EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0228

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/228 z 9. februára 2017, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, pokiaľ ide o názvy a oblasti pôsobnosti vedeckých pracovných skupín Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (Text s významom pre EHP )

C/2017/0689

OJ L 35, 10.2.2017, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/228/oj

10.2.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 35/10


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/228

z 9. februára 2017,

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, pokiaľ ide o názvy a oblasti pôsobnosti vedeckých pracovných skupín Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (1), a najmä na jeho článok 28 ods. 4 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Článkom 28 nariadenia (ES) č. 178/2002 sa zriaďuje desať vedeckých pracovných skupín zodpovedných za poskytovanie vedeckých stanovísk Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) v rámci ich oblasti pôsobnosti. Medzi tieto skupiny okrem iného patrí: pracovná skupina pre potravinové prísady a zdroje živín pridávané do potravín („pracovná skupina ANS“), pracovná skupina pre dietetické výrobky, výživu a alergie („pracovná skupina NDA“) a pracovná skupina pre materiály prichádzajúce do styku s potravinami, enzýmy, aromatické látky a technologické pomocné látky („pracovná skupina CEF“).

(2)

Dňa 3. februára 2016 požiadal úrad Komisiu o zmenu názvov pracovných skupín ANS, NDA a CEF s cieľom zohľadniť očakávané zmeny v oblasti technického a vedeckého vývoja.

(3)

Technické a vedecké zmeny majú vplyv najmä na pracovnú záťaž pracovných skupín. V najbližších rokoch sa očakáva najmä zvýšenie pracovnej záťaže pracovnej skupiny CEF z dôvodu potreby vykonávať hodnotenia nevybavených žiadostí o zaradenie do zoznamu potravinárskych enzýmov Únie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 (2). Preto by sa hodnotenie aróm, ktoré v súčasnosti vykonáva pracovná skupina CEF, malo prideliť pracovnej skupine ANS.

(4)

Aby sa však predišlo preťaženiu súčasnej pracovnej skupiny ANS, hodnotenie zdrojov živín a iných látok s fyziologickým účinkom pridávaných do potravín by sa malo byť prideliť pracovnej skupine NDA, keďže jej pracovná záťaž sa pravdepodobne zníži v dôsledku finalizácie referenčných výživových hodnôt a klesajúceho počtu žiadostí o zaradenie do zoznamu povolených zdravotných tvrdení v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 (3). Takéto prerozdelenie je takisto v súlade s expertízou pracovnej skupiny NDA, pretože niektoré látky používané ako zdroje živín patria do kategórie nových potravín, ktoré v súčasnosti posudzuje pracovná skupina NDA.

(5)

Názvy troch dotknutých pracovných skupín sa preto týmto nariadením menia takto: pracovná skupina ANS sa premenúva na „pracovnú skupinu pre potravinové prísady a arómy“, pracovná skupina NDA sa premenúva na „pracovnú skupinu pre výživu, nové potraviny a potravinové alergény“ a pracovná skupina CEF sa premenúva na „pracovnú skupinu pre materiály prichádzajúce do styku s potravinami, enzýmy a technologické pomocné látky“.

(6)

Súčasné funkčné obdobie členov pracovných skupín ANS a CEF sa končí 30. júna 2017 a súčasné funkčné obdobie členov zostávajúcich ôsmich pracovných skupín vrátane pracovnej skupiny NDA sa končí 30. júna 2018. S cieľom poskytnúť úradu dostatočný čas na účinnú organizáciu pracovných skupín podľa článku 28 ods. 5 a 9 nariadenia (ES) č. 178/2002 sa toto nariadenie uplatňuje od 1. júla 2018.

(7)

Nariadenie (ES) č. 178/2002 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 28 ods. 4 prvý pododsek nariadenia (ES) č. 178/2002 sa mení takto:

1.

Písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

pracovná skupina pre potravinové prísady a arómy;“.

2.

Písmeno e) sa nahrádza takto:

„e)

pracovná skupina pre výživu, nové potraviny a potravinové alergény;“.

3.

Písmeno j) sa nahrádza takto:

„j)

pracovná skupina pre materiály prichádzajúce do styku s potravinami, enzýmy a technologické pomocné látky.“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie a uplatňuje sa od 1. júla 2018.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. februára 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 zo 16. decembra 2008 o potravinárskych enzýmoch, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 83/417/EHS, nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999, smernica 2000/13/ES, smernica Rady 2001/112/ES a nariadenie (ES) č. 258/97 (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 7).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 9).


Top