EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020H0648

Odporúčanie Komisie (EÚ) 2020/648 z 13. mája 2020 týkajúce sa poukazov ponúkaných pasažierom a cestujúcim ako alternatívnu náhradu za zrušené balíky cestovných služieb a dopravné služby v súvislosti s pandémiou COVID-19

C/2020/3125

OJ L 151, 14.5.2020, p. 10–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2020/648/oj

14.5.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 151/10


ODPORÚČANIE KOMISIE (EÚ) 2020/648

z 13. mája 2020

týkajúce sa poukazov ponúkaných pasažierom a cestujúcim ako alternatívnu náhradu za zrušené balíky cestovných služieb a dopravné služby v súvislosti s pandémiou COVID-19

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 292,

keďže:

(1)

Svetová zdravotnícka organizácia 30. januára 2020 vyhlásila ochorenie COVID-19 za „ohrozenie verejného zdravia medzinárodného významu“ a 11. marca 2020 ju označila za pandémiu (1). Jej závažný vplyv na medzinárodnú a vnútroštátnu dopravu tak za prácou, ako aj za zábavou, pretrváva v Európe a vo zvyšku sveta od 1. marca 2020.

(2)

Pandémia COVID-19 mala za následok zákaz cestovania na vnútroštátnej úrovni, ako aj varovania alebo obmedzenia na hraniciach. To viedlo k veľkému počtu zrušených zájazdov a letov a k znemožneniu cestovania pre mnohých občanov. Súčasné bezprecedentné cestovné obmedzenia na celom svete (2) spôsobili takmer zastavenie dopravy v Európe a v mnohých ďalších častiach sveta. To má závažný vplyv na dopravcov, organizátorov balíkov cestovných služieb (ďalej len „organizátori“) a poskytovateľov iných služieb cestovného ruchu v rámci balíka cestovných služieb.

(3)

Mnohých pasažierov a cestujúcich zároveň zasiahol hospodársky vplyv krízy a ich príjmy sa znížili v dôsledku obmedzenia hospodárskych činností, ktoré ovplyvňuje vyhliadky zamestnávateľov aj zamestnancov (3).

(4)

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka odvetvia cestovania a cestovného ruchu v Únii vykazujú zníženie počtu rezervácií v rozmedzí od 60 % do 90 %. Žiadosti cestujúcich o vrátenie peňazí v dôsledku zrušených ciest zďaleka presahujú počty nových rezervácií. Podľa predbežných odhadov Európskeho združenia cestovných kancelárií a cestových agentúr (ECTAA) môže pandémia COVID-19 v prvom štvrťroku 2020 spôsobiť stratu vo výške 30 miliárd EUR (mínus 60 %) a v druhom štvrťroku 46 miliárd EUR (mínus 90 %) v porovnaní s očakávaným obratom na základe predchádzajúcich rokov.

(5)

Dopravcovia vo všetkých druhoch dopravy čelia prudkému poklesu svojej obchodnej činnosti a takmer úplnému zastaveniu ich prevádzky. Výsledkom je zníženie ich peňažného toku z dôvodu pandémie COVID-19 (4).

(6)

Podmienky a kritériá uvoľnenia opatrení proti šíreniu koronavírusu závisia do veľkej miery od údajov, ktoré sa v priebehu času vyvíjajú, a okrem iného aj od epidemiologických údajov. Z toho vyplýva, že v súčasnosti nie je k dispozícii jasný časový rámec zrušenia opatrení na obmedzenie pohybu, čo by umožnilo úplnú obnovu poskytovania dopravných služieb a cestovného ruchu (5).

(7)

V nariadeniach Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 (6), (ES) č. 1371/2007 (7), (EÚ) č. 1177/2010 (8) a (EÚ) č. 181/2011 (9) (ďalej len „predpisy Únie o právach cestujúcich“) sa stanovujú práva cestujúcich v prípade zrušenia dopravy. V prípade zrušenia zo strany dopravcu im má dopravca ponúknuť na výber medzi náhradou (vrátením peňazí) a presmerovaním (10). Vzhľadom na to, že za súčasných okolností je presmerovanie fakticky neuskutočniteľné, voľba sa de facto obmedzuje prevažne na rôzne možnosti náhrady.

