhlásení.

3. Po registrácii iniciatívy a pred začiatkom lehoty na zber vyhlásení a bez toho, aby boli dotknuté právomoci vnútroštátnych dozorných orgánov podľa kapitoly VI nariadenia (EÚ) 2016/679, požiada skupina organizátorov príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa údaje získané prostredníctvom individuálneho online systému na zber vyhlásení budú uchovávať, aby osvedčil, že tento systém je v súlade s požiadavkami stanovenými v odseku 4.

Ak je individuálny online systém na zber vyhlásení v súlade s uvedenými požiadavkami, príslušný orgán vydá v tomto zmysle do jedného mesiaca osvedčenie v súlade so vzorom uvedeným v prílohe IV. Skupina organizátorov verejne sprístupní kópiu uvedeného osvedčenia alebo osvedčení na webovom sídle používanom pre potreby individuálneho online systému na zber vyhlásení.

Členské štáty uznávajú osvedčenia vydané príslušnými orgánmi iných členských štátov.

4. Individuálne online systémy na zber vyhlásení majú primerané bezpečnostné a technické prvky, aby mohli počas celej lehoty na zber vyhlásení zaistiť, že:

a) len fyzické osoby môžu podpísať vyhlásenie o podpore;

b) informácie poskytnuté o iniciatíve zodpovedajú informáciám, ktoré sú uverejnené v registri;

c) údaje sa od signatárov zbierajú v súlade s prílohou III;

d) údaje poskytnuté signatármi sa zbierajú a ukladajú bezpečným spôsobom.

5. Komisia prijme do 1. januára 2020 technické špecifikácie na vykonávanie odseku 4 v súlade s postupom posúdenia uvedeným v článku 21.

Komisia môže pri vývoji technických špecifikácií uvedených v prvom pododseku požiadať o radu Agentúru Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť („ENISA“).

6. Ak sa vyhlásenia o podpore zbierajú prostredníctvom individuálnych online systémov na zber vyhlásení, lehota na zber vyhlásení sa môže začať až po tom, ako bolo pre každý z týchto systémov vydané osvedčenie uvedené v odseku 3.

Článok 12

Overovanie a osvedčovanie vyhlásení o podpore členskými štátmi

1. Každý členský štát („zodpovedný členský štát“) overuje a osvedčuje, že vyhlásenia o podpore podpísané jeho štátnymi príslušníkmi sú v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

2. Do troch mesiacov od skončenia lehoty na zber vyhlásení a bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, predkladá skupina organizátorov príslušným orgánom uvedeným v článku 19 ods. 2 zodpovedného členského štátu vyhlásenia o podpore získané online alebo v papierovej forme.

Skupina organizátorov predkladá príslušným orgánom vyhlásenia o podpore len vtedy, ak iniciatívu podpísal minimálny počet signatárov stanovený v článku 3.

Vyhlásenia o podpore sa predkladajú každému príslušnému orgánu v zodpovednom členskom štáte iba raz, pričom sa použije formulár uvedený v prílohe V.

Vyhlásenia o podpore, ktoré boli získané online, sa predkladajú na základe elektronickej schémy sprístupnenej Komisiou.

Vyhlásenia o podpore získané v papierovej forme a vyhlásenia o podpore získané prostredníctvom individuálneho online systému na zber vyhlásení sa predkladajú samostatne.

3. Komisia predkladá vyhlásenia o podpore získané online cez centrálny online systém na zber vyhlásení, ako aj vyhlásenia o podpore získané v papierovej forme a nahraté podľa článku 10 ods. 3 druhého pododseku, príslušnému orgánu zodpovedného členského štátu.

V prípade, že skupina organizátorov získala vyhlásenia o podpore prostredníctvom individuálneho online systému na zber vyhlásení, môže požiadať Komisiu, aby predložila tieto vyhlásenia o podpore príslušnému orgánu zodpovedného členského štátu.

Komisia predkladá vyhlásenia o podpore v súlade s odsekom 2 druhým až štvrtým pododsekom, pričom na to používa službu EÚ na výmenu súborov uvedenú v článku 4 ods. 5.

4. Príslušné orgány overujú vyhlásenia o podpore do troch mesiacov od ich prijatia na základe primeraných kontrol, ktoré môžu byť založené na náhodnom výbere, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou.

V prípade, že sa vyhlásenia o podpore získané online a v papierovej forme predkladajú samostatne, táto lehota začína plynúť, keď príslušný orgán dostal všetky vyhlásenia o podpore.

Na účely overovania vyhlásení o podpore získaných v papierovej forme sa nevyžaduje, aby sa osvedčovala pravosť podpisov.

5. Príslušný orgán osvedčuje na základe vykonaných overení počet platných vyhlásení o podpore za daný členský štát. Toto osvedčenie sa vydáva skupine organizátorov bezplatne s použitím vzoru stanoveného v prílohe VI.

V osvedčení sa uvádza počet platných vyhlásení o podpore získaných v papierovej forme a online vrátane vyhlásení o podpore získanýchpapierovej forme a nahratých podľa článku 10 ods. 3 druhého pododseku.

Článok 13

Predloženie Komisii

Skupina organizátorov predloží iniciatívu Komisii do 3 mesiacov od získania posledného osvedčenia uvedeného v článku 12 ods. 5.

Skupina organizátorov predkladá vyplnený formulár uvedený v prílohe VII spolu s kópiami osvedčení uvedených v článku 12 ods. 5, či už v papierovej alebo elektronickej forme.

Komisia sprístupní formulár uvedený v prílohe VII v registri.

Článok 14

Uverejnenie a verejné vypočutie

1.  Keď Komisia prijme platnú iniciatívu, ktorej vyhlásenia o podpore boli získané a osvedčené v súlade s článkami 8 až 12, bezodkladne o tom uverejní v registri oznámenie a postúpi iniciatívu Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

2. Skupine organizátorov sa do troch mesiacov od predloženia iniciatívy poskytne možnosť prezentovať svoju iniciatívu na verejnom vypočutí.

Komisia a Európsky parlament spolu zorganizujú verejné vypočutie v Európskom parlamente. Možnosť zúčastniť sa na tomto vypočutí sa poskytne zástupcom ostatných inštitúcií a poradných orgánov Únie, ako aj zainteresovaným stranám.

Komisia a Európsky parlament zabezpečujú vyvážené zastúpenie príslušných verejných a súkromných záujmov.

3. Komisia je na vypočutí zastúpená na primeranej úrovni.

Článok 15

Posúdenie Komisiou

1. Komisia do jedného mesiaca od predloženia iniciatívy prijme skupinu organizátorov na primeranej úrovni, aby mohli podrobne vysvetliť otázky, ktoré sú predmetom iniciatívy.

2. Komisia do piatich mesiacov od uverejnenia iniciatívy v súlade s článkom 14 ods. 1 a po verejnom vypočutí uvedenom v článku 14 ods. 2 uvedie v oznámení svoje právne a politické závery týkajúce sa iniciatívy, prípadné opatrenia, ktoré má v úmysle prijať, spolu s dôvodmi prijatia alebo neprijatia opatrení.

Skupinu organizátorom, ako aj Európsky parlament, Radu, Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov informuje o tomto oznámení a zverejní ho.

3. Komisia a skupina organizátorov môžu informovať signatárov o odpovedi na iniciatívu v súlade s článkom 17 ods. 2 a 3.

KAPITOLA III

ĎALŠIE USTANOVENIA

Článok 16

Transparentnosť

Skupina organizátorov predkladá na uverejnenie v registri a prípadne na svojom webovom sídle kampane informácie o zdrojoch podpory a financovania iniciatívy, ktoré presahujú 500 EUR na sponzora.

Tieto informácie sa aktualizujú aspoň každé dva mesiace počas obdobia od dátumu registrácie do dátumu predloženia iniciatívy Komisii v súlade s článkom 13.

Článok 17

Komunikácia

1. Komisia zvyšuje povedomie verejnosti o existencii európskej iniciatívy občanov prostredníctvom komunikačných činností a informačných kampaní, čím prispieva k podpore aktívnej účasti občanov na politickom živote Únie.

2. Na účely komunikačných a informačných činností týkajúcich sa príslušnej iniciatívy môže skupina organizátorov alebo Komisia získať e-mailovú adresu signatára za predpokladu jeho súhlasu.

Potenciálni signatári sú informovaní o tom, že ich právo podporiť iniciatívu nie je podmienené udelením súhlasu na získanie ich e-mailovej adresy.

3. E-mailové adresy sa nesmú získavať ako súčasť formulárov vyhlásenia o podpore. Môžu sa však získavať v rovnakom čase ako vyhlásenia o podpore za predpokladu, že sú spracúvané samostatne.

Článok 18

Ochrana osobných údajov

1. Zástupca skupiny organizátorov je prevádzkovateľom údajov v zmysle nariadenia (EÚ) 2016/679. V prípade zriadenia právneho subjektu uvedeného v článku 5 ods. 7 je prevádzkovateľom údajov tento subjekt.

2. Osobné údaje poskytnuté vo formulároch vyhlásení o podpore sa zbierajú na účely operácií potrebných pre bezpečné zbieranie a uchovávanie v súlade s článkami 9 až 11, na ich predloženie členským štátom, overovanie a osvedčovanie v súlade s článkom 12, a na potrebné kontroly kvality a štatistickú analýzu.

