EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1704

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1704 zo 14. júla 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2152 tým, že sa bližšie špecifikujú podrobnosti štatistických informácií, ktoré majú poskytovať daňové a colné orgány, a ktorým sa menia prílohy V a VI k uvedenému nariadeniu (Text s významom pre EHP)

C/2021/5160

Ú. v. EÚ L 339, 24.9.2021, p. 33–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1704/oj

24.9.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 339/33


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/1704

zo 14. júla 2021,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2152 tým, že sa bližšie špecifikujú podrobnosti štatistických informácií, ktoré majú poskytovať daňové a colné orgány, a ktorým sa menia prílohy V a VI k uvedenému nariadeniu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2152 z 27. novembra 2019 o európskych podnikových štatistikách, ktorým sa zrušuje 10 právnych aktov v oblasti podnikových štatistík (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 2 a 3,

keďže:

(1)

V prílohách V a VI k nariadeniu (EÚ) 2019/2152 sa na štatistické účely špecifikujú informácie o vývoze a dovoze tovaru, ktoré majú v každom členskom štáte poskytovať daňové a colné orgány príslušným vnútroštátnym štatistickým orgánom.

(2)

Mali by sa bližšie špecifikovať podrobnosti štatistických informácií o vývoze a dovoze tovaru uvedených v prílohách V a VI k nariadeniu (EÚ) 2019/2152, ktoré majú v každom členskom štáte poskytovať daňové a colné orgány príslušným vnútroštátnym štatistickým orgánom.

(3)

S cieľom zabezpečiť, aby informácie, ktoré na štatistické účely poskytujú daňové orgány vnútroštátnym štatistickým orgánom, zahŕňali informácie o predaji tovaru na diaľku v rámci Spoločenstva, treba zmeniť prílohu V k nariadeniu (EÚ) 2019/2152.

(4)

Treba zmeniť prílohu VI k nariadeniu (EÚ) 2019/2152, aby sa zabezpečilo, že v prípade účasti viac než jedného členského štátu povinnosť colných orgánov, a to poskytovať v rámci centralizovaného colného konania podľa článku 179 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (2) údaje o colných vyhláseniach svojim vnútroštátnym štatistickým orgánom, platí aj v členskom štáte, v ktorom sa tovar nachádza.

(5)

Okrem toho treba zmeniť prílohu VI k nariadeniu (EÚ) 2019/2152 s cieľom zabezpečiť, aby mohli vnútroštátne štatistické orgány od svojich colných orgánov dostávať informácie o uplatňovaných zjednodušených colných postupoch a o zúčastnených obchodných subjektoch.

(6)

Prílohy V a VI k nariadeniu (EÚ) 2019/2152 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet

V tomto delegovanom akte sa bližšie špecifikujú podrobnosti štatistických informácií o vývoze a dovoze tovaru, ktoré majú v každom členskom štáte poskytovať daňové a colné orgány príslušným vnútroštátnym štatistickým orgánom.

Článok 2

Informácie z daňových priznaní k DPH

Informácie z daňových priznaní zdaniteľných osôb alebo nezdaniteľných právnických osôb k dani z pridanej hodnoty (DPH) podľa písmena a) prílohy V k nariadeniu (EÚ) 2019/2152 zahŕňajú aspoň tieto informácie:

a)

úplné meno/úplný názov zdaniteľnej osoby alebo nezdaniteľnej právnickej osoby;

b)

úplnú adresu vrátane poštového smerovacieho čísla;

c)

identifikačné číslo pridelené uvedenej osobe v súlade s článkom 214 smernice Rady 2006/112/ES (3);

d)

v prípade každej zdaniteľnej osoby alebo nezdaniteľnej právnickej osoby:

i)

zdaniteľnú sumu dodaní a nadobudnutí tovaru v rámci Únie zbieranú z daňových priznaní k DPH v súlade s článkom 251 písm. a) a c) smernice Rady 2006/112/ES;

ii)

zdaňovacie obdobie.

Článok 3

Informácie zo súhrnných výkazov

1.   Informácie o dodaniach tovaru v rámci Únie zbierané zo súhrnných výkazov DPH uvedené v písmene b) prílohy V k nariadeniu (EÚ) 2019/2152 zahŕňajú aspoň tieto informácie:

a)

zdaňovacie obdobie;

b)

identifikačné číslo pre DPH každého vnútroštátneho dodávateľa;

c)

identifikačné číslo pre DPH nadobúdateľa v partnerskom členskom štáte;

d)

zdaniteľnú sumu medzi každým vnútroštátnym dodávateľom a nadobúdateľom v partnerskom členskom štáte;

e)

identifikácia následných dodaní.

2.   Informácie o nadobudnutiach tovaru v rámci Únie, ktoré oznamujú všetky ostatné členské štáty, uvedené v písmene c) prílohy V k nariadeniu (EÚ) 2019/2152 zahŕňajú aspoň tieto informácie:

a)

zdaňovacie obdobie;

b)

identifikačné číslo DPH každého vnútroštátneho nadobúdateľa;

c)

celkovú zdaniteľnú sumu podľa vnútroštátneho nadobúdateľa agregovanú podľa partnerského členského štátu.

Článok 4

Informácie týkajúce sa colných vyhlásení

Informácie uvedené v písmene c) prílohy VI k nariadeniu (EÚ) 2019/2152 zahŕňajú všetky informácie, ktoré vnútroštátny štatistický orgán potrebuje na tvorbu európskych štatistík medzinárodného obchodu s tovarom, a zahŕňajú aspoň informácie stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 5

Zmena nariadenia (EÚ) 2019/2152

Prílohy V a VI k nariadeniu (EÚ) 2019/2152 sa nahrádzajú textom uvedeným v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2022.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. júla 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 327, 17.12.2019, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).

