EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0027

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/27/EÚ z  26. februára 2014 , ktorou sa menia smernice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES s cieľom zosúladiť ich s nariadením (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

Ú. v. EÚ L 65, 5.3.2014, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/27/oj

5.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 65/1


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/27/EÚ

z 26. februára 2014,

ktorou sa menia smernice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES s cieľom zosúladiť ich s nariadením (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 153 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Na základe článku 153 zmluvy Európsky parlament a Rada môžu prijať prostredníctvom smerníc minimálne požiadavky na podporu zlepšovania najmä pracovného prostredia, aby sa zaručila vyššia úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov. Takéto smernice by sa mali vyhýbať tomu, aby bránili vzniku a rozvoju malých a stredných podnikov a ich potenciálu na vytváranie pracovných miest. Dobré zdravotné a bezpečnostné normy by sa nemali považovať za obmedzujúce, keďže predstavujú základné práva, a majú sa uplatňovať bez výnimky vo všetkých oblastiach trhu práce a vo všetkých typoch podnikov bez ohľadu na ich veľkosť.

(2)

V článku 31 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie sa stanovuje, že každý pracovník má právo na pracovné podmienky, ktoré zohľadňujú jeho zdravie, bezpečnosť a dôstojnosť.

(3)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (3) sa stanovil nový systém klasifikácie a označovania látok a zmesí v Únii na základe Globálneho harmonizovaného systému klasifikácie a označovania chemických látok (Globally Harmonised System – GHS) na medzinárodnej úrovni v rámci Európskej hospodárskej komisie OSN.

(4)

Smernice Rady 92/58/EHS (4), 92/85/EHS (5), 94/33/ES (6) a 98/24/ES (7) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES (8) obsahujú odkazy na predošlý systém klasifikácie a označovania. Uvedené smernice by sa preto mali zmeniť tak, aby sa zosúladili s novým systémom stanoveným v nariadení (ES) č. 1272/2008.

(5)

Zmeny sú potrebné na zabezpečenie trvalej účinnosti uvedených smerníc. Cieľom tejto smernice nie je zmeniť rozsah pôsobnosti uvedených smerníc. Táto smernica má zachovať, nie znížiť, úroveň ochrany pracovníkov, ktorú poskytovali uvedené smernice. Vzhľadom na neustály technologický pokrok by však uvedené smernice mali podliehať pravidelnému preskúmaniu v súlade s článkom 17a smernice Rady 89/391/EHS (9), aby sa zabezpečili koherencia právnych predpisov a náležitá úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti v prípade, že v pracovnom prostredí sú prítomné nebezpečné chemické látky a zmesi. Osobitná pozornosť by sa mala venovať zamestnancom v povolaniach, v rámci ktorých sú v častom kontakte s nebezpečnými látkami a zmesami.

(6)

Zmenami smernice 92/85/EHS sa nerieši otázka nebezpečných látok a zmesí, ktoré môžu mať nepriaznivé účinky na plodnosť tehotných pracovníčok alebo pracovníčky krátko po pôrode alebo dojčiace pracovníčky, keďže cieľom tejto smernice je len aktualizovať odkazy a terminológiu v uvedenej smernici. Komisia by však mala zvážiť najvhodnejšie spôsoby riešenia takýchto účinkov s ohľadom na vývoj vedeckých dôkazov týkajúcich sa tejto otázky, ako aj väčšiu prepracovanosť klasifikácie týchto účinkov.

(7)

Zmeny smerníc 92/85/EHS a 94/33/ES by mali zosúladiť prístup obsiahnutý v uvedených smerniciach so znením prijatým v rámci smernice 98/24/ES tak, že slová „látky označené“ v oddiele A bode 3 písm. a) prílohy I k smernici 92/85/EHS a „látky a prípravky klasifikované“ v oddiele I bode 3 písm. a) prílohy k smernici 94/33/ES sa nahrádzajú slovami „látky a zmesi, ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie“. Táto smernica neukladá zamestnávateľom povinnosti, pokiaľ ide o klasifikáciu, označovanie a balenie látok a zmesí, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1272/2008. Bez ohľadu na to, či sa látky alebo zmesi uvádzajú na trh alebo nie, musí zamestnávateľ vykonať posudzovanie rizika všetkých nebezpečných chemických faktorov v súlade so smernicou 98/24/ES.

(8)

Oddiel I bod 2 a oddiel II bod 1 prílohy k smernici 94/33/ES obsahujú odkazy na zrušené smernice Rady 90/679/EHS (10) a 90/394/EHS (11). Uvedené odkazy by sa preto mali nahradiť odkazmi na príslušné ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/54/ES (12) a smernice 2004/37/ES.