(8)

Plná cena cestovného lístka sa má vrátiť do 7 dní od predloženia žiadosti cestujúceho v prípade leteckej, námornej a vnútrozemskej vodnej dopravy, do 14 dní po doručení ponuky alebo prijatí žiadosti v prípade autobusovej a autokarovej dopravy a do 1 mesiaca po predložení žiadosti v prípade železničnej dopravy. Podľa právnych predpisov Únie môže mať náhrada finančnú podobu alebo podobu poukazu. Náhrada prostredníctvom poukazu je však možná len vtedy, ak s tým cestujúci súhlasí (11).

(9)

V smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302 (12) (ďalej len „smernica o balíku cestovných služieb“) sa stanovuje, že ak je cesta zrušená v dôsledku „neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností“, cestujúci majú právo na vrátenie všetkých platieb za balík cestovných služieb, a to bez zbytočného odkladu a v každom prípade do 14 dní po ukončení zmluvy. V tejto súvislosti môže organizátor ponúknuť cestujúcemu náhradu vo forme poukazu. Táto možnosť však cestujúcich nezbavuje ich práva na náhradu vo finančnej podobe.

(10)

Podobne ak organizátor navrhuje zmeny zmluvy o balíku cestovných služieb (napríklad odloženie) alebo náhradný balík služieb (13) a ak dané zmeny alebo náhradný balík služieb vedú k zníženiu kvality balíka služieb alebo k zníženiu jeho ceny (14), alebo ak cestujúci zmluvu vypovedal (15), môže organizátor ponúknuť aj poukaz za predpokladu, že cestujúci nie sú zbavení svojho práva na náhradu vo finančnej podobe.

(11)

Komisia 18. marca 2020 prijala výkladové usmernenia k predpisom EÚ o právach cestujúcich v kontexte vývoja situácie COVID-19 (16). Komisia pripomenula, že cestujúci si môžu vybrať medzi náhradou v hotovosti a náhradou vo forme poukazu.

(12)

Dňa 19. marca 2020 bolo na webovom sídle Komisie uverejnené neformálne usmernenie Komisie o uplatňovaní smernice o balíku cestovných služieb v súvislosti s COVID-19 (17), v ktorom sa potvrdzuje právo cestujúcich na vrátenie plnej ceny, pričom sa uvádza, že cestujúci môže akceptovať aj poukaz.

(13)

Početné zrušenia, ktoré priniesla pandémia COVID-19, viedli k neudržateľnej situácii, pokiaľ ide o peňažný tok a príjmy v odvetví dopravy a cestovného ruchu. Problémy s likviditou organizátorov zhoršuje skutočnosť, že musia cestujúcim uhradiť plnú cenu balíka, pričom sami nie vždy dostanú včas náhradu predplatených služieb, ktoré sú súčasťou balíka. To môže de facto viesť k nespravodlivému rozdeleniu záťaže medzi prevádzkovateľov v ekosystéme cestovného ruchu.

(14)

Ak sa organizátori alebo dopravcovia stanú platobne neschopnými, existuje riziko, že mnohí pasažieri a cestujúci by nedostali žiadnu náhradu, pretože ich nároky voči organizátorom a dopravcom nie sú chránené. Ten istý problém môže vzniknúť v kontexte vzťahov medzi podnikmi, keď organizátori dostanú poukaz ako náhradu za predplatené služby od dopravcov, ktorí sa neskôr stanú platobne neschopnými.

(15)

Zatraktívnenie poukazov ako alternatívy k vráteniu peňazí by zvýšilo ich akceptáciu zo strany pasažierov a cestujúcich. Pomohlo by to zmierniť problémy s likviditou dopravcov a organizátorov a v konečnom dôsledku by to mohlo viesť k lepšej ochrane záujmov pasažierov a cestujúcich.

(16)

Na tento účel by poukazy mali byť chránené pred platobnou neschopnosťou dopravcu alebo organizátora. Takúto ochranu by mohol zriadiť súkromný alebo verejný sektor, pričom by mala byť dostatočne účinná a spoľahlivá. Mala by zahŕňať aspoň tie poukazy, ktoré majú vlastnosti opísané v tomto odporúčaní.

