EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0858

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Text s významom pre EHP)

PE/73/2017/REV/1

OJ L 151, 14.6.2018, p. 1–218 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/07/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/858/oj

14.6.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 151/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/858

z 30. mája 2018

o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

V súlade s článkom 26 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) je vnútorný trh priestorom bez vnútorných hraníc, v rámci ktorého sa má zaručiť voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu. Pravidlá vnútorného trhu by mali byť transparentné, jednoduché, konzistentné a účinné, aby tak poskytovali právnu istotu a zrozumiteľnosť pre podniky a spotrebiteľov.

(2)

Na tento účel sa smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES (3) zriadil komplexný rámec EÚ pre schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá.

(3)

Komisia vykonala v roku 2013 posúdenie právneho rámca Únie pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, ktoré ukázalo, že rámec zriadený smernicou 2007/46/ES je vhodný na dosiahnutie hlavných cieľov harmonizácie, účinného fungovania vnútorného trhu a spravodlivej hospodárskej súťaže, a záver bol, že mal by sa preto naďalej uplatňovať.

(4)

V uvedenom posúdení sa však tiež dospelo k záveru, že existuje potreba zaviesť ustanovenia o dohľade nad trhom na doplnenie požiadaviek na typové schválenie, potreba objasnenia postupu stiahnutia od používateľov a ochranných postupov, ako aj podmienok pre udelenie rozšírení schválení pre existujúce typy vozidiel, potreba zlepšiť presadzovanie rámca pre typové schválenie prostredníctvom harmonizácie a zlepšenia postupov typového schválenia a postupov na zabezpečenie zhody výroby uplatňovaných orgánmi a technickými službami členských štátov, potreba jasného vymedzenia úloh a zodpovedností hospodárskych subjektov v dodávateľskom reťazci, ako aj orgánov a strán zapojených do presadzovania rámca, čím sa zaručí nezávislosť týchto orgánov a strán a predíde konfliktom záujmov, a potreba zlepšiť vhodnosť alternatívnych postupov schválenia vozidiel (vnútroštátne schválenia pre malé série a jednotlivé vozidlá) a vhodnosti postupu viacstupňového typového schválenia na zabezpečenie primeranej flexibility pre špecializované trhy a malé a stredné podniky, avšak bez narušenia rovnakých podmienok.

(5)

Okrem toho nedávne problémy spojené s vykonávaním rámca pre typové schválenie EÚ odhalili konkrétne nedostatky a preukázali potrebu jeho zásadnej revízie s cieľom zabezpečiť, aby bol rámec spoľahlivý, transparentný, predvídateľný a udržateľný, a ktorým sa zabezpečuje vysoká úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia a životného prostredia.

(6)

Týmto nariadením sa zavádzajú viaceré ochranné opatrenia na zabránenie nesprávneho uplatňovania požiadaviek stanovených v procese udeľovania schválenia vozidlám, systémom, komponentom alebo samostatným technickým jednotkám. S cieľom zabrániť zneužívanie procesu schvaľovania v budúcnosti je dôležité, aby uvedené ochranné opatrenia boli účinné.

(7)

Týmto nariadením sa stanovujú harmonizované pravidlá a zásady pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, ako aj pre schválenie jednotlivých vozidiel, s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu v prospech podnikov a spotrebiteľov a poskytnúť vysokú úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia a životného prostredia.

(8)

Týmto nariadením sa stanovujú technické a správne požiadavky na typové schválenie motorových vozidiel na prepravu cestujúcich (kategória M) a motorových vozidiel na prepravu tovaru (kategória N) a ich prípojných vozidiel (kategória O) a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti a environmentálnych vlastností.

(9)

Vnútroštátne orgány by mali požiadavky tohto nariadenia uplatňovať a presadzovať jednotne v celej Únii, aby sa zaistili rovnaké podmienky a aby sa zabránilo uplatňovaniu odlišných noriem v rámci Únie. Mali by plne spolupracovať s fórom na výmenu informácií pri presadzovaní právnych predpisov (ďalej len „fórum“) a Komisiou pri jej činnosti v oblasti auditu a dohľadu.

(10)

Týmto nariadením by sa mal posilniť súčasný rámec pre typové schválenie EÚ, predovšetkým prostredníctvom zavedenia ustanovení o dohľade nad trhom. Dohľad nad trhom v automobilovom priemysle by sa mal zaviesť špecifikovaním povinností hospodárskych subjektov v dodávateľskom reťazci, zodpovedností orgánov presadzovania práva v členských štátoch a opatrení, ktoré sa majú prijať, keď sa na trhu zistia výrobky automobilového priemyslu, ktoré predstavujú vážne bezpečnostné alebo environmentálne riziká, ktoré ohrozujú ochranu spotrebiteľov alebo ktoré nie sú v súlade s požiadavkami na typové schválenie.

(11)

S cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie požiadaviek na typové schválenie by sa mali posilniť platné ustanovenia o zhode výroby, a to tak, že sa okrem iného ustanovia povinné pravidelné audity metód kontroly zhody a neustálej zhody príslušných výrobkov automobilového priemyslu a posilnia požiadavky na odbornú spôsobilosť, povinnosti a činnosti technických služieb, ktoré vykonávajú skúšky na účely typového schválenia celého vozidla, za ktoré sú zodpovedné schvaľovacie orgány. Pre zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti a ochrany životného prostredia, ako aj dôvery občanov v tento systém je rozhodujúce správne fungovanie technických služieb. Kritériá na určenie technických služieb stanovené v smernici 2007/46/ES by sa mali stanoviť v tomto nariadení podrobnejšie, aby sa zabezpečilo ich konzistentné uplatňovanie vo všetkých členských štátoch. Metódy posudzovania technických služieb členských štátov majú tendenciu sa v dôsledku zvýšenej komplexnosti práce týchto služieb postupne odlišovať. Preto je potrebné stanoviť procesné povinnosti, ktorými sa zabezpečí výmena informácií a monitorovanie postupov členských štátov v oblasti posudzovania, poverovania, oznamovania a monitorovania svojich technických služieb. Uvedenými procesnými povinnosťami by sa mali odstrániť všetky existujúce rozdiely v používaných metódach a vo výklade kritérií na poverovanie technických služieb. S cieľom zabezpečiť primeraný dohľad a rovnaké podmienky v celej Únii by posúdenie žiadajúcej technickej služby malo zahŕňať posúdenie na mieste.

(12)

V prípade viacstupňových typových schválení je nevyhnutné, aby sa overilo, že zmeny vykonané pred konečným stupňom dokončenia nemali taký vplyv na fungovanie systémov typového schválenia, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, v dôsledku ktorého by sa zrušila platnosť predtým udeleného typového schválenia.

(13)

Potreba kontroly a monitorovania technických služieb vzrástla, keďže v dôsledku technického pokroku sa zvýšilo riziko, že technické služby nie sú dostatočne spôsobilé na skúšanie nových technológií alebo zariadení, ktoré vznikli v oblasti, pre ktorú boli poverené. Keďže výrobné cykly sa vďaka technickému pokroku skracujú a intervaly posudzovania na mieste na účely dohľadu a monitorovania sa líšia, platnosť poverenia technických služieb by mala byť časovo obmedzená, vďaka čomu by sa malo zabezpečiť pravidelné posúdenie ich spôsobilosti.

(14)

Poverovanie a monitorovanie technických služieb členskými štátmi v súlade s podrobnými a prísnymi kritériami by preto malo podliehať kontrolám orgánmi dohľadu okrem iného ako podmienky pre obnovenie ich poverenia. Na zabezpečenie toho, aby výrobcovia po získaní typového schválenia pre svoje výrobky automobilového priemyslu naďalej dodržiavali príslušné právne predpisy, by sa malo posilniť postavenie technických služieb voči výrobcom vrátane ich práva a povinnosti uskutočňovať neoznámené inšpekcie tovární a vykonávať na výrobkoch automobilového priemyslu, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, fyzické či laboratórne skúšky.

(15)

V záujme zvýšenia transparentnosti a vzájomnej dôvery, ako aj ďalšieho zosúladenia a rozvoja kritérií posudzovania technických služieb, ich poverovania a oznamovania, ako aj postupov rozširovania a obnovenia, by členské štáty mali spolupracovať navzájom, ako aj s Komisiou. Členské štáty by sa mali navzájom radiť a konzultovať s Komisiou o otázkach všeobecného významu pre vykonávanie tohto nariadenia a mali by sa navzájom informovať a takisto informovať Komisiu. Je dôležité, aby členské štáty a Komisia po primeranom období vykonávania používali spoločný bezpečný elektronický výmenný systém ako prostriedok na uľahčenie a zintenzívnenie administratívnej spolupráce s cieľom dosiahnuť efektívnejšie a účinnejšie riadenie výmeny informácií na základe jednoduchých a zjednotených postupov. Informácie by mali byť dostupné v podobe štruktúrovaných údajov, ktoré možno vyhľadávať elektronicky, aby sa uľahčila ich prístupnosť a transparentnosť.

(16)

Ak sa poverenie technickej služby zakladá na akreditácii v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 (4), akreditačné orgány a poverujúce schvaľovacie orgány by si mali vymieňať informácie, ktoré sú relevantné z hľadiska posúdenia spôsobilosti technických služieb.

(17)

Členské štáty by mali mať možnosť vyberať poplatky za poverovanie a monitorovanie technických služieb, aby sa zabezpečila udržateľnosť monitorovania uvedených technických služieb členskými štátmi a vytvorili rovnaké podmienky pre technické služby.

(18)

Keď napriek opatreniam prijatým členskými štátmi na zaistenie jednotného a kontinuálneho uplatňovania požiadaviek existujú pochybnosti o spôsobilosti technickej služby, Komisia by mala mať možnosť jednotlivé prípady prešetriť.

(19)

S cieľom zabezpečiť, aby skúšky a správy, ktoré predložili technické služby, neovplyvňovali nezákonné okolnosti, je dôležité, aby organizácia a fungovanie technických služieb zaručovali úplnú nestrannosť a nezávislosť. Aby mohli technické služby vykonávať svoje úlohy jednotne a systematicky, mali by mať zavedený primeraný systém riadenia vrátane ustanovení o služobnom tajomstve. Aby technické služby mohli vykonávať svoju prácu riadnym spôsobom, ich pracovníci by mali vždy preukazovať primeranú úroveň znalostí, spôsobilosti a nezávislosti.

(20)

Aby sa zaistilo plnenie požiadaviek tohto nariadenia, je potrebný účinný mechanizmus presadzovania dodržiavania požiadaviek. Zabezpečenie dodržiavania požiadaviek na typové schválenie a zhodu výroby, obsiahnutých v právnych predpisoch, ktorými sa riadi automobilový priemysel, by malo zostať hlavnou zodpovednosťou schvaľovacích orgánov, keďže ide o povinnosť úzko spojenú s vydávaním typového schválenia, ktorá si vyžaduje podrobné znalosti ich obsahu. Je preto dôležité činnosť schvaľovacích orgánov pravidelne overovať.

(21)

S cieľom zabezpečiť dodržiavanie tohto nariadenia, zabezpečiť jeho jednotné uplatňovanie v rámci Únie a uľahčiť výmenu najlepších postupov by Komisia mala organizovať a vykonávať posúdenia postupov, ktoré v súlade s týmto nariadením stanovili schvaľovacie orgány. O výsledku takýchto posúdení vrátane akýchkoľvek nezáväzných odporúčaní by malo rokovať fórum. Tieto posúdenia by sa mali vykonávať pravidelne, pričom by sa mala zohľadňovať zásada proporcionality, počet a druhy udelených typových schválení a všetky prípady nesúladu zistené počas overovania súladu.

(22)

S cieľom zabezpečiť účinnosť posúdenia Komisie a zároveň minimalizovať administratívne zaťaženie je dôležité, aby schvaľovacie orgány a Komisia počas posúdenia, najmä počas posudzovania v priestoroch dotknutého schvaľovacieho orgánu, efektívne spolupracovali. Posúdenia Komisie by sa mali vykonávať v súlade s platným právom pri dodržovaní okrem iného pracovného času alebo jazyka vnútroštátnych orgánov. Náklady vyplývajúce z týchto posúdení, ako aj náklady súvisiace s prekladom dokumentov by mala znášať Komisia.

(23)

Uznanie formálneho procesu akreditácie technických služieb alebo zavedenie pravidelného partnerského hodnotenia, pokiaľ ide o posudzovanie a monitorovanie technických služieb schvaľovacími orgánmi, posilňuje systém overovania dodržiavania požiadaviek. Cieľom je zabezpečiť, aby všetky schvaľovacie orgány pri presadzovaní požiadaviek na typové schválenie uplatňovali jednotnú úroveň kvality a prísnosti.

(24)

Pre zabezpečenie trvale vysokej úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia a životného prostredia v rámci vnútorného trhu je nevyhnutná užšia koordinácia medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi prostredníctvom výmeny informácií a koordinovaných posúdení pod vedením koordinačného orgánu. Viedlo by to aj k efektívnejšiemu využívaniu obmedzených zdrojov na vnútroštátnej úrovni. Na tento účel by sa malo zriadiť poradné fórum pre členské štáty a Komisiu na podporu najlepších postupov, výmenu informácií a koordináciu činností súvisiacich s presadzovaním právnych predpisov týkajúcich sa typového schválenia. Formálnejší rámec by bol pre súčasnú neformálnu spoluprácu členských štátov v tejto oblasti prínosom. Fórum by sa malo skladať zo zástupcov ich schvaľovacích orgánov a orgánov dohľadu nad trhom vymenovaných členskými štátmi. Zástupcovia prítomní na danom zasadnutí by sa mali vyberať na základe otázok, o ktorých bude fórum rokovať. V záujme prospechu z celej škály názorov a vstupov je užitočné, aby sa na rokovania fóra pravidelne pozývali konkrétni vonkajší pozorovatelia, a to vždy, keď sa činnosti týchto pozorovateľov týkajú otázok, o ktorých sa bude rokovať.

(25)

Schvaľovacie orgány a orgány dohľadu nad trhom by sa pri výkone svojich úloh nemali spájať, aby sa predišlo prípadným konfliktom záujmov. Ak sa členský štát rozhodne, že tieto orgány budú patriť do tej istej organizácie, mal by aspoň zabezpečiť, aby uvedená organizácia mala štruktúry, ktoré zaistia, že činnosti orgánov sa budú odlišovať, pokiaľ ide o ich priame riadenie a rozhodovanie.

(26)

Pravidlá týkajúce sa dohľadu nad trhom Únie a kontroly výrobkov vstupujúcich na trh Únie stanovené v nariadení (ES) č. 765/2008 sa uplatňujú na motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá, ako aj systémy, komponenty a samostatné technické jednotky určené pre tieto vozidlá. Uvedené pravidlá nebránia členským štátom zvoliť si orgány príslušné na výkon uvedených úloh. Dohľad nad trhom je právomocou, ktorú možno rozdeliť medzi rôzne vnútroštátne orgány, aby sa zohľadnili vnútroštátne systémy dohľadu nad trhom v členských štátoch zriadené podľa nariadenia (ES) č. 765/2008. Účinná koordinácia a monitorovanie na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni by mali zabezpečiť, aby schvaľovacie orgány a orgány dohľadu nad trhom presadzovali nový rámec pre typové schvaľovanie a pre dohľad nad trhom.

(27)

S cieľom posilniť práva a povinnosti vnútroštátnych orgánov, zabezpečiť účinnú koordináciu ich činnosti v oblasti dohľadu nad trhom a vyjasniť uplatniteľné postupy je potrebné začleniť do tohto nariadenia pravidlá týkajúce sa dohľadu nad trhom.

(28)

Je potrebné, aby orgány dohľadu nad trhom a schvaľovacie orgány mohli riadne vykonávať svoje úlohy ustanovené v tomto nariadení. Členské štáty by im predovšetkým mali poskytnúť zdroje potrebné na tento účel.

(29)

Dokumentácia k typovému schváleniu by sa v záujme zvýšenia transparentnosti v procese schvaľovania a uľahčenia výmeny informácií a nezávislého overovania orgánmi dohľadu nad trhom, schvaľovacími orgánmi a Komisiou mala poskytovať v elektronickej forme a mala by byť verejne dostupná s výhradou výnimiek týkajúcich sa ochrany obchodných tajomstiev a ochrany osobných údajov.

(30)

Povinnosti vnútroštátnych orgánov týkajúce sa dohľadu nad trhom stanovené v tomto nariadení sú konkrétnejšie ako povinnosti stanovené v nariadení (ES) č. 765/2008. Toto je výsledok potreby zohľadniť špecifiká rámca pre typové schválenie a potreby doplniť tento rámec účinným mechanizmom dohľadu nad trhom zaisťujúcim dôkladné overenie súladu týkajúce sa výrobkov automobilového priemyslu, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. S cieľom zabezpečiť fungovanie tohto rámca je nevyhnutné, aby orgány dohľadu nad trhom overovali súlad výrobkov automobilového priemyslu bez ohľadu na to, či im bolo typové schválenie udelené pred dátumom začiatku uplatňovania tohto nariadenia alebo po ňom.

(31)

Pre riadne fungovanie dohľadu nad trhom je nevyhnutné overovanie súladu vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek na trhu založené na účinnom posúdení rizika. Uvedené overovanie súladu doplnené zriadením minimálneho ročného počtu kontrol vozidiel by tiež prispelo k účinnému plneniu povinností dohľadu nad trhom v celej Únii.

(32)

Vzhľadom na špecifiká a potenciálne riziko spojené s emisiami by sa mal primeraný podiel minimálneho počtu kontrol vyčleniť na skúšky súvisiace s emisiami. S cieľom zabezpečiť úplný súlad vozidiel by každá kontrola mala zahŕňať overenie, či sú splnené všetky požiadavky na typové schválenie, pokiaľ ide o emisie, ktoré sa uplatňujú na skúšané vozidlo.

(33)

Na účely prijatia nápravného a obmedzujúceho opatrenia v inom členskom štáte by sa malo umožniť použiť akékoľvek skúšky vykonané na akomkoľvek vozidle v ktoromkoľvek členskom štáte. Výsledky kontrol vykonaných na vozidlách v jednom z členských štátov by sa mali považovať za dostatočné na účely prijatia nápravných a obmedzujúcich opatrení v inom členskom štáte. Preto by na účely akýchkoľvek kontrol, ktoré sa vykonávajú v mene iného členského štátu, nemal byť potrebný fyzický prevoz dotknutých vozidiel.

(34)

Je osobitne dôležité, aby vnútroštátne orgány a Komisia považovali skúšky a kontroly zhody prevádzkovaných vozidiel za súčasť overovania súladu, ktoré vykonávajú. Výber vozidiel, ktoré majú podliehať uvedenému overovaniu súladu, by mal prebiehať na základe náležitého posúdenia rizík, pri ktorom sa zohľadní závažnosť možného nesúladu, pravdepodobnosť jeho výskytu a ďalšie možné ukazovatele, ako je zavedenie vozidiel s novými technológiami, všetky informácie alebo správy o nesúlade v minulosti, výsledky skúšok diaľkového snímania a pripomienky uznaných tretích strán.

(35)

Komisia by okrem toho s cieľom overiť súlad s príslušnými požiadavkami mala organizovať a vykonávať skúšky a kontroly na overenie súladu, a to nezávisle od tých, ktoré vykonávajú členské štáty v rámci plnenia povinností dohľadu nad vnútorným trhom. Ak sa takéto skúšky a kontroly vykonávajú na vozidlách prihlásených do evidencie so súhlasom držiteľa osvedčenia o evidencii vozidla, je dôležité zohľadniť skutočnosť, že upravené vozidlá nemusia byť vhodné na takéto overovanie súladu. Takisto je dôležité zohľadňovať dôsledky pre držiteľa osvedčenia o evidencii vozidla, najmä ak je držiteľ fyzickou osobou, v prípade ktorých je vhodným spôsobom výberu vozidiel výber buď prostredníctvom verejnej výzvy alebo prostredníctvom orgánov členských štátov. Ak sa na základe uvedených skúšok a kontrol zistí nesúlad, alebo ak sa zistí, že typové schválenie sa udelilo na základe nesprávnych údajov, Komisia by mala byť oprávnená začať celoúnijné nápravné opatrenia na obnovenie zhody dotknutých vozidiel a prešetriť dôvody, prečo bolo typové schválenie nesprávne. Vo všeobecnom rozpočte Únie by sa mal vyčleniť primeraný objem finančných prostriedkov na vykonanie týchto skúšok a kontrol na overenie súladu.

(36)

S cieľom podporiť členské štáty v úlohe odhaľovania rušiacich zariadení Komisia 26. januára 2017 uverejnila Usmernenia o hodnotení pomocných emisných stratégií a existencii rušiacich zariadení s ohľadom na uplatňovanie nariadenia (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6). V súlade s týmito usmerneniami by skúšobná činnosť Komisie, typových schvaľovacích orgánov a technických služieb sledujúca odhalenie rušiacich zariadení mala ostať nepredvídateľná vo svojej povahe a mala by zahŕňať aj upravené skúšobné podmienky, ktoré vedú k zmenám fyzických podmienok a skúšobných parametrov.

(37)

S cieľom zabezpečiť vysokú úroveň funkčnej bezpečnosti vozidla, zabezpečiť ochranu cestujúcich vo vozidle a ostatných účastníkov cestnej premávky a zabezpečiť ochranu životného prostredia a zdravia by sa technické požiadavky a normy na ochranu životného prostredia, ktoré sa uplatňujú na vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky, mali naďalej harmonizovať a prispôsobovať technickému a vedeckému pokroku.

(38)

Na cieľ tohto nariadenia by nemala vplývať skutočnosť, že určité systémy, komponenty, samostatné technické jednotky, časti a vybavenie môžu by namontované na vozidlo alebo do vozidla po jeho uvedení na trh, prihlásení do evidencie alebo uvedení do prevádzky. Mali by sa preto prijať primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby systémy, komponenty, samostatné technické jednotky alebo časti a vybavenie, ktoré sa môžu montovať na vozidlá a do vozidiel a ktoré môžu podstatne zhoršiť fungovanie systémov dôležitých z hľadiska ochrany životného prostredia alebo funkčnej bezpečnosti, podliehali pred ich uvedením na trh, prihlásením do evidencie alebo uvedením do prevádzky kontrolám schvaľovacieho orgánu.

(39)

Uvedené opatrenia by sa mali uplatňovať len na obmedzený počet častí alebo obmedzené vybavenie. V prípade vážneho rizika by Komisia po porade so zainteresovanými stranami mala prioritne vytvoriť zoznam týchto častí alebo vybavenia a zodpovedajúcich požiadaviek. Komisia pri zostavovaní zoznamu zabezpečí najmä to, aby náhradné diely a vybavenie, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska kontroly emisií a bezpečnosti, spĺňali výkonnostné špecifikácie pôvodných častí a vybavenia. Komisia by sa mala tiež poradiť so zainteresovanými stranami na základe správy a mala by sa snažiť o spravodlivú rovnováhu medzi požiadavkami na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a ochranu životného prostredia, ako aj o spravodlivú rovnováhu medzi záujmami spotrebiteľov, výrobcov a distribútorov a zároveň o zachovanie hospodárskej súťaže na trhu s náhradnými dielmi.

(40)

Systém typového schválenia EÚ musí každému členskému štátu umožniť, aby potvrdil, že každý typ vozidla a každý typ systému, komponentu a samostatnej technickej jednotky určený pre takýto typ vozidla prešiel skúškami a kontrolami stanovenými v tomto nariadení s cieľom overiť jeho súlad s požiadavkami na typové schválenie podľa tohto nariadenia a že výrobca pre tento typ získal osvedčenie o typovom schválení. Systém typového schválenia EÚ ukladá výrobcom povinnosť vyrábať ich vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky v zhode so schváleným typom. Výrobca vozidla to musí osvedčiť vydaním osvedčenia o zhode pre každé vozidlo. Každému vozidlu s platným osvedčením o zhode by sa malo umožniť jeho sprístupnenie na trhu a prihlásenie do evidencie na používanie v Únii.

(41)

Po primeranom období vykonávania by sa s cieľom zjednodušiť výmenu informácií, ktoré sa týkajú typového schválenia, medzi príslušnými orgánmi a sprístupniť verejnosti relevantné informácie mali povinne používať online databázy umožňujúce vyhľadávanie. V záujme ochrany dôverných údajov je dôležité, aby sa všetky výmeny údajov vykonávali prostredníctvom zabezpečených protokolov pre výmenu údajov. Osobitná pozornosť by sa mala venovať odstráneniu zneužívania údajov vrátane zabráneniu vytvorenia viacnásobného prvého prihlásenia vozidla do evidencie pri používaní elektronických osvedčení o zhode.

(42)

Zhoda výroby je jedným z kľúčových prvkov systému typového schválenia EÚ, a preto by mali byť opatrenia prijaté výrobcom na zaistenie takejto zhody schválené príslušným orgánom alebo príslušne kvalifikovanou technickou službou poverenou na tento účel a mali by podliehať pravidelnému overeniu prostredníctvom nezávislých pravidelných auditov. Schvaľovacie orgány by okrem toho mali zabezpečovať overenie neustálej zhody príslušných výrobkov automobilového priemyslu.

(43)

V záujme pokračujúcej platnosti typového schválenia je nevyhnutné, aby výrobca informoval orgán, ktorý schválil jeho typ vozidla, o akýchkoľvek zmenách vlastností typu alebo požiadaviek na bezpečnosť alebo environmentálne vlastnosti uplatniteľných na daný typ, aby sa dalo overiť, či je tento typ vozidla naďalej v súlade so všetkými uplatniteľnými požiadavkami. Okrem toho by sa mali objasniť podmienky týkajúce sa zmeny typového schválenia, aby sa zaistilo jednotné uplatňovanie postupov a presadzovanie požiadaviek na typové schválenie v celej Únii, najmä s cieľom zabezpečiť prísne uplatňovanie pravidiel, ktorými sa rozlišujú zmenené typové schválenia a nové typové schválenia. S cieľom zabezpečiť, aby sa v určitom čase uplatňovali najnovšie požiadavky na všetky nové vozidlá, je dôležité, aby regulačné akty uvedené v prílohe II zahŕňali nielen dátum začatia uplatňovania nových požiadaviek na nové typové schválenia, ale aj dátum, od ktorého sa nové požiadavky stanú povinnými na účely sprístupnenia vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek na trhu, ich prihlásenia do evidencie alebo uvedenia do prevádzky.

(44)

Posúdenie oznámeného vážneho bezpečnostného rizika a rizika poškodenia verejného zdravia a životného prostredia by sa malo vykonávať na vnútroštátnej úrovni, v prípade, že oznámené riziko alebo poškodenie môžu presahovať územie jedného členského štátu by však mala byť zaistená koordinácia na úrovni Únie, aby sa umožnilo spoločné využívanie zdrojov a zabezpečila konzistentnosť nápravných opatrení, ktoré sa majú prijať na zmiernenie zisteného rizika alebo poškodenia.

(45)

V záujme zabezpečenia toho, aby všetky vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky uvedené na trh poskytovali vysokú úroveň bezpečnosti a ochrany životného prostredia, by výrobca alebo akýkoľvek iný hospodársky subjekt v dodávateľskom reťazci mal prijať vhodné nápravné opatrenia vrátane stiahnutia vozidiel od používateľov, pokiaľ vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka predstavuje vážne riziko pre používateľov alebo životné prostredie, ako sa stanovuje v nariadení (ES) č. 765/2008. Schvaľovacie orgány by mali byť oprávnené posúdiť a overiť, či sú uvedené nápravné opatrenia primerané. Schvaľovacie orgány ostatných členských štátov by mali mať právo prijať nápravné a reštriktívne opatrenia, ak sa domnievajú, že nápravné opatrenia výrobcu nie sú primerané.

(46)

Ak sa uplatňujú nápravné opatrenia, držitelia osvedčení o evidencii dotknutých vozidiel by nemali znášať náklady na opravy svojich vozidiel, a to ani v prípadoch, keď sa opravy vykonali na náklady držiteľa osvedčenia o evidencii pred prijatím nápravného opatrenia. Tým by sa nemalo spotrebiteľom zabrániť, aby využili prostriedky nápravy podľa zmluvného práva, ktoré sú uplatniteľné podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva.

(47)

Výrobcom vozidiel vyrábaných v malých sériách by sa mala poskytnúť primeraná flexibilita prostredníctvom alternatívnych postupov schválenia. Mali by mať možnosť využívať výhody vnútorného trhu za predpokladu, že ich vozidlá spĺňajú osobitné požiadavky na typové schválenie EÚ pre vozidlá vyrábané v malých sériách. V niektorých obmedzených prípadoch je vhodné umožniť vnútroštátne typové schválenie vozidiel vyrábaných v malých sériách. S cieľom zabrániť zneužitiu by sa každý zjednodušený postup pre vozidlá vyrábané v malých sériách mal obmedziť na prípady veľmi obmedzenej výroby v súlade s týmto nariadením. Je preto nevyhnutné presne vymedziť pojem „vozidlá vyrábané v malých sériách“ z hľadiska počtu vyrobených vozidiel, požiadaviek, ktoré treba dodržiavať, a podmienok na uvedenie týchto vozidiel na trh. Je rovnako dôležité vymedziť alternatívny postup schválenia pre jednotlivé vozidlá, najmä preto, aby sa zabezpečila dostatočná flexibilita pre schválenie vozidiel vyrábaných vo viacerých stupňoch.

(48)

Únia je zmluvnou stranou Dohody Európskej hospodárskej komisie OSN z 20. marca 1958, ktorá sa týka prijatia jednotných technických predpisov pre kolesové vozidlá, vybavenie a časti, ktoré môžu byť namontované a/alebo použité na kolesových vozidlách, a podmienok pre vzájomné uznávanie udelených schválení na základe týchto predpisov (ďalej len „revidovaná dohoda z roku 1958“) (5). Únia prijala značný počet predpisov pripojených k revidovanej dohode z roku 1958, a preto má povinnosť uznávať typové schválenia udelené v súlade s týmito predpismi ako typové schválenia spĺňajúce rovnocenné požiadavky Únie. V záujme zjednodušenia rámca pre typové schválenie a jeho zosúladenia s medzinárodným rámcom Organizácie Spojených národov (OSN) Únia nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 (6) zrušila svoje osobitné smernice o typovom schvaľovaní a nahradila ich povinným uplatňovaním príslušných predpisov OSN. S cieľom znížiť administratívne zaťaženie v rámci procesu typového schválenia by sa výrobcom vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek malo v prípade potreby umožniť, aby podľa možnosti priamo získali typové schválenie v súlade s týmto nariadením prostredníctvom získania schválenia podľa príslušných predpisov OSN uvedených v prílohách k tomuto nariadeniu.

(49)

Predpisy OSN a ich zmeny, za ktoré Únia hlasovala alebo ktoré uplatňuje v súlade s rozhodnutím 97/836/ES, by sa preto mali začleniť do právnych predpisov v oblasti typového schválenia EÚ. V súlade s tým by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ s cieľom meniť prílohy k tomuto nariadeniu, aby sa zabezpečila aktualizácia odkazov na predpisy OSN a ich príslušné zmeny v zozname príslušných regulačných aktov.

(50)

Na zlepšenie fungovania vnútorného trhu, najmä pokiaľ ide o voľný pohyb tovaru, slobodu usadiť sa a slobodu poskytovať služby, je potrebné neobmedzený prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, a to prostredníctvom štandardizovaného formátu, ktorý sa dá použiť na vyhľadávanie technických informácií, ako aj účinná hospodárska súťaž na trhu so službami poskytujúcimi takéto informácie. Požiadavky na poskytovanie informácií o opravách a údržbe boli doposiaľ stanovené v nariadeniach Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 (7) a (ES) č. 595/2009 (8). Uvedené požiadavky by sa mali konsolidovať v tomto nariadení a nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(51)

Technický pokrok, ktorý prináša nové metódy alebo techniky diagnostiky vozidiel a ich opráv, ako je napríklad vzdialený prístup k informáciám o vozidle a softvéru, by nemal oslabiť cieľ tohto nariadenia, pokiaľ ide o prístup nezávislých prevádzkovateľov k informáciám o opravách a údržbe vozidla.

(52)

V záujme zabezpečenia účinnej hospodárskej súťaže na trhu so službami poskytujúcimi informácie o opravách a údržbe vozidiel, ako aj objasnenia, že k takýmto informáciám patria aj informácie, ktoré sa musia poskytnúť nezávislým prevádzkovateľom iným ako opravovne, aby sa zabezpečilo, že nezávislý trh s opravami a údržbou vozidiel ako celok bude môcť konkurovať autorizovaným predajcom bez ohľadu na to, či výrobca vozidla priamo poskytne takéto informácie autorizovaným predajcom a opravovniam alebo sám používa takéto informácie na opravu a údržbu, je nevyhnutné stanoviť podrobnosti informácií, ktoré sa majú poskytovať na účely prístupu k informáciám o opravách a údržbe vozidiel.

(53)

Pokiaľ ide o kontrolu vozidiel, a predovšetkým ich komponentov súvisiacich s bezpečnosťou a životným prostredím, považuje sa za nevyhnutné, aby stanice technickej kontroly a relevantné príslušné orgány mali prístup k technickým informáciám každého jednotlivého vozidla, ako sa uvádza v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ (9) S cieľom uľahčiť dosiahnutie súladu s požiadavkami stanovenými v uvedenej smernici by nezávislí prevádzkovatelia mali mať prístup k príslušným technickým informáciám potrebným na prípravu vozidiel na kontrolu technického stavu.

(54)

Keďže v súčasnosti neexistuje spoločný štruktúrovaný proces výmeny údajov o komponentoch vozidiel medzi výrobcami vozidiel a nezávislými prevádzkovateľmi, je vhodné vypracovať zásady takejto výmeny údajov. Budúci spoločný štruktúrovaný proces týkajúci sa štandardizovaného formátu výmeny údajov by mal formálne vypracovať Európsky výbor pre normalizáciu (CEN), i keď v mandáte poskytnutom CEN sa nepredpisuje úroveň podrobností, ktoré bude uvedená norma poskytovať. CEN by mal v rámci svojej činnosti predovšetkým zohľadňovať záujmy a potreby výrobcov vozidiel a nezávislých prevádzkovateľov, ako aj preskúmavať riešenia, napríklad formáty s otvorenými údajmi opísané dostatočne definovanými metaúdajmi, s cieľom integrovať existujúce infraštruktúry informačných technológií.

(55)

S cieľom zabezpečiť účinnosť tohto nariadenia by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o požiadavky na typové schválenie týkajúce sa environmentálnych vlastností, úrovne bezpečnosti motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác vrátane práce na úrovni odborníkov uskutočnila príslušné konzultácie a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (10). Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov, a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(56)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (11).

(57)

Členské štáty by mali stanoviť pravidlá vzťahujúce sa na sankcie za porušenie tohto nariadenia a mali by zabezpečiť, aby sa tieto pravidlá uplatňovali. Tieto sankcie by mali byť účinné, primerané a odradzujúce. Predovšetkým by sa v nich malo zohľadniť riziko z hľadiska bezpečnosti, zdravia alebo životného prostredia, ktoré by mohlo vyplynúť zo sprístupnenia viacerých nevyhovujúcich vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek na trhu. Členské štáty by mali každoročne informovať Komisiu o uložených sankciách s cieľom monitorovať jednotnosť vykonávania uvedených pravidiel.

(58)

Technické služby by mali mať pri výkone skúšok na overenie súladu možnosť zvoliť parametre skúšok slobodne a nepredvídateľným spôsobom v rámci škály stanovenej v príslušných regulačných aktoch. Malo by im to pomôcť overiť, či sú skúšané vozidlá v súlade v celej škále parametrov vrátane parametrov, ktoré zodpovedajú skúške najhoršieho prípadu.

(59)

S cieľom zabezpečiť, aby boli vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky v súlade s týmto nariadením vo všetkých prípadoch, mali by sa v prípade, ak príslušný orgán nemôže empiricky overiť skúšobné výsledky napriek tomu, že sa všetky skúšobné parametre zopakovali alebo zohľadnili, považovať za vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky, ktoré nespĺňajú príslušné požiadavky. Je nevyhnutné uložiť sankcie na hospodárske subjekty a technické služby, ktoré falšujú výsledky testu alebo predkladajú nepravdivé vyhlásenia alebo nesprávne údaje na účely typového schválenia.

(60)

V záujme prehľadnosti, racionálnosti a zjednodušenia by sa smernica 2007/46/ES mala zrušiť a nahradiť týmto nariadením. Prijatím tohto nariadenia sa zabezpečí, že ustanovenia budú priamo uplatniteľné a budú sa môcť aktualizovať včas a účinnejším spôsobom, aby sa lepšie zohľadnil technický pokrok a vývoj v oblasti regulácie v rámci revidovanej dohody z roku 1958.

(61)

Aby sa podporili nápravné a obmedzujúce opatrenia na úrovni Únie, Komisia by mala mať právomoc ukladať harmonizované správne pokuty na tie hospodárske subjekty, v súvislosti s ktorými sa zistilo, že porušili toto nariadenie, a to bez ohľadu na to, kde bolo vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka pôvodne typovo schválené. Na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ na doplnenie tohto nariadenia stanovením postupu a metód výpočtu a výberu uvedených správnych pokút na základe zásad stanovených v tomto nariadení.

(62)

Vždy, keď si opatrenia uvedené v tomto nariadení vyžiadajú spracúvanie osobných údajov, mali by sa vykonávať v súlade s nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (12) a (ES) č. 45/2001 (13), ako aj v súlade s ich vnútroštátnymi vykonávacími opatreniami. Je dôležité, aby výrobcovia vykonávali všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s pravidlami týkajúcimi sa spracúvania a prenosu osobných údajov, ktoré vznikajú pri používaní vozidla.

(63)

Aby sa členské štáty a vnútroštátne orgány, ako aj hospodárske subjekty mohli pripraviť na uplatňovanie nových pravidiel zavedených týmto nariadením, mal by sa stanoviť dátum začatia jeho uplatňovania po nadobudnutí jeho účinnosti.

(64)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to stanovenie správnych ustanovení a technických požiadaviek na typové schválenie nových vozidiel kategórií M, N a O a na typové schválenie systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá, ako aj pre dohľad nad trhom s takýmito vozidlami, systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale vzhľadom na jeho rozsah a účinky ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadene neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy

1.   Týmto nariadením sa stanovujú správne ustanovenia a technické požiadavky na typové schválenie a uvedenie na trh všetkých nových vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré sa uvádzajú v článku 2 ods. 1, a na schválenia jednotlivých vozidiel.

Týmto nariadením sa tiež stanovujú ustanovenia týkajúce sa uvedenia na trh a uvedenia do prevádzky častí a vybavenia, ktoré môžu predstavovať vážne riziko pre správne fungovanie dôležitých systémov vozidiel uvedených v článku 2 ods. 1.

2.   Týmto nariadením sa stanovujú požiadavky na dohľad nad trhom s vozidlami, systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami, ktoré podliehajú schváleniu. Týmto nariadením sa stanovujú požiadavky na dohľad nad trhom s časťami a vybavením pre takéto vozidlá.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa vzťahuje na motorové vozidlá kategórií M a N a ich prípojné vozidlá kategórie O, ktoré sú určené na použitie na verejných komunikáciách, vrátane tých, ktoré sú navrhnuté a vyrobené v jednom alebo vo viacerých stupňoch, a na systémy, komponenty a samostatné technické jednotky, ako aj na časti a vybavenie navrhnuté a vyrobené pre takéto vozidlá a ich prípojné vozidlá.

2.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na tieto vozidlá:

a)

poľnohospodárske alebo lesné vozidlá vymedzené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 (14);

b)

dvoj- alebo trojkolesové vozidlá a štvorkolky vymedzené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 (15);

c)

pásové vozidlá;

d)

vozidlá navrhnuté a vyrobené alebo prispôsobené len na použitie ozbrojenými silami.

