EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0280

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/280 z 22. februára 2021, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 2015/1222, (EÚ) 2016/1719, (EÚ) 2017/2195 a (EÚ) 2017/1485 s cieľom zosúladiť ich s nariadením (EÚ) 2019/943 (Text s významom pre EHP)

C/2021/1014

OJ L 62, 23.2.2021, p. 24–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/280/oj

23.2.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 62/24


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/280

z 22. februára 2021,

ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 2015/1222, (EÚ) 2016/1719, (EÚ) 2017/2195 a (EÚ) 2017/1485 s cieľom zosúladiť ich s nariadením (EÚ) 2019/943

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 z 5. júna 2019 o vnútornom trhu s elektrinou (1), a najmä na jeho článok 59 ods. 1 a 2 a článok 60 ods. 1,

keďže:

(1)

Ukázalo sa, že zavedenie harmonizovaných pravidiel obchodovania s elektrinou a prevádzky sústavy prostredníctvom sieťových predpisov a usmernení pre odvetvie elektrickej energie má zásadný význam pre dosiahnutie integrovaného trhu s elektrinou v Únii.

(2)

V nariadení Komisie (EÚ) 2015/1222 (2), nariadení Komisie (EÚ) 2016/1719 (3), nariadení Komisie (EÚ) 2017/2195 (4) a nariadení Komisie (EÚ) 2017/1485 (5) sa stanovujú dôležité pravidlá riadneho fungovania vnútorného trhu s elektrinou, pretože sa v nich stanovujú podrobné pravidlá, ktoré majú regulačné orgány dodržiavať pri spoločnom vymedzovaní podmienok alebo metodík potrebných na zosúladenie obchodu s elektrinou a prevádzky siete v Únii.

(3)

Prax spojená s procesom prijímania TCM ukázala, že by sa mali objasniť dva aspekty procesu prijímania.

(4)

Nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/942 (6) a (EÚ) 2019/943 sa zmenil regulačný rámec vnútorného trhu s elektrinou vrátane procesu odsúhlasovania podmienok alebo metodík.

(5)

Ako sa stanovuje v článku 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/942, podmienky alebo metodiky, ktoré si predtým vyžadovali schválenie zo strany všetkých regulačných orgánov, teraz priamo prijíma Agentúra pre spoluprácu európskych regulačných orgánov v oblasti energetiky (ďalej len „agentúra“). V nariadeniach (EÚ) 2019/942 a (EÚ) 2019/943 sa takisto stanovuje, že národné regulačné orgány a agentúra sú oprávnené revidovať a meniť návrhy podmienok alebo metodík, ktoré predložili prevádzkovatelia prenosových sústav (ďalej len „PPS“) a nominovaní organizátori trhu s elektrinou (ďalej len „NEMO“).

(6)

V nariadeniach (EÚ) 2019/942 a (EÚ) 2019/943 sa stanovuje aj, že národné regulačné orgány a agentúra sú zodpovedné za prijatie konečných znení podmienok alebo metodík a že majú právo revidovať a meniť návrhy PPS alebo NEMO s cieľom zabezpečiť, aby boli v súlade s cieľmi nariadení (EÚ) 2015/1222, (EÚ) 2016/1719, (EÚ) 2017/2195 a (EÚ) 2017/1485 a prispievali k integrácii trhu, nediskriminácii, účinnej hospodárskej súťaži a riadnemu fungovaniu trhu s elektrinou.

(7)

Uvedené zmeny by sa mali zohľadniť v nariadeniach (EÚ) 2015/1222, (EÚ) 2016/1719, (EÚ) 2017/2195 a (EÚ) 2017/1485.

(8)

Skúsenosti s existujúcim procesom vypracúvania podmienok alebo metodík vrátane nedávnej judikatúry a oneskorení pri odsúhlasovaní určitých podmienok alebo metodík si vyžiadali revíziu regulačného postupu na vymedzenie podmienok alebo metodík s cieľom zabezpečiť ich včasné prijatie.

(9)

V súlade s nedávnou judikatúrou Súdneho dvora (7) nariadenie (EÚ) 2015/1222 umožňuje každému národnému regulačnému orgánu požiadať PPS alebo NEMO o zmeny návrhov podmienok alebo metodík. Takáto možnosť môže potenciálne viesť k sérii viacerých individuálnych žiadostí o zmenu a príslušných zmenených návrhov podmienok alebo metodík bez reálnej perspektívy včasného schválenia a implementácie. To by mohlo viesť nielen k výrazným oneskoreniam pri vypracúvaní podmienok alebo metodík, ale nekoordinované individuálne žiadosti o zmenu návrhov podmienok alebo metodík by mohli viesť aj k právnej neistote, keďže by stále nebolo isté, ktorá žiadosť o zmenu by mala mať v konečnom dôsledku prednosť. S cieľom zabrániť takej situácii by sa v nariadeniach (EÚ) 2015/1222, (EÚ) 2016/1719, (EÚ) 2017/2195 a (EÚ) 2017/1485 mal stanoviť jasný postup koordinácie žiadostí o zmenu podmienok alebo metodík.

(10)

Postup koordinovaných rozhodnutí o podmienkach alebo metodikách je v nariadeniach (EÚ) 2015/1222, (EÚ) 2016/1719, (EÚ) 2017/2195 a (EÚ) 2017/1485 rovnaký. Rovnaký je aj postup zmeny uvedených štyroch nariadení. Je preto opodstatnené prijať zmeny týchto štyroch nariadení prostredníctvom jediného pozmeňujúceho nariadenia.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru uvedeného v článku 67 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/943,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny nariadenia (EÚ) 2015/1222

Článok 9 nariadenia (EÚ) 2015/1222 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Schválenie podmienok alebo metodík

1.   PPS a NEMO vypracujú podmienky alebo metodiky vyžadované v tomto nariadení a predložia ich na schválenie agentúre alebo príslušným regulačným orgánom v lehotách stanovených v tomto nariadení. Za výnimočných okolností, najmä keď lehotu nemožno dodržať z dôvodu okolností mimo kontroly PPS alebo NEMO, môže agentúra predĺžiť lehoty pre podmienky alebo metodiky v postupoch podľa odseku 6, všetky príslušné regulačné orgány spoločne v postupoch podľa odseku 7 a príslušný regulačný orgán v postupoch podľa odseku 8.

Ak je potrebné, aby návrh podmienok alebo metodík stanovených podľa tohto nariadenia vypracoval a schválil viac ako jeden PPS alebo NEMO, zúčastnení PPS a NEMO úzko spolupracujú. PPS za pomoci ENTSO pre elektrinu a všetci NEMO pravidelne informujú príslušné regulačné orgány a agentúru o pokroku pri vypracovaní uvedených podmienok alebo metodík.

2.   Ak PPS alebo NEMO, ktorí rozhodujú o návrhoch podmienok alebo metodík uvedených v odseku 6, nie sú schopní dosiahnuť dohodu, rozhodnú hlasovaním kvalifikovanou väčšinou. Kvalifikovaná väčšina musí byť dosiahnutá v každej jednotlivej hlasovacej skupine prevádzkovateľov PPS a organizátorov NEMO. Na kvalifikovanú väčšinu v prípade návrhov uvedených v odseku 6 sa vyžaduje väčšina:

a)

PPS alebo NEMO zastupujúcich najmenej 55 % členských štátov a

b)

PPS alebo NEMO zastupujúcich členské štáty, ktorých počet obyvateľov tvorí spolu najmenej 65 % obyvateľstva Únie.

Blokujúca menšina v prípade rozhodnutí o návrhoch podmienok alebo metodík uvedených v odseku 6 musí zahŕňať PPS alebo NEMO zastupujúcich najmenej štyri členské štáty; v opačnom prípade sa kvalifikovaná väčšina považuje za dosiahnutú.

V prípade PPS, ktorí rozhodujú o návrhoch podmienok alebo metodík uvedených v odseku 6, sa za každý členský štát pridelí jeden hlas. Ak na území členského štátu existuje viac ako jeden PPS, členský štát rozdelí hlasovacie práva medzi týchto PPS.

V prípade NEMO, ktorí rozhodujú o návrhoch podmienok alebo metodík uvedených v odseku 6, sa za každý členský štát pridelí jeden hlas. Každý NEMO má počet hlasov, ktorý je rovnaký ako počet členských štátov, v ktorých je určený. Ak je na území členského štátu určený viac ako jeden NEMO, členský štát rozdelí hlasovacie práva medzi NEMO s prihliadnutím na objem elektriny, ktorý jednotliví NEMO zobchodovali v danom štáte v predchádzajúcom finančnom roku.

