EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1672

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1672 z 23. októbra 2018 o kontrolách peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie alebo opúšťajú Úniu, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1889/2005

PE/49/2018/REV/1

OJ L 284, 12.11.2018, p. 6–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/11/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1672/oj

12.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 284/6


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/1672

z 23. októbra 2018

o kontrolách peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie alebo opúšťajú Úniu, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1889/2005

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 33 a 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Jednou z priorít Únie je podpora harmonického, udržateľného a inkluzívneho rozvoja vnútorného trhu ako priestoru, v ktorom sa tovar, osoby, služby a kapitál môžu pohybovať voľne a bezpečne.

(2)

Opätovné uvádzanie nezákonných príjmov do ekonomiky a presmerovanie peňazí na financovanie nezákonných činností spôsobujú narušenie a nevýhody plynúce z nekalej súťaže občanom a podnikom dodržiavajúcim zákon, a preto predstavujú hrozbu pre fungovanie vnútorného trhu. Okrem toho uvedené praktiky napomáhajú trestným a teroristickým činnostiam, ktoré ohrozujú bezpečnosť občanov Únie. Únia preto prijala opatrenia na svoju ochranu.

(3)

Jedným z hlavných pilierov opatrení prijatých Úniou bola smernica Rady 91/308/EHS (3), ktorou sa stanovil súbor opatrení a povinností pre finančné inštitúcie, právnické osoby a určité profesie, pokiaľ ide, okrem iného, o transparentnosť a vedenie záznamov, ako aj o zásadu „poznaj svojho klienta“, a ktorou sa stanovila povinnosť nahlasovať podozrivé transakcie vnútroštátnym finančným spravodajským jednotkám (ďalej len „FIU“ – Financial Intelligence Units). Jednotky FIU boli zriadené ako centrá na posudzovanie takýchto transakcií, spoluprácu s ich partnermi v iných krajinách a v prípade potreby kontaktovanie súdnych orgánov. Odvtedy bola smernica 91/308/EHS zmenená a nahradená následnými opatreniami. Ustanovenia na predchádzanie praniu špinavých peňazí sa v súčasnosti stanovujú v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 (4).

(4)

Vzhľadom na riziko, že uplatňovanie smernice Rady 91/308/EHS by viedlo k zvýšenému pohybu peňažných prostriedkov v hotovosti na nezákonné účely, čo by mohlo predstavovať hrozbu pre finančný systém a vnútorný trh, uvedená smernica bola doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 (5). Uvedené nariadenie má za cieľ predchádzať praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a odhaľovať ich, a to tak, že stanovuje systém kontrol uplatniteľný na fyzické osoby, ktoré vstupujú do Únie alebo opúšťajú Úniu a prepravujú pritom peňažné prostriedky v hotovosti alebo obchodovateľné finančné nástroje na doručiteľa v hodnote 10 000 EUR alebo viac, alebo ekvivalent tejto hodnoty v iných menách. Pojem „vstupujú do Únie alebo opúšťajú Úniu“ by sa mal vymedziť podľa územia Únie vymedzeného v článku 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“), aby sa zaistil čo najširší rozsah pôsobnosti tohto nariadenia a aby žiadne oblasti nemali výnimku z jeho uplatňovania a neumožňovali obchádzanie uplatniteľných kontrol.

(5)

Nariadením (ES) č. 1889/2005 sa v Spoločenstve zaviedli medzinárodné normy pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktoré vypracovala Finančná akčná skupina (ďalej len „FATF“ – Financial Action Task Force).

(6)

FATF zriadená na samite G7 v Paríži v roku 1989 je medzivládny orgán, ktorý stanovuje štandardy a podporuje účinné vykonávanie právnych, regulačných a operačných opatrení na boj proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a ďalším súvisiacim hrozbám pre integritu medzinárodného finančného systému. Viaceré členské štáty sú členmi FATF alebo sú v nej zastúpené prostredníctvom regionálnych orgánov. Únia je vo FATF zastúpená Komisiou a zaviazala sa účinne vykonávať odporúčania FATF. Odporúčanie FATF č. 32 o kuriéroch peňažných prostriedkov v hotovosti špecifikuje, že by mali byť zavedené opatrenia so zreteľom na primerané kontroly cezhraničného pohybu peňažných prostriedkov v hotovosti.

(7)

V smernici (EÚ) 2015/849 sa určuje a opisuje niekoľko trestných činností, z ktorých príjmy by sa mohli stať predmetom prania špinavých peňazí alebo by sa mohli použiť na financovanie terorizmu. Príjmy z týchto trestných činností sa často prepravujú cez vonkajšie hranice Únie na účely prania špinavých peňazí alebo aby sa použili na financovanie terorizmu. Toto nariadenie by malo tieto skutočnosti zohľadniť a stanoviť systém pravidiel, ktoré by nielen prispeli k predchádzaniu prania špinavých peňazí, a najmä predikatívnych trestných činov ako daňové trestné činy, ako sa vymedzujú vo vnútroštátnom práve, a financovania terorizmu ako takého, takisto by však uľahčili predchádzanie, odhaľovanie a vyšetrovanie trestných činností vymedzených v smernici (EÚ) 2015/849.

(8)

Dosiahol sa pokrok, pokiaľ ide o poznatky o mechanizmoch používaných na cezhraničný prevod nezákonne získanej hodnoty. V dôsledku toho boli aktualizované odporúčania FATF, smernica (EÚ) 2015/849 zaviedla zmeny právneho rámca Únie a boli vypracované nové najlepšie postupy. V súvislosti s týmto vývojom a na základe hodnotenia existujúcich právnych predpisov Únie je potrebné zmeniť nariadenie (ES) č. 1889/2005. Vzhľadom na rozsiahly charakter zmien, ktoré by boli potrebné, by sa však nariadenie (ES) č. 1889/2005 malo zrušiť a nahradiť novým nariadením.

(9)

Toto nariadenie neovplyvňuje schopnosť členských štátov stanoviť podľa vnútroštátneho práva dodatočné vnútroštátne kontroly pohybov peňažných prostriedkov v hotovosti v rámci Únie za predpokladu, že uvedené kontroly sú v súlade so základnými slobodami Únie, najmä s článkami 63 a 65 ZFEÚ.

(10)

Súbor pravidiel na úrovni Únie, ktorý by umožnil porovnateľné kontroly pohybu peňažných prostriedkov v hotovosti v rámci Únie, by výrazne zjednodušil úsilie zamerané na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

(11)

Toto nariadenie sa netýka opatrení, ktoré prijala Únia alebo členské štáty podľa článku 66 ZFEÚ na obmedzenie pohybu kapitálu ktorý spôsobí alebo hrozí, že spôsobí vážne ťažkosti fungovaniu hospodárskej a menovej únie alebo podľa článkov 143 a 144 ZFEÚ v dôsledku náhlej krízy v platobnej bilancii.

(12)

Colné orgány by mali aj naďalej pôsobiť ako príslušné orgány na účely tohto nariadenia, vzhľadom na ich prítomnosť na vonkajších hraniciach Únie, ich odborné znalosti pri vykonávaní kontrol cestujúcich a nákladu prekračujúcich vonkajšie hranice a na ich skúsenosti získané pri uplatňovaní nariadenia (ES) č. 1889/2005. Členské štáty by mali aj naďalej mať možnosť určiť iné vnútroštátne orgány prítomné na vonkajších hraniciach, aby pôsobili ako príslušné orgány. Členské štáty by mali naďalej poskytovať primeranú odbornú prípravu zamestnancom colných orgánov a iných vnútroštátnych orgánov potrebnú na vykonávanie uvedených kontrol vrátane kontrol prania špinavých peňazí.

