EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1231

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1231 zo 14. júna 2023 o osobitných pravidlách pre vstup určitých zásielok maloobchodného tovaru, rastlín na výsadbu, sadiva zemiakov, strojov a určitých vozidiel prevádzkovaných na poľnohospodárske alebo lesnícke účely do Severného Írska z iných častí Spojeného kráľovstva, ako aj pre nekomerčné premiestňovanie určitých spoločenských zvierat do Severného Írska (Text s významom pre EHP)

PE/17/2023/REV/1

OJ L 165, 29.6.2023, p. 103–139 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1231/oj

29.6.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 165/103


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2023/1231

zo 14. júna 2023

o osobitných pravidlách pre vstup určitých zásielok maloobchodného tovaru, rastlín na výsadbu, sadiva zemiakov, strojov a určitých vozidiel prevádzkovaných na poľnohospodárske alebo lesnícke účely do Severného Írska z iných častí Spojeného kráľovstva, ako aj pre nekomerčné premiestňovanie určitých spoločenských zvierat do Severného Írska

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2, článok 114 a článok 168 ods. 4 písm. b),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (3) (ďalej len „dohoda o vystúpení“) bola uzavretá v mene Únie rozhodnutím Rady (EÚ) 2020/135 (4) a nadobudla platnosť 1. februára 2020. Prechodné obdobie uvedené v článku 126 dohody o vystúpení, počas ktorého sa na Spojené kráľovstvo a v ňom v súlade s článkom 127 dohody o vystúpení naďalej uplatňovalo právo Únie, sa skončilo 31. decembra 2020.

(2)

Protokol o Írsku/Severnom Írsku (ďalej len „protokol“) je neoddeliteľnou súčasťou dohody o vystúpení.

(3)

Na základe protokolu sa v určitých ustanoveniach práva Únie uvedených v prílohe 2 k protokolu stanovujú pravidlá, ktoré sa uplatňujú konkrétne na vstup zásielok maloobchodného tovaru, rastlín na výsadbu, hľúz Solanum tuberosum L. na výsadbu (ďalej len „sadivo zemiakov“) a strojov a vozidiel prevádzkovaných na poľnohospodárske alebo lesnícke účely do Severného Írska z iných častí Spojeného kráľovstva, ako aj na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat do Severného Írska.

(4)

Osobitne sa v určitých ustanoveniach práva Únie uvedených v prílohe 2 k protokolu stanovujú pravidlá, ktoré sa na účely verejného zdravia a ochrany spotrebiteľov uplatňujú na vstup zásielok určitého maloobchodného tovaru do Severného Írska z iných častí Spojeného kráľovstva, a to vrátane zákazu dovozu určitých produktov.

(5)

V nariadeniach Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 (5), (EÚ) 2016/429 (6) a (EÚ) 2016/2031 (7) sa stanovujú pravidlá, ktoré sa uplatňujú na vstup zásielok určitého maloobchodného tovaru živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, zmiešaných výrobkov, rastlín na výsadbu iných ako sadivo zemiakov, strojov a vozidiel prevádzkovaných na poľnohospodárske alebo lesnícke účely a sadiva zemiakov do Severného Írska z iných častí Spojeného kráľovstva, s cieľom chrániť verejného zdravie a zdravie zvierat a rastlín na vnútornom trhu, ako aj požiadavky na jednotlivé úradné certifikáty, miery úradných kontrol a zákazy dovozu určitých produktov.

(6)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 (8) sa stanovujú pravidlá úradných kontrol pre všetky zásielky tovaru vstupujúceho do Únie z tretích krajín s cieľom zabezpečiť ich súlad s pravidlami uvedenými v jeho článku 1 ods. 2. Konkrétne v článku 47 uvedeného nariadenia sa vyžaduje, aby určité kategórie tovaru podliehali pri vstupe do Únie úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach. V tomto prípade sa v zmysle protokolu na vstup uvedených zásielok do Severného Írska z iných častí Spojeného kráľovstva uplatňujú pravidlá stanovené v nariadení (EÚ) 2017/625.

(7)

V nariadení Rady (ES) č. 1005/2008 (9) sa zakazuje dovoz produktov rybolovu z nezákonného, nenahláseného a neregulovaného rybolovu do Únie. Aby bol uvedený zákaz účinný, do Únie sa produkty rybolovu môžu dovážať len za predpokladu, že ich sprevádza osvedčenie o úlovku a podliehajú vhodným kontrolám a overovaniam.

(8)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 (10) sa stanovujú veterinárne požiadavky uplatniteľné na nekomerčné premiestňovanie spoločenských psov, mačiek a fretiek do Severného Írska z iných častí Spojeného kráľovstva, ako aj pravidlá kontrol dodržiavania podmienok a požiadavka na identifikačný dokument vo forme veterinárneho osvedčenia, ktoré má podliehať kontrole na mieste vstupu cestujúceho.

(9)

Je vhodné prijať osobitné pravidlá, ktoré zohľadnia osobitnú situáciu Severného Írska. Konkrétne je vhodné prijať osobitné pravidlá pre vstup určitých zásielok baleného maloobchodného tovaru pre konečných spotrebiteľov a určitých zásielok rastlín na výsadbu iných ako sadivo zemiakov, strojov a vozidiel prevádzkovaných na poľnohospodárske alebo lesnícke účely a sadiva zemiakov určeného na uvedenie na trh a na používanie v Severnom Írsku do Severného Írska z iných častí Spojeného kráľovstva, ako aj pre nekomerčné premiestňovanie spoločenských psov, mačiek a fretiek.

(10)

V osobitných pravidlách by sa mala zohľadniť zodpovednosť Spojeného kráľovstva chrániť verejné zdravie a spotrebiteľov v Severnom Írsku, pokiaľ ide o maloobchodný tovar vstupujúci do Severného Írska z iných častí Spojeného kráľovstva. Preto je vhodné stanoviť osobitné pravidlá, ktoré sa odchyľujú od pravidiel stanovených v určitých ustanoveniach práva Únie uvedených v prílohe 2 k protokolu a v prílohe k tomuto nariadeniu a ktoré slúžia výlučne na ochranu verejného zdravia a spotrebiteľov, aby sa zabezpečilo, že sa uvedené pravidlá nebudú uplatňovať na zásielky maloobchodného tovaru, ktorý vstupuje do Severného Írska z iných častí Spojeného kráľovstva a ktorý je určený na uvedenie na trh v Severnom Írsku. Uvedené ustanovenia práva Únie by sa však mali naďalej plne uplatňovať na takýto maloobchodný tovar dovážaný priamo do Severného Írska z tretích krajín iných ako Spojené kráľovstvo a na jeho produkciu a ďalšie spracovanie v Severnom Írsku, keďže nespadá do rozsahu pôsobnosti osobitných pravidiel stanovených v tomto nariadení.

(11)

Je vhodné objasniť, že ustanovenia práva Únie uvedené v prílohe 2 k protokolu iné než tie, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu, sa uplatňujú na zásielky maloobchodného tovaru vstupujúce do Severného Írska z iných častí Spojeného kráľovstva, pokiaľ v tomto nariadení nie sú stanovené osobitné pravidlá. Ak sa uplatňujú osobitné pravidlá tohto nariadenia a ak existuje nezrovnalosť medzi týmito osobitnými pravidlami a ustanoveniami práva Únie, mali by mať prednosť tieto osobitné pravidlá.

(12)

Ďalej sa týmto nariadením stanovujú pravidlá pre písomné záruky, ktoré má poskytovať Spojené kráľovstvo, s cieľom zaistiť, aby uplatňovanie osobitných pravidiel stanovených v tomto nariadení neviedlo k zvýšenému riziku pre zdravie zvierat alebo rastlín na ostrove Írsko, nemalo nepriaznivý vplyv na sanitárny a rastlinolekársky štatút ostrova Írsko, nezvyšovalo riziko pre verejné zdravie, zdravie zvierat alebo rastlín na vnútornom trhu, nezvyšovalo riziko toho, že produkty rybolovu získané z nezákonného, nenahláseného alebo neregulovaného rybolovu sa budú uvádzať na vnútorný trh, alebo nemalo nepriaznivý vplyv na úroveň ochrany spotrebiteľov na vnútornom trhu ani na jeho integritu (ďalej len „písomné záruky“).

(13)

Osobitné pravidlá by mali zahŕňať osobitné miery úradných kontrol, ktoré sa v prípade zásielok maloobchodného tovaru majú vykonávať pri vstupe v zariadeniach sanitárnej a rastlinolekárskej inšpekcie v Severnom Írsku, a požiadavku, aby takéto zásielky boli sprevádzané všeobecným certifikátom, keď Spojené kráľovstvo poskytne písomné záruky. Tieto osobitné pravidlá by sa mali uplatňovať, len keď sa splnia určité podmienky vrátane súladu uvedeného maloobchodného tovaru s nariadeniami (EÚ) č. 1069/2009, (EÚ) 2016/429, (EÚ) 2016/2031 a (EÚ) 2017/625, osobitného označenia maloobchodného tovaru a vytvorenia zoznamu zariadení na odosielanie a prijímanie uvedeného maloobchodného tovaru, ako aj zriadenia zariadení sanitárnej a rastlinolekárskej inšpekcie v Severnom Írsku v súlade s lehotou stanovenou v tomto nariadení a, pokiaľ ide o produkty rybolovu, rešpektovania koncepcie nezákonného, nenahláseného a neregulovaného rybolovu ako je vymedzená Úniou v rámci uplatňovania nariadenia (ES) č. 1005/2008, bez toho, aby sa od Spojeného kráľovstva vyžadovala povinnosť uplatňovať tie isté požiadavky na certifikáciu a príslušné postupy ako sú tie, ktoré sú stanovené v uvedenom nariadení.

(14)

Ďalej je vhodné stanoviť osobitné pravidlá na vstup zásielok maloobchodného tovaru pozostávajúceho z potravín iných ako produkty živočíšneho alebo rastlinného pôvodu či zmiešané výrobky a z materiálu prichádzajúceho do styku s potravinami do Severného Írska z iných častí Spojeného kráľovstva tak, aby takéto zásielky nepodliehali rovnakým požiadavkám na certifikáciu ako zásielky maloobchodného tovaru živočíšneho alebo rastlinného pôvodu alebo zmiešaných výrobkov.

(15)

V prípadoch patriacich do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, v ktorých sú obmedzené úradné kontroly zahŕňajúce certifikáciu a kontroly maloobchodného tovaru, ktorý vstupuje do Severného Írska z iných častí Spojeného kráľovstva, a v ktorých je preto nevyhnutné zabezpečiť, aby daný maloobchodný tovar zotrval v Severnom Írsku, a zabezpečiť poskytnutím informácií spotrebiteľom o danom maloobchodnom tovare, aby daný maloobchodný tovar neohrozoval verejné zdravie a ochranu spotrebiteľov na vnútornom trhu alebo jeho integritu, je vhodné zaviesť osobitné pravidlá označovania. Uvedenými osobitnými pravidlami by sa malo zabezpečiť takéto informovanie spotrebiteľov a vysledovateľnosť daného maloobchodného tovaru. Mali by sa nimi stanoviť aj odlišné požiadavky na označovanie na škatuli, regáli a na jednotlivom produkte. Pri uplatňovaní týchto osobitných pravidiel by sa mala rozlišovať nevyhnutnosť primeraných lehôt v súvislosti s požiadavkami na označovanie, ktoré by dodávateľským reťazcom minimalizovali záťaž a ťažkosti, ako aj dôležitosť prebiehajúceho premiestňovania maloobchodného tovaru v rámci Spojeného kráľovstva v súlade s postavením Severného Írska ako súčasti Spojeného kráľovstva.

(16)

Je vhodné poskytnúť mechanizmy prispôsobené konkrétnej situácií, ktoré budú slúžiť výlučne na to, aby mohol maloobchodný tovar pozostávajúci z komodít živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, zmiešaných výrobkov a produktov rybolovu prichádzajúcich z tretích krajín iných ako Spojené kráľovstvo (ďalej len „maloobchodný tovar zo zvyšku sveta“) využívať osobitné pravidlá stanovené v tomto nariadení. Po prvé v prípade maloobchodného tovaru zo zvyšku sveta živočíšneho alebo rastlinného pôvodu alebo pozostávajúceho zo zmiešaných výrobkov by sa vhodný mechanizmus uplatnil, keď sa Spojené kráľovstvo rozhodne prispôsobiť pravidlá v rámci svojho vnútorného právneho poriadku a v súlade so svojimi ústavnými požiadavkami. Na uvedený účel je potrebné stanoviť postupy na prispôsobenie týchto pravidiel v prípade, ak sa Spojené kráľovstvo rozhodne využiť túto možnosť, a to prostredníctvom mechanizmu zaraďovania komodít do zoznamu a vyraďovania z neho, ako aj ďalšie potrebné záruky. Ak sa Spojené kráľovstvo rozhodne prispôsobiť svoje pravidlá, môže doplniť aj prísnejšie podmienky. Po druhé, pokiaľ ide o produkty rybolovu, je vhodné zohľadniť pravidlá Spojeného kráľovstva, ktorými sa zabezpečuje, že produkty rybolovu získané z nezákonného, nenahláseného a neregulovaného rybolovu sa nedovážajú do Spojeného kráľovstva.

(17)

Je potrebné, aby zásielky rastlín na výsadbu iných ako sadivo zemiakov, a strojov a vozidiel prevádzkovaných na poľnohospodárske alebo lesnícke účely pred vstupom do Severného Írska, ktoré sú odosielané profesionálnymi prevádzkovateľmi v iných častiach Spojeného kráľovstva a majú ich prijať profesionálni prevádzkovatelia v Severnom Írsku, alebo sú určené na okamžitý predaj v Spojenom kráľovstve po ich prijatí v Severnom Írsku profesionálnymi prevádzkovateľmi, nepredstavovali neprijateľné riziko pre zdravie rastlín na ostrove Írsko a pre vnútorný trh. Preto by mal vstup uvedených zásielok do Severného Írska z iných častí Spojeného kráľovstva podliehať osobitným pravidlám s cieľom zabezpečiť, aby dané zásielky nezvyšovali riziko pre zdravie rastlín na ostrove Írsko, nemali nepriaznivý vplyv na rastlinolekársky štatút ostrova Írsko, ani nezvyšovali riziko pre zdravie rastlín na vnútornom trhu či neovplyvňovali jeho integritu.

