EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0355

Nariadenie Rady (EÚ) 2022/355 z 2. marca 2022, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Bielorusku

OJ L 67, 2.3.2022, p. 1–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/355/oj

2.3.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 67/1


NARIADENIE RADY (EÚ) 2022/355

z 2. marca 2022,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Bielorusku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2012/642/SZBP z 15. októbra 2012 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Bielorusku (1),

so zreteľom na spoločný návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 765/2006 (2) sa stanovuje predovšetkým zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov osôb, subjektov alebo orgánov, ktoré sú zodpovedné za závažné porušovanie ľudských práv alebo represie voči občianskej spoločnosti a demokratickej opozícii, alebo ktorých činnosti inak vážne ohrozujú demokraciu alebo právny štát v Bielorusku alebo ktoré majú prospech z Lukašenkovho režimu, alebo ho podporujú, alebo osôb, subjektov alebo orgánov, ktoré organizujú alebo prispievajú k činnostiam Lukašenkovho režimu, ktoré uľahčujú nezákonné prekračovanie vonkajších hraníc Únie alebo presun zakázaného tovaru a ilegálny presun obmedzeného tovaru vrátane nebezpečného tovaru na územie členského štátu, a zakazuje sa ním sprístupnenie finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov týmto osobám, subjektom alebo orgánom.

(2)

Nariadením (ES) č. 765/2006 sa vykonávajú opatrenia stanovené v rozhodnutí 2012/642/SZBP.

(3)

Rada prijala 2. marca 2022 rozhodnutie (SZBP) 2022/356 (3), ktorým sa rozširuje rozsah pôsobnosti sankcií na účely vykonávania záverov Európskej rady z 24. februára 2022 v nadväznosti na zapojenie Bieloruska do neprijateľnej a nezákonnej ruskej vojenskej agresie voči Ukrajine, ktorá sa podľa medzinárodného práva kvalifikuje ako akt agresie.

(4)

Rozhodnutím (SZBP) 2022/356 sa zavádzajú ďalšie obmedzenia týkajúce sa obchodu s tovarom používaným pri produkcii alebo spracovaní tabakových výrobkov, nerastných produktov, výrobkov obsahujúcich chlorid draselný (draselnú soľ), výrobkov z dreva, cementových výrobkov, výrobkov zo železa a z ocele a výrobkov z kaučuku. Zakazuje sa ním aj vývoz tovaru a technológií s dvojakým použitím do Bieloruska alebo na použitie v Bielorusku, vývoz tovaru a technológií, ktoré by mohli prispieť k vojenskému, technologickému, obrannému a bezpečnostnému vývoju Bieloruska, ako aj vývoz strojov. Rozhodnutím (SZBP) 2022/356 sa menia aj určité ustanovenia týkajúce sa plnenia zmlúv uzavretých pred 25. júnom 2021 a poskytovania financovania ako aj finančnej a technickej pomoci v súvislosti so zakázaným tovarom.

(5)

Nariadenie (ES) č. 765/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 765/2006 sa mení takto:

1.

Názov sa nahrádza takto:

„Nariadenie Rady (ES) č. 765/2006 z 18. mája 2006 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Bielorusku a zapojenie Bieloruska do ruskej agresie voči Ukrajine“.

2.

V článku 1 sa bod 7 nahrádza takto:

„7.   ‚tovar a technológie s dvojakým použitím‘ sú položky uvedené v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/821 (*1);

(*1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/821 z 20. mája 2021, ktorým sa stanovuje režim Únie na kontrolu vývozov, sprostredkovania, technickej pomoci, tranzitu a transferu položiek s dvojakým použitím (Ú. v. EÚL 206, 11.6.2021, s. 1).“"

3.

V článku 1 sa dopĺňajú tieto body:

„17.   ‚financovanie alebo finančná pomoc‘ je akékoľvek opatrenie, nezávisle od konkrétneho zvoleného prostriedku, ktorým dotknutá osoba, subjekt alebo orgán podmienečne alebo bezpodmienečne poskytne alebo sa zaviaže poskytnúť svoje vlastné zdroje alebo hospodárske zdroje, aj vrátane grantov, pôžičiek, záruk, kaucií, dlhopisov, akreditívov, dodávateľských úverov, úverov kupujúcemu, dovozných alebo vývozných úverov a všetkých druhov poistenia a zaistenia vrátane poistenia vývozných úverov; zaplatenie ani podmienky zaplatenia dohodnutej ceny za tovar alebo službu, ktoré sa vykonalo v súlade s bežnou obchodnou praxou, nepredstavuje financovanie alebo finančnú pomoc;

18.   ‚partnerská krajina‘ je krajina, ktorá uplatňuje súbor opatrení na kontrolu vývozu, ktoré sú v podstate rovnocenné s opatreniami stanovenými v tomto nariadení, ako sú uvedené v prílohe Vb;

19.   ‚spotrebiteľské komunikačné zariadenia‘ sú zariadenia používané súkromnými osobami, ako napríklad osobné počítače a periférne zariadenia (vrátane pevných diskov a tlačiarní), mobilné telefóny, inteligentné televízory, pamäťové zariadenia (USB disky) a spotrebiteľský softvér pre uvedené zariadenia.“

4.

Článok 1e sa nahrádza takto:

„Článok 1e

1.   Bez toho, aby boli dotknuté články 1a, 1c a 1s, zakazuje sa priamo alebo nepriamo predávať, dodávať, presúvať alebo vyvážať tovar a technológie s dvojakým použitím bez ohľadu na to, či majú pôvod v Únii, akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Bielorusku alebo na použitie v Bielorusku.

2.   Zakazuje sa:

a)

priamo alebo nepriamo poskytovať technickú pomoc, sprostredkovateľské služby alebo iné služby v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v odseku 1 alebo s poskytovaním, výrobou, údržbou alebo používaním tohto tovaru a technológií akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Bielorusku alebo na použitie v Bielorusku;

b)

priamo alebo nepriamo poskytovať financovanie alebo finančnú pomoc v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v odseku 1 na akýkoľvek predaj, dodávku, transfer alebo vývoz tohto tovaru a technológií alebo na poskytnutie súvisiacej technickej pomoci, sprostredkovateľských alebo iných služieb akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Bielorusku alebo na použitie v Bielorusku.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky na povolenia podľa nariadenia (EÚ) 2021/821, zákazy uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa nevzťahujú na predaj, dodávku, transfer alebo vývoz tovaru a technológií s dvojakým použitím ani na súvisiace poskytnutie technickej a finančnej pomoci na nevojenské použitie a pre nevojenského koncového používateľa, ktoré sú určené na:

a)

humanitárne účely, núdzové zdravotné situácie, naliehavé zabránenie alebo zmiernenie udalosti, ktorá môže mať vážny a významný vplyv na ľudské zdravie a bezpečnosť alebo životné prostredie, alebo ako reakcia na prírodné katastrofy;

b)

lekárske alebo farmaceutické účely;

c)

dočasné použitie spravodajskými médiami;

d)

aktualizácie softvéru;

e)

použitie ako spotrebiteľské komunikačné zariadenia;

f)

zaistenie kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti pre fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány v Bielorusku s výnimkou jeho vlády a podnikov pod priamou alebo nepriamou kontrolou tejto vlády, alebo

g)

osobné použitie fyzickými osobami cestujúcimi do Bieloruska, čo sa obmedzuje na osobné veci, zariadenie domácnosti, vozidlá alebo nástroje na vykonávanie podnikateľskej činnosti, ktoré sú majetkom daných jednotlivcov a ktoré nie sú určené na predaj.

S výnimkou písmen f) a g) vývozca v colnom vyhlásení deklaruje, že dané položky sa vyvážajú na základe príslušnej výnimky stanovenej v tomto odseku, a do 30 dní od dátumu prvého vývozu informuje príslušný orgán členského štátu, v ktorom má bydlisko alebo je usadený, o prvom uplatnení príslušnej výnimky.

4.   Odchylne od odsekov 1 a 2 tohto článku a bez toho, aby boli dotknuté požiadavky na povolenia podľa nariadenia (EÚ) 2021/821, môže príslušný orgán povoliť predaj, dodávku, transfer alebo vývoz tovaru a technológií s dvojakým použitím alebo poskytnutie súvisiacej technickej alebo finančnej pomoci na nevojenské použitie a pre nevojenského koncového používateľa po tom, ako určí, že takýto tovar alebo technológie alebo súvisiaca technická alebo finančná pomoc sú určené na/pre:

a)

spoluprácu medzi Úniou, vládami členských štátov a bieloruskou vládou v čisto civilných záležitostiach;

b)

medzivládnu spoluprácu vo vesmírnych programoch;

c)

prevádzku, údržbu, opätovné spracovanie paliva a bezpečnosť civilných jadrových kapacít, ako aj na civilnú jadrovú spoluprácu, najmä v oblasti výskumu a vývoja;

d)

námornú bezpečnosť;

e)

civilné telekomunikačné siete vrátane poskytovania internetových služieb;

f)

výlučné použitie subjektmi, ktoré vlastní, resp. samostatne alebo spoločne kontroluje právnická osoba, subjekt alebo orgán založené alebo zriadené podľa práva členského štátu alebo partnerskej krajiny;

g)

diplomatické zastúpenia Únie, členských štátov a partnerských krajín vrátane delegácií, veľvyslanectiev a misií.

5.   Odchylne od odsekov 1 a 2 tohto článku a bez toho, aby boli dotknuté požiadavky na povolenia podľa nariadenia (EÚ) 2021/821, môže príslušný orgán povoliť predaj, dodávku, transfer alebo vývoz tovaru a technológií s dvojakým použitím alebo poskytnutie súvisiacej technickej alebo finančnej pomoci na nevojenské použitie a pre nevojenského koncového používateľa po tom, ako určí, že takýto tovar alebo technológie alebo takáto súvisiaca technická alebo finančná pomoc majú byť poskytnuté podľa zmlúv uzavretých pred 3. marcom 2022 alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takejto zmluvy pod podmienkou, že takáto žiadosť o povolenie bola podaná pred 1. májom 2022.

6.   Povolenia požadované podľa tohto článku udeľuje príslušný orgán v súlade s pravidlami a postupmi stanovenými v nariadení (EÚ) 2021/821, ktoré sa uplatňuje mutatis mutandis. Takáto povolenia sú platné v celej Únii.

7.   Príslušný orgán pri rozhodovaní o žiadosti o povolenie podľa odsekov 4 a 5 neudelí povolenie, ak má oprávnený dôvod domnievať sa, že:

i)

koncovým používateľom môže byť vojenský koncový používateľ, fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán uvedení v prílohe V alebo že tovar môže mať konečné použitie vojenského charakteru, alebo

ii)

predaj, dodávka, transfer alebo vývoz tovaru a technológií uvedených v odseku 1 alebo poskytnutie súvisiacej technickej alebo finančnej pomoci sú určené pre letectvo alebo vesmírny priemysel.

8.   Príslušný orgán môže zrušiť, pozastaviť, zmeniť alebo odvolať povolenie, ktoré udelil podľa odsekov 4 a 5, ak sa domnieva, že takéto zrušenie, pozastavenie, zmena alebo odvolanie je potrebné na účinné vykonávanie tohto nariadenia.“

5.

Článok 1f sa nahrádza takto:

„Článok 1f

1.   Bez toho, aby boli dotknuté články 1a, 1c a 1s, zakazuje sa priamo alebo nepriamo predávať, dodávať, presúvať alebo vyvážať tovar a technológie, ktoré by mohli prispievať k vojenskému a technologickému zlepšeniu Bieloruska alebo k rozvoju jeho sektora obrany a bezpečnosti, ako sú uvedené v prílohe Va, bez ohľadu na to, či majú pôvod v Únii, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Bielorusku alebo na použitie v Bielorusku.

2.   Zakazuje sa:

a)

priamo alebo nepriamo poskytovať technickú pomoc, sprostredkovateľské služby alebo iné služby v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v odseku 1 alebo s poskytovaním, výrobou, údržbou alebo používaním uvedeného tovaru a technológií akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Bielorusku alebo na použitie v Bielorusku;

b)

priamo alebo nepriamo poskytovať financovanie alebo finančnú pomoc v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v odseku 1 na akýkoľvek predaj, dodávku, transfer alebo vývoz tohto tovaru a technológií alebo na poskytnutie súvisiacej technickej pomoci, sprostredkovateľských alebo iných služieb akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Bielorusku alebo na použitie v Bielorusku.

3.   Zákazy uvedené v odsekoch 1 a 2 sa nevzťahujú na predaj, dodávku, transfer alebo vývoz tovaru a technológií uvedených v odseku 1 ani na súvisiace poskytnutie technickej a finančnej pomoci na nevojenské použitie a pre nevojenského koncového používateľa, ktoré sú určené na:

a)

humanitárne účely, núdzové zdravotné situácie, naliehavé zabránenie alebo zmiernenie udalosti, ktorá môže mať vážny a významný vplyv na ľudské zdravie a bezpečnosť alebo životné prostredie, alebo ako reakcia na prírodné katastrofy;

b)

lekárske alebo farmaceutické účely;

c)

dočasné použitie spravodajskými médiami;

d)

aktualizácie softvéru;

e)

použitie ako spotrebiteľské komunikačné zariadenia;

f)

zaistenie kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti pre fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány v Bielorusku s výnimkou jeho vlády a podnikov pod priamou alebo nepriamou kontrolou tejto vlády, alebo

g)

osobné použitie fyzickými osobami cestujúcimi do Bieloruska, čo sa obmedzuje na osobné veci, zariadenie domácnosti, vozidlá alebo nástroje na vykonávanie podnikateľskej činnosti, ktoré sú majetkom daných jednotlivcov a ktoré nie sú určené na predaj.

S výnimkou písmen f) a g) vývozca vo svojom colnom vyhlásení deklaruje, že dané položky sa vyvážajú na základe príslušnej výnimky stanovenej v tomto odseku, a do 30 dní od dátumu prvého vývozu informuje príslušný orgán členského štátu, v ktorom má bydlisko alebo je usadený, o prvom uplatnení príslušnej výnimky.

4.   Odchylne od odsekov 1 a 2 môže príslušný orgán povoliť predaj, dodávku, transfer alebo vývoz tovaru a technológií uvedených v odseku 1 alebo poskytnutie súvisiacej technickej alebo finančnej pomoci na nevojenské použitie a pre nevojenského koncového používateľa po tom, ako určia, že takýto tovar alebo technológie alebo súvisiaca technická alebo finančná pomoc sú určené na/pre:

a)

spoluprácu medzi Úniou, vládami členských štátov a vládou Bieloruska v čisto civilných záležitostiach;

b)

medzivládnu spoluprácu vo vesmírnych programoch;

c)

prevádzku, údržbu, opätovné spracovanie paliva a bezpečnosť civilných jadrových kapacít, ako aj na civilnú jadrovú spoluprácu, najmä v oblasti výskumu a vývoja;

d)

námornú bezpečnosť;

e)

civilné telekomunikačné siete vrátane poskytovania internetových služieb;

f)

výlučné použitie subjektmi, ktoré sú vo vlastníctve alebo pod výlučnou alebo spoločnou kontrolou právnickej osoby, subjektu alebo orgánu, ktoré sú založené alebo zriadené podľa práva členského štátu alebo partnerskej krajiny, alebo

g)

diplomatické zastúpenia Únie, členských štátov a partnerských krajín vrátane delegácií, veľvyslanectiev a misií.

5.   Odchylne od odsekov 1 a 2 môže príslušný orgán členského štátu povoliť predaj, dodávku, transfer alebo vývoz tovaru a technológií uvedených v odseku 1 alebo poskytnutie súvisiacej technickej alebo finančnej pomoci na nevojenské použitie a pre nevojenského koncového používateľa po tom, ako určia, že takýto tovar alebo technológie alebo súvisiaca technická alebo finančná pomoc majú byť poskytnuté podľa zmlúv uzavretých pred 3. marcom 2022 alebo podľa doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takejto zmluvy pod podmienkou, že takáto žiadosť o povolenie bola podaná pred 1. májom 2022.

