EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0459

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/459 zo 16. marca 2017, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o mechanizmoch prideľovania kapacity v plynárenských prepravných sieťach a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 984/2013 (Text s významom pre EHP )

C/2017/1660

OJ L 72, 17.3.2017, p. 1–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/459/oj

17.3.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 72/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/459

zo 16. marca 2017,

ktorým sa stanovuje sieťový predpis o mechanizmoch prideľovania kapacity v plynárenských prepravných sieťach a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 984/2013

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1775/2005 (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 11 a článok 7 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 715/2009 sa stanovujú nediskriminačné pravidlá pre podmienky prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu s plynom.

(2)

Duplicita plynárenských prepravných sietí nie je vo väčšine prípadov ani hospodárna, ani efektívna. Hospodárska súťaž na trhoch so zemným plynom si preto vyžaduje transparentný a nediskriminačný prístup všetkých užívateľov siete k plynárenskej infraštruktúre. Vo veľkej časti Únie je však nerovnaký a netransparentný prístup k prepravnej kapacite aj naďalej významnou prekážkou efektívnej hospodárskej súťaže na veľkoobchodnom trhu. Okrem toho skutočnosť, že vnútroštátne predpisy sa medzi jednotlivými členskými štátmi odlišujú, bráni vytvoreniu dobre fungujúceho vnútorného trhu s plynom.

(3)

Neefektívne využívanie vysokotlakových plynovodov v Únii a obmedzený prístup k nim vedie k neoptimálnym trhovým podmienkam. Pre plynárenské prepravné siete v Únii treba zaviesť transparentnejší, efektívnejší a nediskriminačný systém prideľovania obmedzených prepravných kapacít, aby sa mohla ďalej rozvíjať cezhraničná hospodárska súťaž a aby mohla pokračovať integrácia trhu. Zainteresované strany dôsledne podporovali vypracovanie takých pravidiel.

(4)

Dosiahnutie efektívnej hospodárskej súťaže medzi dodávateľmi z Únie a mimo nej si vyžaduje, aby boli schopní pružne využívať existujúce prepravné siete na prepravu svojho plynu podľa cenových signálov. Len dobre fungujúca sieť vzájomne prepojených prepravných sietí, ktoré poskytujú rovnaké podmienky prístupu pre všetkých, umožňuje voľný tok plynu v celej Únii. To zas priťahuje viacej dodávateľov, zvyšuje likviditu v plynárenských obchodných uzloch, prispieva k efektívnym mechanizmom zisťovania cien a následne k spravodlivým cenám plynu, ktoré sú založené na zásade dopytu a ponuky.

(5)

Cieľom nariadenia Komisie (EÚ) č. 984/2013 (2), ktorým sa stanovuje sieťový predpis o mechanizmoch prideľovania kapacity v plynárenských prepravných sieťach, bolo dosiahnuť potrebný stupeň harmonizácie v rámci Únie. Efektívne vykonávanie uvedeného nariadenia sa navyše opieralo o zavedenie systémov taríf, ktoré sú v súlade s mechanizmami prideľovania kapacity navrhovanými v tomto nariadení, aby sa zabezpečilo vykonávanie bez nežiaduceho vplyvu na výnosy a peňažné toky prevádzkovateľov prepravných sietí.

(6)

Toto nariadenie má širší rozsah pôsobnosti ako nariadenie (EÚ) č. 984/2013, najmä pokiaľ ide o pravidlá upravujúce ponuku prírastkovej kapacity, a objasňuje niektoré ustanovenia týkajúce sa vymedzenia a ponuky pevných a prerušiteľných kapacít a zlepšenia súladu zmluvných podmienok ponuky zoskupenej kapacity medzi jednotlivými prevádzkovateľmi prepravnej siete. Ustanovenia v tomto nariadení, ktoré sa týkajú koordinácie údržby a štandardizácie komunikácie, by sa mali vykladať v kontexte nariadenia Komisie (EÚ) 2015/703 (3).

(7)

S cieľom umožniť užívateľom siete využívať čo najharmonizovanejšie mechanizmy prideľovania kapacity na integrovanom trhu, toto nariadenie by sa malo vzťahovať na nevyňaté kapacity vo významných nových infraštruktúrach, ktoré dostali výnimku z uplatňovania článku 32 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES (4), pokiaľ uplatňovanie tohto nariadenia nemarí účel tejto výnimky a s prihliadnutím na osobitný charakter prepojení pri zoskupovaní kapacít.

(8)

Týmto nariadením by nemalo byť dotknuté uplatňovanie únijných a vnútroštátnych pravidiel hospodárskej súťaže, najmä zákazu obmedzujúcich dohôd (článok 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie) a zneužívania dominantného postavenia (článok 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie). Zavádzané mechanizmy prideľovania kapacity by sa mali navrhnúť tak, aby sa zabránilo uzavretiu nadväzujúcich dodávateľských trhov.

(9)

S cieľom zabezpečiť, aby prevádzkovatelia prepravnej siete maximalizovali ponuku pevnej kapacity, mala by sa dodržiavať hierarchia produktov, podľa ktorej by ročná, štvrťročná a mesačná prerušiteľná kapacita bola v ponuke, len ak nie je k dispozícii pevná kapacita.

(10)

Ak sa podmienky jednotlivých prevádzkovateľov prepravnej siete uplatniteľné na ponuku produktov zoskupenej kapacity na oboch stranách prepojovacieho bodu výrazne líšia, hodnota a užitočnosť rezervácie zoskupenej kapacity pre užívateľov siete môže byť obmedzená. Preto by sa mal pod vedením Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ďalej len „agentúra“) a Európskej siete prevádzkovateľov prepravných sietí pre plyn (ďalej len „ENTSOG“) začať postup, v rámci ktorého by sa takéto podmienky prevádzkovateľov prepravnej siete v celej Únii platné pre produkty zoskupenej kapacity mali posúdiť a čo najviac zosúladiť, s cieľom vytvoriť spoločný model podmienok.

(11)

Na uspokojenie možného dopytu na trhu po prírastkovej kapacite je potrebný zjednodušený a harmonizovaný postup platný pre ponuku takejto kapacity v celej Únii. Ten by mal zahŕňať pravidelné hodnotenie dopytu, po ktorom nasleduje štruktúrovaná fáza navrhovania a prideľovania na základe efektívnej cezhraničnej spolupráce medzi prevádzkovateľmi prepravnej siete a vnútroštátnymi regulačnými orgánmi v Únii. Všetky investičné rozhodnutia, ktoré sa prijmú v nadväznosti na posúdenie dopytu na trhu po kapacite, by mali podliehať ekonomickému testu na stanovenie ekonomickej životaschopnosti. Týmto ekonomickým testom by sa zas malo zabezpečiť, aby užívatelia siete, ktorí žiadajú kapacity, prevzali príslušné riziká spojené s ich požiadavkou, s cieľom zabrániť vystaveniu nedobrovoľných zákazníkov (captive customers) riziku takýchto investícií.

(12)

Prideľovanie kapacity v súvislosti so štandardnými projektmi budovania prírastkovej kapacity by sa malo uskutočňovať formou štandardného aukčného postupu s cieľom zaručiť čo najvyššiu úroveň transparentnosti a nediskriminácie. V prípade veľkých a zložitých projektov, ktoré sa týkajú viacerých členských štátov, by však prevádzkovatelia prepravnej siete mali mať možnosť využívať alternatívne mechanizmy prideľovania. Tieto mechanizmy by mali zabezpečovať potrebnú flexibilitu s cieľom umožniť investície, ak existuje skutočný dopyt na trhu, ale zároveň by mali byť cezhranične zosúladené. V prípade povolenia alternatívneho mechanizmu prideľovania sa musí zabrániť uzavretiu trhu, a to požiadavkou na vyčlenenie väčšieho podielu kapacity na krátkodobé rezervácie.

(13)

Pri zavádzaní zložitých vstupno-výstupných režimov, najmä pokiaľ ide o fyzické toky plynu určené pre iné trhy v rámci týchto zón, prevádzkovatelia prepravných sietí zaviedli a vnútroštátne regulačné orgány schválili rôzne zmluvné koncepcie týkajúce sa produktov pevnej kapacity, ktorých účinok by sa mal posúdiť na úrovni celej Únie.

(14)

Vnútroštátne regulačné orgány a prevádzkovatelia prepravných sietí by mali zohľadniť osvedčené postupy a snahy o harmonizáciu postupov pri vykonávaní tohto nariadenia. Konajúc v súlade s článkom 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 (5) by agentúra a vnútroštátne regulačné orgány mali zaistiť, aby sa čo najefektívnejšie vykonávali mechanizmy prideľovania kapacity v príslušných prepojovacích bodoch v celej Únii.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 51 smernice 2009/73/ES,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovuje sieťový predpis, ktorým sa zriaďujú mechanizmy prideľovania existujúcej a prírastkovej kapacity v plynárenských prepravných sieťach. Týmto nariadením sa stanovuje, ako spolupracujú prevádzkovatelia susediacich prepravných sietí, aby sa zjednodušil predaj kapacity s ohľadom na všeobecné obchodné i technické pravidlá týkajúce sa mechanizmov prideľovania kapacity.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa vzťahuje na prepojovacie body. Môže sa vzťahovať aj na body vstupu z tretích krajín a výstupu do tretích krajín, ak tak rozhodne príslušný vnútroštátny regulačný orgán. Toto nariadenie sa nevzťahuje na výstupné body ku konečným spotrebiteľom a do distribučných sietí, vstupné body zo zariadení „skvapalneného zemného plynu“ (LNG) a výrobných zariadení a na vstupné body a výstupné body zo/do zásobníkov.

2.   Štandardizované mechanizmy prideľovania kapacity zriadené v súlade s týmto nariadením zahŕňajú aukčný postup pre príslušné prepojovacie body v rámci Únie a produkty štandardnej kapacity, ktoré sa budú ponúkať a prideľovať. Ak sa ponúka prírastková kapacita, môžu sa použiť aj alternatívne mechanizmy prideľovania za podmienok stanovených v článku 30 ods. 2

3.   Toto nariadenie sa vzťahuje na všetku technickú a prerušiteľnú kapacitu v prepojovacích bodoch, ako aj na dodatočnú kapacitu v zmysle bodu 2.2.1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 715/2009, a na prírastkovú kapacitu. Toto nariadenie sa nevzťahuje na prepojovacie body medzi členskými štátmi, keď jednému z týchto členských štátov bola udelená odchýlka na základe článku 49 smernice 2009/73/ES.

4.   Ak sa použije alternatívny mechanizmus prideľovania kapacity podľa článku 30, článok 8 ods. 1 až 7, články 11 až 18, článok 19 ods. 2 a článok 37 sa neuplatňujú na úrovne ponuky, pokiaľ príslušné vnútroštátne regulačné orgány nerozhodnú inak.

5.   Ak sa použijú implicitné metódy prideľovania kapacity, vnútroštátne regulačné orgány sa môžu rozhodnúť neuplatniť články 8 až 37.

6.   S cieľom zabrániť uzavretiu nadväzujúcich dodávateľských trhov sa vnútroštátne regulačné orgány po konzultácii s užívateľmi siete môžu rozhodnúť prijať primerané opatrenia na obmedzenie predkladania ponúk týkajúcich sa kapacity na prepojovacích bodoch vopred jednotlivými užívateľmi siete v rámci členského štátu.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmov v článku 2 nariadenia (ES) č. 715/2009, článku 3 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/460 (6) a článku 2 smernice 2009/73/ES. Okrem toho sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„prírastková kapacita“ je možný nárast technickej kapacity v budúcnosti prostredníctvom trhových postupov alebo vytvorenie možnej novej kapacity tam, kde v súčasnosti žiadna neexistuje, ktorú možno ponúkať na základe investícií do fyzickej infraštruktúry alebo optimalizácie dlhodobej kapacity a následne prideliť pod podmienkou pozitívneho výsledku ekonomického testu, a to v týchto prípadoch:

a)

v existujúcich prepojovacích bodoch;

b)

zriadením nového prepojovacieho bodu alebo bodov;

c)

ako kapacita fyzického spätného toku v prepojovacom bode alebo bodoch, ktorá nebola predtým ponúkaná;

2.

„prepojovací bod“ je fyzický alebo virtuálny bod spájajúci susediace vstupno-výstupné systémy alebo spájajúci vstupno-výstupný systém s prepojením, pokiaľ tieto body podliehajú postupom rezervovania vykonávaným užívateľmi siete;

3.

„alternatívny mechanizmus prideľovania“ je mechanizmus prideľovania úrovne ponuky alebo prírastkovej kapacity schválený vnútroštátnymi regulačnými orgánmi, ktorý určujú prevádzkovatelia prepravných sietí na individuálnom základe s cieľom uspokojiť požiadavky podmieneného dopytu;

4.

„produkt štandardnej kapacity“ je určitý objem prepravnej kapacity za dané časové obdobie v určenom prepojovacom bode;

5.

„úroveň ponuky“ je súčet dostupnej kapacity a príslušnej úrovne prírastkovej kapacity ponúkanej v rámci každého z produktov ročnej štandardnej kapacity v prepojovacom bode;

6.

„implicitná metóda prideľovania“ je metóda prideľovania kapacity, pri ktorej sa súčasne prideľuje prepravná kapacita a príslušné množstvo plynu, a to prípadne aj v rámci aukcie;

7.

„ponukové kolo“ je časové obdobie, počas ktorého môžu užívatelia siete predkladať, meniť alebo sťahovať ponuky;

8.

„veľký cenový krok“ je pevná alebo variabilná suma, ktorá je určená pre prepojovací bod a produkt štandardnej kapacity;

9.

„projekt prírastkovej kapacity“ je projekt na zvýšenie objemu technickej kapacity v existujúcom prepojovacom bode alebo zriadenie nového prepojovacieho bodu na základe prideľovania kapacity v predchádzajúcom postupe prírastkovej kapacity;

10.

„ekonomický test“ je skúška určená na posúdenie ekonomickej životaschopnosti projektov prírastkovej kapacity;

11.

