EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0037

Smernica 2004/37/ES Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci (šiesta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice Rady 89/391/EHS) (kodifikované znenie)(Text s významom pre EHP)

Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, p. 50–76 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/04/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/37/oj

32004L0037Úradný vestník L 158 , 30/04/2004 S. 0050 - 0076


Smernica 2004/37/ES Európskeho parlamentu a Rady

z 29. apríla 2004

o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci (šiesta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice Rady 89/391/EHS)

(kodifikované znenie) (Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 137 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru [1],

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 Zmluvy [2],

keďže:

(1) smernica Rady 90/394/EHS z 28. júna 1990 o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov pri práci (šiesta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) [3] bola niekoľkokrát podstatne zmenená a doplnená [4]; uvedená smernica by sa preto v záujme jasnosti a racionálnosti mala kodifikovať;

(2) dodržiavanie minimálnych požiadaviek určených na zaistenie lepšej úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia v súvislosti s ochranou pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci je podstatné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov a je taktiež zamerané na stanovenie úrovne minimálnej ochrany pre všetkých pracovníkov v spoločenstve;

(3) táto smernica je samostatnou smernicou v zmysle článku 16 ods. 1 smernice Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci [5]; ustanovenia uvedenej smernice preto v plnom rozsahu platia na vystavenie pracovníkov karcinogénom alebo mutagénom bez toho, aby boli dotknuté prísnejšie a/alebo osobitné ustanovenia obsiahnuté v tejto smernici;

(4) zodpovedajúca úroveň ochrany pred rizikami v súvislosti s karcinogénmi alebo mutagénmi sa musí určiť pre spoločenstvo ako celok a táto úroveň ochrany sa musí stanoviť nie pomocou podrobných normatívnych požiadaviek, ale prostredníctvom rámcových všeobecných zásad, aby členské štáty mohli zhodne uplatňovať minimálne požiadavky;

(5) mutagény zárodočných buniek sú látky, ktoré môžu vyvolať trvalú zmenu v množstve alebo štruktúre genetického materiálu bunky, čo má za následok zmenu vo fenotypových vlastnostiach tejto bunky, ktoré sa môžu prenášať na dcérske bunky;

(6) mutagény zárodočných buniek môžu mať vzhľadom na mechanizmus ich pôsobenia karcinogénne účinky;

(7) príloha VI k smernici Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa zatrieďovania, balenia a označovania nebezpečných látok [6] obsahuje kritériá zatrieďovania a postupy označovania týkajúce sa každej látky;

(8) smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 1999/45/ES z 31. mája 1999 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa zatrieďovania, balenia a označovania nebezpečných prípravkov [7] obsahuje podrobnosti o kritériách zatrieďovania a postupoch označovania v súvislosti s takýmito prípravkami;

(9) pracovníci musia byť vo všetkých pracovných situáciách chránení vzhľadom na prípravky obsahujúce jeden a lebo viac karcinogénov alebo mutagénov a pred karcinogénnymi alebo mutagénnymi zlúčeninami vznikajúcimi pri práci;

(10) na zabezpečenie možno najlepšej úrovne ochrany je potrebné pri niektorých činidlách brať do úvahy všetky cesty absorpcie, vrátane možnosti preniknutia cez pokožku;

(11) napriek tomu, že súčasné vedecké poznatky neumožňujú určiť úroveň, pod ktorou už neexistuje žiadne zdravotné riziko, aj vtedy obmedzenie vystavenia karcinogénom alebo mutagénom zníži tieto riziká;

(12) na zníženie týchto rizík by sa mali stanoviť limitné hodnoty a ostatné priamo súvisiace opatrenia pre všetky karcinogény alebo mutagény, pre ktoré to umožňujú dostupné informácie, vrátane vedeckých a technických údajov;

(13) limitné hodnoty vystavenia pri práci sa musia pokladať za dôležitý prvok všeobecných opatrení na ochranu pracovníkov; takéto limitné hodnoty sa musia znova posúdiť vždy, keď je to nevyhnutné a to s prihliadnutím na novšie vedecké údaje;

