Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0913

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/913 z 29. mája 2019 o obnovení povolenia na použitie oktahydrátu uhličitanu lantanitého ako kŕmnej doplnkovej látky pre mačky a zrušení nariadenia (ES) č. 163/2008 (držiteľ povolenia Bayer HealthCare AG) (Text s významom pre EHP)

C/2019/3887

OJ L 146, 5.6.2019, p. 57–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/913/oj

5.6.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 146/57


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/913

z 29. mája 2019

o obnovení povolenia na použitie oktahydrátu uhličitanu lantanitého ako kŕmnej doplnkovej látky pre mačky a zrušení nariadenia (ES) č. 163/2008 (držiteľ povolenia Bayer HealthCare AG)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania a obnovovania takýchto povolení.

(2)

Oktahydrát uhličitanu lantanitého bol nariadením Komisie (ES) č. 163/2008 (2) povolený na 10 rokov ako kŕmna doplnková látka pre mačky.

(3)

V súlade s článkom 14 nariadenia (ES) č. 1831/2003 držiteľ uvedeného povolenia predložil žiadosť o obnovenie povolenia oktahydrátu uhličitanu lantanitého ako kŕmnej doplnkovej látky pre mačky a požiadal, aby bola táto doplnková látka zaradená do kategórie „zootechnické doplnkové látky“. K uvedenej žiadosti boli priložené údaje a doklady vyžadované podľa článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) vo svojom stanovisku z 29. novembra 2018 (3) skonštatoval, že žiadateľ poskytol údaje preukazujúce, že doplnková látka spĺňa podmienky na udelenie povolenia.

(5)

Z posúdenia oktahydrátu uhličitanu lantanitého vyplýva, že podmienky povolenia stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Povolenie uvedenej doplnkovej látky by sa preto malo obnoviť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(6)

V dôsledku obnovenia povolenia oktahydrátu uhličitanu lantanitého ako kŕmnej doplnkovej látky v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe k tomuto nariadeniu by sa nariadenie (ES) č. 163/2008 malo zrušiť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Povolenie doplnkovej látky špecifikovanej v prílohe, ktorá patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „iné zootechnické doplnkové látky“, sa obnovuje za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 163/2008 sa zrušuje.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. mája 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 163/2008 z 22. februára 2008 o povolení použitia prípravku oktahydrátu uhličitanu lantanitého (Lantarenol) ako kŕmnej doplnkovej látky (Ú. v. EÚ L 50, 23.2.2008, s. 3.).

(3)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2018) 16(12):5542.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov/meno držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

v mg doplnkovej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: iné zootechnické doplnkové látky (zníženie vylučovania fosforu močom)

4d1

Bayer HealthCare AG

oktahydrát uhličitanu lantanitého

Zloženie doplnkovej látky:

prípravok oktahydrátu uhličitanu lantanitého.

Najmenej 85 % oktahydrátu uhličitanu lantanitého ako účinnej látky.

Charakteristika účinnej látky:

oktahydrát uhličitanu lantanitého

La2(CO3)3*8H2O

Číslo CAS: 6487-39-4

Analytická metóda  (1)

Na kvantifikáciu uhličitanu v kŕmnej doplnkovej látke:

metóda Spoločenstva – nariadenie (ES) č. 152/2009 – príloha III-O

Na kvantifikáciu oktahydrátu uhličitanu lantanitého v kŕmnej doplnkovej látke a v krmivách:

atómová emisná spektrometria s indukčne viazanou plazmou (ICP-AES).

mačky

1 500

7 500

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrení.

2.

Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane prostriedkov na ochranu dýchacích ciest.

3.

V návode na použitie doplnkovej látky sa musí uviesť:

„Nepodávať súčasne s krmivami, ktoré majú vysokú hladinu fosforu.“.

25. júna 2029


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


Top