EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1637

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1637 z 5. júla 2022, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania smernice Rady (EÚ) 2020/262, pokiaľ ide o používanie dokumentov v súvislosti s prepravou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane a s prepravou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani po jeho uvedení do daňového voľného obehu, a ktorým sa stanovuje formulár, ktorý sa má používať pre osvedčenie o oslobodení od spotrebnej dane

C/2022/4497

OJ L 247, 23.9.2022, p. 57–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1637/oj

23.9.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 247/57


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/1637

z 5. júla 2022,

ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania smernice Rady (EÚ) 2020/262, pokiaľ ide o používanie dokumentov v súvislosti s prepravou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane a s prepravou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani po jeho uvedení do daňového voľného obehu, a ktorým sa stanovuje formulár, ktorý sa má používať pre osvedčenie o oslobodení od spotrebnej dane

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa ustanovuje všeobecný systém spotrebných daní (1), a najmä na jej článok 12 ods. 3, článok 29 ods. 2 a článok 43 ods. 2,

keďže:

(1)

V článku 12 ods. 1 smernice (EÚ) 2020/262 sa vyžaduje, aby tovar podliehajúci spotrebnej dani, ktorý sa prepravuje medzi členskými štátmi v režime pozastavenia dane a na ktorý sa vzťahuje oslobodenie od zaplatenia spotrebnej dane, bol prepravovaný spolu s osvedčením o oslobodení od spotrebnej dane. Mala by sa stanoviť forma tohto osvedčenia.

(2)

V súlade s článkom 12 ods. 2 smernice (EÚ) 2020/262 môžu členské štáty použiť osvedčenie o oslobodení od spotrebnej dane s cieľom pokryť iné oblasti nepriameho zdaňovania. S cieľom zabezpečiť jednotné oznamovanie medzi orgánmi členských štátov pred prepravou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, ktorý je oslobodený od zaplatenia spotrebnej dane, z územia jedného členského štátu na územie iného členského štátu by sa mali stanoviť pravidlá pre oznamovanie použitia osvedčenia o oslobodení od spotrebnej dane v iných oblastiach nepriameho zdaňovania.

(3)

Keďže nariadenie Komisie (ES) č. 31/96 (2) stanovuje pravidlá týkajúce sa osvedčenia o oslobodení od spotrebnej dane, malo by sa nahradiť.

(4)

V smernici (EÚ) 2020/262 sa vyžaduje, aby sa preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane uskutočňovala na podklade elektronického administratívneho dokumentu vymieňaného prostredníctvom počítačového systému uvedeného v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/263 (3). V uvedenej smernici sa takisto vyžaduje používanie záložných dokumentov v prípadoch, keď uvedený počítačový systém nie je v členskom štáte odoslania dostupný. Mali by sa stanoviť pravidlá a postupy výmeny elektronických administratívnych dokumentov prostredníctvom počítačového systému v súvislosti s prepravou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane a záložných dokumentov.

(5)

V smernici (EÚ) 2020/262 sa vyžaduje, aby sa preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, ktorý bol uvedený do daňového voľného obehu na území jedného členského štátu a prepravuje sa na územie iného členského štátu, aby tam bol dodaný na podnikateľské účely, uskutočňovala na podklade elektronického zjednodušeného administratívneho dokumentu vymieňaného prostredníctvom počítačového systému uvedeného v rozhodnutí (EÚ) 2020/263. V uvedenej smernici sa takisto vyžaduje používanie záložných dokumentov v prípadoch, keď uvedený počítačový systém nie je v členskom štáte odoslania dostupný. Mali by sa stanoviť pravidlá a postupy výmeny elektronických zjednodušených administratívnych dokumentov prostredníctvom počítačového systému v súvislosti s prepravou tovaru, ktorý má byť dodaný na podnikateľské účely, a záložných dokumentov.

