EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2446

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie

OJ L 343, 29.12.2015, p. 1–557 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/03/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj

29.12.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 343/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2446

z 28. júla 2015,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 290,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (1), a najmä na jeho články 2, 7, 10, 24, 31, 36, 40, 62, 65, 75, 88, 99, 106, 115, 122, 126, 131, 142, 151, 156, 160, 164, 168, 175, 180, 183, 186, 196, 206, 212, 216, 221, 224, 231, 235, 253, 265,

keďže:

(1)

Nariadenie (EÚ) č. 952/2013 (ďalej tiež „kódex“) v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) deleguje na Komisiu právomoc dopĺňať určité nepodstatné prvky kódexu v súlade s článkom 290 ZFEÚ. Komisia sa preto vyzýva, aby vykonávala nové právomoci v situácii po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, a to s cieľom umožniť zrozumiteľné a riadne uplatňovanie kódexu.

(2)

Komisia počas príprav vykonala vhodné konzultácie vrátane konzultácií na expertnej úrovni a so zainteresovanými stranami, ktoré aktívne prispeli do procesu vypracovania tohto nariadenia.

(3)

Kódex podporuje používanie informačných a komunikačných technológií, ako je stanovené v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 70/2008/ES (2), ktoré je kľúčovým prvkom pri zabezpečovaní uľahčovania obchodu a súčasne i účinnosti colných kontrol, pričom znižuje náklady pre podniky a riziko pre spoločnosť. Preto všetky výmeny informácií medzi colnými orgánmi a medzi hospodárskymi subjektmi a colnými orgánmi a uchovávanie takýchto informácií použitím techník elektronického spracovania údajov si vyžadujú špecifikácie informačných systémov, ktoré uchovávajú a spracúvajú colné informácie, a potrebu stanoviť rozsah a účel elektronických systémov, ktoré sa majú zaviesť po dohode s Komisiou a členskými štátmi. Takisto je potrebné stanoviť konkrétnejšie informácie o osobitných systémoch týkajúcich sa colných formalít alebo režimov, respektíve v prípade systémov, ktorých harmonizované rozhranie na úrovni EÚ je definované ako komponent systému, ktorý ponúka priamy a harmonizovaný prístup na úrovni EÚ k obchodu, vo forme služby začlenenej do elektronického colného systému.

(4)

Preukázala sa účinnosť postupov založených na elektronických systémoch stanovených v nariadení Komisie (EHS) č. 2454/93 (3) a už uplatňovaných v oblasti dovozu, vývozu a tranzitu. Mala by sa preto zabezpečiť kontinuita v uplatňovaní uvedených pravidiel.

(5)

Na uľahčenie používania techník elektronického spracovania údajov a harmonizáciu ich používania by sa mali stanoviť spoločné požiadavky na údaje v každej z oblastí, v ktorej sa uvedené techniky elektronického spracovania údajov majú uplatňovať. Spoločné požiadavky na údaje by mali byť v súlade s platnými ustanoveniami o ochrane údajov na úrovni Únie a vnútroštátnej úrovni.

(6)

S cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky pre prevádzkovateľov poštových služieb a ostatné subjekty by sa mal prijať jednotný rámec na colné vybavenie listových zásielok a poštových zásielok, aby sa umožnilo používanie elektronických systémov. S úmyslom zabezpečiť uľahčenie obchodu a zároveň predchádzať podvodom a chrániť práva spotrebiteľov by sa mali stanoviť vhodné a uskutočniteľné pravidlá na deklarovanie poštových zásielok colným orgánom, ktoré náležite zohľadňujú povinnosť prevádzkovateľov poštových služieb poskytovať univerzálnu poštovú službu v súlade s aktami Svetovej poštovej únie.

(7)

S cieľom dosiahnuť ďalšiu flexibilitu pre hospodárske subjekty a colné orgány by sa malo umožniť používanie iných prostriedkov ako techník elektronického spracovania údajov v situáciách, v ktorých je aj riziko podvodu malé. Uvedené situácie by mali zahŕňať predovšetkým oznamovanie colného dlhu, výmenu informácií slúžiacich na určenie podmienok na oslobodenie od dovozného cla, oznamovanie zo strany colných orgánov rovnakými prostriedkami, ak deklarant podal colné vyhlásenie použitím iných prostriedkov ako techník elektronického spracovania údajov, predloženia hlavného referenčného čísla („Master Reference Number“, ďalej len „MRN“) na účely tranzitu inými prostriedkami ako tranzitným sprievodným dokladom, možnosti dodatočne podať vývozné colné vyhlásenie a predložiť tovar na colnom úrade výstupu, ako aj dôkazy o tom, že tovar opustil colné územie Únie, alebo výmeny a uchovávania informácií týkajúcich sa žiadosti a rozhodnutia súvisiacich so záväznými informáciami o pôvode.

(8)

V situáciách, v ktorých by použitie techník elektronického spracovania údajov pre hospodárske subjekty znamenalo vynaloženie nadmerného úsilia, by sa v záujme zníženia uvedeného úsilia malo umožniť používanie iných prostriedkov, najmä na účely predloženia dôkazov colného statusu tovaru Únie v prípade obchodných zásielok s malou hodnotou, alebo používanie ústneho colného vyhlásenia na vývoz aj v prípade komerčného tovaru za predpokladu, že jeho hodnota nepresahuje štatistickú prahovú hodnotu. Rovnako sa to vzťahuje na iného cestujúceho ako hospodársky subjekt v situáciách, ak podáva žiadosť o poskytnutie dôkazu colného statusu tovaru Únie, alebo v prípade rybárskych plavidiel do určitej dĺžky. Vzhľadom na povinnosti vyplývajúce z medzinárodných dohôd, ktoré predpokladajú postupy v papierovej forme, by uloženie povinnosti použiť techniky elektronického spracovania údajov bolo okrem toho v rozpore s uvedenými dohodami.

(9)

Na účely jedinečnej identifikácie hospodárskych subjektov by sa malo objasniť, že každý hospodársky subjekt sa má registrovať len raz, s jasne stanoveným súborom údajov. Registrácia hospodárskych subjektov, ktoré nie sú usadené v Európskej únii, ako aj iných osôb ako hospodárskych subjektov umožňuje riadne fungovanie elektronických systémov, ktoré vyžadujú číslo EORI ako jednoznačný referenčný údaj o hospodárskom subjekte. Údaje by sa nemali uchovávať dlhšie, ako je potrebné, a preto by sa malo počítať s pravidlami na zrušenie platnosti čísla EORI.

(10)

Lehota na výkon práva na vypočutie osoby, ktorá podáva žiadosť o rozhodnutie týkajúce sa uplatňovania colných predpisov (žiadateľ), by mala byť dostatočná, aby žiadateľ mohol pripraviť svoje stanovisko a predložiť ho colným orgánom. Uvedená lehota by sa mala predsa len skrátiť v prípadoch, ak sa rozhodnutie týka výsledkov kontroly tovaru, ktorý nebol riadne deklarovaný na colné účely.

(11)

S cieľom dosiahnuť kompromis medzi efektívnosťou úloh colných orgánov a dodržiavaním práva na vypočutie je potrebné stanoviť určité výnimky z práva na vypočutie.

(12)

S cieľom umožniť colným orgánom čo najúčinnejšie vydávať rozhodnutia, ktoré budú platné v celej Únii, by sa mali určiť jednotné a jasné podmienky pre colné správy aj žiadateľov. Uvedené podmienky by sa mali vzťahovať najmä na prijímanie žiadostí o rozhodnutie, nielen vzhľadom na nové žiadosti, ale zohľadňujúc aj všetky predchádzajúce rozhodnutia, ktoré boli vyhlásené za nulitné alebo boli zrušené, keďže toto prijímanie by sa malo týkať len žiadostí, ktoré colným orgánom poskytujú potrebné údaje na analýzu žiadosti.

(13)

V prípadoch, ak colné orgány požiadajú o ďalšie informácie potrebné na to, aby dospeli k svojmu rozhodnutiu, je vhodné stanoviť predĺženie lehoty na vydanie tohto rozhodnutia, a to s cieľom zabezpečiť primerané preskúmanie všetkých informácií uvedených žiadateľom.

(14)

V niektorých prípadoch by rozhodnutie malo nadobudnúť účinnosť dátumom, ktorý sa odlišuje od dátumu jeho doručenia žiadateľovi, alebo dátumu, ktorý sa považuje za dátum doručenia, a to najmä ak žiadateľ požiadal o odlišný dátum nadobudnutia účinnosti alebo nadobudnutie účinnosti rozhodnutia je podmienené splnením určitých formalít žiadateľom. V záujme zrozumiteľnosti a právnej istoty by sa uvedené prípady mali dôkladne identifikovať.

(15)

Z rovnakých dôvodov by sa mali dôkladne identifikovať takisto prípady, v ktorých má colný orgán povinnosť opätovne posúdiť a prípadne pozastaviť účinnosť rozhodnutia.

(16)

S cieľom zabezpečiť nevyhnutnú flexibilitu a uľahčiť kontroly vykonávané audítorskými postupmi by sa malo stanoviť doplňujúce kritérium pre také prípady, v ktorých príslušný colný orgán nemožno určiť v súlade s článkom 22 ods. 1 tretím pododsekom kódexu.

(17)

Na účely uľahčenia obchodu je žiaduce stanoviť, že žiadosti o rozhodnutia súvisiace so záväznými informáciami možno takisto podať v členskom štáte, v ktorom sa majú tieto informácie použiť.

(18)

S cieľom predísť vydávaniu nesprávnych alebo nejednotných rozhodnutí súvisiacich so záväznými informáciami je vhodné stanoviť, že na vydávanie takýchto rozhodnutí by sa mali vzťahovať osobitné lehoty v prípadoch, ak nie je možné dodržať obvyklú lehotu.

(19)

Zatiaľ čo zjednodušenia v prípade schváleného hospodárskeho subjektu (authorised economic operator, AEO) by sa mali z praktických dôvodov stanoviť v rámci osobitných ustanovení o zjednodušených colných postupoch, uľahčenia pre schválený hospodársky subjekt sa musia posúdiť vzhľadom na ohrozenie bezpečnosti a ochrany súvisiace s konkrétnym procesom. Keďže riziká sa riešia, keď hospodársky subjekt schválený pre oblasť bezpečnosti a ochrany uvedený v článku 38 ods. 2 písm. b) kódexu (authorised economic operator for security and safety, AEOS) podáva colné vyhlásenie alebo colné vyhlásenie o spätnom vývoze pre tovar prepravovaný z colného územia Únie, analýza rizík na účely bezpečnosti a ochrany by sa mala vykonať na základe takéhoto colného vyhlásenia, a žiadne ďalšie údaje týkajúce sa bezpečnosti a ochrany by sa nemali vyžadovať. Vzhľadom na kritériá na udelenie statusu by mal AEO požívať zvýhodnené zaobchádzanie v súvislosti s kontrolami, pokiaľ kontroly nie sú ohrozené alebo požadované na základe osobitnej úrovne ohrozenia alebo inými právnymi predpismi Únie.

(20)

Rozhodnutím 94/800/ES (4) Rada schválila Dohodu o pravidlách pôvodu (WTO-GATT 1994), ktorá je pripojená k záverečnému aktu podpísanému v Marrákeši 15. apríla 1994. V Dohode o pravidlách pôvodu sa uvádza, že osobitné pravidlá na určenie pôvodu niektorých sektorov výrobkov by mali v prvom rade vychádzať z krajiny, kde výrobný proces viedol k zmene nomenklatúrneho zatriedenia. Len ak uvedené kritérium neumožňuje určiť krajinu poslednej podstatnej zmeny, možno použiť iné kritéria, ako napríklad kritérium pridanej hodnoty alebo určenie osobitnej spracovateľskej operácie. Vzhľadom na to, že Únia je jednou zo zmluvných strán uvedenej dohody, je vhodné stanoviť ustanovenia v colných právnych predpisoch Únie, ktoré odrážajú zásady ustanovené v uvedenej dohode na účely určenia krajiny, v ktorej sa tovar podrobil poslednej podstatnej zmene.

(21)

S cieľom predísť zmanipulovaniu údajov o pôvode dovážaného tovaru s úmyslom vyhnúť sa uplatňovaniu opatrení obchodnej politiky by sa v niektorých prípadoch posledné podstatné spracovanie alebo opracovanie nemalo považovať za hospodársky odôvodnené.

(22)

Mali by sa vytvoriť pravidlá pôvodu, ktoré by sa uplatňovali v spojitosti s vymedzením pojmu „pôvodné výrobky“ a s kumuláciou v rámci všeobecného systému preferencií Únie (VSP) a preferenčných sadzobných opatrení jednostranne prijatých Úniou pre určité krajiny alebo územia, a to s cieľom zabezpečiť, aby sa príslušné preferencie udeľovali len výrobkom so skutočným pôvodom v zvýhodnených krajinách VSP, resp. v uvedených určitých krajinách a na určitých územiach a aby tak prinášali výhody práve určeným príjemcom.

(23)

S úmyslom vyhnúť sa neprimeraným administratívnym nákladom a zároveň zabezpečiť ochranu finančných záujmov Únie je v kontexte zjednodušenia a uľahčenia potrebné zabezpečiť, aby sa na povolenie udelené na určenie konkrétnych súm týkajúcich sa colnej hodnoty na základe osobitných kritérií vzťahovali náležité podmienky.

(24)

Je potrebné stanoviť metódy výpočtu s cieľom stanoviť sumu dovozného cla, ktoré sa má vymerať na zušľachtené výrobky získané v rámci colného režimu aktívny zušľachťovací styk, ako aj v prípadoch, ak colný dlh vznikne pri zušľachtených výrobkoch získaných v colnom režime pasívny zušľachťovací styk a ak sa to týka osobitného dovozného cla.

(25)

V prípade tovaru umiestneného do colného režimu dočasné použitie by sa nemala vyžadovať záruka, ak to nie je hospodársky odôvodnené.

(26)

Najčastejšie používanými typmi záruky na zabezpečenie úhrady colného dlhu je zloženie peňažných prostriedkov v hotovosti alebo iný rovnocenný spôsob, respektíve poskytnutie záväzku ručiteľom. Hospodárske subjekty by však mali mať možnosť poskytnúť colným orgánom iné typy záruky, pokiaľ uvedené typy záruky rovnako zaručujú zaplatenie sumy dovozného alebo vývozného cla, ktorá zodpovedá colnému dlhu, a iných poplatkov. Preto je potrebné určiť uvedené iné typy záruky a konkrétne pravidlá vzťahujúce sa na ich používanie.

(27)

S cieľom zabezpečiť riadnu ochranu finančných záujmov Únie a členských štátov a rovnaké podmienky pre hospodárske subjekty by hospodárske subjekty mali mať výhodu zníženej úrovne celkovej záruky alebo upustenia od záruky, len ak spĺňajú určité podmienky preukazujúce ich spoľahlivosť.

(28)

S cieľom zabezpečiť právnu istotu je potrebné doplniť pravidlá kódexu, pokiaľ ide o uvoľnenie záruky, ak sa tovar umiestni do colného režimu tranzit Únie a ak sa použije karnet CPD alebo karnet ATA.

(29)

Za určitých okolností, ak je príslušná suma nižšia ako 10 EUR, nie je oznámenie colného dlhu odôvodnené. Preto by colné orgány mali byť v uvedených prípadoch oslobodené od oznamovania colného dlhu.

(30)

S cieľom predísť konaniam vo veci vyberania v prípadoch, v ktorých sa pravdepodobne dovozné alebo vývozné clo odpustí, je potrebné stanoviť pozastavenie lehoty na zaplatenie sumy cla do vydania rozhodnutia. S cieľom chrániť finančné záujmy Únie a členských štátov by sa mala vyžadovať záruka na využitie takéhoto pozastavenia s výnimkou, ak by to spôsobilo vážne hospodárske alebo sociálne ťažkosti. To isté by malo platiť, ak colný dlh vznikol nesplnením colných predpisov za predpokladu, že dotknutej osobe nemožno prisúdiť žiadne podvodné konanie ani zjavnú nedbanlivosť.

(31)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania kódexu a objasniť podrobné pravidlá, na základe ktorých sa ustanovenia kódexu majú zaviesť do praxe, a to vrátane špecifikácií a postupov, ktoré sa majú dodržiavať, by sa mali do podmienok uplatňovania vrátenia alebo odpustenia colného dlhu, oznamovania rozhodnutia o vrátení alebo odpustení colného dlhu, formalít a lehoty na vydanie rozhodnutia o vrátení alebo odpustení colného dlhu začleniť požiadavky a objasnenia. Ak majú byť rozhodnutia vydané colnými orgánmi členských štátov, mali by sa uplatňovať všeobecné ustanovenia, zatiaľ čo pre prípady, v ktorých má rozhodnutie prijať Komisia, je vhodné stanoviť osobitný postup. Toto nariadenie upravuje postup týkajúci sa rozhodnutia o vrátení alebo odpustení colného dlhu, ktoré má prijať Komisia, najmä s ohľadom na postúpenie spisu Komisii, oznamovanie rozhodnutia a uplatňovanie práva na vypočutie, pričom sa v ňom zohľadňuje záujem Únie zaistiť, aby sa colné ustanovenia dodržiavali, ako aj záujmy hospodárskych subjektov konajúcich v dobrej viere.

(32)

Ak k zániku colného dlhu dôjde v dôsledku porušení, ktoré nemajú výrazný vplyv na správne fungovanie príslušného colného režimu, medzi takéto situácie by mali patriť konkrétne prípady nedodržania určitých povinností za predpokladu, že nedodržanie možno neskôr napraviť.

(33)

Skúsenosti získané z fungovania elektronického systému v súvislosti s predbežnými colnými vyhláseniami o vstupe a požiadavky na colné orgány vyplývajúce z akčného plánu EÚ v oblasti bezpečnostnej ochrany nákladnej leteckej dopravy (5) zvýraznili potrebu zlepšiť kvalitu údajov takýchto vyhlásení, predovšetkým tým, že sa od skutočných zmluvných strán dodávateľského reťazca bude vyžadovať uvádzanie dôvodov priebehu transakcie a prepravy tovaru. Keďže zmluvné mechanizmy bránia dopravcom poskytovať všetky požadované údaje, mali by sa určiť takéto prípady a osoby, ktoré disponujú údajmi a od ktorých sa vyžaduje uvedené údaje poskytnúť.

(34)

Aby sa umožnilo ďalšie zvýšenie účinnosti analýzy rizík v oblasti bezpečnosti a ochrany v leteckej doprave a námornej doprave v prípade nákladu prepravovaného kontajnermi, požadované údaje by sa mali predložiť pred nakládkou lietadla alebo plavidla, zatiaľ čo analýzu rizík v ostatných prípadoch prepravy tovaru možno účinne vykonať, aj ak sa údaje poskytnú pred príchodom tovaru na colné územie Únie. Z rovnakého dôvodu je odôvodnené nahradiť všeobecnú výnimku z povinnosti podať predbežné colné vyhlásenie o vstupe v prípade tovaru prepravovaného na základe aktov Svetovej poštovej únie výnimkou pre poštové zásielky a zrušiť výnimku na základe hodnoty tovaru, keďže hodnota nemôže byť kritériom na posúdenie rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany.

(35)

S cieľom zabezpečiť bezproblémový tok prepravy tovaru je vhodné uplatňovať určité colné formality a kontroly na obchod s tovarom Únie medzi časťami colného územia Únie, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia smernice Rady 2006/112/ES (6) alebo smernice Rady 2008/118/ES (7), a ostatným colným územím Únie, alebo na obchod medzi časťami uvedeného územia, na ktoré sa uvedené ustanovenia nevzťahujú.

(36)

Predloženie tovaru pri príchode na colné územie Únie a dočasné uskladnenie tovaru by sa spravidla malo uskutočniť v priestoroch príslušného colného úradu alebo v priestoroch na dočasné uskladnenie výlučne prevádzkovaných držiteľom povolenia udeleného colnými orgánmi. S cieľom dosiahnuť ďalšiu flexibilitu pre hospodárske subjekty a colné orgány je vhodné stanoviť možnosť schváliť iné miesto ako príslušný colný úrad na účely predloženia tovaru alebo iné miesto ako priestory na dočasné uskladnenie na účely dočasného uskladnenia tovaru.

(37)

S cieľom zvýšiť zrozumiteľnosť pre hospodárske subjekty, pokiaľ ide o colné zaobchádzanie s tovarom vstupujúcim na colné územie Únie, by sa mali vymedziť pravidlá pre situácie, na ktoré sa nevzťahuje domnienka colného statusu tovaru Únie. Okrem toho by sa mali stanoviť pravidlá pre situácie, v ktorých si tovar zachová svoj colný status tovaru Únie, keď dočasne opustil colné územie Únie a opätovne naň vstúpil tak, aby obchodníci aj colné správy mohli pri opätovnom vstupe s týmto tovarom efektívne nakladať. Podmienky na poskytnutie uľahčenia pri vystavení dôkazu colného statusu tovaru Únie by sa mali určiť s cieľom zmierniť administratívne zaťaženie hospodárskych subjektov.

(38)

S cieľom uľahčiť správne uplatňovanie výhody oslobodenia od dovozného cla je vhodné stanoviť prípady, v ktorých sa tovar považuje za vrátený v stave, v akom sa vyviezol, a osobitné prípady vráteného tovaru, ktorý bol zvýhodnený opatreniami stanovenými na základe spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorý takisto využíva výhodu oslobodenia od dovozného cla.

(39)

Ak sa zjednodušené colné vyhlásenie na umiestnenie tovaru do colného režimu pravidelne využíva, držiteľ povolenia by mal spĺňať náležité podmienky a kritériá podobné podmienkam a kritériám, ktoré sa vzťahujú na schválené hospodárske subjekty, a to s cieľom zabezpečiť primerané využívanie zjednodušených colných vyhlásení. Podmienky a kritéria by mali byť primerané výhodám pravidelného využívania zjednodušených colných vyhlásení. Okrem toho by sa mali stanoviť harmonizované pravidlá, pokiaľ ide o lehoty na podávanie dodatočného colného vyhlásenia a akýchkoľvek podporných dokladov, ktoré chýbajú v čase podania zjednodušeného colného vyhlásenia.

(40)

S cieľom usilovať sa o vyváženosť medzi uľahčením a kontrolou by sa mali stanoviť vhodné podmienky, odlišné od podmienok vzťahujúcich sa na osobitné colné režimy, pokiaľ ide o používanie zjednodušeného colného vyhlásenia a zápis do evidencie deklaranta, ako zjednodušenia na umiestnenie tovaru do colného režimu.

(41)

Vzhľadom na požiadavky týkajúce sa dohľadu nad výstupom tovaru by zápis do evidencie deklaranta na účely vývozu alebo spätného vývozu mal byť možný len vtedy, ak môžu colné orgány konať bez colného vyhlásenia na základe transakcie, a mal by sa obmedzovať len na osobitné prípady.

(42)

Ak sa suma dovozného cla eventuálne nemusí zaplatiť v dôsledku žiadosti o udelenie colnej kvóty, prepustenie tovaru by nemalo byť podmienené predložením záruky, ak neexistuje dôvod domnievať sa, že colná kvóta bude čoskoro vyčerpaná.

(43)

S cieľom dosiahnuť ďalšiu flexibilitu pre hospodárske subjekty a colné orgány by osobám oprávneným na váženie banánov malo byť dovolené vystavovať potvrdenie o vážení banánov, ktoré sa použije ako podporný doklad na overenie colného vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu.

(44)

V určitých situáciách je vhodné, ak colný dlh nevznikne a držiteľ povolenia nemusí dovozné clo zaplatiť. Preto by malo byť v takýchto prípadoch možné predĺžiť lehotu na ukončenie osobitného colného režimu.

(45)

V záujme dosiahnutia správnej vyváženosti medzi minimalizáciou administratívneho zaťaženia colných správ aj hospodárskych subjektov a zabezpečením správneho uplatňovania tranzitných colných režimov a predchádzania ich zneužívaniu by spoľahlivé hospodárske subjekty mali mať k prístup k tranzitným zjednodušeniam v čo najširšom rozsahu na základe harmonizovaných kritérií. Preto by sa požiadavky na prístup k uvedeným zjednodušeniam mali zosúladiť s podmienkami a kritériami, ktoré sa vzťahujú na hospodárske subjekty, ktoré chcú získať udelenie statusu AEO.

(46)

S cieľom predísť prípadným podvodným konaniam v prípadoch určitej tranzitnej prepravy súvisiacej s vývozom by sa mali stanoviť pravidlá pre konkrétne prípady, ak sa tovar s colným statusom tovaru Únie umiestni do colného režimu vonkajší tranzit.

(47)

Únia je jednou zo zmluvných strán Dohovoru o prepustení tovaru do režimu dočasného použitia (8) vrátane všetkých jeho následných zmien („Istanbulský dohovor“). Požiadavky na osobitné použitie v colnom režime dočasné použitie, ktoré sa stanovujú v tomto nariadení a ktoré umožňujú dočasné použitie tovaru, ktorý nie je tovarom Únie, na colnom území Únie pri úplnom alebo čiastočnom oslobodení od dovozného cla, preto musia byť v súlade s uvedeným dohovorom.

(48)

S cieľom zvýšiť príťažlivosť využívania osobitných colných režimov v oblasti obchodu by sa mali zjednodušiť a zracionalizovať colné režimy týkajúce sa colného uskladňovania, slobodných pásiem, konečného použitia, aktívneho zušľachťovacieho styku a pasívneho zušľachťovacieho styku. Preto by sa rôzne druhy aktívneho zušľachtenia v režimoch systém vrátenia a colný režim s podmienečným oslobodením od cla, ako aj prepracovane pod colným dohľadom mali zlúčiť do jediného režimu aktívny zušľachťovací styk.

(49)

Právna istota a rovnaké zaobchádzanie vo vzťahu k hospodárskym subjektom si vyžadujú stanoviť prípady, v ktorých sa vyžaduje preskúmanie hospodárskych podmienok pre colný režim aktívny a pasívny zušľachťovací styk.

(50)

Aby obchodníci mohli využívať väčšiu flexibilitu, pokiaľ ide o používanie náhradného tovaru, malo by sa umožniť používanie náhradného tovaru v colnom režime pasívny zušľachťovací styk.

(51)

S cieľom znížiť administratívne náklady by sa mala stanoviť dlhšia platnosť povolení na osobitné použitie a zušľachtenie, než je platnosť uplatňovaná podľa nariadenia (EHS) č. 2454/93.

(52)

Doklad o ukončení colného režimu by sa nemal vyžadovať len pri aktívnom zušľachťovacom styku, ale aj pri konečnom použití, a to s cieľom uľahčiť vyberanie akejkoľvek sumy dovozného cla a chrániť tak finančné záujmy Únie.

(53)

Vhodné je jednoznačne určiť prípady, v ktorých je povolená preprava tovaru umiestneného do osobitného colného režimu iného ako tranzit, aby sa nemusel použiť colný režim vonkajší tranzit Únie, ktorý by si vyžadoval dve ďalšie colné vyhlásenia.

(54)

S cieľom zabezpečiť čo najúčinnejšiu a najmenej rušivú analýzu rizík by sa malo vyhlásenie pred výstupom podávať v lehotách, ktoré zohľadňujú konkrétnu situáciu príslušného spôsobu dopravy. V prípade námornej dopravy pri preprave nákladu v kontajneroch by sa požadované údaje mali predkladať už v lehote pred nakládkou plavidla, zatiaľ čo v ostatných prípadoch prepravy tovaru možno analýzu rizík takisto účinne vykonať, ak sa údaje predložia v lehote, ktorá sa odvíja od výstupu tovaru z colného územia Únie. Od povinnosti podávať vyhlásenie pred výstupom by sa malo upustiť, ak druh tovaru, spôsoby jeho prepravy alebo jeho konkrétna situácia umožňujú posúdiť, bez toho, aby boli dotknuté povinnosti týkajúce sa vývozných colných vyhlásení alebo vyhlásení o spätnom vývoze, že nie je potrebné vyžadovať údaje týkajúce sa ohrozenia v oblasti bezpečnosti a ochrany.

(55)

S cieľom dosiahnuť ďalšiu flexibilitu pre colné orgány pri riešení určitých nezrovnalostí v rámci colného režimu vývoz by malo byť možné zrušiť platnosť colného vyhlásenia z podnetu colných orgánov.

(56)

S cieľom chrániť oprávnené záujmy hospodárskych subjektov a zabezpečiť zachovanie platnosti rozhodnutí vydaných a povolení udelených colnými orgánmi na základe ustanovení kódexu a na základe nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 (9) a nariadenia (EHS) č. 2454/93 je potrebné stanoviť prechodné ustanovenia v záujme prispôsobenia uvedených rozhodnutí a povolení novým právnym predpisom.

(57)

S cieľom poskytnúť členským štátom dostatočný čas na prispôsobenie colných uzáver a colných uzáver osobitného typu používaných na zaistenie identifikácie tovaru v colnom režime tranzit novým požiadavkám stanoveným v tomto nariadení je vhodné stanoviť prechodné obdobie, počas ktorého môžu členské štáty používať colné uzávery spĺňajúce technické špecifikácie stanovené v nariadení (EHS) č. 2454/93.

(58)

Všeobecné pravidlá na doplnenie kódexu sú navzájom úzko prepojené a nemožno ich oddeliť vzhľadom na vzájomnú previazanosť ich vecnej podstaty, pričom obsahujú horizontálne pravidlá, ktoré sa uplatňujú vo viacerých colných režimoch. Preto je vhodné zoskupiť ich do jedného nariadenia s cieľom zabezpečiť právnu jednotnosť.

(59)

Ustanovenia tohto nariadenia by sa mali uplatňovať od 1. mája 2016 s cieľom umožniť úplné uplatňovanie kódexu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

KAPITOLA 1

Rozsah pôsobnosti colných predpisov, úloha colných orgánov a vymedzenie pojmov

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„opatrenie poľnohospodárskej politiky“ znamená ustanovenia súvisiace s dovoznými a vývoznými činnosťami vo vzťahu k výrobkom, na ktoré sa vzťahujú body 1, 2 a 3 prílohy 71-02;

2.

„karnet ATA“ je medzinárodný colný doklad pre colný režim dočasné použitie vydaný v súlade s Dohovorom ATA alebo Istanbulským dohovorom;

3.

„Dohovor ATA“ je Colný dohovor o karnete ATA na dočasné použitie tovaru podpísaný 6. decembra 1961 v Bruseli;

4.

„Istanbulský dohovor“ je Dohovor o prepustení tovaru do režimu dočasného použitia podpísaný 26. júna 1990 v Istanbule;

5.

„batožina“ je všetok tovar prepravovaný akýmikoľvek prostriedkami v súvislosti s cestou fyzickej osoby;

6.

„kódex“ je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie;

7.

„letisko Únie“ je každé letisko nachádzajúce sa na colnom území Únie;

8.

„prístav Únie“ je každý prístav nachádzajúci sa na colnom území Únie;

9.

„Dohovor o spoločnom tranzitnom režime“ je Dohovor o spoločnom tranzitnom režime (10);

10.

„krajina spoločného tranzitného režimu“ je ktorákoľvek krajina iná ako členský štát Únie, ktorá je zmluvnou stranou Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime;

11.

„tretia krajina“ je krajina alebo územie mimo colného územia Únie;

12.

„karnet CPD“ je medzinárodný colný doklad používaný na dočasné použitie dopravného prostriedku vydaný v súlade s Istanbulským dohovorom;

13.

„colný úrad odoslania“ je colný úrad, na ktorom sa prijme colné vyhlásenie na umiestnenie tovaru do colného režimu tranzit;

14.

„colný úrad určenia“ je colný úrad, na ktorom sa predloží tovar umiestnený do colného režimu tranzit s cieľom tento colný režim skončiť;

15.

„colný úrad prvého vstupu“ je colný úrad, ktorý je príslušný pre colný dohľad na mieste, kde dopravný prostriedok prepravujúci tovar príde na colné územie Únie z územia mimo colného územia Únie.

16.

„colný úrad vývozu“ je colný úrad, na ktorom sa podá vývozné vyhlásenie alebo vyhlásenie o spätnom vývoze na tovar, ktorý sa prepravuje z colného územia Únie;

17.

„colný úrad umiestnenia“ je colný úrad uvedený v povolení na osobitný colný režim podľa článku 211 ods. 1 kódexu, ktorý je splnomocnený na prepustenie tovaru do osobitného colného režimu;

18.

„číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov“ (číslo EORI) je identifikačné číslo, ktoré je na colnom území Únie jedinečné a ktoré colný orgán prideľuje hospodárskemu subjektu alebo inej osobe s cieľom zaregistrovať ho/ju na colné účely;

19.

„vývozca“ je

a)

osoba usadená na colnom území Únie, ktorá má v čase prijatia vyhlásenia zmluvu s príjemcom v tretej krajine a má právo rozhodnúť, že tovar sa má prepraviť na miesto určenia mimo colného územia Únie;

b)

súkromná osoba prepravujúca tovar, ktorý sa má vyviezť, ak sa tento tovar nachádza v osobnej batožine súkromnej osoby;

c)

v ostatných prípadoch osoba usadená na colnom území Únie, ktorá má právomoc rozhodnúť, že tovar sa má prepraviť na miesto určenia mimo colného územia Únie.

20.

„všeobecne prijaté účtovné zásady“ sú zásady, ktoré sú v konkrétnom čase v určitej krajine uznávané alebo majú podstatnú podporu úradných miest a ktoré určujú, ktoré hospodárske zdroje a záväzky by sa mali zaznamenávať ako aktíva a pasíva, ktoré zmeny v aktívach a pasívach by sa mali zaznamenávať, ako by sa mali merať aktíva a pasíva a zmeny v nich, aké informácie by sa mali zverejňovať a akým spôsobom, a tiež ktoré finančné výkazy by sa mali pripraviť;

21.

„tovar neobchodnej povahy“ je

a)

tovar v zásielkach posielaných jednou súkromnou osobou druhej súkromnej osobe, ak takéto zásielky:

i)

sú príležitostnej povahy;

ii)

obsahujú tovar určený výlučne na osobné použitie príjemcu alebo jeho rodiny a ktorý svojou povahou alebo množstvom nenaznačuje žiadny obchodný záujem a

iii)

odosielateľ posiela príjemcovi bezodplatne;

b)

tovar v osobnej batožine cestujúcich, ak takýto tovar:

i)

je príležitostnej povahy a

ii)

pozostáva výlučne z tovaru na osobné použitie cestujúcich alebo ich rodín alebo z tovaru určeného na darovanie; povaha a množstvo tohto tovaru nesmú byť také, aby mohli naznačovať, že tovar je dovážaný alebo vyvážaný z obchodných dôvodov;

22.

„hlavné referenčné číslo“ (MRN) je registračné číslo, ktoré príslušný colný orgán prideľuje vyhláseniam alebo oznámeniam uvedeným v článku 5 ods. 9 až 14 kódexu, operáciám TIR alebo dôkazom o colnom statuse tovaru Únie;

23.

„lehota na ukončenie colného režimu“ je lehota, v ktorej tovar umiestnený do osobitného colného režimu, okrem režimu tranzit, alebo zušľachtené výrobky musia byť umiestnené do nasledujúceho colného režimu, zničené, prepravené z colného územia Únie alebo im musí byť pridelené predpísané konečné použitie. V prípade pasívneho zušľachťovacieho styku je lehotou na ukončenie colného režimu lehota, v ktorej možno dočasne vyvezený tovar spätne doviezť na colné územie Únie vo forme zušľachtených výrobkov a prepustiť do voľného obehu, aby bolo možné využiť úplné alebo čiastočné oslobodenie od dovozných ciel;

24.

„tovar v poštových zásielkach“ je tovar iný ako listové zásielky, nachádzajúci sa v poštovom balíku a prepravovaný prevádzkovateľom poštových služieb alebo na jeho zodpovednosť v súlade s ustanoveniami dohovoru Svetovej poštovej únie prijatého 10. júla 1984 pod záštitou Organizácie Spojených národov;

25.

„prevádzkovateľ poštových služieb“ je subjekt usadený v členskom štáte a ním určený, aby poskytoval medzinárodné služby upravené v dohovore Svetovej poštovej únie;

26.

„listové zásielky“ sú listy, pohľadnice, listy písané Braillovým písmom a tlačoviny, ktoré nepodliehajú dovoznému alebo vývoznému clu;

27.

„pasívny zušľachťovací styk IM/EX“ je skorší dovoz zušľachtených výrobkov získaných z náhradného tovaru v režime pasívny zušľachťovací styk, ktorý predchádza vývozu tovaru, ktorý sa náhradným tovarom nahrádza, podľa článku 223 ods. 2 písm. d) kódexu;

28.

„pasívny zušľachťovací styk EX/IM“ je vývoz tovaru Únie v režime pasívny zušľachťovací styk pred dovozom zušľachtených výrobkov;

29.

„aktívny zušľachťovací styk EX/IM“ je skorší vývoz zušľachtených výrobkov získaných z náhradného tovaru v režime aktívny zušľachťovací styk, ktorý predchádza dovozu tovaru, ktorý sa náhradným tovarom nahrádza, podľa článku 223 ods. 2 písm. c) kódexu;

30.

„aktívny zušľachťovací styk IM/EX“ je dovoz tovaru, ktorý nie je tovarom Únie, v režime aktívny zušľachťovací styk pred vývozom zušľachtených výrobkov;

31.

„súkromná osoba“ je fyzická osoba iná ako zdaniteľné osoby, ktoré ako také konajú tak, ako je vymedzené v smernici Rady 2006/112/ES;

32.

„verejný colný sklad typu I“ je verejný colný sklad, v prípade ktorého za povinnosti podľa článku 242 ods. 1 kódexu zodpovedá držiteľ povolenia a držiteľ colného režimu;

33.

„verejný colný sklad typu II“ je verejný colný sklad, v prípade ktorého za povinnosti podľa článku 242 ods. 2 kódexu zodpovedá držiteľ colného režimu;

34.

„jednotný prepravný doklad“ je v kontexte colného statusu prepravný doklad vydaný v členskom štáte vzťahujúci sa na prepravu tovaru z miesta odoslania na colnom území Únie na miesto určenia na tomto území, za ktorú je zodpovedný dopravca, ktorý tento doklad vydal;

35.

„osobitné daňové územie“ je súčasť colného územia Únie, na ktorú sa nevzťahujú ustanovenia smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty ani smernice Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS;

36.

„colný úrad dohľadu“ je

a)

v prípade dočasného uskladnenia podľa hlavy IV kódexu alebo v prípade osobitných colných režimov podľa hlavy VII kódexu iných ako tranzit: colný úrad uvedený v povolení, ktorý má dohliadať na dočasné uskladnenie tovaru alebo na príslušný osobitný colný režim;

b)

v prípade zjednodušeného colného vyhlásenia podľa článku 166 kódexu, centralizovaného colného konania podľa článku 179 kódexu, zápisu do evidencie podľa článku 182 kódexu: colný úrad uvedený v povolení, ktorý má dohliadať na umiestnenie tovaru do príslušného colného režimu.

37.

„Dohovor TIR“ je Colný dohovor o medzinárodnej preprave tovaru na základe karnetu TIR podpísaný 14. novembra 1975 v Ženeve;

38.

„operácia TIR“ je preprava tovaru v rámci colného územia Únie v súlade s Dohovorom TIR;

39.

„prekládka“ je nakládka alebo vyloženie výrobkov a tovaru z jedného dopravného prostriedku na druhý dopravný prostriedok;

40.

„cestujúci“ je každá fyzická osoba, ktorá:

a)

dočasne vstupuje na colné územie Únie a nemá na ňom obvyklý pobyt, alebo

b)

sa vracia na colné územie Únie, kde má obvyklý pobyt, po tom, ako sa dočasne nachádzala mimo tohto územia, alebo

c)

dočasne opúšťa colné územie Únie, na ktorom má obvyklý pobyt, alebo

d)

opúšťa colné územie Únie po dočasnom pobyte bez toho, aby na tomto území mala obvyklý pobyt;

41.

„odpad a zvyšky“ sú:

a)

buď tovar alebo výrobky, ktoré sú zatriedené ako odpad a zvyšky v súlade s kombinovanou nomenklatúrou, alebo

b)

v kontexte colných režimov konečné použitie alebo aktívny zušľachťovací styk, tovar alebo výrobky, ktoré sú výsledkom spracovateľskej operácie a ktoré nemajú žiadnu alebo majú nízku ekonomickú hodnotu, pričom ich nemožno použiť bez ďalšieho spracovania.

42.

„paleta“ je zariadenie, na plošine ktorého možno naskladať určité množstvo tovaru tak, aby tvorilo nákladovú jednotku na účely jeho dopravy alebo manipulácie, resp. stohovania pomocou mechanických zariadení. Toto zariadenie sa skladá z dvoch plošín oddelených podperami alebo z jednej plošiny na stĺpikoch; jeho celková výška je obmedzená na minimum tak, aby bola možná manipulácia pomocou vysokozdvižných alebo paletových vozíkov; môže alebo nemusí mať nadstavbu;

43.

„spracovateľské plavidlo Únie“ je plavidlo, ktoré je registrované v časti územia členského štátu, ktorá je súčasťou colného územia Únie, plaví sa pod vlajkou členského štátu a neloví produkty morského rybolovu, ale takéto produkty na palube spracúva;

44.

„rybárske plavidlo Únie“ je plavidlo, ktoré je registrované v časti územia členského štátu, ktorá je súčasťou colného územia Únie, plaví sa pod vlajkou členského štátu, loví produkty morského rybolovu a prípadne ich na palube spracúva;

45.

„pravidelná námorná doprava“ je služba, v rámci ktorej sa prepravuje tovar na plavidlách, ktoré premávajú výlučne medzi prístavmi Únie a neplavia sa zo žiadnych miest mimo colného územia Únie ani z miest v slobodnom pásme prístavu Únie do žiadnych miest mimo colného územia Únie ani do miest v slobodnom pásme prístavu Únie, a ani sa v týchto miestach nezastavujú.

KAPITOLA 2

Práva a povinnosti osôb vo vzťahu k colným predpisom

Oddiel 1

Poskytovanie informácií

Pododdiel 1

Spoločné požiadavky na údaje na účely výmeny a uchovávania informácií

Článok 2

Spoločné požiadavky na údaje

(Článok 6 ods. 2 kódexu)

1.   Výmena a uchovávanie informácií požadovaných v prípade žiadostí a rozhodnutí podliehajú spoločným požiadavkám na údaje stanoveným v prílohe A.

2.   Výmena a uchovávanie informácií požadovaných v prípade colných vyhlásení, oznámení a dôkazov o colnom statuse podliehajú spoločným požiadavkám na údaje stanoveným v prílohe B.

Pododdiel 2

Registrácia osôb u colných orgánov

Článok 3

Údaje v zázname EORI

(Článok 6 ods. 2 kódexu)

Pri registrácii osoby colné orgány zhromažďujú a uchovávajú údaje stanovené v prílohe 12-01 týkajúce sa danej osoby. Tieto údaje predstavujú záznam EORI.

Článok 4

Predkladanie údajov na registráciu EORI

(Článok 6 ods. 4 kódexu)

Colné orgány môžu osobám povoliť, aby predkladali údaje potrebné na registráciu EORI prostriedkami inými než technikami elektronického spracovania údajov.

Článok 5

Hospodárske subjekty, ktoré nie sú usadené na colnom území Únie

(Článok 22 ods. 2 a článok 9 ods. 2 kódexu)

1.   Hospodársky subjekt, ktorý nie je usadený na colnom území Únie, sa zaregistruje pred tým, ako:

a)

na colnom území Únie podá colné vyhlásenie iné než tieto vyhlásenia:

i)

colné vyhlásenie podané v súlade s článkami 135 až 144;

ii)

colné vyhlásenie na umiestnenie tovaru do colného režimu dočasné použitie alebo vyhlásenie o spätnom vývoze s cieľom tento colný režim ukončiť;

iii)

colné vyhlásenie v rámci Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime (11), ktoré podáva hospodársky subjekt usadený v krajine spoločného tranzitného režimu;

iv)

colné vyhlásenie podané v rámci colného režimu tranzit Únie hospodárskym subjektom usadeným v Andorre alebo v San Maríne;

b)

na colnom území Únie podá predbežné colné vyhlásenie o výstupe alebo vstupe;

c)

na colnom území Únie podá vyhlásenie na dočasné uskladnenie;

d)

koná ako dopravca na účely dopravy po mori, vnútrozemských vodných cestách alebo leteckej dopravy;

e)

koná ako dopravca, ktorý je pripojený k colnému systému a praje si dostávať všetky oznámenia stanovené v colných predpisoch v súvislosti s podávaním alebo zmenou predbežných colných vyhlásení o vstupe.

