EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0328

Nariadenie Rady (EÚ) 2022/328 z 25. februára 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 833/2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine

ST/6561/2022/INIT

Ú. v. EÚ L 49, 25.2.2022, p. 1–140 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/02/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/328/oj

25.2.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 49/1


NARIADENIE RADY (EÚ) 2022/328

z 25. februára 2022,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 833/2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215,

so zreteľom na rozhodnutie (SZBP) 2022/327.. (1) z 25. februára 2022, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/512/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine,

so zreteľom na spoločný návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada 31. júla 2014 prijala nariadenie (EÚ) č. 833/2014 (2).

(2)

Nariadením Rady (EÚ) č. 833/2014 nadobúdajú účinnosť určité opatrenia stanovené v rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP (3) a zakazuje sa predaj, dodávka, presun alebo vývoz tovaru a technológií s dvojakým použitím akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku alebo na použitie v Rusku, ak tieto položky sú určené na vojenské použitie alebo pre vojenských koncových používateľov. Zakazuje sa ním aj predaj takéhoto tovaru a technológií konkrétnym právnickým osobám v Rusku a zakazuje sa poskytovanie technickej pomoci a iných súvisiacich služieb, ako aj financovania a finančnej pomoci v súvislosti s takýmto tovarom a technológiami. Okrem toho sa v ňom vyžaduje, aby prevádzkovatelia získali predchádzajúce povolenie na predaj, dodávku, presun alebo vývoz určitých technológií pre ropný priemysel v Rusku, a zakazuje sa poskytovanie súvisiacich služieb potrebných na hlbinný prieskum ropy a jej ťažbu, arktický prieskum ropy a jej ťažbu alebo projekty zamerané na bridlicovú ropu v Rusku vrátane jeho výhradnej hospodárskej zóny a kontinentálneho šelfu. Zároveň sa zakazuje poskytovanie technickej pomoci v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v Spoločnom zozname vojenského materiálu Európskej únie alebo v súvislosti s poskytovaním, výrobou, údržbou a používaním takéhoto tovaru. Ukladajú sa tiež obmedzenia na vstup na kapitálový trh Únie pre niektoré ruské finančné inštitúcie, subjekty, ako aj pre Rusko, jeho vládu a jeho centrálnu banku.

(3)

Rada 24. januára 2022 pripomenula závery Európskej rady z decembra 2021 a opätovne zdôraznila, že akákoľvek ďalšia vojenská agresia Ruska voči Ukrajine by mala rozsiahle dôsledky a priniesla by obrovské náklady.

(4)

Vzhľadom na vážnosť situácie, Rada 25. februára 2022 prijala rozhodnutie (SZBP) 2022/327, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/512/SZBP a zavádzajú sa ďalšie reštriktívne opatrenia v rôznych odvetviach, a najmä v odvetviach obrany, energetiky, letectva a financií.

(5)

Rozhodnutím (SZBP) 2022/327 sa ukladajú ďalšie obmedzenia na vývoz tovaru a technológií s dvojakým použitím a na poskytovanie súvisiacich služieb, ako aj obmedzenia na vývoz určitého tovaru a technológií, ktoré by mohli prispievať k technologickému zlepšeniu ruského sektora obrany a bezpečnosti. Zároveň sa ním zavádzajú obmedzenia na poskytovanie súvisiacich služieb. V obmedzených prípadoch sa predpokladajú výnimky na legitímne a vopred určené účely. Okrem toho sa uvedeným rozhodnutím zakazuje poskytovanie verejného financovania alebo finančnej pomoci určených pre obchodovanie s Ruskom alebo investície v Rusku.

(6)

Rozhodnutím (SZBP) 2022/327 sa takisto zakazuje predaj, dodávka, presun alebo vývoz určitého tovaru a technológií na použitie pri rafinácii ropy do Ruska spolu s obmedzeniami týkajúcimi sa poskytovania súvisiacich služieb.

(7)

Ďalej sa rozhodnutím (SZBP) 2022/327 zavádza zákaz vývozu vzťahujúci sa na tovar a technológie vhodné na použitie v letectve a vesmírnom priemysle a zakazuje sa ním poskytovanie poisťovacích, zaisťovacích a údržbárskych služieb v súvislosti s týmto tovarom a technológiami. Zakazuje sa ním aj poskytovanie technickej pomoci a iných súvisiacich služieb, ako aj financovania a finančnej pomoci v súvislosti s tovarom a technológiami, na ktoré sa vzťahuje tento zákaz.

(8)

Rozhodnutím (SZBP) 2022/327 sa ďalej rozširujú existujúce finančné obmedzenia, najmä obmedzenia týkajúce sa vstupu určitých ruských subjektov na kapitálové trhy. Takisto sa ním zakazuje kótovanie akcií ruských subjektov v štátnom vlastníctve na obchodných miestach v Únii a poskytovanie služieb v súvislosti s týmito akciami. Okrem toho sa ním zavádzajú nové opatrenia, ktoré výrazne obmedzujú finančné toky z Ruska do Únie tým, že sa zakazuje prijímanie vkladov presahujúcich určité hodnoty od ruských štátnych príslušníkov alebo rezidentov, držba účtov ruských klientov v centrálnych depozitároch cenných papierov v Únii, ako aj predaj cenných papierov denominovaných v eurách ruským klientom.

(9)

Tieto opatrenia patria do rozsahu pôsobnosti zmluvy, a preto je na ich vykonanie potrebné regulačné opatrenie na úrovni Únie, predovšetkým v snahe zabezpečiť ich jednotné uplatňovanie vo všetkých členských štátoch.

(10)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci.

(11)

Komisia bude monitorovať uplatňovanie týchto opatrení. S cieľom zabezpečiť účinnosť kontrol vývozu tovaru a technológií Únie, ktoré by mohli prispievať k technologickému zlepšeniu ruského sektora obrany a bezpečnosti, bude Komisia konať v koordinácii s členskými štátmi a prípadne s partnerskými krajinami, aby v odôvodnených a zdokumentovaných prípadoch príslušne upravila zoznam tohto tovaru a technológií.

(12)

Nariadenie (EÚ) č. 833/2014 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) č. 833/2014 sa mení takto:

1.

Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„tovar a technológie s dvojakým použitím“ sú položky uvedené v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/821 (*1);

b)

„príslušné orgány“ sú príslušné orgány členských štátov, ako sa uvádzajú na webových stránkach uvedených v prílohe I;

c)

„technická pomoc“ je akákoľvek technická podpora pri opravách, vývoji, výrobe, montáži, testovaní, údržbe alebo akýchkoľvek iných technických službách a môže mať napr. podobu inštruktáže, poradenstva, odborného vzdelávania, odovzdávania pracovných poznatkov alebo zručností, alebo poradenských služieb; vrátane pomoci v slovnej podobe;

d)

„sprostredkovateľské služby“ sú:

i)

rokovanie o transakciách alebo dojednávanie transakcií na účely nákupu, predaja alebo dodávky tovaru a technológií alebo finančných a technických služieb, a to aj z tretej krajiny do akejkoľvek inej tretej krajiny alebo

ii)

predaj alebo nákup tovaru a technológií alebo finančných a technických služieb vrátane tých, ktoré sa nachádzajú v tretích krajinách, na účely ich prepravy do inej tretej krajiny;

e)

„investičné služby“ sú tieto služby a činnosti:

i)

prijímanie a prevod príkazov týkajúcich sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov;

ii)

vykonávanie príkazov v mene klientov;

iii)

obchodovanie na vlastný účet;

iv)

správa portfólia;

v)

investičné poradenstvo;

vi)

upisovanie finančných nástrojov a/alebo umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku;

vii)

umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku;

viii)

akákoľvek služba súvisiaca s prijatím na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obchodovanie v multilaterálnom obchodnom systéme;

f)

„prevoditeľné cenné papiere“ sú tieto druhy cenných papierov, ktoré sú obchodovateľné na kapitálovom trhu, okrem platobných nástrojov:

i)

akcie spoločností a iné cenné papiere rovnocenné s akciami spoločností, osobných spoločností alebo iných subjektov a vkladové potvrdenky týkajúce sa akcií;

ii)

dlhopisy alebo iné formy dlhových cenných papierov vrátane vkladových potvrdeniek týkajúcich sa takýchto cenných papierov;

iii)

všetky ostatné cenné papiere, ktoré zakladajú právo na nadobudnutie alebo predaj takýchto prevoditeľných cenných papierov alebo na vyrovnanie v hotovosti, ktoré sa určuje na základe prevoditeľných cenných papierov;

g)

„nástroje peňažného trhu“ sú tie druhy nástrojov, s ktorými sa bežne obchoduje na peňažnom trhu, ako sú napríklad štátne pokladničné poukážky, vkladové certifikáty a obchodné cenné papiere a s výnimkou platobných nástrojov;

h)

„úverová inštitúcia“ je spoločnosť, ktorej predmetom činnosti je prijímanie vkladov alebo iných návratných peňažných prostriedkov od verejnosti a poskytovanie úverov na vlastný účet;

i)

„územie Únie“ sú územia členských štátov, na ktoré sa vzťahuje zmluva podľa podmienok v nej stanovených, vrátane ich vzdušného priestoru;

j)

„centrálny depozitár cenných papierov“ je právnická osoba v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 1 bode 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 (*2);

k)

„vklad“ je kreditný zostatok, ktorý vznikne z peňažných prostriedkov ponechaných na účte alebo z dočasných stavov vyplývajúcich z bežných bankových transakcií a ktorého vyplatenie sa od úverovej inštitúcie vyžaduje v zmysle platných zákonných a zmluvných podmienok vrátane termínovaného vkladu a sporiaceho vkladu, ale s vylúčením kreditného zostatku, ak:

i)

jeho existenciu možno preukázať len finančným nástrojom vymedzeným v článku 4 ods. 1 bode 15 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ (*3) s výnimkou prípadu, keď ide o sporiaci produkt, ktorého dôkazom je vkladový certifikát vystavený na menovanú osobu a ktorý existuje v členskom štáte 2. júla 2014;

ii)

jeho istina nie je splatná v nominálnej hodnote;

iii)

jeho istina je splatná v nominálnej hodnote iba na základe osobitnej záruky alebo dohody poskytnutej úverovou inštitúciou alebo treťou stranou;

l)

„systémy udeľovania občianstva investorom“ (alebo „zlaté pasy“) sú postupy zavedené členským štátom, ktoré umožňujú štátnym príslušníkom tretích krajín získať jeho štátnu príslušnosť výmenou za vopred určené platby a investície;

m)

„systémy udeľovania povolení na pobyt investorom“ (alebo „zlaté víza“) sú postupy zavedené členským štátom, ktoré umožňujú štátnym príslušníkom tretích krajín získať povolenie na pobyt v členskom štáte výmenou za vopred určené platby a investície;

n)

„obchodné miesto“ v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 24 smernice 2014/65/EÚ je regulovaný trh, multilaterálny obchodný systém (MTF) alebo organizovaný obchodný systém (OTF);

o)

„financovanie alebo finančná pomoc“ je akékoľvek opatrenie, nezávisle od konkrétneho zvoleného prostriedku, ktorým dotknutá osoba, subjekt alebo orgán podmienečne alebo bezpodmienečne poskytne alebo sa zaviaže poskytnúť svoje vlastné zdroje alebo hospodárske zdroje, aj vrátane grantov, pôžičiek, záruk, kaucií, dlhopisov, akreditívov, dodávateľských úverov, úverov kupujúcemu, dovozných alebo vývozných úverov a všetkých druhov poistenia a zaistenia vrátane poistenia vývozných úverov; zaplatenie ani podmienky zaplatenia dohodnutej ceny za tovar alebo službu, ktoré sa vykonalo v súlade s bežnou obchodnou praxou, nepredstavuje financovanie alebo finančnú pomoc;

p)

„partnerská krajina“ je krajina, ktorá uplatňuje súbor opatrení na kontrolu vývozu, ktoré sú v podstate rovnocenné s opatreniami stanovenými v tomto nariadení tak, ako sú určené v prílohe VIII;

q)

„spotrebiteľské komunikačné zariadenia“ sú zariadenia používané súkromnými osobami, ako napríklad osobné počítače a periférne zariadenia (vrátane pevných diskov a tlačiarní), mobilné telefóny, inteligentné televízory, pamäťové zariadenia (USB disky) a spotrebiteľský softvér pre všetky tieto položky.

(*1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/821 z 20. mája 2021, ktorým sa stanovuje režim Únie na kontrolu vývozov, sprostredkovania, technickej pomoci, tranzitu a transferu položiek s dvojakým použitím (prepracované znenie) (Ú.v.EÚ L 206, 11.6.2021, s. 1)."

(*2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 909/2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012 (Ú.v.EÚ L 257, 28.8.2014, s. 1)."

(*3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).“"

2.

Článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

1.   Zakazuje sa priamo alebo nepriamo predávať, dodávať, presúvať alebo vyvážať tovar a technológie s dvojakým použitím bez ohľadu na to, či majú pôvod v Únii, akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku alebo na použitie v Rusku.

2.   Zakazuje sa:

a)

priamo alebo nepriamo poskytovať technickú pomoc, sprostredkovateľské služby alebo iné služby v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v odseku 1 a s poskytovaním, výrobou, údržbou alebo používaním tohto tovaru a technológií akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku alebo na použitie v Rusku;

b)

priamo alebo nepriamo poskytovať financovanie alebo finančnú pomoc v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v odseku 1 na akýkoľvek predaj, dodávku, presun alebo vývoz tohto tovaru a technológií alebo na poskytnutie súvisiacej technickej pomoci, sprostredkovateľských alebo iných služieb akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku alebo na použitie v Rusku.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky na povolenia podľa nariadenia (EÚ) 2021/821, sa zákazy uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku nevzťahujú na predaj, dodávku, presun alebo vývoz tovaru a technológií s dvojakým použitím ani na súvisiace poskytnutie technickej a finančnej pomoci na nevojenské použitie a pre nevojenského koncového používateľa, ktoré sú určené na:

a)

humanitárne účely, núdzové zdravotné situácie, naliehavé zabránenie alebo zmiernenie udalosti, ktorá môže mať vážny a významný vplyv na ľudské zdravie a bezpečnosť alebo životné prostredie, alebo ako reakcia na prírodné katastrofy;

b)

lekárske alebo farmaceutické účely;

c)

dočasný vývoz položiek na použitie spravodajskými médiami;

d)

aktualizácie softvéru;

e)

použitie ako spotrebiteľské komunikačné zariadenia;

f)

zaistenie kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti fyzických alebo právnických osôb, subjektov a orgánov v Rusku s výnimkou ruskej vlády a podnikov, ktoré sú pod priamou alebo nepriamou kontrolou tejto vlády; alebo

g)

osobné použitie fyzickými osobami cestujúcimi do Ruska alebo ich najbližšími rodinnými príslušníkmi, ktorí s nimi cestujú, čo sa obmedzuje na osobné veci, zariadenie domácnosti, vozidlá alebo nástroje na vykonávanie podnikateľskej činnosti, ktoré sú majetkom daných jednotlivcov a ktoré nie sú určené na predaj.

S výnimkou písmen f) a g) tohto odseku vývozca v colnom vyhlásení deklaruje, že dané položky sa vyvážajú na základe príslušnej výnimky stanovenej v tomto odseku, a do 30 dní od dátumu prvého vývozu informuje príslušný orgán členského štátu, v ktorom má bydlisko alebo je usadený, o prvom uplatnení príslušnej výnimky.

4.   Odchylne od odsekov 1 a 2 tohto článku a bez toho, aby boli dotknuté požiadavky na povolenia podľa nariadenia (EÚ) 2021/821, môžu príslušné orgány povoliť predaj, dodávku, presun alebo vývoz tovaru a technológií s dvojakým použitím alebo poskytnutie súvisiacej technickej alebo finančnej pomoci na nevojenské použitie a pre nevojenského koncového používateľa po tom, ako určia, že takýto tovar alebo technológie alebo súvisiaca technická alebo finančná pomoc sú:

a)

určené na spoluprácu medzi Úniou, vládami členských štátov a ruskou vládou v čisto civilných záležitostiach;

b)

určené na medzivládnu spoluprácu vo vesmírnych programoch;

c)

určené na prevádzku, údržbu, opätovné spracovanie paliva a bezpečnosť civilných jadrových kapacít, ako aj na civilnú jadrovú spoluprácu, najmä v oblasti výskumu a vývoja;

d)

určené na námornú bezpečnosť;

e)

určené pre civilné telekomunikačné siete vrátane poskytovania internetových služieb;

f)

určené na výlučné použitie subjektmi, ktoré vlastní, resp. samostatne alebo spoločne kontroluje právnická osoba, subjekt alebo orgán založené alebo zriadené podľa práva členského štátu alebo partnerskej krajiny;

g)

určené pre diplomatické zastúpenia Únie, členských štátov a partnerských krajín vrátane delegácií, veľvyslanectiev a misií.

5.   Odchylne od odsekov 1 a 2 tohto článku a bez toho, aby boli dotknuté požiadavky na povolenia podľa nariadenia (EÚ) 2021/821, môžu príslušné orgány povoliť predaj, dodávku, presun alebo vývoz tovaru a technológií s dvojakým použitím alebo poskytnutie súvisiacej technickej alebo finančnej pomoci na nevojenské použitie a pre nevojenského koncového používateľa po tom, ako určia, že takýto tovar alebo technológie alebo súvisiaca technická alebo finančná pomoc majú byť poskytnuté podľa zmlúv uzavretých pred 26. februárom 2022 alebo podľa doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takejto zmluvy pod podmienkou, že žiadosť o povolenie bola podaná pred 1. májom 2022.