3.   S výnimkou článku 43 ods. 1, článku 44, článku 56 ods. 1, článku 63 a článku 74 ods. 1, ak PPS, ktorí rozhodujú o návrhoch podmienok alebo metodík uvedených v odseku 7, nie sú schopní dosiahnuť dohodu a ak sú dotknuté regióny zložené z viac ako piatich členských štátov, rozhodujú hlasovaním kvalifikovanou väčšinou. Kvalifikovaná väčšina musí byť dosiahnutá v každej jednotlivej hlasovacej skupine prevádzkovateľov PPS a organizátorov NEMO. Na kvalifikovanú väčšinu v prípade podmienok alebo metodík uvedených v odseku 7 sa vyžaduje väčšina:

a)

PPS zastupujúcich najmenej 72 % dotknutých členských štátov a

b)

PPS zastupujúcich členské štáty, ktorých počet obyvateľov tvorí spolu najmenej 65 % obyvateľstva dotknutého regiónu.

Blokujúca menšina v prípade rozhodnutí o návrhoch podmienok alebo metodík uvedených v odseku 7 musí zahŕňať prinajmenšom minimálny počet PPS zastupujúcich viac ako 35 % obyvateľstva zúčastnených členských štátov plus PPS zastupujúcich najmenej jeden ďalší dotknutý členský štát; v opačnom prípade sa kvalifikovaná väčšina považuje za dosiahnutú.

PPS, ktorí rozhodujú o návrhoch podmienok alebo metodík uvedených v odseku 7 v súvislosti s regiónmi, ktoré sú zložené z piatich členských štátov alebo menej, rozhodujú konsenzom.

V prípade PPS, ktorí rozhodujú o návrhoch podmienok alebo metodík uvedených v odseku 7, sa za každý členský štát pridelí jeden hlas. Ak na území členského štátu existuje viac ako jeden PPS, členský štát rozdelí hlasovacie práva medzi týchto PPS.

NEMO, ktorí rozhodujú o návrhoch podmienok alebo metodík uvedených v odseku 7, rozhodujú konsenzom.

4.   Ak PPS alebo NEMO nepredložia príslušným regulačným orgánom alebo agentúre pôvodný alebo zmenený návrh podmienok alebo metodík v súlade s odsekmi 6 až 8 alebo 12 v lehotách určených v tomto nariadení, poskytnú príslušným regulačným orgánom a agentúre príslušné návrhy podmienok alebo metodík, a vysvetlia, čo bránilo dosiahnutiu dohody. Agentúra, všetky príslušné regulačné orgány spoločne alebo príslušný regulačný orgán prijmú vhodné opatrenia na prijatie požadovaných podmienok alebo metodík v súlade s odsekmi 6, 7 alebo 8, napríklad na tento účel požiadajú o zmeny alebo zrevidujú a skompletizujú návrhy podľa tohto odseku vrátane prípadov, keď neboli predložené žiadne návrhy, a schvália ich.

5.   Každý regulačný orgán alebo prípadne agentúra schváli podmienky alebo metodiky používané na výpočet alebo stanovenie jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov, ktoré vypracovali PPS a NEMO. Sú zodpovedné za schválenie podmienok alebo metodík uvedených v odsekoch 6, 7 a 8. Pred schválením podmienok alebo metodík agentúra alebo príslušné regulačné orgány v prípade potreby zrevidujú návrhy po konzultácii s príslušnými PPS alebo NEMO s cieľom zabezpečiť, aby boli v súlade s účelom tohto nariadenia a prispievali k integrácii trhu, nediskriminácii, účinnej hospodárskej súťaži a riadnemu fungovaniu trhu.

6.   Schváleniu agentúrou podliehajú tieto návrhy podmienok alebo metodík a akékoľvek ich zmeny:

a)

plán spoločného výkonu funkcií MCO v súlade s článkom 7 ods. 3;

b)

regióny výpočtu kapacity v súlade s článkom 15 ods. 1;

c)

metodika poskytovania údajov o výrobe a zaťažení v súlade s článkom 16 ods. 1;

d)

metodika spoločného sieťového modelu v súlade s článkom 17 ods. 1;

e)

návrh harmonizovanej metodiky výpočtu kapacity v súlade s článkom 21 ods. 4;

f)

záložná metodika v súlade s článkom 36 ods. 3;

g)

algoritmus predložený organizátormi NEMO v súlade s článkom 37 ods. 5 vrátane súborov požiadaviek prevádzkovateľov PPS a organizátorov NEMO na vypracovanie algoritmu v súlade s článkom 37 ods. 1;

h)

produkty, ktoré môžu NEMO zohľadniť v rámci procesu jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov v súlade s článkami 40 a 53;

i)

maximálne a minimálne ceny v súlade s článkom 41 ods. 1 a článkom 54 ods. 2;

j)

metodika oceňovania vnútrodennej kapacity, ktorá má byť vypracovaná v súlade s článkom 55 ods. 1;

k)

čas otvorenia vnútrodenného medzioblastného trhu a čas uzávierky vnútrodenného medzioblastného trhu v súlade s článkom 59 ods. 1;

l)

konečný termín dennej garantovateľnosti v súlade s článkom 69;

m)

metodika rozdelenia príjmu z preťaženia v súlade s článkom 73 ods. 1

7.   Schváleniu všetkými regulačnými orgánmi dotknutého regiónu podliehajú tieto návrhy podmienok alebo metodík a akékoľvek ich zmeny:

a)

spoločná metodika výpočtu kapacity v súlade s článkom 20 ods. 2;

b)

rozhodnutia o zavedení a o odklade zavedenia výpočtu kapacity na základe toku v súlade s článkom 20 ods. 2 až 6 a o výnimkách v súlade s článkom 20 ods. 7;

c)

metodika koordinovaného redispečingu a protiobchodu v súlade s článkom 35 ods. 1;

d)

spoločné metodiky výpočtu plánovaných výmen v súlade s článkom 43 ods. 1 a článkom 56 ods. 1;

e)

núdzové postupy v súlade s článkom 44;

f)

doplnkové regionálne aukcie v súlade s článkom 63 ods. 1;

g)

podmienky poskytovania explicitného prideľovania v súlade s článkom 64 ods. 2;

h)

metodika zdieľania nákladov na redispečing a protiobchod v súlade s článkom 74 ods. 1

8.   Jednotlivému schváleniu každým regulačným orgánom alebo iným príslušným orgánom dotknutých členských štátov podliehajú tieto podmienky alebo metodiky a akékoľvek ich zmeny:

a)

prípadne určenie a zrušenie alebo pozastavenie určenia NEMO v súlade s článkom 4 ods. 2, 8 a 9;

b)

ak je to uplatniteľné, poplatky alebo metodiky používané na výpočet poplatkov NEMO súvisiacich s obchodovaním na denných a vnútrodenných trhoch v súlade s článkom 5 ods. 1;

c)

návrhy jednotlivých PPS na preskúmanie usporiadania ponukovej oblasti v súlade s článkom 32 ods. 1 písm. d);

d)

prípadne návrh na prideľovanie medzioblastnej kapacity a ďalšie opatrenia v súlade s článkami 45 a 57;

e)

náklady na prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia v súlade s článkami 75 až 79;

f)

prípadne zdieľanie regionálnych nákladov týkajúcich sa jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov v súlade s článkom 80 ods. 4

9.   Návrhy podmienok alebo metodík musia zahŕňať navrhovaný časový plán na ich zavedenie a opis ich očakávaného vplyvu na ciele tohto nariadenia. Návrhy podmienok alebo metodík, ktoré podliehajú schváleniu viacerými regulačnými orgánmi v súlade s odsekom 7, sa predložia agentúre do jedného týždňa od ich predloženia regulačným orgánom. Návrhy podmienok alebo metodík, ktoré podliehajú schváleniu jedným regulačným orgánom v súlade s odsekom 8, sa môžu predložiť agentúre do jedného mesiaca od ich predloženia podľa uváženia regulačného orgánu, pričom ak sa agentúra domnieva, že návrh má cezhraničný vplyv, predložia sa na žiadosť agentúry na informačné účely v súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/942. Na žiadosť príslušných regulačných orgánov agentúra vydá do troch mesiacov stanovisko k návrhom podmienok alebo metodík.

