EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0521

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/521 z 27. marca 2019, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Text s významom pre EHP)

C/2019/2263

Ú. v. EÚ L 86, 28.3.2019, p. 1–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/521/oj

28.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 86/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/521

z 27. marca 2019,

ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (1), a najmä na jeho článok 53 ods. 1,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1272/2008 sa harmonizujú ustanovenia a kritériá klasifikácie, označovania a balenia látok, zmesí a určitých osobitných výrobkov v Únii.

(2)

V nariadení (ES) č. 1272/2008 sa zohľadňuje Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií (ďalej len „GHS“) Organizácie spojených národov (ďalej len „OSN“).

(3)

Kritériá klasifikácie a pravidlá označovania v rámci systému GHS sa pravidelne revidujú na úrovni OSN. Šieste a siedme revidované vydanie GHS je výsledkom zmien, ktoré v rokoch 2014 a 2016 prijal Výbor odborníkov OSN pre prepravu nebezpečných tovarov a Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií.

(4)

Šieste a siedme revidované vydanie GHS vyvoláva potrebu zmeny niektorých technických ustanovení a kritérií týkajúcich sa klasifikácie, označovania a balenia uvedených v nariadení (ES) č. 1272/2008. V uvedených ďalších zmenách GHS sa zavádza predovšetkým nová trieda nebezpečnosti pre výbušniny so zníženou citlivosťou a nová kategória nebezpečnosti (samozápalné plyny) v rámci kategórie nebezpečnosti horľavé plyny. Iné zmeny sa týkajú úpravy týchto okruhov: kritériá pre látky a zmesi, z ktorých sa pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny, generické medzné hodnoty; všeobecné ustanovenia týkajúce sa klasifikácie zmesí vo forme aerosólov; a náležité podrobné údaje o definíciách a kritériách klasifikácie týkajúce sa tried nebezpečnosti pre výbušniny, horľavé plyny, horľavé kvapaliny, horľavé tuhé látky, akútnu toxicitu, žieravosť pre kožu/podráždenie kože, vážne poškodenie očí/podráždenie očí, respiračnú a kožnú senzibilizáciu, mutagenitu pre zárodočné bunky, karcinogenitu, reprodukčnú toxicitu, toxicitu pre špecifický cieľový orgán a aspiračnú nebezpečnosť. Okrem toho sa zavádzajú niektoré výstražné a bezpečnostné upozornenia. V záujme zohľadnenia šiesteho a siedmeho revidovaného vydania GHS preto treba prispôsobiť niektoré technické ustanovenia a kritériá v prílohách I, II, III, IV, V a VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008.

(5)

Nariadenie (ES) č. 1272/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Uplatňovanie tohto nariadenia by sa malo odložiť s cieľom zabezpečiť, aby dodávatelia látok a zmesí mali čas prispôsobiť sa novým ustanoveniam o klasifikácii, označovaní a balení.

(7)

V súlade s prechodnými ustanoveniami nariadenia (ES) č. 1272/2008, ktorými sa umožňuje dobrovoľné skoršie uplatňovanie nových ustanovení, by dodávatelia mali mať možnosť dobrovoľne uplatňovať nové ustanovenia o klasifikácii, označovaní a balení pred dátumom uplatňovania tohto nariadenia.

(8)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 133 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (2),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1272/2008 sa mení takto:

1.

Príloha I sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

2.

Príloha II sa mení v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

3.

Príloha III sa mení v súlade s prílohou III k tomuto nariadeniu.

4.

Príloha IV sa mení v súlade s prílohou IV k tomuto nariadeniu.

5.

Príloha V sa mení v súlade s prílohou V k tomuto nariadeniu.

6.

Príloha VI sa mení v súlade s prílohou VI k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 17. októbra 2020.

Odchylne od druhého odseku sa môžu látky a zmesi pred 17. októbra 2020 klasifikovať, označovať a baliť v súlade s týmto nariadením.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. marca 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.)


PRÍLOHA I

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 sa mení takto:

1.

Časť 1 sa mení takto:

a)

V oddiele 1.1.2.2.2 sa tabuľka 1.1 nahrádza takto:

Tabuľka 1.1.

Generické medzné hodnoty

Trieda nebezpečnosti

Generické medzné hodnoty, ktoré treba zohľadniť

Akútna toxicita

kategória 1 – 3

0,1 %

kategória 4

1 %

Žieravosť/dráždivosť pre kožu

1 % (1)

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí

1 % (2)

Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória 3.

1 % (3)

Aspiračná toxicita

1 %

Látky nebezpečné pre vodné prostredie

akútna kategória 1

0,1 % (4)

chronická kategória 1

0,1 % (4)

chronická kategória 2 – 4

1 %“

b)

Oddiel 1.1.3.7 sa nahrádza takto:

„1.1.3.7.   Aerosóly

V prípade klasifikácie zmesí, na ktoré sa vzťahujú oddiely 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8 a 3.9, sa zmesi vo forme aerosólov klasifikujú v tej istej kategórii nebezpečnosti ako testované zmesi v inej ako aerosólovej forme, za predpokladu, že pridaný hnací plyn neovplyvňuje nebezpečné vlastnosti zmesi pri rozprašovaní.“

c)

Oddiel 1.3.2.1 sa nahrádza takto:

„1.3.2.1.

Ak sa na trh uvádza propán, bután a skvapalnený ropný plyn alebo zmes obsahujúca tieto látky, ktoré sú klasifikované v súlade s kritériami tejto prílohy, a to v uzavretých opakovane plniteľných tlakových nádobách alebo v jednorazových fľašiach v zmysle normy EN 417 ako palivové plyny, ktoré sú určené len na spaľovanie (aktuálne vydanie EN 417 „Kovové fľaše na jedno použitie na skvapalnené uhľovodíkové plyny s ventilom alebo bez ventilu určené pre prenosné spotrebiče. Konštrukcia, kontrola, skúšanie a označenie“), tieto nádoby alebo zásobníky treba označiť len príslušným piktogramom, výstražnými upozorneniami a bezpečnostnými upozorneniami týkajúcimi sa horľavosti.“

2.

Časť 2 sa mení takto:

a)

V oddiele 2.1.1.1 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

látky, zmesi a výrobky neuvedené v písmenách a) a b), ktoré sú vyrobené na účely dosiahnutia praktického výbušného alebo pyrotechnického efektu.“

b)

V oddiele 2.1.2.2 sa písmeno f) nahrádza takto:

„f)

Podtrieda 1.6 Výrobky s obsahom mimoriadne necitlivých látok, u ktorých neexistuje nebezpečenstvo rozsiahleho výbuchu:

výrobky, ktoré obsahujú prevažne mimoriadne necitlivé látky alebo zmesi,

a ktoré vykazujú zanedbateľnú pravdepodobnosť náhodnej iniciácie alebo rozšírenia výbuchu.“

c)

V oddiele 2.1.4.1 sa tretí odsek nahrádza takto:

„Niektoré výbušné látky a zmesi sú zvlhčené vodou alebo alkoholmi, riedené inými látkami alebo rozpustené alebo suspendované vo vode alebo v iných kvapalných látkach, aby sa potlačili alebo znížili ich výbušné vlastnosti. Môžu byť kandidátmi na klasifikáciu ako výbušniny so zníženou citlivosťou (pozri oddiel 2.17).“

d)

V oddiele 2.1.4.1 sa obrázok 2.1.3 nahrádza takto:

Obrázok 2.1.3

Postup na zaradenie do podtriedy v triede výbušniny (Trieda 1 týkajúca sa prepravy)

Image 1

Je hlavným nebezpečenstvom vyžarovaé teplo a/alebo prudké horanie, avšak bez nebezpečnej tlakovej vlny alebo rozletenia úlomkov?

PODTRIEDA 1.3

PODTRIEDA 1.1

PODTRIEDA 1.2

PODTRIEDA 1.5

Ide o látku/zmes s vel’mi zníženou citlivosťou a nebezpečenstvom rozsiahleho výbuchu ?

Je výrobok kandidátom na zaradenie do podtriedy 1.6?

PODTRIEDA 1.6

Je ciel'om vyroby látky/zmesi alebo výrobku praktický výbušný alebo účinok?

Je hlavným nebezpečenstvom rozletenie úlomkov ?

Je vysledkom rozsiahly výbuch?

Je látka/zmes kandidátom na zaradenie do podtriedy 1.5?

Brånilo by nebezpečenstvom haseniu požiaru v najbliżšom okoli?

Ide o výrobok s obsahom mimoriadnenecitlivých látok ?

Existujú nebezpecne ucinky mimo obalu?

Je výrobok vylúčeny ns zaklade definicie? (Pozri 2.1.1.1 písm b))

Zabalit’ látku/zmes

Uplatňuje sa osobitné ustanovenie 347 ?(1)

PODTRIEDA 1.4

Skupyna kompatibility íne ako S

PODTRIEDA 1.4

Skupyna kompatíbility S

SERIA TESTOV 5

SERIA TESTOV 6

VYROBOK ALEBOLATKA/ZMES PREDBEZNE SCHVALENE V TEJTO TRIEDE (z obrazku 2.1.2)

NIE JE TO VYBUSNINA

SERIA TESTOV 7

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

(1)

Pre podrobnosti pozri kapitolu 3.3 OPNT OSN, Vzorové predpisy.“

e)

Oddiel 2.1.4.3 sa mení takto:

i)

Úvodná časť sa nahrádza takto:

„2.1.4.3.

Pri triede nebezpečnosti „výbušniny“ sa nemusí uplatňovať schvaľovací postup, ak:“.

ii)

Písmeno c) sa nahrádza takto:

„c)

organická látka alebo homogénna zmes organických látok obsahuje chemickú skupinu (alebo skupiny) súvisiace s výbušnými vlastnosťami:

energia exotermického rozkladu je menšia ako 500 J/g alebo

exotermický rozklad sa začína pri teplote 500 °C alebo vyššej,

ako sa uvádza v tabuľke 2.1.3.“

iii)

Do oddielu 2.1.4.3 písm. c) sa dopĺňa tabuľka 2.1.3:

Tabuľka 2.1.3

Rozhodnutie o uplatnení schvaľovacieho postupu pri triede nebezpečnosti „výbušniny“ v prípade organickej látky alebo homogénnej zmesi organických látok

Energia rozkladu

(J/g)

Počiatočná teplota rozkladu

(°C)

Uplatniť schvaľovací postup?

(Áno/Nie)

< 500

< 500

Nie

< 500

≥ 500

Nie

≥ 500

< 500

Áno

≥ 500

≥ 500

Nie

Energia exotermického rozkladu sa môže určiť použitím vhodnej kalorimetrickej metódy (pozri oddiel 20.3.3.3 OPNT OSN, Príručka testov a kritérií).

f)

V oddiele 2.2 sa názov nahrádza takto:

„2.2.   Horľavé plyny“.

g)

Oddiel 2.2.1. sa nahrádza takto:

„2.2.1.   Definície

2.2.1.1.

Horľavý plyn je plyn alebo zmes plynov, ktoré majú medze zápalnosti v zmesi so vzduchom pri teplote 20 °C a štandardnom tlaku 101,3 kPa.

2.2.1.2.