(14) pri ochrane zdravia pracovníkov by sa mala uplatňovať zásada preventívnej opatrnosti;

(15) na ochranu bezpečnosti a zdravia pracovníkov, ktorí sú vystavení pôsobeniu karcinogénov alebo mutagénov sa musia prijať preventívne opatrenia;

(16) táto smernica predstavuje praktické hľadisko vytvorenia sociálneho rozmeru vnútorného trhu;

(17) Komisia sa na základe rozhodnutia Rady 74/325/EHS [8] poradila s Poradným výborom pre bezpečnosť a zdravie pri práci so zámerom vypracovať návrhy pre smernice prevzaté do tejto smernice;

(18) táto smernica platí bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transponovanie podľa prílohy IV časť B,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Cieľ

1. Cieľom tejto smernice je ochrana pracovníkov pred ohrozením ich bezpečnosti a zdravia vrátane prevencie v súvislosti s takýmto ohrozením, ktoré vzniká alebo pravdepodobne vzniká pri vystavení účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci.

Ustanovuje konkrétne minimálne požiadavky v tejto oblasti vrátane limitných hodnôt.

2. Táto smernica neplatí pre pracovníkov, ktorí sú vystavení len radiácii, na ktorú sa vzťahuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

3. Smernica 89/391/EHS sa úplne uplatňuje na celú oblasť uvádzanú v odseku 1 bez toho, aby boli dotknuté prísnejšie, prípadne osobitné ustanovenia obsiahnuté v tejto smernici.

4. Pokiaľ ide o azbest, ktorým sa zaoberá smernica 83/477/EHS [9], ustanovenia tejto smernice platia vždy, keď sú prospešnejšie pre zdravie a bezpečnosť pri práci.

Článok 2

Definície

Na účely tejto smernice:

a) "karcinogén" je:

i) látka, ktorá vyhovuje kritériám na zatriedenie ako karcinogén kategórie 1 alebo 2 podľa prílohy VI k smernici 67/548/EHS;

ii) prípravok zložený z jednej alebo viacerých látok podľa bodu i), kde koncentrácia jednej alebo viacerých samostatných látok vyhovuje požiadavkám na limity koncentrácie pre zatriedenie prípravku ako karcinogénu kategórie 1 alebo 2 stanovené jednak:

v prílohe I k Smernici 67/548/EHS; alebo

v časti B prílohy II k smernici 1999/45/ES, ak látka alebo látky nie sú uvedené v prílohe I k smernici 67/548/EHS alebo sú v nej uvedené bez limitov koncentrácie;

iii) látka, prípravok alebo proces podľa prílohy I k tejto smernici, ako aj látka alebo prípravok, ktoré sa uvoľňujú pri procese uvedenom v prílohe I;

b) "mutagén" je:

i) látka, ktorá vyhovuje kritériám na zatriedenie ako mutagén kategórie 1 alebo 2 podľa prílohy VI k smernici 67/548/EHS;

ii) prípravok zložený z jednej alebo viacerých látok podľa bodu i), ak koncentrácia jednej alebo viacerých samostatných látok vyhovuje požiadavkám na limity koncentrácie pre zatriedenie prípravku ako mutagénu kategórie 1 alebo 2 stanovené jednak v:

prílohe I k smernici 67/548/EHS; alebo

časti B prílohy II k smernici 1999/45/ES, ak látka alebo látky nie sú uvedené v prílohe I k smernici 67/548/EHS alebo sú v nej uvedené bez limitov koncentrácie;

c) "limitná hodnota" je, pokiaľ to nie je stanovené inak, limit časovo váženého priemeru koncentrácie pre "karcinogén alebo mutagén" vo vzduchu v okruhu pracovníkovho priestoru na dýchanie vo vzťahu k špecifikovanej referenčnej dobe podľa prílohy III k tejto smernici.

