EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0942

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/942 z 5. júna 2019, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (prepracované znenie) (Text s významom pre EHP)

PE/83/2018/REV/1

OJ L 158, 14.6.2019, p. 22–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/06/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/942/oj

14.6.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 158/22


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/942

z 5. júna 2019,

ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky

(prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej Únie, a najmä na jej článok 194 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 (4), ktorým sa zriadila Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ďalej len „ACER“), bolo podstatným spôsobom zmenené (5). Keďže sa majú vykonať ďalšie zmeny, z dôvodu prehľadnosti je vhodné uvedené nariadenie prepracovať.

(2)

Vznikom agentúry ACER sa preukázateľne zlepšila koordinácia medzi regulačnými orgánmi v cezhraničných záležitostiach. Agentúre ACER boli od jej vzniku zverené nové významné úlohy v oblasti monitorovania veľkoobchodných trhov nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 (6) a v oblastiach cezhraničnej energetickej infraštruktúry nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 (7) a bezpečnosti dodávok plynu nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1938 (8).

(3)

Očakáva sa, že potreba koordinácie vnútroštátnych regulačných činností v nadchádzajúcich rokoch ešte narastie. Energetický systém Únie prechádza najzásadnejšou zmenou za posledné desaťročia. Posilnená integrácia trhov a prechod na variabilnejšiu výrobu elektriny si vyžadujú viac úsilia o koordináciu vnútroštátnych energetických politík so susediacimi štátmi a viac úsilia o využitie príležitostí na cezhraničné obchodovanie s elektrinou.

(4)

Skúsenosti s realizáciu vnútorného trhu ukázali, že nekoordinované kroky jednotlivých štátov môžu trhu spôsobiť závažné problémy, najmä v úzko prepojených oblastiach, kde majú rozhodnutia členských štátov často hmatateľný vplyv na ich susedov. V záujme dosiahnutia pozitívnych účinkov vnútorného trhu s elektrinou na životnú úroveň spotrebiteľov, bezpečnosť dodávok a dekarbonizáciu sa od členských štátov, a najmä od ich nezávislých regulačných orgánov vyžaduje spolupráca v otázkach regulačných opatrení, ktoré majú cezhraničný dosah.

(5)

Fragmentované štátne zásahy na energetických trhoch znamenajú zvýšené riziko pre riadne fungovanie cezhraničných trhov s elektrinou. Agentúra ACER by preto mala prevziať úlohu v príprave koordinovaného európskeho posudzovania primeranosti zdrojov v úzkej spolupráci s Európskou sieťou prevádzkovateľov prenosových sústav pre elektrinu (ďalej len „ENTSO pre elektrinu“), aby sa predišlo problémom fragmentovaných vnútroštátnych posúdení, ktoré vychádzajú z odlišných a nekoordinovaných metód a dostatočne nezohľadňujú situáciu v susediacich krajinách. Agentúra ACER by zároveň mala dohliadať nad technickými parametrami vypracovanými sieťou ENTSO pre elektrinu v záujme efektívnej účasti cezhraničných kapacít a ďalších technických aspektov kapacitných mechanizmov.

(6)

Napriek výraznému pokroku v integrácii a prepojení vnútorného trhu s elektrinou niektoré členské štáty alebo regióny stále ostávajú izolované alebo nie sú dostatočne prepojené, najmä pokiaľ ide o ostrovné členské štáty a členské štáty, ktoré sa nachádzajú v okrajových oblastiach Únie. Agentúra ACER by mala vo svojej práci podľa potreby zohľadňovať osobitnú situáciu týchto členských štátov alebo regiónov.

(7)

Bezpečnosť dodávok elektriny si vyžaduje koordinovaný prístup k príprave na neočakávané krízové situácie v oblasti dodávok. Agentúra ACER by preto mala koordinovať vnútroštátne kroky spojené s pripravenosťou na riziká v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/941 (9).

(8)

Z dôvodu výraznej prepojenosti elektrizačnej sústavy Únie a narastajúcej potreby spolupráce so susediacimi krajinami pri zaisťovaní stability sústavy a integrácii veľkého objemu energie z obnoviteľných zdrojov zohrajú regionálne koordinačné centrá významnú úlohu pri koordinácii prevádzkovateľov prenosových sústav. Agentúra ACER by mala podľa potreby zaručiť regulačný dohľad nad regionálnymi koordinačnými centrami.

(9)

Keďže veľký podiel nových kapacít výroby elektriny bude pripojený na lokálnej úrovni, prevádzkovatelia distribučných sústav zohrajú významnú úlohu z hľadiska flexibilnej a efektívnej prevádzky elektrizačnej sústavy Únie.

(10)

Členské štáty by mali úzko spolupracovať a odstrániť prekážky cezhraničných výmen elektriny a zemného plynu, aby bolo možné dosiahnuť ciele energetickej politiky Únie. Agentúra ACER bola zriadená s cieľom zaplniť medzeru v právnych predpisoch na úrovni Únie a prispieť k účinnému fungovaniu vnútorných trhov s elektrinou a zemným plynom. Agentúra ACER umožňuje regulačným orgánom, aby posilnili svoju spoluprácu na úrovni Únie a spoločne sa podieľali na výkone funkcií súvisiacich s Úniou.

(11)

Agentúra ACER by mala zabezpečiť, aby regulačné funkcie vykonávané regulačnými orgánmi v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/944 (10) a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES (11) boli správne koordinované a v prípade potreby dopĺňané na úrovni Únie. Na tento účel je potrebné zaručiť nezávislosť agentúry ACER od výrobcov elektriny a plynu, prevádzkovateľov prenosových sústav, prevádzkovateľov prepravných sietí a prevádzkovateľov distribučných sústav, či už verejných, alebo súkromných, a od spotrebiteľov a zabezpečiť súlad jej činností s právom Únie, jej technické a regulačné kapacity a jej transparentnosť, podriadenosť demokratickej kontrole vrátane zodpovednosti voči Európskemu parlamentu, a efektívnosť.

(12)

Agentúra ACER by mala monitorovať regionálnu spoluprácu medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav a prepravných sietí v odvetví elektroenergetiky a plynu, ako aj plnenie úloh siete ENTSO pre elektrinu a Európskej siete prevádzkovateľov prepravných sietí pre plyn (ďalej len „ENTSO pre plyn“). Agentúra ACER by tiež mala monitorovať vykonávanie úloh ďalších subjektov s regulovanými funkciami celoúnijového rozsahu, ako sú energetické burzy. Zapojenie agentúry ACER je nevyhnutné na zabezpečenie účinnej a transparentnej spolupráce medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav či prepravných sietí a prevádzky ďalších subjektov s celoúnijnými funkciami v prospech vnútorných trhov s elektrinou a zemným plynom.

(13)

Regulačné orgány by mali pri vykonávaní svojich úloh vzájomne koordinovať svoju činnosť s cieľom zabezpečiť, aby sieť ENTSO pre elektrinu, európsky subjekt prevádzkovateľov distribučných sústav (ďalej len „subjekt PDS EÚ“) a regionálne koordinačné centrá plnili svoje povinnosti vyplývajúce z regulačného rámca vnútorného trhu s energiou a dodržiavali rozhodnutia agentúry ACER. Vzhľadom na rozšírenie prevádzkových povinností siete ENTSO pre elektrinu, subjektu PDS EÚ a regionálnych koordinačných centier je potrebné posilniť dohľad nad takýmito subjektmi pôsobiacimi na regionálnej úrovni alebo na úrovni Únie. Postupom stanoveným v tomto nariadení sa zabezpečuje, aby agentúra ACER pri vykonávaní uvedených funkcií v zmysle smernice (EÚ) 2019/944 podporovala regulačné orgány.

(14)

S cieľom zabezpečiť, aby agentúra ACER mala informácie, ktoré potrebuje na plnenie svojich úloh, mala by mať možnosť požadovať a dostávať uvedené informácie od regulačných orgánov, siete ENTSO pre elektrinu, siete ENTSO pre plyn, regionálnych koordinačných centier, subjektu PDS EÚ, prevádzkovateľov prenosových sústav či prepravných sietí a nominovaných organizátorov trhu s elektrinou.

(15)

Agentúra ACER by mala v spolupráci s Komisiou, členskými štátmi a príslušnými národnými orgánmi monitorovať vnútorné trhy s elektrinou a zemným plynom a o svojich zisteniach v náležitom prípade informovať Európsky parlament, Komisiu a vnútroštátne orgány. Monitorovacie úlohy agentúry ACER by nemali zdvojovať monitorovanie zo strany Komisie alebo národných orgánov, najmä orgánov pre hospodársku súťaž, ani by nemali takémuto monitorovaniu brániť.

(16)

Agentúra ACER zabezpečuje integrovaný rámec umožňujúci účasť a spoluprácu regulačných orgánov. Tento rámec uľahčuje jednotné uplatňovanie právnych predpisov o vnútornom trhu s elektrinou a zemným plynom v celej Únii. Pokiaľ ide o situácie týkajúce sa viac ako jedného členského štátu, agentúra ACER dostala právomoc prijímať individuálne rozhodnutia. Táto právomoc by mala za jasne stanovených podmienok zahŕňať technické a regulačné otázky, ktoré si vyžadujú regionálnu koordináciu, najmä tie, ktoré si vyžadujú vykonávanie sieťových predpisov a usmernení, spoluprácu v rámci regionálnych koordinačných centier, regulačné rozhodnutia potrebné na efektívne monitorovanie integrity a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou a rozhodnutia zahŕňajúce elektroenergetické a plynárenské infraštruktúry, ktoré spájajú alebo ktoré by mohli spájať najmenej dva členské štáty, a ako poslednú možnosť výnimky z pravidiel vnútorného trhu pre nové prepojovacie elektrizačné vedenia a nové plynárenské infraštruktúry umiestnené vo viac ako jednom členskom štáte.

(17)

Revízia sieťových predpisov a usmernení sa vzťahuje na zmeny, ktoré je potrebné vykonať s cieľom zohľadniť vývoj na trhu bez podstatnej zmeny uvedených sieťových predpisov a usmernení alebo vytvorenia nových právomocí agentúry ACER.

(18)

Agentúra ACER zohráva dôležitú úlohu pri príprave rámcových usmernení, ktoré nie sú záväznej povahy. Sieťové predpisy by mali byť v súlade s týmito rámcovými usmerneniami. Ďalej sa považuje za vhodné a v súlade s účelom agentúry ACER, aby sa podieľala na posudzovaní a zmene návrhov sieťových predpisov s cieľom zabezpečiť ich súlad s rámcovými usmerneniami a potrebnú mieru harmonizácie skôr, ako ich predloží Komisii na prijatie.

(19)

S prijatím súboru sieťových predpisov a usmernení, ktoré stanovujú postupné vykonávanie a ďalšie zdokonaľovanie spoločných regionálnych a celoúnijných pravidiel, vzrástol význam agentúry ACER z hľadiska monitorovania a prispievania k vykonávaniu sieťových predpisov a usmernení. Účinné monitorovanie sieťových predpisov a usmernení je kľúčovou funkciou agentúry ACER a pre vykonávanie pravidiel vnútorného trhu má rozhodujúci význam.

(20)

Počas vykonávania sieťových predpisov a usmernení sa ukázalo, že by bolo užitočné zefektívniť postupy regulačného schvaľovania regionálnych či celoúnijných podmienok alebo metodík, ktoré sú vypracované na základe sieťových predpisov a usmernení, a to priamo ich predložením agentúre ACER, aby mohli regulačné orgány zastúpené v rade regulačných orgánov rozhodnúť o takýchto podmienkach alebo metodikách.

(21)

Keďže postupná harmonizácia energetických trhov Únie pravidelne zahŕňa ako medzikrok hľadanie regionálnych riešení a keďže mnohé podmienky a metodiky musí schvaľovať obmedzený počet regulačných orgánov pre konkrétny región, je vhodné zohľadniť regionálny rozmer vnútorného trhu v tomto nariadení a zabezpečiť primerané mechanizmy riadenia. Rozhodnutia o návrhoch spoločných regionálnych podmienok alebo metodík by preto mali prijímať príslušné regulačné orgány dotknutého regiónu, pokiaľ tieto rozhodnutia nemajú hmatateľný vplyv na vnútorný trh s energiou mimo dotknutého regiónu.

(22)

Keďže agentúra ACER má prehľad o regulačných orgánoch, mala by plniť úlohu poradcu Komisie, ostatných orgánov Únie a regulačných orgánov, pokiaľ ide o otázky súvisiace s účelom, na ktorý bola zriadená. Jej povinnosťou by tiež malo byť informovať Komisiu, ak zistí, že spolupráca medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav či prepravných sietí neprináša potrebné výsledky alebo že regulačný orgán, ktorého rozhodnutie porušuje sieťové predpisy a usmernenia, primeraným spôsobom nezohľadnil stanovisko, odporúčanie alebo rozhodnutie agentúry ACER.

(23)

Agentúra ACER by mala mať aj možnosť predkladať odporúčania, ktoré budú regulačným orgánom a účastníkom trhu pomáhať pri výmene osvedčených postupov.

(24)

Sieť ENTSO pre elektrinu, sieť ENTSO pre plyn, subjekt PDS EÚ, prevádzkovatelia prenosových sústav či prepravných sietí, regionálne koordinačné centrá a nominovaní organizátori trhu s elektrinou by mali venovať maximálnu pozornosť stanoviskám a odporúčaniam agentúry ACER pre ne určeným podľa tohto nariadenia.

(25)

V prípade potreby by agentúra ACER mala konzultovať so zainteresovanými stranami a poskytnúť im primeranú možnosť vyjadriť sa k navrhovaným opatreniam, ako sú sieťové predpisy a pravidlá.

(26)

Agentúra ACER by mala prispievať k vykonávaniu usmernení týkajúcich sa transeurópskych energetických sietí, ako je stanovené v nariadení (EÚ) č. 347/2013, najmä pri vydávaní svojho stanoviska k nezáväzným desaťročným plánom rozvoja siete či sústavy pre celú Úniu (plány rozvoja siete či sústavy pre celú Úniu).

(27)

Agentúra ACER by mala prispievať k snahám o posilnenie energetickej bezpečnosti.

(28)

Činnosti agentúry ACER by mali byť konzistentné s cieľmi a zámermi energetickej únie, ktorá má päť úzko prepojených a navzájom sa posilňujúcich rozmerov vrátane dekarbonizácie, ako sa uvádza v článku 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 (12).

(29)

Agentúra ACER by v súlade so zásadou subsidiarity mala prijímať individuálne rozhodnutia len za jasne vymedzených podmienok a v otázkach súvisiacich výlučne s účelmi, na ktoré bola zriadená.

