EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0827

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/827 z 11. októbra 2022, ktorým sa stanovujú regulačné technické predpisy, ktorými sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 241/2014, pokiaľ ide o predchádzajúce povolenie na zníženie vlastných zdrojov a požiadavky týkajúce sa nástrojov oprávnených záväzkov (Text s významom pre EHP)

C/2022/7138

OJ L 104, 19.4.2023, p. 1–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/827/oj

19.4.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 104/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/827

z 11. októbra 2022,

ktorým sa stanovujú regulačné technické predpisy, ktorými sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 241/2014, pokiaľ ide o predchádzajúce povolenie na zníženie vlastných zdrojov a požiadavky týkajúce sa nástrojov oprávnených záväzkov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (1), a najmä na jeho článok 28 ods. 5 tretí pododsek, článok 29 ods. 6 tretí pododsek, článok 52 ods. 2 tretí pododsek, článok 72b ods. 7 štvrtý pododsek, článok 76 ods. 4 tretí pododsek, článok 78 ods. 5 tretí pododsek, článok 78a ods. 3 štvrtý pododsek a článok 79 ods. 2 tretí pododsek,

keďže:

(1)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/876 (2) sa zmenila terminológia použitá vo viacerých článkoch nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Uvedené zmeny by sa mali zohľadniť v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 241/2014 (3), v ktorom sa stanovujú regulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek na vlastné zdroje inštitúcií.

(2)

Nariadením (EÚ) 2019/876 sa do nariadenia (EÚ) č. 575/2013 zaviedli nové požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky pre globálne systémovo významné inštitúcie (G-SII) a pre významné dcérske spoločnosti G-SII mimo EÚ, ako aj harmonizované kritériá pre položky a nástroje oprávnených záväzkov na splnenie týchto požiadaviek. Nariadením (EÚ) 2019/876 sa do nariadenia (EÚ) č. 575/2013 vložil aj článok 72b ods. 7 a článok 78a ods. 3, v ktorých sa od Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) vyžaduje, aby vypracoval návrh regulačných technických predpisov, v ktorých sa presne stanovia niektoré kritériá oprávnenosti pre nástroje oprávnených záväzkov, ako aj režim udeľovania povolení na zníženie týchto nástrojov. Požiadavky na vlastné zdroje inštitúcií a nové požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky sledujú rovnaký cieľ, a to zabezpečiť, aby inštitúcie mali dostatočnú kapacitu na absorpciu strát. Preto sú predpisy pre nástroje vlastných zdrojov a predpisy pre nástroje oprávnených záväzkov navzájom úzko prepojené, najmä v prípade, keď sa v nariadení (EÚ) č. 575/2013 výslovne vyžaduje úplné zosúladenie týchto predpisov. S cieľom zabezpečiť súdržnosť a konzistentnosť medzi predpismi pre nástroje vlastných zdrojov a predpismi pre nástroje oprávnených záväzkov a umožniť komplexný prehľad a kompaktný prístup k týmto predpisom pre osoby, na ktoré sa vzťahujú, je vhodné začleniť predpisy pre nástroje oprávnených záväzkov do delegovaného nariadenia (EÚ) č. 241/2014.

(3)

Požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky uvedené v nariadení (EÚ) č. 575/2013 aj v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ (4) majú rovnaký cieľ, a to zabezpečiť, aby inštitúcie mali dostatočnú kapacitu na absorpciu strát. Preto sa smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/879 (5) do smernice 2014/59/EÚ vložil článok 45b ods. 1, ktorým sa pre všetky subjekty, ktorých krízová situácia sa rieši, rozšírili kritériá oprávnenosti pre nástroje oprávnených záväzkov na záväzky oprávnené na splnenie minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky (MREL), s výnimkou kritéria uvedeného v článku 72b ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013. V súvislosti so subjektmi, ktorých krízová situácia sa rieši a ktoré sú inštitúciami G-SII a významnými únijnými dcérskymi spoločnosťami G-SII mimo EÚ, sa smernicou (EÚ) 2019/879 do smernice 2014/59/EÚ vložil článok 45d. V uvedenom ustanovení sa v odseku 1 písm. a) a v odseku 2 písm. a) v spojení s článkom 45b ods. 1 druhým pododsekom stanovuje, že oprávnenosť záväzkov na splnenie minimálnej vyžadovanej úrovne MREL je podmienená súladom týchto záväzkov s kritériami oprávnenosti pre nástroje oprávnených záväzkov. Na základe uvedených kritérií sa okrem iného vyžaduje, aby záväzky neboli priamo ani nepriamo financované inštitúciou, aby záväzky nebolo možné znížiť bez predchádzajúceho povolenia orgánu pre riešenie krízových situácií a aby záväzky nesmeli obsahovať stimul na umorenie, s výnimkou prípadov uvedených v článku 72c ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Podobne v súvislosti so subjektmi, ktoré nie sú subjektmi, ktorých krízová situácia sa rieši, sa smernicou (EÚ) 2019/879 do smernice 2014/59/EÚ vložil článok 45f. V odseku 2 písm. a) bodoch ii) a v) uvedeného článku sa oprávnenosť záväzkov podmienila splnením určitých kritérií oprávnenosti pre nástroje oprávnených záväzkov a požiadavkou, aby nadobudnutie vlastníctva záväzkov nebolo priamo ani nepriamo financované subjektom, na ktorý sa vzťahuje uvedený článok. Preto treba stanoviť, že ustanovenia delegovaného nariadenia (EÚ) č. 241/2014 týkajúce sa priameho a nepriameho financovania nástrojov oprávnených záväzkov, formy a povahy stimulov na umorenie a predchádzajúceho povolenia na zníženie takýchto nástrojov by sa mali takisto uplatňovať konzistentne na účely článku 45b ods. 1 a článku 45f ods. 2 písm. a) bodov ii) a v) smernice 2014/59/EÚ. S cieľom zabezpečiť konzistentnosť by sa pojem „nástroje oprávnených záväzkov“ mal chápať aj ako odkaz na „oprávnené záväzky“, ako sa uvádza v článku 45b a článku 45f ods. 2 písm. a) smernice 2014/59/EÚ, a to bez ohľadu na zostatkovú splatnosť týchto záväzkov, a pojem „inštitúcia“ by sa mal uplatňovať aj na každý subjekt, na ktorý sa vzťahuje MREL v súlade s článkom 45 ods. 1 uvedenej smernice.

(4)

Článok 28 ods. 1 písm. b), článok 52 ods. 1 písm. c) a článok 63 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 podmieňujú oprávnenosť nástrojov vlastných zdrojov tým, že nie sú priamo ani nepriamo financované inštitúciou. Vložením článku 72b ods. 2 písm. c) do nariadenia (EÚ) č. 575/2013 prostredníctvom nariadenia (EÚ) 2019/876 sa táto podmienka rozšírila na nástroje oprávnených záväzkov s tým rozdielom, že v súlade so štandardom celkovej kapacity na absorpciu strát (TLAC) by nástroje oprávnených záväzkov nemali byť priamo ani nepriamo financované subjektom, ktorého krízová situácia sa rieši. V článku 72b ods. 7 prvom pododseku písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa orgán EBA poveruje, aby prostredníctvom návrhu regulačných technických predpisov presne stanovil uplatniteľné formy a povahu nepriameho financovania nástrojov oprávnených záväzkov. Podľa článku 72b ods. 7 druhého pododseku uvedeného nariadenia má byť uvedený návrh regulačných technických predpisov v plnom rozsahu v súlade s delegovaným aktom uvedeným v článku 28 ods. 5 prvom pododseku písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktorým je delegované nariadenie (EÚ) č. 241/2014. Ustanovenia uvedeného delegovaného nariadenia by sa preto mali uplatňovať aj na nástroje oprávnených záväzkov.

(5)

Kritérium oprávnenosti priameho a nepriameho financovania bráni nadobudnutiu vlastníctva nástrojov vlastných zdrojov a nástrojov oprávnených záväzkov priamo alebo nepriamo financovaných inštitúciou alebo subjektom, ktorého krízová situácia sa rieši. Bez tohto kritéria by sa straty mohli daným subjektom vrátiť, čím by sa potenciálne znížil alebo neutralizoval odpočet strát, ktorý mali nástroje poskytnúť. Riziko takéhoto negatívneho cyklu spätnej väzby existuje aj v rámci bankových skupín a skupín, ktorých krízová situácia sa rieši, napríklad v súvislosti s emisiou a upísaním nástrojov oprávnených na plnenie novej internej požiadavky MREL stanovenej v článku 45f smernice 2014/59/EÚ. Pravidlá týkajúce sa priameho a nepriameho financovania nástrojov vlastných zdrojov a nástrojov oprávnených záväzkov by preto mali zachytávať reťazce financovania, ktoré udržiavajú riziká v rámci skupiny, a to bez ohľadu na to, či tieto reťazce financovania zahŕňajú alebo nezahŕňajú externého investora. Skutočne treba zachytiť situácie obehového financovania v rámci skupiny, aby sa zabránilo obchádzaniu pravidiel priameho a nepriameho financovania nástrojov vlastných zdrojov a nástrojov oprávnených záväzkov, ku ktorému by mohlo dôjsť napríklad vtedy, keď sa financovanie poskytuje prostredníctvom dcérskych spoločností inštitúcie alebo subjektu, ktorého krízová situácia sa rieši, alebo iných subjektov, s ktorými má inštitúcia alebo subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši, vzájomné prepojenie. Preto by na vyvodenie záveru, že kapitálové nástroje alebo záväzky sú priamo alebo nepriamo financované inštitúciou emitujúcou takéto nástroje alebo záväzky, nemalo byť potrebné, aby daná inštitúcia poskytla financovanie. Kvalifikácia financovania ako priameho alebo nepriameho financovania je teda možná aj vtedy, keď toto financovanie poskytuje subjekt zahrnutý do rozsahu pôsobnosti prudenciálnej alebo účtovnej konsolidácie inštitúcie, schémy inštitucionálneho zabezpečenia alebo siete inštitúcií pridružených k ústrednému orgánu, ku ktorému inštitúcia patrí, alebo do rozsahu pôsobnosti doplnkového dohľadu nad inštitúciou. To by sa malo uplatňovať bez ohľadu na to, či tento iný subjekt patrí do inej skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši.

(6)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2401 (6) sa z článku 242 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 odstránilo vymedzenie pojmu „prebytková marža“. Keďže v článku 12 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 241/2014 sa uvádza tento pojem, pričom sa odkazuje na článok 242 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, treba zmeniť článok 12 ods. 3 uvedeného delegovaného nariadenia zavedením vymedzenia pojmu „prebytková marža“ priamo do uvedeného článku.