3.   Výrobca môže požiadať o typové schválenie alebo schválenie jednotlivého vozidla podľa tohto nariadenia v prípade týchto vozidiel za predpokladu, že spĺňajú požiadavky tohto nariadenia:

a)

vozidlá navrhnuté a vyrobené na použitie predovšetkým na staveniskách alebo v kameňolomoch, prístavoch alebo letiskových zariadeniach;

b)

vozidlá navrhnuté a vyrobené alebo prispôsobené na použitie civilnou ochranou, požiarnymi službami a útvarmi zodpovednými za udržiavanie verejného poriadku;

c)

akékoľvek vozidlo s vlastným pohonom, ktoré je osobitne navrhnuté a vyrobené na vykonávanie práce, ktoré z dôvodu jeho konštrukčných vlastností nie je vhodné na prepravu osôb alebo tovaru a ktoré nie je strojovým zariadením namontovaným na podvozku motorového vozidla.

Takéto schválenia nemajú vplyv na uplatňovanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES (16).

4.   Výrobca môže požiadať o schválenie jednotlivého vozidla podľa tohto nariadenia v prípade týchto vozidiel:

a)

vozidiel určených výlučne na cestné preteky;

b)

prototypov vozidiel, ktoré sa na pozemných komunikáciách používajú na zodpovednosť výrobcu na vykonanie osobitného skúšobného programu, pokiaľ boli na tento účel osobitne navrhnuté a vyrobené.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia a regulačných aktov uvedených v prílohe II, ak sa v nich neuvádza inak, sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„typové schválenie“ je postup, ktorým schvaľovací orgán potvrdzuje, že určitý typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky spĺňa príslušné správne ustanovenia a technické požiadavky;

2.

„typové schválenie EÚ“ je postup, ktorým schvaľovací orgán potvrdzuje, že určitý typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky spĺňa príslušné správne ustanovenia a technické požiadavky tohto nariadenia;

3.

„vnútroštátne typové schválenie“ je postup, ktorým schvaľovací orgán potvrdzuje, že typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky spĺňa príslušné správne ustanovenia a technické požiadavky stanovené v práve členského štátu, pričom platnosť takéhoto schválenia sa obmedzuje na územie daného členského štátu;

4.

„osvedčenie o typovom schválení“ je dokument, ktorým schvaľovací orgán úradne potvrdzuje, že typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky je typovo schválený;

5.

„osvedčenie o zhode“ je dokument, ktorý vydáva výrobca a ktorý potvrdzuje, že vyrobené vozidlo zodpovedá schválenému typu vozidla a je v súlade so všetkými regulačnými aktmi, ktoré boli platné v čase jeho výroby;

6.

„schválenie jednotlivého vozidla“ je postup, ktorým schvaľovací orgán potvrdzuje, že jednotlivé vozidlo bez ohľadu na to, či je jedinečné alebo nie, spĺňa príslušné správne ustanovenia a technické požiadavky na schválenie EÚ jednotlivého vozidla alebo vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla;

7.

„typové schválenie celého vozidla“ je postup, v rámci ktorého schvaľovací orgán potvrdzuje, že nedokončený, dokončený alebo dokončovaný typ vozidla spĺňa príslušné správne ustanovenia a technické požiadavky;

8.

„viacstupňové typové schválenie“ je postup, ktorým jeden alebo viacero schvaľovacích orgánov potvrdzuje, že nedokončený alebo dokončovaný typ vozidla spĺňa, v závislosti od jeho stupňa dokončenia, príslušné správne ustanovenia a technické požiadavky;

9.

„postupné typové schválenie“ je postup pozostávajúci z postupného zhromažďovania celého súboru osvedčení o typovom schválení EÚ alebo osvedčení o typovom schválení OSN systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek tvoriacich časť vozidla, ktorý v jeho konečnom stupni vedie k typovému schváleniu celého vozidla;

10.

„jednostupňové typové schválenie“ je postup, ktorým schvaľovací orgán prostredníctvom jedného kroku potvrdzuje, že typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky ako celok spĺňa príslušné správne ustanovenia a technické požiadavky;

11.

„zmiešané typové schválenie“ je postupné typové schválenie, v prípade ktorého sa počas záverečného stupňa typového schválenia celého vozidla získalo typové schválenie pre jeden alebo viac systémov bez potreby vydať pre tieto systémy osvedčenia o typovom schválení EÚ;

12.

„typové schválenie systému“ je postup, v rámci ktorého schvaľovací orgán potvrdzuje, že typ systému spĺňa príslušné správne ustanovenia a technické požiadavky;

13.

„typové schválenie samostatnej technickej jednotky“ je postup, ktorým schvaľovací orgán potvrdzuje, že typ samostatnej technickej jednotky v súvislosti s jedným alebo viacerými špecifikovanými typmi vozidiel spĺňa príslušné správne ustanovenia a technické požiadavky;

14.

„typové schválenie komponentu“ je postup, ktorým schvaľovací orgán potvrdzuje, že typ komponentu nezávisle od vozidla spĺňa príslušné správne ustanovenia a technické požiadavky;

15.

„vozidlo“ je akékoľvek motorové vozidlo alebo jeho prípojné vozidlo;

16.

„motorové vozidlo“ je akékoľvek motorové vozidlo, ktoré je navrhnuté a vyrobené na pohyb vlastnými prostriedkami, ktoré má aspoň štyri kolesá, je dokončené, dokončované alebo nedokončené s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou presahujúcou 25 km/h;

17.

„prípojné vozidlo“ je vozidlo bez vlastného pohonu na kolesách navrhnuté a vyrobené tak, aby ho ťahalo motorové vozidlo, ktoré sa môže nakláňať aspoň okolo horizontálnej osi kolmej na pozdĺžnu strednú rovinu a okolo vertikálnej osi paralelnej so strednou pozdĺžnou rovinou ťažného motorového vozidla;

18.

„systém“ je zostava zariadení skombinovaných na výkon jednej alebo viacerých špecifických funkcií vo vozidle, na ktorú sa vzťahujú požiadavky tohto nariadenia alebo ktoréhokoľvek z regulačných aktov uvedených v prílohe II;

19.

„komponent“ je zariadenie, ktoré má byť súčasťou vozidla, môže byť typovo schválené nezávisle od vozidla a ktoré podlieha požiadavkám tohto nariadenia alebo ktoréhokoľvek z regulačných aktov uvedených v prílohe II, ak sa v danom regulačnom akte nachádzajú výslovné ustanovenia na tento účel;

20.

„samostatná technická jednotka“ je zariadenie, ktoré má byť súčasťou vozidla a môže byť typovo schválené osobitne, avšak len vo vzťahu k jednému alebo viacerým špecifikovaným typom vozidla, a ktoré podlieha požiadavkám tohto nariadenia alebo ktoréhokoľvek z regulačných aktov uvedených v prílohe II, ak sa v danom regulačnom akte nachádzajú výslovné ustanovenia na tento účel;

21.

„časti“ sú tovar používaný na montáž, opravu a údržbu vozidla, ako aj náhradné diely;

22.

„vybavenie“ sú tovar iný než časti, ktorý možno pridať alebo namontovať na vozidlo;

23.

„náhradné diely“ sú tovar, ktorý sa má montovať do vozidla alebo naň, aby sa nimi nahradili pôvodné časti tohto vozidla, vrátane tovaru, ktorý je potrebný na používanie vozidla, s výnimkou paliva;

24.

„základné vozidlo“ je každé vozidlo, ktoré sa používa v prvom stupni viacstupňového typového schválenia;

25.

„nedokončené vozidlo“ je každé vozidlo, ktoré sa musí minimálne v ďalšom stupni podrobiť dokončeniu, aby spĺňalo príslušné technické požiadavky tohto nariadenia;

26.

„dokončované vozidlo“ je vozidlo, ktoré je výsledkom viacstupňového typového schválenia a spĺňa príslušné technické požiadavky tohto nariadenia;

27.

„dokončené vozidlo“ je vozidlo, ktoré nie je potrebné dokončiť na to, aby spĺňalo príslušné technické požiadavky tohto nariadenia;

28.

„vozidlo ukončenej série“ je vozidlo tvoriace súčasť skladových zásob, ktoré z dôvodu nadobudnutia účinnosti nových technických požiadaviek, podľa ktorých nebolo typovo schválené, nemôže alebo už nemôže byť sprístupnené na trhu, prihlásené do evidencie ani uvedené do prevádzky;

29.

„vozidlo na alternatívne palivo“ je vozidlo navrhnuté tak, aby mohlo jazdiť aspoň na jeden typ paliva, ktoré je buď pri atmosférickej teplote a tlaku plynné, alebo ktoré je z väčšej časti získané z iných ako minerálnych olejov;

30.

„vozidlo vyrábané v malých sériách“ je typ vozidla, ktorého počet jednotiek, ktoré sú sprístupnené na trhu, prihlásené do evidencie alebo uvedené do prevádzky nepresahujú ročné množstvové obmedzenia stanovené v prílohe V;

31.

„vozidlo na špeciálne účely“ je vozidlo kategórie M, N alebo O so špecifickými technickými vlastnosťami, ktoré mu umožňujú vykonávanie funkcie, ktorá si vyžaduje špeciálnu úpravu alebo špeciálne vybavenie;

32.

„typ vozidla“ je osobitná skupina vozidiel, ktorá má spoločné aspoň vlastnosti uvedené v časti B prílohy I, vrátane skupiny vozidiel, ktorá obsahuje varianty a verzie uvedené v danej časti;

33.

„náves“ je ťahané vozidlo, ktorého náprava alebo nápravy sú umiestnené za ťažiskom vozidla (keď je rovnomerne naložené) a ktoré je vybavené spojovacím zariadením umožňujúcim prenos horizontálnych a vertikálnych síl na ťažné vozidlo;

34.

„dohľad nad trhom“ sú činnosti vykonávané a opatrenia prijaté orgánmi dohľadu nad trhom s cieľom zabezpečiť, aby vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky, ako aj časti a vybavenie, ktoré sú sprístupnené na trhu, boli v súlade s požiadavkami stanovenými v príslušných harmonizačných právnych predpisoch Únie a aby neohrozovali zdravie, bezpečnosť, životné prostredie ani iný aspekt ochrany verejného záujmu;

35.

„orgán dohľadu nad trhom“ je vnútroštátny orgán alebo orgány zodpovedné za vykonávanie dohľadu nad trhom na území daného členského štátu;

36.

„schvaľovací orgán“ je orgán alebo orgány členského štátu, ktoré členský štát oznámil Komisii, s právomocou pre všetky aspekty typového schválenia vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo schválenia jednotlivého vozidla, pre proces povoľovania častí a vybavenia, vydávania a prípadne odnímania osvedčení o schválení či ich zamietania, pre fungovanie ako kontaktný bod pre schvaľovacie orgány ostatných členských štátov, pre poverovanie technických služieb a zabezpečovanie toho, aby výrobca spĺňal svoje povinnosti týkajúce sa zhody výroby;

37.

„vnútroštátny orgán“ je schvaľovací orgán alebo ktorýkoľvek iný orgán zapojený do dohľadu nad trhom, hraničnej kontroly alebo evidencie, ktorý je za to zodpovedný v niektorom členskom štáte, pokiaľ ide o vozidlá, systémy, komponenty, samostatné technické jednotky, časti alebo vybavenie;

38.

„technická služba“ je organizácia alebo subjekt určený schvaľovacím orgánom ako skúšobné laboratórium na vykonávanie skúšok alebo ako subjekt posudzujúci zhodu na vykonávanie počiatočného posudzovania alebo iných skúšok alebo kontrol;

39.

„vnútroštátny akreditačný orgán“ je vnútroštátny akreditačný orgán, ako je vymedzený v článku 2 bode 11 nariadenia (ES) č. 765/2008;

40.

„výrobca“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za všetky aspekty procesu typového schválenia vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo schválenia jednotlivého vozidla, alebo schvaľovacieho procesu pre časti a vybavenie, za zaistenie zhody výroby a za otázky dohľadu nad trhom týkajúce sa daného vyrobeného vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, časti alebo vybavenia, bez ohľadu na to, či daná osoba je priamo zapojená do všetkých stupňov konštrukcie a výroby príslušného vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky;

41.

„zástupca výrobcu“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorú riadne vymenoval výrobca, aby ho zastupovala pred schvaľovacím orgánom alebo orgánom dohľadu nad trhom a konala v jeho mene vo veciach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie;

42.

„dovozca“ je fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá uvádza na trh vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku, časť alebo vybavenie, ktoré boli vyrobené v tretej krajine;

43.

„distribútor“ je obchodník alebo akákoľvek iná fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci, iná ako výrobca alebo dovozca, ktorá sprístupňuje vozidlo, systém, komponent, samostatnú technickú jednotku, časť alebo vybavenie na trhu;

44.

„hospodársky subjekt“ je výrobca, zástupca výrobcu, dovozca alebo distribútor;

45.

„nezávislý prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, iná ako autorizovaný predajca alebo opravovňa, ktorá je priamo alebo nepriamo zapojená do opráv a údržby vozidiel, a zahŕňa opravovne, výrobcov alebo distribútorov opravárenských zariadení, nástrojov alebo náhradných dielov ako aj vydavateľov technických informácií, automobilových klubov, prevádzkovateľov dopravných asistenčných služieb, prevádzkovateľov poskytujúcich kontrolné a skúšobné služby, prevádzkovateľov poskytujúcich odborné vzdelávanie montážnym technikom, výrobcom a opravárom vybavenia pre vozidlá na alternatívny pohon; tento pojem zahŕňa aj autorizované opravovne, predajcov a distribútorov v rámci distribučného systému určitého výrobcu vozidiel do tej miery, v akej poskytujú služby opravy alebo údržby vozidiel, ktoré nevykonávajú ako členovia distribučného systému daného výrobcu vozidiel;

46.

„autorizovaná opravovňa“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje služby opravy a údržby pre vozidlá, a ktorá funguje v rámci distribučného systému výrobcu;

47.

„nezávislá opravovňa“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje služby opravy a údržby pre vozidlá, a ktorá funguje mimo distribučného systému výrobcu;

48.

„informácie o opravách a údržbe vozidiel“ sú všetky informácie potrebné na diagnostikovanie, údržbu a kontrolu vozidla, prípravu na kontrolu technického stavu, opravu, preprogramovanie, opätovnú inicializáciu vozidla alebo ktoré sa požadujú na diaľkovú diagnostickú podporu vozidla, alebo na montáž častí a vybavenia na vozidlo, a ktoré výrobca poskytuje svojim autorizovaným partnerom, predajcom a opravovniam alebo ktoré sám používa pri opravách a údržbe, vrátane všetkých následných zmien a doplnení týchto informácií;

49.

„informácie palubného diagnostického systému (OBD) vozidla“ sú informácie vytvorené systémom na palube vozidla alebo systémom pripojeným k motoru, ktorý je schopný zistiť poruchu a prípadne oznámiť jej výskyt prostredníctvom výstražného systému, je schopný identifikovať pravdepodobnú oblasť poruchy pomocou informácií uložených v pamäti počítača a oznámiť túto informáciu mimo vozidla;

50.

„uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, časti alebo vybavenia v Únii;

51.

„sprístupnenie na trhu“ je každá dodávka vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, časti alebo vybavenia určená na distribúciu alebo používanie na trhu v rámci obchodnej činnosti, či už za úhradu, alebo bezplatne;

52.

„uvedenie do prevádzky“ je prvé použitie vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, časti alebo vybavenia na určený účel v Únii;

53.

„prihlásenie do evidencie“ je administratívne povolenie uvedenia schváleného vozidla do prevádzky v cestnej premávke, ktoré zahŕňa identifikáciu vozidla a pridelenie jeho sériového čísla, ktoré je jeho evidenčným číslom, a to buď natrvalo alebo dočasne;

54.

„virtuálna skúšobná metóda“ sú počítačové simulácie vrátane výpočtov, ktorými sa preukazuje, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka spĺňa technické požiadavky regulačného aktu uvedeného v prílohe II bez toho, aby bolo potrebné použiť fyzické vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku;

55.

„alternatívne požiadavky“ sú správne ustanovenia a technické požiadavky, ktorých cieľom je zaistiť úroveň funkčnej bezpečnosti, ochrany životného prostredia a bezpečnosti pri práci, ktorá je v čo najväčšej dosiahnuteľnej miere rovnocenná s úrovňou zabezpečenou jedným alebo viacerými regulačnými aktmi uvedenými v prílohe II;

56.

„posudzovanie na mieste“ je overovanie v priestoroch technickej služby alebo niektorého z jej subdodávateľov či dcérskych spoločností;

57.

„posudzovanie na mieste na účely dohľadu“ je pravidelné bežné posudzovanie na mieste, ktoré nie je posudzovaním na mieste vykonávaným na účely počiatočného poverenia technickej služby alebo jedného z jej subdodávateľov alebo pobočiek, ani posudzovaním na mieste vykonávaným na účely obnovenia uvedeného poverenia;

58.

„dátum výroby vozidla“ je dátum, kedy sa skončila výroba vozidla v súlade so schválením, ktoré získal výrobca.

Článok 4

Kategórie vozidiel

1.   Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto kategórie vozidiel:

a)

kategória M pozostáva z motorových vozidiel navrhnutých a vyrobených predovšetkým na prepravu cestujúcich a ich batožiny, rozdelených do:

i)   kategória M1 : motorové vozidlá s najviac ôsmimi miestami na sedenie okrem miesta na sedenie vodiča, a bez plochy pre stojacich cestujúcich bez ohľadu na to, či je počet miest na sedenie obmedzený na miesto na sedenie vodiča;

ii)   kategória M2 : motorové vozidlá s viac ako ôsmimi miestami na sedenie okrem miesta na sedenie vodiča, s najväčšou hmotnosťou nepresahujúcou 5 ton bez ohľadu na to, či tieto motorové vozidlá majú plochu pre stojacich cestujúcich, a

iii)   kategória M3 : motorové vozidlá s viac ako ôsmimi miestami na sedenie okrem miesta na sedenie vodiča, s najväčšou hmotnosťou presahujúcou 5 ton bez ohľadu na to, či tieto motorové vozidlá majú plochu pre stojacich cestujúcich;

b)

kategória N pozostáva z motorových vozidiel navrhnutých a vyrobených predovšetkým na prepravu tovaru rozdelených do:

i)   kategórie N1 : motorové vozidlá s najväčšou hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony;

ii)   kategórie N2 : motorové vozidlá s najväčšou hmotnosťou presahujúcou 3,5 tony, ale nepresahujúcou 12 ton, a

iii)   kategórie N3 : motorové vozidlá s najväčšou hmotnosťou presahujúcou 12 ton;

c)

kategória O pozostáva z prípojných vozidiel rozdelených do:

i)   kategórie O1 : prípojné vozidlá s najväčšou hmotnosťou nepresahujúcou 0,75 tony;

ii)   kategórie O2 : prípojné vozidlá s najväčšou hmotnosťou presahujúcou 0,75 tony, ale nepresahujúcou 3,5 tony;

iii)   kategória O3 : prípojné vozidlá s najväčšou hmotnosťou presahujúcou 3,5 tony, ale nepresahujúcou 10 tony, a

iv)   kategória O4 : prípojné vozidlá s najväčšou hmotnosťou presahujúcou 10 ton.

2.   Kritériá pre kategorizáciu vozidiel, typov vozidiel, variantov a verzií sú stanovené v prílohe I.

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 82 prijímať delegované akty na účely zmeny prílohy I, pokiaľ ide o typy vozidiel a typy karosérií, s cieľom zohľadniť technický pokrok.

KAPITOLA II

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZKY

Článok 5

Technické požiadavky

1.   Vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky musia spĺňať požiadavky regulačných aktov uvedených v prílohe II.

2.   Vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky sa považujú, že nie sú v súlade s týmto nariadením najmä v týchto prípadoch:

a)

ak sa od údajov v osvedčeniach o typovom schválení EÚ a ich prílohách alebo od opisných údajoch v protokoloch o skúškach odchyľujú viac, než je povolené v relevantnom regulačnom akte;

b)

ak sa kritériá výkonnosti alebo limitné hodnoty pre sériovú výrobu stanovené v relevantnom regulačnom akte nesplnili v súlade so všetkými podmienkami, ktoré sú v ňom stanovené;

c)

ak schvaľovacie orgány, orgány dohľadu nad trhom alebo Komisia nedokážu reprodukovať niektorú z informácií, ktoré poskytol výrobca v informačnom dokumente, v súlade so všetkými podmienkami stanovenými v relevantnom regulačnom akte.

Pri posúdení súladu na účely tohto odseku sa berú do úvahy iba kontroly, skúšky, inšpekcie a posúdenia vykonané schvaľovacími orgánmi, orgánmi dohľadu nad trhom alebo Komisiou alebo v ich mene.

3.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 82 prijímať delegované akty na účely zmeny prílohy II, aby sa zohľadnil technologický vývoj a vývoj v oblasti regulácie prostredníctvom zavedenia a aktualizácie odkazov na regulačné akty, ktorých požiadavky musia vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky spĺňať.

Článok 6

Záväzky členských štátov

1.   Členské štáty zriadia alebo vymenujú svoje vlastné schvaľovacie orgány a orgány dohľadu nad trhom. Členské štáty oznamujú Komisii zriadenie a vymenovanie uvedených orgánov.

Oznámenie zahŕňa názov uvedených orgánov, ich adresu vrátane ich elektronickej adresy a ich oblasti pôsobnosti. Komisia na svojom webovom sídle zverejní zoznam a kontaktné údaje schvaľovacích orgánov a orgánov dohľadu nad trhom.

Členské štáty zaistia, aby ich vlastné schvaľovacie orgány a orgány dohľadu nad trhom dodržiavali dôkladné rozdelenie úloh a zodpovedností a fungovali nezávisle od seba. Tieto orgány môžu patriť do tej istej organizácie za predpokladu, že ich činnosti sú riadené nezávisle v rámci samostatných štruktúr.

2.   Členský štát, v ktorom za schválenie vozidla vrátane schválenia jednotlivého vozidla zodpovedá viac ako jeden schvaľovací orgán, z nich určí na účely článku 11 a pokiaľ ide o plnenie povinností stanovených v kapitole XV jeden, ktorý bude spôsobilý vydávať typové schválenia ako jediný schvaľovací orgán zodpovedný za výmenu informácií so schvaľovacími orgánmi iných členských štátov.

3.   Členský štát, v ktorom za dohľad nad trhom zodpovedá viac ako jeden orgán dohľadu nad trhom, určí na účely článku 11 jeden z nich ako jediný orgán dohľadu nad trhom, ktorý je zodpovedný za výmenu informácií s orgánmi dohľadu nad trhom iných členských štátov.

4.   Členské štáty povoľujú len uvedenie na trh, prihlásenie do evidencie alebo uvedenie do prevádzky vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré sú v súlade s týmto nariadením.

5.   Členské štáty nezakazujú, neobmedzujú ani nezabraňujú uvedeniu na trh, prihláseniu do evidencie ani uvedeniu do prevádzky vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré sú v súlade s týmto nariadením, s výnimkou prípadov uvedených v kapitole XI.

Odchylne od prvého pododseku tohto odseku členské štáty môžu rozhodnúť povoliť prevádzku na cestách, uvedenie na trh, prihlásenie do evidencie alebo uvedenie do prevádzky vozidiel, ktoré boli typovo schválené podľa tohto nariadenia, ale prekračujú harmonizované rozmery, hmotnosti a zaťaženia nápravy stanovené v prílohe I k smernici Rady 96/53/ES (17).

6.   Členské štáty organizujú a vykonávajú dohľad nad trhom a kontroly vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré vstupujú na trh v súlade s týmto nariadením a kapitolou III nariadenia (ES) č. 765/2008.

7.   Členské štáty prijímajú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby orgány dohľadu nad trhom, pokiaľ sa domnievajú, že je to potrebné a odôvodnené, boli oprávnené vstúpiť do priestorov hospodárskych subjektov na ich území a odobrať akékoľvek potrebné vzorky vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek na účely skúšania súladu.

8.   Členské štáty pravidelne skúmajú a posudzujú fungovanie svojich činností typového schvaľovania. Takéto preskúmania a posúdenia sa vykonávajú aspoň každé štyri roky a ich výsledky sa oznamujú Komisii a fóru na výmenu informácií o presadzovaní právnych predpisov a uvedenému v článku 11 (ďalej len „fórum“).

Členské štáty sprístupňujú verejnosti súhrn výsledkov pravidelných preskúmaní a posúdení.

Členské štáty podávajú Komisii a fóru správy o tom, ako pristupujú k jednotlivým odporúčaniam tohto fóra uvedeným v článku 11 ods. 5

9.   Členské štáty pravidelne skúmajú a posudzujú fungovanie svojich činností v oblasti dohľadu nad trhom. Takéto preskúmania a posúdenia sa vykonávajú aspoň každé štyri roky a ich výsledky sa oznamujú Komisii a fóru.

Členské štáty sprístupňujú verejnosti súhrn výsledkov pravidelných preskúmaní a posúdení.

Členské štáty podávajú Komisii a fóru správy o tom, ako pristupujú k jednotlivým odporúčaniam fóra uvedeným v článku 11 ods. 5

10.   Komisia môže prijímať vykonávacie akty stanovujúce spoločné kritériá formátu podávania správ o prieskumoch a posúdeniach uvedených v odsekoch 8 a 9 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 83 ods. 2

Článok 7

Povinnosti schvaľovacích orgánov

1.   Schvaľovacie orgány schvaľujú len vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré sú v súlade s týmto nariadením.

2.   Schvaľovacie orgány vykonávajú svoje povinnosti nezávisle a nestranne. Zachovávajú dôvernosť v záujme ochrany obchodného tajomstva s výhradou povinnosti stanovenej v článku 9 ods. 4 sprístupniť Komisii informácie a iných uplatniteľných požiadaviek na sprístupnenie informácií stanovených v práve Únie s cieľom ochrániť záujmy používateľov v Únii.

Schvaľovacie orgány navzájom efektívne a účinne spolupracujú a vymieňajú si informácie, ktoré sú relevantné vzhľadom na ich úlohy a funkcie.

3.   Schvaľovacie orgány sprístupňujú orgánom dohľadu nad trhom na účely vykonania kontrol potrebné informácie týkajúce sa typového schválenia vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré podliehajú kontrolám na overenie súladu. Uvedené informácie zahŕňajú aspoň informácie uvedené v osvedčení o typovom schválení EÚ a jeho prílohách uvedených v článku 28 ods. 1 Schvaľovacie orgány poskytujú uvedené informácia orgánom dohľadu nad trhom bez zbytočného odkladu.

4.   Ak bol schvaľovací orgán informovaný v súlade s kapitolou XI, že existuje podozrenie, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka predstavujú vážne riziko alebo sú v nesúlade, prijme všetky potrebné opatrenia na preskúmanie udeleného schválenia a v závislosti od dôvodov a závažnosti preukázaných odchýlok typové schválenie opraví alebo odníme.

Článok 8

Povinnosti orgánov dohľadu nad trhom

1.   Orgány dohľadu nad trhom vykonávajú pravidelné kontroly s cieľom overiť súlad vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek s príslušnými požiadavkami. Takéto kontroly sa vykonávajú v primeranom rozsahu prostredníctvom kontroly dokumentácie a v náležitých prípadoch prostredníctvom laboratórnych skúšok a skúšok na ceste vykonaných na základe štatisticky významných vzoriek.

Orgány dohľadu nad trhom pri výkone takýchto kontrol zohľadňujú:

a)

stanovené zásady posúdenia rizík;

b)

podložené sťažnosti a

c)

akékoľvek iné relevantné informácie vrátane informácií vymieňaných v rámci fóra a akýchkoľvek výsledkov skúšok uverejnených uznanými tretími stranami, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené vo vykonávacích aktoch uvedených v článku 13 ods. 10

2.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, orgány dohľadu nad trhom každého členského štátu vykonávajú prinajmenšom stanovený ročný minimálny počet skúšok vozidiel. Tento minimálny počet skúšok na jeden členský štát predstavuje skúšku jedného vozidla z každých 40 000 nových vozidiel prihlásených do evidencie v danom členskom štáte v predchádzajúcom roku, ale nesmie byť menší ako päť skúšok.

Každá skúška overí súlad s platnými regulačnými aktmi uvedenými v prílohe II.

3.   Ak orgány dohľadu nad trhom vykonávajú viac než päť testov za rok, aspoň 20 % z minimálneho počtu skúšok má podobu skúšok súvisiacich s emisiami porovnateľných so skúškami na účely typového schválenia, ktoré sa vzťahujú na všetky požiadavky súvisiace s emisiami uplatniteľné na skúšaný typ, ako sa stanovuje v regulačných aktoch uvedených v prílohe II.

4.   Orgán dohľadu nad trhom jedného členského štátu sa môže dohodnúť s orgánom dohľadu nad trhom iného členského štátu, že orgán dohľadu nad trhom toho iného členského štátu vykoná skúšky požadované podľa odsekov 2 a 3.

5.   Orgán dohľadu nad trhom členského štátu sa môže dohodnúť s Komisiou, že Komisia vykoná skúšky požadované podľa odseku 3 na náklady tohto členského štátu. Všetky skúšky vykonané podľa tohto odseku sa počítajú za príspevok k minimálnemu počtu skúšok požadovaných podľa odseku 2.

6.   Každý členský štát každoročne pripraví komplexný prehľad jeho kontrol na účely dohľadu nad trhom, ktoré plánujú uskutočniť, a predloží ich fóru najneskôr 1. marca.

7.   Každý členský štát vypracuje každé dva roky správu o svojich zisteniach po každej kontrole na overenie súladu, ktoré vykonal v predchádzajúcich dvoch rokoch. Táto správa sa musí fóru predložiť do 30. septembra roku, ktorý nasleduje po uplynutí príslušného dvojročného obdobia.

8.   Orgány dohľadu nad trhom vyžadujú od hospodárskych subjektov, aby orgánom sprístupnili dokumentáciu, informácie a ostatné technické špecifikácie vrátane prístupu k softvéru a algoritmom, ktoré orgány považujú za nevyhnutné na vykonávanie dohľadu nad trhom.

9.   Orgány dohľadu nad trhom v prípade typovo schválených vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek náležite zohľadňujú osvedčenia o zhode, značky typového schválenia alebo osvedčenia o typovom schválení predložené hospodárskymi subjektmi.

10.   Orgány dohľadu nad trhom prijímajú primerané opatrenia, aby používateľov na území ich členských štátov v primeranom časovom rámci upozornili na nebezpečenstvá, ktoré ony alebo Komisia identifikovali v súvislosti s akýmkoľvek vozidlom, systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou, aby zabránili riziku zranenia alebo inej škody alebo toto riziko znížili vrátane sprístupnenia týchto informácií aj na webovom sídle orgánu dohľadu nad trhom.

Orgány dohľadu nad trhom spolupracujú s hospodárskymi subjektmi, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré by mohli zabrániť rizikám spôsobeným vozidlami, systémami, komponentmi alebo samostatnými technickými jednotkami, ktoré tieto subjekty sprístupnili na trhu, alebo ich znížiť.

11.   Ak sa orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu rozhodnú stiahnuť vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku z trhu v súlade s kapitolou XI, informujú o tom dotknutý hospodársky subjekt a príslušný schvaľovací orgán.

12.   Orgány dohľadu nad trhom vykonávajú svoje povinnosti nezávisle a nestranne. Zachovávajú dôvernosť v záujme ochrany obchodného tajomstva s výhradou povinnosti stanovenej v článku 9 ods. 4 sprístupniť informácie Komisii a iných uplatniteľných požiadaviek na sprístupnenie informácií stanovených v práve Únie v s cieľom ochrániť záujmy používateľov v Únii.

13.   Orgány dohľadu nad trhom jednotlivých členských štátov koordinujú svoje činnosti v oblasti dohľadu nad trhom, navzájom spolupracujú a výsledky týchto činností si vymieňajú medzi sebou, ako aj s fórom. Orgány dohľadu nad trhom sa prípadne dohodnú na rozdelení práce a špecializácii.

14.   Ak je v členskom štáte viac ako jeden orgán zodpovedný za dohľad nad trhom a kontrolu vonkajších hraníc, tieto orgány navzájom efektívne a účinné spolupracujú a vymieňajú si informácií, ktoré sú relevantné vzhľadom na ich príslušné úlohy a funkcie.

15.   Komisia môže prijať vykonávacie akty s cieľom stanoviť spoločné kritériá na stanovenie primeraného rozsahu kontrol na overenie súladu uvedených v odseku 1 tohto článku a stanoviť spoločné kritériá formátu prehľadu a podávania správ uvedených v odsekoch 6 a 7 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 83 ods. 2

Článok 9

Overenie súladu Komisiou

1.   Komisia na vlastné náklady organizuje a vykonáva skúšky a kontroly s cieľom overiť súlad vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek s príslušnými požiadavkami.

Skúšky a kontroly sa vykonávajú okrem iného prostredníctvom laboratórnych skúšok a skúšok v premávke na základe štatisticky významných vzoriek, pričom sa dopĺňajú o kontroly dokumentácie.

Komisia pri vykonávaní uvedených skúšok a kontrol prihliada na:

a)

stanovené zásady posúdenia rizík;

b)

podložené sťažnosti a

c)

akékoľvek iné relevantné informácie vrátane informácií vymieňaných v rámci fóra, výsledky skúšok zverejnené uznanými tretími stranami, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené vykonávacími aktmi uvedenými v článku 13 ods. 10, informácie o nových technológiách na trhu a správy z diaľkového snímania na ceste.

Komisia môže zveriť vykonávanie skúšok alebo kontrol technickým službám, pričom v takomto prípade technická služba koná v mene Komisie. Ak na účely tohto článku Komisia zverí vykonávanie skúšok alebo kontrol technickým službám, zabezpečí, aby sa využila iná technická služba ako tá, ktorá vykonala pôvodnú skúšku na účely typového schválenia.

Tieto skúšky a kontroly sa môžu vykonať na:

a)

nových vozidlách dodaných výrobcami alebo iným hospodárskym subjektom, ako sa uvádza v odseku 2;

b)

na vozidlách prihlásených do evidencie so súhlasom držiteľa osvedčenia o evidencii vozidla.

2.   Výrobcovia, ktorí sú držiteľmi typového schválenia, alebo iné hospodárske subjekty poskytujú, Komisii na požiadanie a za primeranú peňažnú náhradu štatisticky relevantný počet sériovo vyrábaných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek vybraných Komisiou, ktoré sú reprezentatívne pre vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky, ktoré sú k dispozícii na uvedenie na trh v rámci daného typového schválenia. Takéto vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky sa dodávajú na skúšanie v čase a na mieste, ako aj na také obdobie, ktoré Komisia požaduje.

3.   Skôr než Komisia začne vykonávať svoje skúšky a kontroly, oznámi to členskému štátu, v ktorom sa udelilo dané typové schválenie, a členskému štátu, na ktorého trhu sa vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka sprístupnila.

Členské štáty spolupracujú s Komisiou, keď vykonáva skúšky a kontroly.

4.   Členské štáty sprístupnia Komisii bez zbytočného odkladu potrebné informácie týkajúce sa typového schválenia vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré sú predmetom overovania súladu, aby mohla vykonávať skúšky a kontroly podľa tohto článku. Uvedené informácie zahŕňajú aspoň informácie uvedené v osvedčení o typovom schválení EÚ a jeho prílohách uvedených článku 28 ods. 1

5.   Výrobcovia sprístupnia Komisii bezplatne a bez zbytočného odkladu všetky údaje, ktoré sú potrebné na účely overenia súladu a ktoré sa neuvádzajú v osvedčení o typovom schválení EÚ a jeho prílohách uvedených v článku 28 ods. 1.

Takéto údaje zahŕňajú všetky parametre a nastavenia potrebné na presné zopakovanie podmienok skúšky, v ktorých sa vykonalo skúšanie na účely typového schválenia. Komisia prijíma vykonávacie akty špecifikujúce údaje, ktoré sa majú poskytnúť, s výhradou ochrany obchodného tajomstva a ochrany osobných údajov v súlade s právom Únie a vnútroštátnym právom. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 83 ods. 2.

6.   Ak Komisia zistí, že vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky nespĺňajú požiadavky na typové schválenie stanovené v tomto nariadení, že vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky nie sú v súlade s typovým schválením alebo že typové schválenie bolo udelené na základe nesprávnych údajov, začne postup stanovený v článkoch 53 alebo 54.

Ak skúšky a kontroly spochybnia správnosť samotného typového schválenia, Komisia okamžite upovedomí príslušný schvaľovací orgán alebo orgány ako aj fórum.

Komisia informuje príslušné schvaľovacie orgány a orgány dohľadu nad trhom, aby prijali primerané opatrenia na to, aby používateľov v Únii v primeranom časovom rámci upozornili na všetky prípady nesúladu, ktoré Komisia identifikovala v súvislosti s akýmkoľvek vozidlom, systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou, aby sa zabránilo riziku zranenia alebo inej škody alebo aby sa toto riziko znížilo.

Komisia po každom skúšaní na overenie súladu, ktoré vykonala, zverejní správu o svojich zisteniach a svoje zistenia predloží členským štátom a fóru. V uvedenej správe sa uvedú podrobnosti týkajúce sa vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré boli posúdené, ako aj totožnosť príslušného výrobcu a tiež aj krátky opis zistení vrátane povahy prípadného nesúladu.

Článok 10

Posúdenia vykonávané Komisiou

1.   Komisia organizuje a vykonáva posúdenia postupov zavedených schvaľovacími orgánmi, ktoré udelili typové schválenia EÚ počas piatich rokov predchádzajúcich posúdeniu, najmä pokiaľ ide o postupy udeľovania typových schválení, vykonávania overovania zhody výroby a poverovania a monitorovania technických služieb. Súčasťou takýchto posúdení je aj zhodnotenie súladu, použitím náhodnej vzorky, typových schválení udelených počas piatich rokov, ktoré predchádzali posúdeniu, s uplatniteľnými požiadavkami uvedenými v článku 26 ods. 2 písm. c).

2.   Posúdenia sú zamerané na pomoc schvaľovacím orgánom, ktoré udeľujú typové schválenia EÚ, pri zabezpečovaní jednotného uplatňovania tohto nariadenia a pri výmene najlepších postupov.

3.   Posúdenia sa vykonávajú v súlade s právom dotknutého členského štátu s náležitým ohľadom na práva dotknutých orgánov a v súlade so zásadou proporcionality. Komisia plní svoje povinnosti nezávisle a nestranne a zachováva dôvernosť v záujme ochrany obchodného tajomstva v súlade s uplatniteľným právom. Komisia znáša náklady vyplývajúce z takýchto posúdení.

4.   Dotknuté schvaľovacie orgány uľahčujú posúdenie spoluprácou s Komisiou, v rámci ktorej jej poskytujú akúkoľvek potrebnú pomoc a akúkoľvek potrebnú dokumentáciu.

5.   Komisia zabezpečí, aby zamestnanci, ktorí sa zúčastňujú na posudzovaní, boli dostatočne kvalifikovaní a primerane poučení. Komisia informuje členský štát a dotknuté schvaľovacie orgány v dostatočnom predstihu pred posúdením o dátume, ku ktorému začne vykonávať posúdenie, a o totožnosti zamestnancov, ktorí ho vykonajú. Trvanie posúdenia v priestoroch dotknutého schvaľovacieho orgánu bežne neprekročí dva a v žiadnom prípade nesmie prekročiť tri dni.

6.   Počas uvedeného obdobia Komisia posúdi každý schvaľovací orgán, ktorý udelil aspoň jedno typové schválenie EÚ počas päťročného obdobia, jedenkrát.

Odchylne od prvého pododseku môže byť posúdenie schvaľovacieho orgánu menej časté, ak sa Komisia po zohľadnení rozsahu a škály udelených typových schválení EÚ domnieva, že prvé posúdenie tohto orgánu preukazuje, že zavedené postupy zaisťujú účinné uplatňovanie tohto nariadenia.

7.   Komisia oznamuje výsledok posúdenia vrátane akýchkoľvek odporúčaní fóru a súhrn výsledkov sprístupňuje verejnosti. Fórum preskúma výsledok posúdenia.

8.   Členské štáty oznamujú Komisii a fóru, ako nakladajú s odporúčaniami zahrnutými do výsledku posúdenia.

9.   Po náležitom zohľadnení pripomienok fóra Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce spoločné kritériá na stanovenie rozsahu a metodiky posúdenia, zloženia skupiny pre posudzovanie, plánu posúdení na obdobie aspoň piatich rokov a konkrétnych podmienok, za ktorých možno frekvenciu takýchto posúdení znížiť. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 83 ods. 2

Článok 11

Fórum na výmenu informácií o presadzovaní právnych predpisov

1.   Komisia zriadi fórum na výmenu informácií o presadzovaní právnych predpisov (ďalej len „fórum“), bude mu predsedať a riadiť ho.

