EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R2429

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/2429 zo 17. augusta 2023, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o obchodné normy pre sektor ovocia a zeleniny, určité výrobky zo spracovaného ovocia a zeleniny a sektor banánov, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 1666/1999 a vykonávacie nariadenia Komisie (EÚ) č. 543/2011 a (EÚ) č. 1333/2011

C/2023/5448

Ú. v. EÚ L, 2023/2429, 3.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2429/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2429/oj

European flag

Úradný vestník
Európskej únie

SK

Séria L


2023/2429

3.11.2023

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/2429

zo 17. augusta 2023,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o obchodné normy pre sektor ovocia a zeleniny, určité výrobky zo spracovaného ovocia a zeleniny a sektor banánov, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 1666/1999 a vykonávacie nariadenia Komisie (EÚ) č. 543/2011 a (EÚ) č. 1333/2011

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 75 ods. 2, článok 76 ods. 4 a článok 89,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 1308/2013 sa vytvára spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov, do ktorej patria okrem iných sektor ovocia a zeleniny, sektor výrobkov zo spracovaného ovocia a zeleniny a sektor banánov. Komisia sa ním takisto splnomocňuje prijímať delegované a vykonávacie akty týkajúce sa obchodných noriem pre tieto sektory alebo ich výrobky.

(2)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 543/2011 (2) sa stanovujú podrobné pravidlá, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny, stanovujú sa obchodné normy pre všetko čerstvé ovocie a zeleninu a podrobné ustanovenia týkajúce sa kontrol zhody s obchodnými normami. Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1333/2011 (3) sa stanovujú obchodné normy pre banány, pravidlá overovania zhody s danými obchodnými normami a požiadavky na oznámenia v sektore banánov. Nariadením Komisie (ES) č. 1666/1999 (4) sa stanovujú podrobné pravidlá, pokiaľ ide o minimálne obchodné charakteristiky pre niektoré odrody sušeného hrozna. Uvedené nariadenia boli prijaté na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1234/2007 (5). Nariadenie (ES) č. 1234/2007 bolo medzičasom nahradené nariadením (EÚ) č. 1308/2013, ktoré obsahuje splnomocnenia na základe právneho rámca pre splnomocnenia zavedeného Lisabonskou zmluvou.

(3)

S cieľom harmonizovať a zjednodušiť pravidlá týkajúce sa obchodných noriem, kontrol zhody a oznámení pre uvedené sektory, začleniť zmeny, ktoré sú na základe skúseností potrebné a zosúladiť pravidlá so splnomocneniami podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 je vhodné zlúčiť ich do jedného súboru pravidiel obsiahnutých v delegovanom nariadení a vo vykonávacom nariadení a zrušiť nariadenie (ES) č. 1666/1999 a vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 543/2011 a (EÚ) č. 1333/2011.

(4)

Článkom 75 ods. 1 písm. b) a c) a d) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa Komisia oprávňuje stanovovať obchodné normy pre ovocie a zeleninu, spracované ovocie a zeleninu a banány. Podľa článku 76 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 ovocie a zelenina, ktoré sa majú spotrebiteľom predávať čerstvé, sa môžu uviesť na trh, iba ak majú vyhovujúcu, primeranú a predajnú kvalitu a len s označením krajiny pôvodu. S cieľom zabezpečiť jednotné vykonávanie uvedeného ustanovenia je vhodné stanoviť podrobnosti a všeobecnú obchodnú normu pre všetko čerstvé ovocie a zeleninu.

(5)

Osobitné obchodné normy pre ovocie a zeleninu, na ktoré sa vzťahuje uplatňovanie článku 76 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, by sa mali zachovať, a to na základe posúdenia ich významu, pričom by sa mali zohľadniť najmä výrobky, s ktorými sa z hľadiska hodnoty na základe číselných údajov uvedených v referenčnej databáze Eurostatu pre podrobné štatistiky medzinárodného obchodu s tovarom, Comext, naďalej najviac obchoduje.

(6)

Na výrobky zo spracovaného ovocia a zeleniny a zrelé banány sa nevzťahuje článok 76 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 ani osobitná obchodná norma. Označovanie pôvodu je však pre spotrebiteľov dôležité a v kontexte oznámenia Komisie z 20. mája 2020 s názvom Stratégia „z farmy na stôl“ v záujme spravodlivého, zdravého potravinového systému šetrného k životnému prostrediu (6) (ďalej len „stratégia „z farmy na stôl“), ktorého cieľom je tiež posilniť postavenie spotrebiteľov, aby prijímali informované rozhodnutia a rozhodovali sa v prospech udržateľných potravín, je označovanie potravín pre spotrebiteľov potrebné, a preto by malo byť povinné aj pre takéto výrobky, ktoré sú určené na priamu spotrebu po jednoduchých operáciách, ako sú sušenie alebo dozrievanie.

(7)

Vzhľadom na širokú škálu odrôd banánov uvádzaných na trh v Únii a obchodných postupov by sa v prípade nezrelých zelených banánov mali zachovať minimálne normy. Aby sa predchádzalo zbytočným prekážkam obchodu je však vhodné zosúladiť obchodnú normu pre banány s Potravinovým kódexom (Codex Alimentarius) a rozšíriť ju na viac odrôd. S cieľom znížiť plytvanie potravinami a potravinové straty v kontexte stratégie „z farmy na stôl“, najmä zlepšením flexibility porciovania, je vhodné upustiť od požiadavky stanovenej v Potravinovom kódexe, aby mal jeden trs banánov minimálne štyri plody. Vzhľadom na sledované ciele je vhodné umožniť členským štátom, ktoré pestujú banány, aby na svoju vlastnú produkciu na svojom území uplatňovali vnútroštátne normy za predpokladu, že dané pravidlá nie sú v rozpore s normami Únie a nebránia voľnému obehu banánov v Únii.

(8)

Malo by sa zohľadniť to, že klimatické faktory sťažujú výrobné podmienky na Madeire, Azorách, Algarve, Kanárskych ostrovoch, Kréte, Lakonii a na Cypre. V dôsledku toho niektoré banány pri pestovaní v daných zemepisných oblastiach nedosahujú minimálnu dĺžku stanovenú v medzinárodnej norme. V daných prípadoch by sa uvádzanie takýchto banánov na trh malo povoliť.

(9)

S cieľom vyhnúť sa zbytočným prekážkam obchodu, ak treba pre jednotlivé výrobky stanoviť osobitné obchodné normy, by dané normy mali zodpovedať normám, ktoré prijala Európska hospodárska komisia OSN (EHK OSN). Ak na úrovni Únie nebola prijatá žiadna osobitná obchodná norma, malo by sa vychádzať z predpokladu, že výrobky spĺňajú všeobecnú obchodnú normu, pokiaľ držiteľ dokáže preukázať, že výrobky sú v súlade s akoukoľvek uplatniteľnou normou EHK OSN.

(10)

S cieľom zohľadniť stratégiu „z farmy na stôl“ a záujmy spotrebiteľov by sa v obchodných normách pre všetky sektory, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, mali zachovať požiadavky vysokej kvality, ktoré vedú k medzinárodnému konsenzu a zároveň podporujú alternatívne použitia s cieľom zabrániť potravinovým stratám a plytvaniu potravinami, ak nie je dodržaná norma. To by malo platiť pre všetky výrobky, ktoré nespĺňajú požiadavky triedy II obchodných noriem EHK OSN, ale sú stále vhodné na konzumáciu. V prípade niektorých výrobkov, ktoré sú určené na spracovanie alebo výrobkov, ktoré výrobca predáva priamo spotrebiteľom, by sa preto mali stanoviť výnimky z uplatňovania obchodných noriem.

(11)

Niektoré výrobky z ovocia a zeleniny môžu mať vlastnosti, ktoré nespĺňajú uplatniteľné obchodné normy. Napriek tomu tradičné pestovanie a miestna spotreba týchto výrobkov môžu byť pevne etablované. S cieľom zaručiť, aby sa výrobky, ktoré miestne spoločenstvá považujú za vhodné na konzumáciu, ale ktoré nezodpovedajú obchodným normám Únie, mohli predávať na miestnych trhoch, možno pri daných výrobkoch uplatniť výnimku z obchodných noriem Únie, pokiaľ nie je pravdepodobné, že by táto výnimka narušila hospodársku súťaž na podstatnej časti vnútorného trhu alebo ohrozila voľný obchod či dosiahnutie niektorého z cieľov článku 39 zmluvy.

(12)

S cieľom znížiť administratívnu záťaž pre obchodníkov, ako aj pre orgány vykonávajúce kontroly sa v súlade s článkom 76 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 môžu viaceré výrobky z ovocia a zeleniny odchýliť od obchodných noriem. Označovanie pôvodu je však pre spotrebiteľov potrebné a v súlade s politickou orientáciou stratégie „z farmy na stôl“, ktorej cieľom je poskytnúť spotrebiteľom viac informácií, ktoré im umožnia prijímať informovanejšie rozhodnutia, by označovanie krajiny pôvodu takýchto výrobkov malo byť povinné.

(13)

V záujme zníženia administratívneho zaťaženia obchodníkov bez toho, aby to malo vplyv na kvalitu, by sa mali zjednodušiť obchodné normy týkajúce sa výrobkov určených na darovanie. Za predpokladu, že je výrobok jasne označený s cieľom informovať o tom, že je určený na darovanie, by iné údaje na označení mali byť nepovinné. S cieľom chrániť príjemcu daru by mal však výrobok napriek tomu spĺňať všeobecnú obchodnú normu týkajúcu sa kvality.

(14)

S cieľom zaistiť riadne a efektívne vykonávanie kontrol by faktúry a sprievodné dokumenty iné ako pre spotrebiteľov mali obsahovať určité základné informácie zahrnuté v obchodných normách.

(15)

Informačné náležitosti, ktoré sa vyžadujú v obchodných normách, by mali byť zreteľne uvedené na balení a/alebo na štítku. Aby sa zabránilo podvodom a zavádzaniu spotrebiteľov, mali by byť informačné náležitosti, ktoré sa vyžadujú v obchodných normách, k dispozícii spotrebiteľom pred nákupom, a to aj v prípade predaja na diaľku, kde sa na základe skúseností zistili riziká podvodu a obchádzanie ochrany spotrebiteľa, ktorú normy zabezpečujú.

(16)

S cieľom zabrániť zavádzaniu spotrebiteľov v súvislosti s triedou kvality by informačné náležitosti, ktoré sa vyžadujú v štádiu maloobchodného predaja, nemali zahŕňať pojmy ako „najvyššia“, „prémiová“ alebo podobné znenie, ktoré nie sú upravené pri definovaní skutočnej kvality výrobku, a to bez ohľadu na možnosť zobrazovať akékoľvek iné informácie, ako napríklad „letecká doprava“, alebo podobné faktické informácie, ktoré nezavádzajú spotrebiteľa.

(17)

Aby sa zabránilo zavádzaniu spotrebiteľov, pokiaľ ide o pôvod výrobkov, označenie krajiny pôvodu by malo byť viditeľnejšie ako označenie krajiny baliarne.

(18)

Balenia obsahujúce zmesi z rôznych výrobkov alebo druhov výrobkov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sú v reakcii na dopyt určitých spotrebiteľov na trhu čoraz bežnejšie. Spravodlivé obchodovanie si vyžaduje, aby mali výrobky alebo druhy výrobkov predávané v tom istom balení jednotnú kvalitu. V prípade výrobkov, pre ktoré neboli prijaté normy Únie, to možno zabezpečiť uplatňovaním všeobecných ustanovení. Preto by sa mali by stanoviť požiadavky na označovanie zmesí z rôznych výrobkov alebo druhov výrobkov v tom istom balení. Mali by byť menej prísne ako tie, ktoré sú stanovené v obchodných normách, keďže označovanie zmesí predstavuje väčšiu záťaž a ich uplatňovanie by mohlo brániť uvádzaniu daných výrobkov na trh.

(19)

Dovoz ovocia a zeleniny z tretích krajín musí spĺňať obchodné normy alebo normy, ktoré sú s nimi rovnocenné. Preto by sa mali stanoviť podmienky, za ktorých sa dovezené výrobky považujú za výrobky spĺňajúce rovnocenné obchodné normy, ako sú obchodné normy Únie.

(20)

S cieľom poskytnúť prevádzkovateľom a vnútroštátnym správnym orgánom dostatočný čas na prispôsobenie sa zmenám, ktoré sa zavádzajú týmto nariadením, by sa toto nariadenie malo uplatňovať od 1. januára 2025.

(21)

Vzhľadom na vecnú súvislosť medzi splnomocneniami v nariadení (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa obchodných noriem, minimálnych požiadaviek na kvalitu výrobkov sektora ovocia a zeleniny a súladu dovážaných výrobkov s obchodnými normami Únie, je vhodné stanoviť uvedené pravidlá v tom istom delegovanom akte,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

Úvodné ustanovenia

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá, ktorými sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o obchodné normy uvedené v článku 75 ods. 1 daného nariadenia, minimálne požiadavky na uvádzanie výrobkov sektora ovocia a zeleniny určených na predaj v čerstvom stave na trh podľa článku 76 daného nariadenia a súlad dovážaných výrobkov s obchodnými normami Únie podľa článku 89 daného nariadenia.

2.   Toto nariadenie sa uplatňuje na tieto sektory a výrobky:

a)

sektor ovocia a zeleniny uvedený v článku 1 ods. 2 písm. i) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

b)

sušené ovocie s číselnými znakmi KN 0804 20 90, 0806 20 a ex 0813 uvedené v časti X prílohy I k danému nariadeniu;

c)

banány s číselným znakom KN 0803 90 10 uvedené v časti XI prílohy I k danému nariadeniu.

3.   Na účely tohto nariadenia sa krajina pôvodu výrobku určuje v súlade s článkom 60 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (7).

KAPITOLA II

Obchodné normy

Článok 2

Všeobecná obchodná norma pre ovocie a zeleninu uvedená v článku 1 ods. 2 písm. a)

1.   Požiadavky článku 76 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 predstavujú všeobecnú obchodnú normu pre ovocie a zeleninu uvedené v článku 1 ods. 2 písm. a).

Ovocie a zelenina uvedené v článku 1 ods. 2 písm. a) musia spĺňať túto všeobecnú obchodnú normu, pokiaľ nepodliehajú osobitnej obchodnej norme.

Podrobné informácie o všeobecnej obchodnej norme sú stanovené v časti A prílohy I k tomuto nariadeniu.

2.   Keď je držiteľ ovocia a zeleniny uvedených v odseku 1 schopný preukázať, že výrobky spĺňajú akúkoľvek platnú normu prijatú Európskou hospodárskou komisiou OSN (EHK OSN), vychádza sa z predpokladu, že výrobky spĺňajú všeobecnú obchodnú normu uvedenú v odseku 1.

3.   Na účely tohto článku „držiteľ“ znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá má vo fyzickej držbe príslušné výrobky alebo ich ponúka na predaj na diaľku alebo akýmikoľvek digitálnymi prostriedkami.

Článok 3

Označenie pôvodu v prípade určitých výrobkov zo spracovaného ovocia a zeleniny a zrelých banánov

Na týchto výrobkoch sa musí uvádzať krajina pôvodu:

a)

sušené ovocie s číselným znakom KN ex 0813, ako sa vymedzuje v časti X prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013;

b)

sušené figy s číselným znakom KN 0804 20 90;

c)

sušené hrozno s číselným znakom KN 0806 20;

d)

zrelé banány s číselným znakom KN 0803 90 10, ktoré dozreli na území Únie.

Článok 4

Osobitné obchodné normy pre ovocie a zeleninu a pre banány

1.   Tieto výrobky alebo sektor spĺňajú osobitné obchodné normy stanovené v časti B prílohy I:

a)

jablká;

b)

citrusové ovocie;

c)

kivi;

d)

šaláty, endívia a eskariol;

e)

broskyne a nektárinky;

f)

hrušky;

g)

jahody;

h)

zeleninová paprika;

i)

stolové hrozno;

j)

rajčiaky;

k)

banány.

2.   Na účely odseku 1 písm. k) sa uplatňuje toto:

a)

osobitná obchodná norma pre sektor banánov je stanovená v časti B časti 11 prílohy I, pokiaľ ide o banány odrôd uvedených v dodatku k uvedenej prílohe, s výnimkou banánov určených na spracovanie. Táto obchodná norma sa uplatňuje na banány s pôvodom v tretích krajinách v štádiu prepustenia do voľného obehu, na banány s pôvodom v Únii vo fáze prvého vyloženia v Únii a na banány, ktoré sú dodávané spotrebiteľovi čerstvé v pestovateľskej oblasti vo fáze opustenia baliarne.

b)

osobitnou obchodnou normou uvedenou v písmene a) nie je dotknuté uplatňovanie vnútroštátnych predpisov v neskorších štádiách predaja, ktoré:

i)

nebránia voľnému obehu banánov pochádzajúcich z tretích krajín alebo iných oblastí Únie a vyhovujú obchodným normám uvedeným v prvom pododseku a

ii)

nie sú nezlučiteľné s obchodnou normou uvedenou v prvom pododseku.

