EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R2465

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/2465 zo 17. augusta 2023, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o obchodné normy pre vajcia, a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 589/2008

C/2023/5509

OJ L, 2023/2465, 8.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2465/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2465/oj

European flag

Úradný vestník
Európskej únie

SK

Séria L


2023/2465

8.11.2023

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/2465

zo 17. augusta 2023,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o obchodné normy pre vajcia, a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 589/2008

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 75 ods. 2, článok 79, článok 86 písm. a) a článok 89,

keďže:

(1)

Komisia vo svojom oznámení z 20. mája 2020 s názvom Stratégia „z farmy na stôl“ v záujme spravodlivého, zdravého potravinového systému šetrného k životnému prostrediu (2) oznámila, že zreviduje obchodné normy s cieľom stanoviť zavádzanie a dodávanie udržateľných poľnohospodárskych výrobkov a posilniť úlohu kritérií udržateľnosti, pričom zváži možný vplyv týchto noriem na potravinové straty a plytvanie potravinami. V tomto kontexte by sa takisto mali pozmeniť platné obchodné normy týkajúce sa vajec, pričom treba zohľadniť technický vývoj a dopyt spotrebiteľov, ako aj vývoj situácie s vtáčou chrípkou ako rizikový faktor pre výrobcov vajec z chovu vo voľnom výbehu.

(2)

Nariadením (EÚ) č. 1308/2013 sa zrušilo a nahradilo nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 (3). V časti II hlave II kapitole I oddiele 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovujú pravidlá obchodných noriem pre vajcia, bez toho, že by sa zavádzali podstatné zmeny, a Komisii sa udeľuje splnomocnenie prijímať v tejto súvislosti delegované a vykonávacie akty. V záujme zabezpečenia bezproblémového fungovania trhu s vajcami v novom právnom rámci sa musia prijať určité pravidlá formou takýchto aktov. Týmto nariadením a vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2023/2466 (4) by sa malo nahradiť vykonávacie nariadenie Komisie (ES) č. 589/2008 (5), ktoré by sa teda malo zrušiť.

(3)

V snahe o bezproblémové fungovanie trhu s vajcami by sa obchodné normy pre vajcia mali vzťahovať na klasifikačné kritériá, uchovávanie vajec a zaobchádzanie s nimi, požiadavky na označovanie a balenie, používanie nepovinných vyhradených výrazov, úrovní tolerancie, ako aj podmienok na dovoz a vývoz. Keďže všetky tieto aspekty sú úzko prepojené, pravidlá obchodných noriem pre vajcia by sa mali zachovať ako jednoliaty súbor pravidiel, a teda by sa mali stanoviť v jednom delegovanom akte.

(4)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 852/2004 (6) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (7) sa vzťahujú na vajcia. Keďže sú relevantné v oblasti obchodných noriem pre vajcia, a s cieľom zabezpečiť koherentnosť, malo by sa v možnej miere odkazovať na uvedené horizontálne nariadenia.

(5)

V smernici Rady 1999/74/ES (8) sa stanovili zásady chovu nosníc v rôznych systémoch chovu. Keďže ustanovenia daného nariadenia sú spojené s obchodnými normami pre vajcia, a s cieľom zabezpečiť koherentnosť, malo by sa v možnej miere odkazovať na uvedenú smernicu.

(6)

S cieľom zaručiť vysokú kvalitu vajec, ktoré sa dodávajú priamo konečnému spotrebiteľovi, a určiť kritériá, ktoré môžu kontrolné útvary overovať, by sa mali stanoviť kvalitatívne vlastnosti vajec triedy A. Tieto kvalitatívne vlastnosti by sa mali stanoviť podľa normy Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK/OSN) č. 42 o obchodovaní s vajcami v škrupine a o kontrole ich komerčnej kvality v rámci medzinárodného obchodu s členskými krajinami EHK/OSN a medzi týmito krajinami.

(7)

Vajcia by sa vo všeobecnosti nemali umývať ani čistiť, pretože sa tým môže poškodiť vajcová škrupina, ktorá chráni vajce pred preniknutím baktérií a má celý rad antimikrobiálnych vlastností. Okrem toho, by sa vajcia triedy A nemali čistiť aj pre možné poškodenie fyzických prekážok, ako je kutikula, ku ktorému by mohlo dôjsť počas čistenia alebo po ňom. Takéto poškodenia môžu viesť ku kontaminácii baktériami alebo k strate vlhkosti cez škrupinu, čím sa zvyšuje riziko pre spotrebiteľov, najmä ak neskoršie podmienky sušenia a uskladnenia nie sú optimálne.

(8)

Niektoré činnosti, ako je napríklad vystavovanie vajec ultrafialovému žiareniu, by sa však nemali považovať za čistenie. Umývacie systémy pre vajcia, ktoré si vyžadujú oprávnenie a prevádzkujú sa za dôsledne kontrolovaných podmienok, sa však v niektorých členských štátoch používajú s dobrými výsledkami. Na základe stanoviska Vedeckej skupiny pre biologické riziko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín k žiadosti Komisie týkajúcej sa mikrobiologických rizík súvisiacich s umývaním konzumných vajec, ktoré bolo prijaté 7. septembra 2005 (9), sa postup umývania vajec vykonávaný v určitých triediarňach môže z hygienického hľadiska zachovať za predpokladu, že je vypracovaný kódex postupov pre umývacie systémy pre vajcia.