3. Skupina organizátorov a prípadne Komisia zlikvidujú všetky vyhlásenia o podpore podpísané za iniciatívu a všetky ich kópie najneskôr do jedného mesiaca od predloženia iniciatívy Komisii v súlade s článkom 13 alebo do 21 mesiacov od začiatku lehoty na zber vyhlásení, podľa toho, čo nastane skôr. Ak je však iniciatíva vzatá späť po začiatku lehoty na zber vyhlásení, vyhlásenia o podpore a ich kópie sa zlikvidujú najneskôr do jedného mesiaca od jej späťvzatia.

4. Príslušný orgán zlikviduje všetky vyhlásenia o podpore a ich kópie najneskôr do troch mesiacov od vydania osvedčenia uvedeného v článku 12 ods. 5.

5. Vyhlásenia o podpore danej iniciatívy a ich kópie možno uchovávať po uplynutí lehôt stanovených v odsekoch 3 a 4, ak je to potrebné na účely súdneho alebo správneho konania týkajúceho sa dotknutej iniciatívy. Musia sa zlikvidovať najneskôr do jedného mesiaca od dátumu ukončenia daného konania konečným rozhodnutím.

6. Komisia a skupina organizátorov zlikvidujú záznamy o e-mailových adresách získaných v súlade s článkom 17 ods. 2 najneskôr do jedného mesiaca od späťvzatia iniciatívy alebo do 12 mesiacov od skončenia lehoty na zber vyhlásení alebo od predloženia iniciatívy Komisii. Ak však Komisia prostredníctvom oznámenia stanoví opatrenia, ktoré má v úmysle prijať v súlade s článkom 15 ods. 2, záznamy o e-mailových adresách sa zlikvidujú najneskôr do troch rokov od uverejnenia takéhoto oznámenia.

7. Bez toho, aby boli dotknuté práva členov skupiny organizátorov podľa nariadenia [(ES) č. 45/2001], títo členovia majú právo požiadať o odstránenie svojich osobných údajov z registra po uplynutí dvoch rokov od dátumu registrácie dotknutej iniciatívy.

Článok 19

Príslušné orgány v členských štátoch

1. Každý členský štát určuje na účely článku 11 jeden alebo viacero príslušných orgánov zodpovedných za vydávanie osvedčení uvedených v článku 11 ods. 3.

2. Každý členský štát určuje na účely článku 12 jeden príslušný orgán zodpovedný za koordináciu procesu overovania vyhlásení o podpore a za vydávanie osvedčení uvedených v článku 12 ods. 5.

3. Členské štáty do 1. januára 2020 oznámia Komisii názvy a adresy orgánov určených podľa odsekov 1 a 2. Členské štáty oznámia Komisii akékoľvek aktualizácie týchto informácií.

Komisia sprístupní názvy a adresy orgánov určených podľa odsekov 1 a 2 v registri.

Článok 20

Oznámenie vnútroštátnych právnych predpisov

1. Členské štáty do 1. januára 2020 oznámia Komisii konkrétne ustanovenia, ktoré prijali na vykonávanie tohto nariadenia.

2. Komisia tieto ustanovenia sprístupní verejnosti v registri v jazyku oznámenia členských štátov v súlade s odsekom 1.

KAPITOLA IV

DELEGOVANÉ AKTY A VYKONÁVACIE AKTY

Článok 21

Postup výboru

1. Komisii pomáha na účely vykonávania článku 11 ods. 5 výbor. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 22

Delegované právomoci

Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 23 s ohľadom na zmeny príloh k tomuto nariadeniu v rozsahu ich príslušných ustanovení.

Článok 23

Vykonávanie delegovania právomoci

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 22 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo [dňa nadobudnutia účinnosti základného právneho aktu alebo od akéhokoľvek iného dátumu stanoveného spoluzákonodarcami].

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 22 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktorá sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4. Komisia pred prijatím delegovaného aktu uskutočňuje konzultácie s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016.

5. Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6. Delegovaný akt prijatý podľa článku 22 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote [dvoch mesiacov] odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o [dva mesiace].

KAPITOLA V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 24

Preskúmanie

Komisia pravidelne preskúmava fungovanie európskej iniciatívy občanov a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia najneskôr do piatich rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a potom každých päť rokov. Tieto správy sa zverejňujú.

Článok 25

Zrušenie

Nariadenie (EÚ) č. 211/2011 sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2020.

Odkazy na nariadenie (EÚ) č. 211/2011 sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 26

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2020.

Článok 9 ods. 4, článok 10, článok 11 ods. 5 a články 19 až 24 sa však uplatňujú od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament    Za Radu

predseda    predseda

Legislatívny finančný výkaz

1.RÁMEC NÁVRHU/INICIATÍVY

1.1.Názov návrhu/iniciatívy

1.2.Príslušné oblasti politiky v rámci ABM/ABB

1.3.Druh návrhu/iniciatívy

1.4.Ciele

1.5.Dôvody návrhu/iniciatívy

1.6.Trvanie a finančný vplyv

1.7.Plánovaný spôsob hospodárenia

2.OPATRENIA V OBLASTI RIADENIA

2.1.Opatrenia týkajúce sa monitorovania a predkladania správ

2.2.Systémy riadenia a kontroly

2.3.Opatrenia na predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam

3.ODHADOVANÝ FINANČNÝ VPLYV NÁVRHU/INICIATÍVY

3.1.Príslušné okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky výdavkov

3.2.Odhadovaný vplyv na výdavky

3.2.1.Zhrnutie odhadovaného vplyvu na výdavky

3.2.2.Odhadovaný vplyv na operačné rozpočtové prostriedky

3.2.3.Odhadovaný vplyv na administratívne rozpočtové prostriedky

3.2.4.Súlad s platným viacročným finančným rámcom

3.2.5.Príspevky od tretích strán

3.3.Odhadovaný vplyv na príjmy

LEGISLATÍVNY FINANČNÝ VÝKAZ

1.RÁMEC NÁVRHU/INICIATÍVY

1.1.Názov návrhu/iniciatívy

„Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej iniciatíve občanov“

1.2.Príslušné oblasti politiky v rámci ABM/ABB 32

Hlava 18 Migrácia a vnútorné záležitosti;

Hlava 25 Koordinácia politiky Komisie a právne poradenstvo

Hlava 26 Administratíva Komisie

Hlava 33 Spravodlivosť a spotrebitelia

1.3.Druh návrhu/iniciatívy

 Návrh/iniciatíva sa týka novej akcie

 Návrh/iniciatíva sa týka novej akcie, ktorá nadväzuje na pilotný projekt/prípravnú akciu 33

☑Návrh/iniciatíva sa týka predĺženia trvania existujúcej akcie

 Návrh/iniciatíva sa týka akcie presmerovanej na novú akciu

1.4.Ciele

1.4.1.Viacročné strategické ciele Komisie, ktoré sú predmetom návrhu/iniciatívy

Európska iniciatíva občanov sa zaviedla Lisabonskou zmluvou (článok 11 Zmluvy o Európskej únii, článok 24 Zmluvy o fungovaní Európskej únie) a vykonáva sa prostredníctvom nariadenia (EÚ) č. 211/2011 o iniciatíve občanov (nariadenie o európskej iniciatíve občanov), ktoré nadobudlo účinnosť v apríli 2012.

Zámerom európskej iniciatívy občanov je posilniť zapojenie občanov do demokratického života Európskej únie, a to tým, že im umožňuje obracať sa priamo na Komisiu so žiadosťou o predloženie návrhu právnych aktov Únie na účely vykonávania zmlúv.

Revízia nariadenia o európskej iniciatíve občanov po prvých piatich rokoch uplatňovania (nahradením súčasného nariadenia novým nariadením) je súčasťou záväzku Európskej komisie zvyšovať demokratickú legitímnosť EÚ prostredníctvom vyššej miery zapojenia a účasti občanov, pričom sa zohľadňujú politické usmernenia Junckerovej Komisie, a to konkrétne jej priorita č. 10 – Únia demokratickej zmeny.

Cieľom tohto nového návrhu je zlepšiť fungovanie európskej iniciatívy občanov tým, že sa zameriava na riešenie nedostatkov zistených pri jeho vykonávaní, pričom si vytyčuje tieto hlavné politické ciele : i) urobiť z európskej iniciatívy občanov prístupnejší, menej zaťažujúci a ľahšie použiteľný nástroj pre organizátorov a podporovateľov a ii) v plnej miere využiť potenciál európskej iniciatívy občanov ako nástroja na podporu občianskej diskusie a účasti občanov na európskej úrovni, ako aj priblížiť EÚ k jej občanom.

Vykonávanie nástroja európskej iniciatívy občanov sa ďalej uvádza v strategickom pláne generálneho sekretariátu Komisie na roky 2016 – 2020 v rámci osobitného cieľa C.2: Demokratickejšia Európska únia, ktorá sa viac zodpovedá svojim občanom, otvára proces tvorby politík a posilňuje dialóg s občanmi, zainteresovanými stranami a národnými parlamentmi.

1.4.2.Osobitné ciele a príslušné činnosti v rámci ABM/ABB

Osobitný cieľ č.

Cieľ č. 1: účinne riadiť administratívne postupy týkajúce sa vykonávania európskej iniciatívy občanov a poskytovať pomoc organizátorom;

Cieľ č. 2: poskytovať technickú podporu organizátorom európskych iniciatív občanov a riadiť súvisiace IT projekty;

Cieľ č. 3: poskytnúť centrálny online systém na zber vyhlásení o podpore a  register európskych iniciatív občanov;

Cieľ č. 4: ponúkať technickú a organizačnú podporu organizátorom európskych iniciatív občanov prostredníctvom online platformy pre spoluprácu, ktorá bude spravovaná v spolupráci s externým partnerom;

Cieľ č. 5: podporovať nástroj európskej iniciatívy občanov pomocou komunikačných a informačných nástrojov;

Cieľ č. 6: prekladať iniciatívy;

Cieľ č. 7: organizovať stretnutia s organizátormi v prípade, že ich o to Komisia požiada ako súčasť postupu posúdenia ich úspešnej iniciatívy.