Fórum sa skladá zo zástupcov vymenovaných každým členským štátom, ktorí zastupujú ich schvaľovacie orgány a orgány dohľadu nad trhom.

Vždy, keď je to vhodné, môžu byť v súlade s rokovacím poriadkom uvedeným v odseku 7 tohto článku na rokovania fóra ako pozorovatelia pozvané technické služby, uznané tretie strany, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené vo vykonávacích aktoch uvedených v článku 13 ods. 10, zástupcovia Európskeho parlamentu, priemyslu a príslušných hospodárskych subjektov ako aj zainteresovaných strán z oblasti bezpečnosti a životného prostredia.

Cieľom poradných úloh fóra je propagácia najlepších postupov sledujúca uľahčenie jednotného výkladu a vykonávania tohto nariadenia, výmena informácií o problémoch pri presadzovaní, spolupráca, najmä pokiaľ ide o posúdenie, poverenie a monitorovanie technických služieb, vývoj pracovných metód a nástrojov, vypracovanie postupu elektronickej výmeny informácií a vyhodnotenie harmonizovaných projektov presadzovania a sankcií.

2.   Fórum posudzuje:

a)

veci súvisiace s jednotným výkladom požiadaviek stanovených v tomto nariadení a v regulačných aktoch uvedených v prílohe II v priebehu ich plnenia;

b)

výsledky činností súvisiacich s typovým schvaľovaním a dohľadom nad trhom, ktoré boli vykonávané členskými štátmi v súlade s článkom 6 ods. 8 a 9;

c)

výsledky skúšok a kontrol, ktoré vykonala Komisia v súlade s článkom 9;

d)

posúdenia, ktoré vykonala Komisia v súlade s článkom 10;

e)

protokoly o skúške o možnom nesúlade predložené uznanými tretími stranami, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené vykonávacími aktmi uvedenými v článku 13 ods. 10;

f)

výsledky činností v oblasti zhody výroby, ktoré vykonali schvaľovacie orgány v súlade s článkom 31;

g)

informácie predložené členskými štátmi na základe článku 67 ods. 6 o ich postupoch posudzovania, poverovania a oznamovania technických služieb a monitorovania technických služieb;

h)

veci všeobecného záujmu, pokiaľ ide o plnenie požiadaviek stanovených v tomto nariadení v súvislosti s posudzovaním, poverovaním a monitorovaním technických služieb v súlade s článkami 67 ods. 10 a 78 ods. 4;

i)

porušenia zo strany hospodárskych subjektov;

j)

vykonávanie nápravných alebo obmedzujúcich opatrení stanovených v kapitole XI;

k)

plánovanie, koordináciu a výsledky činností dohľadu nad trhom;

l)

veci týkajúce sa prístupu k informáciám systému OBD vozidla a k informáciám o opravách a údržbe stanoveného v kapitole XIV, a najmä veci týkajúce sa vykonávania postupov stanovených podľa článku 65.

3.   Komisia na základe správ predložených členskými štátmi v súlade s článkom 8 ods. 7 sprístupňuje verejnosti každé dva roky súhrnnú správu o činnostiach dohľadu nad trhom.

4.   Komisia každoročne predkladá Európskemu parlamentu správu o činnostiach fóra.

5.   Fórum môže zaujať stanovisko alebo vydať odporúčanie v rámci svojej poradnej úlohy a s prihliadnutím na výsledok posudzovania podľa odseku 2.

Keď fórum zaujíma stanovisko alebo vydáva odporúčania, usiluje sa dosiahnuť konsenzus. Ak konsenzus nie je možné dosiahnuť, fórum zaujíma svoje stanovisko alebo vydáva svoje odporúčania jednoduchou väčšinou hlasov členských štátov. Každý členský štát má pri hlasovaní jeden hlas. Členské štáty s odlišnými pozíciami môžu žiadať, aby sa ich pozície a dôvody, na ktorých sa zakladajú, zaznamenali v stanovisku alebo odporúčaniach fóra.

6.   Komisia pri prijímaní vykonávacích aktov náležite prihliada na stanoviská fóra zaujaté v súlade s odsekom 5.

7.   Fórum ustanovuje svoj rokovací poriadok.

Článok 12

Online výmena údajov

1.   Komisia a členské štáty používajú spoločný zabezpečený elektronický systém výmeny informácií uvedený v článku 27 pre osvedčenia o typovom schválení EÚ a ich prílohy uvedené v článku 28 ods. 1 vrátane všetkých protokolov o skúškach, ako aj zmien, zamietnutí alebo odňatí akéhokoľvek typového schválenia EÚ.

Komisia a členské štáty používajú systém na rýchlu výmenu informácií (RAPEX) zriadený smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES (18) a Informačný a komunikačný systém pre dohľad nad trhom (ICSMS) zriadený nariadením (ES) č. 765/2008 na účely dohľadu nad trhom, stiahnutí a iných príslušných činností medzi orgánmi dohľadu nad trhom, členskými štátmi a Komisiou.

2.   Od 5. júla 2026 členské štáty sprístupnia verejnosti pomocou identifikačného čísla vozidla osvedčenie o zhode každého vozidla ako štruktúrovaný údaj v elektronickom formáte v spoločnom zabezpečenom elektronickom systéme výmeny informácií v súlade s článkom 37.

Od 5. júla 2026 členské štáty sprístupnia verejnosti informácie uvedené v osvedčení o zhode, okrem identifikačných čísel vozidiel, ako štruktúrovaný údaj v elektronickom formáte v spoločnom zabezpečenom elektronickom systéme výmeny informácií v súlade s článkom 37.

Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce formát a kritériá pre prístup verejnosti k informáciám uvedeným v prvom a druhom pododseku tohto odseku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 83 ods. 2

3.   Komisia prijme všetky potrebné opatrenia na vytvorenie rozhrania medzi spoločným zabezpečeným elektronickým systémom výmeny informácií uvedeným v článku 27 a systémom RAPEX a systémom ICSMS s cieľom uľahčiť činnosti dohľadu nad trhom a zabezpečiť koordináciu, súdržnosť a presnosť informácií poskytovaných spotrebiteľom a tretím stranám.

4.   Členské štáty používajú spoločný zabezpečený elektronický systém výmeny informácií uvedený v článku 27 s cieľom sprístupniť verejnosti od 1. septembra 2022 zoznam typových schválení EÚ vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré udelili alebo zmenili, ktoré odmietli alebo ktoré odňali, ako aj zoznam technických služieb, ktoré vykonali skúšky na účely príslušných typových schválení EÚ.

Komisia prijíma vykonávacie akty, ktorými sa stanovuje formát a kritériá prístupu verejnosti k informáciám uvedeným v prvom pododseku tohto odseku. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 83 ods. 2

5.   Komisia vytvorí nástroj na to, aby verejnosti sprístupnila výsledky skúšok a sťažnosti, ktoré sa týkajú vlastností vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, od uznaných tretích strán, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené vo vykonávacích aktoch uvedených v článku 13 ods. 10

Článok 13

Všeobecné povinnosti výrobcov

1.   Výrobcovia zabezpečujú, aby vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky, ktoré vyrobili a ktoré sa uvádzajú na trh, boli vyrobené a schválené v súlade s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení, a najmä tými v článku 5.

2.   Výrobcovia sa zodpovedajú schvaľovaciemu orgánu za všetky aspekty schvaľovacieho postupu a za zabezpečenie zhody výroby.

V procese viacstupňového typového schválenia výrobcovia zodpovedajú aj za schválenie a zhodu výroby systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré doplnili v stupni dokončovania vozidla. Výrobcovia, ktorí upravujú komponenty, systémy alebo samostatné technické jednotky, ktoré už boli schválené v predchádzajúcich stupňoch, zodpovedajú za typové schválenie a zhodu výroby upravených komponentov, systémov alebo samostatných technických jednotiek. Výrobcovia na predchádzajúcom stupni poskytnú výrobcovi na nasledujúcom stupni informácie v súvislosti s akoukoľvek zmenou, ktorá môže ovplyvniť typové schválenie komponentu, systému, samostatnej technickej jednotky alebo celého vozidla. Takéto informácie sa poskytujú čo najskôr po udelení nového rozšírenia typového schválenia celého vozidla, a najneskôr v deň začatia výroby nedokončeného vozidla.

3.   Výrobcovia, ktorí upravia nedokončené vozidlo takým spôsobom, že to vedie k zaradeniu do odlišnej kategórie vozidiel, v dôsledku čoho sa požiadavky posúdené v predchádzajúcom stupni typového schválenia zmenili, sú tiež zodpovední za súlad s požiadavkami platnými pre kategóriu vozidiel, do ktorej je upravené vozidlo zaradené.

4.   Na účely typového schválenia EÚ vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek výrobca so sídlom mimo Únie vymenuje jedného zástupcu so sídlom v Únii, aby ho zastupoval pred schvaľovacím orgánom. Výrobca tiež vymenuje jedného zástupcu so sídlom v Únii na účely dohľadu nad trhom, ktorý môže byť rovnaký ako zástupca vymenovaný na účely typového schválenia EÚ.

5.   Výrobcovia zabezpečia, aby ich vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky neboli konštruované tak, aby obsahovali stratégie alebo iné prostriedky, ktoré menia vlastnosti vykazované počas skúšobných postupov takým spôsobom, že nie sú v súlade s týmto nariadením, keď vykonávajú prevádzku za podmienok, ktoré možno odôvodnene očakávať pri bežnej prevádzke.

6.   Výrobcovia zavedú postupy na zabezpečenie toho, aby sériová výroba vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek bola naďalej v zhode so schváleným typom.

7.   Výrobcovia preskúmajú všetky doručené sťažnosti, ktoré sa týkajú rizík, údajných nehôd alebo problémov nesúladu týkajúcich sa vozidiel, systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek, častí alebo vybavenia, ktoré uviedli na trh.

Výrobcovia si vedú záznamy o takýchto sťažnostiach, ktoré v prípade každej sťažnosti zahŕňajú opis problému a podrobnosti potrebné na presnú identifikáciu dotknutého typu vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, časti alebo vybavenia, a v prípade podložených sťažností výrobcovia informujú o tom ich distribútorov a dovozcov.

8.   Okrem povinného štítka na vozidlách a značiek typového schválenia pripevnených na komponentoch alebo samostatných technických jednotkách v súlade s článkom 38 musia výrobcovia na svojich vozidlách, komponentoch alebo samostatných technických jednotkách sprístupnených na trhu uviesť svoj názov, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a kontaktnú adresu v Únii, alebo, ak to nie je možné, musia tieto údaje uviesť na obaloch alebo v sprievodných dokumentoch komponentu alebo samostatnej technickej jednotky.

9.   Výrobcovia zabezpečujú, aby podmienky uskladnenia alebo prepravy v čase, keď sú zodpovední za vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku, neohrozovali ich súlad s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení.

10.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 9 ods. 5 a s výhradou ochrany obchodného tajomstva a ochrany osobných údajov v súlade s právom Únie a vnútroštátnym právom, výrobcovia vozidiel poskytujú údaje, ktoré sú potrebné na skúšanie tretími stranami na účely možného nesúladu, vrátane všetkých parametrov a nastavení potrebných na presné zopakovanie podmienok skúšky, v ktorých sa vykonalo skúšanie na účely typového schválenia.

Komisia prijme na účely prvého pododseku tohto odseku vykonávacie akty špecifikujúce údaje, ktoré sa majú bezplatne poskytovať, ako aj požiadavky, ktoré majú spĺňať tretie strany, pokiaľ ide o preukázanie ich oprávneného záujmu v oblasti verejnej bezpečnosti alebo ochrany životného prostredia a ich využitia primeraných skúšobných zariadení. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 83 ods. 2

Článok 14

Povinnosti výrobcov, pokiaľ ide o ich vozidlá, systémy, komponenty, samostatné technické jednotky, časti a vybavenie, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami alebo predstavujú vážne riziko

1.   Keď vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie, uvedené na trh alebo do prevádzky, nie je v súlade s týmto nariadením alebo keď sa typové schválenie udelilo na základe nesprávnych údajov, výrobca bezodkladne prijme nápravné opatrenia potrebné na to, aby sa, podľa potreby, dané vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie dostalo do súladu s požiadavkami, stiahlo z trhu alebo od používateľov.

Výrobca bezodkladne podrobne informuje schvaľovací orgán, ktorý udelil schválenie, o nesúlade a o všetkých prijatých opatreniach.

2.   V prípade, že vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie predstavuje vážne riziko, výrobca bezodkladne podrobne informuje o riziku a o všetkých s tým spojených prijatých opatreniach schvaľovacie orgány a orgány dohľadu nad trhom.

3.   Výrobcovia uchovávajú osvedčenia o typovom schválení EÚ a ich prílohy uvedené v článku 28 ods. 1 počas 10 rokov po skončení platnosti typového schválenia EÚ vozidla a počas piatich rokov po skončení platnosti typového schválenia EÚ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky.

Výrobcovia vozidiel uchovávajú pre potrebu schvaľovacích orgánov počas 10 rokov od dátumu výroby vozidla kópiu osvedčení o zhode uvedených v článku 36.

4.   Výrobcovia poskytujú vnútroštátnemu orgánu alebo Komisii na základe odôvodnenej žiadosti tohto orgánu alebo Komisie kópiu osvedčenia o typovom schválení EÚ alebo povolenia uvedeného v článku 55 ods. 1, ktoré preukazujú zhodu vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, časti alebo vybavenia v jazyku ľahko zrozumiteľnom pre vnútroštátny orgán alebo Komisiu.

Výrobcovia spolupracujú s vnútroštátnym orgánom na základe jeho odôvodnenej žiadosti pri každom opatrení prijatom v súlade s článkom 20 nariadenia (ES) č. 765/2008 s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie, ktoré sprístupnili na trhu.

Článok 15

Povinnosti zástupcov výrobcu

1.   Zástupca výrobcu vykonáva úlohy uvedené v splnomocnení od výrobcu. Toto splnomocnenie zástupcovi umožňuje aspoň:

a)

mať prístup k osvedčeniu o typovom schválení EÚ a jeho prílohám uvedeným v článku 28 ods. 1 a osvedčeniu o zhode v jednom z úradných jazykov Únie; takáto dokumentácia je schvaľovacím orgánom a orgánom dohľadu nad trhom k dispozícii počas 10 rokov po skončení platnosti typového schválenia EÚ vozidla a počas piatich rokov po skončení platnosti typového schválenia EÚ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky;

b)

poskytovať schvaľovaciemu orgánu na základe jeho odôvodnenej žiadosti všetky informácie, dokumentáciu a všetky ostatné technické špecifikácie vrátane prístupu k softvéru a algoritmom, ktoré sú potrebné na preukázanie zhody výroby vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky;

c)

spolupracovať so schvaľovacími orgánmi alebo orgánmi dohľadu nad trhom na ich žiadosť pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť vážne riziko, ktoré predstavuje vozidlo, systémy, komponenty, samostatné technické jednotky, časti alebo vybavenie, na ktoré sa vzťahuje dané splnomocnenie;

d)

bezodkladne informovať výrobcu o sťažnostiach a hláseniach týkajúcich sa rizík, údajných nehôd alebo problémov nesúladu týkajúcich sa vozidiel, systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek, častí alebo vybavenia, na ktoré sa vzťahuje jeho splnomocnenie;

e)

majú právo ukončiť dané splnomocnenie bez sankcie, ak výrobca koná v rozpore so svojimi povinnosťami vyplývajúcimi z tohto nariadenia.

2.   Zástupca výrobcu, ktorý ukončí splnomocnenie z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. e), to bezodkladne oznámi schvaľovaciemu orgánu, ktorý udelil typové schválenie, a Komisii.

Informácie, ktoré sa majú oznámiť, špecifikujú aspoň:

a)

dátum ukončenia splnomocnenia;

b)

dátum, do ktorého sa odstupujúci zástupca výrobcu môže uvádzať v informáciách dodávaných výrobcom vrátane akéhokoľvek reklamného materiálu;

c)

odovzdanie dokumentov vrátane aspektu dôvernosti a práv duševného vlastníctva;

d)

povinnosť odstupujúceho zástupcu výrobcu postúpiť po skončení splnomocnenia výrobcovi alebo nastupujúcemu zástupcovi výrobcu každú sťažnosť alebo správu o rizikách a údajných nehodách súvisiacu s vozidlom, systémom, komponentom, samostatnou technickou jednotkou, časťou alebo vybavením, pre ktoré bol odstupujúci zástupca výrobcu menovaný ako zástupca výrobcu.

Článok 16

Povinnosti dovozcov

1.   Dovozcovia uvádzajú na trh len vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré sú v súlade s týmto nariadením.

2.   Dovozca pred uvedením typovo schváleného vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky na trh overuje, že sa na ne vzťahuje platné osvedčenie o typovom schválení EÚ a že systém, komponent alebo samostatná technická jednotka sú označené požadovanou značkou typového schválenia a sú v súlade s článkom 13 ods. 8.

Dovozca v prípade vozidla zabezpečuje, aby malo vozidlo požadované osvedčenie o zhode.

3.   Ak vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka, nie je v zhode s požiadavkami tohto nariadenia, a najmä ak nezodpovedá svojmu typovému schváleniu, dovozcovia nesmú vozidlo, systém, komponent ani samostatnú technickú jednotku uviesť na trh, uviesť do prevádzky ani prihlásiť do evidencie, pokiaľ nebudú uvedené do súladu.

4.   Ak vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie predstavuje vážne riziko, dovozcovia o tom informujú výrobcu a orgány dohľadu nad trhom. V prípade typovo schválených vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek o tom dovozcovia informujú aj schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie.

5.   Dovozcovia uvádzajú svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a svoju kontaktnú adresu na vozidle, komponente, samostatnej technickej jednotke, časti alebo vybavení, alebo, ak to nie je možné, na obaloch alebo v sprievodných dokumentoch komponentov, samostatných technických jednotiek, častí alebo vybavenia.

6.   Dovozcovia zabezpečujú, aby boli k vozidlu, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotke priložené pokyny a informácie vyžadované v článku 59 v úradnom jazyku alebo v úradných jazykoch príslušných členských štátov.

7.   Dovozcovia z dôvodu ochrany zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov vedú záznamy o sťažnostiach a stiahnutí týkajúcich sa vozidiel, systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek, častí alebo vybavenie, ktoré uviedli na trh, od používateľov a priebežne informujú svojich distribútorov o takýchto sťažnostiach a stiahnutiach.

8.   Dovozcovia bezodkladne informujú príslušného výrobcu o všetkých doručených sťažnostiach týkajúcich sa rizík, údajných nehôd, problémov nesúladu týkajúcich sa vozidiel, systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek, častí alebo vybavenia, ktoré uviedli na trh.

9.   Dovozcovia zabezpečujú, aby podmienky uskladnenia alebo prepravy v čase, keď sú zodpovední za vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku, neohrozovali ich súlad s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení.

Článok 17

Povinnosti dovozcov, pokiaľ ide o ich vozidlá, systémy, komponenty, samostatné technické jednotky, časti a vybavenie, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami, alebo ktoré predstavujú vážne riziko

1.   Ak vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie, ktoré dovozcovia uviedli na trh, nie sú v súlade s týmto nariadením, dovozcovia bezodkladne prijmú nápravné opatrenia potrebné na to, aby, podľa potreby, dané vozidlo, systém, komponent, samostatnú technickú jednotku, časť alebo vybavenie dostal pod dohľadom výrobcu do súladu, stiahol ich z trhu alebo ich stiahol od používateľov. Dovozcovia to tiež oznámia výrobcovi a schvaľovaciemu orgánu, ktorý udelil typové schválenie EÚ.

2.   V prípade, že vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie, ktoré sa uviedli na trh, predstavujú vážne riziko, dovozcovia bezodkladne poskytnú výrobcom a schvaľovacím orgánom a orgánom dohľadu nad trhom podrobné informácie o tomto vážnom riziku.

Dovozcovia tiež informujú schvaľovacie orgány a orgány dohľadu nad trhom o každom prijatom opatrení a uvedú podrobné údaje, najmä o vážnom riziku a každom opatrení prijatom výrobcom.

3.   Dovozcovia uchovávajú kópiu osvedčenia o typovom schválení EÚ a jeho príloh uvedených v článku 28 ods. 1 počas 10 rokov po skončení platnosti typového schválenia EÚ vozidla a počas piatich rokov po skončení platnosti typového schválenia EÚ systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, a zabezpečujú, aby sa na požiadanie mohli poskytnúť schvaľovacím orgánom a orgánom dohľadu nad trhom.

4.   Na základe odôvodnenej žiadosti vnútroštátneho orgánu mu dovozcovia poskytnú všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky v jazyku zrozumiteľnom pre uvedený orgán.

Dovozcovia spolupracujú s vnútroštátnym orgánom na základe jeho odôvodnenej žiadosti pri každom opatrení prijatom v súlade s článkom 20 nariadenia (ES) č. 765/2008 s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie, ktoré sprístupnili na trhu.

Článok 18

Povinnosti distribútorov

1.   Distribútori pred tým, ako na trhu sprístupnia vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku, overuje, či je vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka vybavená požadovaným povinným štítkom alebo značkou typového schválenia, či sú k nemu priložené požadované dokumenty a pokyny a bezpečnostné informácie vyžadované v článku 59 v úradnom jazyku alebo v úradných jazykoch príslušného členského štátu, a či dovozca a výrobca splnili požiadavky stanovené v článku 13 ods. 8 a článku 16 ods. 5

2.   Distribútori bezodkladne informujú príslušného výrobcu o všetkých doručených sťažnostiach týkajúcich sa rizík, údajných nehôd, problémov nesúladu týkajúcich sa vozidiel, systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek, častí alebo vybavenia, ktoré sprístupnili na trhu.

3.   Distribútori zabezpečujú, aby podmienky uskladnenia alebo prepravy v čase, keď sú zodpovední za vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku, neohrozovali ich súlad s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení.

Článok 19

Povinnosti distribútorov, pokiaľ ide o ich vozidlá, systémy, komponenty, samostatné technické jednotky, časti a vybavenie, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami, alebo ktoré predstavujú vážne riziko

1.   Ak vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie nie je v zhode s týmto nariadením, distribútori o tom informujú výrobcu, dovozcu a schvaľovací orgán, ktorý udelil príslušné typové schválenie EÚ, a vozidlo, systém, komponent, samostatnú technickú jednotku, časť alebo vybavenie nesprístupnia na trhu, kým nebude v zhode.

2.   Ak vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie, ktoré distribútori sprístupnili na trhu, nie je v súlade s týmto nariadením, oznámia to výrobcovi, dovozcovi a schvaľovaciemu orgánu, ktorý udelil typové schválenie EÚ.

3.   V prípade, že vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie predstavuje vážne riziko, distribútori bezodkladne poskytnú podrobné informácie o tomto vážnom riziku výrobcovi, dovozcovi a schvaľovacím orgánom a orgánom dohľadu nad trhom v členských štátoch, v ktorých sa vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie sprístupnili na trhu.

Distribútori ich tiež informujú o každom prijatom opatrení a uvedú podrobné údaje o každom opatrení prijatom výrobcom.

4.   Distribútori spolupracujú s vnútroštátnym orgánom na základe jeho odôvodnenej žiadosti pri každom opatrení prijatom v súlade s článkom 20 nariadenia (ES) č. 765/2008 s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie, ktoré sprístupnili na trhu.

Článok 20

Prípady, v ktorých sa povinnosti výrobcov uplatňujú na dovozcov a distribútorov

Dovozca alebo distribútor sa na účely tohto nariadenia považuje za výrobcu a na základe článkov 8, 13 a 14 sa na neho vzťahujú povinnosti výrobcu v týchto prípadoch:

a)

keď dovozca alebo distribútor sprístupňuje vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku na trhu alebo je zodpovedný za ich uvedenie do prevádzky pod svojím menom alebo ochrannou známkou alebo upravuje vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku tak, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka už nemôže spĺňať uplatniteľné požiadavky, alebo

b)

keď dovozca alebo distribútor sprístupňuje vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku na trhu alebo je zodpovedný za ich uvedenie do prevádzky na základe typového schválenia OSN udeleného výrobcovi mimo Únie a nie je možné určiť zástupcu výrobcu na území Únie.

Článok 21

Určenie hospodárskych subjektov

Hospodárske subjekty poskytujú na žiadosť schvaľovacieho orgánu alebo orgánu dohľadu nad trhom počas obdobia 10 rokov po uvedení na trh vozidla a počas piatich rokov po uvedení na trh systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, časti alebo vybavenia informácie o:

a)

totožnosti každého hospodárskeho subjektu, ktorý im dodal vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku, časť alebo vybavenie;

b)

totožnosti každého hospodárskeho subjektu, ktorému dodali vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku, časť alebo vybavenie.

KAPITOLA III

POSTUPY TYPOVÉHO SCHVÁLENIA EÚ

Článok 22

Postupy typového schválenia EÚ

1.   Keď výrobca žiada o typové schválenie celého vozidla, môže si zvoliť jeden z týchto postupov:

a)

postupné typové schválenie;

b)

jednostupňové typové schválenie;

c)

zmiešané typové schválenie.

Okrem toho si výrobca môže pre nedokončené alebo dokončované vozidlo zvoliť viacstupňové typové schválenie.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky regulačných aktov uvedených v prílohe II, na typové schválenie systému, komponentu a samostatnej technickej jednotky sa uplatňuje iba jednostupňové typové schválenie.

3.   Viacstupňové typové schválenie sa udeľuje nedokončenému alebo dokončovanému typu vozidla, ktorý sa s ohľadom na stav dokončenia vozidla zhoduje s údajmi uvedenými v informačnej zložke uvedenej v článku 24 a ktorý spĺňa technické požiadavky stanovené v príslušných regulačných aktoch uvedených v prílohe II.

Viacstupňové typové schválenie sa uplatňuje aj na dokončené vozidlá, ktoré boli zmenené alebo upravené iným výrobcom po ich dokončení.

4.   Typové schválenie EÚ pre konečný stupeň dokončenia sa udelí len po tom, ako schvaľovací orgán overil v súlade s postupmi stanovenými v prílohe IX, že typ vozidla schválený v konečnom stupni spĺňa v čase schválenia všetky platné technické požiadavky. Overenie zahŕňa dokumentárnu kontrolu všetkých požiadaviek, na ktoré sa vzťahuje typové schválenie EÚ nedokončeného typu vozidla udelené v rámci viacstupňového postupu, a to aj v prípade, keď typové schválenie EÚ bolo vydané pre inú kategóriu vozidla.

5.   Výber postupu typového schválenia EÚ uvedeného v odseku 1 nemá vplyv na uplatniteľné požiadavky, ktoré musí schválený typ vozidla spĺňať v čase udelenia typového schválenia celého vozidla.

6.   Viacstupňové typové schválenie môže použiť aj jeden výrobca za predpokladu, že sa nepoužije na obídenie požiadaviek uplatniteľných na vozidlá vyrobené v jednom stupni. Vozidlá vyrobené jedným výrobcom sa na účely článkov 41, 42 a 49 nepovažujú za vyrobené vo viacerých stupňoch.

Článok 23

Žiadosť o typové schválenie EÚ

1.   Výrobca predkladá schvaľovaciemu orgánu žiadosť o typové schválenie EÚ a informačnú zložku uvedenú v článku 24.

2.   Podá sa len jedna žiadosť týkajúca sa príslušného typu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky. Uvedená jediná žiadosť sa podá len v jednom členskom štáte a v ňom len jednému schvaľovaciemu orgánu.

Nová žiadosť týkajúca sa toho istého typu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky sa nemôže predložiť v inom členskom štáte, ak:

a)

schvaľovací orgán odmietol udeliť typové schválenie tomuto typu;

b)

schvaľovací orgán odňal typové schválenie tomuto typu alebo

c)

výrobca stiahol žiadosť o typové schválenie tohto typu.

Schvaľovací orgán zamietne žiadosť o typové schválenie iného označenia typu alebo zmeny v súvislosti s predchádzajúcou žiadosťou v prípade, že zmeny nie sú dostatočné na to, aby predstavovali nový typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky.

3.   V žiadosti o typové schválenie EÚ určitého typu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky sa uvedie vyhlásenie výrobcu, ktorým v súlade s odsekom 2 druhým pododsekom potvrdzuje, že:

a)

výrobca nepodal žiadosť o typové schválenie EÚ pre ten istý typ u žiadneho iného schvaľovacieho orgánu, ani že žiadny iný schvaľovací orgán neudelil výrobcovi takéto schválenie;

b)

žiadny schvaľovací orgán neodmietol udeliť typové schválenie tomuto typu;

c)

žiadny schvaľovací orgán neodňal typové schválenie tomuto typu a

d)

výrobca nestiahol žiadosť o typové schválenie tohto typu.

4.   Pre každý typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky sa na schválenie predloží samostatná žiadosť.

Článok 24

Informačná zložka

1.   Informačná zložka obsahuje:

a)

informačný dokument v súlade so vzorom stanovenom vo vykonávacích aktoch uvedených v odseku 4 pre jednostupňové typové schválenie alebo zmiešané typové schválenie celého vozidla alebo pre postupné typové schválenie celého vozidla alebo v prípade typového schválenia systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky v súlade s príslušným regulačným aktom uvedeným v prílohe II;

b)

všetky údaje, výkresy, fotografie a ostatné príslušné informácie;

c)

v prípade vozidiel údaje o postupe alebo postupoch zvolených v súlade s článkom 22 ods. 1;

d)

všetky dodatočné informácie požadované schvaľovacím orgánom v súvislosti s postupom typového schválenia EÚ.

2.   Informačný dokument uvedený v odseku 1 písm. a) pre typové schválenie celého vozidla obsahuje úplný súbor informácií o vlastnostiach typu vozidla, ktoré potrebuje schvaľovací orgán na určenie typu vozidla a na riadne vykonanie postupu typového schválenia.

3.   Výrobca predloží informačnú zložku schvaľovaciemu orgánu v elektronickom formáte, ktorý je prijateľný pre uvedený orgán. Schvaľovací orgán môže súhlasiť aj s tým, že informačná zložka sa predloží v papierovej forme.

4.   Komisia prijíma vykonávacie akty stanovujúce vzor informačného dokumentu a akúkoľvek inú časť informačnej zložky a harmonizovaný elektronický formát na účely odseku 3 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 83 ods. 2. Prvý takýto vykonávací akt sa prijme do 5. júla 2020.

Článok 25

Dodatočné informácie, ktoré sa majú predložiť so žiadosťou o typové schválenie EÚ

1.   K žiadosti o postupné typové schválenie sa okrem informačnej zložky uvedenej v článku 24 prikladá aj kompletný súbor osvedčení o typovom schválení EÚ alebo osvedčení o typovom schválení OSN a ich príloh, ktoré sa požadujú podľa regulačných aktov uvedených v prílohe II.

V prípade typového schválenia systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky v súlade s regulačnými aktmi uvedenými v prílohe II má schvaľovací orgán prístup k informačnej zložke, a ak je to uplatniteľné, k osvedčeniam o typovom schválení EÚ a ich prílohám dovtedy, kým sa neudelí typové schválenie celého vozidla alebo sa jeho udelenie nezamietne.

2.   K žiadosti o zmiešané typové schválenie sa okrem informačnej zložky uvedenej v článku 24 prikladajú aj osvedčenia o typovom schválení EÚ alebo osvedčenia o typovom schválení OSN a ich prílohy, ktoré sa požadujú podľa regulačných aktov uvedených v prílohe II.

V prípade systémov, pre ktoré neboli predložené žiadne osvedčenia o typovom schválení EÚ alebo osvedčenia o typovom schválení OSN, sa k žiadosti okrem informačnej zložky uvedenej v článku 24 prikladajú informácie vyžadované na schválenie týchto systémov počas etapy schválenia vozidla a namiesto osvedčenia o typovom schválení EÚ alebo osvedčenia o typovom schválení OSN protokol o skúške.

3.   K žiadosti o viacstupňové typové schválenie sa prikladajú tieto informácie:

a)

v prvom stupni tie časti informačnej zložky a osvedčení o typovom schválení EÚ, osvedčení o typovom schválení OSN, alebo ak je to uplatniteľné, protokoly o skúškach, ktoré sa vzťahujú na stupeň dokončenia základného vozidla;

b)

v druhom a v ďalších stupňoch tie časti informačnej zložky a osvedčení o typovom schválení EÚ alebo osvedčení o typovom schválení OSN, ktoré sa vzťahujú na aktuálny stupeň dokončenia, a kópia osvedčenia o typovom schválení EÚ celého vozidla, ktoré sa vydalo v predchádzajúcom stupni výroby, ako aj všetky podrobnosti o akýchkoľvek zmenách alebo doplnkoch, ktoré urobil výrobca na vozidle.

Informácie uvedené v tomto odseku sa poskytujú v súlade s článkom 24 ods. 3.

4.   Schvaľovací orgán a technické služby majú prístup k softvéru a algoritmom vozidla, ktoré považujú za potrebné na výkon svojej činnosti.

Schvaľovací orgán a technické služby tiež môžu od výrobcu vyžadovať, aby poskytol dokumentáciu alebo akékoľvek ďalšie potrebné informácie s cieľom umožniť schvaľovaciemu orgánu alebo technickým službám primeranú úroveň pochopenia systémov vrátane procesu vývoja systému a koncepcie systému, ako aj funkcií softvéru a algoritmov, ktoré sú potrebné na overenie súladu s požiadavkami tohto nariadenia, aby bolo možné rozhodnúť o tom, ktoré skúšky sa požadujú, alebo aby sa uľahčilo ich vykonanie.

KAPITOLA IV

VYKONANIE POSTUPOV TYPOVÉHO SCHVÁLENIA EÚ

Článok 26

Všeobecné ustanovenia pre vykonanie postupov typového schválenia EÚ

1.   Pre každý typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky sa môže udeliť len jedno typové schválenie EÚ.

2.   Schvaľovací orgán po prijatí žiadosti v súlade s článkom 23 vydáva typové schválenie EÚ len po tom, ako overil všetky tieto prvky:

a)

opatrenia na zabezpečenie zhody výroby podľa článku 31;

b)

že bolo predložené vyhlásenie uvedené v článku 23 ods. 3;

c)

súlad typu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky s uplatniteľnými požiadavkami;

d)

skutočnosť, že schvaľovací orgán v prípade typového schválenia celého vozidla podľa postupu postupného, zmiešaného alebo viacstupňového postupu typového schválenia, v súlade s článkom 22 ods. 4 overuje, že pre systémy, komponenty a samostatné technické jednotky sú vydané samostatné a platné typové schválenia, ktoré boli udelené podľa požiadaviek platných v čase udelenia typového schválenia celého vozidla.

3.   Pokiaľ ide o typové schválenie EÚ, uplatňujú sa postupy uvedené v prílohe III, a pokiaľ ide o viacstupňové typové schválenie, uplatňujú sa postupy uvedené v prílohe IX.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 82, ktorými sa menia prílohy III a IX, aby sa zohľadnil vývoj v oblasti regulácie a technologický vývoj prostredníctvom aktualizácie v nich uvedených postupov v súvislosti s typovým schválením EÚ a viacstupňovým typovým schválením.

4.   Schvaľovací orgán zostavuje súbor informácií, ktorý obsahuje informačnú zložku uvedenú v článku 24 s priloženými protokolmi o skúškach a všetkými ostatnými dokumentmi, ktoré k informačnej zložke pripojila technická služba alebo schvaľovací orgán počas výkonu svojich úloh.

Súbor informácií sa môže uchovávať v elektronickej podobe. Obsahuje index, v ktorom sa jasne uvádzajú všetky strany a formát každého dokumentu a v ktorom sú chronologicky zaznamenané všetky zmeny typového schválenia EÚ.

Schvaľovací orgán uchováva súbor informácií, aby bol k dispozícii počas 10 rokov po skončení platnosti príslušného typového schválenia EÚ.

5.   Schvaľovací orgán odmietne udeliť typové schválenie EÚ, keď zistí, že typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, aj keď je v súlade s príslušnými požiadavkami, predstavuje vážne bezpečnostné riziko alebo môže vážne poškodiť životné prostredie alebo verejné zdravie. V takom prípade bezodkladne zašle schvaľovacím orgánom ostatných členských štátov a Komisii podrobný spis, v ktorom vysvetlí dôvody svojho rozhodnutia a uvedie dôkazy svojich zistení.

6.   V súlade s článkom 22 ods. 4 v prípade postupov postupného, zmiešaného alebo viacstupňového typového schválenia schvaľovací orgán odmietne udeliť typové schválenie EÚ, ak zistí, že systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky nie sú v súlade s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení.

Schvaľovací orgán požiada schvaľovacie orgány, ktoré udelili typové schválenia na systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, aby konali v súlade s článkom 54 ods. 2.

Článok 27

Oznámenie udelených, zmenených, zamietnutých a odňatých typových schválení EÚ

1.   Keď schvaľovací orgán vydáva alebo mení osvedčenie o typovom schválení EÚ, sprístupňuje schvaľovacím orgánom ostatných členských štátov, orgánom dohľadu nad trhom a Komisii kópiu osvedčenia o typovom schválení EÚ pre každý typ vozidla, systému, komponentu a samostatnej technickej jednotky, pre ktorý udelil typové schválenie spolu s jeho prílohami vrátane protokolov o skúškach uvedených v článku 30. Táto kópia je k dispozícii prostredníctvom spoločného zabezpečeného elektronického systému výmeny informácií v súlade s vykonávacími aktmi uvedenými v odseku 3 tohto článku.

2.   Schvaľovací orgán prostredníctvom spoločného zabezpečeného elektronického systému výmeny informácií v súlade s vykonávacími aktmi uvedenými v odseku 3 bezodkladne informuje schvaľovacie orgány ostatných členských štátov a Komisiu o zamietnutí alebo odňatí akéhokoľvek typového schválenia EÚ a uvedie dôvody pre svoje rozhodnutie.

3.   Pokiaľ ide o spoločný zabezpečený elektronický systém výmeny informácií, Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce formát elektronických dokumentov, ktoré majú byť k dispozícii, mechanizmus výmeny, postupy informovania orgánov o udelení typových schválení EÚ, o ich zmenách, zamietnutiach a odňatiach a o príslušných bezpečnostných opatreniach. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 83 ods. 2 Prvý takýto vykonávací akt sa prijme do 5. júla 2020.

Článok 28

Osvedčenie o typovom schválení EÚ

1.   Osvedčenie o typovom schválení EÚ obsahuje tieto prílohy:

a)

súbor informácií uvedený v článku 26 ods. 4;

b)

protokoly o skúškach uvedené v článku 30 v prípade typového schválenia systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo dokument o výsledkoch skúšok v prípade typového schválenia celého vozidla;

c)

v prípade typového schválenia celého vozidla meno a vzor podpisu osoby alebo osôb oprávnených podpisovať osvedčenia o zhode a vyhlásenie o ich funkcii v spoločnosti;

d)

v prípade typového schválenia celého vozidla vyplnený vzor osvedčenia o zhode typu vozidla.

2.   Osvedčeniu o typovom schválení EÚ sa pridelí jedinečné číslo v súlade s harmonizovaným systémom číslovania, ktoré umožňuje aspoň identifikáciu členského štátu, ktorý udelil toto typové schválenie EÚ a identifikáciu požiadaviek, ktoré typ vozidla, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka spĺňa.

3.   Komisia prijíma vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú vzory osvedčenia o typovom schválení EÚ, harmonizovaného systému číslovania a dokumentu o výsledkoch skúšok vrátane príslušných elektronických formátov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 83 ods. 2 Prvý takýto vykonávací akt sa prijme do 5. júla 2020.

4.   Schvaľovací orgán v súvislosti s každým typom vozidla, systému, komponentu a samostatnej technickej jednotky:

a)

vypĺňa všetky príslušné časti osvedčenia o typovom schválení EÚ vrátane jeho príloh;

b)

zostavuje index súboru informácií uvedených v článku 26 ods. 4;

c)

bezodkladne vydáva výrobcovi vyplnené osvedčenie o typovom schválení EÚ a jeho prílohy.