(17)

Tieto vlastnosti by sa mali vzťahovať najmä na obdobie minimálnej platnosti, na obdobie, po ktorom majú pasažieri alebo cestujúci v prípade, že si to želajú, nárok na náhradu, ak sú poukazy platné dlhšie ako je obdobie minimálnej platnosti, a na podmienky náhrady za poukazy, ktoré neboli využité. Mali by sa vzťahovať aj na škálu služieb, na ktoré sa môže použiť poukaz, na obdobie, počas ktorého sa môže poukaz použiť, a na jeho prevoditeľnosť. Môžu sa zvážiť aj ďalšie aspekty poukazov s cieľom zvýšiť ich atraktívnosť.

(18)

Vydanie poukazu súbežne so spätnou úhradou v rámci systémov kreditných kariet by mohlo v konečnom dôsledku viesť k forme dvojitej náhrady. Preto ak sa cestujúci alebo pasažier rozhodne využiť poukaz, dopravca by mal túto informáciu zaslať organizátorovi, cestovnej agentúre alebo inému sprostredkovateľovi.

(19)

S cieľom zatraktívniť poukazy pre pasažierov a cestujúcich by členské štáty mohli zvážiť prijatie systémov na podporu prevádzkovateľov v odvetví cestovného ruchu a dopravy v súlade s pravidlami Únie o štátnej pomoci. Mohli by napríklad vytvoriť osobitné záručné schémy pre poukazy priamo vychádzajúce z článku 107 ods. 3 písm. b) zmluvy. Okrem toho by členské štáty mohli podporovať prevádzkovateľov v odvetví cestovného ruchu a dopravy poskytnutím pomoci de minimis v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 1407/2013 (18).

(20)

Členské štáty, ktoré poskytujú podporu prevádzkovateľom v odvetví cestovného ruchu a dopravy s cieľom zaistiť uspokojenie nárokov na náhradu vyplývajúcich z pandémie COVID-19, by mali zabezpečiť, aby sa takéto systémy vzťahovali na všetkých pasažierov a cestujúcich, na ktorých sa vzťahuje smernica o balíku cestovných služieb alebo príslušné predpisy Únie v oblasti práv cestujúcich, a to bez ohľadu na ich poskytovateľa služieb.

(21)

Pokiaľ ide o prípadné potreby dodatočnej likvidity prevádzkovateľov v odvetví cestovného ruchu a dopravy, Komisia prijala 19. marca 2020 dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej kríze COVID-19 (19) na základe článku 107 ods. 3 písm. b) zmluvy s cieľom napraviť vážne narušenie hospodárstva v členských štátoch. Dočasný rámec bol zmenený 3. apríla (20), ako aj 8. mája 2020 (21) tak, aby zahŕňal dodatočné opatrenia pomoci.

(22)

Dočasný rámec sa v zásade uplatňuje na všetky odvetvia a podniky vrátane dopravných podnikov a podnikov cestovného ruchu a uznáva, že doprava a cestovný ruch patria medzi najviac postihnuté odvetvia. Jeho cieľom je odstrániť nedostatok likvidity, ktorým čelia spoločnosti, napríklad umožnením priamych grantov, daňových výhod, štátnych záruk za úvery a subvencovaných verejných úverov. S cieľom urýchlene riešiť naliehavú potrebu likvidity, najmä v prípade malých a stredných podnikov, môžu členské štáty až do nominálnej hodnoty 800 000 EUR na spoločnosť poskytnúť úvery s nulovou úrokovou sadzbou, záruky za úvery pokrývajúce 100 % rizika alebo poskytnúť kapitál. Okrem toho sa v dočasnom rámci stanovujú možnosti pomoci na uspokojenie potrieb likvidity nad rámec 800 000 EUR na spoločnosť vo forme záruk a bonifikácie úrokovej sadzby, ktoré okrem iného podliehajú minimálnym podmienkam cenotvorby. V tejto súvislosti môžu členské štáty rozhodnúť o podpore prevádzkovateľov v odvetví cestovného ruchu a dopravy s cieľom zabezpečiť, aby boli uspokojené nároky na náhradu spôsobené pandémiou COVID-19 s cieľom zabezpečiť ochranu práv cestujúcich a spotrebiteľov a rovnaké zaobchádzanie s cestujúcimi.