(30)

S cieľom zaistiť, aby bol rámec fungovania agentúry ACER efektívny a v súlade s ostatnými decentralizovanými agentúrami, by sa mali pravidlá riadenia agentúry ACER zosúladiť so spoločným prístupom k decentralizovaným agentúram dohodnutým medzi Európskym parlamentom, Radou EÚ a Európskou komisiou (13) (ďalej len „spoločný prístup“). Štruktúra agentúry ACER by však v potrebnom rozsahu mala vyhovovať špecifickým potrebám regulácie v oblasti energetiky. V plnej miere je potrebné prihliadať najmä na osobitnú úlohu regulačných orgánov a zabezpečiť ich nezávislosť.

(31)

V budúcnosti možno uvažovať aj o ďalších zmenách tohto nariadenia na účely jeho plného zosúladenia so spoločným prístupom. Vzhľadom na aktuálne potreby regulácie v odvetví energetiky sú odchýlky od spoločného prístupu potrebné. Komisia by mala vykonať hodnotenie s cieľom posúdiť výsledky agentúry ACER vzhľadom na ciele, mandát a úlohy agentúry ACER a Komisia by mala mať možnosť po tomto hodnotení navrhnúť zmeny tohto nariadenia.

(32)

Správna rada by mala mať potrebné právomoci na zostavenie rozpočtu, kontrolu jeho plnenia, vypracúvanie vnútorných pravidiel, prijímanie finančných opatrení a vymenovanie riaditeľa. V prípade obnovy členov správnej rady vymenúvaných Radou by sa mal používať rotačný mechanizmus, aby sa v priebehu času zabezpečila vyvážená účasť členských štátov. Správna rada by mala konať nezávisle a objektívne vo verejnom záujme a nemala by požadovať ani zohľadňovať politické pokyny.

(33)

Agentúra ACER by mala mať právomoci potrebné na účinný, transparentný, odôvodnený a predovšetkým nezávislý výkon svojich regulačných funkcií. Nezávislosť agentúry ACER od výrobcov elektriny a plynu a prevádzkovateľov prenosových sústav či prepravných sietí a prevádzkovateľov distribučných sústav, ako aj od iných súkromných a korporátnych záujmov, nie je len kľúčovou zásadou dobrého riadenia, ale aj základnou podmienkou zabezpečenia dôvery trhu. Preto bez toho, aby bolo dotknuté konanie členov rady regulačných orgánov v mene ich národných orgánov, by mala rada regulačných orgánov konať nezávisle od akýchkoľvek trhových záujmov, mala by sa vyhýbať akémukoľvek konfliktu záujmov a nemala by požadovať alebo zohľadňovať pokyny ani prijímať odporúčania od žiadnej vlády členského štátu, inštitúcií Únie ani iného verejného či súkromného subjektu alebo osoby. Rozhodnutia rady regulačných orgánov by zároveň mali byť v súlade s právom Únie v oblasti energie, ako je právo vnútorného trhu s energiou, životného prostredia a hospodárskej súťaže. Rada regulačných orgánov by mala podávať správy o svojich stanoviskách, odporúčaniach a rozhodnutiach inštitúciám Únie.

(34)

V oblastiach, kde má agentúra ACER rozhodovaciu právomoc, by sa zainteresovaným stranám malo z dôvodu zjednodušenia postupov poskytnúť právo odvolať sa na odvolaciu radu, ktorá by mala byť súčasťou agentúry ACER, ale mala by byť nezávislou od jej administratívnej a regulačnej štruktúry. V záujme zaistenia jej fungovania a úplnej nezávislosti by odvolacia rada mala mať v rozpočte agentúry ACER samostatný rozpočtový riadok. V záujme kontinuity by sa pri vymenúvaní alebo opätovnom vymenúvaní členov odvolacej rady malo umožniť čiastočné nahrádzanie členov odvolacej rady. Proti rozhodnutiam odvolacej rady možno podať odvolanie na Súdnom dvore Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor“).

(35)

Agentúra ACER by mala svoje rozhodovacie právomoci uplatňovať v súlade so zásadami spravodlivého, transparentného a rozumného rozhodovania. Procedurálne pravidlá agentúry ACER by mali byť stanovené v jej rokovacom poriadku.

(36)

Riaditeľ by mal byť zodpovedný za vypracovanie a prijímanie dokumentov obsahujúcich stanoviská, odporúčania a rozhodnutia. Niektoré stanoviská, odporúčania a rozhodnutia uvedené v článku 22 ods. 5 písm. a) a článku 24 ods. 2 by mali pred svojím prijatím vyžadovať súhlasné stanovisko rady regulačných orgánov. Rada regulačných orgánov by mala mať možnosť predložiť stanoviská a v prípade potreby pripomienky k zneniu návrhov riaditeľa a ich zmeny, ktoré by mal riaditeľ zohľadniť. Ak sa riaditeľ od pripomienok a zmien predložených radou regulačných orgánov odchýli alebo ich zamietne, mal by v záujme konštruktívneho dialógu predložiť riadne odôvodnené písomné zdôvodnenie. Ak rada regulačných orgánov nevydá súhlasné stanovisko k opätovne predloženému zneniu, riaditeľ by mal mať možnosť znenie ďalej revidovať v súlade s navrhovanými zmenami a pripomienkami rady regulačných orgánov s cieľom získať jej súhlasné stanovisko. Riaditeľ by mal mať možnosť stiahnuť predložené návrhy stanovísk, odporúčaní a rozhodnutí, ak nesúhlasí so zmenami predloženými radou regulačných orgánov, a predložiť nové znenie v súlade s určitými postupmi uvedenými v článku 22 ods. 5 písm. a) a článku 24 ods. 2. Riaditeľ by mal mať možnosť požiadať radu regulačných orgánov o súhlasné stanovisko k novému alebo revidovanému návrhu znenia v ktorejkoľvek fáze postupu.

(37)

Agentúra ACER by mala mať dostatok zdrojov na plnenie svojich úloh. Agentúra ACER by mala byť financovaná najmä zo všeobecného rozpočtu Únie. Poplatky slúžia na podporu financovania agentúry ACER a mali by predovšetkým pokrývať jej náklady na služby poskytované účastníkom trhu alebo subjektom, ktoré konajú v ich mene, ktoré im umožnia účinne, efektívne a bezpečne nahlasovať údaje podľa článku 8 nariadenia (EÚ) č. 1227/2011. Agentúra ACER by mala mať naďalej k dispozícii zdroje, ktorými regulačné orgány v súčasnosti prispievajú na účely vzájomnej spolupráce na úrovni Únie. Pokiaľ ide o akékoľvek príspevky hradené zo všeobecného rozpočtu Únie, naďalej by sa mal uplatňovať rozpočtový postup Únie. Navyše, v súlade s článkom 107 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1271/2013 (14) by mal vykonať audit účtovnej závierky nezávislý externý audítor.

(38)

Rozpočtový orgán by mal priebežne hodnotiť rozpočet agentúry ACER zohľadňujúc jej pracovnú záťaž, jej výkonnosť a ciele pracovať na dosiahnutí vnútorného trhu s energiou a prispievať k energetickej bezpečnosti v prospech spotrebiteľov v Únii. Rozpočtový orgán by mal zabezpečiť, aby boli splnené najvyššie normy účinnosti.

(39)

Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (ďalej len „prekladateľské stredisko“) by malo zabezpečovať preklad pre agentúry Únie. Ak má agentúra ACER osobitné výhrady voči službám prekladateľského strediska, mala by mať možnosť uplatniť mechanizmus stanovený v nariadení Rady (ES) č. 2965/94 (15), čo by v konečnom dôsledku mohlo viesť k využitiu služieb iných poskytovateľov pod záštitou prekladateľského strediska.

(40)

Agentúra ACER by mala mať zamestnancov na vysokej odbornej úrovni. Mala by využívať najmä spôsobilosti a skúsenosti zamestnancov vyslaných regulačnými orgánmi, Komisiou a členskými štátmi. Na zamestnancov agentúry ACER by sa mal vzťahovať Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev (ďalej len „služobný poriadok“) a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev (ďalej len „podmienky zamestnávania“) stanovené v nariadení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (16) a pravidlá prijaté spoločne inštitúciami Únie na účely uplatňovania týchto predpisov. Správna rada by mala prijať po dohode s Komisiou vhodné vykonávacie predpisy.

(41)

Malo by byť možné, aby regulačné činnosti riaditeľa a rady regulačných orgánov podľa tohto nariadenia boli podporené pracovnými skupinami.

(42)

Agentúra ACER by mala uplatňovať všeobecné pravidlá o prístupe verejnosti k dokumentom v držbe orgánov Únie. Správna rada by mala zaviesť praktické opatrenia na ochranu citlivých obchodných údajov a osobných údajov.

(43)

Zo spolupráce regulačných orgánov s agentúrou ACER vyplýva, že väčšinové rozhodnutia sú kľúčovým predpokladom dosiahnutia pokroku v otázkach týkajúcich sa vnútorného trhu s energiou, ktoré majú výrazný hospodársky vplyv vo viacerých členských štátoch. Regulačné orgány by preto v rade regulačných orgánov mali naďalej hlasovať dvojtretinovou väčšinou. Agentúra ACER by v náležitých prípadoch mala byť zodpovedná Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.

(44)

Krajiny, ktoré nie sú členmi Únie, by mali mať možnosť podieľať sa v súlade s príslušnými dohodami, ktoré uzatvorí Únia, na práci agentúry ACER.

(45)

Keďže ciele tohto nariadenia, a to spolupráca regulačných orgánov na úrovni Únie a ich zapojenie do výkonu funkcií týkajúcich sa Únie, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale možno ich lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(46)

V zmysle rozhodnutia 2009/913/EÚ (17) je sídlom agentúry ACER Ľubľana. Sídlo agentúry ACER je centrom jej činností a jej štatutárnych funkcií.

(47)

Hostiteľský členský štát agentúry ACER by mal vytvoriť najlepšie možné podmienky na zabezpečenie jej bezproblémového a efektívneho fungovania vrátane viacjazyčného a európsky orientovaného školského vzdelávania a vhodných dopravných spojení. Dohoda o sídle medzi vládou Slovinskej republiky a agentúrou ACER, ktorá sa vzťahuje na uvedené požiadavky, bola spolu s jej vykonávacími dojednaniami uzavretá 26. novembra 2010 a nadobudla platnosť 10. januára 2011,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Kapitola I

Ciele a úlohy

Článok 1

Zriadenie a ciele

1.   Týmto nariadením sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ďalej len „ACER“).

2.   Účelom agentúry ACER je na úrovni Únie pomáhať regulačným orgánom uvedeným v článku 57 smernice (EÚ) 2019/944 a článku 39 smernice 2009/73/ES pri plnení regulačných úloh, ktoré sa vykonávajú v členských štátoch, a podľa potreby koordinovať ich činnosť a pôsobiť ako mediátor a urovnávať spory medzi nimi v súlade s článkom 6 ods. 10 tohto nariadenia. Agentúra ACER zároveň prispieva k vytváraniu vysokokvalitných spoločných regulačných a kontrolných postupov, čím prispieva k jednotnému, efektívnemu a účinnému uplatňovaniu práva Únie v záujme dosiahnutia cieľov Únie v oblasti klímy a energetiky.

3.   Agentúra ACER pri vykonávaní svojich úloh koná nezávisle a objektívne a v záujme Únie. Agentúra ACER prijíma samostatné rozhodnutia nezávisle od súkromných a korporátnych záujmov.

Článok 2

Druhy aktov agentúry ACER

Agentúra ACER:

a)

vydáva stanoviská a odporúčania určené prevádzkovateľom prenosových sústav či prepravných sietí, sieti ENTSO pre elektrinu, sieti ENTSO pre plyn, subjektu PDS EÚ, regionálnym koordinačným centrám a nominovaným organizátorom trhu s elektrinou;

b)

vydáva stanoviská a odporúčania určené regulačným orgánom;

c)

vydáva stanoviská a odporúčania určené Európskemu parlamentu, Rade alebo Komisii;

d)

vydáva individuálne rozhodnutia o poskytovaní informácií v súlade s článkom 3 ods. 2, článkom 7 ods. 2 písm. b) a článkom 8 písm. c); o schvaľovaní metodík a podmienok v súlade s článkom 4 ods. 4, článkom 5 ods. 2, 3 a 4; o preskúmaní ponukových oblastí uvedených v článku 5 ods. 7; o technických otázkach podľa článku 6 ods. 1; o rozhodcovskom konaní medzi regulačnými orgánmi v súlade s článkom 6 ods. 10; týkajúce sa regionálnych koordinačných centier uvedených v článku 7 ods. 2 písm. a); o schválení a zmene metodík a výpočtov a technických špecifikácií podľa článku 9 ods. 1; o schválení a zmene metodík podľa článku 9 ods. 3; o výnimkách podľa článku 10; o infraštruktúre podľa článku 11 písm. d); a o otázkach súvisiacich s integritou a transparentnosťou veľkoobchodného trhu podľa článku 12;

e)

predkladá Komisii nezáväzné rámcové usmernenia v súlade s článkom 59 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 (18) a článkom 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 (19).

Článok 3

Všeobecné úlohy

1.   Agentúra ACER môže na žiadosť Európskeho parlamentu, Rady alebo Komisie alebo z vlastnej iniciatívy poskytnúť Európskemu parlamentu, Rade a Komisii stanovisko alebo odporúčanie ku všetkým otázkam súvisiacim s účelom, na ktorý bola zriadená.

2.   Na žiadosť agentúry ACER regulačné orgány, sieť ENTSO pre elektrinu, sieť ENTSO pre plyn, regionálne koordinačné centrá, subjekt PDS EÚ, prevádzkovatelia prenosových sústav či prepravných sietí a nominovaní organizátori trhu s elektrinou poskytnú agentúre ACER informácie potrebné na vykonávanie jej úloh podľa tohto nariadenia okrem prípadov, keď už agentúra ACER o takéto informácie požiadala a aj ich dostala.

Na účel žiadostí o informácie, ako sa uvádza v prvom pododseku, je agentúra ACER oprávnená vydávať rozhodnutia. Agentúra ACER vo svojich rozhodnutiach uvedie dôvod svojej žiadosti, odkaz na právny základ, podľa ktorého sa informácie požadujú, a stanoví lehotu, v rámci ktorej sa majú informácie poskytnúť. Uvedená lehota musí byť primeraná žiadosti.

Agentúra ACER používa dôverné informácie získané podľa tohto nariadenia iba na účel plnenia úloh jej vyplývajúcich z tohto nariadenia. Agentúra ACER zabezpečí primeranú ochranu údajov podľa článku 41.

