EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0230

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/230 z 18. februára 2022, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/2019, pokiaľ ide o rastliny na výsadbu patriace k druhom Corylus avellana L. a Corylus colurna L. s pôvodom v Srbsku

C/2022/907

OJ L 39, 21.2.2022, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/230/oj

21.2.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 39/11


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/230

z 18. februára 2022,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/2019, pokiaľ ide o rastliny na výsadbu patriace k druhom Corylus avellana L. a Corylus colurna L. s pôvodom v Srbsku

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (1), a najmä na jeho článok 42 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/2019 (2) sa na základe predbežného vyhodnotenia rizika stanovuje zoznam vysokorizikových rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov.

(2)

Vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2018/2018 (3) sa stanovujú osobitné pravidlá týkajúce sa postupu, ktorý sa má dodržiavať pri hodnotení rizika podľa článku 42 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/2031 v prípade vysokorizikových rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov.

(3)

Na základe predbežného vyhodnotenia rizík bolo do zoznamu vysokorizikových rastlín v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2018/2019 zaradených 34 rodov, vrátane rodu Corylus L., a jeden druh rastlín, ktoré sú určené na výsadbu a pochádzajú zo všetkých tretích krajín.

(4)

Srbsko 29. mája 2020 predložilo Komisii žiadosť o vývoz do Únie týkajúcu sa dormantných rastlín bez listov určených na výsadbu, konkrétne jedno- až trojročných rastlín s obnaženými koreňmi patriacich k druhu Corylus avellana L. a druhu Corylus avellana L. štepeného na druhu Corylus colurna L., ako aj dvojročných rastlín druhu Corylus avellana L. s pestovateľským substrátom. Táto žiadosť bola doložená príslušnou technickou dokumentáciou.

(5)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) prijal 25. marca 2021 vedecké stanovisko týkajúce sa vyhodnotenia rizika komodity, pokiaľ ide o rastliny na výsadbu patriace k druhom Corylus avellanaCorylus colurna (4) zo Srbska. Úrad označil fytoplazmu žltnutia viniča ako škodcu relevantného pre uvedené rastliny na výsadbu. Tento škodca sa uvádza v časti B oddiele F prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2072 (5) ako karanténny škodca Únie, ktorého výskyt je známy na území Únie.

(6)

Na základe uvedeného stanoviska sa Komisia domnieva, že fytosanitárne riziko vstupu rastlín na výsadbu patriacich k druhom Corylus avellana L. a Corylus colurna L. s pôvodom v Srbsku do Únie je prijateľné, pokiaľ sú splnené príslušné osobitné požiadavky na dovoz stanovené v prílohe VII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072. Tento záver sa vzťahuje na všetky rastliny uvedených druhov určené na výsadbu bez ohľadu na ich vek alebo na to, či ide o rastliny s obnaženými koreňmi, dormantné rastliny alebo rastliny bez listov.

(7)

Uvedené rastliny určené na výsadbu by sa preto už nemali považovať za vysokorizikové rastliny. Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2018/2019 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

S cieľom splniť záväzky Únie vyplývajúce z dohody Svetovej obchodnej organizácie o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení (6) by sa dovoz uvedených komodít mal v čo najkratšom možnom čase obnoviť. Toto nariadenie by preto malo nadobudnúť účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2018/2019

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2018/2019 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. februára 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2016, s. 4.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2019 z 18. decembra 2018, ktorým sa stanovuje predbežný zoznam vysokorizikových rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov v zmysle článku 42 nariadenia (EÚ) 2016/2031 a zoznam rastlín, v prípade ktorých sa nevyžadujú rastlinolekárske osvedčenia na vstup do Únie v zmysle článku 73 uvedeného nariadenia (Ú. v. EÚ L 323, 19.12.2018, s. 10).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2018 z 18. decembra 2018, ktorým sa stanovujú osobitné pravidlá týkajúce sa postupu, ktorý sa má dodržiavať na účely vyhodnotenia rizika vysokorizikových rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v zmysle článku 42 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 (Ú. v. EÚ L 323, 19.12.2018, s. 7).

(4)  Pracovná skupina EFSA pre zdravie rastlín (EFSA Panel on Plant Health), 2021. Vedecké stanovisko týkajúce sa vyhodnotenia rizika komodity, pokiaľ ide o rastliny druhov Corylus avellanaCorylus colurna zo Srbska. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2021) 19(5):6571, 55 s, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6225.

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2072 z 28. novembra 2019, ktorým sa stanovujú jednotné podmienky vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031, pokiaľ ide o ochranné opatrenia proti škodcom rastlín, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 690/2008 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2019 (Ú. v. EÚ L 319, 10.12.2019, s. 1).

(6)  Dohoda Svetovej obchodnej organizácie o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení, https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm.


PRÍLOHA

V prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2018/2019 bode 1 druhom stĺpci tabuľky („Opis“) sa položka „Corylus L.“ nahrádza takto:

Corylus L., iné než rastliny druhov Corylus avellana L. alebo Corylus colurna L. určené na výsadbu s pôvodom v Srbsku“.


Top