10.   Ak si schválenie podmienok alebo metodík v súlade s odsekom 7 alebo zmena v súlade s odsekom 12 vyžaduje rozhodnutie viac ako jedného regulačného orgánu, príslušné regulačné orgány sa radia, úzko spolupracujú a navzájom sa koordinujú, aby dospeli k dohode. Príslušné regulačné orgány prípadne zohľadnia stanovisko agentúry. Regulačné orgány alebo agentúra, ak je na to príslušná, prijímajú rozhodnutia týkajúce sa predložených podmienok alebo metodík v súlade s odsekmi 6, 7 a 8 do šiestich mesiacov po doručení podmienok alebo metodík agentúre alebo regulačnému orgánu prípadne poslednému dotknutému regulačnému orgánu. Táto lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď bol návrh predložený agentúre v súlade s odsekom 6, poslednému dotknutému regulačnému orgánu v súlade s odsekom 7 alebo prípadne regulačnému orgánu v súlade s odsekom 8.

11.   Ak regulačné orgány neboli schopné dosiahnuť dohodu v lehote uvedenej v odseku 10 alebo na ich spoločnú žiadosť alebo na žiadosť agentúry podľa článku 5 ods. 3 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) 2019/942, agentúra prijme rozhodnutie týkajúce sa predložených návrhov podmienok alebo metodík do šiestich mesiacov v súlade s článkom 5 ods. 3 a článkom 6 ods. 10 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) 2019/942.

12.   V prípade, že agentúra alebo všetky príslušné regulačné orgány spoločne alebo príslušný regulačný orgán požiada o zmenu pred schválením podmienok alebo metodík predložených v súlade s odsekmi 6, 7 a 8, príslušní PPS alebo NEMO predložia návrh zmenených podmienok alebo metodík na schválenie do dvoch mesiacov od žiadosti agentúry alebo príslušných regulačných orgánov alebo príslušného regulačného orgánu. Agentúra alebo príslušné regulačné orgány alebo príslušný regulačný orgán rozhodnú o zmenených podmienkach alebo metodikách do dvoch mesiacov od ich predloženia. Ak príslušné regulačné orgány neboli schopné dosiahnuť dohodu o podmienkach alebo metodikách podľa odseku 7 v lehote dvoch mesiacov alebo na ich spoločnú žiadosť alebo na žiadosť agentúry podľa článku 5 ods. 3 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) 2019/942, agentúra prijme rozhodnutie týkajúce sa zmenených podmienok alebo metodík do šiestich mesiacov v súlade s článkom 5 ods. 3 a článkom 6 ods. 10 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) 2019/942. Ak príslušní PPS alebo NEMO nepredložia návrh zmenených podmienok alebo metodík, uplatňuje sa postup stanovený v odseku 4 tohto článku.

13.   Ak sú agentúra alebo všetky príslušné regulačné orgány spoločne alebo príslušný regulačný orgán zodpovední za prijatie podmienok alebo metodík v súlade s odsekmi 6, 7 a 8, môžu požiadať o návrhy na zmenu týchto podmienok alebo metodík a určiť lehotu na predloženie týchto návrhov. PPS alebo NEMO zodpovední za vypracovanie návrhu podmienok alebo metodík môžu navrhnúť zmeny regulačným orgánom a agentúre.

Návrhy na zmenu podmienok alebo metodík sa predložia na účely konzultácií v súlade s postupom stanoveným v článku 12 a schvália sa v súlade s postupom stanoveným v tomto článku.

14.   PPS a NEMO zodpovední za stanovenie podmienok alebo metodík v súlade s týmto nariadením ich uverejnia na internete po schválení agentúrou alebo príslušnými regulačnými orgánmi alebo, ak takýto súhlas nie je potrebný, po ich stanovení, okrem prípadov, keď sa takéto informácie považujú za dôverné v súlade s článkom 13.“

Článok 2

Zmeny nariadenia (EÚ) 2016/1719

Článok 4 nariadenia (EÚ) 2016/1719 sa nahrádza takto:

„Článok 4

Schválenie podmienok alebo metodík

1.   PPS vypracujú podmienky alebo metodiky vyžadované v tomto nariadení a predložia ich na schválenie agentúre alebo príslušným regulačným orgánom v lehotách stanovených v tomto nariadení. Za výnimočných okolností, najmä keď lehotu nemožno dodržať z dôvodu okolností mimo kontroly PPS, môže agentúra predĺžiť lehoty pre podmienky alebo metodiky v postupoch podľa odseku 6, a všetky príslušné regulačné orgány spoločne v postupoch podľa odseku 7. Ak je potrebné, aby návrh podmienok alebo metodík stanovených podľa tohto nariadenia vypracoval a schválil viac ako jeden PPS, zúčastnení PPS musia úzko spolupracovať. PPS za pomoci ENTSO pre elektrinu pravidelne informujú príslušné regulačné orgány a agentúru o pokroku pri vypracovaní týchto podmienok alebo metodík.

2.   Ak PPS, ktorí rozhodujú o návrhoch podmienok alebo metodík uvedených v odseku 6, nie sú schopní dosiahnuť dohodu, rozhodnú hlasovaním kvalifikovanou väčšinou. Na kvalifikovanú väčšinu v prípade návrhov v súlade s odsekom 6 sa vyžaduje väčšina:

a)

PPS zastupujúcich najmenej 55 % členských štátov a

b)

PPS zastupujúcich členské štáty, ktorých počet obyvateľov tvorí spolu najmenej 65 % obyvateľstva Únie.

Blokujúca menšina v prípade rozhodnutí o návrhoch podmienok alebo metodík uvedených v odseku 6 musí zahŕňať PPS zastupujúcich najmenej štyri členské štáty; v opačnom prípade sa kvalifikovaná väčšina považuje za dosiahnutú.

V prípade PPS, ktorí rozhodujú o návrhoch podmienok alebo metodík uvedených v odseku 6, sa za každý členský štát pridelí jeden hlas. Ak na území členského štátu existuje viac ako jeden PPS, členský štát rozdelí hlasovacie práva medzi týchto PPS.

3.   Ak PPS, ktorí rozhodujú o návrhoch podmienok alebo metodík uvedených v odseku 7, nie sú schopní dosiahnuť dohodu a ak sú dotknuté regióny zložené z viac ako piatich členských štátov, rozhodujú hlasovaním kvalifikovanou väčšinou. Na kvalifikovanú väčšinu v prípade návrhov v súlade s odsekom 7 sa vyžaduje väčšina:

a)

PPS zastupujúcich najmenej 72 % dotknutých členských štátov a

b)

PPS zastupujúcich členské štáty, ktorých počet obyvateľov tvorí spolu najmenej 65 % obyvateľstva dotknutého regiónu.

Blokujúca menšina v prípade rozhodnutí o návrhoch podmienok alebo metodík uvedených v odseku 7 musí zahŕňať prinajmenšom minimálny počet PPS zastupujúcich viac ako 35 % obyvateľstva zúčastnených členských štátov plus PPS zastupujúcich najmenej jeden ďalší dotknutý členský štát; v opačnom prípade sa kvalifikovaná väčšina považuje za dosiahnutú.

PPS, ktorí rozhodujú o návrhoch podmienok alebo metodík uvedených v odseku 7 v súvislosti s regiónmi, ktoré sú zložené z piatich členských štátov alebo menej, rozhodujú konsenzom.

V prípade PPS, ktorí rozhodujú o návrhoch podmienok alebo metodík uvedených v odseku 7, sa za každý členský štát pridelí jeden hlas. Ak na území členského štátu existuje viac ako jeden PPS, členský štát rozdelí hlasovacie práva medzi týchto PPS.

4.   Ak PPS v lehotách určených v tomto nariadení nepredložia pôvodný alebo zmenený návrh podmienok alebo metodík v súlade s odsekmi 6 a 7 alebo 11 príslušným regulačným orgánom alebo agentúre, poskytnú príslušným regulačným orgánom a agentúre príslušné vypracované návrhy podmienok alebo metodík, a vysvetlia, čo bránilo dosiahnutiu dohody. Agentúra alebo všetky príslušné regulačné orgány spoločne prijmú vhodné opatrenia na prijatie požadovaných podmienok alebo metodík v súlade s odsekmi 6 alebo 7, napríklad požiadaním o zmeny alebo revíziou a dokončením návrhov podľa tohto odseku vrátane prípadov, keď neboli predložené žiadne návrhy, a schvália ich.

5.   Každý regulačný orgán alebo prípadne agentúra sú zodpovední za schválenie podmienok alebo metodík uvedených v odsekoch 6 a 7. Pred schválením podmienok alebo metodík agentúra alebo príslušné regulačné orgány v prípade potreby zrevidujú návrhy po konzultácii s príslušnými PPS s cieľom zabezpečiť, aby boli v súlade s účelom tohto nariadenia a prispievali k integrácii trhu, nediskriminácii, účinnej hospodárskej súťaži a riadnemu fungovaniu trhu.