5.   V prípade typového schválenia EÚ, ktorého platnosť bola obmedzená v súlade s článkom 39, článkom 43 alebo časťou III prílohy II, alebo vo vzťahu ku ktorému sa určité ustanovenia tohto nariadenia alebo regulačných aktov uvedených v prílohe II neuplatňujú, sa v osvedčení o typovom schválení EÚ uvádzajú tieto obmedzenia alebo príslušné ustanovenia, ktoré sa neuplatňujú.

6.   Ak si výrobca vozidla zvolí postup zmiešaného typového schválenia, schvaľovací orgán doplní súbor informácií uvedený v článku 26 ods. 4 o odkazy na protokoly o skúškach uvedené v článku 30 v prípade systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, pre ktoré osvedčenie o typovom schválení EÚ nebolo vydané. Schvaľovací orgán tiež jasne uvedie v súbore informácií technické požiadavky regulačných aktov uvedených v prílohe II, voči ktorým bolo vozidlo skúšané.

7.   Pokiaľ sa výrobca vozidla rozhodne pre postup jednostupňového typového schválenia, schvaľovací orgán k osvedčeniu o typovom schválení EÚ pripojí zoznam príslušných regulačných aktov v súlade so vzorom uvedeným vo vykonávacích aktoch uvedených v odseku 3.

Článok 29

Osobitné ustanovenia o typových schváleniach EÚ pre systémy, komponenty a samostatné technické jednotky

1.   Typové schválenie EÚ sa udeľuje systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotke, ktorá sa zhoduje s údajmi uvedenými v informačnej zložke uvedenej v článku 24 a ktorá spĺňa technické požiadavky stanovené v príslušných regulačných aktoch uvedených v prílohe II.

2.   Ak sa na komponenty alebo samostatné technické jednotky, bez ohľadu na to, či sú určené na opravu, servis alebo údržbu, vzťahuje aj typové schválenie systému vo vzťahu k vozidlu, nevyžaduje sa ďalšie typové schválenie komponentu ani samostatnej technickej jednotky, pokiaľ sa neustanovuje v príslušných regulačných aktoch uvedených v prílohe II, že sa takéto typové schválenie vyžaduje.

3.   Ak komponent alebo samostatná technická jednotka plní svoju funkciu alebo má špecifické vlastnosti iba v spojení s inými časťami vozidla, a preto je možné overiť súlad iba v prípade, keď komponent alebo samostatná technická jednotka funguje v spojení s danými inými časťami vozidla, rozsah typového schválenia EÚ komponentu alebo samostatnej technickej jednotky sa primerane obmedzí.

V takýchto prípadoch sa v osvedčení o typovom schválení EÚ uvádzajú všetky obmedzenia použitia komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a osobitné podmienky montáže uvedeného komponentu alebo samostatnej technickej jednotky na vozidle.

Ak je tento komponent alebo samostatná technická jednotka namontovaná vo vozidle, schvaľovací orgán v čase schvaľovania vozidla overuje súlad uvedeného komponentu alebo samostatnej technickej jednotky so všetkými uplatniteľnými obmedzeniami použitia alebo podmienkami montáže.

Článok 30

Skúšky požadované na typové schválenie EÚ

1.   Schvaľovací orgán overuje na účely udelenia typových schválení EÚ súlad s technickými požiadavkami tohto nariadenia prostredníctvom vhodných skúšok, ktoré vykonávajú jeho technické služby.

2.   Základné prvky skúšok vrátane technických požiadaviek, ktorých splnenie bolo skúškami overené, sa zaznamená v protokole o skúške.

3.   Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce formát protokolov o skúškach. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 83 ods. 2 Prvý takýto vykonávací akt sa prijme do 5. júla 2020.

4.   Výrobca poskytuje schvaľovacím orgánom a poskytuje dotknutým technickým službám vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré sa na vykonanie požadovaných skúšok požadujú podľa príslušných regulačných aktov uvedených v prílohe II.

5.   Požadované skúšky sa vykonávajú na vozidlách, systémoch, komponentoch a samostatných technických jednotkách, ktoré sú reprezentatívne pre typ, ktorý sa má schváliť.

6.   Ak bola poskytnutá škála hodnôt parametrov a podmienok, ktoré sa použili na vykonanie vhodných skúšok uvedených v odseku 1, môže si technická služba vybrať ktorúkoľvek hodnotu z uvedenej škály.

7.   Virtuálne skúšobné metódy sa na žiadosť výrobcu a po získaní súhlasu schvaľovacieho orgánu môžu v súlade s prílohou VIII použiť ako alternatívy skúšok uvedených v odseku 1.

8.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 82 prijímať delegované akty, ktorými sa mení príloha VIII, aby sa zohľadnil technologický vývoj a vývoj v oblasti regulácie, prostredníctvom aktualizácie zoznamu regulačných aktov, v súvislosti s ktorými môže výrobca alebo technická služba použiť virtuálne skúšobné metódy a osobitné podmienky, v ktorých sa tieto virtuálne skúšobné metódy majú použiť.

Článok 31

Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby

1.   Schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie EÚ, prijíma nevyhnutné opatrenia v súlade s prílohou IV, aby overil, v prípade potreby v spolupráci so schvaľovacími orgánmi iných členských štátov, či výrobca vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky vyrába v súlade so schváleným typom.

2.   Schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie celého vozidla, overuje štatisticky významný počet vzoriek vozidiel a osvedčení o zhode, pokiaľ ide o ich súlad s článkami 36 a 37, a overuje správnosť údajov v uvedených osvedčeniach o zhode.

3.   Schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie EÚ, prijíma v prípade potreby v spolupráci so schvaľovacími orgánmi iných členských štátov nevyhnutné opatrenia, aby overil, či sú opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku naďalej primerané na to, aby sa vyrábané vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky ďalej zhodovali so schváleným typom a aby osvedčenia o zhode boli naďalej v súlade s článkami 36 a 37.

4.   S cieľom overiť, či sa vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka zhoduje so schváleným typom, schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie EÚ, prijme potrebné opatrenia s cieľom vykonať kontroly alebo skúšky, ktoré sa požadujú pre typové schválenie EÚ, na vzorkách odobratých v priestoroch výrobcu vrátane výrobných zariadení.

Schvaľovací orgán prijme v súlade s prílohou IV opatrenia potrebné na vykonávanie takýchto kontrol alebo skúšok vo frekvencii stanovenej v regulačných aktoch uvedených v prílohe II alebo ak sa v uvedených aktoch nestanovila žiadna frekvencia, aspoň raz za tri roky.

5.   S cieľom overiť, či sa vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka zhoduje so schváleným typom, schvaľovací orgán alebo technické služby:

a)

ak sa v skúšobných postupoch stanovených v príslušných regulačných aktoch uvedených v prílohe II uviedla škála hodnôt, stanovia hodnoty náhodným spôsobom v rámci uvedenej škály pri vykonávaní kontrol alebo skúšok, a

b)

majú prístup k softvéru, algoritmom, dokumentácii a akýmkoľvek dodatočným informáciám v súlade s článkom 25 ods. 4

6.   Schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie EÚ, prijíma opatrenia potrebné na overenie toho, či si výrobca plní povinnosti stanovené v kapitole XIV. Predovšetkým overuje, či výrobca v záujme splnenia uvedených povinností zmenil alebo doplnil informácie systému OBD vozidla a informácie o opravách a údržbe vozidla.

7.   Ak schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie EÚ, zistí, že výrobca už nevyrába vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky v zhode so schváleným typom alebo s požiadavkami tohto nariadenia, alebo zistí, že osvedčenia o zhode už nie sú v súlade s článkami 36 a 37, hoci výroba pokračuje, prijme nevyhnutné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa opatrenia na zabezpečenie zhody výroby vykonávali správne alebo odníme typové schválenie. Schvaľovací orgán sa môže rozhodnúť, že prijme všetky potrebné obmedzujúce opatrenia v súlade s kapitolou XI.

8.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 82 prijímať delegované akty, ktorými sa mení príloha IV, aby sa zohľadnil technologický vývoj a vývoj v oblasti regulácie prostredníctvom aktualizácie postupu na zabezpečenie zhody výroby.

Článok 32

Poplatky

1.   Poplatky za činnosti typového schvaľovania EÚ sa vyberajú od výrobcov, ktorí požiadali o typové schválenie EÚ v príslušnom členskom štáte.

Členský štát zabezpečuje dostupnosť dostatočných zdrojov na pokrytie nákladov na činnosti dohľadu nad trhom. Bez toho, aby bolo dotknuté vnútroštátne právo, uvedené náklady sa môžu kompenzovať prostredníctvom poplatkov, ktoré môžu vyberať členské štáty, kde sa vozidlá uvedú na trhu.

2.   Členské štáty môžu vyberať správne poplatky od technických služieb žiadajúcich o poverenie na celkové alebo čiastočné pokrytie nákladov súvisiacich s činnosťami, ktoré vykonávajú vnútroštátne orgány zodpovedné za technické služby v súlade s týmto nariadením.

KAPITOLA V

ZMENY A PLATNOSŤ TYPOVÝCH SCHVÁLENÍ EÚ

Článok 33

Všeobecné ustanovenia o zmenách typových schválení EÚ

1.   Výrobca bezodkladne i a okamžite informuje schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie EÚ, o každej zmene údajov zaznamenaných v súbore informácií uvedených v článku 26 ods. 4 vrátane každej zmeny v rozšírenej dokumentácii v súlade s regulačnými aktmi uvedenými v prílohe II.

Schvaľovací orgán rozhoduje o tom, či si uvedená zmena vyžaduje zmenu či už vo forme revízie alebo rozšírenia typového schválenia EÚ v súlade s článkom 34, alebo či si táto zmena vyžaduje nové typové schválenie EÚ.

2.   Žiadosť o uvedenú zmenu sa predkladá iba schvaľovaciemu orgánu, ktorý udelil existujúce typové schválenie EÚ.

3.   Keď schvaľovací orgán zistí, že si uvedená zmena vyžaduje opakovanie kontrol alebo skúšok, informuje o tom výrobcu.

4.   Keď schvaľovací orgán na základe kontrol alebo skúšok uvedených v odseku 3 tohto článku zistí, že požiadavky na typové schválenie EÚ sú aj naďalej splnené, uplatňujú sa postupy uvedené v článku 34.

5.   Keď schvaľovací orgán zistí, že na zmenu v údajoch zaznamenaných v súbore informácií sa nemôže uplatniť rozšírenie existujúceho typového schválenia, zmenu typového schválenia EÚ zamietne a požiada výrobcu, aby podal žiadosť o nové typové schválenie EÚ.

Článok 34

Revízie a rozšírenia typových schválení EÚ

1.   Zmena sa označuje ako „revízia“ v prípade, ak schvaľovací orgán zistí, že napriek zmene údajov zaznamenaných v súbore informácií uvedenom v článku 26 ods. 4 je príslušný typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky naďalej v súlade s uplatniteľnými požiadavkami na uvedený typ a že preto nie je potrebné zopakovať kontroly alebo skúšky.

V takomto prípade schvaľovací orgán podľa potreby a bezodkladne vydáva revidované stránky súboru informácií, pričom označí každú revidovanú stránku, aby zreteľne uviedol charakter zmeny a dátum nového vydania, alebo vydáva konsolidovanú, aktualizovanú verziu súboru informácií, ku ktorej sa priloží podrobný opis zmien.

2.   Zmena sa označuje ako „rozšírenie“, keď schvaľovací orgán zistí, že údaje zaznamenané v súbore informácií sa zmenili a dôjde k niektorej z týchto situácií:

a)

sú potrebné dodatočné kontroly alebo skúšky na overenie pokračujúceho súladu s požiadavkami, na ktorých je založené existujúce typové schválenie EÚ;

b)

zmenili sa akékoľvek informácie v osvedčení o typovom schválení EÚ okrem jeho príloh, alebo

c)

na schválený typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky sa začnú uplatňovať nové požiadavky podľa ktoréhokoľvek regulačného aktu uvedeného v prílohe II.

Schvaľovací orgán v prípade rozšírenia bezodkladne vydá aktualizované osvedčenie o typovom schválení EÚ označené číslom rozšírenia, ktoré sa zvýši podľa počtu za sebou nasledujúcich rozšírení, ktoré už boli udelené. V uvedenom osvedčení o schválení sa jasne uvedie dôvod rozšírenia, dátum nového vydania a v prípade potreby doba platnosti.

3.   Pri každom vydaní zmenených strán súboru informácií alebo konsolidovanej, aktualizovanej verzie súboru informácií sa zodpovedajúcim spôsobom zmení index súboru informácií tak, aby sa v ňom uvádzal dátum posledného rozšírenia alebo revízie alebo dátum najnovšej konsolidácie aktualizovanej verzie.

4.   Ak sú nové požiadavky uvedené v odseku 2 písm. c) z technického hľadiska pre tento typ vozidla nepodstatné alebo ak sa týkajú iných kategórií vozidiel než tej, do ktorej vozidlo patrí, nevyžaduje sa žiadne rozšírenie typového schválenia vozidla.

Článok 35

Ukončenie platnosti

1.   Schvaľovací orgán overuje v prípade vozidiel kategórie M1 a N1 po siedmich rokoch a v prípade vozidiel kategórie M2, M3, N2, N3 a O po 10 rokoch od poslednej aktualizácie súboru informácií týkajúceho sa osvedčenia o typovom schválení EÚ celého vozidla, či je typ vozidla v súlade so všetkými regulačnými aktmi, ktoré sa vzťahujú na daný typ.

Ak schvaľovací orgán vykonáva overovanie uvedené v prvom pododseku tohto odseku, nie je nutné opakovať skúšky uvedené v článku 30.

2.   Typové schválenie EÚ sa stáva neplatným v každom z týchto prípadov:

a)

nové požiadavky uplatniteľné na schválený typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky sa stanú povinnými pre sprístupnenie na trhu, prihlásenie do evidencie alebo uvedenie do prevádzky a typové schválenie EÚ nie je možné rozšíriť z dôvodov stanovených v článku 34 ods. 2 písm. c);

b)

ak sa overovaním vykonávaným v súlade s odsekom 1 tohto článku dospeje k záveru, že vozidlo nie je v súlade so všetkými regulačnými aktmi, ktoré sa vzťahujú na daný typ;

c)

výroba vozidiel v súlade so schváleným typom vozidla sa definitívne ukončila na dobrovoľnom základe, za čo sa považuje situácia, keď sa v predchádzajúcich dvoch rokoch nevyrobilo žiadne vozidlo príslušného typu. Takéto typové schválenie však platí aj naďalej na účely prihlásenia do evidencie alebo uvedenia do prevádzky, pokiaľ nie je uplatniteľné písmeno a) tohto odseku;

d)

ak bolo typové schválenie EÚ odňaté v súlade s článkom 31 ods. 7;

e)

ak platnosť osvedčenia o typovom schválení EÚ skončila pre obmedzenie uvedené v článku 39 ods. 6;

f)

ak sa zistilo, že typové schválenie sa zakladá na nepravdivých vyhláseniach, falšovaných výsledkoch skúšok alebo ak boli zatajené údaje, ktoré by viedli k zamietnutiu udelenia typového schválenia.

3.   Ak sa skončí platnosť typového schválenia celého vozidla len jedného variantu v rámci typu vozidla alebo jednej verzie v rámci variantu, platnosť daného typového schválenia celého vozidla typu vozidla sa skončí, len pokiaľ ide o tento konkrétny variant alebo verziu.

4.   V prípade, že sa definitívne ukončila výroba určitého typu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, výrobca to bezodkladne oznámi schvaľovaciemu orgánu, ktorý udelil typové schválenie EÚ.

Schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie EÚ daného typu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, o tom do jedného mesiaca od doručenia oznámenia uvedeného v prvom pododseku informuje schvaľovacie orgány ostatných členských štátov.

5.   V prípade, že sa má skončiť platnosť osvedčenia o typovom schválení EÚ, výrobca to bezodkladne oznámi schvaľovaciemu orgánu, ktorý udelil typové schválenie EÚ.

6.   Schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie EÚ, po prijatí oznámenia od výrobcu bezodkladne oznámi schvaľovacím orgánom ostatných členských štátov a Komisii všetky relevantné informácie pre sprístupnenie na trhu, prihlásenie do evidencie alebo prípadne uvedenie vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek do prevádzky.

V prípade vozidiel sa v oznámení uvedenom v prvom pododseku tohto odseku uvádza dátum výroby a identifikačné číslo vozidla (ďalej len „VIN“) posledného vyrobeného vozidla, ako sa vymedzuje v článku 2 bode 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 19/2011 (19).

KAPITOLA VI

OSVEDČENIE O ZHODE A OZNAČENIA

Článok 36

Osvedčenie o zhode v papierovej forme

1.   Výrobca vydáva osvedčenie o zhode v papierovej forme, ktorý sa prikladá ku každému vozidlu, či už dokončenému, nedokončenému, alebo dokončovanému, ktoré sa vyrobilo v súlade so schváleným typom vozidla. Výrobca na tento účel používa vzor stanovený vo vykonávacích aktoch uvedených v odseku 4.

V osvedčení o zhode v papierovej forme sa uvádzajú hlavné charakteristiky vozidla, ako aj jeho technické vlastnosti v konkrétnom vyjadrení. Osvedčenie o zhode v papierovej forme obsahuje dátum výroby vozidla. Osvedčenie o zhode v papierovej forme sa navrhne tak, aby sa zabránilo jeho sfalšovaniu.

Osvedčenie o zhode v papierovej forme sa kupujúcemu odovzdáva bezplatne spolu s vozidlom. Jeho odovzdanie nesmie závisieť od výslovnej žiadosti alebo predloženia dodatočných informácií výrobcovi.

2.   Od 5. júla 2026 je výrobca oslobodený od povinnosti uvedenej v odseku 1 tohto článku vydávať osvedčenie o zhode v papierovej forme, ktoré sa prikladá ku každému vozidlu, ak výrobca vydáva osvedčenie o zhode ako štruktúrované údaje v elektronickej forme v súlade s článkom 37 ods. 1

3.   Výrobca počas 10 rokov od dátumu výroby vozidla na požiadanie vlastníka vozidla vydá duplikát osvedčenia o zhode v papierovej forme za odplatu neprevyšujúcu náklady na vydanie duplikátu osvedčenia. Slovo „duplikát“ musí byť jasne viditeľné na prednej strane každého duplikátu osvedčenia.

4.   Komisia prijme vykonávacie akty týkajúce sa osvedčenia o zhode v papierovej forme, v ktorých sa stanoví najmä:

a)

vzor osvedčenia o zhode;

b)

ochranné prvky brániace falšovaniu a pozmeňovaniu osvedčenia o zhode a

c)

špecifikácia týkajúca sa spôsobu podpísania osvedčenia o zhode.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 83 ods. 2. Prvý takýto vykonávací akt sa prijme do 1. septembra 2020.

5.   Osvedčenie o zhode v papierovej forme sa vyhotovuje aspoň v jednom z úradných jazykov Únie.

6.   Osoba alebo osoby oprávnené podpisovať osvedčenia o zhode v papierovej forme musia byť zamestnané výrobcom a musia byť riadne poverené niesť plnú právnu zodpovednosť výrobcu, pokiaľ ide o návrh a konštrukciu vozidla alebo o zhodu jeho výroby.

7.   Osvedčenie o zhode v papierovej forme sa vypĺňa v celom rozsahu a neobsahuje žiadne obmedzenia, pokiaľ ide o iné použitie vozidla než to, ktoré je uvedené v tomto nariadení alebo v ktoromkoľvek z regulačných aktov uvedených v prílohe II.

8.   V prípade nedokončeného základného vozidla výrobca vypĺňa len tie polia osvedčenia o zhode v papierovej forme, ktoré sú relevantné z hľadiska stupňa dokončenia vozidla.

9.   V prípade nedokončeného alebo dokončovaného vozidla výrobca vypĺňa len tie polia osvedčenia o zhode v papierovej forme, ktoré sa týkajú doplnení alebo zmien vykonaných v prebiehajúcom stupni schvaľovania, a v prípade potreby pripojí všetky osvedčenia o zhode v papierovej forme, ktoré sa vydali na predchádzajúcich stupňoch.

Článok 37

Osvedčenie o zhode v elektronickej forme

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 36 ods. 1, od 5. júla 2026 výrobca bezplatne a bez zbytočného odkladu po dátume výroby vozidla poskytne schvaľovaciemu orgánu, ktorý udelil typové schválenie celého vozidla, osvedčenie o zhode v podobe štruktúrovaných údajov v elektronickej forme v súlade s vykonávacími aktmi uvedenými v odseku 8 tohto článku.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 36 ods. 1, môže ktorýkoľvek výrobca poskytnúť osvedčenia o zhode v súlade s odsekom 1 tohto článku pred 5. júlom 2026.

3.   Schvaľovací orgán poskytuje osvedčenie o zhode v podobe štruktúrovaných údajov v elektronickej forme v súlade s vykonávacími aktmi uvedenými v odseku 8, aby schvaľovacie orgány, orgány dohľadu nad trhom a orgány pre evidenciu členských štátov a Komisia mali prístup k osvedčeniu o zhode.

4.   Členské štáty môžu výrobcov oslobodiť od povinnosti stanovenej v odseku 1 tohto článku v prípade typov vozidiel, ktorým sa v súlade s článkom 42 udelilo vnútroštátne typové schválenie vozidiel vyrábaných v malých sériách.

5.   Schvaľovací orgán, ktorému sa doručí osvedčenie o zhode v podobe štruktúrovaných údajov v elektronickej forme v súlade s vykonávacími aktmi uvedenými v odseku 8 tohto článku, udeľuje iba prístup na čítanie osvedčenia o zhode ustanovenom v článku 12 ods. 2. V prípade vozidiel vyrábaných vo viacerých stupňoch sa takýto prístup udeľuje výrobcovi v nasledujúcom stupni.

6.   Celá výmena údajov podľa tohto článku prebieha prostredníctvom zabezpečených protokolov pre výmenu údajov.

7.   Členské štáty určujú organizáciu a štruktúru svojej dátovej siete, aby sa od 1. septembra 2025 umožnil príjem údajov osvedčení o zhode v podobe štruktúrovaných údajov v elektronickej forme v súlade s vykonávacími aktmi uvedenými v odseku 8, a to pokiaľ možno využitím existujúcich systémov na výmenu štruktúrovaných údajov.

8.   Komisia s ohľadom na údaje, ktoré musí obsahovať osvedčenie o zhode v papierovej forme, prijíma vykonávacie akty týkajúce sa osvedčení o zhode v podobe štruktúrovaných údajov v elektronickej forme, v ktorých sa stanovuje najmä:

a)

základný formát a štruktúra prvkov údajov osvedčení o zhode v elektronickej forme a správ používaných v rámci výmeny;

b)

minimálne požiadavky na bezpečnú výmenu údajov vrátane predchádzania poškodeniu a zneužitiu údajov a opatrenia, ktorými sa zaručuje autentickosť elektronických údajov, napríklad používanie digitálneho podpisu;

c)

prostriedky na výmenu údajov týkajúcich sa osvedčení o zhode v elektronickej forme;

d)

minimálne požiadavky na jedinečný identifikátor pre jednotlivé vozidlá a podobu informácií pre kupujúceho v súlade s odsekom 5;

e)

iba prístup na čítanie uvedený v odseku 5;

f)

výnimky pre výrobcov konkrétnych kategórií vozidiel a typov vozidiel vyrábaných v malých sériách.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 83 ods. 2 Prvý takýto vykonávací akt sa prijme do 1. septembra 2020.

9.   Členské štáty musia byť schopné si vymieňať osvedčenia o zhode v elektronickej forme v súlade s týmto článkom s ostatnými členskými štátmi najneskôr od 5. júla 2026.

10.   Od 5. júla 2026, ak vo výnimočných prípadoch o to požiada vnútroštátny orgán, výrobca vydáva duplikát osvedčenia o zhode v papierovej forme.

Článok 38

Povinný a doplnkový štítok, označenia a značka typového schválenia komponentov a samostatných technických jednotiek výrobcu

1.   Výrobca vozidla pripevňuje na každé vozidlo vyrobené v zhode so schváleným typom povinný štítok, prípadne doplnkové štítky, a údaje alebo symboly s označeniami, ktoré sa vyžadujú podľa tohto nariadenia a príslušných regulačných aktov uvedených v prílohe II.

2.   Výrobca komponentu alebo samostatnej technickej jednotky pripevňuje na každý komponent a samostatnú technickú jednotku vyrobenú v zhode so schváleným typom, či už je alebo nie je súčasťou systému, značku typového schválenia, ktorá sa vyžaduje podľa príslušných regulačných aktov uvedených v prílohe II.

Ak sa takáto značka typového schválenia nevyžaduje, výrobca na komponent alebo samostatnú technickú jednotku pripevňuje aspoň svoj obchodný názov alebo ochrannú známku, ako aj číslo typu alebo identifikačné číslo.

3.   Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými stanoví model značky typového schválenia EÚ. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 83 ods. 2. Prvý takýto vykonávací akt sa prijme do 5. júla 2020.

4.   Hospodárske subjekty uvedú na trh alebo sprístupnia na trhu len tie vozidlá, komponenty a samostatné technické jednotky, ktoré sú označené v súlade s týmto nariadením.

KAPITOLA VII

NOVÉ TECHNOLÓGIE ALEBO NOVÉ KONCEPCIE

Článok 39

Výnimky pre nové technológie alebo nové koncepcie

1.   Výrobca môže požiadať o typové schválenie EÚ pre typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktorý zahŕňa nové technológie alebo nové koncepcie, ktoré sú nezlučiteľné s jedným alebo viacerými regulačnými aktmi uvedenými v prílohe II.

2.   Schvaľovací orgán udelí typové schválenie EÚ uvedené v odseku 1, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

v žiadosti o typové schválenie EÚ sa uvádzajú dôvody, prečo sú vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky v dôsledku nových technológií alebo nových koncepcií nezlučiteľné s jedným alebo viacerými regulačnými aktmi uvedenými v prílohe II;

b)

v žiadosti o typové schválenie EÚ sa opisuje vplyv novej technológie alebo novej koncepcie na bezpečnosť a životné prostredie a opatrenia prijaté na zabezpečenie minimálne rovnakej úrovne bezpečnosti a ochrany životného prostredia, akú zabezpečujú požiadavky, v súvislosti s ktorými sa žiada o výnimku z uplatňovania;

c)

sú predložené opisy a výsledky skúšok, ktoré preukazujú, že podmienka uvedená v písmene b) je splnená.

3.   Udelenie typových schválení EÚ, ktorými sa novým technológiám alebo novým koncepciám udeľuje výnimka, podlieha povoleniu zo strany Komisie.

Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými rozhodne o udelení povolenia uvedeného v prvom pododseku tohto odseku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 83 ods. 2

4.   Schvaľovací orgán môže do prijatia vykonávacích aktov uvedených v odseku 3 udeliť predbežné typové schválenie EÚ pre typ vozidla, na ktorý sa vzťahuje požadovaná výnimka, ktoré bude platné len na území členského štátu daného schvaľovacieho orgánu. Schvaľovací orgán o tom bezodkladne informuje Komisiu a ostatné členské štáty prostredníctvom spisu, ktorý obsahuje informácie uvedené v odseku 2.

Predbežná povaha a obmedzená územná platnosť typového schválenia EÚ je zrejmá zo záhlavia osvedčenia o typovom schválení EÚ a zo záhlavia osvedčenia o zhode.

5.   Schvaľovacie orgány ostatných členských štátov môžu akceptovať predbežné typové schválenie EÚ uvedené v odseku 4 na svojom území za predpokladu, že o tom písomne informujú schvaľovací orgán, ktorý predbežné typové schválenie EÚ udelil.

6.   V prípade potreby vykonávacie akty uvedené v odseku 3 spresnia, či povolenia podliehajú nejakým obmedzeniam, najmä pokiaľ ide o maximálny počet vozidiel, na ktoré sa vzťahujú. V každom prípade je typové schválenie EÚ platné minimálne 36 mesiacov.

7.   Ak Komisia prijme vykonávacie akty uvedené v odseku 3 na zamietnutie udelenia povolení, schvaľovací orgán bezodkladne informuje držiteľa predbežného typového schválenia EÚ uvedeného v odseku 4 o tom, že predbežné typové schválenie EÚ sa zruší do šiestich mesiacov odo dňa vykonávacieho aktu.

Vozidlá vyrobené v zhode s predbežným typovým schválením EÚ pred skončením jeho platnosti sa môžu uviesť na trh, prihlásiť do evidencie alebo uviesť do prevádzky v každom členskom štáte, ktorý uznal predbežné typové schválenie EÚ v súlade s odsekom 5.

Článok 40

Následné prispôsobenie regulačných aktov

1.   Ak Komisia povolila udelenie typového schválenia EÚ podľa článku 39, bezodkladne podnikne kroky potrebné na prispôsobenie dotknutých regulačných aktov najnovšiemu technologickému vývoju.

Keď sa výnimka podľa článku 39 vzťahuje na predpis OSN, Komisia predloží návrhy na zmenu príslušného predpisu OSN v súlade s postupom uplatniteľným podľa revidovanej dohody z roku 1958.

2.   Po zmene príslušných regulačných aktov sa zrušia všetky obmedzenia vo vykonávacích aktoch uvedených v článku 39 ods. 3

3.   Keď sa neprijali kroky potrebné na prispôsobenie regulačných aktov uvedené v odseku 1 tohto článku, Komisia môže na žiadosť členského štátu, ktorý udelil predbežné typové schválenie EÚ, prijať vykonávacie akty, prostredníctvom ktorých rozhodne, či udelí povolenie na predĺženie platnosti predbežného typového schválenia EÚ. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 83 ods. 2

KAPITOLA VIII

VOZIDLÁ VYRÁBANÉ V MALÝCH SÉRIÁCH

Článok 41

Typové schválenie EÚ vozidiel vyrábaných v malých sériách

1.   Členské štáty na žiadosť výrobcu a v rámci ročných množstvových obmedzení týkajúcich sa kategórií vozidiel M, N a O stanovených v bode 1 časti A prílohy V udelia typové schválenie EÚ pre typ vozidla vyrábaný v malých sériách, ktoré spĺňa aspoň technické požiadavky stanovené v dodatku 1 k časti I prílohy II.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje na vozidlá na špeciálne účely.

3.   Osvedčeniu o typovom schválení EÚ vozidiel vyrábaných v malých sériách sa pridelí jedinečné číslo v súlade s harmonizovaným systémom číslovania, ktoré umožňuje aspoň identifikáciu členského štátu, ktorý udelil toto typové schválenie EÚ, a identifikáciu požiadaviek, ktoré typ vozidla, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka spĺňa.

4.   Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce vzor a systém číslovania pre osvedčenia o typovom schválení EÚ vozidiel vyrábaných v malých sériách. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 83 ods. 2.

5.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 82 s cieľom zmeniť dodatok 1 k časti I prílohy II, aby sa stanovili technické požiadavky na kategórie vozidiel M, N a O, a náležite zmeniť bod 1 časti A prílohy V, pokiaľ ide o ročné množstvové obmedzenia.

Článok 42

Vnútroštátne typové schválenie vozidiel vyrábaných v malých sériách

1.   Výrobcovia môžu požiadať o vnútroštátne typové schválenie vozidiel vyrábaných v malých sériách v rámci ročných množstvových obmedzení stanovených v bode 2 časti A prílohy V. Tieto obmedzenia sa uplatňujú na sprístupnenie na trhu, prihlásenie do evidencie alebo uvedenie do prevádzky vozidiel schváleného typu na trhu každého členského štátu v danom roku.

2.   Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že od povinnosti dodržiavať jednu alebo viaceré požiadavky tohto nariadenia alebo jednu alebo viaceré požiadavky stanovené v regulačných aktoch uvedených v prílohe II oslobodia ktorýkoľvek typ vozidla uvedený v odseku 1 za predpokladu, že uvedené členské štáty stanovia príslušné alternatívne požiadavky.

3.   Na účely vnútroštátneho typového schválenia vozidiel vyrábaných v malých sériách schvaľovací orgán akceptuje systémy, komponenty a samostatné technické jednotky, ktoré sú typovo schválené v súlade s regulačnými aktmi uvedenými v prílohe II.

4.   Osvedčeniu o vnútroštátnom typovom schválení vozidiel vyrábaných v malých sériách sa pridelí jedinečné číslo v súlade s harmonizovaným systémom číslovania, ktoré umožňuje aspoň identifikáciu členského štátu, ktorý udelil toto typové schválenie, a identifikáciu schválenia ako schválenia udeleného vnútroštátnej malej sérii.

5.   Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce vzor a harmonizovaný systém číslovania osvedčenia o vnútroštátnom typovom schválení vozidiel vyrábaných v malých sériách, v záhlaví ktorého sa uvádza nadpis „Osvedčenie o vnútroštátnom typovom schválení vozidla vyrobeného v malej sérii“ a špecifikuje sa obsah a povaha výnimiek udelených podľa odseku 2 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 83 ods. 2 Dovtedy, kým Komisia neprijme takéto vykonávacie akty, členské štáty môžu naďalej určovať formát osvedčení o vnútroštátnom typovom schválení.

Článok 43

Platnosť vnútroštátneho typového schválenia vozidiel vyrábaných v malých sériách

1.   Platnosť vnútroštátneho typového schválenia vozidiel vyrábaných v malých sériách sa obmedzuje na územie členského štátu, ktorého schvaľovací orgán udelil typové schválenie.

2.   Schvaľovací orgán na žiadosť výrobcu pošle schvaľovacím orgánom členských štátov zvolených výrobcom kópiu osvedčenia o vnútroštátnom typovom schválení vrátane príslušných častí súboru informácií uvedeného v článku 26 ods. 4, či už doporučenou zásielkou alebo elektronickou poštou.

3.   Schvaľovacie orgány členských štátov vnútroštátne typové schválenie akceptujú, pokiaľ nemajú opodstatnený dôvod domnievať sa, že vnútroštátne technické požiadavky, v súlade s ktorými bol typ vozidla schválený, nie sú rovnocenné s ich vlastnými požiadavkami.

4.   Schvaľovacie orgány členských štátov, ktoré si zvolil výrobca, do dvoch mesiacov od prijatia dokumentov uvedených v odseku 2 oznámia schvaľovaciemu orgánu, ktorý udelil vnútroštátne typové schválenie, svoje rozhodnutie vo veci akceptácie typového schválenia. Keď sa v uvedenom dvojmesačnom období neoznámilo žiadne takéto rozhodnutie, vnútroštátne typové schválenie sa považuje za akceptované.

5.   Schvaľovací orgán, ktorý udelil vnútroštátne typové schválenie vozidiel vyrábaných v malých sériách, na žiadosť žiadateľa, ktorý si želá uviesť na trh, prihlásiť do evidencie alebo uviesť do prevádzky v druhom členskom štáte vozidlo s vnútroštátnym typovým schválením vozidiel vyrábaných v malých sériách, poskytne vnútroštátnemu orgánu druhého členského štátu kópiu osvedčenia o typovom schválení vrátane príslušných častí súboru informácií.

Schvaľovací orgán druhého členského štátu povolí uvedenie na trh, prihlásenie do evidencie alebo uvedenie do prevádzky takéhoto vozidla, pokiaľ nemá opodstatnený dôvod domnievať sa, že vnútroštátne technické požiadavky, v súlade s ktorými bol typ vozidla schválený, nie sú rovnocenné s jeho vlastnými požiadavkami.

KAPITOLA IX

SCHVÁLENIA JEDNOTLIVÝCH VOZIDIEL

Článok 44

Schválenia EÚ jednotlivých vozidiel

1.   Členské štáty udelia schválenie EÚ jednotlivého vozidla vozidlu, ktoré spĺňa požiadavky stanovené v dodatku 2 k časti I prílohy II, alebo vozidlám na špeciálne účely, ktoré spĺňajú požiadavky v časti III prílohy II.

Táto kapitola sa nevzťahuje na nedokončené vozidlá.

2.   Žiadosť o schválenie EÚ jednotlivého vozidla predkladá vlastník vozidla, jeho výrobca, zástupca výrobcu alebo jeho dovozca.

3.   Členské štáty nevykonávajú deštrukčné skúšky, ktorých cieľom je zistiť, či vozidlo spĺňa požiadavky uvedené v odseku 1, ale namiesto toho na tento účel používajú všetky relevantné informácie, ktoré poskytol žiadateľ.

4.   Osvedčeniu o schválení EÚ jednotlivého vozidla sa pridelí jedinečné číslo v súlade s harmonizovaným systémom číslovania, ktoré umožňuje aspoň identifikáciu členského štátu, ktorý udelil schválenie EÚ jednotlivého vozidla.

5.   Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce vzor a systém číslovania osvedčenia o schválení EÚ jednotlivého vozidla. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 83 ods. 2 Prvé takéto vykonávacie akt sa prijmú do 5. júla 2020.

6.   Členské štáty povolia uvedenie na trh, prihlásenie do evidencie alebo uvedenie do prevádzky vozidiel s platným osvedčením o schválení EÚ jednotlivého vozidla.

7.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 82, ktorými sa mení časť I prílohy II, aby sa stanovili technické požiadavky na vozidlá kategórií M, N a O.

Článok 45

Vnútroštátne schválenia jednotlivých vozidiel

1.   Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že od povinnosti dodržiavať jednu alebo viaceré požiadavky tohto nariadenia alebo jednu alebo viaceré požiadavky stanovené v regulačných aktoch uvedených v prílohe II oslobodia konkrétne vozidlo, bez ohľadu na to, či je jedinečné, za predpokladu, že uvedené členské štáty stanovili príslušné alternatívne požiadavky.

2.   Žiadosť o vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla predkladá vlastník vozidla, jeho výrobca, zástupca výrobcu alebo jeho dovozca.

3.   Členské štáty nevykonávajú deštrukčné skúšky, ktorých cieľom je overiť, či vozidlo spĺňa alternatívne požiadavky uvedené v odseku 1, ale namiesto toho na tento účel používajú všetky relevantné informácie, ktoré poskytol žiadateľ.

4.   Schvaľovací orgán na účely vnútroštátneho schválenia jednotlivého vozidla akceptuje systémy, komponenty a samostatné technické jednotky, ktoré sú typovo schválené v súlade s regulačnými aktmi uvedenými v prílohe II.

5.   Členský štát bezodkladne vydá osvedčenie o vnútroštátnom schválení jednotlivého vozidla, ak vozidlo zodpovedá opisu pripojenému k žiadosti a spĺňa príslušné alternatívne požiadavky.

6.   Osvedčeniu o vnútroštátnom schválení jednotlivého vozidla sa pridelí jedinečné číslo v súlade s harmonizovaným systémom číslovania, ktoré umožňuje aspoň identifikáciu členského štátu, ktorý udelil schválenie, a identifikáciu požiadaviek, ktoré vozidlo spĺňa.

7.   Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce vzor a systém číslovania osvedčenia o vnútroštátnom schválení jednotlivého vozidla. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 83 ods. 2 Dovtedy, kým Komisia neprijme takéto vykonávacie akty, členské štáty môžu naďalej určovať formát osvedčení o vnútroštátnom schválení jednotlivého vozidla.

Článok 46

Platnosť vnútroštátnych schválení jednotlivých vozidiel

1.   Platnosť vnútroštátneho schválenia jednotlivého vozidla sa obmedzuje na územie členského štátu, ktorý schválenie jednotlivého vozidla udelil.

2.   Členský štát, ktorý udelil schválenie, na požiadanie poskytuje žiadateľovi, ktorý si želá sprístupniť na trhu, prihlásiť do evidencie alebo uviesť do prevádzky v inom členskom štáte vozidlo, ktorému bolo udelené vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla, vyhlásenie o technických požiadavkách, na základe ktorých bolo vozidlo schválené.

3.   Členský štát na svojom území povolí sprístupnenie na trhu, prihlásenie do evidencie alebo uvedenie do prevádzky vozidla, ktorému iný členský štát udelil vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla v súlade s článkom 45, pokiaľ nemá opodstatnené dôvody domnievať sa, že príslušné alternatívne požiadavky, na základe ktorých bolo vozidlo schválené, nie sú rovnocenné s jeho vlastnými alebo že vozidlo uvedené požiadavky nespĺňa.

4.   Tento článok sa uplatňuje na vozidlá, ktoré sa typovo schválili v súlade s týmto nariadením a ktoré sa upravili pred ich prvým prihlásením do evidencie alebo uvedením do prevádzky.