2.   Bez ohľadu na odsek 1 písm. a) bod ii) sa hospodárske subjekty, ktoré nie sú usadené na colnom území Únie, pred tým, ako podajú colné vyhlásenie na umiestnenie tovaru do colného režimu dočasné použitie alebo vyhlásenie o spätnom vývoze s cieľom uvedený colný režim ukončiť, zaregistrujú u colných orgánov, ak sa registrácia vyžaduje na používanie spoločného systému riadenia záruk.

3.   Bez ohľadu na odsek 1 písm. a) bod iii) sa hospodárske subjekty usadené v krajine spoločného tranzitného režimu, pred tým, ako podajú colné vyhlásenie na základe Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime, zaregistrujú u colných orgánov, ak sa uvedené vyhlásenie podáva namiesto predbežného colného vyhlásenia o vstupe alebo sa použije ako vyhlásenie pred výstupom.

4.   Bez ohľadu na odsek 1 písm. a) bod iv) sa hospodárske subjekty usadené v Andorre alebo San Maríne pred tým, ako podajú colné vyhlásenie v rámci colného režimu tranzit Únie, zaregistrujú u colných orgánov, ak sa toto vyhlásenie podáva namiesto predbežného colného vyhlásenia o vstupe alebo sa použije ako vyhlásenie pred výstupom.

5.   Odchylne od odseku 1 písm. d) sa hospodársky subjekt, ktorý koná ako dopravca na účely dopravy po mori, vnútrozemských vodných cestách alebo leteckej dopravy, nezaregistruje u colných orgánov, ak mu bolo pridelené jedinečné identifikačné číslo vydané v tretej krajine v rámci programu obchodného partnerstva tretej krajiny, ktorý je uznaný Úniou.

6.   Ak sa vyžaduje registrácia podľa tohto článku, vykoná sa u colných orgánov zodpovedných za miesto, na ktorom hospodársky subjekt podá vyhlásenie alebo požiada o vydanie rozhodnutia.

Článok 6

Osoby iné než hospodárske subjekty

(Článok 9 ods. 3 kódexu)

1.   Osoby iné než hospodárske subjekty sa musia registrovať u colných orgánov, ak je splnená jedna z týchto podmienok:

a)

takáto registrácia sa vyžaduje na základe právnych predpisov členského štátu;

b)

táto osoba sa podieľa na operáciách, pri ktorých sa musí uvádzať číslo EORI v súlade s prílohou A a prílohou B.

2.   Odchylne od odseku 1 sa registrácia nevyžaduje, ak osoba iná než hospodársky subjekt podáva colné vyhlásenia len príležitostne a ak to colné orgány považujú za odôvodnené.

Článok 7

Zrušenie platnosti čísla EORI

(Článok 9 ods. 4 kódexu)

1.   Colné orgány zrušia platnosť čísla EORI v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a)

na žiadosť registrovanej osoby;

b)

ak má colný orgán vedomosť, že registrovaná osoba ukončila činnosti, ktoré vyžadovali registráciu.

2.   Colný úrad zaznamená dátum zrušenia platnosti čísla EORI a oznámi ho registrovanej osobe.

Oddiel 2

Rozhodnutia týkajúce sa uplatňovania colných predpisov

Pododdiel 1

Právo na vypočutie

Článok 8

Lehota na právo na vypočutie

(Článok 22 ods. 6 kódexu)

1.   Lehota na to, aby žiadateľ predložil svoje stanovisko pred vydaním rozhodnutia, ktoré by bolo v jeho neprospech, je 30 dní.

2.   Bez ohľadu na odsek 1, ak sa rozhodnutie týka výsledkov kontroly tovaru, v prípade ktorého nebolo podané žiadne predbežné colné vyhlásenie, vyhlásenie na dočasné uskladnenie, vyhlásenie o spätnom vývoze ani colné vyhlásenie, môžu colné orgány od dotknutej osoby vyžadovať, aby svoje stanovisko vyjadrila do 24 hodín.

Článok 9

Prostriedky na účely oznámenia dôvodov

[Článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

Ak k oznámeniu uvedenému v článku 22 ods. 6 prvom pododseku kódexu dochádza v rámci postupu overovania alebo kontroly, oznámenie možno vykonať prostriedkami inými než technikami elektronického spracovania údajov.

Ak je žiadosť podaná alebo rozhodnutie oznámené prostriedkami inými než technikami elektronického spracovania údajov, oznámenie možno vykonať tými istými prostriedkami.

Článok 10

Výnimky z práva na vypočutie

(Článok 22 ods. 6 druhý pododsek kódexu)

Osobitné prípady, v ktorých sa žiadateľovi neumožní, aby vyjadril svoje stanovisko, sú tieto:

a)

ak žiadosť o rozhodnutie nespĺňa podmienky stanovené v článku 11;

b)

ak colné orgány v prípade kontajnerovej námornej dopravy a leteckej dopravy oznámia osobe, ktorá podala predbežné colné vyhlásenie o vstupe, že tovar sa nemá nakladať;

c)

ak sa rozhodnutie týka oznámenia žiadateľovi o rozhodnutí Komisie podľa článku 116 ods. 3 kódexu;

d)

ak sa má zrušiť platnosť čísla EORI.

Pododdiel 2

Všeobecné pravidlá týkajúce sa rozhodnutí vydaných na základe žiadosti

Článok 11

Podmienky prijatia žiadosti

(Článok 22 ods. 2 kódexu)

1.   Žiadosť o rozhodnutie týkajúce sa uplatňovania colných predpisov sa prijme za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a)

ak sa to vyžaduje v prípade colného režimu, ktorého sa žiadosť týka, žiadateľ je zaregistrovaný v súlade s článkom 9 kódexu;

b)

ak sa to vyžaduje v prípade colného režimu, ktorého sa žiadosť týka, žiadateľ je usadený na colnom území Únie;

c)

žiadosť bola predložená colnému orgánu určenému na prijímanie žiadostí v členskom štáte príslušného colného orgánu podľa článku 22 ods. 1 tretieho pododseku kódexu;

d)

žiadosť sa netýka rozhodnutia s rovnakým účelom ako predchádzajúce rozhodnutie adresované tomu istému žiadateľovi, ktoré bolo počas obdobia jedného roka predchádzajúceho tejto žiadosti vyhlásené za nulitné alebo zrušené z dôvodu, že žiadateľ nesplnil povinnosť uloženú uvedeným rozhodnutím.

2.   Odchylne od odseku 1 písm. d) je obdobie v ňom uvedené obdobie v dĺžke troch rokov, ak bolo predchádzajúce rozhodnutie vyhlásené za nulitné v súlade s článkom 27 ods. 1 kódexu alebo ak ide o žiadosť o status schváleného hospodárskeho subjektu podanú v súlade s článkom 38 kódexu.

Článok 12

Colný orgán príslušný na vydanie rozhodnutia

(Článok 22 ods. 1 kódexu)

Ak nie je možné určiť príslušný colný orgán v súlade s článkom 22 ods. 1 tretím pododsekom kódexu, príslušný colný orgán je colný orgán miesta, kde sa uchovávajú alebo sú prístupné záznamy a dokumentácia žiadateľa, ktoré colnému orgánu umožňujú vydať rozhodnutie (hlavná účtovná evidencia na colné účely).

Článok 13

Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia

(Článok 22 ods. 3 kódexu)

1.   Ak colný orgán príslušný na vydanie rozhodnutia považuje po prijatí žiadosti za potrebné vyžiadať si od žiadateľa dodatočné informácie, aby dospel k rozhodnutiu, stanoví pre žiadateľa lehotu na poskytnutie uvedených informácií, ktorá nesmie presiahnuť 30 dní. Lehota na vydanie rozhodnutia stanovená v článku 22 ods. 3 kódexu sa predĺži o uvedené časové obdobie. Žiadateľovi sa toto predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia oznámi.

2.   Ak sa uplatňuje článok 8 ods. 1, lehota na vydanie rozhodnutia stanovená v článku 22 ods. 3 kódexu sa predĺži o 30 dní. Žiadateľovi sa toto predĺženie oznámi.

3.   Ak colný orgán príslušný na vydanie rozhodnutia predĺžil lehotu na konzultáciu s iným colným orgánom, lehota na vydanie rozhodnutia sa predĺži o rovnaké obdobie, o aké bola predĺžená lehota na konzultáciu. Žiadateľovi sa toto predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia oznámi.

4.   Ak existujú závažné dôvody na podozrenie, že došlo k porušeniu colných predpisov a colné orgány na základe týchto podozrení vedú vyšetrovanie, lehota na vydanie rozhodnutia sa predĺži o čas potrebný na dokončenie tohto vyšetrovania. Uvedené predĺženie nesmie presiahnuť deväť mesiacov. Pokiaľ to neohrozí vyšetrovanie, žiadateľovi sa toto predĺženie oznámi.

Článok 14

Dátum nadobudnutia účinnosti

(Článok 22 ods. 4 a 5 kódexu)

Rozhodnutie nadobúda účinnosť iným dňom než dňom, v ktorý je doručené alebo sa považuje za doručené žiadateľovi, v týchto prípadoch:

a)

ak je rozhodnutie v prospech žiadateľa, pričom žiadateľ požiadal o odlišný dátum nadobudnutia účinnosti; v tom prípade rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom, o ktorý požiadal žiadateľ, za predpokladu, že nastane až po dni, v ktorý je rozhodnutie žiadateľovi doručené alebo sa považuje za doručené;

b)

ak predchádzajúce rozhodnutie bolo vydané s časovým obmedzením a jediným cieľom súčasného rozhodnutia je predĺžiť jeho platnosť; v tom prípade rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po uplynutí obdobia platnosti predošlého rozhodnutia;

c)

ak je účinnosť rozhodnutia podmienená splnením určitých formalít zo strany žiadateľa; v tom prípade rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom, v ktorý bolo žiadateľovi doručené alebo sa považuje za doručené oznámenie od príslušného colného orgánu o tom, že formality boli uspokojivo splnené.

Článok 15

Opätovné posúdenie rozhodnutia

[Článok 23 ods. 4 písm. a) kódexu]

1.   Colný orgán príslušný na vydanie rozhodnutia opätovne posúdi rozhodnutie v týchto prípadoch:

a)

ak nastanú zmeny príslušných právnych predpisov Únie, ktoré majú vplyv na dané rozhodnutie;

b)

v prípade potreby v dôsledku vykonaného monitorovania;

c)

v prípade potreby vzhľadom na informácie, ktoré poskytol držiteľ rozhodnutia v súlade s článkom 23 ods. 2 kódexu alebo ktoré poskytli iné orgány.

2.   Colný orgán príslušný na vydanie rozhodnutia oznámi výsledok opätovného posúdenia držiteľovi rozhodnutia.

Článok 16

Pozastavenie účinnosti rozhodnutia

[Článok 23 ods. 4 písm. b) kódexu]

1.   Colný orgán príslušný na vydanie rozhodnutia pozastaví účinnosť rozhodnutia namiesto toho, aby ho vyhlásil za nulitné, zrušil alebo zmenil v súlade s článkom 23 ods. 3, článkom 27 alebo článkom 28 kódexu, ak:

a)

sa uvedený colný orgán domnieva, že môžu existovať dostatočné dôvody na vyhlásenie rozhodnutia za nulitné, jeho zrušenie alebo zmenu, avšak zatiaľ nemá všetky potrebné údaje, aby o jeho vyhlásení za nulitné, zrušení alebo zmene rozhodol;

b)

sa uvedený colný orgán domnieva, že podmienky pre dané rozhodnutie nie sú splnené alebo že držiteľ rozhodnutia neplní povinnosti uložené na základe daného rozhodnutia a že je vhodné držiteľovi rozhodnutia poskytnúť čas, aby prijal opatrenia s cieľom zabezpečiť dodržanie podmienok alebo splnenie povinností;

c)

držiteľ rozhodnutia žiada o takéto pozastavenie účinnosti, pretože dočasne nie je schopný plniť podmienky stanovené pre dané rozhodnutie alebo povinnosti uložené na základe tohto rozhodnutia.

2.   V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. b) a c) držiteľ rozhodnutia oznámi colným orgánom príslušným vydať rozhodnutie opatrenia, ktoré prijme, aby zaistil splnenie podmienok alebo povinností, ako aj časové obdobie, ktoré na prijatie týchto opatrení potrebuje.

Článok 17

Obdobie pozastavenia účinnosti rozhodnutia

[Článok 23 ods. 4 písm. b) kódexu]

1.   V prípadoch podľa článku 16 ods. 1 písm. a) obdobie pozastavenia stanovené príslušným colným orgánom zodpovedá časovému obdobiu, ktoré tento colný orgán potrebuje, aby zistil, či sú splnené podmienky na vyhlásenie rozhodnutia za nulitné, jeho zrušenie alebo zmenu. Toto obdobie nemôže presiahnuť 30 dní.

Ak sa však colný orgán usúdi, že je možné, že držiteľ rozhodnutia nespĺňa kritériá stanovené v článku 39 písm. a) kódexu, účinnosť rozhodnutia sa pozastaví, dokým sa nezistí, či došlo k závažnému porušeniu alebo opakovaným porušeniam predpisov zo strany ktorejkoľvek z týchto osôb:

a)

držiteľ rozhodnutia;

b)

osoba poverená vedením spoločnosti, ktorá je držiteľom dotknutého rozhodnutia, alebo osoba vykonávajúca kontrolu nad jej riadením;

c)

osoba zodpovedná za colné záležitosti v spoločnosti, ktorá je držiteľom dotknutého rozhodnutia.

2.   V prípadoch uvedených v článku 16 ods. 1 písm. b) a c) obdobie pozastavenia stanovené colným orgánom príslušným vydať rozhodnutie zodpovedá časovému obdobiu, ktoré oznámil držiteľ rozhodnutia v súlade s článkom 16 ods. 2 Obdobie pozastavenia sa môže prípadne na žiadosť držiteľa rozhodnutia ďalej predĺžiť.

Obdobie pozastavenia sa môže ďalej predĺžiť o časové obdobie, ktoré príslušný colný orgán potrebuje na overenie toho, že uvedené opatrenia zabezpečia dodržanie podmienok alebo splnenie povinností. Uvedené obdobie nesmie presiahnuť 30 dní.

3.   Ak colný orgán príslušný na vydanie rozhodnutia zamýšľa v nadväznosti na pozastavenie účinnosti rozhodnutia vyhlásiť uvedené rozhodnutie za nulitné, zrušiť ho alebo ho zmeniť v súlade s článkom 23 ods. 3, článkom 27 alebo článkom 28 kódexu, obdobie pozastavenia určené v súlade s odsekmi 1 a 2 tohto článku sa v prípade potreby predĺži, a to až kým nenadobudne účinnosť rozhodnutie o vyhlásení za nulitné, zrušení alebo zmene.

Článok 18

Skončenie pozastavenia

[Článok 23 ods. 4 písm. b) kódexu]

1.   Pozastavenie účinnosti rozhodnutia sa skončí uplynutím obdobia pozastavenia, pokiaľ pred uplynutím tohto obdobia nedôjde k niektorej z týchto situácií:

a)

pozastavenie sa zruší, v prípadoch podľa článku 16 ods. 1 písm. a), na základe toho, že neexistujú žiadne dôvody pre vyhlásenie rozhodnutia za nulitné, jeho zrušenie alebo zmenu v súlade s článkom 23 ods. 3, článkom 27 alebo článkom 28 kódexu; v takom prípade sa pozastavenie skončí dňom jeho zrušenia;

b)

pozastavenie sa zruší, v prípadoch podľa článku 16 ods. 1 písm. b) a c), na základe toho, že držiteľ rozhodnutia prijal k spokojnosti colného orgánu príslušného vydať rozhodnutie opatrenia potrebné na to, aby sa zabezpečilo dodržanie podmienok stanovených pre dané rozhodnutie alebo splnenie povinností uložených na základe uvedeného rozhodnutia; v takom prípade sa pozastavenie skončí dňom jeho zrušenia;

c)

rozhodnutie s pozastavenou účinnosťou sa vyhlási za nulitné, zruší sa alebo sa zmení; v takom prípade sa pozastavenie ukončí dňom vyhlásenia rozhodnutia za nulitné, jeho zrušenia alebo zmeny.

2.   Colný orgán príslušný na vydanie rozhodnutia oznámi držiteľovi rozhodnutia skončenie pozastavenia.

Pododdiel 3

Rozhodnutia týkajúce sa záväzných informácií

Článok 19

Žiadosť o rozhodnutie týkajúce sa záväzných informácií

[Článok 22 ods. 1 tretí pododsek a článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

1.   Odchylne od článku 22 ods. 1 tretieho pododseku kódexu sa žiadosť o rozhodnutie týkajúce sa záväzných informácií a akékoľvek sprievodné alebo podporné doklady predkladajú buď príslušnému colnému orgánu v členskom štáte, v ktorom je žiadateľ usadený, alebo príslušnému colnému orgánu v členskom štáte, v ktorom sa majú informácie použiť.

2.   Predloženie žiadosti o rozhodnutie týkajúce sa záväzných informácií sa považuje za súhlas žiadateľa s tým, že všetky údaje daného rozhodnutia vrátane fotografií, obrázkov a brožúr, s výnimkou dôverných informácií, sa sprístupnia verejnosti prostredníctvom webového sídla Komisie. Pri každom zverejnení údajov sa dodržiava právo na ochranu osobných údajov.

3.   Ak nie je zavedený žiadny elektronický systém na podávanie žiadostí o rozhodnutie týkajúce sa záväzných informácií o pôvode tovaru (ďalej len „rozhodnutie ZIPT“), členské štáty môžu umožniť podávanie týchto žiadostí prostriedkami inými než technikami elektronického spracovania údajov.

Článok 20

Lehoty

(Článok 22 ods. 3 kódexu)

1.   Ak Komisia colným orgánom oznámi, že prijímanie rozhodnutí ZINZ a ZIPT sa v súlade s článkom 34 ods. 10 písm. a) kódexu pozastavuje, lehota na vydanie rozhodnutia uvedená v článku 22 ods. 3 prvom pododseku kódexu sa ďalej predĺži, dokým Komisia colným orgánom neoznámi, že správne a jednotné nomenklatúrne zatriedenie alebo určenie pôvodu je zaistené.

Toto predĺžené obdobie uvedené v prvom pododseku nesmie presiahnuť 10 mesiacov. Vo výnimočných prípadoch sa však môže uplatniť dodatočné predĺženie nepresahujúce 5 mesiacov.

2.   Lehota uvedená v článku 22 ods. 3 druhom pododseku kódexu môže presiahnuť 30 dní, ak v tejto lehote nie je možné dokončiť analýzu, ktorú colný orgán príslušný na vydanie rozhodnutia považuje za potrebnú na vydanie daného rozhodnutia.

Článok 21

Oznamovanie rozhodnutí ZIPT

[Článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

Ak bola žiadosť o rozhodnutie ZIPT predložená prostriedkami inými než technikami elektronického spracovania údajov, colné orgány môžu na oznámenie rozhodnutia ZIPT žiadateľovi použiť prostriedky iné než techniky elektronického spracovania údajov.

Článok 22

Obmedzenie uplatňovania pravidiel týkajúcich sa opätovného posúdenia a pozastavenia

(Článok 23 ods. 4 kódexu)

Články 15 až 18 o opätovnom posúdení a pozastavení účinnosti rozhodnutí sa neuplatňujú na rozhodnutia týkajúce sa záväzných informácií.

Oddiel 3

Schválený hospodársky subjekt

Pododdiel 1

Výhody vyplývajúce zo statusu schváleného hospodárskeho subjektu

Článok 23

Uľahčenia týkajúce sa vyhlásení pred výstupom

[Článok 38 ods. 2 písm. b) kódexu]

1.   Ak hospodársky subjekt schválený pre oblasť bezpečnosti a ochrany podľa článku 38 ods. 2 písm. b) kódexu (AEOS) podáva vo vlastnom mene vyhlásenie pred výstupom vo forme colného vyhlásenia alebo vyhlásenia o spätnom vývoze, žiadne iné údaje než údaje uvedené v týchto vyhláseniach sa nevyžadujú.

2.   Ak AEOS podáva vyhlásenie pred výstupom vo forme colného vyhlásenia alebo vyhlásenia o spätnom vývoze na účet inej osoby, ktorá je tiež AEOS, žiadne iné údaje než údaje uvedené v týchto vyhláseniach sa nevyžadujú.

Článok 24

Priaznivejšie zaobchádzanie týkajúce sa posudzovania rizika a kontroly

(Článok 38 ods. 6 kódexu)

1.   V porovnaní s inými hospodárskymi subjektmi podlieha schválený hospodársky subjekt (AEO) menšiemu počtu fyzických kontrol a kontrol dokladov.

2.   Ak AEOS podal predbežné colné vyhlásenie o vstupe alebo – v prípadoch podľa článku 130 kódexu – colné vyhlásenie alebo vyhlásenie na dočasné uskladnenie alebo ak AEOS podľa článku 127 ods. 8 kódexu podal oznámenie a poskytol prístup k údajom súvisiacim s jeho predbežným colným vyhlásením o vstupe vo svojom počítačovom systéme a ak bola táto zásielka vybraná na fyzickú kontrolu, colný úrad prvého vstupu uvedený v článku 127 ods. 3 prvom pododseku kódexu oznámi túto skutočnosť AEOS. Toto oznámenie sa vykoná pred príchodom tovaru na colné územie Únie.

Oznámenie sa sprístupní aj dopravcovi, ak je odlišný od AEOS uvedeného v prvom pododseku, za predpokladu, že dopravca je AEOS a je pripojený k elektronickým systémom týkajúcim sa vyhlásení uvedených v prvom pododseku.

Oznámenie sa neposkytuje, ak by to mohlo ohroziť kontroly, ktoré sa majú vykonať, alebo ich výsledky.

3.   Ak AEO podá vyhlásenie na dočasné uskladnenie alebo colné vyhlásenie v súlade s článkom 171 kódexu a ak bola zásielka vybraná na colnú kontrolu, colný úrad príslušný na prijímanie vyhlásenia na dočasné uskladnenie alebo colného vyhlásenia oznámi AEO túto skutočnosť. Toto oznámenie sa vykoná pred predložením tovaru colným orgánom.

Oznámenie sa neposkytuje, ak by to mohlo ohroziť kontroly, ktoré sa majú vykonať, alebo ich výsledky.

4.   Ak boli zásielky, ktoré deklaruje AEO, vybrané na fyzickú kontrolu alebo kontrolu dokladov, tieto kontroly sa vykonajú prednostne.

Na žiadosť AEO sa kontroly môžu vykonať na inom mieste než na mieste, kde sa tovar musí predložiť colným orgánom.

5.   Oznámenia podľa odsekov 2 a 3 sa nevzťahujú na colné kontroly, o ktorých sa rozhodne po predložení tovaru na základe vyhlásenia na dočasné uskladnenie alebo colného vyhlásenia.

Článok 25

Výnimka z priaznivého zaobchádzania

(Článok 38 ods. 6 kódexu)

Priaznivejšie zaobchádzanie uvedené v článku 24 sa nevzťahuje na colné kontroly súvisiace s osobitne zvýšenými stupňami ohrozenia alebo povinnosťami kontroly, ktoré sa stanovujú v iných právnych predpisoch Únie.

Colné orgány však pri zásielkach, ktoré deklaruje AEOS, vykonávajú potrebné spracovanie, formality a kontroly prednostne.

Pododdiel 2

Žiadosť o status schváleného hospodárskeho subjektu

Článok 26

Podmienky prijatia žiadosti o status AEO

(Článok 22 ods. 2 kódexu)

1.   Na účely žiadosti o status AEO žiadateľ okrem splnenia podmienok prijatia žiadosti stanovených v článku 11 ods. 1) predloží vyplnený samohodnotiaci dotazník, ktorý dajú colné orgány spolu so žiadosťou k dispozícii.

2.   Hospodársky subjekt predloží len jednu žiadosť o status AEO, ktorá sa vzťahuje na všetky jeho stále prevádzkarne na colnom území Únie.

Článok 27

Príslušný colný orgán

(Článok 22 ods. 1 tretí pododsek kódexu)

Ak príslušný colný orgán nemožno určiť v súlade s článkom 22 ods. 1 tretím pododsekom kódexu alebo článkom 12 tohto nariadenia, žiadosť sa predloží colným orgánom členského štátu, v ktorom má žiadateľ stálu prevádzkareň a v ktorom sa uchovávajú alebo sú prístupné informácie o jeho bežných logistických činnostiach v Únii, ako je uvedené v žiadosti.

Článok 28

Lehota na vydanie rozhodnutí

(Článok 22 ods. 3 kódexu)

1.   Lehotu na vydanie rozhodnutia uvedenú v článku 22 ods. 3 prvom pododseku kódexu možno predĺžiť o obdobie najviac 60 dní.

2.   Ak prebieha trestné konanie, ktoré vyvoláva pochybnosti o tom, či žiadateľ spĺňa podmienky uvedené v článku 39 písm. a) kódexu, lehota na vydanie rozhodnutia sa predĺži o čas potrebný na ukončenie tohto konania.

Článok 29

Dátum nadobudnutia účinnosti povolenia AEO

(Článok 22 ods. 4 kódexu)

Odchylne od článku 22 ods. 4 kódexu nadobúda povolenie, ktorým sa udeľuje status AEO („povolenie AEO“), účinnosť piatym dňom po vydaní rozhodnutia.

Článok 30

Právne účinky pozastavenia

[Článok 23 ods. 4 písm. b) kódexu]

1.   Ak je účinnosť povolenia AEO pozastavená z dôvodu nesplnenia niektorého z kritérií uvedených v článku 39 kódexu, colný orgán pozastaví účinnosť všetkých rozhodnutí, ktoré vydal vo vzťahu k predmetnému AEO a ktoré sú založené na danom povolení AEO vo všeobecnosti alebo na ktoromkoľvek z osobitných kritérií, pre ktoré sa účinnosť povolenia AEO pozastavila.

2.   Pozastavenie účinnosti rozhodnutia vydaného vo vzťahu k AEO, ktoré sa týka uplatňovania colných predpisov, nemá za následok automatické pozastavenie účinnosti povolenia AEO.

3.   Ak sa v súlade s článkom 16 ods. 1 pozastaví v dôsledku nesplnenia podmienok stanovených v článku 39 písm. d) kódexu účinnosť rozhodnutia týkajúceho sa osoby, ktorá je zároveň AEOS aj schváleným hospodárskym subjektom pre zjednodušené colné postupy podľa článku 38 ods. 2 písm. a) kódexu (authorised economic operator for customs simplifications, AEOC), účinnosť povolenia AEOC tejto osoby sa pozastaví, avšak jej povolenie AEOS zostáva v platnosti.

Ak sa v súlade s článkom 16 ods. 1 pozastaví v dôsledku nesplnenia podmienok stanovených v článku 39 písm. e) kódexu účinnosť rozhodnutia týkajúceho sa osoby, ktorá je zároveň AEOS aj AEOC, účinnosť povolenia AEOS tejto osoby sa pozastaví, avšak jej povolenie AEOC zostáva v platnosti.

HLAVA II

FAKTORY, NA ZÁKLADE KTORÝCH SA UPLATŇUJÚ DOVOZNÉ ALEBO VÝVOZNÉ CLÁ A INÉ OPATRENIA TÝKAJÚCE SA OBCHODU S TOVAROM

KAPITOLA 1

Pôvod tovaru

Oddiel 1

Nepreferenčný pôvod

Článok 31

Tovar úplne získaný v jedinej krajine alebo na jedinom území

(Článok 60 ods. 1 kódexu)

Za tovar úplne získaný v jedinej krajine alebo na jedinom území sa považuje tento tovar:

a)

nerastné produkty vyťažené v danej krajine alebo na danom území;

b)

rastlinné produkty zozbierané v danej krajine alebo na danom území;

c)

živé zvieratá narodené a chované v danej krajine alebo na danom území;

d)

produkty získané zo živých zvierat chovaných v danej krajine alebo na danom území;

e)

produkty lovu a rybolovu vykonávaného v danej krajine alebo na danom území;

f)

produkty morského rybolovu a iné produkty získané plavidlami, ktoré sú registrované v príslušnej krajine alebo na príslušnom území a ktoré sa plavia pod vlajkou tejto krajiny alebo územia, z mora mimo teritoriálnych vôd krajiny;

g)

tovar získaný alebo vyrobený na palube spracovateľských plavidiel z produktov uvedených v písmene f), ktoré majú pôvod v danej krajine alebo na danom území, za predpokladu, že takéto spracovateľské plavidlá sú v uvedenej krajine alebo na uvedenom území registrované a že sa plavia pod jej/jeho vlajkou;

h)

produkty získané z morského dna alebo z pôdy pod morským dnom mimo teritoriálnych vôd za predpokladu, že daná krajina alebo dané územie má výhradné práva na využívanie tohto morského dna alebo tejto pôdy pod morským dnom;

i)

odpad a zvyškové produkty získané z výrobných operácií a použité výrobky, ak boli zozbierané v danej krajine alebo na danom území a ak sú vhodné len na opätovné získanie surovín;

j)

tovar vyrobený v danej krajine alebo na danom území výlučne z produktov uvedených v písmenách a) až i).

Článok 32

Tovar, na ktorého výrobe sa zúčastňuje viac ako jedna krajina alebo jedno územie

(Článok 60 ods. 2 kódexu)

V prípade tovaru uvedeného v prílohe 22-01 sa predpokladá, že sa podrobil poslednému podstatnému spracovaniu alebo opracovaniu, ktorého výsledkom je nový výrobok alebo ktoré predstavuje dôležitý stupeň výroby, v tej krajine alebo na tom území, kde sú splnené pravidlá stanovené v uvedenej prílohe alebo ktorá (resp. ktoré) sa na základe týchto pravidiel určí.

Článok 33

Operácie spracovania alebo opracovania, ktoré nie sú hospodársky odôvodnené

(Článok 60 ods. 2 kódexu)

Operácia spracovania alebo opracovania vykonaná v inej krajine alebo na inom území sa nepovažuje za hospodársky odôvodnenú, ak sa na základe dostupných skutočností zistí, že účelom takejto operácie bolo vyhnúť sa uplatňovaniu opatrení podľa článku 59 kódexu.

Na tovar v prílohe 22-01 sa uplatňujú zvyškové pravidlá kapitoly pre daný tovar.

V prípade tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha 22-01, platí, že ak sa posledné opracovanie alebo spracovanie nepovažuje za hospodársky odôvodnené, predpokladá sa, že tovar sa podrobil poslednému podstatnému a hospodársky odôvodnenému spracovaniu alebo opracovaniu, ktorého výsledkom je nový výrobok alebo ktoré predstavuje dôležitý stupeň výroby, v tej krajine alebo na tom území, kde má pôvod väčšia časť materiálov určená na základe hodnoty materiálov.

Článok 34

Minimálne operácie

(Článok 60 ods. 2 kódexu)

Za podstatné a hospodársky odôvodnené spracovanie alebo opracovanie sa na účely nadobudnutia pôvodu nepovažujú tieto operácie:

a)

operácie, ktoré majú zabezpečiť zachovanie výrobkov v dobrom stave počas prepravy a skladovania (vetranie, rozloženie, sušenie, odstránenie poškodených častí a podobné operácie) alebo operácie, ktorými sa uľahčí odoslanie alebo preprava;

b)

jednoduché operácie pozostávajúce z odstraňovania prachu, osievania alebo preosievania, triedenia, zatrieďovania, párovania, umývania, narezania;

c)

zmeny balenia a rozdeľovanie a skladanie zásielok, jednoduché plnenie do fliaš, plechoviek, baniek, vriec, debien, škatúľ, pripevňovanie na lepenky alebo dosky a iné jednoduché baliarenské operácie;

d)

zostavenie tovaru do súprav alebo kompletov alebo upravenie na predaj;

e)

pripevnenie značiek, štítkov alebo iných podobných rozlišovacích znakov na výrobky alebo ich obaly;

f)

jednoduchá montáž častí a súčasti výrobkov, aby tvorili kompletný výrobok;

g)

demontáž alebo zmena použitia;

h)

kombinácia dvoch alebo viacerých operácií uvedených v písmenách a) až g).

Článok 35

Príslušenstvo, náhradné diely alebo nástroje

(Článok 60 kódexu)

1.   Príslušenstvo, náhradné diely alebo nástroje, ktoré sú dodané s ktorýmkoľvek tovarom uvedeným v triedach XVI, XVII a XVIII kombinovanej nomenklatúry a ktoré sú súčasťou jeho bežného vybavenia, sa považujú za predmety s rovnakým pôvodom ako daný tovar.

2.   Podstatné náhradné diely určené na použitie s ktorýmkoľvek tovarom uvedeným v triedach XVI, XVII a XVIII kombinovanej nomenklatúry, ktorý bol predtým prepustený do voľného obehu v Únii, sa považujú za tovar s rovnakým pôvodom ako daný tovar v prípade, že by začlenenie týchto podstatných náhradných dielov vo fáze výroby nebolo zmenilo jeho pôvod.

3.   Podstatné náhradné diely na účely tohto článku sú diely, ktoré sú:

a)

komponenty, bez ktorých nemožno zaistiť riadne fungovanie zariadenia, stroja, prístroja alebo vozidla, ktoré boli prepustené do voľného obehu alebo predtým vyvezené, a

b)

charakteristické pre tento tovar a

c)

určené na bežnú údržbu a na výmenu dielov rovnakého druhu, ktoré sú poškodené alebo sa stali nepoužiteľné.

Článok 36

Neutrálne prvky a balenie

(Článok 60 kódexu)

1.   Na určenie toho, či má tovar pôvod v určitej krajine alebo na určitom území, sa nezohľadňuje pôvod týchto prvkov:

a)

energia a palivo;

b)

zariadenie a vybavenie;

c)

stroje a nástroje;

d)

materiály, ktoré nie sú a ani nemajú byť súčasťou konečného zloženia tovaru.

2.   Ak sa podľa všeobecného pravidla 5 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry uvedenej v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 (12) obalové materiály a obaly na účely zatriedenia považujú za súčasť výrobku, na účely určenia pôvodu sa na ne neprihliada okrem prípadov, keď je pravidlo v prílohe 22-01 pre dotknutý tovar založené na percentuálnom podiele pridanej hodnoty.

Oddiel 2

Preferenčný pôvod

Článok 37

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto oddielu sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„zvýhodnená krajina“ je zvýhodnená krajina v rámci všeobecného systému preferencií (VSP) uvedená v prílohe II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 (13);

2.

„výroba“ je každé opracovanie alebo spracovanie vrátane montáže;

3.

„materiál“ je každá zložka, surovina, komponent alebo časť alebo súčasť atď., ktoré sa použijú pri výrobe výrobku;

4.

„výrobok“ je vyrábaný výrobok, a to aj vtedy, ak sa má použiť neskôr pri inej výrobnej operácii.

5.

„tovar“ znamená materiál aj výrobky;

6.

„dvojstranná kumulácia“ je systém, na základe ktorého sa môžu výrobky s pôvodom v Únii považovať za materiály s pôvodom v zvýhodnenej krajine, ak sú ďalej spracované alebo zapracované do výrobku v tejto zvýhodnenej krajine;

7.

„kumulácia s Nórskom, so Švajčiarskom alebo s Tureckom“ je systém, na základe ktorého sa môžu výrobky s pôvodom v Nórsku, Švajčiarsku alebo Turecku považovať za materiály s pôvodom v zvýhodnenej krajine, ak sú ďalej spracované alebo zapracované do výrobku v tejto zvýhodnenej krajine a dovážajú sa do Únie;

8.

„regionálna kumulácia“ je systém, v rámci ktorého sa výrobky, ktoré majú podľa tohto oddielu pôvod v krajine, ktorá je členom regionálnej skupiny, považujú za materiály s pôvodom v inej krajine rovnakej regionálnej skupiny (alebo v krajine inej regionálnej skupiny v prípade, že je možná kumulácia medzi skupinami), ak sú ďalej spracované alebo zapracované do tam vyrábaného výrobku;

9.

„rozšírená kumulácia“ je systém, ktorý priznáva Komisia na základe žiadosti predloženej zvýhodnenou krajinou, v rámci ktorého sa určité materiály s pôvodom v krajine, s ktorou má Únia dohodu o voľnom obchode podľa článku XXIV platnej Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT), považujú za materiály s pôvodom v dotknutej zvýhodnenej krajine, ak sú ďalej spracované alebo zapracované do výrobku vyrábaného v tejto krajine;

10.

„zastupiteľné materiály“ sú materiály rovnakého druhu a obchodnej kvality, s rovnakými technickými a fyzickými vlastnosťami, ktoré sa po zapracovaní do hotového výrobku nedajú navzájom rozlíšiť;

11.

„regionálna skupina“ je skupina krajín, medzi ktorými sa uplatňuje regionálna kumulácia;

12.

„colná hodnota“ je hodnota určená v súlade s Dohodou o uplatňovaní článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode 1994 (dohoda WTO o colnej hodnote);

13.

„hodnota materiálov“ je colná hodnota použitých nepôvodných materiálov v čase dovozu alebo, ak táto hodnota nie je známa a nemožno ju zistiť, prvá zistiteľná cena zaplatená za tieto materiály v krajine výroby; ak je potrebné určiť hodnotu použitých pôvodných materiálov, toto písmeno by sa malo uplatniť mutatis mutandis;

14.

„cena zo závodu“ je cena zaplatená za výrobok zo závodu výrobcovi, v ktorého podniku sa vykoná posledné opracovanie alebo spracovanie za predpokladu, že táto cena zahŕňa hodnotu všetkých použitých materiálov a všetky ostatné náklady spojené s jeho výrobou, po odpočítaní vnútroštátnych daní, ktoré sú alebo môžu byť vrátené pri vývoze získaného výrobku.

V prípade, že skutočná zaplatená cena nevyjadruje všetky náklady súvisiace s výrobou výrobku, ktoré boli skutočne vynaložené v krajine výroby, cenou zo závodu sa rozumie súčet všetkých týchto nákladov po odpočítaní vnútroštátnych daní, ktoré sú alebo môžu byť vrátené pri vývoze získaného výrobku.

Ak bolo posledné opracovanie alebo spracovanie zadané výrobcovi ako subdodávka, pojem „výrobca“ uvedený v prvom pododseku môže odkazovať na podnik, ktorý využil subdodávateľa;

15.

„maximálny obsah nepôvodných materiálov“ je maximálny povolený obsah nepôvodných materiálov, pri dodržaní ktorého sa výroba považuje za opracovanie alebo spracovanie dostatočné na to, aby výrobok nadobudol status pôvodu. Možno ho vyjadriť ako percentuálny podiel ceny výrobku zo závodu alebo ako percentuálny podiel čistej hmotnosti týchto použitých materiálov, ktoré patria do konkrétnej skupiny kapitol, kapitoly, položky alebo podpoložky;

16.

„čistá hmotnosť“ je hmotnosť samotného tovaru bez obalových materiálov a obalov akéhokoľvek druhu;

17.

„kapitoly“, „položky“ a „podpoložky“ sú kapitoly, položky a podpoložky (štvormiestne alebo šesťmiestne číselné znaky) používané v nomenklatúre, ktorá tvorí harmonizovaný systém so zmenami podľa odporúčania Rady pre colnú spoluprácu z 26. júna 2004;

18.

„zatriedený“ odkazuje na zatriedenie výrobku alebo materiálu do určitej položky alebo podpoložky harmonizovaného systému;

19.

„zásielka“ znamená výrobky, ktoré sú buď:

a)

zasielané naraz od jedného vývozcu jednému príjemcovi, alebo

b)

dopravované na základe jednotného prepravného dokladu od vývozcu k príjemcovi, a ak takýto doklad neexistuje, na základe jednotnej faktúry;

20.

„vývozca“ je osoba vyvážajúca tovar do Únie alebo do zvýhodnenej krajiny, ktorá je schopná preukázať pôvod tovaru, bez ohľadu na to, či je táto osoba výrobcom a či sama vykonáva vývozné formality;

21.

„registrovaný vývozca“ je:

a)

vývozca, ktorý je usadený v zvýhodnenej krajine a registrovaný u príslušných orgánov danej zvýhodnenej krajiny na účely vývozu výrobkov v rámci tohto systému, či už do Únie alebo do inej zvýhodnenej krajiny, s ktorou je možná regionálna kumulácia, alebo

b)

vývozca, ktorý je usadený v členskom štáte a registrovaný u colných orgánov daného členského štátu na účely vývozu výrobkov s pôvodom v Únii, ktoré sa majú použiť ako materiály vo zvýhodnenej krajine v rámci dvojstrannej kumulácie, alebo

c)

preposielateľ tovaru, ktorý je usadený v členskom štáte a registrovaný u colných orgánov daného členského štátu na účely vyhotovovania náhradných potvrdení o pôvode s cieľom preposlať pôvodné výrobky na iné miesto v rámci colného územia Únie alebo prípadne do Nórska, Švajčiarska alebo Turecka (ďalej len „registrovaný preposielateľ“);

22.

„potvrdenie o pôvode“ je potvrdenie vyhotovené vývozcom alebo preposielateľom tovaru, v ktorom sa uvádza, že výrobky, na ktoré sa vzťahuje, spĺňajú pravidlá pôvodu v rámci tohto systému.

Pododdiel 1

Vydávanie alebo vyhotovovanie dôkazov o pôvode

Článok 38

Prostriedky na podávanie žiadosti o informačné osvedčenia INF 4 a na ich vydávanie

[Článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

1.   Žiadosť o informačné osvedčenie INF 4 možno podať inými prostriedkami než technikami elektronického spracovania údajov, pričom musí spĺňať požiadavky na údaje uvedené v prílohe 22-02.

2.   Informačné osvedčenie INF 4 spĺňa požiadavky na údaje uvedené v prílohe 22-02.

Článok 39

Prostriedky na podávanie žiadosti o povolenia schváleného vývozcu a na ich vydávanie

[Článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

Žiadosť o status schváleného vývozcu na účely vyhotovenia dôkazov o preferenčnom pôvode možno podať a povolenie schváleného vývozcu možno vystaviť inými prostriedkami než technikami elektronického spracovania údajov.

Článok 40

Prostriedky na podávanie žiadosti o status registrovaného vývozcu

[Článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

Žiadosti o status registrovaného vývozcu možno podávať inými prostriedkami než technikami elektronického spracovania údajov.

Pododdiel 2

Vymedzenie pojmu „pôvodné výrobky“uplatniteľné v rámci VSP Únie

Článok 41

Všeobecné zásady

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

Za výrobky s pôvodom v zvýhodnenej krajine sa považujú:

a)

výrobky úplne získané v danej krajine v zmysle článku 44;

b)

výrobky získané v danej krajine obsahujúce materiály, ktoré tam neboli úplne získané, za predpokladu, že tieto materiály prešli dostatočným opracovaním alebo spracovaním v zmysle článku 45.

Článok 42

Zásada teritoriality

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

1.   Podmienky nadobudnutia statusu pôvodu stanovené v tomto pododdiele musia byť splnené v dotknutej zvýhodnenej krajine.

2.   Pojem „zvýhodnená krajina“ v zmysle Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve (dohovor z Montego Bay, 10. decembra 1982) zahŕňa hranice teritoriálnych vôd danej krajiny a nemôže ich presahovať.

3.   Ak sa pôvodné výrobky vyvezené zo zvýhodnenej krajiny do inej krajiny vrátia, považujú sa za nepôvodné výrobky, pokiaľ nie je možné k spokojnosti príslušných orgánov preukázať splnenie týchto podmienok:

a)

vrátené výrobky sú tie isté výrobky ako tie, ktoré boli vyvezené, a

b)

v uvedenej krajine ani počas vývozu neprešli žiadnymi operáciami nad rámec operácií nevyhnutných na ich uchovanie v dobrom stave.

Článok 43

Zákaz manipulácie

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

1.   Výrobky navrhnuté na prepustenie do voľného obehu v Únii musia byť totožné s výrobkami vyvezenými zo zvýhodnenej krajiny, ktorá sa pokladá za krajinu ich pôvodu. Predtým, ako sa tieto výrobky navrhnú na prepustenie do voľného obehu, nesmú byť žiadnym spôsobom pozmenené, zmenené ani podrobené operáciám iným ako takým, ktoré ich majú uchovať v dobrom stave alebo ktoré spočívajú v pridaní alebo pripevnení značiek, štítkov, colných uzáver alebo akýchkoľvek iných dokladov na zaistenie súladu s osobitnými vnútroštátnymi požiadavkami uplatniteľnými v Únii.