(13)

Jedným z kľúčových pojmov tohto nariadenia je pojem „peňažné prostriedky v hotovosti“, ktorý by mal byť vymedzený tak, aby zahŕňal štyri kategórie: mena, obchodovateľné finančné nástroje na doručiteľa, komodity používané ako vysoko likvidné uchovávatele hodnoty a určité typy predplatených kariet. Vzhľadom na svoje vlastnosti budú určité obchodovateľné finančné nástroje na doručiteľa, komodity používané ako vysoko likvidné uchovávatele hodnoty a predplatené karty, ktoré nie sú prepojené s bankovým účtom a ktoré môžu uchovávať finančné čiastky v obťažne identifikovateľnej výške, pravdepodobne používané namiesto meny ako anonymné prostriedky na prevod hodnoty cez vonkajšie hranice spôsobom, ktorý sa nedá vysledovať s použitím klasického systému dohľadu zo strany orgánov verejnej moci. V tomto nariadení by sa preto mali stanoviť základné prvky vymedzenia pojmu „peňažné prostriedky v hotovosti“ a zároveň by sa Komisii malo umožniť meniť nepodstatné prvky tohto nariadenia v reakcii na pokusy páchateľov trestnej činnosti a ich spoločníkov obísť opatrenie, ktorým sa kontroluje iba jeden typ vysoko likvidného uchovávateľa hodnoty tak, že cez vonkajšie hranice prenesú iný typ. Ak sa zistí dôkaz o takejto činnosti značného rozsahu, je nevyhnutné rýchlo prijať opatrenia na nápravu situácie. Napriek vysokej úrovni rizika, ktorú predstavujú virtuálne meny, ako sa dokazuje v správe Komisie z 26. júna 2017 o posudzovaní rizík spojených s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu, ktoré majú vplyv na vnútorný trh a súvisia s cezhraničnou činnosťou, colné orgány nemajú právomoc ich monitorovať.

(14)

Obchodovateľné finančné nástroje na doručiteľa umožňujú osobe, ktorá ich má fyzicky v držbe, žiadať o platbu finančnej sumy bez toho, aby sa registrovalo alebo uvádzalo jej meno. Dajú sa ľahko použiť na prevod značných hodnôt a čo sa týka likvidity, anonymity a rizika zneužitia, s menou sú si výrazne podobné.

(15)

Komodity používané ako vysoko likvidné uchovávatele hodnoty sa vyznačujú vysokým pomerom medzi svojou hodnotou a svojím objemom, pre ktoré existuje ľahko dostupný medzinárodný obchodný trh, na ktorom ich možno jednoducho zameniť za menu, a to len s nízkymi transakčnými nákladmi. Takéto komodity sa väčšinou predkladajú v štandardizovanej podobe s sa väčšinou predkladajú v štandardizovanej podobe, ktorá umožňuje rýchle overenie ich hodnoty.

(16)

Predplatené karty sú karty, ktoré neuvádzajú meno majiteľa a uchovávajú alebo poskytujú prístup k peňažnej hodnote alebo zdrojom, ktoré možno použiť na platobné transakcie, na účely nadobudnutia tovaru alebo služieb alebo na vyplatenie meny. Nie sú prepojené s bankovým účtom. Predplatené karty zahŕňajú anonymné predplatené karty, ako sa uvádza v smernici (EÚ) 2015/849. Často sa používajú na rôzne zákonné účely a niektoré z týchto nástrojov takisto predstavujú jasný spoločenský záujem. Tieto predplatené karty sú teda ľahko prevoditeľné a dajú sa použiť na prevod značnej hodnoty cez vonkajšie hranice. Je preto nutné predplatené karty zahrnúť do vymedzenia pojmu peňažné prostriedky v hotovosti, najmä ak ich možno zakúpiť bez postupov náležitej starostlivosti o zákazníka. Tak sa zabezpečí možnosť rozšíriť kontroly na určité typy predplatených kariet s ohľadom na dostupnú technológiu, pokiaľ je to opodstatnené dôkazmi, za predpokladu, že tieto kontroly sa rozšíria s náležitým ohľadom na proporcionalitu a vymáhateľnosť v praxi.

(17)

Na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu by sa fyzickým osobám, ktoré vstupujú do Únie alebo opúšťajú Úniu, mala uložiť povinnosť oznamovať peňažné prostriedky v hotovosti. Aby sa predišlo prílišnému obmedzeniu voľného pohybu alebo neprimeranému zaťažovaniu občanov a orgánov administratívnymi formalitami, táto povinnosť by mala podliehať hranici 10 000 EUR. Táto povinnosť by sa mala vzťahovať na prepravcov, ktorí takéto sumy majú u seba, vo svojej batožine alebo v dopravnom prostriedku, v ktorom prekračujú vonkajšie hranice. Mali by byť povinní sprístupniť peňažné prostriedky v hotovosti príslušným orgánom na kontrolu a v prípade potreby ich predložiť uvedeným orgánom. Vymedzenie pojmu „prepravca“ by sa malo chápať tak, že sa z neho vylučujú prepravcovia, ktorí vykonávajú profesionálnu prepravu tovaru alebo osôb.

(18)

V prípade pohybov peňažných prostriedkov v hotovosti bez sprievodu, napríklad peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie alebo opúšťajú Úniu v poštových balíkoch, kuriérskych zásielkach, batožine bez sprievodu alebo ako náklad v kontajneroch, by mali mať príslušné orgány právomoc žiadať, aby odosielateľ alebo príjemca alebo ich zástupca splnili nahlasovaciu povinnosť, a to systematicky alebo od prípadu k prípadu v súlade s vnútroštátnymi postupmi. Takéto hlásenie by malo zahŕňať niekoľko prvkov, ktoré nezahŕňa bežná dokumentácia predkladaná colným orgánom, ako sú prepravné doklady a colné vyhlásenia. Takýmito prvkami sú pôvod, miesto určenia, ekonomický pôvod a zamýšľané použitie peňažných prostriedkov v hotovosti. Povinnosť nahlásiť peňažné prostriedky v hotovosti bez sprievodu by mala podliehať hranici v rovnakej výške, aká platí pre peňažné prostriedky v hotovosti prepravované prepravcami.

(19)

Na dosiahnutie cieľov tohto nariadenia by sa malo zaznamenávať niekoľko štandardizovaných prvkov údajov týkajúcich sa pohybu peňažných prostriedkov v hotovosti, ako napríklad osobné údaje deklaranta, majiteľa alebo príjemcu, ekonomický pôvod a zamýšľané použitie peňažných prostriedkov v hotovosti. Najmä je potrebné, aby deklarant, majiteľ alebo príjemca poskytli svoje osobné údaje, ako sú uvedené v ich dokladoch totožnosti, s cieľom znížiť na minimum riziko vzniku chýb týkajúcich sa ich totožnosti a oneskorení v dôsledku prípadnej následnej potreby overenia.