(18)

Je potrebné, aby vstup zásielok sadiva zemiakov do Severného Írska z iných častí Spojeného kráľovstva, ktoré sú odosielané profesionálnymi prevádzkovateľmi v iných častiach Spojeného kráľovstva a majú ich prijať profesionálni prevádzkovatelia v Severnom Írsku, alebo sú určené na okamžitý predaj v Spojenom kráľovstve po ich prijatí v Severnom Írsku profesionálnymi prevádzkovateľmi, nepredstavovali neprijateľné riziko pre zdravie rastlín na ostrove Írsko alebo pre vnútorný trh. Preto by vstup uvedených zásielok do Severného Írska z iných častí Spojeného kráľovstva mal podliehať určitým osobitným pravidlám s cieľom zabezpečiť, aby dané zásielky nezvyšovali riziko pre zdravie rastlín na ostrove Írsko, nemali nepriaznivý vplyv na rastlinolekársky štatút ostrova Írsko, ani nezvyšovali riziko pre zdravie rastlín na vnútornom trhu či neovplyvňovali jeho integritu.

(19)

Z dôvodov dlhodobej absencie výskytu besnoty a prísneho dohľadu nad infekciou parazitom Echinococcus multilocularis v Spojenom kráľovstve, ako aj prísnych požiadaviek na premiestňovanie psov, mačiek a fretiek v rámci jeho územia a na jeho územie, ktoré sú stanovené vnútroštátnym právom, by sa nekomerčným premiestňovaním spoločenských psov, mačiek a fretiek vstupujúcich do Severného Írska z iných častí Spojeného kráľovstva nemala zvýšiť úroveň rizika pre zdravie zvierat v Severnom Írsku a na ostrove Írsko, nemalo by mať nepriaznivý vplyv na sanitárny štatút ostrova Írsko a nemalo by zvyšovať riziko pre verejné zdravie a zdravie zvierat na vnútornom trhu, ak by takéto premiestňovanie podliehalo osobitným pravidlám. Uvedené osobitné pravidlá by mali zahŕňať aj ustanovenie týkajúce sa zjednodušeného identifikačného dokumentu a písomného vyhlásenia vlastníka alebo oprávnenej osoby, že dané zvieratá sa nebudú následne premiestňovať do členského štátu. Okrem toho je vhodné stanoviť, že spoločenské psy, mačky a fretky zo Severného Írska, ktoré cestujú do iných častí Spojeného kráľovstva a následne sa priamo vracajú do Severného Írska, by sa mali identifikovať iba transpondérom.

(20)

Ďalej by mali byť zavedené primerané záruky pre Úniu s cieľom zaistiť, aby uplatňovanie osobitných pravidiel stanovených v tomto nariadení neviedlo k zvýšenému riziku pre zdravie zvierat alebo rastlín na ostrove Írsko, nemalo nepriaznivý vplyv na sanitárny a rastlinolekársky štatút ostrova Írsko, nezvyšovalo riziko pre verejné zdravie, zdravie zvierat a rastlín na vnútornom trhu, ani nezvyšovalo riziko, že produkty rybolovu získané z nezákonného, nenahláseného alebo neregulovaného rybolovu sa budú uvádzať na vnútorný trh, ani by nemalo mať nepriaznivý vplyv na úroveň ochrany spotrebiteľov na vnútornom trhu ani na jeho integritu.

(21)

Preto je vhodné stanoviť, že osobitné pravidlá týkajúce sa zásielok maloobchodného tovaru, rastlín na výsadbu iných ako sadivo zemiakov, strojov a vozidiel prevádzkovaných na poľnohospodárske alebo lesnícke účely a sadiva zemiakov, ako aj osobitné pravidlá nekomerčného premiestňovania spoločenských psov, mačiek a fretiek sa začnú uplatňovať až vtedy, keď Komisia dostane primerané písomné záruky od Spojeného kráľovstva a preskúma, či sú splnené podmienky uplatňovania osobitných pravidiel. V tom prípade by mala byť Komisia splnomocnená prijímať vykonávacie akty s cieľom stanoviť potrebné pravidlá uplatňovania, pokiaľ ide o vykonávanie osobitných pravidiel vrátane frekvencie kontrol, vzorových formulárov pre certifikáty a rastlinolekárske návesky, ako aj požiadaviek na označovanie.

(22)

Je vhodné požadovať od Komisie prijatie vykonávacích aktov, ktorými sa stanovia ochranné opatrenia na riešenie špecifických problémov, ktoré vzniknú v súvislosti s vykonávaním osobitných pravidiel stanovených v tomto nariadení, ak existujú dôkazy, že Spojené kráľovstvo neprijíma primerané opatrenia na riešenie závažných alebo opakovaných porušení podmienok stanovených v tomto nariadení.

(23)

S cieľom primerane reagovať na nesúlad s týmto nariadením by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“), pokiaľ ide o pozastavenie uplatňovania niektorých alebo všetkých osobitných pravidiel stanovených v tomto nariadení, ak nie je splnená základná podmienka uplatňovania uvedených osobitných pravidiel, alebo sa už neplní, ako je vytvorenie zariadení sanitárnej a rastlinolekárskej inšpekcie, alebo v prípade systémového zlyhania Spojeného kráľovstva pri dodržiavaní osobitných pravidiel stanovených v tomto nariadení. V takom prípade je vhodné zaviesť formálny informačný a konzultačný mechanizmus s jasnými lehotami, v rámci ktorých by Komisia mala konať.

(24)

V prípade pozastavenia uplatňovania osobitných pravidiel stanovených v tomto nariadení, ktoré sa týkajú vstupu zásielok maloobchodného tovaru do Severného Írska z iných častí Spojeného kráľovstva, by sa na takéto zásielky mali opätovne uplatňovať pravidlá stanovené v ustanoveniach práva Únie uvedených v prílohe 2 k protokolu a v prílohe k tomuto nariadeniu.

(25)

S cieľom zmeniť prílohy k tomuto nariadeniu, najmä prispôsobiť zoznam aktov Únie alebo ich časti, ustanovenia, ktoré sú odlišné od osobitných pravidiel, s cieľom stanoviť ďalšie podrobnosti týkajúce sa uplatňovania osobitných pravidiel týkajúcich sa zariadení sanitárnej a rastlinolekárskej inšpekcie, zoznamu zariadení, monitorovacích mechanizmov a označovania maloobchodného tovaru v súlade s primeranými kritériami a s cieľom umožniť Komisii prijať opatrenia na pozastavenie v prípade systémového zlyhania Spojeného kráľovstva pri dodržiavaní osobitných pravidiel stanovených v tomto nariadení, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ.

(26)

S cieľom zabezpečiť účinnú a rýchlu reakciu v prípade zvýšeného rizika pre zdravie zvierat a rastlín alebo verejné zdravie by sa v tomto nariadení mala stanoviť možnosť, aby Komisia mohla prijať delegované akty v súlade s postupom pre naliehavé prípady. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (11). Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov, a experti Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín expertov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(27)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o osobitnú mieru úradných kontrol a všeobecný certifikát vrátane jeho vzorového formulára, zoznam komodít živočíšneho alebo rastlinného pôvodu či zmiešaných výrobkov s pôvodom v tretích krajinách, ktoré možno používať na výrobu maloobchodného tovaru a na ktorý by sa mali uplatňovať osobitné pravidlá stanovené v tomto nariadení, zoznam vlajkových štátov plavidiel, ktoré lovia produkty rybolovu, na ktoré by sa mali uplatňovať osobitné pravidlá, vzorový formulár rastlinolekárskej návesky pre rastliny na výsadbu iné ako sadivo zemiakov, stroje a vozidlá prevádzkované na poľnohospodárske alebo lesnícke účely a sadivo zemiakov, informácie, ktoré má obsahovať cestovný doklad spoločenského zvieraťa a primerané osobitné podmienky a bezpečnostné opatrenia na riešenie špecifických problémov, ktoré vzniknú v súvislosti s vykonávaním osobitných pravidiel stanovených v tomto nariadení, ak existujú dôkazy, že Spojené kráľovstvo neprijíma primerané opatrenia na riešenie závažných alebo opakovaných porušení podmienok stanovených týmto nariadením, by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (12).

(28)

Komisia by mala prijať okamžite uplatniteľné vykonávacie akty, ak sa to vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov v riadne odôvodnených prípadoch týkajúcich sa potreby zabezpečiť účinnú a rýchlu reakciu na zvýšené riziko pre zdravie zvierat a rastlín alebo verejné zdravie či ochranu spotrebiteľov.

(29)

Keďže ciele tohto nariadenia nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu rozsahu alebo dôsledkov činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(30)

Na uplatňovanie osobitných pravidiel stanovených v tomto nariadení a týkajúcich sa požiadaviek na označovanie maloobchodného tovaru, ktorý je už na trhu, je vhodné stanoviť prechodné obdobie,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA 1

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa stanovujú osobitné pravidlá týkajúce sa vstupu týchto zásielok do Severného Írska z iných častí Spojeného kráľovstva:

a)

určité zásielky maloobchodného tovaru, ktorý sa má uvádzať na trh v Severnom Írsku a ktorý je určený pre konečného spotrebiteľa;

b)

určité zásielky rastlín na výsadbu iných ako sadivo zemiakov, strojov a vozidiel prevádzkovaných na poľnohospodárske alebo lesnícke účely a sadiva zemiakov, ktoré sa majú uviesť na trh a používať v Severnom Írsku.

Týmto nariadením sa stanovujú aj osobitné pravidlá týkajúce sa nekomerčného premiestňovania spoločenských psov, mačiek a fretiek z iných častí Spojeného kráľovstva do Severného Írska.

2.   Odchylne od ustanovení práva Únie uvedených v prílohe 2 k Protokolu o Írsku/Severnom Írsku (ďalej len „protokol“), ktoré sú tiež uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu, sa dané ustanovenia neuplatňujú na zásielky maloobchodného tovaru vstupujúce do Severného Írska z iných častí Spojeného kráľovstva na účely uvedenia na trh v Severnom Írsku, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti kapitoly 2 tohto nariadenia.

Ustanovenia práva Únie uvedené v prílohe 2 k protokolu iné než tie, ktoré sú uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu, sa uplatňujú na zásielky maloobchodného tovaru vstupujúce do Severného Írska z iných častí Spojeného kráľovstva na účely uvedenia na trh v Severnom Írsku, ak sa v tomto nariadení nestanovujú konkrétnejšie ustanovenia.

3.   V tomto nariadení sa stanovujú aj pravidlá týkajúce sa pozastavenia uplatňovania osobitných pravidiel stanovených v tomto nariadení.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„zásielka“ je množstvo tovaru, na ktorý sa vzťahuje ten istý úradný certifikát, úradné potvrdenie alebo akýkoľvek iný doklad a ktorý je prepravovaný tým istým dopravným prostriedkom, a pokiaľ ide o maloobchodný tovar, odoslaný tým istým zariadením uvedeným v zozname v častiach Spojeného kráľovstva iných ako Severné Írsko a dodaný do toho istého zariadenia uvedeného v zozname v Severnom Írsku, a pokiaľ ide o rastliny na výsadbu vrátane sadiva zemiakov a stroje a vozidlá prevádzkované na poľnohospodárske alebo lesnícke účely, odoslaný profesionálnymi prevádzkovateľmi v častiach Spojeného kráľovstva iných ako Severné Írsko a prijatý profesionálnym prevádzkovateľom v Severnom Írsku;

2.

„maloobchodný tovar“ je nasledujúci tovar, ktorý sa dodáva do distribučných zakončení vrátane zakončení, z ktorých sa distribuuje maloobchodný tovar pri kontrolovaných teplotách, distribučných centier supermarketov, veľkoobchodných predajní a predajných miest alebo ktorý sa dodáva priamo konečnému spotrebiteľovi, a to aj prostredníctvom prevádzkovateľov stravovacích služieb, závodných jedální, inštitucionálnych stravovacích zariadení, reštaurácií a iných podobných prevádzkovateľov stravovacích služieb a obchodov:

a)

produkty živočíšneho alebo rastlinného pôvodu;

b)

rastliny iné ako rastliny na výsadbu, ako sa uvádzajú vo vykonávacom akte prijatom v súlade s článkom 72 ods. 1, článkom 73 a článkom 74 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031;

c)

zmiešané výrobky;

d)

potraviny iné ako tie, ktoré sú uvedené v písmenách a), b) a c);

e)

materiály prichádzajúce do styku s potravinami;

f)

krmivo pre spoločenské zvieratá a psie žuvačky pripravené na predaj a patriace do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1069/2009;

3.

„uvedenie na trh“ je držanie tovaru uvedeného v článku 1 ods. 1 písm. a) a b) tohto nariadenia prevádzkovateľom na účely predaja vrátane ponúkania na predaj alebo akejkoľvek inej formy prevodu, či už bezplatnej alebo nie, ako aj predaj, distribúcia a iné formy prevodu tohto tovaru;

4.

„konečný spotrebiteľ“ je posledný spotrebiteľ maloobchodného tovaru, ktorý tento tovar nepoužije v rámci akejkoľvek prevádzky podniku alebo jeho činnosti;

5.

„maloobchodný tovar zo zvyšku sveta“ je maloobchodný tovar, ktorý pozostáva z komodít s pôvodom v tretích krajinách iných ako Spojené kráľovstvo a ktorý sa dováža do častí Spojeného kráľovstva iných ako Severné Írsko;

6.

„produkty živočíšneho pôvodu“ sú maloobchodný tovar určený na ľudskú spotrebu, ktorý pozostáva:

a)

z potravín živočíšneho pôvodu vrátane medu a krvi;

b)

zo živých lastúrnikov, živých ostnatokožcov, živých plášťovcov a živých morských ulitníkov určených na ľudskú spotrebu;

c)

z iných zvierat určených na to, aby boli pripravené na dodanie v živom stave konečnému spotrebiteľovi;

7.