(7)

V článku 52 ods. 1 písm. g) a v článku 63 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa oprávnenosť nástrojov dodatočného kapitálu Tier 1 a nástrojov kapitálu Tier 2 podmieňuje tým, že neexistuje žiadny stimul na umorenie ich istiny. Vložením článku 72b ods. 2 písm. g) do nariadenia (EÚ) č. 575/2013 prostredníctvom nariadenia (EÚ) 2019/876 sa táto požiadavka rozšírila na nástroje oprávnených záväzkov s tým rozdielom, že pokiaľ ide o nástroje oprávnených záväzkov, stimuly na umorenie sú povolené v prípadoch uvedených v článku 72c ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Uvedená zmena by sa mala zohľadniť v delegovanom nariadení (EÚ) č. 241/2014.

(8)

Pokiaľ ide o indexové podiely, nariadením (EÚ) 2019/876 sa do nariadenia (EÚ) č. 575/2013 vložil článok 76 Uvedeným článkom sa rozšíril rozsah predchádzajúceho povolenia, ktoré má udeliť príslušný orgán a ktoré inštitúcii umožňuje použiť konzervatívny odhad podkladovej expozície inštitúcie voči nástrojom zahrnutým v indexoch, na nástroje oprávnených záväzkov inštitúcií. Uvedená zmena by sa mala zohľadniť v delegovanom nariadení (EÚ) č. 241/2014. Ustanovenia uvedeného nariadenia týkajúce sa odhadov používaných ako alternatíva k výpočtu podkladových expozícií voči nástrojom vlastných zdrojov zahrnutým do indexov sú „dostatočne konzervatívne“ a význam pojmu „z prevádzkového hľadiska zaťažujúce“ by sa preto mal zmeniť tak, aby sa vzťahoval aj na nástroje oprávnených záväzkov.

(9)

Nariadením (EÚ) 2019/876 sa do nariadenia (EÚ) č. 575/2013 vložil článok 78 ods. 1 druhý pododsek, aby príslušné orgány mohli inštitúciám na obmedzené obdobie udeliť všeobecné predchádzajúce povolenie na zníženie vlastných zdrojov o vopred určenú hodnotu. Z delegovaného nariadenia (EÚ) č. 241/2014 preto treba odstrániť predpoklady a obmedzenia, ktoré sa uplatňujú na predchádzajúce povolenie na účely tvorby trhu, keďže tieto predpoklady a obmedzenia sú teraz začlenené do režimu všeobecného predchádzajúceho povolenia stanoveného v článku 78 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

(10)

Režimy predchádzajúceho povolenia na zníženie vlastných zdrojov stanovené v článku 78 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 aj režimy povolenia na zníženie nástrojov oprávnených záväzkov stanovené v článku 78a uvedeného nariadenia sú zamerané na zabezpečenie súladu s regulačnými požiadavkami týkajúcimi sa vlastných zdrojov a vlastných zdrojov a oprávnených záväzkov a majú niekoľko podobných vlastností. Preto treba štandardizovať postupy, ktoré uplatňujú príslušné orgány a orgány pre riešenie krízových situácií v prípade všeobecného predchádzajúceho povolenia uvedeného v článku 78 ods. 1 druhom pododseku a v článku 78a ods. 1 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ako aj v prípade akýchkoľvek iných povolení uvedených v týchto článkoch. Okrem toho s cieľom zabezpečiť, aby sa zohľadnili osobitosti každého predchádzajúceho povolenia, a s cieľom zabezpečiť, aby sa tieto povolenia primerane využívali na ich osobitné účely, treba stanoviť, že príslušné orgány a orgány pre riešenie krízových situácií by mali byť povinné presne stanoviť obdobie, na ktoré sa udeľuje predchádzajúce povolenie iné ako všeobecné predchádzajúce povolenie, pričom by sa malo stanoviť maximálne obmedzenie pre toto špecifikované obdobie.

(11)

V článku 78 ods. 1 druhom pododseku a v článku 78a ods. 1 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa vyžaduje, aby sa všeobecné predchádzajúce povolenie na zníženie nástrojov vlastných zdrojov a nástrojov oprávnených záväzkov udelilo na konkrétne obdobie, ktoré nesmie presiahnuť jeden rok. Žiadosť o obnovenie všeobecného predchádzajúceho povolenia, ktorého platnosť ešte neuplynula, by si nemala vyžadovať rovnakú úroveň preskúmania alebo interakcie medzi orgánmi ako žiadosť o pôvodné povolenie, ak inštitúcia nepožiadala o zvýšenie vopred určenej hodnoty stanovenej v čase udelenia pôvodného povolenia a nezmenila odôvodnenie poskytnuté v čase podania žiadosti o pôvodné povolenie. V dôsledku toho by sa za týchto osobitných okolností mal zredukovať obsah žiadosti, ktorú majú inštitúcie predložiť, a skrátiť čas na podanie žiadosti.

(12)

V článku 77 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa vyžaduje, aby inštitúcie získali predchádzajúce povolenie od orgánu pre riešenie krízových situácií na uplatnenie kúpnej opcie a vykonanie umorenia, splatenia alebo spätného odkúpenia nástrojov oprávnených záväzkov. Podľa článku 78a ods. 1 uvedeného nariadenia sa povolenie môže udeliť len vtedy, ak bolo splnených niekoľko podmienok vrátane podmienky, že inštitúcia nahradí nástroje oprávnených záväzkov nástrojmi vlastných zdrojov alebo nástrojmi oprávnených záväzkov rovnakej alebo vyššej kvality za podmienok, ktoré sú udržateľné z hľadiska výkonnosti inštitúcie v oblasti príjmov. V článku 78a ods. 3 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa vyžaduje, aby predpisy týkajúce sa významu pojmu „udržateľné z hľadiska výkonnosti inštitúcie v oblasti príjmov“ v kontexte nástrojov oprávnených záväzkov boli v plnom rozsahu v súlade s jeho ekvivalentom pre vlastné zdroje. Preto treba spresniť, že pre oba druhy nástrojov sa má použiť rovnaký význam pojmu „udržateľné z hľadiska výkonnosti inštitúcie v oblasti príjmov“.

(13)

Treba zosúladiť režimy všeobecného predchádzajúceho povolenia pre nástroje vlastných zdrojov a pre nástroje oprávnených záväzkov s cieľom zabezpečiť, aby sa tieto režimy uplatňovali jednotne v celej Únii. Vopred určená hodnota, ktorú majú stanoviť orgány pre riešenie krízových situácií pri udeľovaní všeobecného predchádzajúceho povolenia na zníženie nástrojov oprávnených záväzkov, by preto mala podliehať obmedzeniam bez toho, aby sa orgánom pre riešenie krízových situácií bránilo stanoviť nižšie vopred určené hodnoty pre konkrétnu inštitúciu, ak je to odôvodnené osobitnými okolnosťami prípadu. Takisto treba zabrániť inštitúciám v tom, aby pôsobili na úrovni nástrojov vlastných zdrojov a nástrojov oprávnených záväzkov, ktorá by neodzrkadľovala skutočnosť, že časť nástrojov vlastných zdrojov a nástrojov oprávnených záväzkov by v prípade potreby nebola k dispozícii na absorpciu strát. V prípade všeobecného predchádzajúceho povolenia by sa preto vopred určená hodnota, v súvislosti s ktorou dotknutý orgán udelil povolenie, mala odpočítavať od okamihu udelenia povolenia.

(14)

Treba zabezpečiť primerané zaobchádzanie s inštitúciami, ktorých plány riešenia krízových situácií stanovujú, že sa majú zlikvidovať v rámci bežného konkurzného konania a pre ktoré orgán pre riešenie krízových situácií stanovil minimálnu požiadavku na vlastné zdroje a oprávnené záväzky uvedenú v článku 45 ods. 1 smernice 2014/59/EÚ, a to na úrovni, ktorá nepresahuje sumu dostatočnú na absorpciu strát. Uvedené inštitúcie by preto mali mať možnosť požiadať o povolenie vrátane všeobecného predchádzajúceho povolenia na zníženie nástrojov oprávnených záväzkov na základe zjednodušeného režimu uplatňovania. Takýto režim by mal zahŕňať obmedzené požiadavky na informácie a v záujme ďalšieho zníženia administratívnej záťaže týchto inštitúcií a orgánov pre riešenie krízových situácií by sa predchádzajúce povolenie malo považovať za udelené, ak orgán pre riešenie krízových situácií neodpovie. Keďže tieto inštitúcie nemusia emitovať nástroje oprávnených záväzkov v záujme splnenia minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky, vopred určená hodnota nástrojov oprávnených záväzkov, ktorá sa má znížiť, by nemala podliehať rovnakým obmedzeniam, ako sú obmedzenia pre ostatné inštitúcie.

(15)

V článku 78a ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa orgán EBA poveruje, aby vypracoval regulačné technické predpisy s cieľom presne stanoviť postup na udelenie povolenia na zníženie nástrojov oprávnených záväzkov a stanoviť proces spolupráce medzi príslušným orgánom a orgánom pre riešenie krízových situácií. S cieľom zabezpečiť súlad s požiadavkami na vlastné zdroje a oprávnené záväzky stanovenými v nariadení (EÚ) č. 575/2013, smernici Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (7) a smernici 2014/59/EÚ by proces spolupráce medzi príslušným orgánom a orgánom pre riešenie krízových situácií mal zahŕňať konzultácie s príslušným orgánom o žiadosti o predchádzajúce povolenie, ktorú dostane orgán pre riešenie krízových situácií. Tieto konzultácie by sa mali uskutočniť tak, aby príslušný orgán mohol vyjadriť informovaný názor na konzultácie, a to aj v prípade, keď sa vyžaduje jeho súhlas na stanovenie rozsahu, v akom musia vlastné zdroje a oprávnené záväzky inštitúcie ísť nad rámec požiadaviek na vlastné zdroje a oprávnené záväzky, pričom by malo dôjsť k primeranej výmene informácií a mal by byť k dispozícii dostatočný čas na reakciu na konzultácie.

(16)

Pred nadobudnutím účinnosti nariadenia (EÚ) 2019/876 sa v článku 79 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 stanovilo, že príslušný orgán môže dočasne upustiť od ustanovení o odpočítavaní pre nástroje vlastných zdrojov, ak inštitúcia držala tieto nástroje v subjekte finančného sektora na účely operácie finančnej pomoci určenej na reorganizáciu a záchranu tohto subjektu. Zmenou článku 79 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 prostredníctvom nariadenia (EÚ) 2019/876 sa rozšíril rozsah dočasného upustenia, ktoré môžu príslušné orgány poskytnúť v súvislosti s podielmi inštitúcií na nástrojoch oprávnených záväzkov v inštitúcii. V dôsledku toho by sa ustanovenia delegovaného nariadenia (EÚ) č. 241/2014 týkajúce sa uvedeného dočasného upustenia mali zmeniť tak, aby sa vzťahovali aj na podiely inštitúcií na nástrojoch oprávnených záväzkov v inštitúciách.

(17)

Delegované nariadenie (EÚ) č. 241/2014 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(18)

Toto nariadenie vychádza z návrhu regulačných technických predpisov, ktorý Komisii predložil orgán EBA.

(19)

Orgán EBA uskutočnil otvorené verejné konzultácie o návrhu regulačných technických predpisov, z ktorého vychádza toto nariadenie, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o poradenstvo Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve vytvorenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (8).