(20)

Pokiaľ ide o povinnosť oznamovať peňažné prostriedky v hotovosti so sprievodom a povinnosť nahlásiť peňažné prostriedky v hotovosti bez sprievodu, príslušné orgány by mali byť splnomocnené vykonávať všetky potrebné kontroly osôb, ich batožiny, dopravného prostriedku, v ktorom prekračujú vonkajšie hranice a každej zásielky alebo schránky bez sprievodu, ktorá sa cez tieto hranice prepravuje a ktorá by mohla obsahovať peňažné prostriedky v hotovosti, alebo dopravného prostriedku, ktorým sa prepravujú. V prípade nesplnenia uvedených povinností by príslušné orgány mali vyhotoviť oznámenie ex offo, aby mohli následne postúpiť príslušné informácie iným orgánom.

(21)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kontrol príslušnými orgánmi by tieto kontroly mali vychádzať predovšetkým z analýzy rizika s cieľom identifikovať a vyhodnotiť riziká a vytvoriť potrebné protiopatrenia.

(22)

Vytvorenie spoločného rámca pre riadenie rizika by nemalo brániť príslušným orgánom vykonávať náhodné kontroly alebo spontánne kontroly kedykoľvek, keď to považujú za potrebné.

(23)

Ak príslušné orgány zistia sumy peňažných prostriedkov v hotovosti nižšie ako stanovená hranica, ale existuje podozrenie, že dané peňažné prostriedky v hotovosti by mohli mať spojitosť s trestnou činnosťou, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, uvedené príslušné orgány by v prípade peňažných prostriedkov v hotovosti so sprievodom mali mať možnosť zaznamenať informácie o prepravcovi, majiteľovi a, ak sú k dispozícii, o zamýšľanom príjemcovi peňažných prostriedkov hotovosti vrátane celého mena, kontaktných údajov, podrobností o povahe a sume alebo hodnote peňažných prostriedkov v hotovosti, ich hospodárskom pôvode a zamýšľanom použití.

(24)

V prípade peňažných prostriedkov v hotovosti bez sprievodu by príslušné orgány mali mať možnosť zaznamenať informácie o deklarantovi, majiteľovi, odosielateľovi a príjemcovi alebo zamýšľanom príjemcovi peňažných prostriedkov v hotovosti vrátane celého mena, kontaktných údajov, podrobností o povahe a sume alebo hodnote peňažných prostriedkov v hotovosti, ich hospodárskom pôvode a zamýšľanom použití.

(25)

Uvedené informácie by sa mali postúpiť jednotke FIU predmetného členského štátu, ktorá by mala zaručiť, že jednotka FIU postúpi všetky relevantné informácie spontánne alebo na žiadosť jednotke FIU iných členských štátov. Uvedené jednotky sú určené ako centrálne prvky v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktoré prijímajú a spracúvajú informácie z rôznych zdrojov, napríklad z finančných inštitúcií, a analyzujú uvedené informácie s cieľom stanoviť, či existuje dôvod na ďalšie vyšetrovanie, ktorý nemusel byť zrejmý príslušným orgánom, ktoré podľa tohto nariadenia zbierajú oznámenia a vykonávajú kontroly. S cieľom zaručiť účinný tok informácií, všetky jednotky FIU by mali byť napojené na colný informačný systém (ďalej len „CIS“) zriadený nariadením Rady (ES) č. 515/97 (6) a údaje vygenerované alebo vymieňané príslušnými orgánmi a jednotkami FIU by mali byť kompatibilné a porovnateľné.

(26)

So zreteľom na význam účinnej výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi vrátane jednotiek FIU v rámci právneho rámca vzťahujúceho sa na tieto subjekty a na potrebu posilnenia spolupráce medzi jednotkami FIU v rámci Únie pre úspešné nadviazanie tohto nariadenia by Komisia mala do 1. júna 2019 posúdiť možnosť vytvorenia spoločného mechanizmu na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

(27)

Odhalenie súm peňažných prostriedkov v hotovosti nižších, ako je stanovená hranica, v situáciách, keď existuje podozrenie z trestnej činnosti, je v tomto kontexte veľmi dôležité. Mala by sa preto umožniť aj výmena informácií týkajúcich sa súm nižších ako stanovená hranica s príslušnými orgánmi v iných členských štátoch, ak existuje podozrenie z trestnej činnosti.

(28)

Vzhľadom na to, že pohyby peňažných prostriedkov v hotovosti podliehajúce kontrolám podľa tohto nariadenia sa uskutočňujú cez vonkajšie hranice a keďže je zložité konať, keď peňažné prostriedky v hotovosti opustia miesto vstupu alebo výstupu, a vzhľadom na riziko s tým súvisiace, že aj malé sumy sú použité nezákonným spôsobom, by príslušné orgány mali mať možnosť dočasne zadržať peňažné prostriedky v hotovosti za určitých okolností pod podmienkou, že existuje systém bŕzd a protiváh: po prvé, ak sa nesplnila oznamovacia povinnosť alebo povinnosť nahlásiť peňažné prostriedky v hotovosti, a po druhé, ak existuje podozrenie z trestnej činnosti bez ohľadu na sumu peňažných prostriedkov v hotovosti alebo na to, či sú peňažné prostriedky v hotovosti so sprievodom alebo bez sprievodu. Vzhľadom na povahu takéhoto dočasného zadržania a na vplyv, aký by mohlo mať na slobodu pohybu a vlastnícke právo, by sa doba zadržania mala obmedziť na absolútne najkratší čas, ktorý iné príslušné orgány potrebujú, aby stanovili, či existuje dôvod na ďalšiu intervenciu, ako je napríklad vyšetrovanie alebo zhabanie peňažných prostriedkov v hotovosti na základe iných právnych nástrojov. Rozhodnutie dočasne zadržať peňažné prostriedky v hotovosti podľa tohto nariadenia by malo sprevádzať odôvodnenie a mali by sa v ňom primerane opisovať špecifické okolnosti, ktoré opatrenie podmienili. Malo by byť možné predĺžiť dobu dočasného zadržania peňažných prostriedkov v hotovosti v konkrétnych a riadne odôvodnených prípadoch, napríklad, ak sa príslušné orgány stretávajú s ťažkosťami pri získavaní informácií o možnej trestnej činnosti okrem iného vtedy, keď sa vyžaduje komunikácia s treťou krajinou, keď je potrebné dokumenty preložiť alebo keď je ťažké identifikovať a kontaktovať odosielateľa alebo príjemcu v prípade pohybu peňažných prostriedkov v hotovosti bez sprievodu. Ak sa do doby zadržania neprijme žiadne rozhodnutie vo veci ďalších opatrení alebo ak príslušné orgány rozhodnú, že neexistujú dôvody pre dlhšie zadržiavanie peňažných prostriedkov v hotovosti, mali by sa bezodkladne uvoľniť, a to podľa situácie osobe, od ktorej boli peňažné prostriedky v hotovosti dočasne zadržané, prepravcovi alebo majiteľovi.

(29)

S cieľom zvýšiť informovanosť o tomto nariadení by členské štáty mali v spolupráci s Komisiou vytvoriť vhodné materiály, pokiaľ ide o povinnosť oznámiť alebo nahlásiť peňažné prostriedky v hotovosti.

(30)

Je zásadné, aby príslušné orgány, ktoré zbierajú informácie v súlade s týmto nariadením včas poskytovali tieto informácie vnútroštátnej jednotke FIU, aby jej tak umožnili ďalšiu analýzu a porovnanie informácií s inými údajmi, ako sa stanovuje v smernici (EÚ) 2015/849.