„produkty rastlinného pôvodu“ sú maloobchodný tovar určený na ľudskú spotrebu pozostávajúci z rastlín a produktov z nich vrátane spracovaného materiálu;

8.

„krmivo pre spoločenské zvieratá a psie žuvačky pripravené na predaj“ sú krmivo pre spoločenské zvieratá a psie žuvačky na priamy predaj, ktoré sú balené v baleniach pripravených na predaj a sú určené na použitie konečným spotrebiteľom;

9.

„zmiešané výrobky“ sú maloobchodný tovar určený na ľudskú spotrebu, ktorý obsahuje produkty rastlinného pôvodu aj spracované produkty živočíšneho pôvodu;

10.

„potraviny“ sú potraviny v zmysle vymedzenia v článku 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (13);

11.

„osobitná miera úradných kontrol“ je miera úradných kontrol stanovená vo vykonávacom akte prijatom v súlade s článkom 4 ods. 3 tohto nariadenia;

12.

„všeobecný certifikát“ je papierový alebo elektronický doklad podpísaný osvedčujúcim úradníkom príslušných orgánov pre zásielku maloobchodného tovaru, ktorým sa zaručuje splnenie požiadaviek stanovených v tomto nariadení;

13.

„balený“ je pripravený na prezentáciu ako samostatná predajná jednotka konečnému spotrebiteľovi a prevádzkovateľom stravovacích zariadení, ktorá pozostáva z obalu, do ktorého bol vložený maloobchodný tovar predtým, ako bol ponúknutý na predaj, a ktorý obaľuje maloobchodný tovar úplne alebo len čiastočne, ale v každom prípade tak, že obsah nemôže byť zmenený bez otvorenia alebo pozmenenia obalu;

14.

„označenie“ je akýkoľvek štítok, značka, známka, obrázkový alebo iný opisný materiál, ktorý je napísaný, vytlačený, šablónou natlačený, vyznačený, vyrazený alebo vtlačený na obale maloobchodného tovaru alebo na škatuli, v ktorej je tovar obsiahnutý, alebo pripojený k takémuto obalu či k takejto škatuli a ktorý sa nedá ľahko odstrániť alebo nemôže ľahko vyblednúť;

15.

„produkty rybolovu“ sú produkty rybolovu v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 8 nariadenia (ES) č. 1005/2008;

16.

„zariadenie“ je akákoľvek jednotka podniku, ktorá odosiela alebo prijíma maloobchodný tovar;

17.

„zariadenie uvedené v zozname“ je zariadenie uvedené v zozname v súlade s článkom 8 tohto nariadenia;

18.

„zariadenie sanitárnej a rastlinolekárskej kontroly“ je kontrolná stanica v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 38 nariadenia (EÚ) 2017/625 a miesto vstupu cestujúcich v zmysle vymedzenia v článku 3 písm. k) nariadenia (EÚ) č. 576/2013, pričom obe spĺňajú požiadavky stanovené v uvedených nariadeniach;

19.

„sanitárny a rastlinolekársky štatút“ je zdravotný štatút v zmysle vymedzenia v článku 4 bode 34 nariadenia (EÚ) 2016/429 alebo štatút škodcov vymedzený v medzinárodných normách pre rastlinolekárske opatrenia č. 5 - Slovník fytosanitárnych výrazov, 2022, prijatých v rámci Medzinárodného dohovoru o ochrane rastlín, v znení zmien;

20.

„mliečne výrobky“ sú mliečne výrobky v zmysle vymedzenia v bode 7.2 prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (14);

21.

„mäso“ je mäso v zmysle vymedzenia v bode 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004;

22.

„rastlinolekárska náveska“ je akýkoľvek štítok, značka, známka, obrázkový alebo iný opisný materiál, ktorý je napísaný, vytlačený, šablónou natlačený, vyznačený, vyrazený alebo vtlačený a ktorý sa nedá ľahko odstrániť alebo nemôže ľahko vyblednúť, vydaný úradne alebo pod úradným dohľadom v súlade s článkom 10 alebo 11 tohto nariadenia, ktorý má sprevádzať zásielky rastlín na výsadbu vrátane sadiva zemiakov a zásielky strojov a vozidiel prevádzkovaných na poľnohospodárske alebo lesnícke účely;

23.

„sadivo zemiakov“ sú hľuzy Solanum tuberosum L. na výsadbu;

24.

„spoločenské zvieratá“ sú spoločenské zvieratá druhov uvedených v prílohe I časti A k nariadeniu (EÚ) č. 576/2013, konkrétne spoločenské psy, mačky a fretky;

25.

„cestovný doklad spoločenského zvieraťa“ je papierový alebo elektronický doklad vydaný príslušnými orgánmi Spojeného kráľovstva na účely nekomerčného premiestňovania spoločenských zvierat vstupujúcich do Severného Írska z iných častí Spojeného kráľovstva.

KAPITOLA 2

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE VSTUP URČITÝCH ZÁSIELOK MALOOBCHODNÉHO TOVARU DO SEVERNÉHO ÍRSKA Z INÝCH ČASTÍ SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA, KTORÝ POCHÁDZA Z INÝCH ČASTÍ SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA ALEBO Z ČLENSKÉHO ŠTÁTU, ALEBO MALOOBCHODNÉHO TOVARU ZO ZVYŠKU SVETA, NA ÚČELY UVÁDZANIA NA TRH V SEVERNOM ÍRSKU

Článok 3

Rozsah pôsobnosti kapitoly 2

Osobitné pravidlá stanovené v tejto kapitole sa uplatňujú na tento maloobchodný tovar:

a)

produkty živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, rastliny iné ako rastliny na výsadbu a krmivo pre spoločenské zvieratá a psie žuvačky pripravené na predaj;

b)

zmiešané výrobky;

c)

potraviny;

d)

materiály prichádzajúce do styku s potravinami.

Článok 4

Osobitné pravidlá pre zásielky maloobchodného tovaru uvedeného článku 3 písm. a) a b)

1.   Vstup zásielok maloobchodného tovaru uvedeného v článku 3 písm. a) a b) do Severného Írska z iných častí Spojeného kráľovstva a jeho uvádzanie na trh v Severnom Írsku podliehajú osobitným pravidlám týkajúcim sa osobitných mier úradných kontrol a všeobecného certifikátu len vtedy, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

maloobchodný tovar je balený a je na ňom označenie, ak sa vyžaduje v súlade s článkom 6;

b)

maloobchodný tovar spĺňa jednu z týchto podmienok:

i)

má pôvod v častiach Spojeného kráľovstva iných ako Severné Írsko;

ii)

pochádza z členského štátu;

iii)

ide o maloobchodný tovar zo zvyšku sveta, ktorý pozostáva z komodít, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá týkajúce sa zdravia zvierat alebo zdravia rastlín uvedené v článku 1 ods. 2 písm. d), e) a g) nariadenia (EÚ) 2017/625;

iv)

ide o maloobchodný tovar zo zvyšku sveta, ktorý spĺňa osobitné pravidlá stanovené v článku 9 tohto nariadenia;

v)

v prípade produktov rybolovu boli tieto produkty buď:

ulovené rybárskym plavidlom plaviacim sa pod vlajkou Spojeného kráľovstva a vylodené v častiach Spojeného kráľovstva iných ako Severné Írsko, alebo

ulovené rybárskym plavidlom plaviacim sa pod vlajkou členského štátu alebo tretej krajiny inej ako Spojené kráľovstvo, uvedených vo vykonávacom akte prijatom v súlade s článkom 9 ods. 4 tohto nariadenia, a boli dovezené do častí Spojeného kráľovstva iných ako Severné Írsko;

c)

maloobchodný tovar spĺňa pravidlá stanovené v nariadeniach (ES) č. 1069/2009, (EÚ) 2016/429, (EÚ) 2016/2031 a (EÚ) 2017/625 a v prípade produktov rybolovu rešpektuje koncepciu nezákonného, nenahláseného a neregulovaného rybolovu v zmysle vymedzenia Úniou pri uplatňovaní nariadenia (ES) č. 1005/2008;

d)

maloobchodný tovar je určený len na uvedenie na trh v Severnom Írsku pre konečného spotrebiteľa;

e)

maloobchodný tovar sa odosiela zo zariadení uvedených v zozname v častiach Spojeného kráľovstva iných ako Severné Írsko a prijímajú ho zariadenia uvedené v zozname v Severnom Írsku;

f)

maloobchodný tovar podlieha úradným kontrolám v zariadeniach sanitárnej a rastlinolekárskej kontroly prvého príchodu do Severného Írska v súlade s nariadením (EÚ) 2017/625;

g)

Spojené kráľovstvo poskytlo tieto písomné záruky:

i)

že v zariadeniach sanitárnej a rastlinolekárskej kontroly prvého príchodu do Severného Írska, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v prílohe II k tomuto nariadeniu, sa vykonávajú účinné úradné kontroly zásielok maloobchodného tovaru v súlade s nariadením (EÚ) 2017/625; a

ii)

že úradné kontroly, ktorých vykonávanie sa preukáže prostredníctvom plánu kontrol, a monitorovanie v súlade s požiadavkami stanovenými v časti 1 prílohy III k tomuto nariadeniu sa vykonávajú tak, aby kontrola a monitorovanie pokrývali premiestňovanie uvedeného maloobchodného tovaru zo zariadení sanitárnej a rastlinolekárskej kontroly prvého príchodu do Severného Írska do zariadenia určenia uvedeného v zozname s cieľom zabezpečiť, aby tieto zásielky boli určené výlučne na maloobchodný predaj v zariadeniach uvedených v zozname v Severnom Írsku a aby neboli následne premiestnené do členského štátu;

uvedené písomné záruky tak poskytujú Únii uistenie, že osobitné miery úradných kontrol a všeobecný certifikát nezvyšujú riziká pre zdravie zvierat alebo rastlín na ostrove Írsko, nemajú nepriaznivý vplyv na sanitárny a rastlinolekársky štatút ostrova Írsko, nezvyšujú riziko pre verejné zdravie, zdravie zvierat alebo rastlín na vnútornom trhu, nezvyšujú riziko, že produkty rybolovu pochádzajúce z nezákonného, nenahláseného alebo neregulovaného rybolovu sa uvádzajú na trh v Únii, a nemajú nepriaznivý vplyv na úroveň ochrany spotrebiteľa na vnútornom trhu ani na integritu vnútorného trhu;

h)

Komisia prijala vykonávací akt v súlade s odsekom 3 tohto článku a neprijala opatrenia v súlade s odsekom 4 tohto článku alebo v súlade s článkom 14.

2.   Zásielky maloobchodného tovaru sprevádza všeobecný certifikát uvedený v odseku 1, ktorý vydávajú príslušné orgány Spojeného kráľovstva. Uvedeným všeobecným certifikátom sa osvedčuje, že maloobchodný tovar v zásielke spĺňa požiadavky stanovené v odseku 1 písm. a) až f).

3.   Ak sú splnené podmienky týkajúce sa písomných záruk stanovené v odseku 1 písm. g) tohto článku a s prihliadnutím na kontroly Komisie zamerané na dodržiavanie požiadaviek týkajúcich sa zariadení sanitárnej a rastlinolekárskej kontroly stanovených v prílohe II, Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť osobitné miery úradných kontrol, ako aj pravidlá týkajúce sa takýchto úradných kontrol a pravidlá týkajúce sa vzoru všeobecného certifikátu pre zásielky uvedené v odseku 1 tohto článku.

Osobitné miery kontrol totožnosti vrátane tých, ktoré sa týkajú dodržiavania odseku 1 písm. a) tohto článku a článku 5 ods. 1 písm. a), sa upravia v závislosti od rozsahu, v akom sú rôzne druhy maloobchodného tovaru jednotlivo označené.

Ak sú splnené požiadavky na označovanie stanovené v článku 6 ods. 1 písm. b), osobitná miera identifikačných kontrol sa zníži na 8 % všetkých zásielok.

Ak sú splnené požiadavky na označovanie stanovené v článku 6 ods. 1 písm. c), osobitná miera identifikačných kontrol sa zníži na 5 % všetkých zásielok.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 18 ods. 2.

4.   Komisia monitoruje uplatňovanie osobitných pravidiel týkajúcich sa osobitných mier úradných kontrol zásielok a pravidiel týkajúcich sa všeobecného certifikátu podľa odsekov 1 a 2 zo strany Spojeného kráľovstva.

Ak existujú dôkazy, ako sú napríklad inšpekčná správa Únie, údaje o objemoch obchodu s vinárskymi výrobkami, audit alebo oznámenie v rámci systému riadenia informácií pre úradné kontroly uvedeného v článku 131 nariadenia (EÚ) 2017/625 (ďalej len „IMSOC“) alebo v rámci informačného systému pre ekologické poľnohospodárstvo, ktorý Komisia sprístupnila v súlade s článkom 43 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 (15) (ďalej len „OFIS“), o tom, že Spojené kráľovstvo neprijíma vhodné opatrenia na riešenie závažných alebo opakovaných porušení podmienok uvedených v odseku 1 písm. a) až g) tohto článku, Komisia po náležitom informovaní Spojeného kráľovstva a po konzultácii so Spojeným kráľovstvom prijme vykonávací akt, ktorým sa stanovia primerané osobitné podmienky a opatrenia vrátane dočasných alebo trvalých obmedzení uplatňovania osobitných pravidiel na určité zásielky či zariadenia alebo ktorým sa zmení vykonávací akt prijatý v súlade s odsekom 3 tohto článku.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 18 ods. 2 a 3.

5.   Príslušné orgány Spojeného kráľovstva sa môžu rozhodnúť nevyberať poplatky alebo platby za úradné kontroly maloobchodného tovaru uvedeného v odseku 1.

