EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0034

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/34 z 28. septembra 2017, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy so zreteľom na štandardizovaný formát prezentácie dokumentu s informáciami o poplatkoch a jeho spoločný symbol podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ (Text s významom pre EHP )

C/2017/6456

OJ L 6, 11.1.2018, p. 37–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/01/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/34/oj

11.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 6/37


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/34

z 28. septembra 2017,

ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy so zreteľom na štandardizovaný formát prezentácie dokumentu s informáciami o poplatkoch a jeho spoločný symbol podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ z 23. júla 2014 o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom so základnými funkciami (1), a najmä na jej článok 4 ods. 6 tretí pododsek,

keďže:

(1)

V smernici 2014/92/EÚ sa od členských štátov vyžaduje, aby zabezpečili, aby poskytovatelia platobných služieb poskytli spotrebiteľovi na papieri alebo inom trvalom nosiči dokument s informáciami o poplatkoch obsahujúci štandardizovanú terminológiu stanovenú v konečnom zozname najtypickejších služieb viazaných na platobný účet, a ak poskytovateľ platobných služieb takéto služby ponúka, príslušné poplatky za každú službu. Konečné zoznamy uverejnia členské štáty s použitím štandardizovanej terminológie Únie stanovenej v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2018/32 (2).

(2)

S cieľom zabezpečiť, aby dokument s informáciami o poplatkoch napĺňal ciele smernice 2014/92/EÚ a zároveň poskytoval spotrebiteľovi všetky relevantné informácie spôsobom, ktorý zvyšuje porovnateľnosť informácií a ich transparentnosť, mali by poskytovatelia platobných služieb používať štandardizovaný vzor dokumentu s informáciami o poplatkoch, pričom by mali disponovať jasnými pokynmi, ako tento dokument vyplniť.

(3)

Keďže dokument s informáciami o poplatkoch má informovať spotrebiteľov ešte pred uzavretím zmluvy o platobnom účte a umožniť im tak porovnať ponuku platobných účtov, poskytovatelia platobných služieb by mali štandardizovaný vzor použiť na vyhotovenie jedného dokumentu s informáciami o poplatkoch za každý platobný účet, ktorý bol spotrebiteľovi ponúknutý.

(4)

Na to, aby si mohol spotrebiteľ vybrať z ponuky platobný účet, ktorý najviac vyhovuje jeho potrebám a aby bola zároveň zabezpečená vysoká úroveň štandardizácie, by malo byť možné predložiť vhodnú kombináciu balíkov, a preto by mali mať poskytovatelia platobných služieb možnosť vyhotoviť v súvislosti s daným platobným účtom viac ako jeden dokument s informáciami o poplatkoch, a to za predpokladu, že v každom dokumente bude zahrnutý aspoň jeden balík.

(5)

Na to, aby spotrebiteľ lepšie porozumel obsahu rôznych typov balíkov a poplatkom za ne, mali by sa balíky v dokumente s informáciami o poplatkoch uvádzať samostatne.

(6)

Ak služby, ktoré presahujú množstvo zahrnuté do balíka, nie sú obsiahnuté vo vnútroštátnom konečnom zozname najtypickejších služieb, a teda ani v dokumente s informáciami o poplatkoch, mali by sa uvádzať v samostatnej tabuľke, a nie v kombinácii s informáciami o obsahu jednotlivých balíkov, aby spotrebitelia dostali čo najzrozumiteľnejšie informácie o danom balíku.

(7)

Keďže obsah každého dokumentu s informáciami o poplatkoch poskytnutého spotrebiteľovi závisí od ponuky služieb jednotlivých poskytovateľov platobných služieb, ako aj od konečného zoznamu jednotlivých členských štátov obsahujúceho najtypickejšie služby viazané na platobný účet, vzor dokumentu s informáciami o poplatkoch by mal obsahovať príslušné nadpisy, pod ktorými by boli rozličné služby zoskupené, čím by sa zabezpečila porovnateľnosť platobných účtov ponúkaných na jednotnom trhu.

(8)

Vzor dokumentu s informáciami o poplatkoch by mal zahŕňať samostatnú tabuľku pre tých poskytovateľov platobných služieb, od ktorých sa vyžaduje aj uvedenie komplexného ukazovateľa nákladov.

