EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1427

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1427 z 12. októbra 2020, ktorým sa konečné antidumpingové clo uložené vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/83 na dovoz glutamanu sodného s pôvodom v Čínskej ľudovej republike rozširuje na dovoz glutamanu sodného v zmesi alebo roztoku s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

Ú. v. EÚ L 336, 13.10.2020, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/04/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1427/oj

13.10.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 336/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1427

z 12. októbra 2020,

ktorým sa konečné antidumpingové clo uložené vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/83 na dovoz glutamanu sodného s pôvodom v Čínskej ľudovej republike rozširuje na dovoz glutamanu sodného v zmesi alebo roztoku s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 13 ods. 3 a článok 14 ods. 5,

keďže:

1.   POSTUP

1.1.   Platné opatrenia a súbežné prešetrovanie

(1)

Rada v novembri 2008 nariadením (ES) č. 1187/2008 (2) (ďalej len „pôvodné nariadenie“) uložila konečné antidumpingové clo na dovoz glutamanu sodného s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“). Opatrenia mali formu valorického cla na úrovni od 33,8 % do 39,7 %.

(2)

V januári 2015 po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti Komisia vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/83 (3) uložila konečné antidumpingové clo na dovoz glutamanu sodného s pôvodom v ČĽR (ďalej len „predchádzajúce revízne prešetrovanie pred uplynutím platnosti“).

(3)

Komisia zároveň vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/84 (4) uložila konečné antidumpingové clo na dovoz glutamanu sodného s pôvodom v Indonézii.

(4)

Komisia 21. januára 2020 začala podľa článku 11 ods. 2 základného nariadenia revízne prešetrovanie pred uplynutím platnosti (5) antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz glutamanu sodného s pôvodom v ČĽR a Indonézii. Revízne prešetrovanie stále prebieha.

1.2.   Žiadosť

(5)

Komisii bola 8. januára 2020 podľa článku 13 ods. 3 a článku 14 ods. 5 základného nariadenia doručená žiadosť o prešetrenie možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených na dovoz glutamanu sodného s pôvodom v ČĽR a o zavedenie registrácie takéhoto dovozu. Žiadosť podal jediný výrobca glutamanu sodného z Únie, spoločnosť Ajinomoto Foods Europe SAS (ďalej len „žiadateľ“).

(6)

Žiadateľ poskytol dostatočné dôkazy o tom, že existujúce antidumpingové opatrenia na dovoz glutamanu sodného sú obchádzané. Podľa týchto dôkazov:

po uložení konečného antidumpingového cla vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/83 došlo k zmene v štruktúre obchodu, pokiaľ ide o vývoz z ČĽR do Únie;

táto zmena vyplýva z dovozu mierne upraveného dotknutého výrobku, pričom sa nemenia jeho základné vlastnosti, ale v dôsledku uvedenej zmeny dotknutý výrobok patrí pod kódy colného sadzobníka, ktoré opatreniam bežne nepodliehajú, a okrem uloženia cla neexistuje pre takúto prax žiadna náležitá príčina ani iné ekonomické opodstatnenie;

nápravné účinky existujúcich antidumpingových opatrení na dotknutý výrobok sa oslabujú, pokiaľ ide o množstvo aj cenu a

ceny mierne upraveného výrobku boli dumpingové vo vzťahu k predtým stanovenej normálnej hodnote.

1.3.   Začatie prešetrovania

(7)

Keď Komisia stanovila, že existujú dostatočné dôkazy, začala prešetrovanie podľa článku 13 ods. 3 základného nariadenia s cieľom určiť, či sa dovozom glutamanu sodného do Únie v zmesi alebo roztoku, s obsahom aspoň 50 % glutamanu sodného v sušine a s pôvodom v ČĽR obchádzajú existujúce opatrenia.

(8)

Prešetrovanie sa začalo vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2020/230 (6) (ďalej len „nariadenie o začatí prešetrovania“). Podľa článku 13 ods. 3 a článku 14 ods. 5 základného nariadenia sa v nariadení o začatí prešetrovania nariadilo colným orgánom registrovať dovoz mierne upraveného výrobku z ČĽR.