6.   Povolenia požadované podľa tohto článku udeľuje príslušný orgán v súlade s pravidlami a postupmi stanovenými v nariadení (EÚ) 2021/821, ktoré sa uplatňuje mutatis mutandis. Takéto povolenia sú platné v celej Únii.

7.   Príslušný orgán pri rozhodovaní o žiadosti o povolenie podľa odsekov 4 a 5 neudelí povolenie, ak má oprávnené dôvody domnievať sa, že:

i)

koncovým používateľom môže byť vojenský koncový používateľ alebo fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán uvedení v prílohe V alebo že tovar môže mať konečné použitie vojenského charakteru, alebo

ii)

predaj, dodávka, transfer alebo vývoz tovaru a technológií uvedených v odseku 1 alebo poskytnutie súvisiacej technickej alebo finančnej pomoci sú určené pre letectvo alebo vesmírny priemysel.

8.   Príslušný orgán môže zrušiť, pozastaviť, zmeniť alebo odvolať povolenie, ktoré udelil podľa odsekov 4 a 5, ak sa domnieva, že takéto zrušenie, pozastavenie, zmena alebo odvolanie je potrebné na účinné vykonávanie tohto nariadenia.“

6.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 1fa

1.   Pokiaľ ide o subjekty uvedené v prílohe V, a odchylne od článku 1e ods. 1 a 2 a článku 1f ods. 1 a 2 a bez toho, aby boli dotknuté požiadavky na povolenia podľa nariadenia (EÚ) 2021/821, môžu príslušné orgány povoliť predaj, dodávku, transfer alebo vývoz tovaru a technológií s dvojakým použitím a tovaru a technológií uvedených v prílohe Va alebo poskytnutie súvisiacej technickej alebo finančnej pomoci len po tom, ako určia, že takýto tovar alebo technológie či súvisiaca technická alebo finančná pomoc:

a)

sú potrebné na naliehavé zabránenie alebo zmiernenie udalosti, ktorá môže mať pravdepodobne závažný a významný dosah na ľudské zdravie a bezpečnosť alebo životné prostredie, alebo

b)

majú byť poskytnuté podľa zmlúv uzavretých pred 3. marcom 2022 alebo podľa doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takejto zmluvy pod podmienkou, že takáto žiadosť o povolenie bola podaná pred 1. májom 2022.

2.   Povolenia požadované podľa tohto článku udeľujú príslušné orgány členského štátu v súlade s pravidlami a postupmi stanovenými v nariadení (EÚ) 2021/821, ktoré sa uplatňuje mutatis mutandis. Takéto povolenia sú platné v celej Únii.

3.   Príslušné orgány môžu zrušiť, pozastaviť, zmeniť alebo odvolať povolenie, ktoré udelili podľa odseku 1, ak sa domnievajú, že takéto zrušenie, pozastavenie, zmena alebo odvolanie je potrebné na účinné vykonávanie tohto nariadenia.

Článok 1fb

1.   Oznámenie príslušnému orgánu uvedené v článku 1e ods. 3 a článku 2f ods. 3 sa podáva pokiaľ možno elektronicky na formulároch obsahujúcich prinajmenšom všetky prvky zahrnuté vo vzoroch uvedených v prílohe Vc, a to v poradí, ktoré je v uvedených vzoroch stanovené.

2.   Všetky povolenia uvedené v článkoch 1e a 1f sa vydávajú pokiaľ možno elektronicky na formulároch obsahujúcich prinajmenšom všetky prvky zahrnuté vo vzoroch uvedených v prílohe Vc, a to v poradí, ktoré je v uvedených vzoroch stanovené.

Článok 1fc

1.   Príslušné orgány si vymieňajú informácie o udelených povoleniach a vydaných odmietnutiach podľa článkov 1a, 1f a 1fa s ostatnými členskými štátmi a Komisiou. Takáto výmena informácií sa uskutočňuje s použitím elektronického systému uvedeného v článku 23 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2021/821.

2.   Informácie získané ako výsledok uplatňovania tohto článku sa používajú len na účely, pre ktoré boli vyžiadané, vrátane výmen uvedených v odseku 4. Členské štáty a Komisia zabezpečia ochranu dôverných informácií získaných pri uplatňovaní tohto článku v súlade s právom Únie a príslušným vnútroštátnym právom. Členské štáty a Komisia zabezpečia, aby sa stupeň utajenia utajovaných skutočností poskytovaných alebo vymieňaných podľa tohto článku neznižoval a aby sa takéto utajované skutočnosti neodtajňovali bez predchádzajúceho písomného súhlasu pôvodcu.

3.   Predtým, ako členský štát udelí povolenie v súlade s článkom 1e, 1f alebo 1fa pre transakciu, ktorá je v podstate zhodná s transakciou, na ktorú sa vzťahuje stále platné odmietnutie zo strany iného členského štátu alebo iných členských štátov, poradí sa najskôr s členským štátom alebo členskými štátmi, ktoré toto povolenie odmietli udeliť. Ak sa po tejto porade dotknutý členský štát rozhodne povolenie udeliť, oznámi to ostatným členským štátom a Komisii, pričom im poskytne všetky relevantné informácie na odôvodnenie svojho rozhodnutia.

4.   Komisia si po porade s členskými štátmi v prípade potreby a na základe reciprocity vymieňa informácie s partnerskými krajinami s cieľom podporiť účinnosť opatrení na kontrolu vývozu podľa tohto nariadenia a konzistentné uplatňovanie opatrení na kontrolu vývozu uplatňovaných partnerskými krajinami.“

7.

Článok 1g sa mení takto:

a)

Vkladá sa tento odsek:

„1a.   Zakazuje sa priamo alebo nepriamo poskytovať technickú pomoc, sprostredkovateľské služby, financovanie alebo finančnú pomoc vrátane finančných derivátov, ako aj poistenie a zaistenie v súvislosti so zákazmi uvedenými v odseku 1.“

b)

Odsek 3 sa vypúšťa.

8.

V článku 1h sa slová „ropné výrobky a výrobky z plynných uhľovodíkov“ nahrádzajú slovami „nerastné produkty“ v príslušných gramatických tvaroch.

9.

V článku 1h sa vypúšťa odsek 3.

10.

Článok 1i sa mení takto:

a)

Vkladá sa tento odsek:

„1a.   Zakazuje sa priamo alebo nepriamo poskytovať technickú pomoc, sprostredkovateľské služby, financovanie alebo finančnú pomoc vrátane finančných derivátov, ako aj poistenie a zaistenie v súvislosti so zákazmi stanovenými v odseku 1.“

b)

Odsek 2 sa vypúšťa.

11.

V článku 1k sa vypúšťa odsek 4.

12.

V článku 1l sa vypúšťa odsek 3.

13.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 1o

1.   Zakazuje sa:

a)

priamo alebo nepriamo dovážať do Únie výrobky z dreva, ako sú uvedené v prílohe X, ak:

i)

majú pôvod v Bielorusku alebo

ii)

boli vyvezené z Bieloruska;

b)

priamo alebo nepriamo nakupovať výrobky z dreva, ako sú uvedené v prílohe X, ktoré sa nachádzajú alebo majú pôvod v Bielorusku;

c)

prepravovať výrobky z dreva, ako sú uvedené v prílohe X, ak majú pôvod v Bielorusku alebo sa vyvážajú z Bieloruska do akejkoľvek inej krajiny;

d)

priamo alebo nepriamo poskytovať technickú pomoc, sprostredkovateľské služby, financovanie alebo finančnú pomoc vrátane finančných derivátov, ako aj poistenie a zaistenie v súvislosti so zákazmi uvedenými v písmenách a), b) a c).

2.   Zákazmi podľa v odseku 1 nie je dotknuté plnenie zmlúv do 4. júna 2022, ktoré boli uzavreté pred 2. marcom 2022, ani doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv.

Článok 1p

1.   Zakazuje sa:

a)

priamo alebo nepriamo dovážať do Únie cementové výrobky, ako sú uvedené v prílohe XI, ak:

i)

majú pôvod v Bielorusku alebo

ii)

boli vyvezené z Bieloruska;

b)

priamo alebo nepriamo nakupovať cementové výrobky, ako sú uvedené v prílohe XI, ktoré sa nachádzajú alebo majú pôvod v Bielorusku;

c)

prepravovať cementové výrobky, ako sú uvedené v prílohe XI, ak majú pôvod v Bielorusku alebo sa vyvážajú z Bieloruska do akejkoľvek inej krajiny;

d)

priamo alebo nepriamo poskytovať technickú pomoc, sprostredkovateľské služby, financovanie alebo finančnú pomoc vrátane finančných derivátov, ako aj poistenie a zaistenie v súvislosti so zákazmi uvedenými v písmenách a), b) a c).

2.   Zákazmi podľa v odseku 1 nie je dotknuté plnenie zmlúv do 4. júna 2022, ktoré boli uzavreté pred 2. marcom 2022, ani doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv.

Článok 1q

1.   Zakazuje sa:

a)

priamo alebo nepriamo dovážať do Únie výrobky zo železa a z ocele, ako sú uvedené v prílohe XII, ak:

i)

majú pôvod v Bielorusku alebo

ii)

boli vyvezené z Bieloruska;

b)

priamo alebo nepriamo nakupovať výrobky zo železa a z ocele, ako sú uvedené v prílohe XII, ktoré sa nachádzajú alebo majú pôvod v Bielorusku;

c)

prepravovať výrobky zo železa a z ocele, ako sú uvedené v prílohe XII, ak majú pôvod v Bielorusku alebo sa vyvážajú z Bieloruska do akejkoľvek inej krajiny;

d)

priamo alebo nepriamo poskytovať technickú pomoc, sprostredkovateľské služby, financovanie alebo finančnú pomoc vrátane finančných derivátov, ako aj poistenie a zaistenie v súvislosti so zákazmi uvedenými v písmenách a), b) a c).

2.   Zákazmi podľa v odseku 1 nie je dotknuté plnenie zmlúv do 4. júna 2022, ktoré boli uzavreté pred 2. marcom 2022, ani doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv.

Článok 1r

1.   Zakazuje sa:

a)

priamo alebo nepriamo dovážať do Únie výrobky z kaučuku, ako sú uvedené v prílohe XIII, ak:

i)

majú pôvod v Bielorusku alebo

ii)

boli vyvezené z Bieloruska;

b)

priamo alebo nepriamo nakupovať výrobky z kaučuku, ako sú uvedené v prílohe XIII, ktoré sa nachádzajú alebo majú pôvod v Bielorusku;

c)

prepravovať výrobky z kaučuku, ako sú uvedené v prílohe XIII, ak majú pôvod v Bielorusku alebo sa vyvážajú z Bieloruska do akejkoľvek inej krajiny;

d)

priamo alebo nepriamo poskytovať technickú pomoc, sprostredkovateľské služby, financovanie alebo finančnú pomoc vrátane finančných derivátov, ako aj poistenie a zaistenie v súvislosti so zákazmi uvedenými v písmenách a), b) a c).

2.   Zákazmi podľa v odseku 1 nie je dotknuté plnenie zmlúv do 4. júna 2022, ktoré boli uzavreté pred 2. marcom 2022, ani doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv.

Článok 1s

1.   Zakazuje sa:

a)

priamo alebo nepriamo predávať, dodávať, presúvať alebo vyvážať stroje, ako sú uvedené v prílohe XIV, bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú pôvod v Únii, a to akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v Bielorusku alebo na použitie v Bielorusku;

b)

priamo alebo nepriamo poskytovať technickú pomoc, sprostredkovateľské služby, financovanie alebo finančnú pomoc vrátane finančných derivátov, ako aj poistenie a zaistenie v súvislosti so zákazmi stanovenými v písmene a).

2.   Zákazy uvedené v odsekoch 1 a 2 sa nevzťahujú na predaj, dodávku, transfer alebo vývoz strojov uvedených v odseku 1 ani na súvisiace poskytnutie technickej a finančnej pomoci na nevojenské použitie a pre nevojenského koncového používateľa, ktoré sú určené na:

a)

humanitárne účely, núdzové zdravotné situácie, naliehavé zabránenie alebo zmiernenie udalosti, ktorá môže mať vážny a významný vplyv na ľudské zdravie a bezpečnosť alebo životné prostredie, alebo ako reakcia na prírodné katastrofy;

b)

lekárske alebo farmaceutické účely;

c)

dočasné použitie spravodajskými médiami;

d)

aktualizácie softvéru;

e)

použitie ako spotrebiteľské komunikačné zariadenia;

f)

zaistenie kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti pre fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány v Bielorusku s výnimkou jeho vlády a podnikov pod priamou alebo nepriamou kontrolou tejto vlády, alebo

g)

osobné použitie fyzickými osobami cestujúcimi do Bieloruska, čo sa obmedzuje na osobné veci, zariadenie domácnosti, vozidlá alebo nástroje na vykonávanie podnikateľskej činnosti, ktoré sú majetkom daných jednotlivcov a ktoré nie sú určené na predaj.

S výnimkou písmen f) a g) vývozca vo svojom colnom vyhlásení deklaruje, že dané položky sa vyvážajú na základe príslušnej výnimky stanovenej v tomto odseku, a do 30 dní od dátumu prvého vývozu informuje príslušný orgán členského štátu, v ktorom má bydlisko alebo je usadený, o prvom uplatnení príslušnej výnimky

3.   Zákazmi podľa v odseku 1 nie je dotknuté plnenie zmlúv do 4. júna 2022, ktoré boli uzavreté pred 2. marcom 2022, ani doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv.“

14.

Článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Komisia je oprávnená meniť prílohy II a Vc na základe informácií poskytnutých členskými štátmi.“

15.

Príloha V k nariadeniu (ES) č. 765/2006 sa nahrádza prílohou I k tomuto nariadeniu.

16.

Príloha II k tomuto nariadeniu sa vkladá do nariadenia (ES) č. 765/2006 ako príloha Va.

17.

Príloha III k tomuto nariadeniu sa vkladá do nariadenia (ES) č. 765/2006 ako príloha Vb.

18.

Príloha IV k tomuto nariadeniu sa vkladá do nariadenia (ES) č. 765/2006 ako príloha Vc.

19.

Príloha VI k nariadeniu (ES) č. 765/2006 sa mení v súlade s prílohou V k tomuto nariadeniu.

20.

Príloha VII k nariadeniu (ES) č. 765/2006 sa mení v súlade s prílohou VI k tomuto nariadeniu.

21.

Príloha VIII k nariadeniu (ES) č. 765/2006 sa mení v súlade s prílohou VII k tomuto nariadeniu.

22.

Príloha VIII k tomuto nariadeniu sa dopĺňa do nariadenia (ES) č. 765/2006 ako príloha X.

23.

Príloha IX k tomuto nariadeniu sa dopĺňa do nariadenia (ES) č. 765/2006 ako príloha XI.

24.

Príloha X k tomuto nariadeniu sa dopĺňa do nariadenia (ES) č. 765/2006 ako príloha XII.

25.

Príloha XI k tomuto nariadeniu sa dopĺňa do nariadenia (ES) č. 765/2006 ako príloha XIII.

26.

Príloha XII k tomuto nariadeniu sa dopĺňa do nariadenia (ES) č. 765/2006 ako príloha XIV.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. marca 2022

Za Radu

predseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Ú. v. EÚ L 285, 17.10.2012, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 765/2006 z 18. mája 2006 o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku (Ú. v. EÚ L 134, 20.5.2006, s. 1).

(3)  Ú. v. EÚ L 67, 2.3.2022.