6.   Schváleniu agentúrou podliehajú tieto návrhy podmienok alebo metodík a akékoľvek ich zmeny:

a)

metodika poskytovania údajov o výrobe a zaťažení podľa článku 17;

b)

metodika spoločného sieťového modelu podľa článku 18;

c)

požiadavky na jednotnú prideľovaciu platformu podľa článku 49;

d)

harmonizované pravidlá prideľovania podľa článku 51;

e)

metodika rozdelenia príjmu z preťaženia podľa článku 57;

f)

metodika rozdelenia nákladov na zriadenie, rozvoj a prevádzku jednotnej prideľovacej platformy podľa článku 59;

g)

metodika rozdelenia nákladov vynaložených na zabezpečenie garantovateľnosti a vyplatenie náhrad za dlhodobé prenosové práva podľa článku 61.

7.   Schváleniu všetkými regulačnými orgánmi dotknutého regiónu podliehajú tieto návrhy podmienok alebo metodík a akékoľvek ich zmeny:

a)

metodika výpočtu kapacity podľa článku 10;

b)

metodika rozdelenia medzioblastnej kapacity podľa článku 16;

c)

regionálne usporiadanie dlhodobých prenosových práv podľa článku 31;

d)

zavedenie núdzových postupov v súlade s článkom 42;

e)

regionálne požiadavky harmonizovaných pravidiel prideľovania podľa článku 52 vrátane regionálnych pravidiel náhrad podľa článku 55.

8.   Návrhy podmienok alebo metodík musia zahŕňať navrhovaný časový plán na ich zavedenie a opis ich očakávaného vplyvu na ciele tohto nariadenia. Návrhy podmienok alebo metodík, ktoré podliehajú schváleniu viacerými alebo všetkými regulačnými orgánmi v súlade s odsekom 7, sa predložia agentúre do jedného týždňa od ich predloženia regulačným orgánom. Na žiadosť príslušných regulačných orgánov agentúra vydá do troch mesiacov stanovisko k návrhom podmienok alebo metodík.

9.   Ak si schválenie podmienok alebo metodík v súlade s odsekom 7 alebo zmena v súlade s odsekom 11 vyžaduje rozhodnutie viac ako jedného regulačného orgánu, príslušné regulačné orgány sa radia, úzko spolupracujú a navzájom sa koordinujú, aby dospeli k dohode. Príslušné regulačné orgány prípadne zohľadnia stanovisko agentúry. Regulačné orgány alebo agentúra, ak je na to príslušná, prijímajú rozhodnutia týkajúce sa predložených podmienok alebo metodík v súlade s odsekmi 6 a 7 do šiestich mesiacov po doručení podmienok alebo metodík agentúre prípadne poslednému dotknutému regulačnému orgánu. Táto lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď bol návrh predložený agentúre v súlade s odsekom 6 alebo poslednému dotknutému regulačnému orgánu v súlade s odsekom 7.

10.   Ak regulačné orgány neboli schopné dosiahnuť dohodu v lehote uvedenej v odseku 9 alebo na ich spoločnú žiadosť alebo na žiadosť agentúry podľa článku 5 ods. 3 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) 2019/942, agentúra prijme rozhodnutie týkajúce sa predložených návrhov podmienok alebo metodík do šiestich mesiacov v súlade s článkom 5 ods. 3 a článkom 6 ods. 10 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) 2019/942.

11.   V prípade, že agentúra alebo všetky príslušné regulačné orgány spoločne požiadajú o zmenu pred schválením podmienok alebo metodík predložených v súlade s odsekmi 6 a 7, príslušní PPS predložia návrh zmenených podmienok alebo metodík na schválenie do dvoch mesiacov od žiadosti agentúry alebo regulačných orgánov. Agentúra alebo príslušné regulačné orgány rozhodnú o zmenených podmienkach alebo metodikách do dvoch mesiacov od ich predloženia. Ak príslušné regulačné orgány neboli schopné dosiahnuť dohodu o podmienkach alebo metodikách podľa odseku 7 v lehote dvoch mesiacov alebo na ich spoločnú žiadosť alebo na žiadosť agentúry podľa článku 5 ods. 3 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) 2019/942, agentúra prijme rozhodnutie týkajúce sa zmenených podmienok alebo metodík do šiestich mesiacov v súlade s článkom 5 ods. 3 a článkom 6 ods. 10 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) 2019/942. Ak príslušní PPS nepredložia návrh zmenených podmienok alebo metodík, uplatňuje sa postup stanovený v odseku 4.

12.   Ak sú agentúra alebo regulačné orgány spoločne zodpovední za prijatie podmienok alebo metodík v súlade s odsekmi 6 a 7, môžu požiadať o návrhy na zmenu týchto podmienok alebo metodík a určiť lehotu na predloženie týchto návrhov. PPS zodpovední za vypracovanie návrhu podmienok alebo metodík môžu navrhnúť zmeny regulačným orgánom a agentúre.

Návrhy na zmenu podmienok alebo metodík sa predložia na účely konzultácií v súlade s postupom stanoveným v článku 6 a schvália sa v súlade s postupom stanoveným v tomto článku.

13.   PPS zodpovední za stanovenie podmienok alebo metodík v súlade s týmto nariadením ich uverejnia na internete po schválení agentúrou alebo príslušnými regulačnými orgánmi alebo, ak takýto súhlas nie je potrebný, po ich stanovení, okrem prípadov, keď sa takéto informácie považujú za dôverné v súlade s článkom 7.“

Článok 3

Zmeny nariadenia (EÚ) 2017/2195

Články 4 až 7 nariadenia komisie (EÚ) 2017/2195 sa nahrádzajú takto:

„Článok 4

Podmienky alebo metodiky PPS

1.   PPS vypracujú podmienky alebo metodiky vyžadované v tomto nariadení a v príslušných lehotách stanovených v tomto nariadení ich predložia na schválenie agentúre v súlade s článkom 5 ods. 2 alebo relevantným regulačným orgánom v súlade s článkom 5 ods. 3 Za výnimočných okolností, najmä keď lehotu nemožno dodržať z dôvodu okolností mimo kontroly PPS, môže agentúra predĺžiť lehoty pre podmienky alebo metodiky v postupoch podľa článku 5 ods. 2, všetky príslušné regulačné orgány spoločne v postupoch podľa článku 5 ods. 3 a príslušný regulačný orgán v postupoch podľa článku 5 ods. 4

2.   Ak je potrebné, aby návrh podmienok alebo metodík stanovených podľa tohto nariadenia vypracoval a schválil viac ako jeden PPS, zúčastnení PPS musia úzko spolupracovať. PPS za pomoci ENTSO pre elektrinu pravidelne informujú relevantné regulačné orgány a agentúru o pokroku pri vypracovaní týchto podmienok alebo metodík.

3.   Ak PPS, ktorí rozhodujú o návrhoch podmienok alebo metodík uvedených v článku 5 ods. 2, nie sú schopní dosiahnuť dohodu, rozhodnú hlasovaním kvalifikovanou väčšinou. Na kvalifikovanú väčšinu v prípade návrhov uvedených v článku 5 ods. 2 sa vyžaduje väčšina:

a)

PPS zastupujúcich najmenej 55 % členských štátov a

b)

PPS zastupujúcich členské štáty, ktorých počet obyvateľov tvorí spolu najmenej 65 % obyvateľstva Únie.

Blokujúca menšina v prípade rozhodnutí o návrhoch podmienok alebo metodík uvedených v článku 5 ods. 2 musí zahŕňať PPS zastupujúcich najmenej štyri členské štáty; v opačnom prípade sa kvalifikovaná väčšina považuje za dosiahnutú.

4.   Ak PPS, ktorí rozhodujú o návrhoch podmienok alebo metodík uvedených v článku 5 ods. 3, nie sú schopní dosiahnuť dohodu a ak sú dotknuté regióny zložené z viac ako piatich členských štátov, rozhodujú hlasovaním kvalifikovanou väčšinou. Na kvalifikovanú väčšinu v prípade návrhov v súlade s článkom 5 ods. 3 sa vyžaduje väčšina:

a)

PPS zastupujúcich najmenej 72 % dotknutých členských štátov a

b)

PPS zastupujúcich členské štáty, ktorých počet obyvateľov tvorí spolu najmenej 65 % obyvateľstva dotknutej oblasti.

Blokujúca menšina v prípade rozhodnutí o návrhoch podmienok alebo metodík uvedených v článku 5 ods. 3 musí zahŕňať prinajmenšom minimálny počet PPS zastupujúcich viac ako 35 % obyvateľstva zúčastnených členských štátov plus PPS zastupujúcich najmenej jeden ďalší dotknutý členský štát; v opačnom prípade sa kvalifikovaná väčšina považuje za dosiahnutú.