(31)

Príslušné orgány by na účely tohto nariadenia v prípadoch, v ktorých zaznamenajú nesplnenie povinnosti oznámiť alebo povinnosti nahlásiť peňažné prostriedky v hotovosti, alebo v ktorých existuje podozrenie z trestnej činnosti, mali urýchlene poskytnúť tieto informácie prostredníctvom vhodných kanálov príslušným orgánom iných členských štátov. Takáto výmena údajov by bola primeraná vzhľadom na to, že osoby, ktoré porušili povinnosť oznámiť alebo povinnosť nahlásiť peňažné prostriedky v hotovosti a boli zadržané v jednom z členských štátov, by si na vstup do Únie alebo výstup z nej pravdepodobne vybrali iný členský štát, ktorého príslušné orgány by si neboli vedomé ich predošlých porušení. Výmena takýchto informácií by s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto nariadenia vo všetkých členských štátov mala byť povinná. V prípade, že existuje podozrenie, že peňažné prostriedky v hotovosti súvisia s trestnou činnosťou, ktorá by mohla mať nepriaznivý dosah na finančné záujmy Únie, tieto informácie by mali byť takisto sprístupnené Komisii, Európskej prokuratúre zriadenej nariadením Rady (EÚ) 2017/1939 (7), a to členskými štátmi, ktoré sa zúčastňujú na posilnenej spolupráci podľa uvedeného nariadenia, a Europolu zriadenému nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 (8). S cieľom dosiahnuť preventívne a odrádzajúce ciele tohto nariadenia, pokiaľ ide o obchádzanie povinnosti oznámiť alebo povinnosti nahlásiť peňažné prostriedky v hotovosti, by si členské štáty a Komisia v súlade s normami, ktoré sa majú stanoviť vo vykonávacích aktoch, ktoré sa prijmú podľa tohto nariadenia, mali povinne vymieňať aj anonymizované informácie o riziku a výsledky analýz rizika.

(32)

Mala by byť možná výmena informácií medzi príslušným orgánom členského štátu alebo Komisiou a orgánmi tretích krajín, ak existujú vhodné záruky. Takáto výmena informácií by mala byť dovolená, ak je v súlade s príslušnými vnútroštátnymi ustanoveniami a ustanoveniami Únie o základných právach a prenose osobných údajov, a so súhlasom orgánov, ktoré pôvodne informácie získali. Komisia by mala byť informovaná o každej výmene informácií s tretími krajinami v zmysle tohto nariadenia a mala by o tom podávať správu Európskemu parlamentu a Rade.

(33)

Vzhľadom na povahu zozbieraných informácií a na oprávnené očakávania prepravcov a deklarantov, že s ich osobnými údajmi a informáciami o hodnote peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vniesli do Únie alebo z nej vyniesli, sa bude zaobchádzať dôverne, by príslušné orgány mali poskytnúť dostatočné záruky na zabezpečenie toho, že splnomocnení zástupcovia, ktorí si vyžadujú prístup k týmto informáciám, budú dodržiavať služobné tajomstvo, a mali by takéto informácie primerane chrániť proti neoprávnenému prístupu, použitiu alebo odovzdávaniu. Pokiaľ nie je uvedené inak v tomto nariadení alebo vo vnútroštátnom práve, najmä v oblasti súdnych konaní, takéto informácie by sa nemali zverejňovať bez povolenia orgánu, ktorý ich získal.

Spracúvanie údajov podľa tohto nariadenia sa môže takisto vzťahovať na osobné údaje a malo by sa vykonávať v súlade s právom Únie. Členské štáty a Komisia by osobné údaje mali spracúvať iba spôsobom, ktorý je v súlade s účelmi tohto nariadenia. Každý zber, zverejňovanie, prenos, odovzdávanie a ďalšie spracovanie osobných údajov v rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia by malo podliehať požiadavkám uvedeným v nariadeniach Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (9) a (EÚ) 2016/679 (10). Pri spracúvaní osobných údajov na účely tohto nariadenia by sa mali tiež dodržiavať základné práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života uznané v článku 8 Dohovoru Rady Európy o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako aj právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života a právo na ochranu osobných údajov, uznané v článkoch 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“).

(34)

Na účely analýz, ktoré vykonávajú jednotky FIU, a aby sa orgánom v iných členských štátoch umožnilo kontrolovať a vynucovať povinnosť oznamovať peňažné prostriedky v hotovosti, najmä pokiaľ ide o osoby, ktoré sa už v minulosti dopustili porušenia tejto povinnosti, je nevyhnutné, aby sa údaje z oznámení vykonaných podľa tohto nariadenia uchovávali po dostatočne dlhú dobu. V záujme toho, aby jednotky FIU účinne vykonávali svoje analýzy, a aby príslušné orgány vykonávali kontrolu a účinne presadzovali povinnosť oznámiť alebo povinnosť nahlásiť peňažné prostriedky v hotovosti, by doba uchovávania údajov z oznámení vykonaných podľa tohto nariadenia nemala presiahnuť päť rokov s možnosťou ďalšieho predĺženia po dôkladnom posúdení potreby a primeranosti takéhoto ďalšieho uchovávania, ktoré by nemalo prekročiť tri ďalšie roky.

(35)

S cieľom podporiť dodržiavanie povinnosti a odrádzať od jej obchádzania by mali členské štáty zaviesť sankcie za nesplnenie povinnosti oznámiť alebo povinnosti nahlásiť peňažné prostriedky v hotovosti. Uvedené sankcie by sa mali vzťahovať len na nesplnenie povinnosti oznámiť alebo povinnosti nahlásiť peňažné prostriedky v hotovosti podľa tohto nariadenia a do úvahy by sa nemala brať možná trestná činnosť spojená s peňažnými prostriedkami v hotovosti, ktorá by mohla byť predmetom ďalšieho vyšetrovania a ďalších opatrení mimo rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Uvedené sankcie by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce a nemali by prekračovať mieru potrebnú na podporu dodržiavania povinnosti. Sankcie zavedené členskými štátmi by mali mať rovnocenný odrádzajúci účinok v celej Únii za porušenie tohto nariadenia.

(36)

Hoci väčšina členských štátov už dobrovoľne využíva harmonizovaný formulár oznámenia, úniový formulár oznámenia peňažných prostriedkov v hotovosti (EU-CDF), s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kontrol a efektívne spracúvanie, prenos a analýzu oznámení príslušnými orgánmi, by sa na Komisiu mali preniesť vykonávacie právomoci na prijatie vzorov formulára oznámenia a formulára hlásenia, na určenie kritérií spoločného rámca pre riadenie rizík, na stanovenie technických pravidiel na výmenu informácií a vzoru formulára, ktorý sa má používať na postúpenie informácií, a na stanovenie pravidiel a formátu, ktoré sa majú používať pri poskytovaní štatistických informácií Komisii. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (11).

(37)

V záujme zlepšenia súčasnej situácie, keď je obmedzený prístup k štatistickým informáciám a k dispozícii sú len niektoré údaje o rozsahu prepašovaných peňažných prostriedkov v hotovosti cez vonkajšie hranice Únie zo strany zločincov, by sa mala zaviesť účinnejšia spolupráca prostredníctvom výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi a s Komisiou. S cieľom zaručiť, aby táto výmena informácií bola účinná a efektívna by Komisia mala preskúmať, či zavedený systém spĺňa účel alebo či existujú prekážky brániace včasnej a priamej výmene informácií. Navyše by Komisia mala uverejňovať na svojom webovom sídle štatistické informácie.