Článok 4

Úlohy agentúry ACER týkajúce sa spolupráce prevádzkovateľov prenosových sústav či prepravných sietí a prevádzkovateľov distribučných sústav

1.   Agentúra ACER poskytuje Komisii stanovisko k návrhu stanov, zoznamu členov a návrhu rokovacieho poriadku siete ENTSO pre elektrinu v súlade s článkom 29 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/943 a siete ENTSO pre plyn v súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 715/2009 a subjektu PDS EÚ v súlade s článkom 53 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/943.

2.   Agentúra ACER monitoruje plnenie úloh siete ENTSO pre elektrinu v súlade s článkom 32 nariadenia (EÚ) 2019/943, siete ENTSO pre plyn v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 715/2009 a subjektu PDS EÚ, ako je stanovené v článku 55 nariadenia (EÚ) 2019/943.

3.   Agentúra ACER môže poskytnúť stanovisko:

a)

sieti ENTSO pre elektrinu podľa článku 30 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2019/943 a sieti ENTSO pre plyn podľa článku 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 715/2009 k návrhom sieťových predpisov;

b)

sieti ENTSO pre elektrinu podľa článku 32 ods. 2 prvého pododseku nariadenia (EÚ) 2019/943 a sieti ENTSO pre plyn podľa článku 9 ods. 2 prvého pododseku nariadenia (ES) č. 715/2009 k návrhu ročného pracovného programu, k návrhu plánu rozvoja siete či sústavy pre celú Úniu a ďalším príslušným dokumentom uvedeným v článku 30 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/943 a článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) č.715/2009 s ohľadom na ciele nediskriminácie, efektívnej hospodárskej súťaže a účinného a bezpečného fungovania vnútorných trhov s elektrinou a zemným plynom;

c)

subjektu PDS EÚ k návrhu ročného pracovného programu a ďalším príslušným dokumentom uvedeným v článku 55 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/943, pričom zohľadní ciele nediskriminácie, efektívnej hospodárskej súťaže a účinného a bezpečného fungovania vnútorného trhu s elektrinou.

4.   V náležitých prípadoch agentúra ACER po vyžiadaní aktualizácií k návrhom predloženým prevádzkovateľmi prenosových sústav či prepravných sietí schváli metodiku použitia príjmov z preťaženia podľa článku 19 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2019/943.

5.   Agentúra ACER poskytne na základe skutkových okolností sieti ENTSO pre elektrinu, sieti ENTSO pre plyn, Európskemu parlamentu, Rade a Komisii riadne odôvodnené stanovisko a odporúčania, ak usúdi, že návrh ročného pracovného programu alebo návrh plánu rozvoja siete či sústavy pre celú Úniu, ktorý jej bol predložený v súlade s článkom 32 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) 2019/943 a s článkom 9 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 715/2009 neprispieva k nediskriminačnej, efektívnej hospodárskej súťaži a efektívnemu fungovaniu trhu, ani k dostatočnej úrovni cezhraničných prepojení otvorených pre prístup tretích strán alebo nie je v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia (EÚ) 2019/944 a smernice (EÚ) 2019/943 alebo nariadenia (ES) č. 715/2009 a smernice 2009/73/ES.

6.   Príslušné regulačné orgány koordinujú svoj postup s cieľom spoločne zistiť, či existuje nesúlad subjektu EÚ PDS, siete ENTSO pre elektrinu alebo regionálnych koordinačných centier s ich povinnosťami vyplývajúcimi z práva Únie, a podniknú vhodné opatrenia v súlade s článkom 59 ods. 1 písm. c) a článkom 62 ods. 1 písm. f) smernice (EÚ) 2019/944.

Agentúra ACER na žiadosť jedného alebo viacerých regulačných orgánov alebo z vlastnej iniciatívy vydá odôvodnené stanovisko, ako aj odporúčanie pre sieť ENTSO pre elektrinu, subjekt PDS EÚ alebo regionálne koordinačné centrá ohľadom súladu s ich povinnosťami.

7.   V prípade, že sa v odôvodnenom stanovisku agentúry ACER uvádza potenciálny nesúlad siete ENTSO pre elektrinu, subjektu PDS EÚ alebo regionálneho koordinačného centra s ich povinnosťami, dotknuté regulačné orgány jednomyseľne prijmú koordinované rozhodnutia, ktorými stanovia, či existuje nesúlad s príslušnými povinnosťami a prípadne určia opatrenia, ktoré má sieť ENTSO pre elektrinu, subjekt PDS EÚ alebo regionálne koordinačné centrum prijať na nápravu tohto nesúladu. Ak regulačné orgány jednomyseľne neprijmú takéto koordinované rozhodnutia do štyroch mesiacov od dátumu, kedy regulačné orgány dostali odôvodnené stanovisko agentúry ACER, vec sa postúpi agentúre ACER na rozhodnutie podľa článku 6 ods. 10.

8.   Ak nedošlo k náprave nesúladu zo strany siete ENTSO pre elektrinu, subjektu PDS EÚ alebo regionálneho koordinačného centra, ktorý bol identifikovaný podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku, do troch mesiacov, alebo ak regulačný orgán v členskom štáte, v ktorom má subjekt sídlo, neprijal žiadne opatrenia na zabezpečenie súladu, agentúra ACER vydá pre regulačný orgán odporúčanie, aby prijal opatrenie v súlade s článkom 59 ods. 1 písm. c) a článkom 62 ods. 1 písm. f) smernice (EÚ) 2019/944 s cieľom zabezpečiť, aby si sieť ENTSO pre elektrinu, subjekt PDS EÚ alebo regionálne koordinačné centrum splnili svoje povinnosti, a informuje o tom Komisiu.

Článok 5

Úlohy agentúry ACER z hľadiska prípravy a vykonávania sieťových predpisov a usmernení

1.   Agentúra ACER sa podieľa na vypracúvaní sieťových predpisov v súlade s článkom 59 nariadenia (EÚ) 2019/943 a článkom 6 nariadenia (ES) č. 715/2009 a usmernení v súlade s článkom 61 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2019/943. Agentúra ACER najmä:

a)

predkladá nezáväzné rámcové usmernenia Komisii, ak je o to požiadaná podľa článku 59 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2019/943 alebo článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 715/2009. Agentúra ACER prepracuje rámcové usmernenia a opätovne ich predkladá Komisii, ak je o to požiadaná podľa článku 59 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2019/943 alebo článku 6 ods. 4 nariadenia (ES) č. 715/2009;

b)

poskytuje sieti ENTSO pre plyn odôvodnené stanovisko k sieťovému predpisu v súlade s článkom 6 ods. 7 nariadenia (ES) č. 715/2009;

c)

reviduje sieťový predpis v súlade s článkom 59 ods. 11 nariadenia (EÚ) 2019/943 a článkom 6 ods. 9 nariadenia (ES) č. 715/2009. Pri revízii agentúra ACER zohľadní názory všetkých zúčastnených strán poskytnuté počas prípravy daného zrevidovaného sieťového predpisu pod vedením siete ENTSO pre elektrinu, siete ENTSO pre plyn alebo subjektu PDS EÚ a znenie, ktoré sa má predložiť Komisii, konzultuje s príslušnými zainteresovanými subjektmi. Na tento účel môže agentúra ACER podľa vhodnosti využiť výbor zriadený podľa sieťových predpisov. Agentúra ACER podá správu Komisii o výsledku týchto konzultácií. Agentúra ACER následne predloží zrevidovaný sieťový predpis Komisii v súlade s článkom 59 ods. 11 nariadenia (EÚ) 2019/943 a článkom 6 ods. 9 nariadenia (ES) č. 715/2009. Ak sieť ENTSO pre elektrinu, sieť ENTSO pre plyn alebo subjekt PDS EÚ nevypracujú sieťový predpis, agentúra ACER vypracuje a predloží návrh sieťového predpisu Komisii, ak je o to požiadaná podľa článku 59 ods. 12 nariadenia (EÚ) 2019/943 alebo článku 6 ods. 10 nariadenia (ES) č. 715/2009;

d)

poskytuje Komisii riadne odôvodnené stanovisko v súlade s článkom 32 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/943 alebo článkom 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 715/2009, ak sieť ENTSO pre elektrinu, sieť ENTSO pre plyn alebo subjekt PDS EÚ nevykonali sieťový predpis vypracovaný podľa článku 30 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2019/943 alebo článku 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 715/2009, alebo sieťový predpis vypracovaný v súlade s článkom 59 ods. 3 až 12 nariadenia (EÚ) 2019/943 a článkom 6 ods. 1 až 10 nariadenia (ES) č. 715/2009, ale ktorý neprijala Komisia podľa článku 59 ods. 13 nariadenia (EÚ) 2019/943 a článku 6 ods. 11 nariadenia (ES) č. 715/2009;

e)

monitoruje a analyzuje vykonávanie sieťových predpisov prijatých Komisiou v súlade s článkom 59 nariadenia (EÚ) 2019/943 a článkom 6 nariadenia (ES) č. 715/2009 a usmernení prijatých v súlade s článkom 61 nariadenia (EÚ) 2019/943 a ich účinok na harmonizáciu uplatniteľných pravidiel zameraných na uľahčovanie integrácie trhov, ako aj ich účinok na nediskrimináciu, efektívnu hospodársku súťaž a efektívne fungovanie trhu, a podáva o ňom správy Komisii.

2.   Ak sa v jednom z týchto právnych aktov stanovuje vypracovanie návrhov spoločných podmienok alebo metodík vykonávania sieťových predpisov a usmernení, ktoré si vyžadujú schválenie všetkými regulačnými orgánmi, návrhy týchto spoločných podmienok alebo metodiky sa predložia agentúre ACER na revíziu a schválenie:

a)

legislatívny akt Únie prijatý riadnym legislatívnym postupom;

b)

sieťové predpisy a usmernenia prijaté pred 4. júlom 2019 a neskoršie revízie týchto sieťových predpisov a usmernení, alebo

c)

sieťové predpisy a usmernenia prijaté ako vykonávacie akty podľa článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (20).

3.   Ak sa v jednom z týchto právnych aktov stanovuje vypracovanie návrhov podmienok alebo metodík vykonávania sieťových predpisov a usmernení, ktoré si vyžadujú schválenie všetkými regulačnými orgánmi dotknutého regiónu, uvedené regulačné orgány sa musia jednomyseľne dohodnúť na podmienkach alebo metodikách, ktoré má každý z týchto regulačných orgánov schváliť:

a)

legislatívny akt Únie prijatý riadnym legislatívnym postupom;

b)

sieťové predpisy a usmernenia prijaté pred 4. júlom 2019 alebo neskoršie revízie týchto sieťových predpisov a usmernení, alebo

c)

sieťové predpisy a usmernenia prijaté ako vykonávacie akty podľa článku 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Návrhy uvedené v prvom pododseku sa oznámia agentúre ACER do jedného týždňa od ich predloženia uvedeným regulačným orgánom. Regulačné orgány môžu návrhy postúpiť agentúre ACER na schválenie podľa článku 6 ods. 10 druhého pododseku písm. b) a urobia tak podľa článku 6 ods. 10 druhého pododseku písm. a) v prípade, že sa nedosiahne jednomyseľná dohoda uvedená v prvom pododseku.

Riaditeľ alebo rada regulačných orgánov môže z vlastnej iniciatívy alebo na návrh jedného alebo viacerých jej členov požadovať, aby regulačné orgány dotknutého regiónu postúpili návrh agentúre ACER na schválenie. Takáto žiadosť sa obmedzuje na prípady, keď by mal návrh dohodnutý na regionálnej úrovni hmatateľný vplyv na vnútorný trh s energiou alebo na bezpečnosť dodávok mimo tohto regiónu.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté odseky 2 a 3, je agentúra ACER oprávnená prijať rozhodnutie podľa článku 6 ods. 10, ak sa príslušné regulačné orgány nedohodnú na podmienkach alebo metodikách vykonávania nových sieťových predpisov a usmernení prijatých ako delegované akty po 4. júli 2019, ak si uvedené podmienky alebo metodiky vyžadujú schválenie všetkými regulačnými orgánmi alebo všetkými regulačnými orgánmi dotknutého regiónu.

5.   Komisia do 31. októbra 2023 a následne každé tri roky predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o zapojení agentúry ACER do vypracovania a prijímania podmienok alebo metodík vykonávania sieťových predpisov a usmernení prijatých ako delegované akty po 4. júli 2019. V náležitých prípadoch sa k správe pripojí legislatívny návrh na presun potrebných právomocí na agentúru ACER alebo na ich zmenu.

6.   Pred schválením podmienok alebo metodík uvedených v odsekoch 2 a 3 regulačné orgány alebo agentúra ACER, ak je príslušná, ich v prípade potreby zrevidujú po konzultácii so sieťou ENTSO pre elektrinu, sieťou ENTSO pre plyn alebo subjektom PDS EÚ s cieľom zaistiť, aby boli v súlade s účelom sieťového predpisu alebo usmernenia a prispievali k integrácii trhov, nediskriminácii, efektívnej hospodárskej súťaži a riadnemu fungovaniu trhu. Agentúra ACER rozhodne o schválení v lehote stanovenej v príslušných sieťových predpisoch a usmerneniach. Táto lehota začne plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol návrh postúpený agentúre ACER.

7.   Agentúra ACER vykonáva svoje úlohy týkajúce sa preskúmania ponukových oblastí podľa článku 14 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2019/943.

8.   Agentúra ACER monitoruje regionálnu spoluprácu prevádzkovateľov prenosových sústav či prepravných sietí podľa článku 34 nariadenia (EÚ) 2019/943 a článku 12 nariadenia (ES) č. 715/2009 a pri formulovaní svojich stanovísk, odporúčaní a rozhodnutí zohľadňuje výsledky tejto spolupráce.

Článok 6

Úlohy agentúry ACER týkajúce sa regulačných orgánov

1.   Agentúra ACER prijíma individuálne rozhodnutia o technických otázkach, ak sú tieto rozhodnutia ustanovené v nariadení (EÚ) 2019/943, nariadení (ES) č. 715/2009, smernici (EÚ) 2019/944 alebo smernici 2009/73/ES.

2.   Agentúra ACER môže v súlade so svojím pracovným programom, na žiadosť Komisie alebo z vlastnej iniciatívy predložiť odporúčania na pomoc regulačným orgánom a účastníkom trhu pri výmene osvedčených postupov.

3.   Komisia predloží do 5. júla 2022 a následne každé štyri roky Európskemu parlamentu a Rade správu o nezávislosti regulačných orgánov podľa článku 57 ods. 7 smernice (EÚ) 2019/944.