Článok 47

Osobitné ustanovenia

1.   Postupy stanovené v článkoch 44 a 45 sa môžu uplatňovať na konkrétne vozidlo vyrábané vo viacerých stupňoch.

2.   Postupy stanovené v článkoch 44 a 45 nenahrádzajú prechodný stupeň v rámci bežného sledu postupu viacstupňového typového schválenia a neuplatňujú sa na účely získania prvého stupňa schválenia vozidla.

KAPITOLA X

SPRÍSTUPNENIE NA TRHU, PRIHLÁSENIE DO EVIDENCIE ALEBO UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Článok 48

Sprístupnenie na trhu, prihlásenie do evidencie alebo uvedenie do prevádzky vozidiel iných ako vozidiel ukončenej série

1.   Bez toho, aby boli dotknuté články 51, 52 a 53, vozidlá, pre ktoré je typové schválenie celého vozidla povinné alebo pre ktoré výrobca získal takéto typové schválenie, sa sprístupnia na trhu, prihlásia do evidencie alebo uvedú do prevádzky len vtedy, ak je k nim priložené platné osvedčenie o zhode vydané v súlade s článkami 36 a 37.

Prihlásenie do evidencie a uvedenie do prevádzky nedokončených vozidiel sa môže zamietnuť, kým sú vozidlá nedokončené. Nedokončené vozidlá sa neprihlasujú do evidencie ani neuvádzajú do prevádzky s cieľom obísť uplatňovanie článku 49.

2.   Počet vozidiel vyrábaných v malých sériách sprístupnených na trhu, prihlásených do evidencie alebo uvedených do prevádzky počas toho istého roka nesmie prekročiť ročné množstvové obmedzenia stanovené v prílohe V.

Článok 49

Sprístupnenie na trhu, prihlásenie do evidencie alebo uvedenie do prevádzky vozidiel ukončenej série

1.   S výhradou obmedzení uvedených v časti B prílohy V a v obmedzenom období, ako sa stanovuje v odseku 2, môžu členské štáty prihlasovať do evidencie a povoliť sprístupnenie na trhu alebo uvedenie do prevádzky vozidiel zodpovedajúcich typu vozidla, ktorého typové schválenie EÚ už nie je platné.

Prvý pododsek sa uplatňuje iba na vozidlá na území Únie, na ktoré sa v čase ich výroby vzťahovalo platné typové schválenie EÚ, a ktoré sa neprihlásili do evidencie alebo neuviedli do prevádzky pred skončením jeho platnosti.

2.   Odsek 1 sa v prípade dokončených vozidiel uplatňuje iba počas 12 mesiacov odo dňa, keď sa skončila platnosť typového schválenia EÚ, a v prípade dokončovaných vozidiel počas 18 mesiacov od uvedeného dátumu.

3.   Výrobca, ktorý chce využiť odsek 1, predloží žiadosť príslušnému orgánu každého členského štátu, ktorého sa týka prihlásenie dotknutých vozidiel do evidencie alebo ich uvedenie do prevádzky. V žiadosti sa uvedú všetky technické alebo ekonomické dôvody, ktoré uvedeným vozidlám bránia v tom, aby spĺňali nové technické požiadavky.

Dotknuté členské štáty sa do troch mesiacov od prijatia takejto žiadosti rozhodnú, či povolia prihlásenie uvedených vozidiel do evidencie alebo ich uvedenie do prevádzky na svojom území, a ak áno, tak v akom počte.

4.   Členské štáty uplatňujú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa účinne sledoval počet vozidiel, ktoré sa majú prihlásiť do evidencie alebo uviesť do prevádzky v rámci postupu uvedeného v tomto článku.

Článok 50

Sprístupnenie na trhu alebo uvedenie do prevádzky komponentov a samostatných technických jednotiek

1.   Komponenty a samostatné technické jednotky vrátane tých, ktoré sú určené pre trh s náhradnými súčiastkami, sa môžu sprístupniť na trhu alebo uviesť do prevádzky len v prípade, ak spĺňajú požiadavky príslušných regulačných aktov uvedených v prílohe II a sú označené v súlade s článkom 38.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje na komponenty alebo samostatné technické jednotky osobitne skonštruované alebo projektované pre vozidlá, na ktoré sa toto nariadenie nevzťahuje.

3.   Členské štáty môžu povoliť sprístupnenie na trhu alebo uvedenie do prevádzky komponentov a samostatných technických jednotiek, ktorým bola udelená výnimka podľa článku 39 alebo sa majú použiť vo vozidlách, na ktoré sa vzťahujú schválenia udelené podľa článku 41, 42, 44 a 45 týkajúce sa príslušného komponentu alebo samostatnej technickej jednotky.

4.   Členské štáty tiež môžu povoliť sprístupnenie na trhu alebo uvedenie do prevádzky komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré sa majú použiť vo vozidlách, ktoré v čase, keď sa sprístupnili na trhu, prihlásili do evidencie alebo uviedli do prevádzky, nemuseli byť typovo schválené podľa tohto nariadenia alebo podľa smernice 2007/46/ES.

5.   Členské štáty tiež môžu povoliť sprístupnenie na trhu alebo uvedenie do prevádzky náhradných komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré sa majú použiť vo vozidlách, na ktoré sa udelilo typové schválenie pred nadobudnutím účinnosti požiadaviek príslušných regulačných aktov uvedených v prílohe II, v súlade s požiadavkami príslušného aktu, ktorý sa uplatňoval, keď sa uvedené typové schválenia udeľovali pôvodne.

KAPITOLA XI

OCHRANNÉ DOLOŽKY

Článok 51

Vnútroštátne hodnotenie, pokiaľ ide o vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky, pri ktorých existuje podozrenie, že predstavujú vážne riziko alebo že nie sú v súlade s právnymi predpismi

Ak orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu majú na základe svojich vlastných činností dohľadu nad trhom alebo informácií poskytnutých schvaľovacím orgánom, výrobcom alebo na základe sťažností dostatočné dôvody domnievať sa, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka predstavuje vážne riziko pre zdravie alebo bezpečnosť ľudí alebo pre iné aspekty ochrany verejného záujmu, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, alebo že nespĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení, vykonajú hodnotenie dotknutého vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotke týkajúce sa príslušných požiadaviek stanovených v tomto nariadení. Príslušné hospodárske subjekty a príslušné schvaľovacie orgány plne spolupracujú s orgánmi dohľadu nad trhom, k čomu patrí aj postúpenie výsledkov všetkých relevantných kontrol alebo skúšok vykonaných v súlade s článkom 31.

Na posúdenie rizika dotknutého vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky sa uplatňuje článok 20 nariadenia (ES) č. 765/2008.

Článok 52

Vnútroštátne postupy zaobchádzania s vozidlami, systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami, ktoré predstavujú vážne riziko alebo nie sú v súlade s právnymi predpismi

1.   Ak orgán dohľadu nad trhom jedného členského štátu po vykonaní hodnotenia podľa článku 51 zistí, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka predstavuje vážne riziko pre zdravie alebo bezpečnosť ľudí alebo pre iné aspekty ochrany verejného záujmu, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, bezodkladne požiada príslušný hospodársky subjekt, aby bezodkladne prijal všetky príslušné nápravné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že dotknuté vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka pri uvedení na trh, prihlásení do evidencie alebo uvedení do prevádzky už uvedené riziko predstavovať nebude.

2.   Ak orgán dohľadu nad trhom jedného členského štátu po vykonaní hodnotenia podľa článku 51 zistí, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka nie je v súlade s týmto nariadením, ale nepredstavuje vážne riziko uvedené v odseku 1 tohto článku, bezodkladne požiada príslušný hospodársky subjekt, aby v primeranej lehote prijal všetky príslušné nápravné opatrenia k tomu, aby vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka boli v súlade s týmto nariadením. Táto lehota musí byť primeraná závažnosti nesúladu s cieľom zabezpečiť, že dotknuté vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka pri uvedení na trh, prihlásení do evidencie alebo uvedení do prevádzky bude v súlade s týmto nariadením.

Hospodárske subjekty v súlade s povinnosťami stanovenými v článkoch 13 až 21 zabezpečujú, aby sa prijali všetky potrebné nápravné opatrenia, pokiaľ ide o všetky dotknuté vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré uviedli na trh, prihlásili do evidencie alebo uviedli do prevádzky v Únii.

3.   Ak hospodárske subjekty v rámci príslušného obdobia uvedeného v odseku 1 alebo 2 neprijmú primerané nápravné opatrenia, alebo keď si riziko vyžaduje rýchle konanie, vnútroštátne orgány prijmú všetky primerané predbežné obmedzujúce opatrenia s cieľom zakázať alebo obmedziť sprístupnenie dotknutých vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek na trhu, ich prihlásenie do evidencie alebo uvedenie do prevádzky na ich vnútroštátnom trhu, alebo opatrenia ktorými sa sťahujú z uvedeného trhu alebo od používateľov.

Na obmedzujúce opatrenia uvedené v prvom pododseku tohto odseku sa vzťahuje článok 21 nariadenia (ES) č. 765/2008.

4.   Na zabezpečenie jednotného uplatňovania tohto článku môže Komisia prijať vykonávacie akty stanovujúce klasifikáciu závažnosti nesúladu a primerané opatrenia, ktoré majú prijať vnútroštátne orgány. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 83 ods. 2.

Článok 53

Nápravné a obmedzujúce opatrenia na úrovni Únie

1.   Členský štát, ktorý prijíma nápravné alebo obmedzujúce opatrenia v súlade s článkom 52, to prostredníctvom ICSMS bezodkladne oznámi Komisii a ostatným členským štátom. O svojich zisteniach bezodkladne informuje aj schvaľovací orgán, ktorý udelil schválenie.

Poskytnuté informácie zahŕňajú všetky dostupné údaje, najmä údaje potrebné na identifikáciu dotknutého vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, údaje o ich pôvode, charaktere údajného nesúladu a možnom riziku, charaktere a trvaní prijatých vnútroštátnych nápravných a obmedzujúcich opatrení a stanoviská príslušného hospodárskeho subjektu.

2.   Členský štát, ktorý prijme nápravné alebo obmedzujúce opatrenie, v nich tiež uvedie, či k riziku alebo nesúladu nedochádza v dôsledku niektorého z týchto dôvodov:

a)

vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka nespĺňa požiadavky týkajúce sa zdravia alebo bezpečnosti osôb, ochrany životného prostredia alebo ostatných aspektov ochrany verejného záujmu, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, alebo

b)

nedostatky v príslušných regulačných aktoch uvedených v prílohe II.

3.   Členské štáty, s výnimkou členského štátu, ktorý prijme nápravné alebo obmedzujúce opatrenia, do jedného mesiaca od oznámenia uvedeného v odseku 1 informujú Komisiu a ostatné členské štáty o všetkých prijatých nápravných alebo obmedzujúcich opatreniach a o akýchkoľvek dodatočných informáciách týkajúcich sa nesúladu a rizika dotknutého príslušného vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ako aj v prípade nesúhlasu s oznámeným vnútroštátnym opatrením o svojich námietkach.

4.   Keď ani iný členský štát ani Komisia do jedného mesiaca od oznámenia uvedeného v odseku 1 nevznesie námietku proti oznámenému vnútroštátnemu opatreniu, uvedené opatrenie sa považuje za odôvodnené. Ostatné členské štáty zaisťujú, aby sa v súvislosti s dotknutým vozidlom, systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou bezodkladne na svojom území prijali podobné nápravné alebo obmedzujúce opatrenia.

5.   Ak iný členský štát alebo Komisia do jedného mesiaca od oznámenia uvedeného v odseku 1 vznesie námietku proti oznámenému vnútroštátnemu opatreniu, alebo ak Komisia skonštatuje, že oznámené vnútroštátne opatrenie je v rozpore s právom Únie, Komisia bezodkladne konzultuje s dotknutými členskými štátmi a s príslušným hospodárskym subjektom alebo subjektmi.

Komisia na základe konzultácie uvedenej v prvom pododseku tohto odseku prijme vykonávacie akty s cieľom rozhodnúť o harmonizovaných nápravných alebo obmedzujúcich opatreniach na úrovni Únie. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 83 ods. 2

Komisia bezodkladne oznámi rozhodnutie uvedené v druhom pododseku príslušnému hospodárskemu subjektu alebo príslušným hospodárskym subjektom. Členské štáty vykonávajú tieto akty bezodkladne a informujú o tom Komisiu.

Ak Komisia skonštatuje, že oznámené vnútroštátne opatrenie je neodôvodnené, dotknutý členský štát toto opatrenie zruší alebo ho upraví v súlade s rozhodnutím Komisie uvedeným v druhom pododseku.

6.   Keď Komisia po svojich skúškach a kontrolách vykonávaných v súlade s článkom 9 zistí, že nápravné alebo obmedzujúce opatrenie je na úrovni Únie potrebné, bezodkladne konzultuje s dotknutými členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom alebo príslušnými hospodárskymi subjektmi.

Komisia na základe konzultácie uvedenej v prvom pododseku tohto odseku prijme vykonávacie akty s cieľom rozhodnúť o nápravných alebo obmedzujúcich opatreniach na úrovni Únie. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 83 ods. 2

Komisia bezodkladne oznámi rozhodnutie uvedené v druhom pododseku príslušnému hospodárskemu subjektu alebo príslušným hospodárskym subjektom. Členské štáty vykonávajú tieto akty bezodkladne a informujú o tom Komisiu

7.   Ak sa riziko alebo nesúlad prisudzuje nedostatkom v regulačných aktoch uvedených v prílohe II, Komisia navrhuje primerané opatrenia takto:

a)

pokiaľ ide o právne akty Únie, Komisia navrhne potrebné zmeny dotknutých aktov;

b)

pokiaľ ide o predpisy OSN, Komisia navrhne potrebné zmeny príslušných predpisov OSN v súlade s postupom uplatniteľným na základe revidovanej dohody z roku 1958.

8.   V prípade, že sa nápravné opatrenie považuje za opodstatnené v súlade s týmto článkom alebo podlieha vykonávacím aktom uvedeným v odseku 5 alebo 6, toto opatrenie je bezplatne dostupné pre držiteľov osvedčení o evidencii dotknutých vozidiel. V prípade, že sa vykonali opravy na náklady držiteľa osvedčenia o evidencii pred prijatím nápravného opatrenia, výrobca takéto opravy uhradí až do výšky nákladov na opravy, ktoré sa požadujú podľa daného nápravného opatrenia.

Článok 54

Nevyhovujúce typové schválenie EÚ

1.   Ak schvaľovací orgán zistí, že typové schválenie, ktoré sa udelilo, nie je v súlade s týmto nariadením, uvedené schválenie odmietne uznať.

2.   Schvaľovací orgán oznamuje svoje zamietnutie schvaľovaciemu orgánu, ktorý udelil typové schválenie EÚ, schvaľovacím orgánom ostatných členských štátov a Komisii. Ak schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie do jedného mesiaca po uvedenom oznámení potvrdí, že nie je v súlade s požiadavkami, toto typové schválenie odníme.

3.   Ak schvaľovací orgán do jedného mesiaca po oznámení uvedenom v odseku 2 vznesie námietku, Komisia bezodkladne konzultuje s členskými štátmi, a najmä so schvaľovacím orgánom, ktorý udelil typové schválenie, a s príslušným hospodárskym subjektom.

4.   Komisia na základe konzultácie uvedenej v odseku 3 tohto článku prijme vykonávacie akty, ktorými rozhodne o tom, či je zamietnutie uznania typového schválenia EÚ uvedené v odseku 1 tohto článku odôvodnené. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 83 ods. 2

Komisia bezodkladne oznámi rozhodnutie uvedené v prvom pododseku príslušným hospodárskym subjektom. Členské štáty bezodkladne vykonajú tieto akty a informujú o tom Komisiu.

5.   Keď Komisia po vykonaní svojich skúšok a kontrol v súlade s článkom 9 zistí, že typové schválenie, ktoré sa udelilo, nie je v súlade s týmto nariadením, bezodkladne konzultuje s členskými štátmi, najmä so schvaľovacím orgánom, ktorý udelil uvedené typové schválenie, a s príslušným hospodárskym subjektom.

Komisia na základe konzultácie uvedenej v prvom pododseku tohto odseku prijme vykonávací akt s cieľom rozhodnúť o zamietnutí uznania typového schválenia uvedeného v odseku 1 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 83 ods. 2

6.   Na vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky, na ktoré sa vzťahuje typové schválenie v rozpore s týmto nariadením a ktoré sa už sprístupnili na trhu, sa uplatňujú články 51, 52 a 53.

Článok 55

Uvedenie na trh a uvedenie do prevádzky častí alebo vybavenia, ktoré môžu predstavovať vážne riziko pre správne fungovanie dôležitých systémov

1.   Časti alebo vybavenie, ktoré môžu predstavovať vážne riziko pre správne fungovanie systémov, ktoré sú dôležité pre bezpečnosť vozidla alebo jeho environmentálne vlastnosti, sa nesmú uviesť na trh, nesmú sa uviesť do prevádzky a musia sa zakázať, pokiaľ ich schvaľovací orgán nepovolil v súlade s článkom 56.

2.   Takéto povolenia sa vzťahujú iba na obmedzené množstvo častí alebo vybavenia, ktoré sú zahrnuté do zoznamu uvedeného v odseku 4.

3.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 82, ktorými sa doplní toto nariadenie tým, že stanoví požiadavky na povolenie pre časti a vybavenie uvedené v odseku 1 tohto článku.

Uvedené požiadavky sa môžu zakladať na regulačných aktoch uvedených v prílohe II alebo môžu v prípade potreby pozostávať z porovnania environmentálnych alebo bezpečnostných vlastností častí alebo vybavenia s environmentálnymi alebo bezpečnostnými vlastnosťami pôvodných častí alebo vybavenia. V každom prípade sa týmito požiadavkami zabezpečuje, aby časti alebo vybavenie nezhoršili fungovanie systémov, ktoré sú dôležité pre bezpečnosť vozidla alebo jeho environmentálne vlastnosti.

4.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 82, ktorými sa mení príloha VI, aby sa zohľadnil technický vývoj a vývoj v oblasti regulácie s cieľom ustanoviť a aktualizovať zoznam častí alebo vybavenia na základe hodnotenia nasledujúceho:

a)

rozsahu, v akom existuje vážne riziko pre bezpečnosť alebo environmentálne vlastnosti vozidiel s danými časťami alebo vybavením;

b)

možného vplyvu prípadného schválenia častí alebo vybavenia podľa článku 56 ods. 1 na spotrebiteľov a výrobcov na trhu s náhradnými dielmi.

5.   Odsek 1 sa neuplatňuje na pôvodné časti alebo vybavenie ani na časti alebo vybavenie patriace k systému, ktorý bol typovo schválený v súlade s regulačnými aktmi uvedenými v prílohe II, okrem prípadu, keď sa typové schválenie vzťahuje na iné aspekty než je vážne riziko uvedené v odseku 1.

Pôvodné časti alebo vybavenie sú na účely tohto článku časťami alebo vybavením, ktoré sa vyrábajú podľa špecifikácií a výrobných noriem, ktoré poskytol výrobca vozidla na montáž predmetného vozidla.

6.   Odsek 1 tohto článku sa neuplatňuje na časti alebo vybavenie, ktoré sa vyrábajú výlučne pre pretekárske vozidlá. Časti alebo vybavenie uvedené v prílohe VI, ktoré sa používajú tak na pretekoch, ako aj na cestách, sa sprístupnia na trhu pre vozidlá určené na použitie na verejných cestách, len ak sú v súlade s požiadavkami stanovenými v delegovaných aktoch uvedených v odseku 3 tohto článku a boli povolené Komisiou. Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými rozhodne o tom, či udelí uvedené povolenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 83 ods. 2.

Článok 56

Súvisiace požiadavky na časti alebo vybavenie, ktoré môžu predstavovať vážne riziko pre správne fungovanie dôležitých systémov

1.   Výrobca častí alebo vybavenia môže požiadať o povolenie uvedené v článku 55 ods. 1 tak, že predloží schvaľovaciemu orgánu žiadosť doplnenú protokolom o skúške vypracovaným technickou službou, ktorým sa potvrdzuje, že časti alebo vybavenie, o ktorých povolenie sa žiada, spĺňajú požiadavky uvedené v článku 55 ods. 3 Takýto výrobca môže podať len jednu žiadosť pre každý typ časti alebo vybavenia a len jednému schvaľovaciemu orgánu.

2.   Žiadosť o povolenie obsahuje údaje o výrobcovi častí alebo vybavenia, typ, identifikačné číslo a čísla častí alebo vybavenia, názov výrobcu vozidla, typ vozidla a podľa potreby rok výroby a iné informácie umožňujúce identifikáciu vozidla, do ktorého sa majú dané časti alebo vybavenie namontovať.

Schvaľovací orgán povolí uvedenie na trh a do prevádzky častí alebo vybavenia, ak s prihliadnutím na protokol o skúške uvedený v odseku 1 tohto článku a ďalšie dôkazy zistí, že predmetné časti alebo vybavenie spĺňajú požiadavky uvedené v článku 55 ods. 3.

Schvaľovací orgán bezodkladne vydá výrobcovi osvedčenie o povolení.

Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce vzor a systém číslovania osvedčenia o povolení uvedený v treťom pododseku tohto odseku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 83 ods. 2.

3.   Výrobca bezodkladne informuje schvaľovací orgán, ktorý vydal povolenie, o každej zmene ovplyvňujúcej podmienky, za akých bolo povolenie vydané. Uvedený schvaľovací orgán rozhoduje o tom, či sa povolenie musí preskúmať alebo znovu vydať a či sú potrebné ďalšie skúšky.

Výrobca zabezpečuje, aby sa časti alebo vybavenie vyrobili a naďalej vyrábali za podmienok, za akých bolo povolenie vydané.

4.   Pred vydaním každého povolenia schvaľovací orgán overuje, či sú zabezpečené opatrenia a postupy na zabezpečenie účinnej kontroly zhody výroby.

Ak schvaľovací orgán zistí, že podmienky na vydanie povolenia už nie sú splnené, požiada výrobcu, aby prijal nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby časti alebo vybavenie boli opäť uvedené do súladu. V prípade potreby povolenie odníme.

5.   Schvaľovací orgán, ktorý vydal povolenie, zašle na žiadosť vnútroštátneho orgánu iného členského štátu danému orgánu prostredníctvom spoločného zabezpečeného elektronického systému výmeny informácií kópiu vydaného osvedčenia o povolení s jeho prílohami do jedného mesiaca od prijatia tejto žiadosti. Kópia môže byť aj vo forme zabezpečeného elektronického súboru.

6.   Schvaľovací orgán, ktorý nesúhlasí s povolením vydaným iným členským štátom, upozorní Komisiu na dôvody svojho nesúhlasu. Komisia prijme primerané opatrenia na vyriešenie sporu. Komisia môže okrem iného v prípade potreby a po konzultácii s príslušnými schvaľovacími orgánmi prijať vykonávacie akty požadujúce odňatie povolenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 83 ods. 2.

7.   Pokiaľ sa nevypracuje zoznam uvedený v článku 55 ods. 4, členské štáty môžu zachovať vnútroštátne ustanovenia vzťahujúce sa na časti alebo vybavenie, ktoré môžu vplývať na správne fungovanie systémov dôležitých pre bezpečnosť vozidla alebo jeho environmentálne vlastnosti.

KAPITOLA XII

MEDZINÁRODNÉ PREDPISY

Článok 57

Predpisy OSN požadované pre typové schválenie EÚ

1.   Predpisy OSN alebo ich zmeny, za ktoré Únia hlasovala alebo ich uplatňuje a ktoré sú uvedené v prílohe II sú súčasťou požiadaviek na typové schválenie EÚ vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek.

2.   V prípade, že Únia hlasovala za predpis OSN alebo za jeho zmeny na účely typového schválenia celého vozidla, Komisia prijme v súlade s článkom 82 delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie tak, aby bol predpis OSN alebo jeho zmena záväzná, alebo s cieľom zmeniť toto nariadenie.

V uvedených delegovaných aktoch sa v prípade potreby stanovia dátumy, od ktorých má byť predpis OSN alebo zmeny záväzné, a uvádzajú prechodné ustanovenia, a ak je to uplatniteľné na účely typového schválenia EÚ, prvé prihlásenie do evidencie a uvedenie do prevádzky vozidiel a sprístupnenie na trhu systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek.

Článok 58

Rovnocennosť predpisov OSN na účely typového schválenia EÚ

1.   Predpisy OSN uvedené v časti II prílohy II sa uznávajú za rovnocenné zodpovedajúcim regulačným aktom v takej miere, v akej majú rovnaký rozsah pôsobnosti a predmet úpravy.

2.   Schvaľovacie orgány členských štátov akceptujú typové schválenia udelené v súlade s predpismi OSN uvedenými v odseku 1 a, ak je to uplatniteľné, akceptuje aj príslušné značky schválenia namiesto zodpovedajúcich typových schválení a značiek schválenia, ktoré sa udelili v súlade s týmto nariadením a regulačnými aktmi uvedenými v prílohe II.

KAPITOLA XIII

POSKYTOVANIE TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ

Článok 59

Informácie určené pre používateľov

1.   Výrobca neposkytuje žiadne technické informácie súvisiace s údajmi o type vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, časti alebo vybavenia stanovených v tomto nariadení alebo v regulačných aktoch uvedených v prílohe II, ktoré sa odlišujú od údajov o typovom schválení, ktoré udelil schvaľovací orgán.

2.   Výrobca sprístupňuje používateľom všetky relevantné informácie a potrebné pokyny, ktoré opisujú všetky osobitné podmienky alebo obmedzenia súvisiace s používaním vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, časti alebo vybavenia.

3.   Informácie uvedené v odseku 2 sa poskytujú v úradnom jazyku alebo v úradných jazykoch členského štátu, kde sa vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie má uviesť na trh, prihlásiť do evidencie alebo uviesť do prevádzky. Poskytujú sa aj v príručke pre vlastníka.

Článok 60

Informácie určené pre výrobcov

1.   Výrobcovia vozidiel sprístupňujú výrobcom systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, častí alebo vybavenia všetky údaje, ktoré sú potrebné pre typové schválenie EÚ systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek alebo na získanie povolenia podľa článku 55 ods. 1.

Výrobcovia vozidiel môžu od výrobcu komponentov, samostatných technických jednotiek, častí alebo vybavenia požadovať uzavretie záväznej dohody s cieľom ochrany dôvernosti všetkých informácií, ktoré nie sú verejné, vrátane informácií, na ktoré sa vzťahujú práva duševného vlastníctva.

2.   Výrobcovia systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek, častí alebo vybavenia poskytujú výrobcom vozidiel všetky podrobné informácie o obmedzeniach, ktoré sa uplatňujú na ich typové schválenia a ktoré sú buď uvedené v článku 29 ods. 3 alebo uložené regulačnými aktmi uvedenými v prílohe II.

KAPITOLA XIV

PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM SYSTÉMU OBD VOZIDLA A INFORMÁCIÁM O OPRAVÁCH A ÚDRŽBE VOZIDLA

Článok 61

Povinnosti výrobcov poskytnúť informácie systému OBD vozidla a informácie o opravách a údržbe vozidiel

1.   Výrobcovia poskytujú nezávislým prevádzkovateľom neobmedzený, štandardizovaný a nediskriminačný prístup k informáciám systému OBD vozidla, k diagnostickým a iným zariadeniam, k nástrojom vrátane úplných odkazov na príslušný softvér a jeho dostupných verzií na stiahnutie a k informáciám o opravách a údržbe vozidiel. Informácie sa prezentujú ľahko prístupným spôsobom v podobe strojovo čitateľných a elektronicky spracovateľných súborov údajov. Nezávislí prevádzkovatelia majú prístup k službám diaľkovej diagnostiky, ktoré využívajú výrobcovia a autorizovaní predajcovia a opravovne.

Výrobcovia poskytujú štandardizované, bezpečné a diaľkovo riadené zariadenie s cieľom umožniť nezávislým opravovniam dokončiť činnosti, ktoré vyžadujú prístup k bezpečnostnému systému vozidiel.

2.   Kým Komisia neprijme príslušnú normu prostredníctvom činnosti Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN) alebo porovnateľnej normalizačnej organizácie, informácie systému OBD vozidla a informácie o opravách a údržbe vozidiel sa uvádzajú ľahko dostupným spôsobom umožňujúcim nezávislým prevádzkovateľom, aby ich pri vynaložení primeraného úsilia mohli spracovať.

Informácie systému OBD vozidla a informácie o opravách a údržbe vozidiel sa sprístupňujú na webových sídlach výrobcov použitím štandardizovaného formátu alebo, ak to nie je vzhľadom na povahu informácií možné, v inom vhodnom formáte. Iným nezávislým prevádzkovateľom než opravovniam sa informácie tiež poskytnú v strojovo čitateľnom formáte, ktorý možno elektronicky spracovať pomocou bežne dostupných informačných technológií nástrojov a softvéru, čo nezávislým prevádzkovateľom umožňuje plniť úlohu súvisiacu s ich podnikaním v rámci dodávateľského reťazca na trhu s náhradnými dielmi.

3.   Avšak, v týchto prípadoch stačí, aby výrobca, poskytol požadované informácie rýchlo a ľahko dostupným spôsobom, keď o to nezávislý prevádzkovateľ požiada:

a)

pokiaľ ide o typy vozidiel, na ktoré sa vzťahuje vnútroštátne typové schválenie vozidiel vyrábaných v malých sériách uvedených v článku 42;

b)

pokiaľ ide o vozidlá na špeciálne účely;

c)

pokiaľ ide o typy vozidiel kategórií O1 a O2, na ktorých diagnostiku alebo preprogramovanie sa nepoužívajú diagnostické nástroje alebo fyzická alebo bezdrôtová komunikácia s palubnou elektronickou kontrolnou jednotkou či jednotkami;

d)

pokiaľ ide o konečný stupeň typového schválenia v rámci postupu viacstupňového typového schválenia, ak sa konečný stupeň vzťahuje iba na karosériu, ktorá neobsahuje elektronické systémy riadenia vozidla a všetky elektronické systémy riadenia vozidla základného vozidla zostanú nezmenené.

4.   Podrobnosti o technických požiadavkách pre prístup k informáciám systému OBD vozidla a informáciám o opravách a údržbe vozidiel, predovšetkým technické špecifikácie týkajúce sa spôsobu, akým sa majú poskytovať informácie systému OBD vozidla a informácie o opravách a údržbe vozidiel, sa uvádzajú v prílohe X.

5.   Výrobcovia okrem toho sprístupnia nezávislým prevádzkovateľom a autorizovaným predajcom a opravovniam školiace materiály.

6.   Výrobcovia zabezpečia, aby informácie systému OBD vozidla a informácie o opravách a údržbe vozidiel boli vždy dostupné, s výnimkou prípadov údržby informačného systému.

Výrobcovia následne zmenia a doplnia informácie systému OBD vozidla a informácie o opravách a údržbe vozidiel dostupné na svojich webových sídlach v rovnakom čase, v akom ich sprístupnia autorizovaným opravovniam.

7.   Výrobcovia na účely výroby a údržby náhradných dielov alebo dielov na údržbu a diagnostických nástrojov a skúšobných zariadení kompatibilných s OBD nediskriminačným spôsobom poskytnú príslušné informácie systému OBD vozidla a informácie o opravách a údržbe vozidiel každému výrobcovi alebo opravovni komponentov, diagnostických nástrojov alebo skúšobných zariadení, ktorá o tieto informácie prejaví záujem.

8.   Výrobcovia na účely navrhovania, výroby a opráv vybavenia pre vozidlá na alternatívne palivo nediskriminačným spôsobom poskytnú príslušné informácie systému OBD vozidla a informácie o opravách a údržbe všetkým výrobcom, montážnym technikom alebo opravárom vybavenia vozidiel na alternatívne palivo, ktorí o tieto informácie prejavia záujem.

9.   V prípade, že sú záznamy o opravách a údržbe vozidla uložené v centrálnej databáze výrobcu vozidla alebo v databáze vedenej v jeho mene, nezávislé opravovne majú bezplatný prístup k týmto záznamom a môžu vkladať informácie o opravách a údržbe, ktoré vykonali.

10.   Táto kapitola sa nevzťahuje na vozidlá, na ktoré sa vzťahujú schválenia jednotlivých vozidiel.

11.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 82, ktorými sa mení príloha X, aby sa zohľadnil technický vývoj a vývoj v oblasti regulácie alebo znemožnilo zneužitie prostredníctvom aktualizácie požiadaviek týkajúcich sa prístupu k informáciám systému OBD vozidla a informáciám o opravách a údržbe vozidla vrátane činností, týkajúcich sa opráv a údržby, ktoré sú podporované bezdrôtovými rozsiahlymi počítačovými sieťami, a prostredníctvom prijatia a začlenenia noriem uvedených v odseku 2 tohto článku. Komisia zohľadní súčasné informačné technológie, predvídateľný technologický vývoj v oblasti vozidiel, platné normy ISO a možnosť celosvetovej normy ISO.

Článok 62

Povinnosti, pokiaľ ide o viacero držiteľov typových schválení

1.   Výrobca zodpovedný za príslušné typové schválenie systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky alebo za určitý stupeň vozidla zodpovedá v prípade zmiešaného typového schválenia, postupného typového schválenia a viacstupňového typového schválenia, za to, že sa konečnému výrobcovi, ako aj nezávislým prevádzkovateľom oznámia informácie o opravách a údržbe týkajúce sa príslušného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky alebo príslušného stupňa.

2.   Konečný výrobca v prípade viacstupňového typového schválenia zodpovedá za poskytnutie prístupu k informáciám systému OBD vozidla a informáciám o opravách a údržbe vozidla týkajúcim sa jeho vlastného stupňa alebo stupňov výroby a prepojenia s predchádzajúcim stupňom alebo stupňami.

Článok 63

Poplatky za prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel

1.   Výrobca môže za prístup k informáciám o oprave a údržbe vozidla, okrem záznamov uvedených v článku 61 ods. 10, účtovať zodpovedajúce a primerané poplatky. Tieto poplatky nesmú odrádzať od prístupu k takýmto informáciám tým, že nezohľadňujú rozsah, v akom ich nezávislý prevádzkovateľ používa. Prístup k informáciám o opravách a údržbe vozidiel sa bezplatne poskytuje vnútroštátnym orgánom, Komisii a technickým službám.

2.   Výrobca sprístupňuje informácie o opravách a údržbe vozidiel vrátane transakčných služieb, ako je preprogramovanie alebo technická pomoc, a to každú hodinu, denne, mesačne a ročne, pričom poplatky za prístup k takýmto informáciám sa líšia v závislosti od časového obdobia, na ktoré sa prístup poskytuje.

Okrem prístupu na určitý čas môžu výrobcovia ponúknuť prístup pre transakcie, pri ktorom sa poplatky účtujú za jednotlivé transakcie a nie za čas, na ktorý je udelený prístup.

Ak výrobca ponúka oba systémy prístupu, nezávislé opravovne si vyberajú systém prístupu, ktorý môže byť buď na určitý čas, alebo pre určité transakcie.

Článok 64

Dôkaz o splnení povinností v súvislosti s informáciami systému OBD vozidla a informáciami o opravách a údržbe vozidla

1.   Výrobca, ktorý požiadal o typové schválenie EÚ alebo vnútroštátne typové schválenie, musí do šiestich mesiacov od dátumu príslušného typového schválenia poskytnúť schvaľovaciemu orgánu dôkaz o súlade s touto kapitolou.

2.   Ak sa takýto dôkaz o súlade v lehote uvedenej v odseku 1 tohto článku neposkytne, schvaľovací orgán prijme potrebné opatrenia v súlade s článkom 65.

Článok 65

Plnenie povinností týkajúcich sa prístupu k informáciám systému OBD vozidla a informáciám o opravách a údržbe vozidla

1.   Schvaľovací orgán môže kedykoľvek, či už z vlastnej iniciatívy, na základe sťažnosti, alebo na základe posúdenia technickej služby, skontrolovať, či výrobca dodržiava túto kapitolu a osvedčenie výrobcu o prístupe k informáciám systému OBD vozidla a informáciám o opravách a údržbe vozidiel uvedené v dodatku 1 k prílohe X.

2.   Ak schvaľovací orgán zistí, že výrobca si neplní svoje povinnosti súvisiace s prístupom k informáciám systému OBD vozidla a informáciám o opravách a údržbe vozidiel, schvaľovací orgán, ktorý udelil príslušné typové schválenie, prijme vhodné opatrenia na nápravu situácie.

Uvedené opatrenia môžu zahŕňať odňatie alebo pozastavenie typového schválenia, pokuty alebo iné opatrenia prijaté podľa článku 84.

3.   Ak nezávislý prevádzkovateľ alebo obchodné združenie zastupujúce nezávislých prevádzkovateľov podá schvaľovaciemu orgánu sťažnosť, že výrobca nedodržiava túto kapitolu, schvaľovací orgán vykoná audit s cieľom overiť dodržiavanie požiadaviek zo strany výrobcu. Schvaľovací orgán požiada schvaľovací orgán, ktorý udelil typové schválenie celého vozidla, aby prešetril sťažnosť a následne požiadal výrobcu vozidla o dôkazy preukazujúce, že systém, ktorý výrobca vozidla uviedol do prevádzky, je v súlade s týmto nariadením. Výsledky tohto prešetrovania sa do troch mesiacov od podania žiadosti oznámia vnútroštátnemu schvaľovaciemu orgánu a dotknutému nezávislému prevádzkovateľovi alebo obchodnému združeniu.

4.   Schvaľovací orgán môže pri vykonávaní auditu požiadať technickú službu alebo iného nezávislého experta, aby vykonal posúdenie s cieľom overiť, či sú splnené povinnosti, pokiaľ ide o prístup k informáciám systému OBD vozidla a informáciám o opravách a údržbe vozidiel.

Článok 66

Fórum pre prístup k informáciám o vozidle

1.   Fórum pre prístup k informáciám o vozidle týkajúcim sa prístupu k informáciám systému OBD vozidla a informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktoré sa zriadilo v súlade s článkom 13 ods. 9 nariadenia Komisie (ES) č. 692/2008 (20), sa vzťahuje aj na všetky vozidlá v rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

Svoje činnosti vykonáva v súlade s prílohou X k tomuto nariadeniu.

2.   Fórum pre prístup k informáciám o vozidle posudzuje, či má prístup k informáciám systému OBD vozidla a informáciám o opravách a údržbe vozidiel vplyv na pokrok dosiahnutý v oblasti obmedzovania krádeží vozidiel a vydáva odporúčania na zlepšenie požiadaviek týkajúcich sa prístupu k uvedeným informáciám. Fórum pre prístup k informáciám o vozidle predovšetkým poskytuje odporúčania Komisii týkajúce sa zavedenia postupu, na základe ktorého akreditované organizácie schvaľujú a povoľujú prístup nezávislých prevádzkovateľov k informáciám o zabezpečení vozidiel.

Komisia sa môže rozhodnúť, že zachová dôvernosť rokovaní a zistení fóra pre prístup k informáciám o vozidle.

KAPITOLA XV

POSUDZOVANIE, POVEROVANIE, OZNAMOVANIE A MONITOROVANIE TECHNICKÝCH SLUŽIEB

Článok 67

Typový schvaľovací orgán zodpovedný za technické služby

1.   Schvaľovací orgán určený členským štátom v súlade s článkom 6 ods. 2 (na účely tejto kapitoly ďalej len „typový schvaľovací orgán“) je zodpovedný za posúdenie, poverenie, oznámenie a monitorovanie technických služieb, a to prípadne vrátane subdodávateľov alebo dcérskych spoločností týchto technických služieb. Typový schvaľovací orgán sa môže rozhodnúť, že posudzovanie a monitorovanie technických služieb a v prípade potreby subdodávateľov alebo dcérskych spoločností uvedených technických služieb vykonáva vnútroštátny akreditačný orgán.

2.   Typové schvaľovacie orgány podliehajú partnerskému hodnoteniu, pokiaľ ide o všetky činnosti, ktoré vykonávajú a ktoré súvisia s posudzovaním a monitorovaním technických služieb.