Článok 3

Predmet – určenie a posudzovanie rizík

1. Táto smernica platí pre činnosti, následkom vykonávania ktorých pracovníci sú alebo môžu byť vystavení karcinogénom alebo mutagénom.

2. V prípade akejkoľvek činnosti, pri ktorej môže vzniknúť riziko vystavenia karcinogénom alebo mutagénom sa musí zistiť charakter, miera a trvanie vystavenia pracovníkov, aby bolo možné posúdiť akékoľvek ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia týchto pracovníkov a stanoviť opatrenia, ktoré sa majú vykonať.

Toto posudzovanie sa musí pravidelne opakovať a vždy, keď nastane zmena podmienok, ktorá môže ovplyvniť vystavenie pracovníkov karcinogénom alebo mutagénom.

Zamestnávateľ musí na požiadanie predložiť príslušným úradom informácie, ktoré sú základom tohto posudzovania.

3. Pri posudzovaní rizika sa berú do úvahy všetky ostatné cesty vystavenia, ako napríklad absorpcia do pokožky a/alebo cez ňu.

4. Zamestnávatelia sú pri posudzovaní rizika povinní venovať zvláštnu pozornosť všetkým vplyvom na zdravie a bezpečnosť pracovníkov pri osobitnom riziku a, inter alia, berú do úvahy, že nie je žiadúce zamestnávať týchto pracovníkov v oblastiach, v ktorých môžu prísť do styku s karcinogénmi alebo mutagénmi.

KAPITOLA II

POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽOV

Článok 4

Znižovanie a nahradenie

1. Zamestnávateľ je povinný znižovať používanie karcinogénu alebo mutagénu na pracovisku, najmä tak, že ho, pokiaľ je to technicky možné, nahradí látkou, prípravkom alebo procesom, ktoré pri používaní nie sú nebezpečné alebo sú menej nebezpečné pre zdravie a bezpečnosť pracovníkov, podľa jednotlivých prípadov.

2. Zamestnávateľ je povinný na požiadanie predložiť príslušnému orgánu výsledok svojich zistení.

Článok 5

Prevencia a zníženie vystavenia

1. Ak z výsledkov posudzovania uvedeného v článku 3 ods. 2 vyplynie ohrozenie zdravia alebo bezpečnosti pracovníkov, musí sa vystaveniu pracovníkov predísť.

2. Ak nie je technicky možné nahradiť karcinogén alebo mutagén látkou, prípravkom alebo procesom, ktoré nie sú pri používaní nebezpečné alebo sú menej nebezpečné pre zdravie alebo bezpečnosť, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby sa karcinogén vyrábal a používal v uzavretom systéme, ak je to technicky možné.

3. Ak použitie uzavretého systému nie je technicky možné, zamestnávateľ zabezpečí, aby vystavenie pracovníkov bolo znížené na takú úroveň, ako je to technicky možné.

4. Vystavenie nesmie presiahnuť limitnú hodnotu karcinogénu stanovenú v prílohe III.

5. Zamestnávateľ vždy, keď sa používa karcinogén alebo mutagén, vykoná tieto opatrenia:

a) obmedzenie množstva karcinogénu alebo mutagénu na pracovisku;

b) obmedzenie počtu pracovníkov, ktorí sú alebo môžu byť vystavení, na najnižšiu možnú mieru;

c) návrh pracovných procesov a opatrení pre technické riadiace systémy s cieľom predísť alebo minimalizovať uvoľňovanie karcinogénov alebo mutagénov na pracovisku;

d) odstraňovanie karcinogénov alebo mutagénov pri zdroji, lokálny odsávací systém alebo celková ventilácia, pričom všetky tieto metódy sú primerané a zlučiteľné s potrebou chrániť verejné zdravie a životné prostredie;

e) použitie vhodných existujúcich meracích postupov pre karcinogény alebo mutagény, najmä na včasné zistenie nadmerných vystavení v dôsledku nepredvídateľnej udalosti alebo nehody;

f) použitie vhodných pracovných postupov a metód;