Samozápalný plyn je horľavý plyn, ktorý je schopný spontánne sa vznietiť vo vzduchu pri teplote 54 °C alebo nižšej.

2.2.1.3.

Chemicky nestabilný plyn je horľavý plyn, ktorý môže reagovať výbušne aj v neprítomnosti vzduchu alebo kyslíka.“

h)

Oddiely 2.2.2.1 a 2.2.2.2 sa nahrádzajú takto:

„2.2.2.1.

Horľavý plyn sa klasifikuje v kategórii 1A, 1B alebo 2 v súlade s tabuľkou 2.2.1. Horľavé plyny, ktoré sú samozápalné a/alebo chemicky nestabilné, sa vždy klasifikujú v kategórii 1A.

Tabuľka 2.2.1

Kritériá pre kategorizáciu horľavých plynov

Kategória

Kritériá

1A

Horľavý plyn

Plyny, ktoré pri 20 °C a štandardnom tlaku 101,3 kPa:

a)

sa môžu vznietiť, keď sú v zmesi so vzduchom s obsahom do 13 objemových % alebo

b)

majú medze zápalnosti v zmesi so vzduchom minimálne 12 percentuálnych bodov bez ohľadu na dolnú medzu zápalnosti,

pokiaľ z údajov nevyplýva, že spĺňajú kritériá kategórie 1B

Samozápalný plyn

Horľavé plyny, ktoré sa spontánne vznietia vo vzduchu pri teplote 54 °C alebo nižšej.

Chemicky nestabilný plyn

A

Horľavé plyny, ktoré sú chemicky nestabilné pri teplote 20 °C a štandardnom tlaku 101,3 kPa

B

Horľavé plyny, ktoré sú chemicky nestabilné pri teplote vyššej ako 20 °C a/alebo tlaku vyššom ako 101,3 kPa

1B

Horľavý plyn

Plyny, ktoré spĺňajú kritériá horľavosti pre kategóriu 1A, ale ktoré nie sú samozápalné ani chemicky nestabilné, a ktoré majú aspoň:

a)

dolnú medzu zápalnosti so vzduchom vyššiu ako 6 objemových % alebo

b)

základnú rýchlosť horenia nižšiu ako 10 cm/s;

2

Horľavý plyn

Plyny iné ako plyny zaradené do kategórie 1A alebo 1B, ktoré majú pri teplote 20 °C a štandardnom tlaku 101,3 kPa medze zápalnosti v zmesi so vzduchom

POZNÁMKA 1:

Aerosóly sa neklasifikujú ako horľavé plyny. Pozri oddiel 2.3.

POZNÁMKA 2:

Ak neexistujú údaje umožňujúce klasifikáciu v kategórii 1B, horľavý plyn, ktorý spĺňa kritériá kategórie 1A, sa automaticky klasifikuje v kategórii 1A.

POZNÁMKA 3:

Spontánne vznietenie pri samozápalných plynoch nie je vždy okamžité a môže dôjsť k oneskorenej reakcii.

POZNÁMKA 4:

Ak neexistujú údaje o samozápalnosti, zmes horľavého plynu sa klasifikuje ako samozápalný plyn, ak obsahuje viac ako 1 (objemových) % samozápalnej(-ých) zložky(-iek).

i)

V oddiele 2.2.3 sa tabuľka 2.2.3 nahrádza takto:

Tabuľka 2.2.2

Prvky označovania pre horľavé plyny

 

Kategória 1A

Plyny v kategórii 1A, ktoré splnili kritériá pre samozápalné alebo nestabilné plyny A/B

Kategória 1B

Kategória 2

 

Samozápalný plyn

Chemicky nestabilný plyn

 

 

Kategória A

Kategória B

Piktogram GHS

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6

Bez piktogramu

Výstražné slovo

Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo

Pozor

Výstražné upozornenie

H220: Mimoriadne horľavý plyn

H220: Mimoriadne horľavý plyn.

H232: Pri kontakte so vzduchom sa môže spontánne vznietiť

H220: Mimoriadne horľavý plyn.

H230: Môže reagovať výbušne aj v neprítomnosti vzduchu

H220: Mimoriadne horľavý plyn.

H231: Môže reagovať výbušne aj v neprítomnosti vzduchu pri zvýšenom tlaku a/alebo zvýšenej teplote

H221: Horľavý plyn

H221: Horľavý plyn

Bezpečnostné upozornenie – prevencia

P210

P210

P222

P280

P202

P210

P202

P210

P210

P210

Bezpečnostné upozornenie – odozva

P377

P381

P377

P381

P377

P381

P377

P381

P377

P381

P377

P381

Bezpečnostné upozornenie – uchovávanie

P403

P403

P403

P403

P403

P403

Bezpečnostné upozornenie – zneškodňovanie

 

 

 

 

 

 

Postup klasifikácie je stanovený v tejto logickej schéme rozhodovaní (pozri obrázok 2.2.1).“

j)

V oddiele 2.2.3 sa za tabuľku 2.2.2 dopĺňa tento odsek:

„Ak sa horľavý plyn alebo zmes plynov klasifikuje ako samozápalný(-á) a/alebo chemicky nestabilný(-á), musia byť všetky príslušné klasifikácie uvedené na karte bezpečnostných údajov, ako je uvedené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1907/2006, a príslušné prvky označovania nebezpečnosti musia byť uvedené na obale.“

k)

V oddiele 2.2.3 sa tabuľka 2.2.1 nahrádza takto:

Obrázok 2.2.1

Horľavé plyny

Image 7

Kategória 1A

Samozápalný plyn

Kategória 1A

Chemicky nestabilný plyn A

Kategória 1A

Samozápalný plyn a chemicky nestabilný plyn B

Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo

Kategória 1A

Samozápalný plyn a chemicky nestabilný plyn A

Je chemicky nestabilný pri teplote 20 °C a štandardnom tlaku 101,3 kPa?

Je chemicky nestabilný pri teplote vyššej ako 20 °C a/alebo pri štandardnom tlaku vyššom ako 101,3 kPa?

Je chemicky nestabilný pri teplote 20 °C a štandardnom tlaku 101,3 kPa?

Vznieti sa spontánne vo vzduchu pri teplote 54 °C alebo? nižšej (1)

Neklasifikuje saako horľavý plyn

Má medze zápalnosti v zmesi so vzduchom pri teplote 20 °C a štandardnom tlaku 101,3 kPa?

Áno

Nie

Nie

Áno

Áno

Nie

Nie

Áno

Áno

Látka/zmes je plyn

(1)

Ak neexistujú údaje o samozápalnosti, zmes horľavého plynu sa klasifikuje ako samozápalný plyn, ak obsahuje viac ako 1 (objemových) % samozápalnej(-ých) zložky(-iek).
Image 8

Kategória 1B

Kategória 2

Bez piktogramu

Pozor

Má dolnú medzu zápalnosti so vzduchom &gt; 6 objemových % a/alebo má základnú rýchlost’ horenia &lt; 10 cm/s?

Pri teplote 20 °C a štandardnom tlaku 101,3 kPa:

(a) vznieti sa v zmesi so vzduchom s obsahom 13 objemových % alebo menej?; alebo

(b) má medze zápalnosti v zmesi so vzduchom minimálne 12 percentuálnych bodov bez ohl'adu na dolnú medzu zápalnosti?

Je chemicky nestabilný pri teplote vyššej ako 20 °C a/alebo tlaku vyššom ako101,3 kPa?

Nie alebo naznáme

Áno

Áno

Áno

Nie

Nie

Kategória 1A

Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo

Kategória 1A

Chemicky nestabilný plyn B

l)

V oddiele 2.2.3 sa vypúšťa obrázok 2.2.2.

m)

Oddiel 2.2.4 sa mení takto:

Oddiel 2.2.4.1 sa nahrádza takto:

„2.2.4.1.

Horľavosť sa stanovuje testovaním alebo v prípade zmesí, pri ktorých je k dispozícii dostatok údajov, výpočtom v súlade s metódami prijatými ISO (pozri ISO 10156 v znení zmien: „Plyny a zmesi plynov. Stanovenie potenciálnej horľavosti a oxidačnej schopnosti na výber výstupov ventilov fliaš“ a v prípade použitia základnej rýchlosti horenia pri kategórii 1B pozri ISO 817 v znení zmien „Chladivá – Označovanie a systém klasifikácie, príloha C: Metóda skúšky merania rýchlosti horenia horľavých plynov“). Namiesto skúšobného prístroja podľa ISO 10156 v znení zmien sa môže použiť skúšobný prístroj pre testovaciu metódu v zmysle doložky 4.2 normy EN 1839 v znení zmien (Stanovenie medzí výbušnosti plynov a pár).“

Vkladajú sa tieto oddiely 2.2.4.2 a 2.2.4.3:

„2.2.4.2.

Samozápalnosť sa stanovuje pri teplote 54 °C buď v súlade s normou IEC 60079-20-1 vyd. 1.0 (2010-01) „Výbušné atmosféry – Časť 20-1: Vlastnosti látok na klasifikovanie plynov a pár. Skúšobné metódy a údaje“ alebo normou DIN 51794 „Určovanie teploty vznietenia ropných výrobkov“.

2.2.4.3.

Postup klasifikácie samozápalných plynov sa nemusí uplatňovať, ak zo skúseností z výroby alebo manipulácie vyplýva, že látka sa pri teplote 54 °C alebo nižšej v kontakte so vzduchom spontánne nevznieti. Zmesi horľavých plynov, ktoré sa netestovali na samozápalnosť a obsahujú viac než jedno percento samozápalných zložiek, sa klasifikujú ako samozápalný plyn. Posudzovanie potreby klasifikácie zmesí horľavých plynov obsahujúcich najviac jedno percento samozápalných zložiek sa vykoná na základe odborného posúdenia vlastností a fyzikálnej nebezpečnosti samozápalných plynov a ich zmesí. V takomto prípade možno o testovaní uvažovať iba vtedy, ak sa v odbornom posúdení uvádza potreba získať dodatočné údaje na podporu procesu klasifikácie.“

n)

Číslovanie oddielu 2.2.4.2 sa mení takto:

„2.2.4.4.“

o)

Text pred písmenami a) až d) v oddiele 2.6.4.2 sa nahrádza takto:

„2.6.4.2.

V prípade zmesí (5), ktoré obsahujú známe horľavé kvapaliny v definovaných koncentráciách, aj keď môžu obsahovať neprchavé zložky, napr. polyméry a aditíva, sa teplota vzplanutia nemusí stanovovať experimentálne, ak je teplota vzplanutia zmesi vypočítaná použitím metódy uvedenej ďalej v oddiele 2.6.4.3 minimálne o 5 °C (6) vyššia ako príslušné klasifikačné kritérium a za predpokladu, že:

(5)  Daná metóda výpočtu je dosiaľ validovaná v prípade zmesí obsahujúcich najviac 6 prchavých zložiek. Týmito zložkami môžu byť horľavé kvapaliny ako uhľovodíky, étery, alkoholy, estery (okrem akrylátov) a voda. V prípade zmesí obsahujúcich halogénované zlúčeniny síry a/alebo fosforu, ako aj reaktívne akryláty však táto metóda ešte nebola zvalidovaná."