(20)

V súlade s postupom stanoveným v článku 10 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 Komisia súhlasila so zmenami návrhu regulačných technických predpisov, ktorý predložil orgán EBA spolu s vysvetlením dôvodov zmien. Orgán EBA poskytol formálne stanovisko, v ktorom akceptoval navrhované zmeny s výnimkou tých, ktoré sa týkajú zavedenia výslovného zákazu nepriameho financovania v rámci skupiny a zavedenia mechanizmu tichého súhlasu pre všeobecné predchádzajúce povolenie na zníženie oprávnených záväzkov subjektov, ktorých MREL neprevyšuje požiadavky na vlastné zdroje.

(21)

Po dôkladnom posúdení argumentov, ktoré orgán EBA predložil na podporu svojej námietky proti zavedeniu ustanovenia o financovaní v rámci skupiny v normatívnych ustanoveniach technických predpisov, Komisia naďalej zastáva názor, že zákaz nepriameho financovania by mal výslovne zahŕňať všetky relevantné reťazce financovania bez ohľadu na to, či zahŕňajú externého investora.

(22)

Komisia plne uznáva, že je dôležité zabezpečiť primerané zaobchádzanie so subjektmi, ktorých MREL neprevyšuje požiadavky na vlastné zdroje. Predloženie žiadosti o predchádzajúce povolenie na zníženie ich oprávnených záväzkov je však neoddeliteľnou súčasťou režimu predchádzajúceho povolenia, ako sa stanovuje v článku 78a ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, a preto sa od neho nemôže upustiť. Aby sa však administratívne zaťaženie týchto subjektov a ich orgánov pre riešenie krízových situácií obmedzilo na minimum, malo by sa im umožniť predložiť zjednodušenú žiadosť o predchádzajúce povolenie a orgánom pre riešenie krízových situácií by sa malo umožniť udeliť takéto povolenie na základe tichého súhlasu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny delegovaného nariadenia (EÚ) č. 241/2014

Delegované nariadenie (EÚ) č. 241/2014 sa mení takto:

1.

Názov sa mení takto:

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 241/2014 zo 7. januára 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek na vlastné zdroje a oprávnené záväzky inštitúcií“.

2.

Článok 1 sa mení takto:

a)

Písmeno c) sa nahrádza takto:

„c)

uplatniteľných foriem a povahy nepriameho financovania nástrojov vlastných zdrojov v súlade s článkom 28 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a nástrojov oprávnených záväzkov v súlade s článkom 72b ods. 7 písm. a) uvedeného nariadenia;“;

b)

Vkladá sa toto písmeno ha):

„ha)

formy a povahy stimulov na umorenie na účely podmienky stanovenej v článku 72b ods. 2 prvom pododseku písm. g) a v článku 72c ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v súlade s článkom 72b ods. 7 písm. b) uvedeného nariadenia;“;

c)

Písmeno i) sa nahrádza takto:

„i)

miery konzervativizmu, ktorá sa vyžaduje v prípade odhadov použitých ako alternatíva k výpočtu podkladových expozícií pre nepriame podiely vyplývajúce z indexových podielov, a významu pojmu „z prevádzkového hľadiska zaťažujúce“ pre inštitúciu pri monitorovaní týchto podkladových expozícií v súlade s článkom 76 ods. 4 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;“;

d)

Vkladá sa toto písmeno ja):

„ja)

postupu na udelenie povolenia na zníženie nástrojov oprávnených záväzkov vrátane obmedzení a požiadaviek na informácie a procesu spolupráce medzi príslušným orgánom a orgánom pre riešenie krízových situácií v súlade s článkom 78a ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;“;

e)

Písmeno k) sa nahrádza takto:

„k)

podmienok súvisiacich s dočasným upustením od ustanovenia o odpočítaní vlastných zdrojov a oprávnených záväzkov v súlade s článkom 79 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;“.

3.

V kapitole I sa vkladá tento článok 1a:

„Článok 1a

Uplatňovanie tohto nariadenia na subjekty, na ktoré sa vzťahuje minimálna požiadavka na vlastné zdroje a oprávnené záväzky, a na oprávnené záväzky uvedené v smernici 2014/59/EÚ

Na účely uplatňovania článkov 8, 9 a 20 a oddielu 2 kapitoly IV tohto nariadenia sa subjekty, na ktoré sa vzťahuje minimálna požiadavka na vlastné zdroje a oprávnené záväzky uvedená v článku 45 ods. 1 smernice 2014/59/EÚ, považujú za „inštitúcie“ a „oprávnené záväzky“ uvedené v článku 45b a v článku 45f ods. 2 písm. a) uvedenej smernice sa považujú za „nástroje oprávnených záväzkov“.“

4.

Názov kapitoly II sa nahrádza takto:

„KAPITOLA II

PRVKY VLASTNÝCH ZDROJOV A OPRÁVNENÝCH ZÁVÄZKOV“.

5.

V kapitole II sa názov oddielu 1 nahrádza takto:

ODDIEL 1

Položky a nástroje vlastného kapitálu Tier 1 a oprávnených záväzkov “.

6.

V článku 4 ods. 2 sa vkladá toto písmeno ka):

„ka)

v Litve: inštitúcie zaregistrované ako „Centrinė kredito unija“ podľa „Centrinių kredito unijų įstatymas“;“.

7.

V článku 4 ods. 2 sa písmeno r) nahrádza takto:

„r)

vo Švédsku: inštitúcie zaregistrované ako „Medlemsbank“ alebo ako „Kreditmarknadsförening“ podľa „Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse“;“.

8.

Články 8 a 9 sa nahrádzajú takto:

„Článok 8

Nepriame financovanie kapitálových nástrojov na účely článku 28 ods. 1 písm. b), článku 52 ods. 1 písm. c) a článku 63 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a nepriame financovanie záväzkov na účely článku 72b ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013

1.   Nepriame financovanie kapitálových nástrojov podľa článku 28 ods. 1 písm. b), článku 52 ods. 1 písm. c) a článku 63 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a záväzkov podľa článku 72b ods. 2 písm. c) uvedeného nariadenia sa považuje za financovanie, ktoré nie je priame.

2.   Priame financovanie sa na účely odseku 1 vzťahuje na situácie, v ktorých inštitúcia poskytla investorovi úver alebo iné financovanie v akejkoľvek forme, ktoré sa použijú na nadobudnutie vlastníctva kapitálových nástrojov alebo záväzkov inštitúcie.

3.   Priame financovanie zahŕňa aj financovanie na iné účely než nadobudnutie vlastníctva kapitálových nástrojov alebo záväzkov inštitúcie poskytnuté akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá má kvalifikovanú účasť v inštitúcii, ako sa uvádza v článku 4 ods. 1 bode 36 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, alebo ktorá sa považuje za spriaznenú osobu v zmysle vymedzení odseku 9 medzinárodného účtovného štandardu 24 o zverejneniach o spriaznených osobách, ako sa uplatňuje v Únii podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (*1), so zohľadnením akýchkoľvek ďalších usmernení podľa vymedzenia príslušným orgánom pre kapitálové nástroje alebo orgánom pre riešenie krízových situácií po konzultáciách s príslušným orgánom pre záväzky, ak inštitúcia nie je schopná preukázať všetky tieto skutočnosti:

a)

transakcia je uskutočnená za podobných podmienok ako iné transakcie s tretími stranami;

b)

fyzická alebo právnická osoba alebo spriaznená osoba nie sú závislé od rozdeľovania výnosov alebo od predaja kapitálových nástrojov alebo záväzkov v držbe na podporu vyplácania úrokov a splácania financovania.

Článok 9

Uplatniteľné formy a povaha nepriameho financovania kapitálových nástrojov na účely článku 28 ods. 1 písm. b), článku 52 ods. 1 písm. c) a článku 63 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a nepriameho financovania záväzkov na účely článku 72b ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013

1.   Uplatniteľné formy a povaha nepriameho financovania nadobudnutia vlastníctva kapitálových nástrojov a záväzkov inštitúcie zahŕňajú všetky tieto prvky:

a)

financovanie nadobudnutia vlastníctva kapitálových nástrojov alebo záväzkov inštitúcie investorom pri emitovaní alebo po ňom zo strany akýchkoľvek subjektov, nad ktorými má inštitúcia priamu alebo nepriamu kontrolu, alebo zo strany subjektov, ktoré sú zahrnuté do ktoréhokoľvek z týchto rozsahov pôsobnosti:

i)

účtovnej alebo prudenciálnej konsolidácie inštitúcie;

ii)

konsolidovanej súvahy alebo rozšíreného súhrnného výpočtu, ak je rovnocenný s konsolidovanou účtovnou závierkou, ako je uvedené v článku 49 ods. 3 písm. a) bode iv) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktorý zostavuje schéma inštitucionálneho zabezpečenia alebo sieť inštitúcií pridružených k ústrednému orgánu, ktoré nie sú organizované ako skupina, do ktorej inštitúcia patrí;

iii)

doplnkového dohľadu nad inštitúciou v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES (*2);

b)

financovanie nadobudnutia vlastníctva kapitálových nástrojov alebo záväzkov inštitúcie investorom pri emitovaní alebo po ňom zo strany externých subjektov, ktoré sú chránené zárukou alebo použitím kreditného derivátu alebo sú zabezpečené nejakým iným spôsobom, takže kreditné riziko je prenesené na inštitúciu alebo na akékoľvek subjekty, nad ktorými má inštitúcia priamu alebo nepriamu kontrolu, alebo na subjekty, ktoré sú zahrnuté do ktoréhokoľvek z týchto rozsahov pôsobnosti:

i)

účtovnej alebo prudenciálnej konsolidácie inštitúcie;

ii)

konsolidovanej súvahy alebo rozšíreného súhrnného výpočtu, ak je rovnocenný s konsolidovanou účtovnou závierkou, ako je uvedené v článku 49 ods. 3 písm. a) bode iv) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktorý zostavuje schéma inštitucionálneho zabezpečenia alebo sieť inštitúcií pridružených k ústrednému orgánu, ktoré nie sú organizované ako skupina, do ktorej inštitúcia patrí;

iii)

doplnkového dohľadu nad inštitúciou v súlade so smernicou 2002/87/ES;

c)

financovanie pre dlžníka, ktorý prenáša financovanie na konečného investora na účely nadobudnutia vlastníctva kapitálových nástrojov alebo záväzkov inštitúcie pri emitovaní alebo po ňom.