6.   Všetky povolenia požadované podľa tohto článku udeľujú príslušné orgány v súlade s pravidlami a postupmi stanovenými v nariadení (EÚ) 2021/821, ktoré sa uplatňuje mutatis mutandis. Povolenie je platné v celej Únii.

7.   Príslušné orgány pri rozhodovaní o žiadostiach o povolenie podľa odsekov 4 a 5 neudelia povolenie, ak majú oprávnené dôvody domnievať sa, že:

i)

koncovým používateľom môže byť vojenský koncový používateľ, fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán uvedené v prílohe IV alebo že tovar môže mať konečné použitie vojenského charakteru alebo

ii)

predaj, dodávka, presun alebo vývoz tovaru a technológií uvedených v odseku 1 alebo poskytnutie súvisiacej technickej alebo finančnej pomoci sú určené pre letectvo alebo vesmírny priemysel.

8.   Príslušné orgány môžu zrušiť, pozastaviť, zmeniť alebo odvolať povolenie, ktoré udelili podľa odsekov 4 a 5, ak sa domnievajú, že takéto zrušenie, pozastavenie, zmena alebo odvolanie je potrebné na účinné vykonávanie tohto nariadenia.“

3.

Článok 2a sa nahrádza takto:

„Článok 2a

1.   Zakazuje sa priamo alebo nepriamo predávať, dodávať, presúvať alebo vyvážať tovar a technológie, ktoré by mohli prispievať k vojenskému a technologickému zlepšeniu Ruska alebo k rozvoju sektora obrany a bezpečnosti, ako sa uvádza v prílohe VII, bez ohľadu na to, či majú pôvod v Únii, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku alebo na použitie v Rusku.

2.   Zakazuje sa:

a)

priamo alebo nepriamo poskytovať technickú pomoc, sprostredkovateľské služby alebo iné služby v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v odseku 1 a s poskytovaním, výrobou, údržbou alebo používaním tohto tovaru a technológií akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku, alebo na použitie v Rusku;

b)

priamo alebo nepriamo poskytovať financovanie alebo finančnú pomoc v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v odseku 1 na akýkoľvek predaj, dodávku, presun alebo vývoz tohto tovaru a technológií alebo na poskytnutie súvisiacej technickej pomoci, sprostredkovateľských alebo iných služieb akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku alebo na použitie v Rusku.

3.   Zákazy uvedené v odsekoch 1 a 2 sa nevzťahujú na predaj, dodávku, presun alebo vývoz tovaru a technológií uvedených v odseku 1 ani na súvisiace poskytnutie technickej a finančnej pomoci na nevojenské použitie a pre nevojenského koncového používateľa, ktoré sú určené na:

a)

humanitárne účely, núdzové zdravotné situácie, naliehavé zabránenie alebo zmiernenie udalosti, ktorá môže mať vážny a významný vplyv na ľudské zdravie a bezpečnosť alebo životné prostredie, alebo ako reakcia na prírodné katastrofy;

b)

lekárske alebo farmaceutické účely;

c)

dočasný vývoz položiek na použitie spravodajskými médiami;

d)

aktualizácie softvéru;

e)

použitie ako spotrebiteľské komunikačné zariadenia;

f)

zaistenie kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti fyzických alebo právnických osôb, subjektov a orgánov v Rusku s výnimkou ruskej vlády a podnikov, ktoré sú pod priamou alebo nepriamou kontrolou tejto vlády; alebo

g)

osobné použitie fyzickými osobami cestujúcimi do Ruska alebo ich najbližšími rodinnými príslušníkmi, ktorí s nimi cestujú, čo sa obmedzuje na osobné veci, zariadenie domácnosti, vozidlá alebo nástroje na vykonávanie podnikateľskej činnosti, ktoré sú majetkom daných jednotlivcov a ktoré nie sú určené na predaj.

S výnimkou písmen f) a g) tohto odseku vývozca v colnom vyhlásení deklaruje, že dané položky sa vyvážajú na základe príslušnej výnimky stanovenej v tomto odseku, a do 30 dní od dátumu prvého vývozu informuje príslušný orgán členského štátu, v ktorom má bydlisko alebo je usadený, o prvom uplatnení príslušnej výnimky.

4.   Odchylne od odsekov 1 a 2 môžu príslušné orgány povoliť predaj, dodávku, presun alebo vývoz tovaru a technológií uvedených v odseku 1 alebo poskytnutie súvisiacej technickej alebo finančnej pomoci na nevojenské použitie a pre nevojenského koncového používateľa po tom, ako určia, že takýto tovar alebo technológie alebo súvisiaca technická alebo finančná pomoc sú:

a)

určené na spoluprácu medzi Úniou, vládami členských štátov a ruskou vládou v čisto civilných záležitostiach;

b)

určené na medzivládnu spoluprácu vo vesmírnych programoch;

c)

určené na prevádzku, údržbu, opätovné spracovanie paliva a bezpečnosť civilných jadrových kapacít, ako aj na civilnú jadrovú spoluprácu, najmä v oblasti výskumu a vývoja;

d)

určené na námornú bezpečnosť;

e)

určené pre civilné telekomunikačné siete vrátane poskytovania internetových služieb;

f)

určené na výlučné použitie subjektmi, ktoré vlastní, resp. samostatne alebo spoločne kontroluje právnická osoba, subjekt alebo orgán založené alebo zriadené podľa práva členského štátu alebo partnerskej krajiny; alebo

g)

určené pre diplomatické zastúpenia Únie, členských štátov a partnerských krajín vrátane delegácií, veľvyslanectiev a misií.

5.   Odchylne od odsekov 1 a 2 môžu príslušné orgány povoliť predaj, dodávku, presun alebo vývoz tovaru a technológií uvedených v odseku 1 alebo poskytnutie súvisiacej technickej alebo finančnej pomoci na nevojenské použitie a pre nevojenského koncového používateľa po tom, ako určia, že takýto tovar alebo technológie alebo súvisiaca technická alebo finančná pomoc majú byť poskytnuté podľa zmlúv uzavretých pred 26. februárom 2022 alebo podľa doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takejto zmluvy pod podmienkou, že žiadosť o povolenie bola podaná pred 1. májom 2022.

6.   Všetky povolenia požadované podľa tohto článku udeľujú príslušné orgány v súlade s pravidlami a postupmi stanovenými v nariadení (EÚ) 2021/821, ktoré sa uplatňuje mutatis mutandis. Povolenie je platné v celej Únii.

7.   Príslušné orgány pri rozhodovaní o žiadostiach o povolenie podľa odsekov 4 a 5 neudelia povolenie, ak majú oprávnené dôvody domnievať sa, že:

i)

koncovým používateľom môže byť vojenský koncový používateľ, fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán uvedené v prílohe IV alebo že tovar môže mať konečné použitie vojenského charakteru alebo

ii)

predaj, dodávka, presun alebo vývoz tovaru a technológií uvedených v odseku 1 alebo poskytnutie súvisiacej technickej alebo finančnej pomoci sú určené pre letectvo alebo vesmírny priemysel.

8.   Príslušné orgány môžu zrušiť, pozastaviť, zmeniť alebo odvolať povolenie, ktoré udelili podľa odsekov 4 a 5, ak sa domnievajú, že takéto zrušenie, pozastavenie, zmena alebo odvolanie je potrebné na účinné vykonávanie tohto nariadenia.“

4.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 2b

1.   Pokiaľ ide o subjekty uvedené v prílohe IV, a odchylne od článku 2 ods. 1 a 2 a článku 2a ods. 1 a 2 a bez toho, aby boli dotknuté požiadavky na povolenia podľa nariadenia (EÚ) 2021/821, môžu príslušné orgány povoliť predaj, dodávku, presun alebo vývoz tovaru a technológií s dvojakým použitím a tovaru a technológií uvedených v prílohe VII alebo poskytnutie súvisiacej technickej alebo finančnej pomoci len po tom, ako určia, že:

a)

takýto tovar alebo technológie či súvisiaca technická alebo finančná pomoc sú potrebné na naliehavé zabránenie alebo zmiernenie udalosti, ktorá môže mať pravdepodobne závažný a významný dosah na ľudské zdravie a bezpečnosť alebo životné prostredie, alebo

b)

takýto tovar alebo technológie alebo súvisiaca technická alebo finančná pomoc majú byť poskytnuté podľa zmlúv uzavretých pred 26. februárom 2022 alebo podľa doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takejto zmluvy pod podmienkou, že žiadosť o povolenie bola podaná pred 1. májom 2022.

2.   Všetky povolenia požadované podľa tohto článku udeľujú príslušné orgány členského štátu v súlade s pravidlami a postupmi stanovenými v nariadení (EÚ) 2021/821, ktoré sa uplatňuje mutatis mutandis. Povolenie je platné v celej Únii.

3.   Príslušné orgány môžu zrušiť, pozastaviť, zmeniť alebo odvolať povolenie, ktoré udelili podľa odseku 1, ak sa domnievajú, že takéto zrušenie, pozastavenie, zmena alebo odvolanie je potrebné na účinné vykonávanie tohto nariadenia.

Článok 2c

1.   Oznámenie príslušnému orgánu uvedené v článku 2 ods. 3 a článku 2a ods. 3 sa podáva pokiaľ možno elektronicky na formulároch obsahujúcich prinajmenšom všetky prvky a v poradí stanovenom vo vzoroch uvedených v prílohe IX.

2.   Všetky povolenia uvedené v článkoch 2, 2a a 2b sa vydávajú pokiaľ možno elektronicky na formulároch obsahujúcich prinajmenšom všetky prvky a v poradí stanovenom vo vzoroch uvedených v prílohe IX.

Článok 2d

1.   Príslušné orgány si bezodkladne vymieňajú informácie o udelených povoleniach a vydaných odmietnutiach podľa článkov 2, 2a a 2b s ostatnými členskými štátmi a Komisiou. Výmena informácií sa uskutočňuje s použitím elektronického systému uvedeného v článku 23 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2021/821.

2.   Informácie získané ako výsledok uplatňovania tohto článku sa používajú len na účely, pre ktoré boli vyžiadané, vrátane výmen uvedených v odseku 4.

Členské štáty a Komisia zabezpečia ochranu dôverných informácií získaných pri uplatňovaní tohto článku v súlade s právom Únie a príslušným vnútroštátnym právom.

Členské štáty a Komisia zabezpečia, aby sa stupeň utajenia utajovaných skutočností poskytovaných alebo vymieňaných podľa tohto článku neznižoval a aby sa takéto utajované skutočnosti neodtajňovali bez predchádzajúceho písomného súhlasu pôvodcu.

3.   Predtým, ako členský štát udelí povolenie v súlade s článkami 2, 2a a 2b pre transakciu, ktorá je v podstate zhodná s transakciou, na ktorú sa vzťahuje stále platné odmietnutie zo strany iného členského štátu alebo iných členských štátov, poradí sa najskôr s členským štátom alebo členskými štátmi, ktoré toto povolenie odmietli udeliť. Ak sa po tejto porade dotknutý členský štát rozhodne povolenie udeliť, oznámi to ostatným členským štátom a Komisii, pričom im poskytne všetky relevantné informácie na odôvodnenie svojho rozhodnutia.

4.   Komisia si po porade s členskými štátmi v prípade potreby vymieňa informácie s partnerskými krajinami s cieľom podporiť účinnosť opatrení na kontrolu vývozu podľa tohto nariadenia a konzistentné uplatňovanie opatrení na kontrolu vývozu uplatňovaných partnerskými krajinami.

Článok 2e

1.   Zakazuje sa poskytovanie verejného financovania alebo finančnej pomoci určených pre obchodovanie s Ruskom alebo investície v Rusku.

2.   Zákaz v odseku 1 sa neuplatňuje na:

a)

záväzné finančné záväzky alebo záväzky týkajúce sa technickej pomoci stanovené pred 26. februárom 2022;

b)

poskytovanie verejného financovania alebo finančnej pomoci do celkovej hodnoty 10 000 000 EUR na jeden projekt malým a stredným podnikom usadeným v Únii alebo

c)

poskytovanie verejného financovania alebo finančnej pomoci na obchod s potravinami, a na poľnohospodárske, zdravotnícke alebo na humanitárne účely.“

5.

V článku 3 ods. 2 sa text „článku 11 nariadenia (ES) č. 428/2009“ nahrádza textom „článku 14 nariadenia (EÚ) 2021/821“.

6.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 3b

1.   Zakazuje sa priamo alebo nepriamo predávať, dodávať, presúvať alebo vyvážať tovar a technológie vhodné na použitie pri rafinácii ropy, ako sa uvádza v prílohe X, akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku alebo na použitie v Rusku, a to bez ohľadu na to, či pochádza z Únie alebo nie.

2.   Zakazuje sa:

a)

priamo alebo nepriamo poskytovať technickú pomoc, sprostredkovateľské služby alebo iné služby v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v odseku 1 a s poskytovaním, výrobou, údržbou alebo používaním tohto tovaru a technológií akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku, alebo na použitie v Rusku;

b)

priamo alebo nepriamo poskytovať financovanie alebo finančnú pomoc v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v odseku 1 na akýkoľvek predaj, dodávku, presun alebo vývoz tohto tovaru a technológií alebo na poskytnutie súvisiacej technickej pomoci, sprostredkovateľských alebo iných služieb akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku alebo na použitie v Rusku.

3.   Zákazy uvedené v odsekoch 1 a 2 sa nevzťahujú na plnenie zmlúv do 27. mája 2022, ktoré boli uzavreté pred 26. februárom 2022, alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv.

4.   Odchylne od odsekov 1 a 2 môžu príslušné orgány za podmienok, ktoré uznajú za vhodné, povoliť predaj, dodávku, presun alebo vývoz tovaru a technológií uvedených v prílohe X alebo poskytovanie súvisiacej technickej alebo finančnej pomoci po tom, ako určia, že takýto tovar alebo technológie alebo poskytnutie súvisiacej technickej alebo finančnej pomoci sú potrebné na naliehavé zabránenie alebo zmiernenie udalosti, ktorá môže mať pravdepodobne závažný a významný dosah na ľudské zdravie a bezpečnosť alebo životné prostredie.

V náležite odôvodnených naliehavých prípadoch sa predaj, dodávka, presun alebo vývoz môžu uskutočniť bez predchádzajúceho povolenia pod podmienkou, že vývozca tento predaj, dodávku, presun alebo vývoz oznámi príslušnému orgánu do piatich pracovných dní od ich uskutočnenia a poskytne relevantné podrobné odôvodnenie takéhoto predaja, dodávky, presunu alebo vývozu.

Článok 3c

1.   Zakazuje sa priamo alebo nepriamo predávať, dodávať, presúvať alebo vyvážať tovar a technológie vhodné na použitie v letectve alebo vesmírnom priemysle, ako sa uvádza v prílohe XI, akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku alebo na použitie v Rusku, a to bez ohľadu na to, či pochádza z Únie alebo nie.

2.   Zakazuje sa priamo alebo nepriamo poskytovať poistenie a zaistenie v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v prílohe XI akejkoľvek osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku alebo na použitie v Rusku.

3.   Zakazuje sa poskytovať ktorúkoľvek z týchto činností alebo akúkoľvek ich kombináciu: generálnu opravu, opravu, prehliadku, výmenu, modifikáciu alebo odstránenie porúch lietadla alebo komponentu, s výnimkou predletovej prehliadky, v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v prílohe XI, priamo alebo nepriamo akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku alebo na použitie v Rusku.

4.   Zakazuje sa:

a)

priamo alebo nepriamo poskytovať technickú pomoc, sprostredkovateľské služby alebo iné služby v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v odseku 1 a s poskytovaním, výrobou, údržbou alebo používaním tohto tovaru a technológií akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku, alebo na použitie v Rusku;

b)

priamo alebo nepriamo poskytovať financovanie alebo finančnú pomoc v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v odseku 1 na akýkoľvek predaj, dodávku, presun alebo vývoz tohto tovaru a technológií alebo na poskytnutie súvisiacej technickej pomoci, sprostredkovateľských alebo iných služieb akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Rusku alebo na použitie v Rusku.

5.   Pokiaľ ide o tovar uvedený v prílohe XI, zákazy v odsekoch 1 a 4 sa nevzťahujú na plnenie zmlúv do 28. marca 2022, ktoré boli uzavreté pred 26. februárom 2022, alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv.“

7.

V článku 4 ods. 2 sa výraz „EÚ“ nahrádza výrazom „Únie“.

8.

Článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

1.   Zakazuje sa priamo alebo nepriamo nakupovať prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu so splatnosťou presahujúcou 90 dní, ktoré boli vydané v období od 1. augusta 2014 do 12. septembra 2014, alebo so splatnosťou presahujúcou 30 dní, ktoré boli vydané v období od 12. septembra 2014 do 12. apríla 2022, alebo akékoľvek prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu vydané od 12. apríla 2022, predávať ich, poskytovať v súvislosti s nimi investičné služby alebo pomoc pri ich vydávaní alebo inak s nimi nakladať, pokiaľ boli vydané:

a)

veľkou úverovou inštitúciou alebo inou veľkou inštitúciou usadenou v Rusku, ktoré majú jednoznačný mandát podporovať konkurencieschopnosť ruského hospodárstva, jeho diverzifikáciu a motivovať k investíciám, ktorá je k 1. augusta 2014 z viac ako 50 % vo verejnom vlastníctve alebo pod verejnou kontrolou, ako sa uvádza v prílohe III, alebo

b)

právnickou osobou, subjektom alebo orgánom usadenými mimo Únie, ktoré z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo vlastní subjekt uvedený v prílohe III, alebo

c)

právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktoré konajú v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v písmene b) tohto odseku alebo v prílohe III.

2.   Zakazuje sa priamo alebo nepriamo nakupovať prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, ktoré boli vydané od 12. apríla 2022 predávať ich, poskytovať v súvislosti s nimi investičné služby alebo pomoc pri ich vydávaní alebo inak s nimi nakladať, pokiaľ boli vydané:

a)

ktoroukoľvek veľkou úverovou inštitúciou alebo inou inštitúciou, ktoré sú k 26. februáru 2022 z viac ako 50 % vo verejnom vlastníctve alebo pod verejnou kontrolou, alebo ktoroukoľvek inou úverovou inštitúciou, ktorá zohráva významnú úlohu pri podpore činností Ruska, jeho vlády alebo centrálnej banky, usadenou v Rusku, ako sa uvádza v prílohe XII; alebo

b)

právnickou osobou, subjektom alebo orgánom usadenými mimo Únie, ktoré z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo vlastní subjekt uvedený v prílohe XII; alebo

c)

právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktoré konajú v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) tohto odseku.

3.   Zakazuje sa priamo alebo nepriamo nakupovať prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu so splatnosťou presahujúcou 30 dní, ktoré boli vydané v období od 12. septembra 2014 do 12. apríla 2022, alebo akékoľvek prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu vydané od 12. apríla 2022, predávať ich, poskytovať v súvislosti s nimi investičné služby alebo pomoc pri ich vydávaní alebo inak s nimi nakladať, pokiaľ boli vydané:

a)

právnickou osobou, subjektom alebo orgánom usadenými v Rusku, ktoré sú primárne zapojené a vykonávajú významné činnosti v oblasti vývoja, výroby, predaja alebo vývozu vojenského vybavenia alebo služieb, uvedenými v prílohe V, okrem právnických osôb, subjektov alebo orgánov, ktoré sú aktívne v odvetviach kozmického priestoru alebo jadrovej energetiky;

b)

právnickou osobou, subjektom alebo orgánom usadenými v Rusku, ktoré sú pod verejnou kontrolou alebo z viac ako 50 % vo verejnom vlastníctve a ktorých odhadované celkové aktíva presahujú 1 bilión RUB, a ktorých aspoň 50 % odhadovaných príjmov pochádza z predaja alebo prepravy surovej ropy alebo ropných produktov, ako sú uvedené v prílohe VI;

c)

právnickou osobou, subjektom alebo orgánom usadenými mimo Únie, ktoré z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo vlastní subjekt uvedený v písmenách a) alebo b) tohto odseku; alebo

d)

právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktoré konajú v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v písmenách a), b) alebo c) tohto odseku.

4.   Zakazuje sa priamo alebo nepriamo nakupovať prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, ktoré boli vydané od 12. apríla 2022, predávať ich, poskytovať v súvislosti s nimi investičné služby alebo pomoc pri ich vydávaní alebo inak s nimi nakladať, pokiaľ boli vydané:

a)

právnickou osobou, subjektom alebo orgánom usadenými v Rusku, ktoré sú pod verejnou kontrolou alebo z viac ako 50 % vo verejnom vlastníctve, a v ktorých má Rusko, jeho vláda alebo centrálna banka právo podieľať sa na ziskoch alebo s ktorými má Rusko, jeho vláda alebo centrálna banka iné podstatné hospodárske vzťahy, ako sa uvádza v prílohe XIII; alebo

b)

právnickou osobou, subjektom alebo orgánom usadenými mimo Únie, ktoré z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo vlastní subjekt uvedený v prílohe XIII; alebo

c)

právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktoré konajú v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) tohto odseku.

5.   Na obchodných miestach registrovaných alebo uznaných v Únii sa zakazuje od 12. apríla 2022 kótovať prevoditeľné cenné papiere akejkoľvek právnickej osoby, subjektu alebo orgánu, ktoré sú usadené v Rusku a ktoré sú z viac ako 50 % vo verejnom vlastníctve, a poskytovať služby v súvislosti s nimi.

6.   Zakazuje sa priamo alebo nepriamo poskytovať alebo zúčastňovať sa na akejkoľvek dohode o poskytovaní:

i)

nových pôžičiek alebo úverov so splatnosťou presahujúcou 30 dní akejkoľvek právnickej osobe, subjektu alebo orgánu uvedeným v odseku 1 alebo 3 od 12. septembra 2014 do 26. februára 2022; alebo

ii)

akýchkoľvek nových pôžičiek alebo úverov akejkoľvek právnickej osobe, subjektu alebo orgánu uvedeným v odsekoch 1, 2, 3 alebo 4 od 26. februára 2022.

Zákaz sa nevzťahuje na:

a)

pôžičky alebo úvery, ktoré majú osobitný a preukázaný cieľ poskytovať financovanie nezakázaných dovozov alebo vývozov tovaru a nefinančných služieb medzi Úniou a akýmkoľvek tretím štátom, vrátane výdavkov na tovar a služby z iného tretieho štátu, ktoré sú potrebné na plnenie zmlúv o vývoze alebo dovoze; alebo

b)

pôžičky, ktorých osobitným a preukázaným cieľom je poskytovať núdzové financovanie na splnenie kritérií solventnosti a likvidity pre právnické osoby usadené v Únii, ktorých vlastnícke práva z viac ako 50 % patria subjektu uvedenému v prílohe III.

7.   Zákaz uvedený v odseku 6 sa nevzťahuje na čerpanie alebo vyplatenie podľa zmluvy uzavretej pred 26. februárom 2022, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

všetky podmienky takéhoto čerpania alebo vyplatenia:

i)

boli dohodnuté pred 26. februárom 2022; a

ii)

neboli v tento deň ani po tomto dni zmenené; a

b)

dátum zmluvnej splatnosti pre plné splatenie všetkých poskytnutých finančných prostriedkov a pre zánik všetkých záväzkov, práv a povinností podľa danej zmluvy bol stanovený pred 26. februárom 2022; a

c)

v čase uzavretia zmluvy nebola zmluva v rozpore so zákazmi podľa tohto nariadenia platnými v danom čase.

Podmienky čerpania alebo vyplatenia uvedené v písmene a) zahŕňajú ustanovenia, ktoré sa týkajú dĺžky obdobia splácania každého čerpania alebo vyplatenia, uplatňovanej úrokovej sadzby alebo metódy výpočtu úrokovej sadzby a maximálnej sumy.“

9.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 5b

1.   Zakazuje sa prijímať vklady od ruských štátnych príslušníkov alebo fyzických osôb, ktoré majú v Rusku pobyt, alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov usadených v Rusku, ak celková hodnota vkladov fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu na jednu úverovú inštitúciu presahuje 100 000 EUR.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje na štátnych príslušníkov členského štátu alebo fyzické osoby, ktoré majú v členskom štáte povolenie na dočasný alebo trvalý pobyt.

3.   Odsek 1 sa neuplatňuje na vklady, ktoré sú potrebné na účely nezakázaného cezhraničného obchodu s tovarom a službami medzi Úniou a Ruskom.

Článok 5c

1.   Odchylne od článku 5b ods. 1 môžu príslušné orgány povoliť prijatie takéhoto vkladu za podmienok, ktoré uznajú za vhodné, po tom, ako určia, že prijatie takéhoto vkladu je:

a)

potrebné na uspokojenie základných potrieb fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov uvedených v článku 5b ods. 1 a ich závislých rodinných príslušníkov vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a lekárske ošetrenie, dane, poistné a poplatky za verejné služby;

b)

určené výlučne na úhradu primeraných honorárov alebo náhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním právnych služieb;

c)

potrebné na mimoriadne výdavky pod podmienkou, že príslušný orgán oznámil príslušným orgánom ostatných členských štátov a Komisii aspoň dva týždne pred udelením povolenia dôvody, na základe ktorých sa domnieva, že by osobitné povolenie malo byť udelené; alebo

d)

potrebné na oficiálne účely diplomatickej misie, konzulárneho úradu alebo medzinárodnej organizácie.

2.   Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o všetkých povoleniach udelených podľa odseku 1 písm. a), b) a d) do dvoch týždňov odo dňa vydania povolenia.

Článok 5d

1.   Odchylne od článku 5b ods. 1 môžu príslušné orgány povoliť prijatie takéhoto vkladu za podmienok, ktoré uznajú za vhodné, po tom, ako určia, že prijatie takéhoto vkladu je:

a)

potrebné na humanitárne účely, ako je poskytovanie alebo uľahčenie poskytovania pomoci vrátane zdravotníckych potrieb a potravín, alebo na presun humanitárnych pracovníkov a súvisiacu pomoc, alebo na evakuácie; alebo

b)

potrebné na činnosti občianskej spoločnosti, ktoré priamo podporujú demokraciu, ľudské práva alebo právny štát v Rusku.

2.   Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o všetkých povoleniach udelených podľa odseku 1 do dvoch týždňov odo dňa vydania povolenia.

Článok 5e

1.   Centrálnym depozitárom cenných papierov v Únii sa zakazuje poskytovať akékoľvek služby v zmysle vymedzenia v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 909/2014 v súvislosti s prevoditeľnými cennými papiermi vydanými od 12. apríla 2022 akémukoľvek ruskému štátnemu príslušníkovi alebo fyzickej osobe, ktorá má v Rusku pobyt, alebo akejkoľvek právnickej osobe, subjektu alebo orgánu usadeným v Rusku.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje na štátnych príslušníkov členského štátu alebo fyzické osoby, ktoré majú v členskom štáte povolenie na dočasný alebo trvalý pobyt.

Článok 5f

1.   Zakazuje sa predávať prevoditeľné cenné papiere denominované v eurách vydané od 12. apríla 2022 alebo podielové listy podniku kolektívneho investovania s expozíciou voči takýmto cenným papierom akémukoľvek ruskému štátnemu príslušníkovi alebo fyzickej osobe, ktorá má v Rusku pobyt, alebo akejkoľvek právnickej osobe, subjektu alebo orgánu usadeným v Rusku.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje na štátnych príslušníkov členského štátu alebo fyzické osoby, ktoré majú v členskom štáte povolenie na dočasný alebo trvalý pobyt.

Článok 5g

1.   Bez toho, aby boli dotknuté uplatniteľné pravidlá týkajúce sa podávania správ, dôvernosti a služobného tajomstva, úverové inštitúcie:

a)

poskytnú príslušnému vnútroštátnemu orgánu členského štátu, v ktorom sa nachádzajú, alebo Komisii najneskôr 27. mája 2022 zoznam vkladov presahujúcich 100 000 EUR v držbe ruských štátnych príslušníkov alebo fyzických osôb s pobytom v Rusku, alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov usadených v Rusku. Každých 12 mesiacov poskytujú aktualizácie týkajúce sa výšky takýchto vkladov;

b)

poskytujú príslušnému vnútroštátnemu orgánu členského štátu, v ktorom sa nachádzajú, informácie o vkladoch presahujúcich 100 000 EUR v držbe ruských štátnych príslušníkov alebo fyzických osôb s pobytom v Rusku, ktorí získali občianstvo členského štátu alebo právo na pobyt v členskom štáte prostredníctvom systému udeľovania občianstva investorom, resp. systému udeľovania povolení na pobyt investorom.“

10.

Články 6 a 7 sa nahrádzajú takto:

„Článok 6

1.   Členské štáty a Komisia sa navzájom informujú o opatreniach prijatých podľa tohto nariadenia a zdieľajú všetky ostatné relevantné informácie, ktoré majú k dispozícii v súvislosti s týmto nariadením, pričom ide najmä o informácie týkajúce sa:

a)

povolení udelených podľa tohto nariadenia;

b)

informácií získaných podľa článku 5g;

c)

problémov s porušovaním a presadzovaním tohto nariadenia a rozhodnutí vnútroštátnych súdov.

2.   Členské štáty sa bezodkladne navzájom informujú a informujú aj Komisiu o akýchkoľvek ďalších relevantných informáciách, ktoré majú k dispozícii a ktoré by mohli ovplyvniť účinné vykonávanie tohto nariadenia.

3.   Všetky informácie, ktoré boli poskytnuté alebo získané v súlade s týmto článkom, sa používajú na účely, na ktoré boli poskytnuté alebo získané, vrátane zabezpečenia účinnosti opatrení uvedených v tomto nariadení.

Článok 7

Komisia je oprávnená meniť prílohy I a IX na základe informácií poskytnutých členskými štátmi.“

11.

Články 11 a 12 sa nahrádzajú takto:

„Článok 11

1.   Neuznajú sa žiadne nároky v súvislosti so žiadnou zmluvou alebo transakciou, ktorých plnenie bolo úplne alebo čiastočne, priamo alebo nepriamo dotknuté opatreniami uloženými podľa tohto nariadenia, vrátane nárokov na náhradu škody alebo akýchkoľvek iných nárokov tohto druhu, ako je napríklad nárok na kompenzáciu alebo pohľadávka so zárukou, predovšetkým nárok na predĺženie platnosti alebo vyplatenie dlhopisu, záruky alebo zabezpečenia, najmä finančnej záruky alebo finančného zabezpečenia v akejkoľvek forme, ak ich predložia:

a)

právnické osoby, subjekty alebo orgány uvedené v prílohách III, IV, V, VI, XII alebo XIII alebo v článku 5 ods. 1 písm. b) alebo c), v článku 5 ods. 2 písm. b) alebo c), v článku 5 ods. 3 písm. c) alebo d), v článku 5 ods. 4 písm. b) alebo c) a v článku 5a písm. a), b) alebo c);

b)

akákoľvek iná ruská osoba, subjekt alebo orgán;

c)

akákoľvek osoba, subjekt alebo orgán konajúce prostredníctvom alebo v mene jednej z osôb, subjektov alebo orgánov uvedených v písmene a) alebo b) tohto odseku.

2.   Pri akomkoľvek konaní, ktorého cieľom je vymáhanie pohľadávky, nesie dôkazné bremeno o tom, že uspokojenie tejto pohľadávky nie je odsekom 1 zakázané, osoba, ktorá túto pohľadávku vymáha.

3.   Týmto článkom nie je dotknuté právo osôb, subjektov a orgánov uvedených v odseku 1 na súdne preskúmanie zákonnosti neplnenia zmluvných záväzkov v súlade s týmto nariadením.

Článok 12

Zakazuje sa vedome a úmyselne sa zúčastňovať na činnostiach, ktorých cieľom alebo výsledkom je obchádzanie zákazov uvedených v tomto nariadení, vrátane konania ako zástupca fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov uvedených v článkoch 5, 5a, 5b, 5e a 5f alebo konania v ich prospech využívaním výnimiek uvedených v článku 5 ods. 6, článku 5a ods. 2, článku 5b ods. 2, článku 5e ods. 2 alebo článku 5f ods. 2.“

12.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 12a

1.   Komisia spracúva osobné údaje na účely vykonávania svojich úloh podľa tohto nariadenia. Tieto úlohy zahŕňajú narábanie s informáciami o vkladoch a s informáciami o povoleniach udelených príslušnými orgánmi.

2.   Na účely tohto nariadenia sa útvar Komisie uvedený v prílohe I určuje za „prevádzkovateľa“ Komisie v zmysle článku 3 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (*4), pokiaľ ide o činnosti spracúvania údajov potrebné na plnenie úloh uvedených v odseku 1.

(*4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).“"

13.

Príloha I sa nahrádza prílohou I k tomuto nariadeniu.

14.

Príloha III sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

15.

Príloha IV sa nahrádza prílohou III k tomuto nariadeniu.

16.

Príloha V sa mení v súlade s prílohou IV k tomuto nariadeniu.

17.

Príloha VI sa mení v súlade s prílohou V k tomuto nariadeniu.

18.

Vkladá sa príloha VII v súlade s prílohou VI k tomuto nariadeniu.

19.

Vkladá sa príloha VIII v súlade s prílohou VII k tomuto nariadeniu.

20.

Vkladá sa príloha IX v súlade s prílohou VIII k tomuto nariadeniu.

21.

Vkladá sa príloha X v súlade s prílohou IX k tomuto nariadeniu.

22.

Vkladá sa príloha XI v súlade s prílohou X k tomuto nariadeniu.

23.

Vkladá sa príloha XII v súlade s prílohou XI k tomuto nariadeniu.

24.

Vkladá sa príloha XIII v súlade s prílohou XII k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. februára 2022

Za Radu

predseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Ú. v. EÚ L 48, 25.2.2022, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 229, 31.7.2014, s.1).

(3)  Rozhodnutie Rady 2014/512/SZBP z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 229, 31.7.2014, s. 13).