(38)

S cieľom môcť rýchlo zvážiť budúce zmeny medzinárodných noriem, ako sú normy stanovené skupinou FATF, alebo riešiť obchádzanie tohto nariadenia využívaním komodít používaných ako vysoko likvidné uchovávatele hodnoty alebo využívaním predplatených kariet, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o zmeny prílohy I k tomuto nariadeniu. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (12). Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(39)

Keďže ciele tohto nariadenia nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu nadnárodných rozmerov prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a z dôvodu špecifík vnútorného trhu a jeho základných slobôd, ktoré sa môžu plne vykonávať len, ak sa zabezpečí, že pre peňažné prostriedky v hotovosti prechádzajúce cez vonkajšie hranice Únie sa neukladá žiadne príliš rozdielne zaobchádzanie na základe vnútroštátneho práva, ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(40)

Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané v článku 6 Zmluvy o EÚ a prevzaté chartou, najmä jej hlavou II.

(41)

S európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov sa konzultovalo v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovuje systém kontrol, pokiaľ ide o peňažné prostriedky v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie alebo opúšťajú Úniu, a to s cieľom doplniť právny rámec na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktorý sa stanovuje v smernici (EÚ) 2015/849.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„peňažné prostriedky v hotovosti“ sú:

i)

mena;

ii)

obchodovateľné finančné nástroje na doručiteľa;

iii)

komodity používané ako vysoko likvidné uchovávatele hodnoty;

iv)

predplatené karty;

b)

„vstupujúce do Únie alebo opúšťajúce Úniu“ je pohyb smerom z územia nachádzajúceho sa mimo územia, na ktoré sa vzťahuje článok 355 ZFEÚ, na územie, na ktoré sa vzťahuje uvedený článok, alebo je to pohyb smerom z územia, na ktoré sa vzťahuje uvedený článok;

c)

„mena“ sú bankovky a mince, ktoré sú v obehu ako prostriedok výmeny alebo ktoré boli v obehu ako prostriedok výmeny a ktoré stále možno vymeniť prostredníctvom finančných inštitúcií alebo centrálnych bánk za bankovky a mince, ktoré sú v obehu ako prostriedok výmeny;

d)

„obchodovateľné finančné nástroje na doručiteľa“ sú iné nástroje ako mena, ktoré oprávňujú ich držiteľov nárokovať si finančnú sumu pri predložení nástrojov, a to bez toho, aby museli preukázať svoju totožnosť alebo nárok na uvedenú sumu. Medzi tieto nástroje patria:

i)

cestovné šeky a

ii)

šeky, vlastné zmenky alebo peňažné poukážky, ktoré sú buď na doručiteľa, podpísané, ale s neuvedeným menom príjemcu, indosované bez obmedzenia, vystavené na fiktívneho príjemcu, alebo v inej forme tak, že nárok na ne prechádza na osobu ich doručením;

e)

„komodita používaná ako vysoko likvidný uchovávateľ hodnoty“ je tovar uvedený v bode 1 prílohy I, ktorý sa vyznačuje vysokým pomerom medzi svojou hodnotou a svojím objemom a ktorý možno jednoducho zameniť za menu na prístupných obchodných trhoch, a to len s nízkymi transakčnými nákladmi;

f)

„predplatená karta“ je karta uvedená v bode 2 prílohy I uchovávajúca peňažnú hodnotu alebo zdroje alebo poskytujúca prístup k peňažnej hodnote alebo zdrojom, ktorú možno použiť na platobné transakcie, na účely nadobudnutia tovaru alebo služieb alebo na vyplatenie meny, ak táto karta nie je prepojená s bankovým účtom;

g)

„príslušné orgány“ sú colné orgány členských štátov a akékoľvek iné orgány oprávnené členským štátom na uplatňovanie tohto nariadenia;

h)

„prepravca“ je každá fyzická osoba, ktorá vstupuje do Únie alebo ju opúšťa a má u seba, vo svojej batožine alebo v dopravnom prostriedku peňažné prostriedky v hotovosti;

i)

„peňažné prostriedky v hotovosti bez sprievodu“ sú peňažné prostriedky v hotovosti, ktoré sú súčasťou zásielky bez prepravcu;

j)

„trestná činnosť“ je ktorákoľvek z činností uvedených v článku 3 bode 4 smernice (EÚ) 2015/849;

k)

„finančná spravodajská jednotka (FIU)“ je jednotka zriadená v členskom štáte na účely vykonávania článku 32 smernice (EÚ) 2015/849.

2.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 15 tohto nariadenia s cieľom zmeniť prílohu I k tomuto nariadeniu tak, aby sa zohľadnili nové trendy v oblasti prania špinavých peňazí v zmysle ich vymedzenia v článku 1 ods. 3 a 4 smernice (EÚ) 2015/849, alebo financovania terorizmu v zmysle vymedzenia v článku 1 ods. 5 uvedenej smernice, alebo aby sa zohľadnili najlepšie postupy v oblasti predchádzania praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu, alebo aby sa páchateľom trestnej činnosti zabránilo vo využívaní komodít používaných ako vysoko likvidné uchovávatele hodnoty a predplatených kariet na obchádzanie povinností stanovených v článkoch 3 a 4 tohto nariadenia.

Článok 3

Povinnosť oznámiť peňažné prostriedky v hotovosti so sprievodom

1.   Prepravcovia, ktorí prepravujú peňažné prostriedky v hotovosti s hodnotou 10 000 EUR alebo viac, oznámia tieto peňažné prostriedky v hotovosti príslušným orgánom členského štátu, cez ktorý vstupujú do Únie, alebo cez ktorý Úniu opúšťajú, a im ich sprístupnia na účely kontroly. Povinnosť oznámiť peňažné prostriedky v hotovosti sa nepovažuje za splnenú, ak sa poskytli nesprávne alebo neúplné informácie, alebo ak peňažné prostriedky neboli na účely kontroly sprístupnené.

2.   Oznámenie uvedené v odseku 1 obsahuje údaje o:

a)

prepravcovi vrátane celého mena, kontaktných údajov vrátane adresy, dátumu a miesta narodenia, štátnej príslušnosti a čísla dokladu totožnosti;

b)

majiteľovi peňažných prostriedkov v hotovosti vrátane celého mena, kontaktných údajov vrátane adresy, dátumu a miesta narodenia, štátnej príslušnosti a čísla dokladu totožnosti, ak je majiteľ fyzická osoba, alebo celého mena/názvu, kontaktných údajov vrátane adresy, registračného čísla a, ak je k dispozícii, identifikačného čísla pre daň z pridanej hodnoty (DPH), ak je majiteľ právnická osoba;

c)

ak sú k dispozícii, údaje o zamýšľanom príjemcovi peňažných prostriedkov v hotovosti vrátane celého mena, kontaktných údajov vrátane adresy, dátumu a miesta narodenia, štátnej príslušnosti a čísla dokladu totožnosti, ak je zamýšľaný príjemca fyzická osoba, alebo celého mena/názvu, kontaktných údajov vrátane adresy, registračného čísla a, ak je k dispozícii, identifikačného čísla pre DPH, ak je zamýšľaný príjemca právnická osoba;

d)

povahe a sume alebo hodnote peňažných prostriedkov v hotovosti;

e)

ekonomickom pôvode peňažných prostriedkov v hotovosti;

f)

zamýšľanom použití peňažných prostriedkov v hotovosti;

g)

dopravnej trase a

h)

dopravnom prostriedku.