(9)

Vajcia triedy A by sa mali deliť do tried podľa hmotnosti. Preto by sa mal stanoviť obmedzený počet hmotnostných tried a zodpovedajúce jednoznačné výrazy//podmienky, ako aj minimálne požiadavky na označovanie, ktoré nevylučujú dodatočné dobrovoľné označovanie za predpokladu splnenia požiadaviek nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 (10).

(10)

Iba podniky, ktorých priestory a technické vybavenie zodpovedajú druhu a rozsahu ich činnosti a ktoré preto umožňujú správne zaobchádzanie s vajcami, by mali mať oprávnenie triediť vajcia podľa kvality a hmotnosti ako triediarne.

(11)

S cieľom zaručiť čerstvosť vajec je potrebné stanoviť maximálne lehoty na delenie do tried, označovanie a balenie vajec, ako aj označovanie balení.

(12)

Okrem všeobecnej povinnosti zabezpečiť na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie vysledovateľnosť potravín, krmív, zvierat určených na výrobu potravín alebo akýchkoľvek látok, ktoré sú určené na pridávanie do potravín alebo krmív alebo o ktorých sa predpokladá, že sú na to určené, v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (11), by sa na účely vykonávania kontrol mali stanoviť informácie, ktoré sa majú uvádzať na prepravných obaloch obsahujúcich vajcia, ako aj v súvisiacich sprievodných dokladoch.

(13)

Ak sa vajcia dodávajú do iného členského štátu, je dôležité, aby sa kód výrobcu vyznačil na vajciach v mieste produkcie. Najmä pokiaľ ide o vajcia triedy B, by sa malo stanoviť, že ak zo samotného kódu výrobcu nevyplýva jasne akostná trieda, vajcia triedy B by sa mali označiť iným označením.

(14)

Mali by sa vymedziť iné možné charakteristiky označovania na označovanie vajec triedy B, ako sa uvádza v časti VI bode III bode 1 druhom pododseku prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013.

(15)

Ak sa vajcia dodávajú priamo do potravinárskeho priemyslu na účel spracovania a ak sú dostatočné záruky vzhľadom na ich konečné využitie, členské štáty môžu udeliť výnimky z požiadaviek na označovanie vajec tým prevádzkovateľom, ktorí o to požiadajú, za predpokladu, že vajcia sa do podnikov potravinárskeho priemyslu dodávajú priamo z výrobného zariadenia.

(16)

V nariadení (EÚ) č. 1169/2011 sa stanovujú všeobecné pravidlá uplatniteľné na všetky potraviny uvádzané na trh. V prípade obalov vajec by sa však mali stanoviť určité špecifické požiadavky na označovanie.

(17)

Mali by sa stanoviť podmienky určovania metódy chovu, ako aj minimálne požiadavky na systémy produkcie pri rozmanitých spôsoboch chovu nosníc.

(18)

Ak sa vajcia predávajú s nepovinným vyhradeným výrazom, ktorý zdôrazňuje mimoriadnu čerstvosť vajec, mala by sa stanoviť maximálna lehota platnosti takého označenia.

(19)

Ak sa vajcia predávajú s informáciou o osobitnom zložení krmiva pre nosnice, mali by sa stanoviť minimálne požiadavky na používanie takých označení.

(20)

Ak sa vajcia predávajú voľne ložené, mali by pre spotrebiteľov byť k dispozícii určité údaje bežne uvedené na obale.

(21)

S cieľom minimalizovať riziko zhoršenia kvality alebo kontaminácie vajec počas skladovania a prepravy by sa okrem všeobecných hygienických požiadaviek na priame a prepravné obaly potravín mali stanoviť aj určité ďalšie požiadavky. Takéto normy by sa mali stanoviť podľa normy EHK OSN č. 42.

(22)

Priemyselné vajcia nie sú vhodné na ľudskú spotrebu. Je preto vhodné stanoviť používanie špeciálnych pások alebo etikiet na jednoduchú identifikáciu obalov, ktoré obsahujú takéto vajcia.

(23)

V tretích krajinách môžu platiť odlišné požiadavky na uvádzanie vajec na trh než v Únii. S cieľom uľahčiť vývoz treba zaistiť, aby vajcia balené a určené na vývoz mimo Únie spĺňali tieto požiadavky.

(24)

Mali by sa stanoviť podrobné podmienky hodnotenia rovnocennosti obchodných noriem tretích krajín s právnymi predpismi Únie, ktoré Komisia uskutoční na žiadosť týchto tretích krajín. V prípade vajec dovážaných z tretích krajín by sa mali stanoviť určité požiadavky na označovanie a etiketovanie.

(25)

Pri kontrolách dodržiavania obchodných noriem by sa mali stanoviť určité tolerancie. Tieto tolerancie by sa mali líšiť v závislosti od rôznych fáz uvádzania vajec na trh.

(26)

Zásobovanie maloobchodu vo francúzskych zámorských departementoch vajcami je čiastočne závislé od zásobovania vajcami z európskeho kontinentu, pretože miestna produkcia ešte nepostačuje na pokrytie dopytu. Vzhľadom na trvanie prepravy a klimatické podmienky sa pri uchovávaní vajec dovážaných do francúzskych zámorských departementov musia splniť osobitné úpravy pre zásobovanie vrátane možnosti odosielať vajcia chladené. Tieto osobitné úpravy možno zdôvodniť súčasným nedostatkom vyhovujúcich kapacít na produkciu vajec na miestnej úrovni. Tieto mimoriadne úpravy by sa mali zachovať, kým sa nevytvoria dostatočné kapacity produkcie.