(9)

Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických predpisov, ktoré Komisii predložil Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo – EBA).

(10)

EBA vykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu vykonávacích technických predpisov, z ktorých vychádza toto nariadenie, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve zriadenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (3),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vzor dokumentu s informáciami o poplatkoch a jeho spoločný symbol

1.   Poskytovatelia platobných služieb použijú vzor stanovený v prílohe a vyplnia ho tak, ako je stanovené v článkoch 2 až 13.

2.   Poskytovatelia platobných služieb pri vypĺňaní nezmenia vzor dokumentu s informáciami o poplatkoch inak, než spôsobom stanoveným v tomto nariadení. Poskytovatelia platobných služieb najmä dodržia poradie informácií, nadpisov a podnadpisov stanovených vo vzore. Dokument s informáciami o poplatkoch:

a)

sa predkladá vo formáte A4 s orientáciou na výšku;

b)

obsahuje názov „Dokument s informáciami o poplatkoch“ uvedený v hornej časti prvej strany, pričom názov je zarovnaný na stred a umiestnený medzi logom poskytovateľa platobných služieb v hornej ľavej časti dokumentu a spoločným symbolom v hornej pravej časti dokumentu;

c)

obsahuje spoločný symbol s veľkosťou 2,5 cm × 2,5 cm, ktorý je zobrazený tak, ako je znázornené vo vzore stanovenom v prílohe;

d)

používa typ písma Arial alebo iný typ písma podobný typu písma Arial a veľkosť písma 11 s výnimkou názvu „Dokument s informáciami o poplatkoch“, pri ktorom sa používa veľkosť písma 16 a uvádza sa tučným písmom; nadpisov, pri ktorých sa používa veľkosť písma 14 a uvádzajú sa tučným písmom, a podnadpisov, pri ktorých sa používa veľkosť písma 12 a uvádzajú sa tučným písmom, pokiaľ sa podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo na základe dohody medzi spotrebiteľom a poskytovateľom platobných služieb nevyžaduje väčšia veľkosť písma alebo používanie Braillovho písma pre osoby so zrakovým postihnutím;

e)

sa vyhotovuje v čiernobielom formáte s výnimkou loga poskytovateľa platobných služieb a spoločného symbolu, ktoré môžu byť prezentované farebne, ako je stanovené v článku 2;

f)

obsahuje nadpisy v stredne šedej farbe za použitia farebného vzoru s referenčným číslom 166,166,166 farebného modelu RGB a podnadpisy vo svetlo šedej farbe za použitia farebného vzoru s referenčným číslom 191,191,191 farebného modelu RGB;

g)

má očíslované strany.

3.   Poskytovateľ platobných služieb poskytne za každý platobný účet ponúknutý spotrebiteľom samostatný dokument s informáciami o poplatkoch.

4.   Bez ohľadu na ustanovenia o platobnom účte so základnými funkciami uvedené v kapitole IV smernice 2014/92/EÚ môže poskytovateľ platobných služieb v prípade, že spotrebiteľom ponúka len jeden platobný účet, ktorý možno kombinovať s rozličnými balíkmi služieb podľa článku 4 ods. 3 smernice 2014/92/EÚ, vyhotoviť v súvislosti s daným účtom viac ako jeden dokument s informáciami o poplatkoch, a to za predpokladu, že v každom dokumente je zahrnutý aspoň jeden balík.

Článok 2

Spoločný symbol a logo poskytovateľa platobných služieb

1.   Keď je spoločný symbol zobrazený farebne, riadi sa farebným vzorom s referenčným číslom 0/51/153 (šestnástkovo: 003399) farebného modelu RGB pre pozadie a farebným vzorom 255/204/0 (šestnástkovo: FFCC00) farebného modelu RGB pre symbol.

2.   Logo poskytovateľa platobných služieb má rovnakú veľkosť ako spoločný symbol.

3.   Logo sa môže zobraziť farebne len vtedy, ak je aj spoločný symbol zobrazený farebne. Ak je vytlačený čiernobielo, spoločný symbol musí byť jasne čitateľný.

Článok 3

Meno poskytovateľa účtu

Meno poskytovateľa platobných služieb, ktorý poskytuje účet, sa uvádza tučným písmom so zarovnaním vľavo.