Partnerské hodnotenie sa vzťahuje na posúdenia celého fungovania technických služieb alebo len časti technických služieb, ktoré vykonali typové schvaľovacie orgány v súlade s článkom 73 ods. 4, vrátane spôsobilosti zamestnancov, správnosti skúšobnej a kontrolnej metodiky a správnosti výsledkov skúšok na základe vymedzeného rozsahu pôsobnosti regulačných aktov uvedených v časti I prílohy II.

Z partnerského hodnotenia sú vylúčené činnosti súvisiace s posudzovaním a monitorovaním technických služieb, ktoré sa zaoberajú iba vnútroštátnymi jednotlivými schváleniami udelenými v súlade s článkom 45 alebo vnútroštátnymi typovými schváleniami vozidiel vyrobených v malých sériách udelenými v súlade s článkom 42.

Od povinnosti partnerského hodnotenia sú oslobodené všetky posúdenia akreditovaných technických služieb, ktoré vykonali typové schvaľovacie orgány.

3.   Typové schvaľovacie orgány nepodliehajú partnerskému hodnoteniu, keď poverujú všetky svoje technické služby výhradne na základe ich akreditácie.

4.   Typový schvaľovací orgán neposkytuje konzultačné služby na komerčnom alebo konkurenčnom základe.

5.   Typový schvaľovací orgán má k dispozícii dostatočný počet zamestnancov na plnenie úloh stanovených v tomto nariadení.

6.   Každý členský štát poskytne na požiadanie Komisii, fóru a ostatným členským štátom informácie o svojich postupoch posudzovania, poverovania a oznamovania technických služieb a ich monitorovania, ako aj o všetkých zmenách týchto postupov.

Komisia môže prijať vykonávacie akty stanovujúce model poskytovania informácií o postupoch členských štátov uvedených v prvom pododseku tohto odseku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 83 ods. 2.

7.   Typové schvaľovacie orgány, ktoré podliehajú partnerským hodnoteniam, stanovujú postupy vnútorných auditov v súlade s dodatkom 2 k prílohe III. Tieto vnútorné audity sa vykonávajú aspoň raz za rok. Frekvencia vnútorných auditov sa však môže znížiť, ak typový schvaľovací orgán môže dokázať, že jeho systém riadenia je účinne zavedený a že má preukázanú stabilitu.

8.   Partnerské hodnotenia typového schvaľovacieho orgánu vykonáva aspoň raz za každých päť rokov tím pre partnerské hodnotenie pozostávajúca z dvoch typových schvaľovacích orgánov z iných členských štátov.

Komisia sa môže rozhodnúť zapojiť sa do tímu pre partnerské hodnotenie na základe analýzy posúdenia rizika.

Partnerské hodnotenie sa vykonáva na zodpovednosť schvaľovacieho orgánu, ktorý podlieha hodnoteniu, a zahŕňa návštevu v priestoroch technickej služby vybranej podľa uváženia tímu pre partnerské hodnotenie.

Typové schvaľovacie orgány, ktoré nepodliehajú partnerskému hodnoteniu v súlade s odsekom 3, sa nezapájajú do žiadnej činnosti súvisiacej s tímom pre partnerské hodnotenie.

9.   Komisia môže s náležitým prihliadnutím na úvahy fóra prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovuje plán partnerských hodnotení na obdobie aspoň piatich rokov, kritériá zloženia tímu pre partnerské hodnotenie, metodika použitá na hodnotenie, harmonogram, periodicita a ďalšie úlohy súvisiace s partnerským hodnotením. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 83 ods. 2.

10.   Výsledky partnerských hodnotení skúma fórum. Komisia vypracuje zhrnutia výsledkov partnerských hodnotení a zverejní ich.

Článok 68

Poverovanie technických služieb

1.   Typové schvaľovacie orgány poverujú technické služby v závislosti od ich pôsobnosti pre jednu alebo viacero z týchto kategórii činností:

a)

kategória A: skúšky uvedené v tomto nariadení a v regulačných aktoch uvedených v prílohe II, ktoré tieto technické služby vykonávajú vo vlastných zariadeniach;

b)

kategória B: dohľad nad skúškami, ako aj nad prípravou skúšok, uvedenými v tomto nariadení a v regulačných aktoch uvedených v prílohe II, keď sa takéto skúšky vykonávajú v zariadeniach výrobcu alebo zariadeniach tretej strany;

c)

kategória C: pravidelné posudzovanie a monitorovanie postupov výrobcu na kontrolu zhody výroby;

d)

kategória D: dohľad nad skúškami či kontrolami alebo ich vykonávanie na účely dohľadu nad zhodou výroby.

2.   Každý členský štát môže poveriť typový schvaľovací orgán vykonávaním činnosti technickej služby pre jednu alebo viac kategórií činností uvedených v odseku 1.

3.   Technická služba sa zriaďuje podľa práva členského štátu a má právnu subjektivitu, s výnimkou technickej služby patriacej typovému schvaľovaciemu orgánu a s výnimkou akreditovanej vnútropodnikovej technickej služby výrobcu, ako sa uvádza v článku 72.

4.   Technická služba uzatvára poistenie zodpovednosti za škody spôsobené jej činnosťou, pokiaľ túto zodpovednosť v súlade s vnútroštátnym právom neprevzal jej členský štát alebo ak za posudzovanie zhody nie je priamo zodpovedný samotný členský štát.

5.   Iné technické služby tretej krajiny ako tie, ktoré sa poverili v súlade s článkom 72, sa môžu poveriť a môžu sa oznámiť Komisii iba na účely článku 74 v prípade, keď je možnosť poverenia týchto technických služieb stanovená v rámci dvojstrannej dohody medzi Úniou a príslušnou treťou krajinou. Uvedené nebráni technickej službe zriadenej podľa práva členského štátu v súlade s odsekom 3 tohto článku v tom, aby zriaďovala dcérske spoločnosti v tretích krajinách za predpokladu, že tieto dcérske spoločnosti priamo riadi a kontroluje poverená technická služba.

Článok 69

Nezávislosť technických služieb

1.   Technická služba vrátane jej zamestnancov je nezávislá a vykonáva činnosti, na ktoré bola poverená, s najvyšším stupňom profesijnej čestnosti a požadovanej technickej spôsobilosti v danej oblasti činnosti, v ktorej funguje, a nepodlieha žiadnym tlakom ani stimulom, najmä finančným, ktoré by mohli ovplyvňovať jej rozhodovanie alebo výsledky jej činností posudzovania, najmä tlakom či stimulom zo strany osôb alebo skupín osôb, ktoré majú záujem na výsledkoch uvedených činností.

2.   Technická služba je organizácia alebo subjekt tretej strany, ktorý nie je zapojený do postupu navrhovania, výroby, dodávky alebo údržby vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktorú posudzuje, skúša alebo kontroluje.

Organizácia alebo orgán, ktorý patrí do obchodného združenia alebo profesijnej federácie, ktoré zastupujú podniky, ktoré sa podieľajú na návrhu, výrobe, dodávke alebo údržbe vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré posudzuje, skúša alebo kontroluje, sa môžu považovať za spĺňajúce požiadavky prvého pododseku za predpokladu, že typovému schvaľovaciemu orgánu príslušného členského štátu sa preukáže ich nezávislosť a neexistencia konfliktu záujmov.

3.   Technická služba, jej vrcholový manažment a zamestnanci zodpovední za vykonávanie činností, na ktoré sú poverení v súlade s článkom 68 ods. 1, nenavrhujú, nevyrábajú, nedodávajú ani neudržiavajú vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré posudzujú, ani nezastupujú strany zapojené do uvedených činností. To nevylučuje možnosť používania týchto vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré sú potrebné na výkon činností technickej služby, alebo ich používania na osobné účely.

4.   Technická služba zabezpečuje, aby činnosti jej dcérskych spoločností alebo subdodávateľov neovplyvňovali dôvernosť, objektivitu a nestrannosť kategórií činností, na ktoré bola poverená.

5.   Zamestnanci technickej služby dodržiavajú služobné tajomstvo, pokiaľ ide o všetky informácie získané pri vykonávaní svojich úloh podľa tohto nariadenia, nie však vo vzťahu k typovému schvaľovaciemu orgánu a prípadne vnútroštátnemu akreditačnému orgánu, alebo ak sa to vyžaduje podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva.

Článok 70

Odborná spôsobilosť technických služieb

1.   Technická služba musí byť schopná vykonávať všetky činnosti, v súvislosti s ktorými žiada o poverenie v súlade s článkom 68 ods. 1 Typovému schvaľovaciemu orgánu alebo vnútroštátnemu akreditačnému orgánu vykonávajúcemu posúdenie alebo monitorovanie uvedenej technickej služby musí preukázať, že spĺňa všetky tieto podmienky:

a)

jej zamestnanci majú primerané zručnosti, konkrétne technické znalosti, odborné vzdelanie a dostatočné a primerané skúsenosti na vykonávanie činností, na ktorých vykonávanie chce byť poverená;

b)

vlastní opisy všetkých potrebných postupov na vykonávanie činností, na ktorých vykonávanie chce byť poverená, náležite zohľadňujúce stupeň zložitosti technológie dotknutého vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ako aj hromadný či sériový charakter výrobného procesu. Technická služba musí preukázať transparentnosť a reprodukovateľnosť týchto postupov;

c)

má prostriedky potrebné na výkon úloh spojených s kategóriou alebo kategóriami činností, na ktorých vykonávanie chce byť poverená, a má prístup k všetkým potrebným zariadeniam alebo vybaveniu.

2.   Technická služba musí tiež preukázať, že má primerané zručnosti, špecifické technické znalosti a preukázateľné skúsenosti na vykonávanie skúšok a kontrol na posúdenie súladu vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek s týmto nariadením a preukáže ich súlad s normami uvedenými v dodatku 1 k prílohe III. Normy uvedené v dodatku 1 k prílohe III sa však neuplatňujú na účely posledného stupňa viacstupňového vnútroštátneho postupu, ako sa uvádza v článku 47 ods. 1

3.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 82 na účely zmeny prílohy III, pokiaľ ide o požiadavky na posúdenie týkajúce sa technických služieb.

Článok 71

Dcérske spoločnosti a subdodávatelia technických služieb

1.   Technické služby môžu, so súhlasom poverujúceho typového schvaľovacieho orgánu, zadať niektoré z kategórií činností, na ktorých vykonávanie boli poverené v súlade s článkom 68 ods. 1, subdodávateľovi alebo ich vykonávanie prenechať dcérskej spoločnosti.

2.   Ak technická služba zadá špecifické úlohy v rámci kategórií činností, na ktorých vykonávanie bola poverená, subdodávateľom, alebo na vykonanie týchto úloh využije dcérsku spoločnosť, zabezpečí, aby subdodávateľ alebo dcérska spoločnosť spĺňali požiadavky stanovené v článkoch 68, 69 a 70 a informuje o tom typový schvaľovací orgán.

3.   Technické služby nesú plnú zodpovednosť za úlohy vykonávané ich subdodávateľmi alebo dcérskymi spoločnosťami bez ohľadu na to, kde majú sídlo.

4.   Technické služby uchovávajú pre potrebu poverujúceho typového schvaľovacieho orgánu príslušné dokumenty týkajúce sa posúdenia, ktoré vykonal typový schvaľovací orgán, alebo akreditácie, ktorú vykonal vnútroštátny akreditačný orgán, subdodávateľa alebo dcérskej spoločnosti a úloh, ktoré vykonávajú.

Článok 72

Vnútropodniková technická služba výrobcu

1.   Vnútropodniková technická služba výrobcu sa môže poveriť vykonávaním činností technickej služby na činnosti kategórie A uvedené v článku 68 ods. 1 písm. a) a len s ohľadom na regulačné akty uvedené v prílohe VII. Vnútropodniková technická služba tvorí samostatnú a oddelenú časť podniku výrobcu a nepodieľa sa na projektovaní, výrobe, dodávke ani údržbe vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré posudzuje.

2.   Vnútropodniková technická služba uvedená v odseku 1 spĺňa tieto požiadavky:

a)

bola akreditovaná vnútroštátnym akreditačným orgánom a spĺňa požiadavky stanovené v dodatkoch 1 a 2 k prílohe III;

b)

vnútropodniková technická služba vrátane jej zamestnancov je organizačne identifikovateľná a v rámci podniku výrobcu, ktorého je súčasťou, a má zavedené spôsoby podávania správ, ktorými sa zabezpečuje jej nestrannosť a túto nestrannosť preukazuje príslušnému typovému schvaľovaciemu orgánu a vnútroštátnemu akreditačnému orgánu;

c)

vnútropodniková technická služba ani jej zamestnanci sa nepodieľajú na žiadnych činnostiach, ktoré by mohli byť v rozpore s ich nezávislosťou alebo integritou pri vykonávaní činností, na ktoré boli poverení;

d)

svoje služby poskytuje iba podniku výrobcu, ktorého je súčasťou.

3.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 82, ktorými sa mení príloha VII, aby sa zohľadnil technický vývoj a vývoj v oblasti regulácie prostredníctvom aktualizácie zoznamu regulačných aktov a obmedzení, ktoré sa v nich nachádzajú.

Článok 73

Posudzovanie a poverovanie technických služieb

1.   Žiadajúca technická služba predkladá formálnu žiadosť typovému schvaľovaciemu orgánu toho členského štátu, v ktorom žiada o poverenie v súlade s bodom 4 dodatku 2 k prílohe III. V žiadosti sa uvádzajú kategórie činností, v prípade ktorých si žiadajúca technická služba podáva žiadosť o poverenie.

2.   Pred tým, ako typový schvaľovací orgán poverí technickú službu, ju typový schvaľovací orgán alebo vnútroštátny akreditačný orgán posudzuje v súlade s kontrolným zoznamom na účely posudzovania, ktorý zahŕňa aspoň požiadavky stanovené v dodatku 2 k prílohe III. Súčasťou posudzovania je posúdenie na mieste v priestoroch žiadajúcej technickej služby a prípadne každej dcérskej spoločnosti alebo subdodávateľa bez ohľadu na to, či je Únii alebo mimo nej.

3.   V prípadoch, keď posúdenie vykonáva vnútroštátny akreditačný orgán, žiadajúca technická služba poskytuje typovému schvaľovaciemu orgánu platné akreditačné osvedčenie a príslušnú správu o posúdení, ktorými sa potvrdzuje, že technická služba spĺňa požiadavky stanovené v dodatku 2 k prílohe III, pokiaľ ide o kategórie činností, v súvislosti s ktorými žiada o svoje poverenie.

4.   V prípadoch, keď posúdenie vykonáva typový schvaľovací orgán, typový schvaľovací orgán členského štátu, v ktorom žiadajúca technická služba požiadala o svoje poverenie, formálne vymenuje spoločnú skupinu pre posudzovanie zloženú zo zástupcov typových schvaľovacích orgánov aspoň dvoch iných členských štátov a zástupcu Komisie.

Ak technická služba žiada o poverenie v členskom štáte, v ktorom nemá sídlo, jedným zo zástupcov spoločnej skupiny pre posudzovanie je zástupca typového schvaľovacieho orgánu členského štátu, v ktorom má svoje sídlo, pokiaľ tento typový schvaľovací orgán nerozhodne, že sa nezúčastní na práci spoločnej skupiny pre posudzovanie.

Spoločná skupina pre posudzovanie sa zúčastňuje na posudzovaní žiadajúcej technickej služby vrátane posúdenia na mieste. Poverujúci typový schvaľovací orgán členského štátu, v ktorom žiadajúca technická služba požiadala o svoje poverenie, poskytuje spoločnej skupiny pre posudzovanie všetku potrebnú pomoc a včasný prístup ku všetkej dokumentácii potrebnej na posúdenie žiadajúcej technickej služby.

5.   V prípadoch, keď posúdenie vykonáva typový schvaľovací orgán, ktorý poveruje technické služby, ktoré sa uchádzajú o vykonávanie skúšok výhradne pre vnútroštátne schválenia jednotlivých vozidiel v súlade s článkom 45, sa typový schvaľovací orgán členského štátu, v ktorom žiadajúca technická služba požiadala o svoje poverenie, oslobodzuje od povinnosti vymenovať spoločnú skupinu pre posudzovanie. Od požiadavky na posúdenie sa oslobodzujú aj technické služby, ktoré kontrolujú iba správnu inštaláciu komponentov v kategóriách O1 a O2.

6.   Ak technická služba požiadala o svoje poverenie jeden alebo viacero typových schvaľovacích orgánov z členských štátov, v ktorých nemá sídlo v súlade s článkom 74 ods. 2, posúdenie sa vykoná iba raz, pokiaľ sa vzťahuje na celý rozsah poverenia technickej služby.

7.   Spoločná skupina pre posudzovanie zhromažďuje počas postupu posudzovania zistenia týkajúce sa nesplnenia požiadaviek stanovených v článkoch 68 až 72, 80 a 81 a v dodatku 2 k prílohe III zo strany žiadajúcej technickej služby. Tieto zistenia sú predmetom diskusie v rámci spoločnej skupiny pre posudzovanie.

8.   Spoločná skupina pre posudzovanie vypracuje po vykonaní posúdenia na mieste správu, v ktorej uvedie, do akej miery žiadajúca technická služba spĺňa požiadavky stanovené v článkoch 68 až 72, v článkoch 80 a 81 a v dodatku 2 k prílohe III.

9.   Správa uvedená v odseku 8 obsahuje súhrn všetkých zistených prípadov nesúladu, ako aj odporúčanie, či žiadateľ môže byť poverený vykonávať činnosti technickej služby.

10.   Typový schvaľovací orgán oznámi Komisii mená a odbornú kvalifikáciu svojich zástupcov, ktorí sa majú zúčastniť na práci jednotlivých spoločných skupín pre posudzovanie.

11.   Typový schvaľovací orgán členského štátu, v ktorom žiadajúca technická služba požiadala o poverenie, zasiela Komisii a na požiadanie typovým schvaľovacím orgánom iných členských štátov správu o výsledku posúdenia podľa postupov stanovených v dodatku 2 k prílohe III. Táto správa obsahuje listinné dôkazy týkajúce sa odbornej spôsobilosti technickej služby a opatrenia, ktoré typový schvaľovací orgán zavedie na pravidelné monitorovanie technickej služby.

12.   Typové schvaľovacie orgány ostatných členských štátov a Komisia môžu správu o posúdení a listinné dôkazy preskúmať a do jedného mesiaca od ich dátumu doručenia môžu klásť otázky alebo vyjadriť pochybnosti a požadovať ďalšie listinné dôkazy.

13.   Typový schvaľovací orgán členského štátu, v ktorom žiadajúca technická služba požiadala o svoje poverenie, odpovedá na otázky, pochybnosti a žiadosti o ďalšie listinné dôkazy do štyroch týždňov od ich doručenia.

14.   Typové schvaľovacie orgány ostatných členských štátov alebo Komisia môžu do štyroch týždňov od doručenia odpovede uvedenej v odseku 13 jednotlivo alebo spoločne adresovať odporúčania typovému schvaľovaciemu orgánu členského štátu, v ktorom žiadajúca technická služba požiadala o svoje poverenie. Uvedený typový schvaľovací orgán zohľadní odporúčania pri prijímaní rozhodnutia o poverení technickej služby. V prípade, že sa typový schvaľovací orgán rozhodne nepostupovať podľa odporúčaní, ktoré mu adresovali ostatné členské štáty alebo Komisia, do dvoch týždňov od prijatia svojho rozhodnutia uvedie dôvody, ktoré ho k tomu viedli.

15.   Platnosť poverenia technických služieb je obmedzená na päť rokov.

16.   Typový schvaľovací orgán, ktorý sa usiluje o to, aby bol poverený vykonávaním činností technickej služby v súlade s článkom 68 ods. 2, doloží súlad s týmto nariadením prostredníctvom posúdenia, ktoré uskutočnia nezávislí audítori. Uvedení audítori môžu byť z tej istej organizácie za predpokladu, že sú riadení nezávisle od zamestnancov vykonávajúcich posudzovanú činnosť, a za predpokladu, že spĺňajú požiadavky stanovené v dodatku 2 k prílohe III.

Článok 74

Oznamovanie poverenia technických služieb Komisii

1.   Typové schvaľovacie orgány oznámia Komisii meno, adresu vrátane elektronickej adresy, zodpovedné osoby a kategóriu činností každej technickej služby, ktorú poverili. V oznámení sa jasne uvedie rozsah poverenia, činnosti a postupy posudzovania zhody, typy vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek a predmetov uvedených v prílohe II, pre ktoré boli technické služby poverené, ako aj všetci subdodávatelia alebo dcérske spoločnosti technických služieb a všetky následné zmeny ktoréhokoľvek z týchto údajov.

Toto oznámenie sa vykoná pred tým, než dotknutá poverená technická služba začne vykonávať ktorúkoľvek z činností uvedených v článku 68 ods. 1

2.   Technickú službu môže poveriť jeden alebo viaceré typové schvaľovacie orgány iných členských štátov ako členského štátu, v ktorom má technická služba svoje sídlo, a to za predpokladu, že na celý rozsah poverenia sa vzťahuje akreditácia vydaná v súlade s článkom 73 ods. 3 alebo posúdenie vykonané v súlade s článkom 73 ods. 4

3.   Komisia na svojom webovom sídle uverejňuje a aktualizuje zoznam s kontaktnými údajmi o poverených technických službách, ich subdodávateľoch a ich dcérskych spoločnostiach, ktoré jej boli oznámené v súlade s týmto článkom.

Článok 75

Zmeny a obnovenie poverení technických služieb

1.   Ak typový schvaľovací orgán zistil alebo bol informovaný o tom, že technická služba už nespĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení, tento typový schvaľovací orgán obmedzí, pozastaví alebo prípadne odníme poverenie v závislosti od závažnosti nesplnenia požiadaviek.

Typový schvaľovací orgán bezodkladne oznámi Komisii a typovým schvaľovacím orgánom ostatných členských štátov každé obmedzenie, pozastavenie či odňatie poverenia.

Komisia zodpovedajúcim spôsobom aktualizuje zoznam uvedený v článku 74 ods. 3

2.   Typový schvaľovací orgán v prípade obmedzenia, pozastavenia alebo odňatia poverenia alebo v prípade, keď technická služba ukončila svoju činnosť, uchováva spisy uvedenej technickej služby pre potreby schvaľovacích orgánov alebo orgánov dohľadu nad trhom alebo tieto spisy po dohode s inou technickou službou, ktorú si zvolí výrobca, odovzdá tejto inej technickej službe.

3.   Typový schvaľovací orgán do troch mesiacov od oznámenia uvedeného v druhom pododseku odseku 1 posúdi, či má nesplnenie požiadaviek zo strany technickej služby vplyv na osvedčenia o typovom schválení EÚ vydané na základe protokolov o kontrolách a skúškach vydaných technickou službou, ktorá je predmetom zmeny v poverení, a informuje o tom ostatné typové schvaľovacie orgány a Komisiu.

Typový schvaľovací orgán v priebehu dvoch mesiacov od oznámenia zmien poverenia predloží Komisii a ostatným typovým schvaľovacím orgánom správu o svojich zisteniach týkajúcich sa neplnenia požiadaviek. Ak je to potrebné v záujme zaistenia bezpečnosti vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré sa už uviedli na trh, poverujúci typový schvaľovací orgán dá príslušným typovým schvaľovacím orgánom pokyn, aby v rámci primeranej lehoty pozastavili alebo odňali všetky osvedčenia o typovom schválení EÚ, ktoré boli vydané neoprávnene.

4.   Keď sa poverenie technických služieb obmedzilo, pozastavilo alebo odňalo, osvedčenia o typovom schválení EÚ, ktoré sa vydali na základe protokolov o kontrolách a skúškach vydaných uvedenými technickými službami, zostávajú platné, pokiaľ sa ich platnosť neskončila v súlade s článkom 35 ods. 2 písm. f).

5.   Rozšírenia rozsahu poverenia technickej služby, ktoré vedú k povereniu dodatočnej kategórie činností uvedených v článku 68 ods. 1, sa posudzujú v súlade s postupom stanoveným v článku 73.

Rozšírenia rozsahu poverenia technickej služby len na účely regulačných aktov uvedených v prílohe II sa môžu vykonať v súlade s postupmi stanovenými v dodatku 2 k prílohe III a s výhradou oznámenia uvedeného v článku 74.

6.   Poverenie technickej služby sa obnovuje až po tom, ako typový schvaľovací orgán overil, že technická služba naďalej spĺňa požiadavky tohto nariadenia. Posudzovanie sa vykonáva v súlade s postupom stanoveným v článku 73.

Článok 76

Monitorovanie technických služieb

1.   Poverujúci typový schvaľovací orgán priebežne monitoruje technické služby s cieľom zaistiť plnenie požiadaviek stanovených v článkoch 68 až 72, článkoch 80 a 81 a v dodatku 2 k prílohe III.

Prvý pododsek tohto odseku sa nevzťahuje na žiadne činnosti technických služieb, ktoré monitorujú akreditačné orgány v súlade s článkom 67 ods. 1 na účely zaistenia plnenia požiadaviek stanovených v článkoch 68 až 72, článkoch 80 a 81 a v dodatku 2 k prílohe III.

Technické služby na požiadanie poskytujú všetky relevantné informácie a dokumenty, ktoré sú potrebné na to, aby poverujúci typový schvaľovací orgán alebo vnútroštátny akreditačný orgán mohol overiť plnenie uvedených požiadaviek.

Technické služby bezodkladne informujú poverujúci typový schvaľovací orgán alebo vnútroštátny akreditačný orgán o akýchkoľvek zmenách, najmä pokiaľ ide o ich zamestnancov, zariadenia, dcérske spoločnosti alebo subdodávateľov, ktoré môžu ovplyvniť plnenie požiadaviek stanovených v článkoch 68 až 72, článkoch 80 a 81 a v dodatku 2 k prílohe III alebo ich schopnosť vykonávať úlohy posudzovania zhody týkajúce sa vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktorých vykonávaním boli poverené.

2.   Technické služby bezodkladne odpovedajú na požiadavky typového schvaľovacieho orgánu alebo Komisie týkajúce sa posúdení zhody, ktoré vykonali.

3.   Poverujúci typový schvaľovací orgán zabezpečuje, aby technická služba plnila svoju povinnosť stanovenú v odseku 2 tohto článku, pokiaľ neexistuje oprávnený dôvod na to, aby tak nerobila.

Keď uvedený typový schvaľovací orgán uzná oprávnený dôvod, informuje o tom Komisiu.

Komisia bezodkladne konzultuje s členskými štátmi. Komisia na základe tejto konzultácie prijme vykonávacie akty, ktorými rozhodne o tom, či oprávnený dôvod je odôvodnený. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 83 ods. 2

Technická služba a poverujúci typový schvaľovací orgán môžu požadovať, aby sa s informáciami zasielanými typovému schvaľovaciemu orgánu iného členského štátu alebo Komisii zaobchádzalo ako s dôvernými.

4.   Poverujúci typový schvaľovací orgán aspoň raz za každých 30 mesiacov posúdi, či každá technická služba, ktorá spadá do jeho zodpovednosti, naďalej spĺňa požiadavky stanovené v článkoch 68 až 72, článkoch 80 a 81 a v dodatku 2 k prílohe III. Toto posúdenie zahŕňa posúdenie na mieste každej technickej služby, ktorá spadá do jeho zodpovednosti.

Každý členský štát do dvoch mesiacov od dokončenia posúdenia technickej služby podá Komisii a ostatným členským štátom správu o svojich monitorovacích činnostiach. Táto správa obsahuje zhrnutie posúdenia, ktoré sa zverejní.

Článok 77

Spochybnenie odbornej spôsobilosti technických služieb

1.   Komisia v spolupráci s typovým schvaľovacím orgánom dotknutého členského štátu prešetrí všetky prípady, keď bola upozornená na pochybnosti, pokiaľ ide o odbornú spôsobilosť technickej služby alebo pokračujúce plnenie požiadaviek a povinností, ktoré pre ňu vyplývajú z tohto nariadenia. Komisia môže začať takéto prešetrenia aj z vlastnej iniciatívy.

Komisia prešetrí zodpovednosť technickej služby v prípade, že sa preukáže, alebo ak existujú oprávnené dôvody domnievať sa, že typové schválenie sa udelilo na základe nepravdivých údajov alebo že výsledky skúšok boli sfalšované alebo že boli zatajené údaje alebo technické špecifikácie, ktoré by viedli k zamietnutiu udelenia typového schválenia.

2.   Komisia v rámci prešetrovania uvedeného v odseku 1 konzultuje s poverujúcim typovým schvaľovacím orgánom. Uvedený typový schvaľovací orgán na požiadanie poskytne Komisii všetky relevantné informácie týkajúce sa plnenia požiadaviek na nezávislosť a spôsobilosť a ich dodržiavania zo strany dotknutej technickej služby.

3.   Komisia zabezpečí dôverné zaobchádzanie so všetkými citlivými informáciami získanými počas prešetrovania.

4.   Ak Komisia zistí, že technická služba nespĺňa alebo už nespĺňa požiadavky na jej poverenie alebo že je zodpovedná za niektorú zo situácií uvedených v odseku 1, informuje o tom členský štát poverujúceho typového schvaľovacieho orgánu.

Komisia v prípade potreby uvedený členský štát požiada, aby prijal obmedzujúce opatrenia vrátane prípadného obmedzenia, pozastavenia alebo odňatia poverenia.

Ak členský štát potrebné obmedzujúce opatrenia neprijme, Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými rozhodne o obmedzení, pozastavení alebo odňatí poverenia dotknutej technickej služby. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 83 ods. 2 Komisia o uvedených vykonávacích aktoch informuje dotknutý členský štát a zodpovedajúcim spôsobom aktualizuje informácie uvedené podľa článku 74 ods. 3

Článok 78

Výmena informácií o posudzovaní, poverovaní a monitorovaní technických služieb

1.   Typové schvaľovacie orgány konzultujú navzájom a s Komisiou o všeobecných otázkach týkajúcich sa uplatňovania požiadaviek stanovených v tomto nariadení, pokiaľ ide o posudzovanie, poverovanie a monitorovanie technických služieb.

2.   Typové schvaľovacie orgány si poskytnú navzájom a Komisii vzor kontrolného zoznamu na účely posudzovania používaného v súlade s článkom 73 ods. 2 do 5. júla 2020 a následne aj úpravy uvedeného zoznamu, a to dovtedy, kým Komisia neprijme harmonizovaný kontrolný zoznam na účely posudzovania. Komisia je splnomocnená prijímať vykonávacie akty, ktorými sa stanovuje vzor harmonizovaného kontrolného zoznamu na účely posudzovania. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 83 ods. 2

3.   Ak zo správ o posúdení uvedených v článku 73 ods. 8 vyplynú nezrovnalosti vo všeobecných postupoch typových schvaľovacích orgánov, členské štáty alebo Komisia môžu požiadať o výmenu informácií.

Výmenu informácií koordinuje fórum.

Článok 79

Spolupráca s vnútroštátnymi akreditačnými orgánmi

1.   Ak sa poverenie technickej služby zakladá na akreditácii v zmysle nariadenia (ES) č. 765/2008, vnútroštátny akreditačný orgán a typový schvaľovací orgán plne spolupracujú a vymieňajú si príslušné informácie v súlade s nariadením (ES) č. 765/2008 vrátane správ o nehodách a ďalších informácií, ktoré sa týkajú záležitostí pod kontrolou technickej služby, keď sú tieto informácie relevantné pre posudzovanie výkonu technickej služby.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby typový schvaľovací orgán členského štátu, v ktorom má technická služba sídlo, informoval vnútroštátny akreditačný orgán, ktorý je zodpovedný za akreditáciu konkrétnej technickej služby, o všetkých zisteniach relevantných pre akreditáciu. Vnútroštátny akreditačný orgán informuje typový schvaľovací orgán členského štátu, v ktorom má technická služba sídlo, o svojich zisteniach.

Článok 80

Prevádzkové povinnosti technických služieb

1.   Technické služby vykonávajú činnosti, ktorých vykonávaním boli poverené v súlade s článkom 68 ods. 1.

2.   Technické služby musia vždy:

a)

umožniť poverujúcemu typovému schvaľovaciemu orgánu pozorovať fungovanie technickej služby počas skúšania na účely typového schválenia a

b)

poskytnúť na požiadanie poverujúcemu typovému schvaľovaciemu orgánu informácie o kategóriách činností, ktorých vykonávaním boli poverené.

3.   Keď technická služba zistí, že výrobca nespĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení, oznámi toto nespĺňanie typovému schvaľovaciemu orgánu, aby tento typový schvaľovací orgán požiadal výrobcu o prijatie primeraných nápravných opatrení. Typový schvaľovací orgán odmietne vydať osvedčenie o typovom schválení, keď tieto primerané nápravné opatrenia neboli prijaté.

Článok 81

Informačné povinnosti technických služieb

1.   Technické služby informujú poverujúci typový schvaľovací orgán o:

a)

každej nezhode, ktorá si môže vyžiadať zamietnutie, obmedzenie, pozastavenie alebo odňatie osvedčenia o typovom schválení;

b)

akýchkoľvek okolnostiach, ktoré majú vplyv na rozsah a podmienky ich poverenia;

c)

každej žiadosti o informácie, ktorú dostali od orgánov dohľadu nad trhom, týkajúcej sa ich činností.

2.   Technické služby poskytujú poverujúcemu typovému schvaľovaciemu orgánu na požiadanie informácie o činnostiach v rozsahu ich poverenia alebo o akejkoľvek inej činnosti, ktorú vykonávajú, vrátane cezhraničných činností a uzatvárania subdodávateľských zmlúv.

KAPITOLA XVI

DELEGOVANÉ A VYKONÁVACIE PRÁVOMOCI

Článok 82

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 2, článku 5 ods. 3, článku 26 ods. 3, článku 30 ods. 8, článku 31 ods. 8, článku 41 ods. 5, článku 44 ods. 7, článku 55 ods. 3 a 4, článku 57 ods. 2, článku 61 ods. 11, článku 70 ods. 3, článku 72 ods. 3 a článku 85 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 4. júla 2018. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 4 ods. 2, článku 5 ods. 3, článku 26 ods. 3, článku 30 ods. 8, článku 31 ods. 8, článku 41 ods. 5, článku 44 ods. 7, článku 55 ods. 3 a 4, článku 57 ods. 2, článku 61 ods. 11, článku 70 ods. 3, článku 72 ods. 3 a článku 85 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi, ktorých určili jednotlivé členské štáty v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 ods. 2, článku 5 ods. 3, článku 26 ods. 3, článku 30 ods. 8, článku 31 ods. 8, článku 41 ods. 5, článku 44 ods. 7, článku 55 ods. 3, článku 57 ods. 2, článku 61 ods. 11, článku 70 ods. 3, článku 72 ods. 3 a článku 85 ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 83

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Technický výbor – motorové vozidlá. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia návrh vykonávacieho aktu neprijme a uplatní sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

KAPITOLA XVII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 84

Sankcie

1.   Členské štáty stanovia pravidlá, pokiaľ ide o sankcie uplatniteľné pri porušení tohto nariadenia zo strany hospodárskych subjektov a technických služieb a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich uplatňovania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Uvedené sankcie musia byť najmä primerané závažnosti nesúladu a počtu vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré nie sú v súlade a boli sprístupnené na trhu dotknutého členského štátu. Členské štáty do 1. septembra 2020 oznámia Komisii tieto ustanovenia a opatrenia a bezodkladne jej oznámia ich každú následnú zmenu.

2.   Sankcie sa vzťahujú prinajmenšom na tieto typy porušení zo strany hospodárskych subjektov a technických služieb:

a)

nepravdivé vyhlásenia počas postupov schvaľovania alebo nápravné alebo obmedzujúce opatrenia podľa kapitoly XI;

b)

falšovanie výsledkov skúšok typového schválenia alebo dohľadu nad trhom;

c)

neposkytnutie údajov alebo technických špecifikácií, ktoré by mohli viesť k stiahnutiu vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek od používateľov, alebo k zamietnutiu alebo odňatiu osvedčenia o typovom schválení EÚ;

d)

nesúlad technických služieb, pokiaľ ide o požiadavky na ich poverenie.

3.   Okrem typov porušení stanovených v odseku 2 sa sankcie prinajmenšom vzťahujú aj na tieto typy porušení zo strany hospodárskych subjektov:

a)

odmietnutie prístupu k informáciám;

b)

sprístupnenie vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré podliehajú schváleniu, na trhu bez takéhoto schválenia, alebo sfalšovanie dokumentov, osvedčení o zhode, povinných štítkov alebo značiek schválenia s týmto úmyslom.

4.   Členské štáty podávajú Komisii každý rok správu o sankciách, ktoré uložili v predchádzajúcom roku. Ak sa v danom roku neuložili žiadne sankcie, nebude sa od členských štátov vyžadovať, aby Komisii podali správu.

5.   Komisia každý rok vypracúva súhrnnú správu o sankciách, ktoré uložili členské štáty. Táto správa môže obsahovať odporúčania pre členské štáty a predkladá sa fóru.

Článok 85

Správne pokuty na podporu nápravných a obmedzujúcich opatrení na úrovni Únie

1.   Keď Komisia prijíma rozhodnutia v súlade s článkom 53, môže dotknutým hospodárskym subjektom uložiť správne pokuty za to, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka nespĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení. Vymerané správne pokuty musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Pokuty musia byť najmä primerané počtu nevyhovujúcich vozidiel prihlásených do evidencie na trhu Únie, alebo počtu nevyhovujúcich systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek sprístupnených na trhu Únie.

Správne pokuty uložené Komisiou sa neukladajú navyše k sankciám, ktoré za rovnaké porušenie uložili členské štáty v súlade s článkom 84. Správne pokuty uložené Komisiou nepresiahnu sumu 30 000 EUR za nevyhovujúce vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku.

Komisia nesmie začať alebo odznova začať konanie, ani v ňom pokračovať, na základe tohto článku vo veci porušení tohto nariadenia proti hospodárskym subjektom, v prípade ktorých boli dotknutým hospodárskym subjektom v súlade s článkom 84 uložené sankcie alebo boli tieto hospodárske subjekty zbavené zodpovednosti rozhodnutím prijatým v predchádzajúcom období, ktoré sa už nedá napadnúť.

2.   Komisia na základe zásad stanovených v odseku 3 tohto článku, prijíma delegované akty v súlade s článkom 82, ktorými dopĺňa toto nariadenie tým, že stanoví postup a metódy výpočtu a výberu správnych pokút uvedených v odseku 1 tohto článku.

3.   Delegované akty uvedené v odseku 2 zohľadňujú tieto zásady:

a)

postupom Komisie sa rešpektuje právo na dobrú správu vecí verejných, a to najmä právo na vypočutie a právo na prístup k spisu a zároveň sa ním rešpektujú legitímne záujmy dôvernosti a obchodného tajomstva;

b)

Komisia sa pri výpočte zodpovedajúcej správnej pokuty riadi zásadami účinnosti, proporcionality a odrádzania a v príslušných prípadoch berie do úvahy závažnosť a následky porušenia, konanie hospodárskeho subjektu v dobrej viere, stupeň starostlivosti a spolupráce hospodárskeho subjektu, opakovanie, frekvenciu alebo trvanie porušenia, ako aj predchádzajúce sankcie, ktoré boli tomu istému subjektu uložené;

c)

správne pokuty sa vyberajú bez zbytočného odkladu prostredníctvom stanovenia pevných lehôt platby a prípadne vrátane možnosti rozdelenia platieb na viaceré splátky a fázy.

4.   Sumy správnych pokút sa považujú za príjem do všeobecného rozpočtu Únie.

Článok 86

Zmeny nariadenia (ES) č. 715/2007

1.   Nariadenie (ES) č. 715/2007 sa mení takto:

1.

názov sa nahrádza takto:

„Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6)“;

2.

v článku 1 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Okrem toho sa týmto nariadením stanovujú pravidlá pre zhodu v prevádzke, životnosť zariadení na reguláciu znečisťovania, palubné diagnostické systémy vozidla (OBD) a meranie spotreby paliva.“;

3.

v článku 3 sa vypúšťajú body 14 a 15.

4.

kapitola III sa vypúšťa;

5.

v článku 13 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).

2.   Odkazy na vypustené ustanovenia nariadenia (ES) č. 715/2007 sa považujú za odkazy na toto nariadenie a vykladajú sa v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v bode 1 prílohy XI k tomuto nariadeniu.

Článok 87

Zmeny nariadenia (ES) č. 595/2009

1.   Nariadenie (ES) č. 595/2009 sa mení takto:

1.