2.   Aby sa na účely odseku 1 považovali za nepriame financovanie, musia byť v príslušných prípadoch splnené aj tieto podmienky:

a)

investor nie je zahrnutý:

i)

do účtovnej alebo prudenciálnej konsolidácie inštitúcie;

ii)

do konsolidovanej súvahy alebo rozšíreného súhrnného výpočtu, ak je rovnocenný s konsolidovanou účtovnou závierkou, ako je uvedené v článku 49 ods. 3 písm. a) bode iv) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktorý zostavuje schéma inštitucionálneho zabezpečenia alebo sieť inštitúcií pridružených k ústrednému orgánu, ktoré nie sú organizované ako skupina, do ktorej inštitúcia patrí;

iii)

do rozsahu pôsobnosti doplnkového dohľadu nad inštitúciou v súlade so smernicou 2002/87/ES;

b)

externý subjekt nie je zahrnutý:

i)

do účtovnej alebo prudenciálnej konsolidácie inštitúcie;

ii)

do konsolidovanej súvahy alebo rozšíreného súhrnného výpočtu, ak je rovnocenný s konsolidovanou účtovnou závierkou, ako je uvedené v článku 49 ods. 3 písm. a) bode iv) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktorý zostavuje schéma inštitucionálneho zabezpečenia alebo sieť inštitúcií pridružených k ústrednému orgánu, ktoré nie sú organizované ako skupina, do ktorej inštitúcia patrí;

iii)

do rozsahu pôsobnosti doplnkového dohľadu nad inštitúciou v súlade so smernicou 2002/87/ES.

Na účely písmena a) bodu ii) sa investor považuje za investora, ktorý je zahrnutý do rozšíreného súhrnného výpočtu, ak je príslušný kapitálový nástroj alebo záväzok predmetom konsolidácie alebo rozšíreného súhrnného výpočtu v súlade s článkom 49 ods. 3 písm. a) bodom iv) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 spôsobom, ktorým sa vylučuje viacnásobné použitie položiek vlastných zdrojov alebo oprávnených záväzkov a akákoľvek tvorba vlastných zdrojov alebo oprávnených záväzkov medzi členmi schémy inštitucionálneho zabezpečenia. Ak príslušné orgány neudelili povolenie podľa článku 49 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, táto podmienka sa považuje za splnenú, ak subjekty uvedené v odseku 1 písm. a) aj inštitúcia sú členmi tej istej schémy inštitucionálneho zabezpečenia a dané subjekty odpočítajú financovanie poskytnuté na nadobudnutie vlastníctva kapitálových nástrojov alebo záväzkov inštitúcie v súlade s článkom 36 ods. 1 písm. f) až i), článkom 56 písm. a) až d) a článkom 66 písm. a) až d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o kapitálové nástroje, a v súlade s článkom 72e písm. a) až d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o záväzky.

2a.   Uplatniteľné formy a povaha nepriameho financovania nadobudnutia vlastníctva kapitálových nástrojov a záväzkov inštitúcie zahŕňajú obehové financovanie v rámci skupiny.

Na tieto účely predstavuje obehové financovanie v rámci skupiny:

a)

situácie, keď inštitúcia poskytla úver alebo iné financovanie v akejkoľvek forme jednému zo subjektov uvedených v odseku 1 písm. a) prostredníctvom iného subjektu uvedeného v odseku 1 písm. a), ktoré sa používa na nadobudnutie vlastníctva kapitálových nástrojov alebo záväzkov inštitúcie;

b)

financovanie poskytnuté jednému zo subjektov uvedených v odseku 1 písm. a) na iné účely než nadobudnutie vlastníctva kapitálových nástrojov alebo záväzkov inštitúcie prostredníctvom iného subjektu uvedeného v odseku 1 písm. a) za predpokladu, že po zohľadnení akýchkoľvek dodatočných usmernení, ktoré poskytol príslušný orgán pre kapitálové nástroje alebo orgán pre riešenie krízových situácií po konzultáciách s príslušným orgánom pre záväzky, inštitúcia nie je schopná preukázať všetky tieto skutočnosti:

i)

transakcia je uskutočnená za podobných podmienok ako iné transakcie s tretími stranami;

ii)

investor nie je závislý od rozdeľovania výnosov alebo od predaja kapitálových nástrojov alebo záväzkov v držbe na podporu vyplácania úrokov a splácania financovania.

3.   Pri zisťovaní toho, či nadobudnutie vlastníctva kapitálového nástroja alebo záväzku zahŕňa priame alebo nepriame financovanie uvedené v článku 8, sa posudzovaná hodnota zníži o samostatne posúdenú opravnú položku pre zníženie hodnoty, ktorá sa použila.

4.   S cieľom vyhnúť sa kvalifikovaniu priameho alebo nepriameho financovania uvedeného v článku 8 a v prípade, že sa úver alebo iná forma financovania alebo záruk udelia akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá má v inštitúcii kvalifikovanú účasť alebo ktorá sa považuje za spriaznenú osobu, ako sa uvádza v článku 8 ods. 3, inštitúcia na priebežnom základe zabezpečuje, aby neposkytla úver alebo inú formu financovania alebo záruk na účely priameho alebo nepriameho nadobudnutia vlastníctva kapitálových nástrojov alebo záväzkov inštitúcie. Ak je úver alebo iná forma financovania alebo záruk udelená iným druhom strán, inštitúcia vykonáva túto kontrolu s vynaložením maximálneho úsilia.

5.   Pokiaľ ide o vzájomné spoločnosti, družstevné spoločnosti a podobné inštitúcie, ak má klient podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo stanov inštitúcie povinnosť upísať kapitálové nástroje, aby získal úver, uvedený úver sa nepovažuje za priame alebo nepriame financovanie, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

príslušný orgán považuje výšku upísania za nevýznamnú;

b)

účelom úveru nie je nadobudnutie vlastníctva kapitálových nástrojov alebo záväzkov inštitúcie poskytujúcej úver;

c)

upísanie jedného alebo viacerých kapitálových nástrojov inštitúcie je potrebné, aby sa príjemca úveru stal členom vzájomnej spoločnosti, družstevnej spoločnosti alebo podobnej inštitúcie.

(*1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1)."

(*2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte (Ú. v. EÚ L 35, 11.2.2003, s. 1).“"

9.

V článku 12 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   Priznaný zisk z predaja, ktorý súvisí s budúcim príjmom z marže, odkazuje v tejto súvislosti na očakávanú budúcu „prebytkovú maržu“ vymedzenú ako inkasované platby a ostatné príjmy z poplatkov prijaté v súvislosti so sekuritizovanými expozíciami po odpočítaní nákladov a výdavkov.“

10.

Názov kapitoly III sa nahrádza takto:

„KAPITOLA III

DODATOČNÝ KAPITÁL TIER 1 A KAPITÁL TIER 2 A OPRÁVNENÉ ZÁVÄZKY“.

11.

Článok 20 sa nahrádza takto:

„Článok 20

Forma a povaha stimulov na umorenie na účely článku 52 ods. 1 písm. g), článku 63 písm. h), článku 72b ods. 2 písm. g) a článku 72c ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

1.   Stimuly na umorenie sú všetky charakteristiky, ktorými sa vytvára, ku dňu emitovania, očakávanie, že kapitálový nástroj alebo záväzok sa pravdepodobne umorí.

2.   Stimuly uvedené v odseku 1 zahŕňajú tieto formy:

a)

kúpnu opciu kombinovanú so zvýšením kreditného rozpätia nástroja alebo záväzku, ak sa opcia neuplatní;

b)

kúpnu opciu kombinovanú s požiadavkou alebo opciou investora konvertovať nástroj alebo záväzok na nástroj vlastného kapitálu Tier 1, ak sa opcia neuplatní;

c)

kúpnu opciu kombinovanú so zmenou referenčnej sadzby, ak je kreditné rozpätie nad druhou referenčnou sadzbou vyššie ako pôvodná miera platby po odpočítaní swapovej sadzby;

d)

kúpnu opciu kombinovanú so zvýšením hodnoty umorenia v budúcnosti;

e)

opciu opätovného uvedenia na trh kombinovanú so zvýšením kreditného rozpätia nástroja alebo záväzku, alebo zmenou referenčnej sadzby, ak je kreditné rozpätie nad druhou referenčnou sadzbou vyššie ako pôvodná miera platby po odpočítaní swapovej sadzby, ak nástroj alebo záväzok nie je opätovne uvedený na trh;

f)

uvedenie nástroja alebo záväzku na trh spôsobom, z ktorého pre investorov vyplýva, že na nástroj sa uplatní kúpna opcia.“

12.

Článok 25 sa nahrádza takto:

„Článok 25

Požadovaná miera konzervativizmu odhadov použitých ako alternatíva pri výpočte podkladových expozícií na účely článku 76 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

1.   Odhad je dostatočne konzervatívny, ak je splnená niektorá z týchto podmienok:

a)

ak investičný mandát indexu stanoví, že nástroj vlastných zdrojov subjektu finančného sektora alebo nástroj oprávnených záväzkov inštitúcie, ktorý je súčasťou indexu, nemôže prekročiť maximálny percentuálny podiel indexu, inštitúcia použije uvedený percentuálny podiel ako odhad hodnoty podielov, ktoré sa odpočítajú od položiek vlastného kapitálu Tier 1, dodatočného kapitálu Tier 1 alebo kapitálu Tier 2 v súlade s článkom 17 ods. 2 alebo od položiek vlastného kapitálu Tier 1 v situáciách, keď inštitúcia nemôže určiť presnú povahu podielu, alebo pokiaľ ide o inštitúciu, na ktorú sa vzťahujú požiadavky článku 92a nariadenia (EÚ) č. 575/2013, položiek svojich oprávnených záväzkov;

b)

ak inštitúcia nie je schopná určiť maximálny percentuálny podiel uvedený v písmene a) a ak index, ako dokladá jeho investičný mandát alebo iné príslušné informácie, zahŕňa nástroje vlastných zdrojov subjektov finančného sektora alebo nástroje oprávnených záväzkov inštitúcií, inštitúcia odpočíta celú hodnotu indexových podielov od položiek vlastného kapitálu Tier 1, dodatočného kapitálu Tier 1 alebo kapitálu Tier 2 v súlade s článkom 17 ods. 2 alebo od položiek vlastného kapitálu Tier 1 v situáciách, keď inštitúcia nemôže určiť presnú povahu podielu, alebo pokiaľ ide o inštitúciu, na ktorú sa vzťahujú požiadavky článku 92a nariadenia (EÚ) č. 575/2013, položiek svojich oprávnených záväzkov.

2.   Na účely odseku 1 platí toto:

a)

nepriamy podiel vyplývajúci z indexového podielu zahŕňa časť indexu investovanú do nástrojov vlastného kapitálu Tier 1, dodatočného kapitálu Tier 1 a kapitálu Tier 2 subjektov finančného sektora a do nástrojov oprávnených záväzkov inštitúcií zaradených do indexu;

b)

index zahŕňa indexové fondy, akciové alebo dlhopisové indexy alebo akúkoľvek inú schému v prípade, že podkladový nástroj je nástrojom vlastných zdrojov emitovaným subjektom finančného sektora alebo nástrojom oprávnených záväzkov emitovaným inštitúciou.“

13.

V článku 26 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Na účely článku 76 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sú z prevádzkového hľadiska zaťažujúce situácie, v ktorých sú priebežné transparentné prístupy k podielom na kapitálových nástrojoch v subjektoch finančného sektora alebo k podielom na nástrojoch oprávnených záväzkov v inštitúciách podľa posúdenia príslušných orgánov neodôvodnené. V posúdení povahy z prevádzkového hľadiska zaťažujúcich situácií zohľadňujú príslušné orgány nízku významnosť a krátke obdobie držby týchto pozícií. Obdobie držby s krátkym trvaním si vyžaduje silnú likviditu indexu, ktorú preukáže inštitúcia.“

14.