1.4.   Dotknutý výrobok a prešetrovaný výrobok

(9)

Výrobkom, ktorého sa týka možné obchádzanie, je glutaman sodný, v súčasnosti patriaci pod číselný znak KN ex 2922 42 00 (kód TARIC 2922420010) a s pôvodom v ČĽR (ďalej len „dotknutý výrobok“ alebo „glutaman sodný“). Na dotknutý výrobok sa vzťahujú antidumpingové opatrenia uložené vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/83. Používa sa najmä ako zvýrazňovač vône a chuti v polievkach, bujónoch, rybacích a mäsových jedlách a v hotových jedlách. Používa sa aj v chemickom priemysle v nepotravinárskych výrobkoch, ako sú napríklad detergenty. Glutaman sodný sa vyrába bakteriálnou fermentáciou zdroja cukru (napríklad z kukuričného škrobu, pšeničného škrobu alebo tapiokového škrobu, ako aj z cukrového sirupu, melasy z cukrovej trstiny a cukrovej repy). Je známy aj pod kódom E621 a podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 231/2012 (7) o špecifikáciách prídavných látok sa opisuje ako biele kryštály alebo kryštalický prášok, ktoré sú prakticky bez zápachu. Jeho chemický názov je monohydrát L-glutamanu sodného a vzorec C5H8NaNO4 · H2O.

(10)

Výrobkom, ktorý je predmetom prešetrovania v súvislosti s možným obchádzaním antidumpingových opatrení, je glutaman sodný v zmesi alebo roztoku, s obsahom aspoň 50 % glutamanu sodného v sušine, v súčasnosti patriaci pod číselné znaky KN ex 2103 90 90, ex 2104 10 00, ex 2104 20 00, ex 3824 99 92, ex 3824 99 93 a ex 3824 99 96 (kódy TARIC 2103909011, 2103909081, 2104100011, 2104100081, 2104200011, 3824999298, 3824999389 a 3824999689) a s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „prešetrovaný výrobok“ alebo „zmesi glutamanu sodného“).

1.5.   Obdobie prešetrovania a vykazované obdobie

(11)

Obdobie prešetrovania sa vzťahovalo na obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2019 (ďalej len „obdobie prešetrovania“ alebo „OP“). Údaje týkajúce sa obdobia prešetrovania sa zhromažďovali s cieľom prešetriť okrem iného údajnú zmenu v štruktúre obchodu.

(12)

Za vykazované obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 (ďalej len „vykazované obdobie“ alebo „VO“) sa zhromaždili podrobnejšie údaje s cieľom preskúmať, či dovoz oslaboval nápravné účinky platných opatrení z hľadiska cien a/alebo množstiev a či dochádzalo k dumpingu.

1.6.   Prešetrovanie

(13)

Komisia oficiálne informovala o začatí prešetrovania orgány ČĽR, známych vyvážajúcich výrobcov v ČLR, dovozcov/používateľov v Únii, o ktorých je známe, že sa ich prešetrovanie týka, a žiadateľa.

(14)

V nariadení o začatí prešetrovania boli všetky zainteresované strany vyzvané, aby písomne vyjadrili svoje stanoviská a do 37 dní predložili vyplnené dotazníky alebo akékoľvek iné informácie o začatí súčasného prešetrovania. K dátumu začatia prešetrovania boli na webovom sídle GR pre obchod na stránke https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2448 sprístupnené formulár žiadosti o oslobodenie, dotazník pre vyvážajúcich výrobcov v ČĽR a dotazník pre dovozcov/používateľov v Únii.

(15)

Zainteresované strany dostali možnosť požiadať o vypočutie v lehote stanovenej v nariadení o začatí prešetrovania. Všetky strany boli pritom upozornené na to, že nespolupráca môže viesť k uplatneniu článku 18 základného nariadenia a k stanoveniu záverov na základe dostupných skutočností.

(16)

Vyplnený dotazník predložil jeden dovozca a šesť používateľov v Únii. Dovozca a jeden používateľ na základe žiadostí o objasnenie vyplnených dotazníkov svoju spoluprácu stiahli.