(9)

V súlade s článkom 154 zmluvy Komisia konzultovala so sociálnymi partnermi o otázke možného zamerania akcie Únie v tejto oblasti a sociálni partneri sa vyjadrili, že vysvetľujúce usmernenie je užitočné najmä pre malé a stredné podniky.

(10)

Po tejto konzultácii Komisia uznala, že takáto akcia Únie je žiaduca, a konzultovala so sociálnymi partnermi o obsahu zamýšľaného návrhu v súlade s článkom 154 zmluvy.

(11)

V nadväznosti na túto druhú fázu konzultácie sociálni partneri nechceli začať proces, ktorý by mohol viesť k uzatvoreniu dohody, ako je stanovené v článku 155 zmluvy,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny smernice 92/58/EHS

Smernica 92/58/EHS sa mení takto:

1.

V článku 1 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Táto smernica sa nevzťahuje na označenia o uvádzaní nebezpečných látok a zmesí, výrobkov a/alebo zariadení na trh, pokiaľ sa na ne v iných ustanoveniach Únie konkrétne neodkazuje.“

2.

V prílohe I sa oddiel 12 nahrádza takto:

12.   Plochy, miestnosti alebo uzavreté priestory používané na skladovanie značných množstiev nebezpečných látok alebo zmesí musia byť označené vhodnou výstražnou značkou podľa oddielu 3.2 prílohy II, alebo vyznačené tak, ako sa uvádza v oddiele 1 prílohy III, ak označenie jednotlivých obalov alebo nádob nie je vhodné na tento účel.

Ak sa v oddiele 3.2 prílohy II nenachádza rovnocenná výstražná značka, ktorá by varovala pred nebezpečnými chemickými látkami alebo zmesami, musí sa použiť príslušný výstražný piktogram, ako sa uvádza v prílohe V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (13).

3.

V prílohe II sa oddiel 3.2 mení takto:

a)

výstražná značka „Škodlivý alebo dráždivý materiál“ sa vypúšťa;

b)

dopĺňa sa táto poznámka pod čiarou súvisiaca s výstražnou značkou „Všeobecné nebezpečenstvo“:

„***

Táto výstražná značka sa nepoužije s cieľom varovať pred nebezpečnými chemickými látkami alebo zmesami s výnimkou prípadov, keď sa výstražná značka použije v súlade s druhým odsekom oddielu 5 prílohy III s cieľom vyznačiť sklad nebezpečných látok alebo zmesí.“

4.

Príloha III sa mení takto:

a)

oddiel 1 sa nahrádza takto:

„1.

Nádoby používané pri práci na chemické látky alebo zmesi, ktoré sú v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 klasifikované ako nebezpečné podľa kritérií niektorej z tried fyzikálnej nebezpečnosti alebo nebezpečnosti pre zdravie, a nádoby používané na skladovanie týchto nebezpečných látok alebo zmesí spolu s viditeľnými potrubiami, ktoré obsahujú alebo dopravujú takéto nebezpečné látky a zmesi, musia byť označené príslušnými výstražnými piktogramami v súlade s uvedeným nariadením.

Prvý odsek sa nevzťahuje na nádoby používané pri práci krátkodobo, ani na nádoby, ktorých obsah sa často mení, za predpokladu, že sú prijaté iné vhodné opatrenia, najmä prostredníctvom informácií a/alebo školení, ktoré zabezpečia tú istú úroveň ochrany.

Označenia, ktoré sa uvádzajú v prvom odseku, môžu byť:

nahradené výstražnými značkami stanovenými v prílohe II s použitím rovnakých piktogramov alebo symbolov. Ak sa v oddiele 3.2 prílohy II nenachádza rovnocenná výstražná značka, musí sa použiť príslušný výstražný piktogram, ako sa stanovuje v prílohe V k nariadeniu (ES) č. 1272/2008,

doplnené ďalšími informáciami, ako je napríklad názov a/alebo vzorec nebezpečnej látky alebo zmesi, a podrobnosťami o nebezpečenstve,

v súvislosti s prepravou nádob na pracovisku doplnené alebo nahradené značkami uplatniteľnými v celej Únii pre prepravu nebezpečných látok alebo zmesí.“;

b)

v oddiele 5 sa v prvom a druhom odseku slovo „prípravkov“ nahrádza slovom „zmesí“.

Článok 2

Zmeny smernice 92/85/EHS

Príloha I k smernici 92/85/EHS sa mení takto:

1.