3.   Údaje uvedené v odseku 2 tohto článku sa poskytnú písomne alebo elektronicky, a to s použitím formulára oznámenia uvedeného v článku 16 ods. 1 písm. a). Deklarantovi sa na požiadanie poskytne potvrdená kópia oznámenia.

Článok 4

Povinnosť nahlásiť peňažné prostriedky v hotovosti bez sprievodu

1.   V prípade, že bez sprievodu do Únie vstupujú alebo Úniu opúšťajú peňažné prostriedky v hotovosti s hodnotou 10 000 EUR alebo viac, môžu príslušné orgány členského štátu, cez ktorý tieto peňažné prostriedky v hotovosti vstupujú do Únie alebo ju opúšťajú, požadovať, aby odosielateľ týchto peňažných prostriedkov v hotovosti, ich príjemca alebo zástupca tohto odosielateľa či príjemcu, podľa prípadu, predložili povinné hlásenie v lehote 30 dní. Príslušné orgány môžu peňažné prostriedky v hotovosti zadržať, až kým odosielateľ alebo príjemca alebo zástupca odosielateľa či príjemcu nepredložia povinné hlásenie. Povinnosť nahlásiť peňažné prostriedky v hotovosti bez sprievodu sa nepovažuje za splnenú, ak do uplynutia lehoty nebolo predložené oznámenie, ak sa poskytli nesprávne alebo neúplné informácie, alebo ak peňažné prostriedky v hotovosti neboli sprístupnené na účely kontroly.

2.   Povinné hlásenie obsahuje údaje o:

a)

deklarantovi vrátane celého mena, kontaktných údajov vrátane adresy, dátumu a miesta narodenia, štátnej príslušnosti a čísla dokladu totožnosti;

b)

majiteľovi peňažných prostriedkov v hotovosti vrátane celého mena, kontaktných údajov vrátane adresy, dátumu a miesta narodenia, štátnej príslušnosti a čísla dokladu totožnosti, ak je majiteľ fyzická osoba, alebo celého mena/názvu, kontaktných údajov vrátane adresy, registračného čísla a, ak je k dispozícii, identifikačného čísla pre DPH, ak je majiteľ právnická osoba;

c)

odosielateľovi peňažných prostriedkov v hotovosti vrátane celého mena, kontaktných údajov vrátane adresy, dátumu a miesta narodenia, štátnej príslušnosti a čísla dokladu totožnosti, ak je odosielateľ fyzická osoba, alebo celého mena/názvu, kontaktných údajov vrátane adresy, registračného čísla a, ak je k dispozícii, identifikačného čísla pre DPH, ak je odosielateľ právnická osoba;

d)

príjemcovi alebo zamýšľanom príjemcovi peňažných prostriedkov v hotovosti vrátane celého mena, kontaktných údajov vrátane adresy, dátumu a miesta narodenia, štátnej príslušnosti a čísla dokladu totožnosti, ak je príjemca alebo zamýšľaný príjemca fyzická osoba, alebo celého mena/názvu, kontaktných údajov vrátane adresy, registračného čísla a, ak je k dispozícii, identifikačného čísla pre DPH, ak je príjemca alebo zamýšľaný príjemca právnická osoba;

e)

povahe a sume alebo hodnote peňažných prostriedkov v hotovosti;

f)

ekonomickom pôvode peňažných prostriedkov v hotovosti a

g)

zamýšľanom použití peňažných prostriedkov v hotovosti.

3.   Údaje uvedené v odseku 2 tohto článku sa poskytnú písomne alebo elektronicky, a to s použitím formulára hlásenia uvedeného v článku 16 ods. 1 písm. a). Deklarantovi sa na požiadanie poskytne potvrdená kópia povinného hlásenia.

Článok 5

Právomoci príslušných orgánov

1.   S cieľom overiť dodržiavanie povinnosti oznámiť peňažné prostriedky v hotovosti so sprievodom stanovenej v článku 3 sú príslušné orgány oprávnené kontrolovať fyzické osoby, ich batožinu a ich dopravné prostriedky v súlade s podmienkami stanovenými vo vnútroštátnom práve.

2.   Na účely vykonávania povinnosti nahlásiť peňažné prostriedky v hotovosti bez sprievodu stanovenej v článku 4 sú príslušné orgány oprávnené kontrolovať akékoľvek zásielky, schránky alebo dopravné prostriedky, ktoré môžu obsahovať peňažné prostriedky v hotovosti bez sprievodu, v súlade s podmienkami stanovenými vo vnútroštátnom práve.

3.   V prípade nesplnenia povinnosti oznámiť peňažné prostriedky v hotovosti so sprievodom podľa článku 3 alebo povinnosti nahlásiť peňažné prostriedky v hotovosti bez sprievodu podľa článku 4 príslušné orgány písomne alebo v elektronickej forme vyhotovia oznámenie ex offo, ktoré podľa možnosti obsahuje informácie uvedené v článku 3 ods. 2 alebo v článku 4 ods. 2.

4.   Kontroly budú vychádzať predovšetkým z analýzy rizika, s cieľom identifikovať a vyhodnotiť riziká a vytvoriť potrebné protiopatrenia, a budú sa vykonávať v rámci spoločného rámca pre riadenie rizík v súlade s kritériami uvedenými v článku 16 ods. 1 písm. b), ktorý tiež zohľadňuje hodnotenia rizika vypracované Komisiu a jednotkami FIU podľa smernice (EÚ) 2015/849.

5.   Na účely článku 6 vykonávajú príslušné orgány tiež právomoci, ktoré im boli udelené podľa tohto článku.

Článok 6

Sumy nižšie ako stanovená hranica, pri ktorých existuje podozrenie, že súvisia s trestnou činnosťou

1.   V prípade, že príslušné orgány odhalia prepravcu so sumou peňažných prostriedkov v hotovosti pod hranicou stanovenou v článku 3 a ak existujú náznaky, že tieto peňažné prostriedky v hotovosti súvisia s trestnou činnosťou, príslušné orgány zaznamenajú túto informáciu a údaje uvedené v článku 3 ods. 2.

2.   V prípade, že príslušné orgány zistia, že peňažné prostriedky v hotovosti bez sprievodu pod hranicou stanovenou v článku 4 vstupujú do Únie alebo Úniu opúšťajú a že existujú náznaky, že tieto peňažné prostriedky v hotovosti súvisia s trestnou činnosťou, príslušné orgány zaznamenajú túto informáciu a údaje uvedené v článku 4 ods. 2.

Článok 7

Dočasné zadržanie peňažných prostriedkov v hotovosti zo strany príslušných orgánov

1.   Príslušné orgány môžu dočasne zadržať peňažné prostriedky v hotovosti prostredníctvom správneho rozhodnutia v súlade s podmienkami stanovenými vo vnútroštátnom práve, ak:

a)

nebola splnená povinnosť oznámiť peňažné prostriedky v hotovosti so sprievodom podľa článku 3 alebo povinnosť nahlásiť peňažné prostriedky v hotovosti bez sprievodu podľa článku 4, alebo

b)

sú náznaky, že peňažné prostriedky v hotovosti bez ohľadu na sumu súvisia s trestnou činnosťou.