g) kolektívne ochranné opatrenia a/alebo, ak nie je možné iným spôsobom zabrániť vystaveniu, individuálne ochranné opatrenia;

h) hygienické opatrenia, najmä pravidelné čistenie podláh, stien a iných povrchov;

i) informovanie pracovníkov;

j) ohraničenie nebezpečných priestorov a používanie vhodných výstražných a bezpečnostných značiek vrátane značky "fajčenie zakázané" v priestoroch, v ktorých pracovníci sú alebo môžu byť vystavení karcinogénom alebo mutagénom;

k) vypracovanie plánov zameriavajúce sa na núdzové prípady, ktorých následkom môže byť mimoriadne vysoké vystavenie;

l) zaistenie bezpečného skladovania, manipulácie a prepravy, najmä použitím hermeticky uzatvárateľných a zreteľne a viditeľne označených kontajnerov;

m) zaistenie bezpečného zhromažďovania, skladovania a odstraňovania odpadu pracovníkmi, vrátane používania hermeticky uzatvárateľných a zreteľne a viditeľne označených kontajnerov.

Článok 6

Informovanie príslušného orgánu

Ak výsledky posudzovania uvedeného v článku 3 ods. 2 poukazujú na ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia pracovníkov, zamestnávatelia poskytnú príslušnému orgánu na požiadanie príslušné informácie o:

a) vykonávaných činnostiach a/alebo použitých výrobných postupoch, vrátane dôvodov použitia karcinogénov alebo mutagénov;

b) množstvá vyrábaných alebo používaných látok alebo prípravkov, ktoré obsahujú karcinogény alebo mutagény;

c) počet vystavených pracovníkov;

d) vykonaných preventívnych opatreniach;

e) druhu použitého ochranného vybavenia;

f) charaktere a stupni vystavenia;

g) prípadoch nahradenia.

Článok 7

Nepredvídateľné vystavenie

1. V prípade nepredvídateľnej udalosti alebo nehody, ktorá by mohla viesť k nadmernému vystaveniu pracovníkov, zamestnávateľ o tom informuje pracovníkov.

2. Až do návratu situácie do normálneho stavu a do odstránenia príčin nadmerného vystavenia:

a) v zasiahnutom priestore je povolené pracovať iba tým pracovníkom, ktorí sú potrební na vykonávanie opráv a iné nevyhnutné práce;

b) príslušným pracovníkom sa poskytne ochranný odev a prostriedky na osobnú ochranu dýchacích ciest, ktoré musia nosiť; vystavenie nemôže byť trvalé a prísne sa obmedzí pre každého pracovníka na minimálne nutnú dobu;

c) nechráneným pracovníkom sa nepovolí pracovať v zasiahnutej oblasti.

Článok 8

Predvídateľné vystavenie

1. Pri určitých činnostiach, napríklad údržbárskych prácach, pri ktorých je predvídateľná možnosť značného zvýšenia vystavenia pracovníkov a vzhľadom na ktoré bol vyčerpaný celý rozsah ďalších technických preventívnych opatrení na obmedzenie vystavenia pracovníkov, zamestnávateľ určí po porade s pracovníkmi a/alebo ich zástupcami v podniku alebo prevádzkarni, bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť zamestnávateľa, potrebné opatrenia na skrátenie doby vystavenia pracovníkov na minimum a na zabezpečenie ochrany pracovníkov počas výkonu týchto činností.

Podľa prvého odseku sa príslušným pracovníkom poskytne ochranný odev a prostriedky na osobnú ochranu dýchacích ciest, ktoré musia nosiť počas pretrvávania nadmerného vystavenia; toto vystavenie nemôže byť trvalé a prísne sa obmedzí pre každého pracovníka na minimálne nutnú dobu;

2. Vykonajú sa vhodné opatrenia, aby priestory, v ktorých sa vykonávajú činnosti uvedené v prvom pododseku odseku 1 boli zreteľne ohraničené a vyznačené, alebo aby sa iným spôsobom zabránilo vstupu neoprávnených osôb do týchto priestorov.