(6)

Členské štáty majú uplatňovať opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 12, článkami 20 až 22 a článkami 36 až 37 smernice (EÚ) 2020/262 od 13. februára 2023. Keďže týmto nariadením sa vykonáva smernica (EÚ) 2020/262, malo by sa takisto uplatňovať od uvedeného dátumu.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spotrebné dane,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Osvedčenie o oslobodení od spotrebnej dane

1.   Formulár, ktorý sa má použiť pre osvedčenie o oslobodení od spotrebnej dane uvedené v článku 12 ods. 1 smernice (EÚ) 2020/262 (ďalej len „osvedčenie o oslobodení od spotrebnej dane“), je stanovený v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.   Keď členské štáty používajú osvedčenie o oslobodení od spotrebnej dane na účely článku 12 ods. 2 smernice (EÚ) 2020/262, informujú o tom Komisiu a poskytnú jej potrebné informácie.

3.   Členské štáty oznamujú Komisii, ktoré vnútroštátne orgány zodpovedajú za opečiatkovanie osvedčenia o oslobodení od spotrebnej dane.

4.   Členské štáty, ktoré oslobodia príjemcu od povinnosti mať osvedčenie opečiatkované, ako sa stanovuje v bode 14 vysvetliviek k prílohe, o tom informujú Komisiu.

5.   Komisia oznámi členským štátom informácie prijaté podľa odsekov 2, 3 a 4 najneskôr do jedného mesiaca odo dňa prijatia uvedených informácií.

Článok 2

Formality pred začatím prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane

Odosielateľ, ktorý chce odoslať tovar podliehajúci spotrebnej dani v režime pozastavenia dane, vyplní polia návrhu elektronického administratívneho dokumentu, ako sa stanovuje v článku 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2022/1636 (4), a predloží ho príslušným orgánom členského štátu odoslania, ako sa uvádza v článku 20 ods. 2 smernice (EÚ) 2020/262.

Uvedený návrh elektronického administratívneho dokumentu sa predkladá najskôr sedem dní pred dátumom uvedeným na dokumente ako dátum odoslania príslušného tovaru podliehajúceho spotrebnej dani.

Článok 3

Zrušenie elektronického administratívneho dokumentu

1.   Odosielateľ, ktorý chce zrušiť elektronický administratívny dokument v súlade s článkom 20 ods. 6 smernice (EÚ) 2020/262, predloží návrh správy o zrušení uvedenej v článku 5 delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/1636 príslušným orgánom členského štátu odoslania.

2.   Príslušné orgány členského štátu odoslania elektronicky overujú údaje v návrhu správy o zrušení uvedenom v odseku 1.

Ak sú údaje v návrhu správy o zrušení správne, príslušné orgány členského štátu odoslania uvedú v správe o zrušení dátum a čas overenia, informujú o tejto skutočnosti odosielateľa a odošlú správu o zrušení príslušným orgánom členského štátu určenia.

Ak údaje v návrhu správy o zrušení uvedenom v odseku 1 nie sú správne, príslušné orgány členského štátu odoslania o tom bezodkladne informujú odosielateľa.

Ak je príjemca oprávneným prevádzkovateľom daňového skladu alebo registrovaným príjemcom, príslušné orgány členského štátu určenia po prijatí správy o zrušení zašlú túto správu príjemcovi.

Článok 4

Správy týkajúce sa zmeny miesta určenia alebo zmeny príjemcu počas prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane

1.   Ak chce odosielateľ zmeniť miesto určenia alebo príjemcu, ako sa uvádza v článku 20 ods. 7 smernice (EÚ) 2020/262, príslušné orgány členského štátu odoslania vykonajú elektronické overenie údajov v návrhu správy o zmene miesta určenia uvedenej v článku 6 delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/1636.

Ak sú údaje v návrhu správy o zmene miesta určenia správne, príslušné orgány členského štátu odoslania:

a)

uvedú v návrhu správy o zmene miesta určenia dátum a čas overenia, ako aj poradové číslo a informujú o tom odosielateľa;

b)

aktualizujú pôvodný elektronický administratívny dokument v súlade s údajmi uvedenými v návrhu správy o zmene miesta určenia.

2.   Ak aktualizácia uvedená v odseku 1 písm. b) tohto článku zahŕňa zmenu členského štátu určenia alebo zmenu príjemcu, uplatňuje sa pri aktualizovanom elektronickom administratívnom dokumente článok 20 ods. 4 a alebo článok 21 ods. 1 smernice (EÚ) 2020/262.