Článok 5

Výnimky a oslobodenia z uplatňovania obchodných noriem

1.   Odchylne od článku 76 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013:

a)

sa dodržiavanie všeobecných obchodných noriem nevyžaduje, pokiaľ ide o tieto výrobky:

i)

výrobky, ktoré sú označené textom „určené na spracovanie“ alebo „na použitie ako krmivo pre zvieratá“ alebo akýmkoľvek iným rovnocenným znením a sú:

určené na priemyselné spracovanie alebo

predkladané na maloobchodný predaj spotrebiteľom na ich osobné použitie a určené na spracovanie spotrebiteľmi alebo

určené na prípravu výrobkov uvedených v pododseku b) bode xvii) tohto odseku alebo

určené na použitie ako krmivo pre zvieratá alebo na iné nepotravinárske použitie;

ii)

výrobky, ktoré výrobca predáva priamo spotrebiteľom na ich osobné použitie v ich poľnohospodárskom podniku, alebo v rámci danej výrobnej oblasti vymedzenej príslušným orgánom:

na miestnom trhu na mieste vyhradenom len pre výrobcov alebo

priamou dodávkou.

iii)

výrobky predávané ako jedlé klíčky po vyklíčení semien rastlín zaradených medzi ovocie a zeleninu uvedených v časti IX prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013;

iv)

výrobky daného regiónu, ktoré sa predávajú v maloobchode daného regiónu v prípade pevne etablovanej tradičnej miestnej spotreby, alebo vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch za podmienok stanovených v odseku 4 tohto článku;

b)

dodržiavanie obchodnej normy sa, okrem označenia krajiny pôvodu, ako sa uvádza v článku 76 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, nevyžaduje, pokiaľ ide o tieto výrobky:

i)

nepestované huby s číselnými znakmi KN ex 0709 51 až ex 0709 56 a 0709 59;

ii)

kapary s číselným znakom KN 0709 99 40;

iii)

horké mandle s číselným znakom KN 0802 11 10;

iv)

vylúpané mandle s číselným znakom KN 0802 12;

v)

vylúpané lieskové orechy s číselným znakom KN 0802 22;

vi)

vylúpané vlašské orechy s číselným znakom KN 0802 32;

vii)

vylúpané pistácie s číselným znakom KN 0802 52;

viii)

vylúpané makadamové orechy s číselným znakom KN 0802 62;

ix)

vylúpané píniové oriešky s číselným znakom KN 0802 92;

x)

pekanové orechy s číselným znakom KN 0802 99 10;

xi)

ostatné orechy s číselným znakom KN 0802 99 90;

xii)

sušené plantajny s číselným znakom KN 0803 10 90;

xiii)

sušené citrusy s číselným znakom KN ex 0805;

xiv)

zmesi z tropických orechov s číselným znakom KN 0813 50 31;

xv)

zmesi z ostatných orechov s číselným znakom KN 0813 50 39;

xvi)

šafran s číselným znakom KN 0910 20;

xvii)

výrobky zatriedené ako ovocie a zelenina a uvedené v časti IX prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013, ktoré prešli akoukoľvek úpravou nad rámec orezania, ako sa uvádza v uplatniteľnej osobitnej norme EHK OSN alebo boli v nezmenenom stave v zmysle všeobecnej obchodnej normy a boli pripravené na priamu konzumáciu v čerstvom stave alebo tepelne upravené;

c)

v prípade darovania, iného ako je bezplatná distribúcia, na ktorú sa vzťahujú dohody a rozhodnutia uvedené v článku 222 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, alebo ktorá sa podporuje v rámci operačných programov podľa článku 52 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 (8), sa od výrobkov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, vyžaduje, aby spĺňali všeobecnú obchodnú normu s výnimkou ustanovení o označovaní, a to za predpokladu, že sú jasne označené znením „určené na darovanie“ alebo rovnocenným označením.

2.   Odchylne od článku 76 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa od týchto výrobkov nevyžaduje, aby spĺňali obchodné normy v rámci danej výrobnej oblasti vymedzenej príslušným členským štátom, a to ani vtedy, ak je táto výrobná oblasť nadnárodnou oblasťou vymedzenou príslušnými členskými štátmi:

a)

výrobky, ktoré pestovateľ predáva alebo dodáva do miest úpravy a balenia alebo do skladovacích zariadení, alebo ktoré sa z jeho podniku prepravujú do takýchto miest;

b)

výrobky prepravované zo skladovacích zariadení do miest úpravy a balenia;

c)

výrobky s pôvodom v EÚ, ktoré nespĺňajú obchodné normy stanovené v tomto nariadení z dôvodu situácie predstavujúcej vyššiu moc (9), ktorá umožňuje členským štátom rozhodnúť, že sa výrobky môžu uvádzať na trh na ich území za podmienok, ktoré určia.

3.   Na účely uplatňovania výnimiek stanovených v odseku 1 písm. a) bode i) a ii) a písm. c) a v odseku 2 obchodníci poskytnú príslušnému orgánu členského štátu dôkaz o tom, že príslušné výrobky spĺňajú podmienky stanovené v uvedených odsekoch, najmä pokiaľ ide o ich zamýšľané použitie.

4.   Obchodníci môžu uplatniť výnimku stanovenú v odseku 1 písm. a) bode iv) len vtedy, ak členské štáty predtým prijali pravidlá, ktorými sa takéto výrobky oslobodzujú. Takéto pravidlá nesmú narušiť hospodársku súťaž na podstatnej časti vnútorného trhu, ohroziť voľný obchod či dosiahnutie niektorého z cieľov článku 39 zmluvy. Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii pravidlá, ktoré v tejto súvislosti prijali. Komisia informuje ostatné členské štáty o všetkých oznámeniach týkajúcich sa týchto pravidiel.

5.   Oznámenia uvedené v odseku 2 písm. c) a v odseku 4 sa podávajú v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2017/1183 (10).

Článok 6

Informačné náležitosti v rámci celého dodávateľského reťazca

1.   Informačné náležitosti požadované podľa ustanovení o označovaní stanovených v prílohe I musia byť čitateľne uvedené na viditeľnom mieste na jednej strane balenia, buď nezmazateľne vytlačené priamo na obale alebo na štítku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou obalu alebo je na ňom pripevnený a nesmú byť zavádzajúce.

2.   V prípade voľne loženého tovaru a tovaru priamo nakladaného do dopravného prostriedku sa informačné náležitosti uvedené v odseku 1 zapíšu do sprievodného dokladu alebo sa označia na lístku, ktorý sa umiestni na viditeľnom mieste v dopravnom prostriedku.

3.   V prípade zmlúv uzavretých na diaľku v zmysle článku 2 ods. 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ (11) musia byť informačné náležitosti k dispozícii pred uzavretím kúpy vrátane informácií o jedinej krajine pôvodu výrobku skutočne ponúkaného na predaj.

4.   Na faktúrach a sprievodných dokladoch, s výnimkou potvrdenky pre spotrebiteľa, sa uvádza názov a krajina pôvodu výrobkov a ak je to vhodné, trieda, odroda alebo obchodný druh, ak sa vyžaduje v osobitnej obchodnej norme, alebo to, že výrobky sú určené na spracovanie.

5.   Možnosťou označovania regionálneho alebo miestneho pôvodu podľa časti B prílohy I nie je dotknutá ochrana poskytovaná niektorým zemepisným označeniam podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 (12).

Článok 7

Informačné náležitosti v štádiu maloobchodného predaja

1.   V štádiu maloobchodného predaja musia byť informačné náležitosti vyžadované týmto nariadením čitateľné a zreteľné. Výrobky sa môžu ponúknuť na predaj, pokiaľ maloobchodný predajca vystaví v tesnej blízkosti tovaru viditeľné a čitateľné údaje uvádzajúce krajinu pôvodu a prípadne triedu, veľkosť a odrodu alebo obchodný druh takým spôsobom, ktorý nezavádza spotrebiteľa.

Dodatočné výrazy, ktoré naznačujú lepšiu/vyššiu kvalitu, sa nemôžu uviesť. Štítok nesmie obsahovať najmä žiadny opis kvality s výnimkou informácií uvedených v požiadavke na označovanie stanovenej v prílohe I.

Ak je uvedená krajina baliarne a/alebo odosielateľa alebo ak uvedená odroda evokuje miesto, znaky na označenie krajiny pôvodu musia byť väčšie a viditeľnejšie ako znaky na označenie krajiny baliarne a/alebo odosielateľa a odrody, ak sa líšia.

2.   V prípade výrobkov, ktoré sú balené v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 (13), sa okrem všetkých informácií požadovaných v obchodných normách uvádza čistá hmotnosť v súlade s pravidlami stanovenými v uvedenom nariadení.

Článok 8

Zmesi

1.   Predajné balenia čistej hmotnosti, ktorá nepresahuje 10 kg, obsahujúce zmesi z rôznych výrobkov alebo druhov výrobkov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sa povoľujú za predpokladu, že:

a)

výrobky a druhy výrobkov sú jednotnej kvality a každý spĺňa príslušnú osobitnú obchodnú normu, alebo všeobecnú obchodnú normu, pokiaľ pre konkrétny výrobok neexistuje osobitná obchodná norma;

b)

balenie je označené v súlade s týmto nariadením a s uplatniteľnými ustanoveniami nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 a

c)

zmes z rôznych výrobkov nie je pre spotrebiteľa zavádzajúca.

2.   Požiadavky stanovené v odseku 1 písm. a) sa neuplatňujú na výrobky v zmesi, ktoré nie sú výrobkami sektorov ovocia a zeleniny, sušeného ovocia alebo banánov uvedených v článku 1.

3.   Ak výrobky v zmesi z rôznych výrobkov alebo druhov výrobkov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, pochádzajú z viacerých členských štátov alebo z tretej krajiny, môžu byť názvy krajín pôvodu, ak je to vhodné, nahradené jedným z týchto označení:

a)

„EÚ“;

b)

„krajiny mimo EÚ“;

c)

„EÚ a krajiny mimo EÚ“.

KAPITOLA III

Obchodné normy týkajúce sa dovezených výrobkov

Článok 9

Podmienky, za ktorých sa dovezené výrobky môžu považovať za výrobky s rovnakou úrovňou zhody

1.   Pokiaľ ide o sektor uvedený v článku 1 ods. 2 písm. a), Komisia môže na žiadosť tretej krajiny schváliť kontroly zhody s obchodnými normami, ktoré táto tretia krajina vykonala pred dovozom do Únie.

2.   Schválenie uvedené v odseku 1 sa môže udeliť tretím krajinám, v ktorých sú splnené obchodné normy Únie alebo aspoň rovnocenné normy pre výrobky vyvážané do Únie v súlade s článkom 8 ods. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 20232430 (14).

3.   Toto schválenie sa vzťahuje len na výrobky, ktoré majú pôvod v danej tretej krajine, a môže byť obmedzené na určité výrobky.

4.   S cieľom získať schválenie uvedené v odseku 1 kontrolné orgány tretej krajiny, ktoré budú zodpovedné za kontroly zhody s obchodnými normami, musia:

a)

byť úradnými orgánmi alebo orgánmi oficiálne uznanými príslušným orgánom tretej krajiny;

b)

poskytnúť dostatočné záruky a disponovať potrebným personálom, vybavením a zariadeniami na vykonávanie kontrol v súlade s metódami uvedenými v článku 10 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2023/2430 alebo rovnocennými metódami.

KAPITOLA IV

Záverečné ustanovenia

Článok 10

Zrušenia

Vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 543/2011 a (EÚ) č. 1333/2011 a nariadenie (ES) č. 1666/1999 sa zrušujú.

Odkazy na zrušené nariadenia sa považujú za odkazy na toto nariadenie a prípadne na vykonávacie nariadenie (EÚ) 2023/2430 a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2025, s výnimkou článku 5 ods. 1 písm. c), ktorý sa uplatňuje odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. augusta 2023

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1333/2011 z 19. decembra 2011, ktorým sa ustanovuje obchodná norma pre banány, pravidlá pre overovania zhody s takýmito obchodnými normami a požiadavky na oznámenia v odvetví banánov (Ú. v. EÚ L 336, 20.12.2011, s. 23).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1666/1999 z 28. júla 1999 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2201/96, pokiaľ ide o minimálne obchodné charakteristiky pre niektoré odrody hrozienok (Ú. v. ES L 197, 29.7.1999, s. 32).

(5)  Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).

(6)  COM(2020) 381 final.

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 z 2. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6.12.2021, s. 1).

(9)  Oznámenie Komisie C(88)1696 o „vyššej moci v európskom poľnohospodárskom práve“ (Ú. v. ES C 259, 6.10.1988, s. 10).

(10)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1183 z 20. apríla 2017 o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 s ohľadom na poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov Komisii (Ú. v. EÚ L 171, 4.7.2017, s. 100).

(11)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64).

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1).

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18).

(14)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/2430 zo 17. augusta 2023, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa kontrol zhody s obchodnými normami pre sektor ovocia a zeleniny, určité výrobky zo spracovaného ovocia a zeleniny a pre sektor banánov (OJ L, 2023/2430, 3.11.2023, ELI link: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2430/oj).


PRÍLOHA I

OBCHODNÉ NORMY UVEDENÉ V ČLÁNKOCH 2, 4 a 6

Časť A

Všeobecná obchodná norma

Týmito všeobecnými obchodnými normami sa vymedzujú požiadavky na kvalitu ovocia a zeleniny po ich úprave a balení.

Avšak v štádiách, ktoré nasledujú po expedícii, môžu v súvislosti s požiadavkami normy výrobky vykazovať:

miernu stratu čerstvosti a bunkového napätia,

mierne znehodnotenie súvisiace s ich vývojom a s tým, že podliehajú rýchlej skaze.

1.   Minimálne požiadavky

S výnimkou povolených odchýlok musia byť výrobky:

neporušené,

zdravé; výrobky napadnuté hnilobou alebo inak poškodené tak, že nie sú vhodné na spotrebu, sú vylúčené,

čisté, prakticky bez akýchkoľvek viditeľných cudzích látok,

prakticky bez škodcov,

bez poškodení spôsobených škodcami, ktoré ovplyvňujú dužinu,

bez nadmernej povrchovej vlhkosti,

bez cudzieho pachu a/alebo chuti.

Výrobky musia byť v takom stave, ktorý im umožňuje:

vydržať prepravu a manipuláciu,

doručenie na miesto určenia vo vyhovujúcom stave.

2.   Minimálne požiadavky na zrelosť

Výrobky musia byť dostatočne vyvinuté, ale nie nadmerne, a plody musia vykazovať uspokojujúcu zrelosť a nesmú byť prezreté.

Vývoj a stav zrelosti výrobkov musí byť taký, aby im umožnil pokračovať v procese zrenia a dosiahnuť uspokojivý stupeň zrelosti.

3.   Odchýlka

V každej zásielke sa povoľuje odchýlka 10 % z počtu alebo hmotnosti výrobkov, ktoré nespĺňajú minimálne kvalitatívne požiadavky. V rámci tejto odchýlky môžu celkovo najviac 2 % predstavovať výrobky napadnuté hnilobou.

4.   Označovanie

Na každom obale (1) musia byť písmenami zoskupenými na tej istej strane čitateľne a nezmazateľne vyznačené a zvonka viditeľne uvedené tieto údaje:

A.   Identifikácia

Názov a adresa baliarne a/alebo distribútora (napríklad: ulica/mesto/región/poštové smerovacie číslo a krajina, ak sa líši od krajiny pôvodu).

Tento údaj sa môže nahradiť:

pri všetkých baleniach, okrem spotrebiteľských balení, úradne vydaným alebo prijatým kódovým znakom baliarne a/alebo distribútora, ktorý je uvedený v tesnej blízkosti slov „Baliareň a/alebo Distribútor“ (alebo rovnocenných skratiek), pred kódovým znakom treba uviesť kód krajiny/oblasti ISO 3166 (alfa) uznávajúcej krajiny, ak sa líši od krajiny pôvodu,

iba pri spotrebiteľských baleniach, názvom a adresou predajcu so sídlom v Únii, ktoré sú uvedené v tesnej blízkosti slov „Balené pre:“ alebo rovnocenného údaja. V tomto prípade označenie zahŕňa aj kód baliarne a/alebo distribútora. Predajca poskytuje všetky informácie, ktoré inšpekčný orgán považuje za potrebné, pokiaľ ide o význam tohto kódu.

