EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0684

Nariadenie Komisie (ES) č. 684/2009 z  24. júla 2009 , ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane

OJ L 197, 29.7.2009, p. 24–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 199 - 239

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/684/oj

29.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 197/24


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 684/2009

z 24. júla 2009,

ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS (1), a najmä na jej článok 29 ods. 1,

keďže:

(1)

Preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane sa má uskutočňovať na základe elektronického administratívneho dokumentu uvedeného v článku 21 ods. 1 smernice 2008/118/ES, v súvislosti s ktorým sa má používať počítačový systém zriadený na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1152/2003/ES zo 16. júna 2003 o informatizácii prepravy a kontroly výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani (2).

(2)

Keďže účelom počítačového systému je umožniť sledovanie a monitorovanie prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane, je potrebné ustanoviť štruktúru a obsah elektronických oznámení určených na použitie pri takejto preprave.

(3)

Konkrétne, keďže sa preprava má uskutočňovať na základe elektronického administratívneho dokumentu, mala by sa ustanoviť štruktúra a obsah oznámení, ktoré sú súčasťou uvedeného dokumentu. Takisto je potrebné určiť štruktúru a obsah správ, ktoré sú súčasťou správy o prijatí a správy o vývoze.

(4)

Podľa smernice 2008/118/ES možno elektronický administratívny dokument zrušiť, miesto určenia tovaru možno zmeniť a prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani možno rozdeliť. Je preto nevyhnuté ustanoviť štruktúru a obsah správ týkajúcich sa zrušenia elektronického administratívneho dokumentu, zmeny miesta určenia a rozdelenia prepravy a ustanoviť pravidlá a postupy, ktoré sa uplatňujú v súvislosti s výmenou správ týkajúcich sa takéhoto zrušenia, zmeny miesta určenia a rozdelenia prepravy.

(5)

Je nevyhnutné ustanoviť štruktúru papierových dokumentov uvedených v článku 26 a 27 smernice 2008/118/ES, ktoré sa používajú, keď je počítačový systém nedostupný.

(6)

Keďže pravidlami ustanovenými v tomto nariadení sa majú nahradiť pravidlá ustanovené v nariadení Komisie (EHS) č. 2719/92 z 11. septembra 1992 o sprievodnom administratívnom dokumente na prepravu tovaru podliehajúcom spotrebnej dani v režime pozastavenia dane (3), uvedené nariadenie by sa malo zrušiť.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spotrebné dane,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa ustanovujú pravidlá týkajúce sa:

a)

štruktúry a obsahu elektronických správ, ktoré sa vymieňajú prostredníctvom počítačového systému uvedeného v článku 21 ods. 2 smernice 2008/118/ES na účely článkov 21 až 25 uvedenej smernice;

b)

pravidiel a postupov ktoré sa majú dodržať pri výmene správ uvedených v písmene a);

c)

štruktúry papierových dokumentov uvedených v článkoch 26 a 27 smernice 2008/118/ES.

Článok 2

Povinnosti týkajúce sa výmeny správ prostredníctvom počítačového systému

Pokiaľ ide o štruktúru a obsah, oznámenia vymieňané na účely článkov 21 až 25 smernice 2008/118/ES sú v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu. Ak sa na vyplnenie určitých polí údajov v týchto oznámeniach vyžadujú kódy, používajú sa kódy uvedené v prílohe II.

Článok 3

Formality pred začatím prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani

1.   Návrh elektronického administratívneho dokumentu predloženého v súlade s článkom 21 ods. 2 smernice 2008/118/ES a elektronický administratívny dokument, ktorému bol pridelený administratívny referenčný kód v súlade s tretím pododsekom článku 21 ods. 3 uvedenej smernice, sú v súlade s požiadavkami uvedenými v tabuľke 1 prílohy k tomuto nariadeniu.

2.   Návrh elektronického administratívneho dokumentu sa predkladá najskôr 7 dní pred dátumom uvedeným na dokumente ako dátum odoslania príslušného tovaru podliehajúceho spotrebnej dani.

Článok 4

Zrušenie elektronického administratívneho dokumentu

1.   Odosielateľ, ktorý chce zrušiť elektronický administratívny dokument, ako sa uvádza v článku 21 ods. 7 smernice 2008/118/ES, vyplní polia návrhu správy o zrušení a predloží ho príslušným orgánom členského štátu odoslania. Návrh oznámenia o zrušení je v súlade s požiadavkami uvedenými v tabuľke 2 prílohy I k tomuto nariadeniu.

2.   Príslušné orgány členského štátu odoslania elektronicky overujú údaje v návrhu správy o zrušení.

Ak sú tieto údaje správne, uvedené orgány uvedú v oznámení o zrušení dátum a čas overenia, informujú o tejto skutočnosti odosielateľa a odošlú správu o zrušení príslušným orgánom členského štátu určenia. Ak tieto údaje nie sú správne, bezodkladne o tom informujú odosielateľa.

3.   Po prijatí správy o zrušení odošlú príslušné orgány členského štátu určenia správu o zrušení príjemcovi, ak je príjemca oprávneným prevádzkovateľom daňového skladu alebo registrovaný príjemca.

Článok 5

Správy týkajúce sa zmeny miesta určenia prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani

1.   Odosielateľ, ktorý chce zmeniť miesto určenia ako sa ustanovuje v článku 21 ods. 8 smernice 2008/118/ES, alebo uviesť miesto určenia, ako sa ustanovuje v článku 22 ods. 2 uvedenej smernice, vyplní polia návrhu oznámenia o zmene miesta určenia a predloží ho príslušným orgánom členského štátu odoslania. Návrh správy o zmene miesta určenia je v súlade s požiadavkami uvedenými v tabuľke 3 prílohy I k tomuto nariadeniu.

2.   Príslušné orgány členského štátu odoslania elektronicky overujú údaje v návrhu správy o zmene miesta určenia.

Ak sú uvedené údaje správne, príslušné orgány členského štátu odoslania:

a)

uvedú dátum a čas overenia, ako aj poradové číslo správy o zmene miesta určenia a informujú o tom odosielateľa;

b)

aktualizujú pôvodný elektronický administratívny dokument v súlade s údajmi uvedenými v správe o zmene miesta určenia.

Ak aktualizácia zahŕňa zmenu členského štátu určenia alebo zmenu príjemcu, uplatňuje sa pri aktualizovanom elektronickom administratívnom dokumente článok 21 ods. 4 a 5 smernice 2008/118/ES.

3.   Ak aktualizácia uvedená v odseku 2 písm. b) zahŕňa zmenu členského štátu určenia, príslušné orgány členského štátu odoslania predložia správu o zmene miesta určenia príslušným orgánom členského štátu určenia uvedených v pôvodnom elektronickom administratívnom dokumente.

Orgány členského štátu určenia informujú príjemcu uvedeného v pôvodnom elektronickom administratívnom dokumente o zmene miesta určenia prostredníctvom „oznámenia o zmene miesta určenia“, ktoré je v súlade s požiadavkami uvedenými v tabuľke 4 prílohy I.

4.   Ak aktualizácia uvedená v odseku 2 písm. b) zahŕňa zmenu miesta dodávky uvedeného v skupine údajov 7 elektronického administratívneho dokumentu, ale nie zmenu členského štátu určenia ani zmenu príjemcu, príslušné orgány členského štátu odoslania odošlú správu o zmene miesta určenia príslušným orgánom členského štátu určenia uvedeného v pôvodnom elektronickom administratívnom dokumente.

Orgány členského štátu určenia predložia príjemcovi správu o zmene miesta určenia.

5.   Ak údaje uvedené v návrhu správy o zmene miesta určenia nie sú správne, bezodkladne sa o tom poskytnú informácie odosielateľovi.

6.   Ak je v aktualizovanom elektronickom administratívnom dokumente uvedený nový príjemca v rovnakom členskom štáte určenia ako v pôvodnom elektronickom administratívnom dokumente, príslušné orgány dotknutého členského štátu informujú príjemcu uvedeného v pôvodnom elektronickom administratívnom dokumente o zmene miesta určenia prostredníctvom „oznámenia o zmene miesta určenia“, ktoré je v súlade s požiadavkami uvedenými v tabuľke 4 prílohy I.

Článok 6

Správy týkajúce sa rozdelenia prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani

1.   Odosielateľ, ktorý chce rozdeliť prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, ako sa uvádza v článku 23 smernice 2008/118/ES, pre každé miesto určenia vyplní polia návrhu správy o rozdelení prepravy a predloží ho príslušným orgánom členského štátu odoslania. Návrh správy o rozdelení prepravuje v súlade s požiadavkami uvedenými v tabuľke 5 prílohy I k tomuto nariadeniu.

2.   Príslušné orgány členského štátu odoslania elektronicky overujú údaje v návrhu správy o rozdelení prepravy.

Ak sú uvedené údaje správne, príslušné orgány členského štátu odoslania:

a)

pre každé miesto určenia vyhotovia nový elektronický administratívny dokument, ktorým sa nahradí pôvodný elektronický administratívny dokument;

b)

pre pôvodný elektronický administratívny dokument vyhotovia „správu o rozdelení prepravy“, ktorá je v súlade s požiadavkami uvedenými v tabuľke 4 prílohy I k tomuto nariadeniu;

c)

oznámenie o rozdelení zašlú odosielateľovi a príslušným orgánom členského štátu určenia uvedeného v pôvodnom elektronickom administratívnom dokumente.

V súvislosti s každým novým elektronickým administratívnym dokumentom uvedeným v písmene a) sa uplatňuje článok 21 ods. 3 tretí pododsek a článok 21 ods. 4, 5 a 6 smernice 2008/118/ES.

3.   Príslušné orgány členského štátu určenia uvedeného v pôvodnom elektronickom administratívnom dokumente odošlú správu o rozdelení prepravy príjemcovi uvedenému v pôvodnom elektronickom administratívnom dokumente, ak je príjemca oprávneným prevádzkovateľom daňového skladu alebo registrovaným príjemcom.

4.   Ak údaje uvedené v návrhu správy o rozdelení prepravy nie sú správne, bezodkladne sa o tom poskytnú informácie odosielateľovi.

Článok 7

Formality na konci prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani

Správa o prijatí predložená v súlade s článkom 24 smernice 2008/118/ES a správa o vývoze predložená v súlade s článkom 25 uvedenej smernice je v súlade s požiadavkami uvedenými v tabuľke 6 prílohy I k tomuto nariadeniu.