Oddiel A sa mení takto:

a)

bod 2 sa nahrádza takto:

„2.   Biologické látky

Biologické látky rizikových skupín 2, 3 a 4 v zmysle článku 2 druhého odseku bodov 2, 3 a 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/54/ES (14), pokiaľ je známe, že tieto látky alebo terapeutické opatrenia vynútené ich pôsobením ohrozujú zdravie tehotných žien a nenarodeného dieťaťa, a pokiaľ ešte nie sú uvedené v prílohe II.

b)

bod 3 sa mení takto:

i)

písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

látky a zmesi, ktoré podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (15) spĺňajú kritériá klasifikácie do jednej alebo viacerých z nasledujúcich tried nebezpečnosti a kategórií nebezpečnosti s jedným alebo viacerými z nasledujúcich výstražných upozornení, pokiaľ ešte nie sú uvedené v prílohe II;

mutagenita zárodočných buniek, kategória 1A, 1B alebo 2 (H340, H341),

karcinogenita, kategória 1A, 1B alebo 2 (H350, H350i, H351),

reprodukčná toxicita, kategória 1A, 1B alebo 2 alebo ďalšia kategória pre účinky na laktáciu alebo prostredníctvom laktácie (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362);

toxicita pre špecifický cieľový orgán po jednorazovej expozícii, kategória 1 alebo 2 (H370, H371).

ii)

písmeno b) sa nahrádza takto:

„b)

chemické látky v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES (16);

2.

Oddiel B sa nahrádza takto:

„B.   Procesy

Priemyselné procesy uvedené v prílohe I k smernici 2004/37/ES.“

Článok 3

Zmeny smernice 94/33/ES

Príloha k smernici 94/33/ES sa mení takto:

1.

Oddiel I sa mení takto:

a)

v bode 2 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

biologické látky, ktoré patria do rizikovej skupiny 3 a 4 v zmysle článku 2 druhého odseku bodov 3 a 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/54/ES (17).

b)

bod 3 sa mení takto:

i)

písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

látky a zmesi, ktoré podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (18) spĺňajú kritériá klasifikácie do jednej alebo viacerých z nasledujúcich tried nebezpečnosti a kategórií nebezpečnosti s jedným alebo viacerými z nasledujúcich výstražných upozornení:

akútna toxicita, kategória 1, 2 alebo 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331),

podráždenie kože, kategória 1A, 1B alebo 1C (H314),

horľavé plyny, kategória 1 alebo 2 (H220, H221),

horľavé aerosóly, kategória 1 (H222),

horľavé kvapaliny, kategória 1 alebo 2 (H224, H225),

výbušniny, kategória ‚nestabilné výbušniny‘, alebo výbušniny podtried 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205),

samovoľne reagujúce látky a zmesi, typ A, B, C alebo D (H240, H241, H242),

organické peroxidy, typ A alebo B (H240, H241),

toxicita pre špecifický cieľový orgán po jednorazovej expozícii, kategória 1 alebo 2 (H370, H371),

toxicita pre špecifický cieľový orgán po opakovanej expozícii, kategória 1 alebo 2 (H372, H373),

respiračná senzibilizácia, kategória 1, podkategória 1A alebo 1B (H334),

kožná senzibilizácia, kategória 1, podkategória 1A alebo 1B (H317),

karcinogenita, kategória 1A, 1B alebo 2 (H350, H350i, H351),

mutagenita zárodočných buniek, kategória 1A, 1B alebo 2 (H340, H341),

reprodukčná toxicita, kategória 1A alebo 1B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).

ii)

písmeno b) sa vypúšťa;

iii)

písmeno c) sa vypúšťa;

iv)

písmeno d) sa nahrádza takto:

„d)

látky a zmesi uvedené v článku 2 písm. a) bode ii) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES (19);

2.

V oddiele II sa bod 1 nahrádza takto:

„1.

Procesy pri práci uvedené v prílohe I k smernici 2004/37/ES.“

Článok 4

Zmeny smernice 98/24/ES

Smernica 98/24/ES sa mení takto:

1.

V článku 2 sa písmeno b) mení takto:

a)

bod i) sa nahrádza takto:

„i)

akýkoľvek chemický faktor, ktorý spĺňa kritériá klasifikácie ako nebezpečný v niektorej z tried fyzikálnej nebezpečnosti a/alebo nebezpečnosti pre zdravie stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (20), bez ohľadu na to, či je, alebo nie je klasifikovaný podľa uvedeného nariadenia;

b)

bod ii) sa vypúšťa;

c)

bod iii) sa nahrádza takto:

„iii)

akýkoľvek chemický faktor, ktorý, aj keď nespĺňa kritériá klasifikácie ako nebezpečný v súlade s bodom i) písmena b) tohto článku, môže kvôli svojim fyzikálno-chemickým, chemickým alebo toxikologickým vlastnostiam a spôsobu, akým sa používa alebo vyskytuje na pracovisku, predstavovať riziko pre bezpečnosť a zdravie pracovníkov, vrátane akéhokoľvek chemického faktora, ktorý má stanovený expozičný limit v pracovnom prostredí podľa článku 3.“

2.

V článku 4 ods. 1 sa druhá zarážka nahrádza takto:

„—

informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia, ktoré poskytuje dodávateľ (napr. príslušnú kartu bezpečnostných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (21)),

3.