3.   Ak aktualizácia uvedená v odseku 1 písm. b) tohto článku zahŕňa zmenu členského štátu určenia, príslušné orgány členského štátu odoslania zašlú správu o zmene miesta určenia príslušným orgánom členského štátu určenia uvedeným v pôvodnom elektronickom administratívnom dokumente.

Príslušné orgány členského štátu určenia potom zašlú správu o zmene miesta určenia príjemcovi uvedenému v pôvodnom elektronickom administratívnom dokumente.

4.   Ak aktualizácia uvedená v odseku 1 písm. b) tohto článku zahŕňa zmenu príjemcu v rámci toho istého členského štátu určenia ako v pôvodnom elektronickom administratívnom dokumente, príslušné orgány tohto členského štátu o zmene informujú príjemcu uvedeného v pôvodnom elektronickom administratívnom dokumente.

5.   Ak aktualizácia uvedená v odseku 1 písm. b) tohto článku zahŕňa zmenu miesta dodávky uvedeného v pôvodnom elektronickom administratívnom dokumente, ako sa uvádza v článku 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/1636, pričom nezahŕňa zmenu členského štátu určenia ani zmenu príjemcu, príslušné orgány členského štátu odoslania zašlú správu o zmene miesta určenia príslušným orgánom členského štátu určenia uvedeným v pôvodnom elektronickom administratívnom dokumente. Po prijatí správy o zmene miesta určenia orgány členského štátu určenia zašlú túto správu príjemcovi.

6.   Ak údaje v návrhu správy o zmene miesta určenia nie sú správne, príslušné orgány členského štátu odoslania o tom bezodkladne informujú odosielateľa.

Článok 5

Správy týkajúce sa rozdelenia prepravy energetických výrobkov prepravovaných v režime pozastavenia dane

1.   Odosielateľ, ktorý chce rozdeliť prepravu energetických výrobkov podľa článku 23 smernice (EÚ) 2020/262, predloží pre každé miesto určenia návrh správy o rozdelení prepravy uvedenej v článku 7 delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/1636 príslušným orgánom členského štátu odoslania.

2.   Príslušné orgány členského štátu odoslania elektronicky overujú údaje v návrhu správy o rozdelení prepravy.

Ak sú uvedené údaje správne, príslušné orgány členského štátu odoslania:

a)

pre každé miesto určenia vyhotovia nový elektronický administratívny dokument, ktorým sa nahradí pôvodný elektronický administratívny dokument;

b)

vyhotovia pre pôvodný elektronický administratívny dokument oznámenie o rozdelení prepravy;

c)

oznámenie o rozdelení prepravy zašlú odosielateľovi a príslušným orgánom členského štátu určenia uvedeným v pôvodnom elektronickom administratívnom dokumente.

V súvislosti s každým novým elektronickým administratívnym dokumentom uvedeným v tomto odseku druhom pododseku písmene a) sa uplatňuje článok 20 ods. 3 tretí pododsek, článok 20 ods. 4 a ods. 5 a článok 21 ods. 1 smernice (EÚ) 2020/262.

3.   Príslušné orgány členského štátu určenia uvedené v pôvodnom elektronickom administratívnom dokumente zašlú oznámenie o rozdelení prepravy príjemcovi uvedenému v pôvodnom elektronickom administratívnom dokumente.

4.   Ak údaje uvedené v návrhu správy o rozdelení prepravy nie sú správne, príslušné orgány členského štátu odoslania o tom bezodkladne informujú odosielateľa.

Článok 6

Formality pred začatím prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani po jeho uvedení do daňového voľného obehu

1.   Odosielateľ predloží návrh elektronického zjednodušeného administratívneho dokumentu uvedeného v článku 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/1636 príslušným orgánom členského štátu odoslania.

2.   Návrh elektronického zjednodušeného administratívneho dokumentu sa predkladá najskôr sedem dní pred dátumom uvedeným na dokumente ako dátum odoslania príslušného tovaru podliehajúceho spotrebnej dani.