Oddiel 2 sa nahrádza takto:

ODDIEL 2

Povolenie na zníženie vlastných zdrojov a oprávnených záväzkov

Pododdiel 1

Povolenie orgánov dohľadu na zníženie vlastných zdrojov

Článok 27

Význam spojenia „udržateľné z hľadiska výkonnosti inštitúcie v oblasti príjmov“ na účely článku 78 ods. 1 písm. a) a článku 78 ods. 4 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013

„Udržateľné z hľadiska výkonnosti inštitúcie v oblasti príjmov“ podľa článku 78 ods. 1 písm. a) a podľa článku 78 ods. 4 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 znamená, že podľa posúdenia príslušného orgánu je ziskovosť inštitúcie k danému dátumu a v predvídateľnej budúcnosti aj naďalej spoľahlivá alebo nečelí žiadnej nepriaznivej zmene po nahradení nástrojov alebo súvisiacich účtov emisného ážia uvedených v článku 77 ods. 1 uvedeného nariadenia nástrojmi vlastných zdrojov rovnakej alebo vyššej kvality. V posúdení príslušného orgánu sa zohľadňuje ziskovosť inštitúcie v stresových situáciách.

Článok 28

Procesné požiadavky vrátane obmedzení a postupov v súvislosti so žiadosťou inštitúcie o zníženie vlastných zdrojov podľa článku 77 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

1.   Umorenia, zníženia a spätné odkúpenia nástrojov vlastných zdrojov sa neoznamujú držiteľom nástrojov skôr, ako inštitúcia získala predchádzajúce povolenie od príslušného orgánu.

2.   Ak sa očakáva, že úkony uvedené v článku 77 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa uskutočnia s dostatočnou istotou, a po získaní predchádzajúceho povolenia príslušného orgánu inštitúcia odpočíta príslušné sumy nástrojov vlastných zdrojov, ktoré sa umoria, znížia alebo spätne odkúpia, alebo sumy súvisiacich účtov emisného ážia, ktoré sa majú znížiť alebo prípadne rozdeliť, od príslušných prvkov svojich vlastných zdrojov pred skutočným vykonaním umorení, znížení, spätných odkúpení alebo rozdelení. Za dostatočnú istotu sa považuje najmä situácia, keď inštitúcia verejne oznámila svoj zámer umoriť, znížiť alebo spätne odkúpiť nástroj vlastných zdrojov.

3.   V prípade všeobecného predchádzajúceho povolenia uvedeného v článku 78 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa vopred určená hodnota, v súvislosti s ktorou príslušný orgán udelil povolenie, odpočíta od príslušných prvkov vlastných zdrojov inštitúcie od okamihu udelenia povolenia.

4.   Ak inštitúcie žiadajú o predchádzajúce povolenie vrátane všeobecného predchádzajúceho povolenia uvedeného v článku 78 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v súvislosti s úkonmi uvedenými v článku 77 ods. 1 uvedeného nariadenia a ak sú súvisiace nástroje vlastných zdrojov nakúpené na účely ich postúpenia zamestnancom inštitúcie ako súčasť ich odmeňovania, informujú svoje príslušné orgány o tom, že tieto nástroje sú nakúpené na tento konkrétny účel. Odchylne od odsekov 2 a 3 sa tieto nástroje odpočítajú od príslušných prvkov vlastných zdrojov inštitúcie počas obdobia, keď sú v držbe inštitúcie. Odpočítanie sa už nevyžaduje, ak sú náklady súvisiace s akýmkoľvek úkonom v súlade s týmto odsekom už zahrnuté do vlastných zdrojov v dôsledku priebežnej alebo koncoročnej finančnej správy.

5.   Príslušný orgán udeľuje predchádzajúce povolenie okrem všeobecného predchádzajúceho povolenia uvedeného v článku 78 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na stanovené obdobie potrebné na uskutočnenie ktoréhokoľvek z úkonov uvedených v článku 77 ods. 1 uvedeného nariadenia, ktoré nesmie presiahnuť jeden rok.

6.   Odseky 1 až 5 sa podľa potreby uplatňujú na konsolidovanej, subkonsolidovanej alebo individuálnej úrovni uplatňovania prudenciálnych požiadaviek.

Článok 29

Predloženie žiadosti inštitúcie o zníženie vlastných zdrojov podľa článku 77 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

1.   Inštitúcia predkladá príslušnému orgánu žiadosť o predchádzajúce povolenie vrátane všeobecného predchádzajúceho povolenia uvedeného v článku 78 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 575/2013 pred uskutočnením ktoréhokoľvek z úkonov uvedených v článku 77 ods. 1 uvedeného nariadenia.

2.   Odsek 1 sa podľa potreby uplatňuje na konsolidovanej, subkonsolidovanej alebo individuálnej úrovni uplatňovania prudenciálnych požiadaviek.

Článok 30

Obsah žiadosti, ktorú má inštitúcia predložiť na účely článku 77 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

1.   K žiadosti uvedenej v článku 29 musia byť priložené všetky tieto informácie:

a)

podložené objasnenie dôvodu na uskutočnenie ktoréhokoľvek z úkonov uvedených v článku 77 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

b)

informácie o tom, či sa vyžadované povolenie zakladá na článku 78 ods. 1 prvom pododseku písm. a) alebo b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 alebo na článku 78 ods. 1 druhom pododseku uvedeného nariadenia;

c)

ak sa inštitúcia snaží uplatniť kúpnu opciu či umoriť alebo spätne odkúpiť nástroje dodatočného kapitálu Tier 1 alebo kapitálu Tier 2 alebo súvisiace účty emisného ážia počas piatich rokov od dátumu ich emisie podľa článku 78 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, informácie o tom, ako sú splnené podmienky uvedeného článku;

d)

aktuálne a výhľadové informácie, ktoré sa vzťahujú aspoň na trojročné obdobie, o hodnotách a percentuálnych podieloch zodpovedajúcich týmto požiadavkám na vlastné zdroje a oprávnené záväzky:

i)

požiadavka na vlastný kapitál Tier 1 stanovená v článku 92 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, požiadavka na kapitál Tier 1 stanovená v článku 92 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia a požiadavka na vlastné zdroje stanovená v článku 92 ods. 1 písm. c) uvedeného nariadenia;

ii)

pokiaľ ide o riešenie iných rizík, než je riziko nadmerného využívania finančnej páky, dodatočná požiadavka na vlastný kapitál Tier 1 uvedená v článku 104a smernice 2013/36/EÚ, prípadne dodatočná požiadavka na kapitál Tier 1 uvedená v článku 104a uvedenej smernice a prípadne dodatočná požiadavka na vlastné zdroje stanovená v článku 104a uvedenej smernice;

iii)

požiadavka na kombinovaný vankúš uvedená v článku 128 bode 6 smernice 2013/36/EÚ;

iv)

požiadavka na ukazovateľ finančnej páky stanovená v článku 92 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a prípadne akúkoľvek úpravu v súlade s článkom 429a ods. 7 uvedeného nariadenia;

v)

s cieľom riešiť riziko nadmerného využívania finančnej páky dodatočná požiadavka na vlastný kapitál Tier 1 uvedená v článku 104a smernice 2013/36/EÚ a prípadne dodatočná požiadavka na kapitál Tier 1 uvedená v článku 104a smernice 2013/36/EÚ;

vi)

prípadne požiadavka na vankúš ukazovateľa finančnej páky Tier 1 pre G-SII stanovená v článku 92 ods. 1a nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

vii)

požiadavka na vlastné zdroje a oprávnené záväzky založená na riziku stanovená v článku 92a ods. 1 písm. a) alebo v článku 92b nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a prípadne požiadavka na vlastné zdroje a oprávnené záväzky, ktorá nie je založená na riziku, stanovená v článku 92a ods. 1 písm. b) alebo v článku 92b uvedeného nariadenia;

viii)

prípadne minimálna požiadavka na vlastné zdroje a oprávnené záväzky uvedená v článku 45 ods. 1 smernice 2014/59/EÚ, ako sa vyžaduje v súlade s článkami 45e a 45f uvedenej smernice, vypočítaná ako hodnota vlastných zdrojov a oprávnených záväzkov a vyjadrená ako percentuálne podiely celkovej hodnoty rizikovej expozície inštitúcie vypočítanej v súlade s článkom 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ako aj hodnota vlastných zdrojov a oprávnených záväzkov vyjadrená ako percentuálne podiely veľkosti celkovej expozície príslušného subjektu vypočítanej v súlade s článkom 429 ods. 4 a článkom 429a nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

e)

aktuálne a výhľadové informácie o úrovni a zložení vlastných zdrojov a o úrovni a zložení vlastných zdrojov a oprávnených záväzkov držaných na zabezpečenie súladu s požiadavkami uvedenými v písmene d) bodoch i) až viii) pred uskutočnením a po uskutočnení ktoréhokoľvek z úkonov uvedených v článku 77 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

f)

súhrnné posúdenie inštitúcie týkajúce sa vplyvu úkonu, ktorý inštitúcia plánovala uskutočniť v súlade s článkom 77 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, a pokiaľ ide o akýkoľvek takýto úkon, ktorý inštitúcia plánuje okrem toho uskutočniť do troch rokov, posúdenie týkajúce sa dodržiavania požiadaviek uvedených v odseku 1 písm. d) bodoch i) až viii);

g)

ak sa inštitúcia snaží nahradiť nástroje vlastných zdrojov alebo súvisiace účty emisného ážia podľa článku 78 ods. 1 písm. a) alebo článku 78 ods. 4 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013:

i)

informácie o prípadnej zostatkovej splatnosti nahradených nástrojov vlastných zdrojov a o splatnosti nástrojov vlastných zdrojov, ktoré ich nahrádzajú;

ii)

poradie nahradených nástrojov vlastných zdrojov a nástrojov vlastných zdrojov, ktoré ich nahrádzajú, v hierarchii konkurzného konania;

iii)

náklady na nástroje vlastných zdrojov, ktorými sa nahrádzajú nástroje alebo účty emisného ážia uvedené v článku 77 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

iv)

plánované načasovanie emisie nástrojov vlastných zdrojov, ktorými sa nahrádzajú nástroje alebo účty emisného ážia uvedené v článku 77 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

v)

vplyv na ziskovosť inštitúcie podľa článku 78 ods. 1 písm. a) alebo článku 78 ods. 4 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

h)

hodnotenie rizík, ktorým je inštitúcia vystavená alebo môže byť vystavená, a informácia o tom, či sa úrovňou vlastných zdrojov a oprávnených záväzkov zabezpečuje primerané krytie týchto rizík, vrátane výsledkov stresových testovaní hlavných rizík, ktoré dokladajú možné straty;

i)

krytie z hľadiska vlastných zdrojov podľa uplatniteľného usmernenia týkajúceho sa navrhovanej úrovne a zloženia dodatočných vlastných zdrojov, ktoré oznámil príslušný orgán podľa článku 104b ods. 3 smernice 2013/36/EÚ pred uskutočnením a po uskutočnení ktoréhokoľvek z úkonov uvedených v článku 77 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktoré sa vzťahuje na trojročné obdobie;

j)

akékoľvek iné informácie, ktoré príslušný orgán považuje za nevyhnutné na posúdenie primeranosti udelenia povolenia v súlade s článkom 78 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