B.   Pôvod

Úplný názov krajiny pôvodu (2). V prípade výrobkov pochádzajúcich z členského štátu sa názov uvedie v jazyku krajiny pôvodu alebo v akomkoľvek inom jazyku, ktorý je zrozumiteľný pre spotrebiteľov v krajine určenia. V prípade ostatných výrobkov sa názov uvedie v jazyku, ktorý je zrozumiteľný pre spotrebiteľov v krajine určenia.

Na obaloch sa nemusia uviesť podrobné údaje, ktoré sú uvedené v prvom pododseku, ak obsahujú spotrebiteľské obaly, ktoré sú zreteľne viditeľné zvonku, pričom sú na každom tieto podrobné údaje uvedené. Tieto obaly nesmú obsahovať žiadne označenia, ktoré by mohli zavádzať spotrebiteľa. V prípade, že sa tieto obaly prepravujú na paletách, údaje sa musia uviesť na štítku umiestnenom na viditeľnom mieste, a to aspoň na dvoch stranách palety.

Časť B

Osobitné obchodné normy

ČASŤ 1

Obchodná norma pre jablká

I.   DEFINÍCIA PRODUKTU

Táto norma sa vzťahuje na jablká odrôd (kultivarov) vypestovaných z Malus domestica Borkh., dodávané spotrebiteľovi v čerstvom stave, jablká určené na priemyselné spracovanie nie sú predmetom tejto normy.

II.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA KVALITY

Účelom tejto normy je vymedziť požiadavky na kvalitu jabĺk po úprave a balení.

Avšak v štádiách, ktoré nasledujú po expedícii, môžu v súvislosti s požiadavkami normy výrobky vykazovať:

miernu stratu čerstvosti a bunkového napätia,

v prípade výrobkov zaradených do inej ako „Extra“ triedy mierne znehodnotenie súvisiace s ich vývojom a s tým, že podliehajú rýchlej skaze.

A.   Minimálne požiadavky

Vo všetkých triedach, s výhradou osobitných ustanovení pre každú triedu a povolené odchýlky, jablká musia byť:

neporušené,

zdravé; plody napadnuté hnilobou alebo inak poškodené do tej miery, že nie sú vhodné na spotrebu, sú vylúčené,

čisté, prakticky bez akýchkoľvek viditeľných cudzích látok,

prakticky bez škodcov,

bez poškodení spôsobených škodcami, ktoré ovplyvňujú dužinu,

bez závažnej sklovitosti s výnimkou odrôd uvedených v dodatku k tejto norme, ktoré sú označené písmenom „V“,

bez nadmernej povrchovej vlhkosti,

bez cudzieho pachu a/alebo chuti.

Vývin a stav jabĺk musí byť taký, aby im umožnil:

vydržať prepravu a manipuláciu a

doručenie na miesto určenia vo vyhovujúcom stave.

B.   Požiadavky na zrelosť

Jablká musia byť dostatočne vyvinuté a vykazovať uspokojujúcu zrelosť.

Vývoj a stav zrelosti jabĺk musí byť taký, aby im umožnil pokračovať v procese zrenia a dosiahnuť požadovaný stupeň zrelosti v závislosti od vlastností danej odrody.

S cieľom overiť minimálne požiadavky na zrelosť možno zvážiť viaceré parametre (napr. morfologický aspekt, chuť, pevnosť a refraktometrický index).

C.   Zatriedenie

Jablká sú zaradené do týchto troch vymedzených tried:

i)    „Extra“ trieda

Jablká v tejto triede musia mať vynikajúcu kvalitu. Musia mať všetky znaky danej odrody (3) a mať neporušenú stopku.

Jablká musia vykazovať tieto minimálne plochy vyfarbenia povrchu podľa odrodových znakov:

3/4 celkového povrchu červeného vyfarbenia vo farebnej skupine A,

1/2 celkového povrchu zmiešaného červeného vyfarbenia vo farebnej skupine B,

1/3 celkového povrchu jemne červeného vyfarbenia, červeného líčka alebo pruhovaného vo farebnej skupine C,

v prípade farebnej skupiny D nie sú minimálne požiadavky na farbu.

Dužina musí byť úplne zdravá.

Jablká nesmú vykazovať chyby, s výnimkou veľmi ľahkých povrchových chýb, pokiaľ tieto neovplyvňujú celkový vzhľad produktu, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v balení:

veľmi malé chyby pokožky,

veľmi jemná hrdzavitosť (4), ako:

hnedé škvrny, ktoré nemôžu presahovať mimo stopkovej jamky a nemôžu byť drsné a/alebo

jemné izolované stopy hrdzavitosti.

ii)   I. trieda

Jablká v tejto triede musia mať dobrú kvalitu. Musia byť charakteristické pre danú odrodu (5).

Jablká musia vykazovať tieto minimálne plochy vyfarbenia povrchu podľa odrodových znakov:

1/2 celkového povrchu červeného vyfarbenia vo farebnej skupine A,

1/3 celkového povrchu zmiešaného červeného vyfarbenia vo farebnej skupine B,

1/10 celkového povrchu jemne červeného vyfarbenia, červeného líčka alebo pruhovaného vo farebnej skupine C,

v prípade farebnej skupiny D nie sú minimálne požiadavky na farbu.

Dužina musí byť úplne zdravá.

Za predpokladu, že neovplyvňujú celkový vzhľad produktu, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v balení, povoľujú sa tieto malé chyby:

malá chyba tvaru,

malá chyba vývinu,

malá chyba vyfarbenia,

mierne otlačenie nepresahujúce 1 cm2 celkového povrchu a s nezmenenou farbou,

malé chyby pokožky, ktoré nesmú presahovať rozmery:

2 cm na dĺžku pri chybách podlhovastého tvaru,

1 cm2 celkového povrchu pri iných chybách, s výnimkou chrastavitosti (Venturia inaequalis), ktorá spolu nesmie presahovať 0,25 cm2 celkového povrchu,

jemná hrdzavitosť (6), ako:

hnedé škvrny, ktoré môžu jemne presahovať zo stopkovej jamky alebo kališnej jamky, ale nemôžu byť drsné, a/alebo

tenká sieťovitá hrdzavitosť, ktorá nepresahuje 1/5 celkového povrchu plodu a výrazne nekontrastuje s celkovým vyfarbením plodu, a/alebo

hustá hrdzavitosť nepresahujúca 1/20 celkového povrchu plodu, pričom

tenká sieťovitá hrdzavitosť a hustá hrdzavitosť spolu nemôžu presiahnuť 1/5 celkového povrchu plodu.

Stopka môže chýbať, ak je zlom čistý a priľahlá pokožka nie je poškodená.

iii)   II. trieda

Do tejto triedy patria jablká, ktoré nespĺňajú požiadavky na zaradenie do vyšších tried, ale spĺňajú minimálne požiadavky uvedené v bode A.

Dužina nesmie vykazovať väčšie chyby.

Povolené sú tieto chyby za predpokladu, že si jablká zachovajú svoje základné vlastnosti, pokiaľ ide o kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu:

chyby tvaru,

chyby vývinu,

chyby vyfarbenia,

mierne otlačenie, ktoré nepresahuje 1,5 cm2 povrchu a môže mať mierne zmenenú farbu,

chyby pokožky, ktoré nesmú presahovať rozmery:

4 cm na dĺžku pri chybách podlhovastého tvaru,

2,5 cm2 celkového povrchu pri iných chybách, s výnimkou chrastavitosti (Venturia inaequalis), ktorá spolu nesmie presahovať 1 cm2 celkového povrchu,

jemná hrdzavitosť (7), ako:

hnedé škvrny, ktoré môžu presahovať zo stopkovej jamky alebo kališnej jamky a môžu byť mierne drsné, a/alebo

tenká sieťovitá hrdzavitosť, ktorá nepresahuje 1/2 celkového povrchu plodu a výrazne nekontrastuje s celkovým vyfarbením plodu, a/alebo

hustá hrdzavitosť nepresahujúca 1/3 celkového povrchu plodu, pričom

tenká sieťovitá hrdzavitosť a hustá hrdzavitosť spolu nemôžu presiahnuť 1/2 celkového povrchu plodu.

III.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA VEĽKOSTI

Veľkosť sa určuje buď podľa maximálneho priečneho priemeru alebo podľa hmotnosti.

Minimálna veľkosť je 60 mm, ak sa určuje veľkosť podľa priemeru alebo 90 g, ak sa určuje veľkosť podľa hmotnosti. Plody menšej veľkosti sú povolené iba v prípade, že dosahujú hodnotu stupňov Brix (8) rovnú alebo väčšiu ako 10,5° Brix a veľkosť nie je menšia ako 50 mm resp. 70 g.

Na zaistenie jednotnosti, pokiaľ ide o veľkosť, rozdiel veľkosti medzi produktmi v tom istom obale nesmie presiahnuť:

a)

pri plodoch triedených podľa priemeru:

5 mm v prípade plodov „Extra“ triedy a plodov I. a II. triedy balených v radoch a vrstvách. Pri jablkách odrôd Bramley’s Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) a Horneburger však môže rozdiel v priemere dosiahnuť 10 mm a

10 mm v prípade plodov I. triedy balených v spotrebiteľských obaloch alebo voľne vo vreckách. Pri jablkách odrôd Bramley’s Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) a Horneburger však môže rozdiel v priemere dosiahnuť 20 mm.

b)

Pri určovaní veľkosti podľa hmotnosti:

V prípade jabĺk „Extra“ triedy a I. a II. triedy balených v radoch a vrstvách:

Rozsah (g)

Rozdiel hmotnosti (g)

70 – 90

15

91 – 135

20

136 – 200

30

201 – 300

40

> 300

50

V prípade plodov I. triedy balených v spotrebiteľských obaloch alebo voľne vo vreckách:

Rozsah (g)

Jednotnosť (g)

70 – 135

35

136 – 300

70

> 300

100

Pre plody II. triedy v spotrebiteľských obaloch alebo voľne vo vreckách nie sú žiadne požiadavky na jednotnú veľkosť.

Odrody miniatúrnych jabĺk, ktoré sú v dodatku k tejto norme označené písmenom „M“, sú oslobodené od ustanovení týkajúcich sa veľkosti. Tieto miniatúrne odrody musia mať minimálnu hodnotu 12° Brix (9).

IV.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ODCHÝLOK

Vo všetkých štádiách predaja sa v každej zásielke povoľujú odchýlky, pokiaľ ide o kvalitu a veľkosť produktov, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedenej triedy.

A.   Odchýlky týkajúce sa kvality

i)    „Extra“ trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 5 % počtu kusov alebo hmotnosti jabĺk, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky I. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu plody, ktoré nespĺňajú požiadavky na kvalitu II. triedy, predstavovať maximálne 0,5 %.

ii)   I. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 % podľa počtu kusov alebo hmotnosti jabĺk, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky II. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu produkty, ktoré nespĺňajú požiadavky na kvalitu II. triedy ani minimálne požiadavky, alebo produkty napadnuté hnilobou celkovo predstavovať maximálne 1 %.

iii)   II. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 % kusov alebo hmotnosti jabĺk, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy ani minimálne požiadavky. V rámci tejto odchýlky môžu celkovo najviac 2 % predstavovať produkty napadnuté hnilobou.

B.   Odchýlky týkajúce sa veľkosti

Vo všetkých triedach: je povolená celková odchýlka 10 % podľa počtu kusov alebo hmotnosti jabĺk, ktoré nespĺňajú požiadavky týkajúce sa veľkosti. Túto odchýlku nemožno rozšíriť na produkty s veľkosťou:

5 mm alebo viac pod minimálny priemer,

10 g alebo viac pod minimálnu hmotnosť.

V.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OBCHODNEJ ÚPRAVY

A.   Jednotnosť

Obsah každého obalu musí byť jednotný a obsahovať iba jablká rovnakého pôvodu, odrody, kvality a veľkosti (ak sú triedené podľa veľkosti) a v tom istom štádiu zrelosti.

V prípade „Extra“ triedy sa jednotnosť vzťahuje aj na vyfarbenie.

V spotrebiteľskom obale však môže byť zabalená zmes jabĺk zreteľne odlišných odrôd, pokiaľ sú jednotné z hľadiska kvality a jednotlivé odrody sú jednotné z hľadiska pôvodu. Nevyžaduje sa jednotnosť týkajúca sa veľkosti.

Viditeľná časť obsahu obalu musí reprezentovať celý obsah. Informácie vyznačené laserom na jednotlivých plodoch nesmú zapríčiniť poškodenie dužiny alebo povrchu.

B.   Balenie

Jablká musia byť balené tak, aby boli plody náležite chránené. Predovšetkým spotrebiteľské obaly s čistou hmotnosťou viac ako 3 kg sú dostatočne pevné, aby sa zaistila náležitá ochrana produktov.

Materiál použitý vo vnútri obalu musí byť čistý a takej kvality, aby sa zabránilo vonkajšiemu alebo vnútornému poškodeniu produktu. Používanie materiálov, najmä papiera alebo pečiatok, na ktorých sú uvedené obchodné špecifikácie, je povolené za predpokladu, že potlač alebo označovanie sa vykoná pomocou netoxického atramentu alebo lepidla.

Nálepky nalepené na výrobok jednotlivo nesmú po odstránení zanechať žiadne viditeľné stopy lepidla ani povrchové poškodenia.

Obaly nesmú obsahovať žiadne cudzie látky.

VI.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OZNAČOVANIA

Na každom obale (10) musia byť písmenami zoskupenými na tej istej strane čitateľne a nezmazateľne vyznačené a zvonka viditeľne uvedené tieto údaje:

A.   Identifikácia

Názov a fyzická adresa baliarne a/alebo distribútora (napr. ulica/mesto/región/poštové smerovacie číslo a krajina, ak sa líši od krajiny pôvodu).

Tento údaj sa môže nahradiť:

pri všetkých baleniach, okrem spotrebiteľských balení, úradne vydaným alebo prijatým kódovým znakom baliarne a/alebo distribútora, ktorý je uvedený v tesnej blízkosti slov „Baliareň a/alebo Distribútor“ (alebo rovnocenných skratiek), pred kódovým znakom treba uviesť kód krajiny/oblasti ISO 3166 (alfa) uznávajúcej krajiny, ak sa líši od krajiny pôvodu,

iba pri spotrebiteľských baleniach, názvom a adresou predajcu so sídlom v Únii, ktoré sú uvedené v tesnej blízkosti slov „Balené pre:“ alebo rovnocenného údaja. V tomto prípade označenie zahŕňa aj kód baliarne a/alebo distribútora. Predajca poskytuje všetky informácie, ktoré inšpekčný orgán považuje za potrebné, pokiaľ ide o význam tohto kódu.

B.   Druh produktu

„Jablká“, ak obsah nie je viditeľný zvonku.

Názov odrody. V prípade zmesi jabĺk zreteľne odlišných odrôd, názvy jednotlivých odrôd.

Názov odrody možno nahradiť synonymom. Obchodný názov (11) sa môže uviesť len na doplnenie názvu odrody alebo jeho synonyma.

V prípade mutantov s odrodovou ochranou sa môže základný názov odrody nahradiť názvom tejto odrody. V prípade mutantov s odrodovou ochranou sa názov mutanta môže uviesť len ako doplnenie k základnému názvu odrody.

Prípadne „Miniatúrna odroda“.

C.   Pôvod produktu

Krajina pôvodu (12) a prípadne oblasť pestovania, alebo vnútroštátny, regionálny alebo miestny názov miesta.

V prípade zmesi zreteľne odlišných odrôd jabĺk rôzneho pôvodu sa vedľa názvu príslušnej odrody uvedie každá krajina pôvodu.

D.   Obchodné špecifikácie

Trieda

Veľkosť, alebo v prípade plodov balených v radoch a vrstvách, počet kusov.

Ak ide o rozlíšenie podľa veľkosti, treba uviesť:

a)

v prípade plodov, na ktoré sa vzťahuje požiadavka na jednotnosť, minimálny a maximálny priemer alebo minimálne a maximálne hmotnosti,

b)

eventuálne v prípade plodov, na ktoré sa požiadavka na jednotnosť nevzťahuje, priemer alebo hmotnosť najmenšieho plodu v balení, za ktorým sa uvedie „a viac“ alebo rovnocenný výraz alebo prípadne priemer alebo hmotnosť najväčšieho plodu v balení.