(23)

V tejto súvislosti Komisia zohľadní rozhodnutia o poskytnutí pomoci odvetviu leteckej dopravy, ktoré už členské štáty prijali, s cieľom zabezpečiť, aby dodatočná pomoc pre tých istých príjemcov neviedla k nadmernej kompenzácii vzhľadom na potrebu chrániť rovnaké podmienky na vnútornom trhu.

(24)

Napokon, členské štáty môžu po vyhlásení konkurzu dopravcu alebo organizátora rozhodnúť o pokrytí nárokov pasažierov a cestujúcich na náhradu. Na takéto krytie nárokov na náhradu by mali nárok iba pasažieri a cestujúci, ale nie podniky. Preto by nepredstavovalo štátnu pomoc a členské štáty ho môžu vykonať bez predchádzajúceho súhlasu Komisie.

(25)

Komisia je pripravená poskytnúť pomoc a poradenstvo členským štátom v súvislosti s otázkami politiky štátnej pomoci pri navrhovaní takýchto opatrení.

(26)

Členské štáty a prevádzkovatelia by sa mali nabádať, aby zvážili využívanie systémov Únie, ktoré sú k dispozícii na podporu činností podnikov a ich potrieb likvidity.

(27)

S cieľom maximalizovať účinky tohto odporúčania by všetky zainteresované strany mali byť o ňom informované a vyzvané, aby ho vykonali,

PRIJALA TOTO ODPORÚČANIE:

PREDMET ÚPRAVY

1.

Toto odporúčanie sa týka poukazov, ktoré dopravcovia alebo organizátori môžu pasažierom alebo cestujúcim navrhnúť ako alternatívu k finančnej náhrade, a ak to cestujúci dobrovoľne akceptujú, za týchto okolností:

a)

v prípade zrušenia od 1. marca 2020 zo strany dopravcu alebo organizátora z dôvodov súvisiacich s pandémiou COVID-19, v kontexte týchto ustanovení:

1.

článok 8 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 261/2004;

2.

článok 16 písm. a) v spojení s článkom 17 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 1371/2007;

3.

článok 19 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1177/2010;

4.

článok 18 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 181/2011;

5.

článok 12 ods. 3 a 4 smernice (EÚ) 2015/2302;

b)

v prípade zmien zmluvy alebo ukončenia zmluvy od 1. marca 2020 z dôvodov súvisiacich s pandémiou COVID-19, v súvislosti s článkom 11 ods. 4 a 5 smernice (EÚ) 2015/2302.

OCHRANA PRED PLATOBNOU NESCHOPNOSŤOU

2.

S cieľom prispieť k tomu, aby sa poukazy stali atraktívnou a spoľahlivou alternatívou k finančnej náhrade, by sa ochrana pred platobnou neschopnosťou dopravcu alebo organizátora, ktorá je dostatočne účinná a spoľahlivá, mala vzťahovať minimálne na poukazy, ktoré vykazujú vlastnosti opísané v bodoch 3 až 12.

ODPORÚČANÉ VLASTNOSTI POUKAZOV

3.

Poukazy by mali mať obdobie minimálnej platnosti 12 mesiacov.

S výhradou bodu 5 by dopravcovia a organizátori mali pasažierom a cestujúcim automaticky nahradiť sumu príslušného poukazu najneskôr 14 dní po skončení obdobia jeho platnosti, ak poukaz nebol využitý. To sa vzťahuje aj na náhradu zostávajúcej sumy príslušného poukazu v prípade predchádzajúceho čiastočného využitia.

4.

Ak je obdobie platnosti poukazov dlhšie ako 12 mesiacov, pasažieri a cestujúci by mali mať právo požiadať o finančnú náhradu najneskôr 12 mesiacov po vydaní príslušného poukazu. Kedykoľvek potom by mali mať rovnaké právo podliehajúce platným právnym ustanoveniam o časovom obmedzení.

Dopravcovia a organizátori by mohli zvážiť náhradu sumy poukazu v skoršom čase ako 12 mesiacov po vydaní príslušného poukazu, ak o to pasažieri alebo cestujúci požiadajú.

5.

Pasažieri a cestujúci by mali mať možnosť používať poukazy na platby v súvislosti so všetkými novými rezerváciami uskutočnenými pred dátumom uplynutia ich platnosti aj v prípade, že k platbe alebo poskytnutiu služby dôjde po tomto dátume.

6.