„postup prírastkovej kapacity“ je postup na posúdenie dopytu na trhu po prírastkovej kapacite, ktorý zahŕňa nezáväznú fázu, kde užívatelia siete vyjadria a kvantifikujú svoj dopyt po prírastkovej kapacite, a záväznú fázu, kde si jeden alebo viacerí prevádzkovatelia prepravnej siete vyžiadajú od užívateľov siete záväzné prísľuby na zazmluvnenie kapacity;

12.

„zoskupená kapacita“ je produkt štandardnej kapacity ponúkaný na pevnom základe, ktorý tvorí príslušná vstupná a výstupná kapacita na obidvoch stranách každého prepojovacieho bodu;

13.

„dohoda o prepojení“ je dohoda uzatvorená susediacimi prevádzkovateľmi prepravných sietí, ktorých siete sú spojené v konkrétnom prepojovacom bode, v ktorej sa určujú podmienky, prevádzkové postupy a ustanovenia týkajúce sa dodávky a/alebo odberu plynu v prepojovacom bode s cieľom umožniť efektívnu interoperabilitu prepojených prepravných sietí, ako sa stanovuje v kapitole II nariadenia (EÚ) 2015/703;

14.

„konkurenčné kapacity“ sú kapacity, v prípade ktorých nemožno v jednom bode siete prideliť dostupnú kapacitu bez toho, aby sa úplne alebo čiastočne znížila dostupná kapacita v inom bode danej siete;

15.

„aukčný kalendár“ je tabuľka s informáciami o konkrétnych aukciách, ktorú uverejňuje ENTSOG do januára každého kalendárneho roka pre aukcie, ktoré sa konajú v priebehu marca až februára nasledujúceho kalendárneho roka, a ktorá obsahuje všetky príslušné harmonogramy aukcií vrátane dátumov začiatku a produktov štandardnej kapacity, na ktoré sa vzťahujú;

16.

„plynárenský deň“ je čas od 5:00 h do 5:00 h UTC nasledujúceho dňa zimného času a od 4:00 h do 4:00 h UTC nasledujúceho dňa letného času, ak sa uplatňuje;

17.

„vnútrodenná kapacita“ je kapacita ponúkaná a prideľovaná po uzavretí aukcií denných kapacít na nasledujúci deň vzhľadom na daný deň;

18.

„aukcia vzostupných cien“ je aukcia, v ktorej užívateľ siete predkladá požadované množstvá podľa stanovených cenových krokov, ktoré sa oznamujú postupne;

19.

„aukcia s jednotnou cenou“ je aukcia, v rámci ktorej užívateľ siete v jednom ponukovom kole predkladá cenovú ponuku, ako aj množstvo, a všetci užívatelia siete, ktorí sú úspešní v získaní kapacity, platia cenu najnižšej úspešnej cenovej ponuky;

20.

„vyvolávacia cena“ je oprávnená spodná hranica ceny v rámci aukcie;

21.

„malý cenový krok“ je pevná alebo variabilná suma určená pre každý prepojovací bod a produkt štandardnej kapacity, ktorá je menšia než veľký cenový krok;

22.

„prvý neúplný predaj“ je situácia, keď je súhrnný dopyt všetkých užívateľov siete na konci druhého alebo ďalšieho ponukového kola menší než ponúkaná kapacita;

23.

„virtuálny prepojovací bod“ znamená dva alebo viac prepojovacích bodov, ktoré spájajú tie isté dva susediace vstupno-výstupné systémy a ktoré sú zlúčené na účely poskytovania jednotnej služby kapacity;

24.

„faktor f“ je podiel aktuálnej hodnoty odhadovaného zvýšenia povoleného alebo cieľového výnosu prevádzkovateľa prepravnej siete súvisiaceho s prírastkovou kapacitou zahrnutou v príslušnej úrovni ponuky v zmysle článku 22 ods. 1 písm. b), ktorý sa má pokryť aktuálnou hodnotou záväzných prísľubov užívateľov siete na zazmluvnenie kapacity vypočítanej podľa článku 22 ods. 1 písm. a);

25.

„nadmerná nominácia“ je oprávnenie užívateľov siete, ktorí spĺňajú minimálne požiadavky na predkladanie nominácií, požiadať o prerušiteľnú kapacitu kedykoľvek v priebehu dňa predložením nominácie, ktorou sa zvyšuje celková hodnota ich nominácií na úroveň prevyšujúcu ich zmluvnú kapacitu.

KAPITOLA II

ZÁSADY SPOLUPRÁCE

Článok 4

Koordinácia údržby

Ak má údržba plynovodu alebo časti prepravnej siete vplyv na množstvo prepravnej kapacity, ktoré je možné ponúkať v prepojovacích bodoch, prevádzkovatelia prepravných sietí musia plne spolupracovať s prevádzkovateľmi susediacich prepravných sietí, pokiaľ ide o jednotlivé plány údržby, aby sa minimalizoval vplyv na potenciálne toky plynu a kapacitu v prepojovacom bode.

Článok 5

Štandardizácia komunikácie

1.   Prevádzkovatelia prepravných sietí musia koordinovať zavádzanie štandardných postupov komunikácie, koordinovaných informačných systémov a kompatibilných nástrojov elektronickej komunikácie online, ako sú napr. formáty a protokoly na výmenu spoločných údajov, a musia sa dohodnúť na zásadách, ako tieto údaje spracovávať.

2.   Štandardné postupy komunikácie musia zahŕňať najmä postupy týkajúce sa prístupu užívateľov siete k aukčnému systému prevádzkovateľov prepravných sietí alebo príslušnej rezervačnej platforme a prehľad poskytovaných informácií o aukciách. Časový plán a obsah vymieňaných údajov musí byť v súlade s ustanoveniami uvedenými v kapitole III.

3.   Štandardné postupy komunikácie prijaté prevádzkovateľmi prepravných sietí musia zahŕňať realizačný plán a dobu platnosti, ktoré musia byť v súlade s vývojom rezervačných platforiem uvedených v článku 37. Prevádzkovatelia prepravných sietí musia zabezpečiť dôvernosť citlivých obchodných informácií.

Článok 6

Výpočet a maximalizácia kapacity

1.   Maximálna technická kapacita sa sprístupní užívateľom siete s prihliadnutím na integritu siete a bezpečnosť a efektívnosť prevádzky siete.

a)

S cieľom maximalizovať ponuku zoskupenej kapacity optimalizáciou technickej kapacity musia prevádzkovatelia prepravných sietí prijať v prepojovacích bodoch nasledujúce opatrenia, pričom uprednostnia tie prepojovacie body, kde existuje zmluvné preťaženie podľa bodu 2.2.3 podbodu 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 715/2009: prevádzkovatelia prepravných sietí musia zaviesť a uplatňovať spoločnú metódu, ktorou stanovia konkrétne kroky, ktoré musia prijať príslušní prevádzkovatelia prepravných sietí na dosiahnutie potrebnej optimalizácie:

(1)

táto spoločná metóda musí zahŕňať hĺbkovú analýzu technických kapacít vrátane všetkých nezrovnalostí v nich na obidvoch stranách prepojovacieho bodu, ako aj konkrétne opatrenia a podrobný harmonogram – vrátane možných dôsledkov a zahrnutia regulačných schválení potrebných na pokrytie nákladov a prispôsobenie regulačného režimu – potrebné na maximalizovanie ponuky zoskupenej kapacity. Takéto konkrétne opatrenia nesmú mať nepriaznivý vplyv na ponuku kapacity v iných relevantných bodoch dotknutých sietí a v bodoch do distribučných sietí, ktoré sú dôležité pre bezpečnosť dodávok koncovým odberateľom, napr. v bodoch do zásobníkov, zariadení LNG a k chráneným odberateľom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010 (7).

(2)

Metodika výpočtu a pravidlá sprístupňovania kapacity prijaté prevádzkovateľmi prepravných sietí musia prihliadať na osobitné situácie, keď konkurenčné kapacity medzi systémami zahŕňajú prepojovacie body a výstupné body do zásobníkov.

(3)

Pri tejto hĺbkovej analýze sa musia zohľadniť predpoklady obsiahnuté v desaťročnom pláne rozvoja siete pre celú Úniu v súlade s článkom 8 nariadenia (ES) č. 715/2009, vnútroštátne plány investícií, príslušné záväzky podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov a všetky príslušné zmluvné záväzky;

(4)

príslušní prevádzkovatelia prepravných sietí musia uplatňovať dynamický prístup k prepočtu technickej kapacity, prípadne v spojení s uplatnením dynamického výpočtu pri dodatočnej kapacite na základe bodu 2.2.2.2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 715/2009, spoločne určiť vhodný interval prepočtu pre každý prepojovací bod a prihliadať na ich osobitné špecifiká;

(5)

prevádzkovatelia susediacich prepravných sietí musia v rámci spoločnej metódy konzultovať s ostatnými prevádzkovateľmi prepravných sietí, ktorých sa daný prepojovací bod osobitne týka;

(6)

prevádzkovatelia prepravných sietí musia pri prepočte technickej kapacity zohľadňovať informácie, ktoré môžu poskytovať užívatelia siete v súvislosti s predpokladanými budúcimi tokmi.

b)

prevádzkovatelia prepravných sietí musia spoločne posúdiť prinajmenšom tieto parametre a prípadne ich prispôsobiť:

(1)

záväzné prísľuby týkajúce sa tlaku;

(2)

všetky príslušné scenáre dopytu a ponuky vrátane podrobných údajov o referenčných poveternostných podmienkach a konfiguráciách siete spojených s extrémnymi scenármi;

(3)

výhrevnosť.

2.   Ak v súvislosti s optimalizáciou technickej kapacity vzniknú prevádzkovateľom prepravných sietí náklady, najmä náklady, ktoré nerovnomerne ovplyvňujú prevádzkovateľov prepravných sietí na ktorejkoľvek strane prepojovacieho bodu, prevádzkovatelia prepravných sietí majú možnosť získať späť takéto skutočne vzniknuté náklady prostredníctvom regulačného rámca zriadeného príslušnými regulačnými orgánmi v súlade s článkom 13 nariadenia (ES) č. 715/2009 a článkom 42 smernice 2009/73/ES. Uplatňuje sa pritom článok 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 713/2009.

3.   Vnútroštátne regulačné orgány sa v prípade potreby poradia s užívateľmi siete o uplatňovanej metóde výpočtu a spoločnom prístupe.

4.   Zmeny v množstve zoskupenej kapacity ponúkanej v prepojovacích bodoch ako výsledok postupu podľa odseku 1 musia byť uvedené v správe agentúry uverejnenej podľa bodu 2.2.1 ods. 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 715/2009.

Článok 7

Výmena informácií medzi prevádzkovateľmi susediacich prepravných sietí

1.   Prevádzkovatelia susediacich prepravných sietí si musia pravidelne vymieňať informácie o nomináciách, renomináciách, párovaní a potvrdzovaní v príslušných prepojovacích bodoch.

2.   Prevádzkovatelia susediacich prepravných sietí si musia vymieňať informácie o údržbe svojich jednotlivých prepravných sietí s cieľom podieľať sa na procese rozhodovania o technickom používaní prepojovacích bodov. Postupy na výmenu údajov medzi prevádzkovateľmi prepravných sietí musia byť súčasťou ich príslušných dohôd o prepojení.

KAPITOLA III

PRIDEĽOVANIE PRODUKTOV PEVNEJ KAPACITY

Článok 8

Metodika prideľovania

1.   Na prideľovanie kapacity v prepojovacích bodoch sa používajú aukcie s výnimkou prípadov, keď sa použije alternatívna metodika prideľovania podľa článku 30.

2.   Vo všetkých prepojovacích bodoch sa uplatňuje rovnaká koncepcia aukcie. Príslušné aukčné postupy sa musia začínať pre všetky príslušné prepojovacie body súčasne. V rámci každého aukčného postupu týkajúceho sa jedného produktu štandardnej kapacity sa musí prideliť kapacita nezávisle od každého iného aukčného postupu s výnimkou prípadov, keď sa prideľuje prírastková kapacita alebo keď sa prideľuje konkurenčná kapacita podliehajúca dohode priamo zúčastnených prevádzkovateľov prepravných sietí a súhlasu príslušných vnútroštátnych regulačných orgánov. Vnútroštátny regulačný orgán každého susediaceho a dotknutého členského štátu môže poskytnúť svoje stanovisko, ktoré musí príslušný vnútroštátny regulačný orgán zohľadniť. Ak sa ponúka prírastková kapacita, nezávislé prideľovanie sa nevzťahuje na aukčné postupy vykonávané súčasne pre príslušné úrovne ponuky, pretože tieto sú od seba závislé, keďže možno prideliť iba jednu úroveň ponuky.

3.   Produkty štandardnej kapacity musia byť zoradené v logickom poradí, na základe ktorého sa ako prvé ponúkajú produkty pokrývajúce ročnú kapacitu a po nich nasleduje produkt s druhým najkratším trvaním na využitie počas toho istého obdobia. Termíny aukcií uvedené v článkoch 11 až 15 musia byť v súlade s touto zásadou.

4.   Pravidlá pre produkty štandardnej kapacity stanovené v článku 9 a aukcie stanovené v článkoch 11 až 15 sa vzťahujú na zoskupenú a nezoskupenú kapacitu v prepojovacom bode.

5.   V prípade danej aukcie sa dostupnosť príslušných produktov štandardnej kapacity oznamuje v súlade s článkami 11 až 15 a podľa aukčného kalendára.

6.   Množstvo zodpovedajúce najmenej 20 % existujúcej technickej kapacity v každom prepojovacom bode sa musí vyčleniť a ponúknuť v súlade s odsekom 7. Ak je dostupná kapacita menšia ako podiel technickej kapacity, ktorá sa má vyčleniť, vyčlení sa celá dostupná kapacita. Táto kapacita sa ponúkne v súlade s odsekom 7 písm. b) a akákoľvek zostávajúca vyčlenená kapacita sa ponúkne v súlade s odsekom 7 písm. a).