Príslušné činnosti v rámci ABM/ABB

Cieľ č. 1 spadá do rozsahu pôsobnosti hlavy 25: „Koordinácia politiky Komisie a právne poradenstvo“.

Cieľ č. 2 spadá do rozsahu pôsobnosti kapitoly 26.03 „Služby pre verejnú správu, podnikateľské subjekty a občanov“.

Ciele č. 3 a 4 spadajú do rozsahu pôsobnosti kapitoly 18.04 „Podpora európskeho občianstva“ a do rozsahu pôsobnosti kapitoly 26.03 „Služby pre verejnú správu, podnikateľské subjekty a občanov“.

Ciele č. 5, 6 a 7 spadajú do rozsahu pôsobnosti kapitoly 18.04 „Podpora európskeho občianstva“.

1.4.3.Očakávané výsledky a vplyv

Uveďte, aký vplyv by mal mať návrh/iniciatíva na príjemcov/cieľové skupiny.

1. zvýšenie počtu žiadostí o registráciu

2. zvýšenie počtu iniciatív zaregistrovaných Komisiou

3. zabezpečenie online zberu vyhlásení počas celých 12 mesiacov pre všetky iniciatívy

4. zvýšenie priemerného počtu vyhlásení o podpore získaných za iniciatívu

5. zvýšenie počtu iniciatív, ktoré dosiahli požadovaný počet vyhlásení o podpore

6. zvýšenie počtu iniciatív, ktoré sú predmetom následných krokov zo strany Komisie

7. zvýšenie povedomia občanov o tomto nástroji

1.4.4.Ukazovatele výsledkov a vplyvu

Uveďte ukazovatele, pomocou ktorých je možné sledovať uskutočňovanie návrhu/iniciatívy.

Ukazovateľ 1: počet žiadostí prijatých Komisiou

Východiskový stav 1: 13 žiadostí ročne v priemere od roku 2012

Ukazovateľ 2: miera zaregistrovaných iniciatív    

Východiskový stav 2: v priemere 70 % žiadostí za posledných 5 rokov

Ukazovateľ 3a: počet iniciatív využívajúcich centrálny online systém zberu vyhlásení

Východiskový stav 3a: 70 % iniciatív využíva softvér a servery Komisie

Ukazovateľ 3b: dátum osvedčenia online systému na zber vyhlásení v porovnaní s dátumom začiatku zberu vyhlásení

Východiskový stav 3b: v priemere približne jeden mesiac po dátume registrácie pri systémoch umiestnených na serveroch Komisie

Ukazovateľ 4: počet vyhlásení o podpore získaných za iniciatívu na konci 12-mesačnej lehoty na zber vyhlásení

Východiskový stav 4: presný číselný údaj nie je Komisii známy, s výnimkou troch úspešných iniciatív

Ukazovateľ 5: počet úspešných iniciatív

Východiskový stav 5: tri iniciatívy za päť rokov

Ukazovateľ 6: počet iniciatív, ktoré sú predmetom následných krokov zo strany Komisie

Východiskový stav 6: dve iniciatívy za päť rokov

Ukazovateľ 7a: výsledky prieskumov o informovanosti občanov EÚ o ich právach (Eurobarometer)

Východiskový stav 7a: Podľa výsledkov bleskového prieskumu Eurobarometra č. 430 z októbra 2015 na otázku, či majú občania EÚ právo zúčastňovať sa na iniciatíve občanov, dve tretiny respondentov (66 %) odpovedali kladne.

Ukazovateľ 7b: počet občanov informovaných o tomto nástroji/úspešných iniciatívach e-mailom

Východiskový stav 7b: neuvádza sa

Ukazovateľ 7c: počet účastníkov na online platforme pre spoluprácu

Východiskový stav 7c: neuvádza sa

1.5.Dôvody návrhu/iniciatívy

1.5.1.Potreby, ktoré sa majú uspokojiť v krátkodobom alebo dlhodobom horizonte

Vykonávanie ustanovení článku 11 Zmluvy o Európskej únii a článku 24 Zmluvy o fungovaní Európskej únie týkajúcich sa iniciatívy občanov.

1.5.2.Prínos zapojenia Európskej únie

Tento návrh patrí do výlučnej právomoci EÚ podľa článku 24 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Zásada subsidiarity sa preto neuplatňuje.

Európska iniciatíva občanov má už svojou povahou rozmer EÚ, keďže ide o proces vypracovávania návrhov právnych aktov Únie.

1.5.3.Poznatky získané z podobných skúseností v minulosti

Nástroj európskej iniciatívy občanov za zaviedol Lisabonskou zmluvou a začal fungovať na základe nariadenia č. 211/2011 od 1. apríla 2012.

Tento nový návrh nahrádza dané nariadenie.

Skúsenosti z prvých piatich rokov vykonávania nariadenia o európskej iniciatíve občanov jasne ukazujú, že Komisia musí poskytnúť organizátorom oveľa konkrétnejšiu technickú, organizačnú a právnu podporu, aby mohli účinne realizovať ich iniciatívy.

Dospelo sa preto k záveru, že je potrebné organizátorom ponúknuť hotový centrálny systém umožňujúci online zber vyhlásení o podpore, ako sa uvádza v tomto návrhu.

Medzi iné IT nástroje podporujúce európsku iniciatívu občanov patrí register/webové sídlo európskych iniciatív občanov (už existuje a má sa integrovať s centrálnym online systémom na zber vyhlásení) a platforma pre spoluprácu (v tejto fáze sa realizuje prostredníctvom pilotného projektu Európskeho parlamentu), ako sa uvádza v návrhu.

Takisto sa dospelo k záveru, že v záujme zvýšenia účasti občanov treba zintenzívniť komunikačné činnosti a činnosti zvyšujúce povedomie. V tomto návrhu je uvedené nové ustanovenie o komunikácii.

Vzhľadom na pracovné zaťaženie súvisiace s vykonávaním súčasného nariadenia o európskej iniciatíve občanov sa množstvo ľudských zdrojov, ktoré boli naň vyčlenené, za posledných päť rokov podstatne zvýšilo. Tento počet sa novým nariadením nezmení.

1.5.4.Zlučiteľnosť a možná synergia s inými vhodnými nástrojmi

IT projekty podporujúce vykonávanie európskej iniciatívy občanov, a najmä online zber vyhlásení o podpore, boli v minulosti podporované prostredníctvom programu ISA a v súčasnosti sú podporované prostredníctvom programu ISA2.

Tieto projekty prispejú k zlepšeniu cezhraničnej interoperability medzi orgánmi verejnej správy a ich občanmi a podnikmi.

1.6.Trvanie a finančný vplyv

 Návrh/iniciatíva s obmedzeným trvaním

   Návrh/iniciatíva je v platnosti od [DD/MM]RRRR do [DD/MM]RRRR.

   Finančný vplyv trvá od RRRR do RRRR.

 Návrh/iniciatíva s neobmedzeným trvaním

Počiatočná fáza vykonávania bude trvať od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019,

a potom bude vykonávanie pokračovať v plnom rozsahu.

1.7.Plánovaný spôsob hospodárenia 34

Priame hospodárenie na úrovni Komisie

prostredníctvom jej útvarov vrátane zamestnancov v delegáciách Únie

   prostredníctvom výkonných agentúr

 Zdieľané hospodárenie s členskými štátmi

 Nepriame hospodárenie so zverením úloh súvisiacich s plnením rozpočtu na:

tretie krajiny alebo subjekty, ktoré tieto krajiny určili,

medzinárodné organizácie a ich agentúry (uveďte),

Európsku investičnú banku (EIB) a Európsky investičný fond,

subjekty podľa článkov 208 a 209 nariadenia o rozpočtových pravidlách,

verejnoprávne subjekty,

súkromnoprávne subjekty poverené vykonávaním verejnej služby, pokiaľ tieto subjekty poskytujú dostatočné finančné záruky,

súkromnoprávne subjekty spravované právom členského štátu, ktoré sú poverené vykonávaním verejno-súkromného partnerstva a ktoré poskytujú dostatočné finančné záruky,

osoby poverené vykonávaním osobitných činností v oblasti SZBP podľa hlavy V Zmluvy o Európskej únii a určené v príslušnom základnom akte.

V prípade viacerých spôsobov hospodárenia uveďte v oddiele „Poznámky“ presnejšie vysvetlenie.

Poznámky:

Poznámka 1:

Na porovnanie sú uvedené nasledujúce rozpočtové prostriedky, ktoré boli vyčlenené na súčasné nariadenie o európskej iniciatíve občanov:

na rok 2017:

– 0,840 mil. EUR v rámci rozpočtového riadku európskej iniciatívy občanov (18 04 01 02),

– 0,561 mil. EUR v rámci rozpočtového riadku programu ISA² (26 03 01 00),

– 0,500 mil. EUR v rámci pilotného projektu „Nové technológie a nástroje informačných a komunikačných technológií (IKT) na vykonávanie a zjednodušenie európskej iniciatívy občanov (ECI).“ (25 01 77 04)

na rok 2018 (tieto rozpočtové prostriedky v čase prijatia súčasného legislatívneho návrhu ešte nie sú potvrdené):

– 0,740 mil. EUR v rámci rozpočtového riadku európskej iniciatívy občanov (18 04 01 02),

– 0,560 mil. EUR v rámci rozpočtového riadku programu ISA² (26 03 01 00),

Poznámka 2:

Dátum prijatia a nadobudnutia účinnosti nového nariadenia nie je možné v tomto štádiu potvrdiť. Informácie týkajúce sa počiatočnej fázy vykonávania môže byť potrebné zodpovedajúcim spôsobom upraviť.