4.   Agentúra ACER vytvorí rámec, v rámci ktorého budú môcť regulačné orgány spolupracovať s cieľom zabezpečiť efektívne prijímanie rozhodnutí v otázkach s cezhraničným významom. Podporuje spoluprácu medzi regulačnými orgánmi a medzi regulačnými orgánmi na regionálnej úrovni a na úrovni Únie a výsledky tejto spolupráce zohľadňuje pri formulovaní svojich stanovísk, odporúčaní a rozhodnutí. Ak agentúra ACER usúdi, že sú pre takúto spoluprácu potrebné záväzné pravidlá, predloží Komisii príslušné odporúčania.

5.   Agentúra ACER na žiadosť jedného alebo viacerých regulačných orgánov alebo Komisie vydá faktické stanovisko, či je rozhodnutie prijaté regulačným orgánom v súlade so sieťovými predpismi a usmerneniami uvedenými v nariadení (EÚ) 2019/943, nariadení (ES) č. 715/2009, smernici (EÚ) 2019/944 alebo smernici 2009/73/ES, alebo s inými príslušnými ustanoveniami uvedených smerníc alebo nariadení.

6.   Pokiaľ regulačný orgán nevyhovie stanovisku agentúry ACER uvedenému v odseku 5 do štyroch mesiacov od dátumu jeho doručenia, agentúra ACER o tom informuje Komisiu a dotknutý členský štát.

7.   Ak sa regulačný orgán v konkrétnom prípade stretne s ťažkosťami pri uplatňovaní sieťových predpisov a usmernení uvedených v nariadení (EÚ) 2019/943, nariadení (ES) č. 715/2009, smernici (EÚ) 2019/944 alebo smernici 2009/73/ES, môže požiadať agentúru ACER o vydanie stanoviska. Agentúra ACER po konzultácii s Komisiou vydá stanovisko do troch mesiacov od dátumu prijatia takejto žiadosti.

8.   Na žiadosť regulačného orgánu mu môže agentúra ACER poskytnúť operatívnu pomoc v súvislosti s vyšetrovaním podľa nariadenia (EÚ) č. 1227/2011.

9.   Agentúra ACER predkladá stanoviská príslušnému regulačnému orgánu a Komisii podľa článku 16 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/943.

10.   Agentúra ACER je príslušná prijímať individuálne rozhodnutia o regulačných otázkach, ktoré majú vplyv na cezhraničný obchod alebo cezhraničnú bezpečnosť sústav a ktoré si vyžadujú spoločné rozhodnutie najmenej dvoch regulačných orgánov, pričom takéto právomoci boli regulačným orgánom zverené jedným z týchto právnych aktov:

a)

legislatívny akt Únie prijatý riadnym legislatívnym postupom;

b)

sieťové predpisy a usmernenia prijaté pred 4. júlom 2019 a neskoršie revízie týchto sieťových predpisov a usmernení, alebo

c)

sieťové predpisy a usmernenia prijaté ako vykonávacie akty podľa článku 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Agentúra ACER je príslušná prijímať individuálne rozhodnutia uvedené v prvom pododseku v týchto situáciách:

a)

keď príslušné regulačné orgány neboli schopné dosiahnuť dohodu v lehote šiestich mesiacov po postúpení veci poslednému z týchto regulačných orgánov alebo v lehote štyroch mesiacov v prípadoch podľa článku 4 ods. 7 tohto nariadenia alebo podľa článku 59 ods. 1 písm. c) alebo článku 62 ods. 1 písm. f) smernice (EÚ) 2019/944, alebo

b)

na základe spoločnej žiadosti príslušných regulačných orgánov.

Príslušné regulačné orgány môžu spoločne požiadať, aby sa lehota uvedená v druhom pododseku písm. a) tohto odseku predĺžila o najviac šesť mesiacov, okrem prípadov podľa článku 4 ods. 7 tohto nariadenia alebo článku 59 ods. 1 písm. c) alebo článku 62 ods. 1 písm. f) smernice (EÚ) 2019/944.

Ak boli v nových sieťových predpisoch alebo usmerneniach prijatých ako delegované akty po 4. júli 2019 zverené regulačným orgánom právomoci rozhodovať o cezhraničných otázkach uvedených v prvom pododseku, agentúra ACER je príslušná len na dobrovoľnom základe podľa druhého pododseku písm. b) tohto odseku na základe žiadosti najmenej 60 % príslušných regulačných orgánov. V prípade, že ide len o dva regulačné orgány, každý z nich môže postúpiť vec agentúre ACER.

Komisia predloží do 31. októbra 2023 a následne každé tri roky Európskemu parlamentu a Rade správu o možnej potrebe ďalšieho posilnenia zapojenia agentúry ACER do riešenia prípadov nezhody medzi regulačnými orgánmi, pokiaľ ide o spoločné rozhodnutia v otázkach, pre ktoré boli regulačným orgánom zverené delegovaným aktom právomoci po 4. júli 2019. V náležitých prípadoch sa k správe pripojí legislatívny návrh na zmenu týchto právomocí alebo na presun potrebných právomocí na agentúru ACER.

11.   Agentúra ACER pri príprave svojich rozhodnutí podľa odseku 10 konzultuje s dotknutými regulačnými orgánmi a prevádzkovateľmi prenosových sústav či prepravných sietí a musí byť informovaná o návrhoch a pripomienkach všetkých dotknutých prevádzkovateľov prenosových sústav či prepravných sietí.

12.   Ak sa vec postúpi agentúre ACER podľa odseku 10, agentúra ACER:

a)

vydá rozhodnutie do šiestich mesiacov od dátumu postúpenia alebo do štyroch mesiacov od dátumu postúpenia v prípadoch podľa článku 4 ods. 7 tohto nariadenia alebo podľa článku 59 ods. 1 písm. c) alebo článku 62 ods. 1 písm. f) smernice (EÚ) 2019/944, a

b)

môže v prípade potreby vydať predbežné rozhodnutie, ktorým zabezpečí ochranu bezpečnosti dodávok alebo ochranu prevádzkovej bezpečnosti.

13.   V prípade, keď regulačné otázky uvedené v odseku 10 zahŕňajú výnimky v zmysle článku 63 nariadenia (EÚ) 2019/943 alebo článku 36 smernice 2009/73/ES, lehoty stanovené v tomto nariadení sa nekumulujú s lehotami stanovenými v uvedených ustanoveniach.

Článok 7

Úlohy agentúry ACER týkajúce sa regionálnych koordinačných centier

1.   Agentúra ACER v úzkej spolupráci s regulačnými orgánmi a sieťou ENTSO pre elektrinu monitoruje a analyzuje výsledky regionálnych koordinačných centier, pričom prihliada na správy stanovené v článku 46 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/943.

2.   V záujme efektívneho a promptného výkonu úloh uvedených v odseku 1 agentúra ACER najmä:

a)

rozhoduje o konfigurácii regiónov prevádzky sústavy v zmysle článku 36 ods. 3 a 4 a schvaľuje návrhy podľa článku 37 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/943;

b)

podľa potreby si vyžaduje informácie od regionálnych koordinačných centier podľa článku 46 nariadenia (EÚ) 2019/943;

c)

vydáva stanoviská a odporúčania určené Európskemu parlamentu, Rade a Komisii;

d)

vydáva stanoviská a odporúčania pre regionálne koordinačné centrá.

Článok 8

Úlohy agentúry ACER týkajúce sa nominovaných organizátorov trhu s elektrinou

Na uistenie sa, že nominovaní organizátori trhu s elektrinou vykonávajú svoje funkcie v zmysle nariadenia (EÚ) 2019/943 a nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222 (21), agentúra ACER:

a)

monitoruje pokrok nominovaných organizátorov trhu s elektrinou pri zriaďovaní funkcií podľa nariadenia (EÚ) 2015/1222;

b)

vydáva Komisii odporúčania v súlade s článkom 7 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2015/1222;

c)

podľa potreby žiada od nominovaných organizátorov trhu s elektrinou informácie.

Článok 9

Úlohy agentúry ACER z hľadiska primeranosti výroby a pripravenosti na riziká

1.   Agentúra ACER schvaľuje a podľa potreby mení:

a)

návrhy metodík a výpočtov súvisiacich s posudzovaním primeranosti zdrojov na európskej úrovni podľa článku 23 ods. 3, 4, 6 a 7 nariadenia (EÚ) 2019/943;

b)

návrhy technických špecifikácií cezhraničnej účasti na kapacitných mechanizmoch podľa článku 26 ods. 11 nariadenia (EÚ) 2019/943.

2.   Agentúra ACER vydá stanovisko podľa článku 24 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/941, či rozdiely medzi vnútroštátnym posúdením primeranosti zdrojov a posudzovaním primeranosti zdrojov na európskej úrovni sú opodstatnené.

3.   Agentúra ACER schvaľuje a podľa potreby mení metodiky:

a)

identifikácie regionálnych scenárov krízy dodávok elektriny podľa článku 5 nariadenia (EÚ) 2019/941

b)

posudzovania krátkodobej a sezónnej primeranosti podľa článku 8 nariadenia (EÚ) 2019/941.

4.   Pokiaľ ide o bezpečnosť dodávok plynu, agentúra ACER je zastúpená v Koordinačnej skupine pre plyn podľa článku 4 nariadenia (EÚ) 2017/1938 a vykonáva svoje povinnosti týkajúce sa stálej obojsmernej kapacity prepojení pre plyn podľa prílohy III k nariadeniu (EÚ) 2017/1938.

Článok 10

Úlohy agentúry ACER týkajúce sa výnimiek

Agentúra ACER rozhoduje o výnimkách podľa článku 63 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2019/943. Agentúra ACER taktiež rozhoduje o výnimkách podľa článku 36 ods. 4 smernice 2009/73/ES, ak sa príslušná infraštruktúra nachádza na území viac ako jedného členského štátu.

Článok 11

Úlohy agentúry ACER týkajúce sa infraštruktúry

Pokiaľ ide o transeurópsku energetickú infraštruktúru, agentúra ACER v úzkej spolupráci s regulačnými orgánmi a sieťami ENTSO pre elektrinu a ENTSO pre plyn:

a)

monitoruje pokrok dosiahnutý pri realizácii projektov na vytvorenie novej prepojovacej kapacity;

b)

monitoruje vykonávanie plánov rozvoja siete či sústavy pre celú Úniu. Ak agentúra ACER zistí nezrovnalosti medzi týmito plánmi a ich vykonávaním, preskúma, aké sú dôvody týchto nezrovnalostí, a predloží odporúčania prevádzkovateľom prenosových sústav či prepravných sietí, regulačným orgánom alebo iným dotknutým príslušným orgánom s cieľom uskutočňovať investície v súlade s plánmi rozvoja siete či sústavy pre celú Úniu;

c)

vykonáva povinnosti stanovené v článkoch 5, 11 a 13 nariadenia (EÚ) č. 347/2013;

d)

prijíma rozhodnutia o investičných žiadostiach podľa článku 12 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 347/2013.

Článok 12

Úlohy agentúry ACER týkajúce sa integrity a transparentnosti veľkoobchodných trhov

Na účinné monitorovanie integrity a transparentnosti veľkoobchodných trhov agentúra ACER v úzkej spolupráci s regulačnými orgánmi a ďalšími národnými orgánmi:

a)

monitoruje veľkoobchodné trhy, zbiera a zdieľa údaje a zriadi európsky register účastníkov trhu v súlade s článkami 7 až 12 nariadenia (EÚ) č. 1227/2011;

b)

vydáva Komisii odporúčania v súlade s článkom 7 nariadenia (EÚ) č. 1227/2011;

c)

koordinuje vyšetrovania podľa článku 16 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1227/2011.

Článok 13

Poverenie agentúry ACER novými úlohami

Agentúra ACER môže za okolností jasne vymedzených Komisiou v sieťových predpisoch prijatých podľa článku 59 nariadenia (EÚ) 2019/943 a v usmerneniach prijatých podľa článku 61 uvedeného nariadenia alebo článku 23 nariadenia (ES) č. 715/2009 a v otázkach súvisiacich s účelom, na ktorý bola zriadená, byť poverená ďalšími úlohami, ktoré nezahŕňajú rozhodovacie právomoci.

Článok 14

Konzultácie, transparentnosť a procesné záruky

1.   Agentúra ACER pri plnení svojich úloh, najmä pri vypracúvaní rámcových usmernení podľa článku 59 nariadenia (EÚ) 2019/943 alebo článku 6 nariadenia (ES) č. 715/2009, a pri navrhovaní zmien sieťových predpisov podľa článku 60 nariadenia (EÚ) 2019/943 alebo článku 7 nariadenia (ES) č. 715/2009 dôkladne a včas konzultuje s účastníkmi trhu, prevádzkovateľmi prenosových sústav či prepravných sietí, spotrebiteľmi, koncovými užívateľmi, a ak je to vhodné, orgánmi pre hospodársku súťaž, bez toho, aby boli dotknuté ich právomoci, pričom koná otvorene a transparentne, najmä ak sa jej úlohy týkajú prevádzkovateľov prenosových sústav či prepravných sietí.

2.   Agentúra ACER zabezpečí, aby verejnosť a akékoľvek zainteresované strany dostávali v náležitých prípadoch objektívne, spoľahlivé a ľahko dostupné informácie, najmä o výsledkoch jej práce.

Zverejnia sa všetky dokumenty a zápisnice z konzultácií uskutočnených počas vypracúvania rámcových usmernení podľa článku 59 nariadenia (EÚ) 2019/943 alebo článku 6 nariadenia (ES) č. 715/2009 alebo zmien sieťových predpisov uvedených v odseku 1.

3.   Pred prijatím rámcových usmernení alebo pred navrhnutím zmien sieťových predpisov podľa odseku 1 agentúra ACER uvedie, ako sa zohľadnili pripomienky doručené počas konzultácií, a ak pripomienky neboli zohľadnené, uvedie dôvody.

4.   Agentúra ACER zverejní na svojom webovom sídle prinajmenšom program, podkladové dokumenty a v prípade potreby zápisnice zo schôdzí správnej rady, rady regulačných orgánov a odvolacej rady.

5.   Agentúra ACER prijme a zverejní vhodný a primeraný rokovací poriadok v súlade s postupom stanoveným v článku 19 ods. 1. písm. t). Uvedený rokovací poriadok obsahuje ustanovenia, ktorými sa zabezpečí transparentný a primeraný rozhodovací proces zaručujúci základné procesné práva založené na zásadách právneho štátu vrátane práva byť vypočutý, práva na prístup k spisom a štandardov uvedených v odsekoch 6, 7 a 8.