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA I

Webové stránky s informáciami o príslušných orgánoch a adresa na zasielanie oznámení Európskej komisii

BELGICKO

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULHARSKO

https://www.mfa.bg/en/101

ČESKÁ REPUBLIKA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNSKO

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NEMECKO

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTÓNSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÉCKO

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANIELSKO

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCÚZSKO

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CHORVÁTSKO

http://www.mvep.hr/sankcije

TALIANSKO

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CYPRUS

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURSKO

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

MAĎARSKO

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

HOLANDSKO

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

RAKÚSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POĽSKO

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGALSKO

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVENSKO

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FÍNSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

Adresa na zasielanie oznámení Európskej komisii:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu


PRÍLOHA II

Názov prílohy III k nariadeniu (EÚ) č. 833/2014 sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA III

Zoznam právnických osôb, subjektov a orgánov podľa článku 5 ods. 1 písm. a)

[…]


PRÍLOHA III

„PRÍLOHA IV

Zoznam fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov podľa článku 2 ods. 7, článku 2a ods. 7 a článku 2b ods. 1

JSC Sirius;

OJSC Stankoinstrument;

OAO JSC Chemcomposite;

JSC Kalashnikov;

JSC Tula Arms Plant;

NPK Technologii Maschinostrojenija;

OAO Wysokototschnye Kompleksi;

OAO Almaz Antey;

OAO NPO Bazalt;

Admiralty Shipyard JSC;

Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI;

Argut OOO;

Komunikačné centrum ministerstva obrany;

Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis;

Štátny federálny rozpočtový úrad kancelárie prezidenta Ruska;

Štátny federálny rozpočtový úrad „Special Flight Unit Rossiya“ kancelárie prezidenta Ruska;

Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA);

Zahraničná spravodajská služba (SVR);

Forenzné centrum Nižnonovgorodskej oblasti pri hlavnom riaditeľstve ministerstva vnútra;

International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center);

Irkut Corporation;

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company;

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery;

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash);

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service;

JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding yard);

JSC Rocket and Space Centre – Progress;

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.;

Kazan Helicopter Plant PJSC;

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO);

Ministerstvo obrany Ruskej federácie;

Moskovský inštitút fyziky a technológie;

NPO High Precision Systems JSC;

NPO Splav JSC;

OPK Oboronprom;

PJSC Beriev Aircraft Company;

PJSC Irkut Corporation;

PJSC Kazan Helicopters;

POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company;

Promtech-Dubna, JSC;

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation;

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern;

Rapart Services LLC; Rosoboronexport OJSC (ROE);

Rostec (Russian Technologies State Corporation);

Rostekh – Azimuth;

Russian Aircraft Corporation MiG;

Russian Helicopters JSC;

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii);

Sukhoi Aviation JSC;

Sukhoi Civil Aircraft;

Tactical Missiles Corporation JSC;

Tupolev JSC;

UEC-Saturn;

United Aircraft Corporation;

JSC AeroKompozit;

United Engine Corporation;

UEC-Aviadvigatel JSC;

United Instrument Manufacturing Corporation;

United Shipbuilding Corporation;

JSC PO Sevmash;

Krasnoye Sormovo Shipyard;

Severnaya Shipyard;

Shipyard Yantar;

UralVagonZavod.


PRÍLOHA IV

Názov prílohy V k nariadeniu (EÚ) č. 833/2014 sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA V

Zoznam právnických osôb, subjektov a orgánov podľa článku 5 ods. 3 písm. a)

[…]


PRÍLOHA V

Názov prílohy VI k nariadeniu (EÚ) č. 833/2014 sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA VI

Zoznam právnických osôb, subjektov a orgánov podľa článku 5 ods. 3 písm. b)

[…]


PRÍLOHA VI

„PRÍLOHA VII

Zoznam tovaru a technológií podľa článku 2a ods. 1 a článku 2b ods. 1

Na túto prílohu sa uplatňujú všeobecné poznámky, akronymy a skratky a vymedzenie pojmov uvedené v prílohe I k nariadeniu (EÚ) 2021/821 okrem „Časti I – Všeobecné poznámky, akronymy a skratky a vymedzenie pojmov, Všeobecných poznámok k prílohe I, bodu 2.“

Na túto prílohu sa uplatňuje vymedzenie pojmov použitých v Spoločnom zozname vojenského materiálu Európskej Únie (2020/C 85/01).

Bez toho, aby bol dotknutý článok 12 tohto nariadenia, sa na nekontrolované položky obsahujúce jeden alebo viaceré komponenty uvedené v tejto prílohe nevzťahujú kontroly podľa článku 2b tohto nariadenia.

Kategória I – Elektronika

X.A.I.001

Elektronické zariadenia a komponenty.

a)

„mikroobvody mikroprocesora“, „mikroobvody mikropočítača“ a mikroobvody mikroradiča, ktoré sa vyznačujú niektorou z týchto charakteristík:

1.

výkonnosť aspoň 5 gigaflopov a aritmeticko-logická jednotka so šírkou prístupu aspoň 32 bitov;

2.

taktovacia frekvencia viac ako 25 MHz alebo

3.

viac ako jedna dátová zbernica, zbernica inštrukcií alebo sériový komunikačný port pre priame vonkajšie prepojenie medzi paralelnými „mikroobvodmi mikroprocesora“ s rýchlosťou prenosu 2,5 Mbyte/s;

b)

integrované pamäťové obvody:

1.

elektricky zmazateľné programovateľné pamäte len na čítanie (EEPROM) s kapacitou pamäte;

a)

viac ako 16 Mbitov/balík v prípade pamäte typu flash alebo

b)

viac ako ďalej uvedené limity v prípade všetkých ostatných typov EEPROM:

1.

viac ako 1 Mbit/balík alebo

2.

viac ako 256 kbit/balík a maximálny čas prístupu menej ako 80 ns;

2.

statické pamäte s priamym prístupom (S-RAM) s kapacitou pamäte:

a)

viac ako 1 Mbit/balík alebo

b)

viac ako 256 kbit/balík a maximálny čas prístupu menej ako 25 ns;

c)

analógovo-digitálne prevodníky vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

1.

rozlíšenie 8 bitov alebo viac, ale menej ako 12 bitov, s výstupným výkonom viac ako 200 mega vzoriek za sekundu (MSPS);

2.

rozlíšenie 12 bitov s výstupným výkonom viac ako 105 mega vzoriek za sekundu (MSPS);

3.

rozlíšenie viac ako 12 bitov, ale menej ako 14 bitov, s výstupným výkonom viac ako 10 mega vzoriek za sekundu (MSPS), alebo

4.

rozlíšenie viac ako 14 bitov s výstupným výkonom viac ako 2,5 mega vzoriek za sekundu (MSPS);

d)

užívateľom programovateľné logické obvody s maximálnym počtom jednobodových digitálnych vstupov/výstupov medzi 200 a 700;

e)

procesory s rýchlou Fourierovou transformáciou (FFT), ktoré majú menovitú dobu výkonu v prípade súboru bodov FFT na úrovni 1 024 menej ako 1 ms;

f)

integrované obvody na zákazku, ktorých funkcia je neznáma, alebo výrobcovi nie je známe, aký kontrolný status majú zariadenia, v ktorých sa integrované obvody budú používať, a ktoré sa vyznačujú niektorou z týchto vlastností:

1.

viac ako 144 vývodov alebo

2.

typická „doba oneskorenia základného hradla“ menej ako 0,4 ns;

g)

„vákuové elektronické súčiastky“ s postupnou vlnou, s impulzovou alebo stálou vlnou:

1.

súčiastky so spojenou dutinou alebo ich deriváty;

2.

súčiastky založené na skrutkovnicovom, zloženom vlnovode alebo na serpentínových vlnovodových obvodoch alebo ich odvodeninách, ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

a)

„okamžitá šírka pásma“ polovica oktávy alebo viac a súčin priemerného výkonu (vyjadreného v kW) a frekvencie (vyjadrenej v GHz) viac ako 0,2 alebo

b)

„okamžitá šírka pásma“ menej ako polovica oktávy a súčin priemerného výkonu (vyjadreného v kW) a frekvencie (vyjadrenej v GHz) viac ako 0,4;

h)

pružné vlnovody navrhnuté na používanie pri frekvenciách nad 40 GHz;

i)

zariadenia s povrchovými akustickými vlnami a zariadenia s akustickými vlnami na stieranie povrchu (plytký objem) vyznačujúce sa niektorou z týchto charakteristík:

1.

nosná frekvencia viac ako 1 GHz alebo

2.

nosná frekvencia najviac 1 GHz a

a)

‚potlačenie frekvenčných postranných slučiek‘ viac ako 55 dB;

b)

súčin maximálnej doby oneskorenia a šírky pásma (čas v mikrosekundách a šírka pásma v MHz) je viac ako 100, alebo

c)

disperzné oneskorenie viac ako 10 mikrosekúnd;

Technická poznámka:

Na účely X.A.I.001.i) je ‚potlačenie frekvenčných postranných slučiek‘ maximálna hodnota potlačenia uvedená v karte s údajmi.

j)

tieto ‚články‘:

1.

‚primárne články‘ s ‚hustotou energie‘ najviac 550 Wh/kg pri 293 K (20 °C);

2.

‚sekundárne články‘ s ‚hustotou energie‘ najviac 350 Wh/kg pri 293 K (20 °C);

Poznámka:

X.A.I.001.j) sa nevzťahuje na batérie vrátane jednočlánkových batérií.

Technické poznámky:

 

1.

Na účely X.A.I.001.j) sa hustota energie (Wh/kg) vypočíta vynásobením menovitého napätia menovitou kapacitou v ampérhodinách (Ah) a vydelením výsledku hmotnosťou v kilogramoch. Ak sa menovitá kapacita neuvádza, hustota energie sa vypočíta vynásobením druhej mocniny menovitého napätia dobou vybíjania v hodinách a vydelením výsledku veľkosťou výboja v ohmoch a hmotnosťou v kilogramoch.

2.

Na účely X.A.I.001.j) je ‚článok‘ elektrochemické zariadenie, ktoré má kladné a záporné elektródy a elektrolyt a je zdrojom elektrickej energie. Je základným stavebným prvkom batérie.

3.

Na účely X.A.I.001.j)1 je ‚primárny článok‘ taký ‚článok‘, ktorý nie je určený na nabíjanie z iného zdroja.

4.

Na účely X.A.I.001.j).2 je ‚sekundárny článok‘ taký ‚článok‘, ktorý je určený na nabíjanie z vonkajšieho elektrického zdroja.

k)

„supravodivé“ elektromagnety alebo solenoidy osobitne konštruované tak, aby ich bolo možné úplne nabiť alebo vybiť za dobu kratšiu ako jedna minúta, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

Poznámka:

X.A.I.001.k) sa nevzťahuje na „supravodivé“ elektromagnety alebo solenoidy navrhnuté pre medicínske zariadenia určené na zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie (MRI).

1.

maximálna energia dodaná počas výboja vydelená trvaním výboja viac ako 500 kJ za minútu;

2.

vnútorný priemer vinutí pod prúdom je viac ako 250 mm a

3.

sú dimenzované na magnetickú indukciu viac ako 8 T alebo na „celkovú hustotu prúdu“ vo vinutí viac ako 300 A/mm2;

l)

obvody alebo systémy na uchovávanie elektromagnetickej energie obsahujúce komponenty vyrobené zo „supravodivých“ materiálov osobitne navrhnutých na prevádzku pri teplotách nižších, ako je „kritická teplota“ aspoň jednej z ich „supravodivých“ zložiek, ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

1.

rezonančná prevádzková frekvencia nad 1 MHz;

2.

hustota uchovanej energie MJ/m3 alebo viac a

3.

čas výboja menej ako 1 ms;

m)

hydrogén-izotopové tyratrony s keramickou-kovovou architektúrou a menovitým špičkovým prúdom 500 A alebo viac;

n)

nepoužíva sa;

o)

solárne články, sústavy pozostávajúce z článku, prepojenia a krycieho skla (CIC), solárne panely a solárne sústavy, ktoré sú „vhodné na vesmírne použitie“ a na ktoré sa nevzťahuje 3A001.e)4 (1).

X.A.I.002

Univerzálne „elektronické zostavy“, moduly a zariadenia:

a)

elektronické skúšobné zariadenia, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821;

b)

zariadenia na záznam údajov na digitálnu technickú magnetickú pásku, ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

1.

maximálna rýchlosť prenosu na digitálnom rozhraní viac ako 60 Mbit/s a využívanie techniky helikálneho snímania;

2.

maximálna rýchlosť prenosu na digitálnom rozhraní viac ako 120 Mbit/s a využívanie techniky s pevnou magnetickou hlavou, alebo

3.

„určené na vesmírne použitie“;

c)

zariadenia s maximálnou rýchlosťou prenosu na digitálnom rozhraní viac ako 60 Mbit/s konštruované na konverziu digitálnych videorekordérov s magnetickou páskou tak, aby ich bolo možné použiť ako zariadenia na záznam údajov s digitálnym prístrojovým vybavením;

d)

nemodulárne analogické osciloskopy so šírkou pásma 1 GHz alebo viac;

e)

systémy modulárnych analogických osciloskopov, ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

1.

hlavná jednotka so šírkou pásma 1 GHz alebo viac alebo

2.

zásuvné moduly s individuálnou šírkou pásma 4 GHz alebo viac;

f)

analógové vzorkovacie osciloskopy na analýzu opakujúcich sa javov s účinnou šírkou pásma nad 4 GHz;

g)

digitálne osciloskopy a a záznamníky prechodných javov, používajúce techniky analógovo-digitálnej konverzie, schopné uchovávať prechodné javy sekvenčným odberom vzoriek jednorazovými vstupmi v po sebe nasledujúcich intervaloch kratších ako 1 ns [pri viac ako 1 giga vzorke za sekundu (GSPS)], digitalizujúce na 8 bitov alebo s vyšším rozlíšením a uskladňujúce 256 alebo viac vzoriek.

Poznámka:

X.A.I.002 sa vzťahuje na tieto osobitne navrhnuté komponenty pre analogické osciloskopy:

1.

zásuvné moduly;

2.

externé zosilňovače;

3.

predzosilňovače;

4.

vzorkovacie zariadenia;

5.

katódové trubice.

X.A.I.003

Osobitné zariadenia na spracovanie, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821:

a)

frekvenčné meniče schopné fungovať vo frekvenčnom rozsahu 300 – 600 Hz, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821;

b)

hmotnostné spektrometre, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821;

c)

všetky zábleskové (flash) röntgeny alebo na nich postavené komponenty systémov impulznej energie vrátane Marxových generátorov, vysokovýkonných sietí na tvarovanie impulzov, vysokonapäťových kondenzátorov a spúšťačov;

d)

pulzné zosilňovače, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821;

e)

elektronické zariadenia na generovanie časového oneskorenia alebo meranie časového intervalu:

1.

digitálne generátory časového oneskorenia s rozlišovacou schopnosťou 50 nanosekúnd alebo menej počas časového intervalu 1 mikrosekundy alebo väčšieho, alebo

2.

viackanálové (t. j. s troma alebo viacerými kanálmi) alebo modulárne merače časového intervalu a chronometrické zariadenia s rozlišovacou schopnosťou 50 nanosekúnd alebo menej počas časového intervalu 1 mikrosekundy alebo väčšieho;

f)

chromatografické a spektrometrické analytické nástroje.

X.B.I.001

Zariadenia na výrobu elektronických komponentov alebo materiálov a ich osobitne navrhnuté komponenty a príslušenstvo.

a)

zariadenia osobitne navrhnuté na výrobu elektrónok, optických prvkov a ich osobitne navrhnuté komponenty, na ktoré sa vzťahuje 3A001 (2) alebo X.A.I.001;

b)

zariadenia osobitne navrhnuté na výrobu polovodičových zariadení, integrovaných obvodov a „elektronických zostáv“ a systémy obsahujúce takéto zariadenia alebo majúce vlastnosti takýchto zariadení:

Poznámka:

X.B.I.001.b) sa vzťahuje aj na zariadenia používané alebo upravené na použitie pri výrobe iných zariadení, ako sú zobrazovacie zariadenia, elektrooptické zariadenia, zariadenia na akustickú vlnu.

1.

zariadenia na spracovanie materiálov na výrobu prístrojov a komponentov uvedených v položke X.B.I.001.b):

Poznámka:

X.B.I.001 sa nevzťahuje na kremenné trubice do pecí, vložky pecí, lopatky, nádoby (okrem osobitne navrhnutých klietkových nádob), premývačky, kazety alebo tégliky osobitne navrhnuté pre zariadenia na spracovanie, na ktoré sa vzťahuje X.B.I.001.b)1.

a)

zariadenia na výrobu polykryštalického kremíka a materiálov, na ktoré sa vzťahuje 3C001 (3);

b)

zariadenia osobitne navrhnuté na čistenie alebo spracovanie polovodičových materiálov III/V a II/VI, na ktoré sa vzťahuje 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 alebo 3C005 (4), okrem vyťahovačov kryštálov, v prípade ktorých pozri X.B.I.001.b)1.c);

c)

vyťahovače kryštálov a pece:

Poznámka:

X.B.I.001.b)1.c) sa nevzťahuje na difúzne a oxidačné pece.

1.