2.   Výrobky dovezené do zvýhodnenej krajiny na účely kumulácie podľa článkov 53, 54, 55 alebo 56 musia byť totožné s výrobkami vyvezenými z krajiny, ktorá sa pokladá za krajinu ich pôvodu. Predtým, ako sa tieto výrobky v krajine dovozu navrhnú do príslušného colného režimu, nesmú byť žiadnym spôsobom pozmenené, zmenené ani podrobené operáciám iným ako takým, ktoré ich majú uchovať v dobrom stave.

3.   Výrobky možno skladovať pod podmienkou, že v krajine alebo krajinách tranzitu zostávajú pod colným dohľadom.

4.   Rozdelenie zásielok sa môže vykonať, ak ho uskutoční vývozca alebo sa uskutoční na zodpovednosť vývozcu, pod podmienkou, že dotknutý tovar zostáva v krajine alebo krajinách tranzitu pod colným dohľadom.

5.   Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa považujú za splnené, ak colné orgány nemajú dôvod o tom pochybovať; v takých prípadoch môžu colné orgány požiadať deklaranta, aby poskytol dôkaz o splnení podmienok, ktorý je možné poskytnúť akýmkoľvek spôsobom vrátane zmluvných prepravných dokladov, ako sú nákladné listy, alebo v podobe faktických či konkrétnych dôkazov založených na označení alebo číslovaní balení alebo akýchkoľvek dôkazov týkajúcich sa samotného tovaru..

Článok 44

Úplne získané výrobky

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

1.   Za úplne získané v zvýhodnenej krajine sa považujú:

a)

nerastné produkty vyťažené z jej pôdy alebo z jej morského dna;

b)

rastliny a rastlinné produkty vypestované alebo zozbierané v zvýhodnenej krajine;

c)

živé zvieratá narodené a chované v zvýhodnenej krajine;

d)

výrobky zo živých zvierat chovaných v zvýhodnenej krajine;

e)

výrobky zo zabitých zvierat narodených a chovaných v zvýhodnenej krajine;

f)

produkty získané lovom alebo rybolovom v zvýhodnenej krajine;

g)

produkty akvakultúry, ak sú ryby, kôrovce a mäkkýše narodené a chované v zvýhodnenej krajine;

h)

produkty morského rybolovu a iné produkty získané plavidlami zvýhodnenej krajiny z mora mimo teritoriálnych vôd;

i)

výrobky vyrobené na palube spracovateľských plavidiel zvýhodnenej krajiny výlučne z produktov uvedených v písmene h);

j)

použité predmety zozbierané v tejto krajine, ktoré sú vhodné len na opätovné získanie surovín;

k)

odpad a zvyšky pochádzajúce z výrobných operácií uskutočnených v zvýhodnenej krajine;

l)

produkty získané z morského dna alebo morského podložia nachádzajúceho sa mimo teritoriálnych vôd, ktoré má však zvýhodnená krajina výlučné právo využívať;

m)

tovar vyrobený v zvýhodnenej krajine výlučne z produktov a výrobkov uvedených v písmenách a) až l).

2.   Pojmy „plavidlá zvýhodnenej krajiny“ a „spracovateľské plavidlá zvýhodnenej krajiny“ v odseku 1 písm. h) a i) sa uplatňujú len na plavidlá a spracovateľské plavidlá, ktoré spĺňajú všetky tieto podmienky:

a)

sú registrované v zvýhodnenej krajine alebo v členskom štáte;

b)

plavia sa pod vlajkou zvýhodnenej krajiny alebo členského štátu;

c)

spĺňajú jednu z týchto podmienok:

i)

aspoň z 50 % ich vlastnia štátni príslušníci zvýhodnenej krajiny alebo členských štátov, alebo

ii)

vlastnia ich spoločnosti:

ktoré majú ústredie a hlavnú prevádzkareň v zvýhodnenej krajine alebo v členských štátoch, a

ktoré sú aspoň z 50 % vo vlastníctve zvýhodnenej krajiny alebo členských štátov alebo verejných subjektov alebo štátnych príslušníkov zvýhodnenej krajiny alebo členských štátov.

3.   Každá z podmienok uvedených v odseku 2 sa môže splniť v členských štátoch alebo v jednotlivých zvýhodnených krajinách, pokiaľ všetky zúčastnené zvýhodnené krajiny využívajú regionálnu kumuláciu v súlade s článkom 55 ods. 1 a 5. V takom prípade sa výrobky považujú podľa odseku 2 písm. b) za výrobky s pôvodom v zvýhodnenej krajine, pod vlajkou ktorej sa plavidlo alebo spracovateľské plavidlo plaví.

Prvý pododsek sa uplatňuje len vtedy, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 55 ods. 2 písm. a), c) a d).

Článok 45

Dostatočne opracované alebo spracované výrobky

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

1.   Bez toho, aby boli dotknuté články 47 a 48, sa výrobky, ktoré nie sú úplne získané v dotknutej zvýhodnenej krajine v zmysle článku 44, považujú za výrobky s pôvodom v tejto zvýhodnenej krajine za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené pre dotknutý tovar v zozname v prílohe 22-03.

2.   Ak sa výrobok, ktorý získal status pôvodu v niektorej krajine v súlade s odsekom 1, v tejto krajine ďalej spracúva a používa ako materiál na výrobu iného výrobku, nepôvodné materiály, ktoré mohli byť pri jeho výrobe použité, sa nezohľadňujú.

Článok 46

Priemery

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

1.   Pri každom výrobku sa určí, či boli splnené požiadavky stanovené v článku 45 ods. 1.

Ak sa však príslušné pravidlo zakladá na dodržaní maximálneho obsahu nepôvodných materiálov, hodnota nepôvodných materiálov sa môže vypočítať na základe priemeru tak, ako sa uvádza v odseku 2, aby sa zohľadnili výkyvy v nákladoch a výmenných kurzoch.

2.   V prípade uvedenom v odseku 1 druhom pododseku sa priemerná cena výrobku zo závodu vypočíta na základe súčtu cien zo závodu účtovaných pri každom predaji výrobkov uskutočnenom v predchádzajúcom účtovnom roku a priemerná hodnota použitých nepôvodných materiálov sa vypočíta na základe súčtu hodnôt všetkých nepôvodných materiálov použitých pri výrobe výrobkov za predchádzajúci účtovný rok určených v krajine vývozu, alebo v prípade, ak nie sú dostupné údaje za celý účtovný rok, za kratšie obdobie v trvaní najmenej troch mesiacov.

3.   Vývozcovia, ktorí sa rozhodnú pre výpočet na základe priemerov, používajú túto metódu dôsledne počas roka nasledujúceho po referenčnom účtovnom roku alebo prípadne počas roka nasledujúceho po kratšom období použitom ako referenčné obdobie. Túto metódu môžu prestať používať, ak počas daného účtovného roka alebo kratšieho reprezentatívneho obdobia v trvaní najmenej troch mesiacov zaznamenajú, že výkyvy v nákladoch alebo výmenných kurzoch, ktoré odôvodňovali používanie tejto metódy, už neexistujú.

4.   Priemery uvedené v odseku 2 sa použijú ako cena zo závodu, resp. hodnota nepôvodných materiálov, s cieľom zistiť dodržiavanie maximálneho obsahu nepôvodných materiálov.

Článok 47

Nedostatočné opracovanie alebo spracovanie

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

1.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, sa nasledujúce operácie považujú za nedostatočné opracovanie alebo spracovanie na to, aby zakladali status pôvodných výrobkov, bez ohľadu na to, či sú splnené požiadavky uvedené v článku 45:

a)

konzervačné operácie, ktoré majú zabezpečiť, aby výrobky zostali v dobrom stave počas prepravy a skladovania;

b)

rozdeľovanie a skladanie balení;

c)

umývanie, čistenie; odstraňovanie prachu, hrdze, oleja, náteru alebo iných nánosov;

d)

žehlenie alebo lisovanie textílií alebo textilných výrobkov;

e)

jednoduché operácie súvisiace s natieraním a leštením;

f)

lúpanie a čiastočné alebo úplné mletie ryže; leštenie a glazovanie obilnín a ryže;

g)

operácie súvisiace s farbením alebo ochucovaním cukru alebo jeho tvarovaním do kociek; čiastočné alebo úplné mletie kryštálového cukru;

h)

šúpanie, odkôstkovanie a lúskanie ovocia, orechov a zeleniny;

i)

ostrenie, jednoduché brúsenie alebo jednoduché rezanie;

j)

osievanie, preosievanie, triedenie, zatrieďovanie, preberanie, párovanie (vrátane zostavovania súprav predmetov);

k)

jednoduché plnenie do fliaš, plechoviek, baniek, vriec, debien, škatúľ, pripevňovanie na lepenky alebo dosky a iné jednoduché baliarenské operácie;

l)

pripevňovanie alebo tlač značiek, štítkov, log a podobných rozlišovacích znakov na výrobky alebo ich obaly;

m)

jednoduché miešanie výrobkov, tiež rôzneho druhu; miešanie cukru s iným materiálom;

n)

jednoduché pridávanie vody alebo riedenie, dehydratácia alebo denaturácia výrobkov;

o)

jednoduché skladanie častí predmetov na vytvorenie kompletného predmetu alebo rozkladanie výrobkov na časti;

p)

zabíjanie zvierat;

q)

kombinácia dvoch alebo viacerých operácií uvedených v písmenách a) až p).

2.   Na účely odseku 1 sa operácie považujú za jednoduché, keď na ich vykonanie nie sú potrebné žiadne osobité schopnosti alebo stroje, prístroje alebo nástroje osobitne vyrobené či nainštalované na tieto operácie.

3.   Pri určovaní, či sa opracovanie alebo spracovanie vykonané na danom výrobku má považovať za nedostatočné v zmysle odseku 1, sa zohľadnia všetky operácie vykonané na danom výrobku v zvýhodnenej krajine.

Článok 48

Všeobecná tolerancia

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

1.   Odchylne od článku 45 a s výhradou odsekov 2 a 3 tohto článku sa nepôvodné materiály, ktoré sa podľa podmienok stanovených v zozname v prílohe 22-03 pri výrobe daného výrobku nemajú použiť, môžu predsa len použiť, ak ich celková hodnota alebo odhadovaná čistá hmotnosť výrobku nepresahuje:

a)

15 % hmotnosti výrobku pri výrobkoch patriacich do kapitol 2 a 4 až 24 harmonizovaného systému, s výnimkou spracovaných produktov rybolovu kapitoly 16;

b)

15 % ceny výrobku zo závodu pri ostatných výrobkoch, s výnimkou výrobkov patriacich do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému, v prípade ktorých sa uplatňujú tolerancie uvedené v časti I poznámkach 6 a 7 prílohy 22-03.

2.   Ustanovenia odseku 1 nepovoľujú prekročiť percentuálne podiely maximálneho obsahu nepôvodných materiálov, ako sa uvádzajú v pravidlách stanovených v zozname v prílohe 22-03.

3.   Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na výrobky úplne získané v zvýhodnenej krajine v zmysle článku 44. Bez toho, aby bol dotknutý článok 47 a článok 49 ods. 2, sa však tolerancia stanovená v uvedených odsekoch vzťahuje na súhrn všetkých materiálov, ktoré sú použité pri výrobe výrobku a v prípade ktorých sa podľa pravidla stanoveného v zozname v prílohe 22-03 vyžaduje, aby tieto materiály boli úplne získané.

Článok 49

Určujúca jednotka

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

1.   Určujúcou jednotkou na uplatnenie ustanovení tohto pododdielu je konkrétny výrobok, ktorý sa považuje za základnú jednotku pri určovaní zatriedenia podľa harmonizovaného systému.

2.   Ak zásielka pozostáva z niekoľkých totožných výrobkov zatriedených do rovnakej položky harmonizovaného systému, každý výrobok sa pri uplatňovaní ustanovení tohto pododdielu posudzuje jednotlivo.

3.   Ak sa podľa všeobecného pravidla 5 na interpretáciu harmonizovaného systému spolu s výrobkom zatriedi aj jeho obal, potom sa na účely určenia pôvodu obal posudzuje spolu s výrobkom.

Článok 50

Príslušenstvo, náhradné diely a nástroje

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

Príslušenstvo, náhradné diely a nástroje, ktoré sa odosielajú so zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom a ktoré sú súčasťou bežného vybavenia a sú zahrnuté v ich cene zo závodu, sa spolu s daným zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom považujú za jeden celok.

Článok 51

Súpravy

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

Súpravy vymedzené vo všeobecnom pravidle 3 písm. b) na interpretáciu harmonizovaného systému sa považujú za pôvodné, ak všetky výrobky, z ktorých sa skladajú, sú pôvodné výrobky.

Ak sa však súprava skladá z pôvodných a nepôvodných výrobkov, považuje sa ako celok za pôvodnú za predpokladu, že hodnota nepôvodných výrobkov nepresahuje 15 % ceny súpravy zo závodu.

Článok 52

Neutrálne prvky

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

Pri určovaní toho, či je výrobok pôvodným výrobkom, sa neprihliada na pôvod nasledujúcich prvkov, ktoré sa môžu použiť pri jeho výrobe:

a)

energia a palivo;

b)

zariadenie a vybavenie;

c)

stroje a nástroje;

d)

akýkoľvek iný tovar, ktorý nie je a ani nemá byť súčasťou konečného zloženia výrobku.

Pododdiel 3

Pravidlá kumulácie a spravovanie materiálov na skladeuplatniteľné v rámci VSP Únie

Článok 53

Dvojstranná kumulácia

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

Dvojstranná kumulácia umožňuje, aby sa výrobky s pôvodom v Únii považovali za materiály s pôvodom v zvýhodnenej krajine, ak sú zapracované do výrobku vyrábaného v tejto krajine za predpokladu, že opracovanie alebo spracovanie vykonané v danej krajine presahuje rámec operácií opísaných v článku 47 ods. 1.

Na účely dvojstrannej kumulácie sa články 41 až 52, ako aj ustanovenia o následnom overovaní dôkazov o pôvode uplatňujú na vývoz z Únie do zvýhodnenej krajiny mutatis mutandis.

Článok 54

Kumulácia s Nórskom, so Švajčiarskom alebo s Tureckom

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

1.   Kumulácia s Nórskom, so Švajčiarskom alebo s Tureckom umožňuje, aby sa výrobky s pôvodom v týchto krajinách považovali za materiály s pôvodom v zvýhodnenej krajine, za predpokladu, že opracovanie alebo spracovanie vykonané v uvedených krajinách presahuje rámec operácií opísaných v článku 47 ods. 1.

2.   Kumulácia s Nórskom, so Švajčiarskom alebo s Tureckom sa nevzťahuje na výrobky patriace do kapitol 1 až 24 harmonizovaného systému.

Článok 55

Regionálna kumulácia

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

1.   Regionálna kumulácia sa vzťahuje na tieto štyri samostatné regionálne skupiny:

a)

Skupina I: Brunej, Kambodža, Indonézia, Laos, Malajzia, Mjanmarsko/Barma, Filipíny, Thajsko, Vietnam;

b)

Skupina II: Bolívia, Kolumbia, Kostarika, Ekvádor, Salvádor, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Panama, Peru, Venezuela;

c)

Skupina III: Bangladéš, Bhután, India, Maldivy, Nepál, Pakistan, Srí Lanka;

d)

Skupina IV: Argentína, Brazília, Paraguaj a Uruguaj.

2.   Regionálna kumulácia medzi krajinami v rámci rovnakej skupiny sa uplatňuje len vtedy, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

krajiny zúčastňujúce sa na kumulácii sú v čase vývozu výrobku do Únie zvýhodnenými krajinami, v prípade ktorých preferenčné opatrenia neboli dočasne zrušené v súlade s nariadením (EÚ) č. 978/2012;

b)

na účely regionálnej kumulácie medzi krajinami regionálnej skupiny sa uplatňujú pravidlá pôvodu stanovené v pododdiele 2;

c)

krajiny regionálnej skupiny sa zaviazali, že budú:

i)

dodržiavať ustanovenia tohto pododdielu alebo zabezpečovať ich dodržiavanie a

ii)

zabezpečovať potrebnú administratívnu spoluprácu, aby sa zaistila správna implementácia tohto pododdielu tak so zreteľom na Úniu, ako aj medzi nimi;

d)

sekretariát danej regionálnej skupiny alebo iný príslušný spoločný subjekt zastupujúci všetkých členov príslušnej regionálnej skupiny oznámil Komisii záväzky uvedené v písmene c).

Na účely písmena b) platí, že ak kvalifikujúca operácia stanovená prílohe 22-03 časti II nie je rovnaká pre všetky krajiny zúčastňujúce sa na kumulácii, pôvod výrobkov vyvážaných z jednej krajiny regionálnej skupiny do druhej sa na účely regionálnej kumulácie určí na základe pravidla, ktoré by sa uplatňovalo, keby sa výrobky vyvážali do Únie.

Ak krajiny regionálnej skupiny splnili ustanovenia prvého pododseku písm. c) a d) už pred 1. januárom 2011, nový záväzok sa nevyžaduje.

3.   Materiály uvedené v prílohe 22-04 sú vylúčené z regionálnej kumulácie stanovenej v odseku 2 v prípade, že:

a)

colné preferencie uplatniteľné v Únii nie sú pre všetky krajiny zúčastňujúce sa na kumulácii rovnaké a

b)

na dotknuté materiály by sa vďaka kumulácii vzťahovalo priaznivejšie colné zaobchádzanie než colné zaobchádzanie, ktoré by sa na ne vzťahovalo, keby sa do Únie vyvážali priamo.

4.   Regionálna kumulácia medzi zvýhodnenými krajinami rovnakej regionálnej skupiny sa uplatňuje výlučne pod podmienkou, že opracovanie alebo spracovanie vykonané v zvýhodnenej krajine, kde sú materiály ďalej spracované alebo zapracované, presahuje rámec operácií uvedených v článku 47 ods. 1 a v prípade textilných výrobkov aj rámec operácií uvedených v prílohe 22-05.

Ak podmienka stanovená v prvom pododseku nie je splnená a materiály sú podrobené jednej alebo viacerým operáciám opísaným v článku 47 ods. 1 písm. b) až q), krajina, ktorá sa má uviesť ako krajina pôvodu v dôkaze o pôvode vydanom alebo vyhotovenom na účely vývozu výrobkov do Únie, je tá krajina regionálnej skupiny, ktorej zodpovedá najväčší podiel hodnoty použitých materiálov s pôvodom v krajinách danej regionálnej skupiny.

Ak sa výrobky vyvážajú bez ďalšieho opracovania alebo spracovania alebo boli podrobené len operáciám opísaným v článku 47 ods. 1 písm. a), krajina, ktorá sa má uviesť ako krajina pôvodu v dôkaze o pôvode vydanom alebo vyhotovenom na účely vývozu výrobkov do Únie, je zvýhodnená krajina uvádzaná v dôkazoch o pôvode vydaných alebo vyhotovených v zvýhodnenej krajine, v ktorej boli výrobky vyrobené.

5.   Komisia môže na žiadosť orgánov zvýhodnenej krajiny skupiny I alebo skupiny III udeliť regionálnu kumuláciu medzi týmito krajinami za predpokladu, že Komisia bude považovať za splnenú každú z týchto podmienok:

a)

sú splnené podmienky stanovené v odseku 2 písm. a) a b) a

b)

krajiny, ktoré sa majú zapojiť do takejto regionálnej kumulácie, sa zaviazali a spoločne oznámili Komisii svoj záväzok:

i)

dodržiavať alebo zabezpečovať dodržiavanie ustanovení tohto pododdielu, pododdielu 2 a všetkých ostatných ustanovení týkajúcich sa vykonávania pravidiel pôvodu a

ii)

zabezpečovať potrebnú administratívnu spoluprácu, aby sa zaistila správna implementácia tohto pododdielu a pododdielu 2 so zreteľom na Úniu, ako aj medzi nimi.

Žiadosť uvedená v prvom pododseku sa podloží dôkazmi o splnení podmienok stanovených v danom pododseku. Žiadosť je adresovaná Komisii. Komisia pri rozhodovaní o žiadosti zohľadní všetky prvky súvisiace s kumuláciou považované za relevantné, a to vrátane materiálov, ktorých sa má kumulácia týkať.

6.   Ak sa udelí regionálna kumulácia medzi zvýhodnenými krajinami skupiny I alebo skupiny III, umožní sa ňou, aby sa materiály s pôvodom v krajine jednej regionálnej skupiny považovali za materiály s pôvodom v krajine druhej regionálnej skupiny, ak sú zapracované do tam získaného výrobku, za predpokladu, že opracovanie alebo spracovanie vykonané v druhej zvýhodnenej krajine presahuje rámec operácií opísaných v článku 47 ods. 1 a v prípade textilných výrobkov aj rámec operácií uvedených v prílohe 22-05.

Ak podmienka stanovená v prvom pododseku nie je splnená a materiály sú podrobené jednej alebo viacerým operáciám opísaným v článku 47 ods. 1 písm. b) až q), krajina, ktorá sa má uviesť ako krajina pôvodu v dôkaze o pôvode na účely vývozu výrobkov do Únie, je krajina zúčastňujúca sa na kumulácii, ktorej zodpovedá najväčší podiel hodnoty použitých materiálov s pôvodom v krajinách zúčastňujúcich sa na tejto kumulácii.

Ak sa výrobky vyvážajú bez ďalšieho opracovania alebo spracovania alebo boli podrobené len operáciám opísaným v článku 47 ods. 1 písm.a), krajina, ktorá sa má uviesť ako krajina pôvodu v dôkaze o pôvode vydanom alebo vyhotovenom na účely vývozu výrobkov do Únie, je zvýhodnená krajina uvádzaná v dôkazoch o pôvode vydaných alebo vyhotovených v zvýhodnenej krajine, v ktorej boli výrobky vyrobené.

7.   Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie (sérii C) dátum, ktorým kumulácia medzi krajinami skupiny I a skupiny III stanovená v odseku 5 nadobúda účinnosť, zoznam krajín zúčastňujúcich sa na tejto kumulácii a prípadne zoznam materiálov, pri ktorých sa kumulácia uplatňuje.

8.   Na účely regionálnej kumulácie sa články 41 až 52 a ustanovenia o vydávaní a vyhotovovaní dôkazov o pôvode a ustanovenia o následnom overovaní dôkazov o pôvode uplatňujú na vývoz z jednej zvýhodnenej krajiny do inej zvýhodnenej krajiny mutatis mutandis.

Článok 56

Rozšírená kumulácia

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

1.   Komisia môže na žiadosť orgánov zvýhodnenej krajiny udeliť rozšírenú kumuláciu medzi zvýhodnenou krajinou a krajinou, s ktorou má Únia dohodu o voľnom obchode podľa článku XXIV platnej Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT), ak je splnená každá z týchto podmienok:

a)

krajiny zúčastňujúce sa na kumulácii sa zaviazali, že budú dodržiavať alebo zabezpečovať dodržiavanie ustanovení tohto pododdielu, pododdielu 2 a všetkých ostatných ustanovení týkajúcich sa vykonávania pravidiel pôvodu a že budú zabezpečovať potrebnú administratívnu spoluprácu na zaistenie správneho vykonávania tohto pododdielu a pododdielu 2 so zreteľom na Úniu, ako aj medzi nimi;

b)

dotknutá zvýhodnená krajina oznámila Komisii záväzok uvedený v písmene a).

Žiadosť uvedená v prvom pododseku obsahuje zoznam materiálov, na ktoré sa kumulácia vzťahuje, a podloží sa dôkazmi o splnení podmienok stanovených v prvom pododseku písm. a) a b). Žiadosť je adresovaná Komisii. Ak sa dotknuté materiály zmenia, predloží sa nová žiadosť.

Materiály patriace do kapitol 1 až 24 harmonizovaného systému sú z rozšírenej kumulácie vylúčené.

2.   V prípadoch rozšírenej kumulácie uvedenej v odseku 1 sa pôvod použitých materiálov a uplatniteľný listinný dôkaz o pôvode tovaru určí v súlade s pravidlami stanovenými v príslušnej dohode o voľnom obchode. Pôvod výrobkov, ktoré sa majú vyviezť do Únie, sa určí v súlade s pravidlami pôvodu stanovenými v pododdiele 2.

Aby získaný výrobok nadobudol status pôvodu, nie je nutné, aby materiály s pôvodom v krajine, s ktorou má Únia dohodu o voľnom obchode, a ktoré sú v zvýhodnenej krajine použité pri výrobe výrobku určeného na vývoz do Únie, prešli dostatočným opracovaním alebo spracovaním tovaru za predpokladu, že opracovanie alebo spracovanie vykonané v dotknutej zvýhodnenej krajine presahuje rámec operácií uvedených v článku 47 ods. 1.

3.   Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie (sérii C) dátum, ktorým rozšírená kumulácia nadobúda účinnosť, zoznam krajín zúčastňujúcich sa na tejto kumulácii a zoznam materiálov, pri ktorých sa kumulácia uplatňuje.

Článok 57

Uplatňovanie dvojstrannej kumulácie alebo kumulácie s Nórskom, so Švajčiarskom alebo s Tureckom v kombinácii s regionálnou kumuláciou

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

V prípade dvojstrannej kumulácie alebo kumulácie s Nórskom, so Švajčiarskom alebo s Tureckom v kombinácii s regionálnou kumuláciou získaný výrobok nadobudne status pôvodu jednej z krajín dotknutej regionálnej skupiny, ktorá sa určí v súlade s článkom 55 ods. 4 prvým a druhým pododsekom alebo prípadne v súlade článkom 55 ods. 6 prvým a druhým pododsekom.

Článok 58

Účtovné delenie materiálov na sklade u vývozcov z Únie

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

1.   Ak sa pri opracovaní alebo spracovaní výrobku používajú pôvodné a nepôvodné zastupiteľné materiály, colné orgány členských štátov môžu na písomnú žiadosť hospodárskych subjektov usadených na colnom území Únie povoliť spravovanie materiálov v Únii na účely následného vývozu do zvýhodnenej krajiny v rámci dvojstrannej kumulácie pomocou metódy účtovného delenia bez toho, aby sa materiály uchovávali v skladoch oddelene.

2.   Colné orgány členských štátov môžu podmieniť udelenie povolenia podľa odseku 1 podmienkami, ktoré považujú za primerané.

Povolenie sa udelí len vtedy, ak sa dá použitím metódy uvedenej v odseku 1 zabezpečiť, že množstvo získaných výrobkov, ktoré by sa mohli považovať za „výrobky s pôvodom v Únii“, bude vždy rovnaké ako množstvo, ktoré by sa získalo použitím metódy fyzického oddelenia skladových zásob.

Ak sa táto metóda povolí, uplatňuje sa a jej uplatňovanie sa zaznamenáva na základe všeobecných účtovných zásad platných v Únii.

3.   Subjekt oprávnený na používanie metódy uvedenej v odseku 1 vyhotovuje dôkazy o pôvode daného množstva výrobkov, ktoré sa môžu považovať za výrobky s pôvodom v Únii, alebo – dokým sa nezačne uplatňovať systém registrovaných vývozcov – žiada o vystavenie týchto dôkazov. Na požiadanie colných orgánov členských štátov uvedený subjekt poskytne vyhlásenie o spôsobe spravovania uvedeného množstva výrobkov.

4.   Colné orgány členských štátov dohliadajú na používanie povolenia uvedeného v odseku 1.

Povolenie môžu odňať v týchto prípadoch:

a)

držiteľ povolenie zneužíva, a to akýmkoľvek spôsobom, alebo

b)

držiteľ nespĺňa niektorú z ostatných podmienok stanovených v tomto pododdiele, pododdiele 2 a vo všetkých ostatných ustanoveniach týkajúcich sa vykonávania pravidiel pôvodu.

Pododdiel 4

Vymedzenie pojmu pôvodné výrobky uplatniteľného v rámci pravidiel pôvodu na účely preferenčných sadzobných opatrení prijatých Úniou jednostranne pre určité krajiny alebo územia

Článok 59

Všeobecné požiadavky

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

1.   Na účely ustanovení týkajúcich sa preferenčných sadzobných opatrení, ktoré Únia jednostranne prijala v prípade určitých krajín, skupín krajín alebo území (ďalej len „zvýhodnená krajina alebo územie“), s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú v pododdiele 2 tohto oddielu, a zámorských krajín a území pridružených k Únii, sa za výrobky s pôvodom v zvýhodnenej krajine alebo území považujú tieto výrobky:

a)

výrobky úplne získané v danej zvýhodnenej krajine alebo území v zmysle článku 60;

b)

výrobky získané v danej zvýhodnenej krajine alebo území, pri výrobe ktorých sa použijú iné výrobky ako výrobky uvedené v písmene a) za predpokladu, že tieto výrobky boli dostatočne opracované alebo spracované v zmysle článku 61.

2.   Na účely tohto pododdielu sa v zmysle odseku 3 tohto článku výrobky s pôvodom v Únii, ktoré boli v zvýhodnenej krajine alebo území opracované alebo spracované nad rámec opracovania alebo spracovania opísaného v článku 62, považujú za výrobky s pôvodom v zvýhodnenej krajine alebo území.

3.   Odsek 1 sa pri zisťovaní pôvodu výrobkov získaných v Únii uplatňuje mutatis mutandis.

Článok 60

Úplne získané výrobky

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

1.   Za úplne získané v zvýhodnenej krajine alebo území alebo v Únii sa považujú:

a)

nerastné produkty vyťažené z jej pôdy alebo z jej morského dna;

b)

rastlinné produkty zozbierané v zvýhodnenej krajine alebo v Únii;

c)

živé zvieratá narodené a chované v zvýhodnenej krajine alebo v Únii;

d)

výrobky zo živých zvierat chovaných v zvýhodnenej krajine alebo v Únii;

e)

výrobky zo zabitých zvierat narodených a chovaných v zvýhodnenej krajine alebo v Únii;

f)

produkty získané lovom alebo rybolovom v zvýhodnenej krajine alebo v Únii;

g)

produkty morského rybolovu a iné produkty získané plavidlami zvýhodnenej krajiny alebo územia alebo Únie z mora mimo teritoriálnych vôd;

h)

výrobky vyrobené na palube spracovateľských plavidiel zvýhodnenej krajiny alebo územia alebo Únie výlučne z produktov uvedených v písmene g);

i)

použité predmety zozbierané v zvýhodnenej krajine alebo v Únii, ktoré sú vhodné len na opätovné získanie surovín;

j)

odpad a zvyšky pochádzajúce z výrobných operácií uskutočnených v zvýhodnenej krajine alebo v Únii;

k)

produkty získané z morského dna alebo morského podložia nachádzajúceho sa mimo vlastných teritoriálnych vôd, ktoré však má zvýhodnená krajina alebo územie alebo členský štát výlučné právo využívať;

l)

tovar vyrobený v zvýhodnenej krajine alebo v Únii výlučne z produktov a výrobkov uvedených v písmenách a) až k).

2.   Pojmy „plavidlá zvýhodnenej krajiny alebo územia alebo Únie“ a „spracovateľské plavidlá zvýhodnenej krajiny alebo územia alebo Únie“ v odseku 1 písm. g) a h) sa uplatňujú len na plavidlá a spracovateľské plavidlá, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

a)

sú registrované alebo evidované v zvýhodnenej krajine alebo území alebo v členskom štáte;

b)

plavia sa pod vlajkou zvýhodnenej krajiny alebo územia alebo členského štátu;

c)

aspoň z 50 % ich vlastnia štátni príslušníci zvýhodnenej krajiny alebo územia alebo členských štátov alebo spoločnosť, ktorá má ústredie v tejto zvýhodnenej krajine alebo území alebo v jednom z členských štátov, a ktorej manažér alebo manažéri, predseda správnej rady alebo dozornej rady a väčšina členov týchto rád sú štátni príslušníci tejto zvýhodnenej krajiny alebo územia alebo členských štátov, a okrem toho, v prípade spoločností aspoň polovica kapitálu patrí tejto zvýhodnenej krajine alebo územiu alebo členským štátom alebo verejným orgánom alebo štátnym príslušníkom tejto zvýhodnenej krajiny alebo územia alebo členských štátov;

d)

kapitán a dôstojníci plavidiel a spracovateľských plavidiel sú štátnymi príslušníkmi zvýhodnenej krajiny alebo územia alebo členských štátov;

e)

najmenej 75 % posádky tvoria štátni príslušníci zvýhodnenej krajiny alebo územia alebo členských štátov.

3.   Pojmy „zvýhodnená krajina alebo územie“ a „Únia“ sa vzťahujú aj na teritoriálne vody danej zvýhodnenej krajiny alebo územia alebo členských štátov.

4.   Plavidlá plávajúce na šírom mori, vrátane spracovateľských plavidiel, na ktorých sa prepracúvajú alebo spracúvajú ulovené ryby, sa považujú za súčasť územia zvýhodnenej krajiny alebo územia alebo členského štátu, ku ktorým patria, za predpokladu, že spĺňajú podmienky stanovené v odseku 2.

Článok 61

Dostatočne opracované alebo spracované výrobky

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

Na účely článku 59 sa výrobky, ktoré nie sú úplne získané v zvýhodnenej krajine alebo území alebo v Únii, považujú za dostatočne opracované alebo spracované, ak sú splnené podmienky stanovené v zozname v prílohe 22-11.

Uvedené podmienky stanovujú pre všetky výrobky, na ktoré sa vzťahuje tento pododdiel, opracovanie alebo spracovanie, ktoré sa musí vykonať na nepôvodných materiáloch použitých pri výrobe, pričom sa uplatňujú len vo vzťahu k takýmto materiálom.

Ak sa výrobok, ktorý získal status pôvodu splnením podmienok uvedených v zozname, použije pri výrobe iného výrobku, nevzťahujú sa naň podmienky platné pre výrobok, do ktorého je zapracovaný, ani sa nezohľadňujú nepôvodné materiály, ktoré mohli byť pri jeho výrobe použité.

Článok 62

Nedostatočné opracovanie alebo spracovanie

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

1.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, sa nasledujúce operácie považujú za nedostatočné opracovanie alebo spracovanie na to, aby zakladali status pôvodných výrobkov, bez ohľadu na to, či sú splnené požiadavky uvedené v článku 61:

a)

konzervačné operácie, ktoré majú zabezpečiť, aby výrobky zostali v dobrom stave počas prepravy a skladovania;

b)

rozdeľovanie a skladanie balení;

c)

umývanie, čistenie; odstraňovanie prachu, hrdze, oleja, náteru alebo iných nánosov;

d)

žehlenie alebo lisovanie textílií alebo textilných výrobkov;

e)

jednoduché operácie súvisiace s natieraním a leštením;

f)

lúpanie, čiastočné alebo úplné mletie, leštenie a glazovanie obilnín a ryže;

g)

operácie súvisiace s farbením alebo ochucovaním cukru alebo jeho tvarovaním do kociek; čiastočné alebo úplné mletie cukru;

h)

šúpanie, odkôstkovanie a lúskanie ovocia, orechov a zeleniny;

i)

ostrenie, jednoduché brúsenie alebo jednoduché rezanie;

j)

osievanie, preosievanie, triedenie, zatrieďovanie, preberanie, párovanie; (vrátane zostavovania súprav predmetov);

k)

jednoduché plnenie do fliaš, plechoviek, baniek, vriec, debien, škatúľ, pripevňovanie na lepenky alebo dosky a iné jednoduché baliarenské operácie;

l)

pripevňovanie alebo tlač značiek, štítkov, log a podobných rozlišovacích znakov na výrobky alebo ich obaly;

m)

jednoduché miešanie výrobkov, tiež rôzneho druhu; miešanie cukru s iným materiálom;

n)

jednoduché pridávanie vody alebo riedenie, dehydratácia alebo denaturácia výrobkov,

o)

jednoduché skladanie častí predmetov na vytvorenie kompletného predmetu alebo rozloženie výrobkov na časti;

p)

zabíjanie zvierat;

q)

kombinácia dvoch alebo viacerých operácií uvedených v písmenách a) až p).

2.   Pri určovaní, či sa opracovanie alebo spracovanie vykonané na danom výrobku má považovať za nedostatočné v zmysle odseku 1, sa vezmú spolu do úvahy všetky operácie vykonané na danom výrobku buď v zvýhodnenej krajine alebo území, alebo v Únii.

Článok 63

Určujúca jednotka

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

1.   Určujúcou jednotkou na uplatnenie ustanovení tohto pododdielu je konkrétny výrobok, ktorý sa považuje za základnú jednotku pri určovaní zatriedenia s použitím nomenklatúry harmonizovaného systému.

Z toho potom vyplýva, že:

a)

ak je výrobok pozostávajúci zo súpravy alebo zostavy predmetov zatriedený podľa pravidiel harmonizovaného systému do jednej položky, určujúcu jednotku tvorí tento celok;

b)

ak zásielka pozostáva z viacerých totožných výrobkov zatriedených do rovnakej položky harmonizovaného systému, každý výrobok sa pri uplatňovaní ustanovení tohto pododdielu musí posudzovať jednotlivo.

2.   Ak sa podľa všeobecného pravidla 5 na interpretáciu harmonizovaného systému spolu s výrobkom zahrnie aj jeho obal, potom sa tento obal zahrnie aj na účely určenia pôvodu.

Článok 64

Všeobecná tolerancia

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

1.   Odchylne od ustanovení článku 61 možno pri výrobe daného výrobku použiť aj nepôvodné materiály za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 10 % ceny výrobku zo závodu.

Ak je v zozname uvedené jedno alebo viacero percentuálnych obmedzení pre maximálnu hodnotu nepôvodných materiálov, nesmú sa uplatnením prvého pododseku takéto percentuálne obmedzenia prekročiť.

2.   Odsek 1 sa nevzťahuje na výrobky patriace do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému.

Článok 65

Príslušenstvo, náhradné diely a nástroje

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

Príslušenstvo, náhradné diely a nástroje odoslané so zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom, ktoré sú súčasťou bežného vybavenia a sú zahrnuté v ich cene alebo ktoré nie sú fakturované osobitne, sa považujú s predmetným zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom za jeden celok.

Článok 66

Súpravy

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

Súpravy vymedzené vo všeobecnom pravidle 3 na interpretáciu harmonizovaného systému sa považujú za pôvodné, ak všetky výrobky, z ktorých sa skladajú, sú pôvodné výrobky. Ak sa však súprava skladá z pôvodných a nepôvodných výrobkov, považuje sa ako celok za pôvodnú za predpokladu, že hodnota nepôvodných výrobkov nepresahuje 15 % ceny súpravy zo závodu.

Článok 67

Neutrálne prvky

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

Pri určovaní toho, či je výrobok pôvodným výrobkom, nie je potrebné určiť pôvod nasledujúcich prvkov, ktoré sa môžu použiť pri jeho výrobe:

a)

energia a palivo;

b)

zariadenie a vybavenie;

c)

stroje a nástroje;

d)

tovar, ktorý nie je a ani nemá byť súčasťou konečného zloženia výrobku.

Pododdiel 5

Teritoriálne požiadavky uplatniteľné v rámci pravidiel pôvodu na účely preferenčných sadzobných opatrení prijatých Úniou jednostranne pre určité krajiny alebo územia

Článok 68

Zásada teritoriality

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

Podmienky nadobudnutia statusu pôvodu stanovené v pododdiele 4 a tomto pododdiele musia byť spĺňané po celý čas v zvýhodnenej krajine alebo území alebo v Únii.

Ak sa pôvodné výrobky vyvezené zo zvýhodnenej krajiny alebo územia alebo z Únie do inej krajiny vrátia, považujú sa za nepôvodné výrobky, pokiaľ nie je možné k spokojnosti príslušných orgánov preukázať splnenie týchto podmienok:

a)

vrátené výrobky sú tie isté výrobky ako tie, ktoré boli vyvezené;

b)

v danej krajine a ani počas vývozu neprešli žiadnou operáciou nad rámec operácií nevyhnutných na ich uchovanie v dobrom stave.

Článok 69

Priama doprava

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

1.   Tieto výrobky sa považujú za prepravené priamo zo zvýhodnenej krajiny alebo územia do Únie alebo z Únie do zvýhodnenej krajiny alebo územia:

a)

výrobky prepravené bez prechodu cez územie akejkoľvek inej krajiny;

b)

výrobky, ktoré predstavujú jedinú zásielku prepravovanú cez územia iných krajín, než je zvýhodnená krajina alebo územie alebo Únia, a, ak k tomu dôjde, s prekládkou alebo dočasným uskladnením v uvedených krajinách, za predpokladu, že výrobky zostanú pod dohľadom colných orgánov v krajine tranzitu alebo uskladnenia a že nie sú podrobené iným operáciám, než je vykládka, prekládka alebo akákoľvek operácia určená na ich uchovanie v dobrom stave;

c)

výrobky, ktoré sú bez prerušenia prepravované potrubím cez územie iné než vyvážajúcej zvýhodnenej krajiny alebo územia alebo Únie.

2.   Dôkaz, že podmienky uvedené v odseku 1 písm. b) sú splnené, sa musí poskytnúť príslušným colným orgánom, a to predložením jedného z týchto dokladov:

a)

jednotného prepravného dokladu, ktorý sa vzťahuje na prechod z vyvážajúcej krajiny cez krajinu tranzitu;

b)

osvedčenia vydaného colnými orgánmi krajiny tranzitu:

i)

ktoré obsahuje presný opis výrobkov;

ii)

v ktorom sa uvádzajú dátumy vyloženia a preloženia výrobkov a prípadne názvy lodí alebo iných použitých dopravných prostriedkov a

iii)

ktorým sa osvedčujú podmienky, za ktorých výrobky ostávali v krajine tranzitu;

c)

alebo, ak sa tieto nepredložia, predložením akýchkoľvek preukazných dokladov.

Článok 70

Výstavy

(Článok 64 ods. 3 kódexu)

1.   Pôvodné výrobky zasielané zo zvýhodnenej krajiny alebo územia na výstavu do inej krajiny a po výstave predané na dovoz do Únie sú pri dovoze zvýhodnené na základe colných preferencií podľa článku 59 za predpokladu, že spĺňajú požiadavky pododdielu 4 a tohto pododdielu, ktoré ich oprávňujú na to, aby sa považovali za výrobky s pôvodom v danej zvýhodnenej krajine alebo území, a za predpokladu preukázania k spokojnosti príslušných colných orgánov Únie, že:

a)

vývozca odoslal tieto výrobky zo zvýhodnenej krajiny alebo územia priamo do krajiny, v ktorej sa výstava koná, a vystavil ich tam;

b)

vývozca tieto výrobky predal alebo iným spôsobom prenechal osobe v Únii;

c)

výrobky boli do Únie odoslané počas výstavy alebo ihneď po nej v stave, v akom boli na výstavu poslané;

d)

výrobky neboli od ich odoslania na výstavu použité na žiadny iný účel než na ich predvedenie na výstave.

2.   Sprievodné osvedčenie EUR.1 sa predkladá colným orgánom Únie obvyklým spôsobom. Musí sa v ňom uviesť názov a adresa výstavy. V prípade potreby sa môže vyžadovať ďalší listinný dôkaz o povahe výrobkov a podmienkach, za akých boli vystavované.

3.   Odsek 1 sa vzťahuje na všetky obchodné, priemyselné, poľnohospodárske alebo umelecké výstavy, veľtrhy alebo podobné verejné akcie, ktoré nie sú organizované na súkromné účely v obchodoch ani v podnikateľských priestoroch na účely predaja zahraničných výrobkov a počas ktorých výrobky zostávajú pod colným dohľadom.

KAPITOLA 2

Hodnota tovaru na colné účely

Článok 71

Zjednodušenie

(Článok 73 kódexu)

1.   Povolenie uvedené v článku 73 kódexu sa môže udeliť, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

uplatnenie postupu uvedeného v článku 166 kódexu by za daných okolností predstavovalo neprimerané administratívne náklady;

b)

stanovená colná hodnota sa nebude výrazne líšiť od hodnoty stanovenej v prípade neexistencie povolenia.

2.   Povolenie sa udelí pod podmienkou, že žiadateľ spĺňa tieto podmienky:

a)

spĺňa kritérium stanovené v článku 39 písm. a) kódexu;

b)

vedie účtovný systém, ktorý je v súlade so všeobecne prijatými účtovnými zásadami uplatňovanými v členskom štáte, kde sa účty vedú, a ktorý uľahčí colné kontroly založené na audite. V rámci tohto účtovného systému sa uchováva historický záznam údajov, ktorým sa zaisťuje kontrolný záznam od okamihu vloženia údaju do spisu;

c)

má také administratívne usporiadanie, ktoré zodpovedá druhu a veľkosti podniku a ktoré je vhodné na riadenie toku tovaru, a vykonáva vnútorné kontroly umožňujúce odhaliť nezákonné alebo neregulárne transakcie.