(6)  Ak je vypočítaná teplota vzplanutia o menej ako 5 °C vyššia ako príslušné klasifikačné kritérium, daná výpočtová metóda sa nesmie použiť a teplota vzplanutia sa stanoví experimentálne.“"

p)

Oddiel 2.7.2.2 sa nahrádza takto:

„2.7.2.2.

Kovy alebo zliatiny kovov vo forme prášku sa klasifikujú ako horľavé tuhé látky, keď sa môžu vznietiť a reakcia sa rozšíri po celej dĺžke vzorky (100 mm) v priebehu 10 minút alebo menej.“

q)

V oddiele 2.12.2.1. Tabuľka 2.12.1 sa nahrádza takto:

Tabuľka 2.12.1

Kritériá pre látky a zmesi, z ktorých sa pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny

Kategória

Kritériá

1

Látka alebo zmes, ktorá prudko reaguje s vodou pri teplotách okolia a vzniknutý plyn vo všeobecnosti prejavuje sklon spontánne sa vznietiť, alebo ktorá ľahko reaguje s vodou pri teplote okolia takým spôsobom, že rýchlosť vývoja horľavého plynu je najmenej 10 litrov na kilogram látky za minútu.

2

Látka alebo zmes, ktorá ľahko reaguje s vodou pri teplotách okolia takým spôsobom, že maximálna rýchlosť vývoja horľavého plynu je najmenej 20 litrov na kilogram látky za hodinu, a ktorá nespĺňa kritériá pre kategóriu 1.

3

Látka alebo zmes, ktorá reaguje s vodou pri teplotách okolia tak pomaly, že maximálna vývoja horľavého plynu je väčšia ako 1 liter na kilogram látky za hodinu, a ktorá nespĺňa kritériá pre kategóriu 1 a 2.

Poznámka:

Test sa vykoná s látkou alebo zmesou vo fyzikálnom skupenstve, v ktorom sa poskytuje. Ak sa napríklad na účely dodávky alebo prepravy má tá istá chemikália poskytovať vo fyzikálnom skupenstve, ktoré sa odlišuje od testovaného skupenstva a považuje sa za pravdepodobné, že dané skupenstvo podstatne zmení jej vlastnosti v klasifikačnom teste, táto látka musí byť testovaná aj v novom skupenstve.

r)

Dopĺňa sa tento oddiel 2.17:

„2.17.   Výbušniny so zníženou citlivosťou

2.17.1.   Definície a všeobecné hľadiská

2.17.1.1.   Výbušniny so zníženou citlivosťou sú tuhé alebo kvapalné výbušné látky alebo zmesi, ktorých citlivosť sa znižuje s cieľom potlačiť ich výbušné vlastnosti tak, aby nedošlo k rozsiahlemu výbuchu a aby nehoreli príliš rýchlo, a preto môžu byť oslobodené od klasifikácie v triede nebezpečnosti „Výbušniny“ (pozri aj odsek 3 v oddiele 2.1.4.1) (7)

2.17.1.2.   Trieda nebezpečnosti výbušnín so zníženou citlivosťou obsahuje:

a)

Tuhé výbušniny so zníženou citlivosťou: výbušné látky alebo zmesi, ktoré sú zvlhčené vodou alebo alkoholmi, prípadne riedené inými látkami s cieľom vytvoriť homogénnu tuhú zmes, aby sa potlačili ich výbušné vlastnosti.

POZNÁMKA: Patrí sem aj znižovanie citlivosti prostredníctvom vytvárania hydrátov látok.

b)

Kvapalné výbušniny so zníženou citlivosťou: výbušné látky alebo zmesi, ktoré sú rozpustené alebo suspendované vo vode alebo v iných kvapalných látkach s cieľom vytvoriť homogénnu kvapalnú zmes, aby sa potlačili ich výbušné vlastnosti.

2.17.2.   Kritériá klasifikácie

2.17.2.1.   Každá výbušnina v stave so zníženou citlivosťou sa považuje za výbušninu v tejto kategórii, pokiaľ v uvedenom stave:

a)

nie je účelom dosiahnuť praktický výbušný alebo pyrotechnický efekt;

b)

nepredstavuje nebezpečenstvo rozsiahleho výbuchu podľa série testov 6 písm. a) alebo 6 písm. b), resp. jej opravená rýchlosť horenia nie je väčšia ako 1 200 kg/min. podľa testu rýchlosti horenia uvedeného v časti V pododdiele 51.4 OPNT OSN, Príručka testov a kritérií, alebo

c)

energia exotermického rozkladu je menšia ako 300 J/g.

POZNÁMKA 1: Látky alebo zmesi, ktoré spĺňajú kritérium a) alebo b) v stave so zníženou citlivosťou, sa klasifikujú ako výbušniny (pozri oddiel 2.1). Látky alebo zmesi, ktoré spĺňajú kritérium c), môžu patriť do iných tried fyzikálnej nebezpečnosti.

POZNÁMKA 2: Energia exotermického rozkladu sa môže odhadnúť použitím vhodnej kalorimetrickej metódy (pozri OPTN OSN, Príručka testov a kritérií, časť II oddiel 20 pododdiel 20.3.3.3).

2.17.2.2.   Výbušniny so zníženou citlivosťou sa klasifikujú a balia na dodávanie a používanie v jednej zo štyroch kategórií tejto triedy v závislosti od opravenej rýchlosti horenia (Ac) pomocou tzv. testu rýchlosti horenia (vonkajší oheň) opísaného v časti V pododdiele 51.4 v tabuľke 2.17.1 OPTN OSN, Príručka testov a kritérií.

Tabuľka 2.17.1

Kritériá pre výbušniny so zníženou citlivosťou

Kategória

Kritériá

1

Výbušniny so zníženou citlivosťou s opravenou rýchlosťou horenia (AC) najmenej 300 kg/min, ale najviac 1 200 kg/min

2

Výbušniny so zníženou citlivosťou s opravenou rýchlosťou horenia (AC) najmenej 140 kg/min, ale menšou ako 300 kg/min

3

Výbušniny so zníženou citlivosťou s opravenou rýchlosťou horenia (AC) najmenej 60 kg/min, ale menšou ako 140 kg/min

4

Výbušniny so zníženou citlivosťou s opravenou rýchlosťou horenia (AC) menšou ako 60 kg/min

Poznámka 1: Výbušniny so zníženou citlivosťou sa pripravia tak, aby ostali homogénne a aby nedošlo k ich separácii počas bežného skladovania a manipulácie, najmä ak sa ich citlivosť znižuje zvlhčovaním. Výrobca/dodávateľ uvedie na karte bezpečnostných údajov informácie o čase použiteľnosti a pokyny na overenie zníženej citlivosti. Obsah desenzibilizačného činidla na zníženie citlivosti (napr. flegmatizačný prostriedok, zvlhčujúce činidlo alebo ošetrenie) sa môže počas dodávania a používania za určitých podmienok znížiť, a preto sa potenciál nebezpečnosti výbušniny so zníženou citlivosťou môže zvýšiť. Karta bezpečnostných údajov musí okrem toho obsahovať informácie o tom, ako zabrániť zvýšenému nebezpečenstvu požiaru, výbuchu alebo rozletenia úlomkov, keď sa dostatočne nezníži citlivosť látky alebo zmesi.

Poznámka 2: Výbušné vlastnosti výbušnín so zníženou citlivosťou sa stanovia sériou testov 2 OPTN OSN, Príručka testov a kritérií, a uvedú sa na karte bezpečnostných údajov.

Poznámka 3: Na účely skladovania, dodávania a používania výbušnín so zníženou citlivosťou nepatria dodatočne do rozsahu pôsobnosti oddielov 2.1 (výbušniny), 2.6 (horľavé kvapaliny) a 2.7 (horľavé tuhé látky).

2.17.3.   Informovanie o nebezpečnosti

Pri kvapalných a tuhých látkach alebo zmesiach, ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie do tejto triedy nebezpečnosti, sa používajú prvky označovania v súlade s tabuľkou 2.17.2.

Tabuľka 2.17.2

Prvky označovania pre výbušniny so zníženou citlivosťou

 

Kategória 1

Kategória 2

Kategória 3

Kategória 4

Piktogram GHS

Image 9

Image 10

Image 11

Image 12

Výstražné slovo

Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo

Pozor

Pozor

Výstražné upozornenie

H206: Nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo rozletenia úlomkov; zvýšené riziko výbuchu, ak sa zníži obsah desenzibilizačného činidla

H207: Nebezpečenstvo požiaru alebo rozletenia úlomkov; zvýšené riziko výbuchu, ak sa zníži obsah desenzibilizačného činidla

H207: Nebezpečenstvo požiaru alebo rozletenia úlomkov; zvýšené riziko výbuchu, ak sa zníži obsah desenzibilizačného činidla

H208: Nebezpečenstvo požiaru; zvýšené riziko výbuchu, ak sa zníži obsah desenzibilizačného činidla

Bezpečnostné upozornenie Prevencia

P210

P212

P230

P233

P280

P210

P212

P230

P233

P280

P210

P212

P230

P233

P280

P210

P212

P230

P233

P280

Bezpečnostné upozornenie – odozva

P370 +

P380+

P375

P370 +

P380+

P375

P370 +

P380+

P375

P371 +

P380 +

P375

Bezpečnostné upozornenie – uchovávanie

P401

P401

P401

P401

Bezpečnostné upozornenie – zneškodňovanie

P501

P501

P501

P501

2.17.4.   Ďalšie hľadiská klasifikácie

Obrázok 2.17.1

Výbušniny si zníženou citlivosťou

Image 13

Nie

Výbušnina

podtriedy 1.1

Výbušnina

podtriedy 1.1

Trieda nebezpečnosti „Výbušniny“ (pozri kritériá v oddiele 2.1)

Áno

Nie

Neklasifikuje sa ako výbušnina so zniženou citlivost’ou

Môže patriť do iných tried fyzikálnej nebezpečnosti

Áno

Áno

Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo

Áno

Je výsledkom rozsiahly výbuch?

Test 6 a), 6 b)

Je energia exotermického rozkladu menšia ako 300 J/g?

Obsahuje výbušnú látku alebo zmes, ktorej citlivost’ sa znižila s ciel’om potlačiť jej výbušne vlastnosti?

Je daná látka/zmes tuhá alebo kvapalná?

Nie

Áno

Nie

AC &gt; 1 200 kg/min?

Je výsledkom rozsiahly výbuch?

Test rýchlosti horenia

(Cast’ V, pododdiel 51.4)

Image 14

AC ≥ 60 kg/min, ale &lt; 140 kg/min?

Kategória 4

Kategória 3

Kategória 2

AC &lt; 60 kg/min?

Pozor

Áno

Nie

AC ≥ 140 kg/min, ale &lt; 300 kg/min?

Nie

Pozor

Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo

Kategória 1

Áno

Áno

Áno

AC ≥ 300 kg/min, ale &lt; 1 200 kg/min?

Nie

Nie

2.17.4.1.   Postup klasifikácie pre výbušniny so zníženou citlivosťou sa neuplatňuje, ak:

a)

látky alebo zmesi neobsahujú výbušniny podľa kritérií v oddiele 2.1; alebo

b)

energia exotermického rozkladu je menšia ako 300 J/g.