PRÍLOHA I

Príloha V k nariadeniu 765/2006 sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA V

ZOZNAM FYZICKÝCH ALEBO PRÁVNICKÝCH OSÔB PODĽA ČLÁNKU 1e ODS. 7, ČLÁNKU 1f ODS. 7 A ČLÁNKU 1fa ODS. 1

Ministerstvo obrany Bieloruska


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA Va

ZOZNAM TOVARU A TECHNOLÓGIÍ PODĽA ČLÁNKU 1f ODS. 1 a ČLÁNKU 1fa ODS. 1

Na túto prílohu sa uplatňujú všeobecné poznámky, akronymy a skratky a vymedzenie pojmov uvedené v prílohe I k nariadeniu (EÚ) 2021/821 okrem „Časti I – Všeobecné poznámky, akronymy a skratky a vymedzenie pojmov, Všeobecných poznámok k prílohe I, bodu 2.“

Na túto prílohu sa uplatňuje vymedzenie pojmov použitých v Spoločnom zozname vojenského materiálu Európskej Únie (1).

Bez toho, aby bol dotknutý článok 1m tohto nariadenia, sa na nekontrolované položky obsahujúce jeden alebo viaceré komponenty uvedené v tejto prílohe nevzťahujú kontroly podľa článku 1fa tohto nariadenia.

Kategória I – Elektronika

X.A.I.001

Elektronické zariadenia a komponenty.

a)

„mikroobvody mikroprocesora“, „mikroobvody mikropočítača“ a mikroobvody mikroradiča, ktoré sa vyznačujú niektorou z týchto charakteristík:

1.

výkonnosť aspoň 5 gigaflopov a aritmeticko-logická jednotka so šírkou prístupu aspoň 32 bitov;

2.

taktovacia frekvencia viac ako 25 MHz alebo

3.

viac ako jedna dátová zbernica, zbernica inštrukcií alebo sériový komunikačný port pre priame vonkajšie prepojenie medzi paralelnými „mikroobvodmi mikroprocesora“ s rýchlosťou prenosu 2,5 Mbyte/s;

b)

integrované pamäťové obvody:

1.

elektricky zmazateľné programovateľné pamäte len na čítanie (EEPROM) s kapacitou pamäte:

a)

viac ako 16 Mbitov/balík v prípade pamäte typu flash alebo

b)

viac ako ďalej uvedené limity v prípade všetkých ostatných typov EEPROM:

1.

viac ako 1 Mbit/balík alebo

2.

viac ako 256 kbit/balík a maximálny čas prístupu menej ako 80 ns;

2.

statické pamäte s priamym prístupom (S-RAM) s kapacitou pamäte:

a)

viac ako 1 Mbit/balík alebo

b)

viac ako 256 kbit/balík a maximálny čas prístupu menej ako 25 ns;

c)

analógovo-digitálne prevodníky vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

1.

rozlíšenie 8 bitov alebo viac, ale menej ako 12 bitov, s výstupným výkonom viac ako 200 mega vzoriek za sekundu (MSPS);

2.

rozlíšenie 12 bitov s výstupným výkonom viac ako 105 mega vzoriek za sekundu (MSPS);

3.

rozlíšenie viac ako 12 bitov, ale menej ako 14 bitov, s výstupným výkonom viac ako 10 mega vzoriek za sekundu (MSPS), alebo

4.

rozlíšenie viac ako 14 bitov s výstupným výkonom viac ako 2,5 mega vzoriek za sekundu (MSPS);

d)

užívateľom programovateľné logické obvody s maximálnym počtom jednobodových digitálnych vstupov/výstupov medzi 200 a 700;

e)

procesory s rýchlou Fourierovou transformáciou (FFT), ktoré majú menovitú dobu výkonu v prípade súboru bodov FFT na úrovni 1 024 menej ako 1 ms;

f)

integrované obvody na zákazku, ktorých funkcia je neznáma, alebo výrobcovi nie je známe, aký kontrolný status majú zariadenia, v ktorých sa integrované obvody budú používať, a ktoré sa vyznačujú niektorou z týchto vlastností:

1.

viac ako 144 vývodov alebo

2.

typická „doba oneskorenia základného hradla“ menej ako 0,4 ns;

g)

„vákuové elektronické súčiastky“ s postupnou vlnou, s impulzovou alebo stálou vlnou:

1.

súčiastky so spojenou dutinou alebo ich deriváty;

2.

súčiastky založené na skrutkovnicovom, zloženom vlnovode alebo na serpentínových vlnovodových obvodoch alebo ich odvodeninách, ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

a)

„okamžitá šírka pásma“ polovica oktávy alebo viac a súčin priemerného výkonu (vyjadreného v kW) a frekvencie (vyjadrenej v GHz) viac ako 0,2 alebo

b)

„okamžitá šírka pásma“ menej ako polovica oktávy a súčin priemerného výkonu (vyjadreného v kW) a frekvencie (vyjadrenej v GHz) viac ako 0,4;

h)

pružné vlnovody navrhnuté na používanie pri frekvenciách nad 40 GHz;

i)

zariadenia s povrchovými akustickými vlnami a zariadenia s akustickými vlnami na stieranie povrchu (plytký objem) vyznačujúce sa niektorou z týchto charakteristík:

1.

nosná frekvencia viac ako 1 GHz alebo

2.

nosná frekvencia najviac 1 GHz a

a)

„potlačenie frekvenčných postranných slučiek“ viac ako 55 dB;

b)

súčin maximálnej doby oneskorenia a šírky pásma (čas v mikrosekundách a šírka pásma v MHz) je viac ako 100, alebo

c)

disperzné oneskorenie viac ako 10 mikrosekúnd;

Technická poznámka:

Na účely X.A.I.001.i) je ‚potlačenie frekvenčných postranných slučiek‘ maximálna hodnota potlačenia uvedená v karte s údajmi.

j)

tieto „články“:

1.

„primárne články“ s „hustotou energie“ najviac 550 Wh/kg pri 293 K (20 °C);

2.

„sekundárne články“ s „hustotou energie“ najviac 350 Wh/kg pri 293 K (20 °C);

Poznámka:

X.A.I.001.j) sa nevzťahuje na batérie vrátane jednočlánkových batérií.

Technické poznámky:

 

1.

Na účely X.A.I.001.j) sa hustota energie (Wh/kg) vypočíta vynásobením menovitého napätia menovitou kapacitou v ampérhodinách (Ah) a vydelením výsledku hmotnosťou v kilogramoch. Ak sa menovitá kapacita neuvádza, hustota energie sa vypočíta vynásobením druhej mocniny menovitého napätia dobou vybíjania v hodinách a vydelením výsledku veľkosťou výboja v ohmoch a hmotnosťou v kilogramoch.

2.

Na účely X.A.I.001.j) je „článok“ elektrochemické zariadenie, ktoré má kladné a záporné elektródy a elektrolyt a je zdrojom elektrickej energie. Je základným stavebným prvkom batérie.

3.

Na účely X.A.I.001.j)1 je „primárny článok“ taký „článok“, ktorý nie je určený na nabíjanie z iného zdroja.

4.

Na účely X.A.I.001.j).2 je „sekundárny článok“ taký „článok“, ktorý je určený na nabíjanie z vonkajšieho elektrického zdroja.

k)

„supravodivé“ elektromagnety alebo solenoidy osobitne navrhnuté tak, aby ich bolo možné úplne nabiť alebo vybiť za dobu kratšiu ako jedna minúta, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

Poznámka:

X.A.I.001.k) sa nevzťahuje na „supravodivé“ elektromagnety alebo solenoidy navrhnuté pre medicínske zariadenia určené na zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie (MRI).

1.

maximálna energia dodaná počas výboja vydelená trvaním výboja viac ako 500 kJ za minútu;

2.

vnútorný priemer vinutí pod prúdom je viac ako 250 mm a

3.

sú dimenzované na magnetickú indukciu viac ako 8 T alebo na „celkovú hustotu prúdu“ vo vinutí viac ako 300 A/mm2;

l)

obvody alebo systémy na uchovávanie elektromagnetickej energie obsahujúce komponenty vyrobené zo „supravodivých“ materiálov osobitne navrhnutých na prevádzku pri teplotách nižších, ako je „kritická teplota“ aspoň jednej z ich „supravodivých“ zložiek, ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

1.

rezonančná prevádzková frekvencia nad 1 MHz;

2.

hustota uchovanej energie 1 MJ/m3 alebo viac a

3.

čas výboja menej ako 1 ms;

m)

hydrogén-izotopové tyratrony s keramickou-kovovou architektúrou a menovitým špičkovým prúdom 500 A alebo viac;

n)

nepoužíva sa;

o)

solárne články, sústavy pozostávajúce z článku, prepojenia a krycieho skla (CIC), solárne panely a solárne sústavy, ktoré sú „vhodné na vesmírne použitie“ a na ktoré sa nevzťahuje 3A001.e)4 (2).

X.A.I.002

Univerzálne „elektronické zostavy“, moduly a zariadenia:

a)

elektronické skúšobné zariadenia, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821;

b)

zariadenia na záznam údajov na digitálnu technickú magnetickú pásku, ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

1.

maximálna rýchlosť prenosu na digitálnom rozhraní viac ako 60 Mbit/s a využívanie techniky helikálneho snímania;

2.

maximálna rýchlosť prenosu na digitálnom rozhraní viac ako 120 Mbit/s a využívanie techniky s pevnou magnetickou hlavou, alebo

3.

„určené na vesmírne použitie“;

c)

zariadenia s maximálnou rýchlosťou prenosu na digitálnom rozhraní viac ako 60 Mbit/s konštruované na konverziu digitálnych videorekordérov s magnetickou páskou tak, aby ich bolo možné použiť ako zariadenia na záznam údajov s digitálnym prístrojovým vybavením;

d)

nemodulárne analogické osciloskopy so šírkou pásma 1 GHz alebo viac;

e)

systémy modulárnych analogických osciloskopov, ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

1.

hlavná jednotka so šírkou pásma 1 GHz alebo viac alebo

2.

zásuvné moduly s individuálnou šírkou pásma 4 GHz alebo viac;

f)

analógové vzorkovacie osciloskopy na analýzu opakujúcich sa javov s účinnou šírkou pásma nad 4 GHz;

g)

digitálne osciloskopy a záznamníky prechodných javov, používajúce techniky analógovo-digitálnej konverzie, schopné uchovávať prechodné javy sekvenčným odberom vzoriek jednorazovými vstupmi v po sebe nasledujúcich intervaloch kratších ako 1 ns [pri viac ako 1 giga vzorke za sekundu (GSPS)], digitalizujúce na 8 bitov alebo s vyšším rozlíšením a uskladňujúce 256 alebo viac vzoriek.

Poznámka:

X.A.I.002 sa vzťahuje na tieto osobitne navrhnuté komponenty pre analogické osciloskopy:

1.

zásuvné moduly;

2.

externé zosilňovače;

3.

predzosilňovače;

4.

vzorkovacie zariadenia;

5.

katódové trubice.

X.A.I.003

Osobitné zariadenia na spracovanie, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821:

a)

frekvenčné meniče schopné fungovať vo frekvenčnom rozsahu 300 – 600 Hz, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821;

b)

hmotnostné spektrometre, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821;

c)

všetky zábleskové (flash) röntgeny alebo na nich postavené komponenty systémov impulznej energie vrátane Marxových generátorov, vysokovýkonných sietí na tvarovanie impulzov, vysokonapäťových kondenzátorov a spúšťačov;

d)

pulzné zosilňovače, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821;

e)

elektronické zariadenia na generovanie časového oneskorenia alebo meranie časového intervalu:

1.

digitálne generátory časového oneskorenia s rozlišovacou schopnosťou 50 nanosekúnd alebo menej počas časového intervalu 1 mikrosekundy alebo väčšieho, alebo

2.

viackanálové (t. j. s troma alebo viacerými kanálmi) alebo modulárne merače časového intervalu a chronometrické zariadenia s rozlišovacou schopnosťou 50 nanosekúnd alebo menej počas časového intervalu 1 mikrosekundy alebo väčšieho;

f)

chromatografické a spektrometrické analytické nástroje.

X.B.I.001

Zariadenia na výrobu elektronických komponentov alebo materiálov a ich osobitne navrhnuté komponenty a príslušenstvo.

a)

zariadenia osobitne navrhnuté na výrobu elektrónok, optických prvkov a ich osobitne navrhnuté komponenty, na ktoré sa vzťahuje 3A001 (3) alebo X.A.I.001;

b)

zariadenia osobitne navrhnuté na výrobu polovodičových zariadení, integrovaných obvodov a „elektronických zostáv“ a systémy obsahujúce takéto zariadenia alebo majúce vlastnosti takýchto zariadení:

Poznámka:

X.B.I.001.b) sa vzťahuje aj na zariadenia používané alebo upravené na použitie pri výrobe iných zariadení, ako sú zobrazovacie zariadenia, elektrooptické zariadenia, zariadenia na akustickú vlnu.

1.

zariadenia na spracovanie materiálov na výrobu prístrojov a komponentov uvedených v položke X.B.I.001.b):

Poznámka:

X.B.I.001 sa nevzťahuje na kremenné trubice do pecí, vložky pecí, lopatky, nádoby (okrem osobitne navrhnutých klietkových nádob), premývačky, kazety alebo tégliky osobitne navrhnuté pre zariadenia na spracovanie, na ktoré sa vzťahuje X.B.I.001.b)1.

a)

zariadenia na výrobu polykryštalického kremíka a materiálov, na ktoré sa vzťahuje 3C001 (4);

b)

zariadenia osobitne navrhnuté na čistenie alebo spracovanie polovodičových materiálov III/V a II/VI, na ktoré sa vzťahuje 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 alebo 3C005 (5), okrem vyťahovačov kryštálov, v prípade ktorých pozri X.B.I.001.b)1.c);

c)

vyťahovače kryštálov a pece:

Poznámka:

X.B.I.001.b)1.c) sa nevzťahuje na difúzne a oxidačné pece.

1.

žíhacie alebo rekryštalizačné zariadenia iné ako pece s konštantnou teplotou využívajúce vysoké rýchlosti prenosu energie schopné spracovať čipové plátky rýchlosťou presahujúcou 0,005 m2 za minútu;

2.

vyťahovače kryštálov s „uloženým programom riadenia“, ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

a)

doplniteľné bez výmeny téglikovej nádoby;

b)

schopné prevádzky pri tlaku nad 2,5 x 105 Pa, alebo

c)

schopné ťahať kryštály s priemerom presahujúcim 100 mm;

d)

zariadenia na epitaxiálny rast s „uloženým programom riadenia“, ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

1.

schopné vytvárať vrstvu kremíka s rovnomernosťou hrúbky lepšou než ± 2,5 % v rozsahu vzdialenosti najmenej 200 mm;

2.

schopné vytvárať vrstvu z akéhokoľvek iného materiálu ako kremíka s rovnomernosťou hrúbky ± 3,5 % alebo lepšou v rozsahu čipového plátku, alebo

3.

rotácia jednotlivých čipových plátkov počas spracovania;

e)

zariadenia na epitaxiálny rast pomocou molekulového lúča;

f)

magneticky vylepšené „naprašovacie“ zariadenia s osobitne navrhnutými integrálnymi uzávermi nakladania schopnými prenášať čipové plátky v izolovanom vákuovom prostredí;

g)

zariadenia osobitne navrhnuté na implantáciu iónov, difúziu vylepšenú iónovou technológiou alebo fototechnológiou, ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

1.

vzorovacia schopnosť;

2.

energia lúča (urýchľovacie napätie) vyššia ako 200 keV;

3.

optimalizované tak, aby pracovali s energiou lúča (urýchľovacím napätím) menej ako 10 keV, alebo

4.

schopné implantovať kyslík s vysokou energiou do zahriateho „substrátu“ z polovodičového materiálu;

h)

zariadenia s „uloženým programom riadenia“ na selektívne odstraňovanie (leptanie) anizotropnými suchými metódami (napr. plazmou):

1.

