EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1575

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2023/1575 z 27. júla 2023 o množstve kvót pre celú Úniu, ktoré sa majú vydať v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami na rok 2024 (Text s významom pre EHP)

C/2023/4950

Ú. v. EÚ L 192, 31.7.2023, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1575/oj

31.7.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 192/30


ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2023/1575

z 27. júla 2023

o množstve kvót pre celú Úniu, ktoré sa majú vydať v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami na rok 2024

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (1), a najmä na jej článok 9 a článok 9a,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie (EÚ) 2020/1722 (2) sa na rok 2021 stanovilo množstvo kvót pre celú Úniu v zmysle článku 9 smernice 2003/87/ES na 1 571 583 007 kvót, pričom sa od roku 2021 uplatnilo zvýšenie lineárneho redukčného koeficientu na 2,2. V dôsledku uplatnenia tohto lineárneho redukčného koeficientu množstvo kvót pre celú Úniu na rok 2023 predstavuje 1 485 575 977.

(2)

Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/959 (3) sa zmenila smernica 2003/87/ES s cieľom znížiť v roku 2024 množstvo kvót pre celú Úniu o 90 miliónov kvót a zvýšiť ho o 78,4 milióna kvót pre námornú dopravu. Množstvo kvót pre celú Úniu na rok 2024 stanovené v tomto rozhodnutí sa zníži o prvé uvedené množstvo a zvýši o druhé uvedené množstvo.

(3)

Smernicou (EÚ) 2023/959 sa okrem toho zmenila aj smernica 2003/87/ES s cieľom zvýšiť lineárny koeficient na roky 2024 až 2027 na 4,3 %. Lineárny koeficient sa vzťahuje na priemerné ročné celkové množstvo kvót vydaných členskými štátmi v súlade s rozhodnutiami Komisie o ich národných alokačných plánoch na roky 2008 až 2012 a na množstvo kvót zodpovedajúce priemerným emisiám z činností námornej dopravy nahláseným v súlade s nariadením (EÚ) 2015/757 (4) za roky 2018 a 2019, ktoré sú uvedené v článku 3ga smernice 2003/87/ES. Uplatňovanie lineárneho koeficientu na tieto množstvá predstavuje ročné zníženie kvót, ktoré sa majú vydať v Únii, o 87 924 231 kvót. V súlade s článkom 9 smernice 2003/87/ES sa na účely výpočtu hodnoty na rok 2024 stanovenej v tomto rozhodnutí zníži množstvo kvót pre celú Úniu vyplývajúce zo zmien uvedených v odôvodnení 2 o celkové množstvo v dôsledku lineárneho redukčného koeficientu.

(4)

Množstvo kvót pre celú Úniu na rok 2024 a ročné zníženie kvót, ktoré sa majú vydať v Únii, vyplývajúce z uplatnenia lineárneho redukčného koeficientu sa týkajú štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a Európskeho združenia voľného obchodu.

(5)

Podľa článku 9a ods. 4 smernice 2003/87/ES by sa v množstve kvót pre celú Úniu na rok 2024 malo zohľadniť vylúčenie malých zariadení z EU ETS stanovené v článku 27 smernice 2003/87/ES. Od uverejnenia rozhodnutia (EÚ) 2020/1722 k takémuto vylúčeniu nedošlo.

(6)

V súlade s článkom 9 smernice 2003/87/ES má Komisia do 6. septembra 2023 uverejniť množstvo kvót pre celú Úniu.

(7)

Celkové množstvo kvót, ktoré sa majú prideliť prevádzkovateľom lietadiel na rok 2024, sa v zmysle článku 3c smernice 2003/87/ES uverejní samostatne, a preto nie je zahrnuté do množstva kvót pre celú Úniu uverejneného v tomto rozhodnutí.

(8)

Na tomto základe by sa množstvo kvót pre celú Úniu uvedené v článku 9 smernice 2003/87/ES malo na rok 2024 stanoviť na 1 386 051 745,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Množstvo kvót pre celú Úniu uvedené v článku 9 smernice 2003/87/ES na rok 2024 sa stanovuje na 1 386 051 745.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 27. júla 2023

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1722 zo 16. novembra 2020 o množstve kvót pre celú Úniu, ktoré sa majú vydať v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami na rok 2021 (Ú. v. EÚ L 386, 18.11.2020, s. 26).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/959 z 10. mája 2023, ktorou sa mení smernica 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii a rozhodnutie (EÚ) 2015/1814 o zriadení a prevádzke trhovej stabilizačnej rezervy systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii (Ú. v. EÚ L 130, 16.5.2023, s. 134).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/757 z 29. apríla 2015 o monitorovaní, nahlasovaní a overovaní emisií oxidu uhličitého z námornej dopravy a o zmene smernice 2009/16/ES (Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 55).


Top