Článok 5

Osobitné pravidlá pre zásielky maloobchodného tovaru uvedeného v článku 3 písm. c) a d)

1.   Vstup zásielok maloobchodného tovaru uvedeného v článku 3 písm. c) a d) do Severného Írska z iných častí Spojeného kráľovstva a ich uvádzanie na trh v Severnom Írsku podliehajú osobitným pravidlám týkajúcim sa osobitných mier úradných kontrol a všeobecného certifikátu len vtedy, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

maloobchodný tovar je balený a je na ňom označenie, ak sa vyžaduje v súlade s článkom 6;

b)

maloobchodný tovar spĺňa jednu z týchto podmienok:

i)

má pôvod v častiach Spojeného kráľovstva iných ako Severné Írsko;

ii)

pochádza z členského štátu;

iii)

ide o maloobchodný tovar zo zvyšku sveta, ktorý pozostáva z komodít, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá týkajúce sa zdravia zvierat alebo zdravia rastlín uvedené v článku 1 ods. 2 písm. d), e) a g) nariadenia (EÚ) 2017/625 ani pravidlá týkajúce sa produktov rybolovu stanovené v nariadení (ES) č. 1005/2008;

c)

maloobchodný tovar je určený len na uvedenie na trh v Severnom Írsku pre konečného spotrebiteľa;

d)

maloobchodný tovar sa odosiela zo zariadení uvedených v zozname v častiach Spojeného kráľovstva iných ako Severné Írsko a prijímajú ho zariadenia uvedené v zozname v Severnom Írsku;

e)

maloobchodný tovar podlieha úradným kontrolám v zariadeniach sanitárnej a rastlinolekárskej kontroly prvého príchodu do Severného Írska v súlade s nariadením (EÚ) 2017/625;

f)

Spojené kráľovstvo poskytlo tieto písomné záruky:

i)

že v zariadeniach sanitárnej a rastlinolekárskej kontroly prvého príchodu do Severného Írska, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v prílohe II k tomuto nariadeniu, sa vykonávajú účinné úradné kontroly zásielok maloobchodného tovaru v súlade s nariadením (EÚ) 2017/625; a

ii)

že úradné kontroly, ktorých vykonávanie je preukázané prostredníctvom plánu kontrol, a monitorovanie v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe III časti 1 k tomuto nariadeniu sa vykonávajú tak, aby úradné kontroly a monitorovanie pokrývali premiestňovanie uvedeného maloobchodného tovaru zo zariadení sanitárnej a rastlinolekárskej kontroly prvého príchodu do Severného Írska do zariadení určenia uvedených v zozname s cieľom zabezpečiť, aby tieto zásielky boli určené výlučne na maloobchodný predaj v zariadeniach v Severnom Írsku a aby neboli následne premiestnené do členského štátu;

uvedené písomné záruky poskytujú Únii uistenie, že osobitné miery úradných kontrol a všeobecný certifikát nezvyšujú riziká pre verejné zdravie na vnútornom trhu a nemajú nepriaznivý vplyv na úroveň ochrany spotrebiteľa na vnútornom trhu alebo na integritu vnútorného trhu;

g)

maloobchodný tovar je sprevádzaný všeobecným certifikátom, ktorý je v súlade so vzorom stanoveným vo vykonávacom akte prijatom v súlade s článkom 4 ods. 3;

h)

Komisia prijala vykonávací akt v súlade s článkom 4 ods. 3 a neprijala opatrenia v súlade s článkom 4 ods. 4 a odsekom 2 tohto článku alebo v súlade s článkom 14.

2.   Komisia monitoruje uplatňovanie zo strany Spojeného kráľovstva podmienok uvedených v odseku 1, ktoré sa týkajú vstupu uvedených zásielok do Severného Írska z iných častí Spojeného kráľovstva a ich uvedenia na trh v Severnom Írsku.

Ak existujú dôkazy, ako sú napríklad inšpekčná správa Únie, audit alebo oznámenie v rámci systému IMSOC alebo systému OFIS, o tom, že Spojené kráľovstvo neprijíma vhodné opatrenia na riešenie závažných alebo opakovaných porušení podmienok uvedených v odseku 1 písm. a) až g) tohto článku, Komisia po náležitom informovaní Spojeného kráľovstva a po konzultácii so Spojeným kráľovstvom prijme vykonávací akt, ktorým sa stanovia primerané osobitné podmienky a opatrenia alebo zmení vykonávací akt prijatý v súlade s článkom 4 ods. 3.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 18 ods. 2 a 3.

3.   Príslušné orgány Spojeného kráľovstva sa môžu rozhodnúť nevyberať poplatky alebo platby za úradné kontroly maloobchodného tovaru uvedeného v odseku 1.

Článok 6

Označovanie maloobchodného tovaru

1.   Maloobchodný tovar sa označuje v súlade s týmito požiadavkami:

a)

od 1. októbra 2023 sa všetok maloobchodný tovar označuje v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe IV bodoch 2 a 3 s výnimkou tohto maloobchodného tovaru, ktorý musí mať individuálne označenie v súlade s prílohou IV bodom 1:

i)

balené mäso, balené mäsové výrobky a mäso balené v priestoroch predaja;

ii)

balené mlieko, balené mliečne výrobky a mliečne výrobky balené v priestoroch predaja uvedené v prílohe V časti 1;

b)

od 1. októbra 2024 všetko mlieko a všetky mliečne výrobky musia mať individuálne označenie v súlade s prílohou IV bodom 1;

c)

od 1. júla 2025 musí mať všetok maloobchodný tovar individuálne označenie v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe IV bode 1 s výnimkou maloobchodného tovaru uvedeného v prílohe V časti 2, ktorý sa musí označovať v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe IV bodoch 2 a 3.

2.   Odchylne od odseku 1:

a)

jednotlivý tovar, ktorý sa na žiadosť spotrebiteľa predáva voľne alebo podľa hmotnosti v priestoroch predaja vrátane jednotlivého tovaru spracovaného a predávaného v priestoroch predaja maloobchodníkom na účely priamej spotreby spotrebiteľom, sa označuje v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe IV bodoch 2 a 3;

b)

jednotlivý tovar ponúkaný prevádzkovateľmi stravovacích služieb, v závodných jedálňach, inštitucionálnymi stravovacími zariadeniami, reštauráciami a inými podobnými prevádzkovateľmi stravovacích služieb na priamu spotrebu na mieste nemusí mať označenie.

3.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkami 16 a 17 s cieľom zmeniť prílohu IV prispôsobením požiadaviek na označovanie v reakcii na technický alebo operačný vývoj.

4.   Komisia monitoruje, či je všetok maloobchodný tovar označený v súlade s odsekom 1.

Ak existujú dôkazy, ako sú napríklad inšpekčná správa Únie, audit alebo oznámenie v rámci systému IMSOC alebo systému OFIS alebo údaje o objemoch obchodu s vinárskymi výrobkami, o tom, že maloobchodný tovar nespĺňa požiadavky stanovené v tomto článku alebo sa nachádza na trhu v členskom štáte, Komisia môže zmeniť prílohy IV a V prostredníctvom delegovaného aktu prijatého v súlade s článkami 16 a 17.

5.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkami 16 a 17 s cieľom zmeniť zoznam maloobchodného tovaru uvedený v prílohe V časti 2, a to v súlade s týmito kritériami:

a)

do uvedeného zoznamu sa doplní maloobchodný tovar, ak sa nevyžaduje, aby bol daný maloobchodný tovar individuálne označený, keďže sa už nevyžadujú úradné kontroly na hraničných kontrolných staniciach v súlade s nariadením (EÚ) 2017/625;

b)

maloobchodný tovar sa z uvedeného zoznamu vyradí, ak sa vyžaduje individuálne označenie na účely článkov 4 a 5 tohto nariadenia alebo ak sa vyžadujú úradné kontroly na hraničných kontrolných staniciach v súlade s nariadením (EÚ) 2017/625.

6.   V prípade, že Komisia posúdi v súlade s článkom 9 ods. 1 a 3, že sa podľa vnútroštátneho práva Spojeného kráľovstva uplatňujú príslušné pravidlá týkajúce sa verejného zdravia a informovania spotrebiteľov stanovené v aktoch Únie alebo v ich častiach uvedených a označených hviezdičkou v prílohe I, môže prijať delegovaný akt v súlade s článkom 16 s cieľom zmeniť prílohu V doplnením kategórií maloobchodného tovaru, ktorý sa môže označovať v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe IV bodoch 2 a 3.

Ak Spojené kráľovstvo neinformovalo Komisiu o tom, že sa podľa jeho vnútroštátneho práva uplatňuje akt Únie alebo zmena aktu Únie, a poskytlo o tom dôkazy v súlade s článkom 9 ods. 5, Komisia prijme delegovaný akt v súlade s článkami 16 a 17 s cieľom zmeniť prílohu V tým, že sa vyradia príslušné kategórie maloobchodného tovaru.

Článok 7

Monitorovanie maloobchodného tovaru

1.   Príslušné orgány Spojeného kráľovstva monitorujú zásielky maloobchodného tovaru vstupujúce do Severného Írska z iných častí Spojeného kráľovstva v súlade s požiadavkami na monitorovanie stanovenými v prílohe III časti 1.

2.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkami 16 a 17 s cieľom zmeniť prílohu III časť 1 prispôsobením požiadaviek na monitorovanie technickému alebo operačnému vývoju na účely monitorovania zásielok maloobchodného tovaru.

Článok 8

Zoznam zariadení na účely odosielania zásielok maloobchodného tovaru do Severného Írska z iných častí Spojeného kráľovstva a ich prijatia v Severnom Írsku

1.   Zásielky maloobchodného tovaru sa odosielajú zo zariadení v častiach Spojeného kráľovstva iných ako Severné Írsko a prijímajú ich zariadenia v Severnom Írsku, ktoré boli príslušnými orgánmi Spojeného kráľovstva na uvedený účel zaradené do zoznamu, a to v súlade s požiadavkami na zaradenie zariadení do zoznamu stanovenými v prílohe III časti 2.

2.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkami 16 a 17 s cieľom zmeniť prílohu III časť 2 prispôsobením požiadaviek na zaradenie zariadení do zoznamu technickému alebo operačnému vývoju na účely článkov 4 a 5.

Článok 9

Osobitné pravidlá pre zásielky maloobchodného tovaru zo zvyšku sveta

1.   Maloobchodný tovar zo zvyšku sveta pozostávajúci z komodít živočíšneho alebo rastlinného pôvodu alebo zo zmiešaných výrobkov, na ktoré sa vzťahujú pravidlá týkajúce sa zdravia zvierat alebo zdravia rastlín uvedené v článku 1 ods. 2 písm. d), e) a g) nariadenia (EÚ) 2017/625, môže vstupovať do Severného Írska z iných častí Spojeného kráľovstva a môže sa uvádzať na trh v Severnom Írsku v súlade s článkom 4 tohto nariadenia len vtedy, ak:

a)

sa Spojené kráľovstvo rozhodne dodržiavať nasledovné požiadavky a v dôsledku toho poskytne písomný dôkaz o tom, že:

i)

podmienky dovozu a požiadavky na úradné kontroly stanovené v nariadeniach (ES) č. 1069/2009, (EÚ) 2016/429, (EÚ) 2016/2031 a (EÚ) 2017/625 a v aktoch Komisie a prijaté podľa uvedených nariadení sa uplatňujú na uvedené komodity podľa vnútroštátneho práva Spojeného kráľovstva; a

ii)

Spojené kráľovstvo účinne uplatňuje dovozné podmienky a požiadavky na úradné kontroly uvedené v písmene a) bode i);

b)

dané komodity sú uvedené vo vykonávacom akte prijatom v súlade s odsekom 4.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1 tohto článku, produkty rybolovu ulovené plavidlom plaviacim sa pod vlajkou tretej krajiny inej ako Spojené kráľovstvo a dovezené do častí Spojeného kráľovstva iných ako Severné Írsko môžu vstupovať do Severného Írska z iných častí Spojeného kráľovstva ako maloobchodný tovar a môžu sa uvádzať na trh v Severnom Írsku v súlade s článkom 4 len vtedy, ak:

a)

sa Spojené kráľovstvo rozhodne dodržiavať nasledovné požiadavky a v dôsledku toho poskytne písomný dôkaz o tom, že:

i)

dovozné podmienky, požiadavky na úradné kontroly a požiadavky na overovanie sa uplatňujú podľa vnútroštátneho práva Spojeného kráľovstva, čím sa zabezpečí, aby sa produkty rybolovu získané nezákonným, nenahláseným a neregulovaným rybolovom v zmysle vymedzenia v článku 2 nariadenia (ES) č. 1005/2008 a v aktoch Únie prijatých podľa uvedeného nariadenia nedovážali do Spojeného kráľovstva;

ii)

Spojené kráľovstvo účinne uplatňuje dovozné podmienky a požiadavky na úradné kontroly a požiadavky na overovanie uvedené v bode i);

b)

vlajkový štát dotknutého rybárskeho plavidla je uvedený vo vykonávacom akte prijatom v súlade s odsekom 4.

Keď má Spojené kráľovstvo v úmysle zaviesť nové opatrenia alebo zmeniť existujúce opatrenia týkajúce sa dovozných podmienok, požiadaviek na úradné kontroly a požiadaviek na overovanie uvedených v písmene a) bode i) tohto odseku, bezodkladne o tom informuje Komisiu a poskytne informácie o obsahu takýchto opatrení, a to pred dátumom začatia uplatňovania daných opatrení vo svojom vnútroštátnom práve.

Keď má Únia v úmysle zaviesť nové opatrenia v súvislosti s vlajkovým štátom, ktoré majú vplyv na vykonávací akt prijatý v súlade s odsekom 4 tohto článku, bezodkladne o tom informuje Spojené kráľovstvo a poskytne informácie o obsahu nových opatrení, a to pred dátumom začatia uplatňovania daných opatrení.

3.   Na posúdenie účinného uplatňovania dovozných podmienok, požiadaviek na úradné kontroly a požiadaviek na overovanie uvedených podľa potreby v odsekoch 1 a 2 môže Komisia vykonávať audity a postupy overovania v Spojenom kráľovstve, ktoré môžu zahŕňať:

a)

posúdenie celkového plánu kontrol príslušných orgánov Spojeného kráľovstva alebo jeho častí vrátane prípadných preskúmaní programov inšpekcií a auditov;

b)

posúdenie toho, či sa dovozné podmienky, požiadavky na úradné kontroly a požiadavky na overovanie uvedené v odsekoch 1 a 2 účinne uplatňujú ako súčasť vnútroštátneho práva Spojeného kráľovstva;

c)

overovanie na mieste.