Názov sa nahrádza takto:

„Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI), ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 715/2007 a smernica 2007/46/ES a zrušujú smernice 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES“.

2.

V článku 1 sa druhý odsek nahrádza takto:

„Týmto nariadením sa stanovujú aj pravidlá, ktoré sa týkajú zhody prevádzkovaných vozidiel a motorov, životnosti zariadení na reguláciu znečisťujúcich látok, palubné diagnostické systémy vozidla (OBD) a merania spotreby paliva a emisií CO2.“

3.

V článku 3 sa vypúšťajú body 11 a 13.

4.

Článok 6 sa vypúšťa.

5.

V článku 11 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).

2.   Odkazy na vypustené ustanovenia nariadenia (ES) č. 595/2009 sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v bode 2 prílohy XI k tomuto nariadeniu.

Článok 88

Zrušenie smernice 2007/46/ES

Smernica 2007/46/ES sa zrušuje s účinnosťou od 1. septembra 2020.

Odkazy na smernicu 2007/46/ES sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v bode 3 prílohy XI k tomuto nariadeniu.

Článok 89

Prechodné ustanovenia

1.   Týmto nariadením sa neruší platnosť žiadneho typového schválenia celého vozidla alebo typového schválenia EÚ udeleného vozidlám, systémom, komponentom alebo samostatným technickým jednotkám do 31. augusta 2020.

2.   Schvaľovacie orgány udelia rozšírenia a revízie typových schválení celých vozidiel a typových schválení EÚ vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek uvedených v odseku 1 tohto článku v súlade článkami 33 a 34.

3.   Technické služby, ktoré boli poverené už pred 4. júlom 2018, sa podrobia posúdeniu uvedenému v článku 73.

Poverenie technických služieb, ktoré boli poverené už pred 4. júlom 2018, sa obnoví do 5. júla 2022, pokiaľ tieto technické služby spĺňajú príslušné požiadavky stanovené v tomto nariadení.

Platnosť poverenia technických služieb vykonaného pred 4. júlom 2018 sa skončí 5. júla 2022.

Článok 90

Podávanie správ

1.   Členské štáty do 1. septembra 2025 informujú Komisiu o uplatňovaní postupov typového schválenia a dohľadu nad trhom stanovených v tomto nariadení.

2.   Komisia na základe informácií poskytnutých podľa odseku 1 tohto článku predloží do 1. septembra 2026 Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu o uplatňovaní tohto nariadenia vrátane fungovania overovania súladu podľa článku 9.

Článok 91

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. septembra 2020.

Vnútroštátne orgány však od 5. júla 2020 neodmietnu udelenie typového schválenia EÚ ani vnútroštátneho typového schválenia pre nový typ vozidla, ani nezakážu prihlásenie do evidencie, uvedenie na trh alebo uvedenie do prevádzky nového vozidla, ak príslušné vozidlo spĺňa požiadavky tohto nariadenia a ak o to výrobca požiada.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 30. mája 2018

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predsedníčka

L. PAVLOVA


(1)  Ú. v. EÚ C 303, 19.8.2016, s. 86.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 19. apríla 2018 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 22. mája 2018.

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (rámcová smernica) (Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30).

(5)  Rozhodnutie Rady 97/836/ES z 27. novembra 1997 vzhľadom na pristúpenie Európskeho spoločenstva k Dohode Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov, ktorá sa týka prijatia jednotných technických predpisov pre kolesové vozidlá, vybavenia a časti, ktoré môžu byť namontované a/alebo použité na kolesových vozidlách, a podmienok pre vzájomné uznávanie udelených schválení na základe týchto predpisov („revidovaná dohoda z roku 1958“) (Ú. v. ES L 346, 17.12.1997, s. 78).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 1).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 715/2007 a smernica 2007/46/ES a zrušujú smernice 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 1).

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ z 3. apríla 2014 o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014, s. 51).

(10)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(14)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami (Ú. v. EÚ L 60, 2.3.2013, s. 1).

(15)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 60, 2.3.2013, s. 52).

(16)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES (Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 24).

(17)  Smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave (Ú. v. ES L 235, 17.9.1996, s. 59).

(18)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4).

(19)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 19/2011 z 11. januára 2011 týkajúce sa požiadaviek na typové schválenie povinného štítku výrobcu a identifikačného čísla motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požiadavkách na typové schválenie motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá z hľadiska všeobecnej bezpečnosti (Ú. v. EÚ L 8, 12.1.2011, s. 1).

(20)  Nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 z 18. júla 2008, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 199, 28.7.2008, s. 1).


ZOZNAM PRÍLOH

Príloha I

Všeobecné vymedzenie pojmov, kritériá pre kategorizáciu vozidiel, typy vozidla a typy karosérie

Dodatok 1:

Postup kontroly vozidla na zaradenie do kategórie terénnych vozidiel

Dodatok 2:

Číslice používané na doplnenie kódov na označenie rôznych typov karosérie

Príloha II

Požiadavky na účely typového schválenia EÚ vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek

Časť I

Regulačné akty pre typové schválenie EÚ vozidiel vyrábaných v neobmedzených sériách

Dodatok 1:

Regulačné akty pre typové schválenie EÚ vozidiel vyrábaných v malých sériách podľa článku 41

Dodatok 2:

Požiadavky na schválenie EÚ jednotlivého vozidla podľa článku 44

Časť II

Zoznam predpisov OSN, ktoré sa považujú za alternatívu k smerniciam alebo nariadeniam uvedeným v časti I

Časť III

Zoznam regulačných aktov, v ktorých sa stanovujú požiadavky na účely typového schválenia EÚ vozidiel na špeciálne účely

Dodatok 1:

Obytné automobily, sanitné vozidlá a pohrebné vozidlá

Dodatok 2:

Pancierové vozidlá

Dodatok 3:

Vozidlá na prepravu osôb na invalidnom vozíku

Dodatok 4:

Iné vozidlá na špeciálne účely (vrátane osobitných skupín, nosičov rôzneho vybavenia a obytných prívesov)

Dodatok 5:

Samohybné žeriavy

Dodatok 6:

Vozidlá na prepravu nadlimitného nákladu

Príloha III

Postupy, ktoré je potrebné dodržiavať pri typovom schvaľovaní EÚ

Dodatok 1:

Normy, ktoré musia spĺňať technické služby uvedené v článku 68

Dodatok 2:

Postup posudzovania technických služieb

Príloha IV

Postupy na zabezpečenie zhody výroby

Príloha V

Obmedzenia malých sérií a obmedzenia ukončených sérií

Príloha VI

Zoznam častí alebo vybavenia, ktoré môžu predstavovať závažné riziko pre správne fungovanie systémov dôležitých pre bezpečnosť vozidla alebo jeho environmentálne vlastnosti, výkonnostné požiadavky týchto častí alebo vybavenia, primerané skúšobné postupy a ustanovenia o označovaní a balení

Príloha VII

Regulačné akty, v prípade ktorých možno poveriť výrobcu vykonávaním činnosti technickej služby

Dodatok:

Poverenie vnútropodnikovej technickej služby výrobcu vykonávaním činnosti technickej služby a využívanie subdodávateľov

Príloha VIII

Podmienky použitia virtuálnych skúšobných metód výrobcom alebo technickou službou

Dodatok 1:

Všeobecné podmienky použitia virtuálnych skúšobných metód

Dodatok 2:

Osobitné podmienky použitia virtuálnych skúšobných metód

Dodatok 3:

Overovací postup

Príloha IX

Postupy, ktoré je potrebné dodržiavať počas viacstupňového typového schvaľovania

Dodatok:

Vzor doplnkového štítku výrobcu

Príloha X

Prístup k informáciám systému OBD vozidla a informáciám o opravách a údržbe vozidla

Dodatok 1:

Osvedčenie výrobcu o prístupe k informáciám systému OBD vozidla a informáciám o opravách a údržbe vozidla

Dodatok 2:

Informácie systému OBD vozidla

Príloha XI

Tabuľka zhody


PRÍLOHA I

VŠEOBECNÉ VYMEDZENIE POJMOV, KRITÉRIÁ PRE KATEGORIZÁCIU VOZIDIEL, TYPY VOZIDLA A TYPY KAROSÉRIE

ÚVODNÁ ČASŤ

Vymedzenie pojmov a všeobecné ustanovenia

1.   Vymedzenie pojmov

1.1.   „Miesto na sedenie“ je miesto pre jednu sediacu osobu, ktorá je aspoň tak veľká ako:

a)

figurína zodpovedajúca 50. percentilu mužskej populácie v prípade vodiča;

b)

figurína zodpovedajúca 5. percentilu dospelej ženskej populácie vo všetkých ostatných prípadoch.

1.2.   „Sedadlo“ je konštrukčný celok s povrchovou úpravou, ktorý je alebo nie je pevnou súčasťou konštrukcie karosérie vozidla a ktorý je určený na sedenie jednej osoby.

Sedadlo zahŕňa jednotlivé sedadlo aj lavicové sedadlo, ako aj sklápacie sedadlá a odnímateľné sedadlá.

1.3.   „Náklad“ sú najmä všetky hnuteľné veci.

Zahŕňa voľne ložené výrobky, spracované výrobky, kvapaliny, živé zvieratá, plodiny, nedeliteľný náklad.

1.4.   „Najväčšia hmotnosť“ je najväčšia technicky prípustná hmotnosť vozidla.

2.   Všeobecné ustanovenia

2.1.   Počet miest na sedenie

2.1.1.   Požiadavky na počet miest na sedenie platia pre sedadlá určené na používanie pri jazde vozidla na vozovke.

2.1.2.   Požiadavky neplatia pre sedadlá, ktoré sú určené na používanie v stojacom vozidle a ktoré sú pre používateľov jasne označené buď piktogramom alebo príslušným textom.

2.1.3.   Na zistenie počtu miest na sedenie platia tieto požiadavky:

a)

každé jednotlivé sedadlo sa počíta ako jedno miesto na sedenie;

b)

v prípade lavicového sedadla sa za jedno miesto na sedenie považuje každý priestor so šírkou minimálne 400 mm, meraný na úrovni sedacej plochy.

Táto podmienka nebráni výrobcovi pri uplatňovaní všeobecných ustanovení uvedených v bode 1.1;

c)

priestor uvedený v písmene b) sa však nepovažuje za jedno miesto na sedenie, ak:

i)

charakteristiky lavicového sedadla bránia spodnej časti figuríny sedieť prirodzene, napríklad: z dôvodu prítomnosti pevnej konzoly, nečalúnenej plochy alebo čalúnenia interiéru, ktoré tvoria prekážku v rámci menovitej sedacej plochy;

ii)

usporiadanie podlahovej plochy bezprostredne pred predpokladaným miestom na sedenie (napríklad prítomnosťou tunela) bráni umiestniť nohy figuríny do prirodzenej polohy.

2.1.4.   Pokiaľ ide o vozidlá, na ktoré sa vzťahujú predpisy OSN č. 66 a č. 107, rozmer uvedený v bode 2.1.3 písm. b) je v súlade s minimálnym požadovaným priestorom pre jednu osobu v súvislosti s rôznymi triedami vozidiel.

2.1.5.   Ak je vozidlo vybavené ukotveniami demontovateľného sedadla, odnímateľné sedadlo sa započítava do počtu miest na sedenie.

2.1.6.   Miesto určené pre obsadený invalidný vozík sa považuje za jedno miesto na sedenie.

2.1.6.1.   Týmto ustanovením nie sú dotknuté požiadavky bodu 3.6.1 a bodu 3.7 prílohy 8 k predpisu OSN č. 107.

2.2.   Najväčšia hmotnosť

2.2.1.   V prípade ťahača návesu najväčšia hmotnosť na účely klasifikácie vozidla zahŕňa najväčšiu hmotnosť návesu nesenú točnicou.

2.2.2.   V prípade motorového vozidla, ktoré je schopné ťahať príves so stredovou nápravou alebo príves s pevným ojom, najväčšia hmotnosť na účely klasifikácie motorového vozidla zahŕňa najväčšiu hmotnosť prenášanú na ťažné vozidlo spojovacím zariadením.

2.2.3.   V prípade návesu, prívesu so stredovou nápravou alebo prívesu s pevným ojom sa za najväčšiu hmotnosť na účely klasifikácie vozidla považuje najväčšia hmotnosť prenášaná na zem kolesami nápravy alebo skupiny náprav pri spojení s ťažným vozidlom.

2.2.4.   V prípade podvozku pod náves najväčšia hmotnosť na účely klasifikácie vozidla zahŕňa najväčšiu hmotnosť návesu nesenú točnicou.

2.3.   Špeciálne vybavenie

2.3.1.   Vozidlá vybavené najmä pripevneným vybavením, ako sú stroje alebo prístroje, sa považujú za vozidlá kategórií N alebo O.

2.4.   Jednotky

2.4.1.   Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky meracie jednotky a príslušné symboly sú v súlade so smernicou Rady 80/181/EHS (1).

3.   Kategorizácia vozidiel

3.1.   Výrobca je zodpovedný za zaradenie typu vozidla do špecifickej kategórie.

Na tento účel musia byť splnené všetky príslušné kritériá uvedené v tejto prílohe.

3.2.   Schvaľovací orgán môže od výrobcu požadovať ďalšie príslušné informácie s cieľom preukázať, že typ vozidla musí byť zaradený do kategórie vozidla na špeciálne účely v rámci špeciálnej skupiny („kód SG“).

ČASŤ A

Kritériá na zaradenie vozidiel do kategórií

1.   Kategórie vozidiel

Na účely typového schválenia EÚ a vnútroštátneho typového schválenia, ako aj schválenia EÚ jednotlivého vozidla a vnútroštátneho schválenia jednotlivého vozidla sa vozidlá kategorizujú v súlade s klasifikáciou uvedenou v článku 4.

Schválenie možno udeliť iba pre kategórie uvedené v článku 4 ods. 1

2.   Subkategórie vozidiel

2.1.   Terénne vozidlá

„Terénne vozidlo“ je vozidlo patriace do kategórie M alebo N so špecifickými technickými vlastnosťami, ktoré umožňujú jeho používanie mimo bežnej vozovky.

V prípade uvedených kategórií vozidiel sa k označeniu kategórie vozidla písmenom a číslom pridáva písmeno „G“.

Kritériá na zaradenie vozidiel do subkategórie terénnych vozidiel sú uvedené v bode 4 tejto časti.

2.2.   Vozidlá na špeciálne účely

2.2.1.   V prípade nedokončených vozidiel, ktoré majú patriť do subkategórie vozidiel na špeciálne účely, sa k označeniu kategórie vozidla písmenom a číslom pridáva písmeno „S“.

Rôzne typy vozidiel na špeciálne účely sú vymedzené a uvedené v bode 5.

2.3.   Terénne vozidlá na špeciálne účely

2.3.1.   „Terénne vozidlo na špeciálne účely“ je vozidlo patriace do kategórie M alebo N so špecifickými technickými vlastnosťami uvedenými v bodoch 2.1 a 2.2.

V prípade uvedených kategórií vozidiel sa k označeniu kategórie vozidla písmenom a číslom pridáva písmeno „G“.

V prípade nedokončených vozidiel, ktoré majú patriť do subkategórie vozidiel na špeciálne účely, sa okrem toho pridáva druhé písmeno „S“.

3.   Kritériá na zaradenie vozidiel do kategórie N

3.1.   Zaradenie typu vozidla do kategórie N je založené na technických vlastnostiach vozidla uvedených v bodoch 3.2 až 3.6.

3.2.   V zásade je priestor, v ktorom sa nachádzajú všetky miesta na sedenie, úplne oddelený od nákladného priestoru.

3.3.   Odchylne od požiadaviek bodu 3.2 sa môžu osoby a náklad prepravovať v tom istom priestore pod podmienkou, že nákladný priestor je vybavený zabezpečovacími zariadeniami určenými na ochranu prepravovaných osôb pred pohybom nákladu počas jazdy vrátane prudkého brzdenia a zatáčania.

3.4.   Zabezpečovacie – uväzovacie zariadenia – určené na zabezpečovanie nákladu podľa bodu 3.3 a systémy priečok určené pre vozidlá do 7,5 tony sa projektujú v súlade s ustanoveniami oddielov 3 a 4 medzinárodnej normy ISO 27956:2009 'Cestné vozidlá – Zabezpečenie nákladu v dodávkových vozidlách – Požiadavky a skúšobné metódy'.

3.4.1.   Požiadavky uvedené v bode 3.4 možno overiť vyhlásením o zhode poskytnutým výrobcom.

3.4.2.   V rámci ďalšej možnosti splnenia požiadaviek bodu 3.4 môže výrobca schvaľovaciemu orgánu preukázať, že namontované zabezpečovacie zariadenia vykazujú rovnakú úroveň ochrany, ako je úroveň stanovená v uvedenej norme.

3.5.   Počet miest na sedenie okrem miesta na sedenie vodiča nepresahuje:

a)

6 v prípade vozidiel N1;

b)

8 v prípade vozidiel N2 alebo N3.

3.6.   Vozidlá vykazujú rovnakú alebo väčšiu kapacitu prepravy nákladu ako kapacitu prepravy osôb vyjadrenú v kg.

3.6.1.   Na tento účel sú v rámci všetkých konfigurácií, najmä v prípade obsadenia všetkých miest na sedenie, splnené tieto podmienky:

a)

keď N = 0:

P – M ≥ 100 kg

b)

keď 0 < N ≤ 2:

P – (M + N × 68) ≥ 150 kg;

c)

keď N > 2:

P – (M + N × 68) ≥ N × 68;

pričom uvedené písmená znamenajú:

 

„P“ je najväčšia technicky prípustná hmotnosť vozidla;

 

„M“ je hmotnosť v prevádzkovom stave;

 

„N“ je počet miest na sedenie okrem miesta na sedenie vodiča.

3.6.2.   Do hodnoty M sa započítava hmotnosť vybavenia, ktoré je namontované na vozidle na účely na uloženia nákladu (napr. nádrž, karoséria atď.), manipulácie s nákladom (napr. žeriav, zdvíhacie zariadenie atď.) a zabezpečenia nákladu (napr. zariadenie na upevnenie nákladu).

3.6.3.   Hmotnosť vybavenia, ktoré sa na účely uvedené v bode 3.6.2 nepoužíva (napr. kompresor, navijak, generátor elektrického prúdu, vysielacie zariadenie atď.), sa na účely uplatňovania vzorcov uvedených v bode 3.6.1 do hodnoty M nezapočítava.

3.7.   Požiadavky uvedené v bodoch 3.2 až 3.6 musia byť splnené v prípade všetkých variantov a verzií v rámci typu vozidla.

3.8.   Kritériá na zaradenie vozidiel do kategórie N1.

3.8.1.   Vozidlo sa zaradí do kategórie N1, ak sú splnené všetky uplatniteľné kritériá.

Ak nie je splnené jedno alebo viacero kritérií, vozidlo sa zaradí do kategórie M1.

3.8.2.   Na kategorizáciu vozidiel, v ktorých sa priestor pre vodiča a priestor pre náklad nachádzajú v jednom celku (t. j. karoséria „BB“), musia byť okrem všeobecných kritérií uvedených v bodoch 3.2 až 3.6 splnené aj kritériá uvedené v tomto bode.

3.8.2.1.   Skutočnosť, že medzi radom sedadiel a priestorom pre náklad je namontovaná úplná alebo čiastočná stena alebo priečka, nevylučuje povinnosť splniť požadované kritériá.

3.8.2.2.   Kritériá sú:

a)

náklad je možné nakladať zadnými dverami, zadnými vyklápacími dverami alebo bočnými dverami navrhnutými a vyrobenými na tento účel;

b)

v prípade zadných dverí alebo zadných vyklápacích dverí spĺňa otvor na nakladenie tieto požiadavky:

i)

ak je vozidlo vybavené iba jedným radom sedadiel alebo iba sedadlom pre vodiča, minimálna výška otvoru na nakladanie je aspoň 600 mm;

ii)

ak je vozidlo vybavené dvoma alebo viacerými radmi sedadiel, minimálna výška otvoru na nakladanie je aspoň 800 mm a tento otvor má plochu aspoň 12 800 cm2;

c)

nákladný priestor spĺňa tieto požiadavky:

„nákladný priestor“ je časť vozidla za radom(-mi) sedadiel alebo za sedadlom vodiča, ak je vozidlo vybavené iba jedným sedadlom pre vodiča;

i)

ložná plocha nákladného priestoru je vo všeobecnosti rovná;

ii)

ak je vozidlo vybavené iba jedným radom sedadiel alebo jedným sedadlom, minimálna dĺžka nákladného priestoru je aspoň 40 % rázvoru;

iii)

ak je vozidlo vybavené dvoma alebo viacerými radmi sedadiel, minimálna dĺžka nákladného priestoru je aspoň 30 % rázvoru.

Ak možno posledný rad sedadiel z vozidla demontovať jednoducho bez použitia špeciálnych nástrojov, požiadavky týkajúce sa dĺžky nákladného priestoru musia byť splnené so všetkými sedadlami namontovanými vo vozidle;

iv)

požiadavky týkajúce sa dĺžky nákladného priestoru musia byť splnené, keď sú sedadlá prvého, prípadne posledného radu vo vzpriamenej normálnej polohe, ktorá umožňuje cestujúcim sedieť.

3.8.2.3.   Špecifické podmienky merania

3.8.2.3.1.   Vymedzenie pojmov

a)

„Výška otvoru na nakladanie“ je vertikálna vzdialenosť medzi dvoma horizontálnymi rovinami dotýkajúcimi sa najvyššieho bodu spodnej časti dverí a najnižšieho bodu vrchnej časti dverí;

b)

„plocha otvoru na nakladanie“ je najväčšia plocha otvoru na nakladanie pri maximálnom otvorení zadných dverí alebo zadných vyklápacích dverí v pravouhlom priemete na vertikálnu rovinu kolmú na os vozidla;

c)

„rázvor“ na účely uplatňovania vzorcov uvedených v bodoch 3.8.2.2 a 3.8.3.1 je vzdialenosť medzi:

i)

osou prednej nápravy a osou druhej nápravy v prípade dvojnápravového vozidla alebo

ii)

osou prednej nápravy a osou virtuálnej nápravy v rovnakej vzdialenosti od druhej a tretej nápravy v prípade trojnápravového vozidla.

3.8.2.3.2.   Nastavenie sedadiel

a)

Sedadlá sa nastavujú do polohy úplne vzadu;

b)

v prípade nastaviteľného operadla sedadla sa operadlo nastavuje tak, aby bolo možné umiestniť trojrozmerný mechanizmus na určenie bodu H pri uhle trupu 25 stupňov;

c)

v prípade nenastaviteľného operadla sedadla sa operadlo nachádza v polohe určenej výrobcom vozidla;

d)

v prípade výškovo nastaviteľného sedadla sa sedadlo nastavuje do najnižšej polohy.

3.8.2.3.3.   Stav vozidla

a)

Vozidlo sa nachádza v naloženom stave zodpovedajúcom jeho najväčšej hmotnosti;

b)

kolesá vozidla smerujú priamo vpred.

3.8.2.3.4.   Požiadavky bodu 3.8.2.3.2 sa neuplatňujú, ak je vozidlo vybavené stenou alebo priečkou.

3.8.2.3.5.   Meranie dĺžky nákladného priestoru

a)

Ak vozidlo nie je vybavené priečkou alebo stenou, dĺžka sa meria od vertikálnej roviny dotýkajúcej sa najzadnejšieho bodu vrchnej časti operadla sedadla k zadnej vnútornej ploche alebo k zadným dverám alebo k zadným vyklápacím dverám v zatvorenej polohe;

b)

ak vozidlo je vybavené priečkou alebo stenou, dĺžka sa meria od vertikálnej roviny dotýkajúcej sa najzadnejšieho bodu priečky alebo steny k zadnej vnútornej ploche alebo k zadným dverám alebo k zadným vyklápacím dverám v zatvorenej polohe;

c)

požiadavky týkajúce sa dĺžky musia byť splnené aspoň pozdĺž horizontálnej priamky vedenej pozdĺžnou vertikálnou rovinou prechádzajúcou stredovou osou vozidla na úrovni podlahy nákladného priestoru.

3.8.3.   Na kategorizáciu vozidiel, v ktorých sa priestor pre vodiča a priestor pre náklad nenachádzajú v jednom celku (t. j. karoséria „BE“), musia byť okrem všeobecných kritérií uvedených v bodoch 3.2 až 3.6 splnené aj kritériá uvedené v tomto bode.

3.8.3.1.   V prípade vozidla s uzatvoreným typom karosérie sa uplatňuje toto:

a)

náklad možno nakladať zadnými dverami, zadnými vyklápacími dverami alebo vyklápacím dielom alebo inak;

b)

minimálna výška otvoru na nakladanie je aspoň 800 mm a tento otvor má plochu aspoň 12 800 cm2;

c)

minimálna dĺžka nákladného priestoru je aspoň 40 % rázvoru.

3.8.3.2.   V prípade vozidla s otvoreným typom nákladného priestoru sa uplatňujú iba ustanovenia uvedené v bodoch 3.8.3.1 písm. a) a c).

3.8.3.3.   Na uplatňovanie ustanovení uvedených v bode 3.8.3 platí obdobne vymedzenie pojmov uvedené v bode 3.8.2.3.1.

3.8.3.4.   Požiadavky týkajúce sa dĺžky nákladného priestoru však musia byť splnené pozdĺž horizontálnej priamky vedenej pozdĺžnou rovinou prechádzajúcou stredovou osou vozidla na úrovni podlahy nákladného priestoru.

4.   Kritériá na zaradenie vozidiel do subkategórie terénnych vozidiel

4.1.   Vozidlá M1 alebo N1 sa zaradia do subkategórie terénnych vozidiel, ak zároveň spĺňajú tieto podmienky:

a)

najmenej jedna predná náprava a najmenej jedna zadná náprava sú konštruované tak, aby boli poháňané súčasne, bez ohľadu na to, či možno pohon jednej nápravy vypnúť;

b)

vozidlo má aspoň jeden uzáver diferenciálu alebo zariadenie s podobným účinkom;

c)

stúpavosť samotného vozidla je najmenej 25 %;

d)

vozidlá spĺňajú päť z týchto šiestich požiadaviek:

i)

predný nájazdový uhol je najmenej 25 stupňov;

ii)

zadný nájazdový uhol je najmenej 20 stupňov;

iii)

prechodový uhol je najmenej 20 stupňov;

iv)

svetlá výška pod prednou nápravou je najmenej 180 mm;

v)

svetlá výška pod zadnou nápravou je najmenej 180 mm;

vi)

svetlá výška medzi nápravami je najmenej 200 mm.

4.2.   Vozidlá M2, N2 alebo M3, ktorých najväčšia hmotnosť nepresahuje 12 ton, sa zaradia do subkategórie terénnych vozidiel, ak spĺňajú buď podmienky uvedené v písmene a) alebo podmienky uvedené v oboch písmenách b) a c):

a)

všetky nápravy sú poháňané súčasne, bez ohľadu na to, či možno pohon jednej alebo viacerých náprav vypnúť;

b)

i)

najmenej jedna predná náprava a najmenej jedna zadná náprava sú konštruované tak, aby boli poháňané súčasne, bez ohľadu na to, či možno pohon jednej nápravy vypnúť;

ii)

vozidlo má aspoň jeden uzáver diferenciálu alebo zariadenie s rovnakým účinkom;

iii)

stúpavosť samotného vozidla je 25 %;

c)

ak ich najväčšia hmotnosť nepresahuje 7,5 tony, vozidlá spĺňajú aspoň päť z týchto šiestich požiadaviek, a ak ich najväčšia hmotnosť presahuje 7,5 tony, vozidlá spĺňajú aspoň štyri z týchto šiestich požiadaviek:

i)

predný nájazdový uhol je najmenej 25 stupňov;

ii)

zadný nájazdový uhol je najmenej 25 stupňov;

iii)

prechodový uhol je najmenej 25 stupňov;

iv)

svetlá výška pod prednou nápravou je najmenej 250 mm;

v)

svetlá výška medzi nápravami je najmenej 300 mm;

vi)

svetlá výška pod zadnou nápravou je najmenej 250 mm.

4.3.   Vozidlá M3 alebo N3, ktorých najväčšia hmotnosť presahuje 12 ton, sa zaradia do subkategórie terénnych vozidiel, ak spĺňajú buď podmienky uvedené v písmene a) alebo podmienky uvedené v oboch písmenách b) a c):

a)

všetky nápravy sú poháňané súčasne, bez ohľadu na to, či možno pohon jednej alebo viacerých náprav vypnúť;

b)

i)

najmenej polovica náprav (alebo dve nápravy z troch v prípade trojnápravového vozidla a tri nápravy v prípade päťnápravového vozidla) je konštruovaná tak, aby boli poháňané súčasne, bez ohľadu na to, či možno pohon jednej nápravy vypnúť;

ii)

vozidlo má aspoň jeden uzáver diferenciálu alebo zariadenie s podobným účinkom;

iii)

stúpavosť samotného vozidla je 25 %;

c)

vozidlá spĺňajú najmenej štyri z týchto šiestich požiadaviek:

i)

predný nájazdový uhol je najmenej 25 stupňov;

ii)

zadný nájazdový uhol je najmenej 25 stupňov;

iii)

prechodový uhol je najmenej 25 stupňov;

iv)

svetlá výška pod prednou nápravou je najmenej 250 mm;

v)

svetlá výška medzi nápravami je najmenej 300 mm;

vi)

svetlá výška pod zadnou nápravou je najmenej 250 mm.

4.4.   Postup kontroly splnenia geometrických ustanovení uvedených v tejto časti sa stanovuje v dodatku 1.

4.5.   Požiadavky v bode 4.1 písm. a), bode 4.2 písm. a), bode 4.2 písm. b), bode 4.3 písm. a), bode 4.3 písm. b) na súčasné poháňanie náprav sa považujú za splnené, ak je splnená jedna z týchto podmienok:

a)

prenos ťažnej sily na všetky nápravy sa vykonáva výlučne mechanicky, čím sa zabezpečuje trakcia v ťažkých terénnych podmienkach, alebo

b)

každé z kolies dotknutej nápravy je poháňané samostatným hydraulickým alebo elektrickým motorom.

Ak nápravy v súlade s požiadavkami v bode 4.1 písm. a), bode 4.2 písm. a), bode 4.2 písm. b), bode 4.3 písm. a), bode 4.3 písm. b) na súčasné poháňanie náprav nie sú poháňané výlučne mechanicky, pohon jednotlivých kolies je navrhnutý na prevádzku v ťažkých terénnych podmienkach. V takomto prípade sa zaistí, aby bolo možné preniesť na dotknuté koleso aspoň 75 % celkovej ťažnej sily, keď trakčné podmienky pod ostatnými kolesami neumožňujú riadny prenos ťažnej sily cez tieto kolesá.

Pomocný hnací systém v súlade s bodom 4.5 písm. b) neumožní automatické vypnutie ťažnej sily, kým vozidlo nedosiahne 75 % najvyššej konštrukčnej rýchlosti vozidla alebo 65 km/h.

5.   Vozidlá na špeciálne účely

 

Názov

Kód

Vymedzenie pojmov

5.1.

Obytný automobil

SA

Vozidlo kategórie M s priestorom na ubytovanie osôb, ktoré obsahuje aspoň túto výbavu:

a)

sedadlá a stôl;

b)

zariadenie na spanie, ktoré môže byť vytvorené zo sedadiel;

c)

zariadenia na varenie;

d)

skladovacie zariadenia.

Toto vybavenie je v obytnom priestore pevne prichytené.

Stôl však môže byť konštruovaný tak, aby sa dal ľahko odstrániť.

5.2.

Pancierové vozidlo

SB

Vozidlo s pancierom proti strelám určené na ochranu prepravovaných osôb alebo nákladu.

5.3.

Sanitné vozidlo

SC

Vozidlo kategórie M určené na prepravu chorých alebo ranených osôb, ktoré je na takýto účel špeciálne vybavené.

5.4.

Pohrebné vozidlo

SD

Vozidlo kategórie M určené na prepravu zosnulých osôb, ktoré je na takýto účel špeciálne vybavené.

5.5.

Vozidlo na prepravu osôb na invalidnom vozíku

SH

Vozidlo kategórie M1 osobitne konštruované alebo upravené tak, aby zodpovedalo potrebám jednej alebo viacerých osôb sediacich počas jazdy na svojom invalidnom vozíku.

5.6.

Obytný príves

SE

Vozidlo kategórie O definované v bode 3.2.1.3 medzinárodnej normy ISO 3833:1977.

5.7.

Samohybný žeriav

SF

Vozidlo kategórie N3, ktoré nie je vybavené na prepravu nákladu a je vybavené žeriavom, ktorého moment bremena je najmenej 400 kNm.

5.8.

Špeciálna skupina

SG

Vozidlo na špeciálne účely, ktoré nezodpovedá žiadnemu vymedzeniu pojmov uvedenému v tejto časti.

5.9.

Podvozok pod náves

SJ

Vozidlo kategórie O vybavené točnicou na podopretie návesu na účely zmeny návesu na príves.

5.10.

Prípojné vozidlo na prepravu nadlimitného nákladu

SK

Vozidlo kategórie O4 určené na prepravu nedeliteľného nákladu, ktorý vzhľadom na svoje rozmery podlieha rýchlostným a dopravným obmedzeniam.

Toto vymedzenie sa vzťahuje aj na prípojné vozidlá s hydraulickými modulmi bez ohľadu na počet modulov.

5.11.

Motorové vozidlo na prepravu nadlimitného nákladu

SL

Cestný ťahač alebo ťahač návesu kategórie N3 spĺňajúci všetky tieto podmienky:

a)

má viac ako dve nápravy, pričom najmenej polovica náprav (dve nápravy z troch v prípade trojnápravového vozidla a tri nápravy z piatich v prípade päťnápravového vozidla) je konštruovaná tak, aby boli poháňané súčasne, bez ohľadu na to, či možno pohon jednej nápravy vypnúť;

b)

je konštruovaný na ťahanie a tlačenie prípojného vozidla na prepravu nadlimitného nákladu kategórie O4;

c)

má minimálny výkon motora 350 kW a

d)

dá sa vybaviť dodatočným predným spojovacím zariadením pre ťažkú prípojnú hmotnosť.

5.12.

Nosič vymeniteľných nadstavieb

SM

Terénne vozidlo kategórie N (ako je vymedzené v bode 2.3) navrhnuté a skonštruované na ťahanie, tlačenie, prepravu a pohon určitého vymeniteľného vybavenia:

a)

s najmenej dvomi miestami na montáž tohto vybavenia;

b)

so štandardizovanými mechanickými, hydraulickými a/alebo elektrickými rozhraniami (napr. jednotkou odberu energie) na pohon uvedeného vybavenia a

c)

spĺňajúce vymedzenie podľa medzinárodnej normy ISO 3833:1977, bodu 3.1.4. (špeciálne vozidlo).

Ak je vozidlo vybavené dodatočnou nákladovou plošinou, jeho maximálna dĺžka nepresahuje:

a)

viac ako 1,4-krát rozchod kolies prednej alebo zadnej nápravy vozidla, podľa toho, ktorý je väčší, v prípade dvojnápravových vozidiel, alebo

b)

viac ako 2,0-krát rozchod kolies prednej alebo zadnej nápravy vozidla, podľa toho, ktorý je väčší, v prípade vozidiel s viac ako dvoma nápravami.

6.   Poznámky

6.1.   Typové schválenie sa neudeľuje:

a)

podvozku pod náves vymedzenému v bode 5.9 tejto časti;

b)

prívesom s pevným ojom uvedeným v bode 5.4 časti C;

c)

prípojným vozidlám, v ktorých možno pri jazde po vozovke prevážať osoby.

6.2.   Bodom 6.1 nie je dotknutý článok 42 o vnútroštátnom typovom schválení malých sérií.

ČASŤ B

Kritériá pre typy vozidiel, varianty a verzie

1.   Kategória M1

1.1.   Typ vozidla

1.1.1.   „Typ vozidla“ tvoria vozidlá, ktoré majú spoločné tieto znaky:

a)

názov spoločnosti výrobcu.

Zmena právnej formy vlastníctva spoločnosti si nevyžaduje udelenie nového schválenia;

b)

konštrukciu a montáž hlavných častí karosérie v prípade samonosnej konštrukcie.

Uvedené sa uplatňuje na vozidlá, ktorých karoséria je priskrutkovaná alebo privarená k samostatnému rámu.

1.1.2.   Odchylne od požiadaviek bodu 1.1.1 písm. b), ak výrobca používa podlahovú časť karosérie a hlavné stavebné časti tvoriace prednú časť karosérie priamo pred čelným sklom na konštrukciu rôznych druhov karosérie (napríklad sedan a kupé), tieto vozidlá sa môžu považovať za vozidlá rovnakého typu. Túto skutočnosť preukazuje výrobca.

1.1.3.   Typ tvorí aspoň jeden variant a jedna verzia.

1.2.   Variant

1.2.1.   „Variant“ v rámci typu vozidla tvorí skupina vozidiel, ktoré majú spoločné tieto konštrukčné znaky:

a)

počet bočných dverí alebo typ karosérie podľa bodu 2 časti C, ak výrobca uplatňuje kritérium podľa bodu 1.1.2;

b)

pohonnú jednotku vzhľadom na tieto konštrukčné znaky:

i)

typ dodávky energie (spaľovací motor, elektromotor alebo iný);

ii)

pracovný princíp (zážihový, vznetový alebo iný);

iii)

počet a usporiadanie valcov v prípade spaľovacieho motora (L4, V6 alebo iné);

c)

počet náprav;

d)

počet a prepojenie poháňaných náprav;

e)

počet riadených náprav;

f)

stupeň dokončenia (napr. dokončené/nedokončené);

g)

výrobcu a typ vozidla predchádzajúceho stupňa v prípade vozidiel vyrábaných vo viacerých stupňoch.

1.3.   Verzia

1.3.1.   „Verziu“ v rámci variantu tvorí skupina vozidiel, ktoré majú spoločné tieto znaky:

a)

najväčšiu technicky prípustnú hmotnosť vozidla;

b)

zdvihový objem v prípade spaľovacieho motora;

c)

maximálny výkon motora alebo maximálny trvalý menovitý výkon (elektromotor);

d)

druh paliva (benzín, nafta, LPG, dvojpalivová prevádzka alebo iné);

e)

maximálny počet miest na sedenie;

f)

hlučnosť pri jazde;

g)

úroveň výfukových emisií (napríklad Euro 5, Euro 6 alebo inú);

h)

kombinované alebo vážené, kombinované emisie CO2;

i)

spotrebu elektrickej energie (váženú, kombinovanú);

j)

kombinovanú alebo váženú, kombinovanú spotrebu paliva.

Ako alternatíva ku kritériám v písmenách h), i) a j) sa pre vozidlá zaradené do verzie spoločne vykonajú všetky skúšky na výpočet emisií CO2, spotreby elektrickej energie a spotreby paliva v súlade s čiastkovou prílohou 6 k prílohe XXI k nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/1151 (2).

2.   Kategórie M2 a M3

2.1.   Typ vozidla

2.1.1.   „Typ vozidla“ tvoria vozidlá, ktoré majú spoločné tieto znaky:

a)

názov spoločnosti výrobcu.

Zmena právnej formy vlastníctva spoločnosti si nevyžaduje udelenie nového schválenia;

b)

kategóriu;

c)

tieto výrobné a konštrukčné znaky:

i)

konštrukciu a výrobu hlavných častí podvozku;

ii)

konštrukciu a výrobu hlavných častí karosérie v prípade samonosnej konštrukcie;

d)

počet podlaží (jedno alebo dve);

e)

počet sekcií (pevných, kĺbových);

f)

počet náprav;

g)

režim dodávky energie (interný alebo externý).

2.1.2.   Typ vozidla tvorí aspoň jeden variant a jedna verzia.

2.2.   Variant

2.2.1.   „Variant“ v rámci typu vozidla tvorí skupina vozidiel, ktoré majú spoločné všetky tieto konštrukčné znaky:

a)

typ karosérie podľa bodu 3 časti C;

b)

triedu alebo kombináciu tried vozidiel podľa bodu 2.1.1 predpisu OSN č. 107 (iba v prípade dokončených a dokončovaných vozidiel);

c)

stupeň dokončenia (napr. dokončené/nedokončené/dokončované);

d)

pohonnú jednotku vzhľadom na tieto konštrukčné znaky:

i)

typ dodávky energie (spaľovací motor, elektromotor alebo iný);

ii)

pracovný princíp (zážihový, vznetový alebo iný);

iii)

počet a usporiadanie valcov v prípade spaľovacieho motora (L6, V8 alebo iné);

e)

výrobcu a typ vozidla predchádzajúceho stupňa v prípade vozidiel vyrábaných vo viacerých stupňoch.