7.   Každá kapacita vyčlenená podľa odseku 6 sa ponúkne pod podmienkou dodržania týchto ustanovení:

a)

množstvo kapacity zodpovedajúce najmenej 10 % existujúcej technickej kapacity v každom prepojovacom bode sa ponúkne najskôr v každoročnej aukcii ročnej kapacity stanovenej v článku 11, ktorá sa uskutočňuje v súlade s aukčným kalendárom počas piateho plynárenského roka predchádzajúceho začiatku príslušného plynárenského roka a

b)

ďalšie množstvo zodpovedajúce najmenej 10 % existujúcej technickej kapacity v každom prepojovacom bode sa prvý raz ponúkne najskôr v každoročnej aukcii štvrťročnej kapacity stanovenej v článku 12, ktorá sa uskutočňuje v súlade s aukčným kalendárom počas plynárenského roka predchádzajúceho začiatku príslušného plynárenského roka.

8.   V prípade prírastkovej kapacity sa vyčlení množstvo zodpovedajúce najmenej 10 % prírastkovej technickej kapacity v príslušnom prepojovacom bode a ponúkne sa najskôr v každoročnej aukcii štvrťročnej kapacity stanovenej v článku 12, ktorá sa uskutočňuje v súlade s aukčným kalendárom počas plynárenského roka predchádzajúceho začiatku príslušného plynárenského roka.

9.   Presný podiel kapacity, ktorá sa má vyčleniť podľa odsekov 6 a 8, podlieha konzultáciám so zainteresovanými stranami, dohode medzi prevádzkovateľmi prepravných sietí a schváleniu vnútroštátnymi regulačnými orgánmi v každom prepojovacom bode. Vnútroštátne regulačné orgány musia zvážiť najmä vyčlenenie väčších podielov kapacity s kratším trvaním, aby sa zabránilo uzavretiu nadväzujúceho dodávateľského trhu.

10.   Kapacita, ktorej vytvorenie je výsledkom netrhových postupov a konečného investičného rozhodnutia prijatého bez predchádzajúcich záväzkov od užívateľov siete, sa musí ponúkať a prideľovať ako produkty dostupnej štandardnej kapacity podľa tohto nariadenia.

Článok 9

Produkty štandardnej kapacity

1.   Prevádzkovatelia prepravných sietí musia ponúkať produkty ročnej, štvrťročnej, mesačnej, dennej a vnútrodennej štandardnej kapacity.

2.   Produkty ročnej štandardnej kapacity predstavujú kapacitu, o ktorú môže v danom objeme požiadať užívateľ siete na všetky plynárenské dni v konkrétnom plynárenskom roku (ktorý sa začína 1. októbra).

3.   Produkty štvrťročnej štandardnej kapacity predstavujú kapacitu, o ktorú môže v danom objeme požiadať užívateľ siete na všetky plynárenské dni v konkrétnom štvrťroku (ktorý sa začína 1. októbra, 1. januára, 1. apríla alebo 1. júla).

4.   Produkty mesačnej štandardnej kapacity predstavujú kapacitu, o ktorú môže v danom objeme požiadať užívateľ siete na všetky plynárenské dni v konkrétnom kalendárnom mesiaci (ktorý sa začína 1. dňom každého mesiaca).

5.   Produkty dennej štandardnej kapacity predstavujú kapacitu, o ktorú môže v danom objeme požiadať užívateľ siete na jeden plynárenský deň.

6.   Produkty vnútrodennej štandardnej kapacity predstavujú kapacitu, o ktorú môže v danom objeme požiadať užívateľ siete od momentu so začiatkom v priebehu konkrétneho plynárenského dňa až do konca toho istého plynárenského dňa.

Článok 10

Použitá jednotka kapacity

Ponúkaná kapacita je vyjadrená v jednotkách energie za jednotku času. Používajú sa tieto jednotky: kWh/h alebo kWh/deň. Pri použití kWh/deň sa predpokladá rovnomerný prietok v priebehu celého plynárenského dňa.

Článok 11

Každoročné aukcie ročnej kapacity

1.   Aukcie ročnej kapacity sa konajú raz do roka.

2.   Kapacita v rámci každého produktu ročnej štandardnej kapacity sa draží formou každoročnej aukcie ročnej kapacity s použitím aukčného algoritmu vzostupných cien v súlade s článkom 17.

3.   V aukčnom postupe sa ponúka existujúca kapacita najmenej na 5 nasledujúcich plynárenských rokov a najviac na 15 nasledujúcich plynárenských rokov. Úrovne ponuky v prípade prírastkovej kapacity možno ponúkať v aukciách ročnej kapacity na maximálne obdobie 15 rokov od začiatku prevádzkového využívania.

4.   Od roku 2018 sa každoročné aukcie ročnej kapacity začínajú prvý pondelok v júli každého roka, pokiaľ nie je v aukčnom kalendári stanovené inak.

5.   Užívatelia siete musia mať pri predkladaní žiadostí o produkty štandardnej kapacity možnosť zúčastniť sa počas každoročnej aukcie ročnej kapacity na jednej alebo viacerých paralelných aukciách vo vzťahu ku každému prepojovaciemu bodu.

6.   Kapacita ponúkaná počas každoročnej aukcie ročnej kapacity sa musí rovnať:

 

A – B – C + D + E – F

 

kde:

A je technická kapacita prevádzkovateľa prepravnej siete pre každý z produktov štandardnej kapacity;

B v prípade každoročných aukcií ponúkajúcich ročnú kapacitu na nasledujúcich päť rokov je objem technickej kapacity (A) vyčlenenej v súlade s článkom 8 ods. 7; v prípade každoročných aukcií ponúkajúcich ročnú kapacitu na viac ako prvých päť rokov je objem technickej kapacity (A) vyčlenenej v súlade s článkom 8 ods. 7;

C je technická kapacita predaná skôr a upravená o kapacitu, ktorá sa opätovne ponúka v súlade s platnými postupmi riadenia preťaženia;

D je prípadná dodatočná kapacita pre daný rok;

E je prípadná prírastková kapacita pre daný rok zahrnutá v príslušnej úrovni ponuky;

F je objem prípadnej prírastkovej kapacity E vyčlenenej v súlade s článkom 8 ods. 8 a 9.

7.   Ponúkaná kapacita môže byť buď zoskupená, alebo nezoskupená v súlade s článkom 19. To platí aj pre všetky ostatné aukcie stanovené v článkoch 12 až 15.

8.   Na účely nadchádzajúcej každoročnej aukcie ročnej kapacity oznámia prevádzkovatelia prepravných sietí aspoň mesiac pred začiatkom aukcie užívateľom siete objem pevnej kapacity, ktorá sa ponúkne na každý rok.

9.   Ponukové kolá v každej aukcii sa konajú od 08:00 h UTC do 17:00 h UTC (zimného času) alebo od 7:00 h UTC do 16:00 h UTC (letného času) vo všetkých príslušných plynárenských dňoch. Ponukové kolá sa otvárajú a uzatvárajú v priebehu každého plynárenského dňa, ako je to stanovené v článku 17 ods. 2.

10.   Výsledky prideľovania vyplývajúce z aukcie sa sprístupnia hneď, ako je to možné, najneskôr však nasledujúci obchodný deň po uzavretí ponukového kola, súčasne jednotlivým užívateľom siete, ktorí sa na príslušnej aukcii zúčastnili.

V prípade prírastkovej kapacity musia byť záväzné prísľuby užívateľov siete na zazmluvnenie kapacity vrátane toho, či sú splnené podmienky na opakovanie aukcie podľa článku 29 ods. 3, sprístupnené najneskôr v nasledujúci obchodný deň po uzavretí ponukového kola, a to súčasne jednotlivým užívateľom siete, ktorí sa na príslušnej aukcii zúčastnili. Výsledky ekonomických testov musia byť sprístupnené najneskôr dva obchodné dni po uzavretí ponukového kola súčasne jednotlivým užívateľom siete, ktorí sa na príslušnej aukcii zúčastnili.

11.   Súhrnné informácie o výsledkoch aukcie sa uverejnia pre potreby trhu.

Článok 12

Každoročné aukcie štvrťročnej kapacity

1.   V každom plynárenskom roku sa konajú štyri každoročné aukcie štvrťročnej kapacity.

2.   Kapacita pre každý produkt štvrťročnej štandardnej kapacity sa draží formou každoročných aukcií štvrťročnej kapacity s použitím aukčného algoritmu vzostupných cien v súlade s článkom 17.

3.   Kapacity na štvrťroky nadchádzajúceho plynárenského roka sa dražia v paralelných aukciách na každý štvrťrok a vo vzťahu ku každému prepojovaciemu bodu takto:

a)

na prvý štvrťrok (október – december) až do štvrtého štvrťroku (júl – september) v prvej každoročnej aukcii štvrťročnej kapacity;

b)

na druhý štvrťrok (január – marec) až do štvrtého štvrťroku (júl – september) v druhej každoročnej aukcii štvrťročnej kapacity;

c)

na tretí štvrťrok (apríl – jún) až do štvrtého štvrťroku (júl – september) v tretej každoročnej aukcii štvrťročnej kapacity;

d)

na posledný štvrťrok (júl – september) vo štvrtej každoročnej aukcii štvrťročnej kapacity.

Pri každej každoročnej aukcii štvrťročnej kapacity musia mať užívatelia siete možnosť zúčastňovať sa na všetkých paralelných aukciách.

4.   V každom plynárenskom roku sa každoročné aukcie štvrťročnej kapacity začínajú v týchto dňoch, pokiaľ nie je v aukčnom kalendári stanovené inak:

a)

prvé každoročné aukcie štvrťročnej kapacity sa začínajú v prvý augustový pondelok;

b)

druhé každoročné aukcie štvrťročnej kapacity sa začínajú v prvý novembrový pondelok;

c)

tretie každoročné aukcie štvrťročnej kapacity sa začínajú v prvý februárový pondelok;

d)

štvrté každoročné aukcie štvrťročnej kapacity sa začínajú v prvý májový pondelok.

5.   Kapacita ponúkaná vo všetkých každoročných aukciách štvrťročnej kapacity sa rovná:

 

A – C + D

 

kde:

A je technická kapacita prevádzkovateľa prepravnej siete pre každý z produktov štandardnej kapacity;

C je technická kapacita predaná skôr a upravená o kapacitu, ktorá sa opätovne ponúka v súlade s platnými postupmi riadenia preťaženia;

D je prípadná dodatočná kapacita pre daný štvrťrok.

6.   Na účely nadchádzajúcej každoročnej aukcie štvrťročnej kapacity oznámia prevádzkovatelia prepravných sietí dva týždne pred začiatkom aukcií užívateľom siete objem kapacity, ktorý sa ponúkne na každý štvrťrok.

7.   Ponukové kolá v každej aukcii sa konajú od 08:00 h UTC do 17:00 h UTC (zimného času) alebo od 7:00 h UTC do 16:00 h UTC (letného času) vo všetkých príslušných plynárenských dňoch. Ponukové kolá sa otvárajú a uzatvárajú v priebehu každého plynárenského dňa, ako je to stanovené v článku 17 ods. 2.

8.   Výsledky prideľovania vyplývajúce z aukcie sa sprístupnia hneď, ako je to možné, najneskôr však nasledujúci obchodný deň po uzavretí ponukového kola, súčasne jednotlivým užívateľom siete, ktorí sa na príslušnej aukcii zúčastnili.

9.   Súhrnné informácie o výsledkoch aukcie sa uverejnia pre potreby trhu.

Článok 13

Priebežné aukcie mesačnej kapacity

1.   Priebežné aukcie mesačnej kapacity sa konajú raz za mesiac.

2.   Kapacita pre každý produkt mesačnej štandardnej kapacity sa draží formou priebežnej aukcie mesačnej kapacity s použitím aukčného algoritmu vzostupných cien v súlade s článkom 17. Každý mesiac sa draží produkt mesačnej štandardnej kapacity na nasledujúci kalendárny mesiac.

3.   Užívatelia siete musia mať počas priebežnej aukcie mesačnej kapacity možnosť požiadať o jeden produkt mesačnej štandardnej kapacity.

4.   V prípade produktu štandardnej kapacity na ďalší mesiac sa začínajú priebežné aukcie mesačnej kapacity v tretí pondelok každého mesiaca, pokiaľ nie je v aukčnom kalendári stanovené inak.

5.   Kapacita ponúkaná v priebežnej aukcii mesačnej kapacity sa každý mesiac rovná:

 

A – C + D

 

kde:

A je technická kapacita prevádzkovateľa prepravnej siete pre každý z produktov štandardnej kapacity;

C je technická kapacita predaná skôr a upravená o kapacitu, ktorá sa opätovne ponúka v súlade s platnými postupmi riadenia preťaženia;

D je prípadná dodatočná kapacita pre daný mesiac.

6.   Prevádzkovatelia prepravných sietí oznámia užívateľom siete týždeň pred začiatkom aukcie objem kapacity, ktorá sa ponúkne na nadchádzajúcu priebežnú aukciu mesačnej kapacity.

7.   Ponukové kolá v každej aukcii sa konajú od 08:00 h UTC do 17:00 h UTC (zimného času) alebo od 7:00 h UTC do 16:00 h UTC (letného času) vo všetkých príslušných plynárenských dňoch. Ponukové kolá sa otvárajú a uzatvárajú v priebehu každého plynárenského dňa, ako je to stanovené v článku 17 ods. 2.

8.   Výsledky prideľovania vyplývajúce z aukcie sa sprístupnia hneď, ako je to možné, najneskôr však nasledujúci obchodný deň po uzavretí ponukového kola, súčasne jednotlivým užívateľom siete, ktorí sa na príslušnej aukcii zúčastnili.

9.   Súhrnné informácie o výsledkoch aukcie sa uverejnia pre potreby trhu.

Článok 14

Priebežné aukcie dennej kapacity

1.   Priebežné aukcie dennej kapacity sa konajú raz za deň.

2.   Produkt dennej štandardnej kapacity na nasledujúci plynárenský deň sa draží každý deň formou priebežnej aukcie dennej kapacity.