HLAVA III

COLNÝ DLH A ZÁRUKY

KAPITOLA 1

Vznik colného dlhu

Oddiel 1

Spoločné ustanovenia pre colný dlh pri dovoze a vývoze

Pododdiel 1

Pravidlá pre výpočet sumy dovozného alebo vývozného cla

Článok 72

Výpočet sumy dovozného cla v prípade zušľachtených výrobkov získaných v colnom režime aktívny zušľachťovací styk

(Článok 86 ods. 3 kódexu)

1.   Na určenie sumy dovozného cla, ktoré sa má vymerať na zušľachtené výrobky v súlade s článkom 86 ods. 3 kódexu, sa v súlade s odsekmi 2 až 6 určí množstvo tovaru umiestneného do colného režimu aktívny zušľachťovací styk, ktoré sa považuje za prítomné v zušľachtených výrobkoch, pri ktorých vzniká colný dlh.

2.   Metóda kvantitatívneho merítka stanovená v odsekoch 3 a 4 sa uplatňuje v týchto prípadoch:

a)

ak sa zo spracovateľských operácií získal len jeden druh zušľachtených výrobkov;

b)

ak sa zo spracovateľských operácií získali rôzne druhy zušľachtených výrobkov, pričom sa zložky alebo komponenty tovaru, ktorý bol umiestnený do daného colného režimu, nachádzajú vo všetkých týchto zušľachtených výrobkoch.

3.   V prípade uvedenom v odseku 2 písm. a) sa množstvo tovaru umiestneného do colného režimu aktívny zušľachťovací styk, ktoré sa považuje za prítomné v zušľachtených výrobkoch, pri ktorých vzniká colný dlh, určí uplatnením percentuálneho podielu, ktorý predstavujú zušľachtené výrobky, pri ktorých vzniká colný dlh, z celkového množstva zušľachtených výrobkov získaných zo spracovateľskej operácie, na celkové množstvo tovaru umiestneného do colného režimu aktívny zušľachťovací styk.

4.   V prípade uvedenom v odseku 2 písm. b) sa množstvo tovaru umiestneného do colného režimu aktívny zušľachťovací styk, ktoré sa považuje za prítomné v zušľachtených výrobkoch, pri ktorých vzniká colný dlh, určí uplatnením percentuálneho podielu vypočítaného ako násobok nasledujúcich faktorov, na celkové množstvo tovaru umiestneného do colného režimu aktívny zušľachťovací styk:

a)

percentuálneho podielu, ktorý predstavujú zušľachtené výrobky, pri ktorých vzniká colný dlh, z celkového množstva zušľachtených výrobkov rovnakého druhu získaných zo spracovateľskej operácie;

b)

percentuálneho podielu, ktorý predstavuje celkové množstvo zušľachtených výrobkov rovnakého druhu, bez ohľadu na vznik colného dlhu, z celkového množstva všetkých zušľachtených výrobkov získaných zo spracovateľskej operácie.

5.   Množstvá tovaru umiestneného do tohto colného režimu, ktoré sú zničené a stratené počas spracovateľskej operácie, a to najmä odparením, desilikáciou, sublimáciou alebo únikom, sa pri uplatňovaní metódy kvantitatívneho merítka nezohľadňujú.

6.   V iných prípadoch než v prípadoch uvedených v odseku 2 sa uplatňuje metóda hodnotového merítka v súlade s druhým, tretím a štvrtým pododsekom.

Množstvo tovaru umiestneného do colného režimu aktívny zušľachťovací styk, ktoré sa považuje za prítomné v zušľachtených výrobkoch, pri ktorých vzniká colný dlh, sa určí uplatnením percentuálneho podielu vypočítaného ako násobok nasledujúcich faktorov, na celkové množstvo tovaru umiestneného do colného režimu aktívny zušľachťovací styk:

a)

percentuálneho podielu, ktorý predstavujú zušľachtené výrobky, pri ktorých vzniká colný dlh, z celkovej hodnoty zušľachtených výrobkov rovnakého druhu získaných zo spracovateľskej operácie;

b)

percentuálneho podielu, ktorý predstavuje celková hodnota zušľachtených výrobkov rovnakého druhu, bez ohľadu na vznik colného dlhu, z celkovej hodnoty všetkých zušľachtených výrobkov získaných zo spracovateľskej operácie.

Na účely uplatňovania metódy hodnotového merítka sa stanoví hodnota zušľachtených výrobkov na základe súčasných cien zo závodu na colnom území Únie alebo, ak takéto ceny zo závodu nemožno určiť, na základe bežných predajných cien totožných alebo podobných výrobkov na colnom území Únie. Ceny medzi stranami, v prípade ktorých sa zdá, že sú prepojené alebo že medzi sebou majú kompenzačnú dohodu, nemožno použiť na určenie hodnoty zušľachtených výrobkov, pokiaľ sa nezistí, že tento vzťah nemá vplyv na ceny.

Ak hodnotu zušľachtených výrobkov nie je možné určiť v súlade s tretím pododsekom, určí sa akoukoľvek primeranou metódou.

Článok 73

Uplatňovanie ustanovení týkajúcich sa colného režimu konečné použitie na zušľachtené výrobky získané z aktívneho zušľachťovacieho styku

(Článok 86 ods. 3 kódexu)

1.   Na účely uplatňovania článku 86 ods. 3 kódexu sa pri určovaní sumy dovozného cla, ktorá zodpovedá colnému dlhu v prípade zušľachtených výrobkov získaných v colnom režime aktívny zušľachťovací styk, na tovar umiestnený do tohto režimu na základe jeho osobitného použitia vzťahuje oslobodenie od cla alebo znížená sadzba cla, ktoré by sa boli na tento tovar uplatnili, ak by bol býval umiestnený do colného režimu konečné použitie v súlade s článkom 254 kódexu.

2.   Odsek 1 sa uplatňuje, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

povolenie na umiestnenie tovaru do colného režimu konečné použitie by bolo bývalo možné vydať a

b)

podmienky oslobodenia od cla alebo zníženej sadzby cla na základe osobitného použitia tohto tovaru by v čase prijatia colného vyhlásenia na umiestnenie tovaru do colného režimu aktívny zušľachťovací styk boli bývali splnené.

Článok 74

Uplatňovanie preferenčného sadzobného zaobchádzania na tovar umiestnený do colného režimu aktívny zušľachťovací styk

(Článok 86 ods. 3 kódexu)

Na účely uplatňovania článku 86 ods. 3 kódexu platí, že ak dovážaný tovar v čase prijatia colného vyhlásenia na umiestnenie tovaru do colného režimu aktívny zušľachťovací styk spĺňa podmienky na preferenčné sadzobné zaobchádzanie v rámci colných kvót alebo stropov, vzniká pri tomto tovare nárok na preferenčné sadzobné zaobchádzanie stanovené v súvislosti s totožným tovarom v čase prijatia vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu.

Článok 75

Osobitné dovozné clo na zušľachtené výrobky získané v colnom režime pasívny zušľachťovací styk alebo na náhradné výrobky

(Článok 86 ods. 5 kódexu)

Ak sa má uplatniť osobitné dovozné clo v súvislosti so zušľachtenými výrobkami získanými v colnom režime pasívny zušľachťovací styk alebo náhradnými výrobkami, suma tohto dovozného cla sa vypočíta na základe colnej hodnoty zušľachtených výrobkov v čase prijatia colného vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu, od ktorej sa odpočíta štatistická hodnota zodpovedajúceho dočasne vyvezeného tovaru v čase, keď bol umiestnený do colného režimu pasívny zušľachťovací styk, a to sa vynásobí výškou dovozného cla uplatniteľného na zušľachtené výrobky alebo náhradné výrobky a vydelí colnou hodnotou zušľachtených výrobkov alebo náhradných výrobkov.

Článok 76

Výnimka na výpočet sumy dovozného cla v prípade zušľachtených výrobkov získaných v colnom režime aktívny zušľachťovací styk

(Článok 86 ods. 3 a článok 86 ods. 4 kódexu)

Článok 86 ods. 3 kódexu sa uplatňuje bez žiadosti deklaranta, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

zušľachtené výrobky získané v colnom režime aktívny zušľachťovací styk dováža príslušný držiteľ povolenia priamo alebo nepriamo v lehote jedného roka po ich spätnom vývoze;

b)

tovar by v čase prijatia colného vyhlásenia na umiestnenie tovaru do colného režimu aktívny zušľachťovací styk bol býval predmetom opatrenia obchodnej alebo poľnohospodárskej politiky alebo antidumpingového cla, vyrovnávacieho cla, ochranného cla alebo odvetného cla, ak by bol býval v tom čase prepustený do voľného obehu;

c)

nevyžadovalo sa preskúmanie hospodárskych podmienok v súlade s článkom 166.

Pododdiel 2

Lehota na stanovenie miesta, kde vznikol colný dlh

Článok 77

Lehota na stanovenie miesta, kde vznikol colný dlh v colnom režime tranzit Únie

(Článok 87 ods. 2 kódexu)

V prípade tovaru umiestneného do colného režimu tranzit Únie je lehotou uvedenou v článku 87 ods. 2 kódexu jedna z týchto lehôt:

a)

sedem mesiacov od posledného dňa, keď sa mal tovar predložiť na colnom úrade určenia, pokiaľ pred uplynutím tejto lehoty nebola poslaná žiadosť o prenesenie výberu colného dlhu orgánu zodpovednému za miesto, kde podľa dôkazov získaných colným orgánom členského štátu odoslania došlo k okolnostiam, následkom ktorých colný dlh vznikol. V takom prípade sa táto lehota predĺži najviac o jeden mesiac;

b)

jeden mesiac od uplynutia lehoty pre držiteľa colného režimu na to, aby odpovedal na žiadosť o poskytnutie informácií potrebných na ukončenie colného režimu v prípade, ak colnému orgánu členského štátu odoslania nebol oznámený príchod tovaru a držiteľ colného režimu poskytol nedostatočné informácie alebo neposkytol žiadne informácie.

Článok 78

Lehota na stanovenie miesta, kde vznikol colný dlh v colnom režime tranzit v súlade s Dohovorom TIR

(Článok 87 ods. 2 kódexu)

V prípade tovaru umiestneného do colného režimu tranzit v súlade s Colným dohovorom o medzinárodnej preprave tovaru na základe karnetu TIR vrátane všetkých následných zmien (Dohovor TIR) je lehota uvedená v článku 87 ods. 2 kódexu sedem mesiacov od posledného dátumu, ku ktorému sa mal tovar predložiť na colnom úrade určenia alebo výstupu.

Článok 79

Lehota na stanovenie miesta, kde vznikol colný dlh v colnom režime tranzit v súlade s Dohovorom ATA alebo Istanbulským dohovorom

(Článok 87 ods. 2 kódexu)

V prípade tovaru umiestneného do colného režimu tranzit v súlade s Colným dohovorom o karnete ATA na dočasné použitie tovaru, podpísaným 6. decembra 1961 v Bruseli, vrátane všetkých jeho následných zmien (Dohovor ATA), alebo v súlade s Dohovorom o prepustení tovaru do režimu dočasného použitia vrátane všetkých jeho následných zmien (Istanbulský dohovor) je lehota uvedená v článku 87 ods. 2 kódexu sedem mesiacov od dátumu, ku ktorému sa mal tovar predložiť na colnom úrade určenia.

Článok 80

Lehota na stanovenie miesta, kde vznikol colný dlh v iných prípadoch než v colnom režime tranzit

(Článok 87 ods. 2 kódexu)

V prípade tovaru umiestneného do osobitného colného režimu iného ako tranzit alebo v prípade tovaru, ktorý je dočasne uskladnený, je lehota uvedená v článku 87 ods. 2 kódexu sedem mesiacov od uplynutia ktorejkoľvek z týchto lehôt:

a)

lehoty predpísanej na ukončenie osobitného colného režimu;

b)

lehoty predpísanej na skončenie colného dohľadu nad tovarom na konečné použitie;

c)

lehoty predpísanej na skončenie dočasného uskladnenia;

d)

lehoty predpísanej na skončenie prepravy tovaru umiestneného do režimu colné uskladňovanie medzi rôznymi miestami na colnom území Únie, ak tento režim nebol ukončený.

KAPITOLA 2

Záruka poskytnutá na colný dlh, ktorý vznikol alebo by mohol vzniknúť

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 81

Prípady, v ktorých sa nevyžaduje záruka za tovar umiestnený do colného režimu dočasné použitie

[Článok 89 ods. 8 písm. c) kódexu]

Umiestnenie tovaru do colného režimu dočasné použitie nepodlieha poskytnutiu záruky v týchto prípadoch:

a)

ak možno podať colné vyhlásenie ústne alebo ktorýmkoľvek iným úkonom uvedeným v článku 141;

b)

v prípade materiálov používaných v medzinárodnej doprave leteckými, lodnými alebo železničnými spoločnosťami alebo poskytovateľmi poštových služieb za predpokladu, že uvedené materiály sú zreteľne označené;

c)

v prípade obalov, ktoré sú dovážané prázdne, za predpokladu, že sú nezmazateľne a neodstrániteľne označené;

d)

v prípade, že predchádzajúci držiteľ povolenia na dočasné použitie navrhol tovar do colného režimu dočasné použitie v súlade s článkom 136 alebo článkom 139 a uvedený tovar sa na rovnaké účely následne umiestni do colného režimu dočasné použitie.

Článok 82

Záruka vo forme záväzku ručiteľa

[Článok 94, článok 22 ods. 4 a článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

1.   Ak sa záruka poskytuje vo forme záväzku ručiteľa a môže sa použiť vo viac ako jednom členskom štáte, ručiteľ určí v každom členskom štáte, v ktorom sa môže záruka použiť, adresu na doručovanie alebo vymenuje zástupcu.

2.   Zrušenie schválenia ručiteľa alebo záväzku ručiteľa nadobúda účinnosť 16. dňom nasledujúcom po dni, kedy bolo rozhodnutie o zrušení ručiteľovi doručené alebo kedy sa považuje za doručené.

3.   Zrušenie záväzku ručiteľom nadobúda účinnosť 16. dňom nasledujúcom po dni, kedy ručiteľ oznámil zrušenie colnému úradu, na ktorom bola záruka poskytnutá.

4.   Ak sa záruka vzťahujúca sa na jedinú operáciu (jednotlivá záruka) poskytuje v podobe záručných dokladov, môže sa poskytnúť pomocou iných prostriedkov ako sú techniky elektronického spracovania údajov.

Článok 83

Iné formy záruky ako zloženie peňažných prostriedkov v hotovosti alebo poskytnutie záväzku ručiteľom

[Článok 92 ods. 1 písm. c) kódexu]

1.   Iné formy záruky ako zloženie peňažných prostriedkov v hotovosti alebo poskytnutie záväzku ručiteľom sú tieto:

a)

vytvorenie hypotéky, uloženia bremena na pozemok, antichrézie (záložného práva) alebo iného práva považovaného za rovnocenné právu v oblasti nehnuteľností;

b)

postúpenie pohľadávky, založenie tovaru, cenných papierov alebo pohľadávok, so vzdaním sa ich vlastníctva alebo bez neho, alebo založenie vkladných knižiek alebo zápis do vnútroštátneho registra dlhov;

c)

prevzatie spoločnej zmluvnej zodpovednosti za celú výšku dlhu treťou stranou schválenou na tento účel colnými orgánmi alebo predloženie zmenky, za výplatu ktorej táto tretia strana ručí;

d)

zloženie peňažných prostriedkov v hotovosti alebo spôsobom platby uznaným ako rovnocenný v inej mene než v eurách alebo v mene členského štátu, v ktorom sa záruka vyžaduje;

e)

účasť, pod podmienkou platby príspevku, vo všeobecnej záručnej schéme spravovanej colnými orgánmi.

2.   Formy záruky uvedené v odseku 1 sa neprijímajú na umiestnenie tovaru do colného režimu tranzit Únie.

3.   Členské štáty prijímajú formy záruky uvedené v odseku 1, pokiaľ sa uvedené formy prijímajú podľa vnútroštátnych právnych predpisov.

Oddiel 2

Celková záruka a upustenie od záruky

Článok 84

Zníženie úrovne celkovej záruky a upustenie od záruky

(Článok 95 ods. 2 kódexu)

1.   Povolenie použiť celkovú záruku so sumou zníženou na 50 % referenčnej sumy sa udelí, ak žiadateľ preukáže, že spĺňa tieto podmienky:

a)

žiadateľ vedie účtovný systém, ktorý je v súlade so všeobecne prijatými účtovnými zásadami uplatňovanými v členskom štáte, kde sa účty vedú, a ktorý uľahčí colné kontroly založené na audite a uchováva historický záznam údajov, ktorým sa zaisťuje kontrolný záznam od okamihu vloženia údajov do spisu;

b)

žiadateľ má také administratívne usporiadanie, ktoré zodpovedá druhu a veľkosti podniku a ktoré je vhodné na riadenie toku tovaru, a vykonáva vnútorné kontroly umožňujúce predchádzať chybám, odhaliť a opraviť ich a predchádzať nezákonným alebo neregulárnym transakciám a odhaliť ich;

c)

proti žiadateľovi sa nevedie konkurzné konanie;

d)

počas posledných troch rokov pred podaním žiadosti žiadateľ splnil svoje finančné povinnosti v súvislosti so zaplatením ciel a všetkých ďalších platieb, daní alebo poplatkov, ktoré sa vyberajú pri dovoze alebo vývoze tovaru alebo v súvislosti s jeho dovozom alebo vývozom;

e)

žiadateľ preukáže na základe záznamov a informácií dostupných za posledné tri roky pred podaním žiadosti, že má dostatočné finančné postavenie na splnenie svojich povinností a záväzkov s ohľadom na druh a objem obchodnej činnosti, a to vrátane absencie záporných čistých aktív, okrem prípadu, keď ich možno pokryť;

f)

žiadateľ vie preukázať, že má dostatočné finančné prostriedky na splnenie svojich povinností vo vzťahu k tej časti referenčnej sumy, na ktorú sa nevzťahuje záruka.

2.   Povolenie použiť celkovú záruku so sumou zníženou na 30 % referenčnej sumy sa udelí, ak žiadateľ preukáže, že spĺňa tieto podmienky:

a)

žiadateľ vedie účtovný systém, ktorý je v súlade so všeobecne prijatými účtovnými zásadami uplatňovanými v členskom štáte, kde sa účty vedú, a ktorý uľahčí colné kontroly založené na audite a uchováva historický záznam údajov, ktorým sa zaisťuje kontrolný záznam od okamihu vloženia údajov do spisu;

b)

žiadateľ má také administratívne usporiadanie, ktoré zodpovedá druhu a veľkosti podniku a ktoré je vhodné na riadenie toku tovaru, a vykonáva vnútorné kontroly umožňujúce predchádzať chybám, odhaliť a opraviť ich a predchádzať nezákonným alebo neregulárnym transakciám a odhaliť ich;

c)

žiadateľ zabezpečí, aby príslušní zamestnanci mali pokyn informovať colné orgány vždy, keď sa odhalia problémy týkajúce sa dodržiavania podmienok, a zavedie postupy informovania colných orgánov o takýchto problémoch;

d)

proti žiadateľovi sa nevedie konkurzné konanie;

e)

počas posledných troch rokov pred podaním žiadosti žiadateľ splnil svoje finančné povinnosti v súvislosti so zaplatením ciel a všetkých ďalších platieb, daní alebo poplatkov, ktoré sa vyberajú pri dovoze alebo vývoze tovaru alebo v súvislosti s jeho dovozom alebo vývozom;

f)

žiadateľ preukáže na základe záznamov a informácií dostupných za posledné tri roky pred podaním žiadosti, že má dostatočné finančné postavenie na splnenie svojich povinností a záväzkov s ohľadom na druh a objem obchodnej činnosti, a to vrátane absencie záporných čistých aktív, okrem prípadu, keď ich možno pokryť;

g)

žiadateľ vie preukázať, že má dostatočné finančné prostriedky na splnenie svojich povinností vo vzťahu k tej časti referenčnej sumy, na ktorú sa nevzťahuje záruka.

3.   Od povinnosti poskytnúť záruku sa upustí, ak žiadateľ, preukáže, že spĺňa tieto podmienky:

a)

žiadateľ vedie účtovný systém, ktorý je v súlade so všeobecne prijatými účtovnými zásadami uplatňovanými v členskom štáte, kde sa účty vedú, a ktorý uľahčí colné kontroly založené na audite a uchováva historický záznam údajov, ktorým sa zaisťuje kontrolný záznam od okamihu vloženia údajov do spisu;

b)

žiadateľ umožní colnému orgánu fyzický prístup do svojich účtovných systémov a v prípade potreby do svojich obchodných a prepravných záznamov;

c)

žiadateľ má logistický systém, ktorým sa tovar identifikuje ako tovar Únie alebo ako tovar, ktorý nie je tovarom Únie a v ktorom sa prípadne uvádza miesto, kde sa tovar nachádza;

d)

žiadateľ má také administratívne usporiadanie, ktoré zodpovedá druhu a veľkosti podniku a ktoré je vhodné na riadenie toku tovaru, a vykonáva vnútorné kontroly umožňujúce predchádzať chybám, odhaliť a opraviť ich a predchádzať nezákonným alebo neregulárnym transakciám a odhaliť ich;

e)

ak to možno uplatniť, žiadateľ má zavedené uspokojivé postupy pre zaobchádzanie s licenciami a povoleniami udelenými v súlade s opatreniami obchodnej politiky alebo súvisiacimi s obchodom s poľnohospodárskymi výrobkami;

f)

žiadateľ má zavedené uspokojivé postupy na archiváciu svojich záznamov a informácií a na ochranu proti strate informácií;

g)

žiadateľ zabezpečí, aby príslušní zamestnanci mali pokyn informovať colné orgány vždy, keď sa odhalia problémy týkajúce sa dodržiavania podmienok, a zavedie postupy informovania colných orgánov o takýchto problémoch;

h)

žiadateľ má zavedené vhodné bezpečnostné opatrenia na ochranu svojho počítačového systému pred neoprávneným vniknutím a na zabezpečenie svojej dokumentácie;

i)

proti žiadateľovi sa nevedie konkurzné konanie;

j)

počas posledných troch rokov pred podaním žiadosti žiadateľ splnil svoje finančné povinnosti v súvislosti so zaplatením ciel a všetkých ďalších platieb, daní alebo poplatkov, ktoré sa vyberajú pri dovoze alebo vývoze tovaru alebo v súvislosti s jeho dovozom alebo vývozom;

k)

žiadateľ preukáže na základe záznamov a informácií dostupných za posledné tri roky pred podaním žiadosti, že má dostatočné finančné postavenie na splnenie svojich povinností a záväzkov s ohľadom na druh a objem obchodnej činnosti, a to vrátane absencie záporných čistých aktív, okrem prípadu, keď ich možno pokryť;

l)

žiadateľ vie preukázať, že má dostatočné finančné prostriedky na splnenie svojich povinností vo vzťahu k tej časti referenčnej sumy, na ktorú sa nevzťahuje záruka.

4.   Ak bol žiadateľ založený pred menej než tromi rokmi, požiadavka uvedená v odseku 1 písm. d), odseku 2 písm. e) a odseku 3 písm. j) sa overuje na základe dostupných záznamov a informácií.

Oddiel 3

Ustanovenia týkajúce sa colného režimu tranzit Únie a režimu podľa Istanbulského dohovoru a dohovoru ATA

Článok 85

Oslobodenie od záväzkov ručiteľa v rámci colného režimu tranzit Únie

[Článok 6 ods. 2, článok 6 ods. 3 písm. a) a článok 98 kódexu]

1.   Ak colný režim tranzit Únie nebol ukončený, colné orgány členského štátu odoslania oznámia ručiteľovi do deviatich mesiacov od uplynutia predpísanej lehoty na predloženie tovaru colnému úradu určenia, že colný režim nebol ukončený.

2.   Ak colný režim tranzit Únie nebol ukončený, colné orgány určené v súlade s článkom 87 kódexu oznámia ručiteľovi do troch rokov odo dňa prijatia colného vyhlásenia o tranzite, že má alebo môže mať povinnosť zaplatiť dlh, za ktorý ručí v súvislosti s predmetnou tranzitnou operáciou Únie.

3.   Ručiteľ je zbavený svojich záväzkov, ak mu pred uplynutím časovej lehoty nebolo vydané žiadne z oznámení uvedených v odsekoch 1 a 2.

4.   Ak bolo vydané niektoré z uvedených oznámení, ručiteľovi sa oznámi vyberanie colného dlhu alebo ukončenie colného režimu.

5.   Spoločné požiadavky na údaje týkajúce sa oznámenia uvedeného v odseku 1 sa stanovujú v prílohe 32-04.

Spoločné požiadavky na údaje týkajúce sa oznámenia uvedeného v odseku 2 sa stanovujú v prílohe 32-05.

6.   V súlade s článkom 6 ods. 3 písm. a) kódexu môžu byť oznámenia uvedené v odsekoch 1 a 2 zaslané inými prostriedkami než technikami elektronického spracovania údajov.

Článok 86

Pohľadávka na platbu voči záručnému združeniu za tovar, na ktorý sa vzťahuje karnet ATA, a oznámenie o neukončení karnetov CPD záručnému združeniu v rámci režimu Dohovoru ATA alebo Istanbulského dohovoru

[Článok 6 ods. 2, článok 6 ods. 3 písm. a) a článok 98 kódexu]

1.   V prípade nedodržania jednej z povinností podľa karnetu ATA alebo karnetu CPD colné orgány regularizujú doklady na dočasné použitie („pohľadávka na platbu voči záručnému združeniu“, resp. „oznámenie o neukončení“) v súlade článkami 9, 10 a 11 prílohy A k Istanbulskému dohovoru alebo v prípade potreby v súlade s článkami 7, 8 a 9 Dohovoru ATA.

2.   Suma dovozného cla a dane vyplývajúce z pohľadávky na platbu voči záručnému združeniu sa vypočítajú pomocou vzoru formulára pre clo a dane.

3.   Spoločné požiadavky na údaje týkajúce sa pohľadávky na platbu voči záručnému združeniu uvedenej v odseku 1 sa stanovujú v prílohe 33-01.

4.   Spoločné požiadavky na údaje týkajúce sa oznámenia o neukončení karnetov CPD uvedeného v odseku 1 sa stanovujú v prílohe 33-02.

5.   V súlade s článkom 6 ods. 3 písm. a) kódexu sa pohľadávka na platbu voči záručnému združeniu a oznámenie o neukončení karnetov CPD môžu zaslať príslušnému záručnému združeniu inými prostriedkami než technikami elektronického spracovania údajov.

KAPITOLA 3

Vyberanie a platenie cla a vrátenie a odpustenie sumy dovozného a vývozného cla

Oddiel 1

Určenie sumy dovozného alebo vývozného cla, oznámenie colného dlhu a zápis do účtovnej evidencie

Pododdiel 1

Oznámenie colného dlhu a pohľadávka na platbu od záručného združenia

Článok 87

Prostriedky oznámenia colného dlhu

[Článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

Oznámenie colného dlhu v súlade s článkom 102 kódexu sa môže uskutočniť inými prostriedkami než technikami elektronického spracovania údajov.

Článok 88

Oslobodenie od oznamovania colného dlhu

[Článok 102 ods. 1 písm. d) kódexu]

1.   Colné orgány môžu upustiť od oznámenia colného dlhu, ktorý vznikol nesplnením povinnosti alebo nedodržaním podmienky podľa článku 79 alebo 82 kódexu, ak je príslušná suma dovozného alebo vývozného cla nižšia ako 10 EUR.

2.   Ak bol colný dlh pôvodne oznámený so sumou dovozného alebo vývozného cla, ktorá bola nižšia ako je suma splatného dovozného alebo vývozného cla, colné orgány môžu upustiť od oznámenia colného dlhu vo výške rozdielu medzi uvedenými sumami za predpokladu, že je nižší ako 10 EUR.

3.   Obmedzenie vo výške 10 EUR uvedené v odseku 1 a 2 sa uplatňuje na každé vyberanie colného dlhu.

Oddiel 2

Platba sumy dovozného alebo vývozného cla

Článok 89

Pozastavenie lehoty na zaplatenie v prípade žiadosti o odpustenie cla

[Článok 108 ods. 3 písm. a) kódexu]

1.   Colné orgány pozastavia lehotu na zaplatenie sumy dovozného alebo vývozného cla zodpovedajúcej colnému dlhu, kým sa nerozhodne o žiadosti o odpustenie cla, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

ak bola podaná žiadosť o odpustenie cla podľa článku 118, 119 alebo 120 kódexu, je pravdepodobné, že podmienky stanovené v príslušnom článku budú splnené;

b)

ak bola podaná žiadosť o odpustenie cla podľa článku 117 kódexu, je pravdepodobné, že podmienky stanovené v článku 117 a článku 45 ods. 2 kódexu budú splnené.

2.   Ak tovar, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o odpustenie cla, v dobe podania žiadosti už nie je pod colným dohľadom, poskytne sa záruka.

3.   Odchylne od odseku 2 colné orgány záruku nevyžadujú, ak sa zistí, že poskytnutie záruky by dlžníkovi pravdepodobne spôsobilo vážne hospodárske alebo sociálne ťažkosti.

Článok 90

Pozastavenie lehoty na zaplatenie v prípade tovaru, ktorý sa má zhabať, zničiť alebo prenechať v prospech štátu

[Článok 108 ods. 3 písm. b) kódexu]

Colné orgány pozastavia lehotu na zaplatenie sumy dovozného alebo vývozného cla zodpovedajúcej colnému dlhu, ak je tovar ešte pod colným dohľadom a má sa zhabať, zničiť alebo prenechať v prospech štátu a colné orgány sa nazdávajú, že podmienky na zhabanie, zničenie alebo prenechanie v prospech štátu budú pravdepodobne splnené, a to až kým sa nevydá konečné rozhodnutie o jeho zhabaní, zničení alebo prenechaní v prospech štátu.

Článok 91

Pozastavenie lehoty na zaplatenie v prípade colného dlhu, ktorý vznikol nesplnením povinnosti alebo nedodržaním podmienky

[Článok 108 ods. 3 písm. c) kódexu]

1.   Colné orgány pozastavia lehotu na zaplatenie sumy dovozného alebo vývozného cla zodpovedajúcej colnému dlhu, ktorú má uhradiť osoba uvedená v článku 79 ods. 3 písm. a) kódexu, ak colný dlh vznikol nesplnením povinnosti alebo nedodržaním podmienky podľa článku 79 kódexu za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a)

v súlade s článkom 79 ods. 3 písm. b) alebo c) kódexu bol zistený najmenej jeden ďalší dlžník;

b)

suma príslušného dovozného alebo vývozného cla bola dlžníkovi uvedenému v písmene a) oznámená v súlade s článkom 102 kódexu;

c)

osoba uvedená v článku 79 ods. 3 písm. a) kódexu sa nepovažuje za dlžníka v súlade s článkom 79 ods. 3 písm. b) alebo c) kódexu a uvedenej osobe nemožno prisúdiť žiadne podvodné konanie ani zjavnú nedbanlivosť.

2.   Pozastavenie je podmienené tým, že osoba, v prospech ktorej je udelené, poskytne záruku na sumu predmetného dovozného alebo vývozného cla, s výnimkou niektorej z týchto situácií:

a)

záruka za celú sumu predmetného dovozného alebo vývozného cla už existuje a ručiteľ nebol zbavený svojich záväzkov;

b)

na základe doloženého posúdenia sa zistilo, že požiadavka na poskytnutie záruky by dlžníkovi pravdepodobne spôsobila vážne hospodárske alebo sociálne ťažkosti.

3.   Lehota na pozastavenie je obmedzená na jeden rok. Colné orgány však môžu túto lehotu z opodstatnených dôvodov predĺžiť.

Oddiel 3

Vrátenie a odpustenie

Pododdiel 1

Všeobecné ustanovenia a postup

Článok 92

Žiadosť o vrátenie alebo odpustenie

[Článok 6 ods. 3 písm. a), článok 22 ods. 1 a článok 103 kódexu]

1.   Odchylne od článku 22 ods. 1 tretieho pododseku kódexu sa žiadosť o vrátenie alebo odpustenie dovozného alebo vývozného cla podľa článku 116 kódexu podáva príslušnému colnému úradu členského štátu, v ktorom sa dlh oznámil.

2.   Žiadosť uvedená v odseku 1 sa môže podať inými prostriedkami než technikami elektronického spracovania údajov v súlade s ustanoveniami príslušného členského štátu.

Článok 93

Doplňujúce informácie v prípade, že sa tovar nachádza v inom členskom štáte

[Článok 6 ods. 2 a článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

Všeobecné požiadavky na údaje týkajúce sa žiadosti o doplňujúce informácie, ak sa tovar nachádza v inom členskom štáte, sa stanovujú v prílohe 33-06.

Žiadosť o doplňujúce informácie uvedená v prvom pododseku sa môže podať inými prostriedkami než technikami elektronického spracovania údajov.

Článok 94

Prostriedky na oznámenie rozhodnutia o vrátení alebo odpustení

[Článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

Rozhodnutie o vrátení alebo odpustení dovozného alebo vývozného cla sa môže dotknutej osobe oznámiť inými prostriedkami než technikami elektronického spracovania údajov.

Článok 95

Spoločné požiadavky na údaje týkajúce sa formalít, ak sa tovar nachádza v inom členskom štáte

(Článok 6 ods. 2 kódexu)

Spoločné požiadavky na údaje na účely odpovede na žiadosť o informácie o splnení formalít, ak sa žiadosť o vrátenie alebo odpustenie týka tovaru, ktorý sa nachádza v inom členskom štáte, ako je štát, v ktorom sa colný dlh oznámil, sa stanovujú v prílohe 33-07.

Článok 96

Prostriedky na zasielanie informácií o splnení formalít, ak sa tovar nachádza v inom členskom štáte

[Článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

Odpoveď uvedená v článku 95 sa môže zaslať inými prostriedkami než technikami elektronického spracovania údajov.

Článok 97

Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o vrátení alebo odpustení

(Článok 22 ods. 3 kódexu)

Ak sa použije článok 116 ods. 3 prvý pododsek kódexu alebo článok 116 ods. 3 druhý pododsek písm. b) kódexu, lehota na vydanie rozhodnutia o vrátení alebo odpustení sa pozastaví, kým príslušný členský štát nedostane oznámenie o rozhodnutí Komisie alebo oznámenie Komisie o vrátení spisu z dôvodov uvedených v článku 98 ods. 6.

Ak sa použije článok 116 ods. 3 druhý pododsek písm. b) kódexu, lehota na vydanie rozhodnutia o vrátení alebo odpustení sa pozastaví, kým príslušný členský štát nedostane oznámenie o rozhodnutí Komisie v danom prípade s porovnateľným skutkovým a právnym stavom.

Pododdiel 2

Rozhodnutia, ktoré má prijať Komisia

Článok 98

Postúpenie spisu Komisii na rozhodnutie

(Článok 116 ods. 3 kódexu)

1.   Členské štáty oznámia dotknutej osobe svoj zámer postúpiť spis Komisii pred jeho postúpením a poskytnú jej 30 dní na podpísanie vyhlásenia, v ktorom potvrdí, že spis prečítala a vyhlási, že nemá nič na doplnenie alebo uvedie všetky dodatočné informácie, o ktorých sa nazdáva, že by sa mali doplniť. Ak dotknutá osoba neposkytne uvedené vyhlásenie do 30 dní, predpokladá sa, že spis čítala a nemá nič na doplnenie.

2.   Ak členský štát postúpi spis Komisii na rozhodnutie v prípadoch uvedených v článku 116 ods. 3 kódexu, spis obsahuje aspoň:

a)

zhrnutie prípadu;

b)

podrobné informácie dokladajúce, že podmienky uvedené v článku 119 alebo článku 120 kódexu sú splnené;

c)

vyhlásenie uvedené v odseku 1 alebo vyhlásenie členského štátu potvrdzujúce, že sa predpokladá, že dotknutá osoba spis čítala a nemá nič na doplnenie.

3.   Komisia príslušnému členskému štátu potvrdí prijatie spisu hneď po jeho doručení.

4.   Do 15 dní od doručenia spisu Komisia sprístupní všetkým členským štátom kópiu zhrnutia prípadu uvedeného v odseku 2 písm. a).

5.   Ak informácie postúpené členským štátom Komisii nepostačujú na to, aby prijala rozhodnutie, Komisia si môže od daného členského štátu vyžiadať dodatočné informácie.

6.   Komisia vráti spis členskému štátu a tento prípad sa považuje za prípad, ktorý nebol nikdy predložený Komisii v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a)

spis je zjavne neúplný, pretože neobsahuje žiadne informácie, ktoré by odôvodňovali jeho posúdenie Komisiou;

b)

podľa článku 116 ods. 3 druhého pododseku kódexu prípad nemal byť predložený Komisii;

c)

v čase, keď Komisia ešte stále spis posudzuje, členský štát postúpi Komisii nové informácie takej povahy, ktoré podstatne menia prezentáciu skutkového stavu alebo právne posúdenie prípadu.

Článok 99

Právo dotknutej osoby na vypočutie

(Článok 116 ods. 3 kódexu)

1.   Ak má Komisia v úmysle prijať rozhodnutie v neprospech dotknutej osoby v prípadoch uvedených v článku 116 ods. 3 kódexu, oznámi dotknutej osobe písomne svoje námietky spolu s odkazom na všetky doklady a informácie, na ktorých svoje námietky zakladá. Komisia informuje dotknutú osobu o jej práve na prístup k spisu.

2.   Komisia informuje dotknutý členský štát o svojom zámere a o zaslaní oznámenia uvedeného v odseku 1.

3.   Dotknutej osobe sa umožní, aby Komisii písomne vyjadrila svoje stanovisko v lehote 30 dní odo dňa doručenia oznámenia uvedeného v odseku 1.

Článok 100

Lehoty

(Článok 116 ods. 3 kódexu)

1.   Komisia rozhodne o tom, či je vrátenie alebo odpustenie odôvodnené, do deviatich mesiacov odo dňa, kedy jej bol doručený spis uvedený v článku 98 ods. 1.

2.   Ak Komisia považovala za potrebné vyžiadať si od členského štátu dodatočné informácie uvedené v článku 98 ods. 5, lehota uvedená v odseku 1 sa predĺži o rovnaké obdobie, ako je obdobie, ktoré uplynie medzi dňom, kedy Komisia zaslala žiadosť o dodatočné informácie a dňom, kedy jej informácie boli doručené. Komisia oboznámi dotknutú osobu s predĺžením.

3.   Ak Komisia vedie vyšetrovanie s cieľom prijať rozhodnutie, lehota uvedená v odseku 1 sa predĺži o čas potrebný na dokončenie vyšetrovania. Takéto predĺženie však nesmie presiahnuť deväť mesiacov. Komisia upovedomí členský štát a dotknutú osobu o dátumoch začatia a ukončenia vyšetrovania.

4.   Ak Komisia zamýšľa prijať rozhodnutie v neprospech dotknutej osoby podľa článku 99 ods. 1, lehota uvedená v odseku 1 sa predĺži o 30 dní.

Článok 101

Oznámenie rozhodnutia

(Článok 116 ods. 3 kódexu)

1.   Komisia oznámi dotknutému členskému štátu svoje rozhodnutie čo možno najskôr a v každom prípade do 30 dní od uplynutia lehoty uvedenej v článku 100 ods. 1.

2.   Colný orgán príslušný na vydanie rozhodnutia vydá rozhodnutie na základe rozhodnutia Komisie oznámeného podľa odseku 1.

Členský štát colného orgánu príslušného na vydanie rozhodnutia o ňom informuje Komisiu tým, že jej zašle kópiu príslušného rozhodnutia.

3.   Ak je rozhodnutie v prípadoch uvedených v článku 116 ods. 3 kódexu v prospech dotknutej osoby, Komisia môže určiť podmienky, za ktorých majú colné orgány v prípadoch s porovnateľným skutkovým a právnym stavom clo vracať alebo odpúšťať.

Článok 102

Dôsledky neprijatia alebo neoznámenia rozhodnutia

(Článok 116 ods. 3 kódexu)

Ak Komisia neprijme rozhodnutie v lehote stanovenej v článku 100 alebo neoznámi rozhodnutie príslušnému členskému štátu v lehote stanovenej v článku 101 ods. 1, colný orgán príslušný na vydanie rozhodnutia vydá rozhodnutie v prospech dotknutej osoby.

KAPITOLA 4

Zánik colného dlhu

Článok 103

Porušenia, ktoré nemajú zásadný vplyv na riadne uplatňovanie colného režimu

[Článok 124 ods. 1 písm. h) a i) kódexu]

Za porušenia, ktoré nemajú zásadný vplyv na riadne uplatňovanie colného režimu, sa považujú tieto situácie:

a)

prekročenie lehoty o obdobie nepresahujúce predĺženie lehoty, ktoré by bolo bývalo udelené, ak by sa oň bolo bývalo požiadalo;

b)

ak v súvislosti s tovarom umiestneným do osobitného colného režimu alebo dočasne uskladneným tovarom vznikol colný dlh podľa článku 79 ods. 1 písm. a) alebo c) kódexu a tento tovar bol následne prepustený do voľného obehu;

c)

ak bol colný dohľad následne obnovený v prípade tovaru, ktorý oficiálne nie je súčasťou režimu tranzit, ale ktorý bol predtým dočasne uskladnený alebo bol umiestnený do osobitného colného režimu spolu s tovarom oficiálne umiestneným do tohto režimu tranzit;

d)

v prípade tovaru umiestneného do osobitného colného režimu iného ako režimov tranzit a slobodné pásma alebo v prípade tovaru, ktorý je dočasné uskladnený, ak došlo k chybe týkajúcej sa informácií v colnom vyhlásení, ktorým sa ukončuje daný colný režim alebo ktorým sa skončí dočasné uskladnenie, za predpokladu, že chyba nemá vplyv na ukončenie colného režimu alebo skončenie dočasného uskladnenia;

e)

ak vznikol colný dlh podľa článku 79 ods. 1 písm. a) alebo b) kódexu za predpokladu, že dotknutá osoba informuje príslušné colné orgány o tomto nesplnení povinnosti alebo nedodržaní podmienky buď pred tým, ako bol colný dlh oznámený, alebo pred tým, ako colné orgány informovali uvedenú osobu, že zamýšľajú vykonať kontrolu.

HLAVA IV

TOVAR PREPRAVOVANÝ NA COLNÉ ÚZEMIE ÚNIE

KAPITOLA 1

Predbežné colné vyhlásenie o vstupe

Článok 104

Upustenie od povinnosti podať predbežné colné vyhlásenie o vstupe

[Článok 127 ods. 2 písm. b) kódexu]

1.   Od podania predbežného colného vyhlásenia o vstupe sa upustí, pokiaľ ide o tento tovar:

a)

elektrická energia;

b)

tovar, ktorý vstupuje potrubím;

c)

listové zásielky;

d)

zariadenie domácností podľa vymedzenia v článku 2 ods. 1 písm. d) nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 zo 16. novembra 2009 ustanovujúceho systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla (14) za predpokladu, že sa neprepravuje na základe zmluvy o preprave;

e)

tovar, pri ktorom je povolené ústne colné vyhlásenie v súlade s článkom 135 a článkom 136 ods. 1, za predpokladu, že sa neprepravuje na základe zmluvy o preprave;

f)

tovar podľa článku 138 písm. b) až d) alebo článku 139 ods. 1, ktorý sa považuje za navrhnutý v súlade s článkom 141, za predpokladu, že sa neprepravuje na základe zmluvy o preprave;

g)

tovar v osobnej batožine cestujúcich;

h)

tovar prepravovaný na podklade tlačiva 302 ustanoveného v Zmluve medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúcej sa na status ich ozbrojených síl, podpísanej v Londýne 19. júna 1951;

i)

zbrane a vojenské vybavenie prepravované na colné územie Únie orgánmi zodpovednými za vojenskú obranu členského štátu, vojenskou prepravou alebo prepravou uskutočňovanou na výlučné použitie vojenskými orgánmi;

j)

nasledujúci tovar prepravovaný na colné územie Únie priamo zo zariadení na mori, ktoré prevádzkuje osoba usadená na colnom území Únie:

i)

tovar, ktorý bol súčasťou uvedených zariadení na mori na účely ich výstavby, opravy, údržby alebo konverzie;

ii)

tovar, ktorý bol použitý pri montáži zariadení a vybavenia na zariadeniach na mori;

iii)

zásoby použité alebo spotrebované na zariadeniach na mori;

iv)

iný ako nebezpečný odpad z uvedených zariadení na mori;

k)

tovar, ktorý spĺňa požiadavky na oslobodenie podľa Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch z 18. apríla 1961, Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch z 24. apríla 1963, iných konzulárnych dohovorov alebo podľa Newyorského dohovoru zo 16. decembra 1969 o osobitných misiách;

l)

tento tovar na palube plavidiel a lietadiel:

i)

tovar, ktorý bol dodaný na účel jeho zabudovania do plavidiel a lietadiel, ako ich častí alebo príslušenstvo;

ii)

tovar na činnosť motorov, strojov a iného zariadenia uvedených plavidiel alebo lietadiel;

iii)

potraviny a iné výrobky určené na spotrebu alebo predaj na palube;

m)

tovar prepravovaný na colné územie Únie z týchto území: Ceuta a Melilla, Gibraltar, Helgoland, Sanmarínska republika, Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát), obce Livigno a Campione d’Italia, alebo talianske pobrežné vody jazera Lugano nachádzajúce sa medzi brehom a politickou hranicou územia medzi obcami Ponte Tresa a Porto Ceresio;

n)

produkty morského rybolovu a iné produkty, ktoré získali rybárske plavidlá Únie z mora mimo colného územia Únie;

o)

plavidlá a tovar prepravovaný na nich, ktoré vstupujú do teritoriálnych vôd členského štátu výlučne s cieľom naložiť zásoby na palubu a bez toho, aby sa napojili na nejaké z prístavných zariadení;

p)

tovar zahrnutý v karnetoch ATA a CPD za predpokladu, že sa neprepravuje na základe zmluvy o preprave.