Článok 8

Náhradné postupy

1.   Názov papierového dokumentu uvedeného v článku 26 ods. 1 písm. a) smernice 2008/118/ES je „Náhradný sprievodný dokument na prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane“. Požadované údaje sa uvádzajú vo forme dátových prvkov vyjadrených rovnakým spôsobom ako v elektronickom administratívnom dokumente. Všetky dátové prvky ako aj skupiny údajov a podskupiny údajov, do ktorých patria, sa označujú pomocou čísel a písmen v stĺpci A a stĺpci B tabuľky 1 prílohy I k tomuto nariadeniu.

2.   Informácie uvedené v článku 26 ods. 5 smernice 2008/118/ES, ktoré má odosielateľ oznámiť príslušným orgánom členského štátu odoslania, sa uvádzajú vo forme dátových prvkov vyjadrených rovnakým spôsobom ako v správe o zmene miesta určenia, prípadne v správe o rozdelení prepravy. Všetky dátové prvky ako aj skupiny údajov a podskupiny údajov, do ktorých patria, sa označujú pomocou čísel a písmen v stĺpci A a stĺpci B tabuľky 3, prípadne tabuľky 5 prílohy I k tomuto nariadeniu.

3.   Názov papierového dokumentu uvedeného v článku 27 ods. 1 a 2 smernice 2008/118/ES je „Náhradná správa o prijatí / Správa o vývoze na prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane“. Požadované údaje sa uvádzajú vo forme dátových prvkov vyjadrených rovnakým spôsobom ako v správe o prijatí, prípadne v správe o vývoze. Všetky údajové prvky ako aj skupiny údajov a podskupiny údajov, do ktorých patria, sa označujú pomocou čísel a písmen v stĺpci A a stĺpci B tabuľky 6 prílohy I k tomuto nariadeniu.

Článok 9

Zrušenie

Nariadenie (EHS) č. 2719/92 sa zrušuje s účinnosťou od 1. apríla 2010. Bude sa však naďalej uplatňovať na prepravu uvedenú v článku 46 smernice 2008/118/ES.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. apríla 2010 s výnimkou článku 6, ktorý sa uplatňuje od 1. januára 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. júla 2009

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ L 162, 1.7.2003, s. 5.

(3)  Ú. v. ES L 276, 19.9.1992, s. 1.


PRÍLOHA I

ELEKTRONICKÉ SPRÁVY POUŽÍVANÉ NA ÚČEL PREPRAVY TOVARU PODLIEHAJÚCEHO SPOTREBNEJ DANI V REŽIME POZASTAVENIA DANE

VYSVETLIVKY

1.

Dátové prvky elektronických správ používaných na účely počítačového systému uvedeného v článku 21 ods. 2 smernice 2008/118/ES sú zostavené v skupinách údajov, prípadne v podskupinách údajov. Podrobnosti o údajoch a ich použití sú uvedené v tabuľkách 1 až 6, v ktorých:

a)

v stĺpci A sa uvádza číselný kód (číslo) pridelený každej skupine a podskupine údajov; každá podskupina je označená poradovým číslom (pod-)skupiny údajov, ktorej je súčasťou (napríklad: ak je číslo skupiny údajov 1, jedna z podskupín údajov tejto skupiny je označená ako 1.1 a jedna z podskupín tejto podskupiny je označená ako 1.1.1);

b)

v stĺpci B sa uvádza alfabetický kód (písmeno) pridelený každému údajovému prvku v (pod-) skupine údajov;

c)

v stĺpci C sa uvádza (pod-)skupina údajov alebo dátový prvok;

d)

v stĺpci D sa uvádza každá (pod-)skupina údajov alebo dátový prvok s hodnotou naznačujúcou, či vloženie príslušného údaju je:

„R“ (Required – povinné), to znamená že údaje sa musia poskytnúť. Ak je (pod-)skupina údajov „O“ (Optional – voliteľné) alebo „C“ (Conditional – podmienené), údajové prvky v tejto skupine môžu však byť „R“ (Required – povinné), ak sa príslušné orgány členského štátu rozhodli, že sa údaje v tejto (pod-)skupine musia vyplniť alebo ak sa uplatňuje podmienka;

„O“ (Optional – voliteľné), to znamená že vloženie údaju je voliteľné pre subjekt, ktorý predkladá správu (odosielateľ alebo príjemca) okrem prípadov, keď členský štát ustanovil, že údaje sa požadujú v súlade s možnosťou uvedenou v stĺpci E pre niektoré voliteľné (pod-)skupiny údajov alebo dátové prvky;

„C“ (Conditional – podmienené), to znamená, že použitie (pod-)skupiny údajov alebo dátového prvku závisí od iných (pod-)skupín údajov alebo údajových prvkov uvedených v rovnakom oznámení;

„D“ (Dependent – závislé), to znamená, že použitie (pod-)skupiny údajov alebo dátového prvku závisí od podmienky, ktorú nie je možné skontrolovať prostredníctvom počítačového systému, ako sa uvádza v stĺpcoch E a F.

e)

v stĺpci E sa uvádza(-jú) podmienka(-ky) pre údaje, ktorých vloženie je podmienené, upresňuje sa prípadné použitie voliteľných a závislých údajov a určuje sa, ktoré údaje musia príslušné orgány poskytnúť;

f)

v stĺpci F sa uvádzajú vysvetlenia týkajúce sa vyplnenia správy, pokiaľ je to potrebné;

g)

v stĺpci G sa uvádza:

pre niektoré (pod-)skupiny údajov číslo, za ktorým nasleduje znak „x“ naznačujúci, koľkokrát sa (pod-)skupina údajov môže v správe opakovať (štandardne = 1) a

pre každý dátový prvok, okrem dátových prvkov určujúcich čas a/alebo dátum, charakteristiky určujúce druh údaju a dĺžku údaju. Kódy pre druhy údajov sú tieto:

a alfabetický

n numerický

an alfanumerický.

Číslo nasledujúce za kódom udáva pre príslušný údajový prvok prijateľnú dĺžku údajov. Nepovinné dve bodky pred ukazovateľom dĺžky znamenajú, že dané údaje nemajú pevne stanovenú dĺžku, ale môžu mať až taký počet číslic, aký stanovuje ukazovateľ dĺžky. Čiarka v dĺžke údaju znamená, že daný údaj môže mať desatinné čísla, pričom číslica pred čiarkou označuje celkovú dĺžku atribútu a číslica za čiarkou označuje maximálny počet číslic po desatinnej čiarke;

pre údajové prvky určujúce čas a/alebo dátum výraz „date“ (dátum), „time“ (čas) alebo „dateTime“ (dátum/čas) znamená, že dátum, čas alebo dátum a čas sa musia uviesť v súlade s normou ISO 8601 na uvedenie dátumu a času.

2.

V tabuľkách 1 až 6 sa uvádzajú tieto skratky:

e-AD: elektronický administratívny dokument,

ARC: administratívny referenčný kód,

SEED: systém na výmenu informácií o údajoch o spotrebných daniach (System for Exchange of Excise Data, SEED), elektronická databáza uvedená v článku 22 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 2073/2004 (1),

číselný znak KN: číselný znak kombinovanej nomenklatúry.

Tabuľka č. 1

(podľa článku 3 ods. 1 a článku 8 ods. 1)

Návrh elektronického administratívneho dokumentu a elektronický administratívny dokument

A

B

C

D

E

F

G

 

 

Druh správy

R

 

Možné hodnoty sú:

1

=

štandardné predloženie (používa sa vo všetkých prípadoch okrem prípadu, keď sa predloženie týka vývozu s miestnym colným konaním)

2

=

predloženie na vývoz s miestnym colným konaním [uplatnenie článku 283 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (2)]

Druh správy sa nesmie uvádzať v e-AD, ku ktorému je pridelený ARC, ani v papierovom dokumente uvedenom v článku 8 ods. 1 tohto nariadenia.

n1

1

Záhlavie e-AD

R

 

 

 

 

a

Kód druhu miesta určenia

R

 

Uveďte miesto určenia prepravy pomocou jednej z týchto hodnôt:

1

=

daňový sklad (bod i) článku 17 ods. 1 písm. a) smernice 2008/118/ES)

2

=

registrovaný príjemca (bod ii) článku 17 ods. 1 písm. a) smernice 2008/118/ES)

3

=

dočasný registrovaný príjemca (bod ii) článku 17 ods. 1 písm. a) a článok 19 ods. 3 smernice 2008/118/ES)

4

=

priama dodávka (článok 17 ods. 2 smernice 2008/118/ES)

5

=

príjemca oslobodený od spotrebnej dane (bod ii) článku 17 ods. 1 písm. a) smernice 2008/118/ES)

6

=

vývoz (bod iii) článku 17 ods. 1 písm. a) smernice 2008/118/ES)

8

=

neznáme miesto určenia (príjemca neznámy; článok 22 smernice 2008/118/ES)

n1

 

b

Čas trvania prepravy

R

 

Uveďte čas obvykle potrebný na prepravu pri zohľadnení príslušných prostriedkov prepravy a vzdialenosti, vyjadrenú v hodinách (H) alebo dňoch (D), za príslušným písmenom nasleduje dvojciferné číslo. (Príklady: H12 alebo D04). Údaj pre „H“ by nemal byť vyšší ako 24. Údaj pre „D“ by nemal byť vyšší ako 92.

an3

 

c

Usporiadanie dopravy

R

 

Uveďte osobu zodpovednú za zabezpečenie prvej dopravy použitím jednej z týchto hodnôt:

1

=

odosielateľ

2

=

príjemca

3

=

vlastník tovaru

4

=

iný subjekt

n1

 

d

ARC

R

Poskytujú príslušné orgány členského štátu odoslania pri overení návrhu e-AD.

Pozri prílohu II, Zoznam kódov 2.

an21

 

e

Dátum a čas validácie e-AD

R

Poskytujú príslušné orgány členského štátu odoslania pri overení návrhu e-AD.

Uvedený čas je miestny čas.

dateTime

 

f

Poradové číslo

R

Poskytujú príslušné orgány členského štátu odoslania pri validácii návrhu e-AD a pri každej zmene miesta určenia.