3.   Kapacita pre každý produkt dennej štandardnej kapacity sa draží formou priebežnej aukcie dennej kapacity s použitím aukčného algoritmu jednotnej ceny v súlade s článkom 18. Produkt dennej štandardnej kapacity na nasledujúci plynárenský deň sa draží každý deň.

4.   Užívatelia siete musia mať počas priebežnej aukcie dennej kapacity možnosť požiadať o kapacitu pre jeden produkt dennej štandardnej kapacity.

5.   Ponukové kolo sa otvára každý deň o 15:30 h UTC (zimného času) alebo o 14:30 h UTC (letného času).

6.   Cenová ponuka na kapacitu pre produkt dennej štandardnej kapacity sa na účely priebežnej aukcie dennej kapacity uskutočňuje takto: predloženie, stiahnutie alebo zmena od 15:30 h UTC do 16:00 UTC (zimného času) alebo od 14:30 h UTC do 15:00 h UTC (letného času).

7.   Kapacita ponúkaná v priebežnej aukcii dennej kapacity sa každý deň rovná:

 

A – C + D

 

kde:

A je technická kapacita prevádzkovateľa prepravnej siete pre každý z produktov štandardnej kapacity;

C je technická kapacita predaná skôr a upravená o kapacitu, ktorá sa opätovne ponúka v súlade s platnými postupmi riadenia preťaženia;

D je prípadná dodatočná kapacita pre daný deň.

8.   Prevádzkovatelia prepravných sietí v čase otvorenia ponukového kola oznámia užívateľom siete objem kapacity, ktorá sa ponúkne v nadchádzajúcej priebežnej aukcii dennej kapacity.

9.   Výsledky prideľovania vyplývajúce z aukcie sa sprístupnia najneskôr 30 minút po uzavretí ponukového kola súčasne jednotlivým užívateľom siete, ktorí sa na príslušnej aukcii zúčastnili.

10.   Súhrnné informácie o výsledkoch aukcie sa uverejnia pre potreby trhu.

Článok 15

Aukcie vnútrodennej kapacity

1.   Ak sa sprístupní kapacita, aukcia vnútrodennej kapacity sa koná každú hodinu počas plynárenského dňa s použitím aukčného algoritmu jednotnej ceny v súlade s článkom 18.

2.   Prvé ponukové kolo sa otvára v najbližšiu nasledujúcu celú hodinu po tom, čo sa uverejnia výsledky poslednej aukcie dennej kapacity (vrátane prípadnej ponúkanej prerušiteľnej kapacity), v súlade s článkom 14. Prvé ponukové kolo sa uzatvára o 01:30 h UTC (zimného času) alebo o 00:30 h UTC (letného času) pred plynárenským dňom. Pridelenie úspešných ponúk platí od 05:00 h UTC (zimného času) alebo od 04:00 h UTC (letného času) v príslušný plynárenský deň.

3.   Posledné ponukové kolo sa uzatvára o 00:30 h UTC (zimného času) alebo o 23:30 h UTC (letného času) v príslušný plynárenský deň.

4.   Užívatelia siete sú oprávnení predložiť, stiahnuť alebo zmeniť ponuky od otvorenia každého ponukového kola do uzavretia daného ponukového kola.

5.   Každú hodinu príslušného plynárenského dňa sa kapacita platná od hodiny + 4 draží formou aukcie ako vnútrodenná kapacita.

6.   Každé ponukové kolo sa otvára na začiatku každej hodiny príslušného plynárenského dňa.

7.   Každé ponukové kolo trvá 30 minút od jeho otvorenia.

8.   Kapacita ponúkaná v aukcii dennej kapacity sa každú hodinu rovná:

 

A – C + D

 

kde:

A je technická kapacita prevádzkovateľa prepravnej siete pre každý z produktov štandardnej kapacity;

C je technická kapacita predaná skôr a upravená o kapacitu, ktorá sa opätovne ponúka v súlade s platnými postupmi riadenia preťaženia;

D je prípadná dodatočná kapacita.

9.   Prevádzkovatelia prepravných sietí uverejnia dostupný objem ponúkanej vnútrodennej pevnej kapacity po uzavretí poslednej aukcie dennej kapacity a v súlade s článkom 32 ods. 9.

10.   Prevádzkovatelia prepravných sietí poskytnú užívateľom siete, ktorí predkladajú ponuku v aukciách dennej kapacity, možnosť automaticky zaradiť platné neúspešné ponuky do nasledujúcej aukcie vnútrodennej kapacity.

11.   Kapacita sa prideľuje do 30 minút od uzavretia ponukového kola za predpokladu, že ponuky sú prijaté a prevádzkovateľ prepravnej siete uplatňuje postup prideľovania.

12.   Výsledky aukcie sa súčasne sprístupnia jednotlivým užívateľom siete.

13.   Súhrnné informácie o výsledkoch aukcie sa uverejnia najneskôr na konci každého dňa.

Článok 16

Aukčné algoritmy

1.   Ak sa počas aukcie ponúka viacero produktov štandardnej kapacity, na každý produkt štandardnej kapacity sa pri jeho prideľovaní osobitne uplatní príslušný algoritmus prideľovania. Ponuky na rôzne produkty štandardnej kapacity sa pri uplatňovaní aukčného algoritmu posudzujú nezávisle jedna od druhej.

2.   V prípade každoročných aukcií ročnej a štvrťročnej kapacity a priebežných aukcií mesačnej kapacity sa uplatňuje aukčný algoritmus vzostupných cien s viacnásobnými ponukovými kolami podľa ustanovení článku 17.

3.   V prípade priebežných aukcií dennej kapacity a aukcií vnútrodennej kapacity sa uplatňuje aukčný algoritmus jednotnej ceny s jedným ponukovým kolom v súlade s článkom 18.

Článok 17

Aukčný algoritmus vzostupných cien

1.   Aukcie vzostupných cien musia umožniť užívateľom siete predkladať objemové ponuky za rastúce ceny oznamované v za sebou nasledujúcich ponukových kolách počnúc vyvolávacou cenou P0.

2.   Prvé ponukové kolo so súvisiacou cenou, ktorá zodpovedá vyvolávacej cene P0, trvá 3 hodiny. Nasledujúce ponukové kolá trvajú 1 hodinu. Medzi jednotlivými ponukovými kolami musia byť hodinové prestávky.

3.   V ponuke sa uvádza:

a)

totožnosť žiadajúceho užívateľa siete;

b)

príslušný prepojovací bod a smer toku;

c)

produkt štandardnej kapacity, pre ktorý sa žiada kapacita;

d)

objem kapacity pre príslušný produkt štandardnej kapacity, o ktorý sa žiada, za jednotlivé cenové kroky;

e)

príslušná úroveň ponuky prírastkovej kapacity, ak sa ponúka.

4.   Ponuka sa považuje za platnú, ak ju predloží užívateľ siete a ak spĺňa všetky ustanovenia tohto článku.

5.   Aby sa užívatelia siete mohli zúčastniť na aukcii, musia predložiť objemovú ponuku v prvom ponukovom kole.

6.   Prevádzkovatelia prepravných sietí musia poskytnúť užívateľom siete možnosť automaticky zadávať ponuky v každom cenovom kroku.

7.   Po uzavretí príslušného ponukového kola sa nesmú prijať žiadne úpravy, stiahnutia alebo zmeny platných ponúk. Všetky platné ponuky sa stanú záväzným prísľubom užívateľa siete, že rezervuje kapacitu na požadovaný objem za vyhlásenú cenu, pokiaľ je zúčtovacia cena aukcie cenou vyhlásenou v príslušnom ponukovom kole.

8.   Objemová ponuka pripadajúca na užívateľa siete v každom ponukovom kole musí byť rovná alebo menšia ako kapacita ponúkaná v konkrétnej aukcii. S výnimkou prípadov, keď sa uplatňuje odsek 16, sa objemová ponuka pripadajúca na užívateľa siete za konkrétnu cenu musí rovnať objemovej ponuke, ktorú tento užívateľ siete predložil v predchádzajúcom kole, alebo byť menšia ako táto objemová ponuka.

9.   Ponuky možno počas ponukového kola voľne zadávať, upravovať a sťahovať za predpokladu, že všetky ponuky sú v súlade s odsekom 8. Platné ponuky zostanú v platnosti až do ich zmeny alebo stiahnutia.

10.   Za každý prepojovací bod a každý produkt štandardnej kapacity sa stanoví veľký cenový krok a malý cenový krok a uverejnia sa pred príslušnou aukciou. Malý cenový krok sa stanoví tak, aby zvýšenie malých cenových krokov o celé číslo zodpovedalo zvýšeniu o veľký cenový krok.

11.   Veľký cenový krok sa určuje tak, aby bolo možné čo najviac skrátiť dĺžku aukčného postupu. Malý cenový krok sa určuje tak, aby možné čo najviac znížiť množstvo nepredanej kapacity, ak sa aukcia uzavrie pri vyššej cene, než je vyvolávacia cena.

12.   Ak je súhrnný dopyt všetkých užívateľov siete rovný alebo menší ako kapacita ponúkaná na konci prvého ponukového kola, aukcia za uzavrie.

13.   Ak je súhrnný dopyt všetkých užívateľov siete väčší ako kapacita ponúkaná na konci prvého ponukového kola alebo nasledujúceho ponukového kola, otvorí sa ďalšie ponukové kolo s cenou, ktorá sa rovná cene v predchádzajúcom ponukovom kole zvýšenej o veľký cenový krok.

14.   Ak sa súhrnný dopyt všetkých užívateľov siete rovná kapacite ponúkanej na konci druhého alebo neskoršieho ponukového kola, aukcia za uzavrie.

15.   Ak sa vyskytne prvý neúplný predaj, cena sa zníži a otvorí sa ďalšie ponukové kolo. V tomto ďalšom ponukovom kole sa bude cena rovnať cene použitej v ponukovom kole, ktoré predchádzalo prvému neúplnému predaju, zvýšenej o malý cenový krok. Následne sa otvoria ďalšie ponukové kolá, v ktorých sa cena zvyšuje o malý cenový krok, kým nebude celkový dopyt všetkých užívateľov siete menší alebo rovný ako ponúkaná kapacita, pričom v tomto momente sa aukcia uzavrie.

16.   Objemová ponuka pripadajúca na užívateľa siete vo všetkých ponukových kolách, v ktorých sa používajú malé cenové kroky, musí byť rovná alebo menšia ako objemová ponuka predložená týmto užívateľom siete v ponukovom kole, ktoré predchádzalo prvému neúplnému predaju. Objemová ponuka pripadajúca na užívateľa siete za konkrétny malý cenový krok sa musí rovnať objemovej ponuke, ktorú tento užívateľ siete predložil v predchádzajúcom ponukovom kole, alebo byť menšia ako táto objemová ponuka. Objemová ponuka pripadajúca na užívateľa siete vo všetkých ponukových kolách, v ktorých sa používajú malé cenové kroky, musí byť rovná alebo väčšia ako objemová ponuka, ktorú tento užívateľ siete predložil v priebehu ponukového kola, v ktorom sa vyskytol prvý neúplný predaj.

17.   Ak je súhrnný dopyt všetkých užívateľov siete väčší ako kapacita ponúkaná v ponukovom kole s cenou rovnajúcou sa cene, ktorá viedla k prvému neúplnému predaju, zníženej o jeden malý cenový krok, aukcia sa uzavrie. Zúčtovacia cena je cena, ktorá viedla k prvému neúplnému predaju, a úspešné ponuky sú ponuky predložené v priebehu pôvodného ponukového kola, v ktorom sa vyskytol prvý predaj pod cenou.

18.   Po každom ponukovom kole sa v súhrnnej podobe čo najskôr uverejní dopyt všetkých užívateľov siete v konkrétnej aukcii.

19.   Cena vyhlásená pre posledné ponukové kolo, v ktorom sa aukcia uzatvára, sa považuje za zúčtovaciu cenu príslušnej aukcie s výnimkou prípadov, keď sa uplatňuje odsek 17.

20.   Všetkým užívateľom siete, ktorí predložili platné objemové ponuky za zúčtovaciu cenu, sa pridelí kapacita podľa ich objemových ponúk za zúčtovaciu cenu. Ak sa ponúka prírastková kapacita, jej prideľovanie podlieha výsledku ekonomického testu podľa článku 22. Úspešní užívatelia siete zaplatia zúčtovaciu cenu v rámci konkrétnej aukcie, pričom sa môže použiť koncepcia pevnej alebo plávajúcej splatnej ceny podľa článku 24 nariadenia (EÚ) 2017/460, ako aj všetky ďalšie prípadné poplatky platné v čase, keď je možné použiť im pridelenú kapacitu.

21.   Po každej uzavretej aukcii sa uverejní konečný výsledok aukcie vrátane súhrnu pridelených kapacít a zúčtovacej ceny. Úspešným užívateľom siete sa oznámi objem kapacít, ktoré im boli pridelené, pričom jednotlivé údaje sa oznamujú len príslušným stranám. Ak sa prideľujú prírastkové kapacity, tento odsek sa uplatňuje iba na výsledky aukcie úrovne ponuky s najväčším objemom kapacity, ktorý viedol k pozitívnemu ekonomickému testu podľa článku 22 ods. 3.

22.   Ak sa aukcia vzostupných cien neskončila do plánovaného začiatku (podľa aukčného kalendára) ďalšej aukcie kapacity vzťahujúcej sa na to isté obdobie, táto prvá aukcia sa uzatvorí a nepridelí sa žiadna kapacita. Táto kapacita sa ponúkne v ďalšej príslušnej aukcii.

Článok 18

Aukčný algoritmus jednotnej ceny

1.   V rámci aukcie s jednotnou cenou sa koná jedno ponukové kolo, v ktorom užívatelia siete predkladajú ponuky na cenu aj na množstvo.

2.   Počas ponukového kola v danej aukcii môžu užívatelia siete predložiť až 10 ponúk. Každá ponuka sa posudzuje nezávisle od iných ponúk. Po uzavretí ponukového kola sa zostávajúce ponuky nesmú meniť ani stiahnuť.