5.   PPS, ktorí rozhodujú o návrhoch podmienok alebo metodík uvedených v článku 5 ods. 3 v súvislosti s regiónmi, ktoré sú zložené z piatich členských štátov alebo menej, rozhodujú konsenzom.

6.   V prípade rozhodnutí PPS o návrhoch podmienok alebo metodík podľa odsekov 3 a 4 sa za každý členský štát pridelí jeden hlas. Ak na území členského štátu existuje viac ako jeden PPS, členský štát rozdelí hlasovacie práva medzi týchto PPS.

7.   Ak PPS v lehotách určených v tomto nariadení nepredložia pôvodný alebo zmenený návrh podmienok alebo metodík relevantným regulačným orgánom alebo agentúre v súlade s článkami 5 a 6, poskytnú relevantným regulačným orgánom a agentúre príslušné vypracované návrhy podmienok alebo metodík a vysvetlia dôvod nedosiahnutia dohody. Agentúra, všetky príslušné regulačné orgány spoločne alebo príslušný regulačný orgán prijmú vhodné opatrenia na prijatie požadovaných podmienok alebo metodík v súlade s článkom 5, napríklad požiadaním o zmeny alebo revíziou a dokončením návrhov podľa tohto odseku vrátane prípadov, keď neboli predložené žiadne návrhy, a schvália ich.

Článok 5

Schválenie podmienok alebo metodík PPS

1.   Každý regulačný orgán alebo prípadne agentúra schvaľujú podmienky alebo metodiky, ktoré vypracovali PPS v zmysle odsekov 2, 3 a 4. Pred schválením podmienok alebo metodík agentúra alebo príslušné regulačné orgány v prípade potreby zrevidujú návrhy po konzultácii s príslušnými PPS s cieľom zabezpečiť, aby boli v súlade s účelom tohto nariadenia a prispievali k integrácii trhu, nediskriminácii, účinnej hospodárskej súťaži a riadnemu fungovaniu trhu.

2.   Schváleniu agentúrou podliehajú tieto návrhy podmienok alebo metodík a akékoľvek ich zmeny:

a)

rámce pre zriadenie európskych platforiem podľa článku 20 ods. 1, článku 21 ods. 1 a článku 22 ods. 1;

b)

úpravy rámcov pre zriadenie európskych platforiem podľa článkov 20 ods. 5 a 21 ods. 5;

c)

štandardné produkty pre disponibilitu podľa článku 25 ods. 2;

d)

metodika klasifikácie na účely aktivácie ponúk regulačnej energie podľa článku 29 ods. 3;

e)

posúdenie možného zvýšenia minimálneho objemu ponúk regulačnej energie, ktoré sa majú odovzdať európskym platformám podľa článku 29 ods. 11;

f)

metodiky oceňovania disponibility a medzioblastnej kapacity používaných na výmenu regulačnej energie alebo prevádzkovanie postupu imbalance netting podľa článku 30 ods. 1 a 5;

g)

harmonizácia metodiky postupu prideľovania medzioblastnej kapacity na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv podľa článku 38 ods. 3;

h)

metodika spoločne optimalizovaného postupu prideľovania medzioblastnej kapacity podľa článku 40 ods. 1;

i)

pravidlá zúčtovania medzi PPS v prípade plánovanej výmeny energie podľa článku 50 ods. 1;

j)

harmonizácia hlavných prvkov zúčtovania odchýlok podľa článku 52 ods. 2

Členský štát môže poskytnúť dotknutému regulačnému orgánu stanovisko k návrhom podmienok alebo metodík uvedených v prvom pododseku.

3.   Schváleniu všetkými regulačnými orgánmi dotknutého regiónu podliehajú tieto návrhy podmienok alebo metodík a akékoľvek ich zmeny:

a)

pre geografickú oblasť zahŕňajúcu všetkých PPS, ktorí vykonávajú postup nahradenia rezervy podľa časti IV nariadenia (EÚ) 2017/1485, rámec pre zriadenie európskej platformy pre nahradzujúce rezervy podľa článku 19 ods. 1;

b)

pre geografickú oblasť zahŕňajúcu dvoch alebo viacerých PPS, ktorí uskutočňujú alebo sú ochotní uskutočňovať vzájomnú výmenu disponibility, stanovenie spoločných a harmonizovaných pravidiel a postupov výmeny a obstarávania disponibility podľa článku 33 ods. 1;

c)

pre geografickú oblasť zahŕňajúcu PPS, ktorí uskutočňujú výmenu disponibility, metodika výpočtu pravdepodobnosti dostupnej medzioblastnej kapacity po čase uzávierky vnútrodenného medzioblastného trhu podľa článku 33 ods. 6;

d)

pre geografickú oblasť, v ktorej sa uskutočnilo obstarávanie disponibility, výnimka s cieľom neumožniť poskytovateľom regulačných služieb previesť ich povinnosti poskytovať disponibilitu podľa článku 34 ods. 1;

e)

uplatnenie modelu PPS-PRS v geografickej oblasti zahŕňajúcej dvoch alebo viacerých PPS podľa článku 35 ods. 1;

f)

za každý región výpočtu kapacity podľa článku 37 ods. 3 metodika výpočtu medzioblastnej kapacity;

g)

pre geografickú oblasť zahŕňajúcu dvoch alebo viacerých PPS uplatňovanie postupu prideľovania medzioblastnej kapacity na výmenu disponibility alebo zdieľanie rezerv podľa článku 38 ods. 1;

h)

za každý región výpočtu kapacity metodika trhového postupu prideľovania medzioblastnej kapacity podľa článku 41 ods. 1;

i)

za každý región výpočtu kapacity metodika postupu prideľovania medzioblastnej kapacity na základe analýzy hospodárskej efektívnosti a zoznam každého individuálneho pridelenia medzioblastnej kapacity na základe analýzy hospodárskej efektívnosti podľa článku 42 ods. 1 až 5;

j)

pre geografickú oblasť zahŕňajúcu všetkých PPS, ktorí v rámci synchrónnej oblasti uskutočňujú plánovanú výmenu energie, pravidlá zúčtovania plánovanej výmeny energie medzi PPS podľa článku 50 ods. 3;

k)

pre geografickú oblasť zahŕňajúcu všetkých asynchrónne pripojených PPS, ktorí uskutočňujú plánovanú výmenu energie, pravidlá zúčtovania plánovanej výmeny energie medzi PPS podľa článku 50 ods. 4;

l)

pre každú synchrónnu oblasť pravidlá zúčtovania neplánovanej výmeny energie medzi PPS podľa článku 51 ods. 1;

m)

pre geografickú oblasť zahŕňajúcu všetkých asynchrónne pripojených PPS, pravidlá zúčtovania neplánovanej výmeny energie medzi PPS podľa článku 51 ods. 2;

n)

na úrovni synchrónnej oblasti výnimka z harmonizácie období zúčtovania odchýlok podľa článku 53 ods. 2;

o)

pre geografickú oblasť zahŕňajúcu dvoch alebo viacerých PPS, ktorí uskutočňujú výmenu disponibility, zásady regulačných algoritmov podľa článku 58 ods. 3

Členský štát môže poskytnúť dotknutému regulačnému orgánu stanovisko k návrhom podmienok alebo metodík uvedených v prvom pododseku.

4.   Schváleniu každým regulačným orgánom každého dotknutého členského štátu podliehajú od prípadu k prípadu tieto návrhy podmienok alebo metodík a akékoľvek ich zmeny:

a)

výnimka z povinnosti uverejňovať informácie o ponúkaných cenách regulačnej energie alebo disponibility z dôvodu obáv zo zneužívania trhu podľa článku 12 ods. 4;

b)

prípadne metodika rozdeľovania nákladov vyplývajúcich z opatrení prijatých PDS podľa článku 15 ods. 3;

c)

podmienky týkajúce sa regulácie podľa článku 18;

d)

vymedzenie a používanie špecifických produktov podľa článku 26 ods. 1;

e)

obmedzenie objemu ponúk odovzdaných na európske platformy podľa článku 29 ods. 10;

f)

výnimka z osobitného obstarávania kladnej a zápornej disponibility podľa článku 32 ods. 3;

g)

prípadne dodatočný mechanizmus zúčtovania odlišný od zúčtovania odchýlok s cieľom zúčtovať so subjektmi zúčtovania náklady na obstarávanie disponibility, administratívne náklady a iné náklady súvisiace s reguláciou podľa článku 44 ods. 3;

h)

odchýlky od jedného alebo viacerých ustanovení tohto nariadenia podľa článku 62 ods. 2;

i)

náklady súvisiace s povinnosťami uloženými prevádzkovateľom sústav alebo určeným tretím osobám v súlade s týmto nariadením podľa článku 8 ods. 1

Členský štát môže poskytnúť dotknutému regulačnému orgánu stanovisko k návrhom podmienok alebo metodík uvedených v prvom pododseku.