2.   Správne rozhodnutie uvedené v odseku 1 podlieha účinným prostriedkom nápravy v súlade s postupmi stanovenými vo vnútroštátnom práve. Príslušné orgány oznámia odôvodnenie správneho rozhodnutia:

a)

osobe, od ktorej sa vyžaduje predloženie oznámenia v súlade s článkom 3 alebo povinného hlásenia v súlade s článkom 4, alebo

b)

osobe, od ktorej sa vyžaduje poskytnutie informácií v súlade s článkom 6 ods. 1 alebo 2.

3.   Doba dočasného zadržania musí výhradne trvať len po čas stanovený podľa vnútroštátneho práva, ktorý je potrebný na to, aby príslušné orgány určili, či si okolnosti daného prípadu vyžadujú ďalšie zadržiavanie. Doba dočasného zadržania nesmie presiahnuť 30 dní. Po tom, ako príslušné orgány vykonajú dôkladné posúdenie nevyhnutnosti a primeranosti ďalšieho dočasného zadržania, môžu rozhodnúť, že predĺžia dobu dočasného zadržania na maximálne 90 dní.

V prípade, že sa počas tejto doby neurčí ďalšie zadržanie peňažných prostriedkov v hotovosti alebo či si okolnosti daného prípadu vyžadujú ďalšie zadržanie, peňažné prostriedky v hotovosti sa bezodkladne uvoľnia:

a)

osobe, od ktorej bola hotovosť dočasne zadržaná v prípadoch uvedených v článku 3 alebo 4, alebo

b)

osobe, od ktorej bola hotovosť dočasne zadržaná v prípadoch uvedených v článku 6 ods. 1 alebo 2.

Článok 8

Informačné kampane

Členské štáty zabezpečia, aby osoby, ktoré vstupujú do Únie alebo opúšťajú Úniu, alebo osoby, ktoré zasielajú peňažné prostriedky v hotovosti bez sprievodu z Únie, alebo ktoré prijímajú peňažné prostriedky v hotovosti bez sprievodu v Únii, boli informované o svojich právach a povinnostiach podľa tohto nariadenia, a v spolupráci s Komisiou vytvoria vhodné materiály zamerané na tieto osoby.

Členské štáty zabezpečia, aby na takéto informačné kampane bol k dispozícii dostatok finančných prostriedkov.

Článok 9

Poskytovanie informácií jednotke FIU

1.   Príslušné orgány zaznamenajú informácie získané podľa článku 3 alebo 4, článku 5 ods. 3 alebo článku 6 a postúpia ich jednotke FIU členského štátu, v ktorom boli získané, a to v súlade s technickými pravidlami uvedenými v článku 16 ods. 1 písm. c).

2.   Členské štáty zabezpečia, aby si jednotka FIU príslušného členského štátu vymieňala takéto informácie s príslušnými jednotkami FIU iných členských štátov v súlade s článkom 53 ods. 1 smernice (EÚ) 2015/849.

3.   Príslušné orgány postúpia informácie uvedené v odseku 1 čo najskôr, najneskôr však do 15 pracovných dní odo dňa, keď boli informácie získané.

Článok 10

Výmena informácií medzi príslušnými orgánmi a s Komisiou

1.   Príslušný orgán každého členského štátu postúpi elektronickými prostriedkami príslušným orgánom všetkých ostatných členských štátov tieto informácie:

a)

oznámenia ex offo vyhotovené podľa článku 5 ods. 3;

b)

informácie získané podľa článku 6;

c)

oznámenia získané podľa článku 3 alebo 4, ak sú náznaky, že peňažné prostriedky v hotovosti súvisia s trestnou činnosťou;

d)

anonymizované informácie o riziku a výsledky analýzy rizika.

2.   V prípade, ak sú náznaky, že peňažné prostriedky v hotovosti súvisia s trestnou činnosťou, ktorá by mohla mať nepriaznivý vplyv na finančné záujmy Únie, informácie uvedené v odseku 1 sa postúpia Komisii, Európskej prokuratúre členskými štátmi, ktoré sa zúčastňujú na posilnenej spolupráci podľa nariadenia (EÚ) 2017/1939 a ak je príslušná konať podľa článku 22 uvedeného nariadenia, a Europolu, ak je príslušný konať podľa článku 3 nariadenia (EÚ) 2016/794.

3.   Príslušný orgán postúpi informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 v súlade s technickými pravidlami uvedenými v článku 16 ods. 1 písm. c), pričom použije formulár uvedený v článku 16 ods. 1 písm. d).

4.   Informácie uvedené v odseku 1 písm. a), b) a c) a v odseku 2 sa postúpia čo najskôr, najneskôr však do 15 pracovných dní odo dňa, keď boli uvedené informácie získané.

5.   Informácie a výsledky uvedené v odseku 1 písm. d) sa postúpia každých šesť mesiacov.

Článok 11

Výmena informácií s tretími krajinami

1.   Na účely tohto nariadenia môžu členské štáty alebo Komisia v rámci vzájomnej administratívnej pomoci postúpiť tretej krajine ďalej uvedené informácie, a to pod podmienkou, že na to udelí písomný súhlas príslušný orgán, ktorý tieto informácie pôvodne získal, ak je takéto postúpenie v súlade s príslušným vnútroštátnym právom a právom Únie v oblasti prenosu osobných údajov do tretích krajín:

a)

oznámenia ex offo vyhotovené podľa článku 5 ods. 3;

b)

informácie získané podľa článku 6;

c)

oznámenia získané podľa článku 3 alebo 4, ak sú náznaky, že peňažné prostriedky v hotovosti súvisia s praním špinavých peňazí alebo financovaním terorizmu.

2.   Členské štáty oznámia Komisii akékoľvek postúpenie informácií podľa odseku 1.

Článok 12

Služobné tajomstvo, dôverný charakter údajov a ich bezpečnosť

1.   Príslušné orgány zaistia bezpečnosť údajov získaných v súlade s článkami 3 a 4, článkom 5 ods. 3 a článkom 6.

2.   Na všetky informácie získané príslušnými orgánmi sa vzťahuje povinnosť zachovania služobného tajomstva.

Článok 13

Ochrana osobných údajov a doby uchovávania

1.   Príslušné orgány konajú ako prevádzkovatelia osobných údajov, ktoré získavajú na základe článkov 3 a 4, článku 5 ods. 3 a článku 6.

2.   Spracovanie osobných údajov na základe tohto nariadenia sa uskutočňuje len na účely predchádzania trestnej činnosti a boja proti nej.

3.   Prístup k osobným údajom získaným na základe článkov 3 a 4, článku 5 ods. 3 a článku 6 majú len riadne oprávnení zamestnanci príslušných orgánov a tieto údaje musia byť náležite zabezpečené pred neoprávneným prístupom alebo postúpením. Pokiaľ sa v článkoch 9, 10 a 11 nestanovuje inak, dané údaje nemožno zverejniť ani postúpiť bez výslovného súhlasu príslušného orgánu, ktorý ich pôvodne získal. Tento súhlas však nie je potrebný, keď sú príslušné orgány povinné predmetné údaje zverejniť alebo postúpiť podľa vnútroštátneho práva dotknutého členského štátu, a to najmä v súvislosti so súdnym konaním.

