EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1735

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1735 z 24. septembra 2015 o presnom umiestnení všeobecného varovania a informačného odkazu na tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet predávanom v balíčkoch [oznámené pod číslom C(2015) 6455] (Text s významom pre EHP)

OJ L 252, 29.9.2015, p. 49–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1735/oj

29.9.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 252/49


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/1735

z 24. septembra 2015

o presnom umiestnení všeobecného varovania a informačného odkazu na tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet predávanom v balíčkoch

[oznámené pod číslom C(2015) 6455]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES (1), a najmä na jej článok 9 ods. 6,

keďže:

(1)

Smernicou 2014/40/EÚ sa zavádzajú nové pravidlá týkajúce sa zdravotných varovaní, ktoré sa majú umiestňovať na tabakových výrobkoch na fajčenie vrátane všeobecných varovaní a informačných odkazov, a stanovuje sa najmä to, že majú pokrývať 50 % povrchu, na ktorom sú vytlačené. Malo by sa stanoviť presné umiestnenie týchto varovaní na tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet predávanom v balíčkoch. Balíčky môžu mať formu obdĺžnikového vrecka s prehnutou časťou, ktorá zakrýva otvor (ďalej len „obdĺžnikový balíček“), alebo stojaceho balíčka.

(2)

Obdĺžnikové balíčky môžu mať tvar balíčka s obopínajúcou prehnutou časťou, ktorá sa spravidla otvára v dvoch krokoch, alebo balíčka s plochým dnom a prehnutou časťou, ktorá sa spravidla otvára v jednom kroku. Mnohé takéto balíčky sú vyrobené z priehľadného plastového obalu s vloženou papierovou časťou, na ktorej môžu byť vytlačené zdravotné varovania. V niektorých prípadoch sa balíčky s obopínajúcou prehnutou časťou vyrábajú z polyetylénového, polypropylénového alebo laminátového materiálu, ktorý by sa podľa príslušného odvetvia musel prepracovať, aby bolo možné tlačený text umiestniť na obe strany prehnutej časti, najmä ak balíček nie je viacvrstvový.

(3)

S cieľom zabezpečiť, aby na obdĺžnikových balíčkoch boli zdravotné varovania umiestnené na jednom mieste a aby všeobecné varovanie a informačný odkaz boli dobre viditeľné, mali by byť vytlačené na plochách, ktoré sú viditeľné pri úplnom otvorení balenia.

(4)

V prípade balení vyrobených z polyetylénového, polypropylénového alebo laminátového materiálu, pri ktorom existuje riziko uvoľnenia tlačiarenskej farby, ak je tlač umiestnená na vnútornej strane obopínajúcej prehnutej časti, by sa malo poskytnúť prechodné obdobie na zmenu umiestnenia všeobecného varovania a informačného odkazu, aby sa tak zabránilo tlači na povrchoch, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s tabakom. Výrobnému odvetviu by sa tak mal poskytnúť dostatočný čas na to, aby svoje výrobné postupy prispôsobil novým pravidlám. Náklady spojené s týmito úpravami sa vzhľadom na výhody, ktoré prinesie lepšia viditeľnosť varovaní pri úplnom otvorení balíčka, nepovažujú za neprimerané.

(5)

Najvhodnejšie umiestnenie všeobecného varovania a informačného odkazu na stojacich balíčkoch je na plochách na ich spodnej strane, najmä ak sú vnútorné povrchy prekryté obsahom balíčka.

(6)

Rozmery varovaní sa v súlade s článkom 8 ods. 5 smernice 2014/40/EÚ vypočítajú vo vzťahu k rozmerom povrchov, keď je balenie zatvorené.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru uvedeného v článku 25 smernice 2014/40/EÚ,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet

Týmto rozhodnutím sa stanovujú pravidlá týkajúce sa presného umiestnenia všeobecných varovaní a informačných odkazov na tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet predávanom v balíčkoch.