Pasažieri a cestujúci by mali mať možnosť využívať poukazy na platby za akékoľvek dopravné služby alebo balíky cestovných služieb, ktoré ponúka dopravca alebo organizátor (22).

7.

V závislosti od dostupnosti a bez ohľadu na akékoľvek rozdiely cestovného alebo ceny

by dopravcovia mali zabezpečiť, aby poukazy umožňovali cestujúcim cestovať na tej istej trase za rovnakých podmienok poskytovania služby, ako sa uvádza v pôvodnej rezervácii,

by organizátori mali zabezpečiť, aby poukazy umožnili cestujúcim rezervovať si zmluvu o balíku cestovných služieb s rovnakým druhom služieb alebo v rovnocennej kvalite ako v prípade ukončenej zmluvy o balíku služieb.

8.

Dopravcovia a organizátori by mali zvážiť rozšírenie možnosti použiť poukazy na rezervácie u iných subjektov, ktoré sú súčasťou tej istej skupiny spoločností.

9.

Ak boli zrušená dopravná služba alebo balík cestovných služieb rezervované prostredníctvom cestovnej agentúry alebo iného sprostredkovateľa, dopravcovia a organizátori by mali umožniť použitie poukazov na nové rezervácie aj prostredníctvom tej istej cestovnej agentúry alebo iného sprostredkovateľa.

10.

Poukazy na dopravné služby by mali byť prevoditeľné na iného cestujúceho bez akýchkoľvek dodatočných nákladov. Aj poukazy na balík cestovných služieb by mali byť prevoditeľné na iného cestujúceho bez akýchkoľvek dodatočných nákladov, ak sa poskytovatelia služieb uvedení v balíku služieb dohodli na prevode bez akýchkoľvek dodatočných nákladov.

11.

Na to, aby sa zvýšila atraktivita poukazov, organizátori a dopravcovia by mohli zvážiť vydanie poukazov s vyššou hodnotou, ako je suma akýchkoľvek platieb uskutočnených za pôvodne rezervovaný balík cestovných služieb alebo dopravnú službu, napríklad prostredníctvom ďalšej paušálnej sumy alebo dodatočných prvkov služby.

12.

Na poukazoch by malo byť uvedené obdobie ich platnosti a všetky práva, ktoré sú s nimi spojené. Mali by sa vydávať na trvanlivom nosiči (23), ako je e-mail alebo papier.

SPOLUPRÁCA MEDZI ZAINTERESOVANÝMI SUBJEKTMI

13.

Ak si cestujúci rezervoval dopravnú službu prostredníctvom cestovnej agentúry alebo iného sprostredkovateľa, alebo ak dopravná služba bola súčasťou balíka cestovných služieb, dopravca by mal informovať cestovnú agentúru, sprostredkovateľa alebo organizátora, ak si cestujúci zvolí poukaz.

14.

Rôzne hospodárske subjekty v dopravnom a cestovnom hodnotovom reťazci by mali spolupracovať v dobrej viere a usilovať sa o spravodlivé rozdelenie záťaže spôsobenej pandémiou COVID-19.

PODPORNÉ OPATRENIA

Štátna pomoc

15.

Členské štáty sa môžu rozhodnúť, či zavedú osobitné systémy na poskytovanie podpory prevádzkovateľom v odvetví dopravy a cestovného ruchu s cieľom zabezpečiť uspokojenie nárokov na náhradu škody spôsobených pandémiou COVID-19, a môžu rozhodnúť o harmonograme a druhu opatrení, ktoré chcú zaviesť. Pri navrhovaní takýchto systémov by členské štáty mali zabezpečiť, aby z nich mali úžitok všetci pasažieri a cestujúci bez ohľadu na ich poskytovateľa služieb.

16.

S cieľom obmedziť negatívne vplyvy na pasažierov alebo cestujúcich počas pandémie COVID-19 by členské štáty mali aktívne zvážiť vytvorenie záručných schém pre poukazy, aby sa zabezpečilo odškodnenie pasažierov a cestujúcich v prípade platobnej neschopnosti emitenta poukazu.