Článok 9

Prístup do nebezpečných priestorov

Zamestnávatelia vykonajú vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, že priestory, v ktorých sa vykonávajú činnosti, pri ktorých výsledky posudzovania uvedeného v článku 3 ods. 2 poukazujú na ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia pracovníkov, sa sprístupnia iba tým pracovníkom, od ktorých sa vyžaduje, aby do nich vstúpili z dôvodu vykonania práce alebo úloh.

Článok 10

Hygienické a individuálne ochranné opatrenia

1. Zamestnávatelia sú povinní vykonať vhodné opatrenia pre všetky činnosti, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo kontaminácie karcinogénmi alebo mutagénmi, aby zabezpečili, že:

a) pracovníci nejedia, nepijú, ani nefajčia na pracoviskách, na ktorých hrozí nebezpečenstvo kontaminácie karcinogénmi alebo mutagénmi;

b) pracovníkom sa poskytne vhodný ochranný odev alebo iné vhodné špeciálne oblečenie;

c) poskytnú sa oddelené miesta na odkladanie pracovných alebo ochranných odevov a na civilné oblečenie;

d) pracovníkom sa poskytnú vhodné a zodpovedajúce umyvárne a toalety;

e) ochranné prostriedky sa skladujú na vhodne určenom mieste a skontrolujú sa a očistia podľa možnosti pred použitím a v každom prípade po každom použití;

f) poškodené prostriedky sa pred opätovným použitím opravia alebo vymenia.

2. Od pracovníkov sa nemôže vyžadovať náhrada nákladov na opatrenia stanovené v odseku 1.

Článok 11

Informovanie a školenie pracovníkov

1. Zamestnávateľ vykoná vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, že pracovníkom a/alebo zástupcom pracovníkov v podniku alebo v prevádzkarni sa poskytne dostatočné a primerané školenie na základe všetkých dostupných informácií, najmä vo forme informácií a inštrukcií o:

a) možnom ohrození zdravia, vrátane ďalšieho ohrozenia vyplývajúceho zo spotreby tabaku;

b) opatreniach, ktoré je potrebné vykonať na predchádzanie vystaveniu;

c) hygienických požiadavkách;

d) nosení a používaní ochranných prostriedkov a odevov;

e) opatreniach, ktoré majú vykonať pracovníci, vrátane záchranárov, v prípade nehôd a pri predchádzaní nehodám.

Toto školenie musí:

prispôsobiť sa novým rizikám alebo ich zmenám; a

v prípade potreby pravidelne sa opakovať.

2. Zamestnávatelia informujú pracovníkov o zariadeniach a príslušných kontajneroch, ktoré obsahujú karcinogény alebo mutagény, zabezpečia, aby všetky kontajnery, balenia a zariadenia, ktoré obsahujú karcinogény alebo mutagény boli zreteľne a čitateľne označené a umiestnia zreteľne viditeľné výstražné a bezpečnostné značky.

Článok 12

Informovanie pracovníkov

Musia sa prijať potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, že:

a) pracovníci a/alebo zástupcovia pracovníkov v podniku alebo prevádzkarni môžu kontrolovať, či sa uplatňuje táto smernica alebo sa môžu podieľať na jej uplatňovaní najmä vo vzťahu k:

i) následkom pre bezpečnosť a zdravie pracovníkov spojeným s výberom, nosením a používaním ochranných odevov a prostriedkov, bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť zamestnávateľa za určenie účinnosti ochranných odevov a prostriedkov,

ii) opatreniam, ktoré určí zamestnávateľ podľa prvého pododseku článku 8 ods. 1, rešpektujúc zodpovednosť zamestnávateľa za určenie týchto opatrení;

b) pracovníci a/alebo zástupcovia pracovníkov v podniku alebo v prevádzkárni sú čo najrýchlejšie informovaní o mimoriadnom vystavení, vrátane prípadov uvedených v článku 8, o jeho príčinách a o opatreniach, ktoré boli vykonané alebo sa majú vykonať na nápravu situácie;