1.7.   Nespolupráca

(17)

Neprihlásil sa žiadny vyvážajúci výrobca dotknutého výrobku či prešetrovaného výrobku z ČĽR ani žiadny obchodník s dotknutým výrobkom či prešetrovaným výrobkom z ČĽR. Komisia 2. apríla 2020 informovala vládu ČĽR o tejto skutočnosti a o svojom úmysle uplatniť dostupné skutočnosti v súlade s článkom 18 základného nariadenia.

(18)

Počas tohto prešetrovania rovnako nespolupracoval žiadny dovozca ani používateľ prešetrovaného výrobku v Únii. Päť spolupracujúcich používateľov, ktorí predložili vyplnené dotazníky, vyhlásilo, že dovážajú alebo používajú dotknutý výrobok, a všetci potvrdili, že nedovážali ani nepoužívali prešetrovaný výrobok.

(19)

Z dôvodu chýbajúcej spolupráce boli zistenia založené na dostupných skutočnostiach v súlade s článkom 18 základného nariadenia.

2.   VÝSLEDKY PREŠETROVANIA

2.1.   Všeobecné úvahy

(20)

Aby sa posúdilo možné obchádzanie, Komisia v súlade s článkom 13 ods. 1 základného nariadenia postupne analyzovala tieto prvky:

či došlo k zmene v štruktúre obchodu medzi ČĽR a Úniou;

či táto zmena vychádza z praxe, procesu alebo činnosti, pre ktorú neexistuje iná dostatočne náležitá príčina alebo iné ekonomické opodstatnenie okrem uloženia cla,

či existujú dôkazy o ujme alebo o oslabovaní nápravných účinkov cla z hľadiska cien a/alebo množstiev podobného výrobku a

či existuje dôkaz o existencii dumpingu vo vzťahu k normálnym hodnotám, ktoré boli predtým stanovené pre podobný výrobok.

2.2.   Zmena v štruktúre obchodu

(21)

S cieľom stanoviť možnú zmenu v štruktúre obchodu Komisia počas obdobia prešetrovania analyzovala objem dovozu glutamanu sodného a zmesí glutamanu sodného.

(22)

Objem dovozu glutamanu sodného bol stanovený na základe údajov Eurostatu na úrovni kódu TARIC (8) pre obdobie prešetrovania. Glutaman sodný v súčasnosti patrí pod kód TARIC 2922420010.

(23)

Objem dovozu zmesí glutamanu sodného sa nemohol stanoviť na základe údajov Eurostatu z týchto dôvodov: zmesi glutamanu sodného sa údajne dovážali pod číselnými znakmi KN 2103 90 90, 2104 10 00, 2104 20 00, 3824 90 92, 3824 90 93 a 3824 90 96. Tieto číselné znaky KN majú širší rozsah, než je vymedzenie prešetrovaného výrobku. Analýza zmeny v štruktúre obchodu na základe dovozov pod uvedenými číselnými znakmi KN by preto viedla k nadhodnoteniu skutočných dovozných množstiev zmesí alebo roztokov glutamanu sodného.

(24)

S cieľom presnejšie vymedziť objem dovozu zmesí glutamanu sodného a vzhľadom na absenciu akýchkoľvek spoľahlivejších zdrojov Komisia použila nasledujúcu metodiku založenú na metodike navrhnutej žiadateľom v žiadosti:

(25)

Najprv stanovila kombinované objemy vývozu glutamanu sodného a zmesi glutamanu sodného známej ako Gourmet Powder (9) z ČĽR do Únie, zaznamenané v databáze Global Trade Atlas alebo GTA (10) pod kódmi čínskeho colného sadzobníka 2922 42 20 a 2103 90 10. Aj keď údaje týkajúce sa zmesi Gourmet Powder by sa mali vzťahovať na zmesi obsahujúce 80 % až 99 % glutamanu sodného, mohli by sa vzťahovať aj na vývoz čistého glutamanu sodného v baleniach pre maloobchodný trh. Okrem toho nie je možné vylúčiť, že niektoré zmesi glutamanu sodného s malými množstvami prídavných látok sa vyvážajú z ČĽR ako čistý glutaman sodný.