Poznámka 3:

Prípravy týkajúce sa zriadenia centrálneho online systému na zber vyhlásení o podpore, ako sa uvádza v osobitnom cieli č. 3, sa začnú už v roku 2018 za použitia rozpočtových prostriedkov, ktoré sú v návrhu rozpočtu na rok 2018 stanovené pre súčasné nariadenie o európskej iniciatíve občanov.

2.OPATRENIA V OBLASTI RIADENIA

2.1.Opatrenia týkajúce sa monitorovania a predkladania správ

Uveďte časový interval a podmienky, ktoré sa vzťahujú na tieto opatrenia.

Monitorovanie a podávanie správ zabezpečujú zamestnanci Komisie v rámci existujúcich pravidiel, ktoré sa vzťahujú na činnosti Generálneho sekretariátu a Generálneho riaditeľstva pre informatiku.

2.2.Systémy riadenia a kontroly

2.2.1.Zistené riziká.

Nedostatok komunikačných činností a činností, ktoré zvyšujú povedomie, môže viesť k nižšej účasti na tomto nástroji, a teda aj k nižšiemu počtu zaregistrovaných a úspešných iniciatív, ako sa uvádza v bode 1.4.3.

Nedostatok účinnej technickej a organizačnej podpory pre organizátorov môže viesť k nižšiemu počtu úspešných iniciatív uvedených v bode 1.4.3.

2.2.2.Údaje o zavedenom systéme vnútornej kontroly.

Pokryté existujúcimi systémami vnútornej kontroly Generálneho sekretariátu a GR pre informatiku (DIGIT).

2.2.3.Odhad nákladov a prínosov kontrol a posúdenie očakávanej úrovne rizika chyby.

Táto iniciatíva pravdepodobne nebude mať vplyv na odhadovanú celkovú sumu vystavenú riziku ani na ukazovateľ nákladov na kontrolu. Ako sa uvádza v výročnej správe o činnosti Generálneho sekretariátu za rok 2016, odhadovaná celková suma vystavená riziku na Generálnom sekretariáte je 0 EUR a ukazovateľ nákladov na kontrolu (náklady na kontrolu/platby) je 1,74 %.

2.3.Opatrenia na predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam

Uveďte existujúce a plánované preventívne a ochranné opatrenia.

neuvádza sa

3.ODHADOVANÝ FINANČNÝ VPLYV NÁVRHU/INICIATÍVY

3.1.Príslušné okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky výdavkov

·Existujúce rozpočtové riadky

V poradí, v akom za sebou nasledujú okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky.

Okruh viacročného finančného rámca

Rozpočtový riadok

Druh
výdavkov

Príspevky

Číslo 1A
Názov: „Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť“

DRP 35

krajín EZVO 36

kandidátskych krajín 37

tretích krajín

v zmysle článku 21 ods. 2 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách

26 03 01 00

DRP

ÁNO

ÁNO

NIE

ÁNO 

Okruh viacročného finančného rámca

Rozpočtový riadok

Druh
výdavkov

Príspevky

Číslo: 3
Názov: „Bezpečnosť a občianstvo“

DRP/NRP 38

krajín EZVO 39

kandidátskych krajín 40

tretích krajín

v zmysle článku 21 ods. 2 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách

18 04 01 02

DRP

NIE

NIE

NIE

NIE

33 02 01 00

DRP

ÁNO

ÁNO

ÁNO

NIE

Okruh viacročného finančného rámca

Rozpočtový riadok

Druh
výdavkov

Príspevky

Číslo: 5
Názov: „Administratívne výdavky“

DRP/NRP 41

krajín EZVO 42

kandidátskych krajín 43

tretích krajín

v zmysle článku 21 ods. 2 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách

25 01 01 01 01

25 01 02 11 01

25 01 02 11 02

26 01 01 01 01

NRP

NIE

NIE

NIE

NIE

Požadované nové rozpočtové riadky

V poradí, v akom za sebou nasledujú okruhy viacročného finančného rámca a rozpočtové riadky.

Okruh viacročného finančného rámca

Rozpočtový riadok

Druh
výdavkov

Príspevky

Číslo[…][Názov………………………………………]

DRP/NRP

krajín EZVO

kandidátskych krajín

tretích krajín

v zmysle článku 21 ods. 2 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách

[…][XX YY YY YY]

ÁNO/NIE

ÁNO/NIE

ÁNO/NIE

ÁNO/NIE

3.2.Odhadovaný vplyv na výdavky

[Tento oddiel sa vyplní použitím tabuľky s rozpočtovými údajmi administratívnej povahy (druhý dokument v prílohe k tomuto finančnému výkazu) a na účely konzultácie medzi útvarmi sa vloží do aplikácie DECIDE.]

3.2.1.Zhrnutie odhadovaného vplyvu na výdavky

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Okruh viacročného finančného
rámca

Číslo: 1A

Názov: „Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť“

GR: DIGIT

Rok
2019

Rok
2020

•Operačné rozpočtové prostriedky

Číslo rozpočtového riadka: 26 03 01 00

Záväzky

(1)

0,620

0,110

Platby

(2)

0,310

0,420

Číslo rozpočtového riadka

Záväzky

(1a)

Platby

(2a)

Administratívne rozpočtové prostriedky financované z balíka prostriedkov určených na realizáciu osobitných programov 44

Číslo rozpočtového riadka

(3)

Rozpočtové prostriedky
pre GR DIGIT SPOLU

Záväzky

= 1 + 1a + 3

0,620

0,110

Platby

= 2 + 2a + 3

0,310

0,420Operačné rozpočtové prostriedky SPOLU

Záväzky

(4)

0,620

0,110

Platby

(5)

0,310

0,420

•Administratívne rozpočtové prostriedky financované z balíka prostriedkov určených na realizáciu osobitných programov SPOLU

(6)

Rozpočtové prostriedky OKRUHU 1A
SPOLU
viacročného finančného rámca

Záväzky

= 4 + 6

0,620

0,110

Platby

= 5 + 6

0,310

0,420

Okruh viacročného finančného
rámca

Číslo 3

Názov „Bezpečnosť a občianstvo“

GR: Generálny sekretariát

Rok
2019

Rok
2020

•Operačné rozpočtové prostriedky

Číslo rozpočtového riadka: 18 04 01 02

Záväzky

(1)

1,085

1,385

Platby

(2)

0,814

1,310

Číslo rozpočtového riadka

Záväzky

(1a)

Platby

(2 a)

Administratívne rozpočtové prostriedky financované z balíka prostriedkov určených na realizáciu osobitných programov 45

Číslo rozpočtového riadka

(3)

Rozpočtové prostriedky
pre GR Generálny sekretariát SPOLU

Záväzky

= 1 + 1a + 3

1,085

1,385

Platby

= 2 + 2a + 3

+3

0,814

1,310

GR: JUST

Rok
2019

Rok
2020

•Operačné rozpočtové prostriedky

Číslo rozpočtového riadka: 33 02 01 00

Záväzky

(1)

0,345

0,645

Platby

(2)

0,259

0,570

Číslo rozpočtového riadka

Záväzky

(1a)

Platby

(2a)

Administratívne rozpočtové prostriedky financované z balíka prostriedkov určených na realizáciu osobitných programov 46

Číslo rozpočtového riadka

(3)

Rozpočtové prostriedky
pre GR JUST

Záväzky

= 1 + 1a + 3

0,345

0,645

Platby

= 2 + 2a + 3

+3

0,259

0,570Operačné rozpočtové prostriedky SPOLU

Záväzky

(4)

1,430

2,030

Platby

(5)

1,073

1,880

•Administratívne rozpočtové prostriedky financované z balíka prostriedkov určených na realizáciu osobitných programov SPOLU

(6)

Rozpočtové prostriedky OKRUHU 3
SPOLU
viacročného finančného rámca

Záväzky

= 4 + 6

1,430

2,030

Platby

= 5 + 6

1,073

1,880

Ak má návrh/iniciatíva vplyv na viaceré okruhy:

•Operačné rozpočtové prostriedky SPOLU

Záväzky

(4)

2,050

2,140

Platby

(5)

1,383

2,300

•Administratívne rozpočtové prostriedky financované z balíka prostriedkov určených na realizáciu osobitných programov SPOLU

(6)

Rozpočtové prostriedky OKRUHOV 1 až 4
SPOLU
viacročného finančného rámca
(referenčná suma)

Záväzky

= 4 + 6

2,050

2,140

Platby

= 5 + 6

1,383

2,300Okruh viacročného finančného
rámca

5

„Administratívne výdavky“

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Rok
2019

Rok
2020

GR: Generálny sekretariát

•Ľudské zdroje

0,828

0,828

•Ostatné administratívne výdavky

0,070

0,070

GR SPOLU Generálny sekretariát

Rozpočtové prostriedky

0,898

0,898

GR: DIGIT

•Ľudské zdroje

0,173

0,173

•Ostatné administratívne výdavky

GR SPOLU DIGIT

Rozpočtové prostriedky

0,173

0,173

Rozpočtové prostriedky OKRUHU 5
SPOLU
viacročného finančného rámca
 

(Záväzky spolu = Platby spolu)

1,071

1,071

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Rok
2019

Rok
2020

Rozpočtové prostriedky OKRUHOV 1 až 5
SPOLU
viacročného finančného rámca
 

Záväzky

1,25 FTE (ekvivalent plného pracovného času)

1,25 FTE

Platby

1,25 FTE

1,25 FTE

3.2.2.Odhadovaný vplyv na operačné rozpočtové prostriedky

   Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie operačných rozpočtových prostriedkov.

   Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie operačných rozpočtových prostriedkov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

viazané rozpočtové prostriedky v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Uveďte ciele a výstupy

Rok
2019

Rok
2020

VÝSTUPY

Druh 47

Priemerné náklady

Počet

Náklady

Počet

Náklady

OSOBITNÝ CIEĽ č. 3

Centrálny systém zberu & Register európskych iniciatív občanov
Vývoj, údržba a podpora, infraštruktúra

Softvér, infraštruktúra, služby

1,095

1

0,950

1

1,240

Osobitný cieľ č. 3 medzisúčet

1

0,950

1

1,240

OSOBITNÝ CIEĽ č. 4

Online platforma pre spoluprácu pre európske iniciatívy občanov

Vývoj, údržba a podpora, prevádzka platformy, infraštruktúra

Softvér, infraštruktúra, služby

0,400

1

0,400

1

0,400

Osobitný cieľ č. 4 medzisúčet

1

0,400

1

0,400

OSOBITNÝ CIEĽ č. 5

Komunikačné činnosti a činnosti, ktoré zvyšujú povedomie

služby

0,400

1

0,500

1

0,300

Osobitný cieľ č. 5 medzisúčet

1

0,500

1

0,300

OSOBITNÝ CIEĽ č. 6

Preklady zaregistrovaných iniciatív

služby

0,050

100

0,050

100

0,050

Osobitný cieľ č. 6 medzisúčet

100

0,050

100

0,050

OSOBITNÝ CIEĽ č. 7

Organizácia stretnutí s organizátormi iniciatív

Priama zmluva, služby

0,150

5

0,150

5

0,150

Osobitný cieľ č. 7 medzisúčet

5

0,150

5

0,150

NÁKLADY SPOLU

2,050

2,140

Odôvodnenie požadovaných rozpočtových prostriedkov:

Cieľ č. 3: poskytnúť centrálny online systém na zber vyhlásení o podpore a na register európskych iniciatív občanov:

Centrálny online systém na zber vyhlásení je výslovne uvedený v súčasnom návrhu. Má byť zriadený a prevádzkovaný Komisiou (článok 10).

Tento systém nebol uvedený v prvom nariadení o európskej iniciatíve občanov, v ktorom sa predpokladalo len to, že Komisia je zodpovedná za vývoj a údržbu softvéru na online zber vyhlásení.

Online register európskych iniciatív občanov je už naplánovaný v prvom nariadení o európskej iniciatíve občanov a jeho pokračovanie sa predpokladá aj v novom nariadení (článok 4 ods. 3).

Rozpočet súvisiaci s vývojom a údržbou softvéru na online zber vyhlásení a s registrom pre európske iniciatívy občanov dosiahne v roku 2017 výšku 685 tis. EUR, financovaných čiastočne z rozpočtového riadku programu ISA² 26 03 01 00 (najmä pokiaľ ide o softvér na online zber vyhlásení) a čiastočne z rozpočtového riadku európskej iniciatívy občanov 18 04 01 02.

Predpokladaná výška rozpočtu určená na vykonávanie súčasného návrhu na účely tohto cieľa odráža výsledok štúdie o procese online zberu vyhlásení, ktorú Komisia uskutočnila v roku 2017.

Cieľ č. 4: ponúkať technickú a organizačnú podporu organizátorom európskych iniciatív občanov prostredníctvom online platformy pre spoluprácu spravovanej v spolupráci s externým partnerom:

V článku 4 ods. 2 návrhu sa spomína online platforma pre spoluprácu ako trvalý nástroj na podporu vykonávania európskej iniciatívy občanov. V prvom nariadení o európskej iniciatíve občanov sa s existenciou tejto platformy nepočítalo.

V rámci nového nariadenia si táto platforma bude vyžadovať pravidelné financovanie. Navrhovaný ročný rozpočet dosahuje 400 tis. EUR ročne, čo by sa malo pokryť prevádzku platformy v spolupráci s externým partnerom, ako aj vývoj, údržbu, podporu a infraštruktúru.

Cieľ č. 5: podporovať nástroj európskej iniciatívy občanov pomocou komunikačných a informačných nástrojov:

Novým článkom 17 navrhovaného nariadenia sa pre Európsku komisiu zavádza povinnosť uskutočňovať komunikačné činnosti na zvyšovanie povedomia verejnosti o existencii európskej iniciatívy občanov.

V roku 2017 sa komunikačné činnosti financujú z rozpočtového riadka európskej iniciatívy občanov 18 04 01 02, ktorý obsahuje celkové rozpočtové prostriedky vo výške 840 tis. EUR. Návrh rozpočtu na rok 2018 počíta so 740 tis. EUR na rozpočtový riadok európskej iniciatívy občanov 18 04 01 02.

Navrhované ročné rozpočtové prostriedky na tento účel dosahujú výšku 500 tis. EUR v roku 2019 a následne 300 tis. EUR ročne.

Cieľ č. 6: prekladať zaregistrované iniciatívy.

Návrh nového nariadenia o európskej iniciatíve občanov zavádza preklady iniciatív do všetkých úradných jazykov EÚ (článok 4 ods. 4) pri ich registrácii Komisiou, s čím sa v rámci súčasného nariadenia nepočíta.

Rozpočet vo výške 50 tis. EUR by umožnil preklad až 100 zaregistrovaných iniciatív za rok.

Cieľ č. 7: organizovať stretnutia s organizátormi v prípade, že ich o to Komisia požiada ako súčasť postupu posúdenia ich úspešnej iniciatívy.

Tieto rozpočtové prostriedky sa v prvom rade použijú na úhradu cestovných výdavkov organizátorov, keď dostanú pozvánku na stretnutie s Komisiou ako súčasť postupu posúdenia úspešnej iniciatívy. Ostatné možné výdavky sa týkajú akejkoľvek súvisiacej logistiky a dodávok.

3.2.3.Odhadovaný vplyv na administratívne rozpočtové prostriedky

3.2.3.1.Zhrnutie

   Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie administratívnych rozpočtových prostriedkov.

   Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie administratívnych rozpočtových prostriedkov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

2019

2020

OKRUH 5viacročného finančného rámca

Ľudské zdroje

1,001

1,001

Ostatné administratívne výdavky

0,070

0,070

OKRUH 5 viacročného finančného rámca
medzisúčet

1,071

1,071

Mimo OKRUHU 5 48 viacročného finančného rámca

Ľudské zdroje

Ostatné administratívne výdavky

Mimo OKRUHU 5
viacročného finančného rámca
medzisúčet

SPOLU

1,071

1,071

Rozpočtové prostriedky potrebné na ľudské zdroje a na ostatné administratívne výdavky budú pokryté rozpočtovými prostriedkami GR, ktoré už boli pridelené na riadenie akcie a/alebo boli prerozdelené v rámci GR, a v prípade potreby budú doplnené zdrojmi, ktoré sa môžu prideliť riadiacemu GR v rámci ročného postupu prideľovania zdrojov a v závislosti od rozpočtových obmedzení.

3.2.3.2.Odhadované potreby ľudských zdrojov

   Návrh/iniciatíva si nevyžaduje použitie ľudských zdrojov.

   Návrh/iniciatíva si vyžaduje použitie ľudských zdrojov, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

odhady sa vyjadrujú v jednotkách ekvivalentu plného pracovného času

2019

2020

•Plán pracovných miest (úradníci a dočasní zamestnanci)

25 01 01 01 (ústredie a zastúpenia Komisie)

4 FTE AD +

2 FTE AST

4 FTE AD +

2 FTE AST

26 01 01 01 (ústredie a zastúpenia Komisie)

0,25 FTE AD +

1,FTE AST 

0,25 FTE AD +

1,FTE AST

XX 01 01 02 (delegácie)

XX 01 05 01 (nepriamy výskum)

10 01 05 01 (priamy výskum)

Externí zamestnanci (ekvivalent plného pracovného času: FTE) 49

XX 01 02 01 (ZZ, VNE, DAZ z celkového balíka prostriedkov)

XX 01 02 02 (ZZ, MZ, VNE, DAZ, PED v delegáciách)

XX 01 04 yy  50

‒ ústredie

– delegácie

XX 01 05 02 (ZZ, VNE, DAZ – nepriamy výskum)

10 01 05 02 (ZZ, VNE, DAZ – priamy výskum)

Iné rozpočtové riadky (uveďte)

SPOLU

4,25 FTE AD +

3 FTE AST

4,25 FTE AD +

3 FTE AST

XX predstavuje príslušnú oblasť politiky alebo rozpočtovú hlavu.

Potreby ľudských zdrojov budú pokryté úradníkmi GR, ktorí už boli pridelení na riadenie akcie a/alebo boli interne prerozdelení v rámci GR, a v prípade potreby budú doplnené zdrojmi, ktoré sa môžu prideliť riadiacemu GR v rámci ročného postupu prideľovania zdrojov v závislosti od rozpočtových obmedzení.

Opis úloh, ktoré sa majú vykonať:

Úradníci a dočasní zamestnanci

Cieľ č. 1: účinne riadiť administratívne postupy týkajúce sa vykonávania európskej iniciatívy občanov a poskytovať pomoc organizátorom;

Cieľ č. 2: poskytovať technickú podporu organizátorom európskych iniciatív občanov a riadiť súvisiace IT projekty.