(3)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1).


PRÍLOHA I

1.

Všeobecné informácie

1.1.

Druh vyhlásenia

1.2.

Druh dodatočného vyhlásenia

1.3.

Režim

1.4.

Dodatočný(-é) režim(-y)

1.5.

Dátum prijatia colného vyhlásenia

2.

Povolenia

2.1.

V prípade centralizovaného colného konania, ktoré sa týka viac než jedného členského štátu: číslo povolenia na centralizované colné konanie

3.

Strany

3.1.

Identifikačné číslo vývozcu

3.2.

Identifikačné číslo dovozcu

3.3.

Identifikačné číslo kupujúceho

3.4.

Identifikačné číslo príjemcu (1)

4.

Informácie o určovaní colnej hodnoty/dane

4.1.

Fakturovaná mena

4.2.

Preferencia (preferenčné zaobchádzanie, ktoré uplatňujú colné orgány)

5.

Krajiny

5.1.

Kód krajiny určenia

5.2.

Kód krajiny odoslania/vývozu

5.3.

Kód krajiny pôvodu

5.4.

Kód krajiny preferenčného pôvodu

5.5.

V prípade centralizovaného colného konania: buď kód colného úradu predloženia, alebo kód členského štátu, v ktorom sa tovar predkladá colným orgánom

6.

Identifikácia tovaru

6.1.

Vlastná hmotnosť (kg)

6.2.

Dodatočné merné jednotky

6.3.

Kód tovaru – číselný znak kombinovanej nomenklatúry

6.4.

Kód tovaru – kód TARIC

6.5.

Kód tovaru HS6, ak nie je k dispozícii kód TARIC ani číselný znak kombinovanej nomenklatúry

7.

Informácie o doprave

7.1.

Kontajner

7.2.

Druh dopravy na hranici

7.3.

Druh dopravy vo vnútrozemí

8.

Štatistické údaje

8.1.

Druh obchodu

8.2.

Štatistická hodnota


(1)  Len v prípade požiadaviek na colné údaje podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/341 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446 (Ú. v. EÚ L 69, 15.3.2016, s. 1).


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA V

Informácie, ktoré majú v súlade s článkom 5 ods. 2 v každom členskom štáte poskytovať zodpovedné daňové orgány vnútroštátnym štatistickým orgánom:

a)

informácie z daňových priznaní k DPH o zdaniteľných osobách alebo nezdaniteľných právnických osobách, ktoré za dané obdobie vykázali dodania tovaru v rámci Únie v súlade s článkom 251 písmenom a) smernice 2006/112/ES alebo nadobudnutia tovaru v rámci Únie v súlade s článkom 251 písmenom c) danej smernice;

b)

informácie zo súhrnných výkazov DPH o dodaniach tovaru v rámci Únie, ktoré sa zozbierali zo súhrnných výkazov DPH v súlade s článkami 264 a 265 smernice 2006/112/ES;

c)

informácie o nadobudnutiach tovaru v rámci Únie, ktoré oznamujú všetky ostatné členské štáty v súlade s článkom 21 ods. 2 nariadenia Rady (EÚ) č. 904/2010 (1);

d)

informácie z daňových priznaní k DPH o zdaniteľných osobách neusadených v členskom štáte spotreby, ktoré uplatňujú osobitné úpravy podľa hlavy XII oddielu 3 kapitoly 6 smernice 2006/112/ES a ktoré za dané obdobie vykázali dodania tovaru v rámci uvedenej úpravy v súlade s článkom 369g danej smernice;

e)

informácie o dodaniach tovaru v súvislosti s osobitnou úpravou podľa hlavy XII oddielu 3 kapitoly 6 smernice 2006/112/ES, ktoré oznamujú všetky ostatné členské štáty v súlade s článkom 21 ods. 1 nariadenia Rady (EÚ) č. 904/2010.

PRÍLOHA VI

Informácie, ktoré majú v súlade s článkom 5 ods. 3 v každom členskom štáte poskytovať zodpovedné colné orgány vnútroštátnym štatistickým orgánom:

a)

identifikačné informácie o osobe, ktorá vykonáva vývoz tovaru v rámci Únie a dovoz tovaru v rámci Únie, na ktorý sa vzťahuje colný režim aktívneho zušľachťovacieho styku;

b)

registračné a identifikačné údaje ekonomických subjektov podľa colných ustanovení Únie, ktoré sú k dispozícii v elektronickom systéme a ktoré sa týkajú čísla EORI, ako sa uvádza v článku 7 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 (2);

c)

záznamy o dovoze a vývoze z colných vyhlásení, ktoré prijali vnútroštátne colné orgány alebo ktoré boli predmetom rozhodnutí týchto colných orgánov a:

i)

boli u nich podané alebo

ii)

v prípade ktorých je v súlade s článkom 225 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 k dispozícii dodatočné colné vyhlásenie prostredníctvom priameho elektronického prístupu do systému držiteľa povolenia, alebo

iii)

ktoré dostali v súlade s článkom 179 nariadenia (EÚ) č. 952/2013;

d)

informácie o používaných postupoch, zjednodušeniach alebo povoleniach poskytnutých obchodným subjektom a identifikačné informácie o uvedených obchodných subjektoch.


(1)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 904/2010 zo 7. októbra 2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 268, 12.10.2010, s. 1).

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558).


Top