Pri počiatočnej validácii je poradovým číslom 1 a ďalej sa v každom e-AD, ktorý vyhotovia príslušné orgány členského štátu odoslania pri každej zmene miesta určenia zvyšuje o 1.

n..5

 

g

Dátum a čas aktualizovanej validácie

C

Dátum a čas validácie oznámenia o zmene miesta určenia v tabuľke 3 poskytujú príslušné orgány členského štátu odoslania v prípade zmeny miesta určenia.

Uvedený čas je miestny čas.

dateTime

 

h

Ukazovateľ odkladu predloženia

D

„R“ pre predloženie e-AD pri preprave, ktorá sa začala na základe papierového dokumentu uvedeného v článku 8 ods. 1.

Možné hodnoty:

0

=

nepravdivá

1

=

pravdivá

V prípade neuvedenia hodnoty sa považuje hodnota ukazovateľa „nepravdivá“.

Tento dátový prvok sa nesmie uvádzať v e-AD, ku ktorému je pridelený ARC, ani v papierovom dokumente uvedenom v článku 8 ods. 1.

n1

2

ÚČASTNÍK – Odosielateľ

R

 

 

 

 

a

Číslo spotrebnej dane účastníka

R

 

Uveďte platné registračné číslo SEED oprávneného prevádzkovateľa daňového skladu alebo registrovaného odosielateľa.

an13

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo ulice

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

f

Obec

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

3

ÚČASTNÍK – Miesto odoslania

C

„R“, ak kód druhu miesta pôvodu v kolónke 9d je „1“.

 

 

 

a

Údaje o daňovom sklade

R

 

Uveďte platné registračné číslo SEED daňového skladu odoslania.

an13

 

b

Meno účastníka

O

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

O

 

an..65

 

d

Číslo ulice

O

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

O

 

an..10

 

f

Obec

O

 

an..50

 

g

Jazykový kód

O

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

4

ÚRAD odoslania – dovoz

C

„R“, ak kód druhu miesta pôvodu v kolónke 9d je „2“.

 

 

 

a

Evidenčné číslo úradu

R

 

Uveďte kód colného úradu dovozu. Pozri prílohu II, Zoznam kódov 5.

an8

5

ÚČASTNÍK – Príjemca

C

„R“ okrem druhu oznámenia „2 – Predloženie na vývoz s miestnym colným konaním“, alebo pre kód druhu miesta určenia 8.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a.)

 

 

 

a

Identifikácia účastníka

C

„R“ pre kód druhu miesta určenia 1, 2, 3 a 4

„O“ pre kód druhu miesta určenia 6

Tento dátový prvok sa neuplatňuje pre kód druhu miesta určenia 5.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a.)

Pre kód druhu miesta určenia:

1, 2, 3 a 4: uveďte platné registračné číslo SEED oprávneného prevádzkovateľa daňového skladu alebo registrovaného príjemcu

6: uveďte identifikačné číslo pre DPH subjektu zastupujúceho odosielateľa na úrade vývozu

an..16

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo ulice

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

f

Obec

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

6

ÚČASTNÍK - DOPLŇUJÚCE ÚDAJE Príjemca

C

„R“ pre kód druhu miesta určenia 5

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a.)

 

 

 

a

Kód členského štátu

R

 

Uveďte členský štát určenia pomocou kódu členského štátu v Zozname kódov 3 v prílohe II.

a2

 

b

Poradové číslo osvedčenia o oslobodení od spotrebnej dane

D

„R“, ak je poradové číslo uvedené na osvedčení o oslobodení od spotrebnej dane ustanovenom v nariadení Komisie (ES) 31/96 z 10. januára 1996 o osvedčení o oslobodení od spotrebnej dane (3)

 

an..255

7

ÚČASTNÍK – Miesto dodávky

C

„R“ pre kód druhu miesta určenia 1 a 4

„O“ pre kód druhu miesta určenia 2, 3 a 5

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a.)

Uveďte skutočné miesto dodávky tovaru podliehajúceho spotrebnej dani.

 

 

a

Identifikácia účastníka

C

„R“ pre kód druhu miesta určenia 1

„O“ pre kód druhu miesta určenia 2, 3 a 5

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a.)

Pre kód druhu miesta určenia:

1: uveďte platné registračné číslo SEED daňového skladu miesta určenia

2, 3 a 5: uveďte identifikačné číslo pre DPH alebo akýkoľvek iný identifikátor

an..16

 

b

Meno účastníka

C

„R“ pre kód druhu miesta určenia 1, 2, 3 a 5

„O“ pre kód druhu miesta určenia 4

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a.)

 

an..182

 

c

Názov ulice

C

Pre kolónky 7c, 7e a 7f:

„R“ pre kód druhu miesta určenia 2, 3, 4 a 5

„O“ pre kód druhu miesta určenia 1

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a.)

 

an..65

 

d

Číslo ulice

O

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

C

 

an..10

 

f

Obec

C

 

an..50

 

g

Jazykový kód

C

„R“ , ak sa použije zodpovedajúce pole textu

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

8

ÚRAD – Miesto dodávky – Colný úrad

C

„R“ v prípade vývozu (kód druhu miesta určenia 6)

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a.)

 

 

 

a

Evidenčné číslo úradu

R

 

Uveďte kód úradu vývozu, na ktorom podáva vývozné vyhlásenie v súlade s článkom 161 ods. 5 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 (4). Pozri prílohu II, Zoznam kódov 5.

an8

9

E-AD

R

 

 

 

 

a

Miestne referenčné číslo

R

 

Jedinečné poradové číslo, ktoré odosielateľ pridelil e-AD, na základe ktorého sa identifikuje zásielka v záznamoch odosielateľa.

an..22

 

b

Číslo faktúry

R

 

Uveďte číslo faktúry vzťahujúcej sa na tovar. Pokiaľ faktúra ešte nebola vystavená, uvedie sa číslo dodacieho listu resp. niektorého iného prepravného dokladu.

an..35

 

c

Dátum faktúry

O

Členský štát odoslania sa môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol „R“.

Dátum dokumentu uvedený v kolónke 9b.

Date

 

d

Kód druhu miesta pôvodu

R

 

Možné hodnoty pre miesto pôvodu prepravy sú:

1

=

miesto pôvodu – daňový sklad (v situáciách uvedených v článku 17 ods. 1 písm. a) smernice 2008/118/ES)

2

=

miesto pôvodu – dovoz (v situácii uvedenej v článku 17 ods. 1 písm. b) smernice 2008/118/ES)

n1

 

e

Dátum odoslania

R

 

Dátum, kedy sa preprava začína v súlade s článkom 20 ods. 1 smernice 2008/118/ES. Tento dátum nemôže byť neskorší ako 7 dní odo dňa predloženia návrhu e-AD. V prípade uvedenom v článku 26 smernice 2008/118/ES dátum odoslania môže byť dátum z minulosti.

Date

 

f

Čas odoslania

O

Členský štát odoslania sa môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol „R“.

Dátum, kedy sa preprava začína v súlade s článkom 20 ods. 1 smernice 2008/118/ES. Uvedený čas je miestny čas.

Time

 

g

Predchádzajúci ARC

D

Poskytujú príslušné orgány členského štátu odoslania pri overení nových e-AD po overení oznámenia „Operácia rozdelenia“ (Tabuľka 5).

Uveďte kód nahradeného e-AD.

an21

9.1

JCD PRI DOVOZE

C

„R“, ak kód druhu miesta pôvodu v kolónke 9d je „2“ (dovoz).

 

9X

 

a

Číslo JCD pri dovoze

R

Číslo JCD poskytuje odosielateľ v čase predloženia návrhu e-AD, alebo príslušné orgány členského štátu odoslania pri overení návrhu e-AD.

Uveďte číslo(-a) jednotného(-ých) colného(-ých) dokladu(-ov) použitého(-ých) na prepustenie príslušného tovaru do voľného obehu.

an..21

10

ÚRAD – Príslušný orgán na mieste odoslania

R

 

 

 

 

a

Evidenčné číslo úradu

R

 

Uveďte kód úradu príslušných orgánov v členskom štáte odoslania zodpovedný za kontrolu spotrebnej dane na mieste odoslania. Pozri prílohu II, Zoznam kódov 5.

an8

11

ZÁBEZPEKA NA PREPRAVU

R

 

 

 

 

a

Kód druhu ručiteľa

R

 

Uveďte subjekt(-y) zodpovedný(-e) za poskytnutie zábezpeky pomocou kódu druhu ručiteľa v Zozname kódov 6 v prílohe II.

n..4

12

ÚČASTNÍK – Ručiteľ

C

„R“, ak sa uplatňuje jeden z týchto kódov druhu ručiteľa: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234, alebo 1234

(Pozri Kód druhu ručiteľa v Zozname kódov 6 v prílohe II.)

Určite dopravcu a/alebo vlastníka tovaru, ak poskytujú zábezpeku.

2X

 

a

Číslo spotrebnej dane účastníka

O

Členský štát odoslania sa môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol „R“.

Uveďte platné registračné číslo SEED alebo identifikačné číslo pre DPH dopravcu alebo vlastníka tovaru podliehajúceho spotrebnej dani.

an13

 

b

Identifikačné číslo pre DPH

O

an..35

 

c

Meno účastníka

C

Pre kolónky 12c, d, f a g: „O“, ak je poskytnuté číslo spotrebnej dane účastníka, v iných prípadoch „R“.

 

an..182

 

d

Názov ulice

C

 

an..65

 

e

Číslo ulice

O

 

an..11

 

f

Poštové smerovacie číslo

C

 

an..10

 

g

Obec

C

 

an..50

 

h

Jazykový kód

C

„R“ , ak sa použije zodpovedajúce pole textu

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

13

DOPRAVA

R

 

 

 

 

a

Kód druhu dopravy

R

 

Uveďte druh dopravy v čase začiatku prepravy pomocou kódov v Zozname kódov 7 v prílohe II.

n..2

14

ÚČASTNÍK – Organizátor dopravy

C

„R“ na uvedenie subjektu zodpovedného za organizáciu prvej dopravy, ak hodnota v kolónke 1c je „3“ alebo „4“.

 

 

 

a

Identifikačné číslo pre DPH

O

Členský štát odoslania sa môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol „R“.

 

an..35

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo ulice

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

f

Obec

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

15

ÚČASTNÍK – Prvý dopravca

O

Členský štát odoslania sa môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol „R“.

Uvedenie subjektu uskutočňujúceho prvú dopravu.

