EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0488

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/488 z 25. marca 2019, ktorým sa mení, pokiaľ ide o stanice GSS zriadené v lokalitách Ascension a Malvíny, vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2016/413, ktorým sa určuje lokalizácia pozemnej infraštruktúry systému zriadeného v rámci programu Galileo a ktorým sa prijímajú opatrenia potrebné na zabezpečenie jej fungovania, a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2012/117/EÚ (Text s významom pre EHP)

C/2019/2316

OJ L 84, 26.3.2019, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/488/oj

26.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 84/4


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/488

z 25. marca 2019,

ktorým sa mení, pokiaľ ide o stanice GSS zriadené v lokalitách Ascension a Malvíny, vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2016/413, ktorým sa určuje lokalizácia pozemnej infraštruktúry systému zriadeného v rámci programu Galileo a ktorým sa prijímajú opatrenia potrebné na zabezpečenie jej fungovania, a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2012/117/EÚ

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1285/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení a využívaní európskych systémov satelitnej navigácie, ktorým sa ruší nariadenie Rady (ES) č. 876/2002 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 (1), a najmä na jeho článok 12 ods. 3 písm. c),

keďže:

(1)

V prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2016/413 (2) sa stanovuje zriadenie staníc GSS v lokalitách Ascension a Malvíny, ktoré sú závislými územiami Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“).

(2)

Spojené kráľovstvo oznámilo 29. marca 2017 Európskej rade svoj úmysel vystúpiť z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii. V dôsledku toho sa Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou a od 30. marca 2019 sa naň prestane uplatňovať právo Únie, pokiaľ sa v dohode o vystúpení nestanoví iný dátum, alebo pokiaľ Európska rada po dohode so Spojeným kráľovstvom jednomyseľne nestanoví iný dátum.

(3)

Väčšina staníc GSS je zriadená na území členského štátu Únie z dôvodov týkajúcich sa hlavne bezpečnosti Únie a jej členských štátov. Zriadenie a prevádzkovanie staníc GSS na území tretej krajiny napriek tomu nie je vylúčené, no vyžaduje si uzavretie náležitých dohôd s danou krajinou, a to najmä pokiaľ ide o bezpečnosť.

(4)

Len čo sa Spojené kráľovstvo 30. marca 2019 alebo v iný deň stanovený v dohode o vystúpení, prípadne v deň, ktorý jednomyseľne stanoví Európska rada po dohode so Spojeným kráľovstvom, stane treťou krajinou a ak od tohto dátumu nezačnú platiť náležité dohody so Spojeným kráľovstvom, mali by sa zrušiť stanice GSS zriadené v lokalitách Ascension a Malvíny. Aj v prípade, že sa ukáže, že k vystúpeniu dôjde po 30. marca 2019, je nevyhnutné zohľadniť čas potrebný na stiahnutie a premiestnenie rôzneho vybavenia používaného v oboch staniciach.

(5)

Príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2016/413 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 36 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1285/2013,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2016/413 sa v riadku týkajúcom sa staníc GSS v stĺpci s názvom „Lokalizácia a opatrenia na zriadenie na zabezpečenie fungovania“ vypúšťajú slová „Ascension“ a „Malvíny“.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 30. marca 2019.

V Bruseli 25. marca 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 1.

(2)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/413 z 18. marca 2016, ktorým sa určuje lokalizácia pozemnej infraštruktúry systému zriadeného v rámci programu Galileo a ktorým sa prijímajú opatrenia potrebné na zabezpečenie jej fungovania, a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2012/117/EÚ (Ú. v. EÚ L 74, 19.3.2016, s. 45).


Top