Pokiaľ takéto záručné schémy znižujú finančné riziko pre pasažierov alebo cestujúcich pri prijímaní poukazov a zvyšujú pravdepodobnosť, že sa rozhodnú pre takéto poukazy namiesto vrátenia peňazí, čím sa zlepší likvidita prevádzkovateľov, tieto opatrenia poskytujú dotknutým prevádzkovateľom výhodu vo forme pomoci v oblasti likvidity a predstavujú štátnu pomoc.

Na takéto opatrenia by sa nevzťahoval rozsah pôsobnosti dočasného rámca, ale členské štáty ich môžu oznamovať priamo podľa článku 107 ods. 3 písm. b) zmluvy a mohli by byť predmetom individuálneho posúdenia. Komisia by pri takomto posúdení akceptovala, že štátna záruka pokrýva 100 % hodnoty poukazov na zabezpečenie plnej ochrany všetkých pasažierov a cestujúcich, s prihliadnutím na iné relevantné ustanovenia oddielu 3.2 dočasného rámca (24), aby sa zabezpečila primeranosť pomoci.

17.

Ak prevádzkovatelia v odvetví cestovného ruchu a dopravy potrebujú všeobecnú podporu likvidity, členské štáty sa môžu rozhodnúť, že zavedú aj systémy na poskytovanie podpory likvidity. Ak sa takáto podpora neposkytuje za trhových podmienok, môže zahŕňať štátnu pomoc a mala by sa oznámiť Komisii.

Dočasný rámec poskytuje základ pre zlučiteľnosť takejto podpory likvidity, ktorá prevádzkovateľom v odvetví cestovného ruchu a dopravy umožní okrem iného získať takúto podporu vo forme verejných záruk alebo subvencovaných úverov na pokrytie ich skutočných potrieb likvidity na riadne odôvodnené obdobie 18 mesiacov v prípade MSP, resp. na obdobie 12 mesiacov v prípade veľkých podnikov (25).

18.

Členské štáty môžu po vyhlásení konkurzu dopravcu alebo organizátora rozhodnúť o pokrytí nárokov pasažierov a cestujúcich na náhradu.

Pokiaľ sa náhrada uskutočňuje po likvidácii, a teda neposkytuje pomoc v oblasti likvidity pre prevádzkovateľa dopravy alebo prevádzkovateľa v oblasti cestovného ruchu, ktorý by už nevykonával hospodársku činnosť, ale profitujú z nej skôr len pasažieri alebo cestujúci, takáto náhrada nezahŕňa štátnu pomoc. Systémy tohto charakteru môžu teda vykonávať členské štáty bez predchádzajúceho súhlasu Komisie.

Podpora MSP v rámci Európskeho investičného fondu

19.

Komisia odporúča, aby členské štáty nabádali finančných sprostredkovateľov, aby zvážili využitie podpory spojenej s COVID-19 v rámci nástroja na poskytovanie záruk za úvery v rámci programu COSME, ktorý spustili Európsky investičný fond a Európska komisia, a iných podobných systémov, ktoré zaviedla skupina Európskej investičnej banky. V rámci týchto systémov možno použiť účelové linky likvidity a prevádzkového kapitálu pre MSP/spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou na uspokojenie potrieb týchto spoločností v oblasti likvidity v dôsledku pandémie COVID-19, a to aj na vrátenie peňazí za zrušené cestovné lístky.

Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus

20.

Komisia odporúča, aby členské štáty zvážili využitie podpory prevádzkového kapitálu pre malé a stredné podniky v oblasti cestovného ruchu a dopravy v kontexte dodatočnej flexibility poskytovanej v rámci politiky súdržnosti Únie prostredníctvom investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus. V tejto súvislosti sa prevádzkový kapitál pre MSP môže použiť na uspokojenie potrieb likvidity spoločností v dôsledku pandémie COVID-19 vrátane nákladov spojených so zrušeniami.

PODPORA IMPLEMENTÁCIE TOHTO ODPORÚČANIA

21.

Spotrebiteľské organizácie a organizácie na ochranu cestujúcich pôsobiace na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni by mali cestujúcich a pasažierov nabádať k tomu, aby namiesto vrátenia peňazí prijali poukazy, ktoré sa vyznačujú vlastnosťami opísanými v tomto odporúčaní a ktoré požívajú ochranu v prípade platobnej neschopnosti.

22.