3.   V ponuke sa uvádza:

a)

totožnosť žiadajúceho užívateľa siete;

b)

príslušný prepojovací bod a smer toku;

c)

produkt štandardnej kapacity, pre ktorý sa žiada kapacita;

d)

objem kapacity pre príslušný produkt štandardnej kapacity, o ktorý sa žiada, pričom musí byť rovný alebo menší ako kapacita ponúkaná v konkrétnej aukcii;

e)

minimálny objem kapacity pre príslušný produkt štandardnej kapacity, ktorého pridelenie podľa príslušného algoritmu je užívateľ siete ochotný akceptovať v prípade, že mu nie je pridelený objem požadovaný v súlade s písmenom d);

f)

ponukové ceny, ktoré nesmú byť nižšie ako vyvolávacia cena za príslušný produkt štandardnej kapacity a ktoré je užívateľ siete ochotný zaplatiť za kapacitu, o ktorú žiada. Ponuky s ponukovou cenou nižšou ako je vyvolávacia cena sa neprijmú.

4.   Prevádzkovateľ prepravnej siete zoradí všetky ponuky týkajúce sa daného produktu štandardnej kapacity podľa ich ponukovej ceny, pričom na prvé miesto zaradí najvyššiu cenu.

5.   Všetky zostávajúce ponuky v čase uzavretia ponukového kola sa považujú za záväzné pre tých užívateľov siete, ktorým bol pridelený aspoň minimálny objem kapacity požadovaný v súlade s odsekom 3 písm. e).

6.   Po zoradení ponúk v súlade s odsekom 4 a pri dodržaní ustanovení odsekov 7 až 10 sa kapacita pridelí ponukám v závislosti od ich cenového poradia. Všetky ponuky, pri ktorých sa pridelí kapacita, sa považujú za úspešné. Po pridelení kapacity sa zostávajúca nepridelená kapacita zníži o toto množstvo.

7.   Po uplatnení odseku 6 a pri dodržaní ustanovení odseku 9 sa užívateľovi siete pridelí kapacita zodpovedajúca zostávajúcej nepridelenej kapacite, ak objem kapacity, na ktorú podal užívateľ siete ponuku, prekročí zostávajúcu nepridelenú kapacitu (po pridelení kapacity užívateľom siete, ktorí predložili vyššie ponuky).

8.   Po uplatnení odseku 7 a pri dodržaní ustanovení v odseku 9, v prípade, že je v každej z dvoch alebo viacerých ponúk uvedená tá istá ponuková cena a objem príslušnej zostávajúcej kapacity, o ktorú sa na základe týchto ponúk súhrnne žiada, prekročí zostávajúci nepridelený objem kapacity, zostávajúci nepridelený objem sa pridelí pomerne k objemom, o ktoré sa žiada v každej takejto ponuke.

9.   Ak objem, ktorý sa má prideliť vo vzťahu k ponuke podľa odsekov 6, 7 alebo 8, je menší než minimálny objem kapacity podľa odseku 3 písm. e), táto ponuka sa považuje za neúspešnú a uskutoční sa revidované pridelenie zostávajúcej ponuke alebo zostávajúcim ponukám s rovnakou cenou podľa odseku 8, alebo sa objem pridelí ponuke s najbližšou cenou podľa odseku 6.

10.   Ak sa zostávajúci objem, ktorý sa má prideliť vo vzťahu k akejkoľvek ponuke podľa odsekov 6, 7, 8 alebo 9, rovná nule, zostávajúcim ponukám sa nepridelí žiadna ďalšia kapacita. Uvedené ponuky sa považujú za neúspešné.

11.   Zúčtovacia cena sa stanoví ako cena najnižšej úspešnej ponuky, ak dopyt prekročí ponuku pri vyvolávacej cene. Vo všetkých ostatných prípadoch sa zúčtovacia cena rovná vyvolávacej cene. Úspešní užívatelia siete zaplatia zúčtovaciu cenu v rámci konkrétnej aukcie, pričom sa môže použiť koncepcia pevnej alebo plávajúcej splatnej ceny podľa článku 24 nariadenia (EÚ) 2017/460, ako aj všetky ďalšie prípadné poplatky platné v čase, keď je možné použiť im pridelenú kapacitu.

KAPITOLA IV

ZOSKUPENIE KAPACÍT V PREPOJOVACÍCH BODOCH

Článok 19

Produkty zoskupenej kapacity

Prevádzkovatelia susediacich prepravných sietí spoločne ponúkajú produkty zoskupenej kapacity podľa týchto zásad:

1.

na obidvoch stranách prepojovacieho bodu sa všetka pevná kapacita ponúka ako zoskupená kapacita, pokiaľ na nich z oboch strán existuje dostupná pevná alebo prírastková kapacita;

2.

prevádzkovatelia prepravných sietí ponúkajú kapacitu pre príslušný produkt štandardnej kapacity na rezervačnej platforme v súlade s článkom 37 a v súlade s platným postupom prideľovania podľa kapitoly III;

3.

zoskupená kapacita, ktorú majú ponúkať príslušní prevádzkovatelia prepravných sietí v prepojovacom bode, sa zazmluvní prostredníctvom jednotného postupu prideľovania;

4.

od okamihu zazmluvnenia prepravnej kapacity musia užívatelia siete dodržiavať príslušné podmienky zmluvy (zmlúv) o preprave príslušných prevádzkovateľov prepravných sietí;

5.

ak na jednej strane prepojovacieho bodu existuje v akomkoľvek uvažovanom období viac pevnej kapacity ako na druhej strane, prevádzkovateľ prepravnej siete s najväčšou dostupnou pevnou kapacitou môže takúto prevyšujúcu kapacitu ponúknuť užívateľom siete ako nezoskupený produkt v súlade s aukčným kalendárom a týmito pravidlami:

a)

ak na druhej strane prepojovacieho bodu existuje zmluva o nezoskupenej preprave, kapacita sa môže ponúknuť ako nezoskupená v objeme a na obdobie nepresahujúce objem a dobu platnosti existujúcej zmluvy o preprave na druhej strane;

b)

ak sa na takúto prevyšujúcu kapacitu nevzťahuje odsek 5 písm. a), môže sa ponúkať maximálne na obdobie jedného roka;

6.

každá nezoskupená kapacita pridelená v súlade s odsekom 5 sa môže v takejto podobe použiť a nominovať. Môže sa tiež obchodovať na sekundárnom trhu;

7.

prevádzkovatelia susediacich prepravných sietí musia stanoviť spoločný postup nominácie pre zoskupenú kapacitu, ktorý užívateľom siete poskytne prostriedky na nomináciu tokov ich zoskupenej kapacity v rámci jednej nominácie;

8.

povinnosť ponúknuť zoskupenú kapacitu sa v príslušnej miere vzťahuje aj na sekundárne trhy s kapacitou. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, kapacita pôvodne pridelená ako zoskupená sa môže znovu predať na sekundárnom trhu len ako zoskupená;

9.

keď dva alebo viaceré prepojovacie body spájajú tie isté dva susediace vstupno-výstupné systémy, príslušní prevádzkovatelia susediacich prepravných sietí musia ponúkať kapacity, ktoré sú dostupné v prepojovacích bodoch, v jednom virtuálnom prepojovacom bode. Ak sú zapojení viac ako dvaja prevádzkovatelia prepravných sietí, pretože kapacitu v jednom alebo obidvoch vstupno-výstupných systémoch uvádza na trh viac ako jeden prevádzkovateľ prepravnej siete, do virtuálneho prepojovacieho bodu musia byť zapojení v čo najväčšej možnej miere všetci títo prevádzkovatelia prepravných sietí. Vo všetkých prípadoch sa virtuálny prepojovací bod zriadi, len ak sú splnené tieto podmienky:

a)

celková technická kapacita vo virtuálnych prepojovacích bodoch musí byť rovná súčtu technických kapacít vo všetkých prepojovacích bodoch, z ktorých sa daný virtuálny prepojovací bod skladá, alebo väčšia;

b)

uľahčujú hospodárne a efektívne využívanie systému, okrem iného aj vrátane pravidiel stanovených v článku 16 nariadenia (ES) č. 715/2009.

Prevádzkovatelia susediacich prepravných sietí musia začať potrebnú analýzu a najneskôr 1. novembra 2018 musia zriadiť funkčné virtuálne prepojovacie body.

Článok 20

Zosúladenie hlavných podmienok produktov zoskupenej kapacity

1.   Do 6. januára 2018 ENTSOG po porade so zainteresovanými stranami vytvorí katalóg hlavných podmienok v zmluvách o preprave prevádzkovateľov prepravných sietí týkajúcich sa produktov zoskupenej kapacity. ENTSOG podrobí existujúce zmluvy o preprave analýze, pričom určí a kategorizuje rozdiely vo vzťahu k hlavným podmienkam, zistí príčiny týchto rozdielov a uverejní svoje zistenia v správe.

2.   Na základe správy uvedenej v odseku 1 ENTSOG po porade so zainteresovanými stranami vypracuje a uverejní do 6 mesiacov po zverejnení správy vzor hlavných podmienok upravujúci zmluvné ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na ponuku produktov zoskupenej kapacity a ktorých sa nedotýkajú zásadné rozdiely, pokiaľ ide o zásady vnútroštátneho práva alebo judikatúru.

3.   Agentúra po náležitom zohľadnení stanovísk vnútroštátnych regulačných orgánov poskytne do ďalších troch mesiacov stanovisko k vzoru hlavných podmienok. Najneskôr tri mesiace po doručení stanoviska agentúry ENTSOG s prihliadnutím naň uverejní na svojich webových stránkach konečný vzor hlavných podmienok.

4.   Po uverejnení konečného vzoru hlavných podmienok môžu prevádzkovatelia prepravných sietí so súhlasom vnútroštátneho regulačného orgánu uplatňovať podmienky stanovené vo vzore na nové zazmluvnené produkty zoskupenej kapacity.

Článok 21

Zoskupenie v prípade existujúcich zmlúv o preprave

1.   Užívatelia siete, ktorí sú zmluvnými stranami zmlúv o nezoskupenej preprave v jednotlivých prepojovacích bodoch, sa usilujú dosiahnuť dohodu o zoskupení kapacity zmluvnou cestou (ďalej len „dohoda o zoskupení“) v súlade s ustanoveniami uvedenými v článku 19. Títo užívatelia siete a prevádzkovatelia prepravných sietí predložia príslušným vnútroštátnym regulačným orgánom správu o všetkých dohodách o zoskupení dosiahnutých všetkými zmluvnými stranami existujúcich zmlúv o preprave.

2.   Prevádzkovatelia prepravných sietí, ktorí sú zmluvnými stranami existujúcich zmlúv o preprave, sa môžu kedykoľvek zúčastniť na rokovaniach týkajúcich sa dohôd o zoskupení, a to na pozvanie užívateľov siete, ktorí sú zmluvnými stranami existujúcich zmlúv o preprave.

3.   Od 1. januára 2018 prevádzkovatelia prepravných sietí ponúknu užívateľom siete, ktorí majú nezosúhlasenú nezoskupenú kapacitu na jednej strane prepojovacieho bodu, bezplatnú službu konverzie kapacity. Takáto služba konverzie kapacity sa vzťahuje na produkty ročnej, štvrťročnej alebo mesačnej zoskupenej pevnej kapacity v danom prepojovacom bode, ktorú si musel užívateľ siete zaobstarať, pretože susediaci prevádzkovateľ prepravnej siete ponúkal na druhej strane prepojovacieho bodu nedostatočnú nezoskupenú kapacitu. Táto služba sa musí ponúkať na nediskriminačnom základe a musí brániť uloženiu dodatočných poplatkov užívateľom siete za kapacitu, ktorú už vlastnia. Platby za tú časť zmluvnej zoskupenej kapacity, ktorú užívatelia siete už vlastnia vo forme nezosúhlasenej nezoskupenej kapacity, nesmú najmä prekročiť prípadnú aukčnú prémiu. Táto služba musí vychádzať z konverzného modelu, ktorý pripravuje ENTSOG a ktorý má byť ukončený najneskôr do 1. októbra 2017 po konzultáciách so zainteresovanými stranami a agentúrou. Pri jej realizácii možno využiť platformu(-y) na rezerváciu kapacity podľa článku 37. Stav využívania tejto služby sa každoročne oznamuje príslušným národným regulačným orgánom.

4.   Keď príslušní užívatelia siete dosiahnu dohodu o zoskupení, strany bezodkladne informujú zúčastnených prevádzkovateľov prepravných sietí v prepojovacom bode o takejto plánovanej dohode o zoskupení a uskutoční sa prevod príslušnej kapacity. Dohoda o zoskupení sa v každom prípade vykonáva pri dodržaní platných podmienok existujúcich súvisiacich zmlúv o preprave. Keď je dohoda o zoskupení vykonaná, príslušná kapacita sa považuje za zoskupenú kapacitu.

5.   Platnosť dohôd o zoskupení týkajúcich sa kapacity zoskupenej na základe zmeny existujúcich zmlúv nesmie v žiadnom prípade prekročiť dobu platnosti pôvodných zmlúv o preprave.

6.   Všetky kapacity sa zoskupia pri najbližšej možnej príležitosti. Po uplynutí platnosti existujúcich zmlúv o preprave týkajúcich sa nezoskupenej kapacity tieto zmluvy nemožno obnoviť, predĺžiť ani odložiť. Takáto kapacita sa stáva dostupnou ku dňu skončenia platnosti zmlúv o preprave.

