EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1197

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1197 z 30. júla 2020, ktorým sa stanovujú technické špecifikácie a podrobnosti podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2152 o európskych podnikových štatistikách, ktorým sa zrušuje 10 právnych aktov v oblasti podnikových štatistík (Text s významom pre EHP)

Ú. v. EÚ L 271, 18.8.2020, p. 1–170 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1197/oj

18.8.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 271/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1197

z 30. júla 2020,

ktorým sa stanovujú technické špecifikácie a podrobnosti podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2152 o európskych podnikových štatistikách, ktorým sa zrušuje 10 právnych aktov v oblasti podnikových štatistík

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2152 o európskych podnikových štatistikách, ktorým sa zrušuje 10 právnych aktov v oblasti podnikových štatistík (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 1, článok 9 ods. 2, článok 10 ods. 5 a 6, článok 17 ods. 6 a článok 18 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) 2019/2152 sa stanovil spoločný právny rámec pre rozvoj, tvorbu a šírenie európskych podnikových štatistík.

(2)

Spoločný rámec pre európske registre ekonomických subjektov na štatistické účely predstavuje základný prvok takéhoto spoločného rámca, keďže umožňuje organizovať a koordinovať štatistické zisťovania poskytnutím harmonizovanej opory výberu.

(3)

Pokiaľ ide o tvorbu podnikových štatistík, treba špecifikovať požiadavky na údaje, aby sa mohli zostaviť porovnateľné údaje medzi členskými štátmi a aby sa dosiahla harmonizácia vo všetkých doménach podnikových štatistík.

(4)

V prípade európskych podnikových štatistík by sa mala uplatňovať zásada ekonomického vlastníctva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 (2). Mala by sa používať v čo najväčšej možnej miere so zohľadnením odôvodnených potrieb používateľov, dostupnosti údajov a vplyvu na náklady a záťaž, ak to nie je v rozpore so zásadami a účelmi určitých podnikových štatistík stanovenými v tomto nariadení.

(5)

Pri špecifikovaní požiadaviek na údaje treba definovať hlavné priemyselné zoskupenia (MIG) a iné špeciálne agregáty kódov NACE.

(6)

Pokiaľ ide o tvorbu podnikových štatistík, treba definovať hlavné premenné a pojmy, aby sa mohli zostaviť porovnateľné údaje medzi členskými štátmi a aby sa dosiahla harmonizácia vo všetkých doménach podnikových štatistík.

(7)

V záujme zmiernenia záťaže podnikov a s ohľadom na zásadu proporcionality treba zjednodušiť požiadavky na údaje v závislosti od veľkosti a dôležitosti podnikových ekonomík členských štátov.

(8)

Treba zaviesť osobitné ustanovenia, ktoré sa budú uplatňovať na údaje týkajúce sa témy „Medzinárodný obchod s tovarom“ a obchodu podľa podnikových charakteristík, ako aj na doménu „Krátkodobá podniková štatistika“.

(9)

Pre súčasnú tvorbu európskych podnikových štatistík je výzvou čoraz väčšia hospodárska globalizácia. Rámec pre európske štatistické registre ekonomických subjektov tvorí vďaka zaznamenávaniu údajov nadnárodných skupín podnikov základ pre zlepšenie mnohých štatistík súvisiacich s globalizáciou. Niektoré z týchto štatistík sa vzťahujú na celú ekonomiku, a preto je potrebný rámec pre európske štatistické registre ekonomických subjektov, ktorý pokrýva všetky ekonomické odvetvia.

(10)

Sú potrebné informácie o kontrolných väzbách medzi právnymi jednotkami, aby sa definovali skupiny podnikov, správne vymedzili podniky, vyprofilovali veľké a komplexné jednotky a preskúmali sa koncentrácie na trhu. Informácie o skupinách podnikov zlepšujú kvalitu vnútroštátnych štatistických registrov ekonomických subjektov. Tieto informácie sa môžu použiť na zníženie rizika zverejnenia dôverných údajov. Údaje o skupinách podnikov sa môžu použiť pri zisťovaniach o skupine a môžu znížiť záťaž respondentov.

(11)

Treba stanoviť formát, opatrenia v oblasti bezpečnosti a dôvernosti a postup prenosu údajov o individuálnych jednotkách Komisii (Eurostatu) a prenosu údajov o nadnárodných skupinách podnikov späť národným štatistickým úradom.

(12)

Výmena dôverných údajov na štatistické účely medzi Komisiou a národnými centrálnymi bankami, a medzi Komisiou a Európskou centrálnou bankou, by mala pomôcť zabezpečiť kvalitu informácií o nadnárodných skupinách podnikov v Únii. Preto treba stanoviť formát, opatrenia v oblasti bezpečnosti a dôvernosti, ako aj postup prenosu takýchto dôverných údajov národným centrálnym bankám a Európskej centrálnej banke.

(13)

Nariadením (EÚ) 2019/2152 sa zavádza výmena dôverných údajov medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o vývoz tovaru v rámci EÚ. Treba presnejšie špecifikovať štatistické údajové prvky, ktoré sa majú vymieňať, ako aj zoznam štatistických údajových prvkov, ktoré sa majú vymieňať v prípade špecifických tovarov alebo pohybov. Členské štáty môžu poskytované informácie zjednodušiť, ak takéto zjednodušenie nemá nepriaznivý vplyv na kvalitu štatistiky. Treba stanoviť podmienky takéhoto zjednodušenia.

(14)

V záujme zabezpečenia harmonizovanej výmeny údajov treba špecifikovať podrobnosti zberu a zostavovania, ako aj podrobnosti týkajúce sa uplatňovania minimálnej miery pokrytia na úrovni 95 %. Aby mohol vnútroštátny štatistický orgán krajiny dovozu používať vymieňané štatistické informácie na zostavovanie štatistiky dovozu tovaru v rámci EÚ, treba vymieňať aj metaúdaje. Na zabezpečenie harmonizovaného vykonávania vo všetkých členských štátoch je potrebné špecifikovať metaúdaje, ktoré sú relevantné pri používaní vymieňaných údajov o vývoze tovaru v rámci EÚ na zostavovanie štatistiky, ako aj harmonogram na prenos štatistických informácií a príslušných metaúdajov. Treba stanoviť formát, opatrenia v oblasti bezpečnosti a dôvernosti a postup vymieňania dôverných údajov.

(15)

Uplatňovanie jednotných štandardov na výmenu a prenos údajov a metaúdajov pre štatistiky, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 2019/2152, výrazne prispieva k integrácii podnikových procesov v európskych podnikových štatistikách.

(16)

Medzinárodná iniciatíva SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange, výmena štatistických údajov a metaúdajov) týkajúca sa štatistických a technických štandardov na výmenu a zdieľanie údajov a metaúdajov poskytuje štandardy na výmenu a šírenie oficiálnych štatistík. Preto by sa mali v relevantnom prípade používať požadované definície štruktúry údajov vypracované v súlade s SDMX.

(17)

Komisia (Eurostat) by mala na webovom sídle Komisie (Eurostatu) sprístupniť dokumentáciu súvisiacu so štruktúrou údajov vrátane definícií štruktúry údajov vo formáte SDMX, ako aj usmernenia k ich uplatňovaniu, najmä pokiaľ ide o technický formát, ktorý sa má použiť.

(18)

Členské štáty by mali poskytovať štandardné správy o metaúdajoch a správy o kvalite za vnútroštátne štatistické registre ekonomických subjektov a všetky podnikové štatistiky v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) 2019/2152. Preto treba definovať podrobnosti a periodicitu týchto správ.

(19)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení by mali nahradiť opatrenia stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 586/2001 (3), nariadení Komisie (ES) č. 912/2004 (4), nariadení Komisie (ES) č. 1982/2004 (5), nariadení Komisie (ES) č. 1503/2006 (6), nariadení Komisie (ES) č. 657/2007 (7), nariadení Komisie (ES) č. 364/2008 (8), nariadení Komisie (ES) č. 472/2008 (9), nariadení Komisie (ES) č. 192/2009 (10), nariadení Komisie (ES) č. 250/2009 (11), nariadení Komisie (ES) č. 251/2009 (12), nariadení Komisie (ES) č. 834/2009 (13), nariadení Komisie (EÚ) č. 92/2010 (14), nariadení Komisie (EÚ) č. 113/2010 (15), nariadení Komisie (EÚ) č. 275/2010 (16), nariadení Komisie (EÚ) č. 1097/2010 (17), vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 995/2012 (18) a v nariadení Komisie (EÚ) č. 1106/2012 (19). Uvedené nariadenia by sa mali zrušiť.

(20)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Európsky štatistický systém,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Požiadavky na údaje

Prvky údajov pre čiastkové témy uvedené v článku 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/2152 sú stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Hlavné priemyselné zoskupenia a špeciálne agregáty

Hlavné priemyselné zoskupenia (MIG) a iné špeciálne agregáty činností v súlade s klasifikáciou ekonomických činností (NACE) a produktov v súlade s klasifikáciou produktov podľa činností (CPA), ktoré sa používajú na členenia vyžadované podľa článku 7 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) 2019/2152, sú stanovené v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Zjednodušenia

Zjednodušenia uvedené v článku 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/2152 sú stanovené v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Technické definície

1.   Technické definície premenných a iných prvkov súborov údajov uvedených v článku 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/2152 sú stanovené v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

2.   Technické definície týkajúce sa európskej štatistiky medzinárodného obchodu s tovarom sú stanovené v prílohe V k tomuto nariadeniu.

3.   Technické definície týkajúce sa európskej štatistiky medzinárodného obchodu so službami sú stanovené v prílohe VI k tomuto nariadeniu.

Článok 5

Technické špecifikácie pre európsku štatistiku medzinárodného obchodu s tovarom vrátane obchodu s tovarom podľa podnikových charakteristík

Technické špecifikácie pre európsku štatistiku medzinárodného obchodu s tovarom vrátane obchodu s tovarom podľa podnikových charakteristík uvedené v článku 7 ods. 1 písm. j) nariadenia (EÚ) 2019/2152 a súvisiace definície v súlade s článkom 7 ods. 1 uvedeného nariadenia sú stanovené v prílohe V k tomuto nariadeniu. Požiadavky na údaje týkajúce sa európskej štatistiky medzinárodného obchodu s tovarom sú stanovené v tabuľke 16 a tabuľkách 34 až 37 v časti B prílohy I k tomuto nariadeniu.

Článok 6

Definície a členenia pre európsku štatistiku medzinárodného obchodu so službami podľa podnikových charakteristík a podľa medzinárodného poskytovania služieb

Definície premenných a členenia pre európsku štatistiku medzinárodného obchodu so službami podľa podnikových charakteristík a podľa medzinárodného poskytovania služieb sú stanovené v prílohe VI k tomuto nariadeniu. Požiadavky na údaje týkajúce sa európskej štatistiky medzinárodného obchodu so službami podľa podnikových charakteristík a podľa medzinárodného poskytovania služieb sú stanovené v tabuľke 17 a tabuľke 38 v časti B prílohy I k tomuto nariadeniu.

Článok 7

Váhové systémy a zmena bázického roka v prípade domény „Krátkodobá podniková štatistika“

Váhové systémy a zmena bázického roka pre doménu „Krátkodobá podniková štatistika“ uvedené v článku 7 ods. 1 písm. i) nariadenia (EÚ) 2019/2152 sú stanovené v prílohe VII k tomuto nariadeniu. Uvedená príloha obsahuje aj prechodnú úpravu, pokiaľ ide o požiadavky na údaje v prípade domény špecifikovanej v tabuľkách 1 až 9 v časti B prílohy I k tomuto nariadeniu.

Článok 8

Premenné súvisiace s čiastkovými témami pre európsky rámec pre štatistické registre ekonomických subjektov

V súlade s článkom 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/2152 sú premenné súvisiace s čiastkovými témami registrov pre európsky rámec pre štatistické registre ekonomických subjektov stanovené v prílohe VIII k tomuto nariadeniu.

Článok 9

Technické špecifikácie výmeny dôverných údajov na účely európskeho rámca pre štatistické registre ekonomických subjektov

V súlade s článkom 10 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2019/2152 sú technické podrobnosti premenných uvedených v prílohe IV k danému nariadeniu stanovené v prílohe VIII k tomuto nariadeniu. Okrem toho sa v prílohe IX k tomuto nariadeniu v súlade s článkom 10 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2019/2152 stanovuje formát, ako aj opatrenia v oblasti bezpečnosti a dôvernosti pri výmene dôverných údajov na účely európskeho rámca pre štatistické registre ekonomických subjektov.

Článok 10

Postup a špecifikácie prenosu údajov a metaúdajov

1.   Údaje a metaúdaje zasielané Komisii (Eurostatu) podľa tohto nariadenia sa vymieňajú v elektronickom formáte a prenášajú alebo nahrávajú sa prostredníctvom jej jediného miesta vstupu pre údaje resp. metaúdaje.

2.   Členské štáty sprístupnia Komisii (Eurostatu) údaje a metaúdaje požadované podľa tohto nariadenia s použitím štandardov na výmenu štatistických údajov a metaúdajov stanovených Komisiou (Eurostatom).

3.   Dôverné údaje a metaúdaje sa musia prenášať zabezpečenými sieťami používanými Komisiou (Eurostatom) alebo prostredníctvom zabezpečeného vzdialeného prístupu s použitím štandardov na výmenu stanovených Komisiou (Eurostatom).

4.   Členské štáty by mali používať štandardy na výmenu v súlade s vykonávacími usmerneniami poskytnutými Komisiou (Eurostatom).

5.   Členské štáty poskytnú dôverné údaje v súlade s existujúcimi predpismi Únie o prenose údajov, na ktoré sa vzťahuje štatistická dôvernosť.

Dôverné údaje sa zasielajú so skutočnou hodnotou a s príznakom dôvernosti.

Členské štáty poskytnú všetky úrovne agregácie v členeniach uvedených v tabuľkách v časti B prílohy I a prenášané údaje musia v relevantnom prípade obsahovať všetky príznaky primárnej a sekundárnej dôvernosti v súlade s pravidlami dôvernosti existujúcimi na vnútroštátnej úrovni.

6.   Ak nie je uvedené inak, peňažné údaje sa vyjadrujú v jednotkách národnej meny (eurá v prípade členských štátov eurozóny). Členské štáty vstupujúce do eurozóny vykážu ročné peňažné údaje v roku svojho vstupu v eurách. Pri vykazovaní peňažných údajov za obdobie kratšie ako rok použijú krajiny vstupujúce do eurozóny národnú menu platnú v referenčnom období.

7.   Ak sú údaje, ktoré už boli Komisii (Eurostatu) zaslané, predmetom revízií, členské štáty zašlú revidované údaje najneskôr v momente ich šírenia na vnútroštátnej úrovni, alebo ak sa nešíria na vnútroštátnej úrovni, najneskôr do jedného mesiaca po tom, ako ich vnútroštátny štatistický orgán mal k dispozícii.

Článok 11

Správy o kvalite a správy o metaúdajoch

1.   Členské štáty poskytujú Komisii (Eurostatu) ročné správy o kvalite údajov a správy o metaúdajoch za štatistické registre ekonomických subjektov s použitím štandardov ESS pre správy o metaúdajoch a správy o kvalite.

2.   Členské štáty poskytnú Komisii (Eurostatu) správy o metaúdajoch za podnikové štatistiky zasielané s periodicitou stanovenou v článku 17 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2019/2152 najneskôr dva mesiace po uplynutí poslednej lehoty na prenos údajov týkajúcich sa štatistiky, na ktorú sa správa vzťahuje.

3.   Členské štáty poskytnú Komisii (Eurostatu) v náležite odôvodnených prípadoch dodatočné správy o kvalite obsahujúce podrobnejšie informácie o kvalite, ktoré sú potrebné na vyhodnotenie kvality podnikových štatistík zasielaných v súlade s nariadením (EÚ) 2019/2152 v rámci lehoty dohodnutej medzi členskými štátmi a Komisiou (Eurostatom).

4.   V prípade témy „Využívanie IKT a elektronický obchod“ sú lehoty pre správy o kvalite a správy o metaúdajoch stanovené v samostatnom vykonávacom akte.

5.   Pokiaľ ide o štruktúru a obsah správ o kvalite a správ o metaúdajoch, mali by sa použiť najnovšie štandardy európskeho štatistického systému (ESS).

6.   Členské štáty poskytnú Komisii (Eurostatu) na jej požiadanie okrem štandardných správ o kvalite a správ o metaúdajoch v náležite odôvodnených prípadoch aj doplnkové metaúdaje a informácie o kvalite, ktoré sú potrebné na vyhodnotenie kvality podnikových štatistík, v relevantných prípadoch vrátane revízií predtým poskytnutých informácií.

Článok 12

Zrušenie

1.   Nariadenia (ES) č. 912/2004, (ES) č. 364/2008, (ES) č. 192/2009, (ES) č. 250/2009, (ES) č. 251/2009, (ES) č. 834/2009, (EÚ) č. 275/2010, (EÚ) č. 1097/2010 a vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 995/2012 sa zrušujú s účinnosťou od 1. januára 2021.

2.   Nariadenia Komisie (ES) č. 1982/2004, (EÚ) č. 92/2010, (EÚ) č. 113/2010 a (EÚ) č. 1106/2012 sa zrušujú s účinnosťou od 1. januára 2022.

3.   Nariadenia Komisie (ES) č. 586/2001, (ES) č. 1503/2006, (ES) č. 657/2007 a (ES) č. 472/2008 sa zrušujú s účinnosťou od 1. januára 2024.

4.   Odsekmi 1 až 3 nie sú dotknuté povinnosti stanovené v uvedených nariadeniach týkajúce sa prenosu údajov a metaúdajov vrátane správ o kvalite za referenčné obdobia, ktoré úplne alebo čiastočne uplynú pred príslušnými dátumami stanovenými v uvedených odsekoch.

5.   Odkazy na zrušené akty sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2021.

Tabuľka 16 a tabuľky 34 až 37 prílohy I a príloha V sa však uplatňujú od 1. januára 2022.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. júla 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 327, 17.12.2019, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 174, 26.6.2013, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 586/2001 z 26. marca 2001 o vykonaní nariadenia Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike, pokiaľ ide o definíciu hlavných priemyselných zoskupení (MIG) (Ú. v. ES L 86, 27.3.2001, s. 11).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 912/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 3294/91 o zavedení štatistických zisťovaní týkajúcich sa priemyselnej výroby Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 163, 30.4.2004, s. 71).

(5)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1982/2004 z 18. novembra 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a rušia sa nariadenia Komisie (ES) č. 1901/2000 a (EHS) č. 3590/92 (Ú. v. EÚ L 343, 19.11.2004, s. 3).

(6)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1503/2006 z 28. septembra 2006, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike, pokiaľ ide o definície ukazovateľov, zoznam ukazovateľov a periodicitu spracovania údajov (Ú. v. EÚ L 281, 12.10.2006, s. 15).

(7)  Nariadenie Komisie (ES) č. 657/2007 zo 14. júna 2007, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike, čo sa týka zavedenia európskych systémov výberových zisťovaní (Ú. v. EÚ L 155, 15.6.2007, s. 7).

(8)  Nariadenie Komisie (ES) č. 364/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 716/2007, pokiaľ ide o technický formát na zasielanie štatistiky o zahraničných afiliáciách a výnimky, ktoré sa majú poskytnúť členským štátom (Ú. v. EÚ L 112, 24.4.2008, s. 14).

(9)  Nariadenie Komisie (ES) č. 472/2008 z 29. mája 2008, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike, pokiaľ ide o prvý bázický rok, ktorý sa má uplatňovať pre časové rady v NACE Rev. 2, a úroveň podrobnosti, formu, prvé referenčné obdobie a referenčné obdobie pre časové rady pred rokom 2009, ktoré sa majú zasielať podľa NACE Rev. 2 (Ú. v. EÚ L 140, 30.5.2008, s. 5).