2.   Do 31. decembra 2020 sa upustí od podávania predbežného colného vyhlásenia o vstupe, pokiaľ ide o tovar v poštových zásielkach, ktorých hmotnosť nepresahuje 250 gramov.

V prípade tovaru, ktorý sa prepravuje na colné územie Únie v poštových zásielkach s hmotnosťou presahujúcou 250 gramov, avšak bez podania predbežného colného vyhlásenia o vstupe, sa sankcie neuplatňujú. Analýza rizík sa vykoná pri predložení tovaru a, ak je to možné, na základe vyhlásenia na dočasné uskladnenie alebo colného vyhlásenia, ktoré sa na tento tovar vzťahuje.

Komisia k 31. decembru 2020 preskúma situáciu tovaru v poštových zásielkach podľa tohto odseku s cieľom vykonať úpravy, ktoré sa môžu ukázať potrebné vzhľadom na využívanie elektronických prostriedkov týkajúcich sa prepravy tovaru zo strany prevádzkovateľov poštových služieb.

Článok 105

Lehoty na podanie predbežného colného vyhlásenia o vstupe v prípade dopravy po mori

(Článok 127 ods. 3 a 7 kódexu)

Ak sa tovar prepravuje na colné územie Únie po mori, predbežné colné vyhlásenie o vstupe sa podá v týchto lehotách:

a)

náklad v kontajneroch, na ktorý sa nevzťahuje písmeno c) ani písmeno d): najneskôr 24 hodín pred naložením tovaru na plavidlo, na ktorom sa má prepraviť na colné územie Únie;

b)

voľne ložený alebo kombinovaný náklad, na ktorý sa nevzťahuje písmeno c) ani písmeno d): najneskôr štyri hodiny pred príchodom plavidla do prvého prístavu vstupu na colnom území Únie;

c)

najneskôr dve hodiny pred príchodom plavidla do prvého prístavu vstupu na colnom území Únie, ak tovar prichádza z:

i)

Grónska;

ii)

Faerských ostrovov

iii)

Islandu;

iv)

prístavov v Baltskom mori, Severnom mori, Čiernom mori alebo Stredozemnom mori;

v)

akéhokoľvek prístavu v Maroku;

d)

preprava, na ktorú sa nevzťahuje písmeno c), medzi územím mimo colného územia Únie a francúzskymi zámorskými departmentmi, Azorami, Madeirou alebo Kanárskymi ostrovmi, ak trvanie cesty nepresahuje 24 hodín: najneskôr dve hodiny pred príchodom do prvého prístavu vstupu na colnom území Únie.

Článok 106

Lehoty na podanie predbežného colného vyhlásenia o vstupe v prípade leteckej dopravy

(Článok 127 ods. 3 a 7 kódexu)

1.   Ak sa tovar prepravuje na colné územie Únie letecky, predbežné colné vyhlásenie o vstupe sa podá čo najskôr.

Minimálny súbor údajov predbežného colného vyhlásenia o vstupe sa podá najneskôr pred naložením tovaru do lietadla, v ktorom sa má tovar prepraviť na colné územie Únie.

2.   V prípade, že sa v lehote uvedenej v odseku 1 druhom pododseku poskytol len minimálny súbor údajov predbežného colného vyhlásenia o vstupe, ostatné údaje sa poskytnú v týchto lehotách:

a)

v prípade letov s dĺžkou trvania menej ako štyri hodiny: najneskôr v čase skutočného odletu lietadla;

b)

v prípade ostatných letov: najneskôr štyri hodiny pred príletom lietadla na prvé letisko na colnom území Únie.

Článok 107

Lehoty na podanie predbežného colného vyhlásenia o vstupe v prípade železničnej dopravy

(Článok 127 ods. 3 a 7 kódexu)

Ak sa tovar prepravuje na colné územie Únie po železnici, predbežné colné vyhlásenie o vstupe sa podá v týchto lehotách:

a)

ak cesta vlakom z poslednej stanice zoradenia vlaku, ktorá sa nachádza v tretej krajine, na colný úrad prvého vstupu trvá menej ako dve hodiny: najneskôr jednu hodinu pred príchodom tovaru na miesto, pre ktoré je uvedený colný úrad príslušný;

b)

vo všetkých ostatných prípadoch: najneskôr dve hodiny pred príchodom tovaru na miesto, pre ktoré je colný úrad prvého vstupu príslušný.

Článok 108

Lehoty na podanie predbežného colného vyhlásenia o vstupe v prípade cestnej dopravy

(Článok 127 ods. 3 a 7 kódexu)

Ak sa tovar prepravuje na colné územie Únie po ceste, predbežné colné vyhlásenie o vstupe sa podá najneskôr jednu hodinu pred príchodom tovaru na miesto, pre ktoré je colný úrad prvého vstupu príslušný.

Článok 109

Lehoty na podanie predbežného colného vyhlásenia o vstupe v prípade vnútrozemskej vodnej dopravy

(Článok 127 ods. 3 a 7 kódexu)

Ak sa tovar prepravuje na colné územie Únie vnútrozemskými vodnými cestami, predbežné colné vyhlásenie o vstupe sa podá najneskôr dve hodiny pred príchodom tovaru na miesto, pre ktoré je colný úrad prvého vstupu príslušný.

Článok 110

Lehoty na podanie predbežného colného vyhlásenia o vstupe v prípade kombinovanej dopravy

(Článok 127 ods. 3 a 7 kódexu)

Ak sa tovar prepravuje na colné územie Únie v dopravnom prostriedku, ktorý je sám prepravovaný aktívnym dopravným prostriedkom, je lehotou na podanie predbežného colného vyhlásenia o vstupe lehota, ktorá platí pre aktívny dopravný prostriedok.

Článok 111

Lehoty na podanie predbežného colného vyhlásenia o vstupe v prípade vyššej moci

(Článok 127 ods. 3 a 7 kódexu)

Lehoty uvedené v článkoch 105 až 109 sa v prípade vyššej moci neuplatňujú.

Článok 112

Poskytovanie údajov predbežného colného vyhlásenia o vstupe v osobitných prípadoch inými osobami, pokiaľ ide o dopravu po mori alebo vnútrozemských vodných cestách

(Článok 127 ods. 6 kódexu)

1.   Ak v prípade dopravy po mori alebo vnútrozemských vodných cestách uzavrela jedna alebo viac osôb iných ako dopravca pre ten istý tovar jednu alebo viac dodatočných zmlúv o preprave, na ktorú (resp. ktoré) sa vzťahuje jeden alebo viac nákladných listov, a ak osoba vystavujúca nákladný list nesprístupní údaje požadované v súvislosti s predbežným colným vyhlásením o vstupe svojmu zmluvnému partnerovi, ktorý vystavuje nákladný list jemu alebo jeho zmluvnému partnerovi, s ktorým sa dohodol na spoločnom naložení tovaru, osoba, ktorá nesprístupní požadované údaje, tieto údaje poskytne colnému úradu prvého vstupu v súlade s článkom 127 ods. 6 kódexu.

Ak príjemca uvedený v nákladnom liste, ku ktorému neexistujú žiadne ďalšie nákladné listy, nesprístupní údaje požadované v súvislosti s predbežným colným vyhlásením o vstupe osobe, ktorá vystavuje uvedený nákladný list, poskytne tieto údaje colnému úradu prvého vstupu.

2.   Každá osoba predkladajúca údaje podľa článku 127 ods. 5 kódexu zodpovedá v súlade s článkom 15 ods. 2 písm. a) a b) kódexu za údaje, ktoré predložila.

Článok 113

Poskytovanie údajov predbežného colného vyhlásenia o vstupe v osobitných prípadoch inými osobami, pokiaľ ide o leteckú dopravu

(Článok 127 ods. 6 kódexu)

1.   Ak v prípade leteckej dopravy uzavrela jedna alebo viac osôb iných ako dopravca pre ten istý tovar jednu alebo viac dodatočných zmlúv o preprave, na ktorú (resp. ktoré) sa vzťahuje jeden alebo viac leteckých nákladných listov, a ak osoba vystavujúca letecký nákladný list nesprístupní údaje požadované v súvislosti s predbežným colným vyhlásením o vstupe svojmu zmluvnému partnerovi, ktorý vystavuje letecký nákladný list jemu alebo jeho zmluvnému partnerovi, s ktorým sa dohodol na spoločnom naložení tovaru, osoba, ktorá nesprístupní požadované údaje, tieto údaje poskytne colnému úradu prvého vstupu v súlade s článkom 127 ods. 6 kódexu.

2.   Ak sa v prípade leteckej dopravy tovar prepravuje na základe pravidiel podľa aktov Svetovej poštovej únie a prevádzkovateľ poštových služieb nesprístupní údaje požadované v súvislosti s predbežným colným vyhlásením o vstupe dopravcovi, prevádzkovateľ poštových služieb tieto údaje poskytne colnému úradu prvého vstupu v súlade s článkom 127 ods. 6 kódexu.

3.   Každá osoba predkladajúca údaje podľa článku 127 ods. 5 kódexu zodpovedá v súlade s článkom 15 ods. 2 písm. a) a b) kódexu za údaje, ktoré predložila.

KAPITOLA 2

Príchod tovaru

Článok 114

Obchod s osobitnými daňovými územiami

(Článok 1 ods. 3 kódexu)

V prípade obchodu s tovarom medzi osobitným daňovým územím a inou časťou colného územia Únie, ktorá nie je osobitným daňovým územím, členské štáty uplatňujú túto kapitolu a články 133 až 152 kódexu.

Článok 115

Schválenie miesta na predloženie tovaru colným orgánom a na dočasné uskladnenie

(Článok 139 ods. 1 a článok 147 ods. 1 kódexu)

1.   Na účely predloženia tovaru možno schváliť aj iné miesto, než je príslušný colný úrad, ak sú dodržané tieto podmienky:

a)

sú splnené požiadavky stanovené v článku 148 ods. 2 a 3 kódexu a v článku 117;

b)

tovar sa navrhne do colného režimu v deň, ktorý nasleduje po jeho predložení, pokiaľ colné orgány nepožadujú prehliadku tovaru v súlade s článkom 140 ods. 2 kódexu.

Uvedené schválenie sa nevyžaduje v prípade, že miesto je už schválené na účely prevádzkovania priestorov na dočasné uskladnenie.

2.   Na účely dočasného uskladnenia tovaru možno schváliť aj iné miesto, než je priestor na dočasné uskladnenie, ak sú dodržané tieto podmienky:

a)

sú splnené požiadavky stanovené v článku 148 ods. 2 a 3 kódexu a v článku 117;

b)

tovar sa navrhne do colného režimu v deň, ktorý nasleduje po jeho predložení, pokiaľ colné orgány nepožadujú prehliadku tovaru v súlade s článkom 140 ods. 2 kódexu.

Článok 116

Evidencia

(Článok 148 ods. 4 kódexu)

1.   Evidencia uvedená v článku 148 ods. 4 kódexu obsahuje tieto informácie a údaje:

a)

odkaz na príslušné vyhlásenie o dočasnom uskladnení tovaru a odkaz na zodpovedajúce skončenie dočasného uskladnenia;

b)

dátum a údaje identifikujúce colné doklady, ktoré sa týkajú uskladneného tovaru, a akékoľvek iné doklady súvisiace s dočasným uskladnením tovaru;

c)

údaje, identifikačné čísla, počet a druh nákladových kusov, množstvo a obvyklý obchodný alebo technický opis tovaru a v prípade potreby identifikačné značky kontajnera potrebné na identifikáciu tovaru;

d)

umiestnenie tovaru a údaje o akejkoľvek preprave tovaru;

e)

colný status tovaru;

f)

údaje o úkonoch podľa článku 147 ods. 2 kódexu;

g)

vo vzťahu k preprave dočasne uskladneného tovaru medzi priestormi na dočasné uskladnenie, ktoré sa nachádzajú v rôznych štátoch: údaje o príchode tovaru do priestorov dočasného uskladnenia v mieste určenia.

Ak táto evidencia netvorí súčasť hlavnej účtovnej evidencie na colné účely, obsahuje odkaz na hlavnú účtovnú evidenciu na colné účely.

2.   Colné orgány môžu upustiť od požiadavky na niektoré informácie uvedené v odseku 1, ak to nebude mať nepriaznivý vplyv na colný dohľad a kontroly tovaru. V prípade prepravy tovaru medzi priestormi na dočasné uskladnenie však táto výnimka uplatniteľná nie je.

Článok 117

Maloobchodný predaj

(Článok 148 ods. 1 kódexu)

Povolenie na prevádzku priestorov na dočasné uskladnenie uvedené v článku 148 kódexu sa udelí za týchto podmienok:

a)

priestory na dočasné uskladnenie sa nevyužívajú na účely maloobchodného predaja;

b)

ak uskladnený tovar predstavuje nebezpečenstvo alebo je pravdepodobné, že poškodí iný tovar, alebo si vyžaduje osobitné priestory z iných dôvodov, priestory na dočasné uskladnenie sú osobitne vybavené na uskladnenie tohto tovaru;

c)

priestory na dočasné uskladnenie prevádzkuje výlučne držiteľ povolenia.

Článok 118

Iné prípady prepravy dočasne uskladneného tovaru

[Článok 148 ods. 5 písm. c) kódexu]

V súlade s článkom 148 ods. 5 písm. c) kódexu môžu colné orgány povoliť prepravu dočasne uskladneného tovaru medzi rôznymi priestormi na dočasné uskladnenie, na ktoré sa vzťahujú rôzne povolenia na prevádzku priestorov na dočasné uskladnenie, pod podmienkou, že držiteľmi týchto povolení sú držitelia povolenia AEOC.

HLAVA V

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA COLNÉHO STATUSU, PREPUSTENIA TOVARU DO COLNÉHO REŽIMU, OVEROVANIA, PREPUSTENIA A NAKLADANIA S TOVAROM

KAPITOLA 1

Colný status tovaru

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 119

Domnienka colného statusu

(Článok 153 ods. 1 a článok 155 ods. 2 kódexu)

1.   Domnienka colného statusu tovaru Únie sa neuplatňuje na tento tovar:

a)

tovar prepravovaný na colné územie Únie, ktorý je pod colným dohľadom s cieľom určiť jeho colný status;

b)

dočasne uskladnený tovar;

c)

tovar umiestnený do akýchkoľvek osobitných colných režimov s výnimkou colných režimov vnútorný tranzit, pasívny zušľachťovací styk a konečné použitie;

d)

produkty morského rybolovu ulovené rybárskym plavidlom z Únie mimo colného územia Únie, v iných vodách ako v teritoriálnych vodách tretej krajiny, ktoré sa prepravujú na colné územie Únie, ako sa stanovuje v článku 129;

e)

tovar získaný z produktov uvedených v písmene d) na palube uvedeného plavidla alebo spracovateľského plavidla Únie, pri výrobe ktorého mohli byť použité iné produkty s colný statusom tovaru Únie, ktoré sa prepravujú na colné územie Únie podľa článku 129;

f)

produkty morského rybolovu a iné produkty, ktoré vzali alebo ulovili plavidlá plaviace sa v rámci colného územia Únie pod vlajkou tretej krajiny.

2.   Bez toho, aby tovar Únie podliehal niektorému colnému režimu, môže byť prepravovaný medzi dvoma miestami nachádzajúcimi sa na colnom území Únie a dočasne tiež mimo tohto územia bez zmeny svojho colného statusu, a to v týchto prípadoch:

a)

ak sa tovar prepravuje letecky a bol naložený alebo preložený na letisku Únie, aby bol zaslaný na iné letisko Únie, za predpokladu, že sa prepravuje na podklade jednotného prepravného dokladu vydaného v členskom štáte;

b)

ak sa tovar prepravuje po mori a bol odoslaný medzi prístavmi Únie pravidelnou námornou dopravou schválenou v súlade s článkom 120;

c)

ak sa tovar prepravuje po železnici a bol prepravený cez tretiu krajinu, ktorá je zmluvnou stranou Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime, na podklade jednotného prepravného dokladu vydaného v členskom štáte a ak je takáto možnosť stanovená v medzinárodnej dohode.

3.   Tovar Únie môže byť, bez toho, aby podliehal niektorému colnému režimu, prepravovaný medzi dvoma miestami nachádzajúcimi sa na colnom území Únie a dočasne tiež mimo tohto územia bez zmeny svojho colného statusu, za predpokladu, že colný status tovaru Únie je preukázaný, a to v týchto prípadoch:

a)

tovar, ktorý bol prepravený medzi dvoma miestami nachádzajúcimi sa na colnom území Únie a ktorý toto územie po mori alebo letecky dočasne opustí;

b)

tovar, ktorý bol prepravený medzi dvoma miestami nachádzajúcimi sa na colnom území Únie cez územie ležiace mimo colného územia Únie, bez prekládky, a ktorý sa prepravuje na podklade jednotného prepravného dokladu vydaného v členskom štáte;

c)

tovar, ktorý bol prepravený medzi dvoma miestami nachádzajúcimi sa na colnom území Únie cez územie ležiace mimo colného územia Únie a ktorý bol mimo colného územia Únie preložený na iný dopravný prostriedok ako ten, na ktorý bol tovar pôvodne naložený, pričom sa vydá nový prepravný doklad vzťahujúci sa na prepravu z daného územia mimo colného územia Únie, za predpokladu, že k tomuto novému dokladu je priložená kópia pôvodného jednotného prepravného dokladu;

d)

cestné motorové vozidlá registrované v členskom štáte, ktoré dočasne opustili colné územie Únie a opätovne naň vstúpili;

e)

obaly, palety a iné podobné vybavenie, s výnimkou kontajnerov, patriace osobe usadenej na colnom území Únie, ktoré sa používajú na prepravu tovaru, ktorý dočasne opustil colné územie Únie a opätovne naň vstúpil;

f)

tovar v batožine prepravovaný cestujúcim, ktorý nie je určený na obchodné účely a ktorý dočasne opustil colné územie Únie a opätovne naň vstúpil.

Oddiel 2

Pravidelná námorná doprava na colné účely

Článok 120

Povolenie na zriadenie pravidelnej námornej dopravy

(Článok 155 ods. 2 kódexu)

1.   Povolenie môžu udeliť colné orgány, ktoré sú príslušné vydať na účely pravidelnej námornej dopravy rozhodnutie určené dopravnej spoločnosti, ktoré ju oprávňuje prepravovať tovar Únie medzi dvoma miestami colného územia Únie a dočasne tiež mimo tohto územia bez zmeny colného statusu tovaru Únie.

2.   Povolenie sa udeľuje len za predpokladu, že dopravná spoločnosť:

a)

je usadená na colnom území Únie;

b)

spĺňa kritérium stanovené v článku 39 písm. a) kódexu;

c)

prijme záväzok, že po vydaní povolenia bude colnému orgánu príslušnému na vydanie rozhodnutia oznamovať informácie uvedené v článku 121 ods. 1 a

d)

prijme záväzok, že na trasách pravidelnej námornej dopravy nebude robiť žiadne zastávky v prístavoch na území mimo colného územia Únie ani v žiadnom slobodnom pásme v prístave Únie a že nebude uskutočňovať žiadne prekládky tovaru na mori.

3.   Lodné dopravné spoločnosti, ktorým bolo udelené povolenie v súlade s týmto článkom, poskytujú pravidelnú námornú dopravu, ktorá je v povolení uvedená.

Na poskytovanie pravidelnej námornej dopravy sa použijú plavidlá, ktoré sú na tento účel registrované v súlade s článkom 121.

Článok 121

Registrácia plavidiel a prístavov

(Článok 22 ods. 4 a článok 155 ods. 2 kódexu)

1.   Dopravná spoločnosť, ktorá má povolenie zriadiť pravidelnú námornú dopravu, zaregistruje na účely článku 119 ods. 2 písm. b) plavidlá, ktoré chce na túto dopravu využívať, a zamýšľané prístavy zastavenia, a to tak, že colnému orgánu príslušnému na vydanie rozhodnutia oznámi tieto údaje:

a)

názvy plavidiel pridelených na danú pravidelnú námornú dopravu;

b)

prístav, v ktorom plavidlo začína svoju prevádzku ako plavidlo pravidelnej námornej dopravy;

c)

prístavy zastavenia.

2.   Registrácia uvedená v odseku 1 nadobudne účinnosť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni registrácie, ktorú vykoná colný orgán príslušný na vydanie rozhodnutia.

3.   Dopravná spoločnosť, ktorá má povolenie zriadiť pravidelnú námornú dopravu, oznámi na účely článku 119 ods. 2 písm. b) colnému orgánu príslušnému vydať rozhodnutie akúkoľvek zmenu v údajoch uvedených v odseku 1 písm. a), b) a c), ako aj dátum a čas, kedy táto zmena nadobúda účinnosť.

Článok 122

Nepredvídateľné okolnosti počas prepravy pravidelnou námornou dopravou

(Článok 153 ods. 1 a článok 155 ods. 2 kódexu)

Ak plavidlo registrované ako plavidlo pravidelnej námornej dopravy na účely článku 119 ods. 2 písm. b) v dôsledku nepredvídaných okolností prekladá tovar na mori, urobí zastávku alebo nakladá či vykladá tovar v prístave mimo colného územia Únie, v prístave, ktorý nie je prístavom pravidelnej námornej dopravy, alebo v slobodnom pásme prístavu Únie, colný status tohto tovaru sa nemení, pokiaľ na uvedených miestach nedošlo k jeho naloženiu alebo vyloženiu.

Ak majú colné orgány dôvod pochybovať, či tovar spĺňa uvedené podmienky, musí sa colný status tohto tovaru preukázať.

Oddiel 3

Dôkaz colného statusu tovaru Únie

Pododdiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 123

Obdobie platnosti dokladov T2L, T2LF alebo colného zoznamu tovaru

(Článok 22 ods. 5 kódexu)

Dôkaz colného statusu tovaru Únie vo forme dokladov T2L, T2LF alebo colného zoznamu tovaru je platný 90 dní od dátumu registrácie alebo, ak sa v súlade s článkom 128 registrácia colného zoznamu tovaru nevyžaduje, od dátumu jeho vyhotovenia. Na žiadosť dotknutej osoby môže colný úrad v odôvodnených prípadoch stanoviť dlhšie obdobie platnosti daného dôkazu.

Článok 124

Komunikačné prostriedky na účely hlavného referenčného čísla (MRN) dokladov T2L, T2LF alebo colného zoznamu tovaru

[Článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

MRN dokladov T2L, T2LF alebo colného zoznamu tovaru sa môže predložiť ktorýmkoľvek z týchto prostriedkov iných než techniky elektronického spracovania údajov:

a)

čiarový kód;

b)

doklad o registrácii statusu;

c)

iné prostriedky povolené prijímajúcim colným orgánom.

Pododdiel 2

Dôkazy predložené inými prostriedkami než technikami elektronického spracovania údajov

Článok 125

Dôkaz colného statusu tovaru Únie v prípade cestujúcich iných ako hospodárskych subjektov

[Článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

Cestujúci iný ako hospodársky subjekt môže písomne požiadať o dôkaz colného statusu tovaru Únie.

Článok 126

Dôkaz colného statusu tovaru Únie predložením faktúry alebo prepravného dokladu

[Článok 6 ods. 2 a článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

1.   Dôkaz colného statusu tovaru Únie, ktorého hodnota nepresahuje 15 000 EUR, sa môže predložiť ktorýmkoľvek z týchto prostriedkov iných než techniky elektronického spracovania údajov:

a)

faktúra vzťahujúca sa na tovar;

b)

prepravný doklad vzťahujúci sa na tovar.

2.   Faktúra alebo prepravný doklad uvedené v odseku 1 obsahujú prinajmenšom celé meno a adresu odosielateľa alebo dotknutej osoby (v prípade absencie odosielateľa), príslušný colný úrad, počet a druh nákladových kusov, značky a referenčné čísla nákladových kusov, opis tovaru, hrubú hmotnosť tovaru (v kilogramoch), hodnotu tovaru a v prípade potreby čísla kontajnerov.

Odosielateľ, resp. v prípade absencie odosielateľa dotknutá osoba, identifikuje colný status tovaru Únie tak, že na faktúre alebo v prepravnom doklade označí príslušný kód – „T2L“ alebo „T2LF“– a pripojí svoj podpis.

Článok 127

Dôkaz colného statusu tovaru Únie v karnetoch TIR alebo ATA alebo v tlačivách 302

[Článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

Ak sa tovar Únie prepravuje v súlade s Dohovorom TIR, Dohovorom ATA, Istanbulským dohovorom alebo v súlade so Zmluvou medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúcou sa na status ich ozbrojených síl, podpísanou 19. júna 1951 v Londýne, dôkaz colného statusu tovaru Únie sa môže predložiť inými prostriedkami než technikami elektronického spracovania údajov.

Pododdiel 3

Dôkaz colného statusu tovaru Únie vydaný schváleným vystaviteľom

Článok 128

Uľahčenie vydávania dôkazov zo strany schválených vystaviteľov

(Článok 153 ods. 2 kódexu)

1.   Každá osoba usadená na colnom území Únie, ktorá spĺňa kritériá stanovené v článku 39 písm. a) a b) kódexu, môže získať povolenie vydávať:

a)

T2L alebo T2LF bez toho, aby musela žiadať o potvrdenie;

b)

colný zoznam tovaru bez toho, aby musela žiadať o potvrdenie a registráciu dôkazu zo strany príslušného colného úradu.

2.   Povolenie uvedené v odseku 1 vydáva príslušný colný úrad na žiadosť dotknutej osoby.

Pododdiel 4

Osobitné ustanovenia týkajúce sa produktov morského rybolovu a tovaru získaného z takýchto produktov

Článok 129

Colný status produktov morského rybolovu a tovaru získaného z takýchto produktov

(Článok 153 ods. 2 kódexu)

Na účely preukázania colného statusu tovaru Únie v prípade produktov a tovaru uvedených v článku 119 ods. 1 písm. d) a e) sa zistí, že tento tovar bol prepravený priamo na colné územie Únie jedným z týchto spôsobov:

a)

rybárskym plavidlom Únie, ktoré produkty ulovilo a prípadne ich spracovalo;

b)

rybárskym plavidlom Únie po prekládke produktov z plavidla uvedeného v písmene a);

c)

spracovateľským plavidlom Únie, ktoré produkty spracovalo po ich prekládke z plavidla uvedeného v písmene a);

d)

akýmkoľvek iným plavidlom, na ktoré boli uvedené produkty a tovar preložené z plavidiel uvedených v písmene a), b) alebo c), bez vykonania akýchkoľvek ďalších zmien;

e)

dopravným prostriedkom, na ktorý sa vzťahuje jednotný prepravný doklad vyhotovený v krajine alebo na území mimo colného územia Únie, kde sa produkty alebo tovar vyložili z plavidiel uvedených v písmene a), b), c) alebo d).

Článok 130

Dôkaz colného statusu produktov morského rybolovu a tovaru získaného z takýchto produktov

[Článok 6 ods. 2 a článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

1.   Na účely dokazovania colného statusu v súlade s článkom 129 rybársky denník, vyhlásenie o vykládke, vyhlásenie o prekládke a údaje systému monitorovania plavidiel, podľa potreby, ako sa vyžaduje v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1224/2009 (15), obsahuje tieto informácie:

a)

miesto, kde boli produkty morského rybolovu ulovené, ktoré umožňuje stanoviť, že produkty alebo tovar majú colný status tovaru Únie v súlade s článkom 129;

b)

produkty morského rybolovu (názov a typ) a ich hrubú hmotnosť (v kg);

c)

druh tovaru získaného z produktov morského rybolovu uvedených v písmene b) opísaný takým spôsobom, ktorý umožňuje jeho zatriedenie v rámci kombinovanej nomenklatúry, a hrubú hmotnosť (v kg).

2.   V prípade prekládky produktov a tovaru uvedených v článku 119 ods. 1) písm. d) a e) na rybárske plavidlo Únie alebo spracovateľské plavidlo Únie (prijímajúce plavidlo) rybársky denník alebo vyhlásenie o prekládke rybárskeho plavidla Únie alebo spracovateľského plavidla Únie, z ktorého boli produkty alebo tovar preložené, okrem informácií uvedených v odseku 1 obsahuje aj názov, vlajkový štát, evidenčné číslo a celé meno kapitána prijímajúceho plavidla, na ktoré boli dané produkty a tovar preložené.

Rybársky denník alebo vyhlásenie o prekládke prijímajúceho plavidla okrem informácií uvedených v odseku 1 písm. b) a c) obsahuje aj názov, vlajkový štát, evidenčné číslo a celé meno kapitána rybárskeho plavidla Únie alebo spracovateľského plavidla Únie, z ktorého boli produkty alebo tovar preložené.

3.   Na účely odsekov 1 a 2 colné orgány prijímajú rybárske denníky, vyhlásenia o vykládke a vyhlásenia o prekládke v papierovej forme v prípade plavidiel, ktorých celková dĺžka sa rovná alebo presahuje 10 metrov, avšak nepresahuje 15 metrov.

Článok 131

Prekládka

(Článok 6 ods. 3 kódexu)

1.   V prípade prekládky produktov a tovaru uvedených v článku 119 ods. 1 písm. d) a e) na prijímajúce plavidlo iné ako rybárske plavidlá Únie alebo spracovateľské plavidlá Únie sa dôkaz colného statusu tovaru Únie poskytuje prostredníctvom výtlačku vyhlásenia o prekládke prijímajúceho plavidla, ku ktorému sa priloží podľa potreby výtlačok rybárskeho denníka, vyhlásenia o prekládke a údajov systému monitorovania rybárskeho plavidla Únie alebo spracovateľského plavidla Únie, z ktorého sa produkty alebo tovar prekladali.

2.   V prípade viacnásobných prekládok sa predloží taktiež výtlačok všetkých vyhlásení o prekládke.

Článok 132

Dôkaz colného statusu tovaru Únie v prípade produktov morského rybolovu a iných produktov, ktoré získali alebo ulovili plavidlá plaviace sa v rámci colného územia Únie pod vlajkou tretej krajiny

[Článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

Dôkaz colného statusu tovaru Únie v prípade produktov morského rybolovu a iných produktov, ktoré získali alebo ulovili plavidlá plaviace sa v rámci colného územia Únie pod vlajkou tretej krajiny, možno poskytnúť prostredníctvom výtlačku rybárskeho denníka.

Článok 133

Výrobky a tovar prekladané v krajine alebo na území, resp. prepravované cez krajinu alebo územie, ktoré nie sú súčasťou colného územia Únie

(Článok 6 ods. 2 kódexu)

Ak sa výrobky a tovar uvedené v článku 119 ods. 1) písm. d) a e) prekladajú v krajine alebo na území, resp. prepravujú cez krajinu alebo územie, ktoré nie sú súčasťou colného územia Únie, predloží sa výtlačok rybárskeho denníka rybárskeho plavidla Únie alebo spracovateľského plavidla Únie a prípadne výtlačok vyhlásenia o prekládke, v ktorých sa uvedú tieto informácie:

a)

potvrdenie colným orgánom tretej krajiny;

b)

dátum príchodu výrobkov a tovaru do tretej krajiny a dátum výstupu výrobkov a tovaru z tretej krajiny;

c)

dopravný prostriedok použitý na spätné zaslanie na colné územie Únie;

d)

adresa colného orgánu uvedeného v písmene a).

KAPITOLA 2

Umiestnenie tovaru do colného režimu

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 134

Colné vyhlásenia pri obchode s osobitnými daňovými územiami

(Článok 1 ods. 3 kódexu)

1.   Na obchod s tovarom Únie uvedeným v článku 1 ods. 3 kódexu sa uplatňujú tieto ustanovenia:

a)

kapitoly 2, 3 a 4 hlavy V kódexu;

b)

kapitoly 2 a 3 hlavy VIII kódexu;

c)

kapitoly 2 a 3 hlavy V tohto nariadenia;

d)

kapitoly 2 a 3 hlavy VIII tohto nariadenia.

2.   Každá osoba si môže splniť povinnosti podľa ustanovení uvedených v odseku 1 predložením faktúry alebo prepravného dokladu v týchto prípadoch:

a)

ak sa tovar odosiela z osobitného daňového územia na inú časť colného územia Únie, ktorá nie je osobitným daňovým územím, v rámci toho istého členského štátu;

b)

ak sa tovar dováža na osobitné daňové územie z inej časti colného územia Únie, ktorá nie je osobitným daňovým územím, v rámci toho istého členského štátu;

c)

ak sa tovar odosiela z inej časti colného územia Únie, ktorá nie je osobitným daňovým územím, na osobitné daňové územie v rámci toho istého členského štátu;

d)

ak sa tovar dováža do inej časti colného územia Únie, ktorá nie je osobitným daňovým územím, z osobitného daňového územia v rámci toho istého členského štátu;

Článok 135

Ústne colné vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu

(Článok 158 ods. 2 kódexu)

1.   Colné vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu sa môžu podať ústne v prípade tohto tovaru:

a)

tovar neobchodnej povahy;

b)

tovar obchodnej povahy v osobnej batožine cestujúcich za predpokladu, že tento tovar nepresahuje buď hodnotu 1 000 EUR alebo čistú hmotnosť 1 000 kg;

c)

produkty získané poľnohospodármi z Únie na pozemkoch nachádzajúcich sa v tretej krajine a produkty rybolovu, chovu rýb a športovej loveckej činnosti, ktoré sú oslobodené od cla na základe článkov 35 až 38 nariadenia (ES) č. 1186/2009;

d)

osivá, hnojivá a výrobky na obrábanie pôdy a pestovanie plodín dovážané poľnohospodárskymi výrobcami v tretích krajinách na použitie na pozemkoch s nimi susediacich, ktoré sú oslobodené od cla na základe článkov 39 a 40 nariadenia (ES) č. 1186/2009.

2.   Colné vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu sa môžu podať ústne v prípade tovaru uvedeného v článku 136 ods. 1 za predpokladu, že tovar je oslobodený od dovozného cla ako vrátený tovar.

Článok 136

Ústne colné vyhlásenie na dočasné použitie a spätný vývoz

(Článok 158 ods. 2 kódexu)

1.   Colné vyhlásenia na dočasné použitie sa môžu podať ústne v prípade tohto tovaru:

a)

palety, kontajnery a dopravné prostriedky, a náhradné diely, príslušenstvo a vybavenie pre uvedené palety, kontajnery a dopravné prostriedky, podľa článkov 208 až 213;

b)

osobné veci a tovar na športové účely podľa článku 219;

c)

potreby pre námorníkov, ktoré sa používajú na plavidle používanom v medzinárodnej námornej doprave, ako sa uvádza v článku 220 písm. a);

d)

lekárske, chirurgické a laboratórne vybavenie podľa článku 222;

e)

zvieratá podľa článku 223 za predpokladu, že sú určené na sezónny presun zvierat alebo pasenie alebo na výkon prác alebo prepravu;

f)

vybavenie podľa článku 224 písm. a);

g)

nástroje a prístroje, ktoré potrebuje lekár na poskytnutie pomoci pacientovi čakajúcemu na transplantáciu orgánu a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 226 ods. 1;

h)

materiál na zmierňovanie následkov katastrof používaný v súvislosti s opatreniami prijatými na odstránenie následkov katastrof alebo podobných situácií s vplyvom na colné územie Únie;

i)

prenosné hudobné nástroje dočasne dovezené cestujúcimi a určené na použitie ako pracovné vybavenie;

j)

obaly, ktoré sa dovážajú naplnené a sú určené na spätný vývoz, či už prázdne alebo naplnené, vybavené trvalými a nezmazateľnými označeniami, ktoré identifikujú osobu usadenú mimo colného územia Únie;

k)

vybavenie na rozhlasovú a televíznu produkciu a vysielanie, ako aj vozidlá osobitne upravené na použitie na účely rozhlasovej a televíznej produkcie a vysielania a ich vybavenie, dovážané verejnými alebo súkromnými organizáciami usadenými mimo colného územia Únie a schválené colnými orgánmi, ktoré vydávajú povolenie na dočasné použitie takéhoto vybavenia a vozidiel;

l)

iný tovar v prípade, že to povolia colné orgány.

2.   Vyhlásenie o spätnom vývoze tovaru sa môže vykonať ústne pri ukončení colného režimu dočasné použitie vo vzťahu k tovaru uvedenému v odseku 1.

Článok 137

Ústne colné vyhlásenie na colný režim vývoz

(článok 158 ods. 2 kódexu)

1.   Colné vyhlásenia na colný režim vývoz sa môžu podať ústne v prípade tohto tovaru:

a)

tovar neobchodnej povahy;

b)

tovar obchodnej povahy za predpokladu, že tento tovar nepresahuje buď hodnotu 1 000 EUR alebo čistú hmotnosť 1 000 kg;

c)

dopravné prostriedky registrované na colnom území Únie a určené na spätný dovoz, ako aj náhradné diely, príslušenstvo a vybavenie pre uvedené dopravné prostriedky;

d)

domáce zvieratá vyvážané pri príležitosti presunu poľnohospodárskych činností z Únie do tretej krajiny, ktoré sú oslobodené od cla na základe článku 115 nariadenia (ES) č. 1186/2009;

e)

produkty získané poľnohospodárskymi výrobcami hospodáriacimi na pozemkoch v Únii, ktoré sú oslobodené od cla na základe článkov 116, 117 a 118 nariadenia (ES) č. 1186/2009;

f)

osivo vyvážané poľnohospodárskymi výrobcami na účely použitia na pozemkoch v tretích krajinách, ktoré sú oslobodené od cla na základe článkov 119 a 120 nariadenia (ES) č. 1186/2009;

g)

krmivo a napájanie sprevádzajúce zvieratá počas ich vývozu, ktoré je oslobodené od cla na základe článku 121 nariadenia (ES) č. 1186/2009.

2.   Colné vyhlásenia na colný režim vývoz možno v prípade tovaru podľa článku 136 ods. 1 podať ústne, ak je uvedený tovar určený na spätný dovoz.

Článok 138

Tovar považovaný za navrhnutý na prepustenie do voľného obehu v súlade s článkom 141

(Článok 158 ods. 2 kódexu)

Tento tovar, ak nebol navrhnutý inými prostriedkami, sa považuje za navrhnutý na prepustenie do voľného obehu v súlade s článkom 141:

a)

tovar neobchodnej povahy v osobnej batožine cestujúcich, ktorý je oslobodený od dovozného cla buď na základe článku 41 nariadenia (ES) č. 1186/2009 alebo ako vrátený tovar;

b)

tovar uvedený v článku 135 ods. 1 písm. c) a d);

c)

dopravný prostriedok, ktorý je oslobodený od dovozného cla ako vrátený tovar v súlade s článkom 203 kódexu;

d)

prenosné hudobné nástroje, ktoré sú spätne dovezené cestujúcimi a ktoré sú oslobodené od dovozného cla ako vrátený tovar v súlade s článkom 203 kódexu;

e)

listové zásielky;

f)

tovar v poštovej zásielke, ktorý je oslobodený od dovozného cla v súlade s článkami 23 až 27 nariadenia (ES) č. 1186/2009.

Článok 139

Tovar považovaný za navrhnutý do colného režimu dočasné použitie a na spätný vývoz v súlade s článkom 141

(Článok 158 ods. 2 kódexu)

1.   Tovar uvedený v článku 136 ods. 1 písm. e) až j), ak nebol navrhnutý inými prostriedkami, sa v súlade s článkom 141 považuje za tovar navrhnutý do colného režimu dočasné použitie.

2.   Tovar uvedený v článku 136 ods. 1 písm. e) až j), ak nebol navrhnutý inými prostriedkami, sa v súlade s článkom 141 považuje za tovar navrhnutý do colného režimu spätný vývoz, ktorým sa ukončí colný režim dočasné použitie.

Článok 140

Tovar považovaný za navrhnutý do colného režimu vývoz v súlade s článkom 141

(Článok 158 ods. 2 kódexu)

1.   Tento tovar, ak nebol navrhnutý inými prostriedkami, sa v súlade s článkom 141 považuje za tovar navrhnutý do colného režimu vývoz:

a)

tovar uvedený v článku 137;

b)

prenosné hudobné nástroje cestujúcich.

2.   Ak sa tovar odosiela na ostrov Helgoland, považuje sa v súlade s článkom 141 za tovar navrhnutý do colného režimu vývoz.

Článok 141

Úkony, ktoré sa považujú za colné vyhlásenie

(Článok 158 ods. 2 kódexu)

1.   Pokiaľ ide o tovar uvedený v článku 138 písm. a) až d), článku 139 a článku 140 ods. 1, ktorýkoľvek z týchto úkonov sa považuje za colné vyhlásenie:

a)

prechod zeleným pruhom alebo pruhom „nič na preclenie“ na colnom úrade, na ktorom je zavedený systém dvoch pruhov;

b)

prechod colným úradom, na ktorom nie je zavedený systém dvoch pruhov;

c)

pripevnenie nálepky „nič na preclenie“ alebo disku colného vyhlásenia na predné sklo osobných áut, ak túto možnosť stanovujú vnútroštátne ustanovenia.

2.   Listové zásielky sa považujú za navrhnuté na prepustenie do voľného obehu ich vstupom na colné územie Únie.

Listové zásielky sa považujú za navrhnuté do colného režimu vývoz alebo na spätný vývoz ich výstupom z colného územia Únie.

3.   Tovar v poštovej zásielke, ktorý je oslobodený od dovozného cla v súlade s článkami 23 až 27 nariadenia (ES) č. 1186/2009, sa považuje za navrhnutý na prepustenie do voľného obehu jeho predložením colným orgánom podľa článku 139 kódexu za predpokladu, že colné orgány prijmú požadované údaje.

4.   Tovar v poštovej zásielke nepresahujúci 1 000 EUR, ktorý nepodlieha vývoznému clu, sa považuje za navrhnutý do colného režimu vývoz jeho výstupom z colného územia Únie.

Článok 142

Tovar, ktorý nemožno navrhnúť ústne ani v súlade s článkom 141

(Článok 158 ods. 2 kódexu)

Články 135 až 140 sa neuplatňujú na tento tovar:

a)

tovar, pri ktorom sa splnili colné formality s cieľom získať náhrady alebo finančné výhody z vývozu na základe spoločnej poľnohospodárskej politiky;

b)

tovar, pri ktorom sa podáva žiadosť o vrátenie cla alebo iných poplatkov;

c)

tovar, ktorý podlieha zákazu alebo obmedzeniu;

d)

tovar, ktorý podlieha akýmkoľvek iným osobitným formalitám stanoveným v právnych predpisoch Únie, ktoré musia colné orgány uplatňovať.

Článok 143

Colné vyhlásenia v papierovej forme

(Článok 158 ods. 2 kódexu)

Cestujúci môžu v súvislosti s tovarom, ktorý prepravujú, podať colné vyhlásenie v papierovej forme.