Článok 4

Názov účtu

Názov účtu sa uvádza tučným písmom so zarovnaním vľavo, a to pod menom poskytovateľa účtu.

Článok 5

Dátum

Uvádza sa dátum, keď poskytovateľ platobných služieb naposledy aktualizoval dokument s informáciami o poplatkoch, a to pod názov účtu typom písma stanoveným v článku 1 ods. 2 písm. d) so zarovnaním vľavo.

Článok 6

Úvodné vyhlásenie

1.   Znenie úvodného vyhlásenia uvedené vo vzore sa prevezme do dokumentu s informáciami o poplatkoch s použitím riadkovania 1,15 a medzerou 0 bodov pred a 10 bodov za textom.

2.   Poskytovatelia platobných služieb nahradia hranaté zátvorky názvom príslušných predzmluvných a zmluvných dokumentov.

Článok 7

Tabuľka služieb a poplatkov

1.   Ak poskytovatelia platobných služieb poskytujú služby, ktoré sú zahrnuté do vnútroštátneho konečného zoznamu najtypickejších služieb viazaných na platobný účet uvedeného v článku 3 ods. 5 smernice 2014/92/EÚ, uvedú ich zoznam a príslušné poplatky za ne v tabuľke služieb a poplatkov, a to týmto spôsobom:

a)

služby sa vkladajú do stĺpca „Služba“ so zarovnaním vľavo a tučným písmom;

b)

každá služba sa uvádza iba raz, a to v rámci príslušného podnadpisu v tabuľke, napr. poskytnutie alebo správa účtu sa uvádza v rámci podnadpisu „Všeobecné služby súvisiace s účtom“;

c)

poplatky súvisiace so službami sa uvádzajú v stĺpci „Poplatok“ so zarovnaním vpravo;

d)

ak sa poplatok účtuje v pravidelných intervaloch, a nie za každé využitie služby, tento interval sa uvádza v stĺpci „Poplatok“ so zarovnaním vľavo a za ním sa uvádza príslušný poplatok za dané obdobie so zarovnaním vpravo; celkový ročný poplatok sa uvádza v riadku priamo pod týmto intervalom, a to tučným písmom so zarovnaním vľavo a s použitím formulácie „Celkový ročný poplatok“, pričom príslušný poplatok sa uvádza so zarovnaním vpravo;

e)

používa sa jednoduché riadkovanie a medzera 0 bodov pred a 0 bodov za každou službou a poplatkom.

2.   Ak žiadna zo služieb ponúkaných poskytovateľom platobných služieb, ktorá by zodpovedala podnadpisu, nie je zahrnutá do vnútroštátneho konečného zoznamu najtypickejších služieb viazaných na platobný účet, vypúšťa sa celý riadok týkajúci sa daného podnadpisu vrátane názvu tohto podnadpisu.

3.   Ak poskytovatelia platobných služieb neponúkajú jednu alebo viacero služieb z vnútroštátneho konečného zoznamu najtypickejších služieb uvedeného v článku 3 ods. 5 smernice 2014/92/EÚ alebo ak daná služba nie je v rámci účtu k dispozícii, použije sa formulácia „služba nie je k dispozícii“.

4.   Ak sa v jednom z nasledujúcich prípadov účtujú samostatné poplatky, poskytovatelia platobných služieb uvádzajú v stĺpci „Poplatok“ za danú službu v samostatnom riadku opis každého prípadu, kanála alebo podmienky, za ktoré sa účtuje poplatok (ďalej len „typy poplatkov“):

a)

za jednotlivé prípady poskytnutia danej služby, za ktoré sa účtuje poplatok, napríklad počiatočný zriaďovací poplatok a následné poplatky za vykonávanie danej služby;

b)

za jednotlivé kanály, cez ktoré sa o danú službu žiada a cez ktoré sa daná služba využíva alebo poskytuje, napríklad telefonicky, na pobočke alebo online;

c)

v závislosti od toho, či je pre danú službu splnená konkrétna podmienka, napríklad dodržanie minimálnej alebo maximálnej prahovej sumy pre úhrady alebo výbery hotovosti.

Opis sa uvádza so zarovnaním vľavo a poplatok so zarovnaním vpravo.

