EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1646

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1646 zo 7. novembra 2020 o opatreniach obchodnej politiky týkajúcich sa určitých výrobkov zo Spojených štátov amerických v nadväznosti na rozhodnutie obchodného sporu podľa Dohovoru Svetovej obchodnej organizácie o urovnávaní sporov

C/2020/7727

OJ L 373, 9.11.2020, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1646/oj

9.11.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 373/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1646

zo 7. novembra 2020

o opatreniach obchodnej politiky týkajúcich sa určitých výrobkov zo Spojených štátov amerických v nadväznosti na rozhodnutie obchodného sporu podľa Dohovoru Svetovej obchodnej organizácie o urovnávaní sporov

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 654/2014 z 15. mája 2014 o výkone práv Únie na účely uplatňovania a presadzovania pravidiel medzinárodného obchodu, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 3286/94 stanovujúce postupy Spoločenstva v oblasti spoločnej obchodnej politiky s cieľom zaistenia uplatňovania práv Spoločenstva podľa pravidiel medzinárodného obchodu, najmä tých, ktoré boli vytvorené pod záštitou Svetovej obchodnej organizácie (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Orgán na urovnávanie sporov Svetovej obchodnej organizácie (ďalej len „WTO“) prijal 11. apríla 2019 svoje odporúčania a rozhodnutia v spore vo veci DS353 Spojené štáty – Opatrenia ovplyvňujúce obchod s veľkými civilnými lietadlami (druhá sťažnosť) – odvolanie Európskej únie podľa článku 21.5 Dohovoru o urovnávaní sporov, v ktorých potvrdil, že Spojené štáty neuviedli svoje opatrenia, ktoré sú podľa zistení v rozpore s Dohodou o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach, do súladu so záväzkami, ktoré im vyplývajú z uvedeného dohovoru. Pokiaľ ide o daňové úľavy FSC/ETI (tzv. Foreign Sales Corporation/Extraterritorial Income Exclusion), Odvolací orgán potvrdil, že Spojené štáty neodstránili subvencie a že pôvodné odporúčania a rozhodnutia sú naďalej platné (2).

(2)

Pokiaľ ide o ostatné príslušné opatrenia, v súlade s odsekom 8 Dohodnutých postupov podľa článku 21 a 22 dohovoru o urovnávaní sporov a článku 7 Dohody o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach (3) medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi v súvislosti s týmto sporom Európska únia požiadala rozhodcu podľa článku 22.6 dohovoru o urovnávaní sporov, aby vo veci ďalej konal. Rozhodca vydal rozhodnutie 13. októbra 2020 (4).

(3)

V rozhodnutí rozhodcu sa konštatuje, že Európska únia môže požiadať orgán WTO na urovnávanie sporov o povolenie prijať protiopatrenia voči Spojeným štátom americkým (ďalej len „Spojené štáty“) na úrovni do 3 993 212 564 USD ročne. Tieto protiopatrenia môžu byť vo forme a) pozastavenia colných koncesií a iných súvisiacich záväzkov na základe dohody GATT 1994, b) pozastavenia koncesií a iných záväzkov na základe Dohody o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach a c) pozastavenia horizontálnych alebo odvetvových záväzkov uvedených v konsolidovanej listine špecifických záväzkov Európskej únie v súvislosti so všetkými hlavnými odvetviami označenými v zozname odvetvovej klasifikácie služieb.

(4)

V súlade s článkom 22.7 dohovoru o urovnávaní sporov strany prijmú rozhodnutie rozhodcu ako konečné. Orgán WTO na urovnávanie sporov 26. októbra 2020 povolil Európskej únii, aby prijala protiopatrenia voči Spojeným štátom v súlade s rozhodnutím rozhodcu. Protiopatrenia budú spočívať v pozastavení colných koncesií a uložení nových alebo vyšších ciel.

(5)

Komisia pri navrhovaní a výbere vhodných opatrení zvážila a uplatnila všetky objektívne kritériá v súlade s článkom 4 ods. 2 písm. a) a článkom 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 654/2014. V súlade s článkom 9 nariadenia (EÚ) č. 654/2014 poskytla zainteresovaným stranám možnosť, aby vyjadrili svoje stanoviská a predložili informácie týkajúce sa príslušných hospodárskych záujmov Únie (5).

(6)

Komisia dbala na to, aby dodatočné clá neprekračovali úroveň povolenú orgánom WTO na urovnávanie sporov. V súčasnosti sa suma považuje za primeranú na to, aby sa skutočne podnietilo dodržiavanie predpisov a priniesla úľava hospodárskym subjektom EÚ, pretože v súčasnej hospodárskej situácii umožňuje, aby sa na americké veľké civilné lietadlá a iné výrobky uložili opatrenia, ktoré sa považujú za dostatočne podobné protiopatreniam uloženým Spojenými štátmi.