(10)  Nariadenie Komisie (ES) č. 192/2009 z 11. marca 2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008, ktorým sa zriaďuje spoločný rámec pre registre ekonomických subjektov na štatistické účely, pokiaľ ide o výmenu dôverných údajov medzi Komisiou (Eurostatom) a členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 67, 12.3.2009, s. 14).

(11)  Nariadenie Komisie (ES) č. 250/2009 z 11. marca 2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008, pokiaľ ide o definície ukazovateľov, technický formát na zasielanie údajov, požiadavky na dvojité oznamovanie údajov podľa NACE Rev. 1.1 a NACE Rev. 2 a výnimky, ktoré sa majú povoliť pre štrukturálnu podnikovú štatistiku (Ú. v. EÚ L 86, 31.3.2009, s. 1).

(12)  Nariadenie Komisie (ES) č. 251/2009 z 11. marca 2009, ktorým sa vykonáva a mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008, pokiaľ ide o rady údajov, ktoré sa majú zostavovať pre štrukturálnu podnikovú štatistiku, a úpravy potrebné po revízii štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) (Ú. v. EÚ L 86, 31.3.2009, s. 170).

(13)  Nariadenie Komisie (ES) č. 834/2009 z 11. septembra 2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 716/2007 o štatistike Spoločenstva týkajúcej sa štruktúry a činnosti zahraničných afiliácií, pokiaľ ide o správy o kvalite (Ú. v. EÚ L 241, 12.9.2009, s. 3).

(14)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 92/2010 z 2. februára 2010, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o výmenu údajov medzi colnými orgánmi a národnými štatistickými orgánmi, zostavovanie štatistiky a posudzovanie kvality (Ú. v. EÚ L 31, 3.2.2010, s. 4).

(15)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 113/2010 z 9. februára 2010, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o pokrytie obchodu, vymedzenie údajov, zostavovanie štatistiky obchodu podľa podnikových ukazovateľov a podľa fakturačnej meny a o špecifické tovary alebo pohyby (Ú. v. EÚ L 37, 10.2.2010, s. 1).

(16)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 275/2010 z 30. marca 2010, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008, pokiaľ ide o kritériá hodnotenia kvality štrukturálnej podnikovej štatistiky (Ú. v. EÚ L 86, 1.4.2010, s. 1).

(17)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1097/2010 z 26. novembra 2010, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008, ktorým sa zriaďuje spoločný rámec pre registre ekonomických subjektov na štatistické účely, pokiaľ ide o výmenu dôverných údajov medzi Komisiou (Eurostatom) a centrálnymi bankami (Ú. v. EÚ L 312, 27.11.2010, s. 1).

(18)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 995/2012 z 26. októbra 2012, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES o vypracovaní a vývoji štatistík Spoločenstva o vede a technike (Ú. v. EÚ L 299, 27.10.2012, s. 18).

(19)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7).


PRÍLOHA I

Prvky údajov, ktoré sa majú zasielať, týkajúce sa čiastkových tém

Časť A. Premenné

Doména 1. Krátkodobá podniková štatistika

Všetky krátkodobé podnikové štatistiky s výnimkou štatistiky týkajúcej sa čiastkovej témy „Dovozné ceny“ (tabuľka 4) a témy „Nehnuteľnosti“ (tabuľka 9) sa vzťahujú na činnosti rezidentských štatistických jednotiek.

Témy

Čiastkové témy

Premenné

Požiadavky na prvky údajov podľa tabuliek v časti B

Téma 1.1

Populácia ekonomických subjektov

1

Demografické udalosti ekonomických subjektov (bankroty, registrácie)

1

Registrácie

Tabuľka 1

2

Bankroty

Tabuľka 1

Téma 1.2

Vstupy práce

1

Zamestnanosť

1

Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb

Tabuľka 2

2

Odpracované hodiny

1

Počet hodín odpracovaných zamestnancami

Tabuľka 3

3

Náklady práce

1

Mzdy a platy

Tabuľka 3

Téma 1.3

Ceny

1

Dovozné ceny

1

Dovozné ceny

Tabuľka 4

2

Dovozné ceny (eurozóna)

Tabuľka 4

3

Dovozné ceny (krajiny mimo eurozóny)

Tabuľka 4

2

Produkčné ceny

1

Produkčné ceny

Tabuľka 5

2

Produkčné ceny na domácom trhu

Tabuľka 5

3

Produkčné ceny pre zahraničie

Tabuľka 5

4

Produkčné ceny pre zahraničie (eurozóna)

Tabuľka 5

5

Produkčné ceny pre zahraničie (krajiny mimo eurozóny)

Tabuľka 5

Téma 1.4

Produkcia a výkonnosť

1

Produkcia

1

Produkcia (objem)

Tabuľka 6

2

Objem predaja

1

Objem predaja

Tabuľka 7

3

Čisté tržby

1

Čisté tržby (hodnota)

Tabuľka 8

2

Čisté tržby na domácom trhu (hodnota)

Tabuľka 8

3

Čisté tržby z predaja do zahraničia (hodnota)

Tabuľka 8

4

Čisté tržby z predaja do zahraničia (eurozóna) (hodnota)

Tabuľka 8

5

Čisté tržby z predaja do zahraničia (krajiny mimo eurozóny) (hodnota)

Tabuľka 8

Téma 1.5

Nehnuteľnosti

1

Nehnuteľnosti

1

Stavebné povolenia: počet bytov

Tabuľka 9

2

Stavebné povolenia: štvorcové metre

Tabuľka 9

Doména 2. Podniková štatistika za krajinu

Okrem podnikovej štatistiky za krajinu o podnikoch dovážajúcich tovar a podnikoch vyvážajúcich tovar (tabuľka 16) sa podnikové štatistiky za krajinu týkajú činností rezidentských štatistických jednotiek. Podniková štatistika za krajinu o podnikoch dovážajúcich tovar a podnikoch vyvážajúcich tovar (tabuľka 16) sa týka štatistického územia vykazujúcej krajiny, ako sa uvádza v oddiele 4 prílohy V k tomuto nariadeniu.

Témy

Čiastkové témy

Premenné

Požiadavky na prvky údajov podľa tabuliek v časti B

Téma 2.1

Populácia ekonomických subjektov

1

Populácia aktívnych podnikov

1

Počet aktívnych podnikov

Tabuľky 10, 11 a 14

2

Počet podnikov, ktoré majú aspoň jedného zamestnanca

Tabuľka 12

3

Počet rýchlorastúcich podnikov

Tabuľka 13

4

Počet mladých rýchlorastúcich podnikov

Tabuľka 13

2

Demografické udalosti ekonomických subjektov (vzniky, zániky, prežitia)

1

Vzniknuté podniky

Tabuľka 12

2

Zaniknuté podniky

Tabuľka 12

3

Prežívajúce podniky

Tabuľka 12

4

Podniky s prvým zamestnancom

Tabuľka 12

5

Podniky, ktoré už nemajú žiadnych zamestnancov

Tabuľka 12

6

Prežívajúce podniky, ktoré majú aspoň jedného zamestnanca

Tabuľka 12

3

Populácia podnikov pod zahraničnou kontrolou

1

Počet podnikov pod zahraničnou kontrolou

Tabuľka 14

4

Populácia podnikov kontrolujúcich iné podniky v zahraničí a ich domácich afilácií

1

Počet podnikov kontrolujúcich iné podniky v zahraničí a ich domácich afilácií (koncepcia konečnej kontrolujúcej inštitucionálnej jednotky)

Tabuľka 15

5

Populácia podnikov zapojených do medzinárodného obchodu

1

Počet podnikov dovážajúcich tovar

Tabuľka 16

2

Počet podnikov vyvážajúcich tovar

Tabuľka 16

Téma 2.2

Vstupy práce

1

Zamestnanosť

1

Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb

Tabuľky 10, 11 a 14

2

Počet zamestnancov

Tabuľky 10 a 11

3

Počet zamestnancov prepočítaný na ekvivalent plného pracovného času

Tabuľka 10

4

Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v podnikoch, ktoré majú aspoň jedného zamestnanca

Tabuľka 12

5

Počet zamestnancov v podnikoch, ktoré majú aspoň jedného zamestnanca

Tabuľka 12

6

Počet zamestnancov v rýchlorastúcich podnikoch

Tabuľka 13

7

Počet zamestnancov v mladých rýchlorastúcich podnikoch

Tabuľka 13

2

Odpracované hodiny

1

Počet hodín odpracovaných zamestnancami

Tabuľky 10 a 11

3

Náklady práce

1

Náklady na zamestnanecké požitky

Tabuľky 10, 11 a 14

2

Mzdy a platy

Tabuľky 10 a 11

3

Náklady na sociálne zabezpečenie

Tabuľky 10 a 11

4

Zamestnanosť súvisiaca s demografickými udalosťami ekonomických subjektov (vzniky, zániky, prežitia)

1

Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v novovzniknutých podnikoch

Tabuľka 12

2

Počet zamestnancov v novovzniknutých podnikoch

Tabuľka 12

3

Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v zaniknutých podnikoch

Tabuľka 12

4

Počet zamestnancov v zaniknutých podnikoch

Tabuľka 12

5

Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v prežívajúcich podnikoch

Tabuľka 12

6

Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v prežívajúcich podnikoch v roku ich vzniku

Tabuľka 12

7

Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v podnikoch s prvým zamestnancom

Tabuľka 12

8

Počet zamestnancov v podnikoch s prvým zamestnancom

Tabuľka 12

9

Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v podnikoch, ktoré už nemajú žiadnych zamestnancov

Tabuľka 12

10

Počet zamestnancov v podnikoch, ktoré už nemajú žiadnych zamestnancov

Tabuľka 12

11

Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v prežívajúcich podnikoch, ktoré majú aspoň jedného zamestnanca

Tabuľka 12

12

Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v prežívajúcich podnikoch, ktoré majú aspoň jedného zamestnanca, v roku ich vzniku

Tabuľka 12

5

Zamestnanosť v podnikoch pod zahraničnou kontrolou

1

Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v podnikoch pod zahraničnou kontrolou

Tabuľka 14

6

Zamestnanosť v podnikoch kontrolujúcich iné podniky v zahraničí a ich domácich afiláciách

1

Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v podnikoch kontrolujúcich iné podniky v zahraničí a ich domácich afiláciách (koncepcia konečnej kontrolujúcej inštitucionálnej jednotky)

Tabuľka 15

7

Náklady práce v podnikoch pod zahraničnou kontrolou

1

Náklady na zamestnanecké požitky v podnikoch pod zahraničnou kontrolou

Tabuľka 14

Téma 2.3

Vstupy výskumu a vývoja

1

Výdavky na výskum a vývoj

1

Vnútorné výdavky na výskum a vývoj

Tabuľky 14 a 18

2

Zamestnanosť v oblasti výskumu a vývoja

1

Osoby zamestnané vo výskume a vývoji

Tabuľky 14 a 19

2

Výskumníci

Tabuľka 18

3

Výdavky na výskum a vývoj v podnikoch pod zahraničnou kontrolou

1

Vnútorné výdavky na výskum a vývoj v podnikoch pod zahraničnou kontrolou

Tabuľka 14

4

Zamestnanosť v oblasti výskumu a vývoja v podnikoch pod zahraničnou kontrolou

1

Osoby zamestnané vo výskume a vývoji v podnikoch pod zahraničnou kontrolou

Tabuľka 14

5

Verejne financovaný výskum a vývoj

1

Výdavky štátneho rozpočtu na výskum a vývoj (GBARD)

Tabuľka 20

2

Národné verejné financovanie nadnárodne koordinovaného výskumu a vývoja

Tabuľka 20

Téma 2.4

Nákupy

1

Nákupy tovaru a služieb

1

Celkové nákupy tovaru a služieb

Tabuľky 10, 11 a 14

2

Nákupy tovaru a služieb určených na ďalší predaj

Tabuľky 14 a 21

3

Náklady na služby poskytované prostredníctvom agentúrnych zamestnancov

Tabuľka 21

4

Náklady na dlhodobý prenájom a operatívny lízing

Tabuľka 21

5

Nákup energetických produktov

Tabuľka 21

6

Platby subdodávateľom

Tabuľka 21

2

Zmena stavu zásob tovaru a výrobkov

1

Zmena stavu zásob tovaru a výrobkov

Tabuľka 22

2

Zmena stavu zásob hotových výrobkov a nedokončenej výroby

Tabuľka 22

3

Zmena stavu zásob tovaru určeného na ďalší predaj

Tabuľka 22

3

Nákupy tovaru a služieb podnikov pod zahraničnou kontrolou

1

Celkové nákupy tovaru a služieb podnikov pod zahraničnou kontrolou

Tabuľka 14

2

Nákupy tovaru a služieb určených na ďalší predaj podnikov pod zahraničnou kontrolou

Tabuľka 14

4

Dovoz podľa podnikov

1

Štatistická hodnota dovozu podľa podnikov

Tabuľky 16 a 17

Téma 2.5

Produkcia a výkonnosť

1

Čisté tržby

1

Čisté tržby

Tabuľky 10, 11 a 14

2

Čisté tržby z poľnohospodárstva, lesníctva, rybolovu a priemyselných činností

Tabuľka 24

3

Čisté tržby z priemyselných činností

Tabuľka 24

4

Čisté tržby z priemyselných činností okrem stavebníctva

Tabuľka 24

5

Čisté tržby zo stavebníctva

Tabuľka 24

6

Čisté tržby z činností v oblasti služieb

Tabuľka 24

7

Čisté tržby z obchodných činností nákupu a opätovného predaja a zo sprostredkovateľských činností

Tabuľka 24

8

Čisté tržby z výstavby budov

Tabuľka 24

9

Čisté tržby z inžinierskych stavieb

Tabuľka 24

10

Čisté tržby z hlavnej ekonomickej činnosti na úrovni 3-miestneho kódu podľa klasifikácie NACE

Tabuľka 25

11

Čisté tržby zo subdodávok

Tabuľka 25

12

Čisté tržby podľa sídla zákazníka

Tabuľka 23

13

Čisté tržby podľa produktu

Tabuľka 23

2

Hrubá obchodná marža z tovaru určeného na ďalší predaj

1

Hrubá obchodná marža z tovaru určeného na ďalší predaj

Tabuľka 10

3

Hodnota produkcie

1

Hodnota produkcie

Tabuľky 10, 11 a 14

4

Pridaná hodnota

1

Pridaná hodnota

Tabuľky 10, 11 a 14

5

Hrubý prevádzkový prebytok

1

Hrubý prevádzkový prebytok

Tabuľky 10 a 11

6

Čisté tržby podnikov pod zahraničnou kontrolou

1

Čisté tržby podnikov pod zahraničnou kontrolou

Tabuľka 14

7

Hodnota produkcie podnikov pod zahraničnou kontrolou

1

Hodnota produkcie podnikov pod zahraničnou kontrolou

Tabuľka 14

8

Pridaná hodnota podnikov pod zahraničnou kontrolou

1

Pridaná hodnota podnikov pod zahraničnou kontrolou

Tabuľka 14

9

Čisté tržby podnikov kontrolujúcich iné podniky v zahraničí a ich domácich afilácií

1

Čisté tržby podnikov kontrolujúcich iné podniky v zahraničí a ich domácich afilácií (koncepcia konečnej kontrolujúcej inštitucionálnej jednotky)

Tabuľka 15

10

Priemyselná výroba

1

Predaná výroba

Tabuľka 26

2

Výroba v rámci subdodávateľských operácií

Tabuľka 26

3

Skutočná výroba

Tabuľka 26

11

Vývoz podľa podnikov

1

Štatistická hodnota vývozu podľa podnikov

Tabuľky 16 a 17

Téma 2.6

Investície

1

Hrubé investície aktívnych podnikov

1

Hrubé investície do dlhodobého hmotného majetku

Tabuľky 10 a 14

2

Hrubé investície do pozemkov

Tabuľka 27

3

Hrubé investície do obstarania existujúcich budov

Tabuľka 27

4

Hrubé investície do výstavby a technického zhodnotenia budov

Tabuľka 27

5

Hrubé investície do strojov a zariadení

Tabuľka 27

6

Hrubé investície do dlhodobých nehmotných aktív iných ako goodwill

Tabuľka 10

7

Investície do nakúpeného softvéru

Tabuľka 28

8

Tržby z predaja hmotných investícií

Tabuľka 10

2

Hrubé investície podnikov pod zahraničnou kontrolou

1

Hrubé investície podnikov pod zahraničnou kontrolou do dlhodobého hmotného majetku

Tabuľka 14

Doména 3. Regionálna podniková štatistika

Všetky regionálne podnikové štatistiky sa týkajú činností rezidentských štatistických jednotiek.

Témy

Čiastkové témy

Premenné

Požiadavky na prvky údajov podľa tabuliek v časti B

Téma 3.1

Populácia ekonomických subjektov

1

Populácia podľa regiónov

1

Počet miestnych jednotiek

Tabuľka 29

2

Počet aktívnych podnikov

Tabuľka 30

3

Počet podnikov, ktoré majú aspoň jedného zamestnanca

Tabuľka 30

4

Počet rýchlorastúcich podnikov

Tabuľka 30

2

Demografické udalosti ekonomických subjektov podľa regiónov (vzniky, zániky, prežitia)

1

Vzniknuté podniky

Tabuľka 30

2

Zaniknuté podniky

Tabuľka 30

3

Prežívajúce podniky (iba podniky, ktoré prežili tri kalendárne roky)

Tabuľka 30

4

Podniky s prvým zamestnancom

Tabuľka 30

5

Podniky, ktoré už nemajú žiadnych zamestnancov

Tabuľka 30

6

Prežívajúce podniky, ktoré majú aspoň jedného zamestnanca (iba podniky, ktoré prežili tri kalendárne roky)

Tabuľka 30

Téma 3.2

Vstupy práce

1

Zamestnanosť v aktívnych podnikoch podľa regiónov

1

Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v miestnych jednotkách

Tabuľka 29

2

Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb

Tabuľka 30

3

Počet zamestnancov

Tabuľka 30

4

Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v podnikoch, ktoré majú aspoň jedného zamestnanca

Tabuľka 30

5

Počet zamestnancov v podnikoch, ktoré majú aspoň jedného zamestnanca

Tabuľka 30

2

Zamestnanosť súvisiaca s demografickými udalosťami ekonomických subjektov podľa regiónov (vzniky, zániky, prežitia)

1

Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v novovzniknutých podnikoch

Tabuľka 30

2

Počet zamestnancov v novovzniknutých podnikoch

Tabuľka 30

3

Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v zaniknutých podnikoch

Tabuľka 30

4

Počet zamestnancov v zaniknutých podnikoch

Tabuľka 30

5

Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v prežívajúcich podnikoch (iba podniky, ktoré prežili tri kalendárne roky)

Tabuľka 30

6

Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v prežívajúcich podnikoch v roku ich vzniku (iba podniky, ktoré prežili tri kalendárne roky)

Tabuľka 30

7

Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v podnikoch s prvým zamestnancom

Tabuľka 30

8

Počet zamestnancov v podnikoch s prvým zamestnancom

Tabuľka 30

9

Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v podnikoch, ktoré už nemajú žiadnych zamestnancov

Tabuľka 30

10

Počet zamestnancov v podnikoch, ktoré už nemajú žiadnych zamestnancov

Tabuľka 30

11

Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v prežívajúcich podnikoch, ktoré majú aspoň jedného zamestnanca (iba podniky, ktoré prežili tri kalendárne roky)

Tabuľka 30

12

Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v prežívajúcich podnikoch, ktoré majú aspoň jedného zamestnanca, v roku ich vzniku (iba podniky, ktoré prežili tri kalendárne roky)

Tabuľka 30

3

Náklady práce podľa regiónov

1

Mzdy a platy v miestnych jednotkách

Tabuľka 29

Téma 3.3

Vstupy výskumu a vývoja

1

Výdavky na výskum a vývoj podľa regiónov

1

Vnútorné výdavky na výskum a vývoj

Tabuľka 31

2

Zamestnanosť v oblasti výskumu a vývoja podľa regiónov

1

Osoby zamestnané vo výskume a vývoji

Tabuľka 32

2

Výskumníci

Tabuľka 32

Doména 4. Štatistika o medzinárodných činnostiach

Štatistika týkajúca sa tém „Populácia ekonomických subjektov“, „Vstupy práce“, „Investície“ a „Produkcia a výkonnosť“ (tabuľka 33) v tejto doméne sa vzťahuje na činnosti nerezidentských štatistických jednotiek.

