Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0954

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/954 z 9. júna 2016, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti právomoci, rozhodného práva a uznávania a výkonu rozhodnutí vo veciach majetkových režimov medzinárodných párov, vzťahujúca sa na veci majetkových režimov manželov, ako aj na majetkové dôsledky registrovaných partnerstiev

OJ L 159, 16.6.2016, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/954/oj

16.6.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 159/16


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2016/954

z 9. júna 2016,

ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti právomoci, rozhodného práva a uznávania a výkonu rozhodnutí vo veciach majetkových režimov medzinárodných párov, vzťahujúca sa na veci majetkových režimov manželov, ako aj na majetkové dôsledky registrovaných partnerstiev

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 329 ods. 1,

so zreteľom na žiadosti, ktoré podali Belgické kráľovstvo, Bulharská republika, Česká republika, Spolková republika Nemecko, Helénska republika, Španielske kráľovstvo, Francúzska republika, Chorvátska republika, Talianska republika, Cyperská republika, Luxemburské veľkovojvodstvo, Malta, Holandské kráľovstvo, Rakúska republika, Portugalská republika, Slovinská republika, Fínska republika a Švédske kráľovstvo,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Únia si stanovila za cieľ udržiavať a rozvíjať priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, v ktorom je zaručený voľný pohyb osôb. Na postupné vytvorenie takéhoto priestoru má Únia prijať opatrenia v oblasti justičnej spolupráce v občianskych veciach, ktoré majú cezhraničné dôsledky.

(2)

Podľa článku 81 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) majú tieto opatrenia zahŕňať opatrenia podporujúce zlučiteľnosť kolíznych noriem uplatniteľných v členských štátoch vrátane opatrení týkajúcich sa rodinného práva, ktoré majú cezhraničné dôsledky.

(3)

Komisia 16. marca 2011 prijala návrh nariadenia Rady o súdnej príslušnosti, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových režimov manželov a návrh nariadenia Rady o súdnej príslušnosti, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev.

(4)

Rada na svojom zasadnutí 3. decembra 2015 dospela k záveru, že pre Úniu ako celok by nebolo možné dosiahnuť dohodu v primeranej lehote, pokiaľ ide o prijatie nariadení.

(5)

Za týchto okolností Malta, Chorvátsko a Belgicko následne adresovali Komisii žiadosti listami zo 14. decembra 2015, 15. decembra 2015 a 17. decembra 2015 a Nemecko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Luxembursko, Portugalsko, Slovinsko a Švédsko listami z 18. decembra 2015, v ktorých uviedli, že si želajú nadviazať medzi sebou posilnenú spoluprácu v oblasti právomoci, rozhodného práva a uznávania a výkonu rozhodnutí vo veciach majetkových režimov manželov a majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev, a že Komisia by na tento účel mala predložiť Rade návrh. Česká republika, Holandsko, Bulharsko, Rakúsko a Fínsko adresovali rovnaké žiadosti Komisii listami z 28. januára 2016, 2. februára 2016, 9. februára 2016, 16. februára 2016 a 26. februára 2016. Cyprus vyjadril svoje želanie zúčastniť sa na nadviazaní posilnenej spolupráce listom z 18. marca 2016, Cyprus následne zopakoval toto svoje želanie počas rokovania Rady. O takúto posilnenú spoluprácu požiadalo spolu 18 členských štátov.

(6)

Posilnená spolupráca by mala stanoviť jasný a komplexný právny rámec v oblasti majetkových režimov medzinárodných párov, vzťahujúci sa na majetkové režimy manželov, ako aj na majetkové dôsledky registrovaných partnerstiev v zúčastnených členských štátoch, zabezpečiť vhodné riešenia pre občanov z hľadiska právnej istoty, predvídateľnosti a flexibility a uľahčiť pohyb rozhodnutí a verejných listín medzi zúčastnenými členskými štátmi.

(7)

V súlade s požiadavkou členských štátov na nadviazanie posilnenej spolupráce posilnená spolupráca by sa mala vykonať dvoma samostatnými aktmi, jeden týkajúci sa majetkových režimov manželov a druhý týkajúci sa majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev. S cieľom pokryť celý rozsah pôsobnosti posilnenej spolupráce v oblasti majetkových režimov medzinárodných párov a s cieľom zabezpečiť nediskrimináciu občanov by sa súčasne mali prijať dva samostatné vykonávacie akty.

(8)

Podmienky ustanovené v článku 20 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a v článkoch 326 až 329 ZFEÚ sú splnené.

(9)

Relevantná oblasť posilnenej spolupráce, konkrétne právomoc, rozhodné právo a uznávanie a výkon rozhodnutí vo veciach majetkových režimov medzinárodných párov, vzťahujúca sa na majetkové režimy manželov, ako aj na majetkové dôsledky registrovaných partnerstiev, je uvedená v článku 81 ods. 2 písm. a) a c) a článku 81 ods. 3 ZFEÚ ako jedna z oblastí, na ktorú sa vzťahujú zmluvy. Nie je to oblasť výlučnej právomoci Únie.