Podniky, spotrebiteľské organizácie a organizácie na ochranu cestujúcich pôsobiace na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni a orgány členských štátov vrátane ich vnútroštátnych orgánov presadzovania práva by mali prispieť k informovaniu všetkých dotknutých strán o tomto odporúčaní a spolupracovať pri jeho implementácii.

V Bruseli 13. mája 2020

Za Komisiu

Adina VĂLEAN

členka Komisie


(1)  https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen.

(2)  Podľa UNWTO zaviedlo 96 % svetových destinácií cestovné obmedzenia (pozri správu UNWTO o cestovných obmedzeniach z dôvodu COVID-19 – globálna štúdia pre cestovný ruch, prvá správa zo 16. apríla 2020).

(3)  Indikátor ekonomického sentimentu (ESI) zaznamenal v apríli 2020 najväčší mesačný pokles od roku 1985, keď sa začal zaznamenávať, pričom v eurozóne klesol na hodnotu 67 a v Únii na hodnotu 65,8. Indikátor očakávaní v oblasti zamestnanosti (EEI) klesol v apríli 2020 na svoju doteraz najnižšiu úroveň (63,7 v eurozóne a 63,3 v Únii). Pozri https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/business-and-consumer-surveys/latest-business-and-consumer-surveys_en.

(4)  Napríklad pokles leteckej premávky približne o 90 % oproti minulému roku (zdroj: Eurocontrol), pokles diaľkovej osobnej železničnej dopravy o 85 %, pokles regionálnej (vrátane prímestskej) osobnej železničnej dopravy o 80 %, prakticky zastavenie poskytovania medzinárodnej osobnej železničnej dopravy [zdroj: CER (Spoločenstvo európskych železničných spoločností a manažérov infraštruktúry)], zníženie počtu prevádzkovaných výletných lodí a osobných lodí v polovici apríla o 90 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom [zdroj: EMSA (Európska námorná bezpečnostná agentúra)].

(5)  Pozri spoločný európsky plán uvoľňovania opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 z 15. apríla 2020: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/european-roadmap-lifting-coronavirus-containment-measures_sk.

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, 17.2.2004, s. 1).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 14).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1177/2010 z 24. novembra 2010 o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 1).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 1).

(10)  Článok 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 261/2004; článok 16 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1371/2007; článok 18 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1177/2010; článok 19 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 181/2011.

(11)  Článok 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 261/2004; článok 16 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1371/2007; článok 18 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1177/2010; článok 19 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 181/2011.

(12)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302 z 25. novembra 2015 o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ a ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/314/EHS (Ú. v. EÚ L 326, 11.12.2015, s. 1).

(13)  Pozri článok 11 smernice o balíku cestovných služieb.

(14)  Pozri článok 11 ods. 4 smernice o balíku cestovných služieb.

(15)  Pozri článok 11 ods. 5 smernice o balíku cestovných služieb.

(16)  Ú. v. EÚ C 89 I, 18.3.2020, s. 1.

(17)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/coronavirus_info_ptd_19.3.2020.pdf, uverejnené na internetovej stránke Komisie venovanej riešeniu situácie COVID-19 https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation_sk.

(18)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013, s. 1).

(19)  Oznámenie Komisie – Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 (Ú. v. EÚ C 91I, 20.3.2020, s. 1).

(20)  Oznámenie Komisie – Zmena dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 (Ú. v. EÚ C 112I, 4.4.2020, s. 1).

(21)  Oznámenie Komisie – Zmena dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19 (Ú. v. EÚ C 164, 13.5.2020, s. 3).

(22)  Pripomíname, že práva, ktoré sú povinné v zmysle článku 16 písm. a) v spojení s článkom 17 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1371/2007 a článku 18 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1177/2010, sa uplatňujú v každom prípade.

(23)  Pojem „trvanlivý nosič“ je vymedzený v článku 3 bode 11 smernice o balíku cestovných služieb ako akýkoľvek prostriedok, ktorý umožňuje cestujúcemu alebo obchodníkovi uchovávať informácie určené jemu osobne spôsobom dostupným na budúce použitie na obdobie primerané účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenenú reprodukciu uložených informácií.

(24)  Oddiel 3.2 dočasného rámca umožňuje poskytnutie verejných záruk za úvery na obmedzené obdobie.

(25)  Bod 25 písm. d) a bod 27 písm. d) dočasného rámca.


Top