KAPITOLA V

POSTUP PRÍRASTKOVEJ KAPACITy

Článok 22

Ekonomický test

1.   Ekonomický test uvedený v tomto článku vykonáva(-jú) prevádzkovateľ(-lia) prepravnej siete alebo vnútroštátny regulačný orgán, ak tak rozhodne vnútroštátny regulačný orgán, pre každú úroveň ponuky v rámci projektu prírastkovej kapacity po tom, čo dotknutí prevádzkovatelia prepravných sietí získajú od užívateľov siete záväzné prísľuby na zazmluvnenie kapacity, pričom musí zahŕňať tieto parametre:

a)

súčasnú hodnotu záväzných prísľubov na zmluvnú kapacitu užívateľov siete, ktorá sa vypočíta ako diskontovaný súčet týchto parametrov:

i)

súčet príslušných odhadovaných referenčných cien a potenciálnej aukčnej prémie a potenciálnej povinnej minimálnej prémie vynásobený objemom zazmluvnenej prírastkovej kapacity;

ii)

súčet potenciálnej aukčnej prémie a potenciálnej povinnej minimálnej prémie vynásobený objemom dostupnej kapacity, ktorá bola zazmluvnená v spojení s prírastkovou kapacitou;

b)

aktuálnu hodnotu odhadovaného zvýšenia povoleného alebo cieľového výnosu prevádzkovateľa prepravnej siete súvisiaceho s prírastkovou kapacitou zahrnutou v príslušnej úrovni ponuky schválenou príslušným vnútroštátnym regulačným orgánom v súlade s článkom 28 ods. 2;

c)

faktor f.

2.   Výsledok vykonaného ekonomického testu je:

a)

pozitívny, ak sa hodnota parametra stanoveného v odseku 1 písm. a) aspoň rovná podielu parametra uvedeného v odseku 1 písm. b), ktorý je vymedzený faktorom f;

b)

negatívny, ak je hodnota parametra stanoveného v odseku 1 písm. a) nižšia ako podiel parametra uvedeného v odseku 1 písm. b), ktorý je vymedzený faktorom f.

3.   Projekt prírastkovej kapacity sa začne realizovať, ak je výsledok ekonomického testu pozitívny na oboch stranách prepojovacieho bodu aspoň v prípade jednej úrovne ponuky, ktorá zahŕňa prírastkovú kapacitu. Ak je výsledok ekonomického testu pozitívny pri viac než jednej úrovni ponuky, v projekte prírastkovej kapacity vedúcom k uvedeniu do prevádzky sa bude pokračovať s použitím úrovne ponuky s najvyšším objemom kapacity, ktorá priniesla pozitívny výsledok. Ak nie je výsledok ekonomického testu pozitívny pri žiadnej úrovni ponuky, konkrétny postup prírastkovej kapacity sa ukončí.

Článok 23

Faktor f

1.   Pri použití ekonomického testu uvedeného v článku 22 vnútroštátny regulačný orgán musí určiť hodnotu faktora f pre danú úroveň ponuky s prihliadnutím na:

a)

objem technickej kapacity vyčlenenej v súlade s článkom 8 ods. 8 a 9;

b)

pozitívne externality projektu prírastkovej kapacity na trh, resp. na prepravnú sieť, alebo oboje;

c)

trvanie záväzných prísľubov na zazmluvnenie kapacity užívateľov siete v porovnaní s ekonomickou životnosťou daného aktíva;

d)

mieru, v ktorej možno očakávať trvanie dopytu po kapacite zriadenej projektom prírastkovej kapacity aj po konci časového horizontu uvedeného v ekonomickom teste.

2.   Ak je výsledok ekonomického testu pozitívny, potom sa investičné náklady spojené s prírastkovou kapacitou zohľadnia vo zvýšení povoleného alebo cieľového výnosu v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi.

Článok 24

Zlúčenie do jednotného ekonomického testu

1.   V záujme uľahčenia ponuky produktov zoskupenej kapacity sa parametre jednotlivých ekonomických testov zúčastnených prevádzkovateľov prepravných sietí v prípade danej úrovne ponuky zlúčia do jednotného ekonomického testu.

2.   Jednotný ekonomický test pozostáva z týchto parametrov:

a)

súčasná aktuálna hodnota záväzných prísľubov užívateľov siete na zazmluvnenie zoskupenej kapacity, ktorá je súčtom hodnôt získaných zúčastnenými prevádzkovateľmi prepravných sietí podľa článku 22 ods. 1 písm. a);

b)

súčet jednotlivých súčasných hodnôt odhadovaného zvýšenia povoleného alebo cieľového výnosu zúčastnených prevádzkovateľov prepravných sietí, ktoré možno pripísať prírastkovej kapacite v rámci príslušnej úrovne ponuky;

c)

faktor f, ktorým sa určuje podiel parametra uvedeného v písmene b), ktorý musí byť pokrytý parametrom stanoveným v písmene a) a ktorý umožňuje všetkým zúčastneným prevádzkovateľom prepravných sietí individuálne pokryť svoje vopred určené jednotlivé podiely.

3.   Výsledok vykonaného jednotného ekonomického testu je pozitívny, ak bude výsledok všetkých jednotlivých ekonomických testov pozitívny, ako sa stanovuje v článku 22 ods. 2 písm. a), s prihliadnutím na možné prerozdelenie výnosov podľa odsekov 4 a 5. V opačnom prípade je výsledok vykonaného ekonomického testu negatívny.

4.   Ak prerozdelenie výnosov môže spôsobiť zníženie úrovne záväzných prísľubov užívateľov siete na zazmluvnenie kapacity vyžadovanej na dosiahnutie pozitívneho výsledku jednotného ekonomického testu, prevádzkovatelia prepravných sietí môžu predložiť príslušným vnútroštátnym regulačným orgánom na koordinované schválenie mechanizmy prerozdelenia výnosov z prírastkových kapacít.

5.   Prerozdelenie výnosov sa môže vykonať:

a)

počas zlučovania parametrov jednotlivých ekonomických testov do jednotného ekonomického testu;

b)

ak je výsledok jednotného ekonomického testu negatívny a zároveň úroveň záväzných prísľubov užívateľov siete na zazmluvnenie kapacity presiahne minimálnu hodnotu potrebnú na pokrytie jednotlivých aktuálnych hodnôt zvýšenia povoleného alebo cieľového výnosu aspoň v prípade jedného z príslušných prevádzkovateľov prepravných sietí.

Článok 25

Požiadavky na uverejnenie ekonomických testov

1.   Pokiaľ ide o daný projekt prírastkovej kapacity, prevádzkovateľ(-lia) prepravnej siete predloží(-ia) príslušnému vnútroštátnemu regulačnému orgánu alebo orgánom na schválenie tieto informácie pre každú úroveň ponuky:

a)

odhadované referenčné ceny pre časový horizont pôvodnej ponuky prírastkovej kapacity, ktoré sú použité na výpočet parametra stanoveného v článku 22 ods. 1 písm. a) pri uplatnení jednotlivých ekonomických testov, resp. článku 24 ods. 2 písm. a) pri uplatnení jednotného ekonomického testu;

b)

parametre stanovené v článku 22 ods. 1 písm. b) až c) pri uplatnení jednotlivých ekonomických testov a článku 24 ods. 2 písm. b) až c) pri uplatnení jednotného ekonomického testu;

c)

prípadne rozpätie výšky povinnej minimálnej prémie uvedenej v článku 33 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/460 za každú úroveň ponuky a prepojovací bod použitej v prvej aukcii a prípadne v ďalších aukciách, v ktorých sa ponúka prírastková kapacita podľa vymedzenia v článku 33 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/460.

2.   Po schválení príslušným vnútroštátnym regulačným orgánom alebo orgánmi informácie uvedené v odseku 1 uverejní príslušný prevádzkovateľ alebo prevádzkovatelia prepravných sietí v súlade s článkom 28 ods. 3.

Článok 26

Posúdenie dopytu na trhu

1.   Okamžite po začatí každoročnej aukcie ročnej kapacity musia prevádzkovatelia prepravných sietí aspoň každý nepárny rok spolupracovať pri postupoch posudzovania dopytu na trhu po prírastkovej kapacite a vykonávania technických štúdií pre projekty prírastkovej kapacity na svojich spoločných prepojovacích bodoch. Prvé posúdenie dopytu sa vykoná v roku 2017 od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

2.   Prinajmenšom každý nepárny rok a najneskôr 8 týždňov po začatí každoročnej aukcie ročnej kapacity musia príslušní prevádzkovatelia prepravných sietí na oboch stranách hranice vstupno-výstupného systému vypracovať spoločné správy o posúdení dopytu na trhu, pričom každá sa musí vzťahovať na všetky prepojovacie body aspoň na jednej hranici vstupno-výstupného systému. V tejto správe o posúdení dopytu na trhu sa musí vyhodnotiť potenciálny dopyt všetkých užívateľov siete po prírastkovej kapacite podľa odseku 8 a uviesť, či sa začal projekt prírastkovej kapacity.

3.   Správa o posúdení dopytu na trhu sa uverejní aspoň každý nepárny rok v jednom alebo viacerých úradných jazykoch daného členského štátu a podľa možnosti v anglickom jazyku na webových stránkach príslušných prevádzkovateľov prepravných sietí najneskôr 16 týždňov po začatí každoročnej aukcie ročnej kapacity.

4.   ENTSOG koordinuje a pomáha s vypracovaním správ o posúdení dopytu na trhu, pričom takisto poskytne štandardný vzor a tieto správy uverejní na svojich webových stránkach.

5.   Ak užívatelia siete vyjadria dopyt po prírastkovej kapacite najneskôr do 8 týždňov po začatí každoročnej aukcie ročnej kapacity v párnych rokoch, príslušní prevádzkovatelia prepravných sietí môžu súhlasiť s vykonaním posúdenia dopytu na trhu aj v párnom roku za predpokladu, že:

a)

postup stanovený v článkoch 26 až 30 možno dokončiť skôr, než sa začne nasledujúce obdobie posúdenia dopytu na trhu uvedené v odseku 1, a

b)

je dodržaný aukčný kalendár.

6.   Prevádzkovatelia prepravných sietí zohľadnia v prebiehajúcom posúdení dopytu na trhu nezáväzné vyjadrenia dopytu predložené najneskôr 8 týždňov po začatí každoročnej aukcie ročnej kapacity.

7.   Prevádzkovatelia prepravných sietí môžu zohľadniť nezáväzné vyjadrenia dopytu predložené po konečnom termíne stanovenom v odseku 6 v prebiehajúcom posúdení dopytu na trhu alebo ich zahrnú do nasledujúceho posúdenia dopytu na trhu.

8.   Nezáväzné vyjadrenia dopytu uvedené v odsekoch 6 a 7 musia obsahovať aspoň tieto informácie:

a)

dva alebo viaceré susediace vstupno-výstupné systémy, medzi ktorými je vyjadrený dopyt po prírastkovej kapacite, a to na jednej alebo na oboch stranách prepojovacieho bodu, a požadovaný smer;

b)

plynárenský rok alebo roky, pre ktoré je vyjadrený dopyt po prírastkovej kapacite;

c)

objem kapacity požadovaný medzi jednotlivými vstupno-výstupnými systémami;

d)

informácie o nezáväzných vyjadreniach dopytu, ktoré boli alebo budú predložené ostatným prevádzkovateľom prepravných sietí v prípade, že tieto vyjadrenia navzájom súvisia, ako je napríklad dopyt po kapacitách vo viacerých súvisiacich prepojovacích bodoch.

9.   Užívatelia siete musia uviesť, či ich dopyt podlieha nejakým podmienkam v súvislosti s odsekom 8 písm. a) až d).

10.   Prevádzkovatelia prepravných sietí musia odpovedať na nezáväzné vyjadrenia dopytu do 16 týždňov od začiatku každoročných aukcií ročnej kapacity alebo do 8 týždňov od doručenia vyjadrení dopytu v súlade s odsekom 7. V odpovedi musia uviesť prinajmenšom tieto prvky:

a)

či prevádzkovateľ prepravnej siete môže zohľadniť vyjadrený dopyt v rámci prebiehajúceho postupu alebo

b)

či vyjadrenia dopytu v súlade s odsekom 7 sú dostatočné na to, aby sa zvážilo začatie postupu prírastkovej kapacity podľa odseku 5 alebo

c)

v ktorej správe o posúdení dopytu na trhu podľa odseku 3 bude toto vyjadrenie dopytu posúdené za predpokladu, že vyjadrený dopyt nemožno zohľadniť podľa písmen a) alebo b), čo je potrebné zdôvodniť.

11.   Prevádzkovateľ prepravnej siete môže účtovať poplatky za činnosti vyplývajúce z predloženia nezáväzných vyjadrení dopytu. Takéto poplatky musia zohľadňovať administratívne náklady na predkladanie vyjadrení dopytu a byť predmetom schválenia príslušného vnútroštátneho regulačného orgánu, pričom sa uverejnia na webových stránkach prevádzkovateľa prepravnej siete. Takéto poplatky sa uhradia príslušným užívateľom siete v prípade pozitívneho výsledku ekonomického testu aspoň pri jednej úrovni ponuky v príslušnom prepojovacom bode, ktorá zahŕňa prírastkovú kapacitu.

12.   V správe o posúdení dopytu na trhu sa musia zohľadniť všetky tieto kritériá:

a)

či je v desaťročnom pláne rozvoja siete Únie určený nedostatok fyzickej kapacity, ktorý spôsobuje nedostatočné zásobovanie v konkrétnom regióne podľa primeraného scenára v špičke, kde by ponuka prírastkovej kapacity v dotknutom prepojovacom bode mohla tento nedostatok odstrániť; alebo či je vo vnútroštátnom pláne rozvoja siete určená konkrétna a trvalá požiadavka na fyzickú prepravu;

b)

či z dôvodu, že všetka kapacita je už zazmluvnená, nie je v rámci každoročnej aukcie ročnej kapacity k dispozícii žiadny produkt štandardnej ročnej kapacity spájajúci dva susediace vstupno-výstupné systémy, a to v roku, v ktorom by mohla byť po prvýkrát ponúknutá prírastková kapacita, a v ďalších troch rokoch;

c)

či užívatelia siete predložili nezáväzné vyjadrenia dopytu po prírastkovej kapacite na niekoľko nasledujúcich rokov a či sú vyčerpané všetky ekonomicky efektívne prostriedky na maximalizáciu dostupnosti existujúcej kapacity.