E.   Úradná kontrolná značka (nepovinný údaj)

Na baleniach sa nemusia uviesť podrobné údaje, ktoré sú uvedené v bode VI prvom pododseku, ak obsahujú spotrebiteľské obaly, ktoré sú zreteľne viditeľné zvonku, pričom sú na každom tieto podrobné údaje uvedené. Tieto balenia nesmú obsahovať žiadne označenia, ktoré by mohli byť zavádzajúce. V prípade, že sa tieto balenia prepravujú na paletách, údaje sa musia uviesť na štítku umiestnenom na viditeľnom mieste, a to aspoň na dvoch stranách palety.

Dodatok

Nevyčerpávajúci zoznam odrôd jabĺk

Plody odrôd, ktoré nie sú súčasťou tohto zoznamu, sa musia zatriediť podľa ich odrodových charakteristík.

Niektoré odrody uvedené v tejto tabuľke možno predávať pod obchodnými názvami, pre ktoré sa v jednej alebo viacerých krajinách požaduje udelenie ochrannej známky alebo sa v nich na ne takáto ochranná známka vzťahuje. Účelom prvých troch stĺpcov ďalej uvedenej tabuľky nie je uvádzať takéto ochranné známky. Údaje o známych obchodných známkach, ktoré boli zahrnuté do štvrtého stĺpca, sú len informatívne.

Vysvetlivky:

M =

miniatúrne odrody

R =

hrdzavité odrody

V =

sklovitosť

* =

mutant bez odrodovej ochrany, ale spojený s registrovanou/chránenou ochrannou známkou, mutanty neoznačené hviezdičkou sú chránené odrody

Odrody

Mutant

Synonymá

Ochranné známky

Skupina sfarbenia

Doplňujúce špecifikácie

African Red

 

 

African Carmine ™

B

 

Akane

 

Tohoku 3, Primerouge

 

B

 

 

 

 

 

 

 

Alkmene

 

Early Windsor

 

C

 

 

 

 

 

 

 

Alwa

 

 

 

B

 

Amasya

 

 

 

B

 

Ambrosia

 

 

Ambrosia ®

B

 

 

 

 

 

 

 

Annurca

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

Ariane

 

 

Les Naturianes ®

B

 

Arlet

 

Swiss Gourmet

 

B

R

 

 

 

 

 

 

AW 106

 

 

Sapora ®

C

 

 

 

 

 

 

 

Belgica

 

 

 

B

 

Belle de Boskoop

 

Schone van Boskoop, Goudreinette

 

D

R

 

 

 

 

 

 

 

Boskoop rouge

Red Boskoop, Roter Boskoop, Rode Boskoop

 

B

R

 

Boskoop Valastrid

 

 

B

R

 

 

 

 

 

 

Berlepsch

 

Freiherr von Berlepsch

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

Berlepsch rouge

Red Berlepsch, Roter Berlepsch

 

B

 

Bonita

 

 

 

A

 

Braeburn

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

Hidala

 

Hillwell ®

A

 

 

Joburn

 

Aurora ™,

Red Braeburn ™,

Southern Rose ™

A

 

 

Lochbuie Red Braeburn

 

 

A

 

 

Mahana Red Braeburn

 

Redfield ®

A

 

 

Mariri Red

 

Eve ™, Aporo ®

A

 

 

 

 

 

 

 

 

Royal Braeburn

 

 

A

 

Bramley’s Seedling

 

Bramley, Triomphe de Kiel

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Cardinal

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

Caudle

 

 

Cameo ®, Camela®

B

 

 

Cauflight

 

Cameo ®, Camela®

A

 

 

 

 

 

 

 

CIV323

 

 

Isaaq ®

B

 

CIVG198

 

 

Modi ®

A

 

Civni

 

 

Rubens ®

B

 

Collina

 

 

 

C

 

Coop 38

 

 

Goldrush ®, Delisdor ®

D

R

Coop 39

 

 

Crimson Crisp ®

A

 

Coop 43

 

 

Juliet ®

B

 

Coromandel Red

 

Corodel

 

A

 

Cortland

 

 

 

B

 

Cox’s Orange Pippin

 

Cox orange, Cox’s O.P.

 

C

R

 

 

 

 

 

 

Cripps Pink

 

 

Pink Lady ®, Flavor Rose ®

C

 

 

 

 

 

 

 

 

Lady in Red

 

Pink Lady ®

B

 

 

Rosy Glow

 

Pink Lady ®

B

 

 

Ruby Pink

 

 

B

 

Cripps Red

 

 

Sundowner ™, Joya ®

B

 

Dalinbel

 

 

Antares ®

B

R

Dalitron

 

 

Altess ®

D

 

Delblush

 

 

Tentation ®

D

 

Delcorf

 

 

Delbarestivale ®

C

 

 

 

 

 

 

 

 

Celeste

 

 

B

 

 

Bruggers Festivale

 

Sissired ®

A

 

 

Dalili

 

Ambassy ®

A

 

 

Wonik*

 

Appache ®

A

 

 

 

 

 

 

 

Delcoros

 

 

Autento ®

A

 

Delgollune

 

 

Delbard Jubilé ®

B

 

Delicious ordinaire

 

Ordinary Delicious

 

B

 

 

 

 

 

 

 

Discovery

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

Dykmanns Zoet

 

 

 

C

 

Egremont Russet

 

 

 

D

R

 

 

 

 

 

 

Elise

 

De Roblos, Red Delight

 

A

 

 

 

 

 

 

 

Elstar

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

Bel-El

 

Red Elswout ®

C

 

 

Daliest

 

Elista ®

C

 

 

Daliter

 

Elton ™

C

 

 

Elshof

 

 

C

 

 

Elstar Boerekamp

 

Excellent Star ®

C

 

 

Elstar Palm

 

Elstar PCP ®

C

 

 

Goedhof

 

Elnica ®

C

 

 

Red Elstar

 

 

C

 

 

RNA9842

 

Red Flame ®

C

 

 

Valstar

 

 

C

 

 

Vermuel

 

Elrosa ®

C

 

Empire

 

 

 

A

 

Fengapi

 

 

Tessa ®

B

 

Fiesta

 

Red Pippin

 

C

 

 

 

 

 

 

 

Fresco

 

 

Wellant ®

B

R

Fuji

 

 

 

B

V

 

 

 

 

 

 

 

Aztec

 

Fuji Zhen ®

A

V

 

Brak

 

Fuji Kiku ® 8

B

V

 

FUCIV51

 

SAN-CIV ®

A

V

 

Fuji Fubrax

 

Fuji Kiku ® Fubrax

B

V

 

Fuji Supreme

 

 

A

V

 

Fuji VW

 

King Fuji ®

A

V

 

Heisei Fuji

 

Beni Shogun ®

A

V

 

Raku-Raku

 

 

B

V

Gala

 

 

 

C

 

 

Alvina

 

 

A

 

 

ANABP 01

 

Bravo ™

A

 

 

Baigent

 

Brookfield ®

A

 

 

Bigigalaprim

 

Early Red Gala ®

B

 

 

Devil Gala

 

 

A

 

 

Fengal

 

Gala Venus

A

 

 

Gala Schnico

 

Schniga ®

A

 

 

Gala Schnico Red

 

Schniga ®

A

 

 

Galafresh

 

Breeze ®

A

 

 

Galaval

 

 

A

 

 

Galaxy

 

Selekta ®

B

 

 

Gilmac

 

Neon ®

A

 

 

Imperial Gala

 

 

B

 

 

Jugala

 

 

B

 

 

Mitchgla

 

Mondial Gala ®

B

 

 

Natali Gala

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

Regal Prince

 

Gala Must ®

B

 

 

Royal Beaut

 

 

A

 

 

Simmons

 

Buckeye ® Gala

A

 

 

Tenroy

 

Royal Gala ®

B

 

 

ZoukG1

 

Gala One®

A

 

Galmac

 

 

Camelot ®

B

 

Gloster

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

Golden 972

 

 

 

D

 

Golden Delicious

 

Golden

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

CG10 Yellow Delicious

 

Smothee ®

D

 

 

Golden Delicious Reinders

 

Reinders ®

D

 

 

Golden Parsi

 

Da Rosa ®

D

 

 

Leratess

 

Pink Gold ®

D

 

 

Quemoni

 

Rosagold ®

D

 

 

 

 

 

 

 

Goldstar

 

 

Rezista Gold Granny ®

D

 

Gradigold

 

 

Golden Supreme ™, Golden Extreme ™

D

 

Gradiyel

 

 

Goldkiss ®

D

 

Granny Smith

 

 

 

D

 

 

Dalivair

 

Challenger ®

D

 

 

 

 

 

 

 

Gravensteiner

 

Gravenstein

 

D

 

GS 66

 

 

Fräulein ®

B

 

HC2-1

 

 

Easy pep’s! Zingy ®

A

 

Hokuto

 

 

 

C

 

Holsteiner Cox

 

Holstein

 

C

R

 

 

 

 

 

 

Honeycrisp

 

 

Honeycrunch ®

C

 

 

 

 

 

 

 

Horneburger

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Idared

 

 

 

B

 

 

Idaredest

 

 

B

 

 

Najdared

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

Ingrid Marie

 

 

 

B

R

Inored

 

 

Story ®, LoliPop ®

A

 

James Grieve

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Jonagold

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

Early Jonagold

 

Milenga ®

C

 

 

Dalyrian

 

 

C

 

 

Decosta

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonagold Boerekamp

 

Early Queen ®

C

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonagold Novajo

Veulemanns

 

C

 

 

Jonagored

 

Morren’s Jonagored ®

C

 

 

Jonagored Supra

 

Morren’s Jonagored ® Supra ®

C

 

 

 

 

 

 

 

 

Red Jonaprince

 

Wilton’s ®, Red Prince ®

C

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubinstar

 

 

C

 

 

Schneica

Jonica

 

C

 

 

Vivista

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

Jonathan

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

Karmijn de Sonnaville

 

 

 

C

R

Kizuri

 

 

Morgana ®

B

 

Ladina

 

 

 

A

 

La Flamboyante

 

 

Mairac ®

B

 

Laxton’s Superb

 

 

 

C

R

Ligol

 

 

 

B

 

Lobo

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

Lurefresh

 

 

Redlove ® Era ®

A

 

Lureprec

 

 

Redlove ® Circe ®

A

 

Luregust

 

 

Redlove ® Calypso ®

A

 

Luresweet

 

 

Redlove ® Odysso ®

A

 

Maigold

 

 

 

B

 

Maribelle

 

 

Lola ®

B

 

MC38

 

 

Crimson Snow ®

A

 

McIntosh

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

Melrose

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

Milwa

 

 

Diwa ®, Junami ®

B

 

Minneiska

 

 

SweeTango ®

B

 

Moonglo

 

 

 

C

 

Morgenduft

 

Imperatore

 

B

 

Mountain Cove

 

 

Ginger Gold ™

D

 

Mored

 

 

Joly Red ®

A

 

Mutsu

 

Crispin

 

D

 

Newton

 

 

 

C

 

Nicogreen

 

 

Greenstar ®

D

 

Nicoter

 

 

Kanzi ®

B

 

Northern Spy

 

 

 

C

 

Ohrin

 

Orin

 

D

 

 

 

 

 

 

 

Paula Red

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

Pinova

 

 

Corail ®

C

 

 

RoHo 3615

 

Evelina ®

B

 

 

 

 

 

 

 

Piros

 

 

 

C

 

Plumac

 

 

Koru ®

B

 

Prem A153

 

 

Lemonade ®, Honeymoon ®

C

 

Prem A17

 

 

Smitten ®

C

 

Prem A280

 

 

Sweetie™

B

 

Prem A96

 

 

Rockit ™

B

M

R201

 

 

Kissabel ® Rouge

A

 

Rafzubin

 

 

Rubinette ®

C

 

 

Frubaur

 

Rubinette ® Rossina

A

 

 

Rafzubex

 

Rubinette ® Rosso

A

 

Rajka

 

 

Rezista Romelike ®

B

 

Regalyou

 

 

Candine ®

A

 

Red Delicious

 

Rouge américaine

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

Campsur

 

Red Chief ®

A

 

 

Erovan

 

Early Red One ®

A

 

 

Evasni

 

Scarlet Spur ®

A

 

 

 

 

 

 

 

 

Stark Delicious

 

 

A

 

 

Starking

 

 

C

 

 

Starkrimson

 

 

A

 

 

Starkspur

 

 

A

 

 

Topred

 

 

A

 

 

Trumdor

 

Oregon Spur Delicious ®

A

 

 

 

 

 

 

 

Reine des Reinettes

 

Gold Parmoné, Goldparmäne

 

C

V

 

 

 

 

 

 

Reinette grise du Canada

 

Graue Kanadarenette, Renetta Canada

 

D

R

RM1

 

 

Red Moon ®

A

 

Rome Beauty

 

Belle de Rome, Rome, Rome Sport

 

B

 

RS1

 

 

Red Moon ®

A

 

Rubelit

 

 

 

A

 

Rubin

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

Rubinola

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

Šampion

 

Shampion, Champion, Szampion

 

B

 

 

Reno 2

 

 

A

 

 

Šampion Arno

Szampion Arno

 

A

 

Santana

 

 

 

B

 

Sciearly

 

 

Pacific Beauty ™,

NZ Beauty

A

 

Scifresh

 

 

Jazz ™

B

 

Sciglo

 

 

Southern Snap ™

A

 

Scilate

 

 

Envy ®

B

 

Sciray

 

GS48

 

A

 

Scired

 

 

NZ Queen

A

R

Sciros

 

 

Pacific Rose ™,

NZ Rose

A

 

Senshu

 

 

 

C

 

Shinano Gold

 

 

Yello ®

D

 

Spartan

 

 

 

A

 

SQ 159

 

 

Natyra ®,

Magic Star ®

A

 

Stayman

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

Summerred

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

Sunrise

 

 

 

A

 

Sunset

 

 

 

D

R

Suntan

 

 

 

D

R

Sweet Caroline

 

 

 

C

 

TCL3

 

 

Posy ®

A

 

Topaz

 

 

 

B

 

Tydeman’s Early Worcester

 

Tydeman’s Early

 

B

 

Tsugaru

 

 

 

C

 

UEB32642

 

 

Opal ®

D

 

WA 2

 

 

Sunrise Magic ™

A

 

WA 38

 

 

Cosmic Crisp ™

A

 

Worcester Pearmain

 

 

 

B

 

Xeleven

 

 

Swing ® natural more

A

 

York

 

 

 

B

 

Zari

 

 

 

B

 

Zouk 16

 

 

Flanders Pink ®,

Mariposa ®

B

 

Zouk 31

 

 

Rubisgold ®

D

 

Zouk 32

 

 

Coryphée ®

A

 

ČASŤ 2

Obchodná norma pre citrusové ovocie

I.   DEFINÍCIA PRODUKTU

Táto norma sa vzťahuje na citrusové ovocie odrôd (kultivarov) vypestovaných z týchto druhov, ktoré sa majú dodávať spotrebiteľom v čerstvom stave, citrusové ovocie určené na priemyselné spracovanie nie je predmetom tejto normy:

citróny odrôd vypestovaných z druhu Citrus limon (L.) Burm. f. a ich hybridy,

perzské limety vypestované z druhu Citrus latifolia (Yu. Tanaka) Tanaka, veľkoplodé kyslé limety známe aj ako Bearss alebo Tahiti a jeho hybridy,

mexické limety vypestované z druhu Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, známe tiež ako kyslé limety alebo key limes a ich hybridy,

indické sladké limety, palestínske sladké limety vypestované z druhu Citrus limettioides Tanaka a ich hybridy,

mandarínky vypestované z druhu Citrus reticulata Blanco vrátane satsúm (Citrus unshiu Marcow), klementínok (Citrus clementina hort. ex Tanaka), obyčajných mandarínok (Citrus deliciosa Ten.) a tangerínok (Citrus tangerina Tanaka) vypestovaných z týchto druhov a ich hybridy,

pomaranče odrôd vypestovaných z druhu Citrus sinensis (L.) Osbeck a ich hybridy,

grapefruity odrôd vypestovaných z druhu Citrus paradisi Macfad. a ich hybridy,

pomelá alebo šedoky vypestované z druhu Citrus maxima (Burm.) Merr. a ich hybridy.

II.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA KVALITY

Účelom normy je vymedziť požiadavky na kvalitu citrusového ovocia po úprave a balení.

Avšak v štádiách, ktoré nasledujú po expedícii, môžu v súvislosti s požiadavkami normy výrobky vykazovať:

miernu stratu čerstvosti a bunkového napätia,

v prípade výrobkov zaradených do inej ako „Extra“ triedy mierne znehodnotenie súvisiace s ich vývojom a s tým, že podliehajú rýchlej skaze.