2.17.4.2.   Energia exotermického rozkladu sa určí pomocou výbušniny, ktorej citlivosť už bola znížená (t. j.: homogénna tuhá alebo kvapalná zmes vytvorená z výbušniny a látky(-ok) použitých na potlačenie jej výbušných vlastností). Energia exotermického rozkladu sa môže odhadnúť použitím vhodnej kalorimetrickej metódy (pozri OPTN OSN, Príručka testov a kritérií, časť II oddiel 20 pododdiel 20.3.3.3).“

3.

Časť 3 sa mení takto:

a)

Oddiel 3.1.1.1 sa nahrádza takto:

„3.1.1.1.

Akútna toxicita má vážne nepriaznivé účinky (t. j. úmrtnosť), ktoré sa objavia po jednorazovej alebo krátkodobej orálnej, dermálnej alebo inhalačnej expozícii látke alebo zmesi.“

b)

V oddiele 3.1.2.1 sa úvodný odsek nahrádza takto:

„3.1.2.1.

Látky sa môžu zaradiť do jednej zo štyroch kategórií nebezpečnosti na základe akútnej orálnej, dermálnej alebo inhalačnej toxicity podľa numerických medzných kritérií uvedených ďalej v tabuľke. Hodnoty akútnej toxicity sú vyjadrené ako (približné) hodnoty LD50 (orálnej, dermálnej) alebo LC50 (inhalačnej toxicity) alebo ako odhady akútnej toxicity (ATE). Zatiaľ čo pri niektorých metódach in vivo sa hodnoty LD50/LC50 určujú priamo, pri iných novších metódach in vivo (napr. s menším počtom zvierat) sa zohľadňujú iné ukazovatele akútnej toxicity, ako napríklad významné klinické príznaky toxicity, ktoré sa používajú ako smerodajné hodnoty na zaradenie do kategórie nebezpečnosti. Vysvetlivky sú uvedené za tabuľkou 3.1.1.“

c)

V oddiele 3.1.2.1 sa názov tabuľky 3.1.1. nahrádza takto:

Tabuľka 3.1.1

Odhad hodnôt akútnej toxicity (ATE) a kritériá pre kategórie nebezpečnosti akútnej toxicity

d)

Oddiel 3.2.1.1 sa nahrádza takto:

„3.2.1.1.

Žieravosť pre kožu je vznik ireverzibilného poškodenia kože, t. j. viditeľná nekróza cez epidermu až do dermy, ktorá sa vyskytne po expozícii látke alebo zmesi.

Podráždenie kože je vznik reverzibilného poškodenia kože, ktoré sa vyskytne po expozícii látke alebo zmesi.“

e)

Oddiel 3.3.1.1 sa nahrádza takto:

„3.3.1.1.

Vážne poškodenie očí je poškodenie tkaniva oka alebo závažné fyzické zhoršenie zraku, ktoré nie je úplne reverzibilné a vyskytne sa po expozícii oka látke alebo zmesi.

Podráždenie očí je tvorba zmien v oku, ktoré sú úplne reverzibilné a vyskytnú sa po expozícii oka látke alebo zmesi.“

f)

Oddiel 3.4.1.1 sa nahrádza takto:

„3.4.1.1.

Respiračná senzibilizácia je precitlivenosť dýchacích ciest, ktorá sa vyskytne po vdýchnutí látky alebo zmesi.“

g)

Oddiel 3.4.1.2 sa nahrádza takto:

„3.4.1.2.

Kožná senzibilizácia je alergická odozva, ktorá sa vyskytne po kontakte kože s látkou alebo zmesou.“

h)

Oddiel 3.4.2.1.3.1 sa nahrádza takto:

„3.4.2.1.3.1.

Údaje z náležitých štúdií na zvieratách (8), z ktorých môže vyplývať, že látka má potenciál spôsobovať u ľudí (9) senzibilizáciu pri vdýchnutí, môžu zahŕňať:

a)

merania imunoglobulínu E (IgE) a iných špecifických imunologických parametrov, napr. u myší;

b)

špecifické pľúcne reakcie u morčiat.

(8)  V súčasnosti nie sú na testovanie respiračnej precitlivenosti k dispozícii žiadne uznávané a validované zvieracie modely. Za určitých okolností môžu údaje zo štúdií na zvieratách predstavovať cenné informácie pri hodnotení založenom na závažnosti dôkazov."

(9)  Mechanizmy, ktorými látky vyvolávajú príznaky astmy, nie sú ešte celkom známe. Z preventívneho hľadiska sa tieto látky považujú za respiračné senzibilizátory. Ak sa však na základe dôkazov dá preukázať, že tieto látky vyvolávajú príznaky astmy podráždením len u ľudí s nadmernou bronchiálnou reaktivitou, nebudú považované za respiračné senzibilizátory.“"

i)

V oddiele 3.4.3.3.2 v tabuľke 3.4.6 sa Poznámka 1 nahrádza takto:

Poznámka 1:

Tento koncentračný limit na vyvolanie reakcie sa používa na uplatňovanie osobitných požiadaviek na označovanie podľa oddielu 2.8 prílohy II s cieľom chrániť už senzibilizovaných jedincov. Karta bezpečnostných údajov sa vyžaduje v prípade zmesi, ktorá obsahuje niektorú zložku dosahujúcu alebo prekračujúcu túto koncentráciu. V prípade senzibilizujúcich látok so špecifickým koncentračným limitom sa koncentračný limit na vyvolanie reakcie stanoví na jednu desatinu špecifického koncentračného limitu.“

j)

Oddiel 3.5.1.1 sa nahrádza takto:

„3.5.1.1.

Mutagenita pre zárodočné bunky sú dedičné génové mutácie vrátane dedičných štrukturálnych a numerických chromozómových aberácií v zárodočných bunkách, ktoré sa vyskytnú po expozícii látke alebo zmesi.“

k)

Číslovanie oddielu 3.5.1.1 sa mení takto:

„3.5.1.2.

Mutácia je trvalá zmena množstva alebo štruktúry genetického materiálu v bunke. Pojem ‚mutácia‘ sa vzťahuje tak na dedičné genetické zmeny, ktoré sa môžu prejavovať na úrovni fenotypu, ako aj na príslušné modifikácie DNA, ak sú známe (vrátane napríklad špecifických zmien bázových párov a chromozómových translokácií). Pojem ‚mutagénny‘ a ‚mutagén‘ sa používa pri látkach, ktoré spôsobujú zvýšený výskyt mutácií v populáciách buniek a/alebo organizmoch.“

l)

Číslovanie oddielu 3.5.1.2 sa mení takto:

„3.5.1.3.

Všeobecnejšie pojmy ‚genotoxický‘ a ‚genotoxicita‘ sa vzťahujú na látky alebo procesy, ktorými sa mení štruktúra, informačný obsah alebo segregácia chromozómov DNA, a to vrátane látok a procesov, ktoré spôsobujú poškodenie DNA interferenciou s normálnymi procesmi replikácie, alebo ktorými sa nefyziologickým spôsobom (dočasne) zmení replikácia DNA. Výsledky testovania genotoxicity obvykle slúžia ako ukazovatele mutagénnych účinkov.“

m)

Oddiel 3.5.2.3.5 sa nahrádza takto:

„3.5.2.3.5.

Testy mutagenity somatických buniek in vivo, napríklad:

test chromozómovej aberácie v bunkách kostnej drene cicavcov,

mikronukleový test erytrocytov cicavcov.“

n)

Oddiel 3.6.1.1 sa nahrádza takto:

„3.6.1.1.

Karcinogenita je vyvolanie rakoviny alebo zvýšenie výskytu rakoviny po expozícii látke alebo zmesi. Látky a zmesi, ktoré vyvolali nezhubné a zhubné nádory pri zrealizovaných experimentálnych štúdiách na zvieratách, sa takisto považujú za predpokladané (prezumptívne) alebo suspektné humánne karcinogény, pokiaľ neexistujú presvedčivé dôkazy o tom, že mechanizmus tvorby nádoru nie je pre ľudí relevantný.

Klasifikácia látky alebo zmesi ako látky alebo zmesi, ktorá predstavuje karcinogénne nebezpečenstvo, vychádza z jej vnútorných vlastností a nevyplývajú z nej informácie o úrovni rizika rakoviny u ľudí, ktoré by mohlo predstavovať používanie danej látky alebo zmesi.“

o)

Oddiel 3.7.1.1 sa nahrádza takto:

„3.7.1.1.

Reprodukčná toxicita sú nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť u dospelých mužov a žien, ako aj vývojovú toxicitu u potomstva, ktoré sa vyskytnú po expozícii látke alebo zmesi. Definície uvedené ďalej sú prevzaté z definícií schválených ako pracovné definície v dokumente IPCS/EHC č. 225, Zásady hodnotenia zdravotných rizík pre reprodukciu súvisiacich s expozíciou chemikáliám. Na účely klasifikácie sa známou indukciou geneticky vysvetliteľných dedičných účinkov u potomstva zaoberá kapitola Mutagenita pre zárodočné bunky (oddiel 3.5), keďže v súčasnom systéme klasifikácie sa považuje za vhodnejšie zaoberať sa takýmito účinkami v rámci osobitnej triedy nebezpečnosti, ktorú predstavuje mutagenita pre zárodočné bunky.

Reprodukčná toxicita sa v systéme klasifikácie ďalej rozdeľuje na dva hlavné okruhy:

a)

nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť;

b)

nepriaznivé účinky na vývoj potomstva.

Niektoré reprodukčné toxické účinky nemožno jasne priradiť k zhoršeniu pohlavných funkcií a plodnosti ani k vývojovej toxicite. Látky a zmesi s uvedenými účinkami sa však klasifikujú ako reprodukčné toxické látky so všeobecným výstražným upozornením.“

p)

Oddiel 3.7.2.5.1 sa nahrádza takto:

„3.7.2.5.1.

K dispozícii sú viaceré medzinárodne akceptované metódy. Patria k nim metódy testovania vývojovej toxicity (napr. usmernenie k testu OECD č. 414) a metódy testovania jednogeneračnej alebo dvojgeneračnej toxicity (napr. usmernenia k testom OECD č. 415, 416 a 443).“

q)

Oddiel 3.8.1.1 sa nahrádza takto:

„3.8.1.1.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia sa definuje ako špecifické, neletálne toxické účinky pre cieľové orgány, ktoré sa vyskytnú po jednorazovej expozícii látke alebo zmesi. Zahŕňa všetky významné účinky na zdravie, ktoré môžu zhoršiť funkciu, či už reverzibilne alebo ireverzibilne, okamžite a/alebo s oneskorením, ktoré sa osobitne nerozoberajú v oddieloch 3.1 až 3.7 a v oddiele 3.10 (pozri aj oddiel 3.8.1.6).“

r)

Oddiel 3.8.3.4.1 sa nahrádza takto:

„3.8.3.4.1.