(26)

Komisia preto s cieľom získať údaje o dovoze zmesí glutamanu sodného odpočítala od celkového objemu vývozu takto stanovený objem dovozu glutamanu sodného zaznamenaný v databáze Eurostatu pod kódom TARIC 2922420010 (pozri odôvodnenie (22)).

(27)

Výsledný rozdiel sa považoval za primerane presné stanovenie objemu dovozu zmesí glutamanu sodného do Únie.

(28)

Komisia 28. mája 2020 oznámila všetkým zainteresovaným stranám svoj úmysel použiť uvedenú metodiku a vyzvala ich, aby vyjadrili svoj názor na predloženú metodiku a údaje. Pripomienky predložil iba žiadateľ, ktorý s metodikou a údajmi súhlasil.

(29)

Komisia na základe opísanej metodiky získala tieto údaje o dovoze:

Dovoz z ČĽR do Únie

(Jednotka: tony)

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

VO

Dotknutý výrobok

2 317

3 515

5 234

3 652

3 624

2 221

3 063

Prešetrovaný výrobok

2 484

2 437

4 535

2 765

3 046

4 336

8 558

Zdroj:

GTA, Eurostat

(30)

Dovoz zmesí glutamanu sodného z ČĽR do Únie sa počas obdobia prešetrovania zvýšil o 244 % a vo vykazovanom období dosiahol 8 558 ton. Pokiaľ ide o dovoz glutamanu sodného, po počiatočnom zvýšení v rokoch 2013 až 2015 došlo k poklesu dovozu od roku 2015 a vo vykazovanom období dosiahol 3 063 ton.

(31)

Na tomto základe možno dospieť k záveru, že došlo k zmene v štruktúre obchodu v zmysle článku 13 ods. 1 základného nariadenia.

2.3.   Zmena v štruktúre obchodu vychádza z praxe, procesu alebo činnosti, pre ktorú neexistuje iná dostatočne náležitá príčina alebo iné ekonomické opodstatnenie okrem uloženia cla

(32)

V článku 13 ods. 1 základného nariadenia sa vyžaduje, aby zmena v štruktúre obchodu vychádzala z praxe, procesu alebo činnosti, pre ktorú neexistuje iná dostatočne náležitá príčina alebo iné ekonomické opodstatnenie okrem uloženia cla. Ako sa uvádza v odôvodnení (31), dospelo sa k záveru, že v štruktúre obchodu nastala zmena. Ako sa uvádza v odôvodnení (19), z dôvodu chýbajúcej spolupráce boli zistenia založené na dostupných skutočnostiach v súlade s článkom 18 základného nariadenia.

(33)

Žiadateľ v žiadosti tvrdil, že čínski výrobcovia vyvážajú značné množstvá zmesí glutamanu sodného tak, aby patrili pod kódy colného sadzobníka, na ktoré sa opatrenia nevzťahujú. Týmto procesom sa mierne upravuje výrobok bez toho, aby sa tým zmenili jeho základné vlastnosti.

(34)

Colné orgány členských štátov informovali útvary Komisie o tejto praxi už v roku 2015. Colné orgány zaznamenali nárast dovozu zmesí glutamanu sodného s približne 1 % stolovej soli pod inými kódmi colného sadzobníka ako tie, ktoré sú predmetom prešetrovania, zatiaľ čo dovoz čistého glutamanu sodného sa znížil. Podľa ich názoru bolo jediným účelom tejto praxe vyhnúť sa antidumpingovému clu, pretože zmesi nezmenili vlastnosti výrobku a mali rovnaké uplatnenia a použitia ako čistý glutaman sodný.