(27)

S cieľom zohľadniť špecifické podmienky uvádzania vajec na trh v určitých vzdialených regiónoch Fínska by sa predaj od výrobcov maloobchodníkom v daných regiónoch mal oslobodiť od požiadaviek tohto nariadenia a nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 o pravidlá obchodných noriem pre slepačie vajcia druh Gallus gallus, s výnimkou násadových vajec, predovšetkým pokiaľ ide o:

a)

klasifikačné kritériá;

b)

uchovávanie vajec a zaobchádzanie s nimi;

c)

požiadavky na označovanie a balenie;

d)

používanie nepovinných vyhradených výrazov;

e)

úrovne tolerancie;

f)

podmienky dovozu a vývozu.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia a vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2023/2466 sa uplatňuje vymedzenie pojmov v článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 852/2004 a v bodoch 5.2, 5.3, 5.4 a 7.3 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004.

Navyše sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„obal“ je obal obsahujúci vajcia triedy A alebo triedy B, s výnimkou prepravných obalov a kontajnerov pre priemyselné vajcia;

b)

„predaj voľne ložených vajec“ je ponuka vajec na maloobchodný predaj konečnému spotrebiteľovi inak než v obaloch;

c)

„zberné zariadenie“ je zariadenie zaregistrované v súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 852/2004 na zber vajec od výrobcu na účely ich dodávky do triediarne, na trh predávajúci výhradne veľkoobchodníkom, ktorých podniky sú schválené ako triediarne, alebo potravinárskemu a nepotravinárskemu priemyslu;

d)

„potravinársky priemysel“ je zariadenie, ktoré vyrába vaječné výrobky určené na ľudskú spotrebu, s výnimkou zariadení spoločného stravovania;

e)

„nepotravinársky priemysel“ je podnik, ktorý vyrába výrobky obsahujúce vajcia, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu;

f)

„zariadenia spoločného stravovania“ sú zariadenia uvedené v článku 2 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011;

g)

„vajcia“ sú vajcia v škrupine, okrem rozbitých, inkubovaných alebo uvarených vajec, ktoré zniesli sliepky druhu Gallus gallus, a sú vhodné na priamu ľudskú spotrebu alebo na prípravu výrobkov z vajec;

h)

„rozbité vajcia“ sú vajcia, ktoré majú porušenú škrupinu a blany a v dôsledku toho viditeľný obsah;

i)

„inkubované vajcia“ sú vajcia od momentu, keď boli vložené do inkubátora;

j)

„priemyselné vajcia“ sú vajcia, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu;

k)

„šarža“ sú balené alebo voľne ložené vajcia z toho istého miesta produkcie alebo triediarne, ktoré sa nachádzajú na jednom mieste, s tým istým dátumom znášky, dátumom minimálnej trvanlivosti alebo dátumom balenia, s rovnakou metódou chovu a, v prípade triedených vajec, s rovnakou akostnou a hmotnostnou triedou;

l)

„opätovné balenie“ je fyzický prenos vajec do iného obalu alebo opätovné značenie obalu už obsahujúceho vajcia;

m)

„uvádzanie na trh“ je uchovávanie vajec na účely predaja vrátane ponúkania na predaj, skladovania, balenia, označovania, dodávky alebo akejkoľvek formy presunu, či už bezodplatne, alebo za protihodnotu;

n)

„prevádzkovateľ“ je výrobca alebo akákoľvek iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zúčastňuje na uvádzaní vajec na trh;

o)

„miesto produkcie“ je zariadenie na chov nosníc registrované v súlade so smernicou Komisie 2002/4/ES (12);

p)

„triediareň“ je triediareň v zmysle nariadenia (ES) č. 853/2004, ktorá je schválená v súlade s článkom 3 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2023/2466 a v ktorej sa vajcia triedia podľa akosti a hmotnosti;

q)

„konečný spotrebiteľ“ je posledný spotrebiteľ potravín, ktorý nevyužíva tieto potraviny ako súčasť akejkoľvek potravinárskej obchodnej operácie alebo činnosti;

r)

„kód výrobcu“ je rozlišovacie číslo miesta produkcie podľa bodu 2 prílohy k smernici 2002/4/ES.

Článok 3

Kvalitatívne vlastnosti vajec

1.   Vajcia triedy A majú tieto kvalitatívne vlastnosti:

a)

škrupina a blana: čisté, nepoškodené, bežného tvaru;

b)

vzduchová bublina: výška nepresahujúca 6 mm, stabilná, v prípade vajec určených na uvádzanie na trh s označením „extra“ však nesmie nepresiahnuť 4 mm;

c)

žĺtok: viditeľný pri presvecovaní len ako tieň, bez zreteľného ohraničenia, pri otočení vajca sa jemne hýbe a vráti sa do stredu;

d)

bielok: číry, priesvitný;

e)

zárodok: bez známok vývoja;

f)

cudzorodé látky: neprípustné;

g)

nechcený cudzí zápach: neprípustný.

2.   Vajcia triedy B sú vajcia, ktoré nevykazujú kvalitatívne vlastnosti stanovené v odseku 1. Vajcia triedy A, ktoré už nevykazujú stanovené vlastnosti, sa zatriedia do triedy B. Vajcia, ktoré sa neoznačia do desiatich dní od znášky sú vajcia triedy B.