Článok 8 sa mení takto:

a)

v odseku 1 sa štvrtá zarážka nahrádza takto:

„—

prístup ku všetkým kartám bezpečnostných údajov, ktoré poskytuje dodávateľ v súlade s článkom 31 nariadenia (ES) č. 1907/2006;“

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Členské štáty môžu prijať potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že zamestnávatelia môžu na požiadanie získať, prednostne od výrobcu alebo dodávateľa, všetky informácie o nebezpečných chemických faktoroch potrebné na uplatnenie článku 4 ods. 1 tejto smernice, pokiaľ nariadenie (ES) č. 1907/2006 ani nariadenie (ES) č. 1272/2008 neobsahuje žiadnu povinnosť poskytovať informácie.“

Článok 5

Zmeny smernice 2004/37/ES

Smernica 2004/37/ES sa mení takto:

1.

V článku 1 sa odsek 4 nahrádza takto:

„4.   Pokiaľ ide o azbest, ktorým sa zaoberá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/148/ES (22), ustanovenia tejto smernice sa uplatnia vždy, keď sú prospešnejšie pre zdravie a bezpečnosť pri práci.

2.

Článok 2 sa mení takto:

a)

písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

‚karcinogén‘ je:

i)

látka alebo zmes, ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie ako karcinogén kategórie 1A alebo 1B podľa prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (23);

ii)

látka, zmes alebo proces uvedený v prílohe I k tejto smernici, ako aj látka alebo zmes, ktoré sa uvoľňujú pri procese uvedenom v uvedenej prílohe;

b)

písmeno b) sa nahrádza takto:

„b)

‚mutagén‘ je:

látka alebo zmes, ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie ako mutagén zárodočných buniek kategórie 1A alebo 1B podľa prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008;“.

3.

V článku 4 sa v odseku 1 slovo „prípravkom“ nahrádza slovom „zmesou“.

4.

V článku 5 sa v odseku 2 slovo „prípravkom“ nahrádza slovom „zmesou“.

5.

V článku 6 sa v písmene b) slovo „prípravkov“ nahrádza slovom „zmesí“.

6.

V názve prílohy I sa slovo „prípravkov“ nahrádza slovom „zmesí“.

Článok 6

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 1. júna 2015. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 8

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 26. februára 2014

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

D. KOURKOULAS


(1)  Ú. v. EÚ C 204, 9.8.2008, s. 47.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 4. februára 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 20. februára 2014.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).

(4)  Smernica Rady 92/58/EHS z 24. júna 1992 o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnostných a/alebo zdravotných označení pri práci (deviata samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Ú. v. ES L 245, 26.8.1992, s. 23).

(5)  Smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok (desiata samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Ú. v. ES L 348, 28.11.1992, s. 1).

(6)  Smernica Rady 94/33/ES z 22. júna 1994 o ochrane mladých ľudí pri práci (Ú. v. ES L 216, 20.8.1994, s. 12).

(7)  Smernica Rady 98/24/ES zo 7. apríla 1998 o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci (štrnásta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Ú. v. ES L 131, 5.5.1998, s. 11).

(8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES z 29. apríla 2004 o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci (šiesta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice Rady 89/391/EHS) (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 50).

(9)  Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1).

(10)  Smernica Rady 90/679/EHS z 26. novembra 1990 o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s vystavením účinkom biologických pôvodcov pri práci (siedma samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Ú. v. ES L 374, 31.12.1990, s. 1).

(11)  Smernica Rady 90/394/EHS z 28. júna 1990 o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov pri práci (šiesta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Ú. v. ES L 196, 26.7.1990, s. 1).

(12)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/54/ES z 18. septembra 2000 o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s vystavením biologickým faktorom pri práci (siedma samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Ú. v. ES L 262, 17.10.2000, s. 21).

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).“

(14)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/54/ES z 18. septembra 2000 o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s vystavením biologickým faktorom pri práci (siedma samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice Rady 89/391/EHS (Ú. v. ES L 262, 17.10.2000, s. 21).“;

(15)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).“;

(16)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES z 29. apríla 2004 o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci (šiesta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice Rady 89/391/EHS) (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 50).“

(17)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/54/ES z 18. septembra 2000 o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s vystavením biologickým faktorom pri práci (siedma samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice Rady 89/391/EHS (Ú. v. ES L 262, 17.10.2000, s. 21).“;

(18)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).“;

(19)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES z 29. apríla 2004 o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci (šiesta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice Rady 89/391/EHS) (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 50).“

(20)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).“;

(21)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).“

(22)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/148/ES z 30. novembra 2009 o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom azbestu pri práci (Ú. v. EÚ L 330, 16.12.2009, s. 28).“

(23)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).“;


Top