(35)

Záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (ďalej len „ZINZ“) vydané colnými správami niekoľkých členských štátov potvrdzujú túto prax. V rámci týchto ZINZ (11) sa zmesi v koncentráciách 50 % až 99 % glutamanu sodného na colné účely klasifikujú pod číselnými znakmi KN a kódmi TARIC, na ktoré sa opatrenia nevzťahujú. Všetky tieto rozhodnutia o ZINZ boli vydané v OP a boli platné od dátumu vydania počas celého OP. Opis tovaru, pre ktorý boli vydané ZINZ, potvrdzuje, že sa týkajú prešetrovaného výrobku. Za dovoz prešetrovaného výrobku uskutočnený pri použití tejto ZINZ sa preto neplatia antidumpingové clá.

(36)

Analýza ZINZ, ako aj žiadostí o ZINZ, ktoré má Komisia k dispozícii, potvrdzuje, že použitie je rovnaké ako použitie dotknutého výrobku. Niektorí držitelia ZINZ sú okrem toho dovozcami dotknutého výrobku známymi z predchádzajúcich prešetrovaní. Colné správy členských štátov skutočne identifikovali jedného z držiteľov ZINZ aj ako dovozcu v prípade transakcií vysvetlených v odôvodnení (34).

(37)

Prešetrovanie neodhalilo žiadne ekonomické opodstatnenie použitia prešetrovaného výrobku. Ako sa uvádza v žiadosti žiadateľa, prax používania zmesí glutamanu sodného namiesto čistého glutamanu sodného predstavuje pre používateľov ďalšie ekonomické zaťaženie, v dôsledku ktorého musia prispôsobiť svoje výrobky, označovanie a informácie o zložení tak, aby zohľadňovali zvýšené objemy soli. Okrem obchádzania opatrení týkajúcich sa glutamanu sodného neexistuje žiadne iné ekonomické opodstatnenie. Komisia ďalej poznamenáva, že úmyselné pridanie soli do glutamanu sodného predstavuje ďalší krok vo výrobnom procese, ktorý pre výrobcov predstavuje ďalšie ekonomické zaťaženie vo forme dodatočnej práce a dohľadu, t. j. zvýšených výrobných nákladov.

(38)

Ako sa uvádza v odôvodnení (16), Komisia pôvodne dostala vyplnené dotazníky od šiestich používateľov. Jeden používateľ objasnil, že používa čistý glutaman sodný na vytvorenie vlastných zmesí glutamanu sodného v závislosti od percentuálneho podielu použitého glutamanu sodného. Niektorí zo spolupracujúcich používateľov uviedli, že kupujú zmesi glutamanu sodného od dodávateľov z Únie. Žiadny z nich nevykázal dovoz prešetrovaného výrobku a žiadny z nich sa nevyjadril k jeho použitiu ani k nemu neposkytol žiadne odôvodnenie.

(39)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Komisia na základe článku 18 základného nariadenia dospela k záveru, že dochádza k miernej úprave dotknutého výrobku, ktorou sa nemenia jeho základné vlastnosti, ale v jej dôsledku dotknutý výrobok patrí pod kódy colného sadzobníka, ktoré bežne nepodliehajú opatreniam, a okrem uloženia cla neexistuje pre takúto prax žiadna náležitá príčina ani iné ekonomické opodstatnenie.

2.4.   Oslabovanie nápravných účinkov cla

(40)

V súlade s článkom 13 ods. 1 základného nariadenia Komisia posúdila, či dovážané zmesi glutamanu sodného oslabili nápravné účinky existujúcich opatrení na dovoz glutamanu sodného s pôvodom v ČĽR z hľadiska množstiev a cien.

(41)

Ako sa uvádza v odôvodnení (29), prešetrovaním sa zistilo, že zmesi glutamanu sodného sa počas vykazovaného obdobia dovážali vo významných množstvách. Vo vykazovanom období dosiahli viac ako 10 % spotreby v Únii. Spotreba v Únii je založená na údajoch, ktoré odhadol žiadateľ v žiadosti, t. j. [77 000 – 79 000] (12) ton.