„typy šarží“, ktoré sa vyznačujú niektorou z týchto vlastností:

a)

detekcia koncového bodu, iné ako typy s optickou emisnou spektroskopiou alebo

b)

prevádzkový (leptací) tlak reaktora 26,66 Pa alebo menej

2.

„typy s jediným čipovým plátkom“, ktoré sa vyznačujú niektorou z týchto vlastností:

a)

detekcia koncového bodu, iné ako typy s optickou emisnou spektroskopiou

b)

prevádzkový (leptací) tlak reaktora 26,66 Pa alebo menej alebo

c)

manipulácia možná z kazety do kazety a nakladanie čipového plátku s možnosťou uzamykania;

Poznámky:

1.

Pojem „typy šarží“ sa vzťahuje na stroje, ktoré nie sú osobitne navrhnuté na výrobné spracovanie jediných čipových plátkov. Takéto stroje môžu spracúvať dva alebo viac čipových plátkov súčasne so spoločnými procesnými parametrami, ako sú napr. RF výkon, teplota, leptací plyn, prietoky.

2.

Pojem „typy s jediným čipovým plátkom“ sa vzťahuje na stroje osobitne navrhnuté na výrobné spracovanie jediných čipových plátkov. Tieto stroje môžu používať techniky automatickej manipulácie s čipovými plátkami na naloženie jedného plátku do zariadenia na spracovanie. Toto vymedzenie zahŕňa zariadenia, ktoré môžu nakladať a spracúvať niekoľko čipových plátkov, ale kde parametre leptania, napr. RF výkon alebo koncový bod, možno nezávisle určiť pre každý jednotlivý čipový plátok.

i)

zariadenia na „chemické nanášanie pár prvkov“ (CVD), napr. CVD vylepšené plazmou (PECVD) alebo CVD vylepšené fototechnológiou, na výrobu polovodičových zariadení, ktoré majú niektorú z týchto vlastností, na nanášanie oxidov, nitridov, kovov alebo polykryštalického kremíka:

1.

zariadenie na „chemické nanášanie pár prvkov“ pracujúce menej ako 105 Pa, alebo

2.

zariadenia PECVD pracujúce buď pod 60 Pa, alebo s automatickou manipuláciou z kazety do kazety a nakladaním čipového plátku s možnosťou uzamykania;

Poznámka:

X.B.I.001.b)1.i) sa nevzťahuje na nízkotlakové systémy na „chemické nanášanie pár prvkov“ (LPCVD) ani na reaktívne zariadenia na „naprašovanie“.

j)

systémy elektrónových lúčov osobitne navrhnuté alebo upravené na vytváranie masiek alebo spracovanie polovodičových zariadení vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

1.

elektrostatický deflektor lúča;

2.

tvarovaný lúč s iným profilom ako Gaussova krivka;

3.

digitálno-analogická konverzná rýchlosť viac ako 3 MHz;

4.

presnosť digitálno-analogickej konverzie viac ako 12 bitov, alebo

5.

presnosť spätnoväzbovej regulácie polohy cieľového svetla 1 mikrometer alebo vyššia,

Poznámka:

X.B.I.001.b)1.j) sa nevzťahuje na systémy na vyvolanie elektrónového lúča ani na univerzálne skenovacie elektrónové mikroskopy.

k)

zariadenia na povrchovú úpravu na spracovanie polovodičových čipových plátkov:

1.

osobitne navrhnuté zariadenia na spracovanie zadných strán čipových plátkov tenších ako 100 mikrometrov a na ich následné oddelenie, alebo

2.

osobitne navrhnuté zariadenia na dosiahnutie drsnosti aktívneho povrchu spracovaného čipového plátku s 2 sigma hodnotou 2 mikrometre alebo menej, celková odchýlka (TIR);

Poznámka:

X.B.I.001.b)1.k) sa nevzťahuje na jednostranné lapovacie a leštiace zariadenia na povrchovú úpravu čipových plátkov.

l)

prepojovacie zariadenie, ktoré zahŕňa spoločné samostatné alebo viaceré vákuové komory osobitne navrhnuté tak, aby umožňovali integráciu akéhokoľvek zariadenia, na ktoré sa vzťahuje X.B.I.001, do kompletného systému;

m)

zariadenia s „uloženým programom riadenia“, ktoré používajú „lasery“ na opravy alebo orezávanie „monolitických integrovaných obvodov“ s niektorou z týchto vlastností:

1.

presnosť polohovania menej ako ± 1 mikrometer alebo

2.

veľkosť bodu (šírka odrezku) menšia ako 3 mikrometre;

Technická poznámka:

Na účely X.B.I.001.b)1 je ‚naprašovanie‘ proces prekrývacieho povliekania, pri ktorom sú kladné ióny urýchľované elektrickým poľom smerom k povrchu terča (povliekací materiál). Kinetická energia dopadajúcich iónov je dostatočná na to, aby uvoľnila atómy z bombardovaného povrchu a naniesla ich na substrát. (Poznámka: triódové, magnetrónové alebo rádiofrekvenčné naprašovanie na zvýšenie priľnavosti povlaku a rýchlosti nanášania predstavujú bežnú modifikáciu tohto procesu.).

2.

masky, substráty masiek, zariadenia na výrobu masiek a zariadenia na prenos obrazu na výrobu prístrojov a komponentov uvedených v položke X.B.I.001:

Poznámka:

Pojem masky sa vzťahuje na masky používané na litografiu elektrónovým lúčom, röntgenovú litografiu a ultrafialovú litografiu, ako aj na bežnú ultrafialovú a viditeľnú fotolitografiu.

a)

hotové masky, kontrolné šablóny znakov a ich návrhy okrem:

1.

hotových masiek alebo kontrolných šablón znakov na výrobu integrovaných obvodov, na ktoré sa nevzťahuje 3A001 (6), alebo

2.

masiek alebo kontrolných šablón znakov vyznačujúcich sa obidvoma týmito vlastnosťami:

a)

ich konštrukcia je založená na geometriách 2,5 mikrometra alebo viac a

b)

konštrukcia neobsahuje osobitné prvky na zmenu zamýšľaného použitia prostredníctvom výrobného zariadenia alebo „softvéru“;

b)

substráty masiek:

1.

„substráty“ s tvrdým povrchom (napr. sklo, kremík, zafír), potiahnuté (napr. chróm, kremík, molybdén), na prípravu masiek s rozmermi presahujúcim 125 mm x 125 mm, alebo

2.

substráty osobitne navrhnuté pre röntgenové masky;

c)

zariadenia iné ako počítače na všeobecné účely, osobitne navrhnuté na navrhovanie polovodičových zariadení alebo integrovaných obvodov pomocou počítača (CAD);

d)

zariadenia alebo stroje na výrobu masiek alebo kontrolných šablón znakov:

1.

fotooptické fázové kamery a opakovacie kamery schopné vytvoriť polia väčšie ako 100 mm x 100 mm alebo schopné vytvoriť jednorazovú expozíciu väčšiu ako 6 mm x 6 mm v rovine obrazu (t. j. ohnisko), alebo schopné vytvoriť šírku línie menšiu ako 2,5 mikrometra vo fotorezistente na „substráte“;

2.

zariadenia na výrobu masiek alebo kontrolných šablón znakov používajúce litografiu iónov alebo „laserového“ lúča schopné vytvoriť šírku línie menšiu ako 2,5 mikrometra, alebo

3.

zariadenia alebo držiaky na zmenu masiek alebo kontrolných šablón znakov alebo na pridávanie tenkého povlaku na odstránenie kazov;

Poznámka:

X.B.I.001.b)2.d)1 a b)2.d)2 sa nevzťahujú na zariadenia na výrobu masiek využívajúce foto-optické metódy, ktoré boli buď komerčne dostupné pred 1. januárom 1980, alebo ktoré nemajú lepší výkon ako takéto zariadenia.

e)

zariadenia s „uloženým programom riadenia“ na kontrolu masiek, kontrolných šablón znakov alebo tenkého povlaku s:

1.

rozlíšením 0,25 mikrometra alebo vyšším a

2.

presnosťou 0,75 mikrometra alebo vyššou na vzdialenosť v jednej alebo dvoch súradniciach 63,5 mm alebo viac;

Poznámka:

X.B.I.001.b)2.e) sa nevzťahuje na univerzálne skenovacie elektrónové mikroskopy okrem prípadov, keď sú osobitne navrhnuté a vybavené prístrojmi na automatickú kontrolu obrazcov.

f)

nastavovacie a zobrazovacie zariadenia na výrobu čipových plátkov pomocou foto-optických alebo röntgenových metód, napr. litografické zariadenia vrátane zariadení na prenos obrazu a zariadení s fázovaním a opakovaním (priamo na čipovom plátku) alebo zariadenia s fázovaním a skenovaním (skenery), schopné vykonávať ktorúkoľvek z týchto funkcií:

Poznámka:

X.B.I.001.b)2.f) sa nevzťahuje na zariadenia na foto-optické priame alebo nepriame nastavovanie a expozíciu masiek a zariadenia na priamy prenos obrazu.

1.

výroba s veľkosťou vzoru menšou ako 2,5 mikrometra;

2.

nastavenie s presnosťou jemnejšou ako ± 0,25 mikrometra (3 sigma);

3.

strojový overlay maximálne ± 0,3 mikrometra, alebo

4.

zdroj svetla s vlnovou dĺžkou menej ako 400 nm;

g)

zariadenia s elektrónovým lúčom, iónovým lúčom alebo röntgenovými lúčom na prenos projekcie obrazu schopné vytvárať vzory menšie ako 2,5 mikrometra;

Poznámka:

Pre cielené systémy s odchyľovaným lúčom (systémy priameho zápisu) pozri X.B.I.001.b)1.j).

h)

zariadenia používajúce „lasery“ na priame zapisovanie na čipové plátky schopné vytvárať vzory menšie ako 2,5 mikrometra.

3.

zariadenia na konštrukciu integrovaných obvodov:

a)

nanášače na matricu s „uloženým programom riadenia“, ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

1.

osobitne navrhnuté pre „hybridné integrované obvody“;

2.

zdvih polohovania na osiach X-Y viac ako 37,5 x 37,5 mm a

3.

presnosť umiestňovania na osiach X-Y vyššia ako ± 10 mikrometrov;

b)

zariadenia s „uloženým programom riadenia“ na vytváranie viacerých väzieb jednou operáciou (napr. smerovače lúčov, pásové nanášače, páskové nanášače);

c)

poloautomatické alebo automatické uzavierače za tepla, v ktorých sa uzáver lokálne zohrieva na vyššiu teplotu ako telo zostavy, osobitne navrhnuté pre keramické mikroobvody, na ktoré sa vzťahuje 3A001 (7) a ktorých výkon sa rovná alebo je väčší ako jedna balenie za minútu;

Poznámka:

X.B.I.001.b)3 sa nevzťahuje na univerzálne bodové zvárače typu s odporom.

4.

filtre pre čisté miestnosti, schopné vytvoriť vzduchové prostredie 10 alebo menej častíc s veľkosťou 0,3 mikrometra alebo menej na ploche 0,02832 m3, a ich filtračné materiály.

Technická poznámka:

Na účely X.B.I.001 pojem ‚uložený program riadenia‘ označuje riadenie na základe pokynov uložených v elektronickej pamäti, ktoré môže vykonávať procesor s cieľom riadiť plnenie vopred stanovených funkcií. Zariadenie môže mať ‚uložený program riadenia‘ bez ohľadu na to, či sa elektronická pamäť nachádza vo vnútri zariadenia alebo mimo neho.

X.B.I.002

Zariadenia na kontrolu alebo skúšanie elektronických komponentov a materiálov a ich osobitne navrhnuté komponenty a príslušenstvo.

a)

zariadenia osobitne navrhnuté na kontrolu alebo skúšanie elektrónok, optických prvkov a ich osobitne navrhnuté komponenty, na ktoré sa vzťahuje 3A001 (8) alebo X.A.I.001;

b)

zariadenia osobitne navrhnuté na kontrolu alebo skúšanie polovodičových zariadení, integrovaných obvodov a „elektronických zostáv“ a systémy obsahujúce takéto zariadenia alebo majúce vlastnosti takýchto zariadení:

Poznámka:

X.B.I.002.b) sa vzťahuje aj na zariadenia používané alebo upravené na použitie pri kontrole alebo skúšaní iných zariadení, ako sú zobrazovacie zariadenia, elektrooptické zariadenia, zariadenia na akustickú vlnu.

1.

zariadenia na kontrolu s „uloženým programom riadenia“ na automatickú detekciu kazov, chýb alebo kontaminantov o veľkosti 0,6 mikrometra alebo menej v alebo na spracovaných čipových plátkoch, substrátoch, iných obvodoch, ako sú doska plošných spojov alebo čipov, používajúce optické techniky získavania obrazu na porovnanie vzorov;

Poznámka:

X.B.I.002.b)1 sa nevzťahuje na univerzálne skenovacie elektrónové mikroskopy okrem prípadov, keď sú osobitne navrhnuté a vybavené prístrojmi na automatickú kontrolu obrazcov.

2.

osobitne navrhnuté meracie a analytické zariadenia s „uloženým programom riadenia“:

a)

osobitne navrhnuté na meranie obsahu kyslíka alebo uhlíka v polovodičových materiáloch;

b)

zariadenia na meranie šírky línie s rozlíšením 1 mikrometra alebo vyšším;

c)

osobitne navrhnuté prístroje na meranie plochosti schopné merať odchýlky od plochosti 10 mikrometrov alebo menej s rozlíšením 1 mikrometra alebo vyšším;

3.

zariadenia na kontrolu čipových plátkov s „uloženým programom riadenia“, ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

a)

presnosť polohovania menej ako 3,5 mikrometra;

b)

schopnosť skúšať zariadenia s viac ako 68 vývodmi, alebo

c)

schopné skúšania pri frekvencii nad 1 GHz;

4.

zariadenia na skúšanie:

a)

zariadenia s „uloženým programom riadenia“ osobitne navrhnuté na skúšanie samostatných diskrétnych polovodičových zariadení a nezapuzdrených čipov, schopné skúšania pri frekvenciách nad 18 GHz;

Technická

poznámka: Samostatné polovodičové zariadenia zahŕňajú fotobunky a solárne články.

b)

zariadenia s „uloženým programom riadenia“ osobitne navrhnuté na skúšanie integrovaných obvodov a ich „elektronických zostáv“ schopné skúšok funkčnosti:

1.

pri „vzorovej frekvencii“ viac ako 20 MHz, alebo

2.

pri „vzorovej frekvencii“ viac ako 10 MHz, ale menej ako 20 MHz, a schopné skúšať zostavy s viac ako 68 vývodmi.

Poznámky:

X.B.I.002.b)4.b) sa nevzťahuje na zariadenia osobitne navrhnuté na skúšanie:

1.

pamätí;

2.

„zostáv“ alebo tried „elektronických zostáv“ pre použitie v domácnosti a pre zábavný priemysel a

3.

elektronických komponentov, „elektronických zostáv“ a integrovaných obvodov, na ktoré sa nevzťahuje 3A001 (9) alebo X.A.I.001, za predpokladu, že časťou takýchto zariadení na skúšanie nie sú výpočtové zariadenia s „programovateľnosťou dostupnou používateľovi“.