Štatistika týkajúca sa témy „Medzinárodný obchod s tovarom“ (tabuľky 34 až 37) sa vzťahuje iba na štatistické územie vykazujúcej krajiny, ako sa uvádza v oddiele 4 prílohy V k tomuto nariadeniu.

Štatistika týkajúca sa témy „Medzinárodný obchod so službami“ (tabuľka 38) sa vzťahuje na obchod so službami, ktorý vykonávajú rezidentské jednotky.

Témy

Čiastkové témy

Premenné

Požiadavky na prvky údajov podľa tabuliek v časti B

Téma 4.1

Populácia ekonomických subjektov

1

Populácia podnikov v zahraničí kontrolovaná rezidentskými inštitucionálnymi jednotkami vykazujúcej krajiny

1

Počet podnikov v zahraničí kontrolovaných na konečnej úrovni inštitucionálnymi jednotkami vykazujúcej krajiny

Tabuľka 33

Téma 4.2

Vstupy práce

1

Zamestnanosť v podnikoch v zahraničí kontrolovaných rezidentskými inštitucionálnymi jednotkami vykazujúcej krajiny

1

Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v podnikoch v zahraničí kontrolovaných na konečnej úrovni inštitucionálnymi jednotkami vykazujúcej krajiny

Tabuľka 33

2

Náklady práce v podnikoch v zahraničí kontrolovaných rezidentskými inštitucionálnymi jednotkami vykazujúcej krajiny

1

Náklady na zamestnanecké požitky v podnikoch v zahraničí kontrolovaných na konečnej úrovni inštitucionálnymi jednotkami vykazujúcej krajiny

Tabuľka 33

Téma 4.3

Investície

1

Hrubé investície podnikov v zahraničí kontrolovaných rezidentskými inštitucionálnymi jednotkami vykazujúcej krajiny

1

Hrubé investície do dlhodobého hmotného majetku podnikov v zahraničí kontrolovaných na konečnej úrovni inštitucionálnymi jednotkami vykazujúcej krajiny

Tabuľka 33

Téma 4.4

Produkcia a výkonnosť

1

Čisté tržby podnikov v zahraničí kontrolovaných rezidentskými inštitucionálnymi jednotkami vykazujúcej krajiny

1

Čisté tržby podnikov v zahraničí kontrolovaných na konečnej úrovni inštitucionálnymi jednotkami vykazujúcej krajiny

Tabuľka 33

Téma 4.5

Medzinárodný obchod s tovarom

1

Obchod s tovarom v rámci Únie

1a

Štatistická hodnota vývozu tovaru v rámci Únie – podrobné údaje

Tabuľka 34

1b

Množstvo vývozu tovaru v rámci Únie – podrobné údaje

Tabuľka 34

2a

Štatistická hodnota dovozu tovaru v rámci Únie – podrobné údaje

Tabuľka 34

2b

Množstvo dovozu tovaru v rámci Únie – podrobné údaje

Tabuľka 34

3

Štatistická hodnota vývozu tovaru – agregované údaje

Tabuľka 36

4

Štatistická hodnota dovozu tovaru – agregované údaje

Tabuľka 36

2

Obchod s tovarom mimo Únie

1a

Štatistická hodnota tovaru vyvezeného do krajín mimo Únie – podrobné údaje

Tabuľka 35

1b

Množstvo tovaru vyvezeného do krajín mimo Únie – podrobné údaje

Tabuľka 35

2a

Štatistická hodnota tovaru dovezeného z krajín mimo Únie – podrobné údaje

Tabuľka 35

2b

Množstvo tovaru dovezeného z krajín mimo Únie – podrobné údaje

Tabuľka 35

3

Štatistická hodnota vývozu tovaru do krajín mimo Únie podľa fakturovanej meny

Tabuľka 37

4

Štatistická hodnota dovozu tovaru z krajín mimo Únie podľa fakturovanej meny

Tabuľka 37

Téma 4.6

Medzinárodný obchod so službami

1

Dovoz služieb

1

Dovoz a prijatie služieb

Tabuľka 38

2

Vývoz služieb

1

Vývoz a poskytovanie služieb

Tabuľka 38

Časť B. Požiadavky na prvky údajov

Tabuľka 1. Krátkodobá podniková štatistika populácií ekonomických subjektov

Premenné

110101. Registrácie

110102. Bankroty

Merná jednotka

Absolútna hodnota: neočistené

Štatistická populácia

Trhové činnosti sekcií B až N a P až R a divízií S95 a S96 NACE

Členenia

Členenie podľa činnosti

agregáty sekcií NACE:

B+C+D+E, K+L+M+N, P+Q+R+S95+S96

sekcie NACE:

F, G, H, I a J

Špeciálny agregát vymedzený v časti B prílohy II k tomuto nariadeniu:

priemysel, stavebníctvo a služby (okrem verejnej správy, obrany, povinného sociálneho zabezpečenia, činností členských organizácií, činností domácností ako zamestnávateľov a extrateritoriálnych organizácií a združení)

Lehota na prenos údajov

T+40D

Prvé referenčné obdobie

Prvý štvrťrok 2021


Tabuľka 2. Krátkodobá podniková štatistika zamestnanosti

Premenné

120101. Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb

Merná jednotka

Indexy: neočistené

Štatistická populácia

Trhové činnosti sekcií NACE B, C, D, divízie E36 a sekcií F, G, H až M (okrem K, M701, M72 a M75) a N

Členenia

Členenie podľa činnosti

Všetky krajiny:

hlavné priemyselné zoskupenia sekcií B, C, D a divízie E36 NACE vymedzené v časti A prílohy II k tomuto nariadeniu,

agregáty sekcií NACE:

B+C+D+E36, H+I+J+L+M (okrem M701, M72, M75)+N,

sekcie NACE:

B, C, D, F, G, H, I, J, L, M (okrem M701, M72, M75) a N,

divízie NACE:

E36, G45, G46, G47 a G47 (okrem G473).

Pokiaľ ide o stredné a veľké krajiny , ako sa vymedzuje v časti A bode 2 prílohy III k tomuto nariadeniu:

aj divízie sekcií B, C a D NACE.

Pokiaľ ide o veľké krajiny , ako sa vymedzuje v časti A bode 2 prílohy III k tomuto nariadeniu:

aj divízie sekcií H, I a J NACE.

Dodatočné členenia požadované pre stredné a veľké krajiny sú pre malé krajiny nepovinné (ako sa vymedzuje v časti A bode 2 prílohy III k tomuto nariadeniu).

Použitie aproximácií a požiadavky na kvalitu

Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb sa môže aproximovať počtom zamestnancov. V prípade činností v sekciách G, H až M (okrem K, M701, M72 a M75) a N NACE sa môže použiť štatistická jednotka podnik (ENT) namiesto činnostných jednotiek (KAU) za referenčné obdobie pred rokom 2021 a od januára 2021 do decembra 2023 na bázický rok 2015.

Lehota na prenos údajov

T+2M pre štvrťročné alebo mesačné (nepovinné) údaje okrem:

požiadaviek týkajúcich sa malých a stredných krajín: T+2M+15 dní.

Prechodné opatrenia pre sekciu L NACE, divíziu N77 NACE a skupiny N811 a N813 NACE, ktoré sa majú podľa prílohy VII [(bod 3 písm. a)] zaradiť do ich agregátov od prvého štvrťroka alebo mesiaca (nepovinné) 2021.

Prvé referenčné obdobie

Prvý štvrťrok alebo mesiac (nepovinné) 2000 okrem:

sekcie L NACE, divízie N77 NACE a skupín N811 a N813 NACE, ktoré sa majú zaradiť do ich agregátov od prvého štvrťroka alebo mesiaca (nepovinné) 2021,

Španielska: prvý štvrťrok alebo mesiac (nepovinné) 2002, pokiaľ ide o požadované sekcie G až M NACE (okrem K, M701, M72 a M75) a N, okrem divízie G47 a divízie G47 (okrem G473), a prvý štvrťrok alebo mesiac (nepovinné) 2005, pokiaľ ide o divízie J58, J59, J60, I55 a I56,

Fínska: prvý štvrťrok alebo mesiac (nepovinné) 2005 v prípade divízií C32 a C33 NACE,

Rakúska: prvý štvrťrok alebo mesiac (nepovinné) 2003, pokiaľ ide o požadované sekcie H až N NACE (okrem K, L, M701, M72, M75, N77, N811, N813), a prvý štvrťrok alebo mesiac (nepovinné) 2005, pokiaľ ide o divíziu B09 NACE.


Tabuľka 3. Krátkodobá podniková štatistika odpracovaných hodín a miezd a platov

Premenné

120201. Počet hodín odpracovaných zamestnancami

120301. Mzdy a platy

Merná jednotka

Indexy: neočistené a kalendárne očistené

Štatistická populácia

Trhové činnosti sekcií B, C, D, divízie E36 a sekcií F, G, H až M (okrem K, M701, M72 a M75) a N NACE

Členenia

Členenie podľa činnosti

Všetky krajiny:

hlavné priemyselné zoskupenia sekcií B, C, D a divízie E36 NACE vymedzené v časti A prílohy II k tomuto nariadeniu,

agregáty sekcií NACE:

B+C+D+E36, H+I+J+L+M (okrem M701, M72 a M75)+N;

sekcie NACE:

B, C, D, F, G, H, I, J, L, M (okrem M701, M72 a M75) a N,

divízie NACE:

E36, G45, G46, G47 a G47 (okrem G473).

Pokiaľ ide o stredné a veľké krajiny , ako sa vymedzuje v časti A bode 2 prílohy III k tomuto nariadeniu:

aj divízie sekcií B, C a D NACE.

Pokiaľ ide o veľké krajiny , ako sa vymedzuje v časti A bode 2 prílohy III k tomuto nariadeniu:

aj divízie sekcií H, I a J NACE.

Dodatočné členenia požadované pre stredné a veľké krajiny sú pre malé krajiny nepovinné (ako sa vymedzuje v časti A bode 2 prílohy III k tomuto nariadeniu).

Použitie aproximácií a požiadavky na kvalitu

V prípade činností v sekciách G, H až M (okrem K, M701, M72 a M75) a N NACE sa môže použiť štatistická jednotka podnik (ENT) namiesto činnostných jednotiek (KAU) za referenčné obdobie pred rokom 2021 a od januára 2021 do decembra 2023 na bázický rok 2015.

Lehota na prenos údajov

T+3M pre štvrťročné alebo mesačné (nepovinné) údaje okrem:

požiadaviek týkajúcich sa malých a stredných krajín: T+3M+15 dní.

Prechodné opatrenia pre agregát G47_X_G473 NACE, sekciu L NACE, divíziu N77 NACE a skupiny N811 a N813 NACE, ktoré sa majú podľa prílohy VII [(bod 3 písm. a)] zahrnúť do ich agregátov od prvého štvrťroka alebo mesiaca (nepovinné) 2021.

Prvé referenčné obdobie

Prvý štvrťrok alebo mesiac (nepovinné) 2000, pokiaľ ide o požadované sekcie B až F NACE, okrem:

Fínska: prvý štvrťrok alebo mesiac (nepovinné) 2005, pokiaľ ide o požadované divízie C32 a C33,

Rakúska: prvý štvrťrok alebo mesiac (nepovinné) 2005, pokiaľ ide o divíziu B09 NACE.

Prvý štvrťrok alebo mesiac (nepovinné) 2010, pokiaľ ide o požadované sekcie G až M (okrem K, M701, M72 a M75) a N NACE okrem:

agregátu G47_X_G473 NACE, sekcie L NACE, divízie N77 NACE a skupín N811 a N813 NACE, ktoré sa majú zahrnúť do ich agregátov od prvého štvrťroka alebo mesiaca (nepovinné) 2021.


Tabuľka 4. Krátkodobá podniková štatistika dovozných cien

Premenné

130101. Dovozné ceny (nepovinné pre krajiny mimo eurozóny a krajiny uplatňujúce európske schémy výberových zisťovaní)

130102. Dovozné ceny (eurozóna) (nepovinné pre krajiny mimo eurozóny a krajiny uplatňujúce európske schémy výberových zisťovaní)

130103. Dovozné ceny (krajiny mimo eurozóny) (nepovinné pre krajiny mimo eurozóny)

Merná jednotka

Indexy: neočistené

Štatistická populácia

Produkty v sekciách B (okrem B0721 a B09), C (okrem C18, C2446, C254, C301, C303, C304 a C33) a D CPA

Členenia

Členenie podľa produktov

Všetky krajiny:

hlavné priemyselné zoskupenia v sekciách B (okrem B0721 a B09), C (okrem C18, C2446, C254, C301, C303, C304 a C33) a D CPA vymedzené v časti A prílohy II k tomuto nariadeniu,

agregáty sekcií B (okrem B0721 a B09) + C (okrem C18, C2446, C254, C301, C303, C304 a C33) + D CPA,

sekcie B (okrem B0721 a B09), C (okrem C18, C2446, C254, C301, C303, C304 a C33), D CPA.

Pokiaľ ide o stredné a veľké krajiny , ako sa vymedzuje v časti A bode 2 prílohy III k tomuto nariadeniu:

aj divízie sekcií B (okrem B07.21 a B09), C (okrem C18, C2446, C254, C301, C303, C304 a C33) a D CPA.

Dodatočné členenia, pokiaľ ide o stredné a veľké krajiny, sú pre malé krajiny nepovinné (ako sa vymedzuje v časti A bode 2 prílohy III k tomuto nariadeniu).

Použitie aproximácií a požiadavky na kvalitu

Rozsah poskytovania údajov obmedzený európskymi schémami výberových zisťovaní v prípade konkrétnych krajín, ako sa uvádza v časti C prílohy III k tomuto nariadeniu

Lehota na prenos údajov

T+1M+15 dní

Prvé referenčné obdobie

Január 2006 okrem:

Rakúska: január 2009, pokiaľ ide o C161, C2811, C2892 NACE.

V prípade členských štátov eurozóny, ktoré pristúpili po januári 2006, sa od začiatku roku vstupu do eurozóny vyžadujú premenné 130101 (Dovozné ceny), 130102 [Dovozné ceny (eurozóna)] a 130103 [Dovozné ceny (krajiny mimo eurozóny)].


Tabuľka 5. Krátkodobá podniková štatistika produkčných cien

Premenné

130201. Produkčné ceny

130202. Produkčné ceny na domácom trhu

130203. Produkčné ceny pre zahraničie

130204. Produkčné ceny pre zahraničie (eurozóna) (nepovinné pre krajiny mimo eurozóny)

130205. Produkčné ceny pre zahraničie (krajiny mimo eurozóny) (nepovinné pre krajiny mimo eurozóny)

Merná jednotka

Indexy: neočistené

Štatistická populácia

Pokiaľ ide o premennú 130201 (Produkčné ceny):

trhové činnosti sekcií B (okrem B0721), C (okrem C2446, C254, C301, C303 a C304), D NACE a divízie E36 NACE, položky 41.00.1 CPA okrem položky 41.00.14 (iba nové budovy), sekcií H, I, J, L, M (okrem M701, M72 a M75) a N NACE.

Pokiaľ ide o premenné 130202 (produkčné ceny na domácom trhu), 130203 (produkčné ceny pre zahraničie), 130204 [produkčné ceny pre zahraničie (eurozóna)] a 130205 [produkčné ceny pre zahraničie (krajiny mimo eurozóny)]:

trhové činnosti sekcií B (okrem B0721), C (okrem C2446, C254, C301, C303 a C304), D a divízie E36 NACE.

Členenia

Členenie podľa činnosti a produktov

Všetky krajiny:

hlavné priemyselné zoskupenia sekcií B (okrem B0721), C (okrem C2446, C254, C301, C303 a C304) a D a divízie E36 NACE, ako sa vymedzuje v časti A prílohy II k tomuto nariadeniu,

agregáty sekcií NACE:

B (okrem B0721) + C (okrem C2446, C254, C301, C303 a C304)+D+E36, H+I+J+L+M (okrem M701, M72 a M75)+N,

sekcie NACE:

B (okrem B0721), C (okrem C2446, C254, C301, C303 a C304), D, H, I, J, L, M (okrem M701, M72 a M75) a N,

divízia E36 a divízie sekcií H, I, J, L, M (okrem M701, M72 a M75) a N NACE,

položka 41.00.1 CPA okrem položky 41.00.14 (iba nové budovy).

Pokiaľ ide o stredné krajiny , ako sa vymedzuje v časti A bode 2 prílohy III k tomuto nariadeniu:

aj divízie sekcií B (okrem B0721), C (okrem C2446, C254, C301, C303 a C304) a D NACE

Pokiaľ ide o veľké krajiny , ako sa vymedzuje v časti A bode 2 prílohy III k tomuto nariadeniu:

rovnako ako v prípade stredných krajín a navyše aj skupiny a triedy sekcie C NACE, pokiaľ ide o premenné 130201 (produkčné ceny), 130202 (produkčné ceny na domácom trhu) a 130203 (produkčné ceny pre zahraničie) (predstavujúce najmenej 90 % pridanej hodnoty sekcie C).

Dodatočné členenia požadované pre stredné a veľké krajiny sú pre malé krajiny nepovinné; dodatočné členenia, pokiaľ ide o veľké krajiny, sú pre stredné krajiny nepovinné (ako sa vymedzuje v časti A bode 2 prílohy III k tomuto nariadeniu).

Použitie aproximácií a požiadavky na kvalitu

Rozsah poskytovania údajov na účely členenia podľa krajín eurozóny/krajín mimo eurozóny obmedzený európskymi schémami výberových zisťovaní v prípade konkrétnych krajín, ako sa uvádza v časti C prílohy III k tomuto nariadeniu.

Celkové stavebné náklady (náklady na materiál a náklady práce) sa môžu použiť ako náhrada za produkčné ceny v stavebníctve (položka 41.00.1 CPA okrem položky 41.00.14). Nákladmi, ktoré tvoria zložky stavebných nákladov, sú aj náklady na závod a zariadenie, dopravu, energiu, ako aj ostatné náklady (okrem poplatkov architektom).

Uprednostňujú sa indexy založené na skutočných produkčných cenách. Ak nie sú k dispozícii, v prípade H49, H50, H52, I55, I56, J58, J59, J60, L68, M74, N77, N79, N81 a N82 sa môžu použiť aproximácie. Produkty (CPA) sa môžu použiť ako aproximácia činností (NACE).

V prípade činností v sekciách H až M (okrem K, M701, M72 a M75) a N NACE sa môže použiť štatistická jednotka podnik (ENT) namiesto činnostných jednotiek (KAU) za referenčné obdobie pred rokom 2021 a od januára 2021 do decembra 2023 na bázický rok 2015.

Indexy produkčných cien za služby (SPPI) predstavujú indexy pre vzťahy medzi podnikom a všetkými subjektmi (Business-to-All – B2All). Ak je podiel transakcií so súkromnými spotrebiteľmi (B2C) zanedbateľný, ukazovatele SPPI sa môžu aproximovať ukazovateľmi pre vzťahy medzi podnikmi (B2B). Za referenčné obdobia do roku 2021 sa ukazovatele SPPI môžu aproximovať ukazovateľmi B2B namiesto ukazovateľov pre B2All.

Lehota na prenos údajov

T+1M pre mesačné údaje, pokiaľ ide o požadovanú sekciu B až divíziu E36 NACE:

T+3M, pokiaľ ide o všetky ostatné požadované sekcie NACE a položku 41.00.1 CPA (okrem položky 41.00.14), okrem: malých a stredných krajín, pokiaľ ide o požadovanú položku 41.00.1 CPA (okrem položky 41.00.14), štvrťročné a mesačné (nepovinné) údaje v lehote: T+3M+15 dní.