4.   Príslušné orgány a jednotka FIU uchovávajú osobné údaje získané na základe článkov 3 a 4, článku 5 ods. 3 a článku 6 po dobu piatich rokov odo dňa, keď boli údaje získané. Po skončení uvedenej doby sa osobné údaje vymažú.

5.   Dobu uchovávania možno raz predĺžiť o ďalšiu dobu, ktorá nesmie presiahnuť ďalšie tri roky, ak:

a)

jednotka FIU po vykonaní dôkladného posúdenia potrebnosti a primeranosti tohto ďalšieho uchovávania a ak to považuje za odôvodnené z hľadiska plnenia jej úloh v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, určí, že je potrebné ďalšie uchovávanie, alebo

b)

príslušné orgány po vykonaní dôkladného posúdenia potrebnosti a primeranosti tohto ďalšieho uchovávania a ak to považujú za odôvodnené z hľadiska plnenia ich úloh v oblasti zabezpečovania účinnej kontroly plnenia povinnosti oznámiť peňažné prostriedky v hotovosti so sprievodom alebo povinnosti nahlásiť peňažné prostriedky v hotovosti bez sprievodu určia, že je potrebné ďalšie uchovávanie.

Článok 14

Sankcie

Každý členský štát zavedie sankcie, ktoré sa uplatnia v prípadoch nesplnenia povinnosti oznámiť peňažné prostriedky v hotovosti so sprievodom stanovenej v článku 3 alebo povinnosti nahlásiť peňažné prostriedky v hotovosti bez sprievodu stanovenej v článku 4. Takéto sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Článok 15

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2 ods. 2 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od 2. decembra 2018.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 2 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 2 ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 16

Vykonávacie akty

1.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme tieto opatrenia na zabezpečenie jednotného uplatňovania kontrol zo strany príslušných orgánov:

a)

vzory formulára oznámenia uvedeného v článku 3 ods. 3 a formulára hlásenia uvedeného v článku 4 ods. 3;

b)

kritériá spoločného rámca na riadenie rizík uvedené v článku 5 ods. 4, a konkrétnejšie, kritériá rizika, normy a prioritné oblasti kontroly na základe informácií vymieňaných podľa článku 10 ods. 1 písm. d) a politík Únie a medzinárodných politík a osvedčených postupov;

c)

technické pravidlá účinnej výmeny informácií podľa článku 9 ods. 1 a 3 a článku 10 tohto nariadenia prostredníctvom CIS zriadeného článkom 23 nariadenia (ES) č. 515/97;

d)

vzor formulára na postúpenie informácií podľa článku 10 ods. 3 a

e)

pravidlá a formát, ktoré majú členské štáty používať, keď budú Komisii poskytovať anonymizované štatistické informácie o oznámeniach a porušeniach podľa článku 18.

2.   Vykonávacie akty uvedené v odseku 1 tohto článku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 17 ods. 2.

Článok 17

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre kontrolu peňažných prostriedkov v hotovosti. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 18

Postupovanie informácií súvisiacich s vykonávaním tohto nariadenia

1.   Členské štáty do 4. decembra 2021 postúpia Komisii:

a)

zoznam príslušných orgánov;

b)

podrobné informácie o sankciách zavedených podľa článku 14;

c)

anonymizované štatistické informácie o oznámeniach, kontrolách a porušeniach, a to vo formáte uvedenom v článku 16 ods. 1 písm. e).

2.   Členské štáty oznámia Komisii akékoľvek následné zmeny informácií uvedených v odseku 1 písm. a) a b) najneskôr jeden mesiac po tom, ako takéto zmeny nastanú.

Informácie uvedené v odseku 1 písm. c) sa Komisii poskytujú najmenej raz za šesť mesiacov.

3.   Komisia sprístupní informácie uvedené v odseku 1 písm. a) a akékoľvek ich následné zmeny podľa odseku 2 všetkým ostatným členským štátom.

4.   Komisia každoročne zverejňuje informácie uvedené v odseku 1 písm. a) a c) a všetky následné zmeny týchto informácií podľa odseku 2 na svojom webovom sídle a jednoznačným spôsobom používateľov informuje o kontrolách týkajúcich sa peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie alebo opúšťajú Úniu.

Článok 19

Hodnotenie

1.   Komisia do 3. decembra 2021 a následne každých päť rokov na základe informácií, ktoré pravidelne získava od členských štátov, predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia.

V správe uvedenej v prvom pododseku sa vyhodnotí najmä, či:

a)

by sa do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia nemali zahrnúť aj iné aktíva;

b)

postup nahlasovania pre peňažné prostriedky v hotovosti bez sprievodu je účinný;

c)

by sa hranica stanovená pre peňažné prostriedky v hotovosti bez sprievodu nemala preskúmať;

d)

tok informácií v súlade s článkami 9 a 10, a najmä používanie CIS sú účinné alebo či existujú prekážky brániace včasnej a priamej výmene zlučiteľných a porovnateľných informácií medzi príslušnými orgánmi a jednotkami FIU, a

e)

sankcie zavedené členskými štátmi sú účinné, primerané a odrádzajúce a v súlade s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie a či majú porovnateľný odstrašujúci účinok v celej Únii za porušenie tohto nariadenia.

2.   Správa uvedená v odseku 1 zahŕňa v prípade dostupnosti:

a)

súhrnné informácie získané od členských štátov o peňažných prostriedkoch v hotovosti súvisiacich s trestnou činnosťou, ktorá má nepriaznivý vplyv na finančné záujmy Únie, a

b)

informácie o výmene informácií s tretími krajinami.

Článok 20

Zrušenie nariadenia (ES) č. 1889/2005

Nariadenie (ES) č. 1889/2005 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 21

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 3. júna 2021. Článok 16 sa však uplatňuje od 2. decembra 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 23. októbra 2018

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predsedníčka

K. EDTSTADLER


(1)  Ú. v. EÚ C 246, 28.7.2017, s. 22.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 12. septembra 2018 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 9. októbra 2018.

(3)  Smernica Rady 91/308/EHS z 10. júna 1991 o predchádzaní zneužívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí (Ú. v. ES L 166, 28.6.1991, s. 77).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 z 26. októbra 2005 o kontrole peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Spoločenstva alebo vystupujú zo Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 9).

(6)  Nariadenie Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (Ú. v. ES L 82, 22.3.1997, s. 1).

(7)  Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(12)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.


PRÍLOHA I

Komodity používané ako vysoko likvidné uchovávatele hodnoty a predplatené karty, ktoré sa považujú za peňažné prostriedky v hotovosti v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. a) bodmi iii) a iv)

1.

Komodity používané ako vysoko likvidné uchovávatele hodnoty:

a)

mince s obsahom zlata aspoň 90 % a

b)

investičné zlato, ako napríklad zlaté tehly, nugety alebo hrudy, s obsahom zlata aspoň 99,5 %.

2.

Predplatené karty: P.M.

PRÍLOHA II

TABUĽKA ZHODY

Nariadenie (ES) č. 1889/2005

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2

článok 2

článok 3

článok 3

článok 4

článok 4 ods. 1

článok 5

článok 5 ods. 2

článok 6

článok 4 ods. 2

článok 7

článok 8

článok 5 ods. 1

článok 9

článok 6

článok 10

článok 7

článok 11

článok 8

článok 12

článok 13

článok 9

článok 14

článok 15

článok 16

článok 17

článok 18

článok 10

článok 19

článok 20

článok 11

článok 21

príloha I

príloha II


Top