Komisia podáva správu o zisteniach vyplývajúcich z každého vykonaného auditu a túto správu sprístupňuje členským štátom a Spojenému kráľovstvu.

4.   Ak Komisia dostala písomné dôkazy uvedené v odsekoch 1 a 2, môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať opatrenia, v ktorých sa uvádzajú:

a)

komodity živočíšneho alebo rastlinného pôvodu alebo zmiešané výrobky a tretie krajiny ich pôvodu, ktoré môžu vstupovať do Severného Írska ako maloobchodný tovar z iných častí Spojeného kráľovstva a ktoré sa môžu uvádzať na trh v Severnom Írsku;

b)

vlajkové štáty uvedené v odseku 2 písm. b).

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 18 ods. 2.

5.   Keď Komisia pripravuje akty Únie uvedené v odseku 1 písm. a) bode i), alebo zmeny takýchto aktov, informuje o tom Spojené kráľovstvo a poskytne mu príslušné informácie.

Spojené kráľovstvo informuje Komisiu najneskôr 15 dní pred dátumom začatia uplatňovania aktov Únie alebo ich zmien uvedených v prvom pododseku o tom, či sa dovozné podmienky, požiadavky na úradné kontroly a požiadavky na overovanie stanovené v uvedených aktoch Únie alebo zmenách uplatňujú ako súčasť jeho vnútroštátneho práva k dátumu začatia uplatňovania uvedených aktov Únie alebo zmien, a poskytne o tom dôkaz.

V prípade okamžite uplatniteľných aktov Únie alebo zmien Komisia čo najskôr informuje o týchto aktoch Únie alebo zmenách Spojené kráľovstvo. Spojené kráľovstvo informuje Komisiu najneskôr tri dni pred dňom nadobudnutia účinnosti uvedených aktov alebo zmien o tom, či sa dovozné podmienky, požiadavky na úradné kontroly a požiadavky na overovanie uplatňujú ako súčasť jeho vnútroštátneho práva.

Ak Spojené kráľovstvo neinformovalo Komisiu o tom, že sa podľa jeho vnútroštátneho práva uplatňuje akt Únie alebo jeho zmena, a poskytlo o tom dôkaz v súlade s druhým a tretím pododsekom tohto odseku, Komisia prijme okamžite uplatniteľný vykonávací akt v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 18 ods. 2 a 3 s cieľom vyradiť zo zoznamov zostavených v súlade s odsekom 4 tohto článku komodity, na ktoré sa vzťahuje akt Únie alebo jeho zmena, ktorý či ktorá sa podľa vnútroštátneho práva Spojeného kráľovstva neuplatňuje.

6.   Komisia monitoruje uplatňovanie dovozných podmienok, požiadaviek na úradné kontroly a požiadaviek na overovanie uvedených podľa potreby v odsekoch 1 a 2 zo strany Spojeného kráľovstva.

Ak existujú dôkazy, ako sú napríklad posúdenie Komisie, overenie podľa odseku 3, inšpekčná správa Únie, audit alebo oznámenie v rámci systému IMSOC, o tom, že Spojené kráľovstvo neprijíma primerané opatrenia na riešenie závažných alebo opakovaných porušení dovozných podmienok uvedených v odsekoch 1 a 2 alebo účinne nevykonáva úradné kontroly alebo požiadavky na overovanie uvedené v daných odsekoch alebo že Spojené kráľovstvo neuplatňuje jednu z uvedených dovozných podmienok, požiadaviek na úradné kontroly alebo požiadaviek na overovanie podľa svojho vnútroštátneho práva, Komisia prijme okamžite uplatniteľný vykonávací akt, ktorým sa stanovia vhodné opatrenia, ktoré môžu zahŕňať vyradenie určitých komodít alebo tretích krajín pôvodu alebo určitých vlajkových štátov zo zoznamov zostavených v súlade s odsekom 4.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 18 ods. 2 a 3.

KAPITOLA 3

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE VSTUP DO SEVERNÉHO ÍRSKA Z INÝCH ČASTÍ SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA ZÁSIELOK RASTLÍN NA VÝSADBU INÝCH AKO SADIVO ZEMIAKOV, STROJOV A VOZIDIEL PREVÁDZKOVANÝCH NA POĽNOHOSPODÁRSKE ALEBO LESNÍCKE ÚČELY A SADIVA ZEMIAKOV URČENÝCH NA UVÁDZANIE NA TRH A POUŽÍVANIE V SEVERNOM ÍRSKU

Článok 10

Osobitné pravidlá pre zásielky rastlín na výsadbu iných ako sadivo zemiakov, a strojov a vozidiel prevádzkovaných na poľnohospodárske alebo lesnícke účely na odoslanie a predaj profesionálnymi prevádzkovateľmi

1.   Vstup do Severného Írska z iných častí Spojeného kráľovstva zásielok rastlín na výsadbu iných ako sadivo zemiakov, a strojov a vozidiel prevádzkovaných na poľnohospodárske alebo lesnícke účely pred vstupom do Severného Írska a ich uvedenie na trh v Severnom Írsku podlieha osobitným pravidlám a označovaniu rastlinolekárskou náveskou len vtedy, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

uvedené zásielky odosielajú profesionálni prevádzkovatelia v častiach Spojeného kráľovstva iných ako Severné Írsko, ktorí dostali povolenie od príslušných orgánov Spojeného kráľovstva a boli týmito orgánmi zaregistrovaní s cieľom zaručiť, že uvedené zásielky sú odoslané v súlade s týmto nariadením na účely prijatia profesionálnymi prevádzkovateľmi v Severnom Írsku alebo na okamžitý predaj v Spojenom kráľovstve po ich prijatí v Severnom Írsku profesionálnymi prevádzkovateľmi;

b)

najmenšie uplatniteľné obchodné jednotky rastlín na výsadbu iných ako sadivo zemiakov v každej zásielke, a stroje a vozidlá prevádzkované na poľnohospodárske alebo lesnícke účely pred vstupom do Severného Írska sú označené rastlinolekárskou náveskou, ktorú vydali profesionálni prevádzkovatelia pod úradným dohľadom príslušných orgánov Spojeného kráľovstva a ktorá je v súlade s obsahom a vzorovým formulárom stanoveným vo vykonávacom akte prijatom v súlade s odsekom 3;

c)

zásielky rastlín na výsadbu iných ako sadivo zemiakov, a strojov a vozidiel prevádzkovaných na poľnohospodárske alebo lesnícke účely pred vstupom do Severného Írska spĺňajú pravidlá pre ich vstup do Únie stanovené v nariadeniach (EÚ) 2016/2031 a (EÚ) 2017/625;

d)

zásielky rastlín na výsadbu iných ako sadivo zemiakov, a strojov a vozidiel prevádzkovaných na poľnohospodárske alebo lesnícke účely pred vstupom do Severného Írska sa po ich vstupe do Severného Írska majú uvádzať na trh a používať len v Spojenom kráľovstve a nemajú sa následne premiestňovať do členského štátu;

e)

rastliny na výsadbu iné ako sadivo zemiakov, a stroje a vozidlá prevádzkované na poľnohospodárske alebo lesnícke účely pred vstupom do Severného Írska podliehajú úradným kontrolám v zariadeniach sanitárnej a rastlinolekárskej kontroly prvého príchodu do Severného Írska v súlade s nariadením (EÚ) 2017/625;

f)

profesionálni prevádzkovatelia v Severnom Írsku, ktorí prijímajú uvedené rastliny na výsadbu iné ako sadivo zemiakov, a profesionálni prevádzkovatelia, ktorí po prvýkrát prijmú uvedené stroje a uvedené vozidlá po ich vstupe do Severného Írska, boli na tento účel zaregistrovaní príslušnými orgánmi Spojeného kráľovstva v registri stanovenom v článku 65 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031 a v súlade s postupom stanoveným v článku 66 uvedeného nariadenia;

g)

Spojené kráľovstvo poskytlo písomné záruky, že je zavedený proces povoľovania a registrácie profesionálnych prevádzkovateľov s cieľom zabezpečiť, že uvedené zásielky sú odosielané v súlade s týmto nariadením, vrátane úradných postupov na zabezpečenie ich súladu s týmto nariadením a riešenie prípadov nesúladu, že sa v súlade s nariadením (EÚ) 2017/625 vykonávajú úradné kontroly zásielok rastlín na výsadbu iných ako sadivo zemiakov, a strojov a vozidiel prevádzkovaných na poľnohospodárske alebo lesnícke účely pred vstupom do Severného Írska, v zariadeniach sanitárnej a rastlinolekárskej kontroly prvého príchodu do Severného Írska, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v prílohe II k tomuto nariadeniu, že sa vykonávajú úradné kontroly zaznamenané do plánu kontrol a opatrenia dohľadu vzťahujúce sa na premiestňovanie uvedených zásielok zo zariadení sanitárnej a rastlinolekárskej kontroly prvého príchodu do Severného Írska na miesto určenia v Severnom Írsku s cieľom zabezpečiť, aby sa tieto zásielky následne nepremiestňovali do členského štátu; tieto písomné záruky tak poskytujú Únii uistenie, že osobitné pravidlá stanovené v tomto článku nezvyšujú riziko pre zdravie rastlín na ostrove Írsko, nemajú nepriaznivý vplyv na sanitárny a rastlinolekársky štatút ostrova Írsko a nezvyšujú riziko pre zdravie rastlín na vnútornom trhu ani neovplyvňujú jeho integritu;

h)

Komisia prijala vykonávací akt v súlade s odsekom 3 tohto článku týkajúci sa obsahu a vzorového formulára rastlinolekárskej návesky a nepozastavila uplatňovanie osobitných pravidiel uvedených v písmenách a), b) a c) tohto odseku v súlade s odsekom 4 tohto článku alebo v súlade s článkom 14.

2.   Rastlinolekárska náveska uvedená v odseku 1 potvrdzuje, že zásielky rastlín na výsadbu iných ako sadivo zemiakov, a strojov a vozidiel prevádzkovaných na poľnohospodárske alebo lesnícke účely pred vstupom do Severného Írska spĺňajú požiadavky uvedené v odseku 1 písm. a), c) a d).

3.   Ak sú splnené podmienky týkajúce sa písomných záruk stanovené v odseku 1 písm. g), Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá týkajúce sa obsahu a vzorových formulárov rastlinolekárskej návesky uvedenej v odseku 1.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 18 ods. 2 a 3.

4.   Komisia monitoruje uplatňovanie osobitných pravidiel uvedených v odsekoch 1 a 3, ktoré sa týkajú zásielok rastlín na výsadbu iných ako sadivo zemiakov, a strojov a vozidiel prevádzkovaných na poľnohospodárske alebo lesnícke účely a rastlinolekárskej návesky zo strany Spojeného kráľovstva.

Ak existujú dôkazy, ako sú napríklad inšpekčná správa Únie, audit alebo oznámenie v systéme IMSOC o tom, že Spojené kráľovstvo neprijíma vhodné opatrenia na riešenie závažných alebo opakovaných porušení podmienok uvedených v odseku 1 písm. a) až g), Komisia po náležitom informovaní Spojeného kráľovstva a po konzultácii so Spojeným kráľovstvom prijme vykonávací akt, ktorým sa stanovia primerané osobitné podmienky a opatrenia vrátane dočasných alebo trvalých obmedzení uplatňovania osobitných pravidiel týkajúcich sa určitých zásielok alebo prevádzkovateľov alebo zmeny vykonávacích aktov prijatých v súlade s odsekom 3.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 18 ods. 2 a 3.

Článok 11

Osobitné pravidlá pre zásielky sadiva zemiakov

1.   Vstup zásielok sadiva zemiakov na uvedenie na trh do Severného Írska z iných častí Spojeného kráľovstva podlieha osobitným pravidlám a požiadavke na označovanie rastlinolekárskou náveskou len vtedy, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

uvedené zásielky odosielajú profesionálni prevádzkovatelia, ktorí dostali povolenie od príslušných orgánov Spojeného kráľovstva a boli nimi zaregistrovaní s cieľom zaručiť, že uvedené zásielky sú odoslané v súlade s týmto nariadením, v iných častiach Spojeného kráľovstva na prijatie profesionálnymi prevádzkovateľmi v Severnom Írsku;

b)

každá zásielka sadiva zemiakov je označená rastlinolekárskou náveskou v súlade s odsekom 2;

c)

sadivo zemiakov spĺňa požiadavky vykonávacieho aktu prijatého v súlade s odsekom 3, ktoré sa týkajú vstupu sadiva zemiakov do Severného Írska z iných častí Spojeného kráľovstva a uvedenia na trh v Severnom Írsku;

d)

sadivo zemiakov je po vstupe do Severného Írska určené výlučne na uvedenie na trh a použitie v Spojenom kráľovstve a nesmie sa následne premiestniť do členského štátu;

e)

sadivo zemiakov podlieha úradným kontrolám v zariadeniach sanitárnej a rastlinolekárskej kontroly prvého príchodu do Severného Írska v súlade s nariadením (EÚ) 2017/625;

f)

Spojené kráľovstvo poskytlo písomné záruky, že je zavedený proces registrácie a povoľovania profesionálnych prevádzkovateľov vrátane úradných postupov na zabezpečenie súladu s týmto nariadením a riešenia prípadov nesúladu, a že sa v súlade s nariadením (EÚ) 2017/625 vykonávajú úradné kontroly zásielok sadiva zemiakov v zariadeniach sanitárnej a rastlinolekárskej kontroly prvého príchodu do Severného Írska, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v prílohe II k tomuto nariadeniu, a že sa vykonávajú úradné kontroly a opatrenia dohľadu vzťahujúce sa na premiestňovanie uvedených zásielok zo zariadení sanitárnej a rastlinolekárskej kontroly prvého príchodu do Severného Írska na miesto určenia v Severnom Írsku s cieľom zabezpečiť, aby sa tieto zásielky následne nepremiestňovali do členského štátu; tieto písomné záruky tak poskytujú Únii uistenie, že osobitné pravidlá stanovené v tomto článku nezvyšujú riziko pre zdravie rastlín na ostrove Írsko, nemajú nepriaznivý vplyv na sanitárny a rastlinolekársky štatút ostrova Írsko a nezvyšujú riziko pre zdravie rastlín na vnútornom trhu ani neovplyvňujú jeho integritu;

g)

Komisia prijala vykonávací akt v súlade s odsekom 3 tohto článku a nepozastavila uplatňovanie osobitných pravidiel uvedených v odseku 1 tohto článku v súlade s odsekom 4 tohto článku alebo v súlade s článkom 14.