6.   Pred prijatím individuálneho rozhodnutia podľa tohto nariadenia agentúra ACER informuje všetky dotknuté strany o svojom zámere prijať toto rozhodnutie a stanoví lehotu, v ktorej môže dotknutá strana vyjadriť svoje stanovisko k veci, pričom v plnej miere zohľadní naliehavosť, zložitosť a prípadné následky celej veci.

7.   Agentúra ACER v individuálnych rozhodnutiach uvedie dôvody, z ktorých pri rozhodovaní vychádzala, aby bolo možné odvolať sa vo veci samej.

8.   Strany, ktorú sú individuálnymi rozhodnutiami dotknuté, sú informované o zákonných opravných prostriedkoch dostupných podľa tohto nariadenia.

Článok 15

Monitorovanie energetického sektora a sektora zemného plynu a podávanie správ o nich

1.   Agentúra ACER v úzkej spolupráci s Komisiou, členskými štátmi a príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vrátane regulačných orgánov a bez toho, aby boli dotknuté právomoci príslušných orgánov, monitoruje veľkoobchodné a maloobchodné trhy s elektrinou a so zemným plynom, najmä maloobchodné ceny elektriny a zemného plynu, dodržiavanie práv spotrebiteľov stanovených v smernici (EÚ) 2019/944 a smernici 2009/73/ES, vplyv vývoja trhu na domácnosti, prístup k sieťam vrátane prístupu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov, dosiahnutý pokrok v súvislosti s prepojeniami, potenciálne prekážky cezhraničného obchodu, regulačné prekážky vstupu nových a malých subjektov na trh vrátane občianskych energetických spoločenstiev, štátne zásahy brániace tomu, aby ceny odrážali skutočný nedostatok, ako sú tie stanovené v článku 10 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2019/943, výsledky členských štátov v oblasti bezpečnosti dodávok elektriny na základe výsledkov posudzovania primeranosti zdrojov na európskej úrovni uvedeného v článku 23 uvedeného nariadenia, najmä pri zohľadnení hodnotení ex-post uvedených v článku 17 nariadenia (EÚ) 2019/941.

2.   Agentúra ACER každoročne zverejňuje správu s výsledkami monitorovania uvedeného v odseku 1. V tejto správe uvedie všetky prekážky dokončenia vnútorných trhov s elektrinou a zemným plynom.

3.   Pri zverejnení svojej výročnej správy môže agentúra ACER predložiť Európskemu parlamentu a Komisii stanovisko k prípadným opatreniam na odstránenie prekážok uvedených v odseku 2.

4.   Agentúra ACER vypracuje správu o najlepších postupoch týkajúcich sa metodík určovania prenosových a distribučných taríf podľa článku 18 ods. 9 nariadenia (EÚ) 2019/943.

Kapitola II

Organizácia agentúry ACER

Článok 16

Právne postavenie

1.   Agentúra ACER je orgánom Únie s právnou subjektivitou.

2.   Agentúra ACER má v každom členskom štáte najširšiu právnu spôsobilosť, akú jeho právo priznáva právnickým osobám. Môže najmä nadobúdať hnuteľný a nehnuteľný majetok alebo ho scudzovať, ako aj byť účastníkom súdneho konania.

3.   Agentúru ACER zastupuje jej riaditeľ.

4.   Sídlom agentúry ACER je Ľubľana v Slovinsku.

Článok 17

Administratívna a riadiaca štruktúra

Agentúru ACER tvorí:

a)

správna rada, ktorá vykonáva úlohy uvedené v článku 19;

b)

rada regulačných orgánov, ktorá vykonáva úlohy uvedené v článku 22;

c)

riaditeľ, ktorý vykonáva úlohy uvedené v článku 24, a

d)

odvolacia rada, ktorá vykonáva úlohy uvedené v článku 28.

Článok 18

Zloženie správnej rady

1.   Správna rada pozostáva z deviatich členov. Každý člen má náhradníka. Dvoch členov a ich náhradníkov vymenúva Komisia, dvoch členov a ich náhradníkov vymenúva Európsky parlament a piatich členov a ich náhradníkov vymenúva Rada. Členom správnej rady nemôže byť poslanec Európskeho parlamentu. Člen správnej rady nesmie byť členom rady regulačných orgánov.

2.   Funkčné obdobie členov správnej rady a ich náhradníkov je štyri roky a môže sa jedenkrát obnoviť. Pri prvom mandáte bude toto obdobie pre polovicu členov správnej rady a ich náhradníkov šesťročné.

3.   Správna rada si spomedzi svojich členov dvojtretinovou väčšinou zvolí svojho predsedu a podpredsedu. Podpredseda automaticky nahradí predsedu, ak predseda nie je schopný vykonávať svoje povinnosti. Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu je dva roky a môže sa jedenkrát obnoviť. Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu však skončí, keď prestanú byť členmi správnej rady.

4.   Zasadnutia správnej rady zvoláva jej predseda. Predseda rady regulačných orgánov alebo osoba poverená radou regulačných orgánov a riaditeľ sa bez hlasovacieho práva zúčastňujú na rokovaniach, ak správna rada, pokiaľ ide o riaditeľa, nerozhodne inak. Správna rada sa stretáva najmenej dvakrát ročne na riadnom zasadnutí. Zasadá aj na podnet svojho predsedu, na žiadosť Komisie alebo na žiadosť aspoň tretiny svojich členov. Správna rada môže prizvať kohokoľvek, koho stanovisko môže byť dôležité, aby sa zúčastnil na jej zasadnutiach ako pozorovateľ. Členom správnej rady môžu s prihliadnutím na jej rokovací poriadok pomáhať poradcovia alebo experti. Administratívne služby poskytuje správnej rade agentúra ACER.

5.   Rozhodnutia správnej rady sa prijímajú na základe dvojtretinovej väčšiny prítomných členov, ak sa v tomto nariadení neuvádza inak. Každý člen správnej rady alebo náhradník má jeden hlas.

6.   Rokovací poriadok podrobnejšie určí:

a)

mechanizmus hlasovania, najmä podmienky, na základe ktorých môže jeden člen konať v mene iného, a podľa potreby aj pravidlá upravujúce uznášaniaschopnosť, a

b)

rotačný mechanizmus na obnovu členov správnej rady vymenúvaných Radou, aby sa v priebehu času zabezpečila vyvážená účasť členských štátov.

7.   Bez toho, aby tým bola dotknutá úloha členov vymenovaných Komisiou, sa členovia správnej rady zaväzujú konať nezávisle a objektívne v záujme Únie ako celku a nevyhľadávajú a ani neprijímajú pokyny od inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr Únie, od žiadnej vlády členského štátu, ani od iného verejného alebo súkromného orgánu. Na tento účel každý člen správnej rady podá písomné vyhlásenie o záväzkoch a písomné vyhlásenie o záujmoch, v ktorom buď uvedie, že neexistujú žiadne záujmy, ktoré by sa mohli považovať za prekážku jeho nezávislosti, alebo uvedie priame alebo nepriame záujmy, ktoré by sa mohli považovať za prekážku jeho nezávislosti. Agentúra ACER tieto vyhlásenia každoročne zverejní.

Článok 19

Funkcie správnej rady

1.   Správna rada:

a)

po konzultácii s radou regulačných orgánov a po získaní jej súhlasného stanoviska podľa článku 22 ods. 5 písm. c) vymenuje riaditeľa v súlade s článkom 23 ods. 2 a v relevantných prípadoch predĺži jeho funkčné obdobie alebo ho z funkcie odvolá;

b)

formálne vymenuje členov rady regulačných orgánov nominovaných v súlade s článkom 21 ods. 1;

c)

formálne vymenuje členov odvolacej rady v súlade s článkom 25 ods. 2;

d)

zabezpečí, aby agentúra ACER vykonávala svoje poslanie a plnila úlohy, ktoré jej boli pridelené, v súlade s týmto nariadením;

e)

prijíma programový dokument uvedený v článku 20 ods. 1 dvojtretinovou väčšinou svojich členov a v náležitých prípadoch ho zmení v súlade s článkom 20 ods. 3;

f)

prijíma dvojtretinovou väčšinou ročný rozpočet agentúry ACER a vykonáva svoje ostatné rozpočtové funkcie v súlade s článkami 31 až 35;

g)

po získaní súhlasu Komisie rozhoduje o prijatí akéhokoľvek odkázaného majetku, darov alebo príspevkov z iných zdrojov Únie, alebo akýchkoľvek dobrovoľných príspevkov od členských štátov alebo regulačných orgánov. Stanovisko správnej rady vydané podľa článku 35 ods. 4 musí obsahovať odkaz na zdroje financovania uvedené v tomto odseku;

h)

po konzultácii s radou regulačných orgánov vykonáva disciplinárnu právomoc vo vzťahu k riaditeľovi. Okrem toho vo vzťahu k zamestnancom agentúry ACER vykonáva v súlade s odsekom 2 právomoci zverené služobným poriadkom menovaciemu orgánu a na základe podmienok zamestnávania orgánu splnomocnenému uzatvárať pracovné zmluvy;

i)

vypracúva vykonávacie predpisy agentúry ACER na uplatňovanie služobného poriadku a podmienok zamestnávania v súlade s článkom 110 služobného poriadku podľa článku 39 ods. 2;

j)

prijíma praktické opatrenia o práve na prístup k dokumentom agentúry ACER v súlade s článkom 41;

k)

prijíma a uverejňuje výročnú správu o činnosti agentúry ACER na základe návrhu výročnej správy uvedenej v článku 24 ods. 1 písm. i) a predloží túto správu Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, a Dvoru audítorov do 1. júla každého roku. Táto výročná správa o činnosti agentúry ACER obsahuje samostatnú časť schválenú radou regulačných orgánov, ktorá sa týka regulačných činností agentúry ACER počas daného roka;

l)

prijme a uverejní svoj rokovací poriadok;

m)

prijíma rozpočtové pravidlá uplatniteľné na agentúru ACER v súlade s článkom 36;

n)

prijíma stratégiu boja proti podvodom, ktorá musí byť primeraná riziku podvodov, pričom zohľadňuje náklady a prínosy opatrení, ktoré sa majú vykonať;

o)

vo vzťahu k svojim členom, ako aj k členom odvolacej rady prijíma pravidlá na zamedzenie konfliktom záujmov a ich riadenie;

p)

prijíma a pravidelne aktualizuje plány komunikácie a šírenia informácií uvedené v článku 41;

q)

vymenúva účtovníka podliehajúceho služobnému poriadku a podmienkam zamestnávania, ktorý je pri vykonávaní svojich povinností úplne nezávislý;

r)

zabezpečuje primerané nadväzné opatrenia na zistenia a odporúčania vyplývajúce zo správ o vnútornom či externom audite a z hodnotení, ako aj vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti podvodom (ďalej len „OLAF“);

s)

schvaľuje uzavretie pracovných dojednaní v súlade s článkom 43;

t)

na základe návrhu riaditeľa v súlade s článkom 24 ods. 1 písm. b) a po konzultácii s radou regulačných orgánov a po získaní jej súhlasného stanoviska v súlade s článkom 22 ods. 5 písm. f) prijme a uverejní rokovací poriadok uvedený v článku 14 ods. 5.

2.   Správna rada prijíma v súlade s článkom 110 služobného poriadku rozhodnutie na základe článku 2 ods. 1 služobného poriadku a článku 6 podmienok zamestnávania, ktorým deleguje príslušné právomoci menovacieho orgánu na riaditeľa a ktorým vymedzuje podmienky, za ktorých možno toto delegovanie právomoci pozastaviť. Riaditeľ je oprávnený tieto právomoci delegovať ďalej.

3.   Ak si to vyžadujú mimoriadne okolnosti, správna rada môže rozhodnutím dočasne pozastaviť delegovanie právomocí menovacieho orgánu na riaditeľa a na subjekty, ktorým riaditeľ ďalej delegoval právomoc, a tieto právomoci vykonávať sama alebo ich delegovať na jedného zo svojich členov alebo na zamestnanca iného ako riaditeľa. Za mimoriadne okolnosti sa považujú výlučne administratívne, rozpočtové alebo riadiace záležitosti a nie je nimi dotknutá úplná nezávislosť riaditeľa, pokiaľ ide o plnenie jeho úloh podľa článku 24 ods. 1 písm. c).

Článok 20

Ročné a viacročné plánovanie

1.   Riaditeľ každoročne pripraví návrh programového dokumentu, ktorý obsahuje ročné a viacročné plánovanie, a predkladá návrh programového dokumentu správnej rade a rade regulačných orgánov.

Správna rada prijíma návrh programového dokumentu po získaní súhlasného stanoviska rady regulačných orgánov a najneskôr do 31. januára predloží návrh programového dokumentu Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.

Návrh programového dokumentu musí byť v súlade s predbežným návrhom odhadu vypracovaným v súlade s článkom 33 ods. 1, 2 a 3.

Správna rada prijme programový dokument po zohľadnení stanoviska Komisie a po získaní súhlasného stanoviska rady regulačných orgánov a po tom, ako ho riaditeľ predloží Európskemu parlamentu. Správna rada predloží programový dokument Európskemu parlamentu, Rade a Komisii do 31. decembra.

Programový dokument sa prijíma bez toho, aby bol dotknutý ročný rozpočtový postup, a zverejní sa.

Programový dokument nadobúda definitívnu podobu po konečnom prijatí všeobecného rozpočtu, pričom sa v prípade potreby zodpovedajúcim spôsobom upraví.

2.   Ročné plánovanie v rámci programového dokumentu zahŕňa podrobné ciele a očakávané výsledky vrátane ukazovateľov výkonnosti. Obsahuje aj opis opatrení, ktoré sa majú financovať, a odhad finančných a ľudských zdrojov vyčlenených na každé opatrenie vrátane odkazu na pracovné skupiny agentúry ACER poverené podieľaním sa na vypracúvaní návrhov príslušných dokumentov v súlade so zásadami zostavovania rozpočtu a riadenia podľa činností. Ročné plánovanie je koherentné s viacročným plánovaním uvedeným v odseku 4. Jasne sa v ňom musia stanoviť úlohy, ktoré boli doplnené, zmenené alebo vypustené v porovnaní s predchádzajúcim rozpočtovým rokom.

3.   Správna rada zmení prijatý programový dokument, keď sa agentúre ACER pridelí nová úloha.

Každá podstatná zmena v programovom programe sa prijíma rovnakým postupom ako pôvodný programový program. Správna rada môže delegovať právomoc vykonávať nepodstatné zmeny v programovom dokumente na riaditeľa.

4.   Vo viacročnom plánovaní v rámci programového dokumentu sa stanoví všeobecné strategické plánovanie vrátane cieľov, očakávaných výsledkov a ukazovateľov výkonnosti. Ďalej sa v ňom stanoví plánovanie zdrojov vrátane viacročného rozpočtu a personálu.