Keď neexistujú žiadne spoľahlivé dôkazy ani testovacie údaje pre samotnú špecifickú zmes a na klasifikáciu nemožno použiť princípy extrapolácie, klasifikácia zmesi vychádza z klasifikácie jej zložiek. V tomto prípade sa zmes klasifikuje ako toxická pre špecifický cieľový orgán (daný špecifický orgán) po jednorazovej expozícii, keď aspoň jedna zložka bola klasifikovaná ako toxická pre špecifický cieľový orgán kategórie 1 alebo kategórie 2 (jednorazová expozícia) a je prítomná v množstve zodpovedajúcom príslušnému generickému koncentračnému limitu, ako je uvedené v tabuľke 3.8.3 pre kategóriu 1, resp. 2, alebo vo vyššom množstve.“

s)

V oddiele 3.8.3.4 sa dopĺňa oddiel 3.8.3.4.6:

„3.8.3.4.6.

V prípadoch, kde sa pri zložkách kategórie 3 používa metóda aditivity, „významné zložky“ zmesi sú tie, ktoré sú prítomné v koncentráciách ≥ 1 % (hmotnostných % pre tuhé látky, kvapaliny, prachy, hmly a pary a objemových zlomkov pre plyny), pokiaľ neexistuje dôvodné podozrenie, že zložka prítomná v koncentrácii < 1 % je naďalej dôležitá pri klasifikácii zmesi z hľadiska kategórie podráždenie dýchacej sústavy alebo narkotické účinky.“

t)

Oddiel 3.9.1.1 sa nahrádza takto:

„3.9.1.1.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia sa definuje ako špecifické toxické účinky pre cieľový orgán, ktoré sa vyskytnú po opakovanej expozícii látke alebo zmesi. Patria sem všetky významné účinky na zdravie, ktoré môžu zhoršiť funkciu, reverzibilne a ireverzibilne, okamžite a/alebo oneskorene. Nepatria sem však iné špecifické toxické účinky, ktoré sa osobitne rozoberajú v oddieloch 3.1 až 3.8 a oddiele 3.10.“

u)

Oddiel 3.9.3.4.1 sa nahrádza takto:

„3.9.3.4.1.

Keď neexistujú žiadne spoľahlivé dôkazy ani testovacie údaje pre samotnú špecifickú zmes a na klasifikáciu nemožno použiť princípy extrapolácie, klasifikácia zmesi vychádza z klasifikácie jej zložiek. V tomto prípade sa zmes klasifikuje ako toxická pre špecifický cieľový orgán (daný špecifický orgán) po opakovanej expozícii, keď aspoň jedna zložka bola klasifikovaná ako toxická pre špecifický cieľový orgán kategórie 1 alebo kategórie 2 (opakovaná expozícia) a je prítomná v množstve zodpovedajúcom príslušnému generickému koncentračnému limitu, ako je uvedené v tabuľke 3.9.4 pre kategóriu 1, resp. 2, alebo vo vyššom množstve.“

v)

Oddiel 3.10.1.3 sa nahrádza takto:

„3.10.1.3.

Aspiračná nebezpečnosť sú vážne akútne účinky, ako je zápal pľúc vyvolaný chemickými látkami, poškodenie pľúc alebo smrť po aspirácii látky alebo zmesi.“

w)

V oddiele 3.10.3.3 sa dopĺňa nový oddiel:

„3.10.3.3.1.1.

„Významné zložky“ zmesi sú tie, ktoré sú prítomné v koncentráciách ≥ 1 %.“

x)

Číslovanie oddielu 3.10.3.3.1.1 sa mení a nahrádza sa takto:

„3.10.3.3.1.2.

Zmes sa klasifikuje ako zmes kategórie 1, keď súčet koncentrácií zložiek kategórie 1 je ≥ 10 % a zmes má kinematickú viskozitu ≤ 20,5 mm2/s, meranú pri 40 °C.“

y)

Číslovanie oddielu 3.10.3.3.1.2 sa mení a nahrádza sa takto:

„3.10.3.3.1.3.

V prípade zmesi, v rámci ktorej sa separujú dve alebo viaceré osobitné vrstvy, sa celá zmes klasifikuje ako zmes kategórie 1, ak v rámci ktorejkoľvek osobitnej vrstvy predstavuje súčet koncentrácií zložiek kategórie 1 ≥ 10 %, pričom daná zmes má kinematickú viskozitu ≤ 20,5 mm2/s, meranú pri 40 °C.“

4.

Časť 4 sa mení takto:

Oddiel 4.1.3.5.5.3.1 sa nahrádza takto:

„4.1.3.5.5.3.1.

Najprv sa posúdia všetky zložky klasifikované v kategórii akútnej nebezpečnosti 1. Ak súčet koncentrácií (v %) týchto zložiek vynásobený ich príslušnými faktormi M je ≥ 25 %, celá zmes sa klasifikuje v kategórii akútnej nebezpečnosti 1.“

(5)  Daná metóda výpočtu je dosiaľ validovaná v prípade zmesí obsahujúcich najviac 6 prchavých zložiek. Týmito zložkami môžu byť horľavé kvapaliny ako uhľovodíky, étery, alkoholy, estery (okrem akrylátov) a voda. V prípade zmesí obsahujúcich halogénované zlúčeniny síry a/alebo fosforu, ako aj reaktívne akryláty však táto metóda ešte nebola zvalidovaná.

(6)  Ak je vypočítaná teplota vzplanutia o menej ako 5 °C vyššia ako príslušné klasifikačné kritérium, daná výpočtová metóda sa nesmie použiť a teplota vzplanutia sa stanoví experimentálne.

(8)  V súčasnosti nie sú na testovanie respiračnej precitlivenosti k dispozícii žiadne uznávané a validované zvieracie modely. Za určitých okolností môžu údaje zo štúdií na zvieratách predstavovať cenné informácie pri hodnotení založenom na závažnosti dôkazov.

(9)  Mechanizmy, ktorými látky vyvolávajú príznaky astmy, nie sú ešte celkom známe. Z preventívneho hľadiska sa tieto látky považujú za respiračné senzibilizátory. Ak sa však na základe dôkazov dá preukázať, že tieto látky vyvolávajú príznaky astmy podráždením len u ľudí s nadmernou bronchiálnou reaktivitou, nebudú považované za respiračné senzibilizátory.““


(1)  Alebo prípadne < 1 %, pozri 3.2.3.3.1.

(2)  Alebo prípadne < 1 %, pozri 3.3.3.3.1.

(3)  Alebo prípadne < 1 %, pozri 3.8.3.4.6.

(4)  Alebo prípadne < 0,1 %, pozri 4.1.3.1.

(7)  Nestabilné výbušniny v zmysle definície v oddiele 2.1 sa môžu stabilizovať aj znížením citlivosti a následne sa môžu klasifikovať ako výbušniny so zníženou citlivosťou za predpokladu, že sú splnené všetky kritériá oddielu 2.17. V takom prípade sa výbušnina so zníženou citlivosťou testuje podľa série testov 3 (OPNT OSN, Príručka testov a kritérií, časť I), pretože je pravdepodobné, že informácie o jej citlivosti na mechanické stimuly budú dôležité pre určenie podmienok na bezpečnú manipuláciu a používanie. Výsledky sa uvedú na karte bezpečnostných údajov.


PRÍLOHA II

Príloha II k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 sa mení takto:

1.

Časť I sa mení takto:

a)

vypúšťa sa tento záznam:

„1.1.1.   EUH001 – „V suchom stave výbušné“

Sú to výbušné látky a zmesi uvedené v oddiele 2.1 prílohy I, ktoré sa uvádzajú na trh zvlhčené vodou alebo alkoholmi alebo zriedené inými látkami na účely potlačenia ich výbušných vlastností.“

b)

Číslovanie oddielu 1.1.3 sa mení takto:

„1.1.1“

c)

Číslovanie oddielu 1.1.4 sa mení takto:

„1.1.2“

d)

Číslovanie oddielu 1.1.5 sa mení takto:

„1.1.3“

e)

Číslovanie oddielu 1.1.6 sa mení takto:

„1.1.4“

2.

Časť II sa mení takto:

V oddiele 2.10 sa tretia zarážka nahrádza takto:

„—

≥ desatina špecifického koncentračného limitu látky klasifikovanej ako kožný senzibilizátor alebo respiračný senzibilizátor so špecifickým koncentračným limitom alebo“


PRÍLOHA III

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 sa mení takto:

1.

Časť 1 sa mení takto:

a)

Do tabuľky 1.1 sa dopĺňajú tieto výstražné upozornenia:

„H206

Jazyk

2.17 – Výbušniny so zníženou citlivosťou, kategória nebezpečnosti 1

 

BG

Опасност от пожар или разпръскване; повишен риск от експлозия при понижено съдържание на десенсибилизиращ агент

 

ES

Peligro de incendio, onda expansiva o proyección; mayor riesgo de explosión si se reduce el agente insensibilizante.

 

CS

Nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi; zvýšené nebezpečí výbuchu, sníží-li se objem znecitlivujícího prostředku.

 

DA

Fare for brand, eksplosion eller udslyngning af fragmenter; øget risiko for eksplosion, hvis det desensibiliserende middel reduceres.

 

DE

Gefahr durch Feuer, Druckstoß oder Sprengstücke; erhöhte Explosionsgefahr wenn das Desensibilisierungsmittel reduziert wird.

 

ET

Süttimis-, plahvatus- või laialipaiskumisoht, desensibilisaatori vähenemise korral suurenenud plahvatusoht.

 

EL

Κίνδυνος πυρκαγιάς, ανατίναξης ή εκτόξευσης· αυξημένος κίνδυνος έκρηξης εάν μειωθεί ο παράγοντας απευαισθητοποίησης.

 

EN

Fire, blast or projection hazard; increased risk of explosion if desensitising agent is reduced.

 

FR

Danger d'incendie, d'effet de souffle ou de projection; risque accru d'explosion si la quantité d'agent désensibilisateur est réduite.

 

GA

Guais dóiteáin nó teilgin; baol méadaithe pléasctha má laghdaítear an dí-íogróir.

 

HR

Opasnost od vatre, udarnog vala ili rasprskavanja; povećan rizik od eksplozije ako je smanjen udio desenzitirajućeg agensa.

 

IT

Pericolo d'incendio, di spostamento d'aria o di proiezione; maggior rischio di esplosione se l'agente desensibilizzante è ridotto.

 

LV

Ugunsbīstamība, triecienviļņbīstamība vai izmetbīstamība; ja desensibilizācijas līdzekļa daudzums samazinājies, palielinās eksplozijas risks.

 

LT

Gaisro, sprogimo arba išsvaidymo pavojus; sumažėjus desensibilizacijos veiksnio poveikiui kyla didesnė sprogimo rizika.

 

HU

Tűz, robbanás vagy kivetés veszélye; fokozott robbanásveszély a deszenzibilizáló szer csökkenésével.

 

MT

Periklu ta' nar, blast jew projjezzjoni; riskju ikbar ta' splużjoni jekk l-aġent disensitizzanti jitnaqqas.

 

NL

Gevaar voor brand, luchtdrukwerking of scherfwerking; toegenomen ontploffingsgevaar als de ongevoeligheidsagens wordt verminderd.

 

PL

Zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem; zwiększone ryzyko wybuchu jeśli zawartość środka odczulającego została zmniejszona.