Na účely písmena e) sa informácie vzťahujú aspoň na trojročné obdobie a pokiaľ ide o záväzky, zahŕňajú podľa potreby špecifikácie týchto súm:

a)

záväzkov, ktoré sa kvalifikujú ako nástroje oprávnených záväzkov podľa článku 72b ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

b)

záväzkov, ktoré orgán pre riešenie krízových situácií povolil kvalifikovať ako nástroje oprávnených záväzkov podľa článku 72b ods. 3 alebo 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

c)

záväzkov, ktoré sú zahrnuté do sumy vlastných zdrojov a oprávnených záväzkov subjektov, ktorých krízová situácia sa rieši, podľa článku 45b ods. 1 smernice 2014/59/EÚ;

d)

záväzkov, ktoré vyplývajú z dlhových nástrojov s vloženými derivátmi, zahrnutých do sumy vlastných zdrojov a oprávnených záväzkov podľa článku 45b ods. 2 smernice 2014/59/EÚ;

e)

záväzkov vydaných dcérskou spoločnosťou, ktoré spĺňajú podmienky na zahrnutie medzi nástroje konsolidovaných oprávnených záväzkov inštitúcie, na ktoré sa vzťahuje článok 92a nariadenia (EÚ) č. 575/2013, podľa článku 88a uvedeného nariadenia alebo subjektu, ktorého krízová situácia sa rieši, podľa článku 45b ods. 3 smernice 2014/59/EÚ;

f)

nástrojov oprávnených záväzkov zohľadnených na účel splnenia požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky pre inštitúcie, ktoré sú významnými dcérskymi spoločnosťami G-SII mimo EÚ, podľa článku 92b ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a na účel splnenia minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky pre subjekty, ktoré nie sú samy subjektmi, ktorých krízová situácia sa rieši, podľa článku 45f ods. 2 písm. a) smernice 2014/59/EÚ.

2.   Príslušný orgán upustí od predkladania niektorých informácií uvedených v odseku 1, ak je presvedčený, že tieto informácie už má k dispozícii.

3.   Odseky 1 a 2 sa podľa potreby uplatňujú na individuálnej, konsolidovanej alebo subkonsolidovanej úrovni uplatňovania požiadaviek.

Článok 30a

Dodatočné informácie, ktoré sa majú predložiť spolu so žiadosťou o všeobecné predchádzajúce povolenie v súvislosti s úkonmi uvedenými v článku 77 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

1.   Ak sa žiada o všeobecné predchádzajúce povolenie uvedené v článku 78 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v súvislosti s úkonom podľa článku 77 ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia, v žiadosti sa uvádza hodnota každej príslušnej emisie vlastného kapitálu Tier 1, ktorá je predmetom danej žiadosti.

2.   Ak sa žiada o všeobecné predchádzajúce povolenie v súvislosti s úkonom podľa článku 77 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, inštitúcia v žiadosti uvádza všetky tieto skutočnosti:

a)

hodnotu každej nesplatenej emisie, ktorá je predmetom žiadosti;

b)

celkovú účtovnú hodnotu nesplatených nástrojov v každej príslušnej vrstve kapitálu.

3.   Žiadosť o všeobecné predchádzajúce povolenie v súvislosti s úkonom podľa článku 77 ods. 1 písm. a) a c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 môže zahŕňať nástroje vlastných zdrojov, ktoré sa ešte majú emitovať, podliehajúce špecifikácii informácií uvedených v odseku 2 písm. a) a b), ktoré sa majú poskytnúť príslušnému orgánu po príslušnej emisii.

4.   Odseky 1, 2 a 3 sa podľa potreby uplatňujú na konsolidovanej, subkonsolidovanej alebo individuálnej úrovni uplatňovania prudenciálnych požiadaviek.

Článok 30b

Informácie, ktoré sa majú predložiť spolu so žiadosťou o obnovenie všeobecného predchádzajúceho povolenia v súvislosti s úkonmi uvedenými v článku 77 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

1.   Pred uplynutím platnosti všeobecného predchádzajúceho povolenia uvedeného v článku 78 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 575/2013 môže inštitúcia predložiť žiadosť o jeho obnovenie vždy na obdobie najviac jedného ďalšieho roka za predpokladu, že inštitúcia nepožiada o zvýšenie vopred určenej hodnoty stanovenej v čase udelenia tohto všeobecného povolenia a nezmení odôvodnenie uvedené v článku 30 ods. 1 písm. a), ktoré sa poskytlo v čase, keď sa žiadalo o pôvodné všeobecné predchádzajúce povolenie.

2.   Pri žiadosti o obnovenie všeobecného predchádzajúceho povolenia uvedeného v odseku 1 je inštitúcia oslobodená od povinnosti poskytnúť informácie uvedené v článku 30 ods. 1 písm. a) až d) a písm. f), g) a i).

Článok 31

Načasovanie žiadosti, ktorú má inštitúcia predložiť, a spracovanie žiadosti príslušným orgánom na účely článku 77 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

1.   Na účely predchádzajúceho povolenia okrem všeobecného predchádzajúceho povolenia uvedeného v článku 78 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 575/2013 inštitúcia posiela úplnú žiadosť a informácie uvedené v článku 30 príslušnému orgánu najmenej štyri mesiace pred dátumom, ku ktorému sa držiteľom nástrojov oznámi jeden z úkonov uvedených v článku 77 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

2.   Na účely všeobecného predchádzajúceho povolenia uvedeného v článku 78 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 575/2013 inštitúcia posiela úplnú žiadosť a informácie uvedené v článkoch 30 a 30a príslušnému orgánu najmenej štyri mesiace pred dátumom, ku ktorému sa uskutoční ktorýkoľvek z úkonov uvedených v článku 77 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

3.   Odchylne od odseku 2, ak sa žiada o obnovenie všeobecného predchádzajúceho povolenia podľa článku 78 ods. 1 druhého pododseku nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a článku 30b, inštitúcia posiela žiadosť a informácie vyžadované podľa článkov 30, 30a a 30b príslušnému orgánu najmenej tri mesiace pred uplynutím obdobia, na ktoré bolo udelené pôvodné všeobecné predchádzajúce povolenie.

4.   Príslušné orgány môžu inštitúciám v jednotlivých prípadoch a za výnimočných okolností povoliť poslať žiadosť uvedenú v odsekoch 1, 2 a 3 v kratšej lehote, ako je lehota uvedená v týchto odsekoch.

5.   Príslušný orgán spracuje žiadosť buď v lehote uvedenej v odsekoch 1, 2 a 3, alebo v lehote uvedenej v odseku 4. Príslušné orgány zohľadňujú nové informácie prijaté v tejto lehote v prípade, že sú dostupné a že považujú tieto informácie za významné. Príslušné orgány spracujú žiadosť, len ak sú presvedčené o tom, že inštitúcia im poskytla všetky informácie vyžadované podľa článku 30 a prípadne podľa článkov 30a a 30b.

Článok 32

Žiadosti o umorenie, zníženie a spätné odkúpenie vzájomnými spoločnosťami, družstevnými spoločnosťami, sporiteľňami alebo podobnými inštitúciami na účely článku 77 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

1.   So zreteľom na umorenie nástrojov vlastného kapitálu Tier 1 vzájomných spoločností, družstevných spoločností, sporiteľní alebo podobných inštitúcií sa žiadosť uvedená v článku 29 ods. 1 a 2 a informácie uvedené v článku 30 ods. 1 predkladajú príslušnému orgánu v rovnakom intervale, aký príslušný orgán inštitúcie používa na preskúmanie umorení.

2.   Príslušné orgány môžu udeliť povolenie v predstihu pred úkonom uvedeným v článku 77 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v prípade určitej vopred určenej hodnoty, ktorá sa má umoriť, po odpočítaní hodnoty upísania nových zaplatených nástrojov vlastného kapitálu Tier 1 počas obdobia do jedného roka. Uvedená vopred určená hodnota môže predstavovať až 2 % vlastného kapitálu Tier 1, ak sú príslušné orgány presvedčené, že tento úkon neohrozí súčasnú ani budúcu solventnosť inštitúcie.

Pododdiel 2

Povolenie na zníženie nástrojov oprávnených záväzkov

Článok 32a

Význam spojenia „udržateľné z hľadiska výkonnosti inštitúcie v oblasti príjmov“ na účely článku 78 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013

„Udržateľné z hľadiska výkonnosti inštitúcie v oblasti príjmov“ podľa článku 78 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 znamená, že podľa posúdenia orgánu pre riešenie krízových situácií je ziskovosť inštitúcie k danému dátumu a v predvídateľnej budúcnosti aj naďalej spoľahlivá alebo nečelí žiadnej nepriaznivej zmene po nahradení nástrojov oprávnených záväzkov nástrojmi vlastných zdrojov alebo nástrojmi oprávnených záväzkov rovnakej alebo vyššej kvality. V posúdení orgánu pre riešenie krízových situácií sa zohľadňuje ziskovosť inštitúcie v stresových situáciách.

Článok 32b

Procesné požiadavky vrátane obmedzení a postupov v súvislosti so žiadosťou inštitúcie o zníženie nástrojov oprávnených záväzkov podľa článku 77 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

1.   Uplatnenia kúpnej opcie, umorenia, splatenia a spätné odkúpenia nástrojov oprávnených záväzkov sa neoznamujú držiteľom týchto nástrojov skôr, ako inštitúcia získala predchádzajúce povolenie od orgánu pre riešenie krízových situácií.

2.   Ak sa očakáva, že úkony uvedené v článku 77 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa uskutočnia s dostatočnou istotou, a po získaní predchádzajúceho povolenia orgánu pre riešenie krízových situácií inštitúcia odpočíta sumy, na ktoré sa má uplatniť kúpna opcia alebo ktoré sa majú umoriť, splatiť alebo spätne odkúpiť, od nástrojov oprávnených záväzkov inštitúcie pred skutočným uplatnením kúpnej opcie, umorením, splatením alebo spätným odkúpením. Za dostatočnú istotu sa považuje najmä situácia, keď inštitúcia verejne oznámila svoj zámer uplatniť kúpnu opciu či umoriť, splatiť alebo spätne odkúpiť nástroj oprávnených záväzkov.

3.   V prípade všeobecného predchádzajúceho povolenia uvedeného v článku 78 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa vopred určená hodnota, v súvislosti s ktorou orgán pre riešenie krízových situácií udelil povolenie, odpočíta od nástrojov oprávnených záväzkov inštitúcie od okamihu udelenia povolenia.