Technická

poznámka: Na účely X.B.I.002.b)4.b) sa „vzorová frekvencia“ vymedzuje ako maximálna frekvencia digitálnej operácie skúšobného zariadenia. Preto sa rovná najvyššej rýchlosti prenosu dát, ktorú je skúšobné zariadenie schopné dosiahnuť v nemultiplexnom režime. Označuje sa aj ako skúšobná rýchlosť, maximálna digitálna frekvencia alebo maximálna digitálna rýchlosť.

c)

zariadenia osobitne navrhnuté na určovanie výkonnosti sústav s ohniskovou rovinou pri vlnových dĺžkach viac ako 1 200 nm, ktoré používajú merania s „uloženým programom riadenia“ alebo vyhodnocovanie pomocou počítača, vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

1.

využívanie priemeru bodu skenovacieho svetla menej ako 0,12 mm;

2.

navrhnuté na meranie fotosenzitívnych výkonnostných parametrov a na hodnotenie frekvenčnej odozvy, funkcie prenosu modulácie, jednotnosti reakcie alebo šumu, alebo

3.

navrhnuté na hodnotenie sústav schopných vytvárať obraz s viac ako 32 x 32 riadkovými prvkami;

5.

systémy na skúšanie postavené na technológii elektrónového lúča navrhnuté na prevádzku pri 3 keV alebo menej, alebo „laserové“ systémy lúčov na nekontaktné skúmanie napájaných polovodičových zariadení, vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

a)

stroboskopická schopnosť buď prerušovaním lúča, alebo blikaním detektora;

b)

elektrónový spektrometer na meranie napätia s rozlíšením menej ako 0,5 V, alebo

c)

upínacie elektrické skúšobné prvky na analýzu výkonnosti integrovaných obvodov;

Poznámka:

X.B.I.002.b)5 sa nevzťahuje na skenovacie elektrónové mikroskopy okrem prípadov, keď sú osobitne navrhnuté a vybavené prístrojmi na nekontaktné skúmanie napájaných polovodičových zariadení.

6.

multifunkčné systémy so zaostrenými iónovými lúčmi s „uloženým programom riadenia“ osobitne navrhnuté na výrobu, opravu, analýzu fyzického usporiadania a skúšanie masiek alebo polovodičových zariadení, vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

a)

presnosť spätnoväzbovej regulácie polohy cieľového svetla 1 mikrometer alebo vyššia, alebo

b)

presnosť digitálno-analogickej konverzie viac ako 12 bitov,

7.

systémy na meranie častíc využívajúce „lasery“ navrhnuté na meranie veľkosti a koncentrácie častíc vo vzduchu, ktoré sa vyznačujú oboma týmito vlastnosťami:

a)

schopnosť merať veľkosť častíc 0,2 mikrometra alebo menej pri prietoku 0,02832 m3 za minútu alebo viac a

b)

schopnosť charakterizovať čistý vzduch triedy 10 alebo vyššej.

Technická poznámka:

Na účely X.B.I.002 pojem „uložený program riadenia“ označuje riadenie na základe pokynov uložených v elektronickej pamäti, ktoré môže vykonávať procesor s cieľom riadiť plnenie vopred stanovených funkcií. Zariadenie môže mať „uložený program riadenia“ bez ohľadu na to, či sa elektronická pamäť nachádza vo vnútri zariadenia alebo mimo neho.

X.C.I.001

Pozitívne odolné materiály dimenzované na polovodičovú litografiu osobitne upravené (optimalizované) na použitie pri vlnových dĺžkach 370 až 193 nm.

X.D.I.001

„Softvér“ osobitne navrhnutý na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ elektronických zariadení alebo komponentov, na ktoré sa vzťahuje X.A.I.001, univerzálnych elektronických zariadení, na ktoré sa vzťahuje X.A.I.002, alebo výrobných a skúšobných zariadení, na ktoré sa vzťahuje X.B.I.001 a X.B.I.002, alebo „softvér“ osobitne navrhnutý na „používanie“ zariadení, na ktoré sa vzťahuje 3B001.g) a 3B001.h) (10).

X.E.I.001

„Technológia“ na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ elektronických zariadení alebo komponentov, na ktoré sa vzťahuje X.A.I.001, univerzálnych elektronických zariadení, na ktoré sa vzťahuje X.A.I.002, alebo výrobných a skúšobných zariadení, na ktoré sa vzťahuje X.B.I.001 alebo X.B.I.002, alebo materiálov, na ktoré sa vzťahuje X.C.I.001.

Kategória II – Počítače

Poznámka:

Kategória II sa nevzťahuje na tovar na osobné použitie fyzických osôb.

X.A.II.001

Počítače, „elektronické zostavy“ a príbuzné zariadenia, na ktoré sa nevzťahuje 4A001 alebo 4A003 (11), a ich osobitne navrhnuté komponenty.

Poznámka:

Stav kontroly „digitálnych počítačov“ a príbuzných zariadení opísaných v X.A.II.001 sa určuje podľa stavu kontroly ostatných zariadení alebo systémov pod podmienkou, že:

a)

„digitálne počítače“ alebo príbuzné zariadenia sú rozhodujúce pre chod ostatných zariadení alebo systémov;

b)

„digitálne počítače“ alebo príbuzné zariadenia nie sú „základným prvkom“ ostatných zariadení alebo systémov a

N.B.1:

Stav kontroly zariadení na „spracovanie signálu“ alebo na „zosilnenie obrazu“ osobitne navrhnutých pre iné zariadenia s funkciami obmedzenými na funkcie požadované pre iné zariadenia sa určuje podľa stavu kontroly týchto iných zariadení aj vtedy, ak prekračuje kritérium „základného prvku“.

N.B.2:

Pre stav kontroly „digitálnych počítačov“ alebo príbuzných zariadení pre telekomunikačné zariadenia pozri kategóriu 5, časť 1 (Telekomunikácie) (12).

c)

„technológia“ pre „digitálne počítače“ a príbuzné zariadenia sa riadi bodom 4E (13).

a)

elektronické počítače a príbuzné zariadenia a „elektronické zostavy“ a ich osobitne navrhnuté komponenty, dimenzované na prevádzku pri teplote prostredia vyššej ako 343 K (70°C);

b)

„digitálne počítače“ vrátane zariadení na „spracovanie signálu“ alebo na „zosilnenie obrazu“ s „nastaveným špičkovým výkonom“ („APP“) 0,0128 váženého teraflopu (WT) alebo vyšším;

c)

„elektronické zostavy“, ktoré sú osobitne navrhnuté alebo upravené na zvýšenie výkonu agregovaním procesorov týmto spôsobom:

1.

navrhnuté tak, aby boli schopné agregácie pri konfigurácii 16 alebo viac procesorov;

2.

nepoužíva sa;

Poznámka 1:

X.A.II.001.c) sa uplatňuje iba na „elektronické zostavy“ a programovateľné vzájomné prepojenia s „APP“ neprekračujúcim limity uvedené v X.A.II.001.b), ak sa expedujú ako neintegrované „elektronické zostavy“. Neuplatňuje sa na „elektronické zostavy“, ktoré sú inherentne limitované už povahou svojej konštrukcie na použitie ako príbuzné zariadenia, na ktoré sa vzťahuje X.A.II.001.k).

Poznámka 2:

X.A.II.001.c) sa nevzťahuje na „elektronickú zostavu“ osobitne navrhnutú pre určitý produkt alebo skupinu produktov, ktorých maximálna konfigurácia neprekračuje limity uvedené v X.A.II.001.b).

d)

nepoužíva sa;

e)

nepoužíva sa;

f)

zariadenie na „spracovanie signálu“ alebo na „zosilnenie obrazu“ s „nastaveným špičkovým výkonom“ („APP“) 0,0128 váženého teraflopu (WT) alebo vyšším;

g)

nepoužíva sa;

h)

nepoužíva sa;

i)

zariadenie obsahujúce „zariadenie koncového rozhrania“ prekračujúce limity uvedené v X.A.III.101;

Technická

poznámka: Na účely X.A.II.001.i) „zariadenie koncového rozhrania“ znamená zariadenie, cez ktoré informácia vstupuje do telekomunikačného systému alebo cez ktoré informácia z neho vystupuje, napríklad telefón, dátové zariadenie, počítač atď.

j)

zariadenie osobitne navrhnuté na zabezpečenie externých prepojení „digitálnych počítačov“ alebo pridružených zariadení, ktoré umožňuje komunikáciu s rýchlosťou prenosu dát vyššou ako 80 Mbyte/s.

Poznámka:

X.A.II.001.j) sa nevzťahuje na zariadenia na vzájomné interné prepojenie (napr. prepojovacie roviny, zbernice), zariadenia na pasívne vzájomné prepojenie, „riadiace jednotky prístupu do siete“ alebo „regulátory komunikačného kanála“.

Technická

poznámka: Na účely X.A.II.001.j) je „regulátor komunikačného kanála“ fyzické rozhranie, ktoré reguluje tok synchrónnych alebo asynchrónnych digitálnych informácií. Je to zostava, ktorá môže byť integrovaná do počítača alebo do telekomunikačného zariadenia tak, aby umožňovala komunikačný prístup.

k)

„hybridné počítače“ a „elektronické zostavy“ a ich osobitne navrhnuté komponenty obsahujúce analógovo-číslicové prevodníky vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1.

32 kanálov alebo viac a

2.

rozlíšenie 14 bitov (plus znamienkový bit) alebo viac, s rýchlosťou konverzie 200 000 Hz alebo viac.

X.D.II.001

„Softvér“ na overovanie a validáciu „programov“, „softvér“ umožňujúci automatické generovanie „zdrojových kódov“ a „softvér“ operačného systému, ktorý je osobitne navrhnutý pre zariadenie na „spracovanie v reálnom čase“.

a)

„softvér“ na overovanie a validáciu „programov“ využívajúci matematické a analytické techniky a navrhnutý alebo upravený pre „programy“ s viac ako 500 000 pokynmi „zdrojového kódu“;

b)

„softvér“ umožňujúci automatické generovanie „zdrojových kódov“ z dát, ktoré sa získavajú online z vonkajších snímačov opísaných v nariadení (EÚ) 2021/821, alebo

c)

„softvér“ operačného systému osobitne navrhnutý pre zariadenie na „spracovanie v reálnom čase“, ktorý zaručuje „globálnu latenciu prerušenia“ menej ako 20 mikrosekúnd.

Technická poznámka:

Na účely X.D.II.001 je ‚globálna latencia prerušenia‘ časový úsek, ktorý počítačový systém potrebuje na rozpoznanie prerušenia spôsobeného udalosťou, na obsluhu tohto prerušenia a na vykonanie zmeny kontextu (prepnutie) na alternatívnu rezidentnú pamäťovú operáciu čakajúcu pri prerušení.

X.D.II.002

„Softvér“ iný ako ten, na ktorý sa vzťahuje 4D001 (14), osobitne navrhnutý alebo upravený na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ zariadení, na ktoré sa vzťahuje 4A101 (15), X.A.II.001.

X.E.II.001

„Technológia“ na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ zariadení, na ktoré sa vzťahuje X.A.II.001, alebo „softvér“, na ktorý sa vzťahuje X.D.II.001 alebo X.D.II.002.

X.E.II.001

„Technológia“ na „vývoj“ alebo „výrobu“ zariadení navrhnutých na ‚spracovanie viacnásobného toku dát‘.

Technická poznámka:

Na účely X.E.II.001 je „spracovanie viacnásobného toku dát“ mikroprogram alebo taká technika architektúry zariadenia, ktorá umožňuje súčasné spracovanie dvoch alebo viacerých dátových sekvencií pod kontrolou jednej alebo viacerých sekvencií inštrukcií takými prostriedkami, ako sú napríklad:

1.

architektúry SIMD (jedna inštrukcia, viac údajov) ako vektorové alebo maticové procesory;

2.

architektúry MSIMD (jedna viacnásobná inštrukcia, viac údajov);

3.

architektúry MIMD (viacnásobné inštrukcie, viac údajov) vrátane takých, ktoré sú pevne spojené, tesne spojené alebo voľne spojené, alebo

4.

štruktúrované polia prvkov spracovania vrátane systolických polí.

Kategória III, časť 1 – Telekomunikácie

Poznámka:

Kategória III časť 1 sa nevzťahuje na tovar na osobné použitie fyzických osôb.

X.A.III.101

Telekomunikačné zariadenia.

a)

akýkoľvek druh telekomunikačného zariadenia, na ktoré sa nevzťahuje 5A001.a) (16), osobitne navrhnutého na prevádzku mimo teplotného rozpätia od 219 K (-54 °C) do 397 K (124 °C);

b)

telekomunikačné prenosové zariadenia a systémy a ich osobitne navrhnuté komponenty a príslušenstvo, ktoré majú niektorú z týchto vlastností, funkcií alebo prvkov:

Poznámka:

Telekomunikačné prenosové zariadenia:

a)

rozdeľujeme ich do týchto kategórií alebo ich kombinácií:

1.

rádiové zariadenie (napríklad vysielače, prijímače a transceivery, t. j. vysielače s prijímačmi);

2.

koncové zariadenie linky (LTE);

3.

medzifrekvenčné zosilňovače;

4.

opakovače;

5.

regenerátory;

6.

translačné kódovače (transkodéry);

7.

multiplexory (vrátane štatistického mutiplexu);

8.

modulátory/demodulátory (modemy);

9.

transmultiplexory (pozri odporúčanie G701 medzinárodného výboru CCITT );

10.

digitálne zariadenia na krížové prepojenie s „uloženým programom riadenia“;

11.

„gateways“ (brány) a mosty;

12.

„rozbočovače“ (MAU) a

b)

navrhnuté na použitie v jednokanálovej alebo viackanálovej komunikácii prostredníctvom niektorého z týchto spôsobov:

1.

kábel (linka);

2.

koaxiálny kábel;

3.

kábel z optických vlákien;

4.

elektromagnetické žiarenie alebo

5.

šírenie podvodných akustických vĺn.

1.

využívajú digitálne techniky vrátane digitálneho spracovania analógových signálov a sú určené na prevádzku pri „rýchlosti digitálneho prenosu“ na najvyššej úrovni multiplexu presahujúcej 45 Mbit/s alebo pri „celkovej rýchlosti digitálneho prenosu“ presahujúcej 90 Mbit/s;

Poznámka:

X.A.III.101.b)1 sa nevzťahuje na zariadenia osobitne navrhnuté na zabudovanie do akéhokoľvek satelitného systému na civilné použitie a na prevádzku v takomto satelitnom systéme.

2.

modemy využívajúce „šírku pásma jedného hlasového kanála“ s „rýchlosťou signalizácie dát“ viac ako 9 600 bitov za sekundu;

3.

sú digitálnymi zariadeniami na krížové prepojenie s „uloženým programom riadenia“ s „rýchlosťou digitálneho prenosu“ viac ako 8,5 Mbit/s na jeden port.

4.

sú zariadeniami obsahujúcimi niektorý z týchto prvkov:

a)

„riadiace jednotky prístupu do siete“ a ich súvisiace spoločné médium s „rýchlosťou digitálneho prenosu“ viac ako 33 Mbit/s alebo

b)

„regulátory komunikačného kanála“ s digitálnym výstupom s „rýchlosťou signalizácie dát“ viac ako 64 000 bit/s na jeden kanál;

Poznámka:

Ak niektoré z neriadených zariadení obsahuje „riadiacu jednotku prístupu do siete“, nemôže mať žiadny typ telekomunikačného rozhrania okrem tých, ktoré sú opísané v X.A.III.101.b)4, no daný bod sa na ne nevzťahuje.

5.

používajú „laser“ a vyznačujú sa niektorou z týchto vlastností:

a)

vlnová dĺžka prenosu viac ako 1 000 nm alebo

b)

používajú analógové techniky a majú šírku pásma viac ako 45 MHz;

c)

používajú techniky koherentného optického prenosu alebo koherentnej optickej detekcie (tiež známe ako optické heterodýnne alebo homodýnne techniky);

d)

používajú techniky vlnového mulitplexovania alebo

e)

vykonávajú „optické zosilnenie“;

6.

rádiové zariadenia prevádzkované pri vstupných alebo výstupných frekvenciách presahujúcich:

a)

31 GHz pre aplikácie pozemných staníc na satelitnú komunikáciu alebo

b)

26,5 GHz pre ostatné aplikácie;

Poznámka:

X.A.III.101.b)6 sa nevzťahuje na zariadenia na civilné použitie, ak dodržiavajú pridelené pásmo Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) od 26,5 GHz do 31 GHz.