Článok 144

Colné vyhlásenie v prípade tovaru v poštových zásielkach

(Článok 6 ods. 2 kódexu)

Prevádzkovateľ poštových služieb môže podať colné vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu obsahujúce súbor so zníženým počtom údajov uvedený v prílohe B, a to pri tovare v poštových zásielkach, ktorý spĺňa všetky nasledujúce podmienky:

a)

jeho hodnota nepresahuje 1 000 EUR;

b)

v súvislosti s ním nie je podaná žiadna žiadosť o vrátenie alebo odpustenie cla;

c)

nepodlieha žiadnym zákazom ani obmedzeniam.

Oddiel 2

Zjednodušené colné vyhlásenia

Článok 145

Podmienky na povolenie pravidelného používania zjednodušených colných vyhlásení

(Článok 166 ods. 2 kódexu)

1.   Povolenie pravidelne umiestňovať tovar do colného režimu na základe zjednodušeného colného vyhlásenia v súlade s článkom 166 ods. 2 kódexu sa udelí, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

žiadateľ spĺňa kritérium stanovené v článku 39 písm. a) kódexu;

b)

ak to možno uplatniť, žiadateľ má zavedené uspokojivé postupy pre zaobchádzanie s licenciami a povoleniami udelenými v súlade s opatreniami obchodnej politiky alebo súvisiacimi s obchodom s poľnohospodárskymi výrobkami;

c)

žiadateľ zabezpečí, aby príslušní zamestnanci mali pokyn informovať colné orgány vždy, keď sa odhalia problémy týkajúce sa dodržiavania podmienok, a zavedie postupy informovania colných orgánov o takýchto problémoch;

d)

ak to možno uplatniť, žiadateľ má zavedené uspokojivé postupy pre zaobchádzanie s dovoznými a vývoznými licenciami, pokiaľ ide o zákazy a obmedzenia, a to vrátane opatrení na odlíšenie tovaru, ktorý podlieha zákazom alebo obmedzeniam, od ostatného tovaru a vrátane opatrení na zabezpečenie súladu s týmito zákazmi a obmedzeniami.

2.   V prípade držiteľov statusu AEOC sa podmienky uvedené v odseku 1 písm. b), c) a d) považujú za splnené, pokiaľ je ich evidencia primeraná na účely umiestnenia tovaru do colného režimu na základe zjednodušeného colného vyhlásenia.

Článok 146

Dodatočné colné vyhlásenie

(Článok 167 ods. 1 kódexu)

1.   Ak majú colné orgány v súlade s článkom 105 ods. 1 prvým pododsekom kódexu zapísať sumu dovozného alebo vývozného cla, ktorá sa má zaplatiť, do účtovnej evidencie, musí sa dodatočné colné vyhlásenie uvedené v článku 167 ods. 1 prvom pododseku kódexu podať v lehote 10 dní od prepustenia tovaru.

2.   Ak dôjde k zápisu do účtovnej evidencie v súlade s článkom 105 ods. 1 druhým pododsekom kódexu a ak má dodatočné colné vyhlásenie všeobecný, pravidelný alebo súhrnný charakter, obdobie, na ktoré sa dodatočné colné vyhlásenie vzťahuje, nesmie presiahnuť jeden kalendárny mesiac.

3.   Lehotu na podanie dodatočného colného vyhlásenia podľa odseku 2 stanovia colné orgány. Nesmie presiahnuť 10 dní od konca obdobia, na ktoré sa dodatočné colné vyhlásenie vzťahuje.

Článok 147

Lehota, v ktorej majú byť v prípade dodatočných colných vyhlásení podporné doklady v držbe deklaranta

(Článok 167 ods. 1 kódexu)

1.   Podporné doklady, ktoré chýbali v čase podania zjednodušeného colného vyhlásenia, musia byť v držbe deklaranta v lehote na podanie dodatočného colného vyhlásenia v súlade s článkom 146 ods. 1 alebo 3.

2.   Colné orgány môžu za riadne odôvodnených okolností povoliť dlhšiu lehotu na sprístupnenie podporných dokladov než lehotu stanovenú v odseku 1. Táto lehota nesmie presiahnuť 120 dní od dátumu prepustenia tovaru.

3.   Ak sa podporné doklady týkajú colnej hodnoty, colné orgány môžu za riadne odôvodnených okolností určiť dlhšiu lehotu, než je lehota stanovená v odsekoch 1 a 2, pričom riadne zohľadnia lehotu týkajúcu sa zániku dlhu uvedenú v článku 103 ods. 1 kódexu.

Oddiel 3

Ustanovenia uplatniteľné na všetky colné vyhlásenia

Článok 148

Zrušenie platnosti colného vyhlásenia po prepustení tovaru

(Článok 174 ods. 2 kódexu)

1.   Ak sa zistí, že tovar bol omylom navrhnutý do colného režimu, na základe ktorého vzniká colný dlh pri dovoze, namiesto toho, aby bol navrhnutý do iného colného režimu, platnosť colného vyhlásenia sa po prepustení tovaru zruší na základe odôvodnenej žiadosti deklaranta, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

žiadosť sa podá do 90 dní od dátumu prijatia vyhlásenia;

b)

tovar nebol použitý spôsobom nezlučiteľným s colným režimom, do ktorého by bol býval navrhnutý, keby nebolo došlo k omylu;

c)

v čase chybného colného vyhlásenia boli splnené podmienky na umiestnenie tovaru do colného režimu, do ktorého by bol býval navrhnutý, keby nebolo došlo k omylu;

d)

bolo podané colné vyhlásenie na colný režim, do ktorého by tovar bol býval navrhnutý, keby nebolo došlo k omylu.

2.   Ak sa zistí, že do colného režimu, na základe ktorého vznikol colný dlh pri dovoze, bol omylom navrhnutý istý tovar namiesto iného tovaru, platnosť colného vyhlásenia sa po prepustení tovaru zruší na základe odôvodnenej žiadosti deklaranta, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

žiadosť sa podá do 90 dní od dátumu prijatia vyhlásenia;

b)

chybne navrhnutý tovar sa nepoužil inak ako spôsobom schváleným v jeho pôvodnom stave a bol uvedený do pôvodného stavu;

c)

pre chybne navrhnutý tovar a pre tovar, ktorý mal deklarant v úmysle navrhnúť, je príslušný ten istý colný úrad;

d)

tovar sa má navrhnúť do toho istého colného režimu ako chybne navrhnutý tovar.

3.   Ak bol tovar, ktorý sa predal na základe zmluvy uzavretej na diaľku vymedzenej v článku 2 ods. 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ (16), prepustený do voľného obehu a je vrátený, platnosť colného vyhlásenia sa po prepustení tovaru zruší na základe odôvodnenej žiadosti deklaranta, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

žiadosť sa podá do 90 dní od dátumu prijatia colného vyhlásenia;

b)

tovar bol vyvezený, aby sa vrátil na adresu jeho pôvodného dodávateľa alebo na inú adresu uvedenú týmto dodávateľom.

4.   Okrem prípadov uvedených v odsekoch 1, 2 a 3 sa platnosť colného vyhlásenia po prepustení tovaru zruší na základe odôvodnenej žiadosti deklaranta aj v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a)

ak bol tovar prepustený do colného režimu vývoz, na spätný vývoz alebo do colného režimu pasívny zušľachťovací styk a ak neopustil colné územie Únie;

b)

ak bol tovar Únie omylom navrhnutý do colného režimu uplatniteľného na tovar, ktorý nie je tovarom Únie, a jeho colný status tovaru Únie bol následne preukázaný prostredníctvom T2L, T2LF alebo colného zoznamu tovaru;

c)

ak bol tovar omylom navrhnutý vo viac než jednom colnom vyhlásení;

d)

ak sa udelí povolenie s retroaktívnym účinkom v súlade s článkom 211 ods. 2 kódexu;

e)

ak bol tovar Únie umiestnený do colného režimu colné uskladňovanie v súlade s článkom 237 ods. 2 kódexu a už nemôže byť umiestnený do uvedeného colného režimu v súlade s článkom 237 ods. 2 kódexu.

5.   Platnosť colného vyhlásenia v súvislosti s tovarom, na ktorý sa vzťahuje vývozné clo, žiadosť o vrátenie dovozného cla, náhrady alebo iné vývozné sumy alebo iné osobitné opatrenia pri vývoze, možno zrušiť v súlade s odsekom 4 písm. a) len vtedy, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

deklarant poskytne colnému úradu vývozu alebo, v prípade pasívneho zušľachťovacieho styku, colnému úradu umiestnenia dôkaz o tom, že tovar neopustil colné územie Únie;

b)

V prípade colného vyhlásenia v papierovej forme deklarant predloží colnému úradu vývozu alebo, v prípade pasívneho zušľachťovacieho styku, colnému úrad umiestnenia všetky exempláre colného vyhlásenia spolu s akýmikoľvek inými dokladmi, ktoré mu boli vydané pri prijatí vyhlásenia;

c)

deklarant predloží colnému úradu vývozu dôkazy o tom, že všetky náhrady a iné sumy a finančné výhody, ktoré boli poskytnuté pri vývoze predmetného tovaru, boli vrátené alebo že príslušné orgány vykonali potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa nevyplatili;

d)

deklarant spĺňa všetky ostatné povinnosti, ktoré sa naňho v súvislosti s tovarom vzťahujú;

e)

všetky úpravy vykonané vo vývoznej licencii predloženej v súvislosti s colným vyhlásením sú zrušené.

Oddiel 4

Iné zjednodušenia

Článok 149

Podmienky udelenia povolení na centralizované colné konanie

(Článok 179 ods. 1 kódexu)

1.   Na to, aby sa povolilo centralizované colné konanie v súlade s článkom 179 kódexu, sa žiadosti o centralizované colné konanie musia týkať ktoréhokoľvek z týchto režimov:

a)

prepustenie do voľného obehu;

b)

colné uskladňovanie;

c)

dočasné použitie;

d)

konečné použitie;

e)

aktívny zušľachťovací styk;

f)

pasívny zušľachťovací styk;

g)

vývoz;

h)

spätný vývoz.

2.   V prípade, že colné vyhlásenie má formu zápisu do evidencie deklaranta, centralizované colné konanie možno povoliť na základe podmienok stanovených v článku 150.

Článok 150

Podmienky udelenia povolení na zápis do evidencie deklaranta

(Článok 182 ods. 1 kódexu)

1.   Povolenie podať colné vyhlásenie formou zápisu do evidencie deklaranta sa udelí, ak žiadatelia preukážu, že spĺňajú kritériá stanovené v článku 39 písm. a), b) a d) kódexu.

2.   Na to, aby sa udelilo povolenie podať colné vyhlásenie formou zápisu do evidencie deklaranta v súlade s článkom 182 ods. 1 kódexu, sa žiadosť musí týkať ktoréhokoľvek z týchto režimov:

a)

prepustenie do voľného obehu;

b)

colné uskladňovanie;

c)

dočasné použitie;

d)

konečné použitie;

e)

aktívny zušľachťovací styk;

f)

pasívny zušľachťovací styk;

g)

vývoz a spätný vývoz.

3.   Ak sa žiadosť o povolenie vzťahuje na prepustenie do voľného obehu, povolenie sa neudelí v týchto prípadoch:

a)

súčasné prepustenie do voľného obehu a daňového voľného obehu tovaru, ktorý je oslobodený od DPH v súlade s článkom 138 smernice 2006/112/ES a na ktorý sa prípadne vzťahuje pozastavenie spotrebnej dane v súlade s článkom 17 smernice 2008/118/ES;

b)

spätný dovoz so súčasným prepustením do voľného obehu a daňového voľného obehu tovaru, ktorý je oslobodený od DPH v súlade s článkom 138 smernice 2006/112/ES a na ktorý sa prípadne vzťahuje pozastavenie spotrebnej dane v súlade s článkom 17 smernice 2008/118/ES.

4.   Ak sa žiadosť o povolenie vzťahuje na vývoz a spätný vývoz, povolenie sa udelí len v prípade, ak sú splnené obe tieto podmienky:

a)

v súlade s článkom 263 ods. 2 kódexu sa upúšťa od povinnosti podať vyhlásenie pred výstupom;

b)

colný úrad vývozu je zároveň colným úradom výstupu, resp. colný úrad vývozu a colný úrad výstupu uzavreli dohodu, podľa ktorej tovar podlieha colnému dohľadu pri výstupe.

5.   Ak sa žiadosť o povolenie vzťahuje na vývoz a spätný vývoz, vývoz tovaru podliehajúceho spotrebnej dani nie je povolený, pokiaľ nie je uplatniteľný článok 30 smernice 2008/118/ES.

6.   Povolenie na zápis do evidencie deklaranta sa neudelí v prípade, ak sa žiadosť týka colného režimu, pri ktorom sa vyžaduje štandardizovaná výmena informácií medzi colnými orgánmi v súlade s článkom 181, pokiaľ sa colné orgány nedohodnú na použití iných prostriedkov elektronickej výmeny informácií.

Článok 151

Podmienky udelenia povolení na samovymeriavanie

(Článok 185 ods. 1 kódexu)

Ak je žiadateľ podľa článku 185 ods. 2 kódexu držiteľom povolenia na zápis do evidencie deklaranta, samovymeriavanie sa povolí pod podmienkou, že sa žiadosť o samovymeriavanie týka colného režimu uvedeného v článku 150 ods. 2 alebo spätného vývozu.

Článok 152

Colné formality a kontroly v prípade samovymeriavania

(Článok 185 ods. 1 kódexu)

Držiteľom povolení na samovymeriavanie sa môže povoliť, aby pod colným dohľadom vykonali kontroly dodržiavania zákazov a obmedzení uvedených v príslušnom povolení.

KAPITOLA 3

Prepustenie tovaru

Článok 153

Prepustenie, ktoré nie je podmienené poskytnutím záruky

(Článok 195 ods. 2 kódexu)

Ak sa pred prepustením tovaru, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o udelenie colnej kvóty, predmetná colná kvóta nepovažuje za kritickú, prepustenie tovaru nesmie byť podmienené poskytnutím záruky v súvislosti s uvedeným tovarom.

Článok 154

Oznámenie prepustenia tovaru

[Článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

1.   Ak sa vyhlásenie na colný režim alebo spätný vývoz podá inými prostriedkami než technikami elektronického spracovania údajov, colné orgány môžu na oznámenie prepustenia tovaru deklarantovi použiť iné prostriedky než techniky elektronického spracovania údajov.

2.   Ak je tovar pred prepustením dočasne uskladnený a colné orgány majú informovať držiteľa povolenia na prevádzkovanie príslušných priestorov na dočasné uskladnenie o prepustení tovaru, túto informáciu možno poskytnúť inými prostriedkami než technikami elektronického spracovania údajov.

HLAVA VI

PREPUSTENIE DO VOĽNÉHO OBEHU A OSLOBODENIE OD DOVOZNÉHO CLA

KAPITOLA 1

Prepustenie do voľného obehu

Článok 155

Povolenie na vystavenie potvrdení o vážení banánov

(Článok 163 ods. 3 kódexu)

Colné orgány udelia povolenie vystavovať podporné doklady na účely štandardných colných vyhlásení potvrdzujúce váženie čerstvých banánov patriacich pod číselný znak KN 0803 90 10, na ktoré sa vzťahuje dovozné clo („potvrdenia o vážení banánov“), ak žiadateľ o takéto povolenie spĺňa všetky tieto podmienky:

a)

spĺňa kritérium stanovené v článku 39 písm. a) kódexu;

b)

podieľa sa na dovoze, preprave alebo uskladnení čerstvých banánov patriacich pod číselný znak KN 0803 90 10, na ktoré sa vzťahuje dovozné clo, alebo na zaobchádzaní s nimi;

c)

poskytne potrebné záruky na riadne vykonávanie váženia;

d)

má k dispozícií primerané vážiace zariadenie;

e)

vedie si evidenciu, ktorá colným orgánom umožňuje vykonávať potrebné kontroly.

Článok 156

Lehota

(Článok 22 ods. 3 kódexu)

Rozhodnutie vo veci žiadosti o povolenie podľa článku 155 sa prijíma bezodkladne a najneskôr do 30 dní od dátumu prijatia žiadosti.

Článok 157

Komunikačné prostriedky na účely potvrdenia o vážení banánov

[Článok 6 ods. 2 a článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

Potvrdenie o vážení banánov možno vyhotoviť a predložiť inými prostriedkami než technikami elektronického spracovania údajov.

KAPITOLA 2

Oslobodenie od dovozného cla

Oddiel 1

Vrátený tovar

Článok 158

Tovar, ktorý sa považuje za vrátený v stave, v akom sa vyviezol

(Článok 203 ods. 5 kódexu)

1.   Tovar sa považuje za vrátený v stave, v akom sa vyviezol, ak po jeho vyvezení z colného územia Únie nebol predmetom iného nakladania alebo zaobchádzania, než je nakladanie alebo zaobchádzanie vedúce k zmene jeho vzhľadu alebo nakladanie alebo zaobchádzanie potrebné na jeho opravu, uvedenie do dobrého stavu alebo zachovanie v dobrom stave.

2.   Tovar sa považuje za vrátený v stave, v akom sa vyviezol, ak po jeho vyvezení z colného územia Únie bol predmetom iného nakladania alebo zaobchádzania, než je nakladanie alebo zaobchádzanie vedúce k zmene jeho vzhľadu alebo nakladanie alebo zaobchádzanie potrebné na jeho opravu, uvedenie do dobrého stavu alebo zachovanie v dobrom stave, avšak po začatí takéhoto nakladania alebo zaobchádzania bolo zjavné, že toto nakladanie alebo zaobchádzanie nie je vhodné na zamýšľané použitie daného tovaru.

3.   Ak bol tovar uvedený v odseku 1 alebo 2 podrobený nakladaniu alebo zaobchádzaniu, následkom ktorého by podliehal dovoznému clu, ak by bol býval umiestnený do colného režimu pasívny zušľachťovací styk, takýto tovar sa považuje za vrátený v stave, v akom sa vyviezol, len pod podmienkou, že predmetné nakladanie alebo zaobchádzanie vrátane začlenenia náhradných dielov nepresahuje to, čo je nevyhnutne potrebné, aby sa tovar mohol používať rovnakým spôsobom ako v čase jeho vývozu z colného územia Únie.

Článok 159

Tovar, ktorý bol pri vývoze zvýhodnený na základe opatrení stanovených v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky

(Článok 204 kódexu)

1.   Vrátený tovar, ktorý bol pri vývoze zvýhodnený na základe opatrení stanovených v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, sa oslobodí od dovozného cla za predpokladu, že sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

náhrady a iné sumy vyplatené na základe uvedených opatrení boli vrátené, príslušné orgány podnikli kroky potrebné na zadržanie súm, ktoré sa majú na základe uvedených opatrení v súvislosti s uvedeným tovarom vyplatiť, resp. ostatné priznané finančné výhody boli zrušené;

b)

tovar sa nachádzal v jednej z týchto situácií:

i)

nebolo možné uviesť ho na trh v krajine, do ktorej bol zaslaný;

ii)

príjemca ho vrátil ako chybný alebo nezmluvný tovar;

iii)

bol spätne dovezený na colné územie Únie, pretože nemohol byť použitý na zamýšľané účely z dôvodu iných okolností mimo kontroly vývozcu;

c)

tovar je navrhnutý na prepustenie do voľného obehu na colnom území Únie do 12 mesiacov od dátumu ukončenia colných formalít súvisiacich s jeho vývozom alebo neskôr, ak to colné orgány členského štátu spätného dovozu za riadne odôvodnených okolností povolia.

2.   Okolnosťami uvedenými v odseku 1 písm. b) bode iii) sú tieto okolnosti:

a)

tovar vrátený na colné územie Únie po poškodení, ku ktorému došlo pred jeho dodaním príjemcovi, a to buď poškodením samotného tovaru, alebo dopravného prostriedku, ktorým bol prepravovaný;

b)

tovar pôvodne vyvezený na účely spotreby alebo predaja počas obchodného veľtrhu alebo podobného podujatia, ktorý nebol takto spotrebovaný alebo predaný;

c)

tovar, ktorý nemohol byť príjemcovi dodaný v dôsledku jeho fyzickej alebo právnej nespôsobilosti dodržať zmluvu, na základe ktorej bol tovar vyvezený;

d)

tovar, ktorý nemohol byť príjemcovi dodaný z dôvodu prírodných pohrôm, politických alebo sociálnych nepokojov alebo ktorý mu bol dodaný po zmluvnom dátume dodania;

e)

ovocie a zelenina, na ktoré sa vzťahuje spoločná organizácia trhov pre uvedené výrobky, vyvezené a zaslané na komisionálny predaj, ktoré však neboli na trhu krajiny určenia predané.

Článok 160

Komunikačné prostriedky na účely informačného hárku INF 3

[Článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

Doklad potvrdzujúci, že podmienky na oslobodenie od dovozného cla boli splnené („informačný hárok INF 3“) možno oznámiť inými prostriedkami než technikami elektronického spracovania údajov.

HLAVA VII

OSOBITNÉ COLNÉ REŽIMY

KAPITOLA 1

Všeobecné ustanovenia

Oddiel 1

Žiadosť o povolenie

Článok 161

Žiadateľ usadený mimo colného územia Únie

[Článok 211 ods. 3 písm. a) kódexu]

Odchylne od článku 211 ods. 3 písm. a) kódexu môžu colné orgány vo výnimočných prípadoch, ak to považujú za odôvodnené, udeliť povolenie na colný režim konečné použitie alebo colný režim aktívny zušľachťovací styk osobám usadeným mimo colného územia Únie.

Článok 162

Miesto podania žiadosti, ak je žiadateľ usadený mimo colného územia Únie

[Článok 22 ods. 1 kódexu]

1.   Odchylne od článku 22 ods. 1 tretieho pododseku kódexu, ak je žiadateľ o povolenie na použitie colného režimu konečné použitie usadený mimo colného územia Únie, príslušným colným orgánom je colný orgán miesta prvého plánovaného použitia tovaru.

2.   Odchylne od článku 22 ods. 1 tretieho pododseku kódexu, ak je žiadateľ o povolenie na použitie colného režimu aktívny zušľachťovací styk usadený mimo colného územia Únie, príslušným colným orgánom je colný orgán miesta prvého plánovaného zušľachtenia tovaru.

Článok 163

Žiadosť o povolenie na základe colného vyhlásenia

[Článok 6 ods. 1, článok 6 ods. 2, článok 6 ods. 3 písm. a) a článok 211 ods. 1 kódexu]

1.   Colné vyhlásenie, za predpokladu, že je doplnené o dodatočné údaje stanovené v prílohe A, sa považuje za žiadosť o povolenie v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a)

ak sa tovar má umiestniť do colného režimu dočasné použitie, pokiaľ colné orgány nevyžadujú úradnú žiadosť v prípadoch podľa článku 236 písm. b);

b)

ak sa má tovar umiestniť do colného režimu konečné použitie a žiadateľ má v úmysle tovar úplne prideliť na predpísané konečné použitie;

c)

ak sa má tovar iný ako tovar uvedený v prílohe 71-02 umiestniť do colného režimu aktívny zušľachťovací styk;

d)

ak sa má tovar iný ako tovar uvedený v prílohe 71-02 umiestniť do colného režimu pasívny zušľachťovací styk;

e)

ak bolo udelené povolenie na použitie colného režimu pasívny zušľachťovací styk a plánuje sa prepustenie náhradných výrobkov do voľného obehu použitím systému jednoduchej výmeny, na ktorý sa toto povolenie nevzťahuje;

f)

ak sa zušľachtené výrobky majú prepustiť do voľného obehu po pasívnom zušľachťovacom styku a daná spracovateľská operácia sa týka tovaru neobchodnej povahy.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje v žiadnom z týchto prípadov:

a)

zjednodušené colné vyhlásenie;

b)

centralizované colné konanie;

c)

zápis do evidencie deklaranta;

d)

ak sa žiada o iné povolenie ako povolenie na dočasné použitie, ktoré sa vzťahuje na viac ako jeden členský štát;

e)

ak sa žiada o použitie náhradného tovaru v súlade s článkom 223 kódexu;

f)

ak príslušný colný úrad oznámi deklarantovi, že sa vyžaduje preskúmanie hospodárskych podmienok v súlade s článkom 211 ods. 6 kódexu;

g)

ak sa uplatňuje článok 167 ods. 1 písm. f);

h)

ak sa žiada o povolenie s retroaktívnym účinkom v súlade s článkom 211 ods. 2 kódexu, s výnimkou prípadov uvedených v odseku 1 písm. e) alebo f) tohto článku.

3.   Ak sa colné orgány domnievajú, že umiestnenie dopravného prostriedku alebo náhradných dielov, príslušenstva a vybavenia dopravného prostriedku do colného režimu dočasné použitie by znamenalo vážne riziko nesplnenia jednej z povinností stanovených v colných právnych predpisoch, colné vyhlásenie uvedené v odseku 1 sa nesmie vykonať ústne ani v súlade s článkom 141. V takomto prípade o tom colné orgány informujú deklaranta bezodkladne po predložení tovaru colným orgánom.

4.   Povinnosť uviesť dodatočné údaje uvedená v odseku 1 sa nevzťahuje na prípady, ktoré sa týkajú ktoréhokoľvek z týchto druhov vyhlásení:

a)

colné vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu podávané ústne v súlade s článkom 135;

b)

colné vyhlásenia na dočasné použitie alebo vyhlásenia o spätnom vývoze podávané ústne v súlade s článkom 136;

c)

colné vyhlásenia na dočasné použitie alebo vyhlásenia o spätnom vývoze v súlade s článkom 139 považované za podané v súlade s článkom 141.

5.   Karnety ATA a CPD sa považujú za žiadosti o povolenie na dočasné použitie, ak spĺňajú všetky tieto podmienky:

a)

karnet vydala zmluvná strana Dohovoru o ATA alebo Istanbulského dohovoru a potvrdilo a zaručilo sa zaň združenie, ktoré je súčasťou záručného reťazca definovaného v článku 1 písm. d) prílohy A k Istanbulskému dohovoru;

b)

karnet sa týka tovaru a spôsobov použitia podľa dohovoru, na základe ktorého bol vydaný;

c)

karnet je osvedčený colnými orgánmi;

d)

karnet je platný na celom colnom území Únie.

Článok 164

Žiadosť o obnovenie alebo zmenu povolenia

[Článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

Colné orgány môžu povoliť podanie žiadosti o obnovenie alebo zmenu povolenia uvedeného v článku 211 ods. 1 kódexu v písomnej podobe.

Článok 165

Podporný doklad na účely ústneho colného vyhlásenia na colný režim dočasné použitie

[Článok 6 ods. 2, článok 6 ods. 3 písm. a) a článok 211 ods. 1 kódexu]

Ak sa ústne colné vyhlásenie považuje za žiadosť o povolenie na colný režim dočasné použitie v súlade s článkom 163, deklarant predloží podporný doklad uvedený v prílohe 71-01.

Oddiel 2

Vydanie rozhodnutia vo veci žiadosti

Článok 166

Preskúmanie hospodárskych podmienok

(Článok 211 ods. 3 a 4 kódexu)

1.   Podmienka stanovená v článku 211 ods. 4 písm. b) kódexu sa nevzťahuje na povolenia na colný režim aktívny zušľachťovací styk s výnimkou ktoréhokoľvek z týchto prípadov:

a)

ak sa suma dovozného cla vypočíta v súlade s článkom 86 ods. 3 kódexu a existuje dôkaz o tom, že základné záujmy výrobcov z Únie budú pravdepodobne nepriaznivo ovplyvnené, a na prípad sa nevzťahuje článok 167 ods. 1 písm. a) až f);

b)

ak sa výška dovozného cla vypočíta v súlade s článkom 85 kódexu, tovar určený na umiestnenie do colného režimu aktívny zušľachťovací styk by podliehal opatreniu poľnohospodárskej alebo obchodnej politiky, predbežnému alebo konečnému antidumpingovému clu, vyrovnávaciemu clu, ochrannému opatreniu alebo ďalšiemu clu v dôsledku pozastavenia colných koncesií, ak bol navrhnutý na prepustenie do voľného obehu a na prípad sa nevzťahuje článok 167 ods. 1 písm. h), i), m), p), ani s);

c)

ak sa výška dovozného cla vypočíta v súlade s článkom 85 kódexu, tovar určený na umiestnenie do colného režimu aktívny zušľachťovací styk by nepodliehal opatreniu poľnohospodárskej alebo obchodnej politiky, predbežnému alebo konečnému antidumpingovému clu, vyrovnávaciemu clu, ochrannému opatreniu alebo ďalšiemu clu v dôsledku pozastavenia colných koncesií, ak bol navrhnutý na prepustenie do voľného obehu, existuje dôkaz o tom, že základné záujmy výrobcov v Únii budú pravdepodobne nepriaznivo ovplyvnené, a na prípad sa nevzťahuje článok 167 ods. 1 písm. g) až s).

2.   Podmienka stanovená v článku 211 ods. 4 písm. b) kódexu sa neuplatňuje na povolenia na colný režim pasívny zušľachťovací styk okrem prípadov, ak existuje dôkaz o tom, že základné záujmy výrobcov tovaru z Únie uvedeného v prílohe 71-02 budú pravdepodobne nepriaznivo ovplyvnené a tovar nie je určený na opravu.

Článok 167

Prípady, v ktorých sa hospodárske podmienky považujú za splnené na účely colného režimu aktívny zušľachťovací styk

[Článok 211 ods. 5 kódexu]

1.   Hospodárske podmienky na účely colného režimu aktívny zušľachťovací styk sa považujú za splnené, ak sa žiadosť týka ktorejkoľvek z týchto operácií:

a)

zušľachtenia tovaru, ktorý nie je uvedený v prílohe 71-02;

b)

opravy;

c)

zušľachtenia tovaru priamo alebo nepriamo daného k dispozícii držiteľovi povolenia, vykonaného podľa špecifikácií v mene osoby usadenej mimo colného územia Únie, obvykle len za platbu nákladov na zušľachtenie;

d)

spracovania tvrdej pšenice na cestoviny;

e)

umiestnenia tovaru do colného režimu aktívny zušľachťovací styk v rámci množstva stanoveného na základe vyrovnanosti v súlade s článkom 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2014 (17);

f)

zušľachtenia tovaru uvedeného v prílohe 71-02 v ktorejkoľvek z týchto situácií:

i)

nedostupnosť tovaru vyrábaného v Únii s rovnakým 8-miestnym číselným znakom KN, rovnakou obchodnou kvalitou a technickými vlastnosťami ako tovar, ktorý sa má doviezť pre plánované spracovateľské operácie;

ii)

rozdiely v cene medzi tovarom vyrobeným v Únii a tovarom určeným na dovoz, ak porovnateľný tovar nemožno použiť, keďže vzhľadom na jeho cenu by plánovaná obchodná operácia nebola hospodársky životaschopná;

iii)

zmluvné záväzky, ak porovnateľný tovar nevyhovuje zmluvným požiadavkám subjektu z tretej krajiny, ktorý nakupuje zušľachtené výrobky, alebo ak musia byť podľa zmluvy zušľachtené výrobky získané z tovaru určeného na prepustenie do colného režimu aktívny zušľachťovací styk s cieľom dodržať ustanovenia týkajúce sa ochrany práv priemyselného alebo obchodného vlastníctva;

iv)

celková hodnota tovaru, ktorý sa má umiestniť do colného režimu aktívny zušľachťovací styk na žiadateľa a kalendárny rok pre každý osemmiestny číselný znak KN nepresahuje 150 000 EUR;

g)

zušľachtenie tovaru na zaistenie jeho súladu s technickými požiadavkami na jeho prepustenie do voľného obehu;

h)

zušľachtenie tovaru neobchodnej povahy;

i)

zušľachtenie tovaru získaného na základe predchádzajúceho povolenia, ktorého vydanie podliehalo preskúmaniu hospodárskych podmienok;

j)

spracovanie tuhých a tekutých frakcií z palmového oleja, z oleja z kokosových orechov, tekutých frakcií z oleja z kokosových orechov, oleja z palmových jadier, tekutých frakcií z oleja z palmových jadier, babasového oleja alebo ricínového oleja na výrobky, ktoré nie sú určené pre potravinársky priemysel;

k)

spracovanie na výrobky, ktoré sa majú zakomponovať do civilných lietadiel, pre ktoré bolo vydané osvedčenie letovej spôsobilosti, alebo sa na týchto lietadlách majú používať;

l)

spracovanie na výrobky, v prípade ktorých sa využíva autonómne pozastavenie dovozného cla na určité zbrane a vojenské vybavenie v súlade s nariadením Rady (ES) č. 150/2003 (18);

m)

spracovanie tovaru na vzorky;

n)

spracovanie akéhokoľvek druhu elektronických súčiastok, častí a súčastí, zostáv alebo akýchkoľvek iných materiálov na výrobky informačných technológií;

o)

spracovanie tovaru patriaceho pod číselné znaky KN 2707 alebo 2710 na výrobky patriace pod číselné znaky KN 2707, 2710 alebo 2902;

p)

premena na odpad a zvyšky, zničenie, opätovné získanie častí a súčastí alebo súčiastok;

q)

denaturácia;

r)

obvyklé spôsoby zaobchádzania uvedené v článku 220 kódexu;

s)

celková hodnota tovaru, ktorý sa má umiestniť do colného režimu aktívny zušľachťovací styk na žiadateľa a kalendárny rok pre každý osemmiestny číselný znak KN nepresahuje 150 000 EUR, pokiaľ ide o tovar, na ktorý sa vzťahuje príloha 71-02, a 300 000 EUR v prípade ostatného tovaru, s výnimkou prípadu, ak by tovar určený na umiestnenie do colného režimu aktívny zušľachťovací styk podliehal predbežnému alebo konečnému antidumpingovému clu, vyrovnávaciemu clu, ochrannému opatreniu alebo ďalšiemu clu v dôsledku pozastavenia colných koncesií, ak by bol navrhnutý na prepustenie do voľného obehu.

2.   Nedostupnosť uvedená v odseku 1 písm. f) bode i) sa vzťahuje na ktorýkoľvek z týchto prípadov:

a)

úplná absencia výroby porovnateľného tovaru v rámci colného územia Únie;

b)

nedostupnosť dostatočného množstva uvedeného tovaru na vykonanie plánovaných spracovateľských operácií;

c)

porovnateľný tovar Únie nemožno žiadateľovi sprístupniť včas na účely vykonania navrhovanej obchodnej operácie, napriek podaniu žiadosti v riadnom čase.

Článok 168

Výpočet výšky dovozného cla v určitých prípadoch colného režimu aktívny zušľachťovací styk

[Článok 86 ods. 4 kódexu]

1.   Ak sa nevyžaduje preskúmanie hospodárskych podmienok a tovar určený na umiestnenie do colného režimu aktívny zušľachťovací styk by podliehal opatreniu poľnohospodárskej alebo obchodnej politiky, predbežnému alebo konečnému antidumpingovému clu, vyrovnávaciemu clu, ochrannému opatreniu alebo ďalšiemu inému clu v dôsledku pozastavenia colných koncesií, ak by bol navrhnutý na prepustenie do voľného obehu, výška dovozného cla sa vypočíta v súlade s článkom 86 ods. 3 kódexu.

Prvý pododsek sa neuplatňuje, ak sa hospodárske podmienky považujú za splnené v prípadoch stanovených v článku 167 ods. 1 písm. h), i), m), p) alebo s).

2.   Ak zušľachtené výrobky pochádzajúce z colného režimu aktívny zušľachťovací styk držiteľ povolenia priamo alebo nepriamo dováža a sú prepustené do voľného obehu v lehote jedného roka po ich spätnom vývoze, výška dovozného cla sa určí v súlade s článkom 86 ods. 3 kódexu.

Článok 169

Povolenie na použitie náhradného tovaru

[Článok 223 ods. 1 a 2 a článok 223 ods. 3 písm. c) kódexu]

1.   Či používanie náhradného tovaru je alebo nie je systematické, nie je relevantné na účely udelenia povolenia v súlade s článkom 223 ods. 2 kódexu.

2.   Používanie náhradného tovaru uvedené v článku 223 ods. 1 prvom pododseku kódexu nie je povolené, ak by tovar umiestnený do osobitného colného režimu podliehal predbežnému alebo konečnému antidumpingovému, vyrovnávaciemu, ochrannému alebo ďalšiemu clu v dôsledku pozastavenia colných koncesií, ak by bol navrhnutý na prepustenie do voľného obehu.

3.   Používanie náhradného tovaru uvedené v článku 223 ods. 1 druhom pododseku kódexu nie je povolené, ak by tovar, ktorý nie je tovarom Únie a ktorý je zušľachťovaný namiesto tovaru Únie umiestneného do colného režimu pasívny zušľachťovací styk, podliehal predbežnému alebo konečnému antidumpingovému, vyrovnávaciemu, ochrannému alebo ďalšiemu clu v dôsledku pozastavenia colných koncesií, ak by bol navrhnutý na prepustenie do voľného obehu.

4.   Používanie náhradného tovaru v colnom režime colné uskladňovanie nie je povolené, ak tovar, ktorý nie je tovarom Únie, umiestnený do colného režimu colné uskladňovanie, je tovar uvedený v prílohe 71-02.

5.   Používanie náhradného tovaru nie je povolené v prípade tovaru alebo výrobkov, ktoré boli geneticky modifikované alebo obsahujú prvky, ktoré boli geneticky modifikované.

6.   Odchylne od článku 223 ods. 1 tretieho pododseku kódexu sa za náhradný tovar na aktívny zušľachťovací styk považuje:

a)

tovar v pokročilejšom štádiu výroby ako tovar, ktorý nie je tovarom Únie, umiestneným do colného režimu aktívny zušľachťovací styk, ak sa podstatná časť zušľachtenia tohto náhradného tovaru vykonáva v podniku držiteľa povolenia alebo v podniku, v ktorom sa táto operácia vykonáva na jeho účet;

b)

v prípade opravy nový tovar namiesto použitého tovaru alebo tovar v lepšom stave, ako tovar, ktorý nie je tovarom Únie, umiestnený do colného režimu aktívny zušľachťovací styk;

c)

tovar s technickými vlastnosťami podobnými tovaru, ktorý nahrádza za predpokladu, že má rovnaký osemmiestny číselný znak kombinovanej nomenklatúry a rovnakú obchodnú kvalitu.

7.   Odchylne od článku 223 ods. 1 tretieho pododseku kódexu sa v prípade tovaru uvedeného v prílohe 71-04 uplatňujú osobitné ustanovenia stanovené v uvedenej prílohe.

8.   V prípade colného režimu dočasné použitie sa náhradný tovar môže použiť len vtedy, ak sa udelí povolenie na dočasné použitie s úplným oslobodením od dovozného cla v súlade s článkami 208 až 211.

Článok 170

Zušľachtené výrobky alebo zušľachtený tovar umiestnený do colného režimu aktívny zušľachťovací styk IM/EX

[Článok 211 ods. 1 kódexu]

1.   V povolení na aktívny zušľachťovací styk IM/EX sa na žiadosť žiadateľa stanoví, že zušľachtené výrobky alebo zušľachtený tovar umiestnený do tohto colného režimu aktívny zušľachťovací styk IM/EX, ktorý nebol navrhnutý na umiestnenie do nasledujúceho colného režimu alebo spätne vyvezený po uplynutí lehoty na ukončenie colného režimu, sa považuje za prepustený do voľného obehu ku dňu uplynutia lehoty na ukončenie colného režimu.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje, pokiaľ výrobky alebo tovar podliehajú zakazujúcim alebo obmedzujúcim opatreniam.

Článok 171

Lehota na vydanie rozhodnutia vo veci žiadosti o povolenie uvedené v článku 211 ods. 1 kódexu

[Článok 22 ods. 3 kódexu]

1.   Ak sa žiadosť o povolenie uvedené v článku 211 ods. 1 písm. a) kódexu týka len jedného členského štátu, odchylne od článku 22 ods. 3 prvého pododseku kódexu sa rozhodnutie vo veci uvedenej žiadosti vydá bezodkladne a najneskôr do 30 dní od dátumu prijatia žiadosti.

Ak sa žiadosť o povolenie uvedené v článku 211 ods. 1 písm. b) kódexu týka len jedného členského štátu, odchylne od článku 22 ods. 3 prvého pododseku kódexu sa rozhodnutie vo veci uvedenej žiadosti vydá bezodkladne a najneskôr do 60 dní od dátumu prijatia žiadosti.

2.   Ak sa hospodárske podmienky musia preskúmať v súlade s článkom 211 ods. 6 kódexu, lehota uvedená v odseku 1 prvom pododseku tohto článku sa predĺži na jeden rok od dátumu, kedy bol spis so žiadosťou postúpený Komisii.

Colné orgány informujú žiadateľa alebo držiteľa povolenia o potrebe preskúmať hospodárske podmienky a, ak povolenie ešte nebolo vydané, o predĺžení lehoty v súlade s prvým pododsekom.

Článok 172

Retroaktívny účinok

[Článok 22 ods. 4 kódexu]

1.   Ak colné orgány udelia povolenie s retroaktívnym účinkom v súlade s článkom 211 ods. 2 kódexu, povolenie nadobúda účinnosť najskôr dátumom prijatia žiadosti.

2.   Za výnimočných okolností môžu colné orgány dať súhlas, aby povolenie uvedené v odseku 1 nadobudlo účinnosť najskôr jeden rok pred dátumom prijatia žiadosti, a v prípade tovaru, na ktorý sa vzťahuje príloha 71-02, tri mesiace pred dátumom prijatia žiadosti.

3.   Ak sa žiadosť týka obnovenia povolenia na rovnaký druh operácie a tovar, povolenie sa môže udeliť s retroaktívnym účinkom od dátumu uplynutia platnosti pôvodného povolenia.

Ak sa v súlade s článkom 211 ods. 6 kódexu vyžaduje preskúmanie hospodárskych podmienok v súvislosti s obnovením povolenia na rovnaký druh operácie a tovaru, povolenie s retroaktívnym účinkom nadobúda účinnosť najskôr dátumom vypracovania záveru o hospodárskych podmienkach.

Článok 173

Platnosť povolenia

[Článok 22 ods. 5 kódexu]

1.   Ak je povolenie udelené v súlade s článkom 211 ods. 1 písm. a) kódexu, obdobie platnosti povolenia nesmie prekročiť päť rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti povolenia.

2.   Obdobie platnosti uvedené v odseku 1 nesmie prekročiť tri roky, ak sa povolenie vzťahuje na tovar uvedený v prílohe 71-02.

Článok 174

Lehota na ukončenie osobitného colného režimu

[Článok 215 ods. 4 kódexu]

1.   Na požiadanie držiteľa colného režimu môžu colné orgány predĺžiť lehotu na ukončenie colného režimu stanovenú v povolení udelenom v súlade s článkom 211 ods. 1 kódexu, a to dokonca aj po uplynutí pôvodne stanovenej lehoty.

2.   Ak lehota na ukončenie colného režimu uplynie konkrétnym dátumom pre všetok tovar umiestnený do colného režimu v danom období, colné orgány môžu v povolení podľa článku 211 ods. 1 písm. a) kódexu stanoviť, že lehota na ukončenie colného režimu sa automaticky predlžuje pre všetok tovar nachádzajúci sa v colnom režime k uvedenému dátumu. Colné orgány môžu rozhodnúť o ukončení automatického predĺženia lehoty, pokiaľ ide o všetok alebo niektorý tovar umiestnený do colného režimu.

Článok 175

Doklad o ukončení colného režimu

[Článok 6 ods. 2, článok 6 ods. 3 písm. a) a článok 211 ods. 1 kódexu]

1.   V povoleniach na použitie colného režimu aktívny zušľachťovací styk IM/EX, colného režimu aktívny zušľachťovací styk EX/IM bez použitia štandardizovanej výmeny informácií podľa článku 176, alebo na konečné použitie sa stanoví, že držiteľ povolenia musí colnému úradu dohľadu predložiť doklad o ukončení colného režimu do 30 dní od uplynutia lehoty na ukončenie colného režimu.

Colný úrad dohľadu však môže upustiť od povinnosti predložiť doklad o ukončení colného režimu, ak to nepovažuje za nevyhnutné.

2.   Colné orgány môžu na požiadanie držiteľa povolenia predĺžiť lehotu uvedenú v odseku 1 na 60 dní. Vo výnimočných prípadoch môžu colné orgány lehotu predĺžiť, aj keď uplynula.

3.   Doklad o ukončení colného režimu obsahuje údaje uvedené v prílohe 71-06, pokiaľ colný úrad dohľadu neurčí inak.

4.   Ak sú zušľachtené výrobky alebo zušľachtený tovar umiestnené do colného režimu aktívny zušľachťovací styk IM/EX považované za prepustené do voľného obehu v súlade s článkom 170 ods. 1, táto skutočnosť sa uvedie v doklade o ukončení colného režimu..