4.   Orgán pre riešenie krízových situácií udeľuje predchádzajúce povolenie okrem všeobecného predchádzajúceho povolenia uvedeného v článku 78a ods. 1 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na stanovené obdobie potrebné na uskutočnenie ktoréhokoľvek z úkonov uvedených v článku 77 ods. 2 uvedeného nariadenia, ktoré nesmie presiahnuť jeden rok.

5.   Ak sa žiada o všeobecné predchádzajúce povolenie uvedené v článku 78a ods. 1 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 575/2013, vopred určená hodnota, v súvislosti s ktorou sa udeľuje všeobecné predchádzajúce povolenie, nesmie presiahnuť 10 % celkovej hodnoty nesplatených nástrojov oprávnených záväzkov.

6.   Odseky 1 až 5 sa podľa potreby uplatňujú na konsolidovanej, subkonsolidovanej alebo individuálnej úrovni uplatňovania požiadaviek na vlastné zdroje a oprávnené záväzky.

Článok 32c

Predloženie žiadosti inštitúcie o zníženie nástrojov oprávnených záväzkov podľa článku 77 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

1.   Inštitúcia predkladá orgánu pre riešenie krízových situácií žiadosť o predchádzajúce povolenie vrátane všeobecného predchádzajúceho povolenia uvedeného v článku 78a ods. 1 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 575/2013 pred uskutočnením úkonu uvedeného v článku 77 ods. 2 uvedeného nariadenia.

2.   Odsek 1 sa podľa potreby uplatňuje na individuálnej, konsolidovanej alebo subkonsolidovanej úrovni uplatňovania požiadaviek na vlastné zdroje a oprávnené záväzky.

Článok 32d

Obsah žiadosti, ktorú má inštitúcia predložiť na účely článku 77 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

1.   K žiadosti uvedenej v článku 32c musia byť priložené všetky tieto informácie:

a)

podložené objasnenie dôvodu na uskutočnenie ktoréhokoľvek z úkonov uvedených v článku 77 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

b)

informácie o tom, či sa vyžadované povolenie zakladá na článku 78a ods. 1 prvom pododseku písm. a), b) alebo c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 alebo na článku 78a ods. 1 druhom pododseku uvedeného nariadenia;

c)

aktuálne a výhľadové informácie, ktoré sa vzťahujú aspoň na trojročné obdobie, o týchto požiadavkách na vlastné zdroje a oprávnené záväzky:

i)

požiadavka na vlastné zdroje a oprávnené záväzky založená na riziku stanovená v článku 92a ods. 1 písm. a) alebo v článku 92b nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a prípadne požiadavka na vlastné zdroje a oprávnené záväzky, ktorá nie je založená na riziku, stanovená v článku 92a ods. 1 písm. b) alebo v článku 92b uvedeného nariadenia;

ii)

prípadne minimálna požiadavka na vlastné zdroje a oprávnené záväzky stanovená v článku 45 smernice 2014/59/EÚ vypočítaná v súlade s článkami 45e a 45f uvedenej smernice, t. j. ako hodnota vlastných zdrojov a oprávnených záväzkov vyjadrená ako percentuálne podiely celkovej hodnoty rizikovej expozície príslušného subjektu vypočítanej v súlade s článkom 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ako aj hodnota vlastných zdrojov a oprávnených záväzkov vyjadrená ako percentuálne podiely veľkosti celkovej expozície príslušného subjektu vypočítanej v súlade s článkom 429 ods. 4 a článkom 429a nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

iii)

požiadavka na kombinovaný vankúš uvedená v článku 128 bode 6 smernice 2013/36/EÚ;

d)

aktuálne a výhľadové informácie o úrovni a zložení vlastných zdrojov a oprávnených záväzkov držaných na zabezpečenie súladu s požiadavkami uvedenými v odseku 1 písm. c) bodoch i), ii) a iii) pred uskutočnením a po uskutočnení úkonu uvedeného v článku 77 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Informácie sa vzťahujú aspoň na trojročné obdobie a pokiaľ ide o oprávnené záväzky, zahŕňajú podľa potreby špecifikácie týchto súm:

i)

záväzkov, ktoré sa kvalifikujú ako nástroje oprávnených záväzkov podľa článku 72b ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

ii)

záväzkov, ktoré orgán pre riešenie krízových situácií povolil kvalifikovať ako nástroje oprávnených záväzkov podľa článku 72b ods. 3 alebo 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

iii)

záväzkov, ktoré sú zahrnuté do sumy vlastných zdrojov a oprávnených záväzkov subjektov, ktorých krízová situácia sa rieši, podľa článku 45b ods. 1 smernice 2014/59/EÚ;

iv)

záväzkov, ktoré vyplývajú z dlhových nástrojov s vloženými derivátmi, zahrnutých do sumy vlastných zdrojov a oprávnených záväzkov podľa článku 45b ods. 2 smernice 2014/59/EÚ;

v)

záväzkov vydaných dcérskou spoločnosťou, ktoré spĺňajú podmienky na zahrnutie medzi nástroje konsolidovaných oprávnených záväzkov inštitúcie, na ktoré sa vzťahuje článok 92a nariadenia (EÚ) č. 575/2013, podľa článku 88a uvedeného nariadenia alebo subjektu, ktorého krízová situácia sa rieši, podľa článku 45b ods. 3 smernice 2014/59/EÚ;

vi)

nástrojov oprávnených záväzkov zohľadnených na účel splnenia požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky pre inštitúcie, ktoré sú významnými dcérskymi spoločnosťami G-SII mimo EÚ, podľa článku 92b ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a na účel splnenia minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky pre subjekty, ktoré nie sú samy subjektmi, ktorých krízová situácia sa rieši, podľa článku 45f ods. 2 písm. a) smernice 2014/59/EÚ;

e)

súhrnné posúdenie inštitúcie týkajúce sa vplyvu úkonu, ktorý inštitúcia plánovala uskutočniť v súlade s článkom 77 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, a pokiaľ ide o akýkoľvek takýto úkon, ktorý inštitúcia plánuje okrem toho uskutočniť do troch rokov, posúdenie týkajúce sa dodržiavania požiadaviek uvedených v odseku 1 písm. c) bodoch i), ii) a iii);

f)

ak sa inštitúcia snaží nahradiť nástroje oprávnených záväzkov podľa článku 78a ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013:

i)

informácie o zostatkovej splatnosti nahradených nástrojov oprávnených záväzkov a o splatnosti nástrojov vlastných zdrojov alebo nástrojov oprávnených záväzkov, ktoré ich nahrádzajú;

ii)

poradie nahradených nástrojov oprávnených záväzkov a nástrojov vlastných zdrojov alebo nástrojov oprávnených záväzkov, ktoré ich nahrádzajú, v konkurznom konaní;

iii)

náklady na nástroje vlastných zdrojov alebo nástroje oprávnených záväzkov, ktorými sa nahrádzajú nástroje oprávnených záväzkov;

iv)

plánované načasovanie emisie nástrojov vlastných zdrojov alebo nástrojov oprávnených záväzkov, ktorými sa nahrádzajú nástroje oprávnených záväzkov uvedené v článku 77 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

v)

vplyv na ziskovosť inštitúcie podľa článku 78a ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

g)

hodnotenie rizík, ktorým je inštitúcia vystavená alebo môže byť vystavená, a najmä informácia o tom, či sa úrovňou vlastných zdrojov a oprávnených záväzkov zabezpečuje primerané krytie týchto rizík, vrátane výsledkov stresových testovaní hlavných rizík, ktoré dokladajú možné straty;

h)

ak sa uplatňuje článok 78a ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, preukázanie, že čiastočné alebo úplné nahradenie nástrojov oprávnených záväzkov nástrojmi vlastných zdrojov je potrebné na zabezpečenie dodržiavania požiadaviek na vlastné zdroje;

i)

akékoľvek iné informácie, ktoré orgán pre riešenie krízových situácií považuje za nevyhnutné na posúdenie primeranosti udelenia povolenia v súlade s článkom 78a nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

2.   Orgán pre riešenie krízových situácií upustí od predkladania niektorých informácií uvedených v odseku 1, ak je presvedčený, že tieto informácie už má k dispozícii.

3.   Odseky 1 a 2 sa podľa potreby uplatňujú na individuálnej, konsolidovanej alebo subkonsolidovanej úrovni uplatňovania požiadaviek na vlastné zdroje a oprávnené záväzky.

Článok 32e

Dodatočné informácie, ktoré sa majú predložiť spolu so žiadosťou o všeobecné predchádzajúce povolenie v súvislosti s úkonmi uvedenými v článku 77 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

1.   Ak sa žiada o všeobecné predchádzajúce povolenie uvedené v článku 78a ods. 1 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v súvislosti s úkonom podľa článku 77 ods. 2 uvedeného nariadenia, inštitúcia v žiadosti uvádza celkovú hodnotu nesplatených nástrojov oprávnených záväzkov vrátane celkovej hodnoty nesplatených nástrojov oprávnených záväzkov, ktoré spĺňajú podmienky článku 88a nariadenia (EÚ) č. 575/2013 alebo článku 45b ods. 3 smernice 2014/59/EÚ.

2.   Žiadosť o všeobecné predchádzajúce povolenie v súvislosti s úkonom podľa článku 77 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 môže zahŕňať nástroje oprávnených záväzkov, ktoré sa ešte majú emitovať, podliehajúce špecifikácii konečnej hodnoty uvedenej v odseku 1, ktorá sa má oznámiť orgánu pre riešenie krízových situácií po príslušnej emisii.

Článok 32f

Informácie, ktoré sa majú predložiť spolu so žiadosťou o obnovenie všeobecného predchádzajúceho povolenia v súvislosti s úkonmi uvedenými v článku 77 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

1.   Pred uplynutím platnosti všeobecného predchádzajúceho povolenia udeleného podľa článku 78a ods. 1 druhého pododseku nariadenia (EÚ) č. 575/2013 môže inštitúcia predložiť žiadosť o jeho obnovenie vždy na obdobie najviac jedného ďalšieho roka za predpokladu, že inštitúcia nepožiada o zvýšenie vopred určenej hodnoty stanovenej v čase udelenia tohto všeobecného povolenia a nezmení odôvodnenie uvedené v článku 32d ods. 1 písm. a), ktoré sa poskytlo v čase, keď sa žiadalo o pôvodné všeobecné predchádzajúce povolenie.

2.   Pri žiadosti o obnovenie všeobecného predchádzajúceho povolenia uvedeného v odseku 1 je inštitúcia oslobodená od povinnosti poskytnúť informácie uvedené v článku 32d ods. 1 písm. a), b), c), e), f) a h).