Článok 4

Uchovávanie vajec a zaobchádzanie s nimi

1.   Vajcia triedy A sa pred triedením ani po triedení neumývajú ani nečistia, s výnimkou prípadov podľa ustanovení odseku 3.

2.   Vajcia triedy A nie sú v prevádzkových priestoroch alebo technických zariadeniach, v ktorých je teplota umelo udržiavaná na nižšej úrovni ako + 5 °C, nijako uchovávané ani chladené. Avšak vajcia, ktoré boli počas prepravy uskladnené pri nižšej teplote ako 5 °C počas menej ako 24 hodín alebo na predajnom mieste počas menej ako 72 hodín, sa nesmú považovať za chladené.

3.   Členské štáty, ktoré k 1. júnu 2003 udelili triediarňam oprávnenie umývať vajcia, v tom môžu pokračovať aj naďalej za predpokladu, že prevádzka daných triediarní prebieha v súlade s vnútroštátnymi usmerneniami pre umývacie systémy pre vajcia. Umyté vajcia sa môžu uvádzať na trh len v tých členských štátoch, v ktorých boli vydané takéto oprávnenia.

4.   Členské štáty uvedené v odseku 3 podporujú v súlade s článkom 8 nariadenia (ES) č. 852/2004 prevádzkovateľov potravinárskych podnikov pri vypracúvaní vnútroštátnych usmernení k osvedčeným postupom pre umývacie systémy pre vajcia.

Článok 5

Triedenie vajec triedy A podľa hmotnosti

1.   Vajcia triedy A sa podľa hmotnosti delia do týchto tried:

a)

XL – veľmi veľké: hmotnosť ≥ 73 g;

b)

L – veľké: hmotnosť ≥ 63 g a < 73 g;

c)

M – stredné: hmotnosť ≥ 53 g a < 63 g;

d)

S – malé: hmotnosť < 53 g.

2.   Hmotnostné triedy sa označia príslušnými písmenami alebo výrazmi vymedzenými v odseku 1 alebo kombináciou oboch, prípadne je možné ich doplniť príslušným hmotnostným rozpätím.

3.   Odchylne od odseku 1, ak sú vajcia triedy A rozdielnej veľkosti balené spolu v jednom obale, minimálna čistá hmotnosť vajec sa udáva v gramoch a na vonkajšej časti obalu sa uvádza údaj „vajcia rozdielnej veľkosti“ alebo rovnocenný výraz.

Článok 6

Lehoty na triedenie, označovanie, balenie vajec a označovanie obalov

1.   Vajcia triedy A sa triedia, označujú a balia do desiatich dní po znáške.

2.   Vajcia uvádzané na trh v súlade s článkom 12 sa triedia, označujú a balia do štyroch dní po znáške.

3.   Dátum minimálnej trvanlivosti uvedený v článku 11 ods. 1 písm. d) tohto nariadenia sa označuje v čase balenia v súlade s bodom 1 prílohy X k nariadeniu (EÚ) č. 1169/2011.

Článok 7

Údaje uvádzané na prepravných obaloch

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 18 nariadenia (ES) č. 178/2002, uvedie výrobca na mieste produkcie na každom prepravnom obale obsahujúcom vajcia tieto údaje:

a)

meno/názov a adresu výrobcu;

b)

kód výrobcu;

c)

počet vajec a/alebo ich hmotnosť;

d)

dátum alebo obdobie znášky;

e)

dátum odoslania.

V prípade triediarní, do ktorých sa dodávajú nebalené vajcia z ich vlastných jednotiek produkcie nachádzajúcich sa v rovnakej lokalite, sa údaje na prepravné obaly môžu uviesť v triediarňach.

2.   Údaje uvedené v odseku 1 platia pre prepravné obaly a musia byť obsiahnuté v sprievodných dokladoch. Kópiu týchto dokladov uchováva prevádzkovateľ, ktorému boli vajcia dodané. Originály sprievodných dokladov sa uchovávajú v triediarni, v ktorej sa vajcia triedia.

V prípade, že sa dávky dodávané do zberného zariadenia rozdeľujú na dodávky pre viac ako jedného prevádzkovateľa, môžu byť sprievodné doklady nahradené príslušnými etiketami na prepravných kontajneroch za predpokladu, že obsahujú údaje uvedené v odseku 1.

3.   Údaje uvedené v odseku 1, ktoré platia pre prepravné obaly, sa nesmú meniť a zostávajú na prepravnom obale až do vybratia vajec z obalu na účely ich bezprostredného triedenia, označovania, balenia a ďalšieho spracovania.

Článok 8

Označovanie vajec v prípade cezhraničných dodávok

1.   Vajcia dodávané z miesta produkcie do zberného zariadenia, triediarne potravinárskeho alebo nepotravinárskeho priemyslu, ktoré sa nachádzajú v inom členskom štáte, sa označujú kódom výrobcu pred tým, ako opustia miesto produkcie.

2.   Členský štát, na území ktorého sa nachádza miesto produkcie, môže oslobodiť výrobcu od požiadavky stanovenej v odseku 1, ak výrobca podpísal dodávateľskú zmluvu s triediarňou v inom členskom štáte, ktorý vyžaduje označovanie v súlade s týmto nariadením. Takéto oslobodenie je možné udeliť len na žiadosť oboch dotknutých prevádzkovateľov a po predchádzajúcom písomnom súhlase členského štátu, v ktorom sa triediareň nachádza. V takýchto prípadoch sa k zásielke prikladá kópia dodávateľskej zmluvy.