5.   Návrhy podmienok alebo metodík musia zahŕňať navrhovaný časový plán na ich zavedenie a opis ich očakávaného vplyvu na ciele tohto nariadenia. Časový rámec zavádzania nesmie byť dlhší ako dvanásť mesiacov po schválení relevantnými regulačnými orgánmi s výnimkou prípadov, keď sa všetky relevantné regulačné orgány dohodnú na predĺžení časového rámca zavádzania alebo keď sú v tomto nariadení stanovené odlišné časové rámce. Návrhy podmienok alebo metodík, ktoré podliehajú schváleniu viacerými regulačnými orgánmi v súlade s odsekom 3, sa predložia agentúre do jedného týždňa od ich predloženia regulačným orgánom. Návrhy podmienok alebo metodík, ktoré podliehajú schváleniu jedným regulačným orgánom v súlade s odsekom 4, sa môžu predložiť agentúre do jedného mesiaca od ich predloženia podľa uváženia regulačného orgánu, pričom ak sa agentúra domnieva, že návrh má cezhraničný vplyv, predložia sa na žiadosť agentúry na informačné účely v súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/942. Na žiadosť relevantných regulačných orgánov agentúra vydá do troch mesiacov stanovisko k návrhom podmienok alebo metodík.

6.   Ak si schválenie podmienok alebo metodík v súlade s odsekom 3 tohto článku alebo zmena v súlade s článkom 6 vyžaduje rozhodnutie viac ako jedného regulačného orgánu, relevantné regulačné orgány sa radia, úzko spolupracujú a navzájom sa koordinujú, aby dospeli k dohode. Ak agentúra vydá stanovisko, relevantné regulačné orgány musia na toto stanovisko prihliadať. Regulačné orgány alebo agentúra, ak je na to príslušná, rozhodnú o podmienkach alebo metodikách predložených v súlade s odsekmi 2, 3 a 4 do šiestich mesiacov po doručení podmienok alebo metodík agentúre alebo relevantnému regulačnému orgánu alebo prípadne poslednému dotknutému regulačnému orgánu. Táto lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď bol návrh predložený agentúre v súlade s odsekom 2, poslednému dotknutému regulačnému orgánu v súlade s odsekom 3 alebo prípadne príslušnému regulačnému orgánu v súlade s odsekom 4.

7.   Ak relevantné regulačné orgány neboli schopné dosiahnuť dohodu v lehote uvedenej v odseku 6 alebo na ich spoločnú žiadosť alebo na žiadosť agentúry podľa článku 5 ods. 3 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) 2019/942, agentúra prijme rozhodnutie o predložených návrhoch podmienok alebo metodík do šiestich mesiacov odo dňa postúpenia v súlade s článkom 5 ods. 3 a článkom 6 ods. 10 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) 2019/942.

8.   Každá strana môže podať sťažnosť na príslušného prevádzkovateľa sústavy alebo PPS v súvislosti s povinnosťami alebo rozhodnutiami daného prevádzkovateľa sústavy alebo PPS na základe tohto nariadenia a môže postúpiť túto sťažnosť relevantnému regulačnému orgánu, ktorý v rámci svojej pôsobnosti ako orgán na urovnanie sporov vydá rozhodnutie do dvoch mesiacov od prijatia sťažnosti. Ak relevantný regulačný orgán požaduje ďalšie informácie, uvedené obdobie možno predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Takto predĺžená lehota sa môže ďalej predĺžiť so súhlasom sťažovateľa. Rozhodnutie relevantného regulačného orgánu je záväzné, pokiaľ a pokým sa nezruší v odvolacom konaní.

Článok 6

Zmeny podmienok alebo metodík PPS

1.   Ak agentúra, všetky príslušné regulačné orgány spoločne alebo príslušný regulačný orgán požiada o zmenu pred schválením podmienok alebo metodík predložených v súlade s článkom 5 ods. 2, 3 a 4, príslušní PPS predložia návrh zmenených podmienok alebo metodík na schválenie do dvoch mesiacov od žiadosti agentúry alebo príslušných regulačných orgánov. Agentúra alebo príslušné regulačné orgány rozhodnú o zmenených podmienkach alebo metodikách do dvoch mesiacov od ich predloženia.

2.   Ak relevantné regulačné orgány neboli schopné dosiahnuť dohodu o podmienkach alebo metodikách v lehote dvoch mesiacov alebo na ich spoločnú žiadosť alebo na žiadosť agentúry podľa článku 5 ods. 3 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) 2019/942, agentúra prijme rozhodnutie o zmenených podmienkach alebo metodikách do šiestich mesiacov v súlade s článkom 5 ods. 3 a článkom 6 ods. 10 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) 2019/942. Ak príslušní PPS nepredložia návrh zmenených podmienok alebo metodík, uplatňuje sa postup stanovený v článku 4.

3.   Ak sú agentúra alebo regulačné orgány zodpovedné za prijatie podmienok alebo metodík v súlade s článkom 5 ods. 2, 3 a 4, môžu požiadať o návrhy na zmenu týchto podmienok alebo metodík a určiť lehotu na predloženie týchto návrhov. PPS zodpovední za vypracovanie návrhu podmienok alebo metodík môžu navrhnúť zmeny regulačným orgánom a agentúre. Návrhy na zmenu podmienok alebo metodík sa predložia na účely konzultácií v súlade s postupom stanoveným v článku 10 a schvália sa v súlade s postupom stanoveným v článkoch 4 a 5.

Článok 7

Uverejnenie podmienok alebo metodík na internete

PPS zodpovední za stanovenie podmienok alebo metodík ich v súlade s týmto nariadením uverejnia na internete po schválení agentúrou alebo relevantnými regulačnými orgánmi, alebo ak takéto schválenie nie je potrebné, po ich stanovení, okrem prípadov, keď sa takéto informácie považujú za dôverné v súlade s článkom 11.“

Článok 4

Zmeny nariadenia (EÚ) 2017/1485

Články 5 až 8 nariadenia komisie (EÚ) 2017/1485 sa nahrádzajú takto:

„Článok 5

Podmienky alebo metodiky PPS

1.   PPS vypracujú podmienky alebo metodiky vyžadované v tomto nariadení a v príslušných lehotách stanovených v tomto nariadení ich predložia na schválenie agentúre v súlade s článkom 6 ods. 2, príslušným regulačným orgánom v súlade s článkom 6 ods. 3 alebo subjektu určenému členským štátom v súlade s článkom 6 ods. 4 a 5. Za výnimočných okolností, najmä keď lehotu nemožno dodržať z dôvodu okolností mimo kontroly PPS, môže agentúra predĺžiť lehoty pre podmienky alebo metodiky v postupoch podľa článku 6 ods. 2, všetky príslušné regulačné orgány spoločne v postupoch podľa článku 6 ods. 3 a príslušný regulačný orgán v postupoch podľa článku 6 ods. 4 a 5.

2.   Ak je potrebné, aby návrh podmienok alebo metodík stanovených podľa tohto nariadenia vypracoval a schválil viac ako jeden PPS, zúčastnení PPS musia úzko spolupracovať. PPS za pomoci ENTSO pre elektrinu pravidelne informujú regulačné orgány a agentúru o pokroku pri vypracovaní týchto podmienok alebo metodík.

3.   Ak PPS, ktorí rozhodujú o návrhoch podmienok alebo metodík uvedených v článku 6 ods. 2, nie sú schopní dosiahnuť dohodu, rozhodnú hlasovaním kvalifikovanou väčšinou. Na kvalifikovanú väčšinu v prípade návrhov v súlade s článkom 6 ods. 2 sa vyžaduje väčšina:

a)

PPS zastupujúcich najmenej 55 % členských štátov a

b)

PPS zastupujúcich členské štáty, ktorých počet obyvateľov tvorí spolu najmenej 65 % obyvateľstva Únie.

4.   Blokujúca menšina v prípade rozhodnutí o návrhoch podmienok alebo metodík uvedených v článku 6 ods. 2 musí zahŕňať PPS zastupujúcich najmenej štyri členské štáty; v opačnom prípade sa kvalifikovaná väčšina považuje za dosiahnutú.

5.   Ak PPS, ktorí rozhodujú o návrhoch podmienok alebo metodík v súlade s článkom 6 ods. 3, nie sú schopní dosiahnuť dohodu a ak sú dotknuté regióny zložené z viac ako piatich členských štátov, rozhodujú hlasovaním kvalifikovanou väčšinou. Na kvalifikovanú väčšinu v prípade návrhov v súlade s článkom 6 ods. 3 sa vyžaduje väčšina:

a)

PPS zastupujúcich najmenej 72 % dotknutých členských štátov a

b)

PPS zastupujúcich členské štáty, ktorých počet obyvateľov tvorí spolu najmenej 65 % obyvateľstva dotknutého regiónu.