Externí zamestnanci

3.2.4.Súlad s platným viacročným finančným rámcom

   Návrh/iniciatíva je v súlade s platným viacročným finančným rámcom.

   Návrh/iniciatíva si vyžaduje zmenu v plánovaní príslušného okruhu vo viacročnom finančnom rámci.

Vysvetlite požadovanú zmenu v plánovaní a uveďte príslušné rozpočtové riadky a zodpovedajúce sumy.

[…]

   Návrh/iniciatíva si vyžaduje, aby sa použil nástroj flexibility alebo aby sa uskutočnila revízia viacročného finančného rámca.

Vysvetlite potrebu a uveďte príslušné okruhy, rozpočtové riadky a zodpovedajúce sumy.

[…]

3.2.5.Príspevky od tretích strán

Návrh/iniciatíva nezahŕňa spolufinancovanie tretími stranami.

Návrh/iniciatíva zahŕňa spolufinancovanie tretími stranami, ako je odhadnuté v nasledujúcej tabuľke:

rozpočtové prostriedky v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Rok
N

Rok
N + +1

Rok
N + +2

Rok
N + 3

Uveďte všetky roky, počas ktorých vplyv trvá (pozri bod 1.6)

Spolu

Uveďte spolufinancujúci subjekt 

Prostriedky zo spolufinancovania SPOLU3.3.Odhadovaný vplyv na príjmy

   Návrh/iniciatíva nemá finančný vplyv na príjmy.

   Návrh/iniciatíva má finančný vplyv na príjmy, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

   vplyv na vlastné zdroje

   vplyv na rôzne príjmy

v mil. EUR (zaokrúhlené na 3 desatinné miesta)

Rozpočtový riadok príjmov:

Rozpočtové prostriedky k dispozícii v prebiehajúcom rozpočtovom roku

Vplyv návrhu/iniciatívy 51

Rok
N

Rok
N + +1

Rok
N + +2

Rok
N + 3

Uveďte všetky roky, počas ktorých vplyv trvá (pozri bod 1.6)

Článok ………….

V prípade rôznych pripísaných príjmov uveďte príslušné rozpočtové riadky výdavkov.

[…]

Uveďte spôsob výpočtu vplyvu na príjmy.

[…]

(1)

   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov (Ú. v. EÚ L 65, 11.3.2011, s. 1).

(2)

   Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1179/2011 zo 17. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické špecifikácie pre elektronické systémy zberu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 o iniciatíve občanov (Ú. v. EÚ L 301, 18.11.2011, s. 3).

(3)

   Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade „Správa o uplatňovaní nariadenia (EÚ) č. 211/2011 o iniciatíve občanov“, COM(2015)145 final.

(4)

   Uznesenie Európskeho parlamentu z 28. októbra 2015 k európskej iniciatíve občanov [P8_TA(2015)0382].

(5)

   Jean-Claude Juncker, Nový začiatok pre Európu: moja agenda pre zamestnanosť, rast, spravodlivosť a demokratickú zmenu (politické usmernenia pre budúcu Európsku komisiu).

(6) Článok 20 ods. 2 písm. b) a článok 22 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a články 39 a 40 Charty základných práv Európskej únie.
(7)

   Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov „Lepšia právna regulácia v záujme lepších výsledkov – program EÚ“, COM(2015) 215.

(8)

   Správa o občianstve EÚ z roku 2017. Posilňovanie práv občanov v Únii demokratickej zmeny.

(9) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje program Práva, rovnosť a občianstvo na obdobie rokov 2014 – 2020 (Ú. v EÚ L 354, 28.12.2013, s. 62 – 72). Nariadenie Rady (EÚ) č. 390/2014 zo 14. apríla 2014, ktorým sa ustanovuje program „Európa pre občanov“ na obdobie rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 115, 17.4.2014, s. 3).
(10) Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Akčný plán EÚ pre elektronickú verejnú správu na roky 2016 – 2020 Urýchlenie digitálnej transformácie verejnej správy, COM(2016) 179 final.
(11) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1 – 88).
(12) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1 – 22).
(13) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 73 – 114).
(14) Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Akčný plán EÚ pre elektronickú verejnú správu na roky 2016 – 2020 Urýchlenie digitálnej transformácie verejnej správy, COM(2016) 179 final.
(15) Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Stratégia pre jednotný digitálny trh v Európe, COM(2015) 192 final.
(16) Zahŕňa to najmä: dve štúdie Európskeho parlamentu s názvom „Európska iniciatíva občanov – prvé ponaučenia z vykonávania“ a „Vykonávanie európskej iniciatívy občanov“; prieskum ombudsmanky z jej vlastnej iniciatívy týkajúci sa európskej iniciatívy občanov; závery z podujatí „Dni európskej iniciatívy občanov“, ktoré sa konali v apríli 2015 a 20. apríla 2016; stanovisko Výboru regiónov z októbra 2015; uznesenie Európskeho parlamentu z októbra 2015; stanovisko platformy REFIT z júna 2016 a stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z júla 2016.
(17) http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/regulation-review?lg=sk  
(18) http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/legislative-framework?lg=sk
(19) https://ec.europa.eu/info/files/refit-platform-recommendations-european-citizen-initiative_sk
(20) Ú. v. EÚ C […], […], s. […].
(21) Ú. v. EÚ C […], […], s. […].
(22) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov (Ú. v. EÚ L 65, 11.3.2011, s. 1 – 22).
(23) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1179/2011 zo 17. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické špecifikácie pre elektronické systémy zberu podľa nariadenia (EÚ) č. 211/2011 (Ú. v. EÚ L 301, 18.11.2011, s. 3 – 9).
(24) COM(2015) 145 final.
(25) 2014/2257(INI).
(26) Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2017/46 z 10. januára 2017 o bezpečnosti komunikačných a informačných systémov v Európskej komisii (Ú. v. EÚ L 6, 11.1.2017, s. 40 – 51).
(27) Nariadenie (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 73 – 114).
(28) Nariadenie (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).
(29) [Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1 – 22)].
(30) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13 – 18).
(31) Ú. v. EÚ C […], […], s. […].
(32) ABM: riadenie podľa činností; ABB: zostavovanie rozpočtu podľa činností.
(33) Podľa článku 54 ods. 2 písm. a) alebo b) nariadenia o rozpočtových pravidlách.
(34) Vysvetlenie spôsobov hospodárenia a odkazy na nariadenie o rozpočtových pravidlách sú k dispozícii na webovej stránke BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(35) DRP = diferencované rozpočtové prostriedky / NRP = nediferencované rozpočtové prostriedky.
(36) EZVO: Európske združenie voľného obchodu.
(37) Kandidátske krajiny a prípadne potenciálne kandidátske krajiny západného Balkánu.
(38) DRP = diferencované rozpočtové prostriedky / NRP = nediferencované rozpočtové prostriedky.
(39) EZVO: Európske združenie voľného obchodu.
(40) Kandidátske krajiny a prípadne potenciálne kandidátske krajiny západného Balkánu.
(41) DRP = diferencované rozpočtové prostriedky / NRP = nediferencované rozpočtové prostriedky.
(42) EZVO: Európske združenie voľného obchodu.
(43) Kandidátske krajiny a prípadne potenciálne kandidátske krajiny západného Balkánu.
(44) Technická a/alebo administratívna pomoc a výdavky určené na financovanie realizácie programov a/alebo akcií Európskej únie (pôvodné rozpočtové riadky „BA“), nepriamy výskum, priamy výskum.
(45) Technická a/alebo administratívna pomoc a výdavky určené na financovanie realizácie programov a/alebo akcií Európskej únie (pôvodné rozpočtové riadky „BA“), nepriamy výskum, priamy výskum.
(46) Technická a/alebo administratívna pomoc a výdavky určené na financovanie realizácie programov a/alebo akcií Európskej únie (pôvodné rozpočtové riadky „BA“), nepriamy výskum, priamy výskum.
(47) Výstupy znamenajú dodané produkty a služby (napr.: počet financovaných výmen študentov, vybudované cesty v km atď.).
(48) Technická a/alebo administratívna pomoc a výdavky určené na financovanie realizácie programov a/alebo akcií Európskej únie (pôvodné rozpočtové riadky „BA“), nepriamy výskum, priamy výskum.
(49) ZZ = zmluvný zamestnanec; MZ = miestny zamestnanec; VNE = vyslaný národný expert; DAZ = dočasný agentúrny zamestnanec; PED = pomocný expert v delegácii.
(50) Čiastkový strop pre externých zamestnancov financovaných z operačných rozpočtových prostriedkov (pôvodné rozpočtové riadky „BA“).
(51) Pokiaľ ide o tradičné vlastné zdroje (clá, odvody z produkcie cukru), uvedené sumy musia predstavovať čisté sumy, t. j. hrubé sumy po odčítaní 25 % na náklady na výber.
Top

V Bruseli13. 9. 2017

COM(2017) 482 final

PRÍLOHY

k

návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady

o európskej iniciatíve občanov

{SWD(2017) 294 final}


PRÍLOHY

PRÍLOHA 1

Minimálny počet signatárov v jednotlivých členských štátoch

Belgicko

15 750

Bulharsko

12 750

Česká republika

15 750

Dánsko

9 750

Nemecko

72 000

Estónsko

4 500

Írsko

8 250

Grécko

15 750

Španielsko

40 500

Francúzsko

55 500

Chorvátsko

8 250

Taliansko

54 750

Cyprus

4 500

Lotyšsko

6 000

Litva

8 250

Luxembursko

4 500

Maďarsko

15 750

Malta

4 500

Holandsko

19 500

Rakúsko

13 500

Poľsko

38 250

Portugalsko

15 750

Rumunsko

24 000

Slovinsko

6 000

Slovensko

9 750

Fínsko

9 750

Švédsko

15 000

Spojené kráľovstvo

54 750

PRÍLOHA II

INFORMÁCIE, KTORÉ SA POŽADUJÚ PRI REGISTRÁCII INICIATÍVY

1. názov iniciatívy – najviac 100 znakov;