Článok 2

Umiestnenie všeobecného varovania a informačného odkazu na obdĺžnikových balíčkoch

1.   V prípade tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet v obdĺžnikových vreckách s prehnutou časťou, ktorá zakrýva otvor, (ďalej len „obdĺžnikové balíčky“), sa všeobecné varovanie a informačný odkaz vytlačia na oboch povrchoch, ktoré sú viditeľné pri úplnom otvorení jednotkového balenia, ako je znázornené v oddieloch 1 a 2 prílohy.

Všeobecné varovanie a informačný odkaz sú umiestnené v hornom okraji a pokrývajú 50 % príslušných plôch, na ktorých sú vytlačené, ako je znázornené v oddieloch 1 a 2 prílohy.

Všeobecné varovanie je vytlačené na vrchnej časti povrchu.

2.   Odchylne od odseku 1 sa do 20. mája 2018 na tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet v obdĺžnikových balíčkoch vyrobených z polyetylénových, polypropylénových alebo laminátových materiálov s obopínajúcou prehnutou časťou vzťahujú nasledujúce pravidlá, ako je znázornené v oddiele 3 prílohy:

a)

informačný odkaz sa môže umiestniť na povrchu, ktorý je viditeľný pri čiastočnom rozbalení jednotkového balenia;

b)

všeobecné varovanie sa môže umiestniť na spodnej časti povrchu, ktorá je viditeľná pri úplnom otvorení jednotkového balenia;

c)

na vnútornej strane prehnutej časti, ktorá je viditeľná pri úplnom otvorení jednotkového balenia, sa neumiestňuje žiadna tlač, a táto časť sa ani žiadnym iným spôsobom nevyužíva;

d)

všeobecné varovanie a informačný odkaz sa umiestňujú v hornom okraji príslušných plôch, na ktorých sú vytlačené.

Článok 3

Umiestnenie všeobecného varovania a informačného odkazu na stojacich balíčkoch

1.   V prípade tabaku na vlastnoručné zhotovenie cigariet v stojacich balíčkoch sa všeobecné varovanie a informačný odkaz umiestňujú na povrchoch na spodnej strane stojaceho balíčka, ktorá je viditeľná, keď sa balíček položí zadnou stranou dole (ďalej len „spodná strana jednotkového balenia“), ako je znázornené v oddiele 4 prílohy.

2.   Všeobecné varovanie je vytlačené na povrchu nad záhybom na spodnej strane jednotkového balenia a informačný odkaz na povrchu pod záhybom. Všeobecné varovanie a informačný odkaz musia pokrývať 50 % príslušného povrchu, na ktorom sú vytlačené. Plochy sa vypočítajú na základe ich rozmerov po uzavretí okrajov.

Článok 4

Prechodné ustanovenia

Tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet v balíčkoch vyrobených alebo uvedených do voľného obehu do 20. mája 2018, na ktorých je uvedené všeobecné varovanie a informačný odkaz v súlade s článkom 2 ods. 2, sa môžu uvádzať na trh do 20. mája 2019.

Článok 5

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 24. septembra 2015

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014, s. 1.


PRÍLOHA

Grafické znázornenia presného umiestnenia všeobecného varovania a informačného odkazu, ako sa uvádza v článkoch 2 a 3

1.   BALÍČEK S PLOCHÝM DNOM (ČLÁNOK 2 ODS. 1)

Image Image

2.   BALÍČEK S OBOPÍNAJÚCOU PREHNUTOU ČASŤOU (ČLÁNOK 2 ODS. 1)

Image Image

3.   BALÍČEK S OBOPÍNAJÚCOU PREHNUTOU ČASŤOU (ALTERNATÍVNE UMIESTNENIE ČLÁNOK 2 ODS. 2)

Image Image

4.   STOJACI BALÍČEK (ČLÁNOK 3)

Image Image

Top