5.   Keď sa poplatky účtujú v závislosti od kombinácie niekoľkých typov poplatkov, napríklad ak sa výška poplatkov líši v závislosti od použitého kanála a následne od toho, či bola dosiahnutá prahová suma, poskytovatelia platobných služieb okrem uplatňovania odseku 4 uvedú opis každého ďalšieho typu poplatku so zarovnaním vpravo.

Článok 8

Prezentácia balíkov služieb účtovaných ako súčasť poplatkov uvedených v rámci podnadpisu „Všeobecné služby súvisiace s účtom“

1.   Ak sa balík služieb viazaných na platobný účet účtuje ako súčasť poplatkov uvedených v rámci podnadpisu „Všeobecné služby súvisiace s účtom“, všetky služby zahrnuté v balíku, bez ohľadu na to, či sú obsiahnuté vo vnútroštátnom konečnom zozname najtypickejších služieb viazaných na platobný účet uvedenom v článku 3 ods. 5 smernice 2014/92/EÚ, sa uvádzajú v časti tabuľky o všeobecných službách súvisiacich s účtom, a to v riadku týkajúcom sa balíka služieb.

2.   Poskytovatelia platobných služieb uvedú informácie o ďalšom poplatku za akúkoľvek službu, ktorá presahuje množstvo zahrnuté do balíka služieb, ako sa uvádza v článku 10.

3.   Ak počet všetkých služieb zahrnutých v balíku služieb nie je obmedzený, poskytovatelia platobných služieb vypustia vyhlásenie „Služby nad rámec tohto množstva sa budú účtovať samostatne“ uvedené v dolnej časti riadku.

4.   Ak sa balík služieb k účtu neponúka alebo ak sa balík služieb účtuje oddelene od poplatkov za všeobecné služby súvisiace s účtom, vypustí sa celý riadok týkajúci sa balíka služieb.

Článok 9

Prezentácia balíkov služieb účtovaných oddelene od poplatkov uvedených v rámci podnadpisu „Všeobecné služby súvisiace s účtom“

1.   Keď poskytovatelia platobných služieb ponúkajú k účtu balík služieb viazaných na platobný účet a daný balík sa účtuje oddelene od akýchkoľvek poplatkov uvedených v rámci podnadpisu „Všeobecné služby súvisiace s účtom“, ako sa uvádza v tabuľke služieb a poplatkov, poskytovatelia platobných služieb uvedú v tabuľke týkajúcej sa balíka služieb tieto informácie:

a)

zoznam všetkých služieb zahrnutých v balíku bez ohľadu na to, či sú obsiahnuté vo vnútroštátnom konečnom zozname najtypickejších služieb viazaných na platobný účet uvedenom v článku 3 ods. 5 smernice 2014/92/EÚ;

b)

množstvo každej služby zahrnuté do poplatku za balík, čo môže byť vyjadrené číslicou alebo poznámkou, že počet služieb nie je obmedzený;

c)

poplatok za balík v stĺpci „Poplatok“ so zarovnaním vpravo.

2.   Keď sa balík účtuje v pravidelných intervaloch, tento interval sa uvádza v stĺpci „Poplatok“ so zarovnaním vľavo, pričom celkový ročný poplatok sa uvádza v riadku priamo pod týmto intervalom, a to tučným písmom a s použitím formulácie „Celkový ročný poplatok“.

3.   Poskytovatelia platobných služieb uvedú informácie o ďalšom poplatku za akúkoľvek službu, ktorá presahuje množstvo zahrnuté do balíka služieb, ako sa uvádza v článku 10.

4.   Ak počet všetkých služieb v balíku nie je obmedzený, poskytovatelia platobných služieb vypustia vyhlásenie „Služby nad rámec tohto množstva sa budú účtovať samostatne“ uvedené v dolnej časti tabuľky.

5.   Ak je do dokumentu s informáciami o poplatkoch zahrnutý viac ako jeden balík, na ktorý sa vzťahuje odsek 1, poskytovatelia platobných služieb uvedú informácie podľa tohto článku za každý balík v samostatnej tabuľke, pričom v relevantných prípadoch uvedú obchodnú značku balíka služieb.

6.   Poskytovatelia platobných služieb vypustia celú tabuľku, ak sa balík služieb k účtu neponúka alebo ak sa balík služieb účtuje ako súčasť poplatku za akékoľvek všeobecné služby súvisiace s účtom.