3.   Dodávateľská zmluva uvedená v odseku 2 musí mať trvanie minimálne jeden mesiac.

4.   Kontrolné orgány príslušných členských štátov uvedené v článku 9 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2023/2466 a prípadných tranzitných členských štátov treba informovať pred udelením oslobodenia v súlade s odsekom 2 tohto článku.

5.   Vajcia triedy B, ktoré sa uvádzajú na trh v inom členskom štáte, sa označujú v súlade s druhým pododsekom bodu 1 oddielu III časti VI prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 a v prípade potreby sa na nich uvádza údaj v súlade s článkom 9 tohto nariadenia, aby sa zabezpečilo ich ľahké odlíšenie od vajec triedy A.

Článok 9

Údaje na vajciach triedy B

Údaj uvedený v časti VI bode III ods. 1 druhom pododseku prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 má podobu kruhu s priemerom minimálne 12 mm, v ktorom je písmeno „B“ vysoké minimálne 5 mm, alebo jasne viditeľného farebného bodu s priemerom minimálne 5 mm.

Článok 10

Označovanie vajec dodávaných priamo do potravinárskeho priemyslu

1.   Pokiaľ sa v hygienických predpisoch nestanovuje inak, môžu členské štáty prevádzkovateľov na ich žiadosť oslobodiť od povinnosti označovania stanovenej v časti VI bode III ods. 1 prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013, ak sa vajcia dodávajú priamo z miesta produkcie do potravinárskeho priemyslu. Za dodávku plne zodpovedá prevádzkovateľ potravinárskeho podniku, ktorý sa zaväzuje vajcia použiť výhradne len na spracovanie.

2.   Ak sa vajcia v prípadoch uvedených v odseku 1 dodávajú z miesta produkcie v jednom členskom štáte do potravinárskeho priemyslu v inom členskom štáte, členský štát, kde sa má miesto produkcie sídlo, náležite informuje príslušné orgány druhého členského štátu o udelení výnimiek z povinností označovania pred tým, než sa uskutoční prvá dodávka.

3.   Členské štáty môžu udeliť výnimku z povinností označovania v prípade vajec, ktoré sa dovážajú z tretích krajín priamo do potravinárskeho priemyslu, za predpokladu, že ich konečné miesto určenia, pokiaľ ide o spracovanie, skontrolujú príslušné orgány daného členského štátu.

Článok 11

Označovanie obalov

1.   Na vonkajšej strane obalov obsahujúcich vajcia triedy A sa uvádzajú tieto jasne viditeľné a ľahko čitateľné údaje:

a)

kódy triediarní, kde sa vajcia zabalili, a prípadne opätovne balili;

b)

trieda akosti, obaly sa označujú buď výrazom „trieda A“, alebo písmenom „A“ samostatne alebo v kombinácii s výrazmi „čerstvé“ alebo „čerstvé vajcia“;

c)

hmotnostná trieda v súlade s článkom 5;

d)

dátum minimálnej trvanlivosti v súlade s článkom 9 ods. 1 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011;

e)

slovné spojenie „umyté vajcia“ v prípade vajec umytých v súlade s článkom 4 tohto nariadenia;

f)

odporúčanie pre spotrebiteľov uchovávať vajcia po nákupe v chlade, čo je osobitnou podmienkou skladovania v súlade s článkom 9 ods. 1 písm. g) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011.

2.   Okrem požiadaviek stanovených v odseku 1 sa na vonkajšej strane obalov obsahujúcich vajcia triedy A uvádzajú jasne viditeľné a ľahko čitateľné údaje o spôsobe chovu.

Na označenie spôsobu chovu sa používajú len tieto výrazy:

a)

v prípade konvenčného chovu, výrazy stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu;

b)

v prípade ekologického chovu výrazy stanovené v článku 30 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 (13).

Význam kódu výrobcu sa vysvetľuje na obale alebo vnútri obalu.

3.   Odsek 2 sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne technické opatrenia, ktoré presahujú minimálne požiadavky na systémy produkcie pri rozmanitých spôsoboch chovu nosníc stanovené v prílohe II a ktoré je možné uplatniť len na výrobcov dotknutého členského štátu, ak sú v súlade s právnymi predpismi Únie.

4.   Na vonkajšej strane obalov obsahujúcich vajcia triedy B sa uvádzajú jasne viditeľné a ľahko čitateľné tieto údaje:

a)

kód triediarne;

b)

trieda akosti, obaly sa označujú buď slovami „trieda B“, alebo písmenom „B“;

c)

dátum balenia.

5.   Členské štáty môžu v prípade obalov obsahujúcich vajcia produkované na ich území vyžadovať, aby sa etikety upevňovali tak, že sa pri otváraní obalu roztrhnú.

Článok 12

Nepovinné vyhradené výrazy týkajúce sa kvality

1.   Slová „extra“ alebo „extra čerstvé“ sa môžu na obaloch obsahujúcich vajcia triedy A používať ako doplňujúce kvalitatívne údaje až do deviateho dňa po znáške vajec.

2.   Ak sa používajú údaje uvedené v odseku 1, uvádzajú sa na obale jasne viditeľné a ľahko čitateľné údaje o dátume znášky a lehote deviatich dní.