Prechodné opatrenia na zahrnutie agregátu sekcií H+I+J+L+M (okrem M701, M72 a M75) + N NACE; sekcií H, I, J, L, M (okrem M701, M72 a M75), N NACE; divízií H49, H50, H52; I55, I56; J58, J59, J60; L68; M74; N77, N79, N81, N82 NACE podľa prílohy VII [(bod 3 písm. a)].

Prvé referenčné obdobie

Prvý štvrťrok alebo mesiac (nepovinné) 2000 v prípade požadovanej položky 41.00.1 okrem položky 41.00.14 CPA, okrem:

Bulharska: prvý štvrťrok alebo mesiac (nepovinné) 2003,

Január 2005, pokiaľ ide o požadovanú sekciu B až divíziu E36 NACE, okrem:

Rakúska: január 2008 [130201 (Produkčné ceny) a 130202 (Produkčné ceny na domácom trhu)] a január 2009 {130203 (produkčné ceny pre zahraničie), 130204 [produkčné ceny pre zahraničie (eurozóna)] a 130205 [produkčné ceny pre zahraničie (krajiny mimo eurozóny)]}, pokiaľ ide o divíziu B09 NACE.

Január 2005, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa premenných 130204 [Produkčné ceny pre zahraničie (eurozóna)] a 130205 [Produkčné ceny pre zahraničie (krajiny mimo eurozóny)],

Prvý štvrťrok alebo mesiac (nepovinné) 2010, pokiaľ ide o požiadavky sekcií H až M (okrem K, M701, M72 a M75) a N NACE okrem:

agregátu sekcií H+I+J+L+M (okrem M701, M72 a M75) + N NACE; sekcií H až M (okrem K, M701, M72 a M75) a N NACE a divízií H49, H50, H52, I55, I56, J58, J59, J60, L68, M74, N77, N79, N81, N82 NACE, ktoré majú byť začlenené od prvého štvrťroka alebo mesiaca (nepovinné) 2021.

V prípade členských štátov eurozóny, ktoré pristúpili po januári 2005, sa od začiatku roku vstupu do eurozóny vyžadujú premenné 130204 [produkčné ceny pre zahraničie (eurozóna)] a 130205 [produkčné ceny pre zahraničie (krajiny mimo eurozóny)].


Tabuľka 6. Krátkodobá podniková štatistika produkcie (objem)

Premenné

140101. Produkcia (objem)

Merná jednotka

Indexy: neočistené, kalendárne očistené a sezónne očistené

Štatistická populácia

Trhové činnosti sekcií B, C, D (okrem D353), F, H, I, J, L, M (okrem M701, M72 a M75) a N NACE

Členenia

Členenie podľa činnosti

Všetky krajiny:

hlavné priemyselné zoskupenia sekcií B, C, a D (okrem skupiny D353) NACE, vymedzené v časti A prílohy II k tomuto nariadeniu (hlavné priemyselné zoskupenie Energia okrem skupiny D353 a sekcie E),

agregáty sekcií NACE:

B+C+D (okrem D353), H+I+J+L+M (okrem M701, M72 a M75) + N,

sekcie NACE:

B, C, D (okrem D353), F, H, I, J, L, M (okrem M701, M72 a M75) a N,

divízie sekcií NACE:

H, I, J, L, M (okrem M701, M72 a M75) a N.

Pokiaľ ide o stredné a veľké krajiny , ako sa vymedzuje v časti A bode 2 prílohy III k tomuto nariadeniu:

aj divízie sekcií B, C, D a F NACE

Pokiaľ ide o veľké krajiny , ako sa vymedzuje v časti A bode 2 prílohy III k tomuto nariadeniu:

aj skupiny a triedy sekcie C NACE (predstavujúce najmenej 90 % pridanej hodnoty sekcie C).

Dodatočné členenia požadované pre stredné a veľké krajiny sú pre malé krajiny nepovinné; dodatočné členenia, pokiaľ ide o veľké krajiny, sú pre stredné krajiny nepovinné (ako sa vymedzuje v časti A bode 2 prílohy III k tomuto nariadeniu).

Prechodné opatrenia pre sekciu F NACE za referenčné obdobia pred januárom 2024 podľa prílohy VII [(bod 3 písm. b)].

Použitie aproximácií a požiadavky na kvalitu

V prípade činností v sekciách H až M (okrem K, M701, M72 a M75) a N NACE sa môže použiť štatistická jednotka podnik (ENT) namiesto činnostných jednotiek (KAU) za referenčné obdobie pred rokom 2021 a od januára 2021 do decembra 2023 na bázický rok 2015.

Lehota na prenos údajov

T+1M+10 dní, pokiaľ ide o sekcie B, C, D NACE (okrem D353)

Pokiaľ ide o sekciu F NACE:

v prípade stredných a veľkých krajín: T+1M+15 dní,

v prípade malých krajín: T+2M

T+2M, pokiaľ ide o sekcie H, I, J, L, M (okrem M701, M72, M75) a N NACE.

Prechodné opatrenia na zahrnutie agregátu sekcií H+I+J+L+M (okrem M701, M72 a M75) + N NACE; sekcií NACE a divízií sekcií H až M (okrem K, M701, M72 a M75) a N NACE; divízií sekcie F NACE, ako sa vymedzuje v bode 3 písm. a) prílohy VII.

Prvé referenčné obdobie

Január 2000, pokiaľ ide o požadované sekcie B až D NACE (okrem D353), okrem:

Španielska (skupiny a triedy NACE) – január 2002

Rakúska (divízia B09 NACE) – január 2005

Január 2005, pokiaľ ide o divíziu C33 NACE

Prvý štvrťrok 2000 (alebo mesiac 2005) v prípade malých krajín, pokiaľ ide o požadovanú sekciu F NACE, a január 2005 v prípade veľkých a stredných krajín, pokiaľ ide o požiadavky sekcie F NACE.

Január 2021

pokiaľ ide o agregát sekcií H+I+J+L+M (okrem M701, M72 a M75) + N NACE; pokiaľ ide o sekcie a divízie sekcií H až M (okrem K, M701, M72 a M75) a N NACE; pokiaľ ide o divízie sekcie F


Tabuľka 7. Krátkodobá podniková štatistika objemu predaja

Premenné

140201. Objem predaja

Merná jednotka

Indexy: neočistené, kalendárne očistené a sezónne očistené

Štatistická populácia

Trhové činnosti sekcie G NACE

Členenia

Členenie podľa činnosti

Všetky krajiny:

sekcia G NACE,

divízie sekcie G NACE,

agregát skupín divízie G47 NACE bez skupiny G473,

agregát triedy G4711 + skupiny G472 NACE,

agregát triedy G4719 + skupín G474+G475+G476+G477+G478+G479 NACE,

skupina G473 NACE

Pokiaľ ide o stredné a veľké krajiny , ako sa vymedzuje v časti A bode 2 prílohy III k tomuto nariadeniu:

aj skupiny sekcie G NACE, triedy G4711, G4719 a G4791 NACE.

Dodatočné členenia požadované pre stredné a veľké krajiny sú pre malé krajiny nepovinné (ako sa vymedzuje v časti A bode 2 prílohy III k tomuto nariadeniu).

Použitie aproximácií a požiadavky na kvalitu

V prípade činností v sekcii G NACE sa môže použiť štatistická jednotka podnik (ENT) namiesto činnostných jednotiek (KAU) za referenčné obdobie pred rokom 2021 a od januára 2021 do decembra 2023 na bázický rok 2015.

Lehota na prenos údajov

T+2M pre mesačné údaje:

pokiaľ ide o NACE

sekcia G,

divízie G45 a G46,

skupiny G451, G452, G453, G454, G461, G462, G463, G464, G465, G466, G467, G469, G471, G472, G474, G475, G476, G477, G478 a G479,

triedy G4711, G4719 a G4791.

T+1M pre mesačné údaje: pokiaľ ide o NACE

divízia G47,

agregát divízie G47 bez skupiny G473,

agregát triedy G4711 + skupiny G472 NACE,

agregát triedy G4719 + skupín G474+G475+G476+G477+G478+G479 NACE,

skupina G473.

Prvé referenčné obdobie

Január 2000 okrem:

sekcie G NACE, divízií a skupín divízií G45 a G46 NACE, skupín divízií G47 NACE (okrem G472 a G473), ktoré sa majú poskytovať od januára 2021


Tabuľka 8. Krátkodobá podniková štatistika čistých tržieb (hodnota)

Premenné

140301. Čisté tržby (hodnota)

140302. Čisté tržby na domácom trhu (hodnota)

140303. Čisté tržby z predaja do zahraničia (hodnota)

140304. Čisté tržby z predaja do zahraničia (hodnota) (eurozóna) (nepovinné pre krajiny mimo eurozóny)

140305. Čisté tržby z predaja do zahraničia (hodnota) (krajiny mimo eurozóny) (nepovinné pre krajiny mimo eurozóny)

Merná jednotka

Indexy: neočistené a kalendárne očistené, pokiaľ ide o všetky činnosti, ako aj sezónne očistené, pokiaľ ide o sekcie G, H, I, J, L, M (okrem M701, M72 a M75) a N NACE

Štatistická populácia

Pokiaľ ide o 140301 [čisté tržby (hodnota)]: sekcie B, C, G, H, I, J, L, M (okrem M701, M72 a M75) a N NACE.

Pokiaľ ide o premenné 140302 [Čisté tržby na domácom trhu (hodnota)], 140303 [Čisté tržby z predaja do zahraničia (hodnota)], 140304 [Čisté tržby z predaja do zahraničia (hodnota) (eurozóna) (nepovinné pre krajiny mimo eurozóny)] a 140305 [Čisté tržby z predaja do zahraničia (hodnota) (krajiny mimo eurozóny) (nepovinné pre krajiny mimo eurozóny)]: sekcie B a C NACE.

Členenia

Členenie podľa činnosti

Pokiaľ ide o 140301 [čisté tržby (hodnota)]:

Všetky krajiny:

hlavné priemyselné zoskupenia sekcií B a C NACE, ako sa vymedzuje v časti A prílohy II k tomuto nariadeniu (hlavné priemyselné zoskupenie Energia okrem sekcií D a E),

agregáty sekcií NACE:

B+C, H+I+J+L+M (okrem M701, M72 a M75) +N,

sekcie NACE:

B, C, G, H, I, J, L, M (okrem M701, M72 a M75) a N,

divízie sekcií NACE:

G, H, I, J, L, M (okrem M701, M72 a M75) a N,

divízia G47 NACE bez skupiny G473,

skupina G473 NACE,

agregát triedy G4711 + skupiny G472 NACE; agregát triedy G4719 + skupín G474+G475+G476+G477+G478+G479 NACE.

Pokiaľ ide o stredné a veľké krajiny , ako sa vymedzuje v časti A bode 2 prílohy III k tomuto nariadeniu:

aj divízie sekcií B a C NACE, skupiny sekcie G NACE, triedy G4711, G4719, G4791 NACE

Pokiaľ ide o premenné 140302 [Čisté tržby na domácom trhu (hodnota)], 140303 [Čisté tržby z predaja do zahraničia (hodnota)], 140304 [Čisté tržby z predaja do zahraničia (hodnota) (eurozóna)] a 140305 [Čisté tržby z predaja do zahraničia (hodnota) (krajiny mimo eurozóny)]:

Všetky krajiny:

hlavné priemyselné zoskupenia sekcií B a C NACE, ako sa vymedzuje v časti A prílohy II k tomuto nariadeniu (hlavné priemyselné zoskupenie Energia okrem sekcií D a E),

agregáty sekcií B+C NACE,

sekcie B a C NACE.

Pokiaľ ide o stredné a veľké krajiny , ako sa vymedzuje v časti A bode 2 prílohy III k tomuto nariadeniu:

aj divízie sekcií B a C NACE.

Dodatočné členenia požadované pre stredné a veľké krajiny sú pre malé krajiny nepovinné (ako sa vymedzuje v časti A bode 2 prílohy III k tomuto nariadeniu).

Použitie aproximácií a požiadavky na kvalitu

V prípade činností v sekciách G, H až M (okrem K, M701, M72 a M75) a N NACE sa môže použiť štatistická jednotka podnik (ENT) namiesto činnostných jednotiek (KAU) za referenčné obdobie pred rokom 2021 a od januára 2021 do decembra 2023 na bázický rok 2015.

Lehota na prenos údajov

T+2M, pokiaľ ide o:

hlavné priemyselné zoskupenia sekcií B a C NACE, ako sa vymedzuje v časti A prílohy II k tomuto nariadeniu (hlavné priemyselné zoskupenie Energia okrem sekcií D a E),

agregáty sekcií NACE:

B+C, H+I+J+L+M (okrem M701, M72 a M75) +N,

sekcie NACE:

B, C, G, H, I, J, L, M (okrem M701, M72 a M75) a N,

divízie sekcií NACE:

B, C, H, I, J, L, M (okrem M701, M72 a M75) a N,

divízie G45 a G46 NACE,

skupiny G451, G452, G453, G454, G461, G462, G463, G464, G465, G466, G467, G469, G471, G472, G474, G475, G476, G477, G478 a G479 NACE,

triedy G4711, G4719 a G4791 NACE

Prechodné opatrenia na zahrnutie agregátu sekcií H+I+J+L+M (okrem M701, M72 a M75) + N NACE; sekcií NACE a divízií sekcií H až M (okrem K, M701, M72 a M75) a N NACE podľa prílohy VII [(bod 3 písm. a)].

T+1M, pokiaľ ide o:

divíziu G47 NACE:

agregát divízie G47 NACE bez skupiny G473,

agregát triedy G4711 + skupiny G472 NACE,

agregát triedy G4719 + skupín G474+G475+G476+G477+G478+G479 NACE,

skupina NACE G473.

Prvé referenčné obdobie

Január 2000, pokiaľ ide o požadované agregáty, sekcie a divízie sekcií B a C NACE, okrem:

Španielska: január 2002,

Rakúska: január 2005, pokiaľ ide o B09 NACE.

Január 2000, pokiaľ ide o divíziu G47 NACE, agregát divízie G47 NACE bez skupiny G473; agregát triedy G4711 + skupiny G472 NACE; agregát triedy G4719 + skupín G474+G475+G476+G477+G478+G479 NACE; pokiaľ ide o skupiny G472 a G473 NACE a pokiaľ ide o triedy G4711, G4719 a G4791

Január 2005, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa premenných 140304 [Čisté tržby z predaja do zahraničia (hodnota) (eurozóna)] a 140305 [Čisté tržby z predaja do zahraničia (hodnota) (krajiny mimo eurozóny)]:

Január 2021, pokiaľ ide o agregát sekcií H+I+J+L+M (okrem M701, M72 a M75) + N NACE; pokiaľ ide o sekcie G, H až M (okrem K, M701, M72 a M75) a N NACE; pokiaľ ide o divízie G45, G46 a divízie sekcií H až M (okrem K, M701, M72 a M75) a N NACE; pokiaľ ide o skupiny divízií G45, G46 a G47 NACE (okrem G472 a G473).

V prípade členských štátov eurozóny sa od začiatku roku vstupu do eurozóny vyžadujú premenné 140304 [Čisté tržby z predaja do zahraničia (hodnota) (eurozóna)] a 140305 [Čisté tržby z predaja do zahraničia (hodnota) (krajiny mimo eurozóny)].


Tabuľka 9. Krátkodobá podniková štatistika nehnuteľností

Premenné

150101. Stavebné povolenia – počet bytov

150102. Stavebné povolenia – štvorcové metre

Merná jednotka

Absolútne hodnoty: neočistené, kalendárne očistené a sezónne očistené

Štatistická populácia

Pokiaľ ide o premennú 150101 (Stavebné povolenia – počet bytov): 41.00.1 CPA (okrem 41.00.14) – iba nové bytové budovy.

Pokiaľ ide o premennú 150102 (Stavebné povolenia – štvorcové metre): 41.00.1 a 41.00.2 CPA – iba nové bytové a nebytové budovy.

Členenia

Členenie podľa produktov

Pokiaľ ide o premennú 150101 (Stavebné povolenia – počet bytov): Iba nové bytové budovy.

41.00.1 CPA bez 41.00.14 CPA

41.00.11 CPA

41.00.12 CPA + 41.00.13 CPA

Pokiaľ ide o premennú 150102 (Stavebné povolenia – štvorcové metre): Iba nové bytové a nebytové budovy.

41.00.1 CPA

41.00.1 CPA bez 41.00.14 CPA

41.00.11 CPA

41.00.12 CPA + 41.00.13 CPA

41.00.14 CPA

41.00.2 CPA

41.00.2 bez 41.00.23 CPA

41.00.23 CPA

Lehota na prenos údajov

T+3M

Prvé referenčné obdobie

Prvý štvrťrok 2000 okrem:

Grécka: prvý štvrťrok alebo mesiac (nepovinné) 2001, pokiaľ ide o 150102 (Stavebné povolenia – štvorcové metre)

Slovenska: prvý štvrťrok alebo mesiac (nepovinné) 2003, pokiaľ ide o 150101 (Stavebné povolenia – počet bytov) a 150102 (Stavebné povolenia – štvorcové metre)

Rakúska: prvý štvrťrok alebo mesiac (nepovinné) 2005, pokiaľ ide o 150102 (Stavebné povolenia – štvorcové metre)


Tabuľka 10. Podniková štatistika za krajinu o činnostiach podnikov

Premenné

210101. Počet aktívnych podnikov

220101. Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb

220102. Počet zamestnancov

220103. Počet zamestnancov prepočítaný na ekvivalent plného pracovného času

220201. Počet hodín odpracovaných zamestnancami

220301. Náklady na zamestnanecké požitky

220302. Mzdy a platy

220303. Náklady na sociálne zabezpečenie

240101. Celkové nákupy tovaru a služieb

250101. Čisté tržby

250201. Hrubá obchodná marža z tovaru určeného na ďalší predaj (použiť sa môže pravidlo 1 % vymedzené v časti A bode 1 prílohy III založené na „čistých tržbách“ a „počte zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb“ na úrovni divízie NACE)

250301. Hodnota produkcie

250401. Pridaná hodnota

250501. Hrubý prevádzkový prebytok

260101. Hrubé investície do dlhodobého hmotného majetku

260106. Hrubé investície do dlhodobých nehmotných aktív iných ako goodwill (použiť sa môže pravidlo 1 % vymedzené v časti A bode 1 prílohy III založené na čistých tržbách a počte zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb na úrovni divízie NACE)

260108. Tržby z predaja hmotných investícií (použiť sa môže pravidlo 1 % vymedzené v časti A bode 1 prílohy III založené na „čistých tržbách“ a „počte zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb“ na úrovni divízie NACE)

Merná jednotka

Národná mena (v tisíckach) okrem premenných 210101 (Počet aktívnych podnikov), 220101 (Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb), 220102 (Počet zamestnancov), 220103 (Počet zamestnancov prepočítaný na ekvivalent plného pracovného času) a 220201 (Počet hodín odpracovaných zamestnancami): absolútna hodnota

Štatistická populácia

Pokiaľ ide o premenné iné ako premenné 250201 (Hrubá obchodná marža z tovaru určeného na ďalší predaj), 260106 (Hrubé investície do dlhodobých nehmotných aktív iných ako goodwill) a 260108 (Tržby z predaja hmotných investícií): trhoví výrobcovia sekcií B až N a P až R a divízií S95 a S96 NACE.

Pokiaľ ide o premenné 250201 (Hrubá obchodná marža z tovaru určeného na ďalší predaj) a 260108 (Tržby z predaja hmotných investícií): trhoví výrobcovia sekcií B až G NACE.

Pokiaľ ide o premennú 260106 (Hrubé investície do dlhodobých nehmotných aktív iných ako goodwill): trhoví výrobcovia sekcií B až E NACE.

Členenia

1.