2. obsah iniciatívy, v súvislosti s ktorou sa Komisia vyzýva konať – najviac 1000 znakov;

3. ustanovenia zmlúv, ktoré organizátori považujú za relevantné v súvislosti s navrhovanými opatreniami;

4. mená a priezviská, poštové adresy, štátna príslušnosť a dátumy narodenia siedmich členov skupiny organizátorov, pričom sa osobitne uvedie zástupca a jeho náhradník vrátane ich e-mailových adries a telefónnych čísel 1 ;

ak zástupca a/alebo náhradník nie sú medzi siedmimi členmi uvedenými v predchádzajúcom odseku, ich mená a priezviská, poštové adresy, štátna príslušnosť, dátumy narodenia, e-mailové adresy a telefónne čísla;

5. doklady, ktorými sa preukazujú mená a priezviská, poštové adresy, štátna príslušnosť a dátumy narodenia každého zo siedmich členov uvedených v bode 4 spolu s rovnakými údajmi zástupcu a jeho náhradníka, ak nie sú medzi týmito siedmimi členmi;

6. mená ostatných členov skupiny organizátorov;

7. v situácii uvedenej v článku 5 ods. 7 prípadne dokumenty, ktorými sa preukazuje zriadenie právneho subjektu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi členského štátu osobitne na účely riadenia danej iniciatívy, ako aj to, že člen skupiny organizátorov určený ako jej zástupca je poverený konať v mene právneho subjektu;

8. všetky zdroje podpory a financovania pre danú iniciatívu v čase registrácie.

2Organizátori môžu v prílohe uviesť podrobnejšie informácie o predmete, cieľoch a kontexte iniciatívy. Ak si to želajú, môžu tiež predložiť návrh právneho aktu.

PRÍLOHA III

FORMULÁR VYHLÁSENIA O PODPORE – Časť A 3
(pre členské štáty, ktoré nevyžadujú poskytnutie časti osobného identifikačného čísla/čísla dokladu totožnosti)

Vyplnenie všetkých políčok tohto formulára je povinné.

VYPĹŇA VOPRED SKUPINA ORGANIZÁTOROV:    

1. Všetci signatári na tomto formulári sú občanmi:    Pri každom zozname označte iba jeden členský štát.

   

2. Registračné číslo pridelené Komisiou:    3. Dátumy začiatku a konca lehoty na zber vyhlásení:    

4. Webová adresa tejto iniciatívy v registri Európskej komisie:        

5. Názov tejto iniciatívy:        

6. Obsah iniciatívy:    

7. Mená a e-mailové adresy registrovaných kontaktných osôb [v situácii uvedenej v článku 5 ods. 7 prípadne aj: názov a krajina sídla právnickej osoby].:    

8. Webová stránka tejto iniciatívy (ak existuje):    

VYPĹŇAJÚ SIGNATÁRI VEĽKÝMI PÍSMENAMI:

„Týmto vyhlasujem, že informácie, ktoré som uviedol/uviedla v tomto formulári, sú pravdivé a že som túto iniciatívu ešte nepodporil/nepodporila.“

ÚPLNÉ MENO/MENÁ

PRIEZVISKO/PRIEZVISKÁ

BYDLISKO
(ulica, číslo, PSČ, mesto, krajina)

Dátum
narodenia

Dátum

Podpis 4

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov 5 týkajúce sa vyhlásení o podpore získaných v papierovej forme alebo prostredníctvom individuálnych online systémov na zber vyhlásení:

V súlade s článkom 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov [nariadenie (EÚ) 2016/679] budú osobné údaje poskytnuté na tomto formulári skupine organizátorov európskej iniciatívy občanov sprístupnené len príslušným orgánom na účely overenia a osvedčenia počtu prijatých platných vyhlásení o podpore tejto iniciatívy občanov (pozri článok [12] nariadenia Európskeho parlamentu a Rady [ ] z [ ] o európskej iniciatíve občanov) a v prípade potreby budú ďalej spracúvané na účely správneho alebo súdneho konania týkajúceho sa tejto iniciatívy občanov (pozri článok [18 ods. 5] nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [ ] z [ ] o európskej iniciatíve občanov). Údaje sa nesmú použiť na iný účel.

Dotknuté osoby majú právo na získanie prístupu k svojim osobným údajom, opravu nesprávnych údajov, ktoré sa ich týkajú, výmaz a obmedzenie spracovania svojich osobných údajov. Dotknuté osoby majú právo proti spracovaniu namietať.

Všetky vyhlásenia o podpore budú zlikvidované najneskôr 18 mesiacov od dátumu začiatku zberu vyhlásení iniciatívy občanov alebo v prípade správneho alebo súdneho konania najneskôr tri mesiace po dátume skončenia daného konania.

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má každá dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s nariadením (EÚ) 2016/679.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa údajov:     Kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov (ak existuje):    

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov týkajúce sa vyhlásení o podpore získaných prostredníctvom centrálneho online systému na zber vyhlásení:

V súlade s článkom 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov [nariadenie (EÚ) 2016/679] a v súlade s článkom 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov budú osobné údaje poskytnuté na tomto formulári Európskej komisii sprístupnené len príslušným orgánom na účely overenia a osvedčenia počtu prijatých platných vyhlásení o podpore tejto iniciatívy občanov (pozri článok [12] nariadenia Európskeho parlamentu a Rady [ ] z [ ] o európskej iniciatíve občanov) a v prípade potreby budú ďalej spracúvané na účely správneho alebo súdneho konania týkajúceho sa tejto iniciatívy občanov (pozri článok 18 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [ ] z [ ] o európskej iniciatíve občanov). Údaje sa nesmú použiť na iný účel. Dotknuté osoby majú právo na získanie prístupu k svojim osobným údajom, opravu nesprávnych údajov, ktoré sa ich týkajú, výmaz a obmedzenie spracovania svojich osobných údajov. Dotknuté osoby majú právo proti spracovaniu namietať. Všetky vyhlásenia o podpore budú zlikvidované najneskôr 18 mesiacov od dátumu začiatku zberu vyhlásení iniciatívy občanov alebo v prípade správneho alebo súdneho konania najneskôr tri mesiace po dátume skončenia daného konania. Bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek súdny opravný prostriedok, každá dotknutá osoba môže podať sťažnosť u európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, ak sa domnieva, že následkom spracovania jej osobných údajov Európskou komisiou boli porušené jej práva podľa článku 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má každá dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s nariadením (EÚ) 2016/679.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa údajov:     Kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov (ak existuje):    

FORMULÁR VYHLÁSENIA O PODPORE – Časť B 6
(pre členské štáty, ktoré vyžadujú poskytnutie časti osobného identifikačného čísla/čísla dokladu totožnosti)

Vyplnenie všetkých políčok tohto formulára je povinné.

VYPĹŇA VOPRED SKUPINA ORGANIZÁTOROV:

1. Všetci signatári na tomto formulári sú občanmi:

Pri každom zozname označte iba jeden členský štát.

Pre osobné identifikačné číslo/číslo dokladu totožnosti, z ktorých sa jedno musí uviesť, pozri oficiálne webové sídlo registra európskej iniciatívy občanov Komisie.

2. Registračné číslo pridelené Komisiou:    3. Dátumy začiatku a konca lehoty na zber vyhlásení:    

4. Webová adresa tejto iniciatívy v registri Európskej komisie:    

5. Názov tejto iniciatívy:    

6. Obsah iniciatívy:    

7. Mená a e-mailové adresy registrovaných kontaktných osôb: [v situácii uvedenej v článku 5 ods. 7 prípadne aj: názov a krajina sídla právnickej osoby].:    

8. Webová stránka tejto iniciatívy (ak existuje):    

VYPĹŇAJÚ SIGNATÁRI VEĽKÝMI PÍSMENAMI:

„Týmto vyhlasujem, že informácie, ktoré som uviedol/uviedla v tomto formulári, sú pravdivé a že som túto iniciatívu ešte nepodporil/nepodporila.“

ÚPLNÉ MENO/MENÁ

PRIEZVISKO/PRIEZVISKÁ

posledné štyri ZNAKY OSOBNÉHO identifikačného ČÍSLA/

ČÍSLA DOKLADU totožnosti

druh osobného identifikačného čísla alebo dokladu

Dátum

Podpis 7

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov 8 týkajúce sa vyhlásení o podpore získaných v papierovej forme alebo prostredníctvom individuálnych online systémov na zber vyhlásení:

V súlade s článkom 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov [nariadenie (EÚ) 2016/679] budú osobné údaje poskytnuté na tomto formulári skupine organizátorov európskej iniciatívy občanov sprístupnené len príslušným orgánom na účely overenia a osvedčenia počtu prijatých platných vyhlásení o podpore tejto iniciatívy občanov (pozri článok [12] nariadenia Európskeho parlamentu a Rady [ ] z [ ] o európskej iniciatíve občanov) a v prípade potreby budú ďalej spracúvané na účely správneho alebo súdneho konania týkajúceho sa tejto iniciatívy občanov (pozri článok [18 ods. 5] nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [ ] z [ ] o európskej iniciatíve občanov). Údaje sa nesmú použiť na iný účel.