A.   Minimálne požiadavky

Vo všetkých triedach, s výhradou osobitných ustanovení pre jednotlivé triedy a povolené odchýlky, citrusové plody musia byť:

neporušené,

bez otlačenia a/alebo nadmerných zacelených vonkajších rezov,

zdravé; plody napadnuté hnilobou alebo inak poškodené do tej miery, že nie sú vhodné na spotrebu, sú vylúčené,

čisté, prakticky bez akýchkoľvek viditeľných cudzích látok,

prakticky bez škodcov,

bez poškodení spôsobených škodcami, ktoré ovplyvňujú dužinu,

bez známok vysychania a dehydratácie,

bez poškodení spôsobených nízkou teplotou alebo mrazom,

bez nadmernej povrchovej vlhkosti,

bez cudzieho pachu a/alebo chuti.

Vývin a stav citrusových plodov musí byť taký, aby im umožnil:

vydržať prepravu a manipuláciu a

doručenie na miesto určenia vo vyhovujúcom stave.

B.   Požiadavky na zrelosť

Citrusové plody musia dosiahnuť primeraný stupeň vývinu a zrelosti, pričom sa venuje pozornosť kritériám charakteristickým pre odrodu, čas zberu a oblasť pestovania.

Zrelosť citrusových plodov sa vymedzuje pre každý druh týmito parametrami:

minimálny obsah šťavy,

minimálny celkový obsah rozpustnej sušiny, t. j. minimálny obsah cukru,

minimálny pomer obsahu cukru/obsahu kyselín (13),

vyfarbenie.

Stupeň vyfarbenia je taký, že na konci normálneho vývinu dosiahnu citrusové plody farbu charakteristickú pre odrodu na mieste určenia.

Ovocie

Minimálny obsah šťavy (%)

Minimálny obsah cukru

(°Brix)

Minimálny pomer obsahu cukru/obsahu kyselín

Vyfarbenie

Citróny

20

 

 

Musí byť charakteristické pre danú odrodu. Ovocie so zeleným (ale nie tmavozeleným) sfarbením je povolené, ak spĺňa minimálne požiadavky na obsah šťavy.

Limety

Perzská limeta

42

 

 

Ovocie by malo byť zelené, môže sa vyznačovať žltými škvrnami až do 30 % jeho povrchu v prípade perzských limiet a až do 20 % v prípade mexických a indických limiet.

Mexické a Indické sladké limety

40

 

 

Satsumy, klementínky, iné odrody mandarínok a ich hybridov

Satsumy

33

 

6,5 :1

Musí byť typické pre odrodu najmenej na jednej tretine povrchu plodu.

Klementínky

40

 

7,0 :1

Iné odrody mandarínok a ich hybridov

33

 

7,5 :1  (14)

Pomaranče

Krvavé pomaranče

30

 

6,5 :1

Musí byť charakteristické pre danú odrodu. Plody so svetlozeleným sfarbením nepresahujúcim pätinu celkového povrchu plodu sa však povoľujú pod podmienkou, že spĺňajú minimálne požiadavky na obsah šťavy.

Povoľujú sa pomaranče pestované v oblastiach s vysokými teplotami a v podmienkach relatívne vysokej vlhkosti počas obdobia vývinu plodu, ktorých zelené sfarbenie presahuje pätinu povrchu, pokiaľ spĺňajú minimálne požiadavky na obsah šťavy.

Skupina Navel

33

 

6,5 :1

Iné odrody

35

 

6,5 :1

Mosambi, Sathgudi a Pacitan s viac ako pätinou zeleného sfarbenia

33

 

 

Iné odrody s viac ako pätinou zeleného sfarbenia

45

 

 

Grapefruit a hybridy

Všetky odrody a hybridy

35

 

 

Musí byť charakteristické pre danú odrodu.

Ovocie so zelenkastým (v prípade Oroblanco zeleným) sfarbením je povolené, ak spĺňa minimálne požiadavky na obsah šťavy.

Oroblanco

35

9

 

Pomelá (šedoky) a hybridy

 

8

 

Musí byť typické pre odrodu najmenej na dvoch tretinách povrchu plodu.

Citrusové plody, ktoré spĺňajú tieto požiadavky na zrelosť, môžu byť ošetrené procesom „odzeleňovania“. Toto ošetrenie je povolené, iba ak sa nezmenia prirodzené organoleptické vlastnosti.

C.   Zatriedenie

Citrusové plody sú zaradené do troch nižšie uvedených tried:

i)    „Extra“ trieda

Citrusové plody v tejto triede musia mať vynikajúcu kvalitu. Musia byť charakteristické pre odrodu a/alebo obchodný typ.

Nesmú mať chyby, s výnimkou veľmi ľahkých povrchových chýb, pokiaľ tieto neovplyvňujú celkový vzhľad produktu, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v balení.

ii)   I. trieda

Citrusové plody v tejto triede musia mať dobrú kvalitu. Musia byť charakteristické pre odrodu a/alebo obchodný typ.

Za predpokladu, že neovplyvňujú celkový vzhľad produktu, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v balení, povoľujú sa tieto malé chyby:

malá chyba tvaru,

malé chyby vyfarbenia vrátane slabých popálenín slnečným žiarením,

malé chyby pokožky pod podmienkou, že dužina nie je poškodená,

malé chyby pokožky spôsobené pri raste plodu, ako je striebritosť, hrdzavitosť alebo poškodenie spôsobené škodcami,

malé zacelené poranenia spôsobené mechanickým poškodením, ako je poškodenie ľadovcom, odreniny alebo poškodenie pri manipulácii,

malé a čiastočné oddeľovanie šupky (alebo kôry) v prípade všetkých plodov v skupine mandarínok.

iii)   II. trieda

Táto trieda zahŕňa citrusové plody, ktoré nespĺňajú požiadavky na zaradenie do vyšších tried, ale spĺňajú minimálne požiadavky, ktoré sú uvedené v bode A.

Povolené sú tieto chyby za predpokladu, že si citrusové plody zachovajú svoje základné vlastnosti, pokiaľ ide o kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu:

chyby tvaru,

chyby vyfarbenia vrátane popálenín slnečným žiarením,

chyby pokožky pod podmienkou, že dužina nie je poškodená,

chyby pokožky spôsobené pri raste plodu, ako je striebritosť, hrdzavitosť alebo poškodenie spôsobené škodcami,

zacelené poranenia spôsobené mechanickým poškodením, ako je poškodenie ľadovcom, odreniny alebo poškodenie pri manipulácii,

zacelené povrchové zmeny pokožky,

zhrubnutá pokožka,

malé a čiastočné oddeľovanie šupky (alebo kôry) v prípade pomarančov a čiastočné oddeľovanie šupky (alebo kôry) v prípade všetkých plodov v skupine mandarínok.

III.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA VEĽKOSTI

Veľkosť sa určuje podľa maximálneho priemeru v stredovej časti plodu alebo podľa počtu.

A.   Minimálna veľkosť

Uplatňujú sa tieto minimálne veľkosti:

Ovocie

Priemer (v mm)

Citróny

45

Perzské limety

42

Mexické a indické sladké limety

25

Satsumy, iné odrody mandarínok a ich hybridy

45

Klementínky

35

Pomaranče

53

Grapefruit a hybridy

70

Pomelá a hybridy

100

B.   Jednotnosť

Veľkosť citrusových plodov možno určiť podľa jednej z týchto možností:

a)

Na zaistenie jednotnosti, pokiaľ ide o veľkosť, rozdiel veľkosti medzi produktmi v tom istom obale nesmie presiahnuť:

10 mm, ak je priemer najmenšieho plodu (podľa údaja na obale) < 60 mm,

15 mm, ak je priemer najmenšieho plodu (podľa údaja na obale) ≥ 60 mm, ale < 80 mm,

20 mm, ak je priemer najmenšieho plodu (podľa údaja na obale) ≥ 80 mm, ale < 110 mm,

pri plodoch s priemerom ≥ 110 mm sa rozdiel v priemere neobmedzuje.

b)

Ak sa použijú kódy veľkosti, musia sa dodržať kódy a rozsahy v tejto tabuľke:

Ovocie

Kód veľkosti

Priemer (v mm)

Citróny

 

0

79 – 90

 

1

72 – 83

 

2

68 – 78

 

3

63 – 72

 

4

58 – 67

 

5

53 – 62

 

6

48 – 57

 

7

45 – 52

Limety

 

 

Perzské limety

1

58 – 67

 

2

53 – 62

 

3

48 – 57

 

4

45 – 52

 

5

42 – 49

Mexické a indické sladké limety

1

> 45

 

2

40,1 – 45

 

3

35,1 – 40

 

4

30,1 – 35

 

5

25 – 30

Satsumy, klementínky a iné odrody mandarínok a ich hybridy

 

1 – XXX

78 a viac

 

1 – XX

67 – 78

 

1 alebo 1–X

63 – 74

 

2

58 – 69

 

3

54 – 64

 

4

50 – 60

 

5

46 – 56

 

6 (15)

43 – 52

 

7

41 – 48

 

8

39 – 46

 

9

37 – 44

 

10

35 – 42

Pomaranče

 

0

92 – 110

 

1

87 – 100

 

2

84 – 96

 

3

81 – 92

 

4

77 – 88

 

5

73 – 84

 

6

70 – 80

 

7

67 – 76

 

8

64 – 73

 

9

62 – 70

 

10

60 – 68

 

11

58 – 66

 

12

56 – 63

 

13

53 – 60

Grapefruity a hybridy

 

0

> 139

 

1

109 – 139

 

2

100 – 119

 

3

93 – 110

 

4

88 – 102

 

5

84 – 97

 

6

81 – 93

 

7

77 – 89

 

8

73 – 85

 

9

70 – 80

Pomelá a hybridy

 

0

> 170

 

1

156 – 170

 

2

148 – 162

 

3

140 – 154

 

4

132 – 146

 

5

123 – 138

 

6

116 – 129

 

7

100 – 118

Pokiaľ nie je stanovené inak, jednotnosť vo veľkosti sa dosahuje na základe uvedených stupníc veľkostí takto:

v prípade ovocia vo veľkoobjemových obaloch a ovocia v spotrebiteľských obaloch s maximálnou čistou hmotnosťou 5 kg, maximálny rozdiel nesmie presiahnuť rozsah, ktorý sa získa zoskupením troch za sebou idúcich veľkostí na stupnici veľkosti.

c)

V prípade plodov, pri ktorých sa veľkosť určuje podľa počtu, by mal rozdiel vo veľkosti zodpovedať ustanoveniam v písmene a).

IV.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ODCHÝLOK

Vo všetkých štádiách predaja sa v každej zásielke povoľujú odchýlky, pokiaľ ide o kvalitu a veľkosť produktov, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedenej triedy.

A.   Odchýlky týkajúce sa kvality

i)    „Extra“ trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 5 % počtu kusov alebo hmotnosti citrusových plodov, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky I. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu plody, ktoré nespĺňajú požiadavky na kvalitu II. triedy, predstavovať maximálne 0,5 %.

ii)   I. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 % podľa počtu kusov alebo hmotnosti citrusových plodov, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky II. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu produkty, ktoré nespĺňajú požiadavky na kvalitu II. triedy ani minimálne požiadavky, alebo produkty napadnuté hnilobou celkovo predstavovať maximálne 1 %.

iii)   II. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 % podľa počtu kusov alebo hmotnosti citrusových plodov, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy ani minimálne požiadavky. V rámci tejto odchýlky môžu celkovo najviac 2 % predstavovať produkty napadnuté hnilobou.

B.   Odchýlky týkajúce sa veľkosti

Vo všetkých triedach: povoľuje sa celková odchýlka 10 % podľa počtu kusov alebo hmotnosti citrusových plodov zodpovedajúcich veľkosti bezprostredne nad a/alebo pod veľkosťou (alebo veľkosťami, v prípade kombinácie troch rôznych veľkostí), ktorá je uvedená na obale.

V každom prípade odchýlka 10 % platí len pre plody, ktoré nie sú menšie ako tieto hodnoty:

Ovocie

Priemer (v mm)

Citróny

43

Perzské limety

40

Mexické a indické sladké limety

Neuplatňuje sa.

Satsumy, iné odrody mandarínok a ich hybridy

43

Klementínky

34

Pomaranče

50

Grapefruit a hybridy

67

Pomelá a hybridy

98

V.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OBCHODNEJ ÚPRAVY

A.   Jednotnosť

Obsah každého obalu musí byť jednotný a obsahovať iba citrusové plody rovnakého pôvodu, odrody alebo obchodného typu, kvality a veľkosti, a viditeľne rovnakého stupňa zrelosti a vývoja.

Navyše sa pri „Extra“ triede vyžaduje jednotnosť vyfarbenia.

V spotrebiteľskom obale však môže byť zabalená zmes citrusových plodov zreteľne odlišných druhov, pokiaľ majú jednotnú kvalitu a pokiaľ je každý príslušný druh rovnakej odrody alebo obchodného typu a pôvodu. Nevyžaduje sa jednotnosť týkajúca sa veľkosti.

Viditeľná časť obsahu obalu musí reprezentovať celý obsah.

B.   Balenie

Citrusové plody musia byť balené tak, aby boli produkty náležite chránené.

Materiál použitý vo vnútri obalu musí byť čistý a takej kvality, aby sa zabránilo vonkajšiemu alebo vnútornému poškodeniu produktu. Používanie materiálov, najmä papiera alebo pečiatok, na ktorých sú uvedené obchodné špecifikácie, je povolené za predpokladu, že potlač alebo označovanie sa vykoná pomocou netoxického atramentu alebo lepidla.

Nálepky nalepené na výrobok jednotlivo nesmú po odstránení zanechať žiadne viditeľné stopy lepidla ani povrchové poškodenia. Informácie vyznačené laserom na jednotlivých plodoch nesmú zapríčiniť poškodenie dužiny alebo povrchu.

Ak sú plody balené jednotlivo, musí sa použiť papier, ktorý je tenký, suchý, nový a bez zápachu (16).

Použitie akejkoľvek látky, ktorá môže mať za následok zmenu prirodzených vlastností citrusových plodov, osobitne ich chute alebo vône (17), je zakázané.

Obaly nesmú obsahovať žiadne cudzie látky. Obchodná úprava s krátkymi (nie drevnatými) konárikmi s niekoľkými zelenými listami priliehajúcimi k plodu je však povolená.

VI.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OZNAČOVANIA

Na každom obale (18) musia byť písmenami zoskupenými na tej istej strane čitateľne a nezmazateľne vyznačené a zvonka viditeľne uvedené tieto údaje:

A.   Identifikácia

Názov a fyzická adresa baliarne a/alebo distribútora (napr. ulica/mesto/región/poštové smerovacie číslo a krajina, ak sa líši od krajiny pôvodu).

Tento údaj sa môže nahradiť:

pri všetkých baleniach, okrem spotrebiteľských balení, úradne vydaným alebo prijatým kódovým znakom baliarne a/alebo distribútora, ktorý je uvedený v tesnej blízkosti slov „Baliareň a/alebo Distribútor“ (alebo rovnocenných skratiek), Pred kódovým znakom treba uviesť kód krajiny/oblasti ISO 3166 (alfa) uznávajúcej krajiny, ak sa líši od krajiny pôvodu,

iba pri spotrebiteľských baleniach, názvom a adresou predajcu so sídlom v Únii, ktoré sú uvedené v tesnej blízkosti slov „Balené pre:“ alebo rovnocenného údaja. V tomto prípade označenie zahŕňa aj kód baliarne a/alebo distribútora. Predajca poskytuje všetky informácie, ktoré inšpekčný orgán považuje za potrebné, pokiaľ ide o význam tohto kódu.

B.   Druh produktu

„Citróny“, „Limety“, „Perzské limety“, „Mexické limety“, „Indické sladké limety“/„Palestínske sladké limety“, „Mandarínky“, „Pomaranče, „Grapefruity“, „Pomelá“/„Šedoky“, ak produkt nie je viditeľný zvonku.

„Zmes citrusových plodov“ alebo rovnocenné označenie a bežné názvy jednotlivých druhov v prípade zmesi citrusových plodov zreteľne odlišných druhov.

Pokiaľ ide o pomaranče, názov odrody a/alebo príslušnú skupinu odrôd v prípade „Navel“ a „Valencia“.

Pokiaľ ide o „Satsumy“ a „Klementínky“, vyžaduje sa bežný názov druhu a názov odrody je nepovinný.

V prípade ostatných mandarínok a ich hybridov sa vyžaduje názov odrody.

V prípade všetkých ostatných druhov: názov odrody (nepovinný údaj).

Názov odrody možno nahradiť synonymom. Obchodný názov (19) sa môže uviesť len na doplnenie názvu odrody alebo jeho synonyma.

Pokiaľ ide o grapefruit a pomelo, „biela“, „ružová“ alebo „červená“ dužina, ak je to vhodné.