c) zamestnávateľ vedie aktualizovaný zoznam pracovníkov vykonávajúcich činnosti, pri ktorých výsledky posudzovania uvedeného v článku 3 ods. 2 poukazujú na ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia pracovníkov, a uvádza, ak je taká informácia dostupná, vystavenie, ktoré u pracovníkov nastalo;

d) lekár a/alebo príslušný orgán, ako aj všetky ostatné osoby zodpovedné za zdravie a bezpečnosť pri práci majú prístup k zoznamu uvedenému v písmene c);

e) každý pracovník má prístup k tým informáciám v zozname, ktoré sa ho osobne týkajú;

f) pracovníci a/alebo zástupcovia pracovníkov v podniku alebo v prevádzkarni majú prístup k anonymným kolektívnym informáciám.

Článok 13

Konzultácie a účasť pracovníkov

Porady a účasť pracovníkov a/alebo ich zástupcov v záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje táto smernica vrátane jej príloh sa uskutočňujú v súlade s článkom 11 smernice 89/391/EHS.

KAPITOLA III

RÔZNE USTANOVENIA

Článok 14

Dohľad nad zdravotným stavom

1. Členské štáty v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom a/alebo praxou vykonajú opatrenia na uskutočňovanie príslušných kontrol zdravotného stavu pracovníkov, u ktorých výsledky posudzovania uvedeného v článku 3 ods. 2 poukazujú na ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia.

2. Opatrenia uvedené v odseku 1 sú také, že každý pracovník musí byť schopný podriadiť sa príslušnej zdravotnej kontrole, ak je to vhodné:

pred vystavením,

neskôr v pravidelných intervaloch.

Na základe týchto opatrení je bezprostredne možné uplatňovať individuálne a hygienické opatrenia pri práci.

3. Ak sa zistí, že nejaký pracovník trpí anomáliou, ktorú možno zdôvodniť jeho vystavením karcinogénom alebo mutagénom, môže lekár alebo orgán zodpovedný za kontroly zdravotného stavu pracovníkov požadovať, aby sa ďalší pracovníci, ktorí boli podobne vystavení, podrobili zdravotnej kontrole.

V takomto prípade sa vykoná opätovné posúdenie rizika vystavenia v súlade s článkom 3 ods. 2

4. V prípadoch, keď sa uskutočňuje zdravotná kontrola, založí sa osobný zdravotný spis a lekár alebo úrad zodpovedný za zdravotnú kontrolu navrhne všetky ochranné alebo preventívne opatrenia, ktoré je potrebné vykonať pre každého pracovníka.

5. Pracovníkom sa musia poskytnúť informácie a poradenstvo týkajúce sa akejkoľvek zdravotnej kontroly, ktorej môžu podliehať po ukončení vystavenia.

6. V súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo praxou:

pracovníci majú prístup k výsledkom zdravotnej kontroly, ktorá sa ich týka a

príslušní pracovníci alebo zamestnávateľ môžu požiadať o preskúmanie výsledkov zdravotnej kontroly.

7. Praktické odporúčania pre zdravotné kontroly pracovníkov sú uvedené v prílohe II.

8. Všetky prípady ochorenia na rakovinu, ktoré boli zistené podľa vnútroštátnych právnych predpisov a/alebo praxe ako dôsledok vystavenia účinkom karcinogénu alebo mutagénu pri práci sa musia oznámiť príslušnému orgánu.

Článok 15

Uchovávanie záznamov

1. Zoznam uvedený v článku 12 písm. c) a zdravotný spis uvedený v článku 14 ods. 4 sa uchováva najmenej štyridsať rokov po skončení vystavenia v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo praxou.

2. V súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo praxou musia byť tieto dokumenty dostupné príslušnému orgánu v prípadoch, keď podnik ukončí činnosť.

Článok 16

Limitné hodnoty

1. Rada v súlade s postupom uvedeným v článku 137 ods. 2 Zmluvy stanoví v smerniciach limitné hodnoty na základe dostupných informácií, vrátane vedeckých a technických údajov, pre všetky karcinogény alebo mutagény, pre ktoré je to možné a, ak je to potrebné, vydá ďalšie priamo s tým súvisiace ustanovenia.