Článok 32g

Načasovanie žiadosti, ktorú má inštitúcia predložiť, a spracovanie žiadosti orgánom pre riešenie krízových situácií na účely článku 77 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013

1.   Na účely predchádzajúceho povolenia okrem všeobecného predchádzajúceho povolenia uvedeného v článku 78a ods. 1 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 575/2013 inštitúcia posiela úplnú žiadosť a informácie uvedené v článku 32d orgánu pre riešenie krízových situácií najmenej štyri mesiace pred dátumom, ku ktorému sa držiteľom nástrojov oznámi jeden z úkonov uvedených v článku 77 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

2.   Na účely všeobecného predchádzajúceho povolenia uvedeného v článku 78a ods. 1 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 575/2013 inštitúcia posiela úplnú žiadosť a informácie uvedené v článkoch 32d a 32e orgánu pre riešenie krízových situácií najmenej štyri mesiace pred dátumom, ku ktorému sa uskutoční jeden z úkonov uvedených v článku 77 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

3.   Odchylne od odseku 2, ak sa žiada o obnovenie všeobecného predchádzajúceho povolenia podľa článku 78a ods. 1 druhého pododseku nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a článku 32f, inštitúcia posiela úplnú žiadosť a informácie vyžadované podľa článkov 32d, 32e a 32f orgánu pre riešenie krízových situácií najmenej tri mesiace pred uplynutím obdobia, na ktoré bolo udelené pôvodné všeobecné predchádzajúce povolenie.

4.   Orgány pre riešenie krízových situácií môžu inštitúciám v jednotlivých prípadoch a za výnimočných okolností povoliť poslať žiadosť uvedenú v odsekoch 1, 2 a 3 v kratšej lehote, ako je lehota uvedená v týchto odsekoch.

5.   Orgán pre riešenie krízových situácií spracuje žiadosť buď v lehote uvedenej v odsekoch 1, 2 a 3, alebo v lehote uvedenej v odseku 4. Orgány pre riešenie krízových situácií zohľadňujú nové informácie prijaté v tejto lehote v prípade, že sú dostupné a že považujú tieto informácie za významné. Orgány pre riešenie krízových situácií spracujú žiadosť, len ak sú presvedčené o tom, že inštitúcia im poskytla všetky informácie vyžadované podľa článku 32d a prípadne podľa článkov 32e a 32f.

Článok 32h

Zjednodušené požiadavky pre inštitúcie, pre ktoré orgán pre riešenie krízových situácií stanovil minimálnu požiadavku na vlastné zdroje a oprávnené záväzky stanovenú v článku 45 ods. 1 smernice 2014/59/EÚ na úrovni, ktorá nepresahuje sumu dostatočnú na absorpciu strát

1.   Odchylne od článkov 32d, 32e a 32f, ak žiadosť uvedenú v článku 32c predkladá inštitúcia, pre ktorú orgán pre riešenie krízových situácií stanovil minimálnu požiadavku na vlastné zdroje a oprávnené záväzky stanovenú v článku 45 ods. 1 smernice 2014/59/EÚ na úrovni, ktorá nepresahuje sumu dostatočnú na absorpciu strát v súlade s článkom 45c ods. 2 prvým pododsekom písm. a) uvedenej smernice, k uvedenej žiadosti sa priložia všetky tieto informácie:

a)

podložené objasnenie dôvodu na uskutočnenie ktoréhokoľvek z úkonov uvedených v článku 77 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

b)

informácie o tom, či sa vyžadované povolenie zakladá na článku 78a ods. 1 prvom pododseku písm. a), b) alebo c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 alebo na článku 78a ods. 1 druhom pododseku uvedeného nariadenia.

2.   Všeobecné predchádzajúce povolenie uvedené v článku 78a ods. 1 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a udelené na základe žiadosti podanej v súlade s odsekom 1 nepodlieha obmedzeniu stanovenému v článku 32b ods. 5 tohto nariadenia.

3.   Odchylne od článku 32g inštitúcie uvedené v odseku 1 predkladajú žiadosť uvedenú v článku 32c orgánu pre riešenie krízových situácií najmenej tri mesiace pred dátumom, ku ktorému sa držiteľom nástrojov oznámi jeden z úkonov uvedených v článku 77 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, alebo v prípade žiadosti o všeobecné predchádzajúce povolenie uvedené v článku 78a ods. 1 druhom pododseku uvedeného nariadenia najmenej tri mesiace pred dátumom, ku ktorému sa uskutoční jeden z úkonov uvedených v článku 77 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

4.   Ak orgán pre riešenie krízových situácií písomne nenamieta proti žiadosti uvedenej v článku 32c v lehotách uvedených v odseku 3, povolenie sa považuje za udelené.

5.   Tento článok sa podľa potreby uplatňuje na individuálnej, konsolidovanej alebo subkonsolidovanej úrovni uplatňovania požiadaviek na vlastné zdroje a oprávnené záväzky.

Článok 32i

Postup spolupráce medzi príslušným orgánom a orgánom pre riešenie krízových situácií pri udeľovaní povolenia uvedeného v článku 78a nariadenia (EÚ) č. 575/2013

1.   Ak inštitúcia predloží úplnú žiadosť o predchádzajúce povolenie vrátane všeobecného predchádzajúceho povolenia uvedeného v článku 78a ods. 1 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 575/2013, orgán pre riešenie krízových situácií bezodkladne postúpi túto žiadosť príslušnému orgánu, pričom zahrnie aj informácie uvedené v článku 32d a prípadne informácie uvedené v článku 32e, článku 32f alebo článku 32h

2.   Súčasne s postúpením informácií uvedených v odseku 1 orgán pre riešenie krízových situácií požiada príslušný orgán o konzultácie o prijatej žiadosti, ktoré zahŕňajú vzájomnú výmenu akýchkoľvek iných relevantných informácií potrebných na posúdenie žiadosti orgánom pre riešenie krízových situácií alebo príslušným orgánom.

3.   Príslušný orgán a orgán pre riešenie krízových situácií sa dohodnú na primeranej lehote na poskytnutie odpovede na konzultácie uvedené v odseku 2, ktorá nesmie presiahnuť tri mesiace od okamihu prijatia žiadosti o konzultácie a ktorá sa skráti na dva mesiace, ak sa konzultácie týkajú obnovenia všeobecného predchádzajúceho povolenia podľa článku 32f alebo obnovenia všeobecného predchádzajúceho povolenia podľa článku 32h Orgán pre riešenie krízových situácií pred prijatím rozhodnutia o povolení zváži stanoviská, ktoré dostal od príslušného orgánu.

4.   Ak sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu v súlade s článkom 78a ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, orgán pre riešenie krízových situácií oznámi príslušnému orgánu do dvoch mesiacov od prijatia žiadosti o konzultácie uvedenej v odseku 2 alebo do jedného mesiaca, ak sa konzultácie týkajú obnovenia všeobecného predchádzajúceho povolenia podľa článku 32f alebo obnovenia všeobecného predchádzajúceho povolenia podľa článku 32h, navrhovaný rozsah, ktorý považuje za potrebný na to, aby po uskutočnení úkonu uvedeného v článku 77 ods. 2 uvedeného nariadenia vlastné zdroje a oprávnené záväzky inštitúcie prevýšili požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky.

5.   Príslušný orgán do troch týždňov od prijatia oznámenia uvedeného v odseku 4 alebo ak sa konzultácie týkajú obnovenia všeobecného predchádzajúceho povolenia podľa článku 32f alebo obnovenia všeobecného predchádzajúceho povolenia podľa článku 32h, do dvoch týždňov od prijatia tohto oznámenia zašle svoj písomný súhlas orgánu pre riešenie krízových situácií. Ak príslušný orgán nesúhlasí alebo čiastočne nesúhlasí s orgánom pre riešenie krízových situácií, v uvedenej lehote o tom informuje orgán pre riešenie krízových situácií, pričom uvedie dôvody.

6.   Odchylne od odseku 3, ak sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu v súlade s článkom 78a ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, príslušný orgán poskytne odpoveď na konzultácie uvedené v odseku 2 súčasne so zaslaním svojho písomného súhlasu uvedeného v odseku 5 orgánu pre riešenie krízových situácií.

7.   Odchylne od odsekov 3 až 6, ak je maximálna lehota na spracovanie žiadosti uvedenej v odseku 1 kratšia ako štyri mesiace v súlade s článkom 32g ods. 3 alebo 4, na lehotách uvedených v odsekoch 3, 4 a 5 sa dohodnú orgán pre riešenie krízových situácií a príslušný orgán, pričom zohľadnia príslušnú maximálnu lehotu.

8.   Orgán pre riešenie krízových situácií a príslušný orgán sa usilujú dosiahnuť súhlas uvedený v odseku 5 s cieľom zabezpečiť, aby sa žiadosť uvedená v odseku 1 spracovala v každom prípade v lehote uvedenej v článku 32g ods. 1, 2, 3 alebo 4.

9.   Orgán pre riešenie krízových situácií bez zbytočného odkladu oznámi príslušnému orgánu rozhodnutie prijaté v súvislosti s povolením. Orgán pre riešenie krízových situácií takisto informuje príslušný orgán v prípade odňatia všeobecného predchádzajúceho povolenia, ak inštitúcia poruší ktorékoľvek z kritérií stanovených na účely tohto povolenia.“

15.

V kapitole IV sa oddiel 3 mení takto:

a)

Názov oddielu 3 sa nahrádza takto:

ODDIEL 3

Dočasné upustenie od odpočítavania od vlastných zdrojov a oprávnených záväzkov “;

b)

Názov článku 33 sa nahrádza takto:

„Článok 33

Dočasné upustenie od odpočítavania od vlastných zdrojov a oprávnených záväzkov na účely článku 79 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013“;

c)

V článku 33 sa odseky 2 a ods. 3 nahrádzajú takto:

„2.   Upustenie sa uplatňuje len v súvislosti s novými podielmi nástrojov vlastných zdrojov v subjekte finančného sektora alebo nástrojov oprávnených záväzkov v inštitúcii, ktorý, resp. ktorá podlieha operácii finančnej pomoci.

3.   Na účely poskytovania dočasného upustenia od odpočítavania od vlastných zdrojov a prípadne oprávnených záväzkov môže príslušný orgán považovať podiely uvedené v článku 79 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 za držané na účely operácie finančnej pomoci na reorganizáciu a záchranu subjektu finančného sektora alebo inštitúcie, ak je operácia vykonaná podľa plánu a schválená príslušným orgánom a ak sa v pláne jasne stanovujú fázy, načasovanie a ciele a spresňuje sa interakcia medzi podielmi a operáciou finančnej pomoci.“

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. októbra 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/876 z 20. mája 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o ukazovateľ finančnej páky, ukazovateľ čistého stabilného financovania, požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky, kreditné riziko protistrany, trhové riziko, expozície voči centrálnym protistranám, expozície voči podnikom kolektívneho investovania, veľkú majetkovú angažovanosť, požiadavky na predkladanie správ a zverejňovanie informácií, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 150, 7.6.2019, s. 1).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 241/2014 zo 7. januára 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek na vlastné zdroje inštitúcií (Ú. v. EÚ L 74, 14.3.2014, s. 8).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 190).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/879 z 20. mája 2019, ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o kapacitu úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a rekapitalizáciu, a smernica 98/26/ES (Ú. v. EÚ L 150, 7.6.2019, s. 296).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2401 z 12. decembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti (Ú. v. EÚ L 347, 28.12.2017, s. 1).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).


Top