 

PT

Perigo de incêndio, sopro ou projeções; risco acrescido de explosão se houver redução do agente dessensibilizante.

 

RO

Pericol de incendiu, detonare sau proiectare; risc sporit de explozie dacă se reduce agentul de desensibilizare.

 

SK

Nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo rozletenia úlomkov; zvýšené riziko výbuchu, ak sa zníži obsah desenzibilizačného činidla.

 

SL

Nevarnost za nastanek požara, udarnega vala ali drobcev; povečana nevarnost eksplozije, če se zmanjša vsebnost desenzibilizatorja.

 

FI

Palo-, räjähdys- tai sirpalevaara; suurentunut, jos flegmatointitekijää vähennetään.

 

SV

Fara för brand, tryckvåg eller splitter och kaststycken, ökad explosionsrisk om det okänsliggörande ämnet minskas.“

„H207

Jazyk

2.17 – Výbušniny so zníženou citlivosťou, kategória nebezpečnosti 2, 3

 

BG

Опасност от пожар или разпръскване; повишен риск от експлозия при понижено съдържание на десенсибилизиращ агент

 

ES

Peligro de incendio o proyección; mayor riesgo de explosión si se reduce el agente insensibilizante.

 

CS

Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi; zvýšené nebezpečí výbuchu, sníží-li se objem znecitlivujícího prostředku.

 

DA

Fare for brand eller udslyngning af fragmenter; øget risiko for eksplosion, hvis det desensibiliserende middel reduceres.

 

DE

Gefahr durch Feuer oder Sprengstücke; erhöhte Explosionsgefahr wenn das Desensibilisierungsmittel reduziert wird.

 

ET

Süttimis- või laialipaiskumisoht, desensibilisaatori vähenemise korral suurenenud plahvatusoht.

 

EL

Κίνδυνος πυρκαγιάς ή εκτόξευσης· αυξημένος κίνδυνος έκρηξης εάν μειωθεί ο παράγοντας απευαισθητοποίησης.

 

EN

Fire or projection hazard; increased risk of explosion if desensitising agent is reduced.

 

FR

Danger d'incendie ou de projection; risque accru d'explosion si la quantité d'agent désensibilisateur est réduite.

 

GA

Guais dóiteáin nó teilgin; baol méadaithe pléasctha má laghdaítear an dí-íogróir.

 

HR

Opasnost od vatre ili rasprskavanja; povećan rizik od eksplozije ako je smanjen udio desenzitirajućeg agensa.

 

IT

Pericolo d'incendio o di proiezione; maggior rischio di esplosione se l'agente desensibilizzante è ridotto.

 

LV

Ugunsbīstamība vai izmetbīstamība; ja desensibilizācijas līdzekļa daudzums samazinājies, palielinās eksplozijas risks.

 

LT

Gaisro arba išsvaidymo pavojus; sumažėjus desensibilizacijos veiksnio poveikiui kyla didesnė sprogimo rizika.

 

HU

Tűz vagy kivetés veszélye; fokozott robbanásveszély a deszenzibilizáló szer csökkenésével.

 

MT

Periklu ta' nar jew projezzjoni; riskju ikbar ta' splużjoni jekk l-aġent disensitizzanti jitnaqqas.

 

NL

Gevaar voor brand of scherfwerking; toegenomen ontploffingsgevaar als de ongevoeligheidsagens wordt verminderd.

 

PL

Zagrożenie pożarem lub rozrzutem; zwiększone ryzyko wybuchu jeśli zawartość środka odczulającego została zmniejszona.

 

PT

Perigo de incêndio ou projeções; risco acrescido de explosão se houver redução do agente dessensibilizante.

 

RO

Pericol de incendiu sau proiectare; risc sporit de explozie dacă se reduce agentul de desensibilizare.

 

SK

Nebezpečenstvo požiaru alebo rozletenia úlomkov; zvýšené riziko výbuchu, ak sa zníži obsah desenzibilizačného činidla.

 

SL

Nevarnost za nastanek požara ali drobcev; povečana nevarnost eksplozije, če se zmanjša vsebnost desenzibilizatorja.

 

FI

Palo- tai sirpalevaara; suurentunut, jos flegmatointitekijää vähennetään.

 

SV

Fara för brand eller splitter och kaststycken. ökad explosionsrisk om det okänsliggörande ämnet minskas.“

„H208

Jazyk

2.17 – Výbušniny so zníženou citlivosťou, kategória nebezpečnosti 4

 

BG

Опасност от пожар; повишен риск от експлозия при понижено съдържание на десенсибилизиращ агент

 

ES

Peligro de incendio; mayor riesgo de explosión si se reduce el agente insensibilizante.

 

CS

Nebezpečí požáru; zvýšené nebezpečí výbuchu, sníží-li se objem znecitlivujícího prostředku.

 

DA

Brandfare; øget risiko for eksplosion, hvis det desensibiliserende middel reduceres.

 

DE

Gefahr durch Feuer; erhöhte Explosionsgefahr wenn das Desensibilisierungsmittel reduziert wird.

 

ET

Süttimisoht; desensibilisaatori vähenemise korral suurenenud plahvatusoht.

 

EL

Κίνδυνος πυρκαγιάς· αυξημένος κίνδυνος έκρηξης εάν μειωθεί ο παράγοντας απευαισθητοποίησης.

 

EN

Fire hazard; increased risk of explosion if desensitising agent is reduced.

 

FR

Danger d'incendie; risque accru d'explosion si la quantité d'agent désensibilisateur est réduite.

 

GA

Guais dóiteáin; baol méadaithe pléasctha má laghdaítear an dí-íogróir.

 

HR

Opasnost od vatre; povećan rizik od eksplozije ako je smanjen udio desenzitirajućeg agensa.

 

IT

Pericolo d'incendio; maggior rischio di esplosione se l'agente desensibilizzante è ridotto.

 

LV

Ugunsbīstamība; ja desensibilizācijas līdzekļa daudzums samazinājies, palielinās eksplozijas risks.

 

LT

Gaisro pavojus; sumažėjus desensibilizacijos veiksnio poveikiui kyla didesnė sprogimo rizika.

 

HU

Tűz veszélye; fokozott robbanásveszély a deszenzibilizáló szer csökkenésével.

 

MT

Periklu ta' nar; riskju ikbar ta' splużjoni jekk l-aġent disensitizzanti jitnaqqas.

 

NL

Gevaar voor brand; toegenomen ontploffingsgevaar als de ongevoeligheidsagens wordt verminderd.

 

PL

Zagrożenie pożarem; zwiększone ryzyko wybuchu jeśli zawartość środka odczulającego została zmniejszona.

 

PT

Perigo de incêndio; risco acrescido de explosão se houver redução do agente dessensibilizante.

 

RO

Pericol de incendiu; risc sporit de explozie dacă se reduce agentul de desensibilizare.

 

SK

Nebezpečenstvo požiaru; zvýšené riziko výbuchu, ak sa zníži obsah desenzibilizačného činidla.

 

SL

Nevarnost za nastanek požara; povečana nevarnost eksplozije, če se zmanjša vsebnost desenzibilizatorja.

 

FI

Palovaara; suurentunut, jos flegmatointitekijää vähennetään.

 

SV

Fara för brand, ökad explosionsrisk om det okänsliggörande ämnet minskas.“

„H232

Jazyk

2.2 – Horľavé plyny, kategória nebezpečnosti 1A, samozápalný plyn

 

BG

Може да се запали спонтанно при контакт с въздух.

 

ES

Puede inflamarse espontáneamente en contacto con el aire.

 

CS

Při styku se vzduchem se může samovolně vznítit.

 

DA

Kan selvantænde ved kontakt med luft.

 

DE

Kann sich bei Kontakt mit Luft spontan entzünden.

 

ET

Kokkupuutel õhuga võib süttida iseenesest.

 

EL

Ενδέχεται να αυτοαναφλεγεί εάν εκτεθεί στον αέρα.

 

EN

May ignite spontaneously if exposed to air.

 

FR

Peut s'enflammer spontanément au contact de l'air.

 

GA

D'fhéadfadh an ní uathadhaint i gcás nochtadh don aer.

 

HR

Može se spontano zapaliti u dodiru sa zrakom.

 

IT

Spontaneamente infiammabile all'aria.

 

LV

Saskarē ar gaisu var spontāni aizdegties.

 

LT

Ore gali užsidegti savaime.

 

HU

Levegővel érintkezve öngyulladásra hajlamos.

 

MT

Jista' jieħu n-nar spontanjament jekk ikun espost għall-arja.

 

NL

Kan spontaan ontbranden bij blootstelling aan lucht.

 

PL

Może ulegać samozapaleniu w przypadku wystawienia na działanie powietrza.

 

PT

Pode inflamar-se espontaneamente em contacto com o ar.

 

RO

Se poate aprinde spontan dacă intră în contact cu aerul.

 

SK

Pri kontakte so vzduchom sa môže spontánne vznietit.

 

SL

V stiku z zrakom lahko pride do samodejnega vžiga.

 

FI

Voi syttyä itsestään palamaan joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa.

 

SV

Kan spontanantända vid kontakt med luft.“

b)

Tabuľka 1.1 sa mení takto:

i)

Záznam v hornom riadku týkajúci sa kódu H220 sa nahrádza takto:

„H220

 

Jazyk

2.2 – Horľavé plyny, kategória nebezpečnosti 1A“

ii)

Záznam v hornom riadku týkajúci sa kódu H221 sa nahrádza takto:

„H221

Jazyk

2.2 – Horľavé plyny, kategória nebezpečnosti 1B, 2“

iii)

Záznam v hornom riadku týkajúci sa kódu H230 sa nahrádza takto:

„H230

Jazyk

2.2 – Horľavé plyny, kategória nebezpečnosti 1A, chemicky nestabilný plyn A“

iv)

Záznam v hornom riadku týkajúci sa kódu H231 sa nahrádza takto:

„H231

Jazyk

2.2 – Horľavé plyny, kategória nebezpečnosti 1A, chemicky nestabilný plyn B“

c)

Záznam v desiatom riadku týkajúci sa kódu H314 sa nahrádza takto:

 

„FR

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.“

2.

Časť 2 sa mení takto:

a)

V tabuľke 2.1 sa vypúšťa záznam pre EUH 001.


PRÍLOHA IV

Príloha IV k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 sa mení takto:

1.

Úvodný pododsek prílohy IV sa nahrádza takto:

„V tejto prílohe sa uvádza schéma s odporúčanými bezpečnostnými upozorneniami pre každú triedu a kategóriu nebezpečnosti podľa typu bezpečnostného upozornenia. Usmerňuje pri výbere vhodných bezpečnostných upozornení a obsahuje prvky pre všetky kategórie bezpečnostných opatrení. Použijú sa všetky špecifické prvky týkajúce sa konkrétnych tried nebezpečnosti. Okrem toho sa v prípade potreby použijú aj všeobecné bezpečnostné upozornenia, ktoré nie sú spojené s konkrétnou triedou alebo kategóriou nebezpečnosti.