(42)

Komisia porovnala priemernú vývoznú cenu zmesí glutamanu sodného počas vykazovaného obdobia (stanovenú rovnakou metodikou, ako sa uvádza v odôvodnení (24)), náležite upravenú z úrovne FOB (13) na úroveň CIF (14), s priemernými cenami výrobného odvetvia Únie nespôsobujúcimi ujmu, ako bolo stanovené počas ORP v rámci predchádzajúceho revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti.

(43)

Porovnanie odhalilo významné rozpätie predaja pod cieľovú cenu vo výške 93 %.

(44)

Komisia na základe týchto údajov dospela k záveru, že dovoz zmesí glutamanu sodného oslabuje nápravné účinky platných opatrení tak z hľadiska množstiev, ako aj cien.

2.5.   Dôkaz o existencii dumpingu

(45)

V súlade s článkom 13 ods. 1 základného nariadenia Komisia posúdila, či existuje dumping vo vzťahu k normálnym hodnotám, ktoré boli predtým stanovené pre podobný výrobok. Komisia na tento účel porovnala priemernú vývoznú cenu zmesí glutamanu sodného počas vykazovaného obdobia (stanovenú rovnakou metodikou, ako sa uvádza v odôvodnení (24)) s normálnou hodnotou stanovenou pre podobný výrobok v predchádzajúcom revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti.

(46)

Porovnanie odhalilo výrazné dumpingové rozpätie vo výške 99,7 %.

2.6.   Opatrenia

(47)

Komisia na základe uvedených zistení dospela k záveru, že existujúce opatrenia na dovoz glutamanu sodného s pôvodom v ČĽR definované v predchádzajúcom revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti boli obchádzané dovozom prešetrovaného výrobku.

(48)

Pri prešetrovaní sa stanovilo, že došlo k zmene v štruktúre obchodu medzi ČĽR a Úniou a že táto zmena vychádzala z praxe, procesu alebo činnosti, pre ktoré neexistovala dostatočne náležitá príčina ani iné ekonomické opodstatnenie okrem uloženia cla. Komisia takisto zistila, že nápravné účinky cla sú oslabené z hľadiska cien a množstiev podobného výrobku, zatiaľ čo sa zistil aj významný dumping vo vzťahu k predtým stanovenej normálnej hodnote pre podobný výrobok.

(49)

V súlade s článkom 13 ods. 1 základného nariadenia by sa preto platné antidumpingové opatrenia mali rozšíriť na dovoz prešetrovaného výrobku.

(50)

Podľa článku 13 ods. 1 druhého odseku základného nariadenia rozšíriť by sa malo opatrenie stanovené v článku 1 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/83 pre „všetky ostatné spoločnosti“, ktorým je konečné antidumpingové clo vo výške 39,7 % uplatniteľné na čistú frankocenu na hranici Únie pred preclením.

(51)

Podľa článku 13 ods. 3 a článku 14 ods. 5 základného nariadenia, v ktorých sa stanovuje, že na dovoz, ktorý vstúpil do Únie v rámci registrácie uloženej nariadením o začatí prešetrovania, by sa mali vzťahovať všetky rozšírené opatrenia, by sa malo vyberať antidumpingové clo z uvedeného registrovaného dovozu prešetrovaného výrobku.

3.   POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ

(52)

Všetky zainteresované strany boli informované o základných skutočnostiach a úvahách, ktoré viedli k uvedeným záverom. Poskytla sa im aj lehota na predloženie pripomienok v nadväznosti na uvedené poskytnutie informácií. Komisii doručil pripomienky len žiadateľ, ktorý podporil navrhovaný postup.

(53)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1036,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Konečné antidumpingové clo uplatniteľné na „všetky ostatné spoločnosti“ uložené článkom 1 nariadenia (EÚ) 2015/83 na dovoz glutamanu sodného s pôvodom v Čínskej ľudovej republike sa týmto rozširuje na dovoz glutamanu sodného do Únie v zmesi alebo roztoku, s obsahom aspoň 50 % glutamanu sodného v sušine, v súčasnosti patriaceho pod číselné znaky KN ex 2103 90 90, ex 2104 10 00, ex 2104 20 00, ex 3824 99 92, ex 3824 99 93 a ex 3824 99 96 (kódy TARIC 2103909011, 2103909081, 2104100011, 2104100081, 2104200011, 3824999298, 3824999389 a 3824999689), s pôvodom v Čínskej ľudovej republike.