(7)

Tieto opatrenia sa týkajú dovozu výrobkov s pôvodom v Spojených štátoch, od dodávok ktorých Európska únia nie je podstatnou mierou závislá. Tento prístup umožňuje, aby sa čo najviac predchádzalo nepriaznivému vplyvu na rozličné subjekty na trhu Únie vrátane spotrebiteľov.

(8)

Opatrenia obchodnej politiky vo forme dodatočných valorických ciel na výrobky uvedené v prílohe I a prílohe II by sa mali uplatňovať takto:

a)

dodatočné valorické clá so sadzbou 15 % na výrobky uvedené v prílohe I;

b)

dodatočné valorické clá so sadzbou 25 % na výrobky uvedené v prílohe II.

(9)

Rokovania medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi, ktorých cieľom je vyvážené urovnanie sporov v rámci WTO týkajúcich sa veľkých civilných lietadiel, zatiaľ nepriniesli výsledky. Spojené štáty zároveň naďalej uplatňujú na dovoz výrobkov z Európskej únie protiopatrenia vo výške 7,5 mld. USD. Komisia má v úmysle zmeniť toto nariadenie s cieľom zohľadniť príslušný vývoj, a to aj v súvislosti s dodržiavaním, resp. nedodržiavaním predpisov zo strany USA. Komisia má konkrétne v úmysle pozastaviť uplatňovanie vykonávacieho nariadenia, ak Spojené štáty pozastavia svoje protiopatrenia na dovoz z Európskej únie, alebo podľa potreby zmeniť výšku ciel v snahe reflektovať protiopatrenia uplatňované Spojenými štátmi.

(10)

Tento akt by mal nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre obchodné prekážky zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1843 (6),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V nadväznosti na rozhodnutia sporu v rámci WTO vo veci DS353 Spojené štáty – Opatrenia ovplyvňujúce obchod s veľkými civilnými lietadlami a v nadväznosti na povolenie orgánu WTO na urovnávanie sporov Európska únia pozastavuje uplatňovanie koncesií týkajúcich sa dovozných ciel podľa dohody GATT 1994 na obchod so Spojenými štátmi, pokiaľ ide o výrobky uvedené v prílohe I a prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Únia v dôsledku toho uplatňuje dodatočné clá na dovoz výrobkov uvedených v prílohe I a prílohe II k tomuto nariadeniu s pôvodom v Spojených štátoch amerických do Únie.

Článok 3

1.   Výrobky uvedené v prílohách, na ktoré bola pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vydaná dovozná licencia s oslobodením od cla alebo so znížením cla, nepodliehajú dodatočnému clu.

2.   Výrobky uvedené v prílohách, v prípade ktorých sú dovozcovia schopní preukázať, že boli vyvezené zo Spojených štátov do Únie pred dátumom začatia uplatňovania dodatočného cla na daný výrobok, nepodliehajú dodatočnému clu.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. novembra 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 50.

(2)  Správa Odvolacieho orgánu, US – Large Civil Aircraft (2nd Complaint) (Article 21.5 – EU), body 5.172 a 6.4 b); správa Odvolacieho orgánu, US – Large Civil Aircraft (2nd Complaint), bod 1352 a poznámka pod čiarou 2716; správa rozhodcovského panelu US – FSC (Article 22.6 – US), bod 8.1.

(3)  WT/DS353/14.

(4)  WT/DS353/ARB.

(5)  http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=261.

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1843 zo 6. októbra 2015, ktorým sa stanovujú postupy Únie v oblasti spoločnej obchodnej politiky s cieľom zaistenia uplatňovania práv Únie podľa pravidiel medzinárodného obchodu, najmä tých, ktoré boli vytvorené pod záštitou Svetovej obchodnej organizácie (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 272, 16.10.2015, s. 1).


PRÍLOHA I

Výrobky podliehajúce dodatočným clám

Kódy TARIC  (1)  (2)

Dodatočné clo

8802400013

15 %

8802400015

15 %

8802400017

15 %

8802400019

15 %

8802400021

15 %


(1)  Číselné znaky nomenklatúry sú prevzaté z integrovaného sadzobníka založeného na kombinovanej nomenklatúre vymedzenej v článku 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2)  Aby sa predišlo pochybnostiam, tieto nomenklatúrne položky sa majú vzťahovať na všetky lietadlá v medziach určených hmotnostných parametrov dovážané do Európskej únie (prepustené do voľného obehu), ktoré má prevádzkovať subjekt nachádzajúci sa v Európskej únii počas akéhokoľvek hospodársky významného obdobia, a to buď v Európskej únii alebo medzi Európskou úniou a ktoroukoľvek treťou krajinou, bez ohľadu na prípadné formálne finančné dojednania, ktoré by sa mohli uplatňovať (napr. lízing), a so zreteľom na kritériá, ako sú napríklad tieto (pričom žiadne z nich nie je rozhodujúce): miesto registrácie prevádzkovateľa, prevádzkové stredisko prevádzkovateľa, vonkajší náter a vnútorná konštrukcia a konfigurácia lietadla zodpovedajúce značke prevádzkovateľa a zamýšľaný štát registrácie.