2. Limitné hodnoty a ďalšie priamo súvisiace ustanovenia sú stanovené v prílohe III.

Článok 17

Prílohy

1. Prílohy I a III sa môžu meniť a dopĺňať iba v súlade s postupom stanoveným v článku 137 ods. 2 Zmluvy.

2. Úpravy prílohy II čisto technického charakteru v súvislosti s technickým rozvojom a so zmenami v medzinárodných predpisoch alebo špecifikáciách a nových poznatkoch v oblasti karcinogénov alebo mutagénov sa musia prijímať v súlade s postupom uvedeným v článku 17 smernice 89/391/EHS.

Článok 18

Využívanie údajov

Komisia má podľa článku 14 ods. 8 prístup k využívaniu informácií príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.

Článok 19

Oznámenie Komisii

Členské štáty oznámia Komisii tie ustanovenia vnútroštátneho právneho poriadku, ktoré prijali alebo v budúcnosti prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 20

Zrušenie

Smernica 90/394/EHS, zmenená a doplnená smernicami uvedenými v prílohe VI časť A k tejto smernici sa zrušuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov, ktoré sa týkajú konečných termínov transpozície podľa prílohy VI časť B k tejto smernici.

Odkazy na zrušenú smernicu sa chápu ako odkazy k tejto smernici a vykladajú sa v súlade s korelačnou tabuľkou v prílohe V.

Článok 21

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť v dvadsiaty deň nasledujúci po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 22

Adresáti

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Štrasburgu 29. apríla 2004

Za Európsky parlament

predseda

P.Cox

Za Radu

predseda

M. McDowell

[1] Ú. v. ES C 368, 20.12.1999, s. 18

[2] Stanovisko Európskeho parlamentu z 2. septembra 2003 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 30. marca 2004.

[3] Ú. v. ES L 196, 26.7.1990, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 1999/38/ES.(Ú. v. ES L 138, 1.6.1999, s. 66).

[4] Pozri prílohu VI, časť A.

[5] Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. ES L 284, 31.10. 2003, s. 1).

[6] Ú. v. ES L 196, 16.8.1967, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 807/2003 (Ú. v. ES L 122, 16.5. 2003, s. 36).

[7] Ú. v. ES L 200, 30.7.1999, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. ES L 284, 31.10. 2003, s. 1).

[8] Ú. v. ES L 185, 9.7.1974, s. 15. Rozhodnutie zrušené rozhodnutím Rady z 22. júla 2003 (Ú. v. ES C 218, 13.9.2003, s. 1).

[9] Smernica Rady 83/477/EHS z 19. septembra 1983 o ochrane pracovníkov pred rizikami v súvislosti s vystavením účinkom azbestu pri práci (šiesta samostatná smernica v zmysle článku 8 smernice 80/1107/EHS) (Ú. v. ES L 263, 24.9.1983, s. 25). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2003/18/ES Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. L 97, 15.4.2003, s. 48).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

Zoznam látok, prípravkov a procesov

[Článok 2 písm. a) bod iii)]

1. Výroba auramínu.

2. Práca spojená s vystavením účinku polycyklických aromatických uhľovodíkov vyskytujúcich sa v uhoľných sadziach, uhoľnom dechte lebo smole.

3. Pracovné činnosti spojené s vystavením účinku prachu, dymu a aerosólom, ktoré vznikajú počas praženia a elektro-rafinovania medeno-niklových kamienkov.

4. Silno acidický proces pri výrobe izopropyl alkoholu.

5. Pracovná činnosť spojená s vystavením účinku prachu z tvrdého dreva [1].

[1] Zoznam niektorých tvrdých drevín sa nachádza vo zväzku 62 monografií o hodnotení karcinogénnych rizík pre človeka "Drevný prach a formaldehyd", vydanom Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny, Lyon, 1995.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Praktické odporúčania pre zdravotné kontroly pracovníkov

(Článok 14 ods. 7)

1. Lekár a/alebo orgán zodpovedný za kontrolu zdravotného stavu pracovníkov, ktorí sú vystavení karcinogénom alebo mutagénom, musí byť oboznámený s podmienkami alebo okolnosťami vystavenia každého pracovníka.