6.   Blokujúca menšina v prípade rozhodnutí o návrhoch podmienok alebo metodík uvedených v článku 6 ods. 3 musí zahŕňať prinajmenšom minimálny počet PPS zastupujúcich viac ako 35 % obyvateľstva zúčastnených členských štátov plus PPS zastupujúcich najmenej jeden ďalší dotknutý členský štát; v opačnom prípade sa kvalifikovaná väčšina považuje za dosiahnutú.

7.   PPS, ktorí rozhodujú o návrhoch podmienok alebo metodík v súlade s článkom 6 ods. 3 v súvislosti s regiónmi, ktoré sú zložené z piatich členských štátov alebo menej, musia rozhodovať konsenzom.

8.   V prípade rozhodnutí PPS o návrhoch podmienok alebo metodík podľa odsekov 3 a 5 sa za každý členský štát pridelí jeden hlas. Ak na území členského štátu existuje viac ako jeden PPS, členský štát rozdelí hlasovacie práva medzi týchto PPS.

9.   Ak PPS v lehotách určených v tomto nariadení nepredložia pôvodný alebo zmenený návrh podmienok alebo metodík regulačným orgánom alebo agentúre v súlade s článkami 6 a 7 alebo subjektom určeným členskými štátmi v súlade s článkom 6 ods. 4, poskytnú určenému subjektu, príslušným regulačným orgánom a agentúre príslušné vypracované návrhy podmienok alebo metodík a vysvetlia dôvod nedosiahnutia dohody. Agentúra, všetky príslušné regulačné orgány spoločne alebo príslušný určený subjekt prijmú vhodné opatrenia na prijatie požadovaných podmienok alebo metodík v súlade s článkom 6, napríklad požiadaním o zmeny alebo revíziou a dokončením návrhov podľa tohto odseku vrátane prípadov, keď neboli predložené žiadne návrhy, a schvália ich.

Článok 6

Schválenie podmienok alebo metodík PPS

1.   Každý regulačný orgán alebo prípadne agentúra schvaľujú podmienky alebo metodiky, ktoré vypracovali PPS v zmysle odsekov 2 a 3. Subjekt určený členským štátom schváli podmienky alebo metodiky, ktoré vypracovali PPS podľa odseku 4. Určeným subjektom je regulačný orgán, pokiaľ členský štát nestanoví inak. Pred schválením podmienok alebo metodík regulačný orgán, agentúra alebo určený subjekt v prípade potreby zrevidujú návrhy po konzultácii s príslušnými PPS s cieľom zabezpečiť, aby boli v súlade s účelom tohto nariadenia a prispievali k integrácii trhu, nediskriminácii, účinnej hospodárskej súťaži a riadnemu fungovaniu trhu.

2.   Schváleniu agentúrou podliehajú návrhy týchto podmienok alebo metodík a akékoľvek ich zmeny, ku ktorým môže členský štát predložiť svoje stanovisko dotknutému regulačnému orgánu:

a)

kľúčové organizačné požiadavky, úlohy a zodpovednosti vo vzťahu k výmene údajov o prevádzkovej bezpečnosti v súlade s článkom 40 ods. 6;

b)

metodika tvorby spoločných sieťových modelov v súlade s článkom 67 ods. 1 a článkom 70;

c)

metodika koordinácie analýzy prevádzkovej bezpečnosti v súlade s článkom 75.

3.   Schváleniu všetkými regulačnými orgánmi dotknutého regiónu podliehajú návrhy týchto podmienok alebo metodík a akékoľvek ich zmeny, ku ktorým môže členský štát predložiť svoje stanovisko dotknutému regulačnému orgánu:

a)

metodika pre každú synchrónnu oblasť na vymedzenie minimálnej zotrvačnosti v súlade s článkom 39 ods. 3 písm. b);

b)

spoločné ustanovenia pre každý región výpočtu kapacity týkajúce sa regionálnej koordinácie prevádzkovej bezpečnosti v súlade s článkom 76;

c)

metodika, štandardizovaná minimálne pre každú synchrónnu oblasť, na posúdenie relevantnosti zariadení na účely koordinácie odstávok v súlade s článkom 84;

d)

metodiky, podmienky a hodnoty uvedené v prevádzkových dohodách pre synchrónne oblasti podľa článku 118, ktoré sa týkajú:

i)

určujúcich parametrov kvality frekvencie a cieľového parametra kvality frekvencie v súlade s článkom 127;

ii)

pravidiel dimenzovania FCR v súlade s článkom 153;

iii)

dodatočných charakteristík FCR v súlade s článkom 154 ods. 2;

iv)

pri synchrónnych oblastiach Veľká Británia a Írsko a Severné Írsko, opatrení na zabezpečenie zotavenia energetických zásob v súlade s článkom 156 ods. 6 písm. b);

v)

pri synchrónnych oblastiach Kontinentálna Európa a Severná Európa, minimálneho obdobia aktivácie, ktoré musia zabezpečiť poskytovatelia FCR v súlade s článkom 156 ods. 10;

vi)

pri synchrónnych oblastiach Kontinentálna Európa a Severná Európa, východísk a metodiky analýzy nákladov a prínosov v súlade s článkom 156 ods. 11;

vii)

pri synchrónnych oblastiach iných ako Kontinentálna Európa, ak je to vhodné, limitov pre výmenu FCR medzi PPS v súlade s článkom 163 ods. 2;

viii)

pri synchrónnych oblastiach Veľká Británia a Írsko a Severné Írsko, metodiky na určenie minimálneho poskytovania rezervnej kapacity FCR medzi synchrónnymi oblasťami vymedzenej v súlade s článkom 174 ods. 2 písm. b);

ix)

limitov objemu výmeny FRR medzi synchrónnymi oblasťami vymedzených v súlade s článkom 176 ods. 1 a limitov objemu zdieľania FRR medzi synchrónnymi oblasťami vymedzených v súlade s článkom 177 ods. 1;

x)

limitov objemu výmeny RR medzi synchrónnymi oblasťami vymedzených v súlade s článkom 178 ods. 1 a limitov objemu zdieľania RR medzi synchrónnymi oblasťami vymedzených v súlade s článkom 179 ods. 1;

e)

metodiky a podmienky uvedené v prevádzkových dohodách pre bloky LFC podľa článku 119, ktoré sa týkajú:

i)

obmedzení lineárnych zmien činného výkonu na výstupe v súlade s článkom 137 ods. 3 a 4;

ii)

koordinačných opatrení zameraných na zníženie FRCE v zmysle článku 152 ods. 14;

iii)

opatrení na zníženie FRCE vyžadovaním zmien vo výrobe alebo spotrebe činného výkonu jednotiek na výrobu elektrickej energie alebo odberných jednotiek v súlade s článkom 152 ods. 16;

iv)

pravidiel dimenzovania FRR v súlade s článkom 157 ods. 1;

f)

zmierňovacie opatrenia za synchrónnu oblasť alebo blok LFC v súlade s článkom 138;

g)

spoločný návrh za synchrónnu oblasť na určenie blokov LFC v súlade s článkom 141 ods. 2

4.   Pokiaľ členský štát nestanoví inak, jednotlivému schváleniu každým subjektom určeným členským štátom v súlade s odsekom 1 podliehajú tieto podmienky alebo metodiky a akékoľvek ich zmeny:

a)

pri synchrónnych oblastiach Veľká Británia a Írsko a Severné Írsko, návrh každého PPS stanovujúci úroveň straty odberu, pri ktorej musí byť prenosová sústava v stave bez napätia;

b)

rozsah výmeny údajov s PDS a významnými používateľmi siete v súlade s článkom 40 ods. 5;

c)

dodatočné požiadavky na skupiny poskytujúce FCR v súlade s článkom 154 ods. 3;

d)

vylúčenie skupín poskytujúcich FCR z poskytovania FCR v súlade s článkom 154 ods. 4;

e)

pri synchrónnych oblastiach Kontinentálna Európa a Severná Európa, návrh týkajúci sa prechodného minimálneho obdobia aktivácie, ktoré musia zabezpečiť poskytovatelia FCR, predložený zo strany PPS v súlade s článkom 156 ods. 9;

f)

technické požiadavky na FRR vymedzené PPS v súlade s článkom 158 ods. 3;

g)

odmietnutie skupín poskytujúcich FRR z poskytovania FRR v súlade s článkom 159 ods. 7;

h)

technické požiadavky na pripojenie jednotiek poskytujúcich RR a skupín poskytujúcich RR vymedzené PPS v súlade s článkom 161 ods. 3 a

i)

odmietnutie skupín poskytujúcich RR z poskytovania RR v súlade s článkom 162 ods. 6

5.   Ak jednotlivý príslušný prevádzkovateľ sústavy alebo PPS je povinný alebo oprávnený podľa tohto nariadenia stanoviť alebo dohodnúť sa na požiadavkách, na ktoré sa nevzťahuje odsek 4, členské štáty môžu vyžadovať, aby uvedené požiadavky a akékoľvek ich zmeny najprv schválil príslušný regulačný orgán.