13.   V správe o posúdení dopytu na trhu musia byť uvedené prinajmenšom tieto informácie:

a)

záver o tom, či sa začne projekt prírastkovej kapacity;

b)

súhrnné nezáväzné vyjadrenia dopytu doručené najneskôr 8 týždňov po začatí každoročnej aukcie ročnej kapacity v roku uverejnenia príslušnej správy o posúdení dopytu na trhu;

c)

súhrnné nezáväzné vyjadrenia dopytu predložené po konečnom termíne uvedenom v odseku 6 počas predchádzajúceho postupu prírastkovej kapacity, ak sa tieto vyjadrenia dopytu nezohľadnili v predchádzajúcom posúdení dopytu;

d)

súhrnné nezáväzné vyjadrenia dopytu predložené v súlade s odsekom 7, ak sa prevádzkovatelia prepravných sietí rozhodli ich zohľadniť v prebiehajúcom posúdení dopytu na trhu;

e)

posúdenie očakávaného objemu, smeru a trvania dopytu po prírastkovej kapacite v prepojovacích bodoch s každým susediacim vstupno-výstupným systémom alebo prepojeniami;

f)

záver o tom, či sa budú realizovať technické štúdie pre projekty prírastkovej kapacity a pre ktoré prepojovacie body a akú výšku predpokladaného dopytu;

g)

predbežné harmonogramy projektu prírastkovej kapacity, technických štúdií a konzultácie uvedenej v článku 27 ods. 3;

h)

záver o tom, aké prípadné poplatky sa zavedú podľa odseku 10;

i)

typy a prípadne súhrnný objem vyjadreného podmieneného dopytu podľa odseku 9;

j)

ako majú v úmysle prevádzkovatelia prepravných sietí uplatňovať článok 11 ods. 3, pokiaľ ide o obmedzenie počtu rokov ponúknutých v každoročných aukciách ročnej kapacity počas postupu prírastkovej kapacity.

14.   Prevádzkovatelia prepravných sietí a príslušné vnútroštátne regulačné orgány uverejnia príslušné kontaktné miesta pre projekty prírastkovej kapacity začaté v čase uverejnenia správy o posúdení dopytu na trhu a tieto informácie aktualizujú pravidelne počas celého projektu.

Článok 27

Fáza návrhu

1.   V deň nasledujúci po uverejnení správy o posúdení dopytu na trhu sa začne fáza návrhu, ak sa v správe o posúdení dopytu zistí dopyt po projektoch prírastkovej kapacity.

2.   Prevádzkovatelia prepravných sietí, ktorí pôsobia v príslušnom prepojovacom bode, uskutočnia technické štúdie pre projekty prírastkovej kapacity s cieľom navrhnúť projekt prírastkovej kapacity a koordinované úrovne ponuky na základe správy o technickej uskutočniteľnosti a správy o posúdení dopytu na trhu.

3.   Najneskôr 12 týždňov po začatí fázy návrhu príslušní prevádzkovatelia prepravných sietí uskutočnia spoločnú verejnú konzultáciu o pripravovanom návrhu projektu v jednom alebo viacerých úradných jazykoch daného členského štátu a podľa možnosti v anglickom jazyku, ktorá trvá najmenej jeden a najviac dva mesiace. Títo prevádzkovatelia musia prijať všetky primerané kroky na zabezpečenie cezhraničnej koordinácie.

Konzultácia sa musí vzťahovať aspoň na tieto prvky:

a)

opis projektu prírastkovej kapacity vrátane predpokladaných nákladov;

b)

úrovne ponuky pri produktoch zoskupenej kapacity v prepojovacom bode;

c)

v prípade potreby na základe doručených vyjadrení podmieneného dopytu návrh alternatívneho mechanizmu prideľovania vypracovaný prevádzkovateľmi prepravných sietí vrátane jeho zdôvodnenia;

d)

predbežné harmonogramy projektu prírastkovej kapacity;

e)

všeobecné pravidlá a podmienky, ktoré musia užívatelia siete prijať, aby sa mohli zúčastniť záväznej etapy prideľovania kapacity v rámci postupu prírastkovej kapacity a aby k tejto kapacite mali prístup, vrátane akejkoľvek zábezpeky, ktorú musia užívatelia siete poskytnúť, a spôsob zmluvnej úpravy v prípade oneskoreného poskytnutia kapacity alebo v prípade narušenia projektu.

f)

ak sa pri projekte prírastkovej kapacity použije koncepcia pevnej ceny, prvky IND a RP podľa článku 24 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/460;

g)

úroveň záväzných prísľubov užívateľov vyjadrená ako odhadovaný faktor f použitý v súlade s článkom 23, ktorá je navrhnutá po konzultácii s prevádzkovateľmi prepravných sietí a následne schválená príslušnými vnútroštátnymi regulačnými orgánmi;

h)

akékoľvek ďalšie vyjadrenia dopytu doručené v súlade s článkom 26 ods. 7;

i)

to, či je pravdepodobné, že prírastková kapacita povedie k dlhodobému a významnému zníženiu miery využívania ostatnej neamortizovanej plynárenskej infraštruktúry v tom istom a v susediacich vstupno-výstupných systémoch alebo na tej istej trase prepravy plynu.

4.   V procese navrhovania koordinovaných úrovní ponuky musia prevádzkovatelia prepravných sietí úzko spolupracovať so zainteresovanými vnútroštátnymi regulačnými orgánmi a cezhranične sa koordinovať s cieľom umožniť ponúkanie prírastkovej kapacity ako zoskupeného produktu. V návrhu projektu a návrhu koordinovaných úrovní ponuky sa musia zohľadniť výsledky konzultácie podľa odseku 3.

Článok 28

Schválenie a uverejnenie

1.   V nadväznosti na konzultáciu a dokončenie fázy návrhu projektu prírastkovej kapacity v súlade s článkom 27 zúčastnení prevádzkovatelia prepravných sietí predložia návrh projektu prírastkovej kapacity príslušným vnútroštátnym regulačným orgánom na účely koordinovaného schválenia. Zúčastnení prevádzkovatelia prepravných sietí takisto uverejnia návrh projektu v jednom alebo viacerých úradných jazykoch členského štátu a podľa možností v anglickom jazyku, pričom musí obsahovať aspoň tieto informácie:

a)

všetky úrovne ponuky vyjadrujúce rozsah predpokladaného dopytu po prírastkovej kapacite v príslušných prepojovacích bodoch ako výsledok postupov stanovených v článku 26 a článku 27 ods. 3;

b)

všeobecné pravidlá a podmienky, ktoré musí užívateľ siete prijať, aby sa mohol zúčastniť záväznej etapy prideľovania kapacity v rámci postupu prírastkovej kapacity a aby k tejto kapacite mal prístup, vrátane akejkoľvek zábezpeky, ktorú musia užívatelia siete poskytnúť, a spôsob zmluvnej úpravy v prípade oneskoreného poskytnutia kapacity alebo v prípade narušenia projektu;

c)

harmonogramy projektu prírastkovej kapacity vrátane akýchkoľvek zmien od konzultácie uvedenej v článku 27 ods. 3 a opatrení na predchádzanie oneskoreniam a minimalizovanie ich vplyvu;

d)

parametre vymedzené v článku 22 ods. 1;

e)

či možno v súlade s článkom 30 požadovať za mimoriadnych okolností predĺženie časového horizontu na zazmluvnenie kapacity na ďalšie obdobie najviac 5 rokov po období na prideľovanie v trvaní až 15 rokov od začiatku prevádzkového využívania;

f)

prípadne návrh alternatívneho mechanizmu prideľovania vrátane jeho zdôvodnenia podľa článku 30 ods. 2, ako aj podmienky, ktoré schválil prevádzkovateľ prepravnej siete pre záväznú fázu podľa článku 30 ods. 3;

g)

ak sa pri projekte prírastkovej kapacity použije koncepcia pevnej ceny, prvky podľa článku 24 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/460.

2.   Do šiestich mesiacov od doručenia úplného návrhu projektu poslednému z príslušných regulačných orgánov tieto vnútroštátne regulačné orgány uverejnia v jednom alebo viacerých úradných jazykoch daného členského štátu a podľa možnosti v anglickom jazyku koordinované rozhodnutia o návrhu projektu vymedzenom v odseku 1. Rozhodnutia musia obsahovať odôvodnenia. Vnútroštátne regulačné orgány sa navzájom informujú o doručení návrhu projektu a jeho úplnosti s cieľom určiť začiatok uvedenej šesťmesačnej lehoty.

Pri príprave rozhodnutia vnútroštátneho regulačného orgánu musí každý vnútroštátny regulačný orgán zohľadniť stanoviská ostatných dotknutých vnútroštátnych regulačných orgánov. Vnútroštátne regulačné orgány musia v každom prípade zohľadniť všetky nepriaznivé účinky na hospodársku súťaž alebo efektívne fungovanie vnútorného trhu s plynom v súvislosti s príslušným projektom prírastkovej kapacity.

Ak príslušný vnútroštátny regulačný orgán vznesie námietku proti predloženému návrhu projektu, musí o tom čo najskôr informovať ostatné dotknuté vnútroštátne regulačné orgány. V takejto situácii musia všetky dotknuté vnútroštátne regulačné orgány prijať všetky primerané kroky vedúce k spolupráci a dosiahnutiu spoločnej dohody.

Ak príslušné vnútroštátne regulačné orgány nedosiahnu dohodu o navrhovanom alternatívnom mechanizme prideľovania v období šiestich mesiacov uvedenom v prvom pododseku, agentúra rozhodne o zavedení alternatívneho mechanizmu prideľovania v súlade s postupom uvedeným v článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 713/2009.

3.   Po uverejnení rozhodnutí príslušných vnútroštátnych regulačných orgánov v súlade s odsekom 2 a najneskôr dva mesiace pred ponúknutím prírastkovej kapacity v rámci každoročnej aukcie ročnej kapacity musia prevádzkovatelia prepravných sietí spoločne uverejniť oznámenie v jednom alebo viacerých úradných jazykoch daného členského štátu a podľa možností v anglickom jazyku, ktoré musí obsahovať aspoň tieto informácie:

a)

informácie vymedzené v odseku 1, ktoré schválili vnútroštátne regulačné orgány;

b)

vzor zmluvy alebo zmlúv týkajúcich sa ponúkanej kapacity.

Článok 29

Aukcie prírastkovej kapacity

1.   Po ukončení krokov stanovených v článku 27 zúčastnení prevádzkovatelia prepravných sietí ponúknu prírastkovú kapacitu spolu s príslušnou dostupnou kapacitou v rámci každoročnej aukcie ročnej kapacity ako štandardné zoskupené produkty prostredníctvom štandardných aukcií vzostupných cien podľa článku 17 a v súlade s článkom 8 ods. 8 a 9 a článkom 19.

2.   Aukcie príslušných úrovní ponuky sa uskutočňujú paralelne a nezávisle od seba v súlade s článkom 17 a pri dodržaní ustanovení článku 8 ods. 2 V aukcii sa dražia iba koordinované úrovne ponuky.

3.   V záujme minimalizácie potenciálnej aukčnej prémie a dosiahnutia pozitívneho výsledku ekonomického testu na najvyššej možnej úrovni ponuky sa môže jednorazovo začať nová aukcia, len ak:

a)

existovali najmenej dve úrovne ponuky, ktoré prevádzkovatelia prepravných sietí nastavili pred začiatkom aukcií uvedených v odseku 2, a

b)

aspoň jedna úroveň ponuky nebola úspešná a viedla k negatívnemu výsledku ekonomického testu a

c)

najbližšia nižšia úroveň ponuky najnižšej neúspešnej úrovne ponuky viedla k pozitívnemu výsledku ekonomického testu a bola zúčtovaná s aukčnou prémiou aspoň pri jednom produkte štandardnej ročnej kapacity.

Ak sú splnené tieto podmienky, môže sa začať nová aukcia na najnižšiu neúspešnú úroveň ponuky uvedenú v písmene b).

4.   Ak výsledok ekonomického testu tejto novej aukcie nie je pozitívny, výsledky prideľovania v pôvodnej aukcii uvedenej v písmene c) majú prednosť v súlade s článkom 17 ods. 20 a 21.

Článok 30

Zásady alternatívneho mechanizmu prideľovania

1.   Alternatívny mechanizmus prideľovania sa vzťahuje na najviac 15 rokov od začiatku prevádzkového využívania. Ak na základe rezervácií vzťahujúcich sa na toto 15-ročné obdobie ekonomický test neskončil s pozitívnym výsledkom, vnútroštátne regulačné orgány môžu vo výnimočných prípadoch predĺžiť časové obdobie až o ďalších 5 rokov.

2.   S podmienkou schválenia zo strany vnútroštátnych regulačných orgánov možno použiť alternatívny mechanizmus prideľovania kapacít, ak z posúdenia dopytu na trhu podľa článku 26 alebo konzultácie uvedenej v článku 27 ods. 3 vyplynie odôvodnený záver, že aukcia vzostupných cien nie je vhodná a že projekt prírastkovej kapacity spĺňa obe tieto podmienky:

a)

týka sa viac ako dvoch vstupno-výstupných systémov a ponuky sa predkladajú na viacerých prepojovacích bodoch počas postupu prideľovania;

b)

predkladajú sa ponuky na obdobie dlhšie ako jeden rok.

3.   V rámci alternatívneho mechanizmu prideľovania môžu užívatelia siete predkladať záväzné podmienené ponuky na zazmluvnenie kapacity pri splnení jednej alebo viacerých týchto podmienok stanovených prevádzkovateľmi prepravných sietí v návrhu projektu schválenom podľa článku 28 ods. 1:

a)

záväzné prísľuby spájajúce alebo vylučujúce prísľuby v ostatných prepojovacích bodoch;

b)

záväzné prísľuby v rámci viacerých rôznych produktov ročnej štandardnej kapacity v prepojovacom bode;

c)

záväzné prísľuby podmienené pridelením konkrétnej alebo minimálnej kapacity.

4.   Alternatívny mechanizmus prideľovania podlieha schváleniu zo strany dotknutých vnútroštátnych regulačných orgánov podľa článku 28 ods. 2 Tento mechanizmus musí byť transparentný a nediskriminačný, môže však umožňovať uprednostnenie na základe trvania rezervácie alebo ponúk s vyššími objemami kapacity v prípade produktu štandardnej ročnej kapacity.