Plánovanie zdrojov sa každoročne aktualizuje. Strategické plánovanie sa aktualizuje v prípade potreby, a najmä s cieľom zamerať sa na výsledky hodnotenia uvedeného v článku 45.

Článok 21

Zloženie rady regulačných orgánov

1.   Rada regulačných orgánov je zložená z:

a)

vysokých predstaviteľov regulačných orgánov podľa článku 57 ods. 1 smernice (EÚ) 2019/944 a článku 39 ods. 1 smernice 2009/73/ES a jedného náhradníka za každý členský štát spomedzi súčasných vysokých predstaviteľov týchto orgánov pričom v oboch prípadoch ich nominuje regulačný orgán;

b)

jedného nehlasujúceho zástupcu Komisie.

Členom rady regulačných orgánov môže byť len jeden zástupca každého členského štátu z regulačného orgánu.

2.   Rada regulačných orgánov si spomedzi svojich členov zvolí predsedu a podpredsedu. Podpredseda nahradí predsedu, ak predseda nie je schopný vykonávať svoje povinnosti. Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu je dva a pol roka a môže sa obnoviť. Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu však v každom prípade skončí, keď prestanú byť členmi rady regulačných orgánov.

Článok 22

Funkcie rady regulačných orgánov

1.   Rada regulačných orgánov koná dvojtretinovou väčšinou prítomných členov, pričom každý člen má jeden hlas.

2.   Rada regulačných orgánov prijme a uverejní svoj rokovací poriadok, v ktorom sa určia podrobnejšie podmienky hlasovania, najmä podmienky zastupovania jedného člena iným a prípadne pravidlá uznášaniaschopnosti. V rokovacom poriadku sa môžu ustanoviť osobitné pracovné metódy pre posudzovanie otázok vyplývajúcich z regionálnych iniciatív spolupráce.

3.   Rada regulačných orgánov pri výkone úloh, ktoré sa jej ukladajú v tomto nariadení, a bez toho, aby tým bola dotknutá činnosť jej členov v mene príslušných regulačných orgánov, koná nezávisle a nevyžaduje ani nezohľadňuje pokyny od žiadnej vlády členského štátu, Komisie ani od žiadneho súkromného alebo verejného subjektu.

4.   Administratívne služby poskytuje rade regulačných orgánov agentúra ACER.

5.   Rada regulačných orgánov:

a)

vydáva stanoviská a v prípade potreby pripomienky a zmeny k zneniu návrhov stanovísk, odporúčaní a rozhodnutí vypracovaných riaditeľom podľa článku 3 ods. 1, článkov 4 až 8, článku 9 ods. 1 a 3, článku 10, článku 11 písm. c), článku 13, článku 15 ods. 4 a článkov 30 a 43, ktoré sa predkladajú na prijatie;

b)

v rámci svojej pôsobnosti poskytuje riaditeľovi usmernenia pri výkone jeho úloh s výnimkou úloh agentúry ACER podľa nariadenia (EÚ) č. 1227/2011 a poskytuje usmernenia pracovným skupinám agentúry ACER zriadeným podľa článku 30;

c)

vydáva stanovisko pre správnu radu ku kandidátovi, ktorý má byť v súlade s článkom 19 ods. 1 písm. a) a článkom 23 ods. 2 vymenovaný za riaditeľa;

d)

schvaľuje programový dokument v súlade s článkom 20 ods. 1;

e)

schvaľuje samostatný oddiel výročnej správy o regulačných činnostiach v súlade s článkom 19 ods. 1 písm. k) a článkom 24 ods. 1 písm. i);

f)

vydáva stanovisko pre správnu radu k rokovaciemu poriadku podľa článku 14 ods. 5 a článku 30 ods. 3;

g)

vydáva stanovisko pre správnu radu k plánom komunikácie a šírenia informácií uvedeným v článku 41;

h)

vydáva stanovisko pre správnu radu k rokovaciemu poriadku pre vzťahy s tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami uvedenému v článku 43.

6.   Európsky parlament je o návrhu programu nadchádzajúcich zasadnutí rady regulačných orgánov informovaný aspoň dva týždne vopred. Návrh zápisnice sa zašle Európskemu parlamentu do dvoch týždňov od predmetného zasadnutia. Európsky parlament môže pri plnom rešpektovaní jeho nezávislosti vyzvať predsedu rady regulačných orgánov alebo jej podpredsedu, aby vystúpil pred jeho príslušným výborom a odpovedal na otázky členov tohto výboru.

Článok 23

Riaditeľ

1.   Agentúru ACER riadi jej riaditeľ, ktorý koná v súlade s usmerneniami uvedenými v článku 22 ods. 5 písm. b) druhej vete, a ak tak ustanovuje toto nariadenie, v súlade so stanoviskami rady regulačných orgánov. Bez toho, aby boli dotknuté príslušné úlohy správnej rady a rady regulačných orgánov vo vzťahu k úlohám riaditeľa, riaditeľ nevyžaduje ani nezohľadňuje pokyny od žiadnej vlády, inštitúcií Únie, ani od žiadneho súkromného alebo verejného subjektu alebo osoby. Riaditeľ sa zodpovedá správnej rade, pokiaľ ide o administratívne, rozpočtové a riadiace záležitosti, ale zostáva úplne nezávislý, pokiaľ ide o jeho úlohy podľa článku 24 ods. 1 písm. c). Riaditeľ sa môže zúčastňovať na zasadnutiach rady regulačných orgánov ako pozorovateľ.

2.   Riaditeľa vymenúva správna rada po získaní súhlasného stanoviska rady regulačných orgánov na základe kvalít, ako aj schopností a skúseností týkajúcich sa energetického odvetvia, zo zoznamu najmenej troch kandidátov navrhnutých Komisiou na základe otvoreného a transparentného výberového konania. Pred vymenovaním prednesie kandidát, ktorého vybrala správna rada, vyhlásenie pred príslušným výborom Európskeho parlamentu a odpovie na otázky jeho členov. Na účely uzatvorenia zmluvy s riaditeľom zastupuje agentúru ACER predseda správnej rady.

3.   Funkčné obdobie riaditeľa je päťročné. V priebehu deviatich mesiacov pred koncom tohto obdobia Komisia vykoná hodnotenie. V rámci tohto hodnotenia Komisia preskúma najmä:

a)

výsledky činnosti riaditeľa;

b)

povinnosti agentúry ACER a požiadavky na nasledujúce roky.

4.   Správna rada môže na návrh Komisie, po konzultácii s radou regulačných orgánov a čo najdôkladnejšom zohľadnení hodnotenia a stanoviska rady regulačných orgánov a jedine v prípadoch, keď to možno odôvodniť úlohami agentúry ACER a jej potrebami, jedenkrát predĺžiť funkčné obdobie riaditeľa najviac o päť rokov. Riaditeľ, ktorého funkčné obdobie bolo predĺžené, sa nemôže na konci predĺženého obdobia zúčastniť na ďalšom výberovom konaní na tú istú funkciu.

5.   Správna rada informuje Európsky parlament o svojom úmysle predĺžiť funkčné obdobie riaditeľa. Mesiac pred predĺžením jeho funkčného obdobia môže byť riaditeľ vyzvaný, aby vystúpil pred príslušným výborom Európskeho parlamentu a odpovedal na otázky členov tohto výboru.

6.   Ak sa jeho funkčné obdobie nepredĺži, riaditeľ ostáva vo funkcii až do vymenovania svojho nástupcu.

7.   Riaditeľa možno odvolať z funkcie len na základe rozhodnutia správnej rady po získaní súhlasného stanoviska rady regulačných orgánov. Správna rada prijme toto rozhodnutie na základe dvojtretinovej väčšiny svojich členov.

8.   Európsky parlament a Rada môžu vyzvať riaditeľa, aby predložil správu o výkone svojich povinností. Európsky parlament môže vyzvať riaditeľa, aby vystúpil pred jeho príslušným výborom a odpovedal na otázky členov tohto výboru.

Článok 24

Úlohy riaditeľa

1.   Riaditeľ:

a)

je právnym zástupcom agentúry ACER a zodpovedá za jej každodenné riadenie;

b)

pripravuje prácu správnej rady, zúčastňuje sa na práci správnej rady bez práva hlasovať, a je zodpovedný za vykonávanie rozhodnutí prijatých správnou radou;

c)

pripravuje, konzultuje, prijíma a uverejňuje stanoviská, odporúčania a rozhodnutia;

d)

je zodpovedný za realizáciu ročného pracovného programu agentúry ACER pod dohľadom rady regulačných orgánov a pod administratívnou kontrolou správnej rady;

e)

prijíma potrebné opatrenia, predovšetkým pokiaľ ide o prijímanie interných administratívnych pokynov a uverejňovanie oznámení v záujme zabezpečenia fungovania agentúry ACER v súlade s týmto nariadením;

f)

každý rok pripraví návrh pracovného programu agentúry ACER na nasledujúci rok a po prijatí daného návrhu správnou radou ho predloží rade regulačných orgánov, Európskemu parlamentu a Komisii do 31. januára každého roka;

g)

je zodpovedný za vykonávanie programového dokumentu a za informovanie správnej rady o jeho vykonávaní;

h)

vypracúva predbežný návrh odhadu agentúry ACER podľa článku 33 ods. 1 a plní rozpočet agentúry ACER v súlade s článkami 34 a 35;

i)

každý rok pripraví a predloží správnej rade návrh výročnej správy, ktorá obsahuje samostatný oddiel o regulačných činnostiach agentúry ACER a oddiel o finančných a administratívnych záležitostiach;

j)

pripravuje akčný plánu v nadväznosti na závery zo správ a z hodnotení v rámci vnútorného alebo vonkajšieho auditu, ako aj vyšetrovania úradu OLAF, a predkladá správu o pokroku dvakrát ročne Komisii a v pravidelných intervaloch správnej rade;

k)

je zodpovedný za rozhodnutie, či je na účinné a efektívne plnenie úloh agentúry ACER potrebné umiestniť jedného alebo viacerých zamestnancov v jednom alebo viacerých členských štátoch.

Na účely prvého pododseku písm. k) si riaditeľ pred prijatím rozhodnutia o zriadení miestnej kancelárie vyžiada stanovisko dotknutých členských štátov vrátane členského štátu, v ktorom sa nachádza sídlo agentúry ACER, a získa predchádzajúci súhlas Komisie a správnej rady. Uvedené rozhodnutie musí vychádzať z príslušnej analýzy nákladov a prínosov a určí rozsah činností, ktoré sa majú vykonávať v miestnej kancelárii, a to spôsobom, ktorý zabraňuje zbytočným nákladom a duplicite administratívnych funkcií agentúry ACER.

2.   Na účely odseku 1 písm. c) tohto článku sa stanoviská, odporúčania a rozhodnutia uvedené v článku 3 ods. 1, článkoch 4 až 8, článku 9 ods. 1 a 3, článku 10, článku 11 písm. c), článku 13, článku 15 ods. 4 a článkoch 30 a 43 prijmú iba po získaní súhlasného stanoviska rady regulačných orgánov.

Pred predložením návrhov stanovísk, odporúčaní alebo rozhodnutí na hlasovanie v rade regulačných orgánov riaditeľ predloží návrhy stanovísk, odporúčaní alebo rozhodnutí príslušnej pracovnej skupine dostatočne včas na konzultáciu.

Riaditeľ:

a)

zohľadní pripomienky a zmeny predložené radou regulačných orgánov a opätovne predloží revidovaný návrh stanoviska, odporúčania alebo rozhodnutia rade regulačných orgánov na zaujatie súhlasného stanoviska;

b)

môže vziať späť predložené návrhy stanovísk, odporúčaní alebo rozhodnutí, ak predloží riadne písomné vysvetlenie svojho nesúhlasu so zmenami, ktoré predložila rada regulačných orgánov.

Riaditeľ môže v prípade spaťvzatia návrhu stanoviska, odporúčania alebo rozhodnutia vydať nový návrh stanoviska, odporúčania alebo rozhodnutia podľa postupu stanoveného v článku 22 ods. 5 písm. a) a v druhom pododseku tohto odseku. Na účely tretieho pododseku písm. a) tohto odseku, ak sa riaditeľ odchýli od pripomienok a zmien predložených radou regulačných orgánov alebo ich zamietne, tiež predloží riadne zdôvodnené písomné vysvetlenie.

Ak rada regulačných orgánov nevydá súhlasné stanovisko k opätovne predloženému zneniu návrhu stanoviska, odporúčania alebo rozhodnutia, pretože jej pripomienky a zmeny neboli v opätovne predloženom znení náležite zohľadnené, môže riaditeľ znenie návrhu stanoviska, odporúčania alebo rozhodnutia ďalej prepracovať v súlade so zmenami a pripomienkami navrhnutými radou regulačných orgánov s cieľom získať jej súhlasné stanovisko bez toho, aby znovu konzultoval s príslušnou pracovnou skupinou alebo musel poskytnúť ďalšie písomné odôvodnenie.

Článok 25

Zriadenie a zloženie odvolacej rady

1.   Agentúra ACER zriadi odvolaciu radu.

2.   Odvolacia rada je zložená zo šiestich členov a šiestich náhradníkov vybraných spomedzi súčasných alebo bývalých vysokých predstaviteľov regulačných orgánov, orgánov pre hospodársku súťaž alebo iných inštitúcií Únie alebo vnútroštátnych inštitúcií s príslušnými skúsenosťami v energetickom sektore. Odvolacia rada vymenúva svojho predsedu.

Členov odvolacej rady vymenúva formálne správna rada na návrh Komisie na základe verejnej výzvy na vyjadrenie záujmu a po konzultácii s radou regulačných orgánov.

3.   Odvolacia rada prijme a uverejní svoj rokovací poriadok. V tomto poriadku sa podrobne stanovia mechanizmy organizácie a fungovania odvolacej rady, ako aj pravidlá platné pre odvolania predložené rade podľa článku 28. Návrh svojho rokovacieho poriadku, ako aj jeho každú významnú zmenu oznámi odvolacia rada Komisii. Komisia môže vydať k rokovacieho poriadku stanovisko do troch mesiacov odo dňa, keď jej bolo doručené oznámenie.

Rozpočet agentúry ACER obsahuje osobitný rozpočtový riadok na financovanie registra odvolacej rady.

4.   Rozhodnutia odvolacej rady sa prijímajú na základe väčšiny najmenej štyroch zo šiestich jej členov. Odvolacia rada sa schádza podľa potreby.