S cieľom zabezpečiť flexibilitu pri uplatňovaní bezpečnostných viet sa odporúča používanie kombinácií alebo zlúčených verzií bezpečnostných upozornení, aby sa ušetril priestor na etikete a zlepšila sa čitateľnosť. Schéma a tabuľky v časti 1 tejto prílohy obsahujú viacero kombinovaných bezpečnostných upozornení. Slúžia však iba ako príklady a dodávatelia môžu ďalej kombinovať a zlučovať slovné spojenia, ak to prispeje k jasnosti a zrozumiteľnosti informácií na etikete v súlade s článkami 22 a 28 ods. 3.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 22, bezpečnostné upozornenia na etiketách alebo na kartách bezpečnostných údajov sa môžu textovo mierne odlišovať od upozornení uvedených v tejto prílohe, ak to prispeje k lepšiemu sprostredkovaniu bezpečnostných informácií a neovplyvní to obsah bezpečnostných odporúčaní. Môže ísť o ortografické varianty, synonymá alebo iné ekvivalenty zodpovedajúce regiónu, kde sa výrobok dodáva a používa.“

2.

Tabuľka 6.1 sa mení takto:

Záznam týkajúci sa kódu P103 sa nahrádza takto:

„P103

Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich

Podľa potreby

 

Spotrebné výrobky – vynechá sa, ak sa používa P202

3.

Tabuľka 6.2 sa mení takto:

a)

Záznamy týkajúce sa kódov P201 a P202 sa nahrádzajú takto:

„P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

Výbušniny (oddiel 2.1)

Nestabilná výbušnina

 

Mutagenita pre zárodočné bunky (oddiel 3.5)

1A, 1B, 2

Spotrebné výrobky – vynechá sa, ak sa používa P202

Karcinogenita (oddiel 3.6)

1A, 1B, 2

Reprodukčná toxicita (oddiel 3.7)

1A, 1B, 2

Reprodukčná toxicita – účinky na laktáciu alebo prostredníctvom nej (oddiel 3.7)

Dodatočná kategória

P202

Nepoužívajte, kým si neprečítate všetky bezpečnostné opatrenia a neporozumiete im.

Horľavé plyny (oddiel 2.2)

A, B (chemicky nestabilné plyny)

 

Mutagenita pre zárodočné bunky (oddiel 3.5)

1A, 1B, 2

 

Karcinogenita (oddiel 3.6)

1A, 1B, 2

 

Reprodukčná toxicita (oddiel 3.7)

1A, 1B, 2

 

Reprodukčná toxicita – účinky na laktáciu alebo prostredníctvom nej (oddiel 3.7)

Dodatočná kategória

 

b)

Záznam týkajúci sa kódu P210 sa nahrádza takto:

„P210

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. Zákaz fajčenia

Výbušniny (oddiel 2.1)

Podtriedy 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

 

Horľavé plyny (oddiel 2.2)

1A, 1B, 2

 

Aerosóly (oddiel 2.3)

1, 2, 3

Horľavé kvapaliny (oddiel 2.6)

1, 2, 3

Horľavé tuhé látky (oddiel 2.7)

1, 2

Samovoľne reagujúce látky a zmesi (oddiel 2.8)

Typy A, B, C, D, E, F

Samozápalné kvapaliny (oddiel 2.9)

1

Samozápalné tuhé látky (oddiel 2.10)

1

Oxidujúce kvapaliny (oddiel 2.13)

1, 2, 3

 

Oxidujúce tuhé látky (oddiel 2.14)

1, 2, 3

 

Organické peroxidy (oddiel 2.15)

Typy A, B, C, D, E, F

 

Výbušniny so zníženou citlivosťou (oddiel 2.17)

1, 2, 3, 4“

 

c)

Vkladá sa zápis týkajúci sa kódu P212:

„P212

Zabráňte zahrievaniu v ohraničenom priestore alebo zníženiu obsahu desenzibilizačného činidla

Výbušniny so zníženou citlivosťou (oddiel 2.17)

1, 2, 3, 4“

 

d)

Záznam týkajúci sa kódu P222 sa nahrádza takto:

„P222

Zabráňte kontaktu so vzduchom.

Horľavé plyny (oddiel 2.2)

Samozápalný plyn

ak sa zdôraznenie výstražného upozornenia považuje za potrebné.“

Samozápalné kvapaliny (oddiel 2.9)

1

Samozápalné tuhé látky (oddiel 2.10)

1

e)

Záznam týkajúci sa kódu P230 sa nahrádza takto:

„P230

Uchovávajte zvlhčené…

Výbušniny (oddiel 2.1)

Podtriedy 1.1, 1.2, 1.3, 1.5

Výrobca/dodávateľ uvedie vhodný materiál

v prípade látok a zmesí, ktoré sú zvlhčené, riedené, rozpustené flegmatizačnými prostriedkami alebo sú v nich suspendované, s cieľom potlačiť ich výbušné vlastnosti

Výbušniny so zníženou citlivosťou (oddiel 2.17)

1, 2, 3, 4

Výrobca/dodávateľ uvedie vhodný materiál“

f)

Záznam týkajúci sa kódu P233 sa nahrádza takto:

„P233

Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

Horľavé kvapaliny (oddiel 2.6)

1, 2, 3

ak je kvapalina prchavá a môže vytvárať výbušnú atmosféru

Samozápalné kvapaliny (oddiel 2.9)

1

 

Samozápalné tuhé látky (oddiel 2.10)

1

 

Výbušniny so zníženou citlivosťou (oddiel 2.17)

1, 2, 3, 4

 

Akútna toxicita – inhalačná (oddiel 3.1)

1, 2, 3

ak je chemikália prchavá a môže vytvárať nebezpečnú atmosféru“

Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia; podráždenie dýchacích ciest (oddiel 3.8)

3

Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia; narkotické účinky (oddiel 3.8)

3

g)

Záznam týkajúci sa kódu P280 sa nahrádza takto:

„P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre/prostriedky na ochranu sluchu/…

Výbušniny (oddiel 2.1)

Nestabilná výbušnina a podtriedy 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

Výrobca/dodávateľ uvedie vhodný druh osobných ochranných prostriedkov.

Horľavé plyny (oddiel 2.2)

Samozápalný plyn

Horľavé kvapaliny (oddiel 2.6)

1, 2, 3

Horľavé tuhé látky (oddiel 2.7)

1, 2

Samovoľne reagujúce látky a zmesi (oddiel 2.8)

Typy A, B, C, D, E, F

Samozápalné kvapaliny (oddiel 2.9)

1

Samozápalné tuhé látky (oddiel 2.10)

1

Samovoľne sa zahrievajúce látky a zmesi (oddiel 2.11)

1, 2

Látky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny (oddiel 2.12)

1, 2, 3

Oxidujúce kvapaliny (oddiel 2.13)

1, 2, 3

Oxidujúce tuhé látky (oddiel 2.14)

1, 2, 3

Organické peroxidy (oddiel 2.15)

Typy A, B, C, D, E, F

Výbušniny so zníženou citlivosťou (oddiel 2.17)

1, 2, 3, 4

Akútna toxicita – dermálna (oddiel 3.1)

1, 2, 3, 4

Bližšie určite ochranné rukavice/ochranný odev.

Výrobca/dodávateľ môže podľa vhodnosti bližšie určiť typ vybavenia.

Žieravosť pre kožu (oddiel 3.2)

1A, 1B, 1C

Bližšie určite ochranné rukavice/ochranný odev a ochranné okuliare/ochranu tváre.

Výrobca/dodávateľ môže podľa vhodnosti bližšie určiť typ vybavenia.

Podráždenie kože (oddiel 3.2)

2

Bližšie určite ochranné rukavice.

Výrobca/dodávateľ môže podľa vhodnosti bližšie určiť typ vybavenia.

Kožná senzibilizácia (oddiel 3.4)

1, 1A, 1B

Vážne poškodenie očí (oddiel 3.3)

1

Bližšie určite ochranné okuliare/ochranu tváre.

Výrobca/dodávateľ môže podľa vhodnosti bližšie určiť typ vybavenia.

Podráždenie očí (oddiel 3.3)

2

Mutagenita pre zárodočné bunky (oddiel 3.5)

1A, 1B, 2

Výrobca/dodávateľ uvedie vhodný druh osobných ochranných prostriedkov.“

Karcinogenita (oddiel 3.6)

1A, 1B, 2

Reprodukčná toxicita (oddiel 3.7)

1A, 1B, 2

4.

Tabuľka 6.3 sa mení takto:

a)

Záznamy týkajúce sa kódov P301 a P302 sa nahrádzajú takto:

„P301

PO POŽITÍ:

Akútna toxicita – orálna (oddiel 3.1)

1, 2, 3, 4

 

Žieravosť pre kožu (oddiel 3.2)

1, 1A, 1B, 1C

Aspiračná nebezpečnosť (oddiel 3.10)

1

P302

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:

Samozápalné kvapaliny (oddiel 2.9)

1

 

Samozápalné tuhé látky (oddiel 2.10)

1

Látky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny (oddiel 2.12)

1, 2

Akútna toxicita – dermálna (oddiel 3.1)

1, 2, 3, 4

Podráždenie kože (oddiel 3.2)

2

Kožná senzibilizácia (oddiel 3.4)

1, 1A, 1B“

b)

Záznam týkajúci sa kódu P332 sa nahrádza takto:

„P332

Ak sa prejaví podráždenie kože:

Podráždenie kože (oddiel 3.2)

2

možno vynechať, pokiaľ je na etikete uvedený kód P333.“

c)

Záznam týkajúci sa kódov P370 a P371 sa nahrádzajú takto:

„P370

V prípade požiaru:

Výbušniny (oddiel 2.1)

Nestabilné výbušniny a podtriedy 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

 

Oxidujúce plyny (oddiel 2.4)

1

Horľavé kvapaliny (oddiel 2.6)

1, 2, 3

Horľavé tuhé látky (oddiel 2.7)

1, 2

Samovoľne reagujúce látky a zmesi (oddiel 2.8)

Typy A, B, C, D, E, F

Samozápalné kvapaliny (oddiel 2.9)

1

Samozápalné tuhé látky (oddiel 2.10)

1

Látky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny (oddiel 2.12)

1, 2, 3

Oxidujúce kvapaliny (oddiel 2.13)

1, 2, 3

Oxidujúce tuhé látky (oddiel 2.14)

1, 2, 3

Organické peroxidy (oddiel 2.15)

Typy A, B, C, D, E, F

Výbušniny so zníženou citlivosťou (oddiel 2.17)

1, 2, 3

 

P371

V prípade veľkého požiaru a veľkých množstiev:

Oxidujúce kvapaliny (oddiel 2.13)

1

 

Oxidujúce tuhé látky (oddiel 2.14)

1

 

Výbušniny so zníženou citlivosťou (oddiel 2.17)

4“

 

d)

Záznam týkajúci sa kódu P375 sa nahrádza takto:

„P375

Z dôvodu nebezpečenstva výbuchu požiar haste z diaľky.

Výbušniny (oddiel 2.1)

Podtrieda 1.4

v prípade výbušnín podtriedy 1.4 (skupina kompatibility S) v prepravnom obale.“

Samovoľne reagujúce látky a zmesi (oddiel 2.8)

Typ B

 

Oxidujúce kvapaliny (oddiel 2.13)

1

Oxidujúce tuhé látky (oddiel 2.14)

1

Organické peroxidy (oddiel 2.15)

Typ B

Výbušniny so zníženou citlivosťou (oddiel 2.17)

1, 2, 3, 4

e)

Záznam týkajúci sa kódu P377 sa nahrádza takto:

„P377

Požiar unikajúceho plynu: Nehaste, pokiaľ únik nemožno bezpečne zastaviť.