7.

sú rádiovými zariadeniami, ktoré využívajú niektorý z týchto prvkov:

a)

techniky kvadratúrnej amplitúdovej modulácie (QAM) nad úrovňou 4, ak „celková rýchlosť digitálneho prenosu“ presahuje 8,5 Mbit/s;

b)

techniky QAM nad úrovňou 16, ak je „celková rýchlosť digitálneho prenosu“ 8,5 Mbit/s alebo nižšia;

c)

iné techniky digitálnej modulácie a majú „spektrálnu účinnosť“ viac ako 3 bit/s/Hz alebo

d)

fungujú v pásme 1,5 MHz až 87,5 MHz a majú zabudované adaptívne techniky, ktoré zabezpečujú potlačenie interferujúceho signálu o viac ako 15 dB.

Poznámky:

 

1.

X.A.III.101.b)7 sa nevzťahuje na zariadenia osobitne navrhnuté na zabudovanie do akéhokoľvek satelitného systému na civilné použitie a na prevádzku v takomto satelitnom systéme.

2.

X.A.III.101.b)7 sa nevzťahuje na rádiové relé zariadenia určené na prevádzku v pásme pridelenom Medzinárodnou telekomunikačnou úniou (ITU):

a)

ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

1.

nepresahujú 960 MHz alebo

2.

„celková rýchlosť digitálneho prenosu“ nepresahuje 8,5 Mbit/s a

b)

ktoré majú „spektrálnu účinnosť“ nepresahujúcu 4 bit/s/Hz.

c)

prepínacie zariadenia s „uloženým programom riadenia“ a súvisiace signalizačné systémy vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností, funkcií alebo prvkov a ich osobitne navrhnuté komponenty a príslušenstvo:

Poznámka:

Štatistické multiplexory s digitálnym vstupom a digitálnym výstupom, ktoré zabezpečujú prepínanie, sa považujú za prepínače s „uloženým programom riadenia“.

1.

zariadenia alebo systémy „prepínania dát (správ)“ navrhnuté na „prevádzku v paketovom režime“ a ich elektronické zostavy a komponenty, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821;

2.

nepoužíva sa;

3.

smerovanie (routing) alebo prepínanie „datagramových“ paketov;

Poznámka:

X.A.III.101.c)3 sa nevzťahuje na siete, v ktorých sa môžu používať len „riadiace jednotky prístupu do siete“, ani na samotné „riadiace jednotky prístupu do siete“.

4.

nepoužíva sa;

5.

viacúrovňová priorita a preempcia pre prepínanie obvodov;

Poznámka:

X.A.III.101.c)5 sa nevzťahuje na jednoúrovňovú preempciu volania.

6.

navrhnuté na automatický prenos celulárnych rádiových volaní na iné celulárne prepínače alebo automatické prepojenie na centralizovanú databázu účastníkov, ktorá je spoločná pre viac ako jeden prepínač;

7.

obsahujúce digitálne zariadenia na krížové prepojenie s „uloženým programom riadenia“ s „rýchlosťou digitálneho prenosu“ viac ako 8,5 Mbit/s na jeden port.

8.

„signalizácia spoločným kanálom“ fungujúca buď v nepridruženom, alebo kvázi pridruženom režime prevádzky;

9.

„dynamické adaptívne smerovanie“;

10.

sú paketovými prepínačmi, prepínačmi obvodov a smerovačmi s portmi alebo linkami, ktoré presahujú niektorú z týchto hodnôt:

a)

„rýchlosť signalizácie dát“64 000 bitov/s na jeden kanál v prípade ‚regulátora komunikačného kanála‘; alebo

Poznámka:

X.A.III.101.c)10.a) sa nevzťahuje na multiplexné kompozitné linky, ktoré sú zložené len z komunikačných kanálov, na ktoré sa jednotlivo nevzťahuje X.A.III.101.b)1.

b)

„rýchlosť digitálneho prenosu“ 33 Mbit/s v prípade „riadiacej jednotky prístupu do siete“ a súvisiaceho bežného média;

Poznámka:

X.A.III.101.c)10 sa nevzťahuje na prepínače paketov alebo smerovače s portmi alebo linkami, ktoré nepresahujú limity uvedené v X.A.III.101.c)10.

11.

„optické prepínanie“;

12.

používajúce techniky „asynchrónneho prenosového módu“ („ATM“);

d)

optické vlákna a káble z optických vlákien s dĺžkou viac ako 50 m určené na prevádzku v jednom režime;

e)

centralizované riadenie siete vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1.

prijíma dáta z uzlov a

2.

spracúva tieto dáta s cieľom zabezpečiť riadenie dátovej prevádzky bez toho, aby sa vyžadovali rozhodnutia prevádzkovateľa, a vykonáva tak „dynamické adaptívne smerovanie“;

Poznámka 1:

X.A.III.101.e) nezahŕňa prípady rozhodnutí o smerovaní prijaté na základe vopred definovaných informácií.

Poznámka 2:

X.A.III.101.e) nevylučuje riadenie dátovej prevádzky ako funkciu predvídateľných štatistických prenosových podmienok.

f)

fázované anténové sústavy prevádzkované nad 10,5 GHz, obsahujúce aktívne prvky a distribuované komponenty a navrhnuté tak, aby umožňovali elektronické riadenie tvarovania a zameriavania lúčov, okrem pristávacích systémov s prístrojmi, ktoré spĺňajú normy Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) [mikrovlnné pristávacie systémy (MLS)];

g)

zariadenia mobilnej komunikácie, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821, ich elektronické zostavy a komponenty, alebo

h)

rádiové reléové komunikačné zariadenia navrhnuté na používanie pri frekvencii najmenej 19,7 GHz a ich komponenty, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821.

Technická poznámka:

Na účely X.A.III.101:

1.

„Asynchrónny prenosový mód“ („ATM“) je režim prenosu, v ktorom sú informácie usporiadané do buniek; asynchrónny je v tom zmysle, že opakovaný výskyt buniek závisí od požadovanej alebo okamžitej prenosovej rýchlosti v bitoch.

2.

„Šírka pásma jedného hlasového kanála“ je zariadenie na prenos údajov navrhnuté na prevádzku v jednom hlasovom kanáli s frekvenciou 3 100 Hz v zmysle odporúčania G.151 medzinárodného výboru CCITT.

3.

„Regulátor komunikačného kanála“ je fyzické rozhranie, ktoré reguluje tok synchrónnych alebo asynchrónnych digitálnych informácií. Je to zostava, ktorá môže byť integrovaná do počítača alebo do telekomunikačného zariadenia tak, aby umožňovala komunikačný prístup.

4.

„Datagram“ je samostatná, nezávislá dátová jednotka, ktorá prenáša dostatočný objem informácií na to, aby ju mohol smerovač presmerovať zo zdrojového do cieľového koncového dátového zariadenia bez nutnosti využiť predchádzajúce výmeny medzi týmto zdrojovým a cieľovým koncovým dátovým zariadením a prenosovou sieťou.

5.

„Fast select (Rýchla voľba)“ je aplikácia použiteľná pri virtuálnych volaniach, ktorá umožňuje koncovému dátovému zariadeniu rozšíriť možnosť prenosu dát v paketoch na nadviazanie a ukončenie spojenia nad rámec základných funkcií virtuálneho volania.

6.

„Gateway (Brána)“ je funkcia, ktorú vykonáva akékoľvek zariadenie v kombinácii so „softvérom“ a ktorá spočíva v konverzii konvencií pre prezentáciu, spracovanie alebo komunikáciu informácií používaných v jednom systéme na zodpovedajúce, avšak odlišné konvencie používané v druhom systéme.

7.

„Digitálna sieť integrovaných služieb“ (ISDN) je jednotná digitálna sieť na prenos medzi koncovými zariadeniami siete, v ktorej sa dáta pochádzajúce zo všetkých druhov komunikácie (napríklad hlas, text, dáta, statické a pohyblivé obrazy) prenášajú z jedného portu (terminálu) v prepínači cez jednu prístupovú linku k účastníkovi a od účastníka.

8.

„Paket“ je skupina binárnych číslic zahŕňajúca dáta a signály riadenia volania, ktorá sa prepína ako ucelený blok. Dáta, signály riadenia volania a prípadné informácie o kontrole chýb sú usporiadané v špecifickom formáte.

9.

„Signalizácia spoločným kanálom“ je prenos riadiacich informácií (signalizácia) prostredníctvom kanála, ktorý je oddelený od kanála používaného pre správy. Signalizačný kanál zvyčajne ovláda viaceré kanály správ.

10.

„Rýchlosť signalizácie dát“ je rýchlosť v zmysle odporúčaní ITU 53-36, ktorá zohľadňuje skutočnosť, že v prípade nebinárnej modulácie hodnota baud za sekundu a bit za sekundu nie je rovnaká. Treba zahrnúť bity pre kódovacie, kontrolné a synchronizačné funkcie.

11.

„Dynamické adaptívne smerovanie“ je automatické presmerovávanie prevádzky založené na snímaní a analýze skutočných aktuálnych podmienok v sieti.

12.

„Rozbočovač“ je zariadenie, ktoré obsahuje jedno alebo viac komunikačných rozhraní („riadiace jednotky prístupu do siete“, „regulátory komunikačného kanála“, modemy alebo počítačové zbernice) na pripojenie koncového zariadenia do siete.

13.

„Spektrálna účinnosť“ je „rýchlosť digitálneho prenosu“ [bits/s]/6 dB šírka frekvenčného spektra v Hz.

14.

Pojem „uložený program riadenia“ označuje riadenie na základe pokynov uložených v elektronickej pamäti, ktoré môže vykonávať procesor s cieľom riadiť plnenie vopred stanovených funkcií. Poznámka: Zariadenie môže mať „uložený program riadenia“ bez ohľadu na to, či sa elektronická pamäť nachádza vo vnútri zariadenia alebo mimo neho.

X.B.III.101

Telekomunikačné skúšobné zariadenia, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821.

X.C.III.101

Preformy zo skla alebo z akéhokoľvek iného materiálu optimalizované na výrobu optických vlákien, na ktoré sa vzťahuje X.A.III.101.

X.D.III.101

„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ zariadení, na ktoré sa vzťahuje X.A.III.101 a X.B.III.101, a softvér na dynamické adaptívne smerovanie podľa tohto opisu:

a)

„softvér“, iný ako v strojovo vykonávateľnej forme, osobitne navrhnutý na „dynamické adaptívne smerovanie“.

b)

nepoužíva sa;

X.E.III.101

„Technológia“ na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ zariadení, na ktoré sa vzťahuje X.A.III.101 alebo X.B.III.101, alebo „softvér“, na ktorý sa vzťahuje X.D.III.101, a iné „technológie“, ako sa uvádza ďalej:

a)

špecifické „technológie“:

1.

„technológia“ na spracovanie a nanášanie ochranných povlakov na optické vlákna osobitne navrhnuté tak, aby boli vhodné na použitie pod vodou;

2.

„technológia“ na „vývoj“ zariadení využívajúcich techniky „synchrónnej digitálnej hierarchie“ („SDH“) alebo „synchrónnej optickej siete“ („SONET“).

Technická poznámka:

Na účely X.E.III.101:

1.

„Synchrónna digitálna hierarchia“ (SDH) je digitálna hierarchia, ktorá poskytuje prostriedky na riadenie a multiplexovanie rôznych foriem digitálnej prevádzky, ako aj prostriedky na prístup k nim, a to pomocou synchrónneho prenosového formátu na rôznych druhoch médií. Formát je založený na synchrónnom transportnom module (STM), ktorý je vymedzený v odporúčaniach G.703, G.707, G.708, G.709 a ďalších odporúčaniach CCITT, ktoré sa ešte len uverejnia. Rýchlosť na prvej úrovni „SDH“ je 155,52 Mbit/s.

2.

„Synchrónna optická sieť“ (SONET) je sieť, ktorá poskytuje prostriedky na riadenie a multiplexovanie rôznych foriem digitálnej prevádzky, ako aj prostriedky na prístup k nim, a to pomocou synchrónneho prenosového formátu na optických vláknach. Formát je severoamerickou verziou „SDH“ a tiež používa synchrónny transportný modul (STM). Používa však synchrónny transportný signál (STS) ako základný transportný modul s rýchlosťou na prvej úrovni 51,81 Mbit/s. Normy SONET sa integrujú do noriem „SDH“.

Kategória III, časť 2 – Informačná bezpečnosť

Poznámka:

Kategória III časť 2 sa nevzťahuje na tovar na osobné použitie fyzických osôb.

X.A.III.201

Tieto zariadenia:

a)

nepoužíva sa;

b)

nepoužíva sa;

c)

tovar zatriedený ako šifrovanie pre hromadný trh v súlade s poznámkou o kryptografii – poznámka 3 ku kategórii 5, časť 2 (17).

X.D.III.201

„Softvér“ na „bezpečnosť informácií“:

Poznámka:

Táto položka sa nevzťahuje na „softvér“ navrhnutý alebo upravený na ochranu pred škodlivým poškodením počítača, napr. vírusmi, kde je použitie „kryptografie“ obmedzené na autentifikáciu, digitálny podpis a/alebo dešifrovanie údajov alebo súborov.

a)

nepoužíva sa;

b)

nepoužíva sa;

c)

„softvér“ klasifikovaný ako šifrovací softvér pre hromadný trh v súlade s poznámkou o kryptografii – poznámka 3 ku kategórii 5, časť 2 (18).

X.E.III.201

„Technológia“ na „bezpečnosť informácií“ podľa všeobecnej poznámky k technológii:

a)

nepoužíva sa;

b)

„technológia“, iná ako uvedená v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821, na „používanie“ tovaru hromadného trhu, na ktorý sa vzťahuje X.A.III.201.c), alebo „softvér“ pre masový trh, na ktorý sa vzťahuje X.D.III.201.c).

Kategória IV – Snímače a lasery

X.A.IV.001

Námorné alebo suchozemské akustické zariadenia schopné detegovať alebo lokalizovať podmorské objekty alebo prvky alebo určovať polohu hladinových plavidiel alebo podvodných plavidiel a osobitne navrhnuté komponenty, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821.

X.A.IV.002

Optické snímače:

a)

elektrónky na zosilnenie jasu obrazu a ich osobitne navrhnuté komponenty:

1.

elektrónky na zosilnenie jasu obrazu, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

a)

maximálna odozva v rozsahu vlnovej dĺžky viac ako 400 nm, ale najviac 1 050 nm;

b)

mikrokanáliková doštička pre elektrónové zosilnenie obrazu s rozstupom otvorov (vzdialenosť medzi stredmi) menej ako 25 mikrometrov a

c)

majúce niektorú z týchto vlastností:

1.

fotokatóda S-20, S-25 alebo multialkalická fotokatóda, alebo

2.

fotokatóda GaAs alebo GaInAs;

2.

osobitne navrhnuté mikrokanálikové doštičky s oboma týmito vlastnosťami:

a)

15 000 alebo viac elektrónok na doštičku a

b)

rozstup otvorov (vzdialenosť medzi stredmi) menej ako 25 mikrometrov;

b)

zobrazovacie zariadenia s priamym pozorovaním, pracujúce vo viditeľnom alebo infračervenom spektre, ktorých súčasťou sú elektrónky na zosilnenie jasu obrazu majúce charakteristiky uvedené v X.A.IV.002.a)1.

X.A.IV.003

Kamery:

a)

kamery, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v poznámke 3 až 6 k A003.b)4 (19);

b)

nepoužíva sa;

X.A.IV.004

Optika:

a)

optické filtre:

1.

pre vlnové dĺžky najmenej 250 nm, pozostávajúce z viacvrstvových optických povlakov a vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

a)

šírka pásma 1 nm alebo menej veľkosti bodu s plnou šírkou v polovici intenzity (FWHI) a špičkový prenos 90 % alebo viac, alebo

b)

šírka pásma 0,1 nm alebo menej FWHI a špičkový prenos 50 % alebo viac;

Poznámka:

X.A.IV.004 sa nevzťahuje na optické filtre s pevnými vzduchovými štrbinami alebo Lyotove filtre.