Členenie podľa činnosti (použiť sa môže označenie CETO vymedzené v časti B prílohy III)

Pokiaľ ide o všetky premenné s výnimkou premenných 260106 (Hrubé investície do dlhodobých nehmotných aktív iných ako goodwill) a 260108 (Tržby z predaja hmotných investícií): pokiaľ ide o premennú 250201 (Hrubá obchodná marža z tovaru určeného na ďalší predaj) iba sekcie B až G NACE:

pokiaľ ide o sekcie B až J, L až N a P až R NACE: sekcie, divízie, skupiny a triedy,

pokiaľ ide o sekciu K NACE: sekcia, divízie, skupiny 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2 a 65.3, triedy 64.11, 64.19, 64.20, 64.30, 65.11, 65.12, 65.20 a 65.30,

pokiaľ ide o divízie 95 a 96: divízie, skupiny a triedy,

špeciálne agregáty vymedzené v časti B prílohy II k tomuto nariadeniu, pokiaľ ide o:

priemysel, stavebníctvo a služby (okrem verejnej správy, obrany, povinného sociálneho zabezpečenia, činností členských organizácií, činností domácností ako zamestnávateľov a extrateritoriálnych organizácií a združení),

IKT spolu,

výroba v oblasti IKT,

služby v oblasti IKT,

odvetvia spracovateľského priemyslu s vysokou a stredne vysokou technológiou (nepovinné),

odvetvia spracovateľského priemyslu s vysokou technológiou,

odvetvia spracovateľského priemyslu so stredne vysokou technológiou,

odvetvia spracovateľského priemyslu s nízkou a stredne nízkou technológiou (nepovinné),

odvetvia spracovateľského priemyslu so stredne nízkou technológiou,

odvetvia spracovateľského priemyslu s nízkou technológiou,

informačný sektor,

služby súvisiace s počítačmi,

znalostne intenzívne služby spolu (nepovinné),

znalostne intenzívne služby s vysokou technológiou,

znalostne intenzívne trhové služby,

znalostne intenzívne finančné služby,

ostatné znalostne intenzívne služby (nepovinné),

znalostne intenzívne činnosti – ekonomické odvetvia,

znalostne intenzívne činnosti (nepovinné),

odvetvia cestovného ruchu (spolu) (nepovinné),

odvetvia cestovného ruchu (hlavne cestovný ruch) (nepovinné),

odvetvia cestovného ruchu (čiastočne cestovný ruch) (nepovinné),

odvetvia cestovného ruchu – doprava (spolu) (nepovinné),

odvetvia cestovného ruchu – pozemná doprava (nepovinné),

odvetvia cestovného ruchu – vodná doprava (nepovinné),

odvetvia cestovného ruchu – ubytovanie (nepovinné),

odvetvia cestovného ruchu – stravovacie a pohostinské činnosti (spolu) (nepovinné),

odvetvia cestovného ruchu – prenájom automobilov a iné prenájmy (spolu) (nepovinné),

služby (okrem verejnej správy, obrany, povinného sociálneho zabezpečenia, činností členských organizácií, domácností ako zamestnávateľov a extrateritoriálnych organizácií a združení)

Pokiaľ ide o premenné 210101 (Počet aktívnych podnikov), 220101 (Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb), 220102 (Počet zamestnancov), 220302 (Mzdy a platy), 250101 (Čisté tržby) a 250401 (Pridaná hodnota): okrem toho,

1.

špeciálne agregáty vymedzené v časti B prílohy II k tomuto nariadeniu, pokiaľ ide o:

kultúrny a kreatívny priemysel – spolu,

kultúrny a kreatívny priemysel – služby.

Pokiaľ ide o premenné 260106 (Hrubé investície do dlhodobých nehmotných aktív iných ako goodwill) a 260108 (Tržby z predaja hmotných investícií):

sekcie a divízie NACE

Použitie aproximácií a požiadavky na kvalitu

Pokiaľ ide o činnosti skupín 642, 643 a 653 NACE, ktoré nie sú ekonomicky významné z hľadiska pridanej hodnoty a počtu zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb, s výnimkou premenných 210101 (Počet aktívnych podnikov) a 220101 (Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb) sa môžu uviesť hodnoty 0. Ak hodnota premennej 220102 (Počet zamestnancov) nie je 0, uviesť by sa mala aj táto hodnota.

Ak sú za niektoré štatistické jednotky k dispozícii zdrojové údaje používané na zostavenie údajov týkajúcich sa premennej za hospodársky rok a tieto údaje nie je možné prepočítať tak, aby pokryli kalendárny rok, údaje za kalendárny rok sa v prípade týchto štatistických jednotiek môžu aproximovať údajmi o hospodárskom roku.

Lehota na prenos údajov

Predbežné údaje: T+10M, pokiaľ ide o sekcie, divízie a skupiny NACE v prípade premenných 210101 (Počet aktívnych podnikov), 220101 (Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb) a 250101 (Čisté tržby)

Definitívne a validované údaje: T+18M pre všetky premenné

Prvé referenčné obdobie

2021


Tabuľka 11. Podniková štatistika za krajinu o činnostiach podnikov členená podľa veľkostných tried alebo podľa právnej formy

Premenné

210101. Počet aktívnych podnikov

220101. Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb

220102. Počet zamestnancov

220201. Počet hodín odpracovaných zamestnancami

220301. Náklady na zamestnanecké požitky

220302. Mzdy a platy

220303. Náklady na sociálne zabezpečenie

240101. Celkové nákupy tovaru a služieb

250101. Čisté tržby

250301. Hodnota produkcie

250401. Pridaná hodnota

250501. Hrubý prevádzkový prebytok

Merná jednotka

Národná mena (v tisíckach) okrem premenných 210101 (Počet aktívnych podnikov), 220101 (Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb), 220102 (Počet zamestnancov) a 220201 (Počet hodín odpracovaných zamestnancami): absolútna hodnota

Štatistická populácia

Pokiaľ ide o členenie podľa činnosti a veľkostnej triedy počtu zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v prípade premenných 210101 (Počet aktívnych podnikov), 220101 (Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb), 250101 (Čisté tržby) a 250401 (Pridaná hodnota) a pokiaľ ide o členenie podľa činnosti a právnej formy a o členenie podľa činnosti a veľkostnej triedy počtu zamestnancov v prípade premenných 210101 (Počet aktívnych podnikov), 220101 (Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb) a 220102 (Počet zamestnancov): trhoví výrobcovia sekcií B až N a P až R a divízií S95 a S96 NACE.

Pokiaľ ide o činnosť a veľkostnú triedu tržby v prípade premenných 210101 (Počet aktívnych podnikov), 220101 (Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb), 250101 (Čisté tržby) a 250401 (Pridaná hodnota): trhoví výrobcovia sekcie G NACE.

Pokiaľ ide o činnosť a veľkostnú triedu počtu zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v prípade iných premenných než 210101 (Počet aktívnych podnikov), 220101 (Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb), 250101 (Čisté tržby) a 250401 (Pridaná hodnota): trhoví výrobcovia sekcií B až F NACE

Členenia

1.

Členenie podľa činnosti a veľkostnej triedy počtu zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb (použiť sa môže označenie CETO vymedzené v časti B prílohy III)

Údaje sa musia uviesť ako kombinácia všetkých členení uvedených ďalej:

Členenie podľa činnosti:

pokiaľ ide o sekcie B až J, L až N a P až R NACE: sekcie, divízie a skupiny,

pokiaľ ide o sekciu K NACE: sekcia, divízie, skupiny 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2 a 65.3,

pokiaľ ide o divízie 95 a 96: divízie a skupiny,

špeciálny agregát vymedzený v prílohe II k tomuto nariadeniu:

priemysel, stavebníctvo a služby (okrem verejnej správy, obrany, povinného sociálneho zabezpečenia, činností členských organizácií, činností domácností ako zamestnávateľov a extrateritoriálnych organizácií a združení)

Veľkostné triedy počtu zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb:

pokiaľ ide o sekcie F až J, L až N a P až R a divízie S95 a S96 NACE, iba v prípade premenných 210101 (Počet aktívnych podnikov), 220101 (Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb): spolu, 0 – 1 zamestnanec a samostatne zárobkovo činná osoba, 2 – 9 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb, 10 – 19 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb, 20 – 49 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb, 50 – 249 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb, 250 a viac zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb,

pokiaľ ide o sekcie F až J, L až N a P až R a divízie S95 a S96 NACE, v prípade iných premenných ako 210101 (Počet aktívnych podnikov), 220101 (Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb): spolu, 0 – 9 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb, 10 – 19 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb, 20 – 49 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb, 50 – 249 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb, 250 a viac zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb,

pokiaľ ide o sekcie B až E a K NACE: spolu, 0 – 9 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb, 10 – 19 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb, 20 – 49 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb, 50 – 249 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb, 250 a viac zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb

2.

Členenie podľa činnosti a veľkostnej triedy počtu zamestnancov (použiť sa môže označenie CETO vymedzené v časti B prílohy III)

Iba pokiaľ ide o premenné 210101 (Počet aktívnych podnikov), 220101 (Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb) a 220102 (Počet zamestnancov)

Údaje sa musia uviesť ako kombinácia všetkých členení uvedených ďalej:

Členenie podľa činnosti:

sekcie NACE,

agregáty divízií NACE:

C10+C11+C12, C13+C14, C17+C18, C24+C25, C29+C30, C31+C32;

divízie NACE:

C15, C16, C19, C20, C21, C22, C23, C26, C27, C28, C33, S95, S96 a všetky divízie sekcií G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q a R NACE,

skupiny divízií G47 a J62 NACE a sekcií L, M a N NACE,

triedy divízie J62 NACE,

špeciálne agregáty vymedzené v časti B prílohy II k tomuto nariadeniu:

priemysel, stavebníctvo a služby (okrem verejnej správy, obrany, povinného sociálneho zabezpečenia, činností členských organizácií, činností domácností ako zamestnávateľov a extrateritoriálnych organizácií a združení),

služby (okrem verejnej správy, obrany, povinného sociálneho zabezpečenia, činností členských organizácií, domácností ako zamestnávateľov a extrateritoriálnych organizácií a združení)

IKT spolu,

výroba v oblasti IKT

služby v oblasti IKT.

Členenie podľa veľkostných tried počtu zamestnancov:

spolu, 0 zamestnancov, 1 – 4 zamestnanci, 5 – 9 zamestnancov, 10 a viac zamestnancov

3.

Členenie podľa činnosti a právnej formy (použiť sa môže označenie CETO vymedzené v časti B prílohy III)

Iba pokiaľ ide o premenné 210101 (Počet aktívnych podnikov), 220101 (Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb) a 220102 (Počet zamestnancov)

Údaje sa musia uviesť ako kombinácia všetkých členení uvedených ďalej:

Členenie podľa činnosti:

rovnaké členenie podľa činnosti ako v členení 2

Členenie podľa právnej formy:

spolu,

v osobnom vlastníctve a bez obmedzenia osobnej zodpovednosti,

neverejné alebo verejne kótované akciové spoločnosti s obmedzenou zodpovednosťou vlastníkov akcií,

obchodné spoločnosti s obmedzeným a neobmedzeným ručením vo vlastníctve dvoch alebo viacerých osôb (zahrnuté sú aj ďalšie právne formy, napríklad družstvá, združenia atď.)

4.

Členenie podľa činnosti a veľkosti tržieb

Iba pokiaľ ide o sekciu G NACE

(použiť sa môže označenie CETO vymedzené v časti B prílohy III, použiť sa môže pravidlo 1 % vymedzené v časti A bode 1 prílohy III založené na „čistých tržbách“ a „počte zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb“ na úrovni divízie NACE)

Údaje sa musia uviesť ako kombinácia všetkých členení uvedených ďalej:

Členenie podľa činnosti: sekcie, divízie a skupiny NACE

Členenie podľa veľkosti tržieb: ročné tržby v miliónoch EUR: spolu, od 0 do menej ako 1, od 1 do menej ako 2, od 2 do menej ako 5, od 5 do menej ako 10, od 10 do menej ako 20, od 20 do menej ako 50, od 50 do menej ako 200, 200 a viac

Použitie aproximácií a požiadavky na kvalitu

Pokiaľ ide o činnosti skupín 642, 643 a 653 NACE, ktoré nie sú ekonomicky významné z hľadiska pridanej hodnoty a počtu zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb, s výnimkou premenných 210101 (Počet aktívnych podnikov) a 220101 (Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb) sa môžu uviesť hodnoty 0. Ak hodnota premennej 220102 (Počet zamestnancov) nie je 0, uviesť by sa mala aj táto hodnota.

Ak sú za niektoré štatistické jednotky k dispozícii zdrojové údaje používané na zostavenie údajov týkajúcich sa premennej za hospodársky rok a tieto údaje nie je možné prepočítať tak, aby pokryli kalendárny rok, údaje za kalendárny rok sa v prípade týchto štatistických jednotiek môžu aproximovať údajmi o hospodárskom roku.

Lehota na prenos údajov

Predbežné údaje: T+10M, pokiaľ ide o činnosť a členenie podľa činnosti a veľkostnej triedy počtu zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v prípade premenných 210101 (Počet aktívnych podnikov), 220101 (Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb), 250101 (Čisté tržby).

Definitívne a validované údaje: T+18M pre všetky premenné

Prvé referenčné obdobie

2021


Tabuľka 12. Podniková štatistika za krajinu o demografických udalostiach ekonomických subjektov

Premenné

210201. Vzniknuté podniky

210202. Zaniknuté podniky

210203. Prežívajúce podniky

210102. Počet podnikov, ktoré majú aspoň jedného zamestnanca

210204. Podniky s prvým zamestnancom

210205. Podniky, ktoré už nemajú žiadnych zamestnancov

210206. Prežívajúce podniky, ktoré majú aspoň jedného zamestnanca

220401. Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v novovzniknutých podnikoch

220402. Počet zamestnancov v novovzniknutých podnikoch

220403. Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v zaniknutých podnikoch

220404. Počet zamestnancov v zaniknutých podnikoch

220405. Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v prežívajúcich podnikoch

220406. Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v prežívajúcich podnikoch v roku ich vzniku

220104. Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v podnikoch, ktoré majú aspoň jedného zamestnanca

220105. Počet zamestnancov v podnikoch, ktoré majú aspoň jedného zamestnanca

220407. Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v podnikoch s prvým zamestnancom

220408. Počet zamestnancov v podnikoch s prvým zamestnancom

220409. Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v podnikoch, ktoré už nemajú žiadnych zamestnancov

220410. Počet zamestnancov v podnikoch, ktoré už nemajú žiadnych zamestnancov

220411. Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v prežívajúcich podnikoch, ktoré majú aspoň jedného zamestnanca

220412. Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v prežívajúcich podnikoch, ktoré majú aspoň jedného zamestnanca, v roku ich vzniku

Merná jednotka

Absolútna hodnota

Štatistická populácia

Trhoví výrobcovia sekcií B až N a P až R a divízií S95 a S96 NACE

Členenia

1.

Členenie podľa činnosti a veľkostnej triedy počtu zamestnancov (použiť sa môže označenie CETO vymedzené v časti B prílohy III)

Pokiaľ ide o všetky premenné iné ako premenné

210203 (Prežívajúce podniky),

210206 (Prežívajúce podniky, ktoré majú aspoň jedného zamestnanca),

220405 (Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v prežívajúcich podnikoch),

220406 (Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v prežívajúcich podnikoch v roku ich vzniku),

220411 (Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v prežívajúcich podnikoch, ktoré majú aspoň jedného zamestnanca),

220412 (Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v prežívajúcich podnikoch, ktoré majú aspoň jedného zamestnanca, v roku ich vzniku)

Údaje sa musia uviesť ako kombinácia všetkých členení uvedených ďalej:

Členenie podľa činnosti:

sekcie NACE,

agregáty divízií NACE:

C10+C11+C12, C13+C14, C17+C18, C24+C25, C29+C30, C31+C32;

divízie NACE:

C15, C16, C19, C20, C21, C22, C23, C26, C27, C28, C33, S95, S96 a všetky divízie sekcií G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q a R NACE,

skupiny divízií G47 a J62 NACE a sekcií L, M a N NACE,

triedy divízie J62 NACE,

špeciálne agregáty vymedzené v časti B prílohy II k tomuto nariadeniu:

priemysel, stavebníctvo a služby (okrem verejnej správy, obrany, povinného sociálneho zabezpečenia, činností členských organizácií, činností domácností ako zamestnávateľov a extrateritoriálnych organizácií a združení),

služby (okrem verejnej správy, obrany, povinného sociálneho zabezpečenia, činností členských organizácií, domácností ako zamestnávateľov a extrateritoriálnych organizácií a združení)

IKT spolu,

výroba v oblasti IKT,

služby v oblasti IKT.

Členenie podľa veľkostných tried počtu zamestnancov:

spolu, 0 zamestnancov, 1 – 4 zamestnanci, 5 – 9 zamestnancov, 10 a viac zamestnancov

Veľkostná trieda zamestnancov 0 sa nemá uvádzať v prípade premenných:

210102 (Počet podnikov, ktoré majú aspoň jedného zamestnanca),

210204 (Podniky s prvým zamestnancom),

210205 (Podniky, ktoré už nemajú žiadnych zamestnancov),

220104 (Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v podnikoch, ktoré majú aspoň jedného zamestnanca),

220105 (Počet zamestnancov v podnikoch, ktoré majú aspoň jedného zamestnanca),

220407 (Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v podnikoch s prvým zamestnancom),

220408 (Počet zamestnancov v podnikoch s prvým zamestnancom),

220409 (Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v podnikoch, ktoré už nemajú žiadnych zamestnancov),

220410 (Počet zamestnancov v podnikoch, ktoré už nemajú žiadnych zamestnancov).

2.

Členenie podľa činnosti a právnej formy (použiť sa môže označenie CETO vymedzené v časti B prílohy III)

Pokiaľ ide o všetky premenné iné ako premenné:

210203 (Prežívajúce podniky),

210206 (Prežívajúce podniky, ktoré majú aspoň jedného zamestnanca),

220405 (Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v prežívajúcich podnikoch)

220406 (Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v prežívajúcich podnikoch v roku ich vzniku),

220411 (Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v prežívajúcich podnikoch, ktoré majú aspoň jedného zamestnanca),

220412 (Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v prežívajúcich podnikoch, ktoré majú aspoň jedného zamestnanca, v roku ich vzniku).

Údaje sa musia uviesť ako kombinácia všetkých členení uvedených ďalej:

Členenie podľa činnosti:

rovnaké členenie podľa činnosti ako v členení 1

Členenie podľa právnej formy:

spolu,

v osobnom vlastníctve a bez obmedzenia osobnej zodpovednosti,

neverejné alebo verejne kótované akciové spoločnosti s obmedzenou zodpovednosťou vlastníkov akcií,

obchodné spoločnosti s obmedzeným a neobmedzeným ručením vo vlastníctve dvoch alebo viacerých osôb (zahrnuté sú aj ďalšie právne formy, napríklad družstvá, združenia atď.)

3.

Členenie podľa činnosti, veľkostnej triedy počtu zamestnancov a počtu kalendárnych rokov prežitia (použiť sa môže označenie CETO vymedzené v časti B prílohy III)

Pre premenné

210203 (Prežívajúce podniky),

210206 (Prežívajúce podniky, ktoré majú aspoň jedného zamestnanca),

220405 (Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v prežívajúcich podnikoch)

220406. Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v prežívajúcich podnikoch v roku ich vzniku

224011 (Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v prežívajúcich podnikoch, ktoré majú aspoň jedného zamestnanca) a

224012 (Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v prežívajúcich podnikoch, ktoré majú aspoň jedného zamestnanca, v roku ich vzniku)

Údaje sa musia uviesť ako kombinácia všetkých členení uvedených ďalej:

Členenie podľa činnosti: rovnaké členenie podľa činnosti ako v členení 1.

Členenie podľa veľkostných tried počtu zamestnancov:

spolu, 0, 1 – 4, 5 – 9, 10+

Veľkostná trieda 0 sa nemá uvádzať v prípade premenných:

210206 (Prežívajúce podniky, ktoré majú aspoň jedného zamestnanca),

220411 (Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v prežívajúcich podnikoch, ktoré majú aspoň jedného zamestnanca),

220412 (Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v prežívajúcich podnikoch, ktoré majú aspoň jedného zamestnanca, v roku ich vzniku).