žíhacie alebo rekryštalizačné zariadenia iné ako pece s konštantnou teplotou využívajúce vysoké rýchlosti prenosu energie schopné spracovať čipové plátky rýchlosťou presahujúcou 0,005 m2 za minútu;

2.

vyťahovače kryštálov ‚riadené programom uloženým v pamäti‘, ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

a)

doplniteľné bez výmeny téglikovej nádoby;

b)

schopné prevádzky pri tlaku nad 2,5 x 10105 Pa, alebo

c)

schopné ťahať kryštály s priemerom presahujúcim 100 mm;

d)

zariadenia na epitaxiálny rast ‚riadené programom uloženým v pamäti‘, ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

1.

schopné vytvárať vrstvu kremíka s rovnomernosťou hrúbky lepšou než ± 2,5 % v rozsahu vzdialenosti najmenej 200 mm;

2.

schopné vytvárať vrstvu z akéhokoľvek iného materiálu ako kremíka s rovnomernosťou hrúbky ± 3,5 % alebo lepšou v rozsahu čipového plátku, alebo

3.

rotácia jednotlivých čipových plátkov počas spracovania;

e)

zariadenia na epitaxiálny rast pomocou molekulového lúča;

f)

magneticky vylepšené ‚naprašovacie‘ zariadenia s osobitne navrhnutými integrálnymi uzávermi nakladania schopnými prenášať čipové plátky v izolovanom vákuovom prostredí;

g)

zariadenia osobitne navrhnuté na implantáciu iónov, difúziu vylepšenú iónovou technológiou alebo fototechnológiou, ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

1.

vzorovacia schopnosť;

2.

energia lúča (urýchľovacie napätie) vyššia ako 200 keV;

3.

optimalizované tak, aby pracovali s energiou lúča (urýchľovacím napätím) menej ako 10 keV, alebo

4.

schopné implantovať kyslík s vysokou energiou do zahriateho „substrátu“ z polovodičového materiálu;

h)

zariadenia ‚riadené programom uloženým v pamäti‘ na selektívne odstraňovanie (leptanie) anizotropnými suchými metódami (napr. plazmou):

1.

‚typy šarží‘, ktoré sa vyznačujú niektorou z týchto vlastností:

a)

detekcia koncového bodu, iné ako typy s optickou emisnou spektroskopiou alebo

b)

prevádzkový (leptací) tlak reaktora 26,66 Pa alebo menej;

2.

‚typy s jediným čipovým plátkom‘, ktoré sa vyznačujú niektorou z týchto vlastností:

a)

detekcia koncového bodu, iné ako typy s optickou emisnou spektroskopiou;

b)

prevádzkový (leptací) tlak reaktora 26,66 Pa alebo menej alebo

c)

manipulácia možná z kazety do kazety a nakladanie čipového plátku s možnosťou uzamykania;

Poznámky:

1.

Pojem ‚typy šarží‘ sa vzťahuje na stroje, ktoré nie sú osobitne navrhnuté na výrobné spracovanie jediných čipových plátkov. Takéto stroje môžu spracúvať dva alebo viac čipových plátkov súčasne so spoločnými procesnými parametrami, ako sú napr. RF výkon, teplota, leptací plyn, prietoky.

2.

Pojem ‚typy s jediným čipovým plátkom‘ sa vzťahuje na stroje osobitne navrhnuté na výrobné spracovanie jediných čipových plátkov. Tieto stroje môžu používať techniky automatickej manipulácie s čipovými plátkami na naloženie jedného plátku do zariadenia na spracovanie. Toto vymedzenie zahŕňa zariadenia, ktoré môžu nakladať a spracúvať niekoľko čipových plátkov, ale kde parametre leptania, napr. RF výkon alebo koncový bod, možno nezávisle určiť pre každý jednotlivý čipový plátok.

i)

zariadenia na „chemické nanášanie pár prvkov“ (CVD), napr. CVD vylepšené plazmou (PECVD) alebo CVD vylepšené fototechnológiou, na výrobu polovodičových zariadení, ktoré majú niektorú z týchto vlastností, na nanášanie oxidov, nitridov, kovov alebo polykryštalického kremíka:

1.

zariadenie na „chemické nanášanie pár prvkov“ pracujúce menej ako 105 Pa, alebo

2.

zariadenia PECVD pracujúce buď pod 60 Pa, alebo s automatickou manipuláciou z kazety do kazety a nakladaním čipového plátku s možnosťou uzamykania;

Poznámka:

X.B.I.001.b)1.i) sa nevzťahuje na nízkotlakové systémy na „chemické nanášanie pár prvkov“ (LPCVD) ani na reaktívne zariadenia na „naprašovanie“.

j)

systémy elektrónových lúčov osobitne navrhnuté alebo upravené na vytváranie masiek alebo spracovanie polovodičových zariadení vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

1.

elektrostatický deflektor lúča;

2.

tvarovaný lúč s iným profilom ako Gaussova krivka;

3.

digitálno-analogická konverzná rýchlosť viac ako 3 MHz;

4.

presnosť digitálno-analogickej konverzie viac ako 12 bitov, alebo

5.

presnosť spätnoväzbovej regulácie polohy cieľového svetla 1 mikrometer alebo vyššia;

Poznámka:

X.B.I.001.b)1.j) sa nevzťahuje na systémy na vyvolanie elektrónového lúča ani na univerzálne skenovacie elektrónové mikroskopy.

k)

zariadenia na povrchovú úpravu na spracovanie polovodičových čipových plátkov:

1.

osobitne navrhnuté zariadenia na spracovanie zadných strán čipových plátkov tenších ako 100 mikrometrov a na ich následné oddelenie, alebo

2.

osobitne navrhnuté zariadenia na dosiahnutie drsnosti aktívneho povrchu spracovaného čipového plátku s 2 sigma hodnotou 2 mikrometre alebo menej, celková odchýlka (TIR);

Poznámka:

X.B.I.001.b)1.k) sa nevzťahuje na jednostranné lapovacie a leštiace zariadenia na povrchovú úpravu čipových plátkov.

l)

prepojovacie zariadenie, ktoré zahŕňa spoločné samostatné alebo viaceré vákuové komory osobitne navrhnuté tak, aby umožňovali integráciu akéhokoľvek zariadenia, na ktoré sa vzťahuje X.B.I.001, do kompletného systému;

m)

zariadenia ‚riadené programom uloženým v pamäti‘, ktoré používajú „lasery“ na opravy alebo orezávanie „monolitických integrovaných obvodov“ s niektorou z týchto vlastností:

1.

presnosť polohovania menej ako ± 1 mikrometer alebo

2.

veľkosť bodu (šírka odrezku) menšia ako 3 mikrometre;

Technická poznámka:

Na účely X.B.I.001.b)1 je ‚naprašovanie‘ proces prekrývacieho povliekania, pri ktorom sú kladné ióny urýchľované elektrickým poľom smerom k povrchu terča (povliekací materiál). Kinetická energia dopadajúcich iónov je dostatočná na to, aby uvoľnila atómy z bombardovaného povrchu a naniesla ich na substrát. (Poznámka: triódové, magnetrónové alebo rádiofrekvenčné naprašovanie na zvýšenie priľnavosti povlaku a rýchlosti nanášania predstavujú bežnú modifikáciu tohto procesu.).

2.

masky, substráty masiek, zariadenia na výrobu masiek a zariadenia na prenos obrazu na výrobu prístrojov a komponentov uvedených v položke X.B.I.001:

Poznámka:

Pojem masky sa vzťahuje na masky používané na litografiu elektrónovým lúčom, röntgenovú litografiu a ultrafialovú litografiu, ako aj na bežnú ultrafialovú a viditeľnú fotolitografiu.

a)

hotové masky, kontrolné šablóny znakov a ich návrhy okrem:

1.

hotových masiek alebo kontrolných šablón znakov na výrobu integrovaných obvodov, na ktoré sa nevzťahuje 3A001 (5), alebo

2.

masiek alebo kontrolných šablón znakov vyznačujúcich sa obidvoma týmito vlastnosťami:

a)

ich konštrukcia je založená na geometriách 2,5 mikrometra alebo viac a

b)

konštrukcia neobsahuje osobitné prvky na zmenu zamýšľaného použitia prostredníctvom výrobného zariadenia alebo „softvéru“;

b)

substráty masiek:

1.

„substráty“ s tvrdým povrchom (napr. sklo, kremík, zafír), potiahnuté (napr. chróm, kremík, molybdén), na prípravu masiek s rozmermi presahujúcim 125 mm x 125 mm, alebo

2.

substráty osobitne navrhnuté pre röntgenové masky;

c)

zariadenia iné ako počítače na všeobecné účely, osobitne navrhnuté na navrhovanie polovodičových zariadení alebo integrovaných obvodov pomocou počítača (CAD);

d)

zariadenia alebo stroje na výrobu masiek alebo kontrolných šablón znakov:

1.

fotooptické fázové kamery a opakovacie kamery schopné vytvoriť polia väčšie ako 100 mm x 100 mm alebo schopné vytvoriť jednorazovú expozíciu väčšiu ako 6 mm x 6 mm v rovine obrazu (t. j. ohnisko), alebo schopné vytvoriť šírku línie menšiu ako 2,5 mikrometra vo fotorezistente na „substráte“;

2.

zariadenia na výrobu masiek alebo kontrolných šablón znakov používajúce litografiu iónov alebo „laserového“ lúča schopné vytvoriť šírku línie menšiu ako 2,5 mikrometra, alebo

3.

zariadenia alebo držiaky na zmenu masiek alebo kontrolných šablón znakov alebo na pridávanie tenkého povlaku na odstránenie kazov;

Poznámka:

X.B.I.001.b)2.d)1 a b)2.d)2 sa nevzťahujú na zariadenia na výrobu masiek využívajúce foto-optické metódy, ktoré boli buď komerčne dostupné pred 1. januárom 1980, alebo ktoré nemajú lepší výkon ako takéto zariadenia.

e)

zariadenia ‚riadené programom uloženým v pamäti‘ na kontrolu masiek, kontrolných šablón znakov alebo tenkého povlaku s:

1.

rozlíšením 0,25 mikrometra alebo vyšším a

2.

presnosťou 0,75 mikrometra alebo vyššou na vzdialenosť v jednej alebo dvoch súradniciach 63,5 mm alebo viac;

Poznámka:

X.B.I.001.b)2.e) sa nevzťahuje na univerzálne skenovacie elektrónové mikroskopy okrem prípadov, keď sú osobitne navrhnuté a vybavené prístrojmi na automatickú kontrolu obrazcov.

f)

nastavovacie a zobrazovacie zariadenia na výrobu čipových plátkov pomocou foto-optických alebo röntgenových metód, napr. litografické zariadenia vrátane zariadení na prenos obrazu a zariadení s fázovaním a opakovaním (priamo na čipovom plátku) alebo zariadenia s fázovaním a skenovaním (skenery), schopné vykonávať ktorúkoľvek z týchto funkcií:

Poznámka:

X.B.I.001.b)2.f) sa nevzťahuje na zariadenia na foto-optické priame alebo nepriame nastavovanie a expozíciu masiek a zariadenia na priamy prenos obrazu.

1.

výroba s veľkosťou vzoru menšou ako 2,5 mikrometra;

2.

nastavenie s presnosťou jemnejšou ako ± 0,25 mikrometra (3 sigma);

3.

strojový overlay maximálne ± 0,3 mikrometra, alebo

4.

zdroj svetla s vlnovou dĺžkou menej ako 400 nm;

g)

zariadenia s elektrónovým lúčom, iónovým lúčom alebo röntgenovými lúčom na prenos projekcie obrazu schopné vytvárať vzory menšie ako 2,5 mikrometra;

Poznámka:

Pre cielené systémy s odchyľovaným lúčom (systémy priameho zápisu) pozri X.B.I.001.b)1.j).

h)

zariadenia používajúce „lasery“ na priame zapisovanie na čipové plátky schopné vytvárať vzory menšie ako 2,5 mikrometra.

3.

zariadenia na konštrukciu integrovaných obvodov:

a)

nanášače na matricu ‚riadené programom uloženým v pamäti‘, ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

1.

osobitne navrhnuté pre „hybridné integrované obvody“;

2.

zdvih polohovania na osiach X-Y viac ako 37,5 x 37,5 mm a

3.

presnosť umiestňovania na osiach X-Y vyššia ako ± 10 mikrometrov;

b)

zariadenia ‚riadené programom uloženým v pamäti‘ na vytváranie viacerých väzieb jednou operáciou (napr. smerovače lúčov, pásové nanášače, páskové nanášače);

c)

poloautomatické alebo automatické uzavierače za tepla, v ktorých sa uzáver lokálne zohrieva na vyššiu teplotu ako telo zostavy, osobitne navrhnuté pre keramické mikroobvody, na ktoré sa vzťahuje 3A001 (6) a ktorých výkon sa rovná alebo je väčší ako jedna balenie za minútu;

Poznámka:

X.B.I.001.b)3 sa nevzťahuje na univerzálne bodové zvárače typu s odporom.

4.

filtre pre čisté miestnosti, schopné vytvoriť vzduchové prostredie 10 alebo menej častíc s veľkosťou 0,3 mikrometra alebo menej na ploche 0,02832 m3, a ich filtračné materiály.

Technická poznámka:

Na účely X.B.I.001 pojem ‚riadené programom uloženým v pamäti‘ označuje riadenie na základe pokynov uložených v elektronickej pamäti, ktoré môže vykonávať procesor s cieľom riadiť plnenie vopred stanovených funkcií. Zariadenie môže byť ‚riadené programom uloženým v pamäti‘ bez ohľadu na to, či sa táto elektronická pamäť nachádza vo vnútri zariadenia alebo mimo neho.

X.B.I.002

Zariadenia na kontrolu alebo skúšanie elektronických komponentov a materiálov a ich osobitne navrhnuté komponenty a príslušenstvo.

a)

zariadenia osobitne navrhnuté na kontrolu alebo skúšanie elektrónok, optických prvkov a ich osobitne navrhnuté komponenty, na ktoré sa vzťahuje 3A001 (7) alebo X.A.I.001;

b)

zariadenia osobitne navrhnuté na kontrolu alebo skúšanie polovodičových zariadení, integrovaných obvodov a „elektronických zostáv“ a systémy obsahujúce takéto zariadenia alebo majúce vlastnosti takýchto zariadení:

Poznámka:

X.B.I.002.b) sa vzťahuje aj na zariadenia používané alebo upravené na použitie pri kontrole alebo skúšaní iných zariadení, ako sú zobrazovacie zariadenia, elektrooptické zariadenia, zariadenia na akustickú vlnu.

1.

zariadenia na kontrolu ‚riadené programom uloženým v pamäti‘ na automatickú detekciu kazov, chýb alebo kontaminantov o veľkosti 0,6 mikrometra alebo menej v alebo na spracovaných čipových plátkoch, substrátoch, iných obvodoch, ako sú doska plošných spojov alebo čipov, používajúce optické techniky získavania obrazu na porovnanie vzorov;

Poznámka:

X.B.I.002.b)1 sa nevzťahuje na univerzálne skenovacie elektrónové mikroskopy okrem prípadov, keď sú osobitne navrhnuté a vybavené prístrojmi na automatickú kontrolu obrazcov.

2.

osobitne navrhnuté meracie a analytické zariadenia ‚riadené programom uloženým v pamäti‘:

a)

osobitne navrhnuté na meranie obsahu kyslíka alebo uhlíka v polovodičových materiáloch;

b)

zariadenia na meranie šírky línie s rozlíšením 1 mikrometra alebo vyšším;

c)

osobitne navrhnuté prístroje na meranie plochosti schopné merať odchýlky od plochosti 10 mikrometrov alebo menej s rozlíšením 1 mikrometra alebo vyšším;

3.

zariadenia na kontrolu čipových plátkov ‚riadené programom uloženým v pamäti‘, ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

a)

presnosť polohovania menej ako 3,5 mikrometra;

b)

schopnosť skúšať zariadenia s viac ako 68 vývodmi, alebo

c)

schopné skúšania pri frekvencii nad 1 GHz;

4.

zariadenia na skúšanie:

a)

zariadenia ‚riadené programom uloženým v pamäti‘ osobitne navrhnuté na skúšanie samostatných diskrétnych polovodičových zariadení a nezapuzdrených čipov, schopné skúšania pri frekvenciách nad 18 GHz;

Technická poznámka:

Samostatné polovodičové zariadenia zahŕňajú fotobunky a solárne články.

b)

zariadenia ‚riadené programom uloženým v pamäti‘ osobitne navrhnuté na skúšanie integrovaných obvodov a ich „elektronických zostáv“ schopné skúšok funkčnosti:

1.

pri ‚vzorovej frekvencii‘ viac ako 20 MHz, alebo

2.

pri ‚vzorovej frekvencii‘ viac ako 10 MHz, ale menej ako 20 MHz, a schopné skúšať zostavy s viac ako 68 vývodmi.

Poznámky:

X.B.I.002.b)4.b) sa nevzťahuje na zariadenia osobitne navrhnuté na skúšanie:

1.

pamätí;

2.

„zostáv“ alebo tried „elektronických zostáv“ pre použitie v domácnosti a pre zábavný priemysel a

3.

elektronických komponentov, „elektronických zostáv“ a integrovaných obvodov, na ktoré sa nevzťahuje 3A001 (8) alebo X.A.I.001, za predpokladu, že časťou takýchto zariadení na skúšanie nie sú výpočtové zariadenia s „programovateľnosťou dostupnou používateľovi“.