Článok 10

Tabuľka ďalších poplatkov za služby, ktoré presahujú množstvo zahrnuté do balíkov služieb viazaných na platobný účet

1.   Poskytovatelia platobných služieb uvedú v tejto tabuľke informácie o ďalších poplatkoch za každú službu, ktorá presahuje množstvo zahrnuté do balíka, ako sa uvádza v článkoch 8 a 9, ak táto informácie nie je uvedená v tabuľke služieb a poplatkov alebo ak sa príslušný poplatok za službu líši od poplatku uvedeného v tabuľke.

2.   Ak poskytovatelia platobných služieb ponúkajú viac ako jeden balík a ďalšie poplatky uvedené v odseku 1 sa v závislosti od balíka líšia, poskytovatelia platobných služieb uvedú jednotlivé poplatky za každý balík samostatne, pričom v relevantných prípadoch uvedú obchodnú značku balíka.

3.   Pri vypĺňaní tejto tabuľky poskytovatelia platobných služieb v relevantných prípadoch dodržia formát prezentácie a štruktúru stanovené v tomto nariadení.

4.   Ak dokument s informáciami o poplatkoch neobsahuje žiadne informácie o balíkoch služieb, poskytovatelia platobných služieb vypustia tabuľku uvedenú v odseku 1.

Článok 11

Komplexný ukazovateľ nákladov

1.   Ak sa to podľa vnútroštátnych právnych predpisov vyžaduje, poskytovatelia platobných služieb uvedú v samostatnej tabuľke komplexný ukazovateľ nákladov sumarizujúci celkové ročné náklady na platobný účet.

2.   Ak sa podľa vnútroštátnych právnych predpisov od poskytovateľov platobných služieb nevyžaduje uvedenie komplexného ukazovateľa nákladov, poskytovatelia platobných služieb tabuľku týkajúcu sa komplexného ukazovateľa nákladov vypustia.

Článok 12

Obchodné značky

Keď sa použije obchodná značka, uvádza sa priamo za názvom služby, a to typom písma podľa článku 1 ods. 2 písm. d) a v hranatých zátvorkách.

Článok 13

Používanie elektronických prostriedkov

1.   Keď sa dokument s informáciami o poplatkoch poskytuje elektronickými prostriedkami, poskytovatelia platobných služieb môžu, za predpokladu, že spotrebiteľovi zároveň poskytnú kópiu dokumentu s informáciami o poplatkoch v súlade so vzorom stanoveným v prílohe a vyplneného tak, ako sa stanovuje v článkoch 2 až 12, zmeniť vzor len týmito spôsobmi:

a)

odchylne od článku 1 ods. 2 písm. d) môžu zväčšiť veľkosť písma, za predpokladu, že sa zachová pomer veľkostí, ako sa stanovuje v článku 1 ods. 2;

b)

ak by použitie viacerých tabuliek a stĺpcov viedlo v dôsledku veľkosti elektronických nástrojov k ťažkostiam pri čítaní dokumentu s informáciami o poplatkoch, môžu použiť jediný stĺpec alebo jedinú tabuľku, ak sa zachová poradie informácií, nadpisov a podnadpisov;

c)

môžu použiť elektronické nástroje, napríklad vrstvenie (layering) a automaticky otvárané okná, za predpokladu, že názov dokumentu s informáciami o poplatkoch, spoločný symbol, úvodné vyhlásenia, nadpisy a podnadpisy sa zobrazia výrazne a zachová sa poradie informácií.

2.   Použitie elektronických nástrojov uvedených v odseku 1 písm. c) nesmie pôsobiť rušivo, pretože by to mohlo odviesť pozornosť spotrebiteľa od informácií uvedených v dokumente s informáciami o poplatkoch. Informácie poskytnuté prostredníctvom vrstvenia a automaticky otváraných okien sú obmedzené na informácie uvedené v tomto nariadení.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. septembra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 214.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/32 z 28. septembra 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ so zreteľom na regulačné technické predpisy pre štandardizovanú terminológiu Únie pre najtypickejšie služby viazané na platobný účet (pozri stranu 3 tohto úradného vestníka).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).


PRÍLOHA

Vzor dokumentu s informáciami o poplatkoch

Image Text obrazu Image Text obrazu

Top