5.   Ak sa v povolení na colný režim aktívny zušľachťovací styk IM/EX stanovuje, že sa zušľachtené výrobky alebo zušľachtený tovar umiestnené do uvedeného colného režimu považujú za prepustené do voľného obehu k dátumu uplynutia lehoty na ukončenie colného režimu, držiteľ povolenia predloží doklad o ukončení colného režimu colnému orgánu dohľadu, ako sa uvádza v odseku 1 tohto článku.

6.   Colné orgány môžu povoliť predloženie dokladu o ukončení colného režimu inými prostriedkami ako technikami elektronického spracovania údajov.

Článok 176

Štandardizovaná výmena informácií a povinnosti držiteľa povolenia na použitie colného režimu zušľachťovací styk

[Článok 211 ods. 1 kódexu]

1.   V povoleniach na použitie colného režimu aktívny zušľachťovací styk EX/IM alebo pasívny zušľachťovací styk EX/IM, ktoré sa týkajú jedného alebo viac ako jedného členského štátu, a povolenia na použitie colného režimu aktívny zušľachťovací styk IM/EX alebo pasívny zušľachťovací styk IM/EX, ktoré sa týkajú viac ako jedného členského štátu, sa stanovujú tieto povinnosti:

a)

používanie štandardizovanej výmeny informácií, ako sa uvádza v článku 181, pokiaľ sa colné orgány nedohodnú na iných prostriedkoch elektronickej výmeny informácií;

b)

držiteľ povolenia poskytne colnému úradu dohľadu informácie uvedené v oddiele A prílohy 71-05;

c)

ak sa podávajú tieto colné vyhlásenia alebo oznámenia, obsahujú odkaz na príslušné číslo INF:

i)

colné vyhlásenie v prípade colného režimu aktívny zušľachťovací styk;

ii)

vývozné colné vyhlásenie na účely colného režimu aktívny zušľachťovací styk EX/IM alebo pasívny zušľachťovací styk;

iii)

colné vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu po skončení colného režimu pasívny zušľachťovací styk;

iv)

colné vyhlásenia na účely ukončenia colného režimu zušľachťovací styk;

v)

vyhlásenia o spätnom vývoze alebo oznámenia o spätnom vývoze.

2.   V povoleniach na použitie colného režimu aktívny zušľachťovací styk IM/EX, ktoré sa týkajú len jedného členského štátu, sa stanoví, že na požiadanie colného úradu dohľadu držiteľ povolenia uvedenému colnému úradu poskytne dostatočné informácie o tovare, ktorý bol umiestnený do colného režimu aktívny zušľachťovací styk, čo colnému úradu dohľadu umožní vypočítať sumu dovozného cla v súlade s článkom 86 ods. 3 kódexu.

Článok 177

Uskladnenie tovaru Únie spolu s tovarom, ktorý nie je tovarom Únie, v skladovacích priestoroch

[Článok 211 ods. 1 kódexu]

Ak je tovar Únie uskladnený spolu s tovarom, ktorý nie je tovarom Únie, v skladovacích priestoroch na colné uskladnenie a nie je možné, resp. by bolo možné len pri neprimeraných nákladoch vždy identifikovať každý druh tovaru, v povolení uvedenom v článku 211 ods. 1 písm. b) kódexu sa stanoví, že sa vykonáva účtovné delenie s ohľadom na každý druh tovaru, colný status a prípadne pôvod tovaru.

Oddiel 3

Ostatné ustanovenia

Článok 178

Evidencia

(Článok 211 ods. 1 a článok 214 ods. 1 kódexu)

1.   Evidencia uvedená v článku 214 ods. 1 kódexu obsahuje:

a)

ak je to uplatniteľné, odkaz na povolenie vyžadované na umiestnenie tovaru do osobitného colného režimu;

b)

MRN alebo, ak neexistuje, akékoľvek iné číslo alebo kód slúžiaci na identifikáciu colných vyhlásení, prostredníctvom ktorých sa tovar umiestňuje do osobitného colného režimu, a ak bol colný režim ukončený v súlade s článkom 215 ods. 1 kódexu, informácie o spôsobe ukončenia colného režimu;

c)

údaje, ktoré umožňujú jednoznačnú identifikáciu iných colných dokladov ako colných vyhlásení, akýchkoľvek ďalších dokladov relevantných pre umiestnenie tovaru do osobitného colného režimu a akýchkoľvek ďalších dokladov relevantných pre zodpovedajúce ukončenie colného režimu;

d)

údaje týkajúce sa značiek, identifikačné čísla, počet a druh nákladových kusov, množstvo a obvyklý obchodný alebo technický opis tovaru a prípadne identifikačné značky kontajnera potrebné na identifikáciu tovaru;

e)

umiestnenie tovaru a informácie o akejkoľvek jeho preprave;

f)

colný status tovaru;

g)

údaje o obvyklých spôsoboch zaobchádzania a prípadne nové nomenklatúrne zatriedenie vyplývajúce z uvedených obvyklých spôsobov zaobchádzania;

h)

údaje colných režimov dočasné použitie alebo konečné použitie;

i)

údaje colného režimu aktívny alebo pasívny zušľachťovací styk vrátane informácií o povahe zušľachtenia;

j)

náklady na uskladnenie alebo obvyklé spôsoby zaobchádzania, ak sa uplatňuje článok 86 ods. 1 kódexu;

k)

výťažnosť alebo prípadne spôsob jej výpočtu;

l)

údaje umožňujúce colný dohľad a kontroly použitia náhradného tovaru v súlade s článkom 223 kódexu;

m)

ak sa vyžaduje účtovné delenie, informácie o druhu tovaru, colnom statuse a prípadne pôvode tovaru;

n)

v prípade colného režimu dočasné použitie podľa článku 238 údaje vyžadované v uvedenom článku;

o)

v prípade colného režimu aktívny zušľachťovací styk podľa článku 241 údaje vyžadované v uvedenom článku;

p)

ak je to uplatniteľné, údaje o každom prevode práv a povinností v súlade s článkom 218 kódexu;

q)

ak evidencia nie je súčasťou hlavnej účtovnej evidencie na colné účely, odkaz na uvedenú hlavnú účtovnú evidenciu na colné účely;

r)

ďalšie informácie v osobitných prípadoch na odôvodnenú žiadosť colných orgánov.

2.   V prípade slobodných pásem popri informáciách stanovených v odseku 1 evidencia obsahuje:

a)

údaje slúžiace na identifikáciu prepravných dokladov v prípade tovaru, ktorý vstupuje do slobodných pásem alebo ich opúšťa;

b)

údaje týkajúce sa použitia alebo spotrebovania tovaru, ktorého prepustenie do voľného obehu alebo colného režimu dočasné použitie by nepodliehalo uplatneniu dovozného cla alebo opatrení stanovených v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky alebo obchodnej politiky v súlade s článkom 247 ods. 2 kódexu.

3.   Colné orgány môžu upustiť od požiadavky na niektoré informácie stanovené v odseku 1 a 2, ak to nemá nepriaznivý vplyv na colný dohľad a colné kontroly týkajúce sa používania osobitného colného režimu.

4.   V prípade colného režimu dočasné použitie sa evidencia vedie len vtedy, ak to vyžadujú colné orgány.

Článok 179

Preprava tovaru medzi rôznymi miestami v rámci colného územia Únie

(Článok 219 kódexu)

1.   Preprava tovaru umiestneného do colného režimu aktívny zušľachťovací styk, dočasné použitie alebo konečné použitie sa môže uskutočniť medzi rôznymi miestami v rámci colného územia Únie bez iných colných formalít ako colných formalít uvedených v článku 178 ods. 1 písm. e).

2.   Preprava tovaru umiestneného do colného režimu pasívny zušľachťovací styk sa môže uskutočniť v rámci colného územia Únie z colného úradu umiestnenia do colného úradu výstupu.

3.   Preprava tovaru umiestneného do colného režimu colné uskladňovanie sa môže uskutočniť v rámci colného územia Únie bez iných colných formalít ako colných formalít uvedených v článku 178 ods. 1 písm. e) takto:

a)

medzi rôznymi skladovacími priestormi uvedenými v tom istom povolení;

b)

z colného úradu umiestnenia do skladovacích priestorov alebo

c)

zo skladovacích priestorov na colný úrad výstupu alebo akýkoľvek colný úrad uvedený v povolení na osobitný colný režim podľa článku 211 ods. 1 kódexu, ktorý je oprávnený prepustiť tovar do nasledujúceho colného režimu alebo prijať vyhlásenie o spätnom vývoze na účely ukončenia osobitného colného režimu..

Preprava v colnom režime colné uskladňovanie sa končí v lehote 30 dní po premiestnení tovaru z colného skladu.

Colné orgány môžu na žiadosť držiteľa colného režimu túto 30-dňovú lehotu predĺžiť.

4.   Ak sa tovar prepravuje v colnom režime colné uskladňovanie zo skladovacích priestorov do colného úradu výstupu, v evidencii uvedenej v článku 214 ods. 1 kódexu sa uvedú informácie o výstupe tovaru v lehote 100 dní po premiestnení tovaru z colného skladu.

Colné orgány môžu na žiadosť držiteľa colného režimu túto 100-dňovú lehotu predĺžiť.

Článok 180

Obvyklé spôsoby zaobchádzania

(Článok 220 kódexu)

Obvyklé spôsoby zaobchádzania stanovené v článku 220 kódexu sú spôsoby uvedené v prílohe 71-03.

Článok 181

Štandardizovaná výmena informácií

(Článok 6 ods. 2 kódexu)

1.   Colný úrad dohľadu sprístupní všetky príslušné údaje uvedené v oddiele A prílohy 71-05 v elektronickom systéme vytvorenom podľa článku 16 ods. 1 kódexu na účely štandardizovanej výmeny informácií pre:

a)

colný režim aktívny zušľachťovací styk EX/IM alebo colný režim pasívny zušľachťovací styk EX/IM, ktorý sa týka jedného alebo viacerých členských štátov;

b)

colný režim aktívny zušľachťovací styk IM/EX alebo colný režim pasívny zušľachťovací styk IM/EX, ktorý sa týka viac ako jedného členského štátu.

2.   Ak zodpovedný colný orgán uvedený v článku 101 ods. 1 kódexu požiadal o štandardizovanú výmenu informácií medzi colnými orgánmi v súvislosti s tovarom umiestneným do colného režimu aktívny zušľachťovací styk IM/EX, ktorý sa týka len jedného členského štátu, colný úrad dohľadu sprístupní príslušné údaje uvedené v oddiele B prílohy 71-05 v elektronickom systéme vytvorenom podľa článku 16 ods. 1 kódexu na účely štandardizovanej výmeny informácií.

3.   Ak sa v colnom vyhlásení, vyhlásení o spätnom vývoze alebo oznámení o spätnom vývoze uvádza odkaz na štandardizovanú výmenu informácií, príslušné colné orgány sprístupnia špecifické údaje uvedené v oddiele A prílohy 71-05 v elektronickom systéme vytvorenom podľa článku 16 ods. 1 kódexu na účely štandardizovanej výmeny informácií.

4.   Colné orgány sprístupnia držiteľovi povolenia na jeho žiadosť aktualizované informácie, ktoré súvisia so štandardizovanou výmenou informácií.

Článok 182

Colný status zvierat narodených zvieratám umiestneným do osobitného colného režimu

(Článok 153 ods. 3 kódexu)

Ak celková hodnota zvierat narodených na colnom území Únie zvieratám, na ktoré sa vzťahuje jedno colné vyhlásenie a ktoré sú umiestnené do colného režimu skladovanie, dočasné použitie alebo aktívny zušľachťovací styk, presahuje 100 EUR, uvedené zvieratá sa považujú za tovar, ktorý nie je tovarom Únie, a umiestnia sa do rovnakého colného režimu ako zvieratá, ktorým sa narodili.

Článok 183

Upustenie od povinnosti podať dodatočné colné vyhlásenie

[Článok 167 ods. 2 písm. b) kódexu]

Od povinnosti podať dodatočné colné vyhlásenie sa upúšťa pri tovare, v ktorého prípade došlo k ukončeniu osobitného colného režimu iného ako colného režimu tranzit jeho umiestnením do nasledujúceho osobitného colného režimu iného ako colného režimu tranzit za predpokladu, že sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

držiteľ povolenia na prvý a nasledujúci osobitný colný režim je tá istá osoba;

b)

colné vyhlásenie pre prvý osobitný colný režim bolo podané štandardným spôsobom alebo deklarant v prípade prvého osobitného colného režimu podal dodatočné colné vyhlásenie v súlade s článkom 167 ods. 1 prvým pododsekom kódexu;

c)

prvý osobitný colný režim sa ukončí umiestnením tovaru do nasledujúceho osobitného colného režimu iného ako colného režimu konečné použitie alebo aktívny zušľachťovací styk, po podaní colného vyhlásenia v podobe zápisu do evidencie deklaranta.

KAPITOLA 2

Tranzit

Oddiel 1

Colný režim vonkajší a vnútorný tranzit

Článok 184

Prostriedky oznamovania MRN tranzitnej operácie a MRN operácie TIR colným úradom

[Článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

MRN tranzitného vyhlásenia alebo operácie TIR možno predložiť colným orgánom ktorýmkoľvek z týchto prostriedkov iných ako techník elektronického spracovania údajov:

a)

čiarový kód;

b)

tranzitný sprievodný doklad;

c)

tranzitný/bezpečnostný sprievodný doklad;

d)

karnet TIR v prípade operácie TIR;

e)

iný prostriedok povolený prijímajúcim colným orgánom.

Článok 185

Tranzitný sprievodný doklad a tranzitný/bezpečnostný sprievodný doklad

(Článok 6 ods. 2 kódexu)

Spoločné požiadavky na údaje v prípade tranzitného sprievodného dokladu a prípadne zoznamu položiek, ako aj tranzitného/bezpečnostného sprievodného dokladu a tranzitného/bezpečnostného zoznamu položiek sú stanovené v prílohe B-02.

Článok 186

Žiadosti o status schváleného príjemcu na účely operácií TIR

(Článok 22 ods. 1 tretí pododsek kódexu)

Žiadosti o status schváleného príjemcu uvedeného v článku 230 kódexu sa na účely operácií TIR podávajú colnému orgánu príslušnému na vydanie rozhodnutia v členskom štáte, v ktorom sa má skončiť operácia TIR žiadateľa.

Článok 187

Povolenia na status schváleného príjemcu na účely operácií TIR

(Článok 230 kódexu)

1.   Status schváleného príjemcu uvedený v článku 230 kódexu sa udeľuje žiadateľom, ktorí spĺňajú tieto podmienky:

a)

žiadateľ je usadený na colnom území Únie;

b)

žiadateľ vyhlási, že bude pravidelne prijímať tovar prepravovaný v rámci operácie TIR;

c)

žiadateľ spĺňa kritériá stanovené v článku 39 písm. a), b) a d) kódexu.

2.   Povolenia sa udeľujú len za predpokladu, že colný orgán usúdi, že bude môcť vykonávať dohľad nad operáciami TIR a kontroly bez toho, aby musel vyvíjať administratívne úsilie neprimerané požiadavkám dotknutej osoby.

3.   Povolenie týkajúce sa statusu schváleného príjemcu sa uplatňuje na operácie TIR, ktoré sa majú skončiť v členskom štáte, v ktorom bolo povolenie udelené, na mieste alebo miestach v tomto členskom štáte, ktoré sú uvedené v povolení.

Oddiel 2

Colný režim vonkajší a vnútorný tranzit Únie

Článok 188

Osobitné daňové územia

(Článok 1 ods. 3 kódexu)

1.   Ak sa tovar Únie prepravuje z osobitného daňového územia na inú časť colného územia Únie, ktorá nie je osobitným daňovým územím, a ak táto preprava končí na mieste nachádzajúcom sa mimo členského štátu, v ktorom tovar na túto časť colného územia Únie vstúpil, uvedený tovar Únie sa prepravuje v colnom režime vnútorný tranzit podľa článku 227 kódexu.

2.   V iných situáciách než situáciách podľa odseku 1 možno colný režim vnútorný tranzit Únie použiť v prípade tovaru Únie, ktorý sa prepravuje medzi osobitným daňovým územím a inou časťou colného územia Únie.

Článok 189

Uplatňovanie Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime v osobitných prípadoch

(Článok 226 ods. 2 kódexu)

Ak sa tovar Únie vyváža do tretej krajiny, ktorá je zmluvnou stranou Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime alebo ak sa tovar Únie vyváža do jednej alebo viacerých krajín spoločného tranzitného režimu a prechádza nimi a uplatňujú sa ustanovenia Dohovoru o spoločnom tranzitnom režime, tovar sa umiestni do colného režimu vonkajší tranzit Únie, ako je uvedené v článku 226 ods. 2 kódexu, v týchto prípadoch:

a)

tovar Únie sa podrobil colným vývozným formalitám s cieľom získať náhrady pri vývoze do tretích krajín v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky;

b)

tovar Únie pochádza z intervenčných zásob a podlieha kontrolným opatreniam, pokiaľ ide o jeho použitie alebo miesto určenia, pričom sa podrobil colným formalitám pri vývoze do tretích krajín v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky;

c)

tovar Únie je oprávnený na vrátenie alebo odpustenie dovozného cla pod podmienkou, že sa umiestni do colného režimu vonkajší tranzit v súlade s článkom 118 ods. 4 kódexu.

Článok 190

Potvrdenie o dodaní potvrdené colným úradom určenia

[Článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

Potvrdenie o dodaní potvrdené colným úradom určenia na žiadosť osoby predkladajúcej tovar a informácie požadované uvedeným úradom zahŕňajú údaje uvedené v prílohe 72-03.

Článok 191

Všeobecné ustanovenia o povoleniach pre zjednodušené postupy

(Článok 233 ods. 4 kódexu)

1.   Povolenia uvedené v článku 233 ods. 4 kódexu sa udeľujú žiadateľom, ktorí spĺňajú tieto podmienky:

a)

žiadateľ je usadený na colnom území Únie;

b)

žiadateľ vyhlási, že bude pravidelne využívať tranzitný režim Únie;

c)

žiadateľ spĺňa kritériá stanovené v článku 39 písm. a), b) a d) kódexu.

2.   Povolenia sa udeľujú len za predpokladu, že colný orgán usúdi, že bude môcť vykonávať dohľad nad colným režimom tranzit Únie a kontroly bez toho, aby musel vyvíjať administratívne úsilie neprimerané požiadavkám dotknutej osoby.

Článok 192

Žiadosti o status schváleného odosielateľa na umiestnenie tovaru do colného režimu tranzit Únie

(Článok 22 ods. 1 tretí pododsek kódexu)

Žiadosti o status schváleného odosielateľa uvedeného v článku 233 ods. 4 písm. a) kódexu sa na účely umiestnenia tovaru do colného režimu tranzit Únie predkladajú colnému orgánu príslušnému na vydanie rozhodnutia v členskom štáte, v ktorom sa majú začať operácie žiadateľa v tranzite Únie.

Článok 193

Povolenia statusu schváleného odosielateľa na umiestnenie tovaru do colného režimu tranzit Únie

(Článok 233 ods. 4 kódexu)

Status schváleného odosielateľa uvedený v článku 233 ods. 4 písm. a) kódexu sa udeľuje len žiadateľom, ktorým sa povolilo podľa článku 89 ods. 5 kódexu poskytnúť celkovú záruku alebo využiť upustenie od záruky v súlade s článkom 95 ods. 2 kódexu.

Článok 194

Žiadosti o status schváleného príjemcu na prijatie tovaru prepravovaného v colnom režime tranzit Únie

(Článok 22 ods. 1 tretí pododsek kódexu)

Žiadosti o status schváleného príjemcu uvedeného v článku 233 ods. 4 písm. b) kódexu sa na účely prijatia tovaru prepravovaného v colnom režime tranzit Únie predkladajú colnému orgánu príslušnému na vydanie rozhodnutia v členskom štáte, v ktorom sa majú skončiť operácie žiadateľa v tranzite Únie.

Článok 195

Povolenia statusu schváleného príjemcu na prijatie tovaru prepravovaného v colnom režime tranzit Únie

(Článok 233 ods. 4 kódexu)

Status schváleného príjemcu uvedený v článku 233 ods. 4 písm. b) kódexu sa udeľuje len žiadateľom, ktorí vyhlásia, že budú pravidelne prijímať tovar, ktorý bol umiestnený do colného režimu tranzit Únie.

Článok 196

Potvrdenie o dodaní vydané schváleným príjemcom

[Článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

Potvrdenie o dodaní vydané schváleným príjemcom dopravcovi pri doručení tovaru a požadované informácie zahŕňajú údaje uvedené v prílohe 72-03.

Článok 197

Povolenie na použitie colných uzáver osobitného typu

(Článok 233 ods. 4 kódexu)

1.   Povolenia na použitie colných uzáver osobitného typu na dopravných prostriedkoch, kontajneroch alebo baleniach používaných na účely colného režimu tranzit Únie v súlade s článkom 233 ods. 4 písm. c) sa udeľujú, ak colné orgány schvália tieto colné uzávery uvedené v žiadosti o vydanie povolenia.

2.   V súvislosti s povolením colný orgán prijme colné uzávery osobitného typu, ktoré boli schválené colnými orgánmi iného členského štátu, pokiaľ nemá informácie o tom, že konkrétna colná uzávera nie je vhodná na colné účely.

Článok 198

Povolenie na použitie vyhlásenia na tranzit so zníženými požiadavkami na údaje

[Článok 233 ods. 4 písm. d) kódexu]

Povolenia na použitie colného vyhlásenia so zníženými požiadavkami na údaje v súlade s článkom 233 ods. 4 písm. d) kódexu na umiestnenie tovaru do colného režimu tranzit Únie sa udeľuje na účely:

a)

prepravy tovaru po železnici;

b)

prepravy tovaru letecky a po mori, ak sa ako vyhlásenie na tranzit nepoužíva elektronický prepravný doklad.

Článok 199

Povolenia na použitie elektronického prepravného dokladu ako vyhlásenia na tranzit v prípade leteckej dopravy

[Článok 233 ods. 4 písm. e) kódexu]

Na účely leteckej dopravy sa povolenia na použitie elektronického prepravného dokladu ako vyhlásenia na tranzit na umiestnenie tovaru do colného režimu tranzit Únie v súlade s článkom 233 ods. 4 písm. e) kódexu udelia len vtedy, ak:

a)

žiadateľ prevádzkuje významný počet letov medzi letiskami Únie;

b)

žiadateľ preukáže, že bude schopný zabezpečiť sprístupnenie údajov z elektronického prepravného dokladu colnému úradu odoslania na letisku odoslania a colnému úradu určenia na letisku určenia, ako aj totožnosť uvedených údajov na colnom úrade odoslania a colnom úrade určenia.

Článok 200

Povolenia na použitie elektronického prepravného dokladu ako colného vyhlásenia na tranzit v prípade námornej dopravy

[Článok 233 ods. 4 písm. e) kódexu]

Na účely námornej dopravy sa povolenia na použitie elektronického prepravného dokumentu ako colného vyhlásenia na tranzit s cieľom umiestniť tovar do colného režimu tranzit Únie v súlade s článkom 233 ods. 4 písm. e) kódexu udeľuje len vtedy, ak:

a)

žiadateľ prevádzkuje významný počet plavieb medzi prístavmi v Únii;

b)

žiadateľ preukáže, že bude schopný zabezpečiť sprístupnenie údajov z elektronického prepravného dokladu colnému úradu odoslania v prístave odoslania a colnému úradu určenia v prístave určenia, ako aj totožnosť uvedených údajov na colnom úrade odoslania a colnom úrade určenia.

KAPITOLA 3

Colné uskladňovanie

Článok 201

Maloobchodný predaj

(Článok 211 ods. 1 písm. b) kódexu)

Povolenia na prevádzku skladovacích priestorov na účely colného uskladňovania tovaru sa udeľujú pod podmienkou, že sa tieto skladovacie priestory nepoužívajú na maloobchodný predaj, pokiaľ sa tovar maloobchodne nepredáva v niektorej z týchto situácií:

a)

s oslobodením od dovozného cla cestujúcim z krajín alebo území mimo colného územia Únie alebo do takýchto krajín a na takéto územia;

b)

s oslobodením od dovozného cla príslušníkom medzinárodných organizácií;

c)

s oslobodením od dovozného cla príslušníkom ozbrojených síl NATO;

d)

s oslobodením od dovozného cla v rámci diplomatických alebo konzulárnych režimov;

e)

na diaľku vrátane prostredníctvom internetu.

Článok 202

Osobitne vybavené skladovacie priestory

[Článok 211 ods. 1 písm. b) kódexu]

Ak tovar predstavuje nebezpečenstvo alebo existuje pravdepodobnosť, že znehodnotí iný tovar, alebo si z iných dôvodov vyžaduje osobitné skladovacie priestory, v povoleniach na prevádzku skladovacích priestorov na colné uskladňovanie tovaru sa môže stanoviť, že tovar možno skladovať len v skladovacích priestoroch osobitne vybavených na jeho prijatie.

Článok 203

Typ skladovacích priestorov

[Článok 211 ods. 1 písm. b) kódexu]

V povoleniach na prevádzku skladovacích priestorov na colné uskladňovanie tovaru sa stanoví, ktorý z týchto typov colných skladov sa má použiť v prípade jednotlivých povolení:

a)

verejný colný sklad typu I;

b)

verejný colný sklad typu II;

c)

súkromný colný sklad.

KAPITOLA 4

Osobitné použitie

Oddiel 1

Dočasné použitie

Pododdiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 204

Všeobecné ustanovenia

[Článok 211 ods. 1 písm. a) kódexu]

Pokiaľ nie je stanovené inak, povolenia na použitie colného režimu dočasné použitie sa udeľujú pod podmienkou, že stav tovaru umiestneného do tohto colného režimu zostane nezmenený.

V uvedenom colnom režime sú však prípustné opravy a údržba vrátane generálnej opravy a úprav alebo opatrení na zachovanie tovaru alebo na zabezpečenie jeho súladu s technickými požiadavkami na jeho používanie.

Článok 205

Miesto podania žiadosti

(Článok 22 ods. 1 kódexu)

1.   Odchylne od článku 22 ods. 1 tretieho pododseku kódexu sa žiadosť o povolenie na colný režim dočasné použitie podáva colnému orgánu príslušnému pre miesto prvého plánovaného použitia tovaru.

2.   Odchylne od článku 22 ods. 1 tretieho pododseku kódexu, ak sa žiadosť o povolenie na použitie colného režimu dočasné použitie podáva prostredníctvom ústneho colného vyhlásenia v súlade s článkom 136, úkonu v súlade s článkom 139 alebo karnetu ATA či karnetu CPD v súlade s článkom 163, podáva sa na mieste, kde sa tovar predloží a navrhne do colného režimu dočasné použitie.

Článok 206

Dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla

[Článok 211 ods. 1 a článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

1.   Povolenie na použitie colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla sa udeľuje v prípade tovaru, ktorý nespĺňa všetky príslušné požiadavky na úplné oslobodenie od dovozného cla stanovené v článkoch 209 až 216 a článkoch 219 až 236.

2.   Povolenie na použitie colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla sa neudeľuje v prípade spotrebného tovaru.

3.   Povolenie na použitie colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného cla sa udeľuje pod podmienkou, že suma dovozného cla, ktorá sa má zaplatiť v súlade s článkom 252 ods. 1 druhým pododsekom kódexu, sa uhradí po ukončení tohto colného režimu.

Pododdiel 2

Dopravné prostriedky, palety a kontajnery vrátane ich príslušenstva a vybavenia

Článok 207

Všeobecné ustanovenia

(Článok 211 ods. 3 kódexu)

Úplné oslobodenie od dovozného cla možno udeliť v prípade tovaru podľa článkov 208 až 211 a článku 213 aj vtedy, ak sú žiadateľ a držiteľ colného režimu usadení na colnom území Únie.

Článok 208

Palety

[Článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

Úplné oslobodenie od dovozného cla sa udelí v prípade paliet.

Článok 209

Náhradné diely, príslušenstvo a vybavenie pre palety

[Článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

Úplné oslobodenie od dovozného cla sa v prípade náhradných dielov, príslušenstva a vybavenia pre palety udelí, ak sú dočasne dovezené s cieľom ich spätného vývozu samostatne alebo ako súčasť paliet.

Článok 210

Kontajnery

[Článok 18 ods. 2 a článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

1.   Úplné oslobodenie od dovozného cla sa udelí pre kontajnery trvalo označené na vhodnom a zreteľne viditeľnom mieste so všetkými týmito informáciami:

a)

totožnosť vlastníka alebo prevádzkovateľa, ktorý môže byť uvedený buď celým menom alebo zaužívaným systémom identifikácie s výnimkou takých symbolov, ako sú znaky alebo vlajky;

b)

identifikačné značky a čísla kontajnera uvedené vlastníkom alebo prevádzkovateľom;

c)

vlastná hmotnosť kontajnera vrátane všetkého vybavenia, ktoré je k nemu trvalo pripevnené.

V prípade nákladných kontajnerov určených na použitie v námornej doprave alebo akéhokoľvek iného kontajnera používajúceho úvodné písmená normy ISO zložené zo štyroch veľkých písmen s koncovým písmenom U, musia identifikačné údaje vlastníka alebo hlavného prevádzkovateľa, sériové číslo kontajnera a kontrolná číslica kontajnera dodržiavať medzinárodnú normu ISO 6346 a jej prílohy.

2.   Ak sa žiadosť o povolenie podáva v súlade s článkom 163 ods. 1, kontajnery monitoruje osoba usadená na colnom území Únie alebo osoba usadená mimo colného územia Únie, ktorá má zástupcu na colnom území Únie.

Uvedená osoba na žiadosť colného orgánu poskytne podrobné informácie o pohyboch každého kontajnera, ktorému bolo udelené povolenie na dočasné použitie, vrátane údajov o dátume a mieste jeho vstupu do colného režimu a ukončenia tohto režimu.

Článok 211

Náhradné diely, príslušenstvo a vybavenie pre kontajnery

[Článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

Úplné oslobodenie od dovozného cla sa v prípade náhradných dielov, príslušenstva a vybavenia pre kontajnery udelí, ak sú dočasne dovezené s cieľom ich spätného vývozu samostatne alebo ako súčasť kontajnerov.

Článok 212

Podmienky udelenia úplného oslobodenia od dovozného cla pre dopravné prostriedky

[Článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

1.   Na účely tohto článku pojem „dopravný prostriedok“ zahŕňa bežné náhradné diely, príslušenstvo a vybavenie prislúchajúce k dopravnému prostriedku.

2.   Ak je dopravný prostriedok navrhnutý do colného režimu dočasné použitie ústne v súlade s článkom 136 alebo iným úkonom v súlade s článkom 139, povolenie sa udelí osobe, ktorá má fyzickú kontrolu nad tovarom v okamihu prepustenia tovaru do colného režimu dočasné použitie, pokiaľ táto osoba nekoná v menej druhej osoby. V takomto prípade sa povolenie udelí uvedenej druhej osobe.

3.   Úplné oslobodenie od dovozného cla sa udelí v prípade dopravného prostriedku cestnej, železničnej, leteckej, námornej a vnútrozemskej vodnej dopravy, ak spĺňa tieto podmienky:

a)

je registrovaný mimo colného územia Únie na meno osoby usadenej mimo tohto územia alebo, ak dopravný prostriedok nie je registrovaný, je vo vlastníctve osoby usadenej mimo colného územia Únie;

b)

je používaný osobou usadenou mimo colného územia Únie bez toho, aby boli dotknuté články 214, 215 a 216.

Ak uvedený dopravný prostriedok používa na súkromné účely tretia osoba usadená mimo colného územia Únie, úplné oslobodenie od dovozného cla sa udelí za predpokladu, že uvedená osoba je riadne písomne splnomocnená držiteľom povolenia.

Článok 213

Náhradné diely, príslušenstvo a vybavenie pre dopravné prostriedky, ktoré nie sú dopravnými prostriedkami Únie

[Článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

Úplné oslobodenie od dovozného cla v prípade náhradných dielov, príslušenstva a vybavenia pre dopravné prostriedky sa udelí, ak sú dočasne dovezené s cieľom ich spätného vývozu samostatne alebo ako súčasť dopravného prostriedku.

Článok 214

Podmienky udelenia úplného oslobodenia od dovozného cla pre osoby usadené na colnom území Únie

[Článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

Na osoby usadené na colnom území Únie sa vzťahuje úplné oslobodenie od dovozného cla, ak je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok:

a)

v prípade železničného dopravného prostriedku je tento dopravný prostriedok daný k dispozícii takýmto osobám na základe dohody, podľa ktorej môže v rámci uvedenej dohody každá z osôb používať železničné koľajové vozidlá druhej osoby;

b)

v prípade cestného dopravného prostriedku registrovaného na colnom území Únie je k dopravnému prostriedku pripojené prípojné vozidlo;

c)

dopravný prostriedok sa používa v prípade núdzovej situácie;

d)

dopravný prostriedok používa profesionálna požičovňa na účely spätného vývozu.

Článok 215

Používanie dopravných prostriedkov fyzickými osobami s obvyklým pobytom na colnom území Únie

[Článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

1.   Na fyzické osoby s obvyklým pobytom na colnom území Únie sa vzťahuje úplné oslobodenie od dovozného cla v prípade dopravného prostriedku, ktorý používajú na súkromné účely a príležitostne, na žiadosť držiteľa registrácie, za predpokladu, že držiteľ registrácie sa v čase jeho používania nachádza na colnom území Únie.

2.   Na fyzické osoby s obvyklým pobytom na colnom území Únie sa vzťahuje úplné oslobodenie od dovozného cla v prípade dopravného prostriedku, ktorý si prenajali na základe písomnej zmluvy a ktorý používajú súkromne na jeden z týchto účelov:

a)

na návrat do miesta pobytu na colnom území Únie;

b)

na opustenie colného územia Únie.

3.   Na fyzické osoby s obvyklým pobytom na colnom území Únie sa vzťahuje úplné oslobodenie od dovozného cla v prípade dopravného prostriedku, ktorý používajú na obchodné alebo súkromné účely za predpokladu, že sú zamestnancami vlastníka, prenajímateľa alebo nájomcu dopravného prostriedku a že tento zamestnávateľ je usadený mimo uvedeného colného územia.

Použitie dopravného prostriedku na súkromné účely je povolené na cesty medzi pracoviskom a miestom bydliska zamestnanca alebo na účely výkonu pracovnej úlohy zamestnanca, ako sa uvádza v pracovnej zmluve.

Osoba používajúca dopravný prostriedok predloží na žiadosť colných orgánov kópiu pracovnej zmluvy.

4.   Na účely tohto článku,

a)

použitie na súkromné účely je iné použitie dopravného prostriedku než na obchodné účely;

b)

použitie na obchodné účely je použitie dopravného prostriedku na prepravu osôb za protihodnotu alebo prepravu tovaru na priemyselné alebo obchodné účely, za protihodnotu alebo bez nej.

Článok 216

Oslobodenie od dovozného cla vo vzťahu k dopravným prostriedkom v iných prípadoch

[Článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

1.   Úplne oslobodenie od dovozného cla sa udelí, ak sa má dopravný prostriedok s cieľom jeho spätného vývozu zaregistrovať na colnom území Únie udelením evidenčného čísla s časovo obmedzenou platnosťou na meno jednej z týchto osôb:

a)

osoby usadenej mimo uvedeného územia;

b)

fyzickej osoby s obvyklým pobytom na uvedenom území, ak uvedená osoba plánuje presunúť svoj obvyklý pobyt na miesto mimo uvedeného územia.

2.   Úplne oslobodenie od dovozného cla sa môže vo výnimočných prípadoch udeliť, ak osoby usadené na colnom území Únie používajú dopravné prostriedky na obchodné účely počas obmedzeného obdobia.

Článok 217

Lehoty na ukončenie colného režimu dočasné použitie v prípade dopravných prostriedkov a kontajnerov

(Článok 215 ods. 4 kódexu)

Ukončenie colného režimu dočasné použitie v prípade dopravných prostriedkov a kontajnerov sa uskutoční v týchto lehotách od okamihu umiestnenia tovaru do tohto colného režimu:

a)

železničné dopravné prostriedky: 12 mesiacov;

b)

dopravné prostriedky používané na obchodné účely, iné ako železničné dopravné prostriedky: čas potrebný na vykonanie prepravných operácií;

c)

cestné dopravné prostriedky používané na súkromné účely:

i)

študentmi: obdobie, počas ktorého sa zdržiavajú na colnom území Únie výlučne na účely svojho štúdia;

ii)

osobami, ktoré plnia pridelené úlohy presne stanoveného trvania: obdobie, počas ktorého sa zdržiavajú na colnom území Únie výlučne na účely plnenia svojej úlohy;

iii)

v ostatných prípadoch, vrátane osedlaných alebo ťažných zvierat a nimi ťahaných vozidiel: 6 mesiacov;

d)

letecké dopravné prostriedky používané na súkromné účely: 6 mesiacov;

e)

dopravné prostriedky námornej a vnútrozemskej vodnej dopravy používané na súkromné účely: 18 mesiacov;

f)

kontajnery, ich vybavenie a príslušenstvo: 12 mesiacov.

Článok 218

Lehoty na spätný vývoz v prípade profesionálnych požičovní

(Článok 211 ods. 1 a článok 215 ods. 4 kódexu)

1.   Ak bol dopravný prostriedok dočasne dovezený do Únie s úplným oslobodením od dovozného cla v súlade s článkom 212 a bol vrátený profesionálnej požičovni usadenej na colnom území Únie, spätný vývoz, ktorým sa ukončuje colný režim dočasné použitie, sa vykoná v lehote šiestich mesiacov od dátumu vstupu dopravného prostriedku na colné územie Únie.

Ak profesionálna požičovňa opätovne prenajme tento dopravný prostriedok osobe usadenej mimo uvedeného územia alebo fyzickej osobe s obvyklým pobytom na colnom území Únie, spätný vývoz, ktorým sa ukončuje colný režim dočasné použitie, sa vykoná v lehote šiestich mesiacov od dátumu vstupu dopravného prostriedku na colné územie Únie a v lehote troch týždňov od uzavretia zmluvy o tomto opätovnom prenájme.

Za dátum vstupu na colné územie Únie sa považuje dátum uzavretia zmluvy o prenájme, na základe ktorej sa dopravný prostriedok používal v čase vstupu na uvedené územie, pokiaľ sa nepreukázal skutočný dátum vstupu.

2.   Povolenie na dočasné použitie dopravného prostriedku podľa odseku 1 sa udelí pod podmienkou, že sa dopravný prostriedok nepoužíva na iné účely ako na spätný vývoz.

3.   V prípade uvedenom v článku 215 ods. 2 sa dopravný prostriedok v lehote troch týždňov od uzavretia zmluvy o prenájme alebo opätovnom prenájme vráti požičovni usadenej na colnom území Únie, ak dopravný prostriedok používa fyzická osoba na návrat do miesta svojho bydliska na colnom území Únie, alebo sa spätne vyvezie, ak dopravný prostriedok táto osoba používa na opustenie colného územia Únie.

Pododdiel 3

Iný tovar ako dopravné prostriedky, palety a kontajnery

Článok 219

Osobné veci a tovar na športové účely dovezené cestujúcimi

[Článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

Úplné oslobodenie od dovozného cla sa udelí v prípade tovaru dovážaného cestujúcimi s pobytom mimo colného územia Únie, ak je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok:

a)

tovar sú osobné veci opodstatnene potrebné na cestu;

b)

tovar je určený na použitie na športové účely.

Článok 220

Potreby pre námorníkov

[Článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

Úplné oslobodenie od dovozného cla sa udelí v prípade potrieb pre námorníkov v týchto prípadoch:

a)

používajú sa na plavidle používanom v medzinárodnej námornej doprave;

b)

sú vyložené z takéhoto plavidla a dočasne ich posádka plavidla používa na brehu;

c)

posádka takéhoto plavidla ich používa v kultúrnych alebo spoločenských zariadeniach riadených neziskovými organizáciami alebo na bohoslužobných miestach, kde sa pravidelne konajú bohoslužby pre námorníkov.

Článok 221

Materiál na zmierňovanie následkov katastrof

[Článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

Úplné oslobodenie od dovozného cla sa udelí v prípade materiálu na zmierňovanie následkov katastrof, ak sa používa v súvislosti s opatreniami prijatými na odstránenie následkov katastrof alebo podobných situácií s vplyvom na colné územie Únie.

Žiadateľ o colný režim a jeho držiteľ môže byť usadený na colnom území Únie.

Článok 222

Lekárske, chirurgické a laboratórne vybavenie

[Článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

Úplné oslobodenie od dovozného cla sa udelí v prípade lekárskeho, chirurgického a laboratórneho vybavenia zasielaného na zapožičanie na žiadosť nemocnice alebo inej zdravotníckej inštitúcie, ktorá toto vybavenie naliehavo potrebuje, aby doplnila chýbajúce vlastné vybavenie, ak je určené na diagnostické a terapeutické účely. Žiadateľ o colný režim a jeho držiteľ môže byť usadený na colnom území Únie.

Článok 223

Zvieratá

[Článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

Úplné oslobodenie od dovozného cla sa udelí v prípade zvierat, ktoré vlastní osoba usadená mimo colného územia Únie.

Článok 224

Tovar na použitie v pohraničných pásmach

[Článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

Úplné oslobodenie od dovozného cla sa udelí v prípade tohto tovaru určeného na použitie v pohraničných pásmach:

a)

vybavenie, ktoré vlastnia a používajú osoby usadené v pohraničnom pásme tretej krajiny susediacom s pohraničným pásmom v Únii, v ktorom sa má tovar použiť;

b)

tovar používaný na projekty v oblasti budovania, opráv alebo údržby infraštruktúry v takomto pohraničnom pásme v Únii v kompetencii verejných orgánov.

Článok 225

Zvukové, obrazové alebo dátové nosiče a propagačný materiál

[Článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

Úplné oslobodenie od dovozného cla sa udelí v prípade tohto tovaru:

a)

zvukové, obrazové alebo dátové nosiče dodávané bezodplatne a používané na demonštračné účely pred uvedením na trh//predajom, na výrobu zvukového záznamu, postsynchrónu alebo kópie;

b)

materiál používaný výlučne na propagačné účely, ktorý zahŕňa dopravné prostriedky osobitne vybavené na uvedené účely.

Článok 226

Pracovné vybavenie

[Článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

1.   Úplné oslobodenie od dovozného cla sa udelí v prípade pracovného vybavenia, ktoré spĺňa tieto podmienky:

a)

vlastní ho osoba usadená mimo colného územia Únie;

b)

dováža ho buď osoba usadená mimo colného územia Únie alebo zamestnanec vlastníka usadeného na colnom území Únie;

c)

používa ho dovozca alebo sa používa pod jeho dohľadom, s výnimkou prípadov audiovizuálnej koprodukcie.

2.   Bez ohľadu na odsek 1 sa úplné oslobodenie od dovozného cla udelí v prípade prenosných hudobných nástrojov dočasne dovážaných cestujúcimi na účely ich používania ako pracovné vybavenie. Cestujúci môžu mať pobyt na colnom území Únie alebo mimo neho.

3.   Úplné oslobodenie od dovozného cla sa neudelí v prípade pracovného vybavenia, ktoré sa používa na ktorúkoľvek z týchto činností:

a)

priemyselná výroba tovaru;

b)

priemyselné balenie tovaru;

c)

ťažba nerastných surovín;

d)

výstavba, opravy alebo údržba budov;

e)

zemné práce a podobné projekty.

Písmená c), d) a e) sa nevzťahujú na ručné náradie.

Článok 227

Pedagogický materiál a vedecké vybavenie

[Článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

Úplné oslobodenie od dovozného cla sa udelí v prípade pedagogického materiálu a vedeckého vybavenia, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

vlastní ich osoba usadená mimo colného územia Únie;

b)

sú dovážané neziskovou verejnou alebo súkromnou vedeckou, pedagogickou alebo odborno-vzdelávacou inštitúciou a používajú sa výlučne na výučbu, odborné vzdelávanie alebo vedecký výskum v kompetencii dovážajúcej inštitúcie;

c)

sú dovážané v primeranom počte so zreteľom na účel dovozu;

d)

nepoužívajú sa na výlučne obchodné účely.