Dotknuté osoby majú právo na získanie prístupu k svojim osobným údajom, opravu nesprávnych údajov, ktoré sa ich týkajú, výmaz a obmedzenie spracovania svojich osobných údajov. Dotknuté osoby majú právo proti spracovaniu namietať. Všetky vyhlásenia o podpore budú zlikvidované najneskôr 18 mesiacov od dátumu začiatku zberu vyhlásení iniciatívy občanov alebo v prípade správneho alebo súdneho konania najneskôr tri mesiace po dátume skončenia daného konania. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má každá dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s nariadením (EÚ) 2016/679.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa údajov:     Kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov (ak existuje):    

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov týkajúce sa vyhlásení o podpore získaných prostredníctvom centrálneho online systému na zber vyhlásení:

V súlade s článkom 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov [nariadenie (EÚ) 2016/679] a v súlade s článkom 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov budú osobné údaje poskytnuté na tomto formulári Európskej komisii sprístupnené len príslušným orgánom na účely overenia a osvedčenia počtu prijatých platných vyhlásení o podpore tejto iniciatívy občanov (pozri článok [12] nariadenia Európskeho parlamentu a Rady [ ] z [ ] o európskej iniciatíve občanov) a v prípade potreby budú ďalej spracúvané na účely správneho alebo súdneho konania týkajúceho sa tejto iniciatívy občanov (pozri článok 18 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [ ] z [ ] o európskej iniciatíve občanov). Údaje sa nesmú použiť na iný účel. Dotknuté osoby majú právo na získanie prístupu k svojim osobným údajom, opravu nesprávnych údajov, ktoré sa ich týkajú, výmaz a obmedzenie spracovania svojich osobných údajov. Dotknuté osoby majú právo proti spracovaniu namietať. Všetky vyhlásenia o podpore budú zlikvidované najneskôr 18 mesiacov od dátumu začiatku zberu vyhlásení iniciatívy občanov alebo v prípade správneho alebo súdneho konania najneskôr tri mesiace po dátume skončenia daného konania. Bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek súdny opravný prostriedok, každá dotknutá osoba môže podať sťažnosť u európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, ak sa domnieva, že následkom spracovania jej osobných údajov Európskou komisiou boli porušené jej práva podľa článku 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má každá dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s nariadením (EÚ) 2016/679.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa údajov:     Kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov (ak existuje):    

PRÍLOHA IV

OSVEDČENIE POTVRDZUJÚCE SÚLAD ONLINE SYSTÉMU NA ZBER VYHLÁSENÍ S NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. [...] Z [...] O EURÓPSKEJ INICIATÍVE OBČANOV

... (názov príslušného orgánu) ... (názov členského štátu) týmto osvedčuje, že individuálny online systém na zber vyhlásení ... (adresa webovej stránky) použitý na zber vyhlásení o podpore pre... (názov iniciatívy) s registračným číslom ... (registračné číslo iniciatívy) je v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. [...] z [...] o európskej iniciatíve občanov.

Dátum, podpis a úradná pečiatka príslušného orgánu:

PRÍLOHA V

FORMULÁR NA PREDLOŽENIE VYHLÁSENÍ O PODPORE PRÍSLUŠNÝM ORGÁNOM ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

1. Mená a priezviská, poštové adresy a e-mailové adresy kontaktných osôb (zástupcu skupiny organizátorov a jeho náhradníka) alebo názov, poštová adresa a e-mailová adresa právneho subjektu riadiaceho iniciatívu a jeho zástupcu:

2. Názov iniciatívy:

3. Registračné číslo pridelené Komisiou:

4. Dátum registrácie:

5. Počet signatárov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi (názov členského štátu):

6. Celkový počet získaných vyhlásení o podpore:

7. Počet členských štátov, v ktorých sa dosiahla prahová hodnota:

8. Prílohy:

(Pripojte všetky vyhlásenia o podpore získané od signatárov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi príslušného členského štátu.

Prípadne pripojte príslušné osvedčenie o súlade individuálneho online systému na zber vyhlásení s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. [...] z [...] o európskej iniciatíve občanov.)

9. Týmto vyhlasujem, že informácie poskytnuté v tomto formulári sú pravdivé a že vyhlásenia o podpore boli získané v súlade s článkom [...] nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. [...] z [...] o európskej iniciatíve občanov.

10. Dátum a podpis jednej z kontaktných osôb (zástupcu/náhradníka 9 ) alebo zástupcu právnickej osoby:

PRÍLOHA VI

OSVEDČENIE O POČTE PLATNÝCH VYHLÁSENÍ O PODPORE ZÍSKANÝCH V … (NÁZOV ČLENSKÉHO ŠTÁTU)

… (názov príslušného orgánu) … (názov členského štátu) po potrebnom overení, ktoré sa vyžaduje podľa článku 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...] z [...] o európskej iniciatíve občanov, týmto osvedčuje, že v súlade s ustanoveniami uvedeného nariadenia je platných ... (počet platných vyhlásení o podpore) vyhlásení o podpore iniciatívy s registračným číslom … (registračné číslo iniciatívy).

Dátum, podpis a úradná pečiatka

PRÍLOHA VII

FORMULÁR NA PREDLOŽENIE INICIATÍVY EURÓPSKEJ KOMISII

1. Názov iniciatívy:

2. Registračné číslo pridelené Komisiou:

3. Dátum registrácie:

4. Počet prijatých platných vyhlásení o podpore (musí ich byť najmenej jeden milión):

5. Počet signatárov osvedčený členskými štátmi:

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

HR

IT

CY

LV

LT

LU

Počet signatárov

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

SPOLU

Počet signatárov

6. Mená a priezviská, poštové adresy a e-mailové adresy kontaktných osôb (zástupcu skupiny organizátorov a jeho náhradníka) 10 alebo názov, poštová adresa a e-mailová adresa právneho subjektu riadiaceho iniciatívu a jeho zástupcu.

7. Uveďte všetky zdroje podpory a financovania iniciatívy vrátane výšky finančnej podpory v čase jej predloženia.

8. Týmto vyhlasujem, že informácie poskytnuté v tomto formulári sú pravdivé a že boli dodržané všetky príslušné postupy a podmienky stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) [...] z [...] o európskej iniciatíve občanov.

Dátum a podpis jednej z kontaktných osôb (zástupcu/náhradníka 11 ) alebo zástupcu právnickej osoby:

9. Prílohy: (Pripojte všetky osvedčenia.)

(1) Vyhlásenie o ochrane osobných údajov: v súlade s článkom 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov sú dotknuté osoby informované, že osobné údaje zhromažďuje Komisia na účely konania o navrhovanej iniciatíve občanov. V online registri Komisie budú verejnosti sprístupnené len mená a priezviská organizátorov, krajina pobytu zástupcu alebo prípadne názov a krajina sídla právnickej osoby, e-mailové adresy kontaktných osôb a informácie týkajúce sa zdrojov podpory a financovania. Dotknuté osoby majú právo namietať proti uverejneniu ich osobných údajov zo závažných legitímnych dôvodov týkajúcich sa ich osobitnej situácie a kedykoľvek požiadať o opravu týchto údajov a o ich odstránenie z online registra Komisie po uplynutí obdobia dvoch rokov od dátumu registrácie navrhovanej iniciatívy občanov.
(2) Formulár musí byť vytlačený na jednom hárku. Organizátori môžu použiť obojstranný hárok. Na účely nahratia vyhlásení o podpore získaných v papierovej forme do centrálneho online systému na zber vyhlásení sa použije kód, ktorý sprístupní Komisia.
(3) Podpis nie je povinný, ak sa formulár vypĺňa online prostredníctvom centrálneho online systému na zber vyhlásení, ako sa uvádza v článku 10, alebo prostredníctvom individuálneho online systému na zber vyhlásení, ako sa uvádza v článku 11.
(4) Má sa použiť iba jedna z dvoch navrhovaných verzií vyhlásenia o ochrane osobných údajov, v závislosti od spôsobu zberu vyhlásení.
(5) Formulár musí byť vytlačený na jednom hárku. Organizátori môžu použiť obojstranný hárok. Na účely nahratia vyhlásení o podpore získaných v papierovej forme do centrálneho online systému na zber vyhlásení sa použije kód, ktorý sprístupní Komisia.
(6) Podpis nie je povinný, ak sa formulár vypĺňa online prostredníctvom centrálneho online systému na zber vyhlásení, ako sa uvádza v článku 10, alebo prostredníctvom individuálneho online systému na zber vyhlásení, ako sa uvádza v článku 11.
(7) Má sa použiť iba jedna z dvoch navrhovaných verzií vyhlásenia o ochrane osobných údajov, v závislosti od spôsobu zberu vyhlásení.
(8) Nehodiace sa preškrtnite.
(9) Vyhlásenie o ochrane osobných údajov: V súlade s článkom 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov sú dotknuté osoby informované, že osobné údaje zhromažďuje Komisia na účely konania o iniciatíve občanov. V online registri Komisie budú verejnosti sprístupnené len mená a priezviská organizátorov, e-mailové adresy kontaktných osôb a informácie týkajúce sa zdrojov podpory a financovania. Dotknuté osoby majú právo namietať proti uverejneniu ich osobných údajov zo závažných legitímnych dôvodov týkajúcich sa ich osobitnej situácie a kedykoľvek požiadať o opravu týchto údajov a o ich odstránenie z online registra Komisie po uplynutí obdobia dvoch rokov od dátumu registrácie navrhovanej iniciatívy občanov.
(10) Nehodiace sa preškrtnite.
Top