2.   Rastlinolekársku návesku uvedenú v odseku 1 vydávajú príslušné orgány Spojeného kráľovstva po vykonaní systematických a fyzických úradných inšpekcií a vytlačia ju buď tieto príslušné orgány, alebo profesionálni prevádzkovatelia pod úradným dohľadom týchto príslušných orgánov.

Rastlinolekárska náveska potvrdzuje, že zásielky sadiva zemiakov spĺňajú požiadavky uvedené v odseku 1 písm. a), c) a d) a pravidlá vo vykonávacom akte prijatom v súlade s odsekom 3.

3.   Ak sú splnené podmienky týkajúce sa písomných záruk stanovené v odseku 1 písm. f), Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá týkajúce sa:

a)

požiadaviek na vstup sadiva zemiakov do Severného Írska z iných častí Spojeného kráľovstva a jeho použitie v Severnom Írsku;

b)

vzorového formulára rastlinolekárskej návesky uvedenej v odseku 1.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 18 ods. 2 a 3.

4.   Komisia monitoruje uplatňovanie podmienok uvedených v odsekoch 1 a 3 týkajúcich sa zásielok sadiva zemiakov a rastlinolekárskej návesky zo strany Spojeného kráľovstva.

Ak existujú dôkazy, ako sú napríklad inšpekčná správa Únie, audit alebo oznámenie v systéme IMSOC o tom, že Spojené kráľovstvo neprijíma vhodné opatrenia na riešenie závažných alebo opakovaných porušení podmienok uvedených v odseku 1 písm. a) až f), Komisia po náležitom informovaní Spojeného kráľovstva a po konzultácii so Spojeným kráľovstvom prijme vykonávací akt, ktorým sa stanovia primerané osobitné podmienky a opatrenia vrátane dočasných alebo trvalých obmedzení uplatňovania osobitných pravidiel týkajúcich sa určitých zásielok alebo prevádzkovateľov alebo zmeny vykonávacích aktov prijatých v súlade s odsekom 3 tohto článku.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 18 ods. 2 a 3.

KAPITOLA 4

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ PRE NEKOMERČNÉ PREMIESTŇOVANIE SPOLOČENSKÝCH ZVIERAT VSTUPUJÚCICH DO SEVERNÉHO ÍRSKA Z INÝCH ČASTÍ SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA

Článok 12

Osobitné pravidlá pre nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat

1.   Osobitné pravidlá stanovené v tomto článku pre nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat vstupujúcich do Severného Írska z iných častí Spojeného kráľovstva sa uplatňujú len vtedy, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

Spojené kráľovstvo poskytlo písomné záruky, že:

i)

tieto spoločenské zvieratá nezvyšujú riziko pre zdravie zvierat na ostrove Írsko ani neovplyvňujú jeho sanitárny štatút, ani nezvyšujú riziko pre verejné zdravie a zdravie zvierat na vnútornom trhu, ani neoslabujú jeho integritu;

ii)

príslušné orgány Spojeného kráľovstva prijmú účinné opatrenia na zníženie možnosti premiestňovania spoločenských zvierat zo Severného Írska do členského štátu na minimum, čo sa preukáže prostredníctvom informácií o úradných postupoch pri rozhodovaní o opatreniach, ktoré sa majú prijať v prípade nesúladu;

iii)

príslušné orgány Spojeného kráľovstva uplatňujú požiadavky týkajúce sa nekomerčného premiestňovania spoločenských zvierat do Spojeného kráľovstva s cieľom chrániť jeho štatút zdravia zvierat;

iv)

príslušné orgány Spojeného kráľovstva vykonávajú účinné kontroly dokladov a totožnosti spoločenských zvierat vstupujúcich do Severného Írska z iných častí Spojeného kráľovstva v súlade s písmenom f);

v)

príslušné orgány Spojeného kráľovstva majú zavedený systém včasného odhaľovania a oznamovania infekcie parazitom Echinococcus multilocularis u voľne žijúcich konečných hostiteľských zvierat a bezodkladne informujú Komisiu o každom takomto zistení;

vi)

príslušné orgány Spojeného kráľovstva majú zavedený systém včasného zisťovania a oznamovania infekcie vírusom besnoty u držaných a voľne žijúcich vnímavých zvierat a ihneď oznámia Komisii akékoľvek podozrenie na infekciu vírusom besnoty alebo jej zistenie zo strany príslušných orgánov Spojeného kráľovstva;

b)

Komisia prijala vykonávací akt v súlade s odsekom 4;

c)

spoločenské zvieratá pochádzajú z častí Spojeného kráľovstva iných ako Severné Írsko a nebudú sa následne premiestňovať do členského štátu;

d)

spoločenské zvieratá sú identifikované transpondérom, ktorý spĺňa technické požiadavky stanovené v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 576/2013;

e)

spoločenské zvieratá sprevádza cestovný doklad spoločenského zvieraťa v písomnom alebo elektronickom formáte v súlade s odsekom 4, ktorý potvrdili príslušné orgány Spojeného kráľovstva v súlade s odsekom 2, a vlastník alebo oprávnená osoba poskytne podpísané vyhlásenie, že tieto spoločenské zvieratá identifikované v súlade s písmenom d) a na ktoré sa vzťahuje cestovný doklad spoločenského zvieraťa sa nebudú následne premiestňovať zo Severného Írska do členského štátu;

f)

príslušné orgány Spojeného kráľovstva vykonávajú kontroly dokladov a totožnosti spoločenských zvierat sprevádzaných cestovným dokladom spoločenského zvieraťa a vyhlásením uvedeným v písmene e), ktoré predložil vlastník alebo oprávnená osoba po ukončení naloženia a pred príchodom do Severného Írska alebo v čase prvého príchodu do Severného Írska, s cieľom preukázať súlad s osobitnými pravidlami stanovenými v tomto článku; v prípade nesúladu zisteného počas týchto kontrol, ako sa stanovuje v úradných postupoch uvedených v písmene a) bode ii), sa spoločenské zvieratá predložia príslušným orgánom Spojeného kráľovstva v zariadeniach sanitárnej a rastlinolekárskej kontroly prvého príchodu do Severného Írska, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v prílohe II, s cieľom napraviť takýto nesúlad.

2.   Cestovný doklad spoločenského zvieraťa uvedený v odseku 1 písm. e) sa vydá len po tom, ako príslušné orgány Spojeného kráľovstva riadne overili, že príslušné záznamy v doklade boli správne a pravdivo vyplnené informáciami požadovanými vykonávacím aktom prijatým v súlade s odsekom 4, čím sa osvedčí súlad s podmienkami stanovenými v odseku 1 písm. c) a d).

3.   V prípade nekomerčného premiestňovania spoločenských zvierat pochádzajúcich zo Severného Írska, ktoré cestujú len do iných častí Spojeného kráľovstva a následne sa priamo vracajú do Severného Írska:

i)

spoločenské zvieratá sa identifikujú transpondérom v súlade s požiadavkami stanovenými v odseku 1 písm. d);

ii)

požiadavky stanovené v odseku 1 písm. c), e) a f) sa neuplatňujú;

iii)

príslušné požiadavky stanovené v nariadení (EÚ) č. 576/2013 sa neuplatňujú.

4.   Ak sú splnené podmienky stanovené v odseku 1 písm. a), Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá týkajúce sa informácií, ktoré sa majú uvádzať v cestovnom doklade spoločenského zvieraťa na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat vstupujúcich do Severného Írska z iných častí Spojeného kráľovstva vrátane obsahu vyhlásenia uvedeného v odseku 1 písm. e).

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 18 ods. 2.

5.   Komisia monitoruje uplatňovanie podmienok uvedených v odsekoch 1, 2 a 3 zo strany Spojeného kráľovstva.

Ak existujú dôkazy, ako sú napríklad inšpekčná správa Únie, audit alebo oznámenie v systéme IMSOC o tom, že Spojené kráľovstvo neprijíma vhodné opatrenia na riešenie závažných alebo opakovaných porušení podmienok stanovených v odseku 1, 2 a 3, Komisia po náležitom informovaní Spojeného kráľovstva a po konzultácii so Spojeným kráľovstvom prijme vykonávací akt, ktorým sa stanovia primerané osobitné podmienky a opatrenia alebo zmeny vykonávacích aktov prijatých v súlade s odsekom 4.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 18 ods. 2 a 3.

KAPITOLA 5

ZÁKAZ A POZASTAVENIE UPLATŇOVANIA

Článok 13

Zákaz premiestňovania do členského štátu alebo uvádzania na trh v členskom štáte tovaru a spoločenských zvierat, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia

1.   Tovar, ktorý patrí do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, sa nesmie premiestňovať zo Severného Írska do členského štátu ani uvádzať na trh v členskom štáte.

2.   Spoločenské zvieratá, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, sa nesmú premiestňovať zo Severného Írska do členského štátu.

3.   Členské štáty uplatňujú účinné, primerané a odrádzajúce sankcie v prípade nesúladu s osobitnými pravidlami stanovenými v tomto nariadení.

Článok 14

Pozastavenie uplatňovania osobitných pravidiel stanovených v kapitolách 2, 3 a 4

1.   Komisia pozorne monitoruje uplatňovanie osobitných pravidiel stanovených v kapitolách 2, 3 a 4 a v článku 13, a najmä to, či:

a)

sa vykonávajú úradné kontroly zásielok maloobchodného tovaru, rastlín na výsadbu iných ako sadivo zemiakov, strojov a vozidiel prevádzkovaných na poľnohospodárske alebo lesnícke účely pred vstupom do Severného Írska a sadiva zemiakov a spoločenských zvierat, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia;

b)

boli zavedené primerané úradné kontroly a monitorovanie v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe III vzťahujúce sa na premiestňovanie maloobchodného tovaru zo zariadení sanitárnej a rastlinolekárskej kontroly prvého príchodu do Severného Írska do zariadenia určenia uvedeného v zozname, aby sa zabezpečilo, že maloobchodný tovar je určený výlučne pre zariadenia uvedené v zozname v Severnom Írsku a nebude sa následne premiestňovať do členského štátu;

c)

boli dodržané osobitné pravidlá stanovené v tomto nariadení, a najmä v článkoch 6 a 9.

2.   Komisia monitoruje, či:

a)

sú zariadenia sanitárnej a rastlinolekárskej kontroly prvého príchodu do Severného Írska v súlade s prílohou II;

b)

zástupcovia Únie majú priebežný a nepretržitý prístup k príslušným databázam, ktoré používajú príslušné orgány Spojeného kráľovstva v Severnom Írsku na účely úradných kontrol a monitorovania požadovaných v tomto nariadení, vrátane inšpekčnej platformy pre jednotný vstupný zdravotný doklad a iných relevantných databáz a výmeny informácií, a či si príslušné orgány Spojeného kráľovstva v Severnom Írsku plnia svoju povinnosť používať systém Traces, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) 2017/625.

3.   Ak Komisia zistí, že Spojené kráľovstvo systematicky nedodržiava osobitné pravidlá uvedené v odseku 1 alebo že Spojené kráľovstvo nespĺňa jednu z podmienok uvedených v odseku 2, v lehote siedmich dní písomne oznámi Spojenému kráľovstvu toto zistenie s jeho podrobným odôvodnením.

4.   Počas štyroch týždňov nasledujúcich po dátume písomného oznámenia uvedeného v odseku 3 Komisia začne konzultácie so Spojeným kráľovstvom s cieľom napraviť situáciu, ktorá viedla k uvedenému písomnému oznámeniu.

5.   Ak nedôjde k náprave situácie, ktorá viedla k písomnému oznámeniu uvedenému v odseku 3 tohto článku, v lehote štyroch týždňov uvedenej v odseku 4 tohto článku alebo ak bolo v súlade s článkom 15 ods. 2 rozhodnutia Spoločného výboru č. 1/2023 (16) pozastavené uplatňovanie príslušných ustanovení oddielu 2 (Určenie tovaru neohrozeného rizikom a zrušenie rozhodnutia č. 4/2020) uvedeného rozhodnutia z dôvodov týkajúcich sa záležitostí, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, Komisia je splnomocnená prijať v lehote ďalších štyroch týždňov delegovaný akt v súlade s článkom 17 s cieľom doplniť toto nariadenie určením osobitných pravidiel stanovených v tomto nariadení, ktorých uplatňovanie sa má pozastaviť.

Ak Spojené kráľovstvo nesplní podmienky stanovené v odseku 1 písm. c) alebo v odseku 2 písm. a) alebo b) tohto článku, Komisia prijme delegovaný akt v súlade s článkom 17 s cieľom doplniť toto nariadenie pozastavením uplatňovania článkov 4, 5, 6 a 9 až 12.

6.   Ak Spojené kráľovstvo napraví situáciu, ktorá viedla k prijatiu delegovaného aktu uvedeného v odseku 5, Komisia prijme delegovaný akt v súlade s článkom 17 s cieľom doplniť toto nariadenie určením toho, ktoré z osobitných pravidiel, ktorých uplatňovanie je pozastavené, sa majú opäť uplatňovať.

KAPITOLA 6

DELEGOVANÉ A VYKONÁVACIE AKTY

Článok 15

Zmeny príloh I a II

1.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 16 s cieľom zmeniť zoznam v prílohe I k tomuto nariadeniu, ak je potrebné vypustiť alebo doplniť akty Únie alebo ich časti uvedené v prílohe 2 k protokolu.

2.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkami 16 a 17 s cieľom zmeniť požiadavky na zariadenia sanitárnej a rastlinolekárskej kontroly stanovené v prílohe II, ak je to potrebné a vhodné s cieľom zohľadniť príslušný technický a operačný vývoj, a to za predpokladu, že takéto zmeny sú v súlade s osobitnými pravidlami stanovenými v tomto nariadení.