Horľavé plyny (oddiel 2.2)

1A, 1B, 2“

 

f)

Záznam týkajúci sa kódu P380 sa nahrádza takto:

„P380

Priestory evakuujte.

Výbušniny (oddiel 2.1)

Nestabilné výbušniny a Podtriedy 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

 

Samovoľne reagujúce látky a zmesi (oddiel 2.8)

Typy A, B

 

Oxidujúce kvapaliny (oddiel 2.13)

1

 

Oxidujúce tuhé látky (oddiel 2.14)

1

 

Organické peroxidy (oddiel 2.15)

Typy A, B

 

Výbušniny so zníženou citlivosťou (oddiel 2.17)

1, 2, 3, 4“

 

g)

Záznam týkajúci sa kódu P381 sa nahrádza takto:

„P381

V prípade úniku odstráňte všetky zdroje vznietenia.

Horľavé plyny (oddiel 2.2)

1A, 1B, 2“

 

h)

Záznam týkajúci sa kódov P301 + P312 sa nahrádza takto:

„P301 + P312

PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…

Akútna toxicita – orálna (oddiel 3.1)

4

…Výrobca/dodávateľ uvedie vhodného poskytovateľa pohotovostného lekárskeho poradenstva v prípade núdze.“

i)

Záznamy týkajúce sa kódov P370 + P380 + P375 a P371 + P380 + P375 sa nahrádzajú takto:

„P370 + P380 + P375

V prípade požiaru: Priestory evakuujte. Z dôvodu nebezpečenstva výbuchu požiar haste z diaľky.

Výbušniny (oddiel 2.1)

Podtrieda 1.4

v prípade výbušnín podtriedy 1.4 (skupina kompatibility S) v prepravnom obale.“

Výbušniny so zníženou citlivosťou (oddiel 2.17)

1, 2, 3

 

P371 + P380 + P375

V prípade veľkého požiaru a veľkých množstiev: Priestory evakuujte. Z dôvodu nebezpečenstva výbuchu požiar haste z diaľky.

Oxidujúce kvapaliny (oddiel 2.13)

1

 

Oxidujúce tuhé látky (oddiel 2.14)

1

Výbušniny so zníženou citlivosťou (oddiel 2.17)

4

5.

Tabuľka 6.4 sa mení takto:

a)

Záznam týkajúci sa kódu P401 sa nahrádza takto:

„P401

Skladujte v súlade s…

Výbušniny (oddiel 2.1)

Nestabilné výbušniny a podtriedy 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

… Výrobca/Dodávateľ uvedie príslušné miestne/regionálne/vnútroštátne/medzinárodné predpisy.“

Výbušniny so zníženou citlivosťou (oddiel 2.17)

1, 2, 3, 4

b)

Záznam týkajúci sa kódu P403 sa nahrádza takto:

„P403

Uchovávajte na dobre vetranom mieste.

Horľavé plyny (oddiel 2.2)

1A, 1B, 2

 

Oxidujúce plyny (oddiel 2.4)

1

Plyny pod tlakom (oddiel 2.5)

Stlačený plyn

Skvapalnený plyn

Schladený skvapalnený plyn

Rozpustený plyn

Horľavé kvapaliny (oddiel 2.6)

1, 2, 3

v prípade horľavých kvapalín kategórie 1 a iných horľavých kvapalín, ktoré sú prchavé a môžu vytvárať výbušnú atmosféru.

Samovoľne reagujúce látky a zmesi (oddiel 2.8)

Typy A, B, C, D, E, F

s výnimkou samovoľne reagujúcich látok a zmesí alebo organických peroxidov s riadenou teplotou, pretože môže dôjsť ku kondenzácii a následnému zmrazeniu.

Organické peroxidy (oddiel 2.15)

Akútna toxicita – inhalačná (oddiel 3.1)

1, 2, 3

ak je látka alebo zmes prchavá a môže vytvárať nebezpečnú atmosféru.“

Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia; podráždenie dýchacích ciest (oddiel 3.8)

3

Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia; narkotické účinky (oddiel 3.8)

3

6.

Tabuľka 6.5 sa mení takto:

a)

Záznam týkajúci sa kódu P501 sa nahrádza takto:

„P501

Zneškodnite obsah/nádobu …

Horľavé kvapaliny (oddiel 2.6)

1, 2, 3

…v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/medzinárodnými predpismi (uviesť).

Výrobca/dodávateľ uvedie, či sa požiadavky na zneškodňovanie vzťahujú na obsah, nádobu, alebo oboje.“

Samovoľne reagujúce látky a zmesi (oddiel 2.8)

Typy A, B, C, D, E, F

Látky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny (oddiel 2.12)

1, 2, 3

Oxidujúce kvapaliny (oddiel 2.13)

1, 2, 3

Oxidujúce tuhé látky (oddiel 2.14)

1, 2, 3

Organické peroxidy (oddiel 2.15)

Typy A, B, C, D, E, F

Výbušniny so zníženou citlivosťou (oddiel 2.17)

1, 2, 3, 4

Akútna toxicita – orálna (oddiel 3.1)

1, 2, 3, 4

Akútna toxicita – dermálna (oddiel 3.1)

1, 2, 3, 4

Akútna toxicita – inhalačná (oddiel 3.1)

1, 2, 3

Žieravosť pre kožu (oddiel 3.2)

1, 1A, 1B, 1C

Respiračná senzibilizácia (oddiel 3.4)

1, 1A, 1B

Kožná senzibilizácia (oddiel 3.4)

1, 1A, 1B

Mutagenita pre zárodočné bunky (oddiel 3.5)

1A, 1B, 2

Karcinogenita (oddiel 3.6)

1A, 1B, 2

Reprodukčná toxicita (oddiel 3.7)

1A, 1B, 2

Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia (oddiel 3.8)

1, 2

Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia; podráždenie dýchacích ciest (oddiel 3.8)

3

Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia; narkotické účinky (oddiel 3.8)

3

Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia (oddiel 3.9)

1, 2

Aspiračná nebezpečnosť (oddiel 3.10)

1

Nebezpečnosť pre vodné prostredie – akútna nebezpečnosť pre vodné prostredie (oddiel 4.1)

1

Nebezpečnosť pre vodné prostredie – chronická nebezpečnosť pre vodné prostredie (oddiel 4.1)

1, 2, 3, 4

b)

Za kód P502 sa vloží tento nový záznam:

„P503

Obráťte sa na výrobcu/dodávateľa/… s požiadavkou na informácie týkajúce sa zneškodňovania/zhodnotenia/recyklácie.

Výbušniny (oddiel 2.1)

Nestabilné výbušniny a podtriedy 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

… Výrobca/Dodávateľ uvedie vhodný zdroj informácií v súlade s príslušnými miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/medzinárodnými predpismi.“

7.

Tabuľka 1.2 sa mení takto:

a)

Vkladá sa tento nový záznam:

„P212

Jazyk

 

 

BG

Да се избягва нагряване в затворено пространство или понижаване на съдържанието на десенсибилизиращия агент.

 

ES

Evitar el calentamiento en condiciones de aislamiento o la reducción del agente insensibilizante.

 

CS

Zamezte zahřívání v uzavřeném obalu nebo snížení objemu znecitlivujícího prostředku.

 

DA

Undgå opvarmning under indeslutning eller reduktion af det desensibiliserende middel.

 

DE

Erhitzen unter Einschluss und Reduzierung des Desensibilisierungsmittels vermeiden.

 

ET

Vältida suletuna kuumutamist ja desensibilisaatori vähenemist.

 

EL

Να αποφεύγεται η θέρμανση σε περιορισμένο χώρο και η μείωση του παράγοντα απευαισθητοποίησης.

 

EN

Avoid heating under confinement or reduction of the desensitising agent.

 

FR

Éviter d'échauffer en milieu confiné ou en cas de diminution de la quantité d'agent désensibilisateur.

 

GA

Seachain an téamh i limistéar iata nó i gcás laghdú ar an dí-íogróir.

 

HR

Izbjegavati zagrijavanje u zatvorenom prostoru ili smanjenje udjela desenzitirajućeg agensa.

 

IT

Evitare di riscaldare sotto confinamento o di ridurre l'agente desensibilizzante.

 

LV

Nepieļaut karsēšanu slēgtā vidē vai desensibilizējošā aģenta daudzuma samazināšanos.

 

LT

Vengti kaitimo uždaroje talpykloje arba desensibilizacijos veiksnio poveikio sumažėjimo.

 

HU

Kerülje a hevítést zárt térben vagy a deszenzibilizáló szer mennyiségének csökkenése esetén.

 

MT

Evita t-tisħin fil-magħluq jew it-tnaqqis tal-aġenti disensitizzanti.

 

NL

Vermijd verwarming onder opsluiting of vermindering van de ongevoeligheidsagens.

 

PL

Unikać ogrzewania pod zamknięciem lub w sytuacji zmniejszonej zawartości środka odczulającego.

 

PT

Evitar o aquecimento em ambiente fechado ou a redução do agente dessensibilizado.

 

RO

A se evita încălzirea în mediu confinat sau în caz de scădere a agentului de desensibilizare.

 

SK

Zabráňte zahrievaniu v ohraničenom priestore alebo zníženiu obsahu desenzibilizačného činidla.

 

SL

Izogibati se segrevanju v zaprtem prostoru ali zmanjšanju vsebnosti desenzibilizatorja.

 

FI

Vältettävä kuumentamista suljetussa astiassa tai flegmatointiaineen vähentämistä.

 

SV

Undvik uppvärmning i sluten behållare eller reducering av det okänsliggörande ämnet.“


PRÍLOHA V

Príloha V k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 sa mení takto:

Časť 1 oddiel 1.2 sa mení takto:

a)

V stĺpci 2 sa slovné spojenie „Horľavé plyny, kategória nebezpečnosti 1“ nahrádza slovným spojením „Horľavé plyny, kategórie nebezpečnosti 1A, 1B“.

b)

V stĺpci 2 sa za posledný záznam dopĺňa slovné spojenie „Oddiel 2.17 Výbušniny so zníženou citlivosťou, kategórie nebezpečnosti 1, 2, 3, 4“.


PRÍLOHA VI

Časť 1 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 sa mení takto:

a)

V tabuľke 1.1 sa riadok týkajúci sa horľavých plynov nahrádza takto:

„Horľavé plyny

Horľ. plyn 1A

Horľ. plyn 1B

Horľ. plyn 2

Samozáp. plyn

Chem. nestabil. plyn A

Chem. nestabil. plyn B“

b)

V tabuľke 1.1 sa za riadok „Látka alebo zmes korozívna pre kovy“ dopĺňa tento riadok:

„Výbušniny so zníženou citlivosťou

Výb. so zníž. citl. 1

Výb. so zníž. citl. 2

Výb. so zníž. citl. 3

Výb. so zníž. citl. 4“


Top