Technická poznámka:

Na účely X.B.I.002.b)4.b) sa ‚vzorová frekvencia‘ vymedzuje ako maximálna frekvencia digitálnej operácie skúšobného zariadenia. Preto sa rovná najvyššej rýchlosti prenosu dát, ktorú je skúšobné zariadenie schopné dosiahnuť v nemultiplexnom režime. Označuje sa aj ako skúšobná rýchlosť, maximálna digitálna frekvencia alebo maximálna digitálna rýchlosť.

c)

zariadenia osobitne navrhnuté na určovanie výkonnosti sústav s ohniskovou rovinou pri vlnových dĺžkach viac ako 1 200 nm, ktoré používajú merania ‚riadené programom uloženým v pamäti‘ alebo vyhodnocovanie pomocou počítača, vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

1.

využívanie priemeru bodu skenovacieho svetla menej ako 0,12 mm;

2.

navrhnuté na meranie fotosenzitívnych výkonnostných parametrov a na hodnotenie frekvenčnej odozvy, funkcie prenosu modulácie, jednotnosti reakcie alebo šumu, alebo

3.

navrhnuté na hodnotenie sústav schopných vytvárať obraz s viac ako 32 x 32 riadkovými prvkami;

5.

systémy na skúšanie postavené na technológii elektrónového lúča navrhnuté na prevádzku pri 3 keV alebo menej, alebo „laserové“ systémy lúčov na nekontaktné skúmanie napájaných polovodičových zariadení, vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

a)

stroboskopická schopnosť buď prerušovaním lúča, alebo blikaním detektora;

b)

elektrónový spektrometer na meranie napätia s rozlíšením menej ako 0,5 V, alebo

c)

upínacie elektrické skúšobné prvky na analýzu výkonnosti integrovaných obvodov;

Poznámka:

X.B.I.002.b)5 sa nevzťahuje na skenovacie elektrónové mikroskopy okrem prípadov, keď sú osobitne navrhnuté a vybavené prístrojmi na nekontaktné skúmanie napájaných polovodičových zariadení.

6.

multifunkčné systémy so zaostrenými iónovými lúčmi ‚riadené programom uloženým v pamäti‘ osobitne navrhnuté na výrobu, opravu, analýzu fyzického usporiadania a skúšanie masiek alebo polovodičových zariadení, vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

a)

presnosť spätnoväzbovej regulácie polohy cieľového svetla 1 mikrometer alebo vyššia, alebo

b)

presnosť digitálno-analogickej konverzie viac ako 12 bitov,

7.

systémy na meranie častíc využívajúce „lasery“ navrhnuté na meranie veľkosti a koncentrácie častíc vo vzduchu, ktoré sa vyznačujú oboma týmito vlastnosťami:

a)

schopnosť merať veľkosť častíc 0,2 mikrometra alebo menej pri prietoku 0,02832 m3 za minútu alebo viac a

b)

schopnosť charakterizovať čistý vzduch triedy 10 alebo vyššej.

Technická poznámka:

Na účely X.B.I.002 pojem ‚riadené programom uloženým v pamäti‘ označuje riadenie na základe pokynov uložených v elektronickej pamäti, ktoré môže vykonávať procesor s cieľom riadiť plnenie vopred stanovených funkcií. Zariadenie môže byť ‚riadené programom uloženým v pamäti‘ bez ohľadu na to, či sa táto elektronická pamäť nachádza vo vnútri zariadenia alebo mimo neho.

X.C.I.001

Pozitívne odolné materiály dimenzované na polovodičovú litografiu osobitne upravené (optimalizované) na použitie pri vlnových dĺžkach 370 až 193 nm.

X.D.I.001

„Softvér“ osobitne navrhnutý na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ elektronických zariadení alebo komponentov, na ktoré sa vzťahuje X.A.I.001, univerzálnych elektronických zariadení, na ktoré sa vzťahuje X.A.I.002, alebo výrobných a skúšobných zariadení, na ktoré sa vzťahuje X.B.I.001 a X.B.I.002, alebo „softvér“ osobitne navrhnutý na „používanie“ zariadení, na ktoré sa vzťahuje 3B001.g) a 3B001.h) (9).

X.E.I.001

„Technológia“ na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ elektronických zariadení alebo komponentov, na ktoré sa vzťahuje X.A.I.001, univerzálnych elektronických zariadení, na ktoré sa vzťahuje X.A.I.002, alebo výrobných a skúšobných zariadení, na ktoré sa vzťahuje X.B.I.001 alebo X.B.I.002, alebo materiálov, na ktoré sa vzťahuje X.C.I.001.

Kategória II – Počítače

Poznámka:

Kategória II sa nevzťahuje na tovar na osobné použitie fyzických osôb.

X.A.II.001

Počítače, „elektronické zostavy“ a príbuzné zariadenia, na ktoré sa nevzťahuje 4A001 alebo 4A003 (10), a ich osobitne navrhnuté komponenty.

Poznámka:

Stav kontroly „digitálnych počítačov“ a príbuzných zariadení opísaných v X.A.II.001 sa určuje podľa stavu kontroly ostatných zariadení alebo systémov pod podmienkou, že:

a)

„digitálne počítače“ alebo príbuzné zariadenia sú rozhodujúce pre chod ostatných zariadení alebo systémov;

b)

„digitálne počítače“ alebo príbuzné zariadenia nie sú „základným prvkom“ ostatných zariadení alebo systémov a

N.B.1:

Stav kontroly zariadení na „spracovanie signálu“ alebo na „zosilnenie obrazu“ osobitne navrhnutých pre iné zariadenia s funkciami obmedzenými na funkcie požadované pre iné zariadenia sa určuje podľa stavu kontroly týchto iných zariadení aj vtedy, ak prekračuje kritérium „základného prvku“.

N.B.2:

Pre stav kontroly „digitálnych počítačov“ alebo príbuzných zariadení pre telekomunikačné zariadenia pozri kategóriu 5, časť 1 (Telekomunikácie) (11).

c)

„technológia“ pre „digitálne počítače“ a príbuzné zariadenia sa riadi bodom 4E (12).

a)

elektronické počítače a príbuzné zariadenia a „elektronické zostavy“ a ich osobitne navrhnuté komponenty, dimenzované na prevádzku pri teplote prostredia vyššej ako 343 K (70°C);

b)

„digitálne počítače“ vrátane zariadení na „spracovanie signálu“ alebo na „zosilnenie obrazu“ s „nastaveným špičkovým výkonom“ („APP“) 0,0128 váženého teraflopu (WT) alebo vyšším;

c)

„elektronické zostavy“, ktoré sú osobitne navrhnuté alebo upravené na zvýšenie výkonu agregovaním procesorov týmto spôsobom:

1.

navrhnuté tak, aby boli schopné agregácie pri konfigurácii 16 alebo viac procesorov;

2.

nepoužíva sa;

Poznámka 1:

X.A.II.001.c) sa uplatňuje iba na „elektronické zostavy“ a programovateľné vzájomné prepojenia s „APP“ neprekračujúcim limity uvedené v X.A.II.001.b), ak sa expedujú ako neintegrované „elektronické zostavy“. Neuplatňuje sa na „elektronické zostavy“, ktoré sú inherentne limitované už povahou svojej konštrukcie na použitie ako príbuzné zariadenia, na ktoré sa vzťahuje X.A.II.001.k).

Poznámka 2:

X.A.II.001.c) sa nevzťahuje na „elektronickú zostavu“ osobitne navrhnutú pre určitý produkt alebo skupinu produktov, ktorých maximálna konfigurácia neprekračuje limity uvedené v X.A.II.001.b).

d)

nepoužíva sa;

e)

nepoužíva sa;

f)

zariadenie na „spracovanie signálu“ alebo na „zosilnenie obrazu“ s „nastaveným špičkovým výkonom“ („APP“) 0,0128 váženého teraflopu (WT) alebo vyšším;

g)

nepoužíva sa;

h)

nepoužíva sa;

i)

zariadenie obsahujúce ‚zariadenie koncového rozhrania‘ prekračujúce limity uvedené v X.A.III.101;

Technická

poznámka: Na účely X.A.II.001.i) ‚zariadenie koncového rozhrania‘ znamená zariadenie, cez ktoré informácia vstupuje do telekomunikačného systému alebo cez ktoré informácia z neho vystupuje, napríklad telefón, dátové zariadenie, počítač atď.

j)

zariadenie osobitne navrhnuté na zabezpečenie externých prepojení „digitálnych počítačov“ alebo pridružených zariadení, ktoré umožňuje komunikáciu s rýchlosťou prenosu dát vyššou ako 80 Mbyte/s.

Poznámka:

X.A.II.001.j) sa nevzťahuje na zariadenia na vzájomné interné prepojenie (napr. prepojovacie roviny, zbernice), zariadenia na pasívne vzájomné prepojenie, „riadiace jednotky prístupu do siete“ alebo ‚regulátory komunikačného kanála‘.

Technická

poznámka: Na účely X.A.II.001.j) je ‚regulátor komunikačného kanála‘ fyzické rozhranie, ktoré reguluje tok synchrónnych alebo asynchrónnych digitálnych informácií. Je to zostava, ktorá môže byť zabudovaná do počítača alebo do telekomunikačného zariadenia tak, aby umožňovala komunikačný prístup.

k)

„hybridné počítače“ a „elektronické zostavy“ a ich osobitne navrhnuté komponenty obsahujúce analógovo-číslicové prevodníky vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1.

32 kanálov alebo viac a

2.

rozlíšenie 14 bitov (plus znamienkový bit) alebo viac, s rýchlosťou konverzie 200 000 Hz alebo viac.

X.D.II.001

„Softvér“ na overovanie a validáciu „programov“, „softvér“ umožňujúci automatické generovanie „zdrojových kódov“ a „softvér“ operačného systému, ktorý je osobitne navrhnutý pre zariadenie na „spracovanie v reálnom čase“.

a)

„softvér“ na overovanie a validáciu „programov“ využívajúci matematické a analytické techniky a navrhnutý alebo upravený pre „programy“ s viac ako 500 000 pokynmi „zdrojového kódu“;

b)

„softvér“ umožňujúci automatické generovanie „zdrojových kódov“ z dát, ktoré sa získavajú online z vonkajších snímačov opísaných v nariadení (EÚ) 2021/821, alebo

c)

„softvér“ operačného systému osobitne navrhnutý pre zariadenie na „spracovanie v reálnom čase“, ktorý zaručuje „globálnu latenciu prerušenia“ menej ako 20 mikrosekúnd.

Technická poznámka:

Na účely X.D.II.001 je ‚globálna latencia prerušenia‘ časový úsek, ktorý počítačový systém potrebuje na rozpoznanie prerušenia spôsobeného udalosťou, na obsluhu tohto prerušenia a na vykonanie zmeny kontextu (prepnutie) na alternatívnu rezidentnú pamäťovú operáciu čakajúcu pri prerušení.

X.D.II.002

„Softvér“ iný ako ten, na ktorý sa vzťahuje 4D001 (13), osobitne navrhnutý alebo upravený na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ zariadení, na ktoré sa vzťahuje 4A101 (14), X.A.II.001.

X.E.II.001

„Technológia“ na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ zariadení, na ktoré sa vzťahuje X.A.II.001, alebo „softvér“, na ktorý sa vzťahuje X.D.II.001 alebo X.D.II.002.

X.E.II.001

„Technológia“ na „vývoj“ alebo „výrobu“ zariadení navrhnutých na ‚spracovanie viacnásobného toku dát‘.

Technická poznámka:

Na účely X.E.II.001 je ‚spracovanie viacnásobného toku dát‘ mikroprogram alebo taká technika architektúry zariadenia, ktorá umožňuje súčasné spracovanie dvoch alebo viacerých dátových sekvencií pod kontrolou jednej alebo viacerých sekvencií inštrukcií takými prostriedkami, ako sú napríklad:

1.

architektúry SIMD (jedna inštrukcia, viac údajov) ako vektorové alebo maticové procesory;

2.

architektúry MSIMD (jedna viacnásobná inštrukcia, viac údajov);

3.

architektúry MIMD (viacnásobné inštrukcie, viac údajov) vrátane takých, ktoré sú pevne spojené, tesne spojené alebo voľne spojené, alebo

4.

štruktúrované polia prvkov spracovania vrátane systolických polí.

Kategória III, časť 1 – Telekomunikácie

Poznámka:

Kategória III, časť 1 sa nevzťahuje na tovar na osobné použitie fyzických osôb.

X.A.III.101

Telekomunikačné zariadenia.

a)

akýkoľvek druh telekomunikačného zariadenia, na ktorý sa nevzťahuje 5A001.a) (15), osobitne navrhnutý na prevádzku mimo teplotného rozpätia od 219 K (-54 °C) do 397 K (124 °C);

b)

telekomunikačné prenosové zariadenia a systémy a ich osobitne navrhnuté komponenty a príslušenstvo, ktoré majú niektorú z týchto vlastností, funkcií alebo prvkov:

Poznámka:

Telekomunikačné prenosové zariadenia:

a)

rozdeľujeme ich do týchto kategórií alebo ich kombinácií:

1.

rádiové zariadenie (napríklad vysielače, prijímače a transceivery, t. j. vysielače s prijímačmi);

2.

koncové zariadenie linky (LTE);

3.

medzifrekvenčné zosilňovače;

4.

opakovače;

5.

regenerátory;

6.

translačné kódovače (transkodéry);

7.

multiplexory (vrátane štatistického mutiplexu);

8.

modulátory/demodulátory (modemy);

9.

transmultiplexory (pozri odporúčanie G701 medzinárodného výboru CCITT );

10.

digitálne zariadenia na krížové prepojenie ‚riadené programom uloženým v pamäti‘;

11.

‚gateways‘ (brány) a mosty;

12.

‚rozbočovače‘ (MAU) a

b)

navrhnuté na použitie v jednokanálovej alebo viackanálovej komunikácii prostredníctvom niektorého z týchto spôsobov:

1.

kábel (linka);

2.

koaxiálny kábel;

3.

kábel z optických vlákien;

4.

elektromagnetické žiarenie alebo

5.

šírenie podvodných akustických vĺn.

1.

využívajú digitálne techniky vrátane digitálneho spracovania analógových signálov a sú navrhnuté na prevádzku pri „rýchlosti digitálneho prenosu“ na najvyššej úrovni multiplexu presahujúcej 45 Mbit/s alebo pri „celkovej rýchlosti digitálneho prenosu“ presahujúcej 90 Mbit/s;

Poznámka:

X.A.III.101.b)1 sa nevzťahuje na zariadenia osobitne navrhnuté na zabudovanie do akéhokoľvek satelitného systému na civilné použitie a na prevádzku v takomto satelitnom systéme.

2.

modemy využívajúce ‚pásma jedného hlasového kanála‘ s ‚rýchlosťou signalizácie dát‘ viac ako 9 600 bitov za sekundu;

3.

sú digitálnymi zariadeniami na krížové prepojenie ‚riadenými programom uloženým v pamäti‘ s „rýchlosťou digitálneho prenosu“ viac ako 8,5 Mbit/s na jeden port.

4.

sú zariadeniami obsahujúcimi niektorý z týchto prvkov:

a)

„riadiace jednotky prístupu do siete“ a ich súvisiace spoločné médium s „rýchlosťou digitálneho prenosu“ viac ako 33 Mbit/s alebo

b)

„regulátory komunikačného kanála“ s digitálnym výstupom s ‚rýchlosťou signalizácie dát‘ viac ako 64 000 bit/s na jeden kanál;

Poznámka:

Ak niektoré z neriadených zariadení obsahuje „riadiacu jednotku prístupu do siete“, nemôže mať žiadny typ telekomunikačného rozhrania okrem tých, ktoré sú opísané v X.A.III.101.b)4, no daný bod sa na ne nevzťahuje.

5.

používajú „laser“ a vyznačujú sa niektorou z týchto vlastností:

a)

vlnová dĺžka prenosu viac ako 1 000 nm alebo

b)

používajú analógové techniky a majú šírku pásma viac ako 45 MHz;

c)

používajú techniky koherentného optického prenosu alebo koherentnej optickej detekcie (tiež známe ako optické heterodýnne alebo homodýnne techniky);

d)

používajú techniky vlnového mulitplexu alebo

e)

vykonávajú „optické zosilnenie“;

6.

rádiové zariadenia prevádzkované pri vstupných alebo výstupných frekvenciách presahujúcich:

a)

31 GHz pre aplikácie pozemných staníc na satelitnú komunikáciu alebo

b)

26,5 GHz pre ostatné aplikácie;

Poznámka:

X.A.III.101.b)6 sa nevzťahuje na zariadenia na civilné použitie, ak dodržiavajú pridelené pásmo Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) od 26,5 GHz do 31 GHz.

7.

sú rádiovými zariadeniami, ktoré využívajú niektorý z týchto prvkov:

a)

techniky kvadratúrnej amplitúdovej modulácie (QAM) nad úrovňou 4, ak „celková rýchlosť digitálneho prenosu“ presahuje 8,5 Mbit/s;

b)

techniky QAM nad úrovňou 16, ak je „celková rýchlosť digitálneho prenosu“ 8,5 Mbit/s alebo nižšia;

c)

iné techniky digitálnej modulácie a majú ‚spektrálnu účinnosť‘ viac ako 3 bit/s/Hz alebo

d)

fungujú v pásme 1,5 MHz až 87,5 MHz a majú zabudované adaptívne techniky, ktoré zabezpečujú potlačenie interferujúceho signálu o viac ako 15 dB.