2.   Clo rozšírené odsekom 1 tohto článku sa vyberá za dovoz s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, ktorý je registrovaný v súlade s článkom 2 nariadenia (EÚ) 2020/230, ako aj s článkom 13 ods. 3 a článkom 14 ods. 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1036.

3.   Pokiaľ nie je stanovené inak, uplatňujú sa platné ustanovenia týkajúce sa cla.

Článok 2

1.   Žiadosti o oslobodenie od cla rozšíreného článkom 1 sa podávajú písomne v jednom z úradných jazykov Európskej únie a musia byť podpísané osobou oprávnenou zastupovať subjekt, ktorý žiada o oslobodenie. Žiadosť sa musí zaslať na túto adresu:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Brussels

BELGIUM

2.   Komisia môže v súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2016/1036 rozhodnutím povoliť, aby bol dovoz spoločností, ktoré neobchádzajú antidumpingové opatrenia uložené vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/83, oslobodený od cla rozšíreného článkom 1 tohto nariadenia.

Článok 3

Colným orgánom sa týmto nariaďuje, aby ukončili registráciu dovozu, ktorá sa zaviedla v súlade s článkom 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2020/230.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. októbra 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 1187/2008 z 27. novembra 2008, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a vyberá sa s konečnou platnosťou dočasné clo uložené na dovoz glutamanu sodného s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 322, 2.12.2008, s. 1).

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/83 z 21. januára 2015, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz glutamanu sodného s pôvodom v Čínskej ľudovej republike po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 (Ú. v. EÚ L 15, 22.1.2015, s. 31).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/84 z 21. januára 2015, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz glutamanu sodného s pôvodom v Indonézii (Ú. v. EÚ L 15, 22.1.2015, s. 54).

(5)  Oznámenie o začatí revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz glutamanu sodného s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Indonézii (Ú. v. EÚ C 20, 21.1.2020, s. 18).

(6)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/230 z 19. februára 2020, ktorým sa začína prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených vykonávacím nariadením (EÚ) 2015/83 na dovoz glutamanu sodného s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a ktorým sa zavádza registrácia takéhoto dovozu, (Ú. v. EÚ L 47, 20.2.2020, s. 9).

(7)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 231/2012 z 9. marca 2012, ktorým sa ustanovujú špecifikácie prídavných látok uvedených v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (Ú. v. EÚ L 83, 22.3.2012, s. 1).

(8)  Integrovaný sadzobník Európskej únie.

(9)  Gourmet Powder je dobre známa čínska zmes glutamanu sodného, ktorá by mala zahŕňať zmesi obsahujúce 80 % až 99 % glutamanu sodného a chloridu sodného.

(10)  https://www.gtis.com/gta/secure/htscty_wta.cfm.

(11)  DE5918/15-1 a PLPL-WIT-2015-0055, obe vydané v roku 2015 na zatriedenie zmesi s obsahom 99 % glutamanu sodného a 1 % soli pod číselný znak nomenklatúry 3824909390; PLBTIWIT-2020-000347, vydané v roku 2020 (nahrádza PL-WIT-2017-00240 vydané v roku 2017) na zatriedenie zmesi s obsahom 99 % glutamanu sodného a 1 % soli pod číselný znak nomenklatúry 38249993; DEBTI9861/20-1, vydané v roku 2020 na zatriedenie zmesi obsahujúcej aspoň 50 % glutamanu sodného pod číselný znak nomenklatúry 3824999389; ES2015SOL00000001076-1, vydané v roku 2016 na zatriedenie zmesi obsahujúcej 59,9 % glutamanu sodného a soľ pod číselný znak 21039090.

(12)  Keďže existuje iba jeden výrobca z Únie a treba zachovať dôvernosť takýchto údajov, celková spotreba je prezentovaná vo forme rozsahu.

(13)  Vyplatené na loď.

(14)  Náklady, poistenie a prepravné.


Top