 

 

a

Identifikačné číslo pre DPH

O

 

 

an..35

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo ulice

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

f

Obec

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

16

ÚDAJE O DOPRAVE

R

 

 

99X

 

a

Kód dopravnej jednotky

R

 

Uveďte kód(-y) dopravnej jednotky v súvislosti s druhom dopravy uvedeným v kolónke 13a. Pozri prílohu II, zoznam kódov 8.

n..2

 

b

Označenie dopravných jednotiek

R

 

Uveďte registračné číslo dopravnej(-ých) jednotky(-iek)

an..35

 

c

Označenie colnej uzávery

D

„R“, ak sa používajú colné uzávery.

Uveďte označenie colných uzáver, ak sa používajú na uzavretie dopravnej jednotky.

an..35

 

d

Údaje o colnej uzávere

O

 

Uveďte akékoľvek ďalšie údaje týkajúce sa týchto colných uzáver (napr. druh použitých colných uzáver).

an..350

 

e

Údaje o colnej uzávere_Jazykový kód

C

„R“ , ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

 

f

Doplňujúce údaje

O

 

Uveďte akékoľvek ďalšie údaje týkajúce sa dopravy, napr. označenie akéhokoľvek ďalšieho dopravcu, údaje týkajúce sa ďalších dopravných jednotiek.

an..350

 

g

Doplňujúce údaje_Jazykový kód

C

„R“ , ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

17

Obsah e-AD

R

 

Pre každý výrobok v zásielke je potrebné použiť osobitnú skupinu údajov.

999x

 

a

Špecifické údaje v obsahu dokumentu

R

 

Uveďte jedinečné poradové číslo počnúc 1.

n..3

 

b

Kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani

R

 

Uveďte príslušný kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani, pozri Zoznam kódov 11 v prílohe II.

an4

 

c

Číselný znak KN

R

 

Uveďte číselný znak KN platný v deň odoslania.

n8

 

d

Množstvo

R

 

Uveďte množstvo (vyjadrené v jednotkách merania súvisiacich s kódom výrobku. Pozri tabuľky 11 a 12 v prílohe II).

Pokiaľ ide o prepravu registrovanému príjemcovi uvedenému v článku 19 ods. 3 smernice 2008/118/ES, množstvo nepresahuje množstvo povolené na prijatie.

Pokiaľ ide o prepravu organizáciám oslobodeným od spotrebnej dane, ktoré sú uvedené v článku 12 smernice 2008/118/ES, množstvo nepresahuje množstvo uvedené v osvedčení o oslobodení od spotrebnej dane.

n..15,3

 

e

Hrubá hmotnosť

R

 

Uveďte hrubú hmotnosť zásielky (tovaru podliehajúceho spotrebnej dani s balením).

n..15,2

 

f

Čistá hmotnosť

R

 

Uveďte hmotnosť tovaru podliehajúceho spotrebnej dani bez balenia (pre alkohol a alkoholické nápoje, energetické výrobky a všetky tabakové výrobky okrem cigariet).

n..15,2

 

g

Obsah alkoholu

C

„R“, ak sa uplatňuje na príslušný tovar podliehajúci spotrebnej dani

Uveďte obsah alkoholu (v objemových percentách pri 20 °C), ak je to uplatniteľné v súlade so Zoznamom kódov 11 v prílohe II.

n..5,2

 

h

Stupeň Plato

D

„R“, ak členský štát odoslania a/alebo členský štát určenia zdaňuje pivo na základe stupňa Plato.

Pokiaľ ide o pivo, uveďte stupeň Plato, ak členský štát odoslania a/alebo členský štát určenia zdaňuje pivo na tomto základe. Pozri prílohu II, Zoznam kódov 11.

n..5,2

 

i

Kontrolná známka

O

 

Uveďte akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa kontrolných známok požadovaných členským štátom určenia.

an..350

 

j

Kontrolná známka_Jazykový kód

C

„R“ , ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

 

k

Ukazovateľ použitia kontrolnej známky

D

„R“, ak sa používajú daňové značky.

Uveďte „1“, ak je tovar označený kontrolnými známkami alebo ich obsahuje, alebo „0“, ak tovar nie je označený kontrolnými známkami ani ich neobsahuje.

n1

 

l

Označenie pôvodu

O

 

Táto kolónka sa môže použiť na udelenie potvrdenia:

1.

v prípade určitých druhov vína, týkajúceho sa chráneného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, v súlade s príslušnými právnymi predpismi Spoločenstva;

2.

v prípade určitých druhov liehovín, týkajúceho sa miesta výroby v súlade s príslušnými právnymi predpismi Spoločenstva;

3.

v prípade piva vyrobeného v nezávislom malom pivovare, ako sa ustanovuje v smernici Rady 92/83/EHS (5), na ktoré sa v členskom štáte určenia plánuje nárokovanie zníženej sadzby spotrebnej dane. Potvrdenie by sa malo udeliť takto: „Týmto sa potvrdzuje, že uvedený výrobok vyrobil nezávislý malý pivovar.“

4.

v prípade etylalkoholu vyrobeného v nezávislom malom liehovare, ako sa ustanovuje v smernici Rady 92/83/EHS, na ktorý sa v členskom štáte určenia plánuje nárokovanie zníženej sadzby spotrebnej dane. Potvrdenie by sa malo udeliť takto: „Týmto sa potvrdzuje, že uvedený výrobok vyrobil nezávislý malý liehovar.“

an..350

 

m

Označenie pôvodu_Jazykový kód

C

„R“ , ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

 

n

Veľkosť výrobcu

O

 

Pokiaľ ide o pivo alebo liehoviny, v prípade ktorých sa udeľuje potvrdenie v poli 17l (Označenie pôvodu), uveďte ročnú výrobu z predchádzajúceho roku v hektolitroch piva alebo v hektolitroch čistého alkoholu.

n..15

 

o

Hustota

C

„R“, ak sa uplatňuje na príslušný tovar podliehajúci spotrebnej dani

Uveďte hustotu pri 15 °C, ak je to uplatniteľné v súlade so Zoznamom kódov 11 v prílohe II.

n..5,2

 

p

Obchodný opis

O

Členský štát odoslania sa môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol požadovaný.

„R“ v prípade prepravy voľne uloženého vína uvedeného v bodoch 1 až 9, 15 a 16 prílohy IV k nariadeniu Rady (ES) č. 479/2008 (6), pri ktorom opis výrobku obsahuje voliteľné špecifiká ustanovené v článku 60 uvedeného nariadenia za predpokladu, že sú uvedené na etikete alebo že sa ich uvedenie na etikete plánuje.

Uveďte obchodný opis tovaru na identifikáciu dopravovaných výrobkov.

an..350

 

q

Obchodný opis_Jazykový kód

C

„R“ , ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

 

r

Obchodný názov výrobkov

D

„R“, ak tovar podliehajúci spotrebnej dani má obchodnú značku. Členský štát odoslania môže rozhodnúť o tom, že obchodnú značku dopravovaných výrobkov nie je potrebné uvádzať, ak je uvedená na faktúre alebo inom obchodnom dokumente uvedenom v kolónke 9b.

Uveďte obchodný názov tovaru, ak je to uplatniteľné.

an..350

 

s

Obchodný názov výrobkov_Jazykový kód

C

„R“ , ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

17.1

OBAL

R

 

 

99x

 

a

Kód druhu obalov

R

 

Uveďte druh obalov pomocou kódov v Zozname kódov 9 v prílohe II.

a2

 

b

Počet obalov

C

„R“, ak je označené ako „počítateľné“.

Uveďte počet obalov, ak sú obaly počítateľné v súlade so Zoznamom kódov 9 v prílohe II.

n..15

 

c

Označenie colnej uzávery

D

„R“, ak sa používajú colné uzávery.

Uveďte označenie colných uzáver, ak sa používajú na uzavretie obalov.

an..35

 

d

Údaje o colnej uzávere

O

 

Uveďte akékoľvek ďalšie údaje týkajúce sa týchto colných uzáver (napr. druh použitých colných uzáver).

an..350

 

e

Údaje o colnej uzávere_Jazykový kód

C

„R“ , ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

17.2

VINÁRSKY VÝROBOK

D

„R“ pre vinárske výrobky zahrnuté do časti XII prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 (7)

 

 

 

a

Kategória vinárskeho výrobku

R

 

„R“ pre vinárske výrobky zahrnuté do časti XII prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 uveďte jednu z týchto hodnôt:

1

=

víno bez CHOP/CHZO

2

=

odrodové víno bez CHOP/CHZO

3

=

vinársky výrobok s CHOP/CHZO

4

=

dovezené víno

5

=

Iné

n1

 

b

Kód vinohradníckej oblasti

D

„R“ pre voľne uložené vinárske výrobky (nominálny objem väčší ako 60 litrov).

Uveďte vinohradnícku oblasť, z ktorej dopravovaný výrobok pochádza v súlade s prílohou IX k nariadeniu (ES) č. 479/2008.

n..2

 

c

Tretia krajina pôvodu

C

„R“, ak kategória vinárskeho výrobku v kolónke 17.2a je „4“ (dovezené víno).

Uveďte „Kód krajiny“ uvedený v Zozname kódov 4 v prílohe II.

a2

 

d

Ďalšie informácie

O

 

 

an..350

 

e

Ďalšie informácie_Jazykový kód

C

„R“ , ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

17.2.1

Kód OPERÁCIE PRI SPRACOVANÍ VÍNA

D

„R“ pre voľne uložené vinárske výrobky (nominálny objem väčší ako 60 litrov).

 

99x

 

a

Kód operácie pri spracovaní vína

R

 

Uveďte jeden alebo viaceré „kódy operácie pri spracovaní vína“ v súlade so zoznamom 1.4 písm. b) v bode B prílohy VI k nariadeniu Komisie (ES) č. 436/2009 (8)

n..2

18

DOKUMENT – Osvedčenie

O

 

 

9x

 

a

Krátky opis dokumentu

C

„R“, ak sa nepoužije pole údajov 18c.

Uveďte opis akéhokoľvek osvedčenia, ktorý sa vzťahuje na dopravovaný tovar, napríklad osvedčenie vzťahujúce sa na Označenie pôvodu uvedené v kolónke 17l.

an..350

 

b

Krátky opis dokumentu_Jazykový kód

C

„R“ , ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

 

c

Referencia dokumentu

C

„R“, ak sa nepoužije pole údajov 18a.