2.

pre vlnové dĺžky viac ako 250 nm a vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

a)

laditeľné v spektrálnom rozsahu 500 nm alebo viac;

b)

okamžité optické pásmo 1,25 nm alebo menej;

c)

vlnová dĺžka upraviteľná v rozmedzí 0,1 ms s presnosťou 1 nm alebo lepšou v rámci laditeľného spektrálneho rozsahu a

d)

jednotlivý špičkový prenos 91 % alebo viac;

3.

optické prepínače nepriepustnosti (filtre) so zorným poľom 30° alebo širším a s časom odozvy 1 ns alebo menej;

b)

kábel z „fluoridového vlákna“ alebo jeho optické vlákna s útlmom menším ako 4 dB/km v rozsahu vlnovej dĺžky viac ako 1 000 nm, ale najviac 3 000 nm.

Technická poznámka: Na účely X.A.IV.004.b) sú „fluoridové vlákna“ vlákna vyrobené z voľných zlúčenín fluóru.

X.A.IV.005

„Lasery“:

a)

„lasery“ na báze oxidu uhličitého (CO2) vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

1.

výstupný výkon CW (stálej vlny) viac ako 10 kW;

2.

impulzný výkon s „dobou trvania impulzu“ viac ako 10 μs a

a)

priemerný výstupný výkon viac ako 10 kW, alebo

b)

impulzný „špičkový výkon“ viac ako 100 kW, alebo

3.

impulzný výkon s „dobou trvania impulzu“ najviac 10 μs a

a)

energia impulzu viac ako 5 J/impulz a „špičkový výkon“ viac ako 2,5 kW, alebo

b)

priemerný výstupný výkon viac ako 2,5 kW;

b)

polovodičové lasery:

1.

samostatné polovodičové „lasery“ s jednoduchým transverzálnym režimom majúce:

a)

priemerný výstupný výkon viac než 100 mW, alebo

b)

vlnovú dĺžku viac ako 1 050 nm;

2.

samostatné polovodičové „lasery“ s viacnásobným transverzálnym režimom alebo sústavy jednotlivých polovodičových „laserov“ s vlnovou dĺžkou viac ako 1 050 nm;

c)

rubínové „lasery“ majúce výstupnú energiu viac ako 20 J/impulz;

d)

ne-„laditeľné“„pulzné lasery“ s výstupnou vlnovou dĺžkou viac ako 975 nm, ale nie viac ako 1 150 nm, vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

1.

„doba trvania impulzu“ rovná alebo väčšia ako 1 ns, ale nie väčšia ako 1 μs, s niektorou z týchto vlastností:

a)

výstup jednoduchého transverzálneho režimu s niektorou z týchto vlastností:

1.

„energetická efektívnosť“ vyššia ako 12 % a „priemerný výstupný výkon“ viac ako 10 W a schopné prevádzky pri frekvencii opakovania impulzov vyššej ako 1 kHz, alebo

2.

„priemerný výstupný výkon“ viac ako 20 W, alebo

b)

výstup viacnásobného transverzálneho režimu s niektorou z týchto vlastností:

1.

„energetická efektívnosť“ viac ako 18 % a „priemerný výstupný výkon“ viac ako 30 W,

2.

„špičkový výkon“ viac ako 200 MW, alebo

3.

„priemerný výstupný výkon“ viac ako 50 W; alebo

2.

„doba trvania impulzu“ viac ako 1 μs niektorou z týchto vlastností:

a)

výstup jednoduchého transverzálneho režimu s niektorou z týchto vlastností:

1.

„energetická efektívnosť“ vyššia ako 12 % a „priemerný výstupný výkon“ viac ako 10 W a schopné prevádzky pri frekvencii opakovania impulzov vyššej ako 1 kHz, alebo

2.

„priemerný výstupný výkon“ viac ako 20 W, alebo

b)

výstup viacnásobného transverzálneho režimu s niektorou z týchto vlastností:

1.

„energetická efektívnosť“ viac ako 18 % a „priemerný výstupný výkon“ viac ako 30 W, alebo

2.

„priemerný výstupný výkon“ viac ako 500 W;

e)

ne-„laditeľné“ lasery so spojitou vlnou „(CW)“ s výstupnou vlnovou dĺžkou viac ako 975 nm, ale nie viac ako 1 150 nm, vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

1.

výstup jednoduchého transverzálneho režimu s niektorou z týchto vlastností:

a)

„energetická efektívnosť“ vyššia ako 12 % a „priemerný výstupný výkon“ viac ako 10 W a schopné prevádzky pri frekvencii opakovania impulzov vyššej ako 1 kHz, alebo

b)

„priemerný výstupný výkon“ viac ako 50 W; alebo

2.

výstup viacnásobného transverzálneho režimu s niektorou z týchto vlastností:

a)

„energetická efektívnosť“ viac ako 18 % a „priemerný výstupný výkon“ viac ako 30 W, alebo

b)

„priemerný výstupný výkon“ viac ako 500 W;

Poznámka:

X.A.IV.005.e)2.b) sa nevzťahuje na priemyselné „lasery“ s viacnásobným transverzálnym režimom, výstupným výkonom najviac 2 kW a celkovou hmotnosťou vyššou ako 1 200 kg. Na účel tejto poznámky celková hmotnosť zahŕňa všetky komponenty potrebné na prevádzku „lasera“, napr. „laser“, zdroj energie, výmenník tepla, nezahŕňa však vonkajšiu optiku na úpravu a/alebo aplikáciu lúča.

f)

ne-„laditeľné“„lasery“ s vlnovou dĺžkou viac ako 1 400 nm, ale nie viac ako 1 555 nm, vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

1.

výstupná energia viac ako 100 mJ/impulz a impulzný „špičkový výkon“ viac ako 1 W, alebo

2.

priemerný výkon alebo výstupný výkon spojitej vlny viac ako 1 W;

g)

„lasery“ na báze voľných elektrónov.

Technická poznámka:

Na účely V X.A.IV.005 je „energetická efektívnosť“ vymedzená ako pomer medzi výstupným výkonom „lasera“ (alebo „priemerným výstupným výkonom“) a celkovým elektrickým príkonom potrebným na prevádzku „lasera“ vrátane dodávky/úpravy energie a tepelnej úpravy/výmenníka tepla.

X.A.IV.006

„Magnetometre“, „supravodivé“ elektromagnetické snímače a ich osobitne navrhnuté komponenty:

a)

„magnetometre“, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821, s „citlivosťou“ menšou (lepšou) ako 1,0 nT (rms)/druhá odmocnina Hz.

Technická poznámka:

Na účely X.A.IV.006. a „citlivosť“ (alebo hladina šumu) je kvadratická hodnota spodnej hladiny šumu, ktorá je obmedzená prístrojom a je vlastne najnižším signálom, ktorý sa dá namerať.

b)

„supravodivé“ elektromagnetické snímače, komponenty vyrobené zo „supravodivých“ materiálov:

1.

navrhnuté na prevádzku pri teplotách pod „kritickou teplotou“ najmenej jednej z ich „supravodivých“ zložiek [vrátane zariadení pracujúcich na princípe Josephsonovho efektu alebo „supravodivých“ zariadení s kvantovou interferenciou (SQUIDS)];

2.

navrhnuté na snímanie zmien elektromagnetického poľa pri frekvenciách 1 KHz alebo menej a

3.

s niektorou z týchto vlastností:

a)

ich súčasťou sú tenkovrstvové SQUIDS s minimálnou veľkosťou charakteristického znaku menšou ako 2 μm a s asociovanými obvodmi so vstupnou a výstupnou väzbou,

b)

navrhnuté na prevádzku s rýchlosťou natáčania magnetického poľa viac ako 1 x 106 kvánt magnetického toku za sekundu;

c)

navrhnuté tak, aby fungovali bez magnetického tienenia v blízkosti zemského magnetického poľa, alebo

d)

ich teplotný koeficient je menší ako 0,1 kvanta magnetického toku/K.

X.A.IV.007

Merače gravitácie (gravimetre) na pozemné použitie, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821:

a)

statická presnosť menej (lepšia) ako 100 μGal, alebo

b)

typu s kremenným prvkom (Worden).

X.A.IV.008

Radarové systémy, zariadenia a hlavné komponenty, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821, a ich osobitne navrhnuté komponenty:

a)

palubné radarové zariadenia, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821, a ich osobitne navrhnuté komponenty;

b)

„laserový“ radar alebo zariadenia na zisťovanie a meranie vzdialenosti svetla (LIDAR) „vhodné na vesmírne použitie“ osobitne navrhnuté na prieskumy alebo meteorologické pozorovanie;

c)

radarové zobrazovacie systémy s rozšíreným videním využívajúce milimetrové vlny osobitne navrhnuté pre lietadlá s rotačnými krídlami, so všetkými týmito vlastnosťami:

1.

pracujúce pri frekvencii aspoň 94 GHz;

2.

priemerný výstupný výkon je menej ako 20 mW;

3.

šírka radarového lúča je 1 stupeň a

4.

prevádzkový rozsah je najmenej 1 500 m.

X.A.IV.009

Osobitné zariadenia na spracovanie:

a)

zariadenia na seizmickú detekciu, na ktoré sa nevzťahuje X.A.IV.009.c);

b)

televízne kamery s odolnosťou voči žiareniu, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821;

c)

seizmické systémy detekcie prienikov, ktoré detegujú, klasifikujú a určujú ložisko zdroja zisteného signálu.

X.B.IV.001

Zariadenia vrátane nástrojov, lisovníc, upínacích prípravkov alebo meradiel a ich ostatné osobitne navrhnuté komponenty a príslušenstvo, osobitne navrhnuté alebo upravené na niektoré z týchto použití:

a)

na výrobu alebo kontrolu:

1.

magnetických undulátorov s „laserom“ na báze voľných elektrónov;

2.

fotoinjektorov s „laserom“ na báze voľných elektrónov;

b)

na nastavenie pozdĺžneho magnetického poľa „laserov“ na báze voľných elektrónov na požadované tolerancie.

X.C.IV.001

Vlákna na optické snímanie, ktorých štruktúra je upravená tak, aby mali „dĺžku rázovej vlny“ menej ako 500 mm (vysoký dvojlom), alebo materiály pre optické snímače, ktoré nie sú opísané v 6C002.b) (20) a ktorých obsah zinku je rovný alebo väčší ako 6 % „molárnej frakcie“.

Technická poznámka:

Na účely X.C.IV.001:

1.

„molárna frakcia“ je definovaná ako pomer mólov ZnTe a súčtu mólov CdTe a ZnTe prítomných v kryštáli;

2.

„dĺžka rázovej vlny“ je vzdialenosť, počas ktorej musia prejsť dve pravouhlo polarizované signály, spočiatku vo fáze, aby sa dosiahol fázový rozdiel 2 Pi radiána (radiánov).

X.C.IV.002

Optické materiály:

a)

materiály s nízkou optickou absorpciou:

1.

voľné zlúčeniny fluóru obsahujúce zložky s čistotou 99 999 % alebo vyššou alebo

Poznámka:

X.C.IV.002.a).1 sa vzťahuje na fluoridy zirkónia alebo hliníka a ich varianty.

2.

voľne ložené sklo s obsahom fluóru vyrobené zo zlúčenín, na ktoré sa vzťahuje 6C004.e)1 (21);

b)

„preformy optických vlákien“ vyrobené z voľných zlúčenín fluóru obsahujúcich zložky s čistotou 99 999 % alebo vyššou, „osobitne navrhnuté“ na výrobu „fluoridových vlákien“, na ktoré sa vzťahuje X.A.IV.004.b).

Technická poznámka:

Na účely X.C.IV.002:

1.

„fluoridové vlákna“ sú vlákna vyrobené z voľných zlúčenín fluóru;

2.

„preformy optických vlákien“ sú tyče, ingoty alebo tyče zo skla, plastov alebo iných materiálov, ktoré boli osobitne spracované na použitie pri výrobe optických vlákien. Vlastnosti preformy určujú základné parametre výsledného ťahaného optického vlákna.

X.D.IV.001

„Softvér“, iný ako uvedený v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821, osobitne navrhnutý na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ tovaru, na ktorý sa vzťahuje 6A002, 6A003 (22), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007 alebo X.A.IV.008.

X.D.IV.002

„Softvér“ osobitne navrhnutý na „vývoj“ alebo „výrobu“ zariadení, na ktoré sa vzťahuje X.A.IV.002, X.A.IV.004 alebo X.A.IV.005.

X.D.IV.003

Ostatný „softvér“:

a)

aplikačné „programy“„softvéru“ na riadenie letovej prevádzky (ATC) uložené v univerzálnych počítačoch umiestnených v strediskách ATC a schopné automaticky odovzdávať údaje o cieľoch z primárneho radaru [ak nie sú v korelácii s údajmi sekundárneho prehľadového radaru (SSR)] z hostiteľského strediska ATC do iného strediska ATC;

b)

„softvér“ osobitne navrhnutý pre seizmické systémy detekcie prienikov uvedené v X.A.IV.009.c);

c)

„zdrojový kód“ osobitne navrhnutý pre seizmické systémy detekcie prienikov uvedené v X.A.IV.009.c).

X.E.IV.001

„Technológia“ na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ zariadení, na ktoré sa vzťahuje X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008 alebo X.A.IV.009.c).

X.E.IV.002

„Technológia“ na „vývoj“ alebo „výrobu“ zariadení, materiálov alebo „softvéru“, na ktoré sa vzťahuje X.A.IV.002, X.A.IV.004 alebo X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002 alebo X.D.IV.003.

X.E.IV.003

Ostatná „technológia“:

a)

technológie na výrobu optických produktov na sériovú výrobu optických komponentov rýchlosťou presahujúcou 10 m2 povrchovej plochy ročne na ľubovoľnom jednotlivom vretene a so všetkými týmito vlastnosťami:

1.

plocha presahujúca 1 m2 a

2.

povrchový tvar viac ako λ/10 (rms) pri projektovanej vlnovej dĺžke;

b)

„technológia“ pre optické filtre so šírkou pásma 10 nm alebo menej, zorným poľom (FOV) viac ako 40° a rozlíšením viac ako 0,75 riadkových párov na miliradián;

c)

„technológia“ na „vývoj“ alebo „výrobu“ kamier, na ktoré sa vzťahuje X.A.IV.003;

d)

„technológia“ potrebná na „vývoj“ alebo „výrobu“ iných ako trojosových indukčných „magnetometrov“ alebo systémov trojosových indukčných „magnetometrov“ vyznačujúcich sa niektorou z týchto vlastností:

1.

„citlivosť“ nižšia (lepšia) ako 0,05 nT (rms) na druhú odmocninu Hz pri frekvenciách menej ako 1 Hz, alebo

2.

„citlivosť“ nižšia (lepšia) ako 1 x 10-3 nT (rms) na druhú odmocninu Hz pri frekvenciách 1 Hz alebo viac;

e)

„technológia“ vyžadovaná na „vývoj“ alebo „výrobu“ zariadení na zmiešanie infračerveného žiarenia so všetkými týmito vlastnosťami:

1.

odozva v rozsahu vlnovej dĺžky viac ako 700 nm, ale najviac 1 500 nm a

2.

kombinácia infračerveného fotodetektora, diód vyžarujúcich svetlo (OLED) a nanokryštálu na konverziu infračerveného svetla na viditeľné svetlo.

Technická poznámka:

Na účely X.E.IV.003 „citlivosť“ (alebo hladina šumu) je kvadratická hodnota spodnej hladiny šumu, ktorá je obmedzená prístrojom a je vlastne najnižším signálom, ktorý sa dá namerať.

Kategória V – Navigácia a letecká elektronika

X.A.V.001

Palubné komunikačné zariadenia, všetky inerciálne navigačné systémy „lietadiel“ a ostatné letecké zariadenia vrátane komponentov, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821.