Článok 7

Správy týkajúce sa zmeny miesta určenia prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani po jeho uvedení do daňového voľného obehu

1.   Odosielateľ, ktorý chce zmeniť miesto určenia, ako sa uvádza v článku 36 ods. 5 smernice (EÚ) 2020/262, predloží návrh správy o zmene miesta určenia uvedenej v článku 6 delegovaného nariadenia (EÚ) 2022/1636 príslušným orgánom členského štátu odoslania.

2.   Príslušné orgány členského štátu odoslania elektronicky overujú údaje v návrhu správy o zmene miesta určenia uvedenom v odseku 1.

Ak sú údaje v návrhu správy o zmene miesta určenia správne, príslušné orgány členského štátu odoslania:

a)

uvedú v návrhu správy o zmene miesta určenia dátum a čas overenia, ako aj poradové číslo a informujú o tom odosielateľa;

b)

aktualizujú pôvodný elektronický zjednodušený administratívny dokument v súlade s údajmi uvedenými v návrhu správy o zmene miesta určenia;

c)

správu o zmene miesta určenia zašlú príslušným orgánom členského štátu určenia uvedeným v pôvodnom elektronickom zjednodušenom administratívnom dokumente.

Príslušné orgány členského štátu určenia zašlú túto správu o zmene miesta určenia príjemcovi.

3.   Ak údaje v návrhu správy o zmene miesta určenia nie sú správne, príslušné orgány členského štátu odoslania o tom bezodkladne informujú odosielateľa.

Článok 8

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 31/96 sa zrušuje.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 13. februára 2023.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. júla 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 27.2.2020, s. 4.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 31/96 z 10. januára 1996 o osvedčení o oslobodení od spotrebnej dane (Ú. v. ES L 8, 11.1.1996, s. 11).

(3)  Rozhodnutie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2020/263 z 15. januára 2020 o informatizácii prepravy a kontroly tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (Ú. v. EÚ L 58, 27.2.2020, s. 43).

(4)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1636 z 5. júla 2022, ktorým sa dopĺňa smernica Rady (EÚ) 2020/262 stanovením štruktúry a obsahu dokumentov, ktoré sa vymieňajú v súvislosti s prepravou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, a stanovením prahu pre straty z dôvodu povahy tovaru (pozri stranu 2 tohto úradného vestníka).


PRÍLOHA

Európska únia

Osvedčenie o oslobodení od spotrebnej dane

Článok 12 SMERNICE RADY (EÚ) 2020/262 (1)

Poradové číslo (nepovinné, v závislosti od vnútroštátnych požiadaviek) …

1.

OPRÁVNENÁ ORGANIZÁCIA ALEBO JEDNOTLIVEC

Názov/meno …

Ulica a číslo domu …

PSČ, miesto …

Hostiteľský členský štát …

Emailová adresa …

Adresa dodania (vyplní sa, ak sa líši od vyššie uvedenej adresy)

Ulica a číslo domu …

PSČ, miesto …

Emailová adresa …

2.

PRÍSLUŠNÝ ORGÁN ZODPOVEDNÝ ZA POTVRDENIE PEČIATKOU

Názov …

Adresa …

Telefónne číslo …

Emailová adresa …

3.

VYHLÁSENIE OPRÁVNENEJ ORGANIZÁCIE ALEBO JEDNOTLIVCA

Oprávnená organizácia alebo jednotlivec (nehodiace sa prečiarknite) týmto vyhlasuje, že:

a)

tovar uvedený v kolónke 5 je určený:

(vhodné zaškrtnite)

na úradné použitie

na osobnú spotrebu

zahraničnej diplomatickej misie

príslušníka zahraničnej diplomatickej misie

zahraničného konzulárneho úradu

príslušníka zahraničného konzulárneho úradu

medzinárodnej organizácie

zamestnancov medzinárodnej organizácie

ozbrojených síl štátu, ktorý je stranou Severoatlantickej zmluvy (síl NATO)

 

ozbrojených síl Spojeného kráľovstva rozmiestnených na Cypre

 

ozbrojených síl členského štátu, ktoré sa podieľajú na činnosti Únie v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky

 

na spotrebu podľa dohody uzatvorenej s tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami, ak je takáto dohoda prípustná alebo oprávnená, pokiaľ ide o oslobodenie od dane z pridanej hodnoty

 

názov oprávnenej organizácie (pozri kolónku 4)

b)

tovar uvedený v kolónke 5 spĺňa podmienky a obmedzenia, ktoré sa v hostiteľskom členskom štáte uvedenom v kolónke 1 vzťahujú na oslobodenie od dane, a

c)

že vyššie uvedené údaje sú poskytované v dobrej viere. Oprávnená organizácia alebo jednotlivec sa týmto zaväzuje, že členskému štátu, z ktorého bol tovar odoslaný, zaplatí spotrebnú daň, ktorá by bola splatná, ak by tento tovar nespĺňal podmienky oslobodenia od dane alebo ak by sa tovar nepoužil zamýšľaným spôsobom.

Miesto, dátum

Meno a postavenie podpísaného

 

 

Podpis

4.

Pečiatka organizácie (pri oslobodení od dane na osobnú spotrebu)

Podpis …

Meno …

Postavenie/pozícia podpísaného …

Miesto, dátum …

Pečiatka

5.

OPIS ODOSLANÉHO TOVARU, V SÚVISLOSTI S KTORÝM SA POŽADUJE OSLOBODENIE OD SPOTREBNEJ DANE

a)

Údaje o odosielateľovi (oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu, registrovaný odosielateľ, dodávateľ)

Meno …

Ulica a číslo domu …

PSČ, mesto …

Členský štát …

Jedinečné číslo pre spotrebnú daň (povinné) …

Emailová adresa …

b)

Údaje o tovare (v prípade potreby pridajte riadky)

Číslo riadku

Opis tovaru

alebo odkaz na priložený formulár objednávky (2)

Množstvo

Merná jednotka

Jednotková hodnota bez spotrebnej dane

Celková hodnota bez spotrebnej dane

Mena

 

 

 

 

 

 

 

Celková suma

 

 

 

6.

POTVDENIE PRÍSLUŠNÉHO ORGÁNU HOSTITEĽSKÉHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

Zásielka tovaru opísaného v kolónke 5 vyhovuje:

v plnom rozsahu

až do množstva … (príp. počtu) (3)

podmienkam na oslobodenie od spotrebnej dane.

Podpis …

Meno …

Postavenie/pozícia podpísaného …

Miesto, dátum …

Pečiatka (v náležitých prípadoch)

7.

POVOLENIE NA OSLOBODENIE OD POVINOSTI ZÍSKAŤ PEČIATKU (len pri oslobodení od dane na úradné použitie)

Listom č. (odkaz na spis): …

zo dňa: …

oprávnená organizácia s názvom

je …

príslušným orgánom v hostiteľskom členskom štáte

oslobodená od povinnosti získať pečiatku v kolónke 6

Podpis …

Meno …

Postavenie/pozícia podpísaného …

Miesto, dátum …

Pečiatka

Vysvetlivky

1.

Odosielateľovi slúži osvedčenie o oslobodení od spotrebnej dane (ďalej len „osvedčenie“) ako podporný doklad na oslobodenie od dane v prípade zásielok tovaru oprávneným organizáciám alebo jednotlivcom podľa článku 11 ods. 1 smernice (EÚ) 2020/262. Pre každého odosielateľa a každú prepravu sa vyhotoví jedno osvedčenie. Odosielateľ musí toto osvedčenie uchovať vo svojich záznamoch podľa platných predpisov, ktoré platia v jeho členskom štáte. Príjemca odovzdá odosielateľovi osvedčenie o oslobodení od spotrebnej dane, ktoré bolo riadne opečiatkované príslušnými orgánmi hostiteľského členského štátu.

2.

Formulár, na ktorom sa osvedčenie vydáva, musí mať rozmery 210 × 297 mm. Ak je formulár v tlačenej podobe, musí byť vytlačený na bielom papieri bez mechanickej buničiny.

3.