Poznámky:

 

1.

X.A.III.101.b)7 sa nevzťahuje na zariadenia osobitne navrhnuté na zabudovanie do akéhokoľvek satelitného systému na civilné použitie a na prevádzku v takomto satelitnom systéme.

2.

X.A.III.101.b)7 sa nevzťahuje na rádiové relé zariadenia určené na prevádzku v pásme pridelenom Medzinárodnou telekomunikačnou úniou (ITU):

a)

ktoré majú niektorú z týchto vlastností:

1.

nepresahujú 960 MHz alebo

2.

„celková rýchlosť digitálneho prenosu“ nepresahuje 8,5 Mbit/s a

b)

ktoré majú „spektrálnu účinnosť“ nepresahujúcu 4 bit/s/Hz.

c)

prepínacie zariadenia ‚riadené programom uloženým v pamäti‘ a súvisiace signalizačné systémy vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností, funkcií alebo prvkov a ich osobitne navrhnuté komponenty a príslušenstvo:

Poznámka:

Štatistické multiplexy s digitálnym vstupom a digitálnym výstupom, ktoré zabezpečujú prepínanie, sa považujú za prepínače ‚riadené programom uloženým v pamäti‘.

1.

zariadenia alebo systémy „prepínania dát (správ)“ navrhnuté na „prevádzku v paketovom režime“ a ich elektronické zostavy a komponenty, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821;

2.

nepoužíva sa;

3.

smerovanie (routing) alebo prepínanie ‚datagramových‘ paketov;

Poznámka:

X.A.III.101.c)3 sa nevzťahuje na siete, v ktorých sa môžu používať len ‚riadiace jednotky prístupu do siete‘, ani na samotné ‚riadiace jednotky prístupu do siete‘.

4.

nepoužíva sa;

5.

viacúrovňová priorita a preempcia pre prepínanie obvodov;

Poznámka:

X.A.III.101.c)5 sa nevzťahuje na jednoúrovňovú preempciu volania.

6.

navrhnuté na automatický prenos celulárnych rádiových volaní na iné celulárne prepínače alebo automatické prepojenie na centralizovanú databázu účastníkov, ktorá je spoločná pre viac ako jeden prepínač;

7.

obsahujúce digitálne zariadenia na krížové prepojenie „riadené programom uloženým v pamäti“ s „rýchlosťou digitálneho prenosu“ viac ako 8,5 Mbit/s na jeden port.

8.

‚signalizácia spoločným kanálom‘ fungujúca buď v nepridruženom, alebo kvázi pridruženom režime prevádzky;

9.

„dynamické adaptívne smerovanie“;

10.

sú paketovými prepínačmi, prepínačmi obvodov a smerovačmi s portmi alebo linkami, ktoré presahujú niektorú z týchto hodnôt:

a)

„rýchlosť signalizácie dát“64 000 bitov/s na jeden kanál v prípade ‚regulátora komunikačného kanála‘; alebo

Poznámka:

X.A.III.101.c)10.a) sa nevzťahuje na multiplexné kompozitné linky, ktoré sú zložené len z komunikačných kanálov, na ktoré sa jednotlivo nevzťahuje X.A.III.101.b)1.

b)

„rýchlosť digitálneho prenosu“ 33 Mbit/s v prípade „riadiacej jednotky prístupu do siete“ a súvisiaceho bežného média;

Poznámka:

X.A.III.101.c)10 sa nevzťahuje na prepínače paketov alebo smerovače s portmi alebo linkami, ktoré nepresahujú limity uvedené v X.A.III.101.c)10.

11.

„optické prepínanie“;

12.

používajúce techniky ‚asynchrónneho prenosového módu‘ (‚ATM‘);

d)

optické vlákna a káble z optických vlákien s dĺžkou viac ako 50 m určené na prevádzku v jednom režime;

e)

centralizované riadenie siete vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1.

prijíma dáta z uzlov a

2.

spracúva tieto dáta s cieľom zabezpečiť riadenie dátovej prevádzky bez toho, aby sa vyžadovali rozhodnutia prevádzkovateľa, a vykonáva tak ‚dynamické adaptívne smerovanie‘;

Poznámka 1:

X.A.III.101.e) nezahŕňa prípady rozhodnutí o smerovaní prijaté na základe vopred definovaných informácií.

Poznámka 2:

X.A.III.101.e) nevylučuje riadenie dátovej prevádzky ako funkciu predvídateľných štatistických prenosových podmienok.

f)

fázované anténové sústavy prevádzkované nad 10,5 GHz, obsahujúce aktívne prvky a distribuované komponenty a navrhnuté tak, aby umožňovali elektronické riadenie tvarovania a zameriavania lúčov, okrem pristávacích systémov s prístrojmi, ktoré spĺňajú normy Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) [mikrovlnné pristávacie systémy (MLS)];

g)

zariadenia mobilnej komunikácie, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821, ich elektronické zostavy a komponenty, alebo

h)

rádiové reléové komunikačné zariadenia navrhnuté na používanie pri frekvencii najmenej 19,7 GHz a ich komponenty, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821.

Technická poznámka:

Na účely X.A.III.101:

1.

‚Asynchrónny prenosový mód‘ (‚ATM‘) je režim prenosu, v ktorom sú informácie usporiadané do buniek; asynchrónny je v tom zmysle, že opakovaný výskyt pamäťových buniek závisí od požadovanej alebo okamžitej prenosovej rýchlosti v bitoch.

2.

‚Šírka pásma jedného hlasového kanála‘ je zariadenie na prenos údajov navrhnuté na prevádzku v jednom hlasovom kanáli s frekvenciou 3 100 Hz v zmysle odporúčania G.151 medzinárodného výboru CCITT.

3.

‚Regulátor komunikačného kanála‘ je fyzické rozhranie, ktoré reguluje tok synchrónnych alebo asynchrónnych digitálnych informácií. Je to zostava, ktorá môže byť integrovaná do počítača alebo do telekomunikačného zariadenia tak, aby umožňovala komunikačný prístup.

4.

‚Datagram‘ je samostatná, nezávislá dátová jednotka, ktorá obsahuje dostatočný objem informácií na to, aby ju mohol smerovač presmerovať zo zdrojového do cieľového koncového dátového zariadenia bez spoliehania sa na predchádzajúce výmeny medzi týmto zdrojovým a cieľovým koncovým dátovým zariadením a prenosovou sieťou.

5.

‚Fast select (Rýchla voľba)‘ je aplikácia použiteľná pri virtuálnych volaniach, ktorá umožňuje koncovému dátovému zariadeniu rozšíriť možnosť prenosu dát v paketoch na nadviazanie a ukončenie spojenia nad rámec základných funkcií virtuálneho volania.

6.

‚Gateway (Brána)‘ je funkcia, ktorú vykonáva akékoľvek zariadenie v kombinácii so „softvérom“ a ktorá spočíva v konverzii konvencií pre prezentáciu, spracovanie alebo komunikáciu informácií používaných v jednom systéme na zodpovedajúce, avšak odlišné konvencie používané v druhom systéme.

7.

‚Digitálna sieť integrovaných služieb‘ (ISDN) je jednotná digitálna sieť na prenos medzi koncovými zariadeniami siete, v ktorej sa dáta pochádzajúce zo všetkých druhov komunikácie (napríklad hlas, text, dáta, statické a pohyblivé obrazy) prenášajú z jedného portu (terminálu) v prepínači cez jednu prístupovú linku k účastníkovi a od účastníka.

8.

‚Paket‘ je skupina binárnych číslic zahŕňajúca dáta a signály riadenia volania, ktorá sa prepína ako ucelený blok. Dáta, signály riadenia volania a prípadné informácie o kontrole chýb sú usporiadané v špecifickom formáte.

9.

‚Signalizácia spoločným kanálom‘ je prenos riadiacich informácií (signalizácia) prostredníctvom kanála, ktorý je oddelený od kanála používaného pre správy. Signalizačný kanál zvyčajne ovláda viaceré kanály správ.

10.

‚Rýchlosť signalizácie dát‘ znamená rýchlosť v zmysle odporúčaní ITU 53-36, ktorá zohľadňuje skutočnosť, že v prípade nebinárnej modulácie hodnota baud za sekundu a bit za sekundu nie je rovnaká. Treba zahrnúť bity pre kódovacie, kontrolné a synchronizačné funkcie.

11.

‚Dynamické adaptívne smerovanie‘ znamená automatické presmerovávanie prenosov založené na snímaní a analýze skutočných aktuálnych podmienok v sieti.

12.

‚Rozbočovač‘ je zariadenie, ktoré obsahuje jedno alebo viac komunikačných rozhraní („riadiace jednotky prístupu do siete“, „regulátory komunikačného kanála“, modemy alebo počítačové zbernice) na pripojenie koncového zariadenia do siete.

13.

‚Spektrálna účinnosť‘ je „rýchlosť digitálneho prenosu“ [bits/s]/6 dB šírka frekvenčného spektra v Hz.

14.

Pojem ‚riadené programom uloženým v pamäti‘ označuje riadenie na základe pokynov uložených v elektronickej pamäti, ktoré môže vykonávať procesor s cieľom riadiť plnenie vopred stanovených funkcií. Poznámka: Zariadenie môže byť ‚riadené programom uloženým v pamäti‘ bez ohľadu na to, či sa táto elektronická pamäť nachádza vo vnútri zariadenia alebo mimo neho.

X.B.III.101

Telekomunikačné skúšobné zariadenia, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821.

X.C.III.101

Predformy zo skla alebo z akéhokoľvek iného materiálu optimalizované na výrobu optických vlákien, na ktoré sa vzťahuje X.A.III.101.

X.D.III.101

„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ zariadení, na ktoré sa vzťahuje X.A.III.101 a X.B.III.101, a softvér na dynamické adaptívne smerovanie podľa tohto opisu:

a)

„softvér“, iný ako v strojovo vykonávateľnej forme, osobitne navrhnutý na „dynamické adaptívne smerovanie“.

b)

nepoužíva sa;

X.E.III.101

„Technológia“ na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ zariadení, na ktoré sa vzťahuje X.A.III.101 alebo X.B.III.101, alebo „softvér“, na ktorý sa vzťahuje X.D.III.101, a iné „technológie“, ako sa uvádza ďalej:

a)

špecifické „technológie“:

1.

„technológia“ na spracovanie a nanášanie ochranných povlakov na optické vlákna osobitne navrhnuté tak, aby boli vhodné na použitie pod vodou;

2.

„technológia“ na „vývoj“ zariadení využívajúcich techniky ‚synchrónnej digitálnej hierarchie‘ (‚SDH‘) alebo ‚synchrónnej optickej siete‘ (‚SONET‘).

Technická poznámka:

Na účely X.E.III.101:

1.

‚Synchrónna digitálna hierarchia‘ (SDH) je digitálna hierarchia, ktorá poskytuje prostriedky na riadenie a multiplexovanie rôznych foriem digitálnej prevádzky, ako aj prostriedky na prístup k nim, a to pomocou synchrónneho prenosového formátu na rôznych druhoch médií. Formát je založený na synchrónnom transportnom module (STM), ktorý je vymedzený v odporúčaniach G.703, G.707, G.708, G.709 a ďalších odporúčaniach CCITT, ktoré sa ešte len uverejnia. Rýchlosť na prvej úrovni ‚SDH‘ je 155,52 Mbit/s.

2.

‚Synchrónna optická sieť‘ (SONET) je sieť, ktorá poskytuje prostriedky na riadenie a multiplexovanie rôznych foriem digitálnej prevádzky, ako aj prostriedky na prístup k nim, a to pomocou synchrónneho prenosového formátu na optických vláknach. Formát je severoamerickou verziou ‚SDH‘ a tiež používa synchrónny transportný modul (STM). Používa však synchrónny transportný signál (STS) ako základný transportný modul s rýchlosťou na prvej úrovni 51,81 Mbit/s. Normy SONET sa integrujú do noriem ‚SDH‘.

Kategória III, časť 2 – Bezpečnosť informácií

Poznámka:

Kategória III, časť 2 sa nevzťahuje na tovar na osobné použitie fyzických osôb.

X.A.III.201

Tieto zariadenia:

a)

nepoužíva sa;

b)

nepoužíva sa;

c)

tovar zatriedený ako šifrovanie pre hromadný trh v súlade s poznámkou o kryptografii – poznámka 3 ku kategórii 5, časť 2 (16).

X.D.III.201

„Softvér“ na „bezpečnosť informácií“:

Poznámka:

Táto položka sa nevzťahuje na „softvér“ navrhnutý alebo upravený na ochranu pred škodlivým poškodením počítača, napr. vírusmi, kde je použitie „kryptografie“ obmedzené na autentifikáciu, digitálny podpis a/alebo dešifrovanie údajov alebo súborov.

a)

nepoužíva sa;

b)

nepoužíva sa;

c)

„softvér“ klasifikovaný ako šifrovací softvér pre hromadný trh v súlade s poznámkou o kryptografii – poznámka 3 ku kategórii 5, časť 2 (17).

X.E.III.201

„Technológia“ na „bezpečnosť informácií“ podľa všeobecnej poznámky k technológii:

a)

nepoužíva sa;

b)

„technológia“, iná ako uvedená v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821, na „používanie“ tovaru hromadného trhu, na ktorý sa vzťahuje X.A.III.201.c), alebo „softvér“ pre masový trh, na ktorý sa vzťahuje X.D.III.201.c).

Kategória IV – Snímače a lasery

X.A.IV.001

Námorné alebo suchozemské akustické zariadenia schopné detektovať alebo lokalizovať podmorské objekty alebo prvky alebo určovať polohu hladinových plavidiel alebo podvodných plavidiel a osobitne navrhnuté komponenty, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821.

X.A.IV.002

Optické snímače:

a)

elektrónky na zosilnenie jasu obrazu a ich osobitne navrhnuté komponenty:

1.

elektrónky na zosilnenie jasu obrazu, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

a)

maximálna odozva v rozsahu vlnovej dĺžky viac ako 400 nm, ale najviac 1 050 nm;

b)

mikrokanáliková doštička pre elektrónové zosilnenie obrazu s rozostupom otvorov (vzdialenosť medzi stredmi) menej ako 25mikrometrov a

c)

majúce niektorú z týchto vlastností:

1.

fotokatóda S-20, S-25 alebo multialkalická fotokatóda, alebo

2.

fotokatóda GaAs alebo GaInAs;

2.

zvlášť navrhnuté mikrokanálikové doštičky tak, aby mali oboje z týchto vlastností:

a)

15 000 alebo viac elektrónok na doštičku a

b)

rozostup otvorov (vzdialenosť medzi stredmi) najviac 25 mikrometrov;

b)

zobrazovacie zariadenia s priamym pozorovaním, pracujúce vo viditeľnom alebo infračervenom spektre, ktorých súčasťou sú elektrónky na zosilnenie jasu obrazu majúce charakteristiky uvedené v X.A.IV.002.a)1.

X.A.IV.003

Kamery:

a)

kamery, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v poznámke 3 k 6A003.b)4 (18);

b)

nepoužíva sa;

X.A.IV.004

Optika:

a)

optické filtre:

1.

pre vlnové dĺžky najmenej 250 nm, pozostávajúce z viacvrstvových optických povlakov a vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

a)

šírka pásma 1 nm alebo menej veľkosti bodu s plnou šírkou v polovici maxima (FWHM) a špičkový prenos 90 % alebo viac, alebo

b)

šírka pásma 0,1 nm alebo menej FWHM a špičkový prenos 50 % alebo viac;

Poznámka:

X.A.IV.004 sa nevzťahuje na optické filtre s pevnými vzduchovými štrbinami alebo Lyotove filtre.

2.

pre vlnové dĺžky menej ako 250 nm a vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

a)

laditeľné v spektrálnom rozsahu 500 nm alebo viac;

b)

okamžité optické pásmo 1,25 nm alebo menej;

c)

vlnová dĺžka upraviteľná v rozmedzí 0,1 ms s presnosťou 1 nm alebo lepšou v rámci laditeľného spektrálneho rozsahu a

d)

jednotlivý špičkový prenos 91 % alebo viac;

3.

optické prepínače nepriepustnosti (filtre) so zorným poľom 30° alebo širším a s časom odozvy 1 ns alebo menej;

b)

kábel z ‚fluoridového vlákna‘ alebo jeho optické vlákna s útlmom menším ako 4 dB/km v rozsahu vlnovej dĺžky viac ako 1 000 nm, ale najviac 3 000 nm.

Technická poznámka:

Na účely X.A.IV.004.b) sú ‚fluoridové vlákna‘ vlákna vyrobené z voľných zlúčenín fluóru.