Článok 26

Členovia odvolacej rady

1.   Funkčné obdobie členov odvolacej rady je päť rokov. Toto obdobie možno raz obnoviť.

2.   Členovia odvolacej rady sú pri svojom rozhodovaní nezávislí. Nesmú byť viazaní žiadnymi pokynmi. Nesmú vykonávať žiadne iné funkcie v agentúre ACER, v jej správnej rade ani v rade regulačných orgánov, ani v žiadnej z jej pracovných skupín. Člena odvolacej rady možno odvolať počas jeho funkčného obdobia, len ak bol usvedčený zo závažného protiprávneho konania, pričom o tom musí rozhodnúť správna rada po konzultácii s radou regulačných orgánov.

Článok 27

Vylúčenie a námietky v odvolacej rade

1.   Členovia odvolacej rady sa nesmú zúčastniť na odvolacom konaní, ak sú na ňom osobne zainteresovaní, ak sa predtým angažovali ako zástupcovia jedného z účastníkov konania, alebo ak sa podieľali na rozhodnutí, ktoré je predmetom odvolania.

2.   Ak člen odvolacej rady v dôsledku niektorého z dôvodov uvedených v odseku 1 alebo akýchkoľvek iných dôvodov usúdi, že by sa iný člen odvolacej rady nemal zúčastniť na niektorom odvolacom konaní, náležite o tom informuje odvolaciu radu. Proti účasti člena odvolacej rady môže namietať ktorýkoľvek účastník odvolacieho konania z ktoréhokoľvek z dôvodov uvedených v odseku 1, alebo ak existuje podozrenie zo zaujatosti. Takáto námietka je neprípustná, ak sa zakladá na štátnej príslušnosti člena alebo ak namietajúci účastník odvolacieho konania, aj keď vedel o dôvode na namietanie, vykonal v odvolacom konaní procesný úkon, iný ako je námietka voči zloženiu odvolacej rady.

3.   Odvolacia rada rozhodne o krokoch, ktoré sa majú podniknúť v prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2, bez účasti príslušného člena. Na účely prijatia tohto rozhodnutia sa príslušný člen v odvolacej rade nahradí jeho náhradníkom. Ak sa tento náhradník sám nachádza v podobnej situácii, predseda určí náhradu spomedzi dostupných náhradníkov.

4.   Členovia odvolacej rady sa zaväzujú konať nezávisle a vo verejnom záujme. Na tento účel urobia písomné vyhlásenie o záväzkoch a písomné vyhlásenie o záujmoch, v ktorom buď uvedú, že neexistujú žiadne záujmy, ktoré by sa mohli považovať za prekážku ich nezávislosti, alebo uvedú priame alebo nepriame záujmy, ktoré by sa mohli považovať za prekážku ich nezávislosti. Tieto vyhlásenia sa každoročne zverejnia.

Článok 28

Rozhodnutia, voči ktorým sa možno odvolať

1.   Ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba vrátane regulačných orgánov sa môže odvolať proti rozhodnutiu uvedenému v článku 2 písm. d), ktoré je určené tejto osobe, alebo proti rozhodnutiu, ktoré sa priamo a konkrétne týka tejto osoby, hoci má formu rozhodnutia určeného inej osobe.

2.   Odvolanie musí obsahovať odôvodnenie, prečo sa podáva, a podáva sa agentúre ACER písomne v lehote dvoch mesiacov od oznámenia rozhodnutia príslušnej osobe, respektíve v prípade absencie tohto oznámenia do dvoch mesiacov odo dňa, keď agentúra ACER uverejnila svoje rozhodnutie. Odvolacia rada rozhodne o odvolaní do štyroch mesiacov od jeho podania.

3.   Odvolanie podané podľa odseku 1 nemá odkladný účinok. Odvolacia rada však môže pozastaviť uplatňovanie napadnutého rozhodnutia, ak usúdi, že si to situácia vyžaduje.

4.   Ak je odvolanie prípustné, odvolacia rada preskúma, či je opodstatnené. Účastníkov odvolacieho konania vyzve tak často, ako je potrebné, aby v rámci stanovených lehôt predložili svoje stanoviská k ňou vydaným oznámeniam alebo k oznámeniam iných účastníkov odvolacieho konania. Účastníci odvolacieho konania majú právo podať ústne vysvetlenie.

5.   Odvolacia rada môže rozhodnutie potvrdiť, alebo môže postúpiť vec príslušnému orgánu agentúry ACER. Príslušný orgán agentúry ACER je viazaný rozhodnutím odvolacej rady.

6.   Rozhodnutia odvolacej rady uverejňuje agentúra ACER.

Článok 29

Žaloby podané na Súdnom dvore

Žaloby o neplatnosť rozhodnutí agentúry ACER podľa tohto nariadenia a žaloby o nekonaní v uplatniteľných lehotách sa môžu podávať na Súdnom dvore až po vyčerpaní postupu odvolacieho konania uvedeného v článku 28. Agentúra ACER prijme opatrenia potrebné na vykonanie rozsudkov Súdneho dvora.

Článok 30

Pracovné skupiny

1.   V odôvodnených prípadoch a najmä s cieľom podporiť činnosť riaditeľa a rady regulačných orgánov v regulačných otázkach a na účely prípravy stanovísk, odporúčaní a rozhodnutí uvedených v článku 3 ods. 1, článkoch 4 až 8, článku 9 ods. 1 a 3, článku 10, článku 11 písm. c), článku 13, článku 15 ods. 4 a článkoch 30 a 43 správna rada zriadi alebo zruší pracovnú skupinu na základe spoločného návrhu riaditeľa a rady regulačných orgánov.

Zriadenie a zrušenie pracovnej skupiny podlieha súhlasnému stanovisku rady regulačných orgánov.

2.   Pracovné skupiny pozostávajú z expertov spomedzi zamestnancov agentúry ACER a regulačných orgánov. Experti z Komisie sa môžu zúčastňovať na práci pracovných skupín. Agentúra ACER nenesie zodpovednosť za náklady na účasť expertov spomedzi zamestnancov regulačných orgánov v pracovných skupinách agentúry ACER. Pracovné skupiny zohľadnia názory expertov z ostatných relevantných vnútroštátnych orgánov, ak sú tieto orgány príslušné.

3.   Správna rada prijme na základe návrhu riaditeľa a po konzultácii s radou regulačných orgánov a získaní jej súhlasného stanoviska vnútorný rokovací poriadok upravujúci fungovanie pracovných skupín a uverejní ho.

4.   Pracovné skupiny agentúry ACER vykonávajú činnosti, ktoré sú im pridelené v programovom dokumente prijatom podľa článku 20, a všetky činnosti podľa tohto nariadenia, ktoré im pridelí rada regulačných orgánov a riaditeľ.

Kapitola III

Zostavovanie a štruktúra rozpočtu

Článok 31

Štruktúra rozpočtu

1.   Bez toho, aby boli dotknuté iné zdroje, príjmy agentúry ACER tvoria:

a)

príspevok Únie;

b)

poplatky platené agentúre ACER podľa článku 32;

c)

dobrovoľné príspevky členských štátov alebo regulačných orgánov podľa článku 19 ods. 1 písm. g);

d)

odkázaný majetok, dary alebo príspevky podľa článku 19 ods. 1 písm. g).

2.   Výdavky agentúry ACER zahŕňajú personálne, administratívne, infraštrukturálne a prevádzkové výdavky.

3.   Príjmy a výdavky agentúry ACER musia byť vyvážené.

4.   Všetky príjmy a výdavky agentúry ACER sú predmetom odhadov na každý rozpočtový rok, ktorý sa zhoduje s kalendárnym rokom, a musia byť zanesené do jej rozpočtu.

5.   Príjmy, ktoré agentúra ACER získa, nesmú ohroziť jej neutralitu, nezávislosť ani objektivitu.

Článok 32

Poplatky

1.   Poplatky sú splatné agentúre ACER za každý z týchto úkonov:

a)

žiadosť o rozhodnutie o výnimke podľa článku 10 tohto nariadenia a za rozhodnutia o cezhraničnom rozdelení nákladov, ktoré agentúra ACER poskytne podľa článku 12 nariadenia (EÚ) č. 347/2013;

b)

zber, nakladanie, spracúvanie a analýza informácií nahlásených účastníkmi trhu alebo subjektmi, ktoré podávajú správy v ich mene podľa článku 8 nariadenia (EÚ) č. 1227/2011.

2.   Poplatky uvedené v odseku 1 a spôsob, akým sa majú uhrádzať, stanoví Komisia po vykonaní verejnej konzultácie a po konzultácii so správnou radou a radou regulačných orgánov. Poplatky musia byť primerané nákladom na príslušné služby poskytované nákladovo efektívnym spôsobom a musia byť dostatočne vysoké, aby tieto náklady pokryli. Tieto poplatky sa stanovia na takej úrovni, aby sa zabezpečilo, že nebudú diskriminačné a že sa nimi predíde neprimeranej finančnej alebo administratívnej záťaži účastníkov trhu alebo subjektov, ktoré konajú v ich mene.

Komisia pravidelne preskúmava výšku uvedených poplatkov na základe hodnotenia a v prípade potreby upraví výšku uvedených poplatkov a spôsob, akým sa majú uhrádzať.

Článok 33

Zostavovanie rozpočtu

1.   Riaditeľ vypracuje každý rok predbežný návrh odhadu zahŕňajúci prevádzkové výdavky a program predpokladanej práce na nasledujúci rozpočtový rok a predloží tento predbežný návrh odhadu správnej rade spolu s predbežným zoznamom pracovných miest.

2.   Predbežný návrh odhadu sa zakladá na cieľoch a očakávaných výsledkoch v programovom dokumente uvedenom v článku 20 ods. 1 a zohľadňuje finančné zdroje potrebné na splnenie týchto cieľov a dosiahnutie očakávaných výsledkov.

3.   Na základe predbežného návrhu odhadu vypracovaného riaditeľom prijme správna rada každý rok predbežný návrh odhadu príjmov a výdavkov agentúry ACER na nasledujúci rozpočtový rok.

4.   Predbežný návrh odhadu vrátane navrhovaného plánu pracovných miest zašle správna rada Komisii do 31. januára každého roka. Návrh vypracovaný riaditeľom sa pred prijatím odhadu postúpi rade regulačných orgánov, ktorá k nemu môže zaujať odôvodnené stanovisko.

5.   Odhad uvedený v odseku 3 Komisia postúpi Európskemu parlamentu a Rade spolu s návrhom všeobecného rozpočtu Únie.

6.   Komisia na základe návrhu odhadu začlení do návrhu všeobecného rozpočtu Únie odhady, ktoré považuje za nevyhnutné v nadväznosti na plán pracovných miest, a sumu príspevku, ktorá sa má vyplatiť zo všeobecného rozpočtu Únie, v súlade s článkami 313 až 316 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“).

7.   Rada ako rozpočtový orgán prijme plán pracovných miest agentúry ACER.

8.   Rozpočet agentúry ACER prijíma správna rada. Rozpočet sa stáva konečným po konečnom prijatí všeobecného rozpočtu Únie. V prípade potreby sa zodpovedajúcim spôsobom upraví.

9.   Každá úprava rozpočtu vrátane plánu pracovných miest podlieha rovnakému postupu.

10.   Komisia do 5. júla 2020 posúdi, či finančné a personálne zdroje, ktoré má agentúra ACER k dispozícii, postačujú na plnenie jej úlohy podľa tohto nariadenia, pokiaľ ide o dosiahnutie vnútorného trhu s energiou a jej prínos k energetickej bezpečnosti v prospech spotrebiteľov Únie.

11.   Správna rada bezodkladne oznámi rozpočtovému orgánu svoj úmysel realizovať akýkoľvek projekt, ktorý môže mať výrazný finančný vplyv na financovanie rozpočtu agentúry ACER, najmä akýkoľvek projekt týkajúci sa nehnuteľností. O tomto úmysle správna rada informuje aj Komisiu. Ak niektorá zložka rozpočtového orgánu plánuje vydať stanovisko, v priebehu dvoch týždňov od získania informácií o projekte informuje agentúru ACER o tomto svojom zámere. Ak agentúra ACER nedostane odpoveď, môže pokračovať v plánovanom projekte.

Článok 34

Plnenie a kontrola rozpočtu

1.   Riaditeľ koná ako povoľujúci úradník a plní rozpočet agentúry ACER.

2.   Účtovník agentúry ACER do 1. marca po skončení každého rozpočtového roka predloží účtovníkovi Komisie a Dvoru audítorov predbežnú účtovnú závierku spolu so správou o rozpočtovom a finančnom hospodárení za daný rozpočtový rok. Účtovník agentúry ACER predloží okrem toho správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení do 31. marca nasledujúceho roku Európskemu parlamentu a Rade. Účtovník Komisie potom konsoliduje predbežné účtovné závierky inštitúcií a decentralizovaných orgánov v súlade s článkom 245 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 (22) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“).

Článok 35

Predkladanie účtovnej závierky a absolutórium

1.   Účtovník agentúry ACER predloží účtovníkovi Komisie a Dvoru audítorov predbežnú účtovnú závierku za rozpočtový rok (rok N) do 1. marca nasledujúceho rozpočtového roka (rok N + 1).

2.   Agentúra ACER predloží Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení za rok N do 31. marca roku N + 1.

Účtovník Komisie predloží Dvoru audítorov do 31. marca roka N+1 predbežnú účtovnú závierku agentúry ACER. Komisia predloží tiež správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení za daný rozpočtový rok Európskemu parlamentu a Rade.

3.   Po prijatí pripomienok Dvora audítorov k predbežnej účtovnej závierke agentúry ACER za rok N v súlade s ustanoveniami článku 246 nariadenia o rozpočtových pravidlách účtovník na vlastnú zodpovednosť zostaví konečnú účtovnú závierku agentúry ACER za daný rok. Riaditeľ ju predloží správnej rade s vyžiadaním jej stanoviska.

4.   Správna rada zaujme stanovisko ku konečnej účtovnej závierke agentúry ACER za rok N.

5.   Účtovník agentúry ACER predloží konečnú účtovnú závierku za rok N spolu so stanoviskom správnej rady do 1. júla roku N+1 Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov.

6.   Konečná účtovná závierka sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie do 15. novembra roku N+1.

7.   Riaditeľ predloží Dvoru audítorov odpoveď na jeho pripomienky do 30. septembra roku N+1. Riaditeľ predloží kópiu tejto odpovede aj správnej Rade a Komisii.

8.   Riaditeľ predloží Európskemu parlamentu na jeho žiadosť akékoľvek informácie potrebné pre bezproblémový postup udelenia absolutória za rok N v súlade s článkom 109 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1271/2013.

9.   Európsky parlament na základe odporúčania Rady konajúcej na základe kvalifikovanej väčšiny udelí riaditeľovi do 15. mája roku N + 2 absolutórium za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok N.