Odosielateľ si ponechá jednu kópiu osvedčenia a jedna kópia sa použije ako sprievodný dokument pri preprave výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani a k administratívnemu dokumentu uvedenému v článku 20 smernice (EÚ) 2020/262. Členské štáty môžu požiadať o dodatočnú kópiu na administratívne účely.

4.

Nepoužitý priestor v kolónke 5 písm. b) osvedčenia sa musí preškrtnúť alebo vymazať, aby sa doň nedalo nič dopísať.

5.

Osvedčenie sa vyplní čitateľne a takým spôsobom, aby boli záznamy nezmazateľné. Vymazávanie ani prepisovanie nie sú prípustné. Osvedčenie sa vyplní v niektorom z jazykov uznaných hostiteľským členským štátom.

6.

Ak sa opis tovaru v kolónke 5 písm. b) osvedčenia odvoláva na formulár objednávky na kúpu, ktorý nie je vyhotovený v niektorom z jazykov uznávaných hostiteľským členským štátom, musí oprávnená organizácia alebo jednotlivec priložiť preklad.

7.

Ak je osvedčenie vyhotovené v jazyku, ktorý nie je uznaný členským štátom odosielateľa, musí oprávnená organizácia alebo jednotlivec priložiť preklad údajov o tovare uvedenom v kolónke 5 písm. b). Hostiteľský členský štát môže podľa vlastného uváženia upustiť od povinnosti pripojiť preklad.

8.

Pod pojmom uznaný jazyk sa rozumie niektorý z úradne používaných jazykov v príslušnom členskom štáte alebo niektorý iný úradný jazyk Únie, ktorý členský štát vyhlási za použiteľný na tento účel.

9.

Svojím vyhlásením v kolónke 3 osvedčenia poskytuje oprávnená organizácia alebo jednotlivec údaje, ktoré sú potrebné na posúdenie žiadosti o oslobodenie od dane v hostiteľskom členskom štáte.

10.

Svojím vyhlásením v kolónke 4 osvedčenia potvrdzuje organizácia informácie uvedené v kolónkach 1 a 3 písm. a) osvedčenia a potvrdzuje, že oprávnený jednotlivec je zamestnancom organizácie.

11.

Odkaz na formulár objednávky v kolónke 5 písm. b) osvedčenia obsahuje dátum a číslo objednávky. Formulár objednávky obsahuje všetky údaje, ktoré sú uvedené v kolónke 5 osvedčenia. Ak musí byť osvedčenie opatrené pečiatkami príslušných orgánov hostiteľského členského štátu, opečiatkuje sa aj formulár objednávky.

12.

V kolónke 5 písm. a) sa vyžaduje uvedenie čísla pre spotrebnú daň podľa článku 19 ods. 2 písm. a) nariadenia Rady (EÚ) č. 389/2012 (4).

13.

Meny sa majú označovať kódom zloženým z troch písmen v súlade s normou ISO 4217 stanovenou Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu.

14.

V prípade oslobodenia od spotrebnej dane v súvislosti s úradným použitím môžu príslušné orgány oslobodiť oprávnenú organizáciu od povinnosti požiadať o pečiatku v kolónke 6 osvedčenia. Oprávnená organizácia musí toto oslobodenie od povinnosti uviesť v kolónke 7 osvedčenia.

15.

V prípade oslobodenia od spotrebnej dane v súvislosti s osobnou spotrebou musí byť osvedčenie v kolónke 6 potvrdené pečiatkami príslušných orgánov hostiteľského členského štátu.

(1)  Smernica Rady (EÚ) 2020/262 z 19. decembra 2019, ktorou sa ustanovuje všeobecný systém spotrebných daní (Ú. v. EÚ L 58, 27.2.2020, s. 4).

(2)  Nepoužité políčka preškrtnite. Táto povinnosť platí, aj keď sú priložené formuláre objednávky.

(3)  Tovar, ktorý nie je oprávnený na oslobodenie od dane, sa v kolónke 5 preškrtne.

(4)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 389/2012 z 2. mája 2012 o administratívnej spolupráci v oblasti spotrebných daní a zrušení nariadenia (ES) č. 2073/2004 (Ú. v. EÚ L 121, 8.5.2012, s. 1).


Top