„So semenami“ v prípade klementínok s viac ako 10 semenami.

„Bez semien“ (nepovinný údaj, bezsemenné citrusové ovocie niekedy môže obsahovať semená).

C.   Pôvod produktu

Krajina pôvodu (20) a prípadne oblasť pestovania, alebo vnútroštátny, regionálny alebo miestny názov miesta.

V prípade zmesi zreteľne odlišných druhov citrusového ovocia rôzneho pôvodu sa vedľa názvu príslušného druhu uvedie každá krajina pôvodu.

D.   Obchodné špecifikácie

Trieda.

Veľkosť vyjadrená ako:

minimálne a maximálne veľkosti (v mm) alebo

kód(-y) veľkosti, za ktorými sa môže uviesť minimálna a maximálna veľkosť, alebo

počet.

Údaj o konzervačnej látke alebo iných chemických látkach použitých v pozberovej fáze, ak boli použité.

E.   Úradná kontrolná značka (nepovinný údaj)

Na obaloch sa nemusia uviesť podrobné údaje, ktoré sú uvedené v prvom pododseku bodu VI, ak obsahujú spotrebiteľské obaly, ktoré sú zreteľne viditeľné zvonku, pričom sú na každom tieto podrobné údaje uvedené. Tieto obaly nesmú obsahovať žiadne označenia, ktoré by mohli byť zavádzajúce. Ak sa tieto obaly prepravujú na paletách, údaje sa musia uviesť na štítku umiestnenom na viditeľnom mieste, a to aspoň na dvoch stranách palety.

ČASŤ 3

Obchodná norma pre plody kivi

I.   DEFINÍCIA PRODUKTU

Táto norma sa vzťahuje na plody kivi (známych tiež ako Actinidia) odrôd (kultivarov) vypestovaných z Actinidia Chinensis Planch. a z Actinidia deliciosa (A. Chev.), C. F. Liang a A.R. Ferguson, určené na dodanie spotrebiteľom v čerstvom stave, kivi, ktoré je určené na priemyselné spracovanie, nie sú predmetom tejto normy.

II.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA KVALITY

Účelom tejto normy je vymedziť požiadavky na kvalitu kivi po úprave a balení.

Avšak v štádiách, ktoré nasledujú po expedícii, môžu v súvislosti s požiadavkami normy výrobky vykazovať:

miernu stratu čerstvosti a bunkového napätia,

v prípade výrobkov zaradených do inej ako „Extra“ triedy mierne znehodnotenie súvisiace s ich vývojom a s tým, že podliehajú rýchlej skaze.

A.   Minimálne požiadavky

Vo všetkých triedach, s výhradou osobitných ustanovení pre každú triedu a povolené odchýlky, plody kivi musia byť:

neporušené (ale bez stopky),

zdravé; plody napadnuté hnilobou alebo inak poškodené do tej miery, že nie sú vhodné na spotrebu, sú vylúčené,

čisté, prakticky bez akýchkoľvek viditeľných cudzích látok,

prakticky bez škodcov,

bez poškodení spôsobených škodcami, ktoré ovplyvňujú dužinu,

primerane pevné, nie mäkké, zvraštené ani príliš vodnaté,

dobre tvarované, dvojité alebo viacforemné plody nie sú predmetom tejto normy,

bez nadmernej povrchovej vlhkosti,

bez cudzieho pachu a/alebo chuti.

Vývin a stav plodov kivi musí byť taký, aby im umožnil:

vydržať prepravu a manipuláciu a

doručenie na miesto určenia vo vyhovujúcom stave.

B.   Minimálne požiadavky na zrelosť

Plody kivi musia byť dostatočne vyvinuté a vykazovať uspokojujúcu zrelosť.

Na splnenie týchto požiadaviek musia mať plody pri balení dosiahnutý stupeň zrelosti aspoň 6,2° Brix (21) alebo priemerný obsah sušiny 15 %, čo umožní dosiahnuť hodnotu 9,5° Brix pri vstupe do distribučného reťazca.

C.   Zatriedenie

Kivi sú zaradené do týchto troch vymedzených tried:

i)    „Extra“ trieda

Kivi v tejto triede musia mať vynikajúcu kvalitu. Musia byť charakteristické pre danú odrodu.

Plody musia byť pevné s úplne zdravou dužinou.

Nesmú mať chyby, s výnimkou veľmi ľahkých povrchových chýb, pokiaľ tieto neovplyvňujú celkový vzhľad plodu, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v obale.

Pomer minimálneho a maximálneho priemeru plodu, ktorý sa meria v mieste najväčšieho priečneho prierezu, musí byť najmenej 0,8.

ii)   I. trieda

Kivi v tejto triede musia mať dobrú kvalitu. Musia byť charakteristické pre danú odrodu.

Plody musia byť pevné s úplne zdravou dužinou.

Za predpokladu, že neovplyvňujú celkový vzhľad produktu, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v balení, povoľujú sa tieto malé chyby:

malé chyby tvaru (avšak bez vypuklín alebo deformácií),

malé chyby vyfarbenia,

malé chyby pokožky, pokiaľ celková postihnutá plocha nepresahuje 1 cm2,

malé „Haywardove švy“ v pozdĺžnej línii a bez zdurenia.

Pomer minimálneho a maximálneho priemeru plodu, ktorý sa meria v mieste najväčšieho priečneho prierezu, musí byť najmenej 0,7.

iii)   II. trieda

Táto trieda zahŕňa kivi, ktoré nespĺňajú podmienky na zaradenie do vyšších tried, ale spĺňajú minimálne požiadavky, ktoré sú uvedené v bode A.

Plod musí byť dostatočne pevný a dužina nesmie preukazovať žiadne vážne poškodenia.

Tieto chyby možno povoliť za predpokladu, že si kivi zachovávajú svoje základné vlastnosti, pokiaľ ide o kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu:

chyby tvaru,

chyby vyfarbenia,

chyby pokožky ako malé zacelené trhliny alebo poškriabané či odreté tkanivo pod podmienkou, že celková postihnutá plocha nepresahuje 2 cm2,

viac výrazných „Haywardových švov“ s ľahkým zdurením,

mierne otlačenie.

III.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA VEĽKOSTI

Veľkosť sa určuje podľa hmotnosti plodu.

Minimálna hmotnosť je 90 g v „Extra“ triede, 70 g v I. triede a 65 g v II. triede.

Na zaistenie jednotnosti, pokiaľ ide o veľkosť, rozdiel veľkosti medzi produktmi v tom istom obale nesmie presiahnuť:

10 g pri plodoch s hmotnosťou do 85 g,

15 g pri plodoch s hmotnosťou medzi 85 g a 120 g,

20 g pri plodoch s hmotnosťou medzi 120 a 150 g,

40 g pri plodoch s hmotnosťou 150 g alebo viac.

IV.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ODCHÝLOK

Vo všetkých štádiách predaja sa v každej zásielke povoľujú odchýlky, pokiaľ ide o kvalitu a veľkosť produktov, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedenej triedy.

A.   Odchýlky týkajúce sa kvality

i)    „Extra“ trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 5 % podľa počtu kusov alebo hmotnosti kivi, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky I. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu plody, ktoré nespĺňajú požiadavky na kvalitu II. triedy, predstavovať maximálne 0,5 %.

ii)   I. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 % podľa počtu kusov alebo hmotnosti kivi, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky II. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu produkty, ktoré nespĺňajú požiadavky na kvalitu II. triedy ani minimálne požiadavky, alebo produkty napadnuté hnilobou celkovo predstavovať maximálne 1 %.

iii)   II. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 % kusov alebo hmotnosti kivi, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy ani minimálne požiadavky. V rámci tejto odchýlky môžu celkovo najviac 2 % predstavovať produkty napadnuté hnilobou.

B.   Odchýlky týkajúce sa veľkosti

Vo všetkých triedach: je povolená celková odchýlka 10 % podľa počtu kusov alebo hmotnosti kivi, ktoré nespĺňajú požiadavky týkajúce sa veľkosti.

Plody kivi však nesmú vážiť menej ako 85 g v „Extra“ triede, 67 g v I. triede a 62 g v II. triede.

V.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OBCHODNEJ ÚPRAVY

A.   Jednotnosť

Obsah každého obalu musí byť jednotný a obsahovať iba plody kivi rovnakého pôvodu, odrody, kvality a veľkosti.

Viditeľná časť obsahu obalu musí reprezentovať celý obsah.

B.   Balenie

Plody kivi musia byť balené tak, aby boli produkty náležite chránené.

Materiál použitý vo vnútri obalu musí byť čistý a takej kvality, aby sa zabránilo vonkajšiemu alebo vnútornému poškodeniu produktu. Používanie materiálov, najmä papiera alebo pečiatok, na ktorých sú uvedené obchodné špecifikácie, je povolené za predpokladu, že potlač alebo označovanie sa vykoná pomocou netoxického atramentu alebo lepidla.

Nálepky nalepené na výrobok jednotlivo nesmú po odstránení zanechať žiadne viditeľné stopy lepidla ani povrchové poškodenia. Informácie vyznačené laserom na jednotlivých plodoch nesmú zapríčiniť poškodenie dužiny alebo povrchu.

Obaly nesmú obsahovať žiadne cudzie látky.

VI.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OZNAČOVANIA

Na každom obale (22) musia byť písmenami zoskupenými na tej istej strane čitateľne a nezmazateľne vyznačené a zvonka viditeľne uvedené tieto údaje:

A.   Identifikácia

Názov a fyzická adresa baliarne a/alebo distribútora (napr. ulica/mesto/región/poštové smerovacie číslo a krajina, ak sa líši od krajiny pôvodu).

Tento údaj sa môže nahradiť:

pri všetkých baleniach, okrem spotrebiteľských balení, úradne vydaným alebo prijatým kódovým znakom baliarne a/alebo distribútora, ktorý je uvedený v tesnej blízkosti slov „Baliareň a/alebo Distribútor“ (alebo rovnocenných skratiek), Pred kódovým znakom treba uviesť kód krajiny/oblasti ISO 3166 (alfa) uznávajúcej krajiny, ak sa líši od krajiny pôvodu,

iba pri spotrebiteľských baleniach, názvom a adresou predajcu so sídlom v Únii, ktoré sú uvedené v tesnej blízkosti slov „Balené pre:“ alebo rovnocenného údaja. V tomto prípade označenie zahŕňa aj kód baliarne a/alebo distribútora. Predajca poskytuje všetky informácie, ktoré inšpekčný orgán považuje za potrebné, pokiaľ ide o význam tohto kódu.

B.   Druh produktu

„Kivi“ a/alebo „Actinídia“, ak obsah nie je viditeľný zvonku.

Názov odrody (nepovinný údaj).

Farba dužiny alebo rovnocenné označenie, ak nie je zelená.

C.   Pôvod produktu

Krajina pôvodu (23) a prípadne oblasť pestovania, alebo vnútroštátny, regionálny alebo miestny názov miesta.

D.   Obchodné špecifikácie

Trieda.

Veľkosť vyjadrená prostredníctvom minimálnej a maximálnej hmotnosti plodov.

Počet kusov (nepovinný údaj).

E.   Úradná kontrolná značka (nepovinný údaj)

Na obaloch sa nemusia uviesť podrobné údaje, ktoré sú uvedené v prvom pododseku bodu VI, ak obsahujú spotrebiteľské obaly, ktoré sú zreteľne viditeľné zvonku, pričom sú na každom tieto podrobné údaje uvedené. Tieto obaly nesmú obsahovať žiadne označenia, ktoré by mohli byť zavádzajúce. Prípade, že sa tieto obaly prepravujú na paletách, údaje sa musia uviesť na štítku umiestnenom na viditeľnom mieste, a to aspoň na dvoch stranách palety.

ČASŤ 4

Obchodná norma pre šaláty, endíviu a eskariol

I.   DEFINÍCIA PRODUKTU

Táto norma sa vzťahuje na:

odrody (kultivary) šalátu vypestovaných z:

Lactuca sativa L. var. capitata L. (hlávkový šalát vrátane krehkého a „ľadového“ šalátu),

Lactuca sativa L. var. longifolia Lam. (rímsky šalát),

Lactuca sativa L. var. crispa L. (šalát listový),

krížencov týchto odrôd a

odrody (kultivary) kučeravej endívie, vyšľachtené z druhu Cichorium endivia var. crispum Lam. a

odrody (kultivary) eskariolu, vypestované z druhu Cichorium endivia L. var. latifolium Lam.

dodávané spotrebiteľovi v čerstvom stave.

Táto norma sa nevzťahuje na produkty určené na priemyselné spracovanie, produkty upravené ako jednotlivé listy, šaláty s koreňovým obalom alebo šaláty v kvetináčoch.

II.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA KVALITY

Účelom tejto normy je vymedziť požiadavky na kvalitu výrobkov po úprave a balení.

Avšak v štádiách, ktoré nasledujú po expedícii, môžu v súvislosti s požiadavkami normy výrobky vykazovať:

miernu stratu čerstvosti a bunkového napätia,

mierne znehodnotenie súvisiace s ich vývojom a s tým, že podliehajú rýchlej skaze.

A.   Minimálne požiadavky

Vo všetkých triedach, s výhradou osobitných ustanovení pre každú triedu a povolených odchýlok, musia byť produkty:

neporušené,

zdravé; plody napadnuté hnilobou alebo inak poškodené do tej miery, že nie sú vhodné na spotrebu, sú vylúčené,

čisté a orezané, t. j. prakticky bez znečistenia zeminou alebo iným pestovateľským substrátom a v podstate bez akýchkoľvek viditeľných cudzích látok,

čerstvého vzhľadu,

prakticky bez škodcov,

prakticky bez poškodení spôsobených škodcami,

nezvädnuté,

nevybehnuté,

bez nadmernej povrchovej vlhkosti,

bez cudzieho pachu a/alebo chuti.

V prípade šalátu sa povoľuje červenkasté sfarbenie spôsobené nižšími teplotami pri raste, ak podstatne neovplyvňuje vzhľad produktu.

Korene musia byť čisto odrezané tesne pod spodnými listami.

Produkty musia byť normálne vyvinuté. Vývin a stav produktu musia byť také, aby mu umožnili:

vydržať prepravu a manipuláciu a

doručenie na miesto určenia vo vyhovujúcom stave.

B.   Zatriedenie

Produkty sa zaraďujú do týchto dvoch vymedzených tried:

i)   I. trieda

Produkty v tejto triede musia mať dobrú kvalitu. Musia byť charakteristické pre odrodu a/alebo obchodný typ.

Produkty musia byť takisto:

dobre tvarované,

pevné, pri zohľadnení spôsobu pestovania a druhu plodiny,

bez poškodení alebo kazov, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú konzumovateľnosť,

bez poškodenia spôsobeného mrazom.

Hlávkový šalát musí mať celistvé, dobre vyvinuté srdiečko. Rýchlený hlávkový šalát však môže mať malé srdiečko.

Rímsky šalát musí mať srdiečko, ktoré môže byť malé.

Kučeravá endívia a eskariol musia mať srdiečkovú časť žltej farby.

ii)   II. trieda

Do tejto triedy patria produkty, ktoré nespĺňajú podmienky na zaradenie do I. triedy, ale spĺňajú minimálne požiadavky uvedené v bode A.

Produkty musia byť:

dostatočne dobre tvarované,

bez poškodení a kazov, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú konzumovateľnosť.

Tieto chyby možno povoliť za predpokladu, že si produkty zachovávajú svoje základné vlastnosti, pokiaľ ide o kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu:

slabá zmena farby,

malé poškodenia spôsobené škodcami.

Hlávkový šalát musí mať srdiečko, ktoré môže byť malé. V prípade rýchleného hlávkového šalátu je však povolená neprítomnosť srdiečka.

Rímsky šalát nemusí mať srdiečko.

III.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA VEĽKOSTI

Veľkosť sa určuje podľa hmotnosti jedného hlávky.

Na zaistenie jednotnosti, pokiaľ ide o veľkosť, rozdiel veľkosti medzi produktmi v tom istom obale nesmie presiahnuť:

a)

Šaláty

40 g, ak je jednotková hmotnosť najľahšieho kusu menej ako 150 g,

100 g, ak je jednotková hmotnosť najľahšieho kusu medzi 150 g a 300 g,

150 g, ak je jednotková hmotnosť najľahšieho kusu medzi 300 g a 450 g,

300 g, ak je jednotková hmotnosť najľahšieho kusu viac ako 450 g.

b)

Kučeravá endívia a eskariol

300 g.

IV.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ODCHÝLOK

Vo všetkých štádiách predaja sa v každej zásielke povoľujú odchýlky, pokiaľ ide o kvalitu a veľkosť produktov, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedenej triedy.