6.   Návrhy podmienok alebo metodík musia zahŕňať navrhovaný časový plán na ich zavedenie a opis ich očakávaného vplyvu na ciele tohto nariadenia. Návrhy podmienok alebo metodík, ktoré podliehajú schváleniu viacerými regulačnými orgánmi v súlade s odsekom 3, sa predložia agentúre do jedného týždňa od ich predloženia regulačným orgánom. Návrhy podmienok alebo metodík, ktoré podliehajú schváleniu určeným subjektom v súlade s odsekom 4, sa môžu predložiť agentúre do jedného mesiaca od ich predloženia podľa uváženia určeného subjektu, pričom ak sa agentúra domnieva, že návrh má cezhraničný vplyv, predložia sa na žiadosť agentúry na informačné účely v súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/942. Na žiadosť príslušných regulačných orgánov agentúra vydá do troch mesiacov stanovisko k návrhom podmienok alebo metodík.

7.   Ak si schválenie podmienok alebo metodík v súlade s odsekom 3 alebo zmena v súlade s článkom 7 vyžaduje rozhodnutie viac ako jedného regulačného orgánu podľa odseku 3, príslušné regulačné orgány sa radia, úzko spolupracujú a navzájom sa koordinujú, aby dospeli k dohode. Ak agentúra vydá stanovisko, príslušné regulačné orgány musia na toto stanovisko prihliadať. Regulačné orgány alebo agentúra, ak je na to príslušná, prijímajú rozhodnutia týkajúce sa predložených podmienok alebo metodík v súlade s odsekmi 2 a 3 do šiestich mesiacov po doručení podmienok alebo metodík agentúre alebo regulačnému orgánu prípadne poslednému dotknutému regulačnému orgánu. Táto lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď bol návrh predložený agentúre v súlade s odsekom 2 alebo poslednému dotknutému regulačnému orgánu v súlade s odsekom 3.

8.   Ak regulačné orgány neboli schopné dosiahnuť dohodu v lehote uvedenej v odseku 7 alebo na ich spoločnú žiadosť alebo na žiadosť agentúry podľa článku 5 ods. 3 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) 2019/942, agentúra prijme rozhodnutie týkajúce sa predložených návrhov podmienok alebo metodík do šiestich mesiacov v súlade s článkom 5 ods. 3 a článkom 6 ods. 10 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) 2019/942.

9.   Ak si schválenie podmienok alebo metodík vyžaduje rozhodnutie jediného určeného subjektu v súlade s odsekom 4 alebo príslušného regulačného orgánu v súlade s odsekom 5, určený subjekt alebo príslušný regulačný orgán musí prijať rozhodnutie do 6 mesiacov od doručenia podmienok alebo metodík. Táto lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, keď bol návrh predložený určenému subjektu v súlade s odsekom 4 alebo príslušnému regulačnému orgánu v súlade s odsekom 5.

10.   Každá strana môže podať sťažnosť na príslušného prevádzkovateľa sústavy alebo PPS v súvislosti s povinnosťami alebo rozhodnutiami daného príslušného prevádzkovateľa sústavy alebo PPS na základe tohto nariadenia a môže postúpiť túto sťažnosť regulačnému orgánu, ktorý v rámci svojej pôsobnosti ako orgán na urovnanie sporov vydá rozhodnutie do dvoch mesiacov od prijatia sťažnosti. Ak regulačný orgán požaduje ďalšie informácie, uvedené obdobie možno predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Takto predĺžená lehota sa môže ďalej predĺžiť so súhlasom sťažovateľa. Rozhodnutie regulačného orgánu je záväzné, pokiaľ a pokým sa nezruší v odvolacom konaní.

Článok 7

Zmeny podmienok alebo metodík PPS

1.   Ak agentúra alebo všetky príslušné regulačné orgány spoločne požiadajú o zmenu pred schválením podmienok alebo metodík predložených v súlade s článkom 6 ods. 2, resp. 3, príslušní PPS predložia návrh zmenených podmienok alebo metodík na schválenie do dvoch mesiacov od žiadosti agentúry alebo regulačných orgánov. Agentúra alebo príslušné regulačné orgány rozhodnú o zmenených podmienkach alebo metodikách do dvoch mesiacov od ich predloženia.

2.   Ak určený subjekt požiada o zmenu pred schválením podmienok alebo metodík predložených v súlade s článkom 6 ods. 4 alebo ak príslušný regulačný orgán požiada o zmenu pred schválením požiadaviek predložených v súlade s článkom 6 ods. 5, príslušný PPS predloží návrh zmenených podmienok alebo metodík alebo požiadaviek na schválenie do dvoch mesiacov od žiadosti určeného subjektu alebo príslušného regulačného orgánu. Určený subjekt alebo príslušný regulačný orgán rozhodnú o zmenených podmienkach alebo metodikách do dvoch mesiacov od ich predloženia.

3.   Ak príslušné regulačné orgány neboli schopné dosiahnuť dohodu o podmienkach alebo metodikách podľa článku 6 ods. 2 a 3 v lehote dvoch mesiacov alebo na ich spoločnú žiadosť alebo na žiadosť agentúry podľa článku 5 ods. 3 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) 2019/942, agentúra prijme rozhodnutie o zmenených podmienkach alebo metodikách do šiestich mesiacov v súlade s článkom 5 ods. 3 a článkom 6 ods. 10 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) 2019/942. Ak príslušní PPS nepredložia návrh zmenených podmienok alebo metodík, uplatňuje sa postup stanovený v článku 5 ods. 9

4.   Ak sú agentúra alebo regulačné orgány alebo určené subjekty zodpovedné za prijatie podmienok alebo metodík v súlade s článkom 6 ods. 2, 3 a 4, môžu požiadať o návrhy na zmenu týchto podmienok alebo metodík a určiť lehotu na predloženie týchto návrhov. PPS zodpovední za vypracovanie návrhu podmienok alebo metodík môžu navrhnúť zmeny regulačným orgánom a agentúre. Návrhy na zmenu podmienok alebo metodík sa v prípade potreby predložia na účely konzultácií v súlade s postupom stanoveným v článku 11 a schvália sa v súlade s postupom stanoveným v článkoch 5 a 6.

Článok 8

Uverejnenie podmienok alebo metodík na internete

1.   PPS zodpovední za určenie podmienok alebo metodík v súlade s týmto nariadením ich uverejnia na internete po schválení agentúrou alebo príslušnými regulačnými orgánmi, alebo ak takéto schválenie nie je potrebné, po ich určení, okrem prípadov, keď sa takéto informácie považujú za dôverné v súlade s článkom 12.

2.   Uverejniť sa takisto musia:

a)

zlepšenia nástrojov prevádzky sústavy v súlade s článkom 55 písm. e);

b)

cieľové parametre FRCE v súlade s článkom 128;

c)

obmedzenia lineárnych zmien výkonu na úrovni synchrónnej oblasti v súlade s článkom 137 ods. 1;

d)

obmedzenia lineárnych zmien výkonu na úrovni bloku LFC v súlade s článkom 137 ods. 3;

e)

opatrenia prijaté v stave ohrozenia z dôvodu nedostatočných rezerv činného výkonu v súlade s článkom 152 ods. 11 a

f)

žiadosť PPS pripájajúceho rezervu na poskytovateľa FCR o sprístupnenie informácií v reálnom čase v súlade s článkom 154 ods. 11“

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. februára 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 158, 14.6.2019, s. 54.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia (Ú. v. EÚ L 197, 25.7.2015, s. 24).

(3)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1719 z 26. septembra 2016, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít (Ú. v. EÚ L 259, 27.9.2016, s. 42).

(4)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave (Ú. v. EÚ L 312, 28.11.2017, s. 6).

(5)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1485 z 2. augusta 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy (Ú. v. EÚ L 220, 25.8.2017, s. 1).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/942 z 5. júna 2019, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (Ú. v. EÚ L 158, 14.6.2019, s. 22).

(7)  Rozsudok Všeobecného súdu z 24. októbra 2019 vo veci T-332/17: E-Control Austria proti ACER.


Top