Členenie podľa počtu kalendárnych rokov prežitia

1, 2, 3, 4, 5

Lehota na prenos údajov

Predbežné údaje:

T+18M, pokiaľ ide o premenné 210202 (Zaniknuté podniky), 220403 (Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v zaniknutých podnikoch) a 220404 (Počet zamestnancov v zaniknutých podnikoch),

T+20M, pokiaľ ide o premenné210205 (Podniky, ktoré už nemajú žiadnych zamestnancov), 220409 (Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v podnikoch, ktoré už nemajú žiadnych zamestnancov) a 220410 (Počet zamestnancov v podnikoch, ktoré už nemajú žiadnych zamestnancov)

Definitívne a validované údaje:

T+18M, pokiaľ ide o premenné210201 (Vzniknuté podniky), 210203 (Prežívajúce podniky), 220401 (Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v novovzniknutých podnikoch), 220402 (Počet zamestnancov v novovzniknutých podnikoch), 220405 (Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v prežívajúcich podnikoch) a 220406 (Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v prežívajúcich podnikoch v roku ich vzniku),

T+20M, pokiaľ ide o premenné 210102 (Počet podnikov, ktoré majú aspoň jedného zamestnanca), 210204 (Podniky s prvým zamestnancom), 210206 (Prežívajúce podniky, ktoré majú aspoň jedného zamestnanca), 220104 (Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v podnikoch, ktoré majú aspoň jedného zamestnanca), 220105 (Počet zamestnancov v podnikoch, ktoré majú aspoň jedného zamestnanca), 220407 (Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v podnikoch s prvým zamestnancom), 220408 (Počet zamestnancov v podnikoch s prvým zamestnancom), 220411 (Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v prežívajúcich podnikoch, ktoré majú aspoň jedného zamestnanca) a 220412 (Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v prežívajúcich podnikoch, ktoré majú aspoň jedného zamestnanca, v roku ich vzniku),

T+30M, pokiaľ ide o premenné 210202 (Zaniknuté podniky), 220403 (Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v zaniknutých podnikoch) a 220404 (Počet zamestnancov v zaniknutých podnikoch),

T+32M, pokiaľ ide o premenné 210205 (Podniky, ktoré už nemajú žiadnych zamestnancov), 220409 (Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v podnikoch, ktoré už nemajú žiadnych zamestnancov) a 220410 (Počet zamestnancov v podnikoch, ktoré už nemajú žiadnych zamestnancov).

Prvé referenčné obdobie

2021


Tabuľka 13. Podniková štatistika za krajinu o rýchlorastúcich podnikoch

Premenné

210103. Počet rýchlorastúcich podnikov

210104. Počet mladých rýchlorastúcich podnikov

220106. Počet zamestnancov v rýchlorastúcich podnikoch

220107. Počet zamestnancov v mladých rýchlorastúcich podnikoch

Merná jednotka

Absolútna hodnota

Štatistická populácia

Trhoví výrobcovia sekcií B až N a P až R a divízií S95 a S96 NACE

Členenia

Členenie podľa činnosti (použiť sa môže označenie CETO vymedzené v časti B prílohy III)

sekcie NACE (iba v prípade sekcií B až N a P až R NACE),

divízie a

skupiny (okrem sekcií P až R NACE),

špeciálne agregáty vymedzené v časti B prílohy II k tomuto nariadeniu:

priemysel, stavebníctvo a služby (okrem verejnej správy, obrany, povinného sociálneho zabezpečenia, činností členských organizácií, činností domácností ako zamestnávateľov a extrateritoriálnych organizácií a združení),

služby (okrem verejnej správy, obrany, povinného sociálneho zabezpečenia, činností členských organizácií, domácností ako zamestnávateľov a extrateritoriálnych organizácií a združení)

Lehota na prenos údajov

Predbežné údaje: T+12 M, pokiaľ ide o 210103 (Počet rýchlorastúcich podnikov) a 220106 (Počet zamestnancov v rýchlorastúcich podnikoch)

Definitívne a validované údaje: T+18M pre všetky premenné

Prvé referenčné obdobie

2021


Tabuľka 14. Podniková štatistika za krajinu o podnikoch podľa krajiny konečnej kontroly

Premenné

210101. Počet aktívnych podnikov

210301. Počet podnikov pod zahraničnou kontrolou

220101. Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb

220301. Náklady na zamestnanecké požitky

220501. Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v podnikoch pod zahraničnou kontrolou

220701. Náklady na zamestnanecké požitky v podnikoch pod zahraničnou kontrolou

230101. Vnútorné výdavky na výskum a vývoj (v prípade sekcií B až F NACE sa môže použiť pravidlo 1 % vymedzené v časti A bode 1 prílohy III založené na „čistých tržbách“ a „počte zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb“ na úrovni príslušných agregátov A*38 NACE)

230201. Osoby zamestnané vo výskume a vývoji (v prípade sekcií B až F NACE sa môže použiť pravidlo 1 % vymedzené v časti A bode 1 prílohy III založené na „čistých tržbách“ a „počte zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb“ na úrovni príslušných agregátov A*38 NACE)

230301. Vnútorné výdavky na výskum a vývoj v podnikoch pod zahraničnou kontrolou (v prípade sekcií B až F NACE sa môže použiť pravidlo 1 % vymedzené v časti A bode 1 prílohy III založené na „čistých tržbách“ a „počte zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb“ na úrovni príslušných agregátov A*38 NACE)

230401. Osoby zamestnané vo výskume a vývoji v podnikoch pod zahraničnou kontrolou (v prípade sekcií B až F NACE sa môže použiť pravidlo 1 % vymedzené v časti A bode 1 prílohy III založené na „čistých tržbách“ a „počte zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb“ na úrovni príslušných agregátov A*38 NACE)

240101. Celkové nákupy tovaru a služieb

240102. Nákupy tovaru a služieb určených na ďalší predaj

240301. Celkové nákupy tovaru a služieb podnikov pod zahraničnou kontrolou

240302. Nákupy tovaru a služieb určených na ďalší predaj podnikov pod zahraničnou kontrolou

250101. Čisté tržby

250301. Hodnota produkcie

250401. Pridaná hodnota

250601. Čisté tržby podnikov pod zahraničnou kontrolou

250701. Hodnota produkcie podnikov pod zahraničnou kontrolou

250801. Pridaná hodnota podnikov pod zahraničnou kontrolou

260101. Hrubé investície do dlhodobého hmotného majetku

260201. Hrubé investície podnikov pod zahraničnou kontrolou do dlhodobého hmotného majetku

Merná jednotka

Absolútna hodnota v prípade premenných 210101 (Počet aktívnych podnikov), 210301 (Počet podnikov pod zahraničnou kontrolou), 220101 (Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb), 220501 (Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v podnikoch pod zahraničnou kontrolou), 230201 (Osoby zamestnané vo výskume a vývoji) a 230401 (Osoby zamestnané vo výskume a vývoji v podnikoch pod zahraničnou kontrolou),

Národná mena (v tisícoch) v prípade iných premenných.

Štatistická populácia

Pokiaľ ide o všetky premenné iné ako premenné 230101 (Vnútorné výdavky na výskum a vývoj), 230301 (Vnútorné výdavky na výskum a vývoj v podnikoch pod zahraničnou kontrolou), 230201 (Osoby zamestnané vo výskume a vývoji) a 230401 (Osoby zamestnané vo výskume a vývoji v podnikoch pod zahraničnou kontrolou): trhoví výrobcovia sekcií B až N a P až R a divízií S95 a S96 NACE.

V prípade premenných 230101 (Vnútorné výdavky na výskum a vývoj), 230301 (Vnútorné výdavky na výskum a vývoj v podnikoch pod zahraničnou kontrolou), 230201 (Osoby zamestnané vo výskume a vývoji) a 230401 (Osoby zamestnané vo výskume a vývoji v podnikoch pod zahraničnou kontrolou): trhoví výrobcovia sekcií B až F NACE.

Členenia

Údaje sa poskytujú s podrobnosťou podľa krajiny, v ktorej je jednotka s konečnou kontrolou, v súlade s UCI koncepciou „konečnej kontrolujúcej inštitucionálnej jednotky“ a podľa činnosti podniku.

1.

Členenie podľa činnosti a geografické členenie

Údaje sa musia uviesť ako kombinácia všetkých členení uvedených ďalej:

Pokiaľ ide o všetky premenné iné ako premenné 230101 (Vnútorné výdavky na výskum a vývoj), 230301 (Vnútorné výdavky na výskum a vývoj v podnikoch pod zahraničnou kontrolou), 230201 (Osoby zamestnané vo výskume a vývoji) a 230401 (Osoby zamestnané vo výskume a vývoji v podnikoch pod zahraničnou kontrolou):

Členenie podľa činnosti:

sekcie NACE,

agregáty divízií NACE:

C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32, H52+H53, J59+J60, J62+J63, M69+M70+M71, M73+M74+M75, N78+N79+N80+N81+N82, Q87+Q88, S95+S96,

divízie NACE:

C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33, H49, H50, H51, J58, J61, N77, M72, Q86,

špeciálne agregáty vymedzené v časti B prílohy II k tomuto nariadeniu:

priemysel, stavebníctvo a služby (okrem verejnej správy, obrany, povinného sociálneho zabezpečenia, činností členských organizácií, činností domácností ako zamestnávateľov a extrateritoriálnych organizácií a združení),

služby (okrem verejnej správy, obrany, povinného sociálneho zabezpečenia, činností členských organizácií, domácností ako zamestnávateľov a extrateritoriálnych organizácií a združení)

V prípade premenných 230101 (Vnútorné výdavky na výskum a vývoj), 230301 (Vnútorné výdavky na výskum a vývoj v podnikoch pod zahraničnou kontrolou), 230201 (Osoby zamestnané vo výskume a vývoji) a 230401 (Osoby zamestnané vo výskume a vývoji v podnikoch pod zahraničnou kontrolou):

Členenie podľa činnosti

sekcie NACE,

agregáty divízií NACE:

C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32,

divízie NACE:

C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33

špeciálny agregát vymedzený v prílohe II k tomuto nariadeniu

priemysel a stavebníctvo

Geografické členenie:

Pokiaľ ide o premenné 210101 (Počet aktívnych podnikov), 220101 (Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb), 220301 (Náklady na zamestnanecké požitky), 230101 (Vnútorné výdavky na výskum a vývoj) a 230201 (Osoby zamestnané vo výskume a vývoji), 240101 (Celkové nákupy tovaru a služieb), 240102 (Nákup tovaru a služieb určených na ďalší predaj), 250101 (Čisté tržby), 250301 (Hodnota produkcie), 250401 (Pridaná hodnota) a 260101 (Hrubé investície do dlhodobého hmotného majetku), geografické agregáty „Svet spolu“ a „Pod tuzemskou kontrolou“.

Pokiaľ ide o iné premenné, geografická úroveň 1 vymedzená vo vykonávacom akte v súlade s článkom 7 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) 2019/2152

2.

Geografické členenie

Pokiaľ ide o premenné 210301 (Počet podnikov pod zahraničnou kontrolou), 220501 (Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v podnikoch pod zahraničnou kontrolou), 220701 (Náklady na zamestnanecké požitky v podnikoch pod zahraničnou kontrolou), 230301 (Vnútorné výdavky na výskum a vývoj v podnikoch pod zahraničnou kontrolou), 230401 (Osoby zamestnané vo výskume a vývoji v podnikoch pod zahraničnou kontrolou), 240301 (Nákupy tovaru a služieb určených na ďalší predaj podnikov pod zahraničnou kontrolou), 240302 (Nákup tovaru a služieb určených na ďalší predaj podnikov pod zahraničnou kontrolou), 250601 (Čisté tržby podnikov pod zahraničnou kontrolou), 250701 (Hodnota produkcie podnikov pod zahraničnou kontrolou), 250801 (Pridaná hodnota podnikov pod zahraničnou kontrolou) a 260201 (Hrubé investície podnikov pod zahraničnou kontrolou do dlhodobého hmotného majetku), geografická úroveň 3 vymedzená vo vykonávacom akte v súlade s článkom 7 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) 2019/2152

Použitie aproximácií a požiadavky na kvalitu

Pokiaľ ide o divíziu K64, hodnota premenných 250101 a 250601 (Čisté tržby) sa môže aproximovať hodnotou produkcie vymedzenou v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

Pokiaľ ide o činnosti skupín 642, 643 a 653 NACE, ktoré sú zahrnuté v údajoch a ktoré nie sú ekonomicky významné z hľadiska pridanej hodnoty a počtu zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb, s výnimkou premenných 210101 (Počet aktívnych podnikov) a 220101 (Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb), 210301 (Počet podnikov pod zahraničnou kontrolou) a 220501 (Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v podnikoch pod zahraničnou kontrolou) sa môžu predpokladať hodnoty 0.

Pokiaľ ide o činnosti sekcie K NACE, môže sa predpokladať, že hodnota premenných 240102 a 240302 (Nákupy tovaru a služieb určených na ďalší predaj) nie je ekonomicky významná, preto sa v prípade premenných 240102 a 240302 môžu uviesť hodnoty 0.

Komisia (Eurostat) a členské štáty sa môžu so zohľadnením podmienok krajiny dohodnúť na dodatočných aproximáciách činností sekcie K NACE.

Ak sú za niektoré štatistické jednotky k dispozícii zdrojové údaje používané na zostavenie údajov týkajúcich sa premennej za hospodársky rok a tieto údaje nie je možné prepočítať tak, aby pokryli kalendárny rok, údaje za kalendárny rok sa v prípade týchto štatistických jednotiek môžu aproximovať údajmi o hospodárskom roku.

Lehota na prenos údajov

T+20M

Prvé referenčné obdobie

2021


Tabuľka 15. Podniková štatistika za krajinu o podnikoch kontrolujúcich iné podniky v zahraničí a ich domácich afiláciách aktívnych vo vykazujúcej krajine

Premenné

210401. Počet podnikov kontrolujúcich iné podniky v zahraničí a ich domácich afilácií (koncepcia konečnej kontrolujúcej inštitucionálnej jednotky)

220601. Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v podnikoch kontrolujúcich iné podniky v zahraničí a ich domácich afiláciách (koncepcia konečnej kontrolujúcej inštitucionálnej jednotky)

250901. Čisté tržby podnikov kontrolujúcich iné podniky v zahraničí a ich domácich afilácií (koncepcia konečnej kontrolujúcej inštitucionálnej jednotky)

Merná jednotka

Absolútna hodnota v prípade premenných 210401 [Počet podnikov kontrolujúcich iné podniky v zahraničí a ich domácich afilácií (koncepcia konečnej kontrolujúcej inštitucionálnej jednotky)] a 220601 [Počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb v podnikoch kontrolujúcich iné podniky v zahraničí (koncepcia konečnej kontrolujúcej inštitucionálnej jednotky).

Národná mena (v tisícoch) v prípade premennej 250901 [Čisté tržby podnikov kontrolujúcich iné podniky v zahraničí a ich domácich afilácií (koncepcia konečnej kontrolujúcej inštitucionálnej jednotky)]

Štatistická populácia

Trhoví výrobcovia sekcií B až N a P až S NACE

Členenia

Členenie podľa činnosti podniku

sekcie NACE,

agregáty divízií NACE:

C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32, H52+H53, J59+J60, J62+J63, M69+M70+M71, M73+M74+M75, N78+N79+N80+N81+N82, Q87+Q88,

divízie NACE:

C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33, H49, H50, H51, J58, J61, N77, M72, Q86,

špeciálne agregáty vymedzené v časti B prílohy II k tomuto nariadeniu:

priemysel, stavebníctvo a služby (okrem verejnej správy, obrany, povinného sociálneho zabezpečenia, činností domácností ako zamestnávateľov a extrateritoriálnych organizácií a združení),

služby (okrem verejnej správy, obrany, povinného sociálneho zabezpečenia, činností domácností ako zamestnávateľov a extrateritoriálnych organizácií a združení)

Použitie aproximácií a požiadavky na kvalitu

Pokiaľ ide o divíziu K64, hodnota premennej 250901 (Čisté tržby) sa môže aproximovať hodnotou produkcie vymedzenou v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

Pokiaľ ide o činnosti skupín 642, 643 a 653 NACE, ktoré sú uvedené v údajoch a ktoré nie sú ekonomicky významné z hľadiska pridanej hodnoty a počtu zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb, v prípade premennej 250901 [Čisté tržby podnikov kontrolujúcich iné podniky v zahraničí a ich domácich afilácií (koncepcia konečnej kontrolujúcej inštitucionálnej jednotky)] sa môžu predpokladať hodnoty 0.

Komisia (Eurostat) a členské štáty sa môžu so zohľadnením podmienok krajiny dohodnúť na dodatočných aproximáciách činností sekcie K NACE.

Ak sú za niektoré štatistické jednotky k dispozícii zdrojové údaje používané na zostavenie údajov týkajúcich sa premennej za hospodársky rok a tieto údaje nie je možné prepočítať tak, aby pokryli kalendárny rok, údaje za kalendárny rok sa v prípade týchto štatistických jednotiek môžu aproximovať údajmi o hospodárskom roku.

Lehota na prenos údajov

T+20M

Prvé referenčné obdobie

2021


Tabuľka 16. Podniková štatistika za krajinu o obchode s tovarom podľa podnikových charakteristík

Premenné

210501. Počet podnikov dovážajúcich tovar

210502. Počet podnikov vyvážajúcich tovar

240401. Štatistická hodnota dovozu podľa podnikov

251101. Štatistická hodnota vývozu podľa podnikov

Merná jednotka

Absolútna hodnota v prípade premenných 210501 (Počet podnikov vyvážajúcich tovar) a 210502 (Počet podnikov dovážajúcich tovar).

Národná mena (v jednotkách) v prípade premenných 240401 (Štatistická hodnota dovozu podľa podnikov) a 251101 (Štatistická hodnota vývozu podľa podnikov)

Štatistická populácia

Celkový vývoz alebo dovoz tovaru,

Sekcie A až U NACE

Členenia

Každé z členení 1 až 11 sa má kombinovať s nasledujúcim geografickým členením

Geografické členenie

svet

v rámci Únie

mimo Únie

1.

Členenie podľa činnosti

spolu

sekcie NACE

divízie NACE

skupiny sekcií C, D, E a G NACE

neznáme

2.

Členenie podľa činnosti a veľkostnej triedy počtu zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb

Členenie podľa činnosti:

spolu

sekcie NACE

divízie sekcií C a G NACE

špeciálne agregáty vymedzené v časti B prílohy II k tomuto nariadeniu:

priemysel

iné než priemysel a obchod

neznáme

Členenie podľa veľkostnej triedy počtu zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb:

spolu

0 – 9 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb

10 – 49 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb

50 – 249 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb

250 a viac zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb

neznáme

3.

Členenie podľa činnosti a dodatočné geografické členenie

Členenie podľa činnosti:

spolu

sekcia G NACE

špeciálne agregáty vymedzené v časti B prílohy II k tomuto nariadeniu

priemysel

iné než priemysel a obchod

neznáme

Dodatočné geografické členenie:

jednotlivé členské štáty

najvýznamnejšie partnerské krajiny a zóny mimo Únie

4.

Členenie podľa veľkostnej triedy počtu zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb a dodatočné geografické členenie

Členenie podľa veľkostnej triedy počtu zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb:

spolu

0 – 9 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb

10 – 49 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb

50 – 249 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb

250 a viac zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb

neznáme

Dodatočné geografické členenie:

jednotlivé členské štáty

najvýznamnejšie partnerské krajiny a zóny mimo Únie

5.

Členenie podľa činnosti a počtu partnerských krajín

Členenie podľa činnosti:

Rovnaké členenie podľa činnosti ako v členení 3

Členenie podľa počtu partnerských krajín:

spolu

1

2

3 – 5

6 – 9

10 – 14

15 – 19

20+

neznáme

6.