Článok 36

Rozpočtové pravidlá

Rozpočtové pravidlá uplatniteľné na agentúru ACER prijme správna rada po konzultácii s Komisiou. Uvedené pravidlá sa môžu odchyľovať od delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1271/2013, ak si to vyžadujú osobitné potreby fungovania agentúry ACER a len ak na to vopred dá súhlas Komisia.

Článok 37

Boj proti podvodom

1.   V záujme uľahčenia boja proti podvodom, korupcii a inému protiprávnemu konaniu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 (23) agentúra ACER pristúpi k medziinštitucionálnej dohode z 25. mája 1999, ktorá sa týka vnútorných vyšetrovaní úradom OLAF (24), a prijme primerané ustanovenia uplatniteľné na zamestnancov agentúry ACER s použitím vzoru stanoveného v prílohe k uvedenej dohode.

2.   Dvor audítorov má právomoc vykonať audit na mieste, ako aj audit na základe kontrol dokumentov u príjemcov grantov, dodávateľov a subdodávateľov, ktorí od agentúry ACER prijali finančné prostriedky Únie.

3.   Úrad OLAF môže vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste v súlade s ustanoveniami a postupmi stanovenými v nariadení (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a v nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (25) s cieľom zistiť, či v súvislosti s grantom alebo zmluvou financovanou agentúrou ACER nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1, 2 a 3, dohody o spolupráci s tretími krajinami a s medzinárodnými organizáciami, zmluvy, dohody o grante a rozhodnutia o grante agentúry ACER obsahujú ustanovenia, ktoré výslovne udeľujú Dvoru audítorov a úradu OLAF právomoc na vykonávanie auditov a vyšetrovaní uvedených v tomto článku v súlade s ich právomocami.

Kapitola IV

Všeobecné a záverečné ustanovenia

Článok 38

Výsady a imunity a dohoda o sídle

1.   Na agentúru ACER a jej zamestnancov sa vzťahuje Protokol č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a ZFEÚ.

2.   Potrebné ustanovenia o poskytnutí sídla agentúre ACER v hostiteľskom členskom štáte a o zariadeniach, ktoré tento členský štát sprístupní, ako aj osobitné pravidlá, ktoré sa v hostiteľskom členskom štáte uplatňujú na riaditeľa, členov správnej rady, zamestnancov agentúry ACER a členov ich rodín, sa vymedzia v dohode o sídle medzi agentúrou ACER a členským štátom, v ktorom sa sídlo nachádza. Uvedená dohoda sa uzavrie po získaní súhlasu správnej rady.

Článok 39

Zamestnanci

1.   Na účely uplatňovania služobného poriadku a podmienok zamestnávania sa na zamestnancov agentúry ACER vrátane jej riaditeľa vzťahuje služobný poriadok, podmienky zamestnávania a pravidlá prijaté spoločne inštitúciami Únie.

2.   Správna rada po dohode s Komisiou prijme vhodné vykonávacie predpisy v súlade s článkom 110 služobného poriadku.

3.   Agentúra ACER vo vzťahu k svojim zamestnancom vykonáva právomoci zverené služobným poriadkom menovaciemu orgánu a podmienkami zamestnávania orgánu poverenému uzatváraním zmlúv.

4.   Správna rada môže prijať ustanovenia umožňujúce zamestnať národných expertov, ktorých do agentúry ACER dočasne vyšlú členské štáty.

Článok 40

Zodpovednosť agentúry ACER

1.   Zmluvná zodpovednosť agentúry ACER sa riadi právom uplatniteľným na príslušnú zmluvu.

Každá rozhodcovská doložka v zmluve, ktorú uzatvorí agentúra ACER, spadá pod jurisdikciu Súdneho dvora.

2.   V prípade mimozmluvnej zodpovednosti agentúra ACER v súlade so všeobecnými zásadami spoločnými pre právne predpisy členských štátov uhradí akúkoľvek škodu, ktorú spôsobí ona alebo jej zamestnanci pri plnení svojich povinností.

3.   V sporoch o náhradu škôd uvedených v odseku 2 je príslušný rozhodovať Súdny dvor.

4.   Osobná finančná zodpovednosť a disciplinárna zodpovednosť zamestnancov agentúry ACER voči nej sa spravuje príslušnými ustanoveniami vzťahujúcimi sa na zamestnancov agentúry ACER.

Článok 41

Transparentnosť a komunikácia

1.   Na dokumenty, ktoré sú v držbe agentúry ACER, sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (26).

2.   Správna rada prijme praktické opatrenia na uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1049/2001.

3.   Rozhodnutia prijaté agentúrou ACER podľa článku 8 nariadenia (ES) č. 1049/2001 môžu byť predmetom sťažnosti ombudsmanovi alebo predmetom konania na Súdnom dvore za podmienok stanovených v článkoch 228 a 263 ZFEÚ.

4.   Na spracovanie osobných údajov agentúrou ACER sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (27). Správna rada stanoví opatrenia na uplatňovanie nariadenia (EÚ) 2018/1725 agentúrou ACER vrátane opatrení týkajúcich sa menovania úradníka agentúry ACER pre ochranu údajov. Uvedené opatrenia sa stanovia po konzultácii s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.

5.   Agentúra ACER môže v oblasti svojej pôsobnosti vykonávať komunikačné činnosti z vlastnej iniciatívy. Prideľovanie zdrojov na komunikačné činnosti nesmie ísť na úkor účinného plnenia úloh uvedených v článkoch 3 až 13. Komunikačné činnosti sa vykonávajú v súlade s príslušnými plánmi komunikácie a šírenia informácií, ktoré prijala správna rada.

Článok 42

Ochrana utajovaných skutočností a citlivých neutajovaných skutočností

1.   Agentúra ACER prijme svoje vlastné bezpečnostné pravidlá rovnocenné s bezpečnostnými pravidlami Komisie na ochranu utajovaných skutočností Európskej únie a citlivých neutajovaných skutočností, vrátane ustanovení týkajúcich sa výmeny, spracovania a uchovávania takýchto informácií, ako sa stanovuje v rozhodnutiach Komisie (EÚ, Euratom) 2015/443 (28) a 2015/444 (29).

2.   Agentúra ACER sa tiež môže rozhodnúť uplatňovať mutatis mutandis rozhodnutia Komisie uvedené v odseku 1. Bezpečnostné pravidlá agentúry ACER musia zahŕňať okrem iného ustanovenia týkajúce sa výmeny, spracúvania a uchovávania utajovaných skutočností Európskej únie a citlivých neutajovaných skutočností.

Článok 43

Dohody o spolupráci

1.   Agentúra ACER je otvorená účasti tretích krajín, ktoré uzatvorili s Úniou dohody a ktoré prijali a uplatňujú príslušné pravidlá práva Únie v oblasti energetiky, a to najmä pravidlá týkajúce sa nezávislých regulačných orgánov, prístupu tretích strán k infraštruktúre a oddelenia, obchodovania s energiou a prevádzky sústavy a účasti spotrebiteľov a ochrany spotrebiteľov, ako aj príslušné pravidlá v oblastiach životného prostredia a hospodárskej súťaže.

2.   S výhradou uzavretia dohody na tento účel medzi Úniou a tretími krajinami, ako je uvedené v odseku 1, môže agentúra ACER vykonávať svoje úlohy podľa článkov 3 až 13 aj vo vzťahu k tretím krajinám za podmienky, že tieto tretie krajiny prijali a uplatňujú príslušné pravidlá v súlade s odsekom 1 a poverili agentúru ACER, aby koordinovala činnosti ich regulačných orgánov s činnosťami regulačných orgánov členských štátov. Výlučne v takýchto prípadoch sa odkazy na otázky cezhraničného charakteru týkajú hraníc medzi Úniou a tretími krajinami, a nie hraníc medzi dvoma členskými štátmi.

3.   Dohody uvedené v odseku 1 stanovia mechanizmy stanovujúce najmä povahu, rozsah a procesné aspekty účasti týchto krajín na práci agentúry ACER vrátane ustanovení týkajúcich sa finančných príspevkov a zamestnancov.

4.   Správna rada po získaní kladného stanoviska rady regulačných orgánov prijme procedurálne pravidlá pre vzťahy s tretími krajinami uvedené v odseku 1. Komisia zaistí, aby agentúra ACER vykonávala činnosti v rámci svojho mandátu a existujúceho inštitucionálneho rámca, a to uzavretím primeraných pracovných dojednaní s riaditeľom agentúry ACER.

Článok 44

Jazykový režim

1.   Na agentúru ACER sa vzťahujú ustanovenia nariadenia Rady č. 1 (30).

2.   O vnútornom jazykovom režime agentúry ACER rozhodne správna rada.

3.   Prekladateľské služby potrebné na chod agentúry ACER zabezpečuje Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie.

Článok 45

Hodnotenie

1.   Komisia vykoná do 5. júla 2024 a následne každých päť rokov s pomocou nezávislého externého experta hodnotenie, ktorého cieľom je posúdiť výsledky agentúry ACER vzhľadom na jej ciele, mandát a úlohy. V rámci hodnotenia sa rieši najmä prípadná potreba zmeniť mandát agentúry ACER a finančný vplyv každej takejto zmeny.

2.   Ak Komisia po primeranej konzultácii so zainteresovanými stranami a s radou regulačných orgánov dospeje k záveru, že ďalšie pôsobenie agentúry ACER už nie je vzhľadom na jej stanovené ciele, mandát a úlohy odôvodnené, môže navrhnúť, aby sa toto nariadenie zmenilo zodpovedajúcim spôsobom alebo zrušilo.

3.   Komisia predloží zistenia z hodnotenia uvedeného v odseku 1 spolu so svojimi závermi Európskemu parlamentu, Rade a rade regulačných orgánov agentúry ACER. Zistenia z hodnotenia by sa mali uverejniť.

4.   Komisia predloží do 31. októbra 2025 a následne aspoň každých päť rokov Európskemu parlamentu a Rade správu hodnotiacu toto nariadenie, a najmä úlohy agentúry ACER, ktoré zahŕňajú individuálne rozhodnutia. V uvedenej správe sa podľa potreby zohľadnia výsledky posúdenia podľa článku 69 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/943.

Komisia v náležitých prípadoch predloží spolu so svojou správou aj legislatívny návrh.

Článok 46

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 713/2009 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 47

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. júna 2019

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predseda

G. CIAMBA


(1)  Ú. v. EÚ C 288, 31.8.2017, s. 91.

(2)  Ú. v. EÚ C 342, 12.10.2017, s. 79.

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 22. mája 2019.

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 1).

(5)  Pozri prílohu I.

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (Ú. v. EÚ L 326, 8.12.2011, s. 1).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009 (Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 39).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1938 z 25. októbra 2017 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 994/2010 (Ú. v. EÚ L 280, 28.10.2017, s. 1).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/941 z 5. júna 2019 o pripravenosti na riziká v sektore elektrickej energie a o zrušení smernice 2005/89/ES (pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).

(10)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/944 z 5. júna 2019 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a o zmene smernice 2012/27/EÚ (pozri stranu 125 tohto úradného vestníka).

(11)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa zrušuje smernica 2003/55/ES (Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 94).

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EÚ, 2012/27/EÚ a 2013/30/EÚ, smernice Rady 2009/119/ES a (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 (Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 1).

(13)  Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady EÚ a Európskej komisie o decentralizovaných agentúrach z 19.7.2012.

(14)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42).

(15)  Nariadenie Rady (ES) č. 2965/94 o zriadení Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie (Ú. v. ES L 314, 7.12.1994, s. 1).

(16)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia dočasne uplatniteľné na úradníkov Komisie (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1).

(17)  Rozhodnutie prijaté spoločnou dohodou zástupcov vlád členských štátov zo 7. decembra 2009 o mieste sídla Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (Ú. v. EÚ L 322, 9.12.2009, s. 39).

(18)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 z 5. júna 2019 o vnútornom trhu s elektrinou (pozri stranu 54 tohto úradného vestníka).

(19)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1775/2005 (Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 36).

(20)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(21)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia (Ú. v. EÚ L 197, 25.7.2015, s. 24).

(22)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

(23)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

(24)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 15.

(25)  Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

(26)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

(27)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).

(28)  Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/443 z 13. marca 2015 o bezpečnosti v Komisii (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 41).

(29)  Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/444 z 13. marca 2015 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 53).

(30)  Nariadenie Rady č. 1 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve (Ú. v. EÚ 17, 6.10.1958, s. 385).


PRÍLOHA I

Zrušené nariadenie s neskoršou zmenou

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky

(Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 1)

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009

Iba odkaz na článok 22 ods. 1 nariadenia (ES) č. 713/2009 obsiahnutý v článku 20 nariadenia (EÚ) č. 347/2013.


PRÍLOHA II

Tabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 713/2009

Toto nariadenie

Článok 1

Článok 1

Článok 4

Článok 2

Článok 5

Článok 3

Článok 6 ods. 1 až 3 a ods. 4 prvý pododsek

Článok 4

Článok 6 ods. 4 druhý až piaty pododsek a odseky 5, 6 a 9

Článok 5

Článok 7 a 8

Článok 6

Článok 7

Článok 8

Článok 9

Článok 9 ods. 1 až 2 prvý pododsek

Článok 10

Článok 6 ods. 7 a 8

Článok 11

Článok 12

Článok 9 ods. 2 druhý pododsek

Článok 13

Článok 10

Článok 14

Článok 11

Článok 15

Článok 2

Článok 16

Článok 3

Článok 17

Článok 12

Článok 18

Článok 13

Článok 19

Článok 20

Článok 14 ods. 1 a 2

Článok 21

Článok 14 ods. 3 až 6

Článok 22 ods. 1 až 4

Článok 15

Článok 22 ods. 5 a 6

Článok 16

Článok 23

Článok 17

Článok 24

Článok 18 ods. 1 a 2

Článok 25 ods. 1, 2 a 4

Článok 19 ods. 6

Článok 25 ods. 3

Článok 18 ods. 3

Článok 26

Článok 18 ods. 4 až 7

Článok 27

Článok 19 ods. 1 až 5 a 7

Článok 28

Článok 20

Článok 29

Článok 30

Článok 21

Článok 31

Článok 22

Článok 32

Článok 23

Článok 33

Článok 24 ods. 1 a 2

Článok 34

Článok 24 ods. 3 a nasl.

Článok 35

Článok 25

Článok 36

Článok 37

Článok 27

Článok 38

Článok 28

Článok 39

Článok 29

Článok 40

Článok 30

Článok 41 ods. 1 až 3

Článok 42

Článok 31

Článok 43

Článok 33

Článok 44

Článok 34

Článok 45

Článok 46

Článok 35

Článok 47


Top