Uveďte referenciu na akékoľvek osvedčenie, ktoré sa vzťahuje na dopravovaný tovar.

an..350

 

d

Referencia dokumentu_Jazykový kód

C

„R“ , ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2


Tabuľka č. 2

(uvedená v článku 4 ods. 1)

Zrušenie

A

B

C

D

E

F

G

1

E-AD TÝKAJÚCI SA PREPRAVY TOVARU PODLIEHAJÚCEHO SPOTREBNEJ DANI

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

Uveďte ARC pre e-AD, ktorého zrušenie sa žiada.

an21

2

ZRUŠENIE

R

 

 

 

 

a

Dôvod zrušenia

R

 

Uveďte dôvod zrušenia e-AD pomocou kódov v Zozname kódov 10 v prílohe II.

n1

3

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY

R

 

 

 

 

a

Dátum a čas overenia zrušenia

C

Poskytujú príslušné orgány členského štátu odoslania pri overení návrhu oznámenia o zrušení.

Uvedený čas je miestny čas.

dateTime


Tabuľka č. 3

(uvedená v článku 5 ods. 1 a článku 8 ods. 2)

Zmena miesta určenia

A

B

C

D

E

F

G

1

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY

R

 

 

 

 

a

Dátum a čas overenia zmeny miesta určenia

C

Poskytujú príslušné orgány členského štátu odoslania pri overení návrhu oznámenia o zmene miesta určenia.

Uvedený čas je miestny čas.

dateTime

2

Aktualizácia e-AD

R

 

 

 

 

a

Poradové číslo

C

Poskytujú príslušné orgány členského štátu odoslania pri overení návrhu oznámenia o zmene miesta určenia.

Pri počiatočnom overení je poradovým číslom 1 a ďalej sa zvyšuje o 1 pri každej zmene miesta určenia.

n..5

 

b

ARC

R

 

Uveďte ARC pre e-AD, ktorého miesto určenia sa zmenilo.

an21

 

c

Čas trvania prepravy

D

„R“, ak sa zmení doba trvania prepravy na základe zmeny miesta určenia.

Uveďte čas zvyčajne potrebný na prepravu pri zohľadnení príslušných prostriedkov prepravy a vzdialenosti, vyjadrenú v hodinách (H) alebo dňoch (D), za príslušným písmenom nasleduje dvojciferné číslo. (Príklady: H12 alebo D04). Údaj pre „H“ by nemal byť vyšší ako 24. Údaj pre „D“ by nemal byť vyšší ako 92.

an3

 

d

Zmena v zabezpečovaní dopravy

D

„R“, ak sa zmení subjekt zodpovedný za zabezpečenie dopravy na základe zmeny miesta určenia.

Uveďte subjekt zodpovedný za zabezpečenie dopravy pomocou jednej z týchto hodnôt:

1

=

odosielateľ

2

=

príjemca

3

=

vlastník tovaru

4

=

iný subjekt

N1

 

e

Číslo faktúry

D

„R“, ak sa zmení faktúra na základe zmeny miesta určenia.

Uveďte číslo faktúry vzťahujúcej sa na tovar. Pokiaľ faktúra ešte nebola vystavená, uvedie sa číslo dodacieho listu resp. niektorého iného prepravného dokladu.

an..35

 

f

Dátum faktúry

O

Členský štát odoslania sa môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol „R“, ak sa zmenilo číslo faktúry na základe zmeny miesta určenia.

Dátum dokumentu uvedený v kolónke 2e.

date

 

g

Kód druhu dopravy

D

„R“, ak sa zmení kód druhu dopravy na základe zmeny miesta určenia.

Uveďte druh dopravy pomocou kódov v Zozname kódov 7 v prílohe II.

n..2

3

ZMENENÉ miesto určenia

R

 

 

 

 

a

Kód druhu miesta určenia

R

 

Uveďte nové miesto určenia prepravy použitím jednej z týchto hodnôt:

1

=

daňový sklad (bod i) článku 17 ods. 1 písm. a) smernice 2008/118/ES)

2

=

registrovaný príjemca (bod ii) článku 17 ods. 1 písm. a) smernice 2008/118/ES)

3

=

dočasný registrovaný príjemca (bod ii) článku 17 ods. 1 písm. a) a článok 19 ods. 3 smernice 2008/118/ES)

4

=

priama dodávka (článok 17 ods. 2 smernice 2008/118/ES)

6

=

vývoz (bod iii) článku 17 ods. 1 písm. a) smernice 2008/118/ES)

n1

4

ÚČASTNÍK – Nový príjemca

D

„R“, ak sa zmení príjemca na základe zmeny miesta určenia.

 

 

 

a

Identifikácia účastníka

C

„R“ pre kód druhu miesta určenia 1, 2, 3 a 4

„O““ pre kód druhu miesta určenia 6

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 3a.)

Pre kód druhu miesta určenia:

1, 2, 3 a 4: uveďte platné registračné číslo SEED oprávneného prevádzkovateľa daňového skladu alebo registrovaného príjemcu

6: uveďte identifikačné číslo pre DPH subjektu zastupujúceho odosielateľa na úrade vývozu

an..16

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo ulice

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

f

Obec

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

5

ÚČASTNÍK – Miesto dodávky

C

„R“ pre kód druhu miesta určenia 1 a 4

„O“ pre kód druhu miesta určenia 2 a 3.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 3a.)

Uveďte skutočné miesto dodávky tovaru podliehajúceho spotrebnej dani.

 

 

a

Identifikácia účastníka

C

„R“ pre kód druhu miesta určenia 1

„O“ pre kód druhu miesta určenia 2 a 3.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 3a.)

Pre kód druhu miesta určenia:

1: uveďte platné registračné číslo SEED daňového skladu miesta určenia

2 a 3: uveďte identifikačné číslo pre DPH alebo akýkoľvek iný identifikátor

an..16

 

b

Meno účastníka

C

„R“ pre kód druhu miesta určenia 1, 2 a 3

„O“ pre kód druhu miesta určenia 4

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 3a.)

 

an..182

 

c

Názov ulice

C

Pre kolónky 5c, 5e a 5f:

„R“ pre kód druhu miesta určenia 2, 3 a 4

„O“ pre kód druhu miesta určenia 1

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 3a.)

 

an..65

 

d

Číslo ulice

O

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

C

 

an..10

 

f

Obec

C

 

an..50

 

g

Jazykový kód

C

„R“ , ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

6

ÚRAD – Miesto dodávky – Colný úrad

C

„R“ v prípade vývozu (kód druhu miesta určenia 6)

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 3a.)

 

 

 

a

Evidenčné číslo úradu

R

 

Uveďte kód úradu vývozu, na ktorom podáva vývozné vyhlásenie v súlade s článkom 161 ods. 5 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92. Pozri prílohu II, Zoznam kódov 5.

an8

7

ÚČASTNÍK – Nový organizátor dopravy

C

„R“ na uvedenie subjektu zodpovedného za organizáciu dopravy, ak hodnota v kolónke 2d je „3“ alebo „4“.

 

 

 

a

Identifikačné číslo pre DPH

O

Členský štát odoslania sa môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol „R“.

 

an..35

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo ulice

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

f

Obec

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

8

ÚČASTNÍK – Nový dopravca

O

Členský štát odoslania sa môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol „R“, ak sa zmení dopravca na základe zmeny miesta určenia.

Uvedenie nového subjektu uskutočňujúceho dopravu.

 

 

a

Identifikačné číslo pre DPH

O

 

 

an..35

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo ulice

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

f

Obec

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

9

ÚDAJE O DOPRAVE

D

„R“, ak sa zmenili údaje o doprave na základe zmeny miesta určenia.

 

99x

 

a

Kód dopravnej jednotky

R

 

Uveďte kód(-y) dopravnej jednotky v súvislosti s druhom dopravy uvedeným v kolónke 2g, pozri Zoznam kódov 8 v prílohe II.

n..2

 

b

Označenie dopravných jednotiek

R

 

Uveďte registračné číslo dopravnej(-ých) jednotky(-iek).

an..35

 

c

Označenie colnej uzávery

D

„R“, ak sa používajú colné uzávery.

Uveďte označenie colných uzáver, ak sa používajú na uzavretie dopravnej jednotky.

an..35

 

d

Údaje o colnej uzávere

O

 

Uveďte akékoľvek ďalšie údaje týkajúce sa týchto colných uzáver (napr. druh použitých colných uzáver).

an..350

 

e

Údaje o colnej uzávere_Jazykový kód

C

„R“ , ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Uveďte kód jazyka, pozri Zoznam kódov 1 v prílohe II.

a2

 

f

Doplňujúce údaje

O

 

Uveďte akékoľvek ďalšie údaje týkajúce sa dopravy, napr. označenie akéhokoľvek ďalšieho dopravcu, údaje týkajúce sa ďalších dopravných jednotiek.

an..350

 

g

Doplňujúce údaje_Jazykový kód

C

„R“ , ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2


Tabuľka č. 4

[podľa druhého pododseku článku 5 ods. 3, článku 5 ods. 6 a článku 6 ods. 2 písm. b)]

Oznámenie o zmene miesta určenia/Oznámenie o rozdelení

A

B

C

D

E

F

G

1

 

OZNÁMENIE O SPOTREBNEJ DANI

R

 

 

 

 

a

Druh oznámenia

R

Poskytujú ho príslušné orgány členského štátu miesta určenia (v prípade oznámenia o zmene miesta určenia) alebo členského štátu odoslania (v prípade oznámenia o rozdelení).

Uveďte dôvod oznámenia pomocou jednej z týchto hodnôt:

1

=

zmena miesta určenia

2

=

rozdelenie

n1

 

b

Dátum a čas oznámenia

R

Poskytujú ho príslušné orgány členského štátu miesta určenia (v prípade oznámenia o zmene miesta určenia) alebo členského štátu odoslania (v prípade oznámenia o rozdelení).

Uvedený čas je miestny čas.

dateTime

 

c

ARC

R

Poskytujú ho príslušné orgány členského štátu miesta určenia (v prípade oznámenia o zmene miesta určenia) alebo členského štátu odoslania (v prípade oznámenia o rozdelení).

Uveďte kód ARC pre e-AD, v súvislosti s ktorým sa poskytuje oznámenie.

an21

2

 

NASLEDUJÚCI ARC

C

„R“, ak je druh oznámenia 2 v kolónke 1a.

Poskytujú ho príslušné orgány členského štátu odoslania.

