EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0044

Nariadenie Komisie (ES) č. 44/2003 z 10. januára 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2584/2000, ktorou sa ustanovuje systém poskytovania informácií o určitých dodávkach hovädzieho, teľacieho a bravčového mäsa cestnou dopravou na územie Ruskej federácie

OJ L 7, 11.1.2003, p. 58–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 045 P. 200 - 201
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 045 P. 200 - 201
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 045 P. 200 - 201
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 045 P. 200 - 201
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 045 P. 200 - 201
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 045 P. 200 - 201
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 045 P. 200 - 201
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 045 P. 200 - 201
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 045 P. 200 - 201
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 030 P. 261 - 262
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 030 P. 261 - 262

No longer in force, Date of end of validity: 18/12/2008; Zrušil 32008R1180

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/44/oj

32003R0044Úradný vestník L 007 , 11/01/2003 S. 0058 - 0059


Nariadenie Komisie (ES) č. 44/2003

z 10. januára 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2584/2000, ktorou sa ustanovuje systém poskytovania informácií o určitých dodávkach hovädzieho, teľacieho a bravčového mäsa cestnou dopravou na územie Ruskej federácie

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1254/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii s hovädzím a teľacím mäsom [1], naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2345/2001 [2], najmä na jeho článok 33 ods. 12 a jeho článok 41, ako aj na príslušné ustanovenia ostatných predpisov o spoločnej organizácii trhov s poľnohospodárskymi výrobkami,

keďže:

(1) článok 2 protokolu 2 o vzájomnej správnej pomoci s cieľom správneho uplatňovania colných právnych predpisov, ktorý tvorí prílohu k dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciu na strane druhej [3], stanovuje, že strany si majú navzájom pomáhať pri zabezpečovaní správneho uplatňovania colných právnych predpisov, najmä prostredníctvom prevencie, odhaľovania a vyšetrovania porušovania uvedených právnych predpisov. Na vykonávanie uvedenej správnej pomoci uzatvorila Komisia, zastúpená Európskym úradom pre boj proti podvodom (ďalej len "OLAF") s ruskými orgánmi dohodu o mechanizme poskytovania informácii o pohybe tovaru medzi spoločenstvom a Ruskou federáciou;

(2) v rámci správnej pomoci ustanovuje nariadenie (ES) č. 2584/2000 [4] najmä v súvislosti s cestnou prepravou výrobkov z hovädzieho, teľacieho a bravčového mäsa do Ruskej federácie informácie, ktoré musia operátori zasielať príslušným orgánom členských štátov, ako aj systém poskytovania týchto informácii medzi príslušnými orgánmi členských štátov, OLAF a ruskými orgánmi;

(3) uvedené informácie a zavedený systém poskytovania umožnia sledovať vývoz príslušných výrobkov do Ruskej federácie a prípadne odhaliť prípady, v ktorých sa náhrada nemala vyplatiť a musí sa vymáhať;

(4) vzhľadom na úspech systému zavedeného nariadením (ES) č. 2584/2000 by sa systém poskytovania informácií mal rozšíriť na vývoz príslušných výrobkov každým typom dopravy a vývozcovi by sa malo umožniť presnejšie určiť používaný typ prepravy a informácie získané týmto systémom by mali mať právnu hodnotu;

(5) článok 16 ods. 4 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 z 15. apríla, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania systému vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky [5], naposledy zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 1253/2002 [6], stanovuje, že Komisia môže v niektorých osobitných prípadoch stanoviť predloženie dôkazu o vývoze prostredníctvom osobitných dokladov alebo iným spôsobom. V dôsledku toho by sa pre vývoz stanovený týmto nariadením mali informácie ruských orgánov považovať za nový zdroj dôkazov dopĺňajúci existujúce zdroje dôkazov;

(6) nariadenie (ES) č. 2584/2000 by sa malo príslušne zmeniť a doplniť;

(7) opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom príslušných riadiacich výborov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 2584/2000 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. V nadpise sa vypúšťajú slová "cestnou dopravou".

2. V prvom pododseku článku 1 sa vypúšťajú slová "nákladnými autami".

3. Článok 2 sa nahrádza takto:

"Článok 2

Vývozcovia, ktorí si želajú využívať ustanovenia uvedené v článku 4 ods. 2 poskytujú ústrednému orgánu vymenovanému každým členským štátom vývozu pre každé vývozné vyhlásenie do desiatich pracovných dní od dátumu vyloženia výrobkov v Rusku tieto informácie:

a) číslo vývozného vyhlásenia, colný úrad vývozu a dátum splnenia vývozných colných formalít;

b) opis tovaru uvádzajúci osemmiestny číselný znak kombinovanej nomenklatúry pre výrobok;

c) čistá hmotnosť v kilogramoch;

d) číslo karnetu TIR alebo referenčné číslo ruského interného tranzitného dokladu DKD alebo číslo vyhlásenia o prepustení do voľného obehu v Rusku TD1/IM40;

e) číslo kontajneru;

f) identifikačné číslo a/alebo názov dopravného prostriedku pri vstupe zásielky do Ruska;

g) licenčné číslo skladu pod colným dohľadom, do ktorého bol výrobok v Rusku dodaný;

h) dátum dodávky výrobku do skladu pod colným dohľadom v Rusku."

4. Článok 4 ods. 2 sa nahrádza takto:

"2. Kladná odpoveď ruských orgánov podľa článku 3 ods. 3 sa považuje za dôkaz, že dovozné colné formality byli splnené v súlade s článkom 16 ods. 1 nariadenia (ES) č. 800/1999."

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň od jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Bude sa uplatňovať na zásielky, pre ktoré sa prijmú vývozné vyhlásenia od 1. júna 2003.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. januára 2003

Za Komisiu

Franz Fischler

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21.

[2] Ú. v. ES L 315, 1.12.2001, s. 29.

[3] Ú. v. ES L 327, 28.11.1997, s. 48.

[4] Ú. v. ES L 298, 25.11.2000, s. 16.

[5] Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11.

[6] Ú. v. ES L 183, 12.7.2002, s. 12.

--------------------------------------------------

Top