(10)

Požiadavka poslednej možnosti v článku 20 ods. 2 ZEÚ je splnená tým, že Rada 3. decembra 2015 dospela k záveru, že ciele navrhovaných nariadení nie je možné dosiahnuť v rámci primeraného obdobia pre Úniu ako celok.

(11)

Posilnená spolupráca v oblasti právomoci, rozhodného práva a uznávania a výkonu rozhodnutí vo veciach majetkových režimov medzinárodných párov, vzťahujúca sa na majetkové režimy manželov, ako aj na majetkové dôsledky registrovaných partnerstiev, sa zameriava na rozvíjanie justičnej spolupráce v občianskych veciach s cezhraničnými dôsledkami na základe zásady vzájomného uznávania rozsudkov, a na zabezpečenie zlučiteľnosti pravidiel uplatniteľných v členských štátoch týkajúcich sa kolíznych noriem. Podporuje teda ciele Únie, chráni jej záujmy a posilňuje jej integračný proces, ako sa to požaduje v článku 20 ods. 1 ZEÚ.

(12)

Posilnená spolupráca v oblasti právomoci, rozhodného práva a uznávania a výkonu rozhodnutí vo veciach majetkových režimov medzinárodných párov, vzťahujúca sa na majetkové režimy manželov, ako aj na majetkové dôsledky registrovaných partnerstiev, je v súlade so zmluvami a právom Únie a nenarúša vnútorný trh ani hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť. Nepredstavuje prekážku ani diskrimináciu v obchode medzi členskými štátmi a nenarúša hospodársku súťaž medzi nimi.

(13)

Posilnená spolupráca najmä v oblasti právomoci, rozhodného práva a uznávania a výkonu rozhodnutí vo veciach majetkových režimov medzinárodných párov, vzťahujúca sa na majetkové režimy manželov, ako aj na majetkové dôsledky registrovaných partnerstiev, je v súlade s právom Únie v oblasti justičnej spolupráce v občianskych veciach, pretože táto posilnená spolupráca nemá vplyv na acquis v tejto oblasti.

(14)

Posilnená spolupráca v oblasti právomoci, rozhodného práva a uznávania a výkonu rozhodnutí vo veciach majetkových režimov medzinárodných párov, vzťahujúca sa na majetkové režimy manželov, ako aj na majetkové dôsledky registrovaných partnerstiev, rešpektuje právomoci, práva a povinnosti tých členských štátov, ktoré sa jej nezúčastňujú. Spoločné pravidlá o právomoci, kolíznych normách a uznávaní a výkone v zúčastnených členských štátoch neovplyvňujú pravidlá nezúčastnených členských štátov. Súdy nezúčastnených členských štátov budú naďalej uplatňovať svoje existujúce vnútroštátne pravidlá na určenie právomoci a rozhodného práva a uznávania a výkonu rozhodnutí vo veciach majetkových režimov medzinárodných párov, vzťahujúce sa na majetkové režimy manželov, ako aj na majetkové dôsledky registrovaných partnerstiev.

(15)

Toto rozhodnutie rešpektuje zásady zakotvené v Charte základných práv Európskej únie, najmä tie v článkoch 9 a 21.

(16)

Posilnená spolupráca v oblasti právomoci, rozhodného práva a uznávania a výkonu rozhodnutí vo veciach majetkových režimov medzinárodných párov, vzťahujúca sa na majetkové režimy manželov, ako aj na majetkové dôsledky registrovaných partnerstiev, je kedykoľvek otvorená pre všetky členské štáty v súlade s článkom 328 ZFEÚ,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Belgickému kráľovstvu, Bulharskej republike, Českej republike, Spolkovej republike Nemecko, Helénskej republika, Španielskemu kráľovstvu, Francúzskej republike, Chorvátskej republike, Talianskej republike, Cyperskej republike, Luxemburskému veľkovojvodstvu, Malte, Holandskému kráľovstvu, Rakúskej republike, Portugalskej republike, Slovinskej republike, Fínskej republike a Švédskemu kráľovstvu sa týmto povoľuje nadviazať vzájomnú posilnenú spoluprácu v oblasti právomoci, rozhodného práva a uznávania a výkonu rozhodnutí vo veciach majetkových režimov medzinárodných párov, vzťahujúcu sa na majetkové režimy manželov, ako aj na majetkové dôsledky registrovaných partnerstiev, a to prostredníctvom uplatňovania príslušných ustanovení zmlúv.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 9. júna 2016

Za Radu

predseda

G.A. VAN DER STEUR


(1)  Súhlas zo 7. júna 2016 (zatiaľ neuverejnený v úradnom vestníku).


Top