Článok 16

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 3 až 6, článku 7 ods. 2, článku 8 ods. 2, článku 14 ods. 5 a 6 a článku 15 ods. 1 a 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 2. júla 2023. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 6 ods. 3 až 6, článku 7 ods. 2, článku 8 ods. 2, článku 14 ods. 5 a 6 a článku 15 ods. 1 a 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s expertmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 6 ods. 3 až 6, článku 7 ods. 2, článku 8 ods. 2, článku 14 ods. 5 a 6 a článku 15 ods. 1 a 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 17

Postup pre naliehavé prípady

1.   Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.   Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 16 ods. 6. V takom prípade Komisia okamžite po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.

Článok 18

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Stály výbor pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá zriadený podľa článku 58 ods. 1 nariadenia (ES) č. 178/2002.

Na účely článku 9 ods. 4 písm. b) tohto nariadenia však Komisii pomáha Výbor pre rybolov a akvakultúru zriadený článkom 47 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 (17). Uvedený výbor Komisii pomáha aj na účely článku 4 ods. 4 a článku 9 ods. 6 tohto nariadenia v záležitostiach, ktoré patria výlučne do rozsahu pôsobnosti uvedeného výboru.

Uvedené výbory sú výbormi v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia neprijme návrh vykonávacieho aktu a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s jeho článkom 5.

KAPITOLA 7

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 19

Prechodné ustanovenia týkajúce sa požiadaviek na označovanie

1.   Od maloobchodného tovaru uvedeného na trh v Severnom Írsku pred 1. októbrom 2023 sa nevyžaduje, aby spĺňal požiadavky na označovanie stanovené v článku 6 ods. 1 písm. a) do 31. októbra 2023.

2.   Od maloobchodného tovaru uvedeného na trh v Severnom Írsku pred 1. októbrom 2024 sa nevyžaduje, aby spĺňal požiadavky na označovanie stanovené v článku 6 ods. 1 písm. b) do 31. októbra 2024.

3.   Od maloobchodného tovaru uvedeného na trh v Severnom Írsku pred 1. júlom 2025 sa nevyžaduje, aby spĺňal požiadavky na označovanie stanovené v článku 6 ods. 1 písm. c) do 31. júla 2025.

Článok 20

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 14. júna 2023

Za Európsky parlament

predsedníčka

R. METSOLA

Za Radu

predsedníčka

J. ROSWALL


(1)  Stanovisko z 27. apríla 2023 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 9. mája 2023 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 30. mája 2023.

(3)  Ú. v. EÚ L 29, 31.1.2020, s. 7.

(4)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/135 z 30. januára 2020 o uzavretí Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Ú. v. EÚ L 29, 31.1.2020, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 1).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“) (Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2016, s. 4).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1).

(9)  Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 1).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 z 12. júna 2013 o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat a zrušení nariadenia (ES) č. 998/2003 (Ú. v. EÚ L 178, 28.6.2013, s. 1).

(11)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1).

(14)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvod (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55).

(15)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 1).

(16)  Ú. v. EÚ L 102, 17.4.2023, s. 61.

(17)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).


PRÍLOHA I

Zoznam aktov Únie alebo ich častí

Poznámka: V nasledujúcom zozname aktov Únie alebo ich častí uvedených v článku 1 ods. 2 sú tie akty Únie alebo ich časti, ktoré majú význam z hľadiska verejného zdravia a informácií pre spotrebiteľov podľa článku 6 ods. 6, označené hviezdičkou „*“:

1.

*Smernica Rady 84/500/EHS z 15. októbra 1984 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na keramické predmety, ktoré prichádzajú do styku s potravinami (1)

2.

Nariadenie Komisie (EHS) č. 3703/85 z 23. decembra 1985 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania spoločných obchodných noriem pre niektoré čerstvé alebo mrazené ryby (2)

3.

*Smernica Rady 89/108/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa rýchlozmrazených potravín určených na ľudskú spotrebu (3)

4.

Nariadenie Rady (EHS) č. 2136/89 z 21. júna 1989 stanovujúce spoločné normy na odbyt pre konzervované sardinky a obchodné opisy pre konzervované sardinky a výrobky typu sardiniek (4)

5.

Nariadenie Rady (EHS) č. 1536/92 z 9. júna 1992 ustanovujúce spoločné trhové normy pre konzervované tuniaky a malé makrely (5)

6.

*Nariadenie Rady (EHS) č. 315/93 z 8. februára 1993, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva u kontaminujúcich látok v potravinách (6)

7.

*Smernica Rady 96/22/ES z 29. apríla 1996 o zákaze používania určitých látok s hormonálnym alebo tyrostatickým účinkom a beta-agonistov pri chove dobytka, ktorou sa zrušujú smernice 81/602/EHS, 88/146/EHS a 88/299/EHS (7)

8.

Nariadenie Rady (ES) č. 2406/96 z 26. novembra 1996 ustanovujúce spoločné normy pre obchodovanie s určitými produktmi rybolovu (8)

9.

*Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/2/ES z 22. februára 1999 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravín a prídavných látok do potravín upravovaných ionizujúcim žiarením (9)

10.

*Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/3/ES z 22. februára 1999 o zostavení zoznamu potravín a prídavných látok do potravín upravených ionizujúcim žiarením v Spoločenstve (10)

11.

*Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/4/ES z 22. februára 1999 o kávových extraktoch a čakankových extraktoch (11)

12.

*Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/36/ES z 23. júna 2000 o výrobkoch z kakaa a čokolády určených na ľudskú spotrebu (12)

13.

*Časť C smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS (13)

14.

*Smernica Rady 2001/110/ES z 20. decembra 2001 o mede (14)

15.

*Smernica Rady 2001/111/ES z 20. decembra 2001 vzťahujúca sa na niektoré cukry určené na ľudskú spotrebu (15)

16.

*Smernica Rady 2001/112/ES z 20. decembra 2001, ktorá sa vzťahuje na ovocné šťavy a niektoré podobné produkty určené na ľudskú spotrebu (16)

17.

*Smernica Rady 2001/113/ES z 20. decembra 2001 vzťahujúca sa na ovocné džemy, rôsoly a marmelády a sladené gaštanové pyré určené na ľudskú spotrebu (17)

18.

*Smernica Rady 2001/114/ES z 20. decembra 2001 o určitom čiastočne alebo úplne dehydrovanom konzervovanom mlieku na ľudskú spotrebu (18)

19.

Nariadenie Rady (ES) č. 1035/2001 z 22. mája 2001 ustanovujúce systém dokumentácie výlovu na druhy Dissostichus (19)

20.

*Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES zo 7. mája 2002 o nežiadúcich látkach v krmivách pre zvieratá (20)

21.

*Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES z 10. júna 2002 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinových doplnkov (21)

22.

*Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (22)

23.

*Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (23) s výnimkou druhého odseku článku 32

24.

*Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES (24)

25.

*Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (25)

26.

*Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1946/2003 z 15. júla 2003 o cezhraničnom pohybe geneticky modifikovaných organizmov (26)

27.

*Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2160/2003/ES zo 17. novembra 2003 o kontrole salmonely a ostatných špecifikovaných zoonotických pôvodcov pochádzajúcich z potravín (27)

28.

*Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2065/2003 z 10. novembra 2003 o udiarenských dochucovadlách používaných alebo určených na použitie v potravinách alebo na potravinách (28)

29.

*Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (29)

30.

*Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (30)

31.

*Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS (31)

32.

*Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív (32)

33.

*Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (33)

34.

*Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (34)

35.

*Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 z 20. decembra 2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín (35)

36.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/45/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa stanovujú pravidlá pre menovité množstvá spotrebiteľsky balených výrobkov, zrušujú sa smernice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/211/EHS (36)

37.

Nariadenie Rady (ES) č. 1100/2007 z 18. septembra 2007, ktorým sa ustanovujú opatrenia na obnovu populácie úhora európskeho (37), pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa obchodných noriem

38.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (38)

39.

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS (39)

40.

*Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 zo 16. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje spoločný postup schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm (40)

41.

*Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 zo 16. decembra 2008 o potravinárskych enzýmoch, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 83/417/EHS, nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999, smernica 2000/13/ES, smernica Rady 2001/112/ES a nariadenie (ES) č. 258/97 (41)

42.

*Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách (42)

43.

*Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 zo 16. decembra 2008 o arómach a určitých zložkách potravín s aromatickými vlastnosťami na použitie v potravinách a o zmene a doplnení nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91, nariadení (ES) č. 2232/96 a (ES) č. 110/2008 a smernice 2000/13/ES (43)

44.

*Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/32/ES z 23. apríla 2009 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o extrakčných rozpúšťadlách používaných pri výrobe potravín a zložiek potravín (44)

45.

*Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/54/ES z 18. júna 2009 o využívaní a uvádzaní na trh prírodných minerálnych vôd (45)

46.

*Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 zo 6. mája 2009 o stanovení postupov Spoločenstva na určenie limitov rezíduí farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu, o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 2377/90 a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (46)

47.

*Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 z 13. júla 2009 o uvádzaní krmív na trh a ich používaní, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 a ktorým sa zrušujú smernica Rady 79/373/EHS, smernica Komisie 80/511/EHS, smernice Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutie Komisie 2004/217/ES (47)

48.

*Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (48)

49.

Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Únie na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (49), pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa obchodných noriem

50.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 640/2010 zo 7. júla 2010, ktorým sa zriaďuje program dokumentácie úlovkov tuniaka modroplutvého (Thunnus thynnus) a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1984/2003 (50)

51.

*Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (51)

52.

*Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (52)

53.

*Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (53)

54.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 (54)

55.

*Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013 z 12. júna 2013 o potravinách určených pre dojčatá a malé deti, potravinách na osobitné lekárske účely a o celkovej náhrade stravy na účely regulácie hmotnosti a ktorým sa zrušuje smernica Rady 92/52/EHS, smernica Komisie 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/39/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (55)

56.

*Oddiely 1 a 3 kapitoly I hlavy II časti II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (56)

57.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (57), pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa obchodných noriem pre produkty rybolovu a akvakultúry

58.

*Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 251/2014 z 26. februára 2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave a označovaní aromatizovaných vínnych výrobkov a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91 (58)

59.

*Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2203 z 25. novembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kazeínov a kazeinátov určených na ľudskú spotrebu a o zrušení smernice Rady 83/417/EHS (59)

60.

*Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 z 25. novembra 2015 o nových potravinách, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011, ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nariadenie Komisie (ES) č. 1852/2001 (60)

61.

*Nariadenie Rady (Euratom) 2016/52 z 15. januára 2016, ktorým sa stanovujú najvyššie prípustné hodnoty rádioaktívnej kontaminácie v potravinách a krmivách spôsobenej jadrovou haváriou alebo iným prípadom radiačného ohrozenia a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (Euratom) č. 3954/87 a nariadenia Komisie (Euratom) č. 944/89 a (Euratom) č. 770/90 (61)

62.

*Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (62)

63.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/4 z 11. decembra 2018 o výrobe, uvádzaní na trh a používaní medikovaných krmív a o zmene nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 a zrušení smernice Rady 90/167/EHS (63)

64.

*Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/6 z 11. decembra 2018 o veterinárnych liekoch a o zrušení smernice 2001/82/ES (64)

65.

*Kapitola II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/787 zo 17. apríla 2019 o definovaní, popise, prezentácii a označovaní liehovín, používaní názvov liehovín pri prezentácii a označovaní iných potravín, ochrane zemepisných označení liehovín, používaní etylalkoholu a destilátov poľnohospodárskeho pôvodu v alkoholických nápojoch a o zrušení nariadenia (ES) č. 110/2008 (65) a jeho kapitola 1 v súvislosti so zákazom používania syntetického alkoholu a určitých farbív

66.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1241 z 20. júna 2019 o zachovaní rybolovných zdrojov a ochrane morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1224/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013, (EÚ) 2016/1139, (EÚ) 2018/973, (EÚ) 2019/472 a (EÚ) 2019/1022 a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 (66), pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa minimálnych veľkostí morských organizmov, ktoré zároveň predstavujú minimálne veľkosti pri uvádzaní na trh

67.

*Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2292 zo 6. septembra 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o požiadavky na vstup zásielok zvierat určených na výrobu potravín a určitého tovaru určeného na ľudskú spotrebu do Únie (67)


(1)  Ú. v. ES L 277, 20.10.1984, s. 12.

(2)  Ú. v. ES L 351, 28.12.1985, s. 63.

(3)  Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 34.

(4)  Ú. v. ES L 212, 22.7.1989, s. 79.

(5)  Ú. v. ES L 163, 17.6.1992, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 37, 13.2.1993, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 3.

(8)  Ú. v. ES L 334, 23.12.1996, s. 1.

(9)  Ú. v. ES L 66, 13.3.1999, s. 16.

(10)  Ú. v. ES L 66, 13.3.1999, s. 24.

(11)  Ú. v. ES L 66, 13.3.1999, s. 26.

(12)  Ú. v. ES L 197, 3.8.2000, s. 19.

(13)  Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1.

(14)  Ú. v. ES L 10, 12.1.2002, s. 47.

(15)  Ú. v. ES L 10, 12.1.2002, s. 53.

(16)  Ú. v. ES L 10, 12.1.2002, s. 58.

(17)  Ú. v. ES L 10, 12.1.2002, s. 67.

(18)  Ú. v. ES L 15, 17.1.2002, s. 19.

(19)  Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 1.

(20)  Ú. v. ES L 140, 30.5.2002, s. 10.

(21)  Ú. v. ES L 183, 12.7.2002, s. 51.

(22)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

(23)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1.

(24)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 24.

(25)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(26)  Ú. v. EÚ L 287, 5.11.2003, s. 1.

(27)  Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 1.

(28)  Ú. v. EÚ L 309, 26.11.2003, s. 1.

(29)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1.

(30)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(31)  Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 4.

(32)  Ú. v. EÚ L 35, 8.2.2005, s. 1.

(33)  Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.

(34)  Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 9.

(35)  Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 26.

(36)  Ú. v. EÚ L 247, 21.9.2007, s. 17.

(37)  Ú. v. EÚ L 248, 22.9.2007, s. 17.