5.   Ak sa uprednostní trvanie rezervácie alebo ponuky na vyššie objemy kapacity, vnútroštátne regulačné orgány pri uplatňovaní článku 8 ods. 8 rozhodnú o vyčlenení aspoň 10 % až do 20 % technickej kapacity v každom prepojovacom bode. Takto vyčlenená kapacita sa ponúkne v súlade s článkom 8 ods. 7.

Článok 31

Prechodné opatrenia

V prípade projektov prírastkovej kapacity iniciovaných pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa uplatňujú články 26 až 30, pokiaľ príslušné vnútroštátne regulačné orgány neudelili takýmto projektom pred 1. augustom 2017 platné povolenie na pridelenie kapacity.

KAPITOLA VI

PRERUŠITEĽNÁ KAPACITA

Článok 32

Prideľovanie prerušiteľných služieb

1.   Od 1. januára 2018 môžu prevádzkovatelia prepravných sietí ponúkať produkty štandardnej kapacity pre prerušiteľnú kapacitu na obdobie dlhšie ako jeden deň, len ak bol príslušný produkt mesačnej, štvrťročnej alebo ročnej štandardnej kapacity pre pevnú kapacitu predaný za aukčnú prémiu, ak bol vypredaný alebo ak nebol ponúknutý.

2.   Prevádzkovatelia prepravných sietí ponúknu produkt dennej kapacity pre prerušiteľnú kapacitu v prepojovacích bodoch v obidvoch smeroch, ak bol príslušný produkt štandardnej kapacity pre pevnú kapacitu deň vopred vypredaný alebo nebol ponúknutý. V jednosmerných prepojovacích bodoch, kde sa ponúka pevná kapacita len v jednom smere, prevádzkovatelia prepravných sietí ponúknu aspoň denný produkt pre prerušiteľnú kapacitu v druhom smere.

3.   Ak sa ponúka prerušiteľná kapacita, nesmie to mať nepriaznivý vplyv na objem ponúkanej pevnej kapacity. Prevádzkovatelia prepravných sietí nesmú vyčleniť kapacitu, ktorú možno ponúkať ako pevnú kapacitu, s cieľom ponúkať ju ako prerušiteľnú kapacitu.

4.   Pokiaľ sa okrem denných produktov ponúkajú aj iné produkty s prerušiteľnou kapacitou, v súvislosti s dobou trvania produktov sa tie isté produkty štandardnej kapacity pre pevnú kapacitu používajú aj pre prerušiteľnú kapacitu.

5.   Pokiaľ sa ponúka prerušiteľná kapacita, prideľuje sa v aukcii s výnimkou vnútrodennej prerušiteľnej kapacity.

6.   Vnútrodenná prerušiteľná kapacita sa prideľuje postupom nadmernej nominácie.

7.   Vnútrodenná prerušiteľná kapacita sa prideľuje, len ak je pevná kapacita, či už technická alebo dodatočná, predaná.

8.   V prípade, že sa konajú aukcie akýchkoľvek produktov prerušiteľnej kapacity dlhšej ako vnútrodennej, prevádzkovatelia prepravných sietí uverejnia pred začiatkom aukčného postupu objemy ponúkanej prerušiteľnej kapacity, ak sú im známe.

9.   Ak sa ponúka prerušiteľná kapacita, prideľuje sa prostredníctvom osobitnej aukcie po pridelení pevnej kapacity s rovnakou dobou trvania, ale skôr, než sa začne aukcia pevnej kapacity s kratšou dobou trvania, s výnimkou vnútrodennej prerušiteľnej kapacity.

10.   Ak sa ponúka prerušiteľná kapacita, jej aukcie sa vykonávajú podľa rovnakých koncepčných zásad a v tých istých časových lehotách, aké sa uplatňujú v prípade pevnej kapacity. Konkrétne časové údaje pre aukcie prerušiteľnej kapacity sa podrobne uvedú v aukčnom kalendári s výnimkou vnútrodennej prerušiteľnej kapacity. V prípade každoročných aukcií ročnej kapacity, všetkých každoročných aukcií štvrťročnej kapacity a všetkých priebežných aukcií mesačných kapacít prevádzkovatelia prepravných sietí oznámia užívateľom siete objem ponúkanej prerušiteľnej kapacity týždeň pred začiatkom aukcie. Ak sa v deň plánovaného začiatku aukcie prerušiteľnej kapacity neuzavrela aukcia pevnej kapacity, aukcie prerušiteľnej kapacity sa začnú najneskôr nasledujúci pracovný deň po uzavretí príslušných aukcií pevnej kapacity. V takýchto prípadoch sa každá zmena ponúkaných objemov musí oznámiť aspoň 12 hodín pred začiatkom príslušnej aukcie prerušiteľnej kapacity.

Článok 33

Minimálne prípravné doby na prerušenie

1.   Prerušiteľné kapacity majú minimálne prípravné doby na prerušenie, o ktorých spoločne rozhodujú prevádzkovatelia susediacich prepravných sietí.

2.   Štandardná minimálna prípravná doba na prerušenie pre danú plynárenskú hodinu je štyridsaťpäť minút po začatí cyklu renominácie pre túto plynárenskú hodinu. Ak dvaja prevádzkovatelia prepravných sietí chcú skrátiť prípravnú dobu na prerušenia, každá príslušná dohoda uzatvorená medzi týmito prevádzkovateľmi prepravných sietí podlieha schváleniu príslušného vnútroštátneho regulačného orgánu.

Článok 34

Koordinácia postupu prerušenia

Prevádzkovateľ prepravnej siete, ktorý dáva podnet na prerušenie, to oznámi príslušnému prevádzkovateľovi susediacej prepravnej siete. Prevádzkovatelia susediacich prepravných sietí to čo najskôr oznámia svojim dotknutým užívateľom siete, pričom však náležite dbajú na spoľahlivosť informácií.

Článok 35

Stanovené poradie prerušení

1.   Ak celkové nominácie prekračujú objem plynu, ktorý môže prúdiť v určitom prepojovacom bode, poradie, v akom sa vykonávajú prerušenia, sa stanovuje na základe zmluvnej časovej pečiatky príslušných zmlúv o prerušiteľnej preprave. V prípade prerušenia má zmluva o preprave, ktorá nadobudne účinnosť skôr, prednosť pred zmluvou o preprave, ktorá nadobúda účinnosť neskôr.

2.   Ak sú po uplatnení postupu stanoveného v odseku 1 dve alebo viaceré nominácie zaradené na rovnaké miesto do poradia prerušenia a prevádzkovateľ prepravnej siete ich nepreruší všetky, použije sa pomerné zníženie týchto konkrétnych nominácií.

3.   Na zohľadnenie rozdielov medzi rôznymi službami prerušiteľnej kapacity v rámci Únie prevádzkovatelia susediacich prepravných sietí vykonávajú a koordinujú spoločné postupy stanovené v tomto článku podľa situácie v jednotlivých prepojovacích bodoch.

Článok 36

Príčiny prerušení

Prevádzkovatelia prepravných sietí zahrnú príčiny prerušení buď priamo do zmlúv o prerušiteľnej preprave, alebo do všeobecných podmienok, ktorými sa riadia tieto zmluvy. Príčiny prerušení môžu zahŕňať okrem iného kvalitu plynu, tlak, teplotu, modely toku, používanie zmlúv o pevnej kapacite, údržbu, obmedzenia na predchádzajúcom (upstream) alebo nadväzujúcom (downstream) trhu, záväzky služby vo verejnom záujme a riadenie kapacít odvodené z postupov riadenia preťaženia.

KAPITOLA VII

PLATFORMY NA REZERVÁCIU KAPACITY

Článok 37

Platformy na rezerváciu kapacity

1.   Prevádzkovatelia prepravných sietí uplatňujú toto nariadenie tak, že kapacitu ponúkajú prostredníctvom jednej spoločnej webovej rezervačnej platformy alebo obmedzeného počtu spoločných webových rezervačných platforiem. Prevádzkovatelia prepravných sietí môžu takéto platformy prevádzkovať sami alebo prostredníctvom dohodnutej strany, ktorá v prípade potreby koná vo vzťahu k užívateľom sietí v ich mene.

2.   Na spoločné rezervačné platformy sa vzťahujú tieto pravidlá:

a)

uplatňujú sa pravidlá a postupy pre ponuku a prideľovanie všetkej kapacity v súlade s kapitolou III;

b)

prednosť má stanovenie postupu, ktorým sa ponúka pevná zoskupená kapacita v súlade s kapitolou IV;

c)

musia sa poskytovať funkcie, ktoré užívateľom siete umožňujú ponúkať a nadobúdať sekundárnu kapacitu;

d)

aby mohli užívatelia siete využívať služby rezervačných platforiem, musia pristúpiť na všetky príslušné právne a zmluvné požiadavky, ktoré im umožnia rezervovať a využívať kapacitu v príslušnej sieti prevádzkovateľov prepravných sietí na základe zmluvy o preprave, a tieto požiadavky dodržiavať;

e)

kapacita v ktoromkoľvek prepojovacom bode alebo virtuálnom prepojovacom bode sa môže ponúkať najviac na jednej rezervačnej platforme, ale prevádzkovateľ prepravnej siete môže ponúkať kapacitu v rôznych prepojovacích bodoch alebo virtuálnych prepojovacích bodoch na rôznych rezervačných platformách.

3.   Do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia všetci prevádzkovatelia prepravných sietí musia dosiahnuť zmluvnú dohodu o využívaní jednotnej rezervačnej platformy na ponúkanie kapacity na oboch stranách svojich príslušných prepojovacích bodov alebo virtuálnych prepojovacích bodov. Ak prevádzkovatelia prepravných sietí nedosiahnu dohodu v uvedenej lehote, prevádzkovatelia prepravných sietí túto záležitosť okamžite postúpia príslušným vnútroštátnym regulačným orgánom. Vnútroštátne regulačné orgány potom v lehote ďalších šiestich mesiacov od dátumu postúpenia spoločne vyberú jednotnú rezervačnú platformu na obdobie najviac troch rokov. Ak vnútroštátne regulačné orgány nie sú schopné spoločne zvoliť jednotnú rezervačnú platformu do šiestich mesiacov od dátumu postúpenia, uplatňuje sa článok 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 713/2009. Agentúra rozhodne o rezervačnej platforme, ktorá sa má v konkrétnom prepojovacom bode alebo virtuálnom prepojovacom bode používať najviac tri roky.

4.   V prípade, že rezervačnú platformu v prepojovacom bode alebo virtuálnom prepojovacom bode vybrali vnútroštátne regulačné orgány alebo agentúra, prevádzkovatelia prepravných sietí musia uzavrieť zmluvnú dohodu o používaní rezervačnej platformy najneskôr do konca obdobia uvedeného v poslednej vete odseku 3, na ktoré ju vybrali vnútroštátne regulačné orgány alebo agentúra. Ak nedôjde k uzavretiu zmluvnej dohody, pokračuje sa v postupe uvedenom v odseku 3.

5.   Zriadenie jednej alebo obmedzeného počtu spoločných rezervačných platforiem musí uľahčovať a zjednodušovať rezervovanie kapacity v prepojovacích bodoch v celej Únii v prospech užívateľov siete. K tomuto procesu musia v prípade potreby prispievať ENTSOG a agentúra.

6.   Pokiaľ ide o zvýšenia technickej kapacity, výsledky prideľovania sa uverejňujú na rezervačnej platforme, ktorá sa využíva na aukcie existujúcej kapacity, a pokiaľ ide o nové kapacity vytvorené tam, kde v súčasnosti žiadna neexistuje, na spoločnej rezervačnej platforme odsúhlasenej príslušnými prevádzkovateľmi prepravných sietí.

KAPITOLA VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 38

Monitorovanie vykonávania

1.   S cieľom pomôcť agentúre v jej monitorovacích povinnostiach podľa článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 715/2009 ENTSOG monitoruje a analyzuje, ako prevádzkovatelia prepravných sietí vykonávajú toto nariadenie v súlade s článkom 8 ods. 8 a 9 nariadenia (ES) č. 715/2009. ENTSOG najmä zabezpečuje úplnosť a správnosť všetkých príslušných informácií od prevádzkovateľov prepravných sietí. ENTSOG predloží agentúre tieto informácie do 31. marca 2019.

2.   Prevádzkovatelia prepravných sietí predložia do 31. decembra 2018 ENTSOG všetky informácie, ktoré ENTSOG požaduje na plnenie svojich povinností podľa odseku 1.

3.   ENTSOG a agentúra musia zachovávať dôvernosť citlivých obchodných informácií.

4.   Do 6. apríla 2019 agentúra v rámci svojich monitorovacích úloh predloží správu o podmienenostiach stanovených v zmluvách o produktoch štandardnej kapacity pre pevnú kapacitu, so zreteľom na ich vplyv na efektívne využívanie siete a integráciu trhov s plynom v Únii. Pri vykonávaní posudzovania agentúre poskytujú podporu príslušné vnútroštátne regulačné orgány a prevádzkovatelia prepravných sietí.

Článok 39

Zrušenie

Nariadenie (EÚ) č. 984/2013 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 40

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od nadobudnutia účinnosti.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. marca 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 36.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 984/2013 zo 14. októbra 2013, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o mechanizmoch prideľovania kapacity v plynárenských prepravných sieťach a ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 (Ú. v. EÚ L 273, 15.10.2013, s. 5).

(3)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/703 z 30. apríla 2015, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o pravidlách týkajúcich sa interoperability a výmeny údajov (Ú. v. EÚ L 113, 1.5.2015, s. 13).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa zrušuje smernica 2003/55/ES (Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 94).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa zriaďuje Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 1).

(6)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/460 zo 16. marca 2017, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o harmonizovaných štruktúrach taríf za prepravu plynu (pozri stranu 29 tohto úradného vestníka).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010 z 20. októbra 2010 o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávky plynu, ktorým sa zrušuje smernica Rady 2004/67/ES (Ú. v. EÚ L 295, 12.11.2010, s. 1).


Top