A.   Odchýlky týkajúce sa kvality

i)   I. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 % podľa počtu kusov produktov, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky II. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu produkty, ktoré nespĺňajú požiadavky na kvalitu II. triedy ani minimálne požiadavky, alebo produkty napadnuté hnilobou celkovo predstavovať maximálne 1 %.

ii)   II. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 % podľa počtu kusov produktov, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy ani minimálne požiadavky. V rámci tejto odchýlky môžu celkovo najviac 2 % predstavovať produkty napadnuté hnilobou.

B.   Odchýlky týkajúce sa veľkosti

Vo všetkých triedach: je povolená celková odchýlka 10 % podľa počtu kusov produktov, ktoré nespĺňajú požiadavky týkajúce sa veľkosti.

V.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OBCHODNEJ ÚPRAVY

A.   Jednotnosť

Obsah každého obalu musí byť jednotný a musí obsahovať iba produkty rovnakého pôvodu, odrody alebo obchodného typu, kvality a veľkosti.

V obale však môže byť zabalená zmes šalátov a/alebo endívií či eskariolov zreteľne odlišných odrôd, obchodných typov a/alebo farby, pokiaľ majú jednotnú kvalitu a pokiaľ je každá odroda, obchodný typ a/alebo farba rovnakého pôvodu. Nevyžaduje sa jednotnosť týkajúca sa veľkosti.

Viditeľná časť obsahu obalu musí reprezentovať celý obsah.

B.   Balenie

Produkty musia balené tak, aby boli náležite chránené. Musia byť primerane zabalené so zreteľom na veľkosť a druh obalu, bez prázdnych miest alebo stlačených plodov.

Materiál použitý vo vnútri obalu musí byť čistý a takej kvality, aby sa zabránilo vonkajšiemu alebo vnútornému poškodeniu produktu. Používanie materiálov, najmä papiera alebo pečiatok, na ktorých sú uvedené obchodné špecifikácie, je povolené za predpokladu, že potlač alebo označovanie sa vykoná pomocou netoxického atramentu alebo lepidla.

Obaly nesmú obsahovať žiadne cudzie látky.

VI.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OZNAČOVANIA

Na každom obale (24) musia byť písmenami zoskupenými na tej istej strane čitateľne a nezmazateľne vyznačené a zvonka viditeľne uvedené tieto údaje:

A.   Identifikácia

Názov a fyzická adresa baliarne a/alebo distribútora (napr. ulica/mesto/región/poštové smerovacie číslo a krajina, ak sa líši od krajiny pôvodu).

Tento údaj sa môže nahradiť:

pri všetkých baleniach, okrem spotrebiteľských balení, úradne vydaným alebo prijatým kódovým znakom baliarne a/alebo distribútora, ktorý je uvedený v tesnej blízkosti slov „Baliareň a/alebo Distribútor“ (alebo rovnocenných skratiek), Pred kódovým znakom treba uviesť kód krajiny/oblasti ISO 3166 (alfa) uznávajúcej krajiny, ak sa líši od krajiny pôvodu,

iba pri spotrebiteľských baleniach, názvom a adresou predajcu so sídlom v Únii, ktoré sú uvedené v tesnej blízkosti slov „Balené pre:“ alebo rovnocenného údaja. V tomto prípade označenie zahŕňa aj kód baliarne a/alebo distribútora. Predajca poskytuje všetky informácie, ktoré inšpekčný orgán považuje za potrebné, pokiaľ ide o význam tohto kódu.

B.   Druh produktu

„Šalát“, „šalát hlávkový“, „batavia“, „krehký šalát (ľadový)“, „rímsky šalát“, „listový šalát“ (prípadne „Oak leaves“, „Lollo bionda“, „Lollo rossa“), „endivia“, „eskariol“ alebo iný zodpovedajúci názov, pokiaľ nie je obsah balenia viditeľný zvonku.

Označenie „rýchlený“ alebo prípadne rovnocenný názov.

Názov odrody (nepovinný údaj).

„Zmes šalátov“ alebo rovnocenný názov v prípade zmesi šalátov a/alebo endívií či eskariolov zreteľne odlišných odrôd, obchodných typov a/alebo farieb. Ak produkt nie je zvonku viditeľný, musia sa uviesť odrody, obchodné typy a/alebo farby a množstvo každého produktu v obale.

C.   Pôvod produktu

Krajina pôvodu (25) a prípadne oblasť pestovania, alebo vnútroštátny, regionálny alebo miestny názov miesta.

V prípade zmesi šalátov a/alebo endívií či eskariolov zreteľne odlišných odrôd, obchodných typov a/alebo farieb rôzneho pôvodu je údaj o každej krajine pôvodu uvedený vedľa názvu príslušnej odrody, príslušného obchodného typu a/alebo príslušnej farby.

D.   Obchodné špecifikácie

Trieda

Veľkosť vyjadrená prostredníctvom minimálnej hmotnosti na kus alebo počtom kusov.

E.   Úradná kontrolná značka (nepovinný údaj)

Na obaloch sa nemusia uviesť podrobné údaje, ktoré sú uvedené v prvom pododseku bodu VI, ak obsahujú spotrebiteľské obaly, ktoré sú zreteľne viditeľné zvonku, pričom sú na každom tieto podrobné údaje uvedené. Tieto obaly nesmú obsahovať žiadne označenia, ktoré by mohli byť zavádzajúce. Prípade, že sa tieto obaly prepravujú na paletách, údaje sa musia uviesť na štítku umiestnenom na viditeľnom mieste, a to aspoň na dvoch stranách palety.

ČASŤ 5

Obchodná norma pre broskyne a nektárinky

I.   DEFINÍCIA PRODUKTU

Táto norma sa vzťahuje na broskyne a nektárinky odrôd (kultivarov) vypestovaných z Prunus persica Sieb. a Zucc. dodávané spotrebiteľom v čerstvom stave, broskyne a nektárinky určené na priemyselné spracovanie nie sú predmetom tejto normy.

II.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA KVALITY

Účelom tejto normy je vymedziť požiadavky na kvalitu broskýň a nektáriniek po úprave a balení.

Avšak v štádiách, ktoré nasledujú po expedícii, môžu v súvislosti s požiadavkami normy výrobky vykazovať:

miernu stratu čerstvosti a bunkového napätia,

v prípade výrobkov zaradených do inej ako „Extra“ triedy mierne znehodnotenie súvisiace s ich vývojom a s tým, že podliehajú rýchlej skaze.

A.   Minimálne požiadavky

Vo všetkých triedach, s výhradou osobitných ustanovení pre každú triedu a povolené odchýlky, broskyne a nektárinky musia byť:

neporušené,

zdravé; plody napadnuté hnilobou alebo inak poškodené do tej miery, že nie sú vhodné na spotrebu, sú vylúčené,

čisté, prakticky bez akýchkoľvek viditeľných cudzích látok,

prakticky bez škodcov,

bez poškodení spôsobených škodcami, ktoré ovplyvňujú dužinu,

bez oddelenej dužiny v stopkovej jamke,

bez nadmernej povrchovej vlhkosti,

bez cudzieho pachu a/alebo chuti.

Vývoj a stav broskýň a nektáriniek musí byť taký, aby im umožnil:

vydržať prepravu a manipuláciu a

doručenie na miesto určenia vo vyhovujúcom stave.

B.   Požiadavky na zrelosť

Plody musia byť dostatočne vyvinuté a vykazovať uspokojujúcu zrelosť. Minimálny refraktometrický index dužiny by mal dosahovať aspoň 8° Brix (26) .

C.   Zatriedenie

Broskyne a nektárinky sú zaradené do týchto troch vymedzených tried:

i)    „Extra“ trieda

Broskyne a nektárinky v tejto triede musia mať vynikajúcu kvalitu. Musia byť charakteristické pre danú odrodu.

Dužina musí byť úplne zdravá.

Nesmú mať chyby, s výnimkou veľmi ľahkých povrchových chýb, pokiaľ tieto neovplyvňujú celkový vzhľad produktu, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v balení.

ii)   I. trieda

Broskyne a nektárinky v tejto triede musia mať dobrú kvalitu. Musia byť charakteristické pre danú odrodu. Dužina musí byť úplne zdravá.

Za predpokladu, že neovplyvňujú celkový vzhľad produktu, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v balení, povoľujú sa tieto malé chyby:

malá chyba tvaru,

malá chyba vývinu,

malé chyby vyfarbenia,

mierne známky otlačenia nepresahujúce 1 cm2 celkovej plochy povrchu,

malé chyby pokožky, ktoré nesmú presahovať rozmery:

1,5 cm na dĺžku pri chybách podlhovastého tvaru,

1 cm2 celkovej plochy povrchu pri iných chybách.

iii)   II. trieda

Do tejto triedy patria broskyne a nektárinky, ktoré nespĺňajú požiadavky na zaradenie do vyšších tried, ale spĺňajú minimálne požiadavky uvedené v bode A.

Dužina nesmie vykazovať väčšie chyby.

Povolené sú tieto chyby za predpokladu, že si broskyne a nektárinky zachovajú svoje základné vlastnosti, pokiaľ ide o kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu:

chyby tvaru,

chyby vývinu vrátane oddelenej kôstky pod podmienkou, že je plod zatvorený a dužina zdravá,

chyby vyfarbenia,

otlačenie, ktoré môže mať mierne zmenenú farbu a nepresahuje 2 cm2 celkového povrchu,

chyby pokožky, ktoré nesmú presahovať rozmery

2,5 cm na dĺžku pri chybách podlhovastého tvaru,

2 cm2 celkovej plochy povrchu pri iných chybách.

III.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA VEĽKOSTI

Veľkosť sa určuje buď podľa maximálneho priečneho priemeru, podľa hmotnosti alebo podľa počtu.

Minimálna veľkosť je:

56 mm alebo 85 g v „Extra“ triede,

51 mm alebo 65 g v I. a II. triede.

Plody s veľkosťou menšou ako 56 mm alebo 85 g sa však nepredávajú v období od 1. júla do 31. októbra (na severnej pologuli) a od 1. januára do 30. apríla (na južnej pologuli).

V prípade II. triedy sú nepovinné nasledujúce ustanovenia.

Na zaistenie jednotnosti, pokiaľ ide o veľkosť, rozdiel veľkosti medzi produktmi v tom istom obale nesmie presiahnuť:

a)

Pri plodoch triedených podľa priemeru:

5 mm pri plodoch menších ako 70 mm,

10 mm pri plodoch merajúcich 70 mm a viac.

b)

Pri určovaní veľkosti podľa hmotnosti:

30 g pri plodoch vážiacich menej ako 180 g,

80 g pri plodoch vážiacich 180 g a viac.

c)

V prípade plodov, pri ktorých sa veľkosť určuje podľa počtu, by mal rozdiel vo veľkosti zodpovedať ustanoveniam v písmene a) alebo b).

Ak sa uplatňujú kódy veľkosti, musia sa dodržiavať kódy veľkostí uvedené v tejto tabuľke.

 

 

priemer

alebo

hmotnosť

 

kód

od

do

od

do

 

 

(mm)

(mm)

g)

g)

 

 

 

 

 

1

D

51

56

65

85

2

C

56

61

85

105

3

B

61

67

105

135

4

A

67

73

135

180

5

AA

73

80

180

220

6

AAA

80

90

220

300

7

AAAA

> 90

> 300

IV.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ODCHÝLOK

Vo všetkých štádiách predaja sa v každej zásielke povoľujú odchýlky, pokiaľ ide o kvalitu a veľkosť produktov, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedenej tried

A.   Odchýlky týkajúce sa kvality

i)    „Extra“ trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 5 % podľa počtu kusov alebo hmotnosti broskýň alebo nektáriniek, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky I. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu plody, ktoré nespĺňajú požiadavky na kvalitu II. triedy, predstavovať maximálne 0,5 %.

ii)   I. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 % podľa počtu kusov alebo hmotnosti broskýň alebo nektáriniek, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky II. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu produkty, ktoré nespĺňajú požiadavky na kvalitu II. triedy ani minimálne požiadavky, alebo produkty napadnuté hnilobou celkovo predstavovať maximálne 1 %.

iii)   II. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 percent podľa počtu kusov alebo hmotnosti broskýň alebo nektáriniek, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy ani minimálne požiadavky. V rámci tejto odchýlky môžu celkovo najviac 2 % predstavovať produkty napadnuté hnilobou.

B.   Odchýlky týkajúce sa veľkosti

Vo všetkých triedach (ak je veľkosť určená): je povolená celková odchýlka 10 % podľa počtu kusov alebo hmotnosti broskýň alebo nektáriniek, ktoré nespĺňajú požiadavky týkajúce sa veľkosti.

V.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OBCHODNEJ ÚPRAVY

A.   Jednotnosť

Obsah každého obalu musí byť jednotný a obsahovať iba broskyne alebo nektárinky rovnakého pôvodu, odrody, kvality, stupňa zrelosti a veľkosti (ak je veľkosť určená), a v prípade „Extra“ triedy musí byť obsah jednotný, aj pokiaľ ide o vyfarbenie.

Viditeľná časť obsahu obalu musí reprezentovať celý obsah.

B.   Balenie

Broskyne alebo nektárinky musia byť balené tak, aby boli produkty náležite chránené.

Materiál použitý vo vnútri obalu musí byť čistý a takej kvality, aby sa zabránilo vonkajšiemu alebo vnútornému poškodeniu produktu. Používanie materiálov, najmä papiera alebo pečiatok, na ktorých sú uvedené obchodné špecifikácie, je povolené za predpokladu, že potlač alebo označovanie sa vykoná pomocou netoxického atramentu alebo lepidla.

Nálepky nalepené na výrobok jednotlivo nesmú po odstránení zanechať žiadne viditeľné stopy lepidla ani povrchové poškodenia. Informácie vyznačené laserom na jednotlivých plodoch nesmú zapríčiniť poškodenie dužiny alebo povrchu.

Obaly nesmú obsahovať žiadne cudzie látky.

VI.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OZNAČOVANIA

Na každom obale (27) musia byť písmenami zoskupenými na tej istej strane čitateľne a nezmazateľne vyznačené a zvonka viditeľne uvedené tieto údaje:

A.   Identifikácia

Názov a fyzická adresa baliarne a/alebo distribútora (napr. ulica/mesto/región/poštové smerovacie číslo a krajina, ak sa líši od krajiny pôvodu).

Tento údaj sa môže nahradiť:

pri všetkých baleniach, okrem spotrebiteľských balení, úradne vydaným alebo prijatým kódovým znakom baliarne a/alebo distribútora, ktorý je uvedený v tesnej blízkosti slov „Baliareň a/alebo distribútor“ (alebo rovnocenných skratiek), pred kódovým znakom treba uviesť kód krajiny/oblasti ISO 3166 (alfa) uznávajúcej krajiny, ak sa líši od krajiny pôvodu,

iba pri spotrebiteľských baleniach, názvom a adresou predajcu so sídlom v Únii, ktoré sú uvedené v tesnej blízkosti slov „Balené pre:“ alebo rovnocenného údaja. V tomto prípade označenie zahŕňa aj kód baliarne a/alebo distribútora. Predajca poskytuje všetky informácie, ktoré inšpekčný orgán považuje za potrebné, pokiaľ ide o význam tohto kódu.

B.   Druh produktu

„Broskyne“ alebo „Nektárinky“, ak obsah nie je viditeľný zvonku.

Farba dužiny.

Názov odrody (nepovinný údaj).

C.   Pôvod produktu

Krajina pôvodu (28) a prípadne oblasť pestovania, alebo vnútroštátny, regionálny alebo miestny názov miesta.

D.   Obchodné špecifikácie

Trieda.

Veľkosť (ak je veľkosť určená) ako minimálny a maximálny priemer (v mm) alebo minimálna a maximálna hmotnosť (v g) alebo ako kód veľkosti.

Počet kusov (nepovinný údaj).

E.   Úradná kontrolná značka (nepovinný údaj)

Na obaloch sa nemusia uviesť podrobné údaje, ktoré sú uvedené v prvom pododseku bodu VI, ak obsahujú spotrebiteľské obaly, ktoré sú zreteľne viditeľné zvonku, pričom sú na každom tieto podrobné údaje uvedené. Tieto obaly nesmú obsahovať žiadne označenia, ktoré by mohli byť zavádzajúce. Prípade, že sa tieto obaly prepravujú na paletách, údaje sa musia uviesť na štítku umiestnenom na viditeľnom mieste, a to aspoň na dvoch stranách palety.

ČASŤ 6

Obchodná norma pre hrušky

I.   DEFINÍCIA PRODUKTU

Táto norma sa vzťahuje na hrušky odrôd (kultivarov) vypestovaných z Pyrus communis L. určené na dodávku spotrebiteľom v čerstvom stave, hrušky na priemyselné spracovanie nie sú predmetom tejto normy.