2. Kontroly zdravotného stavu pracovníkov sa musia uskutočňovať v súlade so zásadami a praxou pracovného lekárstva; musia zahŕňať aspoň tieto opatrenia:

uchovávanie záznamov o zdravotnej a pracovnej anamnéze,

osobný pohovor,

kde je to vhodné, biologické kontroly ako aj zisťovanie včasných a reverzibilných následkov.

O ďalších skúškach sa môže rozhodnúť u každého pracovníka, ktorý podlieha kontrole zdravotného stavu v zmysle najnovších dostupných poznatkov v pracovnom lekárstve.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

Limitné hodnoty a ostatné priamo súvisiace ustanovenia

(Článok 16)

A. LIMITNÉ HODNOTY PRE VYSTAVENIE PRI PRÁCI

Názov faktoru | EINECS | CAS | Limitné hodnoty | Záznam | Prechodné opatrenia |

mg/m3 | ppm |

Benzén | 200-753-7 | 71-43-2 | 3,25 | 1 | Pokožka | Limitná hodnota: 3 ppm (= 9,75 mg/m3) (do júna 2003) |

Monomér vinyl chloridu | 200-831 | 75-01-4 | 7,77 | 3 | –– | –– |

Prach z tvrdého dreva | –– | –– | 5,0 | –– | –– | –– |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

Časť A

Zrušená smernica a jej následné zmeny a doplnenia

(odkaz uvedený v článku 20)

Smernica Rady 90/394/EHS | (Ú. v. ES 196, 26.7. 1990, s. 1) |

Smernica Rady 97/42/ES | (Ú. v. ES 179, 8.7.1997, s. 4) |

Smernica Rady 1999/38/ES | (Ú. v. ES 138, 1.6.1999, s. 66) |

ČASŤ B

Konečné termíny transpozície do vnútroštátneho právneho poriadku

(odkaz uvedený v článku 20)

Smernica | Konečný termín transpozície |

90/394/EHS | 31. december 1992 |

97/42/ES | 27. jún 2000 |

1999/38/ES | 29. apríl 2003 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

KORELAČNÁ TABUĽKA

Smernica 90/394/ES | Táto smernica |

Článok 1 | Článok 1 |

Článok 2 a) | Článok 2 a) |

Článok 2(a. a.) | Článok 2 písm. b) |

Článok 2 písm. b) | Článok 2 písm. c) |

Články 3 až 9 | Články 3 až 9 |

Článok 10 ods. 1 písm. a) | Článok 10 ods. 1 písm. a) |

Článok 10 ods. 1 písm. b) prvá veta | Článok 10 ods. 1 písm. b) |

Článok 10 ods. 1 písm. b) druhá veta | Článok 10 ods. 1 písm. c) |

Článok 10 ods. 1 písm. c) | Článok 10 ods. 1 písm. d) |

Článok 10 ods. 1 písm. d) prvá a druhá veta | Článok 10 ods. 1 písm. e) |

Článok 10 ods. 1 písm. d) tretia veta | Článok 10 ods. 1 písm. f) |

Článok 10 ods. 2 | Článok 10 ods. 2 |

Články 11 až 18 | Články 11 až 18 |

Článok 19 ods. 1 prvý pododsek | |

Článok 19 ods. 1 druhý pododsek | |

Článok 19 ods. 1 tretí pododsek | |

Článok 19 ods. 2 | Článok 19 |

| Článok 20 |

| Článok 21 |

Článok 20 | Článok 22 |

Príloha I | Príloha I |

Príloha II | Príloha II |

Príloha III | Príloha III |

| Príloha IV |

| Príloha V |

--------------------------------------------------

Top