 

9x

 

a

ARC

R

Poskytujú ho príslušné orgány členského štátu odoslania.

 

an21


Tabuľka č. 5

(podľa článku 6 ods. 1 a článku 8 ods. 2)

Rozdelenie prepravy

A

B

C

D

E

F

G

1

Rozdelenie e-AD

R

 

 

 

 

a

PREDCHÁDZAJÚCI ARC

R

 

Uveďte kód ARC pre e-AD, ktorý sa má rozdeliť.

Pozri prílohu II, zoznam kódov 2.

an21

2

ZMENENÉ miesto určenia

R

 

 

 

 

a

Kód druhu miesta určenia

R

 

Uveďte miesto určenia prepravy použitím jednej z týchto hodnôt:

1

=

daňový sklad (bod i) článku 17 ods. 1 písm. a) smernice 2008/118/ES)

2

=

registrovaný príjemca (bod ii) článku 17 ods. 1 písm. a) smernice 2008/118/ES)

3

=

dočasný registrovaný príjemca (bod ii) článku 17 ods. 1 písm. a) a článok 19 ods. 3 smernice 2008/118/ES)

4

=

priama dodávka (článok 17 ods. 2 smernice 2008/118/ES)

6

=

vývoz (bod iii) článku 17 ods. 1 písm. a) smernice 2008/118/ES)

8

=

neznáme miesto určenia (príjemca neznámy; (článok 22 smernice 2008/118/ES)

n1

3

Údaje o rozdelení e-AD

R

 

 

9x

 

a

Miestne referenčné číslo

R

 

Jedinečné poradové číslo, ktoré odosielateľ pridelil e-AD, na základe ktorého sa identifikuje zásielka v záznamoch odosielateľa.

an..22

 

b

Čas trvania prepravy

D

„R“, ak sa zmení čas trvania prepravy na základe operácie rozdelenia.

Uveďte čas obvykle potrebný na prepravu pri zohľadnení príslušných prostriedkov prepravy a vzdialenosti, vyjadrenú v hodinách (H) alebo dňoch (D), za príslušným písmenom nasleduje dvojciferné číslo. (Príklady: H12 alebo D04). Údaj pre „H“ by nemal byť vyšší ako 24. Údaj pre „D“ by nemal byť vyšší ako 92.

an3

 

c

Zmena v zabezpečovaní dopravy

D

„R“, ak sa zmení subjekt zodpovedný za zabezpečenie dopravy základe operácie rozdelenia.

Uveďte subjekt zodpovedný za zabezpečenie prvej dopravy použitím jednej z týchto hodnôt:

1

=

odosielateľ

2

=

príjemca

3

=

vlastník tovaru

4

=

iný subjekt

n1

4

ÚČASTNÍK – Nový príjemca

D

„R“, ak sa zmení príjemca na základe operácie rozdelenia.

 

 

 

a

Identifikácia účastníka

C

„R“ pre kód druhu miesta určenia 1, 2, 3 a 4

„O“ pre kód druhu miesta určenia 6

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 2a.)

Pre kód druhu miesta určenia:

1, 2, 3 a 4: uveďte platné registračné číslo SEED oprávneného prevádzkovateľa daňového skladu alebo registrovaného príjemcu

6: uveďte identifikačné číslo pre DPH subjektu zastupujúceho odosielateľa na úrade vývozu

an..16

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo ulice

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

f

Obec

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

5

ÚČASTNÍK – Miesto dodávky

C

„R“ pre kód druhu miesta určenia 1 a 4

„O“ pre kód druhu miesta určenia 2 a 3.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 2a.)

 

 

 

a

Identifikácia účastníka

C

„R“ pre kód druhu miesta určenia 1

„O“ pre kód druhu miesta určenia 2 a 3.

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 2a.)

Pre kód druhu miesta určenia:

1: uveďte platné registračné číslo SEED daňového skladu miesta určenia

2 a 3: uveďte identifikačné číslo pre DPH alebo akýkoľvek iný identifikátor

an..16

 

b

Meno účastníka

C

„R“ pre kód druhu miesta určenia 1, 2 a 3

„O“ pre kód druhu miesta určenia 4

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 2a.)

 

an..182

 

c

Názov ulice

C

Pre kolónky 5c, 5e a 5f:

„R“ pre kód druhu miesta určenia 2, 3 a 4

„O“ pre kód druhu miesta určenia 1

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 2a.)

 

an..65

 

d

Číslo ulice

O

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

C

 

an..10

 

f

Obec

C

 

an..50

 

g

Jazykový kód

C

„R“ , ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

6

ÚRAD – Miesto dodávky – Colný úrad

C

„R“ v prípade vývozu (zmenený kód druhu miesta určenia 6).

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 2a.)

 

 

 

a

Evidenčné číslo úradu

R

 

Uveďte kód úradu vývozu, na ktorom podáva vývozné vyhlásenie v súlade s článkom 161 ods. 5 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92.

Pozri prílohu II, Zoznam kódov 5.

an8

7

ÚČASTNÍK – Nový organizátor dopravy

C

„R“ na uvedenie subjektu zodpovedného za organizáciu dopravy, ak hodnota v kolónke 3c je „3“ alebo „4“.

 

 

 

a

Identifikačné číslo pre DPH

O

Členský štát odoslania sa môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol „R“.

 

an..35

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo ulice

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

f

Obec

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

8

ÚČASTNÍK – Nový dopravca

O

Členský štát odoslania sa môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol „R“, ak sa zmení dopravca na základe operácie rozdelenia.

Identifikácia subjektu uskutočňujúceho novú dopravu.

 

 

a

Identifikačné číslo pre DPH

O

 

 

an..35

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo ulice

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

f

Obec

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

9

ÚDAJE O DOPRAVE

D

„R“, ak sa zmenili údaje o doprave na základe operácie rozdelenia.

 

99X

 

a

Kód dopravnej jednotky

R

 

Uveďte kód(–y) dopravnej jednotky. Pozri prílohu II, zoznam kódov 8.

n..2

 

b

Označenie dopravných jednotiek

R

 

Uveďte registračné číslo dopravnej(-ých) jednotky(-iek).

an..35

 

c

Označenie colnej uzávery

D

„R“, ak sa používajú colné uzávery

Uveďte označenie colných uzáver, ak sa používajú na uzavretie dopravnej jednotky.

an..35

 

d

Údaje o colnej uzávere

O

 

Uveďte akékoľvek ďalšie údaje týkajúce sa týchto colných uzáver (napr. druh použitých colných uzáver).

an..350

 

e

Údaje o colnom uzávere_Jazykový kód

C

„R“ , ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

 

f

Doplňujúce údaje

O

 

Uveďte akékoľvek ďalšie údaje týkajúce sa dopravy, napr. označenie akéhokoľvek ďalšieho dopravcu, údaje týkajúce sa ďalších dopravných jednotiek.

an..350

 

g

Doplňujúce údaje_Jazykový kód

C

„R“ , ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

10

Obsah e-AD

R

 

Pre každý výrobok v zásielke je potrebné použiť osobitnú skupinu údajov.

999x

 

a

Špecifické údaje obsahu dokumentu

R

 

Uveďte jedinečné poradové číslo počnúc 1.

n..3

 

b

Kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani

R

 

Uveďte príslušný kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani, pozri Zoznam kódov 11 v prílohe II.

an..4

 

c

Číselný znak KN

R

 

Uveďte číselný znak KN platný v deň predloženia oznámenia o operácii rozdelenia.

n8

 

d

Množstvo

R

 

Uveďte množstvo (vyjadrené v jednotkách merania súvisiacich s kódom výrobku. Pozri tabuľky 11 a 12 v prílohe II).

Pokiaľ ide o prepravu registrovanému príjemcovi uvedenému v článku 19 ods. 3 smernice 2008/118/ES, množstvo nepresahuje množstvo povolené na prijatie.

Pokiaľ ide o prepravu organizáciám oslobodeným od spotrebnej dane, ktoré sú uvedené v článku 12 smernice 2008/118/ES, množstvo nepresahuje množstvo uvedené v osvedčení o oslobodení od spotrebnej dane.

n..15,3

 

e

Hrubá hmotnosť

R

 

Uveďte hrubú hmotnosť zásielky (tovaru podliehajúceho spotrebnej dani s obalom).

n..15,2

 

f

Čistá hmotnosť

R

 

Uveďte hmotnosť tovaru podliehajúceho spotrebnej dani bez obalu.

n..15,2

 

i

Kontrolná známka

O

 

Uveďte akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa kontrolných známok požadovaných členským štátom určenia.

an..350

 

j

Daňová značka_Jazykový kód

C

„R“ , ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

 

k

Ukazovateľ použitia daňovej značky

D

„R“, ak sa používajú daňové značky.

Uveďte „1“, ak je tovar označený kontrolnými známkami alebo ich obsahuje, alebo „0“, ak tovar nie je označený kontrolnými známkami ani ich neobsahuje.

n1

 

o

Hustota

C

„R“, ak sa uplatňuje na príslušný tovar podliehajúci spotrebnej dani

Uveďte hustotu pri 15 °C, ak je to uplatniteľné v súlade so Zoznamom kódov 11 v prílohe II.

n..5,2

 

p

Obchodný opis

O

Členský štát odoslania sa môže rozhodnúť o tom, aby tento údaj bol požadovaný.

Uveďte obchodný opis tovaru na identifikáciu dopravovaných výrobkov.

an..350

 

q

Obchodný opis_Jazykový kód

C

„R“ , ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

 

r

Obchodný názov výrobkov

D

„R“, ak tovar podliehajúci spotrebnej dani má obchodnú značku.

Uveďte obchodný názov tovaru, ak je to uplatniteľné.

an..350

 

s

Obchodná značka výrobkov_Jazykový kód

C

„R“ , ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

11

OBAL

 

 

 

99x

 

a

Kód druhu obalov

R

 

Uveďte druh balenia pomocou kódov v Zozname kódov 9 v prílohe II.

a2

 

b

Počet obalov

C

„R“, ak je označené ako „počítateľné“.

Uveďte počet obalov, ak sú obaly počítateľné v súlade so Zoznamom kódov 9 v prílohe II.

n..15

 

c

Označenie colnej uzávery

D

„R“, ak sa používajú colné uzávery.