Poznámka 1:

X.A.V.001 sa nevzťahuje na slúchadlá ani mikrofóny.

Poznámka 2:

X.A.V.001. sa nevzťahuje na tovar na osobné použitie fyzických osôb.

X.B.V.001

Ostatné zariadenia osobitne navrhnuté na skúšanie, kontrolu alebo „výrobu“ navigačných a leteckých zariadení.

X.D.V.001

„Softvér“, iný ako uvedený v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821, na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ navigácie, palubnej komunikácie a ostatnej leteckej elektroniky.

X.E.V.001

„Technológia“, iná ako uvedená v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821, na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ navigačných, palubných komunikačných a ostatných zariadení leteckej elektroniky.

Kategória VI – Námorná technika

X.A.VI.001

Plavidlá, námorné systémy alebo zariadenia a ich osobitne navrhnuté komponenty a príslušenstvo:

a)

systémy podmorského videnia:

1.

televízne systémy (pozostávajúce z kamery, svetiel, monitorovacieho zariadenia a zariadenia na prenos signálu) s medznou rozlíšiteľnosťou pri meraní na vzduchu na viac ako 500 riadkov a osobitne navrhnuté alebo upravené na diaľkové ovládanie na ponornom dopravnom prostriedku alebo

2.

podmorské televízne kamery s medznou rozlíšiteľnosťou pri meraní na vzduchu na viac ako 700 riadkov;

Technická poznámka:

Medzná rozlíšiteľnosť televízie je miera horizontálneho rozlíšenia, ktorá sa obvykle vyjadruje ako maximálny počet riadkov na výšku obrazu rozlíšených na monoskope, pričom sa používa IEEE norma 208/1960 alebo iná rovnocenná norma.

b)

fotografické statické kamery, osobitne navrhnuté alebo upravené na používanie pod vodou s formátom filmu 35 mm alebo viac a majúce automatické zaostrovanie alebo diaľkové zaostrovanie „osobitne navrhnuté“ na používanie pod vodou;

c)

stroboskopické svetelné systémy osobitne navrhnuté alebo upravené na používanie pod vodou a schopné dosahovať energiu svetelného výkonu viac ako 300 J na jeden záblesk;

d

ostatné ponorné kamerové zariadenia, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821;

e)

nepoužíva sa;

f)

plavidlá (hladinové alebo podvodné) vrátane nafukovacích člnov a ich osobitne navrhnuté komponenty, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821.

Poznámka:

X.A.VI.001.f) sa nevzťahuje na plavidlá dočasnej prepravy používané na súkromnú dopravu alebo na prepravu cestujúcich alebo tovaru z colného územia Únie alebo cez colné územie Únie.

g)

lodné motory (palubné aj mimopalubné) a podmorské motory a ich osobitne navrhnuté komponenty, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821;

h)

vlastné dýchacie prístroje pod vodou (potápačské vybavenie) a súvisiace príslušenstvo, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821;

i)

záchranné vesty, nafukovacie kartuše, potápačské kompasy a potápačské počítače;

Poznámka:

X.A.VI.001.i) sa nevzťahuje na tovar na osobné použitie fyzických osôb.

j)

podmorské svetlá a pohonné zariadenia;

Poznámka:

X.A.VI.001.j) sa nevzťahuje na tovar na osobné použitie fyzických osôb.

k)

vzduchové kompresory a filtračný systém osobitne navrhnuté na plnenie tlakových fliaš.

X.D.VI.001

„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ zariadení, na ktoré sa vzťahuje X.A.VI.001.

X.D.VI.002

„Softvér“ osobitne navrhnutý na prevádzku ponorných dopravných prostriedkov bez ľudskej posádky používaných v ropnom a plynárenskom priemysle.

X.E.VI.001

„Technológia“ na „vývoj“, „výrobu“ alebo používanie zariadení, na ktoré sa vzťahuje X.A.VI.001.

Kategória VII – Letectvo, kozmonautika a pohon

X.A.VII.001

Dieselové motory a traktory a ich osobitne navrhnuté komponenty, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821.

a)

dieselové motory, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821, pre nákladné vozidlá, traktory a automobily s celkovým výkonom 298 kW alebo viac;

b)

kolesové traktory na použitie mimo cestných komunikácií s nosnosťou 9 t alebo viac a hlavné komponenty a príslušenstvo, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821;

c)

traktory pre návesy na použitie na cestných komunikáciách s jednoduchými alebo zdvojenými zadnými nápravami dimenzovanými na 9 t na nápravu a osobitne navrhnuté hlavné komponenty.

Poznámka:

X.A.VII.001.b) a X.A.VII.001.c) sa nevzťahujú na vozidlá dočasnej prepravy používané na súkromnú dopravu alebo na prepravu cestujúcich alebo tovaru z colného územia Únie alebo cez colné územie Únie.

X.A.VII.002

Plynové turbínové motory a komponenty, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821.

a)

nepoužíva sa;

b)

nepoužíva sa;

c)

letecké motory s plynovou turbínou a ich osobitne navrhnuté komponenty;

Poznámka:

X.A.VII.002.c) sa nevzťahuje na letecké motory s plynovou turbínou, ktoré sú určené na použitie v civilných „lietadlách“ a ktoré sa používajú v civilných „lietadlách“bona fide viac ako osem rokov. Ak sa používajú v civilných „lietadlách“bona fide viac ako osem rokov, pozri PRÍLOHU XI.

d)

nepoužíva sa;

e)

osobitne navrhnuté komponenty tlakových dýchacích prístrojov v lietadle, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821.

X.B.VII.001

Zariadenie na skúšanie vibrácií a osobitne navrhnuté komponenty, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821.

Poznámka:

X.B.VII.001. sa vzťahuje len na zariadenia na „vývoj“ alebo „výrobu“. Nevzťahuje sa na systémy monitorovania stavu.

X.B.VII.002

Osobitne navrhnuté „zariadenia“, nástroje alebo upínacie prípravky na výrobu alebo meranie lopatiek plynových turbín, odliatkov lopatiek alebo koncových vodiacich prstencov plynových turbín:

a)

automatizované zariadenia používajúce nemechanické metódy na meranie hrúbky profilu krídla;

b)

nástroje, upínacie prípravky alebo meracie zariadenia na použitie „lasera“, vodného lúča, ECM/EDM procesov vŕtania otvorov, na ktoré sa vzťahuje 9E003.c) (23);

c)

zariadenia na extrahovanie keramického jadra;

d)

zariadenia alebo nástroje na výrobu keramického jadra;

e)

zariadenia na prípravu voskového vzoru keramického puzdra;

f)

zariadenia na spaľovanie alebo vypaľovanie keramického puzdra.

X.D.VII.001

„Softvér“, iný ako uvedený v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821, na „vývoj“ alebo „výrobu“ zariadení, na ktoré sa vzťahuje X.A.VII.001 alebo X.B.VII.001.

X.D.VII.002

„Softvér“ na „vývoj“ alebo „výrobu“ zariadení, na ktoré sa vzťahuje X.A.VII.002 alebo X.B.VII.002.

X.E.VII.001

„Technológia“, iná ako uvedená v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821, na „vývoj“ alebo „výrobu“ alebo „používanie“ zariadení, na ktoré sa vzťahuje X.A.VII.001 alebo X.B.VII.001.

X.E.VII.002

„Technológia“ na „vývoj“, „výrobu“ alebo používanie zariadení, na ktoré sa vzťahuje X.A.VII.002 alebo X.B.VII.002.

X.E.VII.003

Ostatná „technológia“, ktorá nie je opísaná v 9E003 (24):

a)

systémy na riadenie vôle hrotov rotorových lopatiek využívajúce aktívnu „technológiu“ kompenzačného plášťa obmedzenú na projektovú a vývojovú databázu alebo

b)

plynové ložiská pre rotorové sústavy turbínových motorov.


(1)  Spoločný zoznam vojenského materiálu Európskej únie (Ú. v. EÚ C 85, 13.3.2020, s.1).

(2)  Odkaz na prílohu I k nariadeniu (EÚ) 2021/821.

(3)  Odkaz na prílohu I k nariadeniu (EÚ) 2021/821.

(4)  Odkaz na prílohu I k nariadeniu (EÚ) 2021/821.

(5)  Odkaz na prílohu I k nariadeniu (EÚ) 2021/821.

(6)  Odkaz na prílohu I k nariadeniu (EÚ) 2021/821.

(7)  Odkaz na prílohu I k nariadeniu (EÚ) 2021/821.

(8)  Odkaz na prílohu I k nariadeniu (EÚ) 2021/821.

(9)  Odkaz na prílohu I k nariadeniu (EÚ) 2021/821.

(10)  Odkaz na prílohu I k nariadeniu (EÚ) 2021/821.

(11)  Odkaz na prílohu I k nariadeniu (EÚ) 2021/821.

(12)  Odkaz na prílohu I k nariadeniu (EÚ) 2021/821.

(13)  Odkaz na prílohu I k nariadeniu (EÚ) 2021/821.

(14)  Odkaz na prílohu I k nariadeniu (EÚ) 2021/821.

(15)  Odkaz na prílohu I k nariadeniu (EÚ) 2021/821.

(16)  Odkaz na prílohu I k nariadeniu (EÚ) 2021/821.

(17)  Odkaz na prílohu I k nariadeniu (EÚ) 2021/821.

(18)  Odkaz na prílohu I k nariadeniu (EÚ) 2021/821.

(19)  Odkaz na prílohu I k nariadeniu (EÚ) 2021/821.

(20)  Odkaz na prílohu I k nariadeniu (EÚ) 2021/821.

(21)  Odkaz na prílohu I k nariadeniu (EÚ) 2021/821.

(22)  Odkaz na prílohu I k nariadeniu (EÚ) 2021/821.

(23)  Odkaz na prílohu I k nariadeniu (EÚ) 2021/821.

(24)  Odkaz na prílohu I k nariadeniu (EÚ) 2021/821.


PRÍLOHA III

„PRÍLOHA Vb

ZOZNAM PARTNERSKÝCH KRAJÍN PODĽA ČLÁNKU 1e ODS. 4, ČLÁNKU 1f ODS. 4 A ČLÁNKU 1fc ODS. 4

[...]


PRÍLOHA IV

„PRÍLOHA Vc

A.   Vzor oznámenia o dodávke, transfere alebo vývoze, žiadosti o dodávku, transfer alebo vývoz a povolenia na dodávku, transfer alebo vývoz

(podľa článku 1fb tohto nariadenia)

Vývozné povolenie platí do dátumu uplynutia jeho platnosti vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

EURÓPSKA ÚNIA

VÝVOZNÉ POVOLENIE/OZNÁMENIE O VÝVOZE (nariadenie Rady (ES) č. 765/2006)

Pri oznamovaní podľa článku 1e ods. 3 alebo článku 1f ods. 3 nariadenia (ES) č. 765/2006 uveďte, ktorý bod, resp. ktoré body sa uplatňujú:

☐ a)

humanitárne účely, núdzové zdravotné situácie, naliehavé zabránenie alebo zmiernenie udalosti, ktorá môže mať pravdepodobne závažný a významný dosah na ľudské zdravie a bezpečnosť alebo životné prostredie, alebo ako reakcia na prírodné katastrofy;

☐ b)

lekárske alebo farmaceutické účely;

☐ c)

dočasné použitie spravodajskými médiami;

☐ d)

aktualizácie softvéru;

☐ e)

používanie ako spotrebiteľské komunikačné zariadenia;

☐ f)

zaistenie kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti pre fyzické a právnické osoby a orgány v Bielorusku s výnimkou jeho vlády a podnikov pod priamou alebo nepriamou kontrolou tejto vlády;

☐ g)

osobné použitie fyzických osôb cestujúcich do Bieloruska a obmedzené na osobné veci, zariadenia domácnosti, vozidlá alebo obchodné nástroje, ktoré vlastnia jednotlivci a ktoré nie sú určené na predaj.

V prípade povolení uveďte, či sa o povolenie požiadalo podľa článku 1e ods. 4, článku 1e ods. 5, článku 1f ods. 4, článku 1f ods. 5 alebo článku 1fa ods. 1 nariadenia (ES) č. 765/2006:

Pri povoleniach podľa článku 1e ods. 4 alebo článku 1f ods. 4 nariadenia (ES) č. 765/2006 uveďte, ktorý bod, resp. ktoré body sa uplatňujú:

☐ a)

určené na spoluprácu medzi Úniou, vládami členských štátov a vládou Bieloruska v čisto civilných záležitostiach;

☐ b)

určené pre kozmický priemysel vrátane spolupráce v akademickej oblasti a medzivládnej spolupráce v oblasti vesmírnych programov;

☐ c)

určené na prevádzku, údržbu, opätovné spracovanie paliva a bezpečnosť civilných jadrových kapacít, ako aj na civilnú jadrovú spoluprácu, najmä v oblasti výskumu a vývoja;

☐ d)

určené pre námornú bezpečnosť;

☐ e)

určené pre civilné telekomunikačné siete vrátane poskytovania internetových služieb;

☐ f)

určené na výlučné použitie subjektmi, ktoré sú vo vlastníctve alebo pod výlučnou alebo spoločnou kontrolou právnickej osoby, subjektu alebo orgánu, ktoré sú založené alebo zriadené podľa práva členského štátu alebo partnerskej krajiny;

☐ g)

pre diplomatické zastúpenia Únie, členských štátov a partnerských krajín vrátane delegácií, veľvyslanectiev a misií.

V prípade povolení podľa článku 1fa ods. 1 nariadenia (ES) č. 765/2006 uveďte, ktorý bod sa uplatňuje:

☐ a)

naliehavé zabránenie alebo zmiernenie udalosti, ktorá môže mať pravdepodobne závažný a významný dosah na ľudské zdravie a bezpečnosť alebo životné prostredie;

☐ b)

zmluvy uzavreté pred 3. marcom 2022 alebo doplnkové zmluvy potrebné na plnenie takejto zmluvy za predpokladu, že o povolenie sa požiadalo pred 1. májom 2022.

1

1.

Vývozca

2.

Identifikačné číslo

3.

Dátum uplynutia platnosti (ak sa uplatňuje)

 

4.

Údaje o mieste kontaktu

5.

Príjemca

6.

Vydávajúci orgán

7.

Agent/zástupca (ak ním nie je vývozca)

8.

Krajina odoslania

Kód (1)

9.

Koncový používateľ (ak ním nie je príjemca)

10.

Členský štát súčasného alebo budúceho umiestnenia položiek

Kód (1)

11.

Členský štát zamýšľaného vstupu do colného vývozného konania

Kód (1)

1

12.

Krajina konečného určenia

Kód (1)

Potvrďte, že koncový používateľ je nevojenský.

Áno/Nie

13.

Opis položiek (2)

14.

Krajina pôvodu

Kód  (1)

15.

Kód harmonizovaného systému alebo číselný znak kombinovanej nomenklatúry (ak je to možné, 8-miestny; číslo CAS, ak je k dispozícii)

16.

Číslo v kontrolnom zozname (pre položky uvedené v zozname)

17.

Mena a hodnota

18.

Počet položiek

19.

Konečné použitie

Potvrďte, že konečné použitie nie je vojenské

Áno/Nie

20.

Dátum na zmluve (ak sa uplatňuje)

21.

Colné vývozné konanie

22.

Doplňujúce informácie

K dispozícii pre predtlačené informácie

Podľa uváženia členských štátov

 

Doplní vydávajúci orgán

Podpis

Vydávajúci orgán

Pečiatka

 

 

Dátum

 


EURÓPSKA ÚNIA

(Nariadenie Rady (ES) č. 765/2006)

1a

1.

Vývozca

2.

Identifikačné číslo

 

 

 

 

13.

Opis položiek

14.

Krajina pôvodu

Kód1

15.

Kód tovaru (ak je to možné, 8-miestny; číslo CAS, ak je k dispozícii)

16.

Číslo v kontrolnom zozname (pre položky uvedené v zozname)