Článok 13

Nepovinné vyhradené výrazy týkajúce sa krmiva

Ak sa uvádza údaj o metóde kŕmenia nosníc, uplatňujú sa tieto minimálne požiadavky:

a)

obilniny sa ako zložka krmiva môžu uvádzať, len ak tvoria aspoň 60 % hmotnosti danej kŕmnej zmesi, ktorá obsahuje maximálne 15 % vedľajších produktov obilnín;

b)

bez toho, aby bola dotknutá minimálna požiadavka 60 % uvedená v písmene a), ak sa uvádza špecifická obilnina, musí tvoriť aspoň 30 % použitej kŕmnej zmesi. Ak sa uvádza viac ako jedna obilnina, každá musí tvoriť aspoň 5 % kŕmnej zmesi.

Článok 14

Údaje, ktoré sa majú uvádzať v prípade predaja voľne ložených vajec

V prípade predaja voľne ložených vajec sa uvádzajú tieto pre spotrebiteľa jasne viditeľné a ľahko čitateľné údaje:

a)

trieda akosti;

b)

hmotnostná trieda v súlade s článkom 5;

c)

údaj o spôsobe chovu, ako sa stanovuje v článku 11 ods. 2;

d)

vysvetlenie významu kódu výrobcu;

e)

dátum minimálnej trvanlivosti.

Článok 15

Kvalita obalov

Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky na priame a prepravné obaly potravín stanovené v kapitole X prílohy II k nariadeniu (ES) č. 852/2004, musia byť obaly odolné proti nárazom, suché, čisté, v dobrom stave a vyrobené z materiálov, ktoré chránia vajcia pred cudzími zápachmi a rizikom zhoršenia kvality.

Článok 16

Balenie priemyselných vajec

Priemyselné vajcia sa na trh uvádzajú v obaloch s červenou páskou alebo etiketou.

Na týchto páskach a etiketách sa uvádza:

a)

meno/názov a adresa prevádzkovateľa, ktorému sú vajcia určené;

b)

meno/názov a adresa prevádzkovateľa, ktorý vajcia odoslal;

c)

formulácia „priemyselné vajcia“ veľkými 2 cm vysokými písmenami a formulácia „nevhodné na ľudskú spotrebu“ písmenami vysokými minimálne 8 mm.

Článok 17

Opätovné balenie

Balené vajcia triedy A sa môžu opätovne baliť len v triediarňach. Každé balenie obsahuje len vajcia z jednej dávky.

Článok 18

Tolerancie týkajúce sa nedostatkov kvality

1.   Pri kontrole dávok vajec triedy A sú prípustné tieto tolerancie:

a)

v triediarni, bezprostredne pred odoslaním: 5 % vajec s nedostatkami kvality;

b)

na ostatných úrovniach obchodovania: 7 % vajec s nedostatkami kvality.

2.   V prípade vajec uvádzaných na trh s označením „extra“ alebo „extra čerstvé“ nie je v čase kontroly balenia alebo dovozu prípustná žiadna tolerancia vzhľadom na výšku vzduchovej bubliny.

3.   V prípade, že kontrolovaná dávka obsahuje menej ako 180 vajec, percentuálne podiely uvedené v odseku 1 sa zdvojnásobia.

Článok 19

Tolerancie týkajúce sa hmotnosti vajec

1.   Okrem prípadov stanovených v článku 5 ods. 3 je pri kontrole dávky vajec triedy A prípustná tolerancia vzhľadom na hmotnosť jednotlivých vajec. Takáto dávka môže obsahovať maximálne 10 % vajec hmotnostnej triedy bezprostredne nižšej, príp. vyššej, ako je hmotnostná trieda vyznačená na obale, avšak maximálne 5 % vajec z bezprostredne nižšej hmotnostnej triedy.

2.   V prípade, že kontrolovaná dávka obsahuje menej ako 180 vajec, percentuálne podiely uvedené v odseku 1 sa zdvojnásobia.

Článok 20

Tolerancie týkajúce sa označovania vajec

Pri kontrole dávok a obalov je prípustná tolerancia 20 % vajec s nečitateľným označením.

Článok 21

Vajcia určené na vývoz do tretích krajín

Vajcia balené a určené na vývoz do tretích krajín môžu spĺňať iné požiadavky než požiadavky stanovené v časti VI prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 a v tomto nariadení, pokiaľ ide o kvalitu, označovanie a etiketovanie, alebo ďalšie požiadavky.

Článok 22

Dovážané vajcia

1.   Komisia na žiadosť dotknutej krajiny posúdi obchodné normy pre vajcia, ktoré sa uplatňujú vo vyvážajúcich tretích krajinách. Toto hodnotenie sa týka aj pravidiel označovania, metód a kontroly chovu, ako aj vykonávania. Ak sa pri ňom zistí, že uplatňované predpisy ponúkajú dostatočnú záruku ich rovnocennosti s právnymi predpismi Únie, vajcia dovážané z dotknutej krajiny sa označia rozlišovacím číslom rovnocenným s kódom výrobcu.

2.   Pri hodnotení rovnocennosti pravidiel stanovenom v bode 1 sa posúdi, či prevádzkovatelia v dotknutej tretej krajine skutočne spĺňajú požiadavky stanovené v tomto nariadení. Pravidelne sa aktualizuje. Komisia uverejní výsledky hodnotenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

3.   Vajcia dovážané z tretích krajín sa jasne a čitateľne označujú v krajine pôvodu kódom krajiny podľa ISO 3166.

4.   V prípade, že neexistujú dostatočné záruky rovnocennosti pravidiel, ako sa stanovuje v odseku 1, obaly s vajcami dovážanými z dotknutej tretej krajiny majú na vonkajšej strane jasne viditeľný a ľahko čitateľný údaj o:

a)

krajine pôvodu;

b)

spôsobe chovu ako „norma, ktorá nie je normou EÚ“.