II.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA KVALITY

Účelom tejto normy je vymedziť požiadavky na kvalitu hrušiek po úprave a balení.

Avšak v štádiách, ktoré nasledujú po expedícii, môžu v súvislosti s požiadavkami normy výrobky vykazovať:

miernu stratu čerstvosti a bunkového napätia,

v prípade výrobkov zaradených do inej ako „Extra“ triedy mierne znehodnotenie súvisiace s ich vývojom a s tým, že podliehajú rýchlej skaze.

A.   Minimálne požiadavky

Vo všetkých triedach, s výhradou osobitných ustanovení pre každú triedu a povolených odchýlok, hrušky musia byť:

neporušené,

zdravé; plody napadnuté hnilobou alebo inak poškodené do tej miery, že nie sú vhodné na spotrebu, sú vylúčené,

čisté, prakticky bez akýchkoľvek viditeľných cudzích látok,

prakticky bez škodcov,

bez poškodení spôsobených škodcami, ktoré ovplyvňujú dužinu,

bez nadmernej povrchovej vlhkosti,

bez cudzieho pachu a/alebo chuti.

Vývin a stav hrušiek musí byť taký, aby im umožnil:

vydržať prepravu a manipuláciu a

doručenie na miesto určenia vo vyhovujúcom stave.

B.   Požiadavky na zrelosť

Vývoj a stav zrelosti hrušiek musí byť taký, aby im umožnil pokračovať v procese zrenia a dosiahnuť požadovaný stupeň zrelosti v závislosti od vlastností danej odrody.

C.   Zatriedenie

Hrušky sú zaradené do týchto troch vymedzených tried:

i)    „Extra“ trieda

Hrušky v tejto triede musia mať vynikajúcu kvalitu. Musia byť charakteristické pre danú odrodu (29).

Dužina musí byť úplne zdravá a pokožka musí byť bez vystupujúcej hrdzavitosti.

Nesmú mať chyby s výnimkou veľmi ľahkých povrchových chýb, pokiaľ tieto neovplyvňujú celkový vzhľad plodu, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v balení.

Stopka musí byť neporušená.

Hrušky nesmú byť kamienkovité.

ii)   I. trieda

Hrušky v tejto triede musia mať dobrú kvalitu. Musia byť charakteristické pre danú odrodu (30).

Dužina musí byť úplne zdravá.

Za predpokladu, že neovplyvňujú celkový vzhľad produktu, kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu v balení, povoľujú sa tieto malé chyby:

malá chyba tvaru,

malá chyba vývinu,

malé chyby vyfarbenia,

veľmi mierna vystupujúca hrdzavitosť,

malé chyby pokožky, ktoré nesmú presahovať rozmery:

2 cm na dĺžku pri chybách podlhovastého tvaru,

1 cm2 celkovej plochy povrchu pri iných chybách s výnimkou chrastavitosti (Venturia pirinaV. inaequalis), ktoré spolu nesmú presiahnuť 0,25 cm2 celkovej plochy.

mierne otlačenie s plochou maximálne 1 cm2.

Stopka môže byť mierne poškodená.

Hrušky nesmú byť kamienkovité.

iii)   II. trieda

Táto trieda zahŕňa hrušky, ktoré nespĺňajú podmienky na zaradenie do vyšších tried, ale spĺňajú minimálne požiadavky, ktoré sú uvedené v bode A.

Dužina nesmie vykazovať väčšie chyby.

Povolené sú tieto chyby za predpokladu, že si hrušky zachovajú svoje základné vlastnosti, pokiaľ ide o kvalitu, trvanlivosť a obchodnú úpravu:

chyby tvaru,

chyby vývinu,

chyby vyfarbenia,

mierna vystupujúca hrdzavitosť,

chyby pokožky, ktoré nesmú presahovať rozmery:

4 cm na dĺžku pri chybách podlhovastého tvaru,

2,5 cm2 celkovej plochy povrchu pri iných chybách s výnimkou chrastavitosti (Venturia pirinaV. inaequalis), ktoré spolu nesmú presiahnuť 1 cm2 celkovej plochy,

mierne otlačenie s plochou maximálne 2 cm2.

III.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA VEĽKOSTI

Veľkosť sa určuje podľa maximálneho priečneho priemeru alebo podľa hmotnosti.

Minimálna veľkosť je:

a)

Pri plodoch triedených podľa priečneho priemeru:

 

„Extra“(mm)

I. trieda(mm)

II. trieda(mm)

Veľkoplodé odrody

60

55

55

Iné odrody

55

50

45

b)

Pri určovaní veľkosti podľa hmotnosti:

 

„Extra“(g)

I. trieda(g)

II. trieda(g)

Veľkoplodé odrody

130

110

110

Iné odrody

110

100

75

Letné hrušky uvedené v dodatku k tejto norme nemusia spĺňať minimálnu veľkosť.

Na zaistenie jednotnosti, pokiaľ ide o veľkosť, rozdiel veľkosti medzi produktmi v tom istom obale nesmie presiahnuť:

a)

Pri plodoch triedených podľa priečneho priemeru:

5 mm v prípade plodov „Extra“ triedy a plodov I. a II. triedy balených v radoch a vrstvách,

10 mm v prípade plodov I. triedy balených v spotrebiteľských obaloch alebo voľne vo vreckách.

b)

Pri určovaní veľkosti podľa hmotnosti:

v prípade produktov „Extra“ triedy a I. a II. triedy balených v radoch a vrstvách:

Rozsah (g)

Rozdiel hmotnosti (g)

75 – 100

15

100 – 200

35

200 – 250

50

> 250

80

v prípade plodov I. triedy balených v spotrebiteľských obaloch alebo voľne vo vreckách:

Rozsah (g)

Rozdiel hmotnosti (g)

100 – 200

50

> 200

100

Pre plody II. triedy v spotrebiteľských obaloch alebo voľne vo vreckách nie sú žiadne obmedzenia týkajúce sa jednotnej veľkosti.

IV.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ODCHÝLOK

Vo všetkých štádiách predaja sa v každej zásielke povoľujú odchýlky, pokiaľ ide o kvalitu a veľkosť produktov, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedenej triedy.

A.   Odchýlky týkajúce sa kvality

i)    „Extra“ trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 5 % počtu kusov alebo hmotnosti hrušiek, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky I. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu plody, ktoré nespĺňajú požiadavky na kvalitu II. triedy, predstavovať maximálne 0,5 %.

ii)   I. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 % počtu kusov alebo hmotnosti hrušiek, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy, avšak spĺňajú požiadavky II. triedy. V rámci tejto odchýlky môžu produkty, ktoré nespĺňajú požiadavky na kvalitu II. triedy ani minimálne požiadavky, alebo produkty napadnuté hnilobou celkovo predstavovať maximálne 1 %.

iii)   II. trieda

Povoľuje sa celková odchýlka 10 % kusov alebo hmotnosti hrušiek, ktoré nespĺňajú požiadavky danej triedy ani minimálne požiadavky. V rámci tejto odchýlky môžu celkovo najviac 2 % predstavovať produkty napadnuté hnilobou.

B.   Odchýlky týkajúce sa veľkosti

Vo všetkých triedach: je povolená celková odchýlka 10 % podľa počtu kusov alebo hmotnosti hrušiek, ktoré nespĺňajú požiadavky týkajúce sa veľkosti. Túto odchýlku nemožno rozšíriť na produkty s veľkosťou:

5 mm alebo viac pod minimálny priemer,

10 g alebo viac pod minimálnu hmotnosť.

V.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OBCHODNEJ ÚPRAVY

A.   Jednotnosť

Obsah každého obalu musí byť jednotný a musí obsahovať iba hrušky rovnakého pôvodu, odrody, kvality a veľkosti (ak je určená veľkosť) a v tom istom štádiu zrelosti.

V prípade „Extra“ triedy sa jednotnosť vzťahuje aj na vyfarbenie.

V spotrebiteľskom obale však môže byť zabalená zmes hrušiek zreteľne odlišných odrôd, pokiaľ majú jednotnú kvalitu a pokiaľ je každá príslušná odroda rovnakého pôvodu. Nevyžaduje sa jednotnosť týkajúca sa veľkosti.

Viditeľná časť obsahu obalu musí reprezentovať celý obsah.

B.   Balenie

Hrušky musia byť balené tak, aby boli produkty náležite chránené.

Materiál použitý vo vnútri obalu musí byť čistý a takej kvality, aby sa zabránilo vonkajšiemu alebo vnútornému poškodeniu produktu. Používanie materiálov, najmä papiera alebo pečiatok, na ktorých sú uvedené obchodné špecifikácie, je povolené za predpokladu, že potlač alebo označovanie sa vykoná pomocou netoxického atramentu alebo lepidla.

Nálepky nalepené na výrobok jednotlivo nesmú po odstránení zanechať žiadne viditeľné stopy lepidla ani povrchové poškodenia. Informácie vyznačené laserom na jednotlivých plodoch nesmú zapríčiniť poškodenie dužiny alebo povrchu.

Obaly nesmú obsahovať žiadne cudzie látky.

VI.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OZNAČOVANIA

Na každom obale (31) musia byť písmenami zoskupenými na tej istej strane čitateľne a nezmazateľne vyznačené a zvonka viditeľne uvedené tieto údaje:

A.   Identifikácia

Názov a fyzická adresa baliarne a/alebo distribútora (napr. ulica/mesto/región/poštové smerovacie číslo a krajina, ak sa líši od krajiny pôvodu).

Tento údaj sa môže nahradiť:

pri všetkých baleniach, okrem spotrebiteľských balení, úradne vydaným alebo prijatým kódovým znakom baliarne a/alebo distribútora, ktorý je uvedený v tesnej blízkosti slov „Baliareň a/alebo Distribútor“ (alebo rovnocenných skratiek), pred kódovým znakom treba uviesť kód krajiny/oblasti ISO 3166 (alfa) uznávajúcej krajiny, ak sa líši od krajiny pôvodu,

iba pri spotrebiteľských baleniach, názvom a adresou predajcu so sídlom v Únii, ktoré sú uvedené v tesnej blízkosti slov „Balené pre:“ alebo rovnocenného údaja. V tomto prípade označenie zahŕňa aj kód baliarne a/alebo distribútora. Predajca poskytuje všetky informácie, ktoré inšpekčný orgán považuje za potrebné, pokiaľ ide o význam tohto kódu.

B.   Druh produktu

„Hrušky“, ak obsah obalu nie je viditeľný zvonku.

Názov odrody. V prípade zmesi hrušiek zreteľne odlišných odrôd, názvy týchto odlišných odrôd.

Názov odrody možno nahradiť synonymom. Obchodný názov (32) sa môže uviesť len na doplnenie názvu odrody alebo jeho synonyma.

C.   Pôvod produktu

Krajina pôvodu (33) a prípadne oblasť pestovania, alebo vnútroštátny, regionálny alebo miestny názov miesta.

V prípade zmesi zreteľne odlišných odrôd hrušiek rôzneho pôvodu sa vedľa názvu príslušnej odrody uvedie každá krajina pôvodu.

D.   Obchodné špecifikácie

Trieda.

Veľkosť, alebo v prípade plodov balených v radoch a vrstvách, počet kusov.

Ak ide o rozlíšenie podľa veľkosti, treba uviesť:

a)

v prípade plodov, na ktoré sa vzťahuje požiadavka na jednotnosť, minimálny a maximálny priemer alebo minimálne a maximálne hmotnosti;

b)

eventuálne v prípade plodov, na ktoré sa požiadavka na jednotnosť nevzťahuje, priemer alebo hmotnosť najmenšieho plodu v balení, za ktorým sa uvedie „a viac“ alebo rovnocenný výraz alebo prípadne priemer alebo hmotnosť najväčšieho plodu v obale.

E.   Úradná kontrolná značka (nepovinný údaj)

Na obaloch sa nemusia uviesť podrobné údaje, ktoré sú uvedené v prvom pododseku bodu VI, ak obsahujú spotrebiteľské obaly, ktoré sú zreteľne viditeľné zvonku, pričom sú na každom tieto podrobné údaje uvedené. Tieto obaly nesmú obsahovať žiadne označenia, ktoré by mohli byť zavádzajúce. Prípade, že sa tieto obaly prepravujú na paletách, údaje sa musia uviesť na štítku umiestnenom na viditeľnom mieste, a to aspoň na dvoch stranách palety.

Dodatok

Nevyčerpávajúci zoznam veľkoplodých a letných odrôd hrušiek

Maloplodé a iné odrody, ktoré nie sú zahrnuté do tejto tabuľky, možno predávať, pokiaľ spĺňajú požiadavky na veľkosť uplatniteľné na iné odrody, ako sa uvádza v oddiele III normy.

Niektoré odrody uvedené v tejto tabuľke možno predávať pod obchodnými názvami, pre ktoré sa v jednej alebo viacerých krajinách požaduje udelenie ochrannej známky alebo sa v nich na ne takáto ochranná známka vzťahuje. Účelom prvého a druhého stĺpca tabuľky nie je uvádzať takéto ochranné známky. Údaje o známych ochranných známkach, ktoré boli zahrnuté do tretieho stĺpca, sú len informatívne.

Vysvetlivky:

L =

veľkoplodá odroda

LH =

letné hrušky, v prípade ktorých sa nevyžaduje minimálna veľkosť

Odroda

Synonymá

Ochranné známky

Veľkosť

Abbé Fétel

Abate Fetel

 

L

Abugo o Siete en Boca

 

 

LH

Aκςa

 

 

LH

Alka

 

 

L

Alsa

 

 

L

Amfora

 

 

L

Alexandrine Douillard

 

 

L

Bambinella

 

 

LH

Bergamotten

 

 

LH

Beurré Alexandre Lucas

Lucas

 

L

Beurré Bosc

Bosc, Beurré d’Apremont, Empereur Alexandre, Kaiser Alexandre

 

L

Beurré Clairgeau

 

 

L

Beurré d’Arenberg

Hardenpont

 

L

Beurré Giffard

 

 

LH

Beurré précoce Morettini

Morettini

 

LH

Blanca de Aranjuez

Agua de Aranjuez, Espadona, Blanquilla

 

LH

Carusella

 

 

LH

Castell

Castell de Verano

 

LH

Colorée de Juillet

Bunte Juli

 

LH

Comice rouge

 

 

L

Concorde

 

 

L

Condoula

 

 

LH

Coscia

Ercolini

 

LH

Curé

Curato, Pastoren, Del cura de Ouro, Espadon de invierno, Bella de Berry, Lombardia de Rioja, Batall de Campana

 

L

D’Anjou

 

 

L

Dita

 

 

L

D. Joaquina

Doyenné de Juillet

 

LH

Doyenné d’hiver

Winterdechant

 

L

Doyenné du Comice

Comice, Vereinsdechant

 

L

Erika

 

 

L

Etrusca

 

 

LH

Flamingo

 

 

L

Forelle

 

 

L

Général Leclerc

 

Amber Grace™

L

Gentile

 

 

LH

Golden Russet Bosc

 

 

L

Grand champion

 

 

L

Harrow Delight

 

 

L

Jeanne d’Arc

 

 

L

Joséphine

 

 

L

Kieffer

 

 

L

Klapa Mīlule

 

 

L

Leonardeta

Mosqueruela, Margallon, Colorada de Alcanadre, Leonarda de Magallon

 

LH

Lombacad

 

Cascade®

L

Moscatella

 

 

LH

Mramornaja

 

 

L

Mustafabey

 

 

LH

Packham’s Triumph

Williams d’Automne

 

L

Passe Crassane

Passa Crassana

 

L

Perita de San Juan

 

 

LH

Pérola

 

 

LH

Pitmaston

Williams Duchesse

 

L

Précoce de Trévoux

Trévoux

 

LH

Président Drouard

 

 

L

Rosemarie

 

 

L

Santa Maria

Santa Maria Morettini

 

LH

Spadoncina

Agua de Verano, Agua de Agosto

 

LH

Suvenirs

 

 

L

Taylors Gold

 

 

L

Triomphe de Vienne

 

 

L

Vasarine Sviestine

 

 

L

Williams Bon Chrétien

Bon Chrétien, Bartlett, Williams, Summer Bartlett

 

L

ČASŤ 7

Obchodná norma pre jahody

I.   DEFINÍCIA PRODUKTU

Táto norma sa vzťahuje na jahody odrôd (kultivarov) vypestovaných z druhu Fragaria L., dodávané spotrebiteľom v čerstvom stave, jahody na priemyselné spracovanie nie sú predmetom tejto normy.

II.   USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA KVALITY

Účelom tejto normy je vymedziť požiadavky na kvalitu jahôd po úprave a balení.