2.3.   Verzia

2.3.1.   „Verziu“ v rámci variantu tvorí skupina vozidiel, ktoré majú spoločné všetky tieto znaky:

a)

najväčšiu technicky prípustnú hmotnosť vozidla;

b)

schopnosť alebo neschopnosť vozidla ťahať prípojné vozidlo;

c)

zdvihový objem v prípade spaľovacieho motora;

d)

maximálny výkon motora alebo maximálny trvalý menovitý výkon (elektromotor);

e)

druh paliva (benzín, nafta, LPG, dvojpalivová prevádzka alebo iné);

f)

hlučnosť pri jazde;

g)

úroveň výfukových emisií (napríklad Euro IV, Euro V alebo inú).

3.   Kategória N1:

3.1.   Typ vozidla

3.1.1.   „Typ vozidla“ tvoria vozidlá, ktoré majú spoločné tieto znaky:

a)

názov spoločnosti výrobcu.

Zmena právnej formy vlastníctva spoločnosti si nevyžaduje udelenie nového schválenia;

b)

konštrukciu a montáž hlavných častí karosérie v prípade samonosnej konštrukcie;

c)

konštrukciu a výrobu hlavných častí podvozku v prípade nesamonosnej konštrukcie.

3.1.2.   Odchylne od požiadaviek bodu 3.1.1 písm. b), ak výrobca používa podlahovú časť karosérie a hlavné stavebné časti tvoriace prednú časť karosérie priamo pred čelným sklom na konštrukciu rôznych druhov karosérie (napríklad dodávkové vozidlo a podvozok s kabínou vodiča, rôzne rázvory a rôzne výšky strechy), tieto vozidlá sa môžu považovať za vozidlá rovnakého typu. Túto skutočnosť preukazuje výrobca.

3.1.3.   Typ vozidla tvorí aspoň jeden variant a jedna verzia.

3.2.   Variant

3.2.1.   „Variant“ v rámci typu vozidla tvorí skupina vozidiel, ktoré majú spoločné tieto konštrukčné znaky:

a)

počet bočných dverí alebo typ karosérie podľa bodu 4 časti C (v prípade dokončených a dokončovaných vozidiel), ak výrobca uplatňuje kritérium podľa bodu 3.1.2;

b)

stupeň dokončenia (napr. dokončené/nedokončené/dokončované);

c)

pohonnú jednotku vzhľadom na tieto konštrukčné znaky:

i)

typ dodávky energie (spaľovací motor, elektromotor alebo iný);

ii)

pracovný princíp (zážihový, vznetový alebo iný);

iii)

počet a usporiadanie valcov v prípade spaľovacieho motora (L6, V8 alebo iné);

d)

počet náprav;

e)

počet a prepojenie poháňaných náprav;

f)

počet riadených náprav;

g)

výrobcu a typ vozidla predchádzajúceho stupňa v prípade vozidiel vyrábaných vo viacerých stupňoch.

3.3.   Verzia

3.3.1.   „Verziu“ v rámci variantu tvorí skupina vozidiel, ktoré majú spoločné tieto znaky:

a)

najväčšiu technicky prípustnú hmotnosť vozidla;

b)

zdvihový objem v prípade spaľovacieho motora;

c)

maximálny výkon motora alebo maximálny trvalý menovitý výkon (elektromotor);

d)

druh paliva (benzín, nafta, LPG, dvojpalivová prevádzka alebo iné);

e)

maximálny počet miest na sedenie;

f)

hlučnosť pri jazde;

g)

úroveň výfukových emisií (napríklad Euro 5, Euro 6 alebo inú);

h)

kombinované alebo vážené, kombinované emisie CO2;

i)

spotrebu elektrickej energie (váženú, kombinovanú);

j)

kombinovanú alebo váženú, kombinovanú spotrebu paliva;

k)

existenciu jedinečného súboru inovačných technológií, ako je uvedené v článku 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2011 (3).

Ako alternatíva ku kritériám v písmenách h), i) a j) sa pre vozidlá zaradené do verzie spoločne vykonajú všetky skúšky na výpočet emisií CO2, spotreby elektrickej energie a spotreby paliva v súlade s čiastkovou prílohou 6 k prílohe XXI k nariadeniu (EÚ) 2017/1151.

4.   Kategórie N2 a N3

4.1.   Typ vozidla

4.1.1.   „Typ vozidla“ tvoria vozidlá, ktoré majú spoločné tieto znaky:

a)

názov spoločnosti výrobcu.

Zmena právnej formy vlastníctva spoločnosti si nevyžaduje udelenie nového schválenia;

b)

kategóriu;

c)

konštrukcia a montáž podvozku je spoločná v prípade jedného radu výrobku;

d)

počet náprav;

4.1.2.   Typ vozidla tvorí aspoň jeden variant a jedna verzia.

4.2.   Variant

4.2.1.   „Variant“ v rámci typu vozidla tvorí skupina vozidiel, ktoré majú spoločné tieto konštrukčné znaky:

a)

konštrukciu alebo typ karosérie podľa vymedzení v bode 4 časti C a v dodatku 2 (iba v prípade dokončených a dokončovaných vozidiel);

b)

stupeň dokončenia (napr. dokončené/nedokončené/dokončované);

c)

pohonnú jednotku vzhľadom na tieto konštrukčné znaky:

i)

typ dodávky energie (spaľovací motor, elektromotor alebo iný);

ii)

pracovný princíp (zážihový, vznetový alebo iný);

iii)

počet a usporiadanie valcov v prípade spaľovacieho motora (L6, V8 alebo iné);

d)

počet a prepojenie poháňaných náprav;

e)

počet riadených náprav;

f)

výrobcu a typ vozidla predchádzajúceho stupňa v prípade vozidiel vyrábaných vo viacerých stupňoch.

4.3.   Verzia

4.3.1.   „Verziu“ v rámci variantu tvorí skupina vozidiel, ktoré majú spoločné tieto znaky:

a)

najväčšiu technicky prípustnú hmotnosť vozidla;

b)

schopnosť alebo neschopnosť vozidla ťahať tieto prípojné vozidlá:

i)

nebrzdené prípojné vozidlo;

ii)

prípojné vozidlo s nájazdovým brzdovým systémom vymedzeným v bode 2.12 predpisu OSN č. 13;

iii)

prípojné vozidlo s priebežným a polopriebežným brzdovým systémom vymedzeným v bodoch 2.9 a 2.10 predpisu OSN č. 13;

iv)

prípojné vozidlo kategórie O4, pričom najväčšia hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 44 ton;

v)

prípojné vozidlo kategórie O4, pričom najväčšia hmotnosť jazdnej súpravy presahuje 44 ton;

c)

zdvihový objem motora;

d)

maximálny výkon motora;

e)

druh paliva (benzín, nafta, LPG, dvojpalivová prevádzka alebo iné);

f)

hlučnosť pri jazde;

g)

úroveň výfukových emisií (napríklad Euro IV, Euro V alebo inú).

5.   Kategórie O1 a O2

5.1.   Typ vozidla

5.1.1.   „Typ vozidla“ tvoria vozidlá, ktoré majú spoločné tieto znaky:

a)

názov spoločnosti výrobcu.

Zmena právnej formy vlastníctva spoločnosti si nevyžaduje udelenie nového schválenia;

b)

kategóriu;

c)

konštrukciu podľa vymedzenia v bode 5 časti C;

d)

tieto výrobné a konštrukčné znaky:

i)

konštrukciu a výrobu hlavných častí podvozku;

ii)

konštrukciu a výrobu hlavných častí karosérie v prípade samonosnej konštrukcie;

e)

počet náprav.

5.1.2.   Typ vozidla tvorí aspoň jeden variant a jedna verzia.

5.2.   Variant

5.2.1.   „Variant“ v rámci typu vozidla tvorí skupina vozidiel, ktoré majú spoločné tieto konštrukčné znaky:

a)

druh karosérie uvedený v dodatku 2 (v prípade dokončených a dokončovaných vozidiel);

b)

stupeň dokončenia (napr. dokončené/nedokončené/dokončované);

c)

typ brzdového systému (napr. nebrzdený/nájazdový/s posilnením);

d)

výrobcu a typ vozidla predchádzajúceho stupňa v prípade vozidiel vyrábaných vo viacerých stupňoch.

5.3.   Verzia

5.3.1.   „Verziu“ v rámci variantu tvorí skupina vozidiel, ktoré majú spoločné tieto znaky:

a)

najväčšiu technicky prípustnú hmotnosť vozidla;

b)

konštrukciu zavesenia (vzduchové, oceľové alebo gumové odpruženie, torzná tyč alebo iné);

c)

konštrukciu oja (trojuholníková, rúrová alebo iná).

6.   Kategórie O3 a O4

6.1.   Typ vozidla

6.1.1.   „Typ vozidla“ tvoria vozidlá, ktoré majú spoločné tieto znaky:

a)

názov spoločnosti výrobcu.

Zmena právnej formy vlastníctva spoločnosti si nevyžaduje udelenie nového schválenia;

b)

kategóriu;

c)

konštrukciu prípojného vozidla z hľadiska vymedzení v bode 5 časti C;

d)

tieto výrobné a konštrukčné znaky:

i)

konštrukciu a výrobu hlavných častí podvozku;

ii)

konštrukciu a výrobu hlavných častí karosérie v prípade prípojných vozidiel so samonosnou konštrukciou;

e)

počet náprav.

6.1.2.   Typ vozidla tvorí aspoň jeden variant a jedna verzia.

6.2.   Varianty

6.2.1.   „Variant“ v rámci typu vozidla tvorí skupina vozidiel, ktoré majú spoločné tieto výrobné a konštrukčné znaky:

a)

druh karosérie uvedený v dodatku 2 (v prípade dokončených a dokončovaných vozidiel);

b)

stupeň dokončenia (napr. dokončené/nedokončené/dokončované);

c)

konštrukciu zavesenia (oceľové, vzduchové alebo hydraulické odpruženie);

d)

tieto technické vlastnosti:

i)

možnosť alebo nemožnosť rozšírenia podvozku;

ii)

výšku podlažia (normálna, nízka, stredne nízka atď.);

e)

výrobcu a typ vozidla predchádzajúceho stupňa v prípade vozidiel vyrábaných vo viacerých stupňoch.

6.3.   Verzie

6.3.1.   „Verziu“ v rámci variantu tvorí skupina vozidiel, ktoré majú spoločné tieto znaky:

a)

najväčšiu technicky prípustnú hmotnosť vozidla;

b)

ďalšie rozdelenie alebo kombináciu ďalších rozdelení uvedených v bodoch 3.2 a 3.3 prílohy I k smernici 96/53/ES, do ktorých patrí vzdialenosť medzi dvoma susednými nápravami tvoriacimi skupinu;

c)

vymedzenie náprav vzhľadom na:

i)

zdvíhateľné nápravy (počet a umiestnenie);

ii)

zaťažiteľné nápravy (počet a umiestnenie);

iii)

riadené nápravy (počet a umiestnenie).

7.   Všeobecné požiadavky na všetky kategórie vozidiel

7.1.   Ak vozidlo patrí do niekoľkých kategórií vzhľadom na najväčšiu hmotnosť a/alebo počet miest na sedenie, na vymedzenie variantov a verzií sa výrobca môže rozhodnúť uplatniť kritériá jednej alebo druhej kategórie vozidiel.

7.1.1.   Príklady:

a)

vozidlo „A“ môže byť typovo schválené ako N1 (3,5 tony) a N2 (4,2 tony) vo vzťahu k jeho najväčšej hmotnosti. V takomto prípade sa parametre uvedené v kategórii N1 môžu použiť aj pri vozidle, ktoré patrí do kategórie N2 (alebo naopak);

b)

vozidlo „B“ môže byť vzhľadom na počet miest na sedenie typovo schválené ako M1 a M2 (7 + 1 alebo 10 + 1), parametre uvedené v kategórii M1 sa môžu použiť aj pri vozidle, ktoré patrí do kategórie M2 (alebo naopak).

7.2.   Vozidlo kategórie N môže byť typovo schválené na základe požiadaviek kategórie M1, prípadne M2, ak sa má prestavať na vozidlo tejto kategórie v rámci ďalšieho stupňa viacstupňového postupu typového schvaľovania.

7.2.1.   Táto možnosť sa týka iba nedokončených vozidiel.

Tieto vozidlá sa identifikujú špecifickým kódom variantu, ktorý udeľuje výrobca základného vozidla.

7.3.   Označenia typu, variantu a verzie

7.3.1.   Výrobca prideľuje každému typu, variantu a verzii vozidla alfanumerický kód, ktorý pozostáva z latinských písmen a/alebo arabských číslic.

Používanie zátvoriek a spojovníkov sa povoľuje za predpokladu, že nenahrádzajú písmeno alebo číslicu.

7.3.2.   Predpísaná štruktúra kódu: typ-variant-verzia alebo „TVV“.

7.3.3.   Kódom TVV sa jasne a nezameniteľne označuje jedinečná kombinácia technických vlastností vo vzťahu ku kritériám uvedeným v tejto časti.

7.3.4.   Rovnaký výrobca môže na označenie typu vozidla použiť rovnaký kód, ak vozidlo patrí do dvoch alebo viacerých kategórií.

7.3.5.   Rovnaký výrobca nepoužije na označenie typu vozidla rovnaký kód pre viac ako jedno typové schválenie v rámci rovnakej kategórie vozidla.

7.4.   Počet znakov kódu TVV

7.4.1.   Počet znakov nepresahuje:

a)

15 pre kód typu vozidla;

b)

25 pre kód jedného variantu;

c)

35 pre kód jednej verzie.

7.4.2.   Celý alfanumerický kód „TVV“ nesmie obsahovať viac ako 75 znakov.

7.4.3.   Pri použití celého kódu TVV sa medzi typ, variant a verziu vkladá medzera.

Príklad kódu TVV: 159AF[…medzera]0054[…medzera]977K(BE).

ČASŤ C

Vymedzenia typov karosérie

1.   Všeobecné informácie

1.1.   Typ karosérie, ako aj kód karosérie sa označujú kódom.

Zoznam kódov platí najmä pre dokončené a dokončované vozidlá.

1.2.   Pokiaľ ide o vozidlá kategórie M, kód typu karosérie pozostáva z dvoch písmen uvedených v bodoch 2 a 3.

1.3.   Pokiaľ ide o vozidlá kategórií N a O, kód typu karosérie pozostáva z dvoch písmen uvedených v bodoch 4 a 5.

1.4.   V prípade potreby (najmä v prípade typov karosérií uvedených v bodoch 4.1 a 4.6 a v bodoch 5.1 až 5.4) sa doplnia dvoma číslicami.

1.4.1.   Zoznam číslic je stanovený v dodatku 2.

1.5.   V prípade vozidiel na špeciálne účely označenie typu karosérie závisí od kategórie vozidla.

2.   Vozidlá patriace do kategórie M1:

Referencia

Kód

Názov

Vymedzenie pojmov

2.1.

AA

Sedan

Vozidlo vymedzené v bode 3.1.1.1 medzinárodnej normy ISO č. 3833:1977 najmenej so štyrmi bočnými oknami.

2.2.

AB

Hatchback

Sedan vymedzený v bode 2.1 so skosenou zadnou časťou.

2.3.

AC

Kombi

Vozidlo vymedzené v bode 3.1.1.4 medzinárodnej normy ISO č. 3833:1977.

2.4.

AD

Kupé

Vozidlo vymedzené v bode 3.1.1.5 medzinárodnej normy ISO č. 3833:1977.

2.5.

AE

Kabriolet

Vozidlo vymedzené v bode 3.1.1.6 medzinárodnej normy ISO č. 3833:1977.

Kabriolet však nemusí mať žiadne dvere.

2.6.

AF

Viacúčelové vozidlo

Vozidlo iné ako vozidlo AG a vozidlá uvedené v AA až AE, určené na prepravu osôb a ich batožiny alebo príležitostného nákladu v jedinom priestore.

2.7.

AG

Úžitkové kombi

Vozidlo vymedzené v bode 3.1.1.4.1 medzinárodnej normy ISO č. 3833:1977.

Priestor na batožinu však musí byť úplne oddelený od priestoru pre cestujúcich.

Referenčný bod miesta na sedenie pre vodiča sa okrem toho nemusí nachádzať aspoň 750 mm nad nosným povrchom vozidla.

3.   Vozidlá patriace do kategórie M2 alebo M3

Referencia

Kód

Názov

Vymedzenie pojmov

3.1.

CA

Jednopodlažné vozidlo

Vozidlo s priestorom pre osoby usporiadaným v jednej úrovni alebo tak, že nevznikajú dve úrovne nad sebou.

3.2.

CB

Dvojpodlažné vozidlo

Vozidlo vymedzené v bode 2.1.6 predpisu OSN č. 107.

3.3.

CC

Jednopodlažné kĺbové vozidlo

Vozidlo vymedzené v bode 2.1.3 predpisu OSN č. 107 s jedným podlažím.

3.4.

CD

Dvojpodlažné kĺbové vozidlo

Vozidlo vymedzené v bode 2.1.3.1 predpisu OSN č. 107.

3.5.

CE

Jednopodlažné vozidlo so zníženou podlahou

Vozidlo vymedzené v bode 2.1.4 predpisu OSN č. 107 s jedným podlažím.

3.6.

CF

Dvojpodlažné vozidlo so zníženou podlahou

Vozidlo vymedzené v bode 2.1.4 predpisu OSN č. 107 s dvomi podlažiami.

3.7.

CG

Kĺbové jednopodlažné vozidlo so zníženou podlahou

Vozidlo, ktoré je kombináciou technických vlastností vozidiel uvedených v bode 3.3 a 3.5 tejto tabuľky.

3.8.

CH

Kĺbové dvojpodlažné vozidlo so zníženou podlahou

Vozidlo, ktoré je kombináciou technických vlastností vozidiel uvedených v bode 3.4 a 3.6 tejto tabuľky.

3.9.

CI

Jednopodlažné vozidlo s otvorenou strechou

Vozidlo čiastočne alebo úplne bez strechy.

3.10.

CJ

Dvojpodlažné vozidlo s otvorenou strechou

Vozidlo čiastočne alebo úplne bez strechy nad vrchným podlažím.

3.11.

CX

Podvozok autobusu

Nedokončené vozidlo iba s podvozkovým rámom alebo montážnym celkom, hnacou jednotkou a nápravami, ktoré je určené na dokončenie s karosériou podľa potrieb dopravcu.

4.   Motorové vozidlá kategórie N1, N2 alebo N3

Referencia

Kód

Názov

Vymedzenie pojmov

4.1.

BA

Nákladný automobil

Vozidlo navrhnuté a konštruované výlučne alebo najmä na prepravu nákladu.

Takisto môže ťahať prípojné vozidlo.

4.2.

BB

Dodávkové vozidlo

Nákladný automobil s priestorom pre vodiča a nákladným priestorom v jednom celku.

4.3.

BC

Ťahač návesu

Ťažné vozidlo navrhnuté a konštruované výlučne alebo najmä na ťahanie návesov.

4.4.

BD

Cestný ťahač

Ťažné vozidlo navrhnuté a konštruované výlučne alebo najmä na ťahanie prípojných vozidiel iných ako návesy.

4.5.

BE

Pick up

Vozidlo s najväčšou hmotnosťou nepresahujúcou 3 500 kg, v ktorom sa miesta na sedenie a nákladný priestor nenachádzajú v jednom celku.

4.6.

BX

Podvozok s kabínou alebo krytom

Nedokončené vozidlo iba s kabínou (úplnou alebo čiastočnou) podvozkovým rámom, hnacou jednotkou a nápravami, ktoré je určené na dokončenie s karosériou podľa potrieb dopravcu.

5.   Vozidlá kategórie O

Referencia

Kód

Názov

Vymedzenie pojmov

5.1.

DA

Náves

Prípojné vozidlo navrhnuté a konštruované na spojenie s ťahačom alebo s podvozkom pod náves a na prenášanie značného vertikálneho zaťaženia na ťažné vozidlo alebo na podvozok pod náves.

Zariadenie na spojenie jazdnej súpravy pozostáva z návesového čapu a točnice.

5.2.

DB

Ojový príves

Príves s najmenej dvoma nápravami, z ktorých aspoň jedna je riadená náprava:

a)

vybavená vlečným zariadením, ktoré sa môže pohybovať vertikálne (voči prívesu), a

b)

prenášajúca na ťažné vozidlo statické vertikálne zaťaženie menšie ako 100 daN.

5.3.

DC

Príves so stredovou nápravou

Príves, ktorého náprava, resp. nápravy sú umiestnené blízko ťažiska vozidla (keď je rovnomerne zaťažené) tak, že na ťažné vozidlo sa prenáša iba malé statické vertikálne zaťaženie nepresahujúce 10 % zaťaženia zodpovedajúceho najväčšej hmotnosti prívesu alebo zaťaženie 1 000 daN (podľa toho, ktoré je menšie).

5.4.

DE

Príves s pevným ojom

Príves s jednou nápravou alebo jednou skupinou náprav s ojom, ktorý vzhľadom na svoju konštrukciu prenáša na ťažné vozidlo statické zaťaženie nepresahujúce 4 000 daN, a ktorý nespĺňa vymedzenie prívesu so stredovou nápravou.

Zariadenie na spojenie jazdnej súpravy nepozostáva z návesového čapu a točnice.


(1)  Smernica Rady 80/181/EHS z 20. decembra 1979 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa meracích jednotiek a rušiaca smernicu 71/354/EHS (Ú. v. ES L 39, 15.2.1980, s. 40).

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1151 z 1. júna 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 a zrušuje nariadenie (ES) č. 692/2008 (Ú. v. EÚ L 175, 7.7.2017, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2011 z 11. mája 2011, ktorým sa stanovujú emisné normy pre nové ľahké úžitkové vozidlá ako súčasť integrovaného prístupu Únie na zníženie emisií CO2 z ľahkých vozidiel (Ú. v. EÚ L 145, 31.5.2011, s. 1).

Dodatok 1

Postup kontroly vozidla na zaradenie do kategórie terénnych vozidiel

1.   Všeobecné informácie

1.1.   Na účely zaradenia vozidla do kategórie terénnych vozidiel sa uplatňuje postup uvedený v tomto dodatku.

2.   Podmienky skúšky pre geometrické merania

2.1.   Vozidlá patriace do kategórie M1 alebo N1 sú v nenaloženom stave s figurínou 50. percentilu mužskej populácie na sedadle vodiča a sú vybavené chladiacou kvapalinou, mazivami, palivom, náradím a náhradným kolesom (ak je súčasťou výbavy OEM).

Uvedená figurína sa môže nahradiť podobným zariadením s rovnakou hmotnosťou.

2.2.   Vozidlá iné ako vozidlá uvedené v bode 2.1 sú zaťažené na svoju najväčšiu technicky prípustnú hmotnosť vozidla.

Rozloženie hmotnosti na nápravy zodpovedá najnepriaznivejšiemu prípadu, pokiaľ ide o splnenie príslušných kritérií.

2.3.   Reprezentatívne vozidlo typu sa technickej službe odovzdá v stave uvedenom v bode 2.1 alebo 2.2. Vozidlo stojí a kolesá smerujú priamo vpred.

Plocha, na ktorej sa uskutočňujú merania, je čo najplochejšia a vodorovnejšia (maximálny spád 0,5 %).

3.   Meranie predného nájazdového, zadného nájazdového a prechodového uhla

3.1.   Predný nájazdový uhol sa meria v súlade s bodom 6.10 medzinárodnej normy ISO 612:1978.

3.2.   Zadný nájazdový uhol sa meria v súlade s bodom 6.11 medzinárodnej normy ISO 612:1978.

3.3.   Prechodový uhol sa meria v súlade s bodom 6.9 medzinárodnej normy ISO 612:1978.

3.4.   Pri meraní zadného nájazdového uhla sa môžu výškovo nastaviteľné zariadenia zadnej ochrany proti podbehnutiu nastaviť do hornej polohy.

3.5.   Predpis uvedený v bode 3.4 nepredstavuje povinnosť namontovať na základné vozidlo zadnú ochranu proti podbehnutiu ako súčasť pôvodného vybavenia. Výrobca základného vozidla však informuje výrobcu ďalšieho stupňa, že vozidlo vybavené zadnou ochranou proti podbehnutiu musí spĺňať požiadavky týkajúce sa zadného nájazdového uhla.

4.   Meranie svetlej výšky

4.1.   Svetlá výška medzi nápravami.

4.1.1.   „Svetlá výška medzi nápravami“ je najkratšia vzdialenosť medzi rovinou vozovky a najnižším pevným bodom vozidla.

Na účely uplatňovania tohto vymedzenia sa posudzuje vzdialenosť medzi poslednou nápravou prednej skupiny náprav a prvou nápravou zadnej skupiny náprav.

Image

4.1.2.   Žiadna pevná časť vozidla nesmie zasahovať do šrafovanej plochy na obrázku.

4.2.   Svetlá výška pod nápravou

4.2.1.   „Svetlá výška pod jednou nápravou“ je vzdialenosť vrcholu kruhového oblúka, ktorý prechádza stredom stôp pneumatík kolies jednej nápravy na vozovke (pri dvojitých kolesách sa posudzujú vnútorné kolesá) a dotýka sa najnižšieho pevného bodu vozidla medzi kolesami, od základne.

Image

4.2.2.   V prípade potreby sa meranie svetlej výšky vykonáva na každej náprave zo skupiny náprav.

5.   Stúpavosť

5.1.   „Stúpavosť“ je schopnosť vozidla prekonávať stúpanie.

5.2.   Na účely kontroly stúpavosti nedokončeného a dokončeného vozidla kategórie M2, M3, N2 a N3 sa vykonáva skúška.

5.3.   Túto skúšku vykonáva technická služba na reprezentatívnom vozidle typu, ktorý sa má skúšať.

5.4.   Na žiadosť výrobcu a na základe podmienok uvedených v prílohe VIII možno stúpavosť typu vozidla preukázať virtuálnou skúškou.

6.   Skúšobné podmienky a kritérium splnenia/nesplnenia

6.1.   Uplatňujú sa podmienky stanovené v prílohe II k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1230/2012 (1).

6.2.   Vozidlo prekoná stúpanie rovnomernou rýchlosťou bez pozdĺžneho alebo priečneho preklzávania kolies.


(1)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 z 12. decembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokiaľ ide o požiadavky na typové schválenie v prípade hmotností a rozmerov motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, a mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 353, 21.12.2012, s. 31).

Dodatok 2

Číslice používané na doplnenie kódov na označenie rôznych typov karosérie

01.

Plošina

02.

Bočnica

03.

Skriňová nadstavba

04.

Klimatizovaná nadstavba s izolovanými stenami a vybavením na udržiavanie vnútornej teploty

05.

Klimatizovaná nadstavba s izolovanými stenami, avšak bez vybavenia na udržiavanie vnútornej teploty

06.

Bočná plachta

07.

Výmenná nadstavba

08.

Vozidlo na prepravu kontajnerov

09.

Vozidlá s hákovým zdvíhacím zariadením

10.

Sklápacie vozidlo

11.

Cisterna

12.

Cisterna určená na prepravu nebezpečného nákladu

13.

Vozidlo na prepravu živých zvierat

14.

Vozidlo na prepravu vozidiel

15.

Automiešačka betónu

16.

Vozidlo s čerpadlom na betón

17.

Vozidlo na prepravu dreva

18.

Vozidlo na zber odpadu

19.

Vozidlo na zametanie a čistenie ulíc a čistenie kanálov

20.

Kompresor

21.

Vozidlo na prepravu plavidiel

22.

Vozidlo na prepravu vetroňov

23.

Vozidlá na predajné alebo reklamné účely

24.

Vyslobodzovacie vozidlo

25.

Vozidlo s rebríkom

26.

Nákladný automobil so žeriavom (iný ako samohybný žeriav uvedený v bode 5.7 časti A)

27.

Vozidlo s výsuvnou pracovnou plošinou

28.

Vŕtacie vozidlo

29.

Nízkopodlažné prípojné vozidlo

30.

Vozidlo na prepravu skla

31.

Požiarnická striekačka

99.

Karoséria neuvedená v tomto zozname.


PRÍLOHA II

POŽIADAVKY NA ÚČELY TYPOVÉHO SCHVÁLENIA EÚ VOZIDIEL, SYSTÉMOV, KOMPONENTOV ALEBO SAMOSTATNÝCH TECHNICKÝCH JEDNOTIEK

ČASŤ I

Regulačné akty pre typové schválenie EÚ vozidiel vyrábaných v neobmedzených sériách

Bod

Predmet

Odkaz na regulačný akt

Uplatniteľnosť

Samostatná technická jednotka alebo komponent

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1A

Hladina zvuku

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 540/2014 (*1)

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

2A

Emisie (Euro 5 a Euro 6) z ľahkých vozidiel/prístup k informáciám

Nariadenie (ES) č. 715/2007

X (1)

X (1)

 

X (1)

X (1)

 

 

 

 

 

X

3A

Ochrana proti nebezpečenstvu požiaru (nádrže na kvapalné palivo)

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 34

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

3B

Zadné ochranné zariadenia proti podbehnutiu (RUPD) a ich montáž; zadná ochrana proti podbehnutiu (RUP)

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 58

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4A

Miesto na montáž a upevnenie zadných tabuliek s evidenčným číslom

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1003/2010 (*2)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

5A

Mechanizmus riadenia

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 79

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

6A

Vstup do vozidla a jeho manévrovateľnosť (schodíky, stúpačky a držadlá)

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 130/2012 (*3)

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

6B

Zámky dverí a komponenty upevnenia dverí

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 11

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

7A

Zvukové výstražné zariadenia a signály

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 28

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

8A

Zariadenia pre nepriamy výhľad a ich montáž

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 46

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

9A

Brzdové zariadenia vozidiel a prípojných vozidiel

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 13

 

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

 

9B

Brzdové zariadenia osobných automobilov

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 13-H

X (4)

 

 

X (4)

 

 

 

 

 

 

 

10A

Elektromagnetická kompatibilita

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12A

Vnútorné vybavenie

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 21

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13A

Ochrana motorových vozidiel proti neoprávnenému použitiu

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 18

 

X (4A)

X (4A)

 

X (4A)

X (4A)

 

 

 

 

X

13B

Ochrana motorových vozidiel proti neoprávnenému použitiu

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 116

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

14A

Ochrana vodiča pred mechanizmom riadenia v prípade nárazu

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 12

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

15A

Sedadlá, ich ukotvenia a opierky hlavy

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 17

X

X (4B)

X (4B)

X

X

X

 

 

 

 

 

15B

Sedadlá vo veľkých osobných vozidlách

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 80

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

16A

Vonkajšie výčnelky

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 26

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

17A

Vstup do vozidla a jeho manévrovateľnosť (spätný prevod)

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Nariadenie (EÚ) č. 130/2012

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

17B

Rýchlomerné zariadenie vrátane jeho montáže

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 39

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

18A

Povinný štítok výrobcu a VIN

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Nariadenie (EÚ) č. 19/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

19A

Kotvové úchytky bezpečnostných pásov, systémy kotvových úchytiek Isofix a kotvové úchytky horného popruhu Isofix

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 14

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

20A

Montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na vozidlá

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 48

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

21A

Spätné odrazové zariadenia na motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22A

Predné a zadné obrysové svietidlá, brzdové a doplnkové obrysové svietidlá na motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22B

Denné svietidlá na motorové vozidlá

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 87

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

22C

Bočné obrysové svietidlá na motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 91

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23A

Smerové svietidlá motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24A

Osvetlenie zadných tabuliek s evidenčným číslom na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25A

Svetlomety motorových vozidiel z lisovaného skla typu „sealed-beam“ (SB), ktoré vyžarujú európske asymetrické stretávacie svetlo alebo diaľkové svetlo alebo obidve svetlá

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 31

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

25B

Žiarovky na používanie v schválených sústavách svietidiel motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 37

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25C

Svetlomety motorových vozidiel vybavené svetelnými zdrojmi s plynovými výbojkami

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 98

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

25D

Svetelné zdroje s plynovými výbojkami na používanie v schválených sústavách svietidiel s plynovými výbojkami na motorových vozidlách

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 99

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

25E

Svetlomety motorových vozidiel, ktoré vyžarujú asymetrické stretávacie alebo diaľkové svetlo alebo obidve svetlá a sú vybavené žiarovkami a/alebo modulmi LED

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 112

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

25F

Adaptívne predné osvetľovacie systémy (AFS) na motorové vozidlá

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 123

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

26A

Predné hmlové svietidlá motorových vozidiel

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 19

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

27A

Vlečné zariadenie

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1005/2010 (*4)

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

28A

Zadné hmlové svietidlá na motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 38

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29A

Spätné svietidlá na motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 23

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30A

Parkovacie svietidlá na motorové vozidlá

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 77

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

31A

Bezpečnostné pásy, zadržiavacie systémy, detské zadržiavacie systémy a detské zadržiavacie systémy Isofix

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 16

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

32A

Výhľad vodiča smerom dopredu

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 125

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33A

Umiestnenie a identifikácia ručných ovládačov, oznamovačov a indikátorov

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 121

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

34A

Systémy odmrazovania a odhmlievania čelného skla

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 672/2010 (*5)

X

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

 

 

 

 

 

35A

Systémy stierania a ostrekovania čelného skla

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1008/2010 (*6)

X

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

 

 

 

 

X

36A

Vykurovacie systémy

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 122

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37A

Kryty kolies

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1009/2010 (*7)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38A

Opierky hlavy, ktoré sú alebo nie sú zabudované do sedadiel vozidla

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 25

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41A

Emisie (Euro VI) z ťažkých úžitkových vozidiel/prístup k informáciám

Nariadenie (ES) č. 595/2009

X (9)

X (9)

X

X (9)

X (9)

X

 

 

 

 

X

42A

Bočná ochrana nákladných vozidiel

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 73

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

X

43A

Systémy zabraňujúce rozstreku

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 109/2011 (*8)

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

44A

Hmotnosti a rozmery

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Nariadenie (EÚ) č. 1230/2012

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45A

Bezpečnostné zasklievacie materiály a ich montáž na vozidlá

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 43

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46A

Montáž pneumatík

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 458/2011 (*9)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

46B

Pneumatiky na motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá (trieda C1)

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 30

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

X

46C

Pneumatiky na úžitkové vozidlá a ich prípojné vozidlá (triedy C2 a C3)

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 54

 

X

X

X

X

X

 

 

X

X

X

46D

Emisie hluku valenia pneumatík, ich adhézia na mokrom povrchu a valivý odpor (triedy C1, C2 a C3)

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 117

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46E

Náhradná jednotka na dočasné použitie, pneumatiky na núdzovú jazdu/systém núdzovej jazdy a systém monitorovania tlaku v pneumatikách

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 64

X (9A)

 

 

X (9A)

 

 

 

 

 

 

X

47A

Obmedzenie rýchlosti vozidiel

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 89

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

X

48A

Hmotnosti a rozmery

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Nariadenie (EÚ) č. 1230/2012

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

49A

Úžitkové vozidlá, pokiaľ ide o ich vonkajšie výčnelky pred zadným panelom kabíny

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 61

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

50A

Mechanické spojovacie komponenty jazdných súprav

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 55

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X

X

X

X

X

50B

Tesné spojovacie zariadenie (CCD); montáž schváleného typu CCD

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 102

 

 

 

 

X (10)

X (10)

 

 

X (10)

X (10)

X

51A

Horľavosť materiálov používaných v konštrukcii interiéru určitých kategórií motorových vozidiel

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 118

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

52A

Vozidlá kategórie M2 a M3

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 107

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

52B

Pevnosť nadstavby veľkých osobných vozidiel

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 66

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

53A

Ochrana cestujúcich v prípade čelného nárazu

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 94

X (11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54A

Ochrana cestujúcich v prípade bočného nárazu

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 95

X (12)

 

 

X (12)

 

 

 

 

 

 

 

56A

Vozidlá určené na prepravu nebezpečného tovaru

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 105

 

 

 

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

 

57A

Predné ochranné zariadenia proti podbehnutiu (FUPD) a ich montáž; predná ochrana proti podbehnutiu (FUP)

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 93

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

X

58

Ochrana chodcov

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009 (*10)

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

59

Recyklovateľnosť

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/64/ES (*11)

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

61

Klimatizačné systémy

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/40/ES (*12)

X

 

 

X (14)

 

 

 

 

 

 

 

62

Vodíkový systém

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 (*13)

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

63

Všeobecná bezpečnosť

Nariadenie (ES) č. 661/2009

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

 

64

Ukazovatele radenia prevodových stupňov

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 65/2012 (*14)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

Systém zdokonaleného núdzového brzdenia

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 347/2012 (*15)

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

66

Systém výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 351/2012 (*16)

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

67

Špecifické komponenty na skvapalnené ropné plyny (LPG) a ich montáž na motorové vozidlá

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 67

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

68

Vozidlové poplachové systémy (VAS)

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 97

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

69

Elektrická bezpečnosť

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 100

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

70

Špecifické komponenty na stlačený zemný plyn (CNG) a ich montáž na motorové vozidlá

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 110

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

71

Pevnosť kabíny

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Predpis OSN č. 29

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

72

Systém eCall

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/758 (*17)

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Vysvetlivky

X

Relevantný regulačný akt.

(1)

Pre vozidlá s referenčnou hmotnosťou nepresahujúcou 2 610 kg. Na požiadanie výrobcu sa nariadenie (ES) č. 715/2007 môže uplatniť na vozidlá s referenčnou hmotnosťou nepresahujúcou 2 840 kg.

(2)

V prípade vozidiel s vybavením na LPG alebo CNG sa vyžaduje typové schválenie vozidla v súlade s predpisom OSN č. 67 alebo predpisom OSN č. 110.

(3)

Vyžaduje sa montáž elektronického systému riadenia stability (ESC – electronic stability control) v súlade s článkom 12 a 13 nariadenia (ES) č. 661/2009.

(4)

Vyžaduje sa montáž ESC v súlade s článkom 12 a 13 nariadenia (ES) č. 661/2009.

(4A)

Ak je namontované ochranné zariadenie, musí spĺňať požiadavky predpisu OSN č. 18.

(4B)

Toto nariadenie sa uplatňuje na sedadlá, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti predpisu OSN č. 80.

(5)

Vozidlá tejto kategórie sa vybavia primeraným zariadením na odmrazovanie a odhmlievanie čelného skla.

(6)

Vozidlá tejto kategórie sa vybavia primeraným zariadením na ostrekovanie a stieranie čelného skla.

(9)

Pre vozidlá s referenčnou hmotnosťou presahujúcou 2 610 kg, ktoré nie sú typovo schválené (na požiadanie výrobcu a za predpokladu, že ich referenčná hmotnosť nepresahuje 2 840 kg) podľa nariadenia (ES) č. 715/2007.

(9A)

Uplatňuje sa iba vtedy, ak je na takéto vozidlá namontované vybavenie, na ktoré sa vzťahuje predpis OSN č. 64. Systém monitorovania tlaku v pneumatikách na vozidlá kategórie M1 sa uplatňuje povinne v súlade s článkom 9 ods. 2 nariadenia (ES) č. 661/2009.

(10)

Uplatňuje sa iba na vozidlá vybavené spojovacím zariadením, resp. zariadeniami.

(11)

Uplatňuje sa na vozidlá s najväčšou technicky prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 2,5 tony.

(12)

Uplatňuje sa iba na vozidlá, pri ktorých sa „referenčný bod sedenia (bod R)“ najnižšieho sedadla nenachádza vyššie než 700 mm nad úrovňou vozovky.

(13)

Uplatňuje sa iba vtedy, keď výrobca žiada o typové schválenie vozidiel určených na prepravu nebezpečného tovaru.

(14)

Platí len pre vozidlá kategórie N1 triedy I, ako je opísané v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 715/2007.

(15)

Súlad s nariadením (ES) č. 661/2009 je povinný, nepredpokladá sa však typové schválenie pod číslom tohto bodu, pretože predstavuje zbierku jednotlivých bodov 3A, 3B, 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8A