PRÍLOHA II

Výrobky podliehajúce ďalším dodatočným clám

KN 2020  (1)

Dodatočné clo

0301 11 00

25 %

0301 19 00

25 %

0303 13 00

25 %

0304 81 00

25 %

0305 41 00

25 %

0307 22 90

25 %

0406 10 50

25 %

0406 90 21

25 %

0406 90 86

25 %

0714 20 10

25 %

0714 20 90

25 %

0802 90 85

25 %

0804 10 00

25 %

0805 40 00

25 %

0810 40 50

25 %

0811 90 50

25 %

0811 90 70

25 %

0905 10 00

25 %

0905 20 00

25 %

1001 99 00

25 %

1202 41 00

25 %

1202 42 00

25 %

1212 29 00

25 %

1302 19 70

25 %

1302 39 00

25 %

1515 90 11

25 %

1515 90 29

25 %

1515 90 39

25 %

1515 90 40

25 %

1515 90 51

25 %

1515 90 59

25 %

1515 90 60

25 %

1515 90 91

25 %

1515 90 99

25 %

1703 10 00

25 %

1806 10 15

25 %

1806 10 20

25 %

1806 10 30

25 %

1806 10 90

25 %

1806 20 10

25 %

1806 20 30

25 %

1806 20 50

25 %

1806 20 80

25 %

1806 20 95

25 %

1806 31 00

25 %

1806 32 10

25 %

1806 32 90

25 %

1806 90 11

25 %

1806 90 19

25 %

2008 19 99

25 %

2008 30 59

25 %

2008 30 90

25 %

2009 11 11

25 %

2009 11 19

25 %

2009 11 91

25 %

2009 11 99

25 %

2009 21 00

25 %

2009 29 19

25 %

2101 11 00

25 %

2103 20 00

25 %

2103 90 90

25 %

2104 10 00

25 %

2106 90 59

25 %

2205 10 10

25 %

2208 20 29

25 %

2208 20 40

25 %

2208 20 89

25 %

2208 40 11

25 %

2208 40 39

25 %

2208 40 51

25 %

2208 40 91

25 %

2208 40 99

25 %

2208 60 11

25 %

2208 60 19

25 %

2208 60 91

25 %

2208 60 99

25 %

2303 20 10

25 %

2401 10 35

25 %

2401 10 60

25 %

2401 10 70

25 %

2401 10 85

25 %

2401 10 95

25 %

2401 20 35

25 %

2401 20 60

25 %

2401 20 70

25 %

2401 20 85

25 %

2401 20 95

25 %

2401 30 00

25 %

3301 19 20

25 %

3301 25 10

25 %

3301 25 90

25 %

3502 90 20

25 %

3502 90 70

25 %

3504 00 10

25 %

3504 00 90

25 %

3904 10 00

25 %

3920 10 23

25 %

3920 10 24

25 %

3920 10 81

25 %

4202 19 10

25 %

4202 19 90

25 %

4202 21 00

25 %

4202 22 10

25 %

4202 22 90

25 %

4202 32 10

25 %

4202 32 90

25 %

4202 91 10

25 %

4202 91 80

25 %

4202 92 11

25 %

4202 92 15

25 %

4202 92 19

25 %

4202 92 91

25 %

5203 00 00

25 %

8429 51 10

25 %

8429 51 91

25 %

8429 51 99

25 %

8701 91 10

25 %

8701 91 90

25 %

8701 92 90

25 %

8701 93 10

25 %

8701 93 90

25 %

8701 94 10

25 %

8701 94 90

25 %

8705 90 80

25 %

8714 91 10

25 %

8714 91 30

25 %

8714 91 90

25 %

9504 20 00

25 %

9504 30 10

25 %

9504 30 20

25 %

9504 30 90

25 %

9504 50 00

25 %

9504 90 10

25 %

9504 90 80

25 %

9506 91 10

25 %

9506 91 90

25 %


(1)  Číselné znaky nomenklatúry sú prevzaté z kombinovanej nomenklatúry vymedzenej v článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1) a stanovenej v prílohe I k uvedenému nariadeniu, ktoré sú platné v čase uverejnenia tohto nariadenia a mutatis mutandis v znení neskorších právnych predpisov vrátane aktuálneho vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2019/1776 z 9. októbra 2019, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. EÚ L 280, 31.10.2019, s. 1).


Top