EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2172

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2172 z 24. novembra 2015, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ, pokiaľ ide o uplatňovanie finančných limitov v oblasti postupov zadávania zákaziek (Text s významom pre EHP)

OJ L 307, 25.11.2015, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2172/oj

25.11.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/9


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2172

z 24. novembra 2015,

ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ, pokiaľ ide o uplatňovanie finančných limitov v oblasti postupov zadávania zákaziek

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

So zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (1), a najmä na jej článok 9,

keďže:

(1)

Rozhodnutím 94/800/ES (2) Rada uzatvorila Dohodu o vládnom obstarávaní („dohoda“) (3). Dohoda by sa mala uplatňovať na každú verejnú zákazku, ktorej hodnota dosiahne alebo presiahne sumy („finančné limity“) stanovené v dohode a vyjadrené v zvláštnych právach čerpania.

(2)

Jedným z cieľov smernice 2014/23/EÚ je umožniť obstarávateľom a verejným obstarávateľom, ktorí túto smernicu uplatňujú, aby súčasne dodržiavali aj záväzky stanovené v dohode. V záujme dosiahnutia tohto cieľa by sa finančné limity stanovené v uvedenej smernici pre verejné zákazky, na ktoré sa súčasne vzťahuje aj dohoda, mali zosúladiť, aby sa zabezpečilo, že zodpovedajú ekvivalentom finančných limitov stanovených v dohode, vyjadreným v eurách a zaokrúhleným smerom nadol na celé tisícky.

(3)

Z dôvodov súdržnosti je vhodné zosúladiť aj finančné limity stanovené v smernici 2014/23/EÚ, na ktoré sa dohoda nevzťahuje. Smernica 2014/23/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

Vzhľadom na to, že revidované finančné limity sa musia vypočítať na základe priemernej hodnoty eura za určité obdobie končiace 31. augusta a že revidované finančné limity sa musia uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie na začiatku novembra, mal by sa pri prijímaní tohto nariadenia uplatniť postup pre naliehavé prípady,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 8 ods. 1 smernice 2014/23/EÚ sa suma „5 186 000 EUR“ nahrádza sumou „5 225 000 EUR“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. novembra 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Rady 94/800/ES z 22. decembra 1994 týkajúce sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994) (Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 1).

(3)  Dohoda je viacstrannou dohodou v rámci Svetovej obchodnej organizácie. Cieľom dohody je vzájomné otvorenie trhov verejného obstarávania medzi jej stranami.


Top