X.A.IV.005

„Lasery“:

a)

„lasery“ na báze oxidu uhličitého (CO2) vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

1.

výstupný výkon CW (stálej vlny) viac ako 10 kW;

2.

impulzný výkon s „dobou trvania impulzu“ viac ako 10 μs; a

a)

priemerný výstupný výkon viac ako 10 kW, alebo

b)

impulzný „špičkový výkon“ viac ako 100 kW, alebo

3.

impulzný výkon s „dobou trvania impulzu“ najviac 10 μs a

a)

energia impulzu viac ako 5 J/impulz a „špičkový výkon“ viac ako 2,5 kW, alebo

b)

priemerný výstupný výkon viac ako 2,5 kW;

b)

polovodičové lasery:

1.

samostatné polovodičové „lasery“ s jednoduchým transverzálnym režimom majúce:

a)

priemerný výstupný výkon viac než 100 mW, alebo

b)

vlnovú dĺžku prenosu viac ako 1 050 nm;

2.

samostatné polovodičové „lasery“ s viacnásobným transverzálnym režimom alebo sústavy jednotlivých polovodičových „laserov“ s vlnovou dĺžkou viac ako 1 050 nm;

c)

rubínové „lasery“ majúce výstupnú energiu viac ako 20 J/impulz;

d)

ne-„laditeľné“„pulzné lasery“ s výstupnou vlnovou dĺžkou viac ako 975 nm, ale nie viac ako 1 150 nm, vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

1.

„doba trvania impulzu“ rovná alebo väčšia ako 1 ns, ale nie väčšia ako 1 μs, s niektorou z týchto vlastností:

a)

výstup jednoduchého transverzálneho režimu s niektorou z týchto vlastností:

1.

‚energetická efektívnosť‘ vyššia ako 12 % a „priemerný výstupný výkon“ viac ako 10 W a schopné prevádzky pri frekvencii opakovania impulzov vyššej ako 1 kHz, alebo

2.

„priemerný výstupný výkon“ viac ako 20 W, alebo

b)

výstup viacnásobného transverzálneho režimu s niektorou z týchto vlastností:

1.

‚energetická efektívnosť‘ viac ako 18 % a „priemerný výstupný výkon“ viac ako 30 W;

2.

„špičkový výkon“ viac ako 200 MW, alebo

3.

„priemerný výstupný výkon“ viac ako 50 W, alebo

2.

„doba trvania impulzu“ viac ako 1 μs s niektorou z týchto vlastností:

a)

výstup jednoduchého transverzálneho režimu s niektorou z týchto vlastností:

1.

‚energetická efektívnosť‘ vyššia ako 12 % a „priemerný výstupný výkon“ viac ako 10 W a schopné prevádzky pri frekvencii opakovania impulzov vyššej ako 1 kHz, alebo

2.

„priemerný výstupný výkon“ viac ako 20 W, alebo

b)

výstup viacnásobného transverzálneho režimu s niektorou z týchto vlastností:

1.

‚energetická efektívnosť‘ viac ako 18 % a „priemerný výstupný výkon“ viac ako 30 W; alebo

2.

„priemerný výstupný výkon“ viac ako 500 W;

e)

ne-„laditeľné“ lasery so stálou vlnou „(CW)“ s výstupnou vlnovou dĺžkou viac ako 975 nm, ale nie viac ako 1 150 nm, vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

1.

výstup jednoduchého transverzálneho režimu s niektorou z týchto vlastností:

a)

‚energetická efektívnosť‘ vyššia ako 12 % a „priemerný výstupný výkon“ viac ako 10 W a schopné prevádzky pri frekvencii opakovania impulzov vyššej ako 1 kHz, alebo

b)

„priemerný výstupný výkon“ viac ako 50 W, alebo

2.

výstup viacnásobného transverzálneho režimu s niektorou z týchto vlastností:

a)

‚energetická efektívnosť‘ viac ako 18 % a „priemerný výstupný výkon“ viac ako 30 W, alebo

b)

„priemerný výstupný výkon“ viac ako 500 W;

Poznámka:

X.A.IV.005.e)2.b) sa nevzťahuje na priemyselné „lasery“ s viacnásobným transverzálnym režimom, výstupným výkonom viac ako 2 kW alebo menej, a celkovou hmotnosťou vyššou ako 1 200 kg. Na účel tejto poznámky celková hmotnosť zahŕňa všetky komponenty potrebné na prevádzku „lasera“, napr. „laser“, zdroj energie, výmenník tepla, nezahŕňa však vonkajšiu optiku na úpravu a/alebo aplikáciu lúča.

f)

ne-„laditeľné“„lasery“ s vlnovou dĺžkou viac ako 1 400 nm, ale nie viac ako 1 555 nm, vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

1.

výstupná energia viac ako 100 mJ/impulz a impulzný „špičkový výkon“ viac ako 1 W, alebo

2.

priemerný výkon alebo výstupný výkon stálej vlny viac ako 1 W;

g)

„lasery“ na báze voľných elektrónov.

Technická poznámka:

Na účely V X.A.IV.005 je ‚energetická efektívnosť‘ vymedzená ako pomer medzi výstupným výkonom „lasera“ (alebo „priemerným výstupným výkonom“) a celkovým elektrickým príkonom potrebným na prevádzku „lasera“ vrátane dodávky/úpravy energie a tepelnej úpravy/výmenníka tepla.

X.A.IV.006

„Magnetometre“, „supravodivé“ elektromagnetické snímače a ich osobitne navrhnuté komponenty:

a)

„magnetometre“, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821, s ‚citlivosťou‘ menšou (lepšou) ako 1,0 nT (rms)/druhá odmocnina Hz.

Technická poznámka:

Na účely X.A.IV.006.a) ‚citlivosť‘ (hladina šumu) je kvadratický priemer spodnej hladiny hluku, ktorá je obmedzená prístrojom a je vlastne najnižším signálom, ktorý sa dá namerať.

b)

„supravodivé“ elektromagnetické snímače, komponenty vyrobené zo „supravodivých“ materiálov:

1.

navrhnuté na prevádzku pri teplotách pod „kritickou teplotou“ najmenej jednej z ich „supravodivých“ zložiek [vrátane zariadení pracujúcich na princípe Josephsonovho efektu alebo „supravodivých“ zariadení s kvantovou interferenciou (SQUIDS)];

2.

navrhnuté na snímanie zmien elektromagnetického poľa pri frekvenciách 1 KHz alebo menej a

3.

s niektorou z týchto vlastností:

a)

ich súčasťou sú tenkovrstvové SQUIDS s minimálnou veľkosťou charakteristického znaku menšou ako 2 μm a s asociovanými obvodmi so vstupnou a výstupnou väzbou,

b)

navrhnuté na prevádzku s rýchlosťou natáčania magnetického poľa viac ako 1 x 106 kvánt magnetického toku za sekundu;

c)

navrhnuté tak, aby fungovali bez magnetického tienenia v blízkosti zemského magnetického poľa, alebo

d)

ich teplotný koeficient je menší ako 0,1 kvanta magnetického toku/K.

X.A.IV.007

Merače gravitácie (gravimetre) na pozemné použitie, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821:

a)

statická presnosť menej (lepšia) ako 100 μGal, alebo

b)

typu s kremenným prvkom (Worden).

X.A.IV.008

Radarové systémy, zariadenia a hlavné komponenty, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821, a ich osobitné navrhnuté komponenty:

a)

palubné radarové zariadenia, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821, a ich osobitne navrhnuté komponenty;

b)

„laserový“ radar alebo zariadenia na zisťovanie a meranie vzdialenosti svetla (LIDAR) „vhodné na vesmírne použitie“ osobitne navrhnuté na prieskumy alebo meteorologické pozorovanie;

c)

radarové zobrazovacie systémy s rozšíreným videním využívajúce milimetrové vlny osobitne navrhnuté pre lietadlá s rotačnými krídlami, so všetkými týmito vlastnosťami:

1.

pracujúce pri frekvencii aspoň 94 GHz;

2.

priemerný výstupný výkon je menej ako 20 mW;

3.

šírka radarového lúča je 1 stupeň a

4.

prevádzkový rozsah je najmenej 1 500 m.

X.A.IV.009

Osobitné zariadenia na spracovanie:

a)

zariadenia na seizmickú detekciu, na ktoré sa nevzťahuje X.A.IV.009.c);

b)

televízne kamery s odolnosťou voči žiareniu, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821;

c)

seizmické systémy detekcie prienikov, ktoré detektujú, klasifikujú a určujú ložisko zdroja zisteného signálu.

X.B.IV.001

Zariadenia vrátane nástrojov, lisovníc, upínacích prípravkov alebo meradiel a ich ostatné osobitne navrhnuté komponenty a príslušenstvo, osobitne navrhnuté alebo upravené na niektoré z týchto použití:

a)

na výrobu alebo kontrolu:

1.

magnetických undulátorov s „laserom“ na báze voľných elektrónov;

2.

fotoinjektorov s „laserom“ na báze voľných elektrónov;

b)

na nastavenie pozdĺžneho magnetického poľa „laserov“ na báze voľných elektrónov na požadované tolerancie.

X.C.IV.001

Vlákna na optické snímanie, ktoré sú upravené štruktúrou tak, aby mali ‚dĺžku rázovej vlny‘ menej ako 500 mm (vysoký dvojlom), alebo materiály pre optické snímače, ktoré nie sú opísané v 6C002.b) (19) a ktorých obsah zinku je rovný alebo väčší ako 6 % ‚molárnej frakcie‘.

Technická poznámka:

Na účely X.C.IV.001:

1.

‚molárna frakcia‘ je definovaná ako pomer mólov ZnTe a súčtu mólov CdTe a ZnTe prítomných v kryštáli;

2.

‚dĺžka rázovej vlny‘ je vzdialenosť, počas ktorej musia prejsť dve pravouhlo polarizované signály, spočiatku vo fáze, aby sa dosiahol fázový rozdiel 2 Pi radiána (radiánov).

X.C.IV.002

Optické materiály:

a)

materiály s nízkou optickou absorpciou:

1.

voľne ložené zlúčeniny fluóru obsahujúce zložky s čistotou 99,999 % alebo vyššou alebo

Poznámka:

X.C.IV.002.a).1 sa vzťahuje na fluoridy zirkónia alebo hliníka a ich varianty.

2.

voľne ložené sklo s obsahom fluóru vyrobené zo zlúčenín, na ktoré sa vzťahuje 6C004.e)1 (20);

b)

‚predformy optických vlákien‘ vyrobené z voľných zlúčenín fluóru obsahujúcich zložky s čistotou 99,999 % alebo vyššou, „osobitne navrhnuté“ na výrobu ‚fluoridových vlákien‘, na ktoré sa vzťahuje X.A.IV.004.b).

Technická poznámka:

Na účely X.C.IV.002:

1.

‚fluoridové vlákna‘ sú vlákna vyrobené z voľných zlúčenín fluóru;

2.

‚predformy optických vlákien‘ sú tyče, ingoty alebo tyče zo skla, plastov alebo iných materiálov, ktoré boli osobitne spracované na použitie pri výrobe optických vlákien. Vlastnosti predformy určujú základné parametre výsledného ťahaného optického vlákna.

X.D.IV.001

„Softvér“, iný ako uvedený v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821, osobitne navrhnutý na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ tovaru, na ktorý sa vzťahuje 6A002, 6A003 (21), X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007 alebo X.A.IV.008.

X.D.IV.002

„Softvér“ osobitne navrhnutý na „vývoj“ alebo „výrobu“ zariadení, na ktoré sa vzťahuje X.A.IV.002, X.A.IV.004 alebo X.A.IV.005.

X.D.IV.003

Ostatný „softvér“:

a)

aplikačné „programy“„softvéru“ na riadenie letovej prevádzky (ATC) uložené v univerzálnych počítačoch umiestnených v strediskách riadenia leteckej prevádzky a schopné automaticky odovzdávať údaje o cieľoch z primárneho radaru [ak nie sú v korelácii s údajmi sekundárneho prehľadového radaru (SSR)] z hostiteľského strediska ATC do iného strediska ATC;

b)

„softvér“ osobitne navrhnutý pre seizmické systémy detekcie prienikov uvedené v X.A.IV.009.c);

c)

„zdrojový kód“ osobitne navrhnutý pre seizmické systémy detekcie prienikov uvedené v X.A.IV.009.c).

X.E.IV.001

„Technológia“ na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ zariadení, na ktoré sa vzťahuje X.A.IV.001, X.A.IV.006, X.A.IV.007, X.A.IV.008 alebo X.A.IV.009.c).

X.E.IV.002

„Technológia“ na „vývoj“ alebo „výrobu“ zariadení, materiálov alebo „softvéru“, na ktoré sa vzťahuje X.A.IV.002, X.A.IV.004 alebo X.A.IV.005, X.B.IV.001, X.C.IV.001, X.C.IV.002 alebo X.D.IV.003.

X.E.IV.003

Ostatná „technológia“:

a)

technológie na výrobu optických produktov na sériovú výrobu optických komponentov rýchlosťou presahujúcou 10 m2 povrchovej plochy ročne na ľubovoľnom jednotlivom vretene a so všetkými týmito vlastnosťami:

1.

plocha presahujúca 1 m2 a

2.

povrchový tvar viac ako λ/10 (rms) pri projektovanej vlnovej dĺžke;

b)

„technológia“ pre optické filtre so šírkou pásma 10 nm alebo menej, zorným poľom (FOV) viac ako 40° a rozlíšením viac ako 0,75 riadkových párov na miliradián;

c)

„technológia“ na „vývoj“ alebo „výrobu“ kamier, na ktoré sa vzťahuje X.A.IV.003;

d)

„technológia“ potrebná na „vývoj“ alebo „výrobu“ trojosových indukčných alebo systémov trojosových indukčných „magnetometrov“ vyznačujúcich sa niektorou z týchto vlastností:

1.

‚citlivosť‘ nižšia (lepšia) ako 0,05 nT rms/druhá odmocnina Hz pri frekvenciách menej ako 1 Hz, alebo

2.

‚citlivosť‘ nižšia (lepšia) ako 1 x 10-3 nT (rms)/druhá odmocnina Hz pri frekvenciách 1 Hz alebo viac;

e)

„technológia“ vyžadovaná na „vývoj“ alebo „výrobu“ zariadení na zmiešanie infračerveného žiarenia so všetkými týmito vlastnosťami:

1.

odozva v rozsahu vlnovej dĺžky viac ako 700 nm, ale najviac 1 500 nm a

2.

kombinácia infračerveného fotodetektora, diód vyžarujúcich svetlo (OLED) a nanokryštálu na konverziu infračerveného svetla na viditeľné svetlo.

Technická poznámka:

Na účely X.E.IV.003 ‚citlivosť‘ (alebo hladina šumu) je kvadratický priemer spodnej hladiny hluku, ktorá je obmedzená prístrojom a je vlastne najnižším signálom, ktorý sa dá namerať.

Kategória V – Navigácia a letecká elektronika

X.A.V.001

Palubné komunikačné zariadenia, všetky inerciálne navigačné systémy „lietadiel“ a ostatné letecké zariadenia vrátane komponentov, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821.

Poznámka 1:

X.A.V.001 sa nevzťahuje na slúchadlá ani mikrofóny.

Poznámka 2:

X.A.V.001. sa nevzťahuje na tovar na osobné použitie fyzických osôb.

X.B.V.001

Ostatné zariadenia osobitne navrhnuté na skúšanie, kontrolu alebo „výrobu“ navigačných a leteckých zariadení.

X.D.V.001

„Softvér“, iný ako uvedený v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821, na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ navigácie, palubnej komunikácie a ostatnej leteckej elektroniky.

X.E.V.001

„Technológia“, iná ako uvedená v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821, na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ navigačných, palubných komunikačných a ostatných leteckých zariadení.

Kategória VI – Námorná technika

X.A.VI.001

Plavidlá, námorné systémy alebo zariadenia a ich osobitne navrhnuté komponenty a príslušenstvo:

a)

systémy podmorského videnia:

1.

televízne systémy (pozostávajúce z kamery, svetiel, monitorovacieho zariadenia a zariadenia na prenos signálu) s obmedzeným rozlíšením pri meraní na vzduchu na viac ako 500 riadkov a osobitne navrhnuté alebo upravené na diaľkové ovládanie na ponornom dopravnom prostriedku alebo

2.

podmorské televízne kamery s obmedzenou rozlišovacou schopnosťou pri meraní na vzduchu na viac ako 700 riadkov;

Technická poznámka:

Obvykle sa vyjadruje ako maximálny počet riadkov na výšku obrazu rozlíšených na monoskope, pričom sa používa IEEE norma 208/1960 alebo iná rovnocenná norma.

b)

fotografické statické kamery, osobitne navrhnuté alebo upravené na používanie pod vodou s formátom filmu 35 mm alebo viac a majúce automatické zaostrovanie alebo diaľkové zaostrovanie „osobitne navrhnuté“ na používanie pod vodou;

c)

stroboskopické svetelné systémy osobitne navrhnuté alebo upravené na používanie pod vodou a schopné dosahovať energiu svetelného výkonu viac ako 300 J na jeden záblesk;

d)

ostatné ponorné kamerové zariadenia, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821;

e)

nepoužíva sa;

f)

plavidlá (hladinové alebo podvodné) vrátane nafukovacích člnov a ich osobitne navrhnuté komponenty, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821.

Poznámka:

X.A.VI.001.f) sa nevzťahuje na plavidlá dočasnej prepravy používané na súkromnú dopravu alebo na prepravu cestujúcich alebo tovaru z colného územia Únie alebo cez colné územie Únie.

g)

lodné motory (palubné aj mimopalubné) a podmorské motory a ich osobitne navrhnuté komponenty, iné ako uvedené v Spoločnom zozname vojenského materiálu alebo v nariadení (EÚ) 2021/821;

h)

vlastné dýchacie príst