Členenie podľa činnosti a koncentrácie obchodu [iba v prípade premenných 251101 (Štatistická hodnota vývozu podľa podnikov) a 240401 (Štatistická hodnota dovozu podľa podnikov)]

Členenie podľa činnosti:

Rovnaké členenie podľa činnosti ako v členení 3

Členenie podľa koncentrácie obchodu:

spolu

prvých 5

10

20

50

100

500

1 000 podnikov

7.

Členenie podľa činnosti a typu obchodníka

Údaje sa uvedú pre dovoz, vývoz a pre celkový obchod

Členenie podľa činnosti:

Rovnaké členenie podľa činnosti ako v členení 2

Členenie podľa typu obchodníka:

spolu

obchodníci vykonávajúci jednosmerný obchod

obchodníci vykonávajúci obojsmerný obchod

všetky typy obchodníkov

8.

Členenie podľa činnosti a intenzity vývozu (podiel vývozu na tržbách)

Členenie podľa činnosti:

Rovnaké členenie podľa činnosti ako v členení 2

Členenie podľa intenzity vývozu:

spolu

žiaden vývoz (0)

od 0 do menej ako 25

od 25 do menej ako 50

od 50 do menej ako 75

75 alebo viac

neznáme

9.

Členenie podľa činnosti a typu kontroly

Členenie podľa činnosti:

Rovnaké členenie podľa činnosti ako v členení 2

Členenie podľa typu kontroly:

spolu

podniky pod tuzemskou kontrolou, dodatočné členenie, ak je k dispozícii:

podniky pod tuzemskou kontrolou bez vlastných afilácií v zahraničí,

podniky pod tuzemskou kontrolou s vlastnými afiláciami v zahraničí,

podniky pod zahraničnou kontrolou,

neznáme

10.

Členenie podľa činnosti a komodity [iba v prípade premenných 251101 (Štatistická hodnota vývozu podľa podnikov) a 240401 (Štatistická hodnota dovozu podľa podnikov)]

Členenie podľa činnosti:

Rovnaké členenie podľa činnosti ako v členení 2

Členenie podľa komodity:

spolu

úroveň divízií CPA pre produkty divízií 10 až 32 sekcie C

úroveň sekcií CPA pre produkty sekcií A, B, C, D a E

špeciálny agregát vymedzený v prílohe II k tomuto nariadeniu

ostatné produkty v CPA

neznáme

11.

Populácia obchodných subjektov

Údaje sa uvedú pre dovoz, vývoz a pre celkový obchod

Členenie podľa zhody medzi údajmi o obchode s registrom ekonomických subjektov z hľadiska počtu podnikov a počtu obchodníkov v prípade konkrétnych populácií obchodníkov.

Členenie podľa zhody medzi údajmi o obchode s registrom ekonomických subjektov z hľadiska štatistickej hodnoty v prípade konkrétnych populácií obchodníkov.

Lehota na prenos údajov

T+12 M

Prvé referenčné obdobie

2022


Tabuľka 17. Podniková štatistika za krajinu o obchode so službami podľa podnikových charakteristík (STEC) – ročné údaje

Premenné

240401. Štatistická hodnota dovozu podľa podnikov

251101. Štatistická hodnota vývozu podľa podnikov

Merná jednotka

Národná mena (v tisícoch)

Štatistická populácia

Celkový vývoz alebo dovoz služieb, s ktorými sa obchoduje medzi rezidentmi a nerezidentmi

Sekcie A až U NACE

Členenia

Všetky členenia (1 až 3) sa majú kombinovať s týmto geografickým členením

Geografické členenie

svet

v rámci Únie

mimo Únie

1.

Členenie podľa činnosti a veľkostnej triedy počtu zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb

Členenie podľa činnosti:

spolu

V prípade ďalej uvedených členení sa môže použiť označenie CETO vymedzené v časti B prílohy III:

agregáty sekcií NACE:

A+B, D+E, I+L+O+P+Q+R+S+T+U

sekcie NACE:

C, F, G, H, J, K, M, N

neznáme

Členenie podľa veľkostnej triedy počtu zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb:

spolu

V prípade ďalej uvedených členení sa môže použiť označenie CETO vymedzené v časti B prílohy III:

0 – 49 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb

Nepovinné: 0 – 9 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb

Nepovinné: 10 – 49 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb

50 – 249 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb

250 a viac zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb

neznáme

2.

Členenie podľa činnosti, typu produktov a dodatočné geografické členenie

Členenie podľa činnosti:

Rovnaké členenie podľa činnosti ako v členení 1

Členenie podľa produktov:

služby spolu

V prípade ďalej uvedených členení sa môže použiť označenie CETO vymedzené v časti B prílohy III:

hlavné zložky klasifikácie EBOPS 2010 vymedzené v tabuľke 1 oddielu 2 prílohy VI

neznáme

Nepovinné: podrobné zložky 10.1, 10.2 a 10.3 klasifikácie EBOPS 2010 vymedzené v tabuľke 1 oddielu 2 prílohy VI

Nepovinné: Dodatočné geografické členenie

Uvádza sa iba v prípade celkových služieb:

jednotlivé členské štáty EÚ

Spojené štáty americké

3.

Členenie podľa činnosti a typu kontroly

Členenie podľa činnosti:

Rovnaké členenie podľa činnosti ako v členení 1.

Členenie podľa typu kontroly:

spolu

V prípade ďalej uvedených členení sa môže použiť označenie CETO vymedzené v časti B prílohy III:

podniky pod tuzemskou kontrolou

Nepovinné: dodatočné členenie, ak je k dispozícii:

podniky pod tuzemskou kontrolou bez vlastných afilácií v zahraničí

podniky pod tuzemskou kontrolou s vlastnými afiláciami v zahraničí

podniky pod zahraničnou kontrolou,

neznáme

Lehota na prenos údajov

T+18 M

Použitie aproximácií a požiadavky na kvalitu

Použiť by sa mali metódy a odhady odporúčané v príručke Eurostat-OECD pre zostavovateľov týkajúcej sa štatistiky obchodu so službami podľa podnikových charakteristík. Krajiny môžu použiť aj akúkoľvek inú rovnocennú metódu alebo odhad v súlade so zásadami manuálu MSITS 2010 a článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2152.

Vo všetkých prípadoch by použité metódy mali byť jasne opísané v metaúdajoch.

Prvé referenčné obdobie

2022


Tabuľka 18. Podniková štatistika za krajinu o vnútorných výdavkoch na výskum a vývoj

Premenné

230101. Vnútorné výdavky na výskum a vývoj

Merná jednotka

Národná mena (v tisícoch)

Štatistická populácia

Všetky jednotky vykonávajúce výskum a vývoj zaradené do sekcií A až U NACE

Členenia

1.

Členenie podľa sektora vykonávania

Celkový súčet za sektory uvedené ďalej

podnikateľský sektor

sektor vysokoškolského vzdelávania

vládny sektor

súkromný neziskový sektor

2.

Členenie podľa sektora vykonávania a zdroja financovania

Údaje sa musia uviesť ako kombinácia všetkých členení uvedených ďalej:

Členenie podľa sektora vykonávania:

rovnaké ako v členení 1

Členenie podľa zdroja financovania

Celkový súčet za zdroje financovania uvedené ďalej

podnikateľský sektor

vládny sektor

súkromný neziskový sektor

sektor vysokoškolského vzdelávania

zvyšok sveta

zahraničné podniky

zahraničné podniky v rovnakej skupine (iba pokiaľ ide o podnikateľský sektor)

iné zahraničné podniky (iba pokiaľ ide o podnikateľský sektor)

Európska komisia

medzinárodné organizácie

iné zdroje

3.

Členenie podľa sektora vykonávania a typu výskumu a vývoja (nepovinné v prípade sektora vysokoškolského vzdelávania a celkového súčtu)

Údaje sa musia uviesť ako kombinácia všetkých členení uvedených ďalej:

Členenie podľa sektora vykonávania:

rovnaké ako v členení 1

Členenie podľa typu výskumu a vývoja

základný výskum

aplikovaný výskum

experimentálny vývoj

4.

Členenie podľa sektora vykonávania a druhu nákladov

Údaje sa musia uviesť ako kombinácia všetkých členení uvedených ďalej:

Členenie podľa sektora vykonávania:

rovnaké ako v členení 1

Členenie podľa druhu nákladov:

bežné výdavky (osobné náklady a ostatné náklady),

kapitálové výdavky

5.

Členenie podľa činnosti (iba pokiaľ ide o podnikateľský sektor)

celkový súčet za sekcie A až U NACE,

agregáty sekcií D+E, G+H+I+J+K+L+M+N, O+P, S+T+U,

sekcie A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, M, N, Q, R, S, T,

agregáty divízií C10+C11+C12, C10+C11, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C25+C26+C27+C28+C29+C30, D35+E36, E37+E38+E39, J58+J59+J60, M69+M70+M71, M73+M74+M75, Q87+Q88,

divízie C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, D35, J61, J62, J63, L68, M71, M72, O84, P85, Q86, U99,

skupiny C254, C261, C262, C263, C264, C265, C266, C267, C268, C301, C302, C303, C304, C309, C325, G465, J582, J631, M721, M722, S951 NACE,

špeciálne agregáty vymedzené v časti B prílohy II k tomuto nariadeniu:

IKT spolu,

výroba v oblasti IKT

služby v oblasti IKT.

6.

Členenie podľa odvetvového smerovania (iba pokiaľ ide o podnikateľský sektor) (nepovinné)

Členenie podľa „odvetvového smerovania“

rovnaké ako v členení 5

7.

Členenie podľa veľkostnej triedy počtu zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb (iba podnikateľský sektor)

Veľkostné triedy počtu zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb:

Celkový súčet za veľkostné triedy uvedené ďalej vrátane nepovinnej veľkostnej triedy 0 – 9

0 – 9 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb (nepovinné)

10 – 49 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb

50 – 249 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb

250 a viac zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb

8.

Členenie podľa zdroja financovania a veľkostných tried počtu zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb (iba pokiaľ ide o podnikateľský sektor)

Údaje sa musia uviesť ako kombinácia všetkých členení uvedených ďalej:

Členenie podľa zdroja financovania:

Celkový súčet za zdroje financovania uvedené ďalej

podnikateľský sektor

vládny sektor

súkromný neziskový sektor

sektor vysokoškolského vzdelávania

zvyšok sveta

Veľkostné triedy počtu zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb:

Celkový súčet za veľkostné triedy uvedené ďalej vrátane nepovinnej veľkostnej triedy 0 – 9

0 – 9 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb (nepovinné)

10 – 49 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb

50 – 249 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb

250 a viac zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb

9.

Členenie podľa hlavných oblastí výskumu a vývoja (iba pokiaľ ide o vládny sektor a sektor vysokoškolského vzdelávania)

prírodné vedy

inžinierstvo a technológia

lekárske a zdravotnícke vedy

poľnohospodárske a veterinárne vedy

spoločenské vedy,

humanitné vedy a umenie

10.

Členenie podľa sociálno-ekonomického cieľa (iba pokiaľ ide o vládny sektor) (nepovinné)

Nomenklatúra pre analýzu a porovnanie vedeckých programov a rozpočtov (NABS) na úrovni kapitol

Lehota na prenos údajov

Všetky členenia (okrem členenia podľa sektora vykonávania):

Definitívne a validované údaje za každý nepárny rok v lehote T+18M

Členenie podľa sektora vykonávania:

Ročne

predbežné údaje v lehote T+10M

definitívne a validované údaje v lehote T+18M

Prvé referenčné obdobie

2021


Tabuľka 19. Podniková štatistika za krajinu o zamestnanosti v oblasti výskumu a vývoja

Premenné

230201. Osoby zamestnané vo výskume a vývoji

230202. Výskumníci

Merná jednotka

Absolútna hodnota

Štatistická populácia

Všetky jednotky vykonávajúce výskum a vývoj zaradené do sekcií A až U NACE

Členenia

1.

Členenie podľa sektora vykonávania

Údaje sa uvedú ako počet pracovníkov a v jednotkách ekvivalentu plného pracovného času

Celkový súčet za všetky sektory uvedené ďalej

podnikateľský sektor

sektor vysokoškolského vzdelávania

vládny sektor

súkromný neziskový sektor

2.

Členenie podľa sektora vykonávania a zamestnania

Iba v prípade premennej 230201 (Osoby zamestnané vo výskume a vývoji), údaje sa uvedú v jednotkách ekvivalentu plného pracovného času

Údaje sa musia uviesť ako kombinácia všetkých členení uvedených ďalej:

Členenie podľa sektora vykonávania:

rovnaké ako v členení 1

Členenie podľa zamestnania:

celkový počet za všetky zamestnania uvedené ďalej

výskumníci

ostatné osoby zamestnané vo výskume a vývoji

technickí a ekvivalentní pracovníci (nepovinné)

ostatní pomocní pracovníci (nepovinné)

3.

Členenie podľa sektora vykonávania a kvalifikácie (nepovinné)

Údaje sa uvedú v jednotkách ekvivalentu plného pracovného času

Údaje sa musia uviesť ako kombinácia všetkých členení uvedených ďalej:

Členenie podľa sektora vykonávania:

rovnaké ako v členení 1

Členenie podľa kvalifikácie:

celkový počet osôb s dosiahnutou kvalifikáciou uvedených ďalej

držitelia akademického titulu PhD (stupeň vzdelania 8 podľa klasifikácie ISCED 2011)

ostatné vysokoškolské tituly a ostatné terciárne diplomy (stupne vzdelania 5, 6 a 7 podľa klasifikácie ISCED 2011)

ostatné kvalifikácie

4.

Členenie podľa sektora vykonávania, zamestnania a pohlavia

Iba v prípade premennej 230201 (Osoby zamestnané vo výskume a vývoji), údaje sa uvedú vo fyzických osobách

Údaje sa musia uviesť ako kombinácia všetkých členení uvedených ďalej:

Členenie podľa sektora vykonávania:

rovnaké ako v členení 1

Členenie podľa zamestnania:

rovnaké ako v členení 2

Členenie podľa pohlavia:

spolu

ženy

5.

Členenie podľa sektora vykonávania, kvalifikácie a pohlavia (nepovinné)

Údaje sa uvedú vo fyzických osobách

Údaje sa musia uviesť ako kombinácia všetkých členení uvedených ďalej:

Členenie podľa sektora vykonávania:

rovnaké ako v členení 1

Členenie podľa kvalifikácie:

rovnaké ako v členení 3

Členenie podľa pohlavia:

rovnaké ako v členení 4

6.

Členenie podľa činnosti

Údaje sa uvedú iba v prípade podnikateľského sektora, údaje sa uvedú vo fyzických osobách a v jednotkách ekvivalentu plného pracovného času

celkový súčet za sekcie A až U NACE,

agregáty sekcií D+E, G+H+I+J+K+L+M+N, O+P, S+T+U,

sekcie A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, M, N, Q, R, S, T,

agregáty divízií C10+C11+C12, C10+C11, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C25+C26+C27+C28+C29+C30, D35+E36, E37+E38+E39, J58+J59+J60, M69+M70+M71, M73+M74+M75, Q87+Q88,

divízie C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, D35, J61, J62, J63, L68, M71, M72, O84, P85, Q86, U99,

skupiny C254, C261, C262, C263, C264, C265, C266, C267, C268, C301, C302, C303, C304, C309, C325, G465, J582, J631, M721, M722, S951 NACE,

špeciálne agregáty vymedzené v časti B prílohy II k tomuto nariadeniu:

IKT spolu,

výroba v oblasti IKT,

služby v oblasti IKT.

7.

Členenie podľa hlavných oblastí výskumu a vývoja a podľa pohlavia

Údaje sa uvedú iba v prípade vládneho sektora a sektora vysokoškolského vzdelávania

fyzické osoby

jednotky ekvivalentov plného pracovného času (nepovinné)

Údaje sa musia uviesť ako kombinácia všetkých členení uvedených ďalej:

Členenie podľa hlavných oblastí výskumu a vývoja:

prírodné vedy

inžinierstvo a technológia

lekárske a zdravotnícke vedy

poľnohospodárske a veterinárne vedy

spoločenské vedy,

humanitné vedy a umenie

Členenie podľa pohlavia:

rovnaké ako v „členení 4“

8.

Členenie podľa činnosti a pohlavia

Údaje sa uvedú vo fyzických osobách a iba v prípade podnikateľského sektora

Údaje sa musia uviesť ako kombinácia všetkých členení uvedených ďalej:

Členenie podľa činnosti:

rovnaké ako v členení 6

Členenie podľa pohlavia:

rovnaké ako v „členení 4“

9.

Členenie podľa veľkostnej triedy počtu zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb

Údaje sa uvedú v jednotkách ekvivalentu plného pracovného času a iba v prípade podnikateľského sektora

Členenie podľa veľkostnej triedy počtu zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb:

0 – 9 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb (nepovinné),

10 – 49 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb,

50 – 249 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb,

250 a viac zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb

Celkový počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb pre podnikateľský sektor sa týka všetkých veľkostných tried uvedených vyššie vrátane nepovinnej veľkostnej triedy 0 – 9.

10.

Členenie podľa sektora vykonávania a pohlavia

Iba pokiaľ ide o premennú 230202 (Výskumníci), údaje sa uvedú ako

fyzické osoby

jednotky ekvivalentov plného pracovného času (nepovinné)

Údaje sa musia uviesť ako kombinácia všetkých členení uvedených ďalej:

Členenie podľa sektora vykonávania:

rovnaké ako v členení 1

Členenie podľa pohlavia:

rovnaké ako v „členení 4“

11.

Členenie podľa sektora vykonávania, vekovej skupiny a pohlavia (nepovinné)

Iba pokiaľ ide o premennú 230202 (Výskumníci), údaje sa uvedú vo fyzických osobách

Údaje sa musia uviesť ako kombinácia všetkých členení uvedených ďalej:

Členenie podľa sektora vykonávania:

rovnaké ako v členení 1

V prípade podnikateľského sektora a súkromného neziskového sektora: nepovinné

Členenie podľa vekovej skupiny:

Celkový počet osôb vo vekových skupinách uvedených ďalej

< 25

25 – 34

35 – 44

45 – 54

55 – 64

>=65

Členenie podľa pohlavia:

rovnaké ako v „členení 4“

12.

Členenie podľa sektora vykonávania, štátnej príslušnosti a pohlavia (nepovinné)

Iba pokiaľ ide o premennú 230202 (Výskumníci), údaje sa uvedú vo fyzických osobách

Údaje sa musia uviesť ako kombinácia všetkých členení uvedených ďalej:

Členenie podľa sektora vykonávania:

rovnaké ako v členení 1

Členenie podľa štátnej príslušnosti:

celkový počet osôb so štátnou príslušnosťou a v triedach štátnej príslušnosti uvedených ďalej

štátna príslušnosť SR

štátna príslušnosť iných členských štátov EÚ

štátna príslušnosť iných európskych krajín

štátna príslušnosť krajín Severnej Ameriky

štátna príslušnosť krajín Strednej a Južnej Ameriky

štátna príslušnosť krajín Ázie

štátna príslušnosť krajín Afriky

iná štátna príslušnosť

Členenie podľa pohlavia:

rovnaké ako v členení 4

Lehota na prenos údajov

Všetky členenia (okrem členenia podľa sektora vykonávania):

Definitívne a validované údaje za každý nepárny rok v lehote T+18M

Členenie podľa sektora vykonávania v prípade „Výskumníkov“ a „Celkového počtu pracovníkov“ v jednotkách ekvivalentu plného pracovného času:

Ročne

predbežné údaje v lehote T+10M

definitívne a validované údaje v lehote T+18M

Prvé referenčné obdobie

2021


Tabuľka 20. Štatistika za krajinu overejne financovanom výskume a vývoji

Premenné

230501. Výdavky štátneho rozpočtu na výskum a vývoj (GBARD)

230502. Národné verejné financovanie nadnárodne koordinovaného výskumu a vývoja

Merná jednotka

Národná mena (v tisícoch)

Štatistická populácia

Všetky jednotky vykonávajúce výskum a vývoj zaradené do sekcií A až U NACE

Členenia

1.