(38)  Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30.

(39)  Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 82.

(40)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 1.

(41)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 7.

(42)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16.

(43)  Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 34.

(44)  Ú. v. EÚ L 141, 6.6.2009, s. 3.

(45)  Ú. v. EÚ L 164, 26.6.2009, s. 45.

(46)  Ú. v. EÚ L 152, 16.6.2009, s. 11.

(47)  Ú. v. EÚ L 229, 1.9.2009, s. 1.

(48)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(49)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.

(50)  Ú. v. EÚ L 194, 24.7.2010, s. 1.

(51)  Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.

(52)  Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18.

(53)  Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

(54)  Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 15.

(55)  Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 35.

(56)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(57)  Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22.

(58)  Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2014, s. 14.

(59)  Ú. v. EÚ L 314, 1.12.2015, s. 1.

(60)  Ú. v. EÚ L 327, 11.12.2015, s. 1.

(61)  Ú. v. EÚ L 13, 20.1.2016, s. 2.

(62)  Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 1.

(63)  Ú. v. EÚ L 4, 7.1.2019, s. 1.

(64)  Ú. v. EÚ L 4, 7.1.2019, s. 43.

(65)  Ú. v. EÚ L 130, 17.5.2019, s. 1.

(66)  Ú. v. EÚ L 198, 25.7.2019, s. 105.

(67)  Ú. v. EÚ L 304, 24.11.2022, s. 1.


PRÍLOHA II

Požiadavky na zariadenia sanitárnej a rastlinolekárskej kontroly

Štrukturálne a ľudské zdroje zariadení sanitárnej a rastlinolekárskej kontroly v Severnom Írsku majú kapacitu a schopnosti prispôsobené druhu a objemu maloobchodného tovaru predkladaného na úradné kontroly požadované týmto nariadením.

Majú takisto kapacitu a schopnosti prispôsobené druhu a objemu zvierat a tovaru, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, ale predkladajú sa na úradné kontroly požadované nariadením (EÚ) 2017/625.

ČASŤ 1

Prevádzka dočasných zariadení sanitárnej a rastlinolekárskej kontroly

Minimálne požiadavky na zariadenia sanitárnej a rastlinolekárskej kontroly

Časový rozvrh

Dostatočný počet vhodne kvalifikovaného personálu v súlade s článkom 64 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/625.

do 1. októbra 2023

Primeraná infraštruktúra, ktorá umožňuje vykonávanie úradných kontrol v súlade s článkom 3 ods. 1 až 6, 11, 12 a 13 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1014 (1).

Primerané vybavenie, ktoré umožňuje vykonávanie úradných kontrol v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. c) a d) a článkom 4 ods. 2 a 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/1014.

Technológie a vybavenie potrebné na efektívne fungovanie systému Traces a prípadne iného automatizovaného systému riadenia informácií potrebného na nakladanie s údajmi a informáciami a na ich výmenu v súlade s článkom 64 ods. 3 písm. f) nariadenia (EÚ) 2017/625.

Vykonávajú sa úradné kontroly vrátane identifikačných a fyzických kontrol.

Zariadenia sanitárnej a rastlinolekárskej kontroly sú v prevádzke na účely vykonávania úradných kontrol spoločenských zvierat v súlade s článkom 34 nariadenia (EÚ) č. 576/2013 a spoločenských zvierat, ktoré nespĺňajú požiadavky, podľa článku 12 ods. 1 písm. f) tohto nariadenia.

ČASŤ 2

Výstavba trvalých zariadení sanitárnej a rastlinolekárskej kontroly

Minimálne požiadavky na zariadenia sanitárnej a rastlinolekárskej kontroly

Časový rozvrh

Súlad s požiadavkami stanovenými v článku 64 nariadenia (EÚ) 2017/625.

do 1. júla 2025

Úradné kontroly vrátane identifikačných a fyzických kontrol sa vykonávajú v zariadeniach sanitárnej a rastlinolekárskej kontroly v súlade s nariadením (EÚ) 2017/625.

Spojené kráľovstvo predloží Komisii správu o pokroku, pokiaľ ide o dokončenie zariadení sanitárnej a rastlinolekárskej kontroly do 31. júla 2024, a následne každé tri mesiace, kým nebudú splnené požiadavky tejto prílohy.

Spojené kráľovstvo a Komisia spolupracujú v oblasti elektronickej certifikácie.


(1)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1014 z 12. júna 2019, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa minimálnych požiadaviek na hraničné kontrolné stanice vrátane inšpekčných stredísk a formátu, kategórií a skratiek používaných na zaradenie hraničných kontrolných staníc a kontrolných miest do zoznamu (Ú. v. EÚ L 165, 21.6.2019, s. 10).


PRÍLOHA III

Požiadavky na monitorovanie a zaraďovanie zariadení uvedených v článkoch 7 a 8 do zoznamu

ČASŤ 1

Požiadavky na monitorovanie

1.

Zásielky maloobchodného tovaru vstupujúce do Severného Írska z iných častí Spojeného kráľovstva monitorujú príslušné orgány Severného Írska od zariadení sanitárnej a rastlinolekárskej kontroly prvého príchodu do Severného Írska až do zariadenia určenia v súlade s článkom 2 ods. 1, článkom 2 ods. 2 písm. b) a c), článkom 2 ods. 3 a článkom 3 ods. 2 až 5 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1666 (1).

2.

Zásielky maloobchodného tovaru sú zapečatené príslušnými orgánmi Spojeného kráľovstva alebo na ich zodpovednosť a príslušné orgány zabezpečujú, aby boli zásielky neporušené a aby sa s nimi nemanipulovalo medzi zariadením sanitárnej a rastlinolekárskej kontroly prvého príchodu do Severného Írska a zariadením určenia.

Číslo plomby takýchto zásielok vydávajú príslušné orgány Spojeného kráľovstva a zaznamenáva sa do všeobecného certifikátu uvedeného v článku 4 ods. 1 a v článku 5 ods. 1 písm. g) tohto nariadenia a do jednotného vstupného zdravotného dokladu uvedeného v článku 56 nariadenia (EÚ) 2017/625.

Číslo plomby potvrdzujú alebo zosúlaďujú príslušné orgány Severného Írska v zariadení sanitárnej a rastlinolekárskej kontroly prvého príchodu do Severného Írska. Ak je zásielka opätovne zapečatená, nové číslo plomby sa zaznamená do jednotného vstupného zdravotného dokladu.

3.

Prevádzkovateľ zodpovedný za zariadenie v mieste určenia informuje do dvoch dní od dátumu príchodu zásielok maloobchodného tovaru do Severného Írska príslušné orgány Severného Írska zodpovedné za vykonávanie úradných kontrol v danom zariadení o príchode uvedených zásielok.

ČASŤ 2

Zoznamy zariadení odosielajúcich zásielky maloobchodného tovaru v častiach Spojeného kráľovstva iných ako Severné Írsko a zoznamy zariadení v Severnom Írsku, ktoré uvedené zásielky prijímajú

1.

Zoznamy zariadení v častiach Spojeného kráľovstva iných ako Severné Írsko a v Severnom Írsku, ktoré sú oprávnené odosielať alebo prijímať zásielky maloobchodného tovaru, vypracúvajú a aktualizujú príslušné orgány Spojeného kráľovstva v súlade s verejne dostupnými postupmi, ktoré sa takisto priebežne aktualizujú.

2.

Príslušné orgány Spojeného kráľovstva zabezpečujú, aby odosielajúce a prijímajúce zariadenia uvedené v bode 1 spĺňali požiadavky stanovené v tomto nariadení, a to vykonávaním náhodných kontrol založených na riziku a spravodajských informáciách v týchto zariadeniach. Účelom uvedených náhodných kontrol je zabezpečiť, aby bol maloobchodný tovar určený výlučne na maloobchodný predaj v Severnom Írsku a aby uvedený tovar nebol následne premiestnený do členského štátu.

3.

Pri náhodných kontrolách založených na riziku a spravodajských informáciách uvedených v bode 2 sa okrem iného overuje, či zariadenia dodržiavajú požiadavky stanovené v prílohe IV, a najmä sa overuje, či maloobchodný tovar spĺňa požiadavky na označovanie stanovené v článku 6 ods. 1, pričom sa zohľadňuje to, ako tieto zariadenia dodržiavali predpisy v minulosti, ako aj objem maloobchodného tovaru, ktorý nemá individuálne označenie v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) a b).

Tieto náhodné kontroly zahŕňajú vizuálnu kontrolu maloobchodného tovaru označeného na úrovni škatule v súlade s bodom 2 prílohy IV a maloobchodného tovaru ponúkaného na regáloch v zariadení, ako aj preskúmanie príslušnej dokumentácie týkajúcej sa všeobecného certifikátu priloženého k tomuto maloobchodnému tovaru a záznamov o vstupe zariadení určenia.

Spojené kráľovstvo predkladá do 30. júna 2025 každé tri mesiace Komisii správu o úrovni a výsledkoch náhodných kontrol vykonaných v súlade s bodom 2.

4.

Ak majú príslušné orgány Spojeného kráľovstva dôvod domnievať sa, že došlo k závažnému alebo opakovanému porušeniu požiadaviek stanovených v tomto nariadení, zariadenia bezodkladne vyradia zo zoznamov zariadení uvedených v bode 1.

5.

Zoznamy zariadení uvedené v bode 1 sa bezodkladne elektronicky sprístupňujú Komisii a príslušným orgánom v Severnom Írsku.

(1)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1666 z 24. júna 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o podmienky monitorovania prepravy a príchodu zásielok určitého tovaru z hraničnej kontrolnej stanice príchodu do prevádzkarne na mieste určenia v Únii (Ú. v. EÚ L 255, 4.10.2019, s. 1).


PRÍLOHA IV

Požiadavky na označovanie

1.   Individuálne označenia

Označenie je pripevnené na obale na nápadnom mieste tak, aby bolo ľahko viditeľné, jasne čitateľné a nezmazateľné. Žiadnym spôsobom ho nemožno skrývať, zakrývať, odvádzať od neho pozornosť ani rušiť iným textom či obrázkami ani iným rušivým materiálom.

Na označení sú uvedené tieto slová: „Not for EU“.

2.   Označenia na úrovni škatule

Označenie sa nachádza na najmenšom balení rovnakého baleného maloobchodného tovaru.

Označenie je pripevnené na balení na nápadnom mieste tak, aby bolo ľahko viditeľné, jasne čitateľné a nezmazateľné. Žiadnym spôsobom ho nemožno skrývať, zakrývať, odvádzať od neho pozornosť ani rušiť iným textom či obrázkami ani iným rušivým materiálom.

Na označení sú uvedené tieto slová: „Not for EU“.

3.   Nálepky a plagáty na regáloch

Označenie obsahujúce slová „Not for EU“ sa umiestňuje vedľa cenovky alebo rovnocenného označenia na regáloch v zariadení, kde sa maloobchodný tovar ponúka konečnému spotrebiteľovi.

V blízkosti maloobchodného tovaru je viditeľne umiestnený dostatočný počet plagátov, ktoré spotrebiteľov informujú o tom, že tento maloobchodný tovar je určený len na predaj konečným spotrebiteľom v Severnom Írsku a nemožno ho následne premiestniť do členského štátu.


PRÍLOHA V

Zoznamy maloobchodného tovaru podľa článku 6 ods. 1

ČASŤ 1

Balené mlieko a mliečne výrobky, ktoré musia byť označené v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) bodom ii):

1.

pasterizované mlieko;

2.

pasterizovaná smotana;

3.

kyslá smotana;

4.

čerstvá smotana;

5.

pasterizovaný cmar;

6.

nepasterizovaný (surový) syr;

7.

tvaroh/syr cottage cheese.

ČASŤ 2

Určitý maloobchodný tovar, ktorý nemusí byť individuálne označený v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c)

1.

Tento maloobchodný tovar, ak ide o trvanlivé zmiešané výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené v článku 3 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2021/630 (1):

a)

cukrovinky (vrátane sladkostí), čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao;

b)

cestoviny, rezance a kuskus nemiešané s mäsovým výrobkom ani ním neplnené;

c)

chlieb, koláče, sušienky, wafle a oblátky, sucháre, opekaný chlieb a podobné opekané výrobky;

d)

olivy plnené rybami;

e)

výťažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju alebo maté a prípravky na základe týchto výrobkov alebo na základe kávy, čaju alebo maté; čakanka pražená a ostatné pražené náhradky kávy, a výťažky, esencie a koncentráty z nich;

f)

polievkové bujóny a príchute v balení pre konečného spotrebiteľa;

g)

výživový doplnok v balení pre konečného spotrebiteľa obsahujúci malé množstvá živočíšnych produktov a produktov s obsahom glukozamínu, chondroitínu alebo chitozánu;

h)

likéry a kordialy.

2.

Maloobchodný tovar, iný ako tovar, ktorý podlieha úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach v súlade s článkom 44 nariadenia (EÚ) 2017/625, ako je konzervované ovocie a zelenina, múka, koreniny, arómy, ocot, semená, orechy, pukance, krekry, lupienky, rajčiakový kečup, rajčiaková polievka, sušené bylinky, mrazené lupienky, čajové vrecúška, sušené čajové listy a káva.

3.

Tento maloobchodný tovar rastlinného pôvodu s výnimkou prípadov, keď sa podľa pravidiel Únie vyžaduje rastlinolekárske osvedčenie:

a)

ananásy;

b)

kokosové orechy;

c)

durian;

d)

banány;

e)

datle.

4.

Maloobchodný tovar, ktorý patrí do rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ nepodlieha úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach v súlade s nariadením (EÚ) 2017/625, ako napríklad:

a)

obilniny;

b)

ryža;

c)

cukor;

d)

olivový olej a stolové olivy;

e)

výrobky zo spracovaného ovocia a zeleniny;

f)

víno;

g)

džem;

h)

arašidové maslo;

i)

mrazený hrach;

j)

javorový sirup.


(1)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/630 zo 16. februára 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o určité kategórie tovaru oslobodené od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach, a ktorým sa mení rozhodnutie Komisie 2007/275/ES (Ú. v. EÚ L 132, 19.4.2021, s. 17).


Top