Článok 228

Obaly

[Článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

Úplné oslobodenie od dovozného cla sa udelí v prípade tohto tovaru:

a)

obaly, ktoré sa dovážajú naplnené a sú určené na spätný vývoz, či už prázdne alebo naplnené;

b)

obaly, ktoré sa dovážajú prázdne a sú určené na spätný vývoz naplnené.

Článok 229

Formy, raziace formy, štočky, výkresy, náčrty, meracie, kontrolné a skúšobné prístroje a iné podobné výrobky

[Článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

Úplné oslobodenie od dovozného cla sa udelí v prípade foriem, raziacich foriem, štočiek, výkresov, skicárov, meracích, kontrolných a skúšobných nástrojov a podobných výrobkov, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

vlastní ich osoba usadená mimo colného územia Únie;

b)

používa ich pri výrobe osoba usadená na colnom území Únie a viac ako 50 % produkcie, ktorá vznikne s ich použitím, sa vyváža.

Článok 230

Špeciálne nástroje a prístroje

[Článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

Úplné oslobodenie od dovozného cla sa udelí v prípade špeciálnych nástrojov a prístrojov, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

vlastní ich osoba usadená mimo colného územia Únie;

b)

sú k dispozícii osobe usadenej na colnom území Únie na účely výroby tovaru a viac ako 50 % výsledného tovaru sa vyváža.

Článok 231

Tovar používaný na vykonávanie skúšok alebo ktorý je predmetom skúšania

[Článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

Úplné oslobodenie od dovozného cla sa udelí v prípade tovaru v ktorejkoľvek z týchto situácií:

a)

je predmetom skúšania, pokusov alebo predvádzania;

b)

podlieha vyhovujúcej preberacej skúške stanovenej v kúpnej zmluve;

c)

používa sa na vykonanie skúšok, pokusov alebo predvádzania bez finančného zisku.

Článok 232

Vzorky

[Článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

Úplné oslobodenie od dovozného cla sa udelí v prípade vzoriek používaných výlučne na ukážku alebo predvádzanie na colnom území Únie za predpokladu, že kvantita vzoriek je primeraná uvedenému použitiu.

Článok 233

Náhradné výrobné prostriedky

[Článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

Úplné oslobodenie od dovozného cla sa udelí v prípade náhradných výrobných prostriedkov, ktoré dá dodávateľ alebo opravár dočasne k dispozícii zákazníkovi až do doručenia alebo opravy podobného tovaru.

Článok 234

Tovar určený na podujatia alebo predaj v určitých situáciách

[Článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

1.   Úplné oslobodenie od dovozného cla sa udelí v prípade tovaru, ktorý sa má vystavovať alebo používať na verejných podujatiach, ktoré nie sú usporiadané výlučne na účely komerčného predaja tovaru, alebo sa získa na takýchto podujatiach z tovaru umiestneného do colného režimu dočasné použitie.

Vo výnimočných prípadoch môžu colné orgány udeliť úplné oslobodenie od dovozného cla v prípade tovaru, ktorý sa má vystavovať alebo používať na iných podujatiach, alebo sa získa na takýchto iných podujatiach z tovaru umiestneného do colného režimu dočasné použitie.

2.   Úplné oslobodenie od dovozného cla sa udelí v prípade tovaru, ktorý vlastník dodáva na kontrolu osobe v Únii, ktorá má právo tento tovar jeho skontrolovaní kúpiť.

3.   Úplné oslobodenie od dovozného cla sa udelí v prípade:

a)

umeleckých diel, zberateľských predmetov a starožitností, ako sú definované v prílohe IX k smernici 2006/112/ES, dovážaných na účely vystavovania s možnosťou predaja;

b)

tovaru iného ako novovyrobeného, ktorý sa dováža s cieľom jeho predaja na dražbe.

Článok 235

Náhradné diely, príslušenstvo a vybavenie

[Článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

Úplné oslobodenie od dovozného cla sa udelí v prípade náhradných dielov, príslušenstva a vybavenia, ktoré sa používajú na opravy a údržbu vrátane generálnej opravy, úprav a zachovania tovaru umiestneného do colného režimu dočasné použitie.

Článok 236

Iný tovar

[Článok 250 ods. 2 písm. d) kódexu]

Úplné oslobodenie od dovozného cla sa udelí v prípade iného tovaru ako tovaru uvedeného v článkoch 208 až 216 a článkoch 219 až 235 alebo tovaru, ktorý nespĺňa podmienky uvedených článkov, v jednej z týchto situácií:

a)

tovar sa dováža príležitostne na obdobie maximálne troch mesiacov;

b)

tovar sa dováža v osobitných situáciách bez hospodárskeho vplyvu v Únii.

Článok 237

Osobitné lehoty na ukončenie colného režimu

(Článok 215 ods. 4 kódexu)

1.   V prípade tovaru uvedeného v článku 231 písm. c), článku 233 a článku 234 ods. 2 je lehota na ukončenie colného režimu 6 mesiacov od umiestnenia tovaru do colného režimu dočasné použitie.

2.   V prípade zvierat uvedených v článku 223 nesmie byť lehota na ukončenie colného režimu kratšia ako 12 mesiacov od dátumu umiestnenia zvierat do colného režimu dočasné použitie.

Pododdiel 4

Fungovanie colného režimu

Článok 238

Údaje, ktoré sa uvedú v colnom vyhlásení

(Článok 6 ods. 2 kódexu)

1.   Ak sa tovar umiestnený do colného režimu dočasné použitie následne umiestni do colného režimu, ktorý umožňuje ukončenie colného režimu dočasné použitie v súlade s článkom 215 ods. 1 kódexu, v colnom vyhlásení pre nasledujúci colný režim podaný inou formou ako prostredníctvom karnetu ATA/CPD sa uvedie označenie „TA“ a prípadne číslo príslušného povolenia.

2.   Ak sa tovar umiestnený do colného režimu dočasné použitie spätne vyváža v súlade s článkom 270 ods. 1 kódexu, vo vyhlásení o spätnom vývoze podanom inou formou ako prostredníctvom karnetu ATA/CPD sa uvedú údaje uvedené v odseku 1.

Oddiel 2

Konečné použitie

Článok 239

Povinnosť držiteľa povolenia na colný režim konečné použitie

[Článok 211 ods. 1 písm. a) kódexu]

Povolenie na použitie colného režimu konečné použitie sa udelí za predpokladu, že sa držiteľ povolenia zaviaže plniť jednu z týchto povinností:

a)

používať tovar na účely stanovené na uplatnenie oslobodenia od cla alebo zníženej colnej sadzby;

b)

preniesť povinnosť uvedenú v písmene a) na inú osobu za podmienok stanovených colnými orgánmi.

KAPITOLA 5

Zušľachťovanie

Článok 240

Povolenie

(Článok 211 kódexu)

1.   V povolení na colný režim zušľachťovací styk sa bližšie určia opatrenia na zistenie jednej z týchto skutočností:

a)

zušľachtené výrobky sú výsledkom zušľachťovania tovaru umiestneného do colného režimu zušľachťovací styk;

b)

podmienky na používanie náhradného tovaru v súlade s článkom 223 kódexu alebo systému jednoduchej výmeny v súlade s článkom 261 kódexu sú splnené.

2.   Povolenie na aktívny zušľachťovací styk možno udeliť v prípade výrobného príslušenstva v zmysle článku 5 ods. 37 písm. e) kódexu s výnimkou:

a)

palív a zdrojov energie iných ako palív a zdrojov energie potrebných na skúšanie zušľachtených výrobkov alebo na zistenie nedostatkov tovaru, ktorý potrebuje opravu, umiestneného do colného režimu;

b)

mazív iných ako mazív potrebných na skúšanie, nastavenie alebo odber zušľachtených výrobkov;

c)

zariadení a nástrojov.

3.   Povolenie na aktívny zušľachťovací styk sa udelí len vtedy, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

tovaru nie je možné po zušľachtení hospodársky primeraným spôsobom vrátiť jeho vlastnosti alebo stav, v ktorom sa nachádzal v okamihu jeho umiestnenia do colného režimu;

b)

použitím tohto colného režimu nemôže dôjsť k obchádzaniu pravidiel týkajúcich sa pôvodu a množstvových obmedzení vzťahujúcich sa na dovážaný tovar.

Prvý pododsek sa neuplatňuje, ak sa suma dovozného cla určuje v súlade s článkom 86 ods. 3 kódexu.

Článok 241

Údaje, ktoré sa uvedú v colnom vyhlásení na aktívny zušľachťovací styk

(Článok 6 ods. 2 kódexu)

1.   Ak sa tovar umiestnený do colného režimu aktívny zušľachťovací styk alebo výsledné zušľachtené výrobky následne umiestnia do colného režimu, ktorý umožňuje ukončenie colného režimu aktívny zušľachťovací styk v súlade s článkom 215 ods. 1 kódexu, v colnom vyhlásení pre nasledujúci colný režim podaný inou formou ako prostredníctvom karnetu ATA/CPD sa uvedie označenie „IP“ a číslo príslušného povolenia, resp. číslo INF.

Ak tovar umiestnený do colného režimu aktívny zušľachťovací styk podlieha osobitným opatreniam obchodnej politiky a tieto opatrenia sa naďalej uplatňujú v čase, keď sa tovar, či už vo forme zušľachtených výrobkov alebo nie, umiestni do nasledujúceho colného režimu, v colnom vyhlásení pre nasledujúci colný režim sa uvedú údaje uvedené v prvom pododseku, ako aj označenie: „C P M“.

2.   Ak sa tovar umiestnený do colného režimu aktívny zušľachťovací styk spätne vyváža v súlade s článkom 270 ods. 1 kódexu, vo vyhlásení o spätnom vývoze sa uvedú údaje uvedené v odseku 1.

Článok 242

Pasívny zušľachťovací styk IM/EX

(Článok 211 ods. 1 kódexu)

1.   V prípade pasívneho zušľachťovacieho styku IM/EX sa v povolení stanoví lehota, v ktorej sa tovar Únie, nahrádzaný náhradným tovarom, umiestni do colného režimu pasívny zušľachťovací styk. Uvedená lehota nesmie presiahnuť 6 mesiacov.

Na požiadanie držiteľa povolenia možno túto lehotu predĺžiť aj po jej uplynutí za predpokladu, že celková lehota nepresiahne jeden rok.

2.   V prípade skoršieho dovozu zušľachtených výrobkov sa poskytuje záruka vo výške dovozného cla, ktoré by sa malo zaplatiť, ak by sa nahrádzaný tovar Únie neumiestnil do colného režimu pasívny zušľachťovací styk v súlade s odsekom 1.

Článok 243

Oprava v colnom režime pasívny zušľachťovací styk

(Článok 211 ods. 1 kódexu)

Ak sa colný režim pasívny zušľachťovací styk požaduje na účely opravy, dočasne vyvezený tovar musí byť možné opraviť, pričom sa tento colný režim nesmie použiť na zlepšenie technických vlastností tovaru.

HLAVA VIII

TOVAR PREPRAVOVANÝ Z COLNÉHO ÚZEMIA ÚNIE

KAPITOLA 1

Formality pred výstupom tovaru

Článok 244

Lehota na podanie vyhlásení pred výstupom

(Článok 263 ods. 1 kódexu)

1.   Vyhlásenie pred výstupom uvedené v článku 263 kódexu sa podáva na príslušnom colnom úrade v týchto lehotách:

a)

v prípade námornej dopravy:

i)

náklad prepravovaný v kontajneroch iný ako náklad uvedený v bodoch ii) a iii): najneskôr 24 hodín pred naložením tovaru na plavidlo, na ktorom má opustiť colné územie Únie;

ii)

náklad prepravovaný v kontajneroch medzi colným územím Únie a Grónskom, Faerskými ostrovmi, Islandom alebo prístavmi v Baltskom mori, Severnom mori, Čiernom mori alebo Stredozemnom mori a všetkými prístavmi v Maroku: najneskôr dve hodiny pred vyplávaním z prístavu na colnom území Únie;

iii)

náklad prepravovaný v kontajneroch medzi francúzskymi zámorskými departmentmi, Azorami, Madeirou alebo Kanárskymi ostrovmi a územím mimo colného územia Únie, ak trvanie plavby nepresahuje 24 hodín: najneskôr dve hodiny pred vyplávaním z prístavu na colnom území Únie;

iv)

náklad, ktorý nie je prepravovaný v kontajneroch: najneskôr dve hodiny pred vyplávaním z prístavu na colnom území Únie;

b)

v prípade leteckej dopravy: najneskôr 30 minút pred odletom z letiska na colnom území Únie;

c)

v prípade cestnej a vnútrozemskej vodnej dopravy: najneskôr jednu hodinu predtým, ako tovar opustí colné územie Únie;

d)

v prípade železničnej dopravy:

i)

ak cesta vlakom z poslednej stanice zoradenia vlaku na colný úrad výstupu trvá menej ako dve hodiny: najneskôr jednu hodinu pred príchodom tovaru na miesto, pre ktoré je colný úrad výstupu príslušný;

ii)

vo všetkých ostatných prípadoch: najneskôr dve hodiny predtým, ako má tovar opustiť colné územie Únie;

2.   Bez ohľadu na odsek 1, ak sa vyhlásenie pred výstupom týka tovaru, v prípade ktorého sa uplatňuje nárok na náhradu v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 612/2009 (19), podáva sa na príslušnom colnom úrade najneskôr v čase nakládky tovaru v súlade s článkom 5 ods. 7 uvedeného nariadenia.

3.   Lehota na podanie vyhlásenia pred výstupom zodpovedá lehote, ktorá platí pre použitý aktívny dopravný prostriedok na opustenie colného územia Únie v týchto prípadoch:

a)

ak tovar na colný úrad výstupu prišiel v inom dopravnom prostriedku, z ktorého sa pred opustením colného územia Únie preloží (intermodálna doprava);

b)

ak tovar na colný úrad výstupu prišiel v dopravnom prostriedku, ktorý je pri opustení colného územia Únie sám prepravovaný na aktívnom dopravnom prostriedku (kombinovaná doprava).

4.   Lehoty uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 sa v prípade vyššej moci neuplatňujú.

Článok 245

Upustenie od povinnosti podať vyhlásenie pred výstupom

[Článok 263 ods. 2 písm. b) kódexu]

1.   Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť podať colné vyhlásenie v súlade s článkom 158 ods. 1 kódexu alebo vyhlásenie o spätnom vývoze v súlade s článkom 270 ods. 1 kódexu, od podávania vyhlásenia pred výstupom sa upustí v prípade tohto tovaru:

a)

elektrická energia;

b)

tovar, ktorý vystupuje potrubím;

c)

listové zásielky;

d)

tovar prepravovaný na základe pravidiel podľa aktov Svetovej poštovej únie;

e)

zariadenie domácností podľa vymedzenia v článku 2 ods. 1 písm. d) nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 za predpokladu, že sa neprepravuje na základe zmluvy o preprave;

f)

tovar v osobnej batožine cestujúcich;

g)

tovar uvedený v článku 140 ods. 1 s výnimkou, ak sa prepravuje na základe zmluvy o preprave:

i)

palety, náhradné diely, príslušenstvo a vybavenie pre palety;

ii)

kontajnery, náhradné diely, príslušenstvo a vybavenie pre kontajnery;

iii)

dopravné prostriedky, náhradné diely, príslušenstvo a vybavenie pre dopravné prostriedky;

h)

tovar zahrnutý v karnetoch ATA a CPD;

i)

tovar prepravovaný na podklade tlačiva 302 ustanoveného v Zmluve medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúcej sa na status ich ozbrojených síl, podpísanej v Londýne 19. júna 1951;

j)

tovar prepravovaný plavidlami, ktoré sa plavia medzi prístavmi Únie bez zastávky v ktoromkoľvek prístave mimo colného územia Únie;

k)

tovar prepravovaný lietadlami, ktoré uskutočňujú lety medzi letiskami Únie bez zastávky na ktoromkoľvek letisku mimo colného územia Únie;

l)

zbrane a vojenské vybavenie vyvážané z colného územia Únie orgánmi zodpovednými za vojenskú obranu členského štátu, vojenskou prepravou alebo prepravou uskutočňovanou na výlučné použitie vojenskými orgánmi;

m)

tento tovar prepravovaný z colného územia Únie priamo na zariadenia na mori, ktoré prevádzkuje osoba usadená na colnom území Únie:

i)

tovar na použitie pri výstavbe, opravách, údržbe alebo konverzii zariadení na mori;

ii)

tovar na použitie pri montáži zariadení a vybavenia na zariadeniach na mori;

iii)

zásoby na použitie alebo spotrebu na zariadeniach na mori;

n)

tovar, v prípade ktorého si možno uplatniť nárok na oslobodenie podľa Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch z 18. apríla 1961, podľa Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch z 24. apríla 1963, podľa iných konzulárnych dohovorov alebo podľa Newyorského dohovoru zo 16. decembra 1969 o osobitných misiách;

o)

tovar, ktorý je dodávaný na účely jeho zabudovania do plavidiel alebo lietadiel ako ich časti alebo príslušenstvo, na činnosť motorov, strojov a iného zariadenia plavidiel alebo lietadiel, ako aj potraviny a iné výrobky určené na spotrebu alebo predaj na palube;

p)

tovar odoslaný z colného územia Únie na tieto územia: Ceuta a Melilla, Gibraltar, Helgoland, Sanmarínska republika, Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát) a obce Livigno a Campione d’Italia, alebo talianske pobrežné vody jazera Lugano nachádzajúce sa medzi brehom a politickou hranicou územia medzi obcami Ponte Tresa a Porto Ceresio.

2.   Od podania vyhlásenia pred výstupom sa upustí v prípade tovaru v týchto situáciách:

a)

ak plavidlo, ktoré prepravuje tovar medzi prístavmi Únie, plánuje zastávku v prístave mimo colného územia Únie a tovar zostane naložený na palube plavidla počas tejto zastávky v prístave mimo colného územia Únie;

b)

ak lietadlo, ktoré prepravuje tovar medzi letiskami Únie, plánuje zastávku na letisku mimo colného územia Únie a tovar zostane naložený na palube lietadla počas tejto zastávky na letisku mimo colného územia Únie;

c)

ak sa v prístave alebo na letisku tovar nevyloží z dopravného prostriedku, ktorým bol prepravený na colné územie Únie a ktorým bude prepravený z tohto územia;

d)

ak bol tovar naložený v predchádzajúcom prístave alebo na letisku na colnom území Únie, kde bolo podané vyhlásenie pred výstupom alebo sa uplatnilo upustenie od povinnosti podať vyhlásenie pred výstupom a zostáva naložený v dopravnom prostriedku, ktorý ho prepraví mimo colného územia Únie;

e)

ak sa dočasne uskladnený tovar alebo tovar umiestnený v colnom režime slobodné pásmo prekladá z dopravného prostriedku, ktorým bol dovezený do priestorov na dočasné uskladnenie alebo do slobodného pásma, pod dohľadom toho istého colného úradu na plavidlo, do lietadla alebo vlaku, ktorým bude prepravený z colného územia Únie za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

i)

prekládka sa uskutočňuje v lehote 14 dní od predloženia tovaru v súlade s článkom 144 alebo článkom 245 kódexu alebo za výnimočných okolností v dlhšej lehote povolenej colnými orgánmi, ak lehota 14 dní nepostačuje na zvládnutie daných okolností;

ii)

colné orgány majú k dispozícii informácie o tovare;

iii)

miesto určenia tovaru a príjemca sa podľa vedomosti prepravcu nemenia;

f)

ak bol tovar prepravený na colné územie Únie, ale bol príslušným colným úradom odmietnutý a bezodkladne vrátený do krajiny vývozu.

KAPITOLA 2

Formality pri výstupe tovaru

Článok 246

Prostriedky výmeny informácií v prípadoch predloženia tovaru na colnom úrade výstupu

[Článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

Ak sa tovar predkladá na colnom úrade výstupu v súlade s článkom 267 ods. 2 kódexu, môžu sa použiť iné prostriedky výmeny informácií než techniky elektronického spracovania údajov v týchto situáciách:

a)

identifikácia vývozného colného vyhlásenia;

b)

oznámenia týkajúce sa nezhody medzi tovarom navrhnutým a prepusteným do colného režimu vývoz a predloženým tovarom.

Článok 247

Prostriedky na poskytnutie dôkazov o tom, že tovar opustil colné územie Únie

[Článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

Na účely osvedčenia výstupu tovaru možno dôkaz o tom, že tovar opustil colné územie Únie, colnému úradu vývozu poskytnúť použitím iných prostriedkov než techník elektronického spracovania údajov.

KAPITOLA 3

Vývoz a spätný vývoz

Článok 248

Zrušenie platnosti colného vyhlásenia alebo vyhlásenia o spätnom vývoze

(Článok 174 kódexu)

1.   Ak existuje nezhoda, pokiaľ ide o povahu tovaru prepusteného na vývoz, spätný vývoz alebo pasívny zušľachťovací styk v porovnaní s tovarom predloženým colnému úradu výstupu, colný úrad vývozu zruší platnosť príslušného colného vyhlásenia.

2.   Ak po uplynutí lehoty 150 dní po prepustení tovaru do colného režimu vývoz, pasívny zušľachťovací styk alebo spätný vývoz neboli colnému úradu vývozu doručené informácie o výstupe tovaru ani dôkazy o tom, že tovar opustil colné územie Únie, uvedený colný úrad môže zrušiť platnosť príslušného colného vyhlásenia.

Článok 249

Prostriedky na dodatočné podanie vývozného colného vyhlásenia alebo vyhlásenia o spätnom vývoze

[Článok 6 ods. 3 písm. a) kódexu]

Ak sa vyžadovalo vývozné colné vyhlásenie alebo vyhlásenie o spätnom vývoze, ale tovar sa prepravil z colného územia Únie bez takého vyhlásenia, na dodatočné podanie vývozného colného vyhlásenia alebo vyhlásenia o spätnom vývoze možno použiť iné prostriedky výmeny informácií než techniky elektronického spracovania údajov.

HLAVA IX

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 250

Opätovné posúdenie povolení, ktoré sú 1. mája 2016 už platné

1.   Povolenia udelené na základe nariadenia (EHS) č. 2913/92 alebo nariadenia (EHS) č. 2454/93, ktoré sú 1. mája 2016 platné a ktoré nemajú obmedzenú platnosť, sa opätovne posúdia.

2.   Odchylne od odseku 1 opätovnému posúdeniu nepodliehajú tieto povolenia:

a)

povolenia vývozcov na vyhotovovanie vyhlásení na faktúre uvedených v článku 97v a článku 117 nariadenia (EHS) č. 2454/93;

b)

povolenia na spravovanie materiálov použitím metódy oddeleného vedenia účtovníctva podľa článku 88 nariadenia (EHS) č. 2454/93.

Článok 251

Platnosť povolení, ktoré sú 1. mája 2016 už platné

1.   Povolenia udelené na základe nariadenia (EHS) č. 2913/92 alebo nariadenia (EHS) č. 2454/93, ktoré sú 1. mája 2016 platné, zostávajú v platnosti takto:

a)

povolenia s obmedzenou platnosťou do skončenia ich platnosti alebo do 1. mája 2019, podľa toho, čo nastane skôr;

b)

všetky ostatné povolenia do okamihu opätovného posúdenia povolenia v súlade s článkom 250 ods. 1.

2.   Odchylne od odseku 1 tohto článku zostávajú povolenia uvedené v článku 250 ods. 2 písm. a) a b) v platnosti dovtedy, kým nie sú odňaté colnými orgánmi, ktoré ich udelili.

Článok 252

Platnosť rozhodnutí o záväzných informáciách, ktoré sú 1. mája 2016 už platné

Rozhodnutia týkajúce sa záväzných informácií už platné 1. mája 2016 zostávajú v platnosti na obdobie stanovené v uvedených povoleniach. Takéto rozhodnutie je pre colné orgány aj držiteľa rozhodnutia záväzné od 1. mája 2016.

Článok 253

Platnosť rozhodnutí o udelení odkladu platby, ktoré sú 1. mája 2016 už platné

Rozhodnutia o udelení odkladu platby vydané v súlade s článkom 224 nariadenia (EHS) č. 2913/92, ktoré sú 1. mája 2016 platné, zostávajú v platnosti takto:

a)

ak bolo rozhodnutie udelené na použitie colného režimu uvedeného v článku 226 písm. a) nariadenia (EHS) č. 2913/92, zostáva v platnosti bez časového obmedzenia;

b)

ak bolo rozhodnutie udelené na použitie jedného z colných režimov uvedených v článku 226 písm. b) alebo c) nariadenia (EHS) č. 2913/92, zostáva v platnosti do okamihu opätovného posúdenia povolenia na použitie s ním súvisiacej celkovej záruky.

Článok 254

Použitie povolení a rozhodnutí, ktoré sú 1. mája 2016 už platné

Ak rozhodnutie alebo povolenie zostáva v platnosti po 1. máji 2016 v súlade s článkami 251 až 253, podmienky, podľa ktorých sa uvedené rozhodnutie alebo povolenie uplatňuje, sú od 1. mája 2016 podmienky stanovené v zodpovedajúcich ustanoveniach kódexu, vykonávacieho nariadenia Komisie 2015/2447, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia (EÚ) č. 952/2013 (20), a tohto nariadenia, ako je uvedené v tabuľke zhody stanovenej v prílohe 90.

Článok 255

Prechodné ustanovenia o používaní colných uzáver

Colné uzávery a uzávery osobitného typu spĺňajúce požiadavky prílohy 46a k nariadeniu (EHS) č. 2454/93 možno naďalej používať do vyčerpania zásob alebo do 1. mája 2019, podľa toho, čo nastane skôr.

Článok 256

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. mája 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. júla 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 70/2008/ES z 15. januára 2008 o colnom a obchodnom prostredí bez dokladov v papierovej forme (Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2008, s. 21).

(3)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1).

(4)  Rozhodnutie Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúce sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na Uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994) (Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 1).

(5)  Dokument Rady 16271/1/10 rev. 1.

(6)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1).

(7)  Smernica Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 12).

(8)  Ú. v. ES L 130, 27.5.1993, s. 1.

(9)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva, Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

(10)  Ú. v. ES L 226, 13.8.1987, s. 2.

(11)  Ú. v. ES L 226, 13.8.1987, s. 2.

(12)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 z 25. októbra 2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 732/2008 (Ú. v. EÚ L 303, 31.10.2012, s. 1).

(14)  Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2009, s. 23.

(15)  Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1).

(16)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64).

(17)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2014 zo 16. apríla 2014 , ktorým sa stanovujú obchodné opatrenia uplatniteľné na určitý tovar vznikajúci spracovaním poľnohospodárskych výrobkov, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 1216/2009 a (ES) č. 614/2009 (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 1).

(18)  Nariadenie Rady (ES) č. 150/2003 z 21. januára 2003, ktorým sa odpúšťajú dovozné clá na určité zbrane a vojenské zariadenia (Ú. v. ES L 25, 30.1.2003, s. 1).

(19)  Nariadenie Komisie (ES) č. 612/2009 zo 7. júla 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky (Ú. v. EÚ L 186, 17.7.2009, s. 1).

(20)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (pozri stranu 558 tohto úradného vestníka).


OBSAH

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

PRÍLOHA A

Spoločné požiadavky na údaje v prípade žiadostí a rozhodnutí 111

PRÍLOHA B

Spoločné požiadavky na údaje týkajúce sa colných vyhlásení, oznámení a dôkazov colného statusu tovaru Únie 163

PRÍLOHA B-01

Štandardné colné vyhlásenia v papierovej forme – poznámky a predpísané formuláre 227

PRÍLOHA B-02

Tranzitný sprievodný doklad 266

PRÍLOHA B-03

Zoznam položiek 269

PRÍLOHA B-04

Tranzitný/bezpečnostný sprievodný doklad (TSAD) 271

PRÍLOHA B-05

Zoznam položiek – tranzit/bezpečnosť („TSLoI“) 274

PRÍLOHA 12-01

Spoločné požiadavky na údaje v prípade registrácie hospodárskych subjektov a iných osôb 276

HLAVA II

FAKTORY, NA ZÁKLADE KTORÝCH SA UPLATŇUJE DOVOZNÉ ALEBO VÝVOZNÉ CLO A INÉ OPATRENIA TÝKAJÚCE SA OBCHODU S TOVAROM

PRÍLOHA 22-01

Úvodné poznámky a zoznam podstatných spracovateľských operácií alebo operácií opracovania, ktoré zakladajú nepreferenčný pôvod 279

PRÍLOHA 22-02

Žiadosť o informačné osvedčenie INF 4 a informačné osvedčenie INF 4 338

PRÍLOHA 22-03

Úvodné poznámky a zoznam operácií opracovania alebo spracovania, na základe ktorých sa získava status pôvodu 339

PRÍLOHA 22-04

Materiály vylúčené z regionálnej kumulácie 396

PRÍLOHA 22-05

Opracovanie vylúčené z regionálnej kumulácie VSP (textilné výrobky) 400

PRÍLOHA 22-11

Úvodné poznámky a zoznam operácií opracovania alebo spracovania nepôvodných materiálov, ktoré je potrebné vykonať, aby vyrobený výrobok mohol získať status pôvodu 401

PRÍLOHA 22-13

Vyhlásenie na faktúre 514

HLAVA III

COLNÝ DLH A ZÁRUKY

PRÍLOHA 32-01

Záväzok ručiteľa – Jednotlivá záruka 517

PRÍLOHA 32-02

Záväzok ručiteľa – Jednotlivá záruka vo forme záručných dokladov 518

PRÍLOHA 32-03

Záväzok ručiteľa – Celková záruka 519

PRÍLOHA 32-04

Oznámenie ručiteľovi o neukončení colného režimu tranzit Únie 520

PRÍLOHA 32-05

Oznámenie ručiteľovi o zodpovednosti za dlh v colnom režime tranzit Únie 521

PRÍLOHA 33-01

Pohľadávka na platbu dlhu vzniknutého v colnom režime tranzit na základe karnetu ATA/e-ATA adresovaná záručnému združeniu 522

PRÍLOHA 33-02

Oznámenie ručiteľovi o zodpovednosti za dlh v colnom režime tranzit na základe karnetu CPD 523

PRÍLOHA 33-03

Vzor informačného memoranda k pohľadávke na platbu dlhu v colnom režime tranzit na základe karnetu ATA/e-ATA adresovanej záručnému združeniu 524

PRÍLOHA 33-04

Daňový výkaz na výpočet ciel a daní vyplývajúcich z pohľadávky na platbu dlhu v colnom režime tranzit na základe karnetu ATA/e-ATA adresovanej záručnému združeniu 525

PRÍLOHA 33-05

Vzor potvrdenia o ukončení s údajom o začatí konania o pohľadávke voči záručnému združeniu v členskom štáte, v ktorom vznikol colný dlh v colnom režime tranzit na základe karnetu ATA/e-ATA 527

PRÍLOHA 33-06

Žiadosť o doplňujúce informácie, keď sa tovar nachádza v inom členskom štáte 528

PRÍLOHA 33-07

Odpustenie/vrátenie 529

HLAVA IV

TOVAR PREPRAVENÝ NA COLNÉ ÚZEMIE ÚNIE

Žiadna príloha

HLAVA V

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA COLNÉHO STATUSU, UMIESTNENIA TOVARU DO COLNÉHO REŽIMU, OVEROVANIA, PREPUSTENIA A NAKLADANIA S TOVAROM

Žiadna príloha

HLAVA VI

PREPUSTENIE DO VOĽNÉHO OBEHU A OSLOBODENIE OD DOVOZNÉHO CLA

PRÍLOHA 61-01

Potvrdenia o vážení banánov – požiadavky na údaje 530

PRÍLOHA 62-01

Informačný hárok INF 3 – požiadavky na údaje 531

HLAVA VII

OSOBITNÉ COLNÉ REŽIMY

PRÍLOHA 71-01

Podporný doklad, keď sa tovar deklaruje ústne na dočasné použitie 537

PRÍLOHA 71-02

Citlivý tovar a výrobky 539

PRÍLOHA 71-03

Zoznam povolených obvyklých spôsobov zaobchádzania s tovarom 541

PRÍLOHA 71-04

Osobitné ustanovenia týkajúce sa náhradného tovaru 543

PRÍLOHA 71-05

Štandardizovaná výmena informácií 546

PRÍLOHA 71-06

Informácie, ktoré sa majú uviesť v doklade o ukončení režimu 551

PRÍLOHA 72-03

Potvrdenie o dodaní TC 11 552

HLAVA VIII

TOVAR PREPRAVOVANÝ Z COLNÉHO ÚZEMIA ÚNIE

Žiadna príloha

HLAVA IX

PRÍLOHA 90

Tabuľka zhody uvedená v článku 254 553

PRÍLOHA A

SPOLOČNÉ POŽIADAVKY NA ÚDAJE V PRÍPADE ŽIADOSTÍ A ROZHODNUTÍ

Úvodné poznámky k tabuľkám s požiadavkami na údaje v prípade žiadostí a rozhodnutí

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.

Ustanovenia uvedené v týchto poznámkach sa vzťahujú na všetky hlavy tejto prílohy.

2.

Tabuľky s požiadavkami na údaje v hlave I až hlave XXI zahŕňajú všetky údajové prvky potrebné na účely podávania žiadostí a vydávania rozhodnutí, ktoré sú predmetom tejto prílohy.

3.

Formáty, kódy a prípadne štruktúra požiadaviek na údaje opísané v tejto prílohe sú stanovené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2015/2447, ktoré bolo prijaté podľa článku 8 ods. 1 písm. a) kódexu.

4.

Požiadavky na údaje vymedzené v tejto prílohe sa vzťahujú na žiadosti a rozhodnutia podané pomocou techník elektronického spracovania údajov, ako aj na žiadosti a rozhodnutia v papierovej forme.

5.

Údajové prvky, ktoré možno stanoviť pre viacero žiadostí a rozhodnutí, sú uvedené v tabuľke s požiadavkami na údaje v kapitole 1 hlavy I tejto prílohy.

6.

Údajové prvky špecifické pre určité druhy žiadostí a rozhodnutí sú uvedené v hlave II až XXI tejto prílohy.

7.

Osobitné ustanovenia týkajúce sa každého údajového prvku tak, ako sú opísané v kapitole 2 hlavy I až XXI tejto prílohy, sa uplatňujú bez toho, aby bol dotknutý status údajových prvkov podľa vymedzenia v tabuľkách s požiadavkami na údaje. Napríklad Ú. P. 5/8 Identifikácia tovaru je v tabuľke s požiadavkami na údaje v hlave 1 kapitole 1 tejto prílohy označená ako povinná (status „A“) na povolenie colného režimu aktívny zušľachťovací styk (stĺpec 8a) a colného režimu pasívny zušľachťovací styk (stĺpec 8b); tieto informácie sa však nevypĺňajú v prípade colného režimu aktívny alebo pasívny zušľachťovací styk s náhradným tovarom a colného režimu pasívny zušľachťovací styk so systémom jednoduchej výmeny, ako je uvedené v hlave I kapitole 2 tejto prílohy.

8.

Pokiaľ nie je uvedené inak ako označením, ktoré sa vzťahuje na príslušný údajový prvok, údajové prvky v príslušnej tabuľke s požiadavkami na údaje možno použiť na účely podávania žiadostí aj vydávania rozhodnutí.

9.

Status uvedený v tabuľke uvedenej v ďalšej časti textu s požiadavkami na údaje nemá vplyv na skutočnosť, že určité údaje sa poskytujú, len ak si to vyžadujú okolnosti. Napríklad Ú. P. 5/6 Náhradný tovar sa použije len vtedy, ak sa vyžaduje použitie náhradného tovaru v súlade s článkom 223 kódexu.

10.

V prípade žiadosti o použitie osobitného colného režimu iného ako colného režimu tranzit v súlade s článkom 163 sa súbor údajov vymedzený v stĺpci 8f tabuľky s požiadavkami na údaje v hlave I tejto prílohy poskytne navyše k požiadavkám na údaje colného vyhlásenia, ako sa ustanovuje v hlave I kapitole 3 oddiele 1 prílohy B vo vzťahu k príslušnému colnému režimu.

HLAVA I

Žiadosti a rozhodnutia

KAPITOLA 1

Legenda tabuľky

Stĺpce

Typ žiadosti/rozhodnutia

Odkaz na právny predpis

Číslo hlavy osobitných požiadaviek na údaje

Poradové číslo Ú. P.

Poradové číslo príslušného údajového prvku

Názov Ú. P.

Názov príslušného údajového prvku

Rozhodnutia týkajúce sa záväzných informácií

1a

Žiadosť a rozhodnutie vo veci záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru

(ďalej len rozhodnutia „ZINZ“)

Článok 33 kódexu

Hlava II

1b

Žiadosť a rozhodnutie vo veci záväzných informácií o pôvode tovaru

(ďalej len „rozhodnutia ZIPT“)

Článok 33 kódexu

Hlava III

Schválený hospodársky subjekt

2

Žiadosť a povolenie vo veci statusu schváleného hospodárskeho subjektu

Článok 38 kódexu

Hlava IV

Určovanie colnej hodnoty

3

Žiadosť a povolenie vo veci zjednodušenia určenia súm, ktoré sa majú zahrnúť do colnej hodnoty

Článok 73 kódexu

Hlava V

Celková záruka a odklad platby

4a

Žiadosť a povolenie vo veci poskytnutia celkovej záruky vrátane jej možného zníženia alebo upustenia od poskytnutia záruky

Článok 95 kódexu

Hlava VI

4b

Žiadosť a povolenie vo veci odkladu platby cla, ktoré sa má zaplatiť, pokiaľ nie je udelené povolenie týkajúce sa jedinej operácie

Článok 110 kódexu

Hlava VII

4c

Žiadosť a rozhodnutie vo veci vrátenia alebo odpustenia sumy dovozného alebo vývozného cla

Článok 116 kódexu

Hlava VIII

Formality súvisiace s príchodom tovaru

5

Žiadosť a povolenie vo veci prevádzky priestorov na dočasné uskladnenie

Článok 148 kódexu

Hlava IX

Colný status tovaru

6a

Žiadosť a povolenie vo veci zavedenia pravidelnej námornej dopravy

Článok 120

Hlava X

6b

Žiadosť a povolenie vo veci statusu schváleného vystaviteľa

Článok 128

Hlava XI

Colné formality

7 a

Žiadost‘ a povolenie použit‘ zjednodušené colné vyhlásenie

Článok 166 ods. 2 kódexu

Hlava XII

7b

Žiadosť a povolenie vo veci centralizovaného colného konania

Článok 179 kódexu

Hlava XIII

7c

Žiadosť a povolenie vo veci vyhotovenia colného vyhlásenia prostredníctvom zápisu do evidencie deklaranta aj pri colnom režime vývoz

Článok 182 kódexu

Hlava XIV

7d

Žiadosť a povolenie vo veci samovymeriavania

Článok 185 kódexu

Hlava XV

7e

Žiadosť a povolenie vo veci statusu osoby oprávnenej na váženie banánov

Článok 155

Hlava XVI

Osobitné postupy

8a

Žiadosť a povolenie vo veci použitia colného režimu aktívny zušľachťovací styk

Článok 211 ods. 1 písm. a) kódexu.

Hlava XVII

8b

Žiadosť a povolenie vo veci použitia colného režimu pasívny zušľachťovací styk

Článok 211 ods. 1 písm. a) kódexu.

Hlava XVIII

8c

Žiadosť a povolenie vo veci použitia colného režimu konečné použitie

Článok 211 ods. 1 písm. a) kódexu.

 (1)

8d

Žiadosť alebo povolenie vo veci použitia colného režimu dočasné použitie

Článok 211 ods. 1 písm. a) kódexu.

 (1)

8e

Žiadosť a povolenie vo veci prevádzkovania skladovacích priestorov na colné uskladňovanie tovaru

Článok 211 ods. 1 písm. b) kódexu

Hlava XIX

8f

Žiadosť a povolenie vo veci použitia colného režimu dočasné použitie, konečné použitie, aktívny zušľachťovací styk alebo pasívny zušľachťovací styk v situáciách, na ktoré sa vzťahuje článok 163

Článok 211 ods. 1 písm. a) kódexu a článok 163

 (1)

Tranzit

9 a

Žiadosť a povolenie vo veci statusu schváleného príjemcu pre operáciu TIR

Článok 230 kódexu

 (1)

9b

Žiadosť a povolenie vo veci statusu schváleného odosielateľa na účely colného režimu tranzit Únie

Článok 233 ods. 4 písm. a) kódexu.

Hlava XX

9c

Žiadosť a povolenie vo veci statusu schváleného príjemcu na účely colného režimu tranzit Únie

Článok 233 ods. 4 písm. b) kódexu

 (1)

9d

Žiadosť a povolenie vo veci použitia colných uzáver osobitného typu

Článok 233 ods. 4 písm. c) kódexu

Hlava XXI

9e

Žiadosť a povolenie vo veci použitia tranzitného vyhlásenia s obmedzeným súborom údajov

Článok 233 ods. 4 písm. d) kódexu

 (1)

9f

Žiadosť a povolenie vo veci použitia elektronického prepravného dokladu ako colného vyhlásenia

Článok 233 ods. 4 písm. e) kódexu


Symboly v políčkach

Symbol

Opis symbolov

A

Povinné: údaje, ktoré požadujú všetky členské štáty.

B

Nepovinné pre členské štáty: údaje, od uvedenia ktorých môžu členské štáty upustiť.

C

Nepovinné pre žiadateľa: údaje, ktoré žiadateľ môže na základe svojho rozhodnutia poskytnúť, ktoré však členské štáty nemôžu vyžadovať.


Skupiny údajov

Skupina

Názov skupiny

Skupina 1

Informácie v žiadosti/rozhodnutí

Skupina 2

Odkazy na podporné doklady, osvedčenia a povolenia

Skupina 3

Strany

Skupina 4

Dátumy, časy, lehoty a miesta

Skupina 5

Identifikácia tovaru

Skupina 6

Podmienky

Skupina 7

Činnosti a colné režimy

Skupina 8

Iné


Označenia

Typ označenia

Opis označenia

[*]

Tento údajový prvok sa použije len v príslušnej žiadosti.

[+]

Tento údajový prvok sa použije len v príslušnom rozhodnutí.


Tabuľka s požiadavkami na údaje

Poradové číslo Ú. P.

Názov Ú. P.

1a

1b

2

3

4a

4b

4c

5

6a

6b

7a

7b

7c

7d

7e

8a

8b

8c

8d

8e

8f

9a

9b

9c

9d

9e

9f

Skupina 1 – Informácie v žiadosti/rozhodnutia

1/1

Typ kódu žiadosti/rozhodnutia

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

A

1/2

Podpis/potvrdenie

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

A

1/3

Typ žiadosti

 

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

1/4

Geografická platnosť – Únia

 

 

 

 

A

A

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

 

A

1/5

Geografická platnosť – krajiny spoločného tranzitu

 

 

 

 

A

[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

1/6

Referenčné číslo rozhodnutia

A [+]

A [+]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

 

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

A [2]

1/7

Colný orgán vydávajúci rozhodnutie

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

 

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

A [+]

Skupina 2 – Odkazy na podporné doklady, osvedčenia a povolenia

2/1

Iné žiadosti a rozhodnutia vo veci uchovávaných záväzných informácií

A [*]

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2

Rozhodnutia vo veci záväzných informácií vydané iným držiteľom

A [*]

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/3

Prebiehajúce alebo ukončené právne alebo správne konania

A [*]

A [*]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/4

Priložené doklady

A [*]

A [*]

A [*]

A

A

A

A [3]

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

A

2/5

Identifikačné číslo skladovacích priestorov

 

 

 

 

 

 

 

A [+]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A [+]

 

 

 

 

 

 

 

Skupina 3 – Strany

3/1

Žiadateľ/držiteľ povolenia alebo rozhodnutia

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

 

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

3/2

Identifikácia žiadateľa/držiteľa povolenia alebo rozhodnutia

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

A

3/3

Zástupca

A [*] [4]

A [*] [4]

 

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

 

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

A [4]

3/4

Identifikácia zástupcu

A [*]

A [*]

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

A

A

A

A

A

A

3/5

Meno a kontaktné údaje osoby zodpovednej za colné záležitosti

 

 

A [*]

A [*] [5]

A [*] [5]

 

 

 

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

 

A [*] [5]

 

 

 

 

 

 

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

3/6

Kontaktná osoba zodpovedná za žiadosť

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

C [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

 

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

A [*]

3/7

Osoba poverená vedením žiadateľa alebo vykonávajúca kontrolu nad jeho riadením

 

 

A [*]

A [*] [5]

A [*] [5]

 

 

 

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

 

A [*] [5]

 

 

 

 

 

 

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

A [*] [5]

3/8

Vlastník tovaru