Členenie podľa sociálno-ekonomického cieľa pre GBARD

Pokiaľ ide o premennú 230501 [Výdavky štátneho rozpočtu na výskum a vývoj (GBARD)]

kategórie nomenklatúry pre analýzu a porovnanie vedeckých programov a rozpočtov (NABS)

subkategórie NABS (nepovinné)

2.

Členenie podľa spôsobu financovania GBARD v konečnom rozpočte (nepovinné)

Pokiaľ ide o premennú 230501 [Výdavky štátneho rozpočtu na výskum a vývoj (GBARD)]

projektové financovanie,

inštitucionálne financovanie

3.

Členenie podľa typu programu/vykonávateľa

Pokiaľ ide o 230502 (Národné verejné financovanie nadnárodne koordinovaného výskumu a vývoja)

štátne príspevky nadnárodným verejným vykonávateľom výskumu a vývoja

štátne príspevky na európske nadnárodné verejné programy v oblasti výskumu a vývoja

štátne príspevky na bilaterálne alebo multilaterálne verejné programy v oblasti výskumu a vývoja zriadené medzi vládami členských štátov (a s kandidátskymi krajinami a krajinami EZVO)

Lehota na prenos údajov

Všetky členenia (v prípade členenia 1: v konečnom rozpočte):

ročne definitívne a validované údaje v lehote T+12M

Členenie 1 (v predbežnom rozpočte):

ročne údaje v lehote T+6M

Prvé referenčné obdobie

2021


Tabuľka 21. Podniková štatistika za krajinu o nákupoch podľa podnikov

Premenné

240102. Nákupy tovaru a služieb určených na ďalší predaj

240103. Náklady na služby poskytované prostredníctvom agentúrnych zamestnancov

240104. Náklady na dlhodobý prenájom a operatívny lízing (použiť sa môže pravidlo 1 % vymedzené v časti A bode 1 prílohy III založené na „čistých tržbách“ a „počte zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb“ na úrovni divízie NACE)

240105. Nákupy energetických produktov (v prípade sekcií D, E a F sa môže použiť pravidlo 1 % vymedzené v časti A bode 1 prílohy III založené na „čistých tržbách“ a „počte zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb“ na úrovni divízie NACE)

240106. Platby subdodávateľom (použiť sa môže pravidlo 1 % vymedzené v časti A bode 1 prílohy III založené na „čistých tržbách“ a „počte zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb“ na úrovni divízie NACE)

Merná jednotka

Národná mena (v tisícoch)

Štatistická populácia

Pokiaľ ide o premennú 240102 (Nákupy tovaru a služieb určených na ďalší predaj): trhoví výrobcovia sekcií B až J, L až N a P až R a divízií S95 a S96 NACE.

Pokiaľ ide o premennú 240103 (Náklady na služby poskytované prostredníctvom agentúrnych zamestnancov): trhoví výrobcovia sekcií B až N a P až R a divízií S95 a S96 NACE.

Pokiaľ ide o premenné 240104 (Náklady na dlhodobý prenájom a operatívny lízing) a 240106 (Platby subdodávateľom): trhoví výrobcovia sekcií B až F NACE

Pokiaľ ide o premennú 240105 (Nákup energetických produktov): trhoví výrobcovia sekcií B až F NACE

Členenia

Členenie podľa činnosti (použiť sa môže označenie CETO vymedzené v časti B prílohy III)

V prípade premenných 240102 (Nákup tovaru a služieb určených na ďalší predaj) a 240103 (Náklady na služby poskytované prostredníctvom agentúrnych zamestnancov):

pokiaľ ide o sekcie B až J, L až N a P až R NACE: sekcie, divízie, skupiny a triedy,

iba v prípade premennej 240103, pokiaľ ide o sekciu K NACE: sekcia, divízie, skupiny 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2, 65.3 a triedy 64.11, 64.19, 65.11, 65.12, 65.20 a 65.30,

pokiaľ ide o divízie 95 a 96: divízie, skupiny a triedy,

špeciálne agregáty vymedzené v časti B prílohy II k tomuto nariadeniu

priemysel, stavebníctvo a služby (okrem verejnej správy, obrany, povinného sociálneho zabezpečenia, činností členských organizácií, činností domácností ako zamestnávateľov a extrateritoriálnych organizácií a združení) (v prípade premennej 240102 tento špeciálny agregát nezahŕňa sekciu K),

IKT spolu,

výroba v oblasti IKT,

služby v oblasti IKT,

odvetvia spracovateľského priemyslu s vysokou a stredne vysokou technológiou (nepovinné),

odvetvia spracovateľského priemyslu s vysokou technológiou,

odvetvia spracovateľského priemyslu so stredne vysokou technológiou,

odvetvia spracovateľského priemyslu s nízkou a stredne nízkou technológiou (nepovinné),

odvetvia spracovateľského priemyslu so stredne nízkou technológiou,

odvetvia spracovateľského priemyslu s nízkou technológiou,

informačný sektor,

služby súvisiace s počítačmi,

znalostne intenzívne služby spolu (nepovinné),

znalostne intenzívne služby s vysokou technológiou,

znalostne intenzívne trhové služby,

znalostne intenzívne finančné služby,

ostatné znalostne intenzívne služby (nepovinné),

znalostne intenzívne činnosti – ekonomické odvetvia,

znalostne intenzívne činnosti (nepovinné),

odvetvia cestovného ruchu (spolu) (nepovinné),

odvetvia cestovného ruchu (hlavne cestovný ruch) (nepovinné),

odvetvia cestovného ruchu (čiastočne cestovný ruch) (nepovinné),

odvetvia cestovného ruchu – doprava (spolu) (nepovinné),

odvetvia cestovného ruchu – pozemná doprava (nepovinné),

odvetvia cestovného ruchu – vodná doprava (nepovinné),

odvetvia cestovného ruchu – ubytovanie (nepovinné),

odvetvia cestovného ruchu – stravovacie a pohostinské činnosti (spolu) (nepovinné),

odvetvia cestovného ruchu – prenájom automobilov a iné prenájmy (spolu) (nepovinné),

služby (okrem verejnej správy, obrany, povinného sociálneho zabezpečenia, činností členských organizácií, domácností ako zamestnávateľov a extrateritoriálnych organizácií a združení)

V prípade premenných 240104 (Náklady na dlhodobý prenájom a operatívny lízing) a 240106 (Platby subdodávateľom) (sekcie B až F NACE):

sekcie a divízie NACE

V prípade premennej 240105 (Nákup energetických produktov):

pokiaľ ide o sekcie B, C a F NACE: sekcie, divízie, skupiny a triedy

pokiaľ ide o sekcie D a E NACE: sekcie a divízie

Použitie aproximácií a požiadavky na kvalitu

Pokiaľ ide o činnosti skupín 642, 643 a 653 NACE, ktoré nie sú ekonomicky významné z hľadiska pridanej hodnoty a počtu zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb, uviesť sa môžu hodnoty 0.

Pokiaľ ide o činnosti sekcie K NACE, môže sa predpokladať, že hodnota premennej 240102 (Nákup tovaru a služieb určených na ďalší predaj) nie je ekonomicky významná, preto sa v prípade premennej 240102 môžu uviesť hodnoty 0.

Ak sú za niektoré štatistické jednotky k dispozícii zdrojové údaje používané na zostavenie údajov týkajúcich sa premennej za hospodársky rok a tieto údaje nie je možné prepočítať tak, aby pokryli kalendárny rok, údaje za kalendárny rok sa v prípade týchto štatistických jednotiek môžu aproximovať údajmi o hospodárskom roku.

Lehota na prenos údajov

T+18M

Prvé referenčné obdobie

2023, pokiaľ ide o premennú 240106 (Platby subdodávateľom)

2021, pokiaľ ide o všetky ostatné premenné


Tabuľka 22. Podniková štatistika za krajinu o zmenách stavu zásob podnikov

Premenné

240201. Zmena stavu zásob tovaru a výrobkov (použiť sa môže pravidlo 1 % vymedzené v časti A bode 1 prílohy III založené na „čistých tržbách“ a „počte zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb“ na úrovni divízie NACE)

240202. Zmena stavu zásob hotových výrobkov a nedokončenej výroby

240203. Zmena stavu zásob tovaru a výrobkov (použiť sa môže pravidlo 1 % vymedzené v časti A bode 1 prílohy III založené na „čistých tržbách“ a „počte zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb“ na úrovni divízie NACE)

Merná jednotka

Národná mena (v tisícoch)

Štatistická populácia

Pokiaľ ide o premennú 240202 (Zmena stavu zásob hotových výrobkov a nedokončenej výroby): trhoví výrobcovia sekcií B až F NACE.

Pokiaľ ide o premenné 240201 (Zmena stavu zásob tovaru a výrobkov) a 240203 (Zmena stavu zásob tovaru určeného na ďalší predaj): trhoví výrobcovia sekcie G NACE

Členenia

Členenie podľa činnosti

(použiť sa môže označenie CETO vymedzené v časti B prílohy III):

Pokiaľ ide o premennú 240202 (Zmena stavu zásob hotových výrobkov a nedokončenej výroby) (sekcie B až F NACE):

sekcie, divízie, skupiny a triedy NACE

Pokiaľ ide o premenné 240201 (Zmena stavu zásob tovaru a výrobkov) a 240203 (Zmena stavu zásob tovaru určeného na ďalší predaj) (sekcia G NACE):

sekcia a divízie NACE

Použitie aproximácií a požiadavky na kvalitu

V prípadoch, keď sú k dispozícii zdrojové údaje používané na zostavenie údajov týkajúcich sa čiastkovej témy za hospodársky rok pre niektoré štatistické jednotky a tieto údaje nie je možné prepočítať tak, aby pokryli kalendárny rok, údaje za kalendárny rok sa môžu aproximovať údajmi o hospodárskom roku pre tieto štatistické jednotky.

Lehota na prenos údajov

T+18M

Prvé referenčné obdobie

2021


Tabuľka 23. Podniková štatistika za krajinu týkajúca sa členenia čistých tržieb podnikov podľa produktu a sídla zákazníka

Premenné

250112. Čisté tržby podľa sídla zákazníka (použiť sa môže pravidlo 1 % vymedzené v časti A bode 1 prílohy III založené na „čistých tržbách“ a „počte zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb“ na úrovni divízie NACE: v prípade skupín a tried sa pravidlo 1 % uplatňuje na zodpovedajúcej úrovni divízií)

250113. Čisté tržby podľa produktu (použiť sa môže pravidlo 1 % vymedzené v časti A bode 1 prílohy III založené na „čistých tržbách“ a „počte zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb“ na úrovni divízie NACE: v prípade skupín a tried sa pravidlo 1 % uplatňuje na zodpovedajúcej úrovni divízií)

Merná jednotka

Národná mena (v tisícoch)

Štatistická populácia

Rozsah činností: trhoví výrobcovia divízií 62, 78 a skupín 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1, 73.2 NACE.

Rozsah veľkostných tried: iba podniky, ktoré majú viac než 20 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb.

Členenia

Použiť sa môže označenie CETO vymedzené v časti B prílohy III

Pokiaľ ide o premennú 250113 (Čisté tržby podľa produktu)

1.

Členenie podľa produktov

CPA za divíziu 62 a skupiny 58.2 a 63.1 NACE (Počítačové služby): spolu, 58.21, 58.29, 58.29.1 + 58.29.2, 58.29.3 + 58.29.4, 58.29.5, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11, 63.12, 95.11; ďalší predaj [má obsahovať všetok ďalší predaj (veľkoobchod a maloobchod) softvéru, ktorý nie je vyvinutý podnikom, ako aj ďalší predaj hardvéru, ktorý nie je vyrobený podnikom]; iné produkty i. n.

CPA za skupinu 69.1 NACE (Právne služby): spolu, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.10.15, 69.10.16, 69.10.17, 69.10.18, 69.10.19; iné produkty i. n.

CPA za skupinu 69.2 NACE (Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo): spolu, 69.20.1, 69.20.2, 69.20.21 + 22 + 23, 69.20.24, 69.20.29, 69.20.3, 69.20.4; iné produkty i. n.

CPA za skupinu 70.2 NACE (Poradenstvo v oblasti riadenia): spolu, 70.21.1, 70.22.1, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.17, 70.22.2, 70.22.3; iné produkty i. n.

CPA za triedu 71.11 NACE (Architektonické činnosti): spolu, 71.11.1, 71.11.2, 71.11.21 + 22, 71.11.23, 71.11.24, 71.11.3, 71.11.4; iné produkty i. n.

CPA za triedu 71.12 NACE (Inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo): spolu, 71.12.1, 71.12.11, 71.12.12, 71.12.13, 71.12.14, 71.12.15, 71.12.16, 71.12.17, 71.12.18, 71.12.19, 71.12.2, 71.12.3; iné produkty i. n.

CPA za skupinu 71.2 NACE (Technické testovanie a analýzy):

spolu, 71.20.1, 71.20.11, 71.20.12, 71.20.13, 71.20.14, 71.20.19; iné produkty i. n.

CPA za skupinu 73.1 NACE (Reklama): spolu, 73.11.1, 73.11.11, 73.11.12, 73.11.13, 73.11.19, 73.12.1, 73.12.11, 73.12.12, 73.12.13, 73.12.14, 73.12.19; iné produkty i. n.

CPA za skupinu 73.2 NACE (Prieskum trhu a verejnej mienky): spolu, 73.20.1, 73.20.11, 73.20.12, 73.20.13, 73.20.14 + 19, 73.20.2; iné produkty i. n.

CPA za divíziu 78 NACE (Sprostredkovanie práce): spolu, 78.10.1, 78.10.11, 78.10.12, 78.20.1, 78.20.11, 78.20.12, 78.20.13, 78.20.14, 78.20.15, 78.20.16, 78.20.19, 78.30.1; iné produkty i. n.

Pokiaľ ide o premennú 250112 (Čisté tržby podľa sídla zákazníka)

2.

Členenie podľa sídla zákazníka

spolu

rezident (vymedzený v bode 1.62 ESA2010),

nerezident,

v EÚ,

mimo EÚ

Použitie aproximácií a požiadavky na kvalitu

Ak sú za niektoré štatistické jednotky k dispozícii zdrojové údaje používané na zostavenie údajov týkajúcich sa premennej za hospodársky rok a tieto údaje nie je možné prepočítať tak, aby pokryli kalendárny rok, údaje za kalendárny rok sa v prípade týchto štatistických jednotiek môžu aproximovať údajmi o hospodárskom roku.

Lehota na prenos údajov

T+18M

Prvé referenčné obdobie

2021, pokiaľ ide o divízie 62 a 78 a skupiny 58.2, 63.1, 71.1, 71.2, 73.1 a 73.2 NACE

2022, pokiaľ ide o skupiny 69.1, 69.2 a 70.2 NACE


Tabuľka 24. Podniková štatistika za krajinu týkajúca sa členenia čistých tržieb podnikov podľa širších skupín činností

Premenné

250102. Čisté tržby z poľnohospodárstva, lesníctva, rybolovu a priemyselných činností

250103. Čisté tržby z priemyselných činností

250104. Čisté tržby z priemyselných činností okrem stavebníctva

250105. Čisté tržby zo stavebníctva

250106. Čisté tržby z činností v oblasti služieb

250107. Čisté tržby z obchodných činností nákupu a opätovného predaja a zo sprostredkovateľských činností

250108. Čisté tržby z výstavby budov

250109. Čisté tržby z inžinierskych stavieb

(Na všetky premenné sa môže použiť pravidlo 1 % vymedzené v časti A bode 1 prílohy III založené na „čistých tržbách“ a „počte zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb“ na úrovni divízie NACE)

Merná jednotka

Národná mena (v tisícoch)

Štatistická populácia

Pokiaľ ide o premennú 250102 (Čisté tržby z poľnohospodárstva, lesníctva, rybolovu a priemyselných činností): trhoví výrobcovia sekcie G NACE.

Pokiaľ ide o premenné 250104 (Čisté tržby z priemyselných činností okrem stavebníctva), 250105 (Čisté tržby zo stavebníctva), 250108 (Čisté tržby z výstavby budov) a 250109 (Čisté tržby z inžinierskych stavieb): trhoví výrobcovia sekcie F NACE.

Pokiaľ ide o premennú 250103 (Čisté tržby z priemyselných činností): trhoví výrobcovia sekcií B až E NACE.

Pokiaľ ide o premenné 250106 (Čisté tržby z činností v oblasti služieb) a 250107 (Čisté tržby z obchodných činností nákupu a opätovného predaja a zo sprostredkovateľských činností): trhoví výrobcovia sekcií B až G NACE

Členenia

Členenie podľa činnosti

Členenie podľa činnosti:

sekcie a divízie NACE

Použitie aproximácií a požiadavky na kvalitu

Ak sú za niektoré štatistické jednotky k dispozícii zdrojové údaje používané na zostavenie údajov týkajúcich sa premennej za hospodársky rok a tieto údaje nie je možné prepočítať tak, aby pokryli kalendárny rok, údaje za kalendárny rok sa v prípade týchto štatistických jednotiek môžu aproximovať údajmi o hospodárskom roku.

Lehota na prenos údajov

T+18M

Prvé referenčné obdobie

2022, pokiaľ ide o divíziu 47 NACE Rev. 2

2025, pokiaľ ide o divíziu 45 NACE Rev. 2

2023, pokiaľ ide o všetky ostatné činnosti


Tabuľka 25. Podniková štatistika za krajinu o členení podnikov podľa typu tržieb

Premenné

250110. Čisté tržby z hlavnej ekonomickej činnosti na úrovni 3-miestneho kódu podľa klasifikácie NACE

250111. Čisté tržby zo subdodávok

(Na všetky premenné sa môže použiť pravidlo 1 % vymedzené v časti A bode 1 prílohy III založené na „čistých tržbách“ a „počte zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb“ na úrovni divízie NACE)

Merná jednotka

Národná mena (v tisícoch)

Štatistická populácia

Pokiaľ ide o premennú 250110 (Čisté tržby z hlavnej ekonomickej činnosti na úrovni 3-miestneho kódu podľa klasifikácie NACE): trhoví výrobcovia sekcií B až F NACE.

Pokiaľ ide o premennú 250111 (Čisté tržby zo subdodávok): trhoví výrobcovia sekcie F NACE.

Členenia

Členenie podľa činnosti

V prípade premennej 250111 (Čisté tržby zo subdodávok): sekcie a divízie NACE

Pokiaľ ide o premennú 250110 (Čisté tržby z hlavnej ekonomickej činnosti na úrovni 3-miestneho kódu podľa klasifikácie NACE): skupina NACE

Použitie aproximácií a požiadavky na kvalitu

Ak sú za niektoré štatistické jednotky k dispozícii zdrojové údaje používané na zostavenie údajov týkajúcich sa premennej za hospodársky rok a tieto údaje nie je možné prepočítať tak, aby pokryli kalendárny rok, údaje za kalendárny rok sa v prípade týchto štatistických jednotiek môžu aproximovať údajmi o hospodárskom roku.

Lehota na prenos údajov

T+18M

Prvé referenčné obdobie

2021, pokiaľ ide o premennú 250110 (Čisté tržby z hlavnej ekonomickej činnosti na úrovni 3-miestneho kódu podľa klasifikácie NACE).

2023, pokiaľ ide o premennú 250111 (Čisté tržby zo subdodávok)


Tabuľka 26. Podniková štatistika za krajinu o priemyselnej výrobe

Premenné

251001. Predaná výroba

251002. Výroba v rámci subdodávateľských operácií

251003. Skutočná výroba

Merná jednotka

Pokiaľ ide o premennú 251001 (Predaná výroba): národná mena (v tisícoch) a (okrem priemyselných služieb) množstvo vymedzené v zozname PRODCOM platnom na konci referenčného obdobia.