Uveďte označenie colných uzáver, ak sa používajú pri uzavretí obalov.

an..35

 

d

Údaje o colnej uzávere

O

 

Uveďte akékoľvek ďalšie údaje týkajúce sa týchto colných uzáver (napr. druh použitých colných uzáver).

an..350

 

e

Údaje o colnom uzávere_Jazykový kód

C

„R“ , ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2


Tabuľka č. 6

(podľa článku 7 a článku 8 ods. 3)

Správa o prijatí / Správa o vývoze

A

B

C

D

E

F

G

1

CHARAKTERISTICKÝ ZNAK

R

 

 

 

 

a

Dátum a čas overenia správy o prijatí / správy o vývoze

C

Poskytujú príslušné orgány členského štátu určenia/vývozu pri overení správy o prijatí / správy o vývoze.

Uvedený čas je miestny čas.

dateTime

2

E-AD TÝKAJÚCI SA PREPRAVY TOVARU PODLIEHAJÚCEHO SPOTREBNEJ DANI

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

Uveďte ARC pre e-AD.

Pozri prílohu II, Zoznam kódov 2.

an21

 

b

Poradové číslo

R

 

Uveďte poradové číslo e-AD.

n..5

3

ÚČASTNÍK – príjemca

R

 

 

 

 

a

Identifikácia účastníka

C

„R“ pre kód druhu miesta určenia 1, 2, 3 a 4

„O“ pre kód druhu miesta určenia 6

Nevzťahuje sa na kód druhu miesta určenia 5

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a tabuľky č. 1.)

Pre kód druhu miesta určenia:

1, 2, 3 a 4: uveďte platné registračné číslo SEED oprávneného prevádzkovateľa daňového skladu alebo registrovaného príjemcu

6: uveďte identifikačné číslo pre DPH subjektu zastupujúceho odosielateľa na úrade vývozu

an..16

 

b

Meno účastníka

R

 

 

an..182

 

c

Názov ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo ulice

O

 

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

R

 

 

an..10

 

f

Obec

R

 

 

an..50

 

g

Jazykový kód

R

 

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

4

ÚČASTNÍK – Miesto dodávky

C

„R“ pre kód druhu miesta určenia 1 a 4

„O“ pre kód druhu miesta určenia 2, 3 a 5

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 1 a tabuľky 1.)

Uveďte skutočné miesto dodávky tovaru podliehajúceho spotrebnej dani.

 

 

a

Identifikácia účastníka

C

„R“ pre kód druhu miesta určenia 1

„O“ pre kód druhu miesta určenia 2, 3 a 5

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a tabuľky 1.)

Pre kód druhu miesta určenia:

1: uveďte platné registračné číslo SEED daňového skladu miesta určenia

č. 2, 3 a 5: uveďte identifikačné číslo DPH alebo akýkoľvek iný identifikátor

an..16

 

b

Meno účastníka

C

„R“ pre kód druhu miesta určenia 1, 2, 3 a 5

„O“ pre kód druhu miesta určenia 4

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a tabuľky 1.)

 

an..182

 

c

Názov ulice

C

Pre kolónky 4c, 4e a 4f:

„R“ pre kód druhu miesta určenia 2, 3, 4 a 5

„O“ pre kód druhu miesta určenia 1

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a tabuľky 1.)

 

an..65

 

d

Číslo ulice

O

 

an..11

 

e

Poštové smerovacie číslo

C

 

an..10

 

f

Obec

C

 

an..50

 

g

Jazykový kód

C

„R“ , ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

5

ÚRAD – Miesto určenia

C

„R“ pre kód druhu miesta určenia 1, 2, 3, 4, 5 a 8

(Pozri kódy druhu miesta určenia v kolónke 1a tabuľky 1.)

 

 

 

a

Evidenčné číslo úradu

R

 

Uveďte kód úradu príslušných orgánov v členskom štáte určenia zodpovedný za kontrolu spotrebnej dane na mieste určenia. Pozri prílohu II, Zoznam kódov 5.

an8

6

SPRÁVA o prijatí/vývoze

R

 

 

 

 

a

Dátum privezenia tovaru podliehajúceho spotrebnej dani

R

 

Dátum, kedy sa preprava končí v súlade s článkom 20 ods. 2 smernice 2008/118/ES.

Date

 

b

Všeobecný záver prijatia

R

 

Možné hodnoty sú:

1

=

prijatie akceptované a vyhovujúce

2

=

prijatie akceptované avšak nevyhovujúce

3

=

prijatie odmietnuté

4

=

prijatie sčasti odmietnuté

21

=

výstup akceptovaný a vyhovujúci

22

=

výstup akceptovaný avšak nevyhovujúci

23

=

výstup odmietnutý

n..2

 

c

Doplňujúce údaje

O

 

Uveďte doplňujúce údaje týkajúce sa prijatia tovaru podliehajúceho spotrebnej dani

an..350

 

d

Doplňujúce údaje_Jazykový kód

C

„R“ , ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2

7

OBSAH SPRÁVY o prijatí/vývoze

C

„R“, ak hodnota všeobecného záveru prijatia je iná než 1 a 21 (pozri kolónku 6b).

 

999X

 

a

Špecifické údaje obsahu dokladu

R

 

Uveďte špecifické údaje obsahu dokladu príslušného e-AD (kolónka 17a tabuľky 1) vzťahujúce sa na výrobok podliehajúci spotrebnej dani, pre ktorý sa uplatňuje jeden z kódov iný než 1 a 21.

n..3

 

b

Ukazovateľ nedostatku alebo prebytku

D

„R“, ak sa v súvislosti s príslušným obsahom dokladu zistí nedostatok alebo prebytok.

Možné hodnoty sú:

S

=

nedostatok

E

=

prebytok

a1

 

c

Zistený nedostatok alebo prebytok

C

„R“, ak sa uvádza ukazovateľ v kolónke 7.b.

Uveďte množstvo (vyjadrené v jednotkách merania súvisiacich s kódom výrobku. Pozri tabuľky 11 a 12 v prílohe II).

n..15,3

 

d

Kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani

R

 

Uveďte príslušný kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani, pozri Zoznam kódov 11 v prílohe II.

an4

 

e

Odmietnuté množstvo

C

„R“, ak kód všeobecného záveru prijatia je 4 (pozri kolónku 6b).

Uveďte množstvo pri každom zázname obsahu dokladu, v súvislosti s ktorým je odmietnutý tovar podliehajúci spotrebnej dani (vyjadrené v jednotkách merania súvisiacich s kódom výrobku. Pozri tabuľky 11 a 12 v prílohe II).

n..15,3

7.1

NEVYHOVUJÚCI DÔVOD

D

„R“ pre každý záznam obsahu dokladu, v súvislosti s ktorým sa uplatňuje kód všeobecného záveru prijatia 2, 3, 4, 22 alebo 23 (pozri kolónku 6b).

 

9X

 

a

Nevyhovujúci dôvod

R

 

Možné hodnoty sú:

0

=

iné

1

=

prebytok

2

=

nedostatok

3

=

poškodený tovar

4

=

poškodená colná uzávera

5

=

oznámené prostredníctvom ECS (systém kontroly vývozu)

6

=

jeden alebo viaceré záznamy obsahu dokladu s nesprávnymi hodnotami

n1

 

b

Doplňujúce údaje

C

„R“, ak kód pre nevyhovujúci dôvod je 0

„O“, ak kód pre nevyhovujúci dôvod je 3, 4 alebo 5.

(Pozri kolónku 7.1a.)

Uveďte doplňujúce údaje týkajúce sa prijatia tovaru podliehajúceho spotrebnej dani

an..350

 

c

Doplňujúce údaje_Jazykový kód

C

„R“ , ak sa použije zodpovedajúce pole textu.

Na určenie jazyka použitého v tejto skupine údajov uveďte kód jazyka uvedený v Zozname kódov 1 v prílohe II.

a2


(1)  Ú. v. EÚ L 359, 4.12.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 8, 11.1.1996, s. 11.

(4)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 316, 31.10.1992, s. 21.

(6)  Ú. v. EÚ L 148, 6.6.2008, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ L 128, 27.5.2009, s. 15.


PRÍLOHA II

(podľa článku 2)

Zoznam kódov

1.   KÓDY JAZYKA

Tieto kódy pochádzajú z normy ISO 639.1 (kódy alfa-2); okrem toho sa pridali dva neštandardné kódy, ktoré sa majú používať v súvislosti s verziou latinských znakov jazykov používajúcich súbor znakov, ktoré nie sú latinské, t. j.:

bt - bulharčina (latinské znaky)

gr - gréčtina (latinské znaky)

Kód

Názov jazyka

bg

bulharčina

bt

bulharčina (latinské znaky)

cs

čeština

da

dánčina

nl

holandčina

en

angličtina

et

estónčina

fi

fínčina

fr

francúzština

ga

gaelčina

gr

gréčtina (latinské znaky)

de

nemčina

el

gréčtina

hu

maďarčina

it

taliančina

lv

lotyština

lt

litovčina

mt

maltčina

pl

poľština

pt

portugalčina

ro

rumunčina

sk

slovenčina

sl

slovinčina

es

španielčina

sv

švédčina

2.   ADMINISTRATÍVNY REFERENČNÝ KÓD (ARC)

Pole

Obsah

Druh poľa

Príklady

1

Rok

numerické 2

05

2

Identifikátor členského štátu, v ktorom sa e-AD pôvodne predložil.

alfabetické 2

ES

3

Špecifický kód pridelený v rámci štátu

alfanumerické 16

7R19YTE17UIC8J45

4

Kontrolná číslica

numerické 1

9

V poli 1 sa uvádzajú posledné dve číslice roku formálneho prijatia prepravy tovaru.

V poli 3 sa musí uviesť špecifický identifikátor na prepravu EMCS (Kontrolný systém pohybu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani). Spôsob, akým sa pole využíva, je v rámci zodpovednosti členských štátov, avšak každá preprava EMCS musí mať jedinečné číslo.

V poli 4 sa uvádza kontrolná číslica pre celý ARC, ktorá pomôže zistiť chybu pri zadávaní ARC.

3.   ČLENSKÉ ŠTÁTY

Musia byť totožné s kódmi normy ISO Alfa 2 (1) (ISO 3166) obmedzenými na členské štáty, okrem:

Grécka, v prípade ktorého sa musí používať EL namiesto GR.

Spojeného kráľovstva, v prípade ktorého sa musí používať GB namiesto UK.

4.   KÓDY KRAJÍN

Používanie kódov normy ISO Alfa 2 (ISO 3166).