Článok 23

Výnimka pre francúzske zámorské departementy

1.   Odchylne od článku 4 ods. 2 sa vajcia určené na maloobchodný predaj vo francúzskych zámorských departementoch môžu odosielať do týchto departementov chladené.

2.   V prípade uvedenom v odseku 1 tohto článku sa okrem požiadaviek stanovených v článkoch 11 a 14 uvádza aj slovné spojenie „chladené vajcia“ a na vonkajšej strane obalu sa uvádzajú údaje o chladení. Rozlišujúcim znakom pre „chladené vajcia“ je rovnostranný trojuholník s dĺžkou strany minimálne 10 mm.

Článok 24

Výnimky pre určité regióny Fínska

Vajcia, ktoré v regiónoch uvedených v prílohe III predáva výrobca priamo maloobchodníkom, sú oslobodené od požiadaviek stanovených v časti VI prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 a v tomto nariadení. Metóda chovu však musí byť riadne vyznačená v súlade s článkom 11 ods. 2 a s článkom 14 písm. c) tohto nariadenia.

Článok 25

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 589/2008 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenia sa považujú za odkazy na toto nariadenie a na vykonávacie nariadenie (EÚ) 2023/2466 a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

Článok 26

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Bruseli 17. augusta 2023

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  COM(2020) 381 final.

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/2466 zo 17. augusta 2023, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o obchodné normy pre vajcia (Ú. v. EÚ L, 2023/2466, 8.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2466/oj).

(5)  Nariadenie Komisie (ES) č. 589/2008 z 23. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 o obchodných normách pre vajcia (Ú. v. EÚ L 163, 24.6.2008, s. 6).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55).

(8)  Smernica Rady 1999/74/ES z 19. júla 1999 ustanovujúca minimálne normy na ochranu nosníc (Ú. v. ES L 203, 3.8.1999, s. 53).

(9)  Vestník EFSA (EFSA Journal), č. 269, 2005, s. 1.

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1).

(12)  Smernica Komisie 2002/4/ES z 30. januára 2002 o registrácii podnikov s nosnicami, na ktoré sa vzťahuje smernica Rady 1999/74/ES (Ú. v. ES L 30, 31.1.2002, s. 44).

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 1).


PRÍLOHA I

Výrazy uvedené v článku 11 ods. 2 druhom pododseku písm. a):

Kód jazyka

1

2

3

BG

„Яйца от кокошки – свободно отглеждане на открито“

„Яйца от кокошки – подово отглеждане“

„Уголемени клетки“

ES

„Huevos de gallinas camperas“

„Huevos de gallinas sueltas en el gallinero“

„Jaulas acondicionadas“

CZ

„Vejce nosnic ve volném výběhu“

„Vejce nosnic v halách“

„Vejce nosnic v klecích“/

„Obohacené klece“

DA

„Frilandsæg“

„Skrabeæg“

„Stimulusberigede bure“

DE

„Eier aus Freilandhaltung“

„Eier aus Bodenhaltung“

„ausgestalteter Käfig“

ET

„Vabalt peetavate kanade munad“

„Õrrekanade munad“

„Täiustatud puurid“

EL

„Αυγά ελεύθερης βοσκής“

„Αυγά αχυρώνα ή αυγά στρωμνής“

„Αναβαθμισμένοι/

Διευθετημένοι κλωβοί“

EN

„Free range eggs“

„Barn eggs“

„Enriched cages“

FR

„Œufs de poules élevées en plein air“

„Œufs de poules élevées au sol“

„Cages aménagées“

HR

„Jaja iz slobodnog uzgoja“

„Jaja iz štalskog (podnog) uzgoja“

„Obogaćeni kavezi“

GA

„Uibheacha saor-raoin“

„Uibheacha sciobóil“

„Cásanna Saibhrithe“

IT

„Uova da allevamento all’aperto“

„Uova da allevamento a terra“

„Gabbie attrezzate“

LV

„Brīvās turēšanas apstākļos dētās olas“

„Kūtī dētas olas“

„Uzlaboti būri“

LT

„Laisvai laikomų vištų kiaušiniai“

„Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai“

„Pagerinti narveliai“

HU

„Szabad tartásban termelt tojás“

„Alternatív tartásban termelt tojás“

„Feljavított ketrecek“

MT

„Bajd tat-tiġieg imrobbija barra“

„Bajd tat-tiġieġ imrobbija ma‘ l-art“

„Gaġeg arrikkiti“

NL

„Eieren van hennen met vrije uitloop“

„Scharreleieren“

„Aangepaste kooi“/

„Verrijkte kooi“

PL

„Jaja z chowu na wolnym wybiegu“

„Jaja z chowu ściółkowego“

„Klatki ulepszone“

PT

„Ovos de galinhas criadas ao ar livre“

„Ovos de galinhas criadas no solo“

„Gaiolas melhoradas“

RO

„Ouă de găini crescute în aer liber“

„Ouă de găini crescute în hale la sol“

„Cuști îmbunătățite“

SK

„Vajcia z chovu na voľnom výbehu“

„Vajcia z podstielkového chovu“

„Obohatené klietky“

SL

„Jajca iz proste reje“

„Jajca iz hlevske reje“

„Obogatene kletke“

FI

„Ulkokanojen munia“

„Lattiakanojen munia“

„Virikehäkit“

SV

„Ägg från utehöns“

„Ägg från frigående höns inomhus“

„Inredd bur“


PRÍLOHA II

Minimálne požiadavky na systémy výroby v prípade rôznych spôsobov chovu nosníc, ako sa uvádza v článku 11 ods. 3

1.   