5.   EVIDENČNÉ ČÍSLO COLNÉHO ÚRADU (COR)

COR pozostáva z identifikátora členského štátu (pozri Zoznam kódov 3), za ktorým nasleduje 6-miestne alfanumerické vnútroštátne číslo, napríklad IT0830AB.

6.   KÓD DRUHU RUČITEĽA:

Kód

Opis

1

Odosielateľ

2

Dopravca

3

Vlastník výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani

4

Príjemca

12

Spoločná zábezpeka odosielateľa a dopravcu

13

Spoločná zábezpeka odosielateľa a vlastníka výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani

14

Spoločná zábezpeka odosielateľa a príjemcu

23

Spoločná zábezpeka dopravcu a vlastníka výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani

24

Spoločná zábezpeka dopravcu a príjemcu

34

Spoločná zábezpeka vlastníka výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani a príjemcu

123

Spoločná zábezpeka odosielateľa, dopravcu a vlastníka výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani

124

Spoločná zábezpeka odosielateľa, dopravcu a príjemcu

134

Spoločná zábezpeka odosielateľa, vlastníka výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani a príjemcu

234

Spoločná zábezpeka dopravcu, vlastníka výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani a príjemcu

1234

Spoločná zábezpeka odosielateľa, dopravcu, vlastníka výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani a príjemcu

7.   KÓD DRUHU DOPRAVY

Kód

Opis

0

Iný druh dopravy

1

Námorná doprava

2

Železničná doprava

3

Cestná doprava

4

Letecká doprava

5

Poštová zásielka

7

Pevné dopravné zariadenia

8

Vnútrozemská vodná doprava

8.   KÓD DOPRAVNEJ JEDNOTKY

Kód

Opis

1

Kontajner

2

Vozidlo

3

Príves

4

Traktor

9.   KÓDY OBALOV

Použite kódy odseku 31 prílohy 38 k nariadeniu (EHS) č. 2454/93.

10.   KÓD DÔVODU ZRUŠENIA

Kód

Opis

0

Iný dôvod zrušenia

1

Preklep

2

Prerušenie obchodnej transakcie

3

Duplikovaný e-AD

4

Preprava sa nezačala v deň odoslania

11.   VÝROBOK PODLIEHAJÚCI SPOTREBNEJ DANI

EPC

CAT

Jednotka

Opis

A

P

D

T200

T

4

Cigarety, ako sa vymedzuje v článku 4 ods. 1 a článku 7 ods. 2 smernice Rady 95/59/ES (2).

N

N

N

T300

T

4

Cigary a cigarilos, ako sa vymedzuje v článku 3 a článku 7 ods. 1 smernice Rady 95/59/ES.

N

N

N

T400

T

1

Jemne rezaný tabak na vlastnoručne šúľané cigarety, ako sa vymedzuje v článku 6 smernice 95/59/ES.

N

N

N

T500

T

1

Iný tabak na fajčenie, ako sa vymedzuje v súlade s článkom 5 a článkom 7 ods. 2 smernice 95/59/ES.

N

N

N

B000

B

3

Pivo, ako sa vymedzuje v článku 2 smernice 92/83/EHS.

Á

Á

N

W200

W

3

Tiché víno a nešumivé kvasené nápoje iné než víno a pivo, ako sa vymedzuje v článku 8 ods. 1 a článku 12 ods. 1 smernice 92/83/EHS.

Á

N

N

W300

W

3

Šumivé víno a šumivé kvasené nápoje iné než víno a pivo, ako sa vymedzuje v článku 8 ods. 2 a článku 12 ods. 2 smernice 92/83/EHS.

Á

N

N

I000

I

3

Medziprodukty, ako sa vymedzuje v článku 17 smernice 92/83/EHS.

Á

N

N

S200

S

3

Alkoholické nápoje, ako sa vymedzuje v prvej, druhej a tretej zarážke článku 20 smernice 92/83/EHS.

Á

N

N

S300

S

3

Etanol (etylalkohol), ako sa vymedzuje v prvej zarážke článku 20 smernice 92/83/EHS, na ktorý sa vzťahujú číselné znaky KN 2207 a 2208, iný než liehové nápoje (S200).

Á

N

N

S400

S

3

Čiastočne denaturovaný alkohol, na ktorý sa vzťahuje článok 20 smernice 92/83/EHS predstavujúci alkohol, ktorý bol denaturovaný, ktorý však ešte nespĺňa podmienky na udelenie výnimky uvedenej v článku 27 ods. 1 písm. a) alebo b) uvedenej smernice, iný než liehové nápoje (S200).

Á

N

N

S500

S

3

Výrobky obsahujúce etanol (etylalkohol), ako sa vymedzuje v prvej zarážke článku 20 smernice 92/83/EHS, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN iné než 2207 a 2208.

Á

N

N

E200

E

2

Rastlinné a živočíšne oleje – výrobky, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 1507 až 1518, ak sú určené na používanie ako vykurovacie palivo alebo ako motorové palivo (článok 20 ods. 1 písm. a) smernice Rady 2003/96/ES (3))

N

N

Á

E300

E

2

Minerálne oleje (energetické výrobky) – výrobky, na ktoré sa vzťahujú kódy 2707 10, 2707 20, 2707 30, a 2707 50 (článok 20 ods. 1 písm. b) smernice 2003/96/ES).

N

N

Á

E410

E

2

Olovnatý benzín, na ktorý sa vzťahujú číselné znaky KN 2710 11 31, 2710 11 51, a 2710 11 59 (článok 20 ods. 1 písm. b) smernice 2003/96/ES).

N

N

Á

E420

E

2

Bezolovnatý benzín, na ktorý sa vzťahujú číselné znaky KN 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 a 2710 11 49 (článok 20 ods. 1 písm. c) smernice 2003/96/ES).

N

N

Á

E430

E

2

Plynový olej, neoznačený, na ktorý sa vzťahujú číselné znaky KN 2710 19 41 až 2710 19 49 (článok 20 ods. 1 písm. c) smernice 2003/96/ES).

N

N

Á

E440

E

2

Plynový olej, označený, na ktorý sa vzťahujú číselné znaky KN 2710 19 41 až 2710 19 49 (článok 20 ods. 1 písm. c) smernice 2003/96/ES).

N

N

Á

E450

E

2

Kerozín, neoznačený, na ktorý sa vzťahujú číselné znaky KN 2710 19 21 až 2710 19 25 (článok 20 ods. 1 písm. c) smernice 2003/96/ES).

N

N

Á

E460

E

2

Kerozín, označený, na ktorý sa vzťahujú číselné znaky KN 2710 19 21 až 2710 19 25 (článok 20 ods. 1 písm. c) smernice 2003/96/ES).

N

N

Á

E470

E

1

Ťažký vykurovací olej, na ktorý sa vzťahujú číselné znaky KN 2710 19 61 až 2710 19 69 (článok 20 ods. 1 písm. c) smernice 2003/96/ES).

N

N

N

E480

E

2

Výrobky, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 2710 11 21, 2710 11 25 a 2710 19 29 na prepravu voľne loženého tovaru (článok 20 ods. 1 písm. c) smernice 2003/96/ES).

N

N

Á

E490

E

2

Výrobky, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 2710 11 až 2710 19 69, ktoré nie sú uvedené v predchádzajúcom texte, okrem výrobkov, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 2710 11 21, 2710 11 25, 2710 19 29 okrem výrobkov určených na prepravu voľne loženého tovaru (článok 20 ods. 1 písm. c) smernice 2003/96/ES).

N

N

Á

E500

E

1

Skvapalnené ropné plyny a iné plynné uhľovodíky (LPG), na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 2711 12 11 až 2711 19 00 (článok 20 ods. 1 písm. d) smernice 2003/96/ES).

N

N

N

E600

E

1

Nasýtené acyklické uhľovodíky, na ktoré sa vzťahuje číselný znak KN 2901 10 (článok 20 ods. 1 písm. e) smernice 2003/96/ES).

N

N

N

E700

E

2

Cyklické uhľovodíky, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 a 2902 44 (článok 20 ods. 1 písm. f) smernice 2003/96/ES).

N

N

Á

E800

E

2

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje číselný znak KN 2905 11 00 [metanol (metylalkohol)], ktoré nie sú syntetického pôvodu, ak sú určené na používanie ako vykurovacie palivo alebo ako motorové palivo (článok 20 ods. 1 písm. g) smernice 2003/96/ES).

N

N

Á

E910

E

2

Monoalkyl estery mastných kyselín, ktoré obsahujú estery vo výške 96,5 % objemových alebo viac (FAMAE), na ktoré sa vzťahuje číselný znak KN 3824 90 99 (článok 20 ods. 1 písm. h) smernice 2003/96/ES).

N

N

Á

E920

E

2

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje číselný znak KN 3824 90 99, ak sú určené na používanie ako vykurovacie palivo alebo ako motorové palivo, iné ako monoalkyl estery mastných kyselín, ktoré obsahujú estery vo výške 96,5 % objemových alebo viac (FAMAE) (článok 20 ods. 1 písm. h) smernice 2003/96/ES).

N

N

Á

Poznámka:

Číselné znaky KN použité v tabuľke pre energetické výrobky sú číselné znaky uvedené v nariadení Komisie (ES) č. 2031/2001 (Ú. v. ES L 279, 23.10.2001).

Vysvetlivky k textu v stĺpcoch:

EPC Kód výrobku podliehajúceho spotrebnej dani

CAT Kategória výrobku podliehajúceho spotrebnej dani

JEDNOTKA Merná jednotka (zo Zoznamu 12)

A: Je potrebné uviesť obsah alkoholu (Áno/Nie).

P: Je možné uviesť stupeň Plato (Áno/Nie).

D: Je potrebné uviesť hustotu pri 15 °C (Áno/Nie)

12.   MERNÉ JEDNOTKY

Kód mernej jednotky

Opis

1

Kg

2

Liter (teplota 15 °C)

3

Liter (teplota 20 °C)

4

1 000 kusov


(1)  Odporúčanie OSN/EHK na uľahčenie obchodu č. 3, tretie vydanie, prijaté Pracovnou skupinou pre uľahčenie medzinárodných obchodných postupov, Ženeva, január 1996, ECE/TRADE/201.

(2)  Ú. v. ES L 291, 6.12.1995, s. 40.

(3)  Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2003, s. 51.


Top