„Vajcia z chovu vo voľnom výbehu“ sa musia produkovať v rámci systémov produkcie, ktoré spĺňajú aspoň podmienky stanovené v článku 4 smernice 1999/74/ES.

Musia byť splnené najmä tieto podmienky:

a)

sliepky musia mať nepretržite počas celého dňa prístup k voľnému výbehu. Táto požiadavka však nebráni chovateľovi, aby v ranných hodinách na určitý čas obmedzil prístup v súlade s bežnou správnou poľnohospodárskou praxou vrátane osvedčených postupov chovu hospodárskych zvierat. V prípadoch, keď sa na základe právnych predpisov Únie uložili dočasné obmedzenia, môžu sa vajcia bez ohľadu na dané obmedzenie naďalej uvádzať na trh ako vajcia „z chovu vo voľnom výbehu“;

b)

výbehy, do ktorých majú sliepky prístup, musia byť z väčšej časti pokryté vegetáciou a nesmú sa využívať na iné účely než ako sady, zalesnené oblasti alebo pasienky pre dobytok. Príslušné orgány môžu povoliť využívanie výbehov na iné účely, predovšetkým na inštalovanie solárnych panelov, ktoré nie sú v rozpore s požiadavkami na dobré životné podmienky zvierat stanovenými v smernici 1999/74/ES a ktoré neobmedzujú pohyb nosníc;

c)

hustota zvierat vo výbehu je vždy maximálne 2 500 sliepok na hektár plochy dostupnej pre sliepky alebo jedna sliepka na 4 m2. Ak má však každá sliepka k dispozícii aspoň 10 m2 a dochádza k rotácii, pričom sliepky majú voľný prístup na celú plochu počas životnosti kŕdľa, v každom výbehu musí byť kedykoľvek zabezpečených aspoň 2,5 m2 na sliepku;

d)

výbehy nesmú presiahnuť okruh 150 m od najbližšieho otvoru budovy. Je však prípustné rozšírenie až do 350 m od najbližšieho otvoru budovy, ak je po celom výbehu rovnomerne rozmiestnený dostatočný počet prístreškov v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 3 písm. b) bodu ii) smernice 1999/74/ES, t. j. aspoň štyri prístrešky na hektár.

2.   

„Vajcia z podstielkového chovu“ sa musia produkovať v rámci systémov produkcie, ktoré spĺňajú aspoň podmienky stanovené v článku 4 smernice 1999/74/ES.

3.   

Vajcia z „obohatených klietok“ sa musia produkovať v rámci systémov produkcie, ktoré spĺňajú aspoň podmienky stanovené v článku 6 smernice 1999/74/ES.

4.   

Členské štáty môžu v prípade požiadaviek bodov 1 a 2 tejto prílohy povoliť výnimky pre zariadenia s menej ako 350 nosnicami alebo s chovom plemenných nosníc, pokiaľ ide o povinnosti uvedené v článku 4 ods. 1 bode 1 písm. d), bode 1 písm. e), v bode 2, v bode 3 písm. a) bode i) a v bode 3 písm. b) bode i) smernice 1999/74/ES.


PRÍLOHA III

Regióny Fínska uvedené v článku 24

Lappi

Pohjois-Pohjanmaa

Kainuu

Pohjois-Karjala

Pohjois-Savo

Ahvenanmaa


PRÍLOHA IV

Tabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 589/2008

Toto nariadenie

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2023/2466

Článok 1

Článok 2

Článok 2

Článok 2 ods. 1

Článok 3 ods. 1

 

Článok 2 ods. 2 a 3

Článok 4 ods. 1 a 2

 

Článok 2 ods. 4

Článok 3 ods. 2

 

Článok 3

Článok 4 ods. 3 a 4

 

Článok 4

Článok 5

 

Článok 5

 

Článok 3

Článok 6

Článok 6

 

Článok 7

Článok 7

 

Článok 8

Článok 8

 

Článok 9

 

Článok 4

Článok 10

Článok 9

 

Článok 11

Článok 10

 

Článok 12

Článok 11

 

Článok 13

Článok 14

Článok 12

 

Článok 15

Článok 13

 

Článok 16

Článok 14

 

Článok 17

Článok 15

 

Článok 18

Článok 16

 

Článok 19

Článok 17

 

Článok 20

 

Článok 5

Článok 21

 

Článok 6

Článok 22

 

Článok 7

Článok 23

 

Článok 8

Článok 24

 

Článok 9

Článok 25

 

Článok 10

Článok 26

Článok 18

 

Článok 27

Článok 19

 

Článok 28

Článok 20

 

Článok 29

Článok 21

 

Článok 30

Článok 22

 

Článok 32

 

Článok 11

Článok 33

Článok 23

 

Článok 34

Článok 24

 

Článok 35

Článok 36

Článok 37

Článok 12

Príloha I

Príloha I

 

Príloha II

Príloha II

 

Príloha III

Príloha III

 